HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27"

Transcriptie

1 HET EAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 VVN.A. ETE Schouwburgweg Cura ao Tel: (5999) Fax: (5999) Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport Bestemd voor - de schoolbesturen o de scholen voor voortgezet onderwijs o de examenklasdocenten van het voortgezet onderwijs o de landsexamencommissie o het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport o de Nationale Onderwijsinspectie o de constructiegroepsleden van het ETE o de onderwijsvakbond Datum 30 november 2011 Kenmerk 2011/Ex-359 Inhoud Woord vooraf 27.1 Algemene mededelingen Vakspecifieke mededelingen Aangewezen exameneenheden centraal eindexamens 2013 en Bijlagen: I Exameneenheden 2013 en II Kort verslag vergadering schooldirecties 24 III Resultaten Enquête Centraal Examens IV Relevante CvE mededelingen 32 ETE Management Contactpersonen: Mevrouw Esther Padilla-Bomberg, Hoofd ETE: Mevrouw Emy Coelho, Directie Secretaresse: Telefoonnummers: / Faxnummer : Woord vooraf In deze editie van het Examenblad VO, no. 27, treft u ondermeer de aangewezen eindtermen voor het examenjaar 2013 en 2014 aan. Tevens geven wij u enige, relevante, vakspecifieke informatie aangaande het komende examen. Aan de schooldirecties wordt verzocht om kennis te nemen van deze informatie en aan de examenklasdocenten de voor hun relevante informatie door te geven. U wordt ook verzocht om de september-mededeling 2011 van CvE te raadplegen voor meer informatie via Namens het ETE-team wensen wij een ieder een succesvolle voortzetting van het schooljaar

2 27.1 Algemene mededelingen 1.1 Aanscherping van de slaag-/zakregeling Zoals u bekend is het beleid van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport om de slaag/zakregeling aan te scherpen. Het is de bedoeling dat deze nieuwe regeling dit examenjaar 2012 ingaat. Om de wijziging te effectueren zal de wettelijke regelgeving echter bij Landsbesluit moeten worden aangepast. Op dit moment is de slaag-/zakregeling in de fase van besluitvorming en formalisering. 1.2 Vierde taal VWO Vorig jaar is door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport met de scholen overeengekomen, dat ten behoeve van de verplichte vierde taal in het vwo geen centraal (havo)examen meer bij VWO leerlingen wordt afgenomen. Het vak wordt op vwo niveau gegeven en krijgt een studielast van 200 uur. Er wordt alleen een schoolexamen afgenomen, waarvan vanaf het examenjaar het eindcijfer wordt verwerkt in het combinatiecijfer. Ook deze regeling is in de fase van besluitvorming en formalisering. 1.3 Toegestane hulpmiddelen Voor het VSBO zijn er vergeleken met 2011 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen: - hoewel dit geen wijziging is vergeleken met voorgaande examenjaren is bij wiskunde expliciet vermeld dat roosterpapier in cm2 is toegestaan is het laatste centraal examen waarbij de 1 e editie van BINAS is toegestaan. - Bij het centraal examen 2012 is de 2 e editie van BINAS niet toegestaan. 1.4 Centraal Eindexamen sectorprogrammavakken Van de sectorprogrammavakken waarvan de praktijkexamens in de periode van 20 maart t/m 8 mei 2012 plaatsvinden, ontvangen de scholen eind januari 2012 het nodige om zich voor te bereiden op de praktijk- examens, tw instructie examinatoren en overzicht benodigd materiaal. De school moet zelf het rooster van de afname van het praktijkexamen uitwerken en vaststellen en dit bij de Inspectie inleveren. 1.5 Een eerder verzending van de normen en cesuur van de examens Tijdens de vergadering met de schooldirecties op 31 januari 2011 is het verzoek gedaan om de normen/cesuur van de examens eerder te ontvangen. Voor de normering van de centrale examens VO, zowel hier, als in Nederland geldt een uiterst scherp tijdpad, dat rekening moet houden met de technische verwerkingstijd van de resultaten, de verwerking van de opmerkingen én de correctietijd voor docenten. In de praktijk houdt dit het volgende in: op dinsdag worden de centrale examens vsbo-vmbo genormeerd; de afronding is op die dinsdag tegen zes uur s avonds; daarna volgt gedurende de avond een proces van het maken van overzichtslijsten en de controle daarvan; het lukt meestal om dat voor middernacht af te ronden, zodat de volgende ochtend vanaf 8 uur de normen kunnen worden gepubliceerd. Voor de centrale examens havo en vwo geldt een soortgelijk tijdpad, met vergadering op woensdag en publicatie op donderdag. Er is geen enkele mogelijkheid om dit proces te versnellen en de normering eerder te publiceren. Het ETE streeft ernaar om, ondanks dit scherpe tijdpad, de normen/cesuur van de lokale examens een dag eerder naar de scholen te sturen. Helaas komt het weleens voor dat, vanwege technische storingen in het mailverkeer, het een en ander toch geen voordeel oplevert. 1.6 Rooster Het rooster centraal examen 2012 is gepubliceerd in Examenblad no. 26 van 13 juli In 2012 geldt voor het centraal examen economie havo dat er een zittingsduur is van 3,5 uur in plaats van 3 uur. Voor het bezemexamen economie havo geldt nog de zittingsduur van 3 uur. 2

3 27.2 Vakspecifieke mededelingen 2.1 Havo economie: examinering volgens het nieuwe examenprogramma In 2012 wordt op het havo voor het eerst economie geëxamineerd volgens het nieuwe examenprogramma. Er is een bezemexamen voor kandidaten die onderwijs hebben gevolgd volgens het oude examenprogramma economie. 2.2 Havo en vwo kunst algemeen Tot nu toe is in het examenjaar 2012 een proefexamen gepland voor het vak kunst algemeen volgens het nieuwe programma. Het lesmateriaal dat in de vorm van een interactieve Dvd/Cd-ROM ontwikkeld is, is nu pas gereed. Om het vak op een kwalitatief goed niveau aan te kunnen bieden, moet er aan een aantal basisrandvoorwaarden voldaan worden. Het centraal proefexamen heeft betrekking op de drie modules (1, 2 en 3) voor het vak kunst algemeen. Module 1 omvat de eindtermen voor de eerste helft van de 20e eeuw (Wat maakt ons zo uniek? Wat is Caribisch?) Module 2 is een introductie en module 3 is meer een uitwerking van wat in o.a. module 1 is aangehaald. De modules hebben een interactieve opzet: lezen, luisteren en opdrachten maken. Je moet verbonden zijn met internet om meer informatie te krijgen, als je op bepaalde plaatjes of informatie klikt. FMS is belast met het vermenigvuldigen van de Dvd s/cd s om deze naar de scholen te sturen. Tijdens een vergadering met de vaksecties van kunst algemeen bij FMS is naar voren gekomen, dat een aantal scholen niet in staat is om de leerlingen goed voor te bereiden; de infrastructuur en het materiaal ontbreken; en de tijd is te kort om alles te regelen om de betreffende lessen te kunnen geven en alle betreffende vakinhouden aan te bieden. Het komt erop neer dat het proefexamen moeilijk in het examenjaar 2012 afgenomen kan worden. Het Ministerie van Onderwijs en dus de Minister moet hierover nog een officiele uitspraak doen. 2.3 Centraal Eindexamen sectorprogrammavakken techniek Tijdens een vergadering met de schooldirecties aan het begin van het schooljaar hebben de directies bekend gemaakt dat nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan om het vak goed aan te bieden. De schoolbesturen zijn bezig met een aanpassingstraject nulmeting ten behoeve van de examenprogramma s techniek. Dit zal te zijner tijd aan de minister aangeboden moeten worden. Zoals vorig jaar zal het ETE bij de examens, waar mogelijk, rekening houden met het bovenstaande. Van belang is wel om te weten dat zolang er geen officieel besluit van de minister is, de huidige examenprogramma s nog gelden. Verder is het van belang om rekening te houden met het volgende. Indien het voorstel van de schoolbesturen aangenomen wordt, dan zou de invoering van het nieuwe examenprogramma pas in het schooljaar in het 3 e leerjaar en in het 4 e leerjaar mogelijk zijn. Dat betekent dat het eerste centraal examen volgens een nieuw examenprogramma in afgenomen zal kunnen worden. 3

4 27.3 Aangewezen exameneenheden centraal eindexamens 2013 en 2014 In deze editie van het Examenblad worden, zoals wettelijk vereist, ook de exameneenheden voor het vsbo, havo en vwo betreffende het centraal examen voor de jaren 2013 en 2014 gepubliceerd. De aangewezen exameneenheden hebben betrekking op de leerjaren en Daar de aangewezen eindtermen twee jaar vooraf bepaald worden, is het van belang dat scholen, in geval van het aanbieden van een nieuw examenprogramma, dit ruim van te voren aan de autoriteiten t.w. de Inspectie en het ETE bekend maken. Voor het ETE is dit nodig voor het kunnen ontwikkelen van examens en het bekend maken van de aangewezen eindtermen, ingeval het betreffende examenprogramma nog niet door andere scholen aangeboden wordt. De aangewezen exameneenheden zijn gebaseerd op de vigerende examenprogramma s, zoals bepaald door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport. Niet voor alle examenvakken dienen de exameneenheden aangewezen te worden. In de betreffende examenprogramma s staat vermeld of de exameneenheden aangewezen moeten worden. Van de andere examenvakken waarvan in het examenprogramma geen vermelding wordt gedaan, liggen de exameneenheden vast, dat wil zeggen dat deze niet jaarlijks gewijzigd worden. N.B. Geen enkel ander examenprogramma is geldig, tenzij dat door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport en de Minister is vastgesteld c.q. aangewezen. 4

5 Bijlage I Exameneenheden Zorg & Welzijn Intrasectoraal Zorg & Welzijn Intrasectoraal VSBO TKL EAMENEENHEID EAMENJAAR Code Naam ZW/K1 Beroepsoriëntatie ZW/K2 Professioneel handelen en grondhouding ZW/K3 Sociale en communicatieve vaardigheden ZW/K4 ZW/K5 Culturele en artistieke vorming Informatie en communicatie technologie ZW/K6 Zorg en welzijn: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen ZW/K7 Begeleiding van activiteiten: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen ZW/K8 Zorg en hulpverlening ZW/K9 ZW/K10 Assisteren en verzorgen van zieke en gehandicapte kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen Voedingsverzorging ZW/K11 Zorg voor de huishouding ZW/K12 Facilitaire dienst ZW/K13 Uiterlijke verzorging Exameneenheden Zorg en Welzijn Intrasectoraal Zorg & Welzijn Intrasectoraal VSBO PKL EAMENEENHEID EAMENJAAR Code Naam ZW/K1 Beroepsoriëntatie ZW/K2 Professioneel handelen en grondhouding ZW/K3 Sociale en communicatieve vaardigheden ZW/K4 Culturele en artistieke vorming ZW/K5 Informatie en communicatie technologie ZW/K6 ZW/K7 ZW/K8 Zorg en welzijn: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen Begeleiding van activiteiten: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen Zorg en hulpverlening ZW/K9 Assisteren en verzorgen van zieke en gehandicapte kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen ZW/K10 Voedingsverzorging ZW/K11 Zorg voor de huishouding ZW/K12 Facilitaire dienst ZW/K13 Uiterlijke verzorging CSPE 5

6 Exameneenheden Zorg & Welzijn Intrasectoraal Zorg & Welzijn Intrasectoraal VSBO PBL Exameneenheid Examenjaar Code Naam ZW/K1 Beroepsoriëntatie ZW/K2 Professioneel handelen en grondhouding ZW/K3 Sociale en communicatieve vaardigheden ZW/K4 Culturele en artistieke vorming ZW/K5 Informatie en communicatie technologie ZW/K6 Zorg en welzijn: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen ZW/K7 Begeleiding van activiteiten: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen ZW/K8 Zorg en hulpverlening ZW/K9 Assisteren en verzorgen van zieke en gehandicapte kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen ZW/K10 Voedingsverzorging ZW/K11 Zorg voor de huishouding ZW/K12 Facilitaire dienst ZW/K13 Uiterlijke verzorging CSPE Exameneenheden Uiterlijke Verzorging Uiterlijke Verzorging VSBO TKL Exameneenheid Examenjaar Code Naam UV/K2 Beroepsoriëntatie UV/K3 Professioneel handelen en grondhouding UV/K4 Sociale en communicatieve vaardigheden UV/K5 Culturele en artistieke vorming UV/K6 Informatie en communicatie technologie UV/K7 Doelgroepen UV/K8 Gezondheid UV/K9 Veiligheid en hygiëne UV/K10 Voeding UV/K11 Verkoopkunde UV/K12 Haarverzorging UV/K13 Huidverzorging UV/K14 Hand- en voetverzorging 6

7 Exameneenheden Geschiedenis HAVO Geschiedenis HAVO Exameneenheid Examenjaar Code Naam F2 Trans-Atlantische slavenhandel D3 Staatsinrichting E1 Internationale betrekkingen en oorlogsvoering Exameneenheden Geschiedenis VWO Geschiedenis VWO Exameneenheid Examenjaar Code Naam F2 Trans-Atlantische slavenhandel D3 Staatsinrichting E1 Internationale betrekkingen en oorlogsvoering 7

8 Exameneenheden Wiskunde VSBO Door het ETE aangewezen exameneenheden voor het vak wiskunde op vsbo voor het cse in 2013 en Leeswijzer voor de tabellen: B = praktisch basis gerichte leerweg (PBL) K = praktisch kader gerichte leerweg (PKL) In de tabel is telkens aangegeven: - code van de exameneenheden - naam van de exameneenheden - met een x voor iedere exameneenheid binnen welke leerweg(en) deze geldt - met B of K de exameneenheden die geëxamineerd zullen worden in het c.s.e. in 2013 en Wiskunde VSBO Code exameneenheid Naam B K Centraal examen in 2013 en 2014 Oriëntatie op leren en werken x WI/A Basisvaardigheden x Leervaardigheden in het vak wiskunde x B,K WI/B1 Algebraïsche verbanden x B,K WI/B2 Rekenen, meten en schatten x B,K WI/B3 Meetkunde x B,K WI/B4 Informatieverwerking, statistiek x WI/B5 Geïntegreerde wiskundige activiteiten x WI/V/1 Aanvullende eisen (zie bijlage met specificatie voor PKL) K WI/V/2 Verrijkingsopdrachten WI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie WI/V/4 Vaardigheden in samenhang K 8

9 Nadere specificering van de eenheid aanvullende eisen voor de PKL WI/V1Aanvullende eisen De kandidaat kan: Eindterm Specificering Centraal examen in 2013 en Rekenen met formules in een formule of vuistregel een variabele vervangen door een expressie K in een formule of vuistregel een expressie vervangen door een variabele K 2. Exponentiële verbanden herkennen en gebruiken een formule van de vorm y = b g t herkennen en gebruiken een bijbehorende grafiek tekenen en interpreteren K 3. Periodieke en machtsverbanden gebruiken de begrippen periode, frequentie en amplitude herkennen en gebruiken eenvoudige machtsverbanden herkennen en gebruiken K verbanden van de vorm y = a x n waarbij n een positief en geheel getal is 4. Rekenmachine berekeningen met een groeifactor of groeipercentage uitvoeren K Ook voor de lokale examenprogramma s is voor toelichting op de inhoud van de eindtermen, de in Nederland uitgebrachte syllabus Wiskunde BB - BK - GT 2008 geldig. Deze syllabus is te vinden op de cevo webpagina: vmbo KB of vmbo BB exacte vakken 9

10 Exameneenheden Biologie VSBO Door het ETE aangewezen exameneenheden voor het vak biologie op vsbo voor het cse in 2013 en Leeswijzer voor de tabellen: B = praktisch basis gerichte leerweg (PBL) K = praktisch kader gerichte leerweg (PKL) In de tabel is telkens aangegeven: - code van de exameneenheden - naam van de exameneenheden - met een x voor iedere exameneenheid binnen welke leerweg(en) deze geldt - met B of K de exameneenheden die geëxamineerd zullen worden in het c.s.e. in 2013 en Biologie VSBO Code exameneenheid Naam B K Centraal examen in 2013 en 2014 BIO/K/1 Oriëntatie op leren en werken x BIO/K/2 Basisvaardigheden x BIO/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie x B,K BIO/K/4 Cellen staan aan de basis x B,K BIO/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk x BIO/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend x B,K BIO/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving x BIO/K/8 Houding, beweging en conditie x BIO/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding x B,K BIO/K/10 Bescherming x BIO/K/11 Reageren op waarnemingen x B,K BIO/K/12 Van generatie op generatie x B,K BIO/K/13 Erfelijkheid en evolutie BIO/V/1 BIO/V/2 BIO/V/3 BIO/V/4 Bescherming en antistoffen Gedrag bij mens en dier Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Vaardigheden in samenhang Ook voor de lokale examenprogramma s is voor toelichting op de inhoud van de eindtermen, de in Nederland uitgebrachte syllabus Biologie BB - BK - GT 2008 geldig. Deze syllabus is te vinden op de cevo webpagina: vmbo KB of vmbo BB exacte vakken. 10

11 Exameneenheden NASK1 VSBO Door het ETE aangewezen exameneenheden voor het vak natuurkunde en scheikunde 1 op vsbo voor het cse in 2013 en Leeswijzer voor de tabellen: B = praktisch basis gerichte leerweg (PBL) K = praktisch kader gerichte leerweg (PKL) In de tabel is telkens aangegeven: - code van de exameneenheden - naam van de exameneenheden - met een x voor iedere exameneenheid binnen welke leerweg(en) deze geldt - met B of K de exameneenheden die geëxamineerd zullen worden in het c.s.e. in 2013 en 2014 Natuurkunde/scheikunde 1 VSBO Code exameneenheid Naam B K Centraal examen in 2013 en 2014 NASK1/K/1 Oriëntatie op leren en werken x NASK1/K/2 Basisvaardigheden x NASK1/K/3 Leervaardigheden in het vak natuuren scheikunde 1 x B,K NASK1/K/4 Stoffen en materialen in huis x B,K NASK1/K/5 Elektrische energie in huis x B,K NASK1/K/6 Verbranden en verwarmen (zie specificatie hieronder) x K NASK1/K/7 Licht en beeld x NASK1/K/8 Geluid x B,K NASK1/K/9 Kracht en veiligheid x B,K NASK1/K/10 Bouw van de materie x NASK1/K/11 Straling en stralingsbescherming NASK1/K/12 Het weer NASK1/V/1 Veiligheid in het verkeer K NASK1/V/2 Constructies K NASK1/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie NASK1/V/4 Vaardigheden in samenhang K Specificatie: Voor PKL NASK1/K/6 verbranden en verwarmen voor cse in 2013 en 2014 alleen de eindtermen: 1, 2 en 5. Ook voor de lokale examenprogramma s is voor toelichting op de inhoud van de eindtermen, de in Nederland uitgebrachte syllabus Nask1 BB - BK - GT 2008 geldig. Deze syllabus is te vinden op de cevo webpagina: vmbo KB of vmbo BB exacte vakken. 11

12 Exameneenheden Administratie & Commercie VSBO Code exameneenheid Administratie & Commercie VSBO Naam Centraal examen in 2013 en 2014 Leereenheid Exameneenheid PBL PKL TKL Orientatie AC/K/1.1 AC/K/1.2 AC/K/1.3 AC/K/1.4 AC/K/1.5 AC/K/1.6 AC/K/1.7 * * AC/K/1.10 AC/V/1.1 AC/V/1.2 Klantgericht handelen AC/K/3.2 AC/K/3.3 AC/K/3.4 Inkoop AC/K/5.1 AC/K/5.2 AC/K/5.3 AC/K/5.4 AC/K/5.5 Verkoop AC/K/6.1 AC/K/6.4 AC/K/6.5 AC/K/6.6 AC/K/6.7 AC/K/6.10 Verkoopregistratie AC/K/7.1 AC/K/7.3 AC/K/7.6 AC/K/7.7 Marketing AC/K/8.1 AC/V/8.1 AC/V/8.2 AC/V/8.3 AC/V/8.4 12

13 . Boekhouden AC/K/9.1 AC/V/9.1 AC/V/9.2 AC/V/9.3 AC/V/9.4 AC/V/9.5 Leereenheid Exameneenheid PBL PKL TKL AC/V/10.2 AC/V/10.3 AC/V/10.4 AC/V/10.5 AC/V/10.6 AC/V/10.7 AC/V/10.8 AC/V/10.9 * plus onderwerpen die cursief staan t.w. servicemerchandising en concessionair 13

14 Exameneenheden Economie VSBO Economie VSBO EE Naam B K Centraal examen in EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken x x EC/K/2 Basisvaardigheden x x EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie x x B,K B,K EC/K/4 Consumptie x x B,K B,K EC/K/5 Arbeid en productie x x B,K B,K EC/K/6 Overheid en bestuur x x B,K B,K EC/K/7 EC/K/8 EC/V/1 EC/V/2 EC/V/3 Internationale ontwikkelingen Natuur en milieu Verrijkingsstof Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Vaardigheden in samenhang 14

15 Exameneenheden Hospitality Brood & Banket VSBO Hospitality Brood & Banket VSBO Exameneenheid B K Centraal examen in Code Naam 2012 HO/A/01 Algemene vaardigheden x x B,K HO/BB/PB Praktische bakkerijvaardigheden x x B,K HO/BB/W Warenkennis x x B,K HO/BB/T Bakkerij theorie x x B,K HO/BB/V Bakkerij voedingsleer x x B,K HO/TR Toerisme x x B,K Opm: daar het ETE niet vooraf op de hoogte was dat dit onderwijsprogramma aangeboden en centraal geëxamineerd zou worden, worden nu pas de aangewezen eindtermen bekend gemaakt. Dit soort situaties dient in de toekomst voorkomen te worden. Hospitality Brood & Banket VSBO Exameneenheid B K Centraal examen in Code Naam HO/A/01 Algemene vaardigheden x x B,K B,K HO/BB/PB Praktische bakkerijvaardigheden x x B,K B,K HO/BB/W Warenkennis x x B,K B,K HO/BB/T Bakkerij theorie x x B,K B,K HO/BB/V Bakkerij voedingsleer x x B,K B,K HO/TR Toerisme x x B,K B,K 15

16 Exameneenheden Hospitality Koken & Serveren VSBO Hospitality Koken & Serveren VSBO Exameneenheid B K Centraal examen in Code Naam HO/A/01 Algemene vaardigheden x x B,K B,K HO/KS/M Menuleer x x B,K B,K HO/KS/D Drankenkennis x x B,K B,K HO/KS/SP Serveren praktisch x x B,K B,K HO/KS/W Warenkennis x x B,K B,K HO/KS/K Keukentheorie x x B,K B,K HO/KS/V Voedingsleer x x B,K B,K HO/KS/PK Praktische keukenvaardigheden x x B,K B,K HO/TR Toerisme x x B,K B,K 16

17 Exameneenheden Techniek Let op! Omdat de examenprogramma s van het VSBO voor het cluster techniek in veel gevallen niet overeen komen met die van het VMBO, zijn de aangewezen exameneenheden niet integraal van het CvE overgenomen. Verder zijn er in de examenprogramma s nog de nodige onduidelijkheden en onvolkomenheden. Hiermee is rekening gehouden bij het maken van de keuze van exameneenheden. Exameneenheden Techniek: Motorvoertuigentechniek PBL Exameneenheid Motorvoertuigentechniek VSBO PBL Examenjaar Code Naam VT/K/2 Professionele vaardigheden VT/K/7 Aandrijflijn en wielen VT/K/8 Wielophanging, stuurbekr. en remmen VT/K/9 Verlichting, signalering- en veiligheidsystemen VT/K/10 Laad- en startsystemen VT/K/11 Ontstekings- en brandstofsystemen VT/K/12 Inlaat-, klepsturing- en uitlaatsystemen VT/K/13 Koel- en smeersystemen VT/K/14 Carrosserietechniek CPE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als het CE. Voor 2013 en 2014 wordt de exameneenheid carrosserietechniek, code VT/K/14, opgevoerd. Voorbereidingen hiervoor dienen dan ook nu te beginnen. De examinering hiervan zal vooralsnog beperkt blijven tot 5-10% van het Centraal Examen en het Praktijk Examen (CPE). 17

18 Exameneenheden Techniek: Motorvoertuigentechniek PKL Exameneenheid Motorvoertuigentechniek VSBO PKL Examenjaar Code Naam VT/K/2 Professionele vaardigheden VT/K/15 Informatica/telematica VT/K/16 Voertuigtechnische principes VT/K/17 Electrotechnische/electronische principes VT/K/7 Aandrijflijn en wielen VT/K/8 Wielophanging, stuurbekr. en remmen VT/K/9 Verlichting, signalering- en veiligheidsystemen VT/K/10 Laad- en startsystemen VT/K/11 Ontstekings- en brandstofsystemen VT/K/12 Inlaat-, klepsturing- en uitlaatsystemen VT/K/13 Koel- en smeersystemen VT/K/14 Carrosserietechniek VT/K/18 Motortechnische principes VT/K/2 Professionele vaardigheden VT/V/1 Integratieve opdracht CIE Bij het CIE kunnen exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. Voor 2013 en 2014 wordt de exameneenheid carrosserietechniek, code VT/K/14, opgevoerd. Voorbereidingen hiervoor dienen dan ook nu te beginnen. De examinering hiervan zal vooralsnog beperkt blijven tot 5-10% van het Centraal Examen en het Praktijk Examen (CPE). 18

19 Exameneenheden Techniek: Instalectro PBL Exameneenheid Instalectro VSBO PBL Examenjaar Code Naam IE/K/2 Professionele vaardigheden IE/K/5 Inleiding op het leidingnet in de woning en in de utiliteitsbouw IE/K/6 Inleiding op het afmonteren in de woning IE/K/7 Inleiding op elektrische toestellen en machines in de utiliteitsbouw IE/K/11 Waterleidingtechniek IE/K/12 Sanitairtechniek IE/K/13 Koudetechniek CPE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als het CSE. Exameneenheden Techniek: Instalectro PKL Exameneenheid Instalectro VSBO PKL Examenjaar Code Naam IE/K/2 Professionele vaardigheden IE/K/14 Elektronica IE/K/15 Automatiseren IE/K/5 Inleiding op het leidingnet in de woning en in de utiliteitsbouw IE/K/6 Inleiding op het afmonteren in de woning IE/K/7 Inleiding op elektrische toestellen en machines in de utiliteitsbouw IE/K/11 Waterleidingtechniek IE/K/12 Sanitairtechniek IE/K/13 Koudetechniek IE/V/1 Integratieve opdracht IE/K/2 Professionele vaardigheden CIE Bij het CIE kunnen exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. 19

20 Exameneenheden Techniek: Metaal PBL Metaal VSBO PBL Exameneenheid Examenjaar Code Naam STM-2 Professionele vaardigheden STM-4 Algemene grondvaardigheden metaal STM-8 Boog- en autogeenlassen STM-9 Constructiewerken 1 STM-10 Plaatwerken 1 STM-11 Draaien 1 STM-12 Frezen 1 STM-13 Bankwerken 1 STM-14 Monteren en stellen CPE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als het CSE. Exameneenheden Techniek: Metaal PKL Exameneenheid Metaal VSBO PKL Examenjaar Code Naam STM-2 Professionele vaardigheden STM-4 Algemene grondvaardigheden metaal STM-8 Boog- en autogeenlassen STM-9 Constructiewerken 1 STM-10 Plaatwerken 1 STM-11 Draaien 1 STM-12 Frezen 1 STM-13 Bankwerken 1 STM-14 Monteren en stellen STM-V1 Integratieve opdracht STM-2 Professionele vaardigheden CIE Bij het CIE kunnen exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. 20

21 Exameneenheden Techniek: Bouw PBL Bouw VSBO PBL Exameneenheid Examenjaar Code Naam Kerndeel timmeren B/G/2 Professionele vaardigheden B/K/10 Voorbereiding ruwbouw B/K/12 Bouwplaatstechniek (interieur bouw) B/K/15 Binnendeur en binnendeurkozijn maken Kerndeel metselen B/K/16 Steenconstructies metselen x B/K/20 Betonwerk x Kerndeel schilderen B/K/22 Houtachtige ondergronden en beglazing CPE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als het CSE. Voor 2013 en 2014 wordt voor zowel PBL als PKL het vak Bouw uitsluitend als bouwbreed examen afgenomen en het vak dient dan ook als zodanig door alle scholen aangeboden te worden. Voorbereidingen hiervoor dienen dan ook nu te beginnen! 21

22 Exameneenheden Techniek: Bouw PKL Bouw VSBO PKL Exameneenheid Examenjaar Code Naam Kerndeel timmeren B/G/2 Professionele vaardigheden B/G/5 Introductie metselen B/G/7 Introductie schilderen B/K/10 Voorbereiding ruwbouw B/K/11 Houtbewerkingtechnieken & afbouw B/K/12 Bouwplaatstechniek (interieur bouw) B/K/15 Binnendeur en binnendeurkozijn maken Kerndeel metselen B/K/16 Steenconstructies metselen B/K/20 Betonwerk Kerndeel schilderen B/K/22 Houtachtige ondergronden en beglazing CIE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als die van het CSE. Voor 2013 en 2014 wordt voor zowel PBL als PKL het vak Bouw uitsluitend als bouwbreed examen afgenomen en het vak dient dan ook als zodanig door alle scholen aangeboden te worden. Voorbereidingen hiervoor dienen dan ook nu te beginnen. 22

23 Exameneenheden Techniek Algemeen TKL Techniek Algemeen VSBO TKL Exameneenheid Examenjaar Code Naam TKL/T/2 Algemene vaardigheden TKL/T/3 Kernvaardigheden TKL/T/4 Informatietechnologie TKL/T/5 Communicatietechnologie TKL/T/7 Dienstverlening en onderhoud TKL/T/8 Ontwerpen en produceren TKL/T/9 Meten en regelen (sturen) TKL/T/10 Techniek, in en om de woning TKL/T/110 Mobiliteit, verkeer en transport TKL/T/120 Techniek, energie en milieu 23

24 Bijlage II Kort verslag vergadering schooldirecties van Curaçao op 31 augustus 2011 Aanwezig waren: Alle vsbo, havo en vwo directies, behalve de volgende directies: 1. CAL 2. Omega College 3. Regina Pacis 4. Abel Tasman 5. Skaih 6. Radulphus College Van het ETE: Mw. Esther Padilla-Bomberg, hoofd ETE Afzegging per door: CAL en Omega College Opening - Door mw Esther Padilla-Bomberg. Doel van de vergadering is de opening van het nieuwe schooljaar en afstemming van de samenwerking én evaluatie van het examenjaar Mw Padilla-Bomberg geeft verder aan wat ETE s doelen voor dit schooljaar zijn, t.w.: 1. een goede samenwerking met alle scholen 2. kwalitatieve eindexamens aanleveren 3. een examenperiode die voor 100% goed verloopt. Agendapunten 1. Opening 2. Resultaten enquête CE Planning CE Aandachtspunten CE Rondvraag 6. Sluiting Ad 2. Evaluatie CE: enquête CE De constatering is dat geen enkele school, m.u.v. Bonaire, de enquête heeft ingeleverd. - Evaluatiepunten tijdens de vergadering: Het centraal examen is op een te laat tijdstip gepland (m.n. het tweede tijdvak). De correctie en uitslag komen in het gedrang. Verzoek is om het examenrooster eerder te plannen. Dat is om verschillende redenen vrij moeilijk, om niet te zeggen onhaalbaar, volgens mw. Padilla- Bomberg: Voor de normering van de centrale examens VO, zowel hier, als in Nederland geldt een uiterst scherp tijdpad, dat rekening moet houden met de technische verwerkingstijd van de resultaten, de verwerking van de opmerkingen én de correctietijd voor docenten. In de praktijk houdt dit het volgende in: op dinsdag worden de centrale examens vsbo-vmbo genormeerd; de afronding is op die dinsdag tegen zes uur s avonds; daarna volgt gedurende de avond een proces van het maken van overzichtslijsten en de controle daarvan; het lukt meestal om dat voor middernacht af te ronden, zodat de volgende ochtend vanaf 8 uur de normen kunnen worden gepubliceerd. Voor de centrale examens havo en vwo geldt een soortgelijk tijdpad, met vergadering op woensdag en publicatie op donderdag. Er is geen enkele mogelijkheid om dit proces te versnellen en de normering eerder te publiceren. Bovendien ligt het centraal examen rooster vast door de planning van het CvE (College voor Examens) Nederland. Het ETE streeft ernaar om, ondanks dit scherpe tijdpad, de normen/cesuur van de lokale examens een dag eerder naar de scholen te sturen. Helaas komt het weleens voor dat, vanwege technische storingen in het mailverkeer, het een en ander toch geen voordeel oplevert. 24

25 - Om het ophalen van de examenpakketten nauwkeuriger en zorgvuldiger te laten verlopen, is het voorstel om de afhaaltijd uit te breiden, waardoor degene die de examens ophaalt de tijd heeft om de examens eerst goed te controleren. - In sommige gevallen (grote scholen met veel lln.) is het noodzakelijk dat de schooldirectie de examenenveloppe eerder opent maakt, om de nodige voorbereidingen te doen voor de afname van het examen o.a. het sorteren van examens voor de verschillende afnameruimten. Volgens E. Padilla-Bomberg is dat niet handig en druist in tegen de regels. Echter daar de schooldirectie ook een belangrijke schakel in het examenproces is, zou op basis van vooroverleg met de schooldirectie een procedure afgesproken kunnen worden hoe het een en ander aan te pakken. - Het Wolf-programma waarin de scores van de examens per leerling voor de normering ingevoerd worden, moet de mogelijkheid hebben om bij een foutieve invoering dat te corrigeren. Verder vindt een school dat het niet efficiënt is dat het Wolf niet via netwerksysteem gedraaid kan worden. Mw. Padilla-Bomberg zal de op-/aanmerkingen zorgvuldig bestuderen en waar noodzakelijk en wenselijk verbetering aanbrengen, mits niet in strijd met de regelgeving. Verder is aan de scholen verzocht om alsnog de enquête in te leveren. Evaluatiepunten door het ETE: - ETE constateert dat er nog steeds scholen zijn, die de wettelijke gegevens niet tijdig inleveren. - ETE constateert dat bij de bestelling van examens er scholen zijn, die geen exacte opgave van de benodigde examens doen. - ETE constateert dat bij het ophalen van de examens er scholen zijn die geen scherpe controle doen van de examendocumenten. Het een en ander zorgt voor verwarring en zet de geheimhouding van de examens op het spel. Vorig examenjaar heeft een aantal scholen, na getekend te hebben voor de ontvangst van bepaalde examens, opnieuw een bestelling geplaatst. Als reden zouden deze scholen genoemd hebben dat ze die examens niet aangetroffen hebben. Dat is een reden tot zorgen over de geheimhouding van deze examendocumenten. Het ETE twijfelt niet aan de intentie om zorgvuldig om te gaan met de examendocumenten door de scholen, doch het ETE vervult, namens de Minister van Onderwijs, een beveiligingsrol om te garanderen dat de examens niet voor afname bekend zijn. Indien er sprake is van schending van de geheimhouding, dan moet het ETE meteen optreden door het instellen van een noodscenario. Als het noodscenario daadwerkelijk in werking gesteld moet worden, dan hebben wij te maken met een zeer vervelende zaak! Dus de aangewezen persoon die de examendocumenten komt ophalen, moet de inhoud van de examenpakketten (dozen) uiterst nauwkeurig controleren. Indien een school voor ontvangst van een examen tekent, is een nabestelling onaanvaardbaar en wordt een geheimhoudingsonderzoek ingesteld. - Wolf: het versturen van de examenresultaten via het Wolfprogramma voor het schooljaar 2010/2011 is over het algemeen wat beter verlopen dan het jaar daarvoor De problemen met het programma Wolf waarmee de scholen geconfronteerd werden, hadden nu meer te maken met de organisatorische gang van zaken van de school, b.v. niet voldoende gegevens invoeren. Het gevolg is dat op deze manier de betreffende school niet in zijn geheel bijdraagt aan een sluitende analyse. Ook is het zo dat er toch een drietal scholen is, dat elk jaar verzuimt om hun gegevens in te sturen of verkeerde gegevens verzendt. (zie ook evaluatie in Examenblad no. 26) Tijdens de vergadering hebben alle aanwezige scholen een evaluatiebrief ontvangen over het Wolf proces Het ETE hoopt dat de scholen die nog verzuimen om 100% aan het Wolf te voldoen, voor het schooljaar dit zullen verbeteren. - Het AWP (programma om de Ex-formulieren en waardepapieren te verwerken) is over het algemeen goed verlopen. - ETE constateert dat er nog steeds een aantal scholen niet officiele formats gebruikt om de examengegevens vast te leggen. Dit is niet de bedoeling en daar moet verandering in komen. - ETE constateert dat er op het laatste moment protest tegen afname van bepaalde Centrale Examens was, t.w. Aardrijkskunde en Techniek examens. Dit laatste is niet logisch en is niet goed voor een soepel en rustig verloop van de Centrale Examenperiode. 25

EXAMENBLAD VONV.A. Jaargang 11, augustus 2012, no Vastgestelde rooster centrale examens Lettergrootte centrale examens 2013

EXAMENBLAD VONV.A. Jaargang 11, augustus 2012, no Vastgestelde rooster centrale examens Lettergrootte centrale examens 2013 EXAMENBLAD VONV.A. Jaargang 11, augustus 2012, no. 32 ETE Schouwburgweg z/n Willemstad, Curaçao. Tel: (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 E-mail: esbomexa@cura.net emilia.coelho@gobiernu.cw web-site:

Nadere informatie

Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009

Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009 Bestemd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6740 11 maart 2014 Regeling van het College voor examens van 11 februari 2014, nummer CvE-14.00870, houdende wijziging

Nadere informatie

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) natuur- en scheikunde 1 - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3446 24 februari 2011 Regeling van het College voor examens van 15 februari 2011, nr. Cve-10.0137, houdende wijziging

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4824 27 februari 2013 Regeling van het College voor examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00545, houdende wijziging

Nadere informatie

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Intersectoraal-school Met Intersectoraal-school wordt in deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26498 23 september 2014 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21734 2 december 2011 Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling

Nadere informatie

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty

P1 Kennismaking - start portfolio. P3 Kookworkshop. P2 Sportdag. P4 Beauty P7 De Zonnebloem ZW de orde komen en welke eindtermen in de portfoliopresentatie aan de orde komen. ZW/K/1 Oriëntatie op de sector X X X X X X X X X X ZW/K/2 Professionele vaardigheden X X X X X X X X

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10087 29 februari 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE-16.00017, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35407 8 juli 2016 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

EXAMENBLAD N.A. Jaargang 11, mei 2012, no.31

EXAMENBLAD N.A. Jaargang 11, mei 2012, no.31 EXAMENBLAD N.A. Jaargang 11, mei 2012, no.31 ETE Schouwburgweg z/n Willemstad, Curaçao. Tel: (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 E-mail: esbomexa@cura.net emilia.coelho@gobiernu.cw web-site: www.gobiernu.cw

Nadere informatie

BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Datum 24 september 2014 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015 > Retouradres Postbus 35 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Bureau van het CvTE Muntstraat 7 352 ET Utrecht Postbus

Nadere informatie

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013

TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 TERUGBLIK CENTRAAL EXAMEN NASK 1 VMBO EERSTE TIJDVAK 2013 Inleiding Quickscan Via WOLF (Windows Optisch Leesbaar Formulier) geven examinatoren per vraag de scores van hun kandidaten voor het centraal examen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12762 25 juni 2012 Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van

Nadere informatie

De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands

De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht De scholen voor voortgezet onderwijs, t.a.v. de directeur, de examensecretaris en de docenten Nederlands Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Datum : 23 februari 2015 Ref. : WIL/SvK/U15-42 (2.4.07) Betreft : rekentoets VO vmbo

Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Datum : 23 februari 2015 Ref. : WIL/SvK/U15-42 (2.4.07) Betreft : rekentoets VO vmbo Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers Datum : 23 februari 2015 Ref. : WIL/SvK/U15-42 (2.4.07) Betreft : rekentoets VO vmbo Beste leerlingen, (geachte ouder(s)/verzorger(s), Zoals

Nadere informatie

WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V

WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.10.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V BIOLOGIE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V17.05.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform examen secretarissen Toezicht op examens

Bijeenkomst Platform examen secretarissen Toezicht op examens Bijeenkomst Platform examen secretarissen 7-3-2016 Toezicht op examens Examenloket Alle vragen naar Examenloket 079-323299 of examenloket@duo.nl Vanuit daar worden de vragen doorgeleid naar de betreffende

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Examenrooster Algemeen verbindend voorschrift

Examenrooster Algemeen verbindend voorschrift CEVO-mededelingen Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo en havo in 2005, wijziging van het rooster eerste tijdvak in 2004 voor de centrale examens vmbo, vbo en mavo

Nadere informatie

WISKUNDE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004 examens van de eindexamens vwo, havo en vmbo in 2004 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor voortgezet onderwijs; instellingen voor beroepsonderwijs en educatie; de staatsexamencommissie. Algemeen

Nadere informatie

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld.

2. Het examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is geen examenprogramma vastgesteld. 2. Het examen 2.1 Het examenprogramma Het examenprogramma bestaat uit een kerndeel en uit een verrijkingsdeel. De eindtermen die in hoofdstuk 3 en 4 worden beschreven, zijn in exameneenheden gegroepeerd.

Nadere informatie

WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

BIOLOGIE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V

BIOLOGIE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V BIOLOGIE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.10.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

BIOLOGIE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

BIOLOGIE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V BIOLOGIE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V17.03.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.6.1

WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.6.1 WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2017 V16.6.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Zorg en Welzijn: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO. Syllabus centraal examen 2015

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO. Syllabus centraal examen 2015 FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Economie en Ondernemen: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Beeldende vakken HAVO

Beeldende vakken HAVO Beeldende vakken HAVO Syllabus centraal examen 2011 September 2009-1 - Verantwoording: 2009 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak Groen: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2016 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013

PTA BasisBeroepsgerichte Leerweg 2011-2013 Nederlands ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Tekstbegrip,schrijfopdr.persoonlijke brief+formulier Ja Toets Schriftelijk 2 60 min Toetsperiode 1 ne BB-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Tekstbegrip,schrijfopdr.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

Nederlands cohort 2013 Blad 1/2

Nederlands cohort 2013 Blad 1/2 Nederlands cohort 2013 Blad 1/2 AVO 3 Exameneenheden NE/K/1 NE/K/2 NE/K/3 NE/K/4 NE/K/5 NE/K/6 NE/K/7 NE/K/8 NE/V/1 NE/V/2 NE/V/3 Oriëntatie op leren en werken Basisvaardigheden Leervaardigheden voor het

Nadere informatie

Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Bouwen, wonen en interieur: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V WISKUNDE VMBO BB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V17.03.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling examenprogramma

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

BIOLOGIE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.10.1

BIOLOGIE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.10.1 BIOLOGIE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.10.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren:

Graag willen wij u / jullie over een aantal belangrijke zaken informeren: Bergschenhoek, 20 april 2017 Betreft: afronding examenjaar Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, De afrondende fase voor onze vierdejaars leerlingen BBL, KBL en GL/TL in de vorm van het CSPE,

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007 CEVO-mededeling Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 eindexamens

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39364 13 juli 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2017, nr. VO/1188661,

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1 o o 1 Indien het examen in meerdere ruimtes wordt afgenomen dienen de examenopgaven, vanwege de fraudegevoeligheid, door minimaal 2 door de directeur aangewezen personen

Nadere informatie

3 april t/m 7 juli 2017 (rooster van het College voor Toetsen en Examens)

3 april t/m 7 juli 2017 (rooster van het College voor Toetsen en Examens) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 207 Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 207 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2016 Inhoud Voorwoord 6 1 Examenstof van centraal examen en schoolexamen 7 2 Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 8 Domein A: Leesvaardigheid

Nadere informatie

Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 208 Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie: vakspecifieke informatie centraal examen 208 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling

Nadere informatie

WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V WISKUNDE VMBO KB VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V17.03.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

VAN AOC DE GROENE WELLE

VAN AOC DE GROENE WELLE 2015 AOC De Groene Welle Maart 2015 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Deze informatiegids bevat belangrijke onderwerpen, die met de examenperiode

Nadere informatie

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van

Nadere informatie

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018

Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2018 Profielvak Produceren, Installeren en Energie: vakspecifieke informatie centraal examen 2018 Deze informatie maakt deel uit van

Nadere informatie

Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Datum : 12 februari 2014 Ref. : WIL/SvK/U14-77 (2.3.05) Betreft : rekentoets VO vmbo

Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers. Datum : 12 februari 2014 Ref. : WIL/SvK/U14-77 (2.3.05) Betreft : rekentoets VO vmbo Aan alle leerlingen van klas 4 vmbo en hun ouders/verzorgers Datum : 12 februari 2014 Ref. : WIL/SvK/U14-77 (2.3.05) Betreft : rekentoets VO vmbo Beste leerlingen, (geachte ouders/verzorgers), Zoals je

Nadere informatie

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht Bijlage 1A (Behorend bij Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 van 24 juni 2008, CEVO-08.0941) Eerste tijdvak 2010

Nadere informatie

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 11 juni

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 11 juni > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof: zie syllabus 2017 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) Bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling centrale examens 2017 Profielvak D&P: vakspecifieke informatie centraal examen 2017 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

WISKUNDE B VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE B VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE B VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

WISKUNDE B HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE B HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE B HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.cvte.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 16 juni

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 16 juni > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding. Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding. Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes: In het derde jaar: Nu voor staks (ThiemeMeulenhoff) In het vierde

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

WISKUNDE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

WISKUNDE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V WISKUNDE VMBO TL/GL VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V17.05.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie