Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)"

Transcriptie

1 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 21 oktober 2010 AB CN Gemeente Bussum Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking) Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Geachte leden, Telefoon: Fax: Website: INLEIDING Tijdens uw op 9 september gehouden vergadering boog u zich over het thema gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Uw beraadslagingen vonden dit keer in afwijkende vorm plaats. Het was een pilot gericht op interactie tussen u en de aanwezige organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, die daarvoor deels gericht waren uitgenodigd en deels waren afgekomen op een algemene oproep in de gebruikelijk media. Na afloop is afgesproken dat tijdens de volgende vergadering de beraadslagingen van uw commissie worden voortgezet, nadat de organisaties de gelegenheid waren gesteld voor dit jaar alsnog een projectaanvraag in te dienen. Daarnaast bleek behoefte aan profilering van Bussum als Millenniumgemeente. Inlichtingen bij K.L.Kahlmann Doorkiesnummer INHOUDELIJK 2.1. Betekenen die bordjes Millenniumgemeente bij de gemeentegrenzen eigenlijk wel wat? (Hoe zou Bussum zich als zodanig duidelijker willen/kunnen profileren?) Op initiatief van onder meer de VNG is enkele jaren geleden het fenomeen Millenniumgemeente geïntroduceerd. Wanneer gemeenten aantoonbaar beleid voeren met betrekking tot de thema s internationale samenwerking en duurzaamheid komen zij voor dit predikaat in aanmerking. Bussum scoorde op drie fronten, t.w. de subsidiëring van de Stichting Wereldwinkel, de ontwikkeling van internationaal beleid (stedenband en projectsubsidieregeling voor internationale samenwerking) en beleid m.b.t. het thema duurzaamheid. Van de ruim vierhonderd Nederlandse gemeenten, zijn er 150 Millenniumgemeente. In de regio Gooi en Vechtstreek, zijn naast Bussum, ook Hilversum en Huizen Millenniumgemeente. Huizen heeft een soortgelijke subsidieregeling als Bussum, zij het dat per project maximum wordt verstrekt en dat het gaat om een verdubbeling van het eerst door de betreffende organisatie zelf opgehaalde (sponsor)geld. Op de site van onze gemeente en in de Bussumse Krant is de afgelopen jaren aandacht besteed aan de Millenniumdoelen en is geattendeerd op de mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen. Verder is op de site van de gemeente continue melding gemaakt van de voortgang van het Tuinproject van de Stichting Gambia. Nadere profilering was tijdens uw beraadslagingen echter een belangrijk issue. Daarbij werden onder de meer de volgende vragen opgeroepen. 1

2 Hoe kan het zijn dat zich slechts een enkele organisatie bij Bussum heeft gemeld met een subsidieverzoek? Is de gemeente tekort geschoten met de communicatie? Zijn de door de raad vastgestelde opgestelde criteria te streng? Is wel voldoende bekend dat Bussum Millenniumgemeente is en wat dat betekent? Voor zover het gaat om een beroep op het jaarlijks budget voor projecten, vinden wij dat er een balans moet zijn tussen enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van een organisatie om alert te zijn op de mogelijkheden (juist organisaties voor ontwikkelingssamenwerking hebben van nature oog en oor voor sponsormogelijkheden) en anderzijds passende communicatie. Wij zouden er niet voor kiezen om de beschikbare middelen bijvoorbeeld in te zetten voor een aparte website, het van gemeentewege ondersteunen van een eventueel platform (zou prima particulier initiatief zijn) en/of het in de arm nemen van een communicatiebureau, omdat de middelen dan niet worden ingezet in landen en voor projecten waar, respectievelijk waarvoor, dat nodig is. Dit neemt echter niet weg dat er slimme mogelijkheden zijn om toch meer aandacht voor onze Millenniumstatus te genereren. Hoe dan? Door meer publiciteit, meer reuring rond de projecten. Het gehele proces rond de verdeling van het subsidiebudget is nogal administratief van aard. Organisaties kunnen er kennis van nemen, een aanvraag opstellen en indienen, waarna besluitvorming plaatsvindt. Veel op papier, weinig tastbaars. Ontwikkelingsamenwerking gaat op die manier niet echt leven. Organisaties zouden hun plannen live tijdens een bijeenkomst kunnen presenteren. Een toelichting met bewegende beelden, powerpoint, etc. Dit kan plaatsvinden tijdens een aparte bijeenkomst (een Millenniumfestijn), maar er kan ook een koppeling plaatsvinden aan een bestaand evenement. Alsdan kan de pers worden uitgenodigd en kan er gepubliceerd worden op de website van de gemeente. Op deze manier gaan de projecten meer leven. Datzelfde kan gedaan worden met lopende projecten. De organisaties met gesubsidieerde projecten zouden daarvan twee keer per jaar een update kunnen geven met lichtbeelden. Ook dit genereert weer extra publiciteit (media, website, anderszins) en kan tegelijkertijd gezien worden als een verantwoording aan de gemeente en met name aan de inwoners van onze gemeente. Tot slot kan in zijn algemeenheid het volgende worden gedaan om de bekendheid van Bussum als Millenniumgemeente te genereren: meer informatie op de website; extra aandacht in de Bussumse Krant, lezing of een andere activiteit rondom de gemeentelijke Millenniumstatus Ingediende aanvragen 2010 Na de door uw voorzitter gedane oproep tot de aanwezige organisaties, zijn deze, maar ook alle overige ons bekende lokale organisaties (per mail en per telefoon) benaderd met de uitnodiging (alsnog) een projectaanvraag in te dienen. In de lijn van de door u gevoerde discussie zijn daarbij, in afwijking van de tot op heden geldende kaders, alleen de volgende voorwaarden genoemd: Het project moet: een bijdrage leveren aan de Millenniumdoelen, 2

3 aandacht besteden aan de bewustwording van de Bussumse inwoners (al dan niet via scholen) en uitgaan van een lokale organisatie. Dit betekent concreet dat de beperkingen alleen Afrika en de gewenste vorm van hulpverlening (via microkrediet) zijn losgelaten. Hierna zijn alle ontvangen projectaanvragen opgenomen. Voor de inhoud van de aanvragen (projectvoorstellen) wordt u daar naar verwezen, alsmede naar de voor u ter inzage liggen stukken. Beoordeling aanvragen Op basis van de resultaten van de door u op 9 september gevoerde discussie is geconcludeerd, dat het project van Stichting ASAP en van mevrouw Kim Ebbelaar (Be More) op uw instemming kunnen rekenen. Met deze projecten is in totaal gemoeid, waardoor er nog resteert. De projecten van Stichting Ghana-Support, Stichting Humanitaire Hulp Gambia, Stichting Kinderen in Nood, Stichting Water voor Masai, Stichting Lusekelo Zambia en van de Stichting Vrienden van Ashram scoren inhoudelijk gezien in gelijke mate. Het project Soroti in Uganda (onder auspiciën van Stichting Edukans in Amersfoort) wordt in 2011 uitgevoerd. Onze insteek zou zijn om eerstgenoemde (zes) stichtingen ieder te verstrekken als bijdrage in de kosten van de door hen aangemelde projecten. 3. VERZOEK Wij verzoeken u een uitspraak te doen over de volgende aspecten. 1. Ondersteunt u de wijze waarop wij de nadere profilering van Bussum als Millenniumgemeente vorm willen geven? 2. Hoe zou u, gelet op de ontvangen subsidieverzoeken, de voor 2010 beschikbare middelen voor ontwikkelingssamenwerking besteed willen zien? Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M. Plantinga drs. M. Schoenmaker 3

4 Ingediende aanvragen Hieronder worden alle projectaanvragen vermeld, die voor (Asap), tijdens (Be More) en na de commissievergadering van 9 september zijn ontvangen. Assocation for Small African Projects (ASAP) Vorig jaar heeft deze organisatie subsidie ontvangen voor een microkredietproject voor vrouwen in Burkino Faso. Voor dit jaar heeft deze organisatie opnieuw een projectaanvraag ingediend: Papajafruit voor moeders en kinderen in Burkina Faso. De stichting wil dit jaar papajabomen planten, kweken en verkopen aan de Burkinabese moeders, zodat zij en hun kinderen er de vruchten van kunnen plukken. De moeders die een boom voor 0,22 kopen worden gevraagd jaarlijks vijf papaja s aan het lunchprogramma op de school van hun kinderen te doneren. Wanneer de bomen meer papaja s produceren dan voor de lunchprogramma en eigen consumptie nodig is, kunnen er papajas op de markt verkocht worden. Gevraagde bijdrage: Be More (mw. Kim Ebbelaar) Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur op 9 september j.l. is door de in Bussum woonachtige mevrouw Kim Ebbelaar aandacht gevraagd voor haar reis naar Oeganda. Mevrouw Ebbelaar is vrijwilliger voor Be More, een in Nijmegen gevestigde stichting, die ook een tak in Engeland heeft. Op het Nijmeegse bureau zijn vijf vaste medewerkers en ruim twintig vrijwilligers werkzaam. Op 7 november vertrekt zij naar Oeganda om met nog vier andere door Be More gecoachte vrijwilligers vrijwilligerswerk te doen. Als mevrouw Ebbelaar ter plekke is, zal zij in overleg met de Be More - coördinator in Oeganda, mee bepalen wat er met het donatiegeld wordt gedaan. Dat kunnen nieuwe lakens voor ziekenhuisbedden zijn, maar het kan ook besteed worden aan opleidingen voor lokaal personeel of het financieren van 'out reaches', waardoor vrijwilligers samen met lokale vrijwilligers naar rurale gebieden gaan waar normaalgesproken waar geen medische zorg wordt verleend. Gevraagde bijdrage: Stichting Ghana-Support Bij zijn vertrek als wethouder van Bussum heeft de heer Hans Zonneveld destijds gevraagd om eventueel aan hem te geven cadeaus om te zetten in een donatie aan een door hem op te richten Stichting Ghana Support (www.ghana-support.nl). Hij heeft zich nu gemeld voor ondersteuning van een microkredietproject in het dorp Vedeme in Ghana waar hij sedert 2005 komt en waar door de stichting een school is gebouwd. De vrouwen in dit dorp hebben hem een en ander maal verzocht een microkredietproject te starten. De basisvoorwaarden voor een dergelijk project zijn aanwezig, zoals een structuur waaronder de leningen worden verstrekt. In oktober gaat Hans Zonneveld naar Ghana (Vedeme) en zal inventariseren om hoeveel vrouwen 4

5 en om hoeveel geld het gaat. Per groep moet gedacht worden aan 7 tot 10 vrouwen. Uitgegaan wordt van drie groepen met een maximale lening van 100. In totaal gaat het om maximaal Voorafgaand aan het verstrekken van leningen worden trainingen verzorgd. De vrouwen wordt o.a. geleerd te boekhouden. De kosten daarvan worden geraamd op Overigens zullen de minibedrijfjes zich richten op palmolie, kippen en schapen. De stichting zal een project op te zetten, dat de bewustwording van de Bussumse inwoners zal bevorderen, dan wel via een schoolproject hiervoor de nodige aandacht vragen. Gevraagde (totale) bijdrage: Stichting Child Surgery Vietnam De heer Koster van Child Surgery heeft uw commissie geïnformeerd over de doelstellingen en activiteiten van zijn in Vietnam werkzame organisatie. Voor dit jaar heeft hij, zoals eerder aangegeven, geen kans gezien een voorstel te ontwikkelen, maar hij heeft kenbaar gemaakt graag in aanmerking te willen komen voor een bijdrage wanneer weer een ronde gaat lopen. Gevraagde bijdrage: verzoek daartoe wordt volgend jaar ingediend. De Stichting Humanitaire Hulp Gambia Deze stichting verzoekt om extra subsidie voor haar project Bussum Garden in Kandonku, Gambia. De tuin, die thans een afmeting heeft van 3HA en werk biedt aan ongeveer 100 vrouwen, zou uitgebreid kunnen worden met 1 HA, waardoor er nog een aantal vrouwen, die nu op de wachtlijst staan, toegevoegd kunnen worden aan de deelnemerslijst. Mede gelet op het feit dat in de nabijheid van de tuin een groot universiteitscomplex gerealiseerd wordt, zou productievergroting door uitbreiding van de tuin een extra stimulans betekenen voor een nog grotere groep vrouwen, die daardoor in staat zullen zijn een grotere mate van zelfstandigheid te realiseren. De aanwezigheid van de universiteit betekent een vaste afzetbron voor de in de tuin verbouwde producten. Voor de uitbreiding en de benodigde activiteiten om de tuin voor dit gedeelte in productie te brengen is een begroting opgesteld, die ter inzage ligt. Gevraagde bijdrage : Stichting Kinderen in Nood Deze stichting werd in 1990 opgericht en heeft als doel hulp te bieden aan noodlijdende kinderen, ongeacht ras of geaardheid, waar ook ter wereld. Ook gehandicapten en bejaarden worden in de hulpverlening betrokken. Deze maatschappelijke ondersteuning richt zich met name op Roemenië en Hongarije, maar de afgelopen jaren zijn ook transporten verzorgd naar Bosnië, Servië, Oekraïne, Israël, Sri Lanka, Ghana en Haïti. Daartoe worden wekelijks in Bussum goederen ingezameld. Het magazijn is gevestigd aan De Peppels 47. Vrijwel iedere Bussumer kent onze stichting en weet dit adres te vinden voor de aflevering van nog goed bruikbare artikelen (kleding, schoenen, speelgoed, lakens, dekens, matrassen, bedden, tafels, stoelen, 5

6 computers etc.). Circa 70 vrijwilligers zijn betrokken bij inname, sortering, reparatie en transport van deze goederen. Gevraagd wordt om een financiële bijdrage in de kosten van een actie die in november en december 2010 wordt gevoerd. Hierbij worden pakketten groentezaden naar Roemenië gestuurd in combinatie met een vracht hulpgoederen voor de arme inwoners van een dorp. De bedoeling is om bij de actie ook een of meer scholen te betrekken. Het projectplan ligt voor u ter inzage Gevraagde bijdrage: Onderwijs en ontwikkelingssamenwerking Soroti Oeganda 2011 Mevrouw Merlijn Verstraeten werkt onder auspiciën van Edukans in Amersfoort in een team van Nederlandse en Oegandese docenten aan het project learner centred learning op Oegandese scholen in het Soroti district. Het onderstaande project is vorm gegeven aan de hand van de vraagstelling vanuit Oeganda. De plaatselijke organisaties Ceredo en Church of Uganda hebben deze vragen bij mevrouw Verstraeten neergelegd. Zij wil hieraan als volgt vorm en inhoud geven. 1. Scholing managementteams Secondary Schools Soroti District Oeganda Volgend schooljaar (2011) vertrekt zij wederom naar Soroti. Dit keer om te de managementteams van de 28 Secondary schools in het district Soroti te scholen in een vereenvoudigd maar integraal managementsysteem, onder andere op het gebied van financiën. Het hele project zal plaatsvinden onder de vlag van Edukans. (www.edukans.nl) 2. Bouw secondary School Holy Angels Soroti Oeganda. De heer Holman is door zijn werkgever Stichting Gooise Scholenfederatie, vestiging Huizermaat te Huizen, in de gelegenheid gesteld om haar per 25 juni 2010 naar Soroti te volgen. Samen met leerlingen van het Madera Technical institute te Soroti en met leerlingen van secondary School Holy Angels en Madera, die Vocational training volgen, zal hij een school gaan bouwen en lesgeven in en over het bouwen van een school. 3. Maatschappelijke Stage Toon Holman De zoon van mevrouw Verstraeten zal bij Madera Boys Primary School werken aan peer to peer-training. Hij zal leerlingen met special needs in kleine groepjes helpen met wiskunde en Engels. Hij wordt hierbij eveneens begeleid door lokale docenten en geholpen door de lokale partnerorganisaties Ceredo en Church of Uganda. Bij de ter inzage liggende stukken ligt een meer gedetailleerde beschrijving van het project, waaronder de formulering van de doelstellingen en een kostenopzet. Totale kosten , gevraagd wordt een bijdrage daarin. Stichting Water voor Masai: project windmolen nr.3 Stichting Water voor Masai verzoekt om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de gemeente Bussum voor het Water project bij de Masai in Tanzania. Deze Bussumse stichting is opgericht op 15 November 2007 en heeft zich tot doel gesteld : Het bevorderen van schoon drinkwater(en de daarvan afgeleide mogelijkheden) voor het Masaivolk in Afrika. Het zowel ter plekke realiseren 6

7 en concretiseren van dit doel, als het werven van gelden ter bevordering en effectuering van het doel van de stichting. De stichting onderbouwt haar verzoek als volgt. Het Masai volk in Oost Afrika heeft het zwaar. Door het opkomende toerisme met o.a. de nationale-wildparken en de groeiende landbouw worden zij van hun traditionele gronden verdreven naar veel minder vruchtbare gronden en verder weg van de normale voorzieningen. De toenemende droogte maakt ze wanhopig. De stichting heeft in 2005 zo n ingezameld en in 2006 een watermolen geplaatst en opslagtanks met een capaciteit van 15,000 ltr in Saadani, Tanzania, die voorzien in schoon drinkwater voor een school, polikliniek en een dorp van 500 inwoners. In 2008 heeft de stichting in Chamakweza (Masai dorp) een watermolen van 14 meter hoog laten plaatsen en in Saadani village de molen te controleren en onderdelen te vervangen indien nodig. Verder is gezocht naar locale expertise met betrekking tot windmolens en de mogelijkheid voor onderhoud op regelmatige basis en samenwerking. Ook dat is nu geregeld met als bijkomend voordeel dat de windmolens voor een betere/lagere prijs kunnen aanschaffen. Zij blijven echter nog wel rond per stuk kosten In maart 2010 is de stichting poolshoogte gaan nemen om te zien wat nodig is en afspraken te maken voor de toekomst. Tevens werd de tweede windmolen officieel geopend en is een plek bekeken voor een derde windmolen. Met de bouw van deze (derde) molen is gemoeid. De stichting heeft in kas, zodat nog voor sponsorgeld gevonden moet worden. Bewustwording Sinds 2007 zijn dooor de stichting veel lezingen gegeven (o.a. Wereldwinkel Bussum, International Rotary Amsterdam, KRO radio etc.). Daarnaast is de stichting bereid tijdens educatieve evenementen in Bussum aanwezig te zijn. Totale kosten: Gevraagd wordt een bijdrage daarin. Stichting Lusekelo Zambia De stichting heeft vorig jaar van de gemeente een bijdrage ontvangen ten behoeve van projecten nabij Mumbwa in Zambia. De nu ingediende aanvraag staat in het verlengde daarvan. In de naaste toekomst wordt de aandacht van de stichting gevraagd voor het bouwen van de drie voorlopig laatste lerarenhuizen. De overheid zal na de oplevering daarvan, blijvend drie door hen betaalde leerkrachten sturen. De bouw van drie lerarenhuizen is tezamen begroot op Uit ervaring weet de stichting echter, dat er bij de bouw van een huis geen (buiten)toilet/douche gebouwtje worden mee berekend. Toch moeten deze er wel komen. De aanvraag is nu dan ook gericht op de kosten van de bouw van drie buiten toiletten/douches. De kosten hiervan bedragen per gebouwtje. In totaal komt dat op (Zie bij Nog te Realiseren in het stappenplan, dat voor ter inzage is gelegd.) Gevraagd bedrag:

8 Stichting Vrienden van Ashram Mevrouw Margreet de Broekert (secretaris van de stichting) heeft ervoor gepleit om (een deel van) de nog beschikbare middelen voor dit jaar in te zetten voor een weldoordacht Millenniumbeleid in Bussum. Zij zou het verstandig vinden dit bedrag te besteden aan het daadwerkelijk formuleren en uitvoeren van een degelijk plan van aanpak daar waar het Bussum als Millenniumgemeente betreft. Daarvan is volgens haar tot op heden nauwelijks sprake. Zij heeft echter (ook) een projectaanvraag ingediend (zie hieronder) voor het geval besloten wordt de beschikbare middelen in te zetten voor projecten. Met betrekking tot een duidelijkere Millenniumprofilering is hiervoor in de commissienotitie (paragraaf 2.1) het een en ander gemeld. De projectaanvraag van mevrouw De Broeckert heeft betrekking op het volgende. De stichting Vrienden van Ashram (S.V.A.) levert gerichte bijdragen aan de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram voor verzorging, opvoeding en scholing. Circa 170 weeskinderen en halfwezen worden er liefdevol opgevoed. Dit in de Indiase traditie, maar zonder onderscheid in kaste, religie of geslacht. Mevrouw De Broeckert heeft eerder aangegeven dat zij de beperking tot projecten in Afrika te rigide vond. De S.V.A. biedt structurele, financiële hulp aan de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, een instelling voor weeskinderen en halfwezen in Zuid India (Tamil Nadu). Deze Ashram kent verschillende vestigingen waar ca. 170 weeskinderen en half wezen worden verzorgd, opgevoed en onderwezen. De kinderen wonen in groepjes van kinderen in een huis met een huismoeder- en/of vader en een kok(kin). Op de hoofdvestiging van de Ashram bevindt zich een school. Het (Engelstalige) onderwijs dat daar gegeven wordt, is kwalitatief hoogstaand. Met name ook kinderen uit arme gezinnen in de omgeving bezoeken deze school. Aan de school wordt al jaren gebouwd. Voor de completering van deze school zoekt men nog financiering voor met name een laatste blok van vier klaslokalen, twee practicumlokalen, een bibliotheek en een staf- en computerruimte. De Indiase overheid geeft enige financiële steun, maar dit is bij lange na niet voldoende. De Ashram heeft naast de steun uit Europa (behalve uit Nederland met name uit Denemarken, Frankrijk en Engeland) ook een aantal Indiase donateurs. Veelal rijke Indiërs en ex-bewoners van de Ashram die goed terecht zijn gekomen. Onder de ex-bewoners bevinden zich ook artsen, juristen, ingenieurs e.a.. Zij verlenen vaak ook gratis professionele diensten. De leiding van de Ashram probeert de hulp vanuit India zelf te vergroten, maar dat leidt tot nu toe slechts deels tot resultaat. Zuid India en met name Tamil Nadu, is nog altijd een sterk agrarische, arme deelstaat. In de loop van de jaren heeft de Ashram een aantal grote percelen land in bezit gekregen (door schenkingen en legaten), die nu worden ontgonnen en bewerkt. De projectaanvraag heeft betrekking op de afbouw van de school. Afhankelijk van de hoogte van het eventuele bedrag dat de gemeente de stichting ter beschikking wil stellen, kan dat nader worden ingevuld. De stichting heeft de afgelopen twee jaar wat reserves opgebouwd. De eventuele bijdrage van de gemeente Bussum zou daaraan toegevoegd worden. 8

9 Bewustwording Destijds heeft de S.V.A. een grote en zeer geslaagde actie op touw gezet samen met de Koningin Emmaschool (Bussum). Aangenomen wordt dat de stichting bereid is nieuwe publiciteit te genereren. Nadere en meer gedetailleerde informatie ligt ter inzage. Totale kosten van project: , waarin een bijdrage wordt gevraagd. 9

10 Samenvattend overzicht projecten waarvoor een bijdrage is gevraagd Organisatie Mill. doelen Lokaal initiatief Microkredie t Act. Bewustwording Bijzonderhede n Gevraagd bedrag ( ) ASAP x x x x Kim x x onder auspiciën van Ebbelaar Be More in Nijmegen Ghana- x x x x Support Gambia x x x x Kinderen in x x x Nood Soroti Uganda x x onder auspiciën van Edukans Amersfoort. Project in (bijdrage daarin) Water voor Masai x x x x (bijdrage daarin) x x x Lusekelo Zambia Ashram x x x (bijdrage daarin) 10

Adviseren over de verdeling van de middelen voor gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking

Adviseren over de verdeling van de middelen voor gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 24 januari 2013 AB12.01320 CN2012-042 Gemeente Bussum Adviseren over de verdeling van de middelen voor gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Gemeente Bussum Subsidiëren schoolbegeleiding periode 2010-2014 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA

Nadere informatie

Commissienotitie. Bestuur 12 september 2013 AB13.00617 CN2013.033. Aanvragen Ontwikkelingssamenwerking 2013. Geachte leden,

Commissienotitie. Bestuur 12 september 2013 AB13.00617 CN2013.033. Aanvragen Ontwikkelingssamenwerking 2013. Geachte leden, Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 12 september 2013 AB13.00617 CN2013.033 Gemeente Bussum Aanvragen Ontwikkelingssamenwerking 2013 Brinklaan

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden,

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden, Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte september AB12.00867 CN2012.030 Gemeente Bussum Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen Brinklaan

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH)

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) 2014 2016 Oprichting Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Raalte, is opgericht op 5 juli 1982. Adres secretariaat : Keerweer 23,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten.

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten. Aan de Raad Made, 14 september 2006 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 oktober 2006 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 2 november 2006 Onderwerp: Motie en heroverweging hafa-onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Gemeente W derneren. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Gemeente W derneren de colleges van burgemeester en wethouders van de aan de Regio Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten 16.0001328 2 Hans Uneken bekendmaking Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.

De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru. De Evolutie van het Particulier Initiatief Hoe het begint en waar het heengaat... Sara Kinsbergen 19 april 2009 Nijmegen s.kinsbergen@maw.ru.nl Groeit het PI? Hoe groeit het PI? Organisatie Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 De nieuwe bibliotheek in Kobastil De nieuwe waterput in Kobastil 50 alleenstaande moeders Centrale toiletten en douchekamers Boeken in de nieuwe bibliotheek van Mezezo

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

RAADSINFORMATIE. Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren. Datum. 20 november 2013

RAADSINFORMATIE. Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren. Datum. 20 november 2013 RAADSINFORMATIE Aan de Raad Agenda nr. 12c Toekomst van het muziekonderwijs in de gemeente Someren Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Gelet op diverse ontwikkelingen en de minder rooskleurige financiële

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Because Education Matters

Because Education Matters Because Education Matters Jaarverslag Stichting Maanda 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. INLEIDING JAARVERSLAG STICHTING MAANDA...3 2. EEN KORTE TERUGBLIK...3 3. DOELEN EN RESULTATEN 2014...4 DOEL 1: ZEDUPADS...4

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0081 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0081 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0824 Naam programma +onderdeel: Mondiale Bewustwording Onderwerp: Leiden Millenniumgemeente Aanleiding:

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

STICHTING PARWIN Jaarverslag Stichting Parwin 2016

STICHTING PARWIN Jaarverslag Stichting Parwin 2016 STICHTING PARWIN Jaarverslag Stichting Parwin 2016 1. Inleiding jaarverslag Stichting Parwin 2. Een korte terugblik 3. Doelen en Resultaten Doel 1: inkomsten genereren Doel 2: langs meerdere weeshuizen

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Er zijn voor deze tranche 3 aanvragen voor projectsubsidie ingediend. Hieronder worden deze aanvragen inhoudelijk toegelicht.

Er zijn voor deze tranche 3 aanvragen voor projectsubsidie ingediend. Hieronder worden deze aanvragen inhoudelijk toegelicht. Collegevoorstel Inleiding De gemeenteraad heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de gemeente Heusden

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008.

Samenvatting: Inleiding: Hobby-handwerkclub Drunen is voornemens het 10-jarig jubileum te vieren op 12 maart 2008. Burgemeester V200701212 Onderwerp: Verzoek van de Hobby-handwerkclub te Drunen (club houdende in de Hunenhof te Drunen) om een bijdrage voor het vieren van het 10-jarig bestaan van de hobbyhandwerkclub

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Aan de commissie Maatschappelijke aangelegenheden Commissievergadering d.d. 17 april 2002 Agendapunt: 4.3 Onderwerp: Zwemproblematiek ouderen Terheijden/Wagenberg Toelichting: Al vele jaren nemen ouderen

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

N I E U W S B U L L E T I N Jaargang 2, nummer 2.

N I E U W S B U L L E T I N Jaargang 2, nummer 2. [1] MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.: 0315-685640 Banknummer: NL49RABO0363853545 Fax: 0315-327300 Gironummer: NL23INGB0001183103 Commerzbank Emmerich: Nijverheidsweg 13B DE41320800100753115100

Nadere informatie

PC's klaar voor vertrek

PC's klaar voor vertrek CLASSworks De activiteiten binnen het programma CLASSworks lopen naar tevredenheid. Twee nieuwe Tanzaniaanse scholen; Mlama Secondary School en Kilimanjaro Boys worden de komende maand voorzien van een

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Mei Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Mei 2009 Nummer 6060 onderwerp Subsidieverzoek Krimpen aan den IJssel innovatieve bestuurskrachtmeting 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Vereniging Judoclub Drunen zaaknr Activiteit/project Judo op school Datum activiteit onbekend Inhoud /doel

Vereniging Judoclub Drunen zaaknr Activiteit/project Judo op school Datum activiteit onbekend Inhoud /doel Collegevoorstel Inleiding De gemeenteraad van Heusden heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de gemeente

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN 2015 2017 www.ariseandshinenetherlands.com info@ariseandshinenetherlands.com postadres: Barrierweg 42 5298AD Liempde 06-28183398 Inhoud 1. Missie/visie...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15.

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Plan van aanpak plaatsing defibrillators (AED) Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Aan de Raad Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak plaatsing defibrillators

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING FINANCIËLE LUIK BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 10 mei 2016

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING FINANCIËLE LUIK BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 10 mei 2016 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 10 mei 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00304 Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvraag over vergunning BMC en bestemmingsplan Fort de Pol - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN

Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten. - Teuge BELEIDSPLAN Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten - Teuge BELEIDSPLAN 2017 2020 Februari 2017 1 De Stichting De Tuinen van Het Groot Hontschoten opgericht op 21 juni 1996. De stichting is ingeschreven bij

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013 Agendapunt 06-03 Onderwerp: subsidie Veluws Bureau voor Toerisme, 2013 en 2014. Portefeuillehouder: C. van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst02052 Beslisdatum B&W 3 december 2013 Dossiernummer 13.49.351 Raadsvoorstel aanwijzing Studio040 als lokale publieke media-instelling. Inleiding Het Commissariaat voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel 18 juni 2014 AB RV

Raadsvoorstel 18 juni 2014 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 18 juni 2014 AB14.00422 RV2014.026 Gemeente Bussum Niet vaststellen van het postzegelbestemmingsplan Centrum - Scapino De Nieuwe Brink

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114

Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2013 AB13.01002 RV2013.114 Gemeente Bussum Instemmen met de uitkomsten evaluatie meerjarenafspraak tussen N.V. Sportfondsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009-2010

Jaarverslag 2009-2010 Jaarverslag 2009-2010 Inleiding De Stichting Kaamba Neere is opgericht op 21 mei 2008. Doelstelling van de stichting is het verlenen van hulp en steun aan de inwoners van Burkina Faso. Het doel is om kleinschalige

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle

Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle A01.OOT Cofinanciering waterschap uitvoering waterplan Waalwijk-Zuid B01 Vaststelling wijzigingsplan Veerweg 11 Sprang-Capelle In door de gemeenteraad vastgestelde waterplan is een maatregel opgenomen

Nadere informatie

Opgesteld voor de Gemeente Bussum

Opgesteld voor de Gemeente Bussum Stichting Water voor Masaï Rapport over de nieuwe waterpomp in Puna, Tanzania Opgesteld voor de Gemeente Bussum December 2014 Project achtergrond Voor de bouw van de derde waterpomp heeft Water voor Masai

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00918 RV2009.182 Gemeente Bussum Instemmen met: - Vaststellingsovereenkomst n.a.v. mediation Gooiberg; - Verhoging

Nadere informatie

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 College V200901050 Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 Collegevoorstel Inleiding: Op 14 juli 2009 heeft u beslist op het bezwaarschrift van mevrouw Van Loon

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN JAARREKENING 2014 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BLZ. BESTUURSVERSLAG 2014 1 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten 2014 3 Toelichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 18 september 2014 AB14.00597 RV2014-042

Raadsvoorstel 18 september 2014 AB14.00597 RV2014-042 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 18 september 2014 AB14.00597 RV2014-042 Gemeente Bussum Vaststellen verordening dode gezelschapsdieren Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad Aan de leden van de gemeenteraad T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer 58467 Datum: 15 december 2015 Portefeuillehouder: wethouder D.A. Heijkoop Bijlage: 3 Onderwerp: communicatie met bewoners

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp aansluiten bij Stichting Leergeld Oosterhout samenvatting De gemeenten gaan vanaf 2013 structureel extra geld van het Rijk ontvangen voor armoedebestrijdirig

Nadere informatie