STRATEGISCH BELEIDSPLAN Locatie Quintus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus"

Transcriptie

1 Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr

2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs en begeleiding 4 Personeel 6 Organisatie en bedrijfsvoering 7 Kwaliteitszorg 8 Samenvatting 9 Pagina 2 van 9

3 Inleiding De inhoud van dit beleidsplan richt zich op de doelstellingen die het management stelt ten aanzien van het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg voor de locatie Quintus. Het beleidsplan betreft een meerjarenperspectief van vijf jaar. In het jaarlijkse activiteitenplan van de locatie worden de doelstellingen concreet omschreven (SMART) en in de jaarlijkse activiteitenplannen van de vijf afdelingen, de vakgroepen en de werkgroepen doorlopende leerlijnen, worden de doelstellingen zichtbaar in de uitvoerende fase. De directeur is eindverantwoordelijke voor de keuzes die gemaakt worden en de realisatie van de doelstellingen. Bij de afwegingen die gemaakt worden, zal steeds het belang voor het onderwijs aan de leerlingen, het welbevinden van het personeel en het belang voor de organisatie worden afgewogen. Dit beleidsplan onderscheidt twee uitgangspunten. Een eerste uitgangspunt is het optimaliseren van de onderwijskwaliteit. Het tweede uitgangpunt betreft het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteitszorg. Onze doelstellingen zijn gebaseerd op een gezamenlijk gedragen missie en visie. Kernwaarden Uiteraard onderschrijft de locatie Quintus de kernwaarden die voor de hele school gelden: betrouwbaarheid, veiligheid, betrokkenheid, resultaatgericht en veranderingsgezind. Deze waarden vormen het uitgangspunt voor het openbaar onderwijs dat wij verzorgen. Wij vinden het belangrijk om oog voor elkaar te hebben. Vandaar dat we dit uitgangspunt als slogan voor onze locatie hebben gekozen. Oog voor elkaar betekent dat we niet alleen oog hebben voor de schoolloopbaan, het talent en de toekomst van onze leerlingen, maar dat we ook het contact met ouders heel belangrijk vinden. En uiteraard hebben we als onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel ook oog voor elkaar. Door verantwoording naar elkaar toe te dragen, zorgen we voor een inspirerend, veilig en optimaal schoolklimaat voor onze leerlingen. Het is onze ambitie om de lessen en alle andere activiteiten aantrekkelijk en uitdagend aan te bieden, waarbij we oog hebben voor de nieuwe digitale middelen en de specifieke leerkwaliteiten en behoeftes van onze leerlingen. Op deze manier hopen we iedere leerling een fijne, inspirerende en motiverende schoolloopbaan aan te bieden met een mooi diploma als afsluiting. OOG VOOR ELKAAR is voor ons niet zomaar een slogan, maar een mooie uitdaging waar wij met veel plezier invulling aan willen geven. Missie Wij vinden het belangrijk dat de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen centraal staat. Wij hebben als missie onze leerlingen kwalitatief goed voor te bereiden op zowel een vervolgstudie als de samenleving. Pagina 3 van 9

4 Visie Wij willen kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden. Als het gaat om onderwijs en begeleiding vinden wij het belangrijk dat leerlingen op hun niveau en talent en binnen de gestelde tijd een opleiding afronden en optimale resultaten behalen. Een uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen succes ervaren in hun leerproces. De docent is in dit proces de professional die de leerlingen deze kennis bijbrengt en hen inspireert. Het is onze visie dat het leren zowel in als buiten de school plaats vindt. De buitenwereld wordt in ons onderwijs dus bewust naar binnen gehaald. Ook door het inzetten van nieuwe media beantwoorden wij aan de digitale wereld en aan de mogelijkheden die voor onze leerlingen zo vanzelfsprekend kunnen zijn. De professionele organisatie, het management en de directie bieden hiervoor de juiste faciliteiten en stabiliteit in het proces. Locatie Quintus streeft naar een platte organisatie, waarin docenten zelf veel verantwoordelijkheid krijgen voor hun taken, zeggenschap hebben en werkplezier ervaren. Doelstellingen We onderscheiden de doelstellingen voor de locatie Quintus op de volgende aspecten: Onderwijs en begeleiding Personeel Organisatie en bedrijfsvoering Kwaliteitszorg Onderwijs en begeleiding 1. Didactiek, samenhang en aandacht voor verschillen Vanuit onze visie op kennisoverdracht streven we naar variatie in de didactische werkvormen en hebben we oog voor het niveau, de leeftijd en behoefte van de leerling. Bij onze visie past ook dat we voortdurend aandacht hebben voor de verschillen tussen leerlingen in aanleg en belangstelling. De leerling ervaart samenhang in het onderwijsaanbod. Er wordt gestreefd naar afstemming tussen vakken en vakonderdelen. Het nieuwe schoolgebouw met de nadruk op kleinschaligheid voor docent en leerlingen, biedt ons de mogelijkheden om met elkaar een leeromgeving te realiseren waarbinnen onze doelstellingen geconcretiseerd kunnen worden. Ook de vele uitdagingen die de nieuwe technologische ontwikkelingen ons bieden, zullen de komende jaren worden ingezet om het leren op maat mogelijk te maken. Een eerste stap is hiertoe gezet met het verstrekken van IPads aan onze leerlingen in het eerste leerjaar. De docenten binnen de afdelingsteams werken nauw samen om voor hun leerlingen een contextrijke en betekenisvolle leeromgeving te creëren, met passende lesprogramma s en begeleiding. E-learning en Flipping the Classroom zijn hierbij voorbeelden van didactische middelen waarmee we het onderwijs gestalte gaan geven. 2. Excellentie Wij werken aan een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd. Voor de leerlingen bieden wij verschillende mogelijkheden aan om hun talent te laten zien en te ontwikkelen. Pagina 4 van 9

5 Door uit verschillende talentrichtingen te kiezen kan een leerling zijn talent en interesse aangeven voor techniek, cultuur, sport of ondernemen. Maar ook door het aanbieden van de mogelijkheid om een internationaal erkend certificaat voor een taal te behalen, kan de leerling excelleren (Cambridge Engels, Goethe Duits, Delf Scolaire). Ook het behalen van het Praktijk Diploma Boekhouden behoort tot de mogelijkheden. Wij streven er daarnaast naar om leerlingen te stimuleren aan nationale en internationale wedstrijden, zoals bv. Technasium Award, Olympiades en de PlatoPrijs voor profielwerkstukken, deel te nemen. 3. Doorlopende leerlijnen Wij vinden het belangrijk dat er een doorlopende leerlijn is van het eerste leerjaar naar het examen wat betreft de vakinhouden, de vaardigheden, het mentoraat en de ondersteuning. Wij hechten waarde aan een goede aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs en daarna op het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Nauwe contacten met de basisscholen en het vervolgonderwijs worden gerealiseerd in bijeenkomsten en netwerken. Wij bieden programma s aan voor talentvolle groep 8 basisschool leerlingen, en we werken samen met het vervolgonderwijs aan uitdagende programma s voor docenten en leerlingen. Intern is een aantal werkgroepen actief. Zij fungeren als inspirerende denktanks om die doorlopende leerlijnen te verbeteren, te initiëren en te concretiseren. De vakgroepen verwerken in hun leerplannen de doorlopende leerlijn voor zowel de vakinhouden als de didactische aanpak en pedagogische begeleiding. Een belangrijk onderdeel van de doorlopende leerlijn vormt de toetsing. Bij kwalitatief hoogwaardige lesprogramma s hoort een goede toetsing. We zetten de komende tijd in op het verfijnen van het toetsinstrumentarium. Niet alleen wat betreft de inhoud, maar ook de vorm van de toetsen. Door de steeds meer digitaal aangeboden lesprogramma s werken we steeds meer toe naar digitale toetsing. Digitale toetsing sluit ook goed aan bij onze visie om leerlingen meer maatwerk aan te bieden op grond van hun aanleg en interesse. Door het maken van foutenanalyses leert de leerling kritisch naar zijn eigen leerproces en leergedrag te kijken. We werken ook aan het invoeren van een individueel portfolio waarin de leerling zijn vaardigheden en ontwikkelingen gedurende zijn schoolloopbaan vastlegt. Een speerpunt in de doorlopende leerlijn betreft het taalbeleid. Taalbeleid is taalgericht vakonderwijs en Elke docent is een taaldocent zijn de pijlers van ons taalbeleid. Wij willen de taalvaardigheid van leerlingen vergroten door vakoverstijgend aandacht te geven aan taal(vaardigheid). De komende tijd zal veel aandacht besteed worden aan een gezamenlijke en systematische aanpak. 4. Begeleiding en ondersteuning Een goede ondersteuning en zorgstructuur past bij ons uitgangspunt dat iedere leerling optimaal moet kunnen presteren. Het is onze ambitie en onze verantwoordelijkheid om leerlingen zo weinig mogelijk te laten afstromen. Pagina 5 van 9

6 Wij hechten daarom veel waarde aan een goede begeleiding van alle leerlingen, met of zonder gerichte ondersteuningsvraag. Voortdurend zijn wij bezig om onze zorgstructuur te verbeteren en te optimaliseren. Aan de docenten bieden wij, o.a. via interne workshops (Nassau Academie) mogelijkheden om hun kennis en kunde te vergroten en om hun leerlingen zo goed mogelijk op maat te kunnen begeleiden. Naast de gerichte begeleiding van leerlingen met een handelingsplan, besteden wij in toenemende mate aandacht aan de leerlingen die niet gediagnosticeerd zijn, maar wel hulp of een duwtje in de rug nodig hebben. De afgelopen jaren neemt het aantal leerlingen dat dyslectisch is steeds meer toe. Voor ons een uitdaging om deze leerlingen in hun onderwijsproces zo te begeleiden, dat zij hun talenten optimaal kunnen laten zien. De mogelijkheden die het ICTonderwijs voor deze leerlingen biedt, worden onderzocht en ingezet. Het valt te verwachten dat de verplichte rekentoets in het voortgezet onderwijs ook een groei van leerlingen met dyscalculie zal laten zien. Ook hier zullen wij, met maatwerk, op inspelen. 5. Internationalisering Vanaf het eerste leerjaar willen wij met allerlei aspecten van internationalisering inspelen op onze visie dat de school niet alleen midden in de maatschappij staat, maar dat wij ook burgers van Europa zijn. De mogelijkheden die informatie en communicatie technologie (ICT) bieden zijn hierbij een grote uitdaging. Uitwisseling via de sociale media met scholen in andere landen, maar ook excursies en samenwerkingsprojecten zullen de komende jaren nadrukkelijk een rol gaan spelen. Alle leerlingen worden hierbij betrokken, zowel in als buiten de lessen, en binnen en buiten de school. 6. Burgerschap en MAS Sinds 2006 is wettelijk bepaald dat scholen een concrete bijdrage leveren aan de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Binnen het vakonderwijs worden leerlingen geconfronteerd met maatschappelijke thema s. De komende tijd zullen de vakgroepen in hun leerplannen expliciteren welke aspecten van burgerschap in hun onderwijsaanbod aan de orde komen. Naast de maatschappelijke stage zijn er ook acties, goede doelen, internationale uitwisselingen, debatten en klankbordgroepen, waarmee we actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Personeel Het locatiemanagement wil de waarde van de professionele gemeenschap voor de school benadrukken. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de professionele cultuur. De afdelingsmanagers vervullen hierin als leidinggevenden een belangrijke rol. Zij bewaken de kwaliteit van de communicatie, zorgzaamheid, besluitvorming, veiligheid en orde, resultaatverantwoordelijk handelen en samenwerking. Zij spreken de docenten aan op hun resultaten, maar ook op hun houding en gedrag, vanuit de gedachte dat de docent een belangrijke rol als ambassadeur van de school vervult. In een professionele gemeenschap gaat het om het onderling delen van kennis en ervaring. Pagina 6 van 9

7 In de teambijeenkomsten per afdeling wordt gewerkt aan het samenstellen en uitvoeren van het activiteitenplan. Ook in de vakgroepen en in de ontwikkelwerkgroepen in het kader van de doorlopende leerlijnen wordt gewerkt aan optimalisering en vernieuwing van het onderwijs, maar ook aan de eigen ontwikkeling van de docent. Wij geven de vakgroepen een belangrijke rol in het gehele onderwijsproces. De afdelingmanagers sturen vakgroepen aan en in het locatiemanagement leggen zij verantwoording af over het functioneren van de vakgroepen. Ook wordt aandacht besteed aan de begeleiding en scholing van de vakgroepvoorzitters. De afdelingsmanager is de motor en eindverantwoordelijke van bovengenoemd proces. In de agenda en jaarplanning van de afdelingen weerspiegelt zich het beleid van de afdeling. De afdelingsmanager is leidinggevende van docenten die samen het afdelingsteam vormen (zie organisatiestructuur). De afdelingsmanagers Quintus besteden veel aandacht aan het functioneren en de professionele ontwikkeling van de docent. Door middel van gesprekken en lesbezoeken is er een voortdurende reflectieve dialoog tussen de leidinggevende en de docent over onderwijs, ontwikkeling en een professionele opstelling in de organisatie. De komende tijd zal er meer ingezet worden op het leren van elkaar. Van de docenten wordt verwacht dat zij met een gerichte vraag bij elkaar in de les gaan kijken. Organisatie en bedrijfsvoering 1. Organisatiestructuur In de nieuw te bouwen school hebben wij gekozen voor een organisatie die gebaseerd is op kleinschaligheid, de thuisbasis. Omdat voor ons de leerling centraal staat, hebben wij vijf afdelingsteams die om de leerling georganiseerd zijn. Het gymnasium van klas 1 t/m 6, het atheneum 1 e fase en 2 e fase, de havo 1 e fase en 2 e fase. De doorlopende leerlijn tussen 1 e en 2 e fase gymnasium, atheneum en havo is gegarandeerd door de nauwe samenwerking van de verantwoordelijke afdelingsmanagers en het gezamenlijk overleg binnen de vakgroepen. Het onderwijs en de ondersteuning wordt zoveel mogelijk binnen de eigen thuisbasis aangeboden. Voor de gespecialiseerde vakonderdelen (technasium, cultuur, sport, ondernemen) worden aparte kenniscentra ingericht. 2. Statuten Omdat wij leerlingen zo goed mogelijk willen informeren, zijn er voor de 1 e en 2 e fase handboeken ontwikkeld, waarin voor de leerlingen alle belangrijke informatie en regels zijn vastgelegd. Naast deze handboeken leggen wij een aantal afspraken vast in reglementen. In deze tijd van technologische ontwikkelingen waarin onze doelgroep zich thuis voelt, gaan wij steeds meer over tot het communiceren via de kanalen van de sociale media. De handboeken, reglementen en statuten worden via de mail en de website verspreid. 3. Marktaandeel De komende vijf jaren willen wij met gemiddeld 50 leerlingen per jaar groeien: van 1400 naar 1700 leerlingen in Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de nieuwbouw op tijd (begin 2015) gereed is en wij in het nieuwe gebouw een aantrekkelijke leeromgeving weten neer te zetten. Belangrijk is ook dat we de contacten met de basisscholen verder intensiveren. Pagina 7 van 9

8 Kwaliteitszorg 1. Kwaliteitsagenda en PDCA Het management werkt de komende jaren aan het optimaliseren van de kwaliteitscyclus. Van groot belang is het afstemmen van de beleidsaspecten op de agenda s van de verschillende geledingen. Het management bewaakt zorgvuldig het proces volgens het PDCA-principe (Plan, Do, Check en Act). Aandachtspunt voor de komende tijd vormt dan ook het goed evalueren en borgen van de gemaakte afspraken. Een goede afstemming en communicatie met het personeel is hierbij noodzakelijk. 2. Opbrengstgericht werken en leeropbrengsten Het monitoren van de leeropbrengsten is een belangrijk aspect van de kwaliteitszorg. Voor de komende jaren is het onze ambitie om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen op of boven het landelijk niveau zitten. De komende jaren werken we aan de verbetering van de rendementen van de 1 e en 2 e fase en willen we de slagingspercentage van de vwo- en havoafdelingen vergroten. Al onze gemiddelde opbrengsten moet op en boven het landelijk gemiddelde komen te liggen. Het management stelt in haar activiteitenplan de ambities en doelen voor de komende jaren vast en communiceert dit met de vakgroepen. De vakdocenten evalueren volgens een cyclisch proces hun resultaten en werken stelselmatig aan verbetering van hun opbrengst. Het zijn vooral de afdelingsmanagers die nauw betrokken zijn bij de begeleiding en monitoring van de leeropbrengsten. 3. Vensters voor verantwoording In Vensters voor Verantwoording verstrekt het management informatie over resultaten die voor iedereen zichtbaar is. 4. Externe audits, enquêtes en tevredenheidonderzoeken In een proces van voortdurende verbetering en optimalisering van ons onderwijs, is het bevragen van de leerlingen een wezenlijk onderdeel. Op de agenda van de kwaliteitszorg staat een aantal enquêtes en tevredenheidonderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen regelmatig hun docenten en het onderwijs dat ze ontvangen kunnen evalueren. Ook de ouders worden uitgenodigd om in een tevredenheidonderzoek hun mening te geven. Hiermee hopen wij de leerling- en ouderbetrokkenheid te vergroten. We zijn gestart met ouderplatforms en leerlingenplatforms. De komende tijd zullen in alle leerjaren deze platforms actief zijn. Via externe audits worden de predicaten voor het Technasium en de Cultuurstroom getoetst en beoordeeld. 5. Aansluiting met Penta en de regiovestigingen De nevenvestigingen zien wij als instroompunten voor onze locatie. Daarom is het van groot belang dat het instroomniveau van de nevenvestigingen van goede kwaliteit is om de aansluiting te kunnen waarborgen. Pagina 8 van 9

9 Om de overstap zo adequaat mogelijk te begeleiden, is het belangrijk dat de instromende leerlingen al in een eerder stadium activiteiten binnen Quintus bijwonen. Een coach draagt binnen Quintus zorg voor een goede overgang. Deze coach bewaakt ook de kwaliteit van de overstap. Samenvatting: De komende jaren gaat er veel gebeuren. Onze ambitie om stevig in te zetten op hoogwaardige kwaliteit in de les, zowel inhoudelijk als in de interactie tussen docent en leerling, zal in de nieuwe school duidelijk gestalte krijgen. En door het aanbieden van hoogwaardig onderwijs, toegespitst op de behoefte en het talent van de leerling, realiseren we ons doel om met onze rendementen op en boven het landelijk gemiddelde te komen. Werken aan de professionalisering van de organisatie en het personeel is een duidelijke voorwaarde en het fundament om zo optimaal mogelijk te presteren. Een uitdaging waar we met elkaar de komende jaren in een nieuwe, inspirerende omgeving met veel plezier en energie aan willen werken. Pagina 9 van 9

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie