Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)"

Transcriptie

1 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 21 oktober 2010 AB CN Gemeente Bussum Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking) Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Geachte leden, Telefoon: Fax: Website: INLEIDING Tijdens uw op 9 september gehouden vergadering boog u zich over het thema gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Uw beraadslagingen vonden dit keer in afwijkende vorm plaats. Het was een pilot gericht op interactie tussen u en de aanwezige organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, die daarvoor deels gericht waren uitgenodigd en deels waren afgekomen op een algemene oproep in de gebruikelijk media. Na afloop is afgesproken dat tijdens de volgende vergadering de beraadslagingen van uw commissie worden voortgezet, nadat de organisaties de gelegenheid waren gesteld voor dit jaar alsnog een projectaanvraag in te dienen. Daarnaast bleek behoefte aan profilering van Bussum als Millenniumgemeente. Inlichtingen bij K.L.Kahlmann Doorkiesnummer INHOUDELIJK 2.1. Betekenen die bordjes Millenniumgemeente bij de gemeentegrenzen eigenlijk wel wat? (Hoe zou Bussum zich als zodanig duidelijker willen/kunnen profileren?) Op initiatief van onder meer de VNG is enkele jaren geleden het fenomeen Millenniumgemeente geïntroduceerd. Wanneer gemeenten aantoonbaar beleid voeren met betrekking tot de thema s internationale samenwerking en duurzaamheid komen zij voor dit predikaat in aanmerking. Bussum scoorde op drie fronten, t.w. de subsidiëring van de Stichting Wereldwinkel, de ontwikkeling van internationaal beleid (stedenband en projectsubsidieregeling voor internationale samenwerking) en beleid m.b.t. het thema duurzaamheid. Van de ruim vierhonderd Nederlandse gemeenten, zijn er 150 Millenniumgemeente. In de regio Gooi en Vechtstreek, zijn naast Bussum, ook Hilversum en Huizen Millenniumgemeente. Huizen heeft een soortgelijke subsidieregeling als Bussum, zij het dat per project maximum wordt verstrekt en dat het gaat om een verdubbeling van het eerst door de betreffende organisatie zelf opgehaalde (sponsor)geld. Op de site van onze gemeente en in de Bussumse Krant is de afgelopen jaren aandacht besteed aan de Millenniumdoelen en is geattendeerd op de mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen. Verder is op de site van de gemeente continue melding gemaakt van de voortgang van het Tuinproject van de Stichting Gambia. Nadere profilering was tijdens uw beraadslagingen echter een belangrijk issue. Daarbij werden onder de meer de volgende vragen opgeroepen. 1

2 Hoe kan het zijn dat zich slechts een enkele organisatie bij Bussum heeft gemeld met een subsidieverzoek? Is de gemeente tekort geschoten met de communicatie? Zijn de door de raad vastgestelde opgestelde criteria te streng? Is wel voldoende bekend dat Bussum Millenniumgemeente is en wat dat betekent? Voor zover het gaat om een beroep op het jaarlijks budget voor projecten, vinden wij dat er een balans moet zijn tussen enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van een organisatie om alert te zijn op de mogelijkheden (juist organisaties voor ontwikkelingssamenwerking hebben van nature oog en oor voor sponsormogelijkheden) en anderzijds passende communicatie. Wij zouden er niet voor kiezen om de beschikbare middelen bijvoorbeeld in te zetten voor een aparte website, het van gemeentewege ondersteunen van een eventueel platform (zou prima particulier initiatief zijn) en/of het in de arm nemen van een communicatiebureau, omdat de middelen dan niet worden ingezet in landen en voor projecten waar, respectievelijk waarvoor, dat nodig is. Dit neemt echter niet weg dat er slimme mogelijkheden zijn om toch meer aandacht voor onze Millenniumstatus te genereren. Hoe dan? Door meer publiciteit, meer reuring rond de projecten. Het gehele proces rond de verdeling van het subsidiebudget is nogal administratief van aard. Organisaties kunnen er kennis van nemen, een aanvraag opstellen en indienen, waarna besluitvorming plaatsvindt. Veel op papier, weinig tastbaars. Ontwikkelingsamenwerking gaat op die manier niet echt leven. Organisaties zouden hun plannen live tijdens een bijeenkomst kunnen presenteren. Een toelichting met bewegende beelden, powerpoint, etc. Dit kan plaatsvinden tijdens een aparte bijeenkomst (een Millenniumfestijn), maar er kan ook een koppeling plaatsvinden aan een bestaand evenement. Alsdan kan de pers worden uitgenodigd en kan er gepubliceerd worden op de website van de gemeente. Op deze manier gaan de projecten meer leven. Datzelfde kan gedaan worden met lopende projecten. De organisaties met gesubsidieerde projecten zouden daarvan twee keer per jaar een update kunnen geven met lichtbeelden. Ook dit genereert weer extra publiciteit (media, website, anderszins) en kan tegelijkertijd gezien worden als een verantwoording aan de gemeente en met name aan de inwoners van onze gemeente. Tot slot kan in zijn algemeenheid het volgende worden gedaan om de bekendheid van Bussum als Millenniumgemeente te genereren: meer informatie op de website; extra aandacht in de Bussumse Krant, lezing of een andere activiteit rondom de gemeentelijke Millenniumstatus Ingediende aanvragen 2010 Na de door uw voorzitter gedane oproep tot de aanwezige organisaties, zijn deze, maar ook alle overige ons bekende lokale organisaties (per mail en per telefoon) benaderd met de uitnodiging (alsnog) een projectaanvraag in te dienen. In de lijn van de door u gevoerde discussie zijn daarbij, in afwijking van de tot op heden geldende kaders, alleen de volgende voorwaarden genoemd: Het project moet: een bijdrage leveren aan de Millenniumdoelen, 2

3 aandacht besteden aan de bewustwording van de Bussumse inwoners (al dan niet via scholen) en uitgaan van een lokale organisatie. Dit betekent concreet dat de beperkingen alleen Afrika en de gewenste vorm van hulpverlening (via microkrediet) zijn losgelaten. Hierna zijn alle ontvangen projectaanvragen opgenomen. Voor de inhoud van de aanvragen (projectvoorstellen) wordt u daar naar verwezen, alsmede naar de voor u ter inzage liggen stukken. Beoordeling aanvragen Op basis van de resultaten van de door u op 9 september gevoerde discussie is geconcludeerd, dat het project van Stichting ASAP en van mevrouw Kim Ebbelaar (Be More) op uw instemming kunnen rekenen. Met deze projecten is in totaal gemoeid, waardoor er nog resteert. De projecten van Stichting Ghana-Support, Stichting Humanitaire Hulp Gambia, Stichting Kinderen in Nood, Stichting Water voor Masai, Stichting Lusekelo Zambia en van de Stichting Vrienden van Ashram scoren inhoudelijk gezien in gelijke mate. Het project Soroti in Uganda (onder auspiciën van Stichting Edukans in Amersfoort) wordt in 2011 uitgevoerd. Onze insteek zou zijn om eerstgenoemde (zes) stichtingen ieder te verstrekken als bijdrage in de kosten van de door hen aangemelde projecten. 3. VERZOEK Wij verzoeken u een uitspraak te doen over de volgende aspecten. 1. Ondersteunt u de wijze waarop wij de nadere profilering van Bussum als Millenniumgemeente vorm willen geven? 2. Hoe zou u, gelet op de ontvangen subsidieverzoeken, de voor 2010 beschikbare middelen voor ontwikkelingssamenwerking besteed willen zien? Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M. Plantinga drs. M. Schoenmaker 3

4 Ingediende aanvragen Hieronder worden alle projectaanvragen vermeld, die voor (Asap), tijdens (Be More) en na de commissievergadering van 9 september zijn ontvangen. Assocation for Small African Projects (ASAP) Vorig jaar heeft deze organisatie subsidie ontvangen voor een microkredietproject voor vrouwen in Burkino Faso. Voor dit jaar heeft deze organisatie opnieuw een projectaanvraag ingediend: Papajafruit voor moeders en kinderen in Burkina Faso. De stichting wil dit jaar papajabomen planten, kweken en verkopen aan de Burkinabese moeders, zodat zij en hun kinderen er de vruchten van kunnen plukken. De moeders die een boom voor 0,22 kopen worden gevraagd jaarlijks vijf papaja s aan het lunchprogramma op de school van hun kinderen te doneren. Wanneer de bomen meer papaja s produceren dan voor de lunchprogramma en eigen consumptie nodig is, kunnen er papajas op de markt verkocht worden. Gevraagde bijdrage: Be More (mw. Kim Ebbelaar) Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur op 9 september j.l. is door de in Bussum woonachtige mevrouw Kim Ebbelaar aandacht gevraagd voor haar reis naar Oeganda. Mevrouw Ebbelaar is vrijwilliger voor Be More, een in Nijmegen gevestigde stichting, die ook een tak in Engeland heeft. Op het Nijmeegse bureau zijn vijf vaste medewerkers en ruim twintig vrijwilligers werkzaam. Op 7 november vertrekt zij naar Oeganda om met nog vier andere door Be More gecoachte vrijwilligers vrijwilligerswerk te doen. Als mevrouw Ebbelaar ter plekke is, zal zij in overleg met de Be More - coördinator in Oeganda, mee bepalen wat er met het donatiegeld wordt gedaan. Dat kunnen nieuwe lakens voor ziekenhuisbedden zijn, maar het kan ook besteed worden aan opleidingen voor lokaal personeel of het financieren van 'out reaches', waardoor vrijwilligers samen met lokale vrijwilligers naar rurale gebieden gaan waar normaalgesproken waar geen medische zorg wordt verleend. Gevraagde bijdrage: Stichting Ghana-Support Bij zijn vertrek als wethouder van Bussum heeft de heer Hans Zonneveld destijds gevraagd om eventueel aan hem te geven cadeaus om te zetten in een donatie aan een door hem op te richten Stichting Ghana Support (www.ghana-support.nl). Hij heeft zich nu gemeld voor ondersteuning van een microkredietproject in het dorp Vedeme in Ghana waar hij sedert 2005 komt en waar door de stichting een school is gebouwd. De vrouwen in dit dorp hebben hem een en ander maal verzocht een microkredietproject te starten. De basisvoorwaarden voor een dergelijk project zijn aanwezig, zoals een structuur waaronder de leningen worden verstrekt. In oktober gaat Hans Zonneveld naar Ghana (Vedeme) en zal inventariseren om hoeveel vrouwen 4

5 en om hoeveel geld het gaat. Per groep moet gedacht worden aan 7 tot 10 vrouwen. Uitgegaan wordt van drie groepen met een maximale lening van 100. In totaal gaat het om maximaal Voorafgaand aan het verstrekken van leningen worden trainingen verzorgd. De vrouwen wordt o.a. geleerd te boekhouden. De kosten daarvan worden geraamd op Overigens zullen de minibedrijfjes zich richten op palmolie, kippen en schapen. De stichting zal een project op te zetten, dat de bewustwording van de Bussumse inwoners zal bevorderen, dan wel via een schoolproject hiervoor de nodige aandacht vragen. Gevraagde (totale) bijdrage: Stichting Child Surgery Vietnam De heer Koster van Child Surgery heeft uw commissie geïnformeerd over de doelstellingen en activiteiten van zijn in Vietnam werkzame organisatie. Voor dit jaar heeft hij, zoals eerder aangegeven, geen kans gezien een voorstel te ontwikkelen, maar hij heeft kenbaar gemaakt graag in aanmerking te willen komen voor een bijdrage wanneer weer een ronde gaat lopen. Gevraagde bijdrage: verzoek daartoe wordt volgend jaar ingediend. De Stichting Humanitaire Hulp Gambia Deze stichting verzoekt om extra subsidie voor haar project Bussum Garden in Kandonku, Gambia. De tuin, die thans een afmeting heeft van 3HA en werk biedt aan ongeveer 100 vrouwen, zou uitgebreid kunnen worden met 1 HA, waardoor er nog een aantal vrouwen, die nu op de wachtlijst staan, toegevoegd kunnen worden aan de deelnemerslijst. Mede gelet op het feit dat in de nabijheid van de tuin een groot universiteitscomplex gerealiseerd wordt, zou productievergroting door uitbreiding van de tuin een extra stimulans betekenen voor een nog grotere groep vrouwen, die daardoor in staat zullen zijn een grotere mate van zelfstandigheid te realiseren. De aanwezigheid van de universiteit betekent een vaste afzetbron voor de in de tuin verbouwde producten. Voor de uitbreiding en de benodigde activiteiten om de tuin voor dit gedeelte in productie te brengen is een begroting opgesteld, die ter inzage ligt. Gevraagde bijdrage : Stichting Kinderen in Nood Deze stichting werd in 1990 opgericht en heeft als doel hulp te bieden aan noodlijdende kinderen, ongeacht ras of geaardheid, waar ook ter wereld. Ook gehandicapten en bejaarden worden in de hulpverlening betrokken. Deze maatschappelijke ondersteuning richt zich met name op Roemenië en Hongarije, maar de afgelopen jaren zijn ook transporten verzorgd naar Bosnië, Servië, Oekraïne, Israël, Sri Lanka, Ghana en Haïti. Daartoe worden wekelijks in Bussum goederen ingezameld. Het magazijn is gevestigd aan De Peppels 47. Vrijwel iedere Bussumer kent onze stichting en weet dit adres te vinden voor de aflevering van nog goed bruikbare artikelen (kleding, schoenen, speelgoed, lakens, dekens, matrassen, bedden, tafels, stoelen, 5

6 computers etc.). Circa 70 vrijwilligers zijn betrokken bij inname, sortering, reparatie en transport van deze goederen. Gevraagd wordt om een financiële bijdrage in de kosten van een actie die in november en december 2010 wordt gevoerd. Hierbij worden pakketten groentezaden naar Roemenië gestuurd in combinatie met een vracht hulpgoederen voor de arme inwoners van een dorp. De bedoeling is om bij de actie ook een of meer scholen te betrekken. Het projectplan ligt voor u ter inzage Gevraagde bijdrage: Onderwijs en ontwikkelingssamenwerking Soroti Oeganda 2011 Mevrouw Merlijn Verstraeten werkt onder auspiciën van Edukans in Amersfoort in een team van Nederlandse en Oegandese docenten aan het project learner centred learning op Oegandese scholen in het Soroti district. Het onderstaande project is vorm gegeven aan de hand van de vraagstelling vanuit Oeganda. De plaatselijke organisaties Ceredo en Church of Uganda hebben deze vragen bij mevrouw Verstraeten neergelegd. Zij wil hieraan als volgt vorm en inhoud geven. 1. Scholing managementteams Secondary Schools Soroti District Oeganda Volgend schooljaar (2011) vertrekt zij wederom naar Soroti. Dit keer om te de managementteams van de 28 Secondary schools in het district Soroti te scholen in een vereenvoudigd maar integraal managementsysteem, onder andere op het gebied van financiën. Het hele project zal plaatsvinden onder de vlag van Edukans. (www.edukans.nl) 2. Bouw secondary School Holy Angels Soroti Oeganda. De heer Holman is door zijn werkgever Stichting Gooise Scholenfederatie, vestiging Huizermaat te Huizen, in de gelegenheid gesteld om haar per 25 juni 2010 naar Soroti te volgen. Samen met leerlingen van het Madera Technical institute te Soroti en met leerlingen van secondary School Holy Angels en Madera, die Vocational training volgen, zal hij een school gaan bouwen en lesgeven in en over het bouwen van een school. 3. Maatschappelijke Stage Toon Holman De zoon van mevrouw Verstraeten zal bij Madera Boys Primary School werken aan peer to peer-training. Hij zal leerlingen met special needs in kleine groepjes helpen met wiskunde en Engels. Hij wordt hierbij eveneens begeleid door lokale docenten en geholpen door de lokale partnerorganisaties Ceredo en Church of Uganda. Bij de ter inzage liggende stukken ligt een meer gedetailleerde beschrijving van het project, waaronder de formulering van de doelstellingen en een kostenopzet. Totale kosten , gevraagd wordt een bijdrage daarin. Stichting Water voor Masai: project windmolen nr.3 Stichting Water voor Masai verzoekt om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de gemeente Bussum voor het Water project bij de Masai in Tanzania. Deze Bussumse stichting is opgericht op 15 November 2007 en heeft zich tot doel gesteld : Het bevorderen van schoon drinkwater(en de daarvan afgeleide mogelijkheden) voor het Masaivolk in Afrika. Het zowel ter plekke realiseren 6

7 en concretiseren van dit doel, als het werven van gelden ter bevordering en effectuering van het doel van de stichting. De stichting onderbouwt haar verzoek als volgt. Het Masai volk in Oost Afrika heeft het zwaar. Door het opkomende toerisme met o.a. de nationale-wildparken en de groeiende landbouw worden zij van hun traditionele gronden verdreven naar veel minder vruchtbare gronden en verder weg van de normale voorzieningen. De toenemende droogte maakt ze wanhopig. De stichting heeft in 2005 zo n ingezameld en in 2006 een watermolen geplaatst en opslagtanks met een capaciteit van 15,000 ltr in Saadani, Tanzania, die voorzien in schoon drinkwater voor een school, polikliniek en een dorp van 500 inwoners. In 2008 heeft de stichting in Chamakweza (Masai dorp) een watermolen van 14 meter hoog laten plaatsen en in Saadani village de molen te controleren en onderdelen te vervangen indien nodig. Verder is gezocht naar locale expertise met betrekking tot windmolens en de mogelijkheid voor onderhoud op regelmatige basis en samenwerking. Ook dat is nu geregeld met als bijkomend voordeel dat de windmolens voor een betere/lagere prijs kunnen aanschaffen. Zij blijven echter nog wel rond per stuk kosten In maart 2010 is de stichting poolshoogte gaan nemen om te zien wat nodig is en afspraken te maken voor de toekomst. Tevens werd de tweede windmolen officieel geopend en is een plek bekeken voor een derde windmolen. Met de bouw van deze (derde) molen is gemoeid. De stichting heeft in kas, zodat nog voor sponsorgeld gevonden moet worden. Bewustwording Sinds 2007 zijn dooor de stichting veel lezingen gegeven (o.a. Wereldwinkel Bussum, International Rotary Amsterdam, KRO radio etc.). Daarnaast is de stichting bereid tijdens educatieve evenementen in Bussum aanwezig te zijn. Totale kosten: Gevraagd wordt een bijdrage daarin. Stichting Lusekelo Zambia De stichting heeft vorig jaar van de gemeente een bijdrage ontvangen ten behoeve van projecten nabij Mumbwa in Zambia. De nu ingediende aanvraag staat in het verlengde daarvan. In de naaste toekomst wordt de aandacht van de stichting gevraagd voor het bouwen van de drie voorlopig laatste lerarenhuizen. De overheid zal na de oplevering daarvan, blijvend drie door hen betaalde leerkrachten sturen. De bouw van drie lerarenhuizen is tezamen begroot op Uit ervaring weet de stichting echter, dat er bij de bouw van een huis geen (buiten)toilet/douche gebouwtje worden mee berekend. Toch moeten deze er wel komen. De aanvraag is nu dan ook gericht op de kosten van de bouw van drie buiten toiletten/douches. De kosten hiervan bedragen per gebouwtje. In totaal komt dat op (Zie bij Nog te Realiseren in het stappenplan, dat voor ter inzage is gelegd.) Gevraagd bedrag:

8 Stichting Vrienden van Ashram Mevrouw Margreet de Broekert (secretaris van de stichting) heeft ervoor gepleit om (een deel van) de nog beschikbare middelen voor dit jaar in te zetten voor een weldoordacht Millenniumbeleid in Bussum. Zij zou het verstandig vinden dit bedrag te besteden aan het daadwerkelijk formuleren en uitvoeren van een degelijk plan van aanpak daar waar het Bussum als Millenniumgemeente betreft. Daarvan is volgens haar tot op heden nauwelijks sprake. Zij heeft echter (ook) een projectaanvraag ingediend (zie hieronder) voor het geval besloten wordt de beschikbare middelen in te zetten voor projecten. Met betrekking tot een duidelijkere Millenniumprofilering is hiervoor in de commissienotitie (paragraaf 2.1) het een en ander gemeld. De projectaanvraag van mevrouw De Broeckert heeft betrekking op het volgende. De stichting Vrienden van Ashram (S.V.A.) levert gerichte bijdragen aan de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram voor verzorging, opvoeding en scholing. Circa 170 weeskinderen en halfwezen worden er liefdevol opgevoed. Dit in de Indiase traditie, maar zonder onderscheid in kaste, religie of geslacht. Mevrouw De Broeckert heeft eerder aangegeven dat zij de beperking tot projecten in Afrika te rigide vond. De S.V.A. biedt structurele, financiële hulp aan de Sri Kanyakumari Gurukula Ashram, een instelling voor weeskinderen en halfwezen in Zuid India (Tamil Nadu). Deze Ashram kent verschillende vestigingen waar ca. 170 weeskinderen en half wezen worden verzorgd, opgevoed en onderwezen. De kinderen wonen in groepjes van kinderen in een huis met een huismoeder- en/of vader en een kok(kin). Op de hoofdvestiging van de Ashram bevindt zich een school. Het (Engelstalige) onderwijs dat daar gegeven wordt, is kwalitatief hoogstaand. Met name ook kinderen uit arme gezinnen in de omgeving bezoeken deze school. Aan de school wordt al jaren gebouwd. Voor de completering van deze school zoekt men nog financiering voor met name een laatste blok van vier klaslokalen, twee practicumlokalen, een bibliotheek en een staf- en computerruimte. De Indiase overheid geeft enige financiële steun, maar dit is bij lange na niet voldoende. De Ashram heeft naast de steun uit Europa (behalve uit Nederland met name uit Denemarken, Frankrijk en Engeland) ook een aantal Indiase donateurs. Veelal rijke Indiërs en ex-bewoners van de Ashram die goed terecht zijn gekomen. Onder de ex-bewoners bevinden zich ook artsen, juristen, ingenieurs e.a.. Zij verlenen vaak ook gratis professionele diensten. De leiding van de Ashram probeert de hulp vanuit India zelf te vergroten, maar dat leidt tot nu toe slechts deels tot resultaat. Zuid India en met name Tamil Nadu, is nog altijd een sterk agrarische, arme deelstaat. In de loop van de jaren heeft de Ashram een aantal grote percelen land in bezit gekregen (door schenkingen en legaten), die nu worden ontgonnen en bewerkt. De projectaanvraag heeft betrekking op de afbouw van de school. Afhankelijk van de hoogte van het eventuele bedrag dat de gemeente de stichting ter beschikking wil stellen, kan dat nader worden ingevuld. De stichting heeft de afgelopen twee jaar wat reserves opgebouwd. De eventuele bijdrage van de gemeente Bussum zou daaraan toegevoegd worden. 8

9 Bewustwording Destijds heeft de S.V.A. een grote en zeer geslaagde actie op touw gezet samen met de Koningin Emmaschool (Bussum). Aangenomen wordt dat de stichting bereid is nieuwe publiciteit te genereren. Nadere en meer gedetailleerde informatie ligt ter inzage. Totale kosten van project: , waarin een bijdrage wordt gevraagd. 9

10 Samenvattend overzicht projecten waarvoor een bijdrage is gevraagd Organisatie Mill. doelen Lokaal initiatief Microkredie t Act. Bewustwording Bijzonderhede n Gevraagd bedrag ( ) ASAP x x x x Kim x x onder auspiciën van Ebbelaar Be More in Nijmegen Ghana- x x x x Support Gambia x x x x Kinderen in x x x Nood Soroti Uganda x x onder auspiciën van Edukans Amersfoort. Project in (bijdrage daarin) Water voor Masai x x x x (bijdrage daarin) x x x Lusekelo Zambia Ashram x x x (bijdrage daarin) 10

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche

Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche Motivatie en geefgedrag: kleinschalige particuliere initiatieven in de goede doelen branche In opdracht van de Donateursvereniging Mede mogelijk gemaakt door NCDO Uitgevoerd door Delphi Fondsen- en ledenwerving

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie