Jaarverslag Jaarverslag 2013 KBC Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank

2 Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde bankentiteit bedoeld, dat is KBC Bank NV inclusief alle in de consolidatiekring opgenomen groepsmaatschappijen. Waar sprake is van KBC Bank NV wordt alleen de niet-geconsolideerde entiteit bedoeld. In het hoofdstuk Vennootschappelijke jaarrekening gaat het altijd over de niet-geconsolideerde entiteit. Verschil KBC Bank KBC Groep KBC Bank NV is een dochtermaatschappij van KBC Groep NV. De juridische structuur van de KBC-groep bestaat vereenvoudigd uit één enkele entiteit KBC Groep NV die twee onderliggende vennootschappen controleert: KBC Bank en KBC Verzekeringen NV. De aandelen van KBC Bank NV zijn 100% (direct en indirect) in handen van KBC Groep NV. Sommige schuldinstrumenten van KBC Bank NV zijn beursgenoteerd. Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC Groep of de KBC-groep wordt KBC Groep NV, inclusief alle in de consolidatiekring opgenomen groepsmaatschappijen bedoeld. Toekomstgerichte mededelingen De in dit jaarverslag opgenomen verwachtingen, prognoses en verklaringen over toekomstige ontwikkelingen zijn gebaseerd op veronderstellingen en inschattingen die gemaakt zijn bij het opmaken van dit jaarverslag. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie onzeker. Diverse factoren kunnen ertoe leiden dat de uiteindelijke resultaten en ontwikkelingen afwijken van de initiële verklaringen. Vertaling Dit jaarverslag is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels, waarbij de Nederlandse versie de originele is en Engelse versie een officieuze vertaling is. KBC verzekert dat al het redelijkerwijs mogelijke werd gedaan om inhoudelijke verschillen tussen de taalversies te vermijden. Mochten er toch zulke verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang. Gebruikte ratio s CAD-ratio: [geconsolideerd reglementair eigen vermogen] / [totaal gewogen risicovolume]. Common equity ratio (CRR / CRD IV / Basel III): [Common Equity Tier 1-kapitaal] / [totaal gewogen risicovolume]. De berekening is gebaseerd op de door Europa goedgekeurde en gepubliceerde Capital Requirement Regulation (CRR) en Capital Requirement Directive (CRD IV). Dekkingsratio: [bijzondere waardeverminderingen op kredieten] / [uitstaande non-performing kredieten]. Voor een definitie van non-performing, zie Nonperforming ratio. De teller kan in voorkomend geval worden beperkt tot de individuele bijzondere waardeverminderingen op non-performing kredieten. Kosten-inkomstenratio: [exploitatiekosten] / [totale opbrengsten]. Kredietkostenratio: [nettowijziging in de bijzondere waardeverminderingen voor kredietrisico s] / [gemiddelde uitstaande kredietportefeuille]. De kredietportefeuille wordt gedefinieerd in het hoofdstuk Waarde- en risicobeheer (overheidsobligaties zijn bijvoorbeeld niet inbegrepen). Liquiditeitsdekkingsratio (Liquidity coverage ratio, LCR): [Liquide activa van hoge kwaliteit] / [totaal nettokasuitstroom voor de volgende dertig kalenderdagen] Netto stabiele financieringsratio (Net stable funding ratio, NSFR):[Beschikbaar bedrag stabiele financiering] / [Vereist bedrag stabiele financiering] Nettorentemarge: [nettorente-inkomsten (aangepast resultaat)] / [gemiddelde rentedragende activa]. Non-performing ratio: [uitstaand bedrag van non-performing kredieten (leningen waarvan rente- of hoofdsombetalingen meer dan 90 dagen achterstallig of in overschrijding zijn)] / [totale uitstaande kredietportefeuille]. In overeenstemming met de nieuwe EBA-richtlijnen zal KBC vanaf 2014 de definitie van nonperforming mogelijk veranderen, waarbij ook kredieten met PD 10, die momenteel nog geklasseerd zijn als performing, deel zullen uitmaken van de nonperforming kredieten. (Core) Tier 1-ratio: [geconsolideerd Tier 1-kapitaal] / [totaal gewogen risicovolume]. Voor de berekening van de core Tier 1-ratio wordt in de teller geen rekening gehouden met hybride instrumenten. Artikel 96 en 119 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen Deze artikelen leggen vast wat de minimale inhoud is van de door de wet vereiste jaarverslagen over de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening. De betreffende informatie is verwerkt in de diverse hoofdstukken van het hiernavolgende Verslag van de Raad van Bestuur, dat daarnaast bijkomende, nietverplichte informatie bevat. In bepaalde gevallen wordt in dat deel, om herhaling van informatie te vermijden, verwezen naar informatie die al in de andere delen van deze brochure wordt vermeld. Overeenkomstig artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen combineert KBC Bank NV het jaarverslag over de vennootschappelijke jaarrekening met het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. Het Risk report, het CSR Report en de website waarnaar in bepaalde paragrafen wordt verwezen, maakt geen deel uit van het jaarverslag. Contact Investor Relations Office KBC Groep NV, Investor Relations Office, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. Contact Persdienst Viviane Huybrecht (directeur Corporate Communicatie, woordvoerster) KBC Groep NV Corporate Communicatie - Havenlaan Brussel België Opmerkingen - In kader van de bepaling van Globally systemic banks is KBC Bank door de NBB gevraagd om bijkomende informatie met betrekking tot 2013 te publiceren. Die informatie zal in het tweede kwartaal van 2014 op ter beschikking gesteld worden. - Niets in dit jaarverslag vormt een aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië of een andere jurisdictie. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België - BTWBE RPR Brussel - bankrekening Jaarverslag 2013 KBC Bank 1

3 Inhoud Verslag van de Raad van bestuur Voorstelling van de groep p. 5 KBC in de maatschappij p. 13 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening p. 17 Bespreking van de divisies p. 22 Waarde- en risicobeheer p. 33 Verklaring deugdelijk bestuur p. 57 Geconsolideerde jaarrekening Verslag van de commissaris p. 67 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening p. 69 Geconsolideerde gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (comprehensive income) p. 70 Geconsolideerde balans p.71 Geconsolideerde vermogensmutaties p. 72 Geconsolideerd kasstromenoverzicht p. 74 Toelichtingen in verband met de grondslagen voor financiële verslaggeving p. 77 Toelichting 1 a: Verklaring van overeenstemming p. 77 Toelichting 1 b: Belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving p. 78 Toelichtingen in verband met segmentinformatie p. 85 Toelichting 2: Segmentering volgens de managementstructuur p. 85 Jaarverslag 2013 KBC Bank 2

4 Toelichtingen bij de winst-en-verliesrekening p. 92 Toelichting 3: Nettorente-inkomsten p. 92 Toelichting 4: Dividendinkomsten p. 93 Toelichting 5: Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening p. 94 Toelichting 6: Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa p. 96 Toelichting 7: Nettoprovisie-inkomsten p. 96 Toelichting 8: Overige netto-inkomsten p. 97 Toelichting 9: Exploitatiekosten p. 98 Toelichting 10: Personeel p.99 Toelichting 11: Bijzondere waardeverminderingen winst-en-verliesrekening p. 99 Toelichting 12: Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen p. 100 Toelichting 13: Belastingen p. 101 Toelichtingen bij de financiële instrumenten op de balans p. 103 Toelichting 14: Financiële instrumenten volgens portefeuille en product p. 104 Toelichting 15: Financiële instrumenten volgens portefeuille en land p. 107 Toelichting 16: Financiële instrumenten volgens portefeuille en restlooptijd p. 108 Toelichting 17: Financiële activa volgens portefeuille en kwaliteit p. 109 Toelichting 18: Maximaal kredietrisico en offsetting p.111 Toelichting 19: Reële waarde van financiële instrumenten algemeen p. 113 Toelichting 20: Financiële instrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd waarderingshiërarchie p. 115 Toelichting 21: Financiële instrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd overdrachten tussen niveau 1 en 2 p. 118 Toelichting 22: Financiële instrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd focus op niveau 3 p. 119 Toelichting 23: Wijzigingen in eigen kredietrisico p. 123 Toelichting 24: Herclassificatie van financiële instrumenten p. 124 Toelichting 25: Derivaten p. 125 Toelichtingen bij de andere posten op de balans p. 128 Toelichting 26: Overige activa p. 128 Toelichting 27: Belastingvorderingen en belastingverplichtingen p129 Toelichting 28: Investeringen in geassocieerde ondernemingen p. 131 Toelichting 29: Materiële vaste activa inclusief vastgoedbeleggingen p. 132 Toelichting 30: Goodwill en andere immateriële vaste activa p. 134 Toelichting 31: Voorzieningen voor risico s en kosten p. 136 Toelichting 32: Overige verplichtingen p. 139 Toelichting 33: Pensioenverplichtingen p. 140 Toelichting 34: Eigen vermogen van de aandeelhouders p. 145 Andere toelichtingen p.146 Toelichting 35: Verstrekte en ontvangen verbintenissen en garanties p. 146 Toelichting 36: Leasing p. 147 Toelichting 37: Transacties met verbonden partijen p. 149 Toelichting 38: Bezoldiging van de commissaris p. 151 Toelichting 39: Lijst van dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen p. 152 Toelichting 40: Belangrijkste wijzigingen in de consolidatiekring p. 157 Toelichting 41: Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten (IFRS 5) p. 158 Toelichting 42: Risicobeheer p. 159 Toelichting 43: Gebeurtenissen na balansdatum p. 160 Toelichting 44: Algemene informatie p. 161 Vennootschappelijke jaarrekening p 162. Overige informatie Overzicht van de kapitaal- en garantieoperaties van KBC Groep met de overheid in 2008 en 2009 Annex 1 Verklaring van verantwoordelijke personen Annex 1 Jaarverslag 2013 KBC Bank 3

5 Verslag van de Raad van Bestuur Jaarverslag 2013 KBC Bank 4

6 Voorstelling van de groep Voorwoord In 2013 vierde onze groep zijn vijftiende verjaardag. Wij zijn in die vijftien jaar uitgegroeid tot een belangrijke speler in Europa, met een stevig bedrijfsmodel en een sterke geografische focus. De financiële crisis ging evenwel ook aan ons niet ongemerkt voorbij, maar we leerden eruit en pasten ons verder aan, waarbij de nadruk nog meer kwam te liggen op onze kernactiviteiten en op risicobeheer. Het huidige economische klimaat is hoopgevend, maar blijft niettemin een aantal onzekerheden in zich dragen, waartegen we ons terdege hebben bewapend. Dat bewijzen trouwens onze resultaten van het afgelopen boekjaar. Dat streven naar een behoorlijke rentabiliteit gaat ook gepaard met het inbedden van die rentabiliteit in een duurzaam kader. Thomas Leysen, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Johan Thijs, CEO, becommentariëren hierna de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geconsolideerde nettoresultaat voor 2013 bedroeg ongeveer 0,6 miljard euro. Bent u tevreden? Thomas Leysen: Ik ben vooral tevreden dat KBC in 2013 belangrijke stappen heeft gezet om de nasleep van de financiële crisis achter zich te laten. We zijn nu terug de groep die we willen zijn: cliëntgericht, gefocust en rendabel. Johan Thijs: Ons nettoresultaat is met ruwweg 900 miljoen euro gestegen tegenover vorig jaar, tot 590 miljoen euro. Zonder de niet-operationele elementen, zoals de waardering van CDO s en afwaarderingen op de nog overblijvende desinvesteringen, bedroeg ons aangepaste resultaat 666 miljoen euro, tegenover miljoen in Die daling is volledig op conto van Ierland te schrijven, waar we in het vierde kwartaal onze kredietportefeuille herbekeken en belangrijke bijkomende kredietvoorzieningen aanlegden. Specifiek voor 2013 onthouden we daarnaast de stabiele nettorentemarge, het herstel van onze nettoprovisie-inkomsten en de volgehouden kostencontrole met een uitstekende kosten-inkomstenratio van 52%. Duurzaamheid is meer dan een modewoord voor KBC. Kunt u daarover iets meer vertellen? Thomas Leysen: Het is cruciaal om het vertrouwen volledig te herwinnen, als sector en als instelling. Voor ons betekent duurzaamheid in de financiële sector vier zaken. Ten eerste: het belang van de cliënt staat centraal in alles wat we doen; ten tweede: we focussen ons op onze prestaties op de lange termijn; ten derde: we hebben een stringent risicomanagement; en ten slotte: we houden rekening met de maatschappelijke verwachtingen en gaan de dialoog met onze stakeholders aan. Johan Thijs: In 2013 hebben we op niveau KBC Groep een programma gestart om op termijn naar een geïntegreerde rapportering over te schakelen, waarbij we financiële en niet-financiële informatie binnen een consistent en geïntegreerd kader behandelen. We vinden goede communicatie trouwens in het algemeen uiterst belangrijk. In die optiek doet het ons bijzonder veel deugd dat we in oktober 2013 van de Belgische Vereniging voor Financiële Analisten de prijs mochten ontvangen voor de Beste Financiële Informatie. Is de fase van de desinvesteringen nu definitief voorbij? Thomas Leysen: In 2013 werkten we de laatste desinvesteringsdossiers af. We verkochten ons aandeel in het Sloveense NLB en het Poolse Bank Zachodni, rondden de verkoop van Absolut Bank in Rusland af en tekenden overeenkomsten voor de verkoop van KBC Bank Deutschland en Antwerpse Diamantbank. We hebben dus ons desinvesteringsprogramma in moeilijke marktomstandigheden rigoureus uitgevoerd en moesten met spijt in het hart afscheid nemen van een aantal groepsmaatschappijen. Maar nu zijn we afgeslankt en fit: onze focus en ons werkgebied zijn scherp afgelijnd, onze doelstellingen zijn bepaald en onze structuur is geoptimaliseerd. Johan Thijs: Ook op andere domeinen verbeterden we ons risicoprofiel: onze CDO-blootstelling bijvoorbeeld zakte in 2013 aanzienlijk dankzij verkopen en andere risicobeperkende maatregelen, waardoor onze netto-blootstelling eind 2013 nog maar 6,3 miljard euro voor de hele KBC-groep bedraagt. Een groot deel van het overblijvende CDO-risico is bovendien afgedekt door een garantieregeling met de Belgische staat, die dus ook voordeel heeft bij de daling van de nettoblootstelling. Ons risico op overheidsobligaties van GIIPS-landen bouwden we in de voorbije jaren al sterk af. Jaarverslag 2013 KBC Bank 5

7 KBC Groep heeft ondertussen al 5 van de 7 miljard euro staatssteun terugbetaald. Thomas Leysen: Na de volledige terugbetaling van de Belgische staatssteun in 2012 betaalde KBC Groep, de moedermaatschappij van KBC Bank, aan de Vlaamse overheid in ,17 miljard euro en begin 2014 nog eens 0,33 miljard euro terug, in beide gevallen plus een premie van 50%. Het is onze intentie het resterende saldo van 2 miljard euro plus premies in schijven terug te betalen, met de laatste schijf in 2020, of sneller, mits goedgekeurd door de toezichthouder en uiteraard alleen als onze kapitaalpositie het toelaat. Ik blijf het herhalen: we zijn de overheden zeer dankbaar dat ze ons hebben bijgestaan toen we het moeilijk hadden, en we vinden het niet meer dan normaal dat we daar een vergoeding voor betalen. We willen wel het beeld dat alle banken veel geld hebben gekost aan de belastingbetaler bijstellen: in ons geval klopt dat niet, zelfs integendeel. Voor de 7 miljard euro steun en de garantieregeling voor de CDO s samen zal de KBCgroep aan het eind van de rit ruim 13 miljard euro aan hoofdsom, premies, interesten en CDO-garantievergoeding hebben terugbetaald. Johan Thijs: Onze solvabiliteitspositie blijft trouwens erg stevig. Eind 2013 bedroeg onze Tier 1-ratio volgens Basel II 16,2%. De common equity ratio volgens Basel III bedraagt 12%, fully loaded. Ook onze liquiditeitspositie blijft zoals altijd uitstekend, wat tot uiting komt in onze LCR- en NSFR- ratio s, die eind 2013 respectievelijk 131% en 111% bedroegen. De nieuwe KBC-strategie is nu iets meer dan een jaar oud. Enige reflecties? Johan Thijs: De cijfers bewijzen dat die nieuwe strategie en structuur werken. Onze operationele financiële resultaten zijn bevredigend, maar nog belangrijker ook de cliënten en ons personeel zijn algemeen gesproken tevreden. Dat blijkt uit diverse enquêtes. We geloven dus meer dan ooit in onze beleidskeuzes, en a fortiori in ons unieke geïntegreerde bankverzekeringsmodel en in de keuze voor onze kernlanden. We komen elke dag dichter bij ons doel om als bankverzekeraar de referentie te zijn in al onze kernmarkten. Thomas Leysen: Local embeddedness is een belangrijke pijler in onze nieuwe strategie. Dat betekent dat we sterk ingebed zijn en willen zijn in de maatschappij van elk van onze kernmarkten. Daarbij passen we ons ook continu aan aan de veranderende houding van onze cliënten, en aan de terechte verwachtingen van de hele maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat net die lokale verankering de grootste sterkte is van onze strategie en ons bedrijfsmodel. Hoe ziet u de toekomst? Johan Thijs: Ook al moet ik dit elk jaar herhalen, toch blijft het zo dat het in het huidige klimaat niet vanzelfsprekend is om een uitspraak te doen over de verwachte economische ontwikkeling. In 2013 keerde een relatieve rust in de eurozone terug en tekende er zich, zeker vanaf het najaar, een conjunctuurherstel af. Dat laatste zal zich waarschijnlijk in 2014 doorzette. Dat laatste zal zich waarschijnlijk in 2014 doorzetten. Fundamenteel hebben we dus vertrouwen in de economische ontwikkeling ondanks de vele uitdagingen die de economische en politieke wereld in 2014 te wachten staan. Als KBC kijken we de toekomst met vertrouwen tegemoet. We kunnen ons nu volledig focussen op de verdere uitbouw van onze bankverzekeringsgroep. Alle aandacht kan nu gaan naar onze cliënten, naar het invullen van hun financiële behoeften en het bewerkstellingen van een langetermijnrelatie, gebaseerd op een gezonde balans inzake risico, kostenbewustzijn en winstgevendheid. Thomas Leysen: We hebben in de voorbije jaren bewezen dat we, ook na bijzonder moeilijke omstandigheden, kunnen opveren dankzij een onderliggend fundamenteel gezond en sterk bedrijfsmodel, dat gedragen wordt door betrokken medewerkers. We danken dan ook al onze medewerkers en alle andere belanghebbenden, in het bijzonder onze cliënten, onze aandeelhouders en de Belgische en Vlaamse overheid, voor het vertrouwen dat ze hebben getoond in onze groep. We blijven ons inzetten om dat vertrouwen te behouden. Johan Thijs Chief Executive Officer Thomas Leysen voorzitter van de Raad van Bestuur Jaarverslag 2013 KBC Bank 6

8 Werkgebied en activiteiten KBC Bank is een multikanaalbank voor hoofdzakelijk retail-, privatebanking-, kmo- en midcapcliënten. Geografisch concentreren we ons op onze kernmarkten België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. In de rest van de wereld zijn we aanwezig in Ierland en daarbuiten hebben we een beperkte aanwezigheid, voornamelijk ter ondersteuning van onze bedrijfscliënten uit onze kernmarkten. Samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in 2013 Januari Succesvolle plaatsing van 1 miljard USD contingent capital notes Terugbetaling van 8,3 miljard euro LTRO aan de ECB (in januari en februari) EMAS (Europees Milieumanagement- en Audit Schema)-certificatie voor KBC België Lancering van KBC-Mobile Business Banking Februari Campagne Het Gat in de Markt in België, met als doel het ondernemerschap te stimuleren Maart Afronding van de verkoop van het resterende belang van 22% in de Sloveense bank NLB Succesvolle plaatsing in de markt van de resterende deelneming van 16% in de Poolse Bank Zachodni Mei Lancering van een nieuw bankkantorenconcept in Gent Afronding van de verkoop van Absolut Bank in Rusland Juni KBC viert vijftiende verjaardag Juli KBC groep (de moedermaatschappij van KBC Bank) betaalt 1,17 miljard euro + 50% premie aan de Vlaamse overheid terug. Verkoop van een deel van de aandeelhoudersleningen September Overeenkomst over de verkoop KBC Bank Deutschland Campagne Een steentje bijdragen in België stimuleert betrokkenheid van de lokale spaarder bij financiering van de eigen economie Oktober KBC wint prijs voor de Beste Financiële Informatie van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten November Verkoop van 18,8 miljoen KBC Groep-aandelen door Cera en KBC Ancora (kernaandeelhouders van KBC Groep), die met de opbrengst daarvan leningen bij KBC terugbetalen Met het initiatief Start wil KBC startende ondernemingen in Vlaanderen helpen December Akkoord over verkoop van Antwerpse Diamantbank Begin 2014 Januari 2014: terugbetaling van 0,33 miljard euro + 50% premie aan de Vlaamse overheid door KBC Groep (de moedermaatschappij van KBC Bank) Februari 2014: aankondiging van een vereenvoudiging van de managementstructuur en wijzigingen in het Directiecomité Maart 2014: plaatsing, door KBC Groep NV, van de uitgifte van een CRD IV-conform AT1-instrument, voor een bedrag 1,4 miljard. Het is de intentie van KBC Groep om het provenu van deze uitgifte te gebruiken ter versterking van het Tier1-kapitaal van KBC Bank. Uitgebreidere informatie over de hierboven opgesomde gebeurtenissen vindt u in de volgende hoofdstukken. Jaarverslag 2013 KBC Bank 7

9 Aandeelhouders Aandeelhouders, Aantal aandelen KBC Groep NV KBC Verzekeringen NV 1 Totaal Alle aandelen zijn stemgerechtigd. De aandelen zijn niet genoteerd. Netwerk en personeel Netwerk en personeel Bankkantoren, België 827 Centraal- en Oost-Europa (in de 4 thuismarkten: Tsjechië, Slowakije, Hongarije, en Bulgarije) 771 Personeel, in VTE, gemiddelde over 2013 ca Financiële kalender De financiële communicatie wordt voor het grootste deel op niveau van KBC Groep georganiseerd. De financiële informatie over KBC Bank is beschikbaar op relations/financiële informatie KBC Bank. Financiële kalender KBC Groep en KBC Bank Boekjaar 2013 Publicatie resultaten KBC Groep: 13 februari 2014 KBC Groep Jaarverslag 2013 en Risk report 2014 beschikbaar: 31 maart 2014 Jaarverslag KBC Bank over 2013 beschikbaar: 31 maart 2014 Algemene Vergadering KBC Bank: 23 april 2014 Algemene Vergadering KBC Groep: 30 april kw2014 Publicatie resultaten KBC Groep: 15 mei kw2014/6m2014 Publicatie resultaten KBC Groep: 7 augustus 2014 Publicatie resultaten KBC Bank: 29 augustus kw2014/9m2014 Publicatie resultaten KBC Groep: 13 november kw2014/12m2014 Publicatie resultaten KBC Groep: 12 februari 2015 De meest actuele versie van de financiële kalender is beschikbaar op Langetermijnkredietratings Kredietratings KBC Bank, 10 Maart 2014 langetermijnratings kortetermijnratings Fitch A- (stabiele outlook) F1 Moody's A3 (stabiele outlook) P-2 Standard & Poor's A (stabiele outlook) A-1 Voor de definiëring van de verschillende ratings en methodologieën verwijzen we naar de respectieve ratingagentschappen. In de tabel vindt u de langetermijn- en kortetermijnkredietratings van KBC Bank NV. Die ratings bleven ongewijzigd in 2013 en werden in maart 2014 verhoogd door Standard & Poor s. Jaarverslag 2013 KBC Bank 8

10 Strategie, bedrijfsprofiel en structuur De strategie, het bedrijfsprofiel en de managementstructuur van KBC Bank is ingebed in die van de KBC-groep. Hieronder volgt een samenvatting van de strategie van de KBC-groep, waarbij KBC Bank in essentie de bankactiviteiten voor zich neemt en KBC Verzekeringen de verzekeringsactiviteiten. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het jaarverslag van de KBC-groep over Geïntegreerd bankverzekeren De KBC-groep bevestigt zijn engagement voor het bankverzekeringsmodel, dat gedurende de cyclus uitstekende resultaten heeft opgeleverd. In alle kernmarkten heeft de groep daarom zowel een bank als een verzekeringsmaatschappij. De KBC-groep wil als bank-verzekeraar pro-actief en geïntegreerd inspelen op de financiële behoeften in de ruimste zin - van de cliënt. Dat wil zeggen dat de cliënt bij ons terecht kan voor kredieten om zijn dromen te realiseren, verzekeringen om die dromen te beschermen, depositoproducten en assetmanagementdiensten om zijn vermogen te laten aangroeien, enzovoort... Aangezien we ons niet beperken tot één metier (bank of verzekeraar), kunnen we de cliënten een uitgebreid en geoptimaliseerd palet van bank- en verzekeringsproducten aanbieden, waarbij de cliënt de voor hem gunstigste keuze kan maken. Een belangrijk kenmerk van ons bank-verzekeringsmodel in België is de samenwerking tussen de bankkantoren en de verzekeringsagentschappen in zogenaamde micromarkten. Het bankkantoor focust op bankproducten en standaardverzekeringen en verwijst voor andere verzekeringsproducten door naar het verzekeringsagentschap in dezelfde micromarkt. Het verzekeringsagentschap verkoopt alle verzekeringsproducten en behandelt alle schadegevallen, ook die waarvoor de verzekering door een bankkantoor werd verkocht.in Centraal- en Oost-Europa focussen de bankkantoren van de groep op bankproducten en in toenemende mate ook op standaardverzekeringen. De verzekeringsagenten verkopen alle verzekeringsproducten. Daarnaast blijft de verkoop via andere kanalen er belangrijk, waarbij voor niet-leven vooral de makelaars belangrijk zijn, en er voor leven waar relevant ook wordt samengewerkt met multi-levelagenten. In die landen lopen initiatieven om de samenwerking tussen bank en verzekeraar verder te optimaliseren en de verzekeringsverkoop via het bankkanaal verder uit te bouwen. In Ierland heeft de groep alleen een bank, maar werd er recent wel gestart met de verkoop van brand- en levensverzekeringsproducten via de bankkantoren. Niet alleen in het commercieel netwerk, maar in de gehele organisatie positioneert de KBC-groep zich als geïntegreerde bank-verzekeraar. Concreet betekent dat, met uitzondering van de pure bancaire en verzekerings-productfabrieken, nagenoeg alle diensten (marketing, ICT, aankoopbeleid etcetera) op overkoepelend niveau werken (bank en verzekeringen samen), en dat de groep ook geïntegreerd aangestuurd wordt (1 CEO, 1 CFO etcetera). Voor de cliënt biedt ons bankverzekeringsconcept onder meer het voordeel van een uitgebreide one-stop financiële dienstverlening, waarbij zowel bankzaken als vermogensbeheer en verzekeringen aan bod komen. De cliënt kan kiezen uit een breder, complementair en geoptimaliseerd product- en dienstenaanbod, waaruit hij gemakkelijker de voor hem optimale productmix kan kiezen. Dat is dan weer positief voor de loyaliteit van cliënten. Daarnaast biedt de bankverzekeringssamenwerking voor de groep belangrijke voordelen inzake diversificatie van de inkomsten, betere risicospreiding en bijkomend verkooppotentieel door de hefboomwerking van onze uitgebreide bank- en verzekeringsdistributiekanalen. Bovendien levert ze belangrijke kostenbesparingen en synergieën op, onder andere door gemeenschappelijke ondersteunende activiteiten zoals ICT, marketing en productontwikkeling. Geografische focus op vijf kernmarkten KBC Groep definieert zijn kernmarkten als de markten waarin het met bank- en verzekeringsbedrijven aanwezig is, namelijk België, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Bulgarije. De keuze van die landen is historisch gegroeid, vanuit België als land van origine. Geleidelijk hebben we onze aanwezigheid versterkt in Centraal- en Oost-Europa, meer specifiek in markten waar we een belangrijke aanwezigheid konden uitbouwen (wat leidt tot schaalvoordelen) en waar de betrokken maatschappijen sterk lokaal ingebed zijn (in overeenstemming met ons concept van relatiebankverzekeren). De huidige vijf kernlanden bevatten zowel ontwikkelde markten als groeimarkten (zie tabel), en maken allemaal deel uit van de Europese Unie. Alle andere activiteiten die niet tot de ondersteuning van cliëntrelaties in die kernmarkten bijdragen, worden in principe stopgezet. Ierland blijft een uitzondering: de komende jaren zal de werking van KBC Bank Ireland erop gericht zijn de rentabiliteit te verhogen via de uitbouw van de retailactiviteiten. Jaarverslag 2013 KBC Bank 9

11 Local responsiveness KBC focust op de cliënt en wil duurzame cliëntrelaties met particulieren, kmo s en midcaps opbouwen en verdiepen. Local responsiveness houdt in dat we de lokale cliënten beter begrijpen, alert zijn voor signalen en er proactief op inspelen, en producten en diensten op maat van die lokale behoeften aanbieden. Local responsiveness betekent dus dat we alert reageren op lokale opportuniteiten in elk van onze kernmarkten, waar we diep ingebed zijn (embedded). Relatiegericht bankverzekeren is de sleutel tot local responsiveness. Dat wil zeggen dat KBC zal focussen op de bank- en verzekeringsactiviteiten die nodig zijn om de cliëntrelatie op een duurzame manier te ondersteunen. Verder in dit jaarverslag vindt u verschillende voorbeelden van initiatieven en productvernieuwingen die onze focus op local responsiveness weerspiegelen (de lancering van flexibele leningen in Tsjechië, diverse initiatieven om de financiële geletterdheid te verhogen, de talloze mobile-applicaties in verschillende kernmarkten van de groep, enzovoort). In CSOB (Tsjechië) bestaat zelfs een speciale customer insight afdeling, die expliciet als doel heeft het bedrijf nog meer customerresponsive te maken. Onze verwevenheid met de locale economie uit zich ook in enkele opvallende campagnes die we in 2103 lanceerden. Start is daar een mooi voorbeeld van. Omdat het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen daalt, en de opstartkosten en -moeilijkheden een vaak aangehaalde reden daarvoor zijn, helpt KBC samen met een aantal partners starters bij verschillende aspecten van het ondernemerschap, zoals contacten leggen en een netwerk ontwikkelen, en stelt ook een locatie gratis ter beschikking. Samenwerking KBC Groep bevordert grensoverschrijdende samenwerking en hefboomeffecten op groepsniveau om in de hele groep kostenefficiëntie te bewerkstelligen. Internationale productfabrieken en internationale dienstverleners bieden producten en diensten aan die afgestemd zijn op de distributiestrategie van de verschillende divisies en local responsiveness ondersteunen. Uitwisseling van kennis, best practices, ervaring, producten en diensten tussen de verschillende divisies en bedrijfsfuncties wordt gestimuleerd via community s. Hun missie bestaat erin om overal waar dat zinvol is binnen de groep synergie, dialoog en uitwisseling te bevorderen. De communitywerking draagt in belangrijke mate bij tot de motivatie van het personeel en dus indirect ook tot de bedrijfsresultaten. Hierna vindt u enkele voorbeelden van communitywerking in Voorbeelden van synergie-initiatieven of bestpracticeverspreiding via communitywerking Medewerkers van Private Banking in België, Tsjechië, Hongarije en Slovakije werkten in 2013 samen rond de versteviging van het operationeelrisicobeheer, de finetuning van de commerciële aanpak, en het scherpstellen van de waardepropositie. Voortbouwend op de ervaring van de verschillende collega's werden concrete acties ontwikkeld op maat van elk betrokken land. In de community Directe Kanalen lag de focus op uitwisseling van de recente ontwikkelingen en initiatieven. Op die manier werden lokale initiatieven uit het ene land op een intelligente manier gekopieerd in het andere land. Een mooi voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van diverse mobile apps. In Niet-leven (schadeverzekeringen) zetten medewerkers via communitywerking een project op in verband met fraudebestrijding. Wegens het succes van dat project werd er een permanente community voor fraudebestrijding opgericht. Jaarverslag 2013 KBC Bank 10

12 Businessgedreven divisiestructuur De managementstructuur is afgestemd op de strategische keuzes (local responsiveness, bankverzekeren, cliëntgerichtheid ) en ondersteunt effectieve besluitvorming en individuele verantwoordelijkheid. Een vereenvoudigd overzicht van de managementstructuur vindt u in het onderstaande schema. De structuur omvatte, op 31 december 2013: de vier divisies, die focussen op de lokale business en moeten bijdragen tot een duurzame winst en groei: België Tsjechië Internationale Markten: de andere kernlanden in Centraal- en Oost-Europa (Slowakije, Hongarije en Bulgarije), KBC Bank Ireland, en de overblijvende niet-kernentiteiten waarvan de verkoop nog moet worden afgerond Internationale Productfabrieken: groepswijde productfabrieken zoals Asset Management, Trade Finance, Consumer Finance en Markets & KBC Securities; de ondersteunende pijlers Corporate Change & Support, CRO-diensten en CFO-diensten, die optreden als interne regelgever, en vooral de divisies ondersteunen de pijler Corporate Staff, een competentiecentrum voor strategische knowhow en best practices voor bedrijfsorganisatie en communicatie. Corporate Staff ondersteunt het groepsdirectiecomité en de divisies, en stimuleert de samenwerking binnen de onderneming. De managementstructuur vormt ook de basis voor financiële segmentrapportering. In dat rapporteringsoverzicht zijn de segmenten: Divisie België (alle activiteiten in België) Divisie Tsjechië (alle activiteiten in Tsjechië) Divisie Internationale Markten (activiteiten in Ierland, Hongarije, Slowakije en Bulgarije) Groepscenter (elementen die niet aan de andere divisies zijn toegewezen, resultaten van de nog te desinvesteren maatschappijen en de invloed van de legacy en het eigen kredietrisico (zie verder)). Zoals vermeld, omvat de managementstructuur van de groep ook een divisie Internationale Productfabrieken. De resultaten van de activiteiten van die divisie nemen we op in de resultaten van de andere divisies op geografische basis. De divisie tonen we dus niet als een apart segment in de segmentrapportering. De belangrijkste verschillen met de vroegere managementstructuur beschrijven we in het deel Geconsolideerde jaarrekening, onder Toelichtingen in verband met segmentinformatie. Vanaf mei 2014 passen we de managementstructuur en de samenstelling van het Directiecomité aan. De belangrijkste wijzigingen zijn: De fusie van de divisies Internationale Markten en Internationale Productfabrieken Het opheffen van de Corporate Change & Support pijler (de betreffende diensten worden ondergebracht in de andere entiteiten) Het herleiden van het Directiecomité tot zes leden, met de volgende functies: - Johan Thijs: groeps-ceo - Daniel Falque: CEO Divisie België - John Hollows: CEO Divisie Tsjechië - Luc Gijsens: CEO Divisie Internationale Markten - Luc Popelier: CFO - Christine Van Rijsseghem: CRO Dit jaarverslag behandelt het boekjaar 2013 en is bijgevolg gestructureerd op basis van de managementstructuur die bestond op 31 december Groepscultuur en doelstellingen KBC Groep engageert zich voor een duidelijk gedefinieerde groepscultuur. De groep verhoogt zijn wendbaarheid en alertheid door de nadruk te leggen op een gestroomlijnd prestatiebeheer en individuele verantwoordelijkheid voor alle medewerkers. Via prestatie-indicatoren leggen we een duidelijke link tussen de strategische prioriteiten en individuele verantwoordelijkheid. De strategische prioriteiten betreffen winst, kapitaal en liquiditeit en mensen (cliënten, medewerkers, samenleving). De doelstellingen inzake winst, kapitaal en liquiditeit die de groep op het hoogste niveau moet behalen, zetten we uiteen in het jaarverslag van KBC Groep. Ook voor de dimensie Mensen worden doelstellingen (KPI s) gezet. Het gaat dan onder meer over de tevredenheid van cliënten en medewerkers en de merknaambekendheid, gemeten via net promotor scores, reputatie-indices enzovoorts. Momenteel ontwikkelt de groep daarvoor een nieuw en fijnmazig rapporterings- en follow-upsysteem. Jaarverslag 2013 KBC Bank 11

13 Desinvesteringsprogramma volledig uitgevoerd, CDO-risico aanzienlijk verminderd en overheidssteun (op niveau KBC Groep) opnieuw sterk afgebouwd Het herstructureringsplan van de groep bevatte een opsomming van de activiteiten die we moe(s)ten desinvesteren. Eind 2013 was het volledig uitgevoerd. Specifiek in 2013 haalden we de volgende belangrijke mijlpalen: maart: verkoop van het minderheidsbelang van 22% in NLB in Slovenië en van het minderheidsbelang van 16,17% in Bank Zachodni in Polen; mei: afronding van de verkoop van Absolut Bank in Rusland; september: overeenkomst over de verkoop van KBC Bank Deutschland; december: afronding van de verkoop van KBC Banka in Servië (dochtermaatschappij van KBC Verzekeringen) en overeenkomst over de verkoop van Antwerpse Diamantbank. Eind 2013 hebben we dus alle desinvesteringen uitgevoerd en moeten we alleen nog de al getekende verkopen van Antwerpse Diamantbank en van KBC Bank Deutschland finaal afronden. Net zoals in voorgaande jaren verbeterden we in 2013 ons risicoprofiel nog verder, ook door middel van andere maatregelen. Een belangrijk element daarin is de verdere afbouw van onze historische portefeuille CDO- en ABS-papier. Het risico van de CDO s en ABS en verminderde, op niveau KBC Groep, in 2013 immers aanzienlijk, tot een nettoexposure van 7,5 miljard euro eind 2013 (6,3 miljard euro voor CDO s en 1,2 miljard euro voor ABS). Sinds begin 2010 is dat een afbouw tot een kwart van het oorspronkelijke bedrag. Het resterende bedrag is bovendien voor een aanzienlijk deel gedekt door afwaarderingen en vooral door de overheidsgarantie van de Belgische staat. Die in 2009 getekende garantieovereenkomst ging initieel over een nominaal bedrag van 20 miljard euro, maar door de hierboven vermelde afbouw in de voorbije jaren daalde dat bedrag tot ongeveer 5,9 miljard euro op 31 december In 2008 en 2009 verkocht KBC Groep in totaal 7 miljard euro kernkapitaaleffecten aan de Belgische staat en het Vlaams Gewest (elk 3,5 miljard euro). In 2012 betaalden KBC Groep al de volledige steun van de Belgische overheid (3,5 miljard euro plus een premie van 15% daarop) terug. In 2013 betaalde KBC Groep van de resterende 3,5 miljard euro steun van de Vlaamse overheid al 1,17 miljard euro terug, plus een premie van 50%. Begin 2014 betaalde KBC Groep bijkomend 0,33 miljard euro steun van de Vlaamse overheid terug, plus een premie van 50%. KBC Groep heeft de intentie om het resterende saldo van 2 miljard euro (plus premies) in schijven terug te betalen, met de laatste schijf in 2020, of sneller, mits goedkeuring van de toezichthouder. We zullen er daarbij altijd op toezien dat onze solvabiliteit op een voldoende hoog niveau blijft. Jaarverslag 2013 KBC Bank 12

14 KBC in de maatschappij We nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving ernstig, en willen dat laten blijken uit onze dagelijkse activiteiten. We hebben er dan ook bewust voor gekozen om geen aparte CSR-strategie uit te werken. Onze maatschappelijke betrokkenheid en engagementen zitten verweven in onze globale strategie, die enerzijds ons als bedrijf sterker maakt om een nog altijd woelige financiële wereld het hoofd te bieden, maar anderzijds ook focust op de toekomst. Verantwoordelijkheid voor het sociale, economische en milieuaspect wordt in onze bedrijfswaarden geïncorporeerd en naar alle niveaus van ons bedrijf uitgedragen. Maatschappelijk verantwoord bankverzekeren willen we concreet maken in de langetermijnrelaties met onze cliënten, een win-winsituatie voor beide partijen. Ook zetten we in op de lokale economie, de samenlevingen waarin we dagelijks ons werk verrichten. We willen ook transparant zijn in onze manier van zaken doen. Duurzaam bankverzekeren betekent voor ons ook dat we als bedrijf denken aan de lange termijn, ten voordele van alle belanghebbenden. We willen daarbij de nodige veerkracht opbouwen om ons tijdig aan te passen aan veranderende behoeftes, eisen, wetten en economisch klimaat. De Edelman Trust Barometer toont ons dat het vertrouwen in de financiële sector nog altijd op een laag niveau zit. We beseffen maar al te goed dat het vertrouwen opnieuw moet worden opgebouwd: focus op cliënten en de lokale economieën, transparantie, flexibiliteit en ons bedrijf duurzaam uitbouwen, zijn daarvoor de bouwstenen. Rondvraag bij belanghebbenden Transparantie en dialoog beginnen met luisteren. We willen in gesprek gaan met al onze belanghebbenden. Geen eenrichtingsverkeer, maar een open dialoog die ruimte geeft voor feedback, vragen en kritiek. Daarom zijn we in 2013 gestart met een uitgebreide bevraging van onze belanghebbenden (stakeholders). We vroegen hun bepaalde thema s naar belangrijkheid in te delen en KBC te evalueren op die thema s. We hebben ons dit jaar beperkt tot enkele groepen van belanghebbenden in België. Meer informatie vindt u in ons Verslag aan de Samenleving, op Open communicatie en stappen naar geïntegreerde rapportering KBC wil zo transparant en open mogelijk met zijn belanghebbenden communiceren. We organiseren daartoe diverse contactmogelijkheden tussen het management en onze belanghebbenden. Het gaat dan onder meer over beleggersevents, personeelstevredenheidsenquêtes, cliëntentevredenheidsenquêtes, conferenties, roadshows of Investor Days, waarop telkens specifieke onderwerpen aan bod komen. Onder meer de diensten Corporate Communicatie, Investor Relations, HR, Marketing en het CSR-team begeleiden die contacten, en behartigen de vragen van de verschillende belanghebbenden. KBC verspreidt het hele jaar door informatie, onder meer in de vorm van persberichten en presentaties, en stelt bij de bekendmaking van de resultaten ook kwartaal-, halfjaar- en jaarverslagen ter beschikking. Die informatie vindt u op de website die naast diverse wettelijk verplichte meldingen (onder meer over de Algemene Vergaderingen) algemene bedrijfsinformatie en specifieke rapporten bevat, zoals risicorapporten en rapporten over duurzaam ondernemen. In juni 2013 haalde Investor Relations van KBC bij de Extel Awards for Best Corporate Firm for IR in België de tweede plaats. KBC werd bovendien door de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (BVFA) bekroond met de prijs voor de Beste Financiële Informatie, met topscores voor onder meer Investor Relations en voor de bedrijfswebsite In april 2013 organiseerden we een stakeholderdebat, waar we ons Verslag aan de Samenleving voorstelden, en waarbij de aanwezigen kritische vragen konden stellen aan ons management. Het debat leidde tot constructieve feedback waarmee we in ons Verslag aan de Samenleving rekening houden. We zien dat debat niet als een eenmalige gebeurtenis, we zullen ook de volgende jaren een stakeholderdebat blijven organiseren, waar verschillende thema s kunnen worden besproken. Verder organiseren we face-to-face-interviews met ngo s, waar dan dieper op meer specifieke thema s wordt ingegaan. Zo hebben we met veevoerbedrijven en landbouwbedrijven een debat georganiseerd over de rol die KBC speelt en kan spelen in de handel in derivaten op landbouwgrondstoffen. Bedrijfsrapportering evolueert geleidelijk aan van een loutere financiële focus naar een geïntegreerde focus. Een geïntegreerde rapportering geeft een volledig beeld van de strategie en performance van een bedrijf, waarbij wordt verklaard hoe waarde wordt gecreëerd en behouden, nu en in de toekomst. Een belangrijke drijvende kracht achter die Jaarverslag 2013 KBC Bank 13

15 ontwikkeling naar geïntegreerde rapportering is de International Integrated Reporting Council, maar ook in Europa wordt nagedacht over het uitbreiden van de niet-financiële rapportering. KBC sluit zich aan bij dat streven naar meer geïntegreerde rapportering en transparantie. De KBC-groep hecht in zijn communicatie momenteel al veel belang aan het aspect maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo maken we sinds enkele jaren onze visie en prestaties op het gebied van CSR bekend in een afzonderlijk jaarlijks rapport, het CSR Report (op Sinds een tweetal jaren publiceert de groep ook het al hierboven vermelde Verslag aan de Samenleving, waarin we rapporteren over alle maatschappelijk relevante thema s die aan bod zijn gekomen bij de bedrijfsvoering in het afgelopen jaar. Het Verslag aan de Samenleving is geschreven in een heldere en bevattelijke taal, zonder vakjargon, met oog voor wat er in de maatschappij leeft. We streven met de groep in het algemeen ook naar een groter aandeel van niet-financiële en maatschappelijke aspecten van de bedrijfsvoering in onze rapportering. Ook ons jaarverslag zet stappen in die richting. In 2013 hebben we bovendien een programma gestart om de ontwikkeling naar geïntegreerde rapportering verder in goede banen te leiden. Maatschappelijke verantwoordelijkheid, een vlag met vele ladingen Wanneer we worden aangesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen, gaat de eerste gedachte vaak naar rechtstreekse milieu-impact. Daar maken we zeker werk van: we leveren immers continu inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, waarbij de aandacht uitgaat naar zowel de rechtstreekse als de onrechtstreekse impact op het milieu. Verder in dit jaarverslag vindt u diverse tabellen met milieu-efficiëntiegegevens. Milieu heeft bovendien invloed op onze activiteiten. Om maar een voorbeeld te geven: de klimaatverandering (meer stormen, meer extreme weersomstandigheden) kan bijvoorbeeld rechtstreeks, via hogere schadeclaims, onze verzekeringsresultaten negatief beïnvloeden. Ook de sociale impact wordt spontaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen geassocieerd. We blijven uiteraard oog hebben voor de sociale impact die we hebben op onze omgeving, en in het bijzonder in de steden waar we onze activiteiten uitoefenen (waar we hoofdkantoren hebben bijvoorbeeld). In Brussel bijvoorbeeld blijven we de projecten steunen waarmee we al lang een samenwerkingsakkoord hebben, zoals Foyer, Yes en Bonnevie, maar ook nieuwe projecten krijgen de nodige aandacht. Een voorbeeld daarvan is het Toekomst Atelier, dat kinderen wil inspireren door mogelijke toekomstbeelden te tonen. Maar onze rol gaat verder dan de steun aan maatschappelijke projecten. Zo bewaren we via ons mecenaat en het Rockoxhuis mee het culturele erfgoed van België, en maken we het toegankelijk voor het grote publiek. In Hongarije bouwt K&H zijn kunstcollectie stelselmatig verder uit (Art For a Better and More Meaningful World), waarbij de kunstwerken de waarden van K&H dynamiek, verjonging en sociale ontwikkeling nog meer in de verf zetten. Elke divisie van de groep zet zich in voor lokale maatschappelijke projecten, waarbij de focus afhangt van de lokale prioriteiten en cultuur. In de hoofdstukken over de divisies, verder in dit verslag, halen we diverse voorbeelden en initiatieven aan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in We zijn er ons echter meer en meer van bewust dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de eerste plaats ligt in de wijze waarop we dagelijks zaken doen: welke impact kunnen we hebben op de lokale economieën waarin we werken, hoe nemen we onze verantwoordelijkheid op tegenover de overheden die de KBC-groep in 2008 en 2009 financieel geruggensteund hebben, en vooral: hoe gaan we om met onze cliënten en medewerkers? Maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze cliënten Een duurzame financiële groep zijn betekent eerst en vooral dat we duurzame, respectvolle relaties met onze cliënten hebben. Als groep moeten we blijven inspelen op de wisselende behoeftes van de cliënt en op de voortdurend veranderende marktomstandigheden. De commerciële relatie met onze cliënten wordt meer en meer bepaald door een stringent wettelijk kader dat de cliënt wil beschermen en zijn belangen verdedigen. Voldoen aan die regelgeving is uiteraard het minimum, maar het vertrouwen in KBC zal vooral worden bepaald door hoe de cliënt de dienstverlening van KBC ervaart. Daarom verzamelen we in de verschillende markten waarin onze groep actief is informatie over de ervaringen van de cliënten en om op basis daarvan onze diensten en producten te verbeteren. De cliëntentevredenheidsenquêtes in onze verschillende entiteiten schetsen allemaal hetzelfde positieve beeld: over het algemeen is de KBC-cliënt tevreden over de service, bereikbaarheid en producten van zijn bank. Meer informatie vindt u in de hoofdstukken over de divisies. De reputatiemeting die we dit jaar voor het eerst in alle landen hebben uitgevoerd, geeft hetzelfde beeld. Ze leert ons ook dat het vertrouwen in KBC bij niet-cliënten beperkter is. Daar hebben we nog een weg af te leggen. Naast de dagelijkse dienstverlening hebben we ook oog voor de noden van specifieke cliëntengroepen: zo werken we in elk van onze kernmarkten aan oplossingen voor cliënten die een moeilijke financiële periode moeten overbruggen (met uitstel van betaling, aanpassing van de kredietvoorwaarden, schuldaflossingsplan, enzovoort). De financiële geletterdheid verhogen blijft ook een van onze prioriteiten. Het lessenpakket Een klare kijk op je geld (basisonderwijs) en Een klare kijk Jaarverslag 2013 KBC Bank 14

16 op je geld en verzekering (secundair onderwijs) in België en het Financial Literacy Program in Tsjechië zijn daar mooie voorbeelden van. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het economische weefsel KBC vindt het belangrijk om als grote speler op de markt een motor te kunnen zijn voor de lokale economieën van onze thuismarkten. Dat doen we onder meer door kredieten te verschaffen en bepaalde projecten te financieren. Onze kredietportefeuille omvat niet alleen kredieten aan particulieren en bedrijven, maar ook kredieten aan de socialprofitsector (zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, onderwijs, lokale overheden). We financieren ook infrastructuurprojecten met een belangrijke invloed op de binnenlandse economische ontwikkeling (PPS-financiering voor sporthallen in Vlaanderen, financiering van wegenprojecten, enzovoort) en dragen bij aan de ontwikkeling van groeneenergieprojecten (bijvoorbeeld door de financiering van diverse onshore windprojecten). Een mooi voorbeeld van onze lokale verwevenheid is de campagne Het Gat in de Markt, waarbij KBC geïnteresseerde ondernemers wil helpen om het gat in de markt te vinden en zo het juiste project op te starten. We worden ook door externe partijen aangesproken op onze onrechtstreekse impact op de samenleving: aan wie leveren we financiële diensten en is dat te verantwoorden? We nemen die opmerkingen ter harte, staan open voor dialoog en evalueren onze beleidsprincipes aangaande die thema's. In de debatten kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: ons beleid aangaande kernwapens, de UN Global Compact-principes en de handel in landbouwgrondstoffen. In 2013 hebben we al beslist om onze zwarte lijst voor controversiële wapens uit te breiden met bedrijven die de UN Global Compact-principes verregaand schenden. Voor de andere thema's verwachten we de resultaten in KBC is niet langer betrokken in wat men terecht of niet terecht voedselspeculatie noemt. KBC zal dus ook geen investeringsproducten creëren die gebaseerd zijn op voedselprijzen. Echter, KBC blijft bedrijven die economische risico s lopen op landbouwprijzen financiële producten aanbieden ter indekking van die risico s. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze medewerkers Ook als grote werkgever zijn we een belangrijke motor van de economie. We beseffen maar al te goed dat we dankzij de betrokkenheid, tevredenheid en inzet van onze medewerkers sterke onderliggende resultaten neerzetten en onze strategie realiseren. Volgens een extern onderzoek georganiseerd door de Vlerick Business School behoorde KBC in 2013 trouwens opnieuw tot de tien beste grote werkgevers in België. In de geüpdatete strategie van de groep staat de medewerker centraal in een innovatieve en duidelijk gedefinieerde bedrijfscultuur. KBC ontwikkelde een aantal hulpmiddelen om medewerkers te helpen en aan te moedigen om hun eigen gedrag aan de nieuwe bedrijfscultuur en strategie aan te passen. Er kwam een uniforme meting van de nieuwe bedrijfscultuur om op elk niveau van de groep de sterktes en aandachtspunten in kaart te brengen. Door het beloningsbeleid permanent te evalueren en bij te sturen, wil de groep groeikansen aan zijn medewerkers geven en hen evenredig met hun prestaties belonen. KBC startte in België enkele jaren geleden al met een grondige actualisering van zijn personeelsbeleid onder de noemer HRinEvolution. Sindsdien hebben we het functieclassificatiesysteem verder geactualiseerd, een beleid over talentontwikkeling uitgewerkt, een groeipad voor nieuwe jonge kaderleden uitgestippeld en verdere alternatieve beloningsformules mogelijk gemaakt. Met de lancering van het nieuwe pensioenplan Safe4Future in België zal ook de opbouw van het aanvullend pensioen aansluiten op de concepten uit het nieuwe beloningsbeleid. De groep heeft ook oog voor de mobiliteitsproblematiek van zijn medewerkers en lanceerde onder meer projecten voor decentraal en telewerken. Zo krijgen de medewerkers de kans om hun werk en privéleven beter in evenwicht te brengen. Daarnaast biedt KBC gratis pendelbussen tussen de treinstations en de hoofdkantoren en promoot het carpoolen, gebruik van fiets, openbaar vervoer en een groen wagenpark. De groep maakt in het personeelsstatuut, het selectie- en promotiebeleid en de evaluatiesystemen geen enkel onderscheid wat betreft geslacht, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele geaardheid. De gelijke behandeling van personeelsleden is ook opgenomen in de KBC-Gedragslijn en is onderwerp van meerdere niet-discriminatiemanifesten en charters die KBC onderschreef. Als werkgever wil KBC een duidelijk signaal geven aan de maatschappij: we gaan op een duurzame manier om met onze medewerkers, en wederzijds vertrouwen en respect behoren tot onze doelstellingen. We willen mensen een uitdagende job aanbieden en hun de kans geven om hun talenten verder te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de jongere generatie, maar voor alle generaties van ons personeel. Een voorbeeld van dat laatste is hoe we in KBC België omgaan met de mogelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de inzetbaarheid van oudere werknemers. Oudere werknemers kunnen zelf en in samenspraak met KBC kiezen voor de voor hen meest geschikte manier van werken, om daardoor gemotiveerd veel langer aan het werk te kunnen blijven. Jaarverslag 2013 KBC Bank 15

17 Levenslang leren is ons motto. De groep besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan opleiding en heeft een uitgebreid ontwikkelingsaanbod uitgewerkt. Dat omvat een aantal opleidingsvormen die elkaar aanvullen en versterken, waaronder klassikaal leren, zelfstudie, e-leren, werkplekleren en mentoring. Ontwikkelingsnoden zijn ook een belangrijk onderdeel van het jaarlijkse evaluatie- en ontwikkelingsgesprek tussen de medewerker en zijn leidinggevende. Het ontwikkelingsaanbod voor leidinggevenden hebben we aangepast op basis van de KBC-strategie, de daarbinnen gedefinieerde bedrijfscultuur en het vernieuwde leiderschapsmodel. U vindt bijkomende informatie over personeelskosten en het gemiddelde personeelsbestand in het deel Geconsolideerde jaarrekening, in Toelichtingen 9 en 10. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en de overheden Sinds eind 2008 heeft KBC Groep, de moedermaatschappij van KBC Bank, voor 7 miljard euro kernkapitaaleffecten uitgegeven, waarop de Belgische staat en het Vlaams Gewest, elk voor 3,5 miljard euro, intekenden. Op die steun betaalt KBC in principe een jaarlijkse coupon van 8,5% (voor zover er ook een dividend wordt betaald aan de aandeelhouders) en, bij terugbetaling, een premie. In mei 2009 ondertekende KBC Groep ook een akkoord met de Belgische staat over de garantie voor een groot deel van zijn portefeuille gestructureerde kredieten (CDO s). Vereenvoudigd voorgesteld, gaat dat plan over een notioneel bedrag van bij aanvang in totaal 20 miljard euro, dat nu al is gedaald tot 5,9 miljard euro. Ook voor die garantie betaalt de groep een belangrijke premie. In 2012 betaalde KBC Groep de volledige 3,5 miljard euro plus 15% premie terug aan de Belgische overheid. Midden 2013 betaalde de groep bovendien 1,17 miljard euro plus 50% premie terug aan de Vlaamse overheid, en begin 2014 nog eens 0,33 miljard euro plus 50% premie. KBC Groep heeft de intentie om het resterend saldo van 2 miljard euro, plus premies, in schijven terug te betalen, met de laatste schijf in 2020, of eventueel sneller. Terugbetalingen zijn afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring door de Nationale Bank van België en de kapitaalpositie van de groep. Als KBC Groep uiteindelijk alle staatssteun heeft terugbetaald, zal het totale bedrag aan terugbetalingen, couponbetalingen, premies en CDO-garantiepremies zijn opgelopen tot ruim 13 miljard euro. Onze relatie met de overheid is vanzelfsprekend niet beperkt tot de staatssteun. Naast de kredietverlening aan particulieren en bedrijven, financieren we de economie bijvoorbeeld ook door onze directe en indirecte kredietverlening aan de overheden. Eind 2013 belegden we bijvoorbeeld op niveau KBC-groep ruwweg 25 miljard euro in Belgisch overheidspapier. KBC is bovendien al jarenlang betrokken bij het verzekeren van diverse instellingen van de Vlaamse overheid en werkt in Publiek-Private Samenwerkingen, of PPS, samen voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke projecten. Jaarverslag 2013 KBC Bank 16

18 Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Geconsolideerde resultaten van KBC Bank, in miljoenen euro IFRS Aangepast resultaat Nettorente-inkomsten Rente-inkomsten * * Rentelasten * * Dividendinkomsten Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening Netto gerealiseerd resultaat uit voor verkoop beschikbare financiële activa Nettoprovisie-inkomsten Provisie-inkomsten * * Provisie-lasten * * Overige netto-inkomsten Totale opbrengsten Exploitatiekosten Bijzondere waardeverminderingen Op leningen en vorderingen Op voor verkoop beschikbare financiële activa Op goodwill Op overige Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen Resultaat vóór belastingen Belastingen Nettoresultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Resultaat na belastingen Resultaat na belastingen, toerekenbaar aan minderheidsbelangen** Resultaat na belastingen, toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij Voor een omschrijving van het aangepast resultaat: zie verder in dit hoofdstuk. * Niet beschikbaar, aangezien de analyse van deze onderliggende resultaatscomponenten op nettobasis gebeurt in de groep. ** Betreft vooral het 48,14% aandeel in KBC Asset Management dat door KBC Groep wordt aangehouden. In dit hoofdstuk worden de geconsolideerde resultaten besproken. Een korte bespreking van de niet-geconsolideerde resultaten en balans vindt u in het deel Vennootschappelijke jaarrekening. IFRS-resultaat versus aangepast resultaat Om nog meer inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten geven we naast de winst-en-verliesrekening volgens IFRS (kolommen IFRS in het overzicht) een aangepaste voorstelling van de winst-en-verliesrekening (kolommen Aangepast resultaat in het overzicht), waarin we een beperkt aantal niet-operationele elementen niet opnemen in de gebruikelijke posten maar samenvatten in drie regels onderaan in het overzicht. Die elementen, en hun invloed in 2013, zijn: legacy CDO-activiteiten: omvat de waardeveranderingen van de CDO s in onze portefeuille (positief in 2013, vooral dankzij de vernauwing van de credit spreads op bedrijfsobligaties en ABS-kredieten); de vergoeding voor de CDOgarantieregeling met de Belgische overheid, de kosten en baten gerelateerd aan de afbouw van het CDO-risico en de invloed van de dekking voor MBIA (positief in 2013, door de verbeterde credit value adjustment op MBIA). In totaal had dat voor 2013 een positieve invloed van 244 miljoen euro na belastingen. Jaarverslag 2013 KBC Bank 17

19 legacy desinvesteringsactiviteiten: omvat de meer- en minderwaarden en waardeverminderingen in verband met groepsondernemingen die op de desinvesteringslijst staan. In 2013 betreft het vooral Absolut Bank in Rusland, Antwerpse Diamantbank in België, het minderheidsaandeel in NLB in Slovenië, het minderheidsaandeel in Bank Zachodni in Polen, en de invloed van de daling van de aandeelhoudersleningen. Dat leidde in 2013 per saldo tot een negatieve invloed van 277 miljoen euro na belastingen. waardering eigen kredietrisico: omvat de invloed van reëlewaardeveranderingen van eigen schuldinstrumenten ten gevolge van eigen kredietrisico. In 2013 leidde de verbetering van de credit spread van KBC tot een negatieve aanpassing van 43 miljoen euro na belastingen. Daarnaast verplaatsen we de tradingresultaten, die in het IFRS-overzicht zijn opgenomen in verschillende posten, in het aangepaste resultatenoverzicht naar de post Nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde. Vanwege van het belang ervan gebeurt dat alleen voor KBC Bank België (Divisie België). De invloed van die verschuivingen op het nettoresultaat is per saldo uiteraard nihil. Het nettoresultaat zonder de drie bovenvermelde elementen en na de vermelde verschuiving noemen we het aangepaste nettoresultaat. De informatie per segment (divisie) is gebaseerd op het aangepaste overzicht, en de uitgesloten elementen (legacy CDO- en desinvesteringsactiviteiten en waardering eigen kredietrisico) wijzen we integraal toe aan Groepscenter. Het aangepaste resultaatsoverzicht is als segmentrapportering ook in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen en is dus conform IFRS 8. IFRS 8 legt op af te wijken van de IFRS-principes als daarmee de management view wordt weergegeven. Dat is het geval aangezien de betreffende resultaten een belangrijk element zijn bij de beoordeling en sturing van de divisies. De commissaris heeft de segmentrapportering, als onderdeel van de geconsolideerde financiële staten, geauditeerd. Kerncijfers geconsolideerde balans en solvabiliteit Geselecteerde balans- en solvabiliteitsinformatie, KBC Bank, in miljoenen euro Balanstotaal Leningen en voorschotten aan cliënten Effecten (eigenvermogensinstrumenten en schuldinstrumenten) Deposito's van cliënten en schuldpapier Risicogewogen activa (Basel II) Totaal eigen vermogen Eigen vermogen van de aandeelhouders Belangen van derden Tier 1-ratio (Basel II) 13,8% 16.2% Core Tier 1-ratio (Basel II) 11,4% 13.5% Common equity ratio (Basel III, fully loaded) - 12,0% 1 Balanstotaal en eigen vermogen van aangepast naar aanleiding van de herziening van IAS 19 op 1 januari Bijkomende informatie Het (nu nagenoeg afgeronde) desinvesteringsprogramma beïnvloedt uiteraard de resultaatsvergelijking tussen 2012 en 2013: Gerealiseerde meer- en minderwaarden en waardeverminderingen in verband met desinvesteringen beschouwen we als uitzonderlijke elementen; we sluiten ze bijgevolg uit in de aangepaste resultaatsgegevens. De door de verkochte groepsmaatschappijen geboekte resultaten zitten in principe tot op het moment van de verkoop in de groepsresultaten vervat. In het deel Geconsolideerde jaarrekening, in de tabel Belangrijkste overnames, vervreemdingen of wijzigingen in participatiepercentage van geconsolideerde dochterondernemingen of bedrijfsactiviteiten, vindt u voor de belangrijkste desinvesteringen een indicatie van de periode waarvoor hun resultaten in het groepsresultaat zijn opgenomen. In de groeicijfers op de volgende pagina s gaan we, waar relevant, uit van de bedragen zonder de belangrijkste tijdens 2012 en 2013 gedeconsolideerde maatschappijen (vooral Absolut Bank, Kredyt Bank en NLB), om die groeipercentages zo veel mogelijk te zuiveren voor kringschommelingen. Uiteraard komen de activa en verplichtingen van gedeconsolideerde maatschappijen niet meer voor op de balans. Op 31 december 2013 vielen bovendien enkele nog te desinvesteren groepsmaatschappijen onder IFRS 5 (het betreft KBC Bank Deutschland en Antwerpse Diamantbank, waarvoor een verkoopsovereenkomst is getekend die op 31 december 2013 nog niet afgerond was). Dat betekent dat hun activa en verplichtingen op de balans worden gebundeld onder Vaste activa aangehouden voor verkoop en groepen activa die worden afgestoten en Verplichtingen i.v.m. groepen activa die worden afgestoten. Jaarverslag 2013 KBC Bank 18

20 De totale invloed op het nettoresultaat van wisselkoersverschillen van de belangrijkste niet-euromunten samen was zeer beperkt (in de orde van grootte van -25 miljoen euro). Informatie over het gebruik van financiële instrumenten en hedge accounting vindt u in het deel Geconsolideerde jaarrekening, onder meer Toelichting 1b, 5 en 14 25, en in het hoofdstuk Waarde- en risicobeheer. Alle aandelen van KBC Bank zijn direct en indirect in handen van KBC Groep. KBC Bank betaalde in het vierde kwartaal van 2013 een interimdividend van 503 miljoen euro aan KBC Groep. Als slotdividend over 2013 zal KBC Bank in 2014 nog bijkomend 677 miljoen euro uitbetalen aan KBC Groep. Analyse van de voornaamste resultaats- en balansposten Tenzij anders vermeld, betreffen de bespreking hierna het aangepaste resultaat, dus na uitsluiting van de invloed van de legacy activiteiten en de waardering van eigen kredietrisico. Die elementen bespraken we hiervoor al in een aparte paragraaf. Nettorente-inkomsten De nettorente-inkomsten bedroegen miljoen euro in Zonder consolidatiekringschommelingen ligt dat 2% onder het niveau van 2012, onder meer door de activiteitenafbouw, de zwakkere Tsjechische Kroon en lagere herbeleggingsopbrengsten, terwijl de commerciële marges gezond bleven. De nettorentemarge bedroeg daardoor 1,75% in 2013 (1,2% in België, 3,0% in Tsjechië, 2,1% in de Internationale Markten), ruwweg hetzelfde niveau als in Op vergelijkbare basis (en abstractie makend van intercompany-transacties in de KBC-groep) daalden de leningen en voorschotten aan cliënten, zonder reverse repo s (122 miljard euro eind 2013) per saldo met 2% in de loop van 2013, met een daling van 2% in Divisie België (0% als we de portefeuilles van de buitenlandse kantoren en de aandeelhoudersleningen uitsluiten), 6% groei in Divisie Tsjechië en 7% daling in Divisie Internationale Markten (groei in Slowakije en Bulgarije, maar daling in Ierland en Hongarije). Het totale depositovolume (deposito s van cliënten en schuldpapier, zonder repo s, 155 miljard euro eind 2013) bleef ruwweg gelijk in 2013, op vergelijkbare basis (en abstractie makend van intercompany-transacties in de KBC-groep), met stijgingen van 2% in Divisie België, 4% in Divisie Tsjechië en bijna 9% in Divisie Internationale Markten (met een aanzienlijke groei in Ierland, dankzij het succes van de retaildepositowervingscampagnes in dat land) en een daling bij Groepscenter (vooral bij KBC Ifima). Nettoprovisie-inkomsten De nettoprovisie-inkomsten bedroegen miljoen euro in 2013, een stijging met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor (zonder consolidatiekringschommelingen). De stijging situeert zich voor het grootste deel in Hongarije en in België. In België is de belangrijkste factor voor die stijging de groei van de instap- en beheersvergoedingen voor beleggingsfondsen. Eind 2013 bedroeg het totale beheerd vermogen van de KBC-groep (beleggingsfondsen en vermogensbeheer voor particuliere en institutionele beleggers) om en bij 163 miljard euro, 5% meer dan eind 2012 op vergelijkbare basis, door een positief prijs- én volume-effect. Het grootste deel van het eind 2013 beheerde vermogen slaat op Divisie België (151 miljard euro) en op Tsjechië (6 miljard euro). Andere inkomsten Het nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening, of kortweg trading- en reëlewaarderesultaat, bedroeg in miljoen euro, tegenover 781 miljoen euro het jaar daarvoor. We herhalen dat een aantal elementen uit deze post zijn uitgesloten (invloed van de legacy CDOportefeuille en van de waardering van het eigen kredietrisico) en dat de tradinggerelateerde inkomsten uit Divisie België, die volgens IFRS onder andere opbrengstenposten vallen, bij dat trading- en reëlewaarderesultaat geteld zijn. De positieve ontwikkeling van deze resultaatspost is onder meer te danken aan het zeer positieve resultaat van de marked-tomarketwaardering van bepaalde derivaten die worden gebruikt voor balansbeheer. De andere inkomsten (dividenden, gerealiseerde meerwaarden en overige netto-inkomsten) bedroegen samen 405 miljoen euro in 2013, 43 miljoen euro meer dan in Dat verschil is onder meer het gevolg van de hogere netto gerealiseerde winsten uit voor verkoop beschikbare effecten en licht lagere overige netto-inkomsten. Jaarverslag 2013 KBC Bank 19

KBC Groep. Jaarverslag 2013

KBC Groep. Jaarverslag 2013 KBC Groep Jaarverslag 2013 2013 Paspoort van de KBC-groep Ons werkgebied We zijn een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, privatebanking-, kmo- en midcapcliënten. Geografisch concentreren

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 KBC Bank 1

Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 KBC Bank 1 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 KBC Bank 1 Opmerkingen voor de lezer van dit jaaverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 13 februari 2014 (voor beurstijd) KBC Groep vereenvoudigt organisatiestructuur en past samenstelling Directiecomité aan Met ingang vanaf

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 oktober 2012 Johan Thijs, CEO van KBC Groep, maakt de aangepaste strategische oriëntatie en financiële aspiraties bekend voor 2013 en

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 KBC Bank 1

Jaarverslag 2011 KBC Bank 1 Jaarverslag 2011 KBC Bank 1 Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep of KBC Bank, wordt de geconsolideerde bankentiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 KBC Bank

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 KBC Bank Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 16 mei (07.00 a.m. CET) Samenvatting: 520 miljoen euro nettowinst, 15 miljard euro kapitaal, 9 miljoen cliënten KBC sloot de eerste

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Resultaten KBC Groep, 1kw2010

Resultaten KBC Groep, 1kw2010 Resultaten KBC Groep, 1kw Dit nieuwsbericht bevat informatie die is onderworpen aan transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen (gereglementeerde informatie). 12 mei, 07u00 Samenvatting

Nadere informatie

Interimverslag KBC Bank 1H2013

Interimverslag KBC Bank 1H2013 Interimverslag KBC Bank 1H2013 Halfjaarverslag 1H2013 Naam van de vennootschap Overal waar in dit verslag sprake is van KBC, de groep of KBC Bank, wordt de geconsolideerde bankentiteit bedoeld, dat is

Nadere informatie

jaar verslag 2011 Jaarverslag van KBC KBC Groep

jaar verslag 2011 Jaarverslag van KBC KBC Groep 2011 Jaarverslag van KBC KBC Groep jaar 2011 verslag Paspoort van de KBC-groep Werkgebied De KBC-groep is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en midcapcliënten. De groep

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 13 februari 2014 (07.00 a.m. CET) : 1 miljard euro winst. 2014: KBC laat de herstructurering achter zich. KBC sloot af met een nettowinst

Nadere informatie

KBC Groep Jaarverslag

KBC Groep Jaarverslag KBC Groep Jaarverslag 2014 Paspoort van de KBC-groep 2014 Aangepast nettoresultaat (zonder invloed van legacyactiviteiten en eigen kredietrisico) + Invloed legacyactiviteiten en eigen kredietrisico Resultaatsontwikkeling

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 6 augustus 2015 (07.00 a.m. CEST) Eerste halfjaar van 2015 levert een stevige winst op van 1,2 miljard euro. De liquiditeitspositie

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007

KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007 KBC Groep Communiqué over het eerste kwartaal 2007 16 mei 2007 (voor beurstijd) KBC sloot het eerste kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 997 miljoen euro (2,85 euro per aandeel). De onderliggende

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 KBC Bank p. 1

Jaarverslag 2010 KBC Bank p. 1 Jaarverslag 2010 KBC Bank p. 1 Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep of KBC Bank, wordt de geconsolideerde bankentiteit

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd Gereglementeerde informatie* Brussel, 12 februari 2015 (07.00 a.m. CET) Positieve winstontwikkeling zet door in laatste kwartaal. De jaarwinst voor bedraagt 1,8 miljard euro.

Nadere informatie

Ons Verslag aan de Samenleving. Het stakeholder debat 27 mei 2015

Ons Verslag aan de Samenleving. Het stakeholder debat 27 mei 2015 Ons Verslag aan de Samenleving 2014 Het stakeholder debat 27 mei 2015 Agenda 1. Verslag aan de Samenleving over 2014 KBC in een notendop KBC en het verleden KBC vandaag KBC en zijn stakeholders 2. Jullie

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Resultaten KBC Groep NV, vierde kwartaal 2009

Resultaten KBC Groep NV, vierde kwartaal 2009 Resultaten KBC Groep NV, vierde kwartaal 2009 Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen - 11 februari 2010, 7.00 uur CET.

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Verslag over het eerste kwartaal van 2011 KBC Groep

Verslag over het eerste kwartaal van 2011 KBC Groep Verslag over het eerste kwartaal van KBC Groep Dit nieuwsbericht bevat informatie die is onderworpen aan transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen (gereglementeerde informatie). 12

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

2010 Jaarverslag van KBC

2010 Jaarverslag van KBC 2010 Jaarverslag van KBC 2010 Jaarverslag van KBC Paspoort van de KBC-groep Werkgebied De KBC-groep is een geïntegreerde bank-verzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en midcapcliënten. De groep concentreert

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007

Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007 Financiële resultaten KBC Groep, 2Q &1H 2007 10 augustus 2007 (7 uur) KBC sloot het tweede kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 936 miljoen euro, wat de nettowinst voor het eerste halfjaar op 1

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2015 Jaarcijfers 2015 Hoofdpunten

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9M 2007

Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9M 2007 Financiële resultaten KBC Groep, 3kw 2007 & 9 november 2007 (7.00 uur) KBC sloot het derde kwartaal van 2007 af met een nettowinst van 639 miljoen euro, dat is 1,85 euro per aandeel. Omdat hetzelfde kwartaal

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Jaarverslag over 2015. Klaar voor de toekomst

Jaarverslag over 2015. Klaar voor de toekomst Jaarverslag over 2015 Klaar voor de toekomst Paspoort van de KBC-groep 1 015 2013 Ontwikkeling nettoresultaat (in miljoenen euro) 1 762 2014 2 639 765 2 218-344 2015 Invloed van liquidatie van KBC Financial

Nadere informatie

De KBc-groep. Jaaroverzicht 2009. Voor meer informatie www.kbc.com. via smartphone m.kbc.com

De KBc-groep. Jaaroverzicht 2009. Voor meer informatie www.kbc.com. via smartphone m.kbc.com De KBc-groep Jaaroverzicht 2009 Voor meer informatie www.kbc.com via smartphone m.kbc.com Deze bedrijfsbrochure bevat een selectie van informatie uit het jaarverslag van de KBc-groep over 2009. Dat jaarverslag

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 22 september 2015

KBC GROEP NV AANVULLING OP HET BASISPROSPECTUS (N 1) GEDATEERD 22 september 2015 Dit document is een vertaling van de Engelstalige Aanvulling N 1 op het Basisprospectus die door de FSMA werd goedgekeurd. In geval van enige tegenstrijdigheden tussen de Engelse en de Nederlandse versie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Van Lanschot toont winstherstel in 2013

Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Nettowinst over 2013 33,5 miljoen Kosten dalen met 6% Balans versterkt: Core Tier I-ratio stijgt van 11,0% naar 13,1%; leverageratio onder Basel III-regels 5,1%

Nadere informatie

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst

Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Na een geslaagd 2013 kijkt Belfius vol vertrouwen naar de toekomst Mooie commerciële en financiële resultaten met 445 miljoen euro nettoresultaat Uitstekende solvabiliteit onder

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

KBC Groep I Kwartaalrapport 3KW2015 I p.1

KBC Groep I Kwartaalrapport 3KW2015 I p.1 KBC Groep I Kwartaalrapport 3KW2015 I p.1 Verklaring van de verantwoordelijke personen Ik, Luc Popelier, chief financial officer van de KBC-groep, verklaar hierbij namens het Directiecomité van KBC Groep

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013 Algemene vergadering van Aandeelhouders 14 mei 2013 Agendapunt 2b Verslag van de Raad van Bestuur over 2012 2012 Highlights Groei client assets Client assets +5% naar 52,3 miljard Stijging assets under

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008 Van Lanschot NV Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 17 december 2008 Agendapunt 2 Toelichting op uitgifte preferente aandelen 1 Strategie Van Lanschot Duidelijke positionering

Nadere informatie

NEDERLAND BELGIË LUXEMBUR FRANKRIJK ALMAFIN. Brussel. Luxembur

NEDERLAND BELGIË LUXEMBUR FRANKRIJK ALMAFIN. Brussel. Luxembur DUI NEDERLAND Brussel BELGIË GROENPLAATS, ANTWERPEN, BELGIË FRANKRIJK ALMAFIN LUXEMBUR Luxembur Koen Vandendriessche, KBC Bank, België: De stijgende koers van het aandeel was niet het enige element dat

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei

Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei PERSBERICHT Van Lanschot versterkt positie als onafhankelijke wealth manager door focus, vereenvoudiging en groei Strategische keuze voor activiteiten gericht op behoud en opbouw van vermogen van klanten;

Nadere informatie

3KW2014. Kwartaalrapport. KBC Groep. KBC Groep I Kwartaalrapport 3KW2014 1

3KW2014. Kwartaalrapport. KBC Groep. KBC Groep I Kwartaalrapport 3KW2014 1 3KW2014 KBC Groep Kwartaalrapport KBC Groep I Kwartaalrapport 3KW2014 1 Verklaring van de verantwoordelijke personen Ik, Luc Popelier, chief financial officer van de KBC-groep, verklaar hierbij namens

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie