STRATEGISCH BELEIDSPLAN Locatie Quintus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus"

Transcriptie

1 Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr

2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs en begeleiding 4 Personeel 6 Organisatie en bedrijfsvoering 7 Kwaliteitszorg 8 Samenvatting 9 Pagina 2 van 9

3 Inleiding De inhoud van dit beleidsplan richt zich op de doelstellingen die het management stelt ten aanzien van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg voor de locatie Quintus. Het beleidsplan betreft een meerjarenperspectief van vijf jaar. In het jaarlijkse activiteitenplan van de locatie worden de doelstellingen concreet omschreven (SMART) en in de jaarlijkse activiteitenplannen van de vijf afdelingen, de vakgroepen en de werkgroepen doorlopende leerlijnen, worden de doelstellingen zichtbaar in de uitvoerende fase. De directeur is eindverantwoordelijke voor de keuzes die gemaakt worden en de realisatie van de doelstellingen. Bij de afwegingen die gemaakt worden, zal steeds het belang voor het onderwijs aan de leerlingen, het welbevinden van het personeel en het belang voor de organisatie worden afgewogen. Dit beleidsplan onderscheidt twee uitgangspunten. Een eerste uitgangspunt is het optimaliseren van de onderwijskwaliteit. Het tweede uitgangpunt betreft het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteitszorg. Onze doelstellingen zijn gebaseerd op een gezamenlijk gedragen missie en visie. Kernwaarden Uiteraard onderschrijft de locatie Quintus de kernwaarden die voor de hele school gelden: betrouwbaarheid, veiligheid, betrokkenheid, resultaatgericht en veranderingsgezind. Deze waarden vormen het uitgangspunt voor het openbaar onderwijs dat wij verzorgen. Wij vinden het belangrijk om oog voor elkaar te hebben. Vandaar dat we dit uitgangspunt als slogan voor onze locatie hebben gekozen. Oog voor elkaar betekent dat we niet alleen oog hebben voor de schoolloopbaan, het talent en de toekomst van onze leerlingen, maar dat we ook het contact met ouders heel belangrijk vinden. En uiteraard hebben we als onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel ook oog voor elkaar. Door verantwoording naar elkaar toe te dragen, zorgen we voor een inspirerend, veilig en optimaal schoolklimaat voor onze leerlingen. Het is onze ambitie om de lessen en alle andere activiteiten aantrekkelijk en uitdagend aan te bieden, waarbij we oog hebben voor de nieuwe digitale middelen en de specifieke leerkwaliteiten en behoeftes van onze leerlingen. Op deze manier hopen we iedere leerling een fijne, inspirerende en motiverende schoolloopbaan aan te bieden met een mooi diploma als afsluiting. OOG VOOR ELKAAR is voor ons niet zomaar een slogan, maar een mooie uitdaging waar wij met veel plezier invulling aan willen geven. Missie Wij vinden het belangrijk dat de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen centraal staat. Wij hebben als missie onze leerlingen kwalitatief goed voor te bereiden op zowel een vervolgstudie als de samenleving. Pagina 3 van 9

4 Visie Wij willen kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden. Als het gaat om onderwijs en begeleiding vinden wij het belangrijk dat leerlingen op hun niveau en talent en binnen de gestelde tijd een opleiding afronden en optimale resultaten behalen. Een uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen succes ervaren in hun leerproces. De docent is in dit proces de professional die de leerlingen deze kennis bijbrengt en hen inspireert. Het is onze visie dat het leren zowel in als buiten de school plaats vindt. De buitenwereld wordt in ons onderwijs dus bewust naar binnen gehaald. Ook door het inzetten van nieuwe media beantwoorden wij aan de digitale wereld en aan de mogelijkheden die voor onze leerlingen zo vanzelfsprekend kunnen zijn. De professionele organisatie, het management en de directie bieden hiervoor de juiste faciliteiten en stabiliteit in het proces. Locatie Quintus streeft naar een platte organisatie, waarin docenten zelf veel verantwoordelijkheid krijgen voor hun taken, zeggenschap hebben en werkplezier ervaren. Doelstellingen We onderscheiden de doelstellingen voor de locatie Quintus op de volgende aspecten: Onderwijs en begeleiding Personeel Organisatie en bedrijfsvoering Kwaliteitszorg Onderwijs en begeleiding 1. Didactiek, samenhang en aandacht voor verschillen Vanuit onze visie op kennisoverdracht streven we naar variatie in de didactische werkvormen en hebben we oog voor het niveau, de leeftijd en behoefte van de leerling. Bij onze visie past ook dat we voortdurend aandacht hebben voor de verschillen tussen leerlingen in aanleg en belangstelling. De leerling ervaart samenhang in het onderwijsaanbod. Er wordt gestreefd naar afstemming tussen vakken en vakonderdelen. Het nieuwe schoolgebouw met de nadruk op kleinschaligheid voor docent en leerlingen, biedt ons de mogelijkheden om met elkaar een leeromgeving te realiseren waarbinnen onze doelstellingen geconcretiseerd kunnen worden. Ook de vele uitdagingen die de nieuwe technologische ontwikkelingen ons bieden, zullen de komende jaren worden ingezet om het leren op maat mogelijk te maken. Een eerste stap is hiertoe gezet met het verstrekken van IPads aan onze leerlingen in het eerste leerjaar. De docenten binnen de afdelingsteams werken nauw samen om voor hun leerlingen een contextrijke en betekenisvolle leeromgeving te creëren, met passende lesprogramma s en begeleiding. E-learning en Flipping the Classroom zijn hierbij voorbeelden van didactische middelen waarmee we het onderwijs gestalte gaan geven. 2. Excellentie Wij werken aan een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd. Voor de leerlingen bieden wij verschillende mogelijkheden aan om hun talent te laten zien en te ontwikkelen. Pagina 4 van 9

5 Door uit verschillende talentrichtingen te kiezen kan een leerling zijn talent en interesse aangeven voor techniek, cultuur, sport of ondernemen. Maar ook door het aanbieden van de mogelijkheid om een internationaal erkend certificaat voor een taal te behalen, kan de leerling excelleren (Cambridge Engels, Goethe Duits, Delf Scolaire). Ook het behalen van het Praktijk Diploma Boekhouden behoort tot de mogelijkheden. Wij streven er daarnaast naar om leerlingen te stimuleren aan nationale en internationale wedstrijden, zoals bv. Technasium Award, Olympiades en de PlatoPrijs voor profielwerkstukken, deel te nemen. 3. Doorlopende leerlijnen Wij vinden het belangrijk dat er een doorlopende leerlijn is van het eerste leerjaar naar het examen wat betreft de vakinhouden, de vaardigheden, het mentoraat en de ondersteuning. Wij hechten waarde aan een goede aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs en daarna op het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Nauwe contacten met de basisscholen en het vervolgonderwijs worden gerealiseerd in bijeenkomsten en netwerken. Wij bieden programma s aan voor talentvolle groep 8 basisschool leerlingen, en we werken samen met het vervolgonderwijs aan uitdagende programma s voor docenten en leerlingen. Intern is een aantal werkgroepen actief. Zij fungeren als inspirerende denktanks om die doorlopende leerlijnen te verbeteren, te initiëren en te concretiseren. De vakgroepen verwerken in hun leerplannen de doorlopende leerlijn voor zowel de vakinhouden als de didactische aanpak en pedagogische begeleiding. Een belangrijk onderdeel van de doorlopende leerlijn vormt de toetsing. Bij kwalitatief hoogwaardige lesprogramma s hoort een goede toetsing. We zetten de komende tijd in op het verfijnen van het toetsinstrumentarium. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook de vorm van de toetsen. Door de steeds meer digitaal aangeboden lesprogramma s werken we steeds meer toe naar digitale toetsing. Digitale toetsing sluit ook goed aan bij onze visie om leerlingen meer maatwerk aan te bieden op grond van hun aanleg en interesse. Door het maken van foutenanalyses leert de leerling kritisch naar zijn eigen leerproces en leergedrag te kijken. We werken ook aan het invoeren van een individueel portfolio waarin de leerling zijn vaardigheden en ontwikkelingen gedurende zijn schoolloopbaan vastlegt. Een speerpunt in de doorlopende leerlijn betreft het taalbeleid. Taalbeleid is taalgericht vakonderwijs en Elke docent is een taaldocent zijn de pijlers van ons taalbeleid. Wij willen de taalvaardigheid van leerlingen vergroten door vakoverstijgend aandacht te geven aan taal(vaardigheid). De komende tijd zal veel aandacht besteed worden aan een gezamenlijke en systematische aanpak. 4. Begeleiding en ondersteuning Een goede ondersteuning en zorgstructuur past bij ons uitgangspunt dat iedere leerling optimaal moet kunnen presteren. Het is onze ambitie en onze verantwoordelijkheid om leerlingen zo weinig mogelijk te laten afstromen. Pagina 5 van 9

6 Wij hechten daarom veel waarde aan een goede begeleiding van alle leerlingen, met of zonder gerichte ondersteuningsvraag. Voortdurend zijn wij bezig om onze zorgstructuur te verbeteren en te optimaliseren. Aan de docenten bieden wij, o.a. via interne workshops (Nassau Academie) mogelijkheden om hun kennis en kunde te vergroten en om hun leerlingen zo goed mogelijk op maat te kunnen begeleiden. Naast de gerichte begeleiding van leerlingen met een handelingsplan, besteden wij in toenemende mate aandacht aan de leerlingen die niet gediagnosticeerd zijn, maar wel hulp of een duwtje in de rug nodig hebben. De afgelopen jaren neemt het aantal leerlingen dat dyslectisch is steeds meer toe. Voor ons een uitdaging om deze leerlingen in hun onderwijsproces zo te begeleiden, dat zij hun talenten optimaal kunnen laten zien. De mogelijkheden die het ICTonderwijs voor deze leerlingen biedt, worden onderzocht en ingezet. Het valt te verwachten dat de verplichte rekentoets in het voortgezet onderwijs ook een groei van leerlingen met dyscalculie zal laten zien. Ook hier zullen wij, met maatwerk, op inspelen. 5. Internationalisering Vanaf het eerste leerjaar willen wij met allerlei aspecten van internationalisering inspelen op onze visie dat de school niet alleen midden in de maatschappij staat, maar dat wij ook burgers van Europa zijn. De mogelijkheden die informatie en communicatie technologie (ICT) bieden zijn hierbij een grote uitdaging. Uitwisseling via de sociale media met scholen in andere landen, maar ook excursies en samenwerkingsprojecten zullen de komende jaren nadrukkelijk een rol gaan spelen. Alle leerlingen worden hierbij betrokken, zowel in als buiten de lessen, en binnen en buiten de school. 6. Burgerschap en MAS Sinds 2006 is wettelijk bepaald dat scholen een concrete bijdrage leveren aan de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Binnen het vakonderwijs worden leerlingen geconfronteerd met maatschappelijke thema s. De komende tijd zullen de vakgroepen in hun leerplannen expliciteren welke aspecten van burgerschap in hun onderwijsaanbod aan de orde komen. Naast de maatschappelijke stage zijn er ook acties, goede doelen, internationale uitwisselingen, debatten en klankbordgroepen, waarmee we actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Personeel Het locatiemanagement wil de waarde van de professionele gemeenschap voor de school benadrukken. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de professionele cultuur. De afdelingsmanagers vervullen hierin als leidinggevenden een belangrijke rol. Zij bewaken de kwaliteit van de communicatie, zorgzaamheid, besluitvorming, veiligheid en orde, resultaatverantwoordelijk handelen en samenwerking. Zij spreken de docenten aan op hun resultaten, maar ook op hun houding en gedrag, vanuit de gedachte dat de docent een belangrijke rol als ambassadeur van de school vervult. In een professionele gemeenschap gaat het om het onderling delen van kennis en ervaring. Pagina 6 van 9

7 In de teambijeenkomsten per afdeling wordt gewerkt aan het samenstellen en uitvoeren van het activiteitenplan. Ook in de vakgroepen en in de ontwikkelwerkgroepen in het kader van de doorlopende leerlijnen wordt gewerkt aan optimalisering en vernieuwing van het onderwijs, maar ook aan de eigen ontwikkeling van de docent. Wij geven de vakgroepen een belangrijke rol in het gehele onderwijsproces. De afdelingmanagers sturen vakgroepen aan en in het locatiemanagement leggen zij verantwoording af over het functioneren van de vakgroepen. Ook wordt aandacht besteed aan de begeleiding en scholing van de vakgroepvoorzitters. De afdelingsmanager is de motor en eindverantwoordelijke van bovengenoemd proces. In de agenda en jaarplanning van de afdelingen weerspiegelt zich het beleid van de afdeling. De afdelingsmanager is leidinggevende van docenten die samen het afdelingsteam vormen (zie organisatiestructuur). De afdelingsmanagers Quintus besteden veel aandacht aan het functioneren en de professionele ontwikkeling van de docent. Door middel van gesprekken en lesbezoeken is er een voortdurende reflectieve dialoog tussen de leidinggevende en de docent over onderwijs, ontwikkeling en een professionele opstelling in de organisatie. De komende tijd zal er meer ingezet worden op het leren van elkaar. Van de docenten wordt verwacht dat zij met een gerichte vraag bij elkaar in de les gaan kijken. Organisatie en bedrijfsvoering 1. Organisatiestructuur In de nieuw te bouwen school hebben wij gekozen voor een organisatie die gebaseerd is op kleinschaligheid, de thuisbasis. Omdat voor ons de leerling centraal staat, hebben wij vijf afdelingsteams die om de leerling georganiseerd zijn. Het gymnasium van klas 1 t/m 6, het atheneum 1 e fase en 2 e fase, de havo 1 e fase en 2 e fase. De doorlopende leerlijn tussen 1 e en 2 e fase gymnasium, atheneum en havo is gegarandeerd door de nauwe samenwerking van de verantwoordelijke afdelingsmanagers en het gezamenlijk overleg binnen de vakgroepen. Het onderwijs en de ondersteuning wordt zoveel mogelijk binnen de eigen thuisbasis aangeboden. Voor de gespecialiseerde vakonderdelen (technasium, cultuur, sport, ondernemen) worden aparte kenniscentra ingericht. 2. Statuten Omdat wij leerlingen zo goed mogelijk willen informeren, zijn er voor de 1 e en 2 e fase handboeken ontwikkeld, waarin voor de leerlingen alle belangrijke informatie en regels zijn vastgelegd. Naast deze handboeken leggen wij een aantal afspraken vast in reglementen. In deze tijd van technologische ontwikkelingen waarin onze doelgroep zich thuis voelt, gaan wij steeds meer over tot het communiceren via de kanalen van de sociale media. De handboeken, reglementen en statuten worden via de mail en de website verspreid. 3. Marktaandeel De komende vijf jaren willen wij met gemiddeld 50 leerlingen per jaar groeien: van 1400 naar 1700 leerlingen in Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de nieuwbouw op tijd (begin 2015) gereed is en wij in het nieuwe gebouw een aantrekkelijke leeromgeving weten neer te zetten. Belangrijk is ook dat we de contacten met de basisscholen verder intensiveren. Pagina 7 van 9

8 Kwaliteitszorg 1. Kwaliteitsagenda en PDCA Het management werkt de komende jaren aan het optimaliseren van de kwaliteitscyclus. Van groot belang is het afstemmen van de beleidsaspecten op de agenda s van de verschillende geledingen. Het management bewaakt zorgvuldig het proces volgens het PDCA-principe (Plan, Do, Check en Act). Aandachtspunt voor de komende tijd vormt dan ook het goed evalueren en borgen van de gemaakte afspraken. Een goede afstemming en communicatie met het personeel is hierbij noodzakelijk. 2. Opbrengstgericht werken en leeropbrengsten Het monitoren van de leeropbrengsten is een belangrijk aspect van de kwaliteitszorg. Voor de komende jaren is het onze ambitie om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen op of boven het landelijk niveau zitten. De komende jaren werken we aan de verbetering van de rendementen van de 1 e en 2 e fase en willen we de slagingspercentage van de vwo- en havoafdelingen vergroten. Al onze gemiddelde opbrengsten moet op en boven het landelijk gemiddelde komen te liggen. Het management stelt in haar activiteitenplan de ambities en doelen voor de komende jaren vast en communiceert dit met de vakgroepen. De vakdocenten evalueren volgens een cyclisch proces hun resultaten en werken stelselmatig aan verbetering van hun opbrengst. Het zijn vooral de afdelingsmanagers die nauw betrokken zijn bij de begeleiding en monitoring van de leeropbrengsten. 3. Vensters voor verantwoording In Vensters voor Verantwoording verstrekt het management informatie over resultaten die voor iedereen zichtbaar is. 4. Externe audits, enquêtes en tevredenheidonderzoeken In een proces van voortdurende verbetering en optimalisering van ons onderwijs, is het bevragen van de leerlingen een wezenlijk onderdeel. Op de agenda van de kwaliteitszorg staat een aantal enquêtes en tevredenheidonderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen regelmatig hun docenten en het onderwijs dat ze ontvangen kunnen evalueren. Ook de ouders worden uitgenodigd om in een tevredenheidonderzoek hun mening te geven. Hiermee hopen wij de leerling- en ouderbetrokkenheid te vergroten. We zijn gestart met ouderplatforms en leerlingenplatforms. De komende tijd zullen in alle leerjaren deze platforms actief zijn. Via externe audits worden de predicaten voor het Technasium en de Cultuurstroom getoetst en beoordeeld. 5. Aansluiting met Penta en de regiovestigingen De nevenvestigingen zien wij als instroompunten voor onze locatie. Daarom is het van groot belang dat het instroomniveau van de nevenvestigingen van goede kwaliteit is om de aansluiting te kunnen waarborgen. Pagina 8 van 9

9 Om de overstap zo adequaat mogelijk te begeleiden, is het belangrijk dat de instromende leerlingen al in een eerder stadium activiteiten binnen Quintus bijwonen. Een coach draagt binnen Quintus zorg voor een goede overgang. Deze coach bewaakt ook de kwaliteit van de overstap. Samenvatting: De komende jaren gaat er veel gebeuren. Onze ambitie om stevig in te zetten op hoogwaardige kwaliteit in de les, zowel inhoudelijk als in de interactie tussen docent en leerling, zal in de nieuwe school duidelijk gestalte krijgen. En door het aanbieden van hoogwaardig onderwijs, toegespitst op de behoefte en het talent van de leerling, realiseren we ons doel om met onze rendementen op en boven het landelijk gemiddelde te komen. Werken aan de professionalisering van de organisatie en het personeel is een duidelijke voorwaarde en het fundament om zo optimaal mogelijk te presteren. Een uitdaging waar we met elkaar de komende jaren in een nieuwe, inspirerende omgeving met veel plezier en energie aan willen werken. Pagina 9 van 9

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functienaam Salarisschaal brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functiebeschrijving inclusief competenties Context De werkzaamheden worden uitgevoerd in de sector bovenbouw van het Havo/Vwo volgens

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN College van Bestuur STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Assen, 5 april 2013 K. Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onze missie 3 4. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas. Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma

Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas. Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma g.bootsma@aps.nl Opzet lezing Taalbeleidsplan in de school Taalbewust gedrag in de les Onderzoek naar taal

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Koersdocument OSG Sevenwolden 0

Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Koersdocument OSG Sevenwolden 0 Dit Koersdocument schetst de toekomst van OSG Sevenwolden. Het geeft een globaal beeld waar de scholengroep in 2016 wil staan. We realiseren ons dat de werkelijkheid van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Plusklassen atheneum en gymnasium méér dan vwo. Informatieavond 3 november 2016

Plusklassen atheneum en gymnasium méér dan vwo. Informatieavond 3 november 2016 Plusklassen atheneum en gymnasium méér dan vwo Informatieavond 3 november 2016 Hoe leert een pienter kind? Door zoveel mogelijk te lezen en kennis te verzamelen, of Door ervaringen op te doen zonder actief

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020

Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 Strategisch beleidsplan rsg Simon Vestdijk 2016-2020 1.a. Inleiding In dit strategisch beleidsplan 2016-2020 formuleren we onze belangrijkste doelstellingen en ambities. We nemen voor dit beleidsplan graag

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting

Visie onderwijs en huisvesting SPOZ. Visie op onderwijs en huisvesting Visie op onderwijs en huisvesting Stichting Primair Onderwijs Zundert November 2015 0 Visie op onderwijs en huisvesting Aanleiding: Het onderwerp onderwijshuisvesting staat al geruime tijd op de Zundertse

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Chr. College Schaersvoorde Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 00LJ Onderzoeksnummer : 195382 Datum onderzoek : 23 april 2013 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Schoolplan

Schoolplan Schoolplan 2016-2020 inhoudsopgave 1. Identiteit, missie, visie en kernwaarden pagina 4 2. Onderwijs midden in de maatschappij pagina 6 3. Onderwijsbeleid Willem de Zwijger College 2016-2020 pagina 8 4.

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Luzac Lyceum Den Haag Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Lyceum Den Haag Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Lyceum Den Haag Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

Voorzitter 12/ 13: Silvester van de Sande Secretaris 12/ 13: Petra Mesman Leden: 3 ouders

Voorzitter 12/ 13: Silvester van de Sande Secretaris 12/ 13: Petra Mesman Leden: 3 ouders 20.30 uur Opening vergadering door de ouderraad Toelichting op doorstroming/ doorlopende leerlijn 12/ 13 en speerpunten voor komend schooljaar door een teamleider 20.40 uur Terugblik 12/ 13 per klankbordgroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school?

Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? Koers Talent Ontwikkelen op het BRC Vraag 1 en 2: Wat is de visie van de school op Talent Ontwikkelen en hoe zie je die visie terug in de praktijk van de school? De basis voor het schoolbeleid, ook op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN

ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN VWO/GYMNASIUM ALGEMEEN De volgende kernwaarden van het Willem Lodewijk Gymnasium -geformuleerd in het meerjarenplan- vormen de basis

Nadere informatie

samen het verschil maken

samen het verschil maken Koersplan 2016-2020 samen het verschil maken Inhoudsopgave Voorwoord 7 Missie 8 Onze scholen 8 Kernwaarden 9 Externe ontwikkelingen 12 Visie op onderwijs 13 Strategische ambities 14 4 Koersplan Markland

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Koersnota goed voor elkaar

Koersnota goed voor elkaar 19-06-2012 Koersnota 2012-2016 goed voor elkaar Inleiding AVOO is de afkorting van Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs. Onder deze Stichting vallen drie scholen: het Edison College, het Gymnasium

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Programma. Presentatie: Aanleiding project en boek Inleiding boek Via knelpunten naar aanbevelingen en acties Warming up: wat doe jíj dit jaar?

Programma. Presentatie: Aanleiding project en boek Inleiding boek Via knelpunten naar aanbevelingen en acties Warming up: wat doe jíj dit jaar? Programma Presentatie: Aanleiding project en boek Inleiding boek Via knelpunten naar aanbevelingen en acties Warming up: wat doe jíj dit jaar? In groepen: Terugkoppeling uit de groepen: Cooling down: wat

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

(Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek

(Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek (Werk) JAARPLAN 2016 VSO De Korenaer Stevensbeek Samen betekenisvol leren in 2020!!!!! Samen betekenisvol leren: dat doet De Korenaer Stevensbeek samen met leerlingen, ouders en netwerkpartners, om onze

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Luzac Utrecht Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Utrecht Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Utrecht Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS

Etalage conferentie 7 februari 2013. Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Etalage conferentie 7 februari 2013 Op weg naar succes! Lydia van Deelen Meeng, managing consultant CPS Op weg naar succes! Van de theorie naar de praktijk. Opbrengstgericht werken en de referentieniveaus.

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Amersfoort Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Amersfoort Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu

Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Overkoepelende tekst voor het schoolplan 2015 2018 van OSG Willem Blaeu Voorwoord Dit is de overkoepelende tekst van het schoolplan van OSG Willem Blaeu voor de periode 2015 2018. Het plan is gerelateerd

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Informatieavond 12 januari havo en atheneum

Informatieavond 12 januari havo en atheneum Informatieavond 12 januari 2017 havo en atheneum Chris Verboven Schoolleider havo en atheneum (onderbouw) Programma Presentatie, pauze, vraag en antwoord, afsluiting Organisatie Cals College College Cals

Nadere informatie

Luzac Eindhoven Schooljaar in feiten en cijfers

Luzac Eindhoven Schooljaar in feiten en cijfers Schooljaar 2016-2017 in feiten en cijfers Eindhoven Groningen Luzac/Luzac College Luzac Lyceum Gemiddeld aantal leerlingen over de afgelopen vijf schooljaren: Tot 70 leerlingen 70-100 leerlingen 100-250

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Wolfert Lyceum KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Wolfert Lyceum Plaats : Bergschenhoek BRIN nummer : 15KR 06 Onderzoeksnummer : 291988 Datum onderzoek : 25 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Welk advies moet de basisschool geven om in aanmerking voor de Nieuwe Thermen te komen? Een dubbel vmbo-t/havo-advies.

Welk advies moet de basisschool geven om in aanmerking voor de Nieuwe Thermen te komen? Een dubbel vmbo-t/havo-advies. Vragen & antwoorden over de Nieuwe Thermen Een overzicht van de meest gestelde vragen van ouders tijdens de informatieavonden en natuurlijk de antwoorden: Aanmelding Welk advies moet de basisschool geven

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM

HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM HELDER IN LEREN SCHOOLPLAN HARENS LYCEUM 2017 2021 2 INHOUD Hoofdstuk 1 - Inleiding 5 Hoofdstuk 2 - Onderwijskundig beleid 10 Hoofdstuk 3 - Toetsbeleid 16 Hoofdstuk 4 - Het stelsel van kwaliteitszorg 17

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam(IVKO) HAVO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C2 BRIN nummer : 16PS 04 HAVO Onderzoeksnummer : 286534 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

Balanced ScoreCard

Balanced ScoreCard Balanced ScoreCard 2015-2016 Balanced ScoreCard 2015-2016 Dit is de Balanced ScoreCard (BSC) van de locatie Uilenhof van CS De Hoven. In deze BSC worden de doelen en resultaten weergegeven die de teams

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE 1 INLEIDING De ambities die we in 2008 hebben geformuleerd, hebben we in 2012 kritisch bekeken. We hebben met medewerkers, ouders

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste thema s in het komende schooljaar

Inleiding. De belangrijkste thema s in het komende schooljaar Activiteitenplan Michaël college 2014-2015 1 Inleiding Het Michaël college is een afdeling van de Unit Markenhage, die op haar beurt deel uitmaakt van de Scholengemeenschap Breda. Dit alles onder het bestuur

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie