HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27"

Transcriptie

1 HET EAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 VVN.A. ETE Schouwburgweg Cura ao Tel: (5999) Fax: (5999) Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport Bestemd voor - de schoolbesturen o de scholen voor voortgezet onderwijs o de examenklasdocenten van het voortgezet onderwijs o de landsexamencommissie o het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport o de Nationale Onderwijsinspectie o de constructiegroepsleden van het ETE o de onderwijsvakbond Datum 30 november 2011 Kenmerk 2011/Ex-359 Inhoud Woord vooraf 27.1 Algemene mededelingen Vakspecifieke mededelingen Aangewezen exameneenheden centraal eindexamens 2013 en Bijlagen: I Exameneenheden 2013 en II Kort verslag vergadering schooldirecties 24 III Resultaten Enquête Centraal Examens IV Relevante CvE mededelingen 32 ETE Management Contactpersonen: Mevrouw Esther Padilla-Bomberg, Hoofd ETE: Mevrouw Emy Coelho, Directie Secretaresse: Telefoonnummers: / Faxnummer : Woord vooraf In deze editie van het Examenblad VO, no. 27, treft u ondermeer de aangewezen eindtermen voor het examenjaar 2013 en 2014 aan. Tevens geven wij u enige, relevante, vakspecifieke informatie aangaande het komende examen. Aan de schooldirecties wordt verzocht om kennis te nemen van deze informatie en aan de examenklasdocenten de voor hun relevante informatie door te geven. U wordt ook verzocht om de september-mededeling 2011 van CvE te raadplegen voor meer informatie via Namens het ETE-team wensen wij een ieder een succesvolle voortzetting van het schooljaar

2 27.1 Algemene mededelingen 1.1 Aanscherping van de slaag-/zakregeling Zoals u bekend is het beleid van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport om de slaag/zakregeling aan te scherpen. Het is de bedoeling dat deze nieuwe regeling dit examenjaar 2012 ingaat. Om de wijziging te effectueren zal de wettelijke regelgeving echter bij Landsbesluit moeten worden aangepast. Op dit moment is de slaag-/zakregeling in de fase van besluitvorming en formalisering. 1.2 Vierde taal VWO Vorig jaar is door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport met de scholen overeengekomen, dat ten behoeve van de verplichte vierde taal in het vwo geen centraal (havo)examen meer bij VWO leerlingen wordt afgenomen. Het vak wordt op vwo niveau gegeven en krijgt een studielast van 200 uur. Er wordt alleen een schoolexamen afgenomen, waarvan vanaf het examenjaar het eindcijfer wordt verwerkt in het combinatiecijfer. Ook deze regeling is in de fase van besluitvorming en formalisering. 1.3 Toegestane hulpmiddelen Voor het VSBO zijn er vergeleken met 2011 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen: - hoewel dit geen wijziging is vergeleken met voorgaande examenjaren is bij wiskunde expliciet vermeld dat roosterpapier in cm2 is toegestaan is het laatste centraal examen waarbij de 1 e editie van BINAS is toegestaan. - Bij het centraal examen 2012 is de 2 e editie van BINAS niet toegestaan. 1.4 Centraal Eindexamen sectorprogrammavakken Van de sectorprogrammavakken waarvan de praktijkexamens in de periode van 20 maart t/m 8 mei 2012 plaatsvinden, ontvangen de scholen eind januari 2012 het nodige om zich voor te bereiden op de praktijk- examens, tw instructie examinatoren en overzicht benodigd materiaal. De school moet zelf het rooster van de afname van het praktijkexamen uitwerken en vaststellen en dit bij de Inspectie inleveren. 1.5 Een eerder verzending van de normen en cesuur van de examens Tijdens de vergadering met de schooldirecties op 31 januari 2011 is het verzoek gedaan om de normen/cesuur van de examens eerder te ontvangen. Voor de normering van de centrale examens VO, zowel hier, als in Nederland geldt een uiterst scherp tijdpad, dat rekening moet houden met de technische verwerkingstijd van de resultaten, de verwerking van de opmerkingen én de correctietijd voor docenten. In de praktijk houdt dit het volgende in: op dinsdag worden de centrale examens vsbo-vmbo genormeerd; de afronding is op die dinsdag tegen zes uur s avonds; daarna volgt gedurende de avond een proces van het maken van overzichtslijsten en de controle daarvan; het lukt meestal om dat voor middernacht af te ronden, zodat de volgende ochtend vanaf 8 uur de normen kunnen worden gepubliceerd. Voor de centrale examens havo en vwo geldt een soortgelijk tijdpad, met vergadering op woensdag en publicatie op donderdag. Er is geen enkele mogelijkheid om dit proces te versnellen en de normering eerder te publiceren. Het ETE streeft ernaar om, ondanks dit scherpe tijdpad, de normen/cesuur van de lokale examens een dag eerder naar de scholen te sturen. Helaas komt het weleens voor dat, vanwege technische storingen in het mailverkeer, het een en ander toch geen voordeel oplevert. 1.6 Rooster Het rooster centraal examen 2012 is gepubliceerd in Examenblad no. 26 van 13 juli In 2012 geldt voor het centraal examen economie havo dat er een zittingsduur is van 3,5 uur in plaats van 3 uur. Voor het bezemexamen economie havo geldt nog de zittingsduur van 3 uur. 2

3 27.2 Vakspecifieke mededelingen 2.1 Havo economie: examinering volgens het nieuwe examenprogramma In 2012 wordt op het havo voor het eerst economie geëxamineerd volgens het nieuwe examenprogramma. Er is een bezemexamen voor kandidaten die onderwijs hebben gevolgd volgens het oude examenprogramma economie. 2.2 Havo en vwo kunst algemeen Tot nu toe is in het examenjaar 2012 een proefexamen gepland voor het vak kunst algemeen volgens het nieuwe programma. Het lesmateriaal dat in de vorm van een interactieve Dvd/Cd-ROM ontwikkeld is, is nu pas gereed. Om het vak op een kwalitatief goed niveau aan te kunnen bieden, moet er aan een aantal basisrandvoorwaarden voldaan worden. Het centraal proefexamen heeft betrekking op de drie modules (1, 2 en 3) voor het vak kunst algemeen. Module 1 omvat de eindtermen voor de eerste helft van de 20e eeuw (Wat maakt ons zo uniek? Wat is Caribisch?) Module 2 is een introductie en module 3 is meer een uitwerking van wat in o.a. module 1 is aangehaald. De modules hebben een interactieve opzet: lezen, luisteren en opdrachten maken. Je moet verbonden zijn met internet om meer informatie te krijgen, als je op bepaalde plaatjes of informatie klikt. FMS is belast met het vermenigvuldigen van de Dvd s/cd s om deze naar de scholen te sturen. Tijdens een vergadering met de vaksecties van kunst algemeen bij FMS is naar voren gekomen, dat een aantal scholen niet in staat is om de leerlingen goed voor te bereiden; de infrastructuur en het materiaal ontbreken; en de tijd is te kort om alles te regelen om de betreffende lessen te kunnen geven en alle betreffende vakinhouden aan te bieden. Het komt erop neer dat het proefexamen moeilijk in het examenjaar 2012 afgenomen kan worden. Het Ministerie van Onderwijs en dus de Minister moet hierover nog een officiele uitspraak doen. 2.3 Centraal Eindexamen sectorprogrammavakken techniek Tijdens een vergadering met de schooldirecties aan het begin van het schooljaar hebben de directies bekend gemaakt dat nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan om het vak goed aan te bieden. De schoolbesturen zijn bezig met een aanpassingstraject nulmeting ten behoeve van de examenprogramma s techniek. Dit zal te zijner tijd aan de minister aangeboden moeten worden. Zoals vorig jaar zal het ETE bij de examens, waar mogelijk, rekening houden met het bovenstaande. Van belang is wel om te weten dat zolang er geen officieel besluit van de minister is, de huidige examenprogramma s nog gelden. Verder is het van belang om rekening te houden met het volgende. Indien het voorstel van de schoolbesturen aangenomen wordt, dan zou de invoering van het nieuwe examenprogramma pas in het schooljaar in het 3 e leerjaar en in het 4 e leerjaar mogelijk zijn. Dat betekent dat het eerste centraal examen volgens een nieuw examenprogramma in afgenomen zal kunnen worden. 3

4 27.3 Aangewezen exameneenheden centraal eindexamens 2013 en 2014 In deze editie van het Examenblad worden, zoals wettelijk vereist, ook de exameneenheden voor het vsbo, havo en vwo betreffende het centraal examen voor de jaren 2013 en 2014 gepubliceerd. De aangewezen exameneenheden hebben betrekking op de leerjaren en Daar de aangewezen eindtermen twee jaar vooraf bepaald worden, is het van belang dat scholen, in geval van het aanbieden van een nieuw examenprogramma, dit ruim van te voren aan de autoriteiten t.w. de Inspectie en het ETE bekend maken. Voor het ETE is dit nodig voor het kunnen ontwikkelen van examens en het bekend maken van de aangewezen eindtermen, ingeval het betreffende examenprogramma nog niet door andere scholen aangeboden wordt. De aangewezen exameneenheden zijn gebaseerd op de vigerende examenprogramma s, zoals bepaald door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport. Niet voor alle examenvakken dienen de exameneenheden aangewezen te worden. In de betreffende examenprogramma s staat vermeld of de exameneenheden aangewezen moeten worden. Van de andere examenvakken waarvan in het examenprogramma geen vermelding wordt gedaan, liggen de exameneenheden vast, dat wil zeggen dat deze niet jaarlijks gewijzigd worden. N.B. Geen enkel ander examenprogramma is geldig, tenzij dat door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport en de Minister is vastgesteld c.q. aangewezen. 4

5 Bijlage I Exameneenheden Zorg & Welzijn Intrasectoraal Zorg & Welzijn Intrasectoraal VSBO TKL EAMENEENHEID EAMENJAAR Code Naam ZW/K1 Beroepsoriëntatie ZW/K2 Professioneel handelen en grondhouding ZW/K3 Sociale en communicatieve vaardigheden ZW/K4 ZW/K5 Culturele en artistieke vorming Informatie en communicatie technologie ZW/K6 Zorg en welzijn: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen ZW/K7 Begeleiding van activiteiten: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen ZW/K8 Zorg en hulpverlening ZW/K9 ZW/K10 Assisteren en verzorgen van zieke en gehandicapte kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen Voedingsverzorging ZW/K11 Zorg voor de huishouding ZW/K12 Facilitaire dienst ZW/K13 Uiterlijke verzorging Exameneenheden Zorg en Welzijn Intrasectoraal Zorg & Welzijn Intrasectoraal VSBO PKL EAMENEENHEID EAMENJAAR Code Naam ZW/K1 Beroepsoriëntatie ZW/K2 Professioneel handelen en grondhouding ZW/K3 Sociale en communicatieve vaardigheden ZW/K4 Culturele en artistieke vorming ZW/K5 Informatie en communicatie technologie ZW/K6 ZW/K7 ZW/K8 Zorg en welzijn: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen Begeleiding van activiteiten: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen Zorg en hulpverlening ZW/K9 Assisteren en verzorgen van zieke en gehandicapte kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen ZW/K10 Voedingsverzorging ZW/K11 Zorg voor de huishouding ZW/K12 Facilitaire dienst ZW/K13 Uiterlijke verzorging CSPE 5

6 Exameneenheden Zorg & Welzijn Intrasectoraal Zorg & Welzijn Intrasectoraal VSBO PBL Exameneenheid Examenjaar Code Naam ZW/K1 Beroepsoriëntatie ZW/K2 Professioneel handelen en grondhouding ZW/K3 Sociale en communicatieve vaardigheden ZW/K4 Culturele en artistieke vorming ZW/K5 Informatie en communicatie technologie ZW/K6 Zorg en welzijn: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen ZW/K7 Begeleiding van activiteiten: - kinderen en jongeren - volwassenen en ouderen ZW/K8 Zorg en hulpverlening ZW/K9 Assisteren en verzorgen van zieke en gehandicapte kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen ZW/K10 Voedingsverzorging ZW/K11 Zorg voor de huishouding ZW/K12 Facilitaire dienst ZW/K13 Uiterlijke verzorging CSPE Exameneenheden Uiterlijke Verzorging Uiterlijke Verzorging VSBO TKL Exameneenheid Examenjaar Code Naam UV/K2 Beroepsoriëntatie UV/K3 Professioneel handelen en grondhouding UV/K4 Sociale en communicatieve vaardigheden UV/K5 Culturele en artistieke vorming UV/K6 Informatie en communicatie technologie UV/K7 Doelgroepen UV/K8 Gezondheid UV/K9 Veiligheid en hygiëne UV/K10 Voeding UV/K11 Verkoopkunde UV/K12 Haarverzorging UV/K13 Huidverzorging UV/K14 Hand- en voetverzorging 6

7 Exameneenheden Geschiedenis HAVO Geschiedenis HAVO Exameneenheid Examenjaar Code Naam F2 Trans-Atlantische slavenhandel D3 Staatsinrichting E1 Internationale betrekkingen en oorlogsvoering Exameneenheden Geschiedenis VWO Geschiedenis VWO Exameneenheid Examenjaar Code Naam F2 Trans-Atlantische slavenhandel D3 Staatsinrichting E1 Internationale betrekkingen en oorlogsvoering 7

8 Exameneenheden Wiskunde VSBO Door het ETE aangewezen exameneenheden voor het vak wiskunde op vsbo voor het cse in 2013 en Leeswijzer voor de tabellen: B = praktisch basis gerichte leerweg (PBL) K = praktisch kader gerichte leerweg (PKL) In de tabel is telkens aangegeven: - code van de exameneenheden - naam van de exameneenheden - met een x voor iedere exameneenheid binnen welke leerweg(en) deze geldt - met B of K de exameneenheden die geëxamineerd zullen worden in het c.s.e. in 2013 en Wiskunde VSBO Code exameneenheid Naam B K Centraal examen in 2013 en 2014 Oriëntatie op leren en werken x WI/A Basisvaardigheden x Leervaardigheden in het vak wiskunde x B,K WI/B1 Algebraïsche verbanden x B,K WI/B2 Rekenen, meten en schatten x B,K WI/B3 Meetkunde x B,K WI/B4 Informatieverwerking, statistiek x WI/B5 Geïntegreerde wiskundige activiteiten x WI/V/1 Aanvullende eisen (zie bijlage met specificatie voor PKL) K WI/V/2 Verrijkingsopdrachten WI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie WI/V/4 Vaardigheden in samenhang K 8

9 Nadere specificering van de eenheid aanvullende eisen voor de PKL WI/V1Aanvullende eisen De kandidaat kan: Eindterm Specificering Centraal examen in 2013 en Rekenen met formules in een formule of vuistregel een variabele vervangen door een expressie K in een formule of vuistregel een expressie vervangen door een variabele K 2. Exponentiële verbanden herkennen en gebruiken een formule van de vorm y = b g t herkennen en gebruiken een bijbehorende grafiek tekenen en interpreteren K 3. Periodieke en machtsverbanden gebruiken de begrippen periode, frequentie en amplitude herkennen en gebruiken eenvoudige machtsverbanden herkennen en gebruiken K verbanden van de vorm y = a x n waarbij n een positief en geheel getal is 4. Rekenmachine berekeningen met een groeifactor of groeipercentage uitvoeren K Ook voor de lokale examenprogramma s is voor toelichting op de inhoud van de eindtermen, de in Nederland uitgebrachte syllabus Wiskunde BB - BK - GT 2008 geldig. Deze syllabus is te vinden op de cevo webpagina: vmbo KB of vmbo BB exacte vakken 9

10 Exameneenheden Biologie VSBO Door het ETE aangewezen exameneenheden voor het vak biologie op vsbo voor het cse in 2013 en Leeswijzer voor de tabellen: B = praktisch basis gerichte leerweg (PBL) K = praktisch kader gerichte leerweg (PKL) In de tabel is telkens aangegeven: - code van de exameneenheden - naam van de exameneenheden - met een x voor iedere exameneenheid binnen welke leerweg(en) deze geldt - met B of K de exameneenheden die geëxamineerd zullen worden in het c.s.e. in 2013 en Biologie VSBO Code exameneenheid Naam B K Centraal examen in 2013 en 2014 BIO/K/1 Oriëntatie op leren en werken x BIO/K/2 Basisvaardigheden x BIO/K/3 Leervaardigheden in het vak biologie x B,K BIO/K/4 Cellen staan aan de basis x B,K BIO/K/5 Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk x BIO/K/6 Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkend x B,K BIO/K/7 Mensen beïnvloeden hun omgeving x BIO/K/8 Houding, beweging en conditie x BIO/K/9 Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheiding x B,K BIO/K/10 Bescherming x BIO/K/11 Reageren op waarnemingen x B,K BIO/K/12 Van generatie op generatie x B,K BIO/K/13 Erfelijkheid en evolutie BIO/V/1 BIO/V/2 BIO/V/3 BIO/V/4 Bescherming en antistoffen Gedrag bij mens en dier Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Vaardigheden in samenhang Ook voor de lokale examenprogramma s is voor toelichting op de inhoud van de eindtermen, de in Nederland uitgebrachte syllabus Biologie BB - BK - GT 2008 geldig. Deze syllabus is te vinden op de cevo webpagina: vmbo KB of vmbo BB exacte vakken. 10

11 Exameneenheden NASK1 VSBO Door het ETE aangewezen exameneenheden voor het vak natuurkunde en scheikunde 1 op vsbo voor het cse in 2013 en Leeswijzer voor de tabellen: B = praktisch basis gerichte leerweg (PBL) K = praktisch kader gerichte leerweg (PKL) In de tabel is telkens aangegeven: - code van de exameneenheden - naam van de exameneenheden - met een x voor iedere exameneenheid binnen welke leerweg(en) deze geldt - met B of K de exameneenheden die geëxamineerd zullen worden in het c.s.e. in 2013 en 2014 Natuurkunde/scheikunde 1 VSBO Code exameneenheid Naam B K Centraal examen in 2013 en 2014 NASK1/K/1 Oriëntatie op leren en werken x NASK1/K/2 Basisvaardigheden x NASK1/K/3 Leervaardigheden in het vak natuuren scheikunde 1 x B,K NASK1/K/4 Stoffen en materialen in huis x B,K NASK1/K/5 Elektrische energie in huis x B,K NASK1/K/6 Verbranden en verwarmen (zie specificatie hieronder) x K NASK1/K/7 Licht en beeld x NASK1/K/8 Geluid x B,K NASK1/K/9 Kracht en veiligheid x B,K NASK1/K/10 Bouw van de materie x NASK1/K/11 Straling en stralingsbescherming NASK1/K/12 Het weer NASK1/V/1 Veiligheid in het verkeer K NASK1/V/2 Constructies K NASK1/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie NASK1/V/4 Vaardigheden in samenhang K Specificatie: Voor PKL NASK1/K/6 verbranden en verwarmen voor cse in 2013 en 2014 alleen de eindtermen: 1, 2 en 5. Ook voor de lokale examenprogramma s is voor toelichting op de inhoud van de eindtermen, de in Nederland uitgebrachte syllabus Nask1 BB - BK - GT 2008 geldig. Deze syllabus is te vinden op de cevo webpagina: vmbo KB of vmbo BB exacte vakken. 11

12 Exameneenheden Administratie & Commercie VSBO Code exameneenheid Administratie & Commercie VSBO Naam Centraal examen in 2013 en 2014 Leereenheid Exameneenheid PBL PKL TKL Orientatie AC/K/1.1 AC/K/1.2 AC/K/1.3 AC/K/1.4 AC/K/1.5 AC/K/1.6 AC/K/1.7 * * AC/K/1.10 AC/V/1.1 AC/V/1.2 Klantgericht handelen AC/K/3.2 AC/K/3.3 AC/K/3.4 Inkoop AC/K/5.1 AC/K/5.2 AC/K/5.3 AC/K/5.4 AC/K/5.5 Verkoop AC/K/6.1 AC/K/6.4 AC/K/6.5 AC/K/6.6 AC/K/6.7 AC/K/6.10 Verkoopregistratie AC/K/7.1 AC/K/7.3 AC/K/7.6 AC/K/7.7 Marketing AC/K/8.1 AC/V/8.1 AC/V/8.2 AC/V/8.3 AC/V/8.4 12

13 . Boekhouden AC/K/9.1 AC/V/9.1 AC/V/9.2 AC/V/9.3 AC/V/9.4 AC/V/9.5 Leereenheid Exameneenheid PBL PKL TKL AC/V/10.2 AC/V/10.3 AC/V/10.4 AC/V/10.5 AC/V/10.6 AC/V/10.7 AC/V/10.8 AC/V/10.9 * plus onderwerpen die cursief staan t.w. servicemerchandising en concessionair 13

14 Exameneenheden Economie VSBO Economie VSBO EE Naam B K Centraal examen in EC/K/1 Oriëntatie op leren en werken x x EC/K/2 Basisvaardigheden x x EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie x x B,K B,K EC/K/4 Consumptie x x B,K B,K EC/K/5 Arbeid en productie x x B,K B,K EC/K/6 Overheid en bestuur x x B,K B,K EC/K/7 EC/K/8 EC/V/1 EC/V/2 EC/V/3 Internationale ontwikkelingen Natuur en milieu Verrijkingsstof Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Vaardigheden in samenhang 14

15 Exameneenheden Hospitality Brood & Banket VSBO Hospitality Brood & Banket VSBO Exameneenheid B K Centraal examen in Code Naam 2012 HO/A/01 Algemene vaardigheden x x B,K HO/BB/PB Praktische bakkerijvaardigheden x x B,K HO/BB/W Warenkennis x x B,K HO/BB/T Bakkerij theorie x x B,K HO/BB/V Bakkerij voedingsleer x x B,K HO/TR Toerisme x x B,K Opm: daar het ETE niet vooraf op de hoogte was dat dit onderwijsprogramma aangeboden en centraal geëxamineerd zou worden, worden nu pas de aangewezen eindtermen bekend gemaakt. Dit soort situaties dient in de toekomst voorkomen te worden. Hospitality Brood & Banket VSBO Exameneenheid B K Centraal examen in Code Naam HO/A/01 Algemene vaardigheden x x B,K B,K HO/BB/PB Praktische bakkerijvaardigheden x x B,K B,K HO/BB/W Warenkennis x x B,K B,K HO/BB/T Bakkerij theorie x x B,K B,K HO/BB/V Bakkerij voedingsleer x x B,K B,K HO/TR Toerisme x x B,K B,K 15

16 Exameneenheden Hospitality Koken & Serveren VSBO Hospitality Koken & Serveren VSBO Exameneenheid B K Centraal examen in Code Naam HO/A/01 Algemene vaardigheden x x B,K B,K HO/KS/M Menuleer x x B,K B,K HO/KS/D Drankenkennis x x B,K B,K HO/KS/SP Serveren praktisch x x B,K B,K HO/KS/W Warenkennis x x B,K B,K HO/KS/K Keukentheorie x x B,K B,K HO/KS/V Voedingsleer x x B,K B,K HO/KS/PK Praktische keukenvaardigheden x x B,K B,K HO/TR Toerisme x x B,K B,K 16

17 Exameneenheden Techniek Let op! Omdat de examenprogramma s van het VSBO voor het cluster techniek in veel gevallen niet overeen komen met die van het VMBO, zijn de aangewezen exameneenheden niet integraal van het CvE overgenomen. Verder zijn er in de examenprogramma s nog de nodige onduidelijkheden en onvolkomenheden. Hiermee is rekening gehouden bij het maken van de keuze van exameneenheden. Exameneenheden Techniek: Motorvoertuigentechniek PBL Exameneenheid Motorvoertuigentechniek VSBO PBL Examenjaar Code Naam VT/K/2 Professionele vaardigheden VT/K/7 Aandrijflijn en wielen VT/K/8 Wielophanging, stuurbekr. en remmen VT/K/9 Verlichting, signalering- en veiligheidsystemen VT/K/10 Laad- en startsystemen VT/K/11 Ontstekings- en brandstofsystemen VT/K/12 Inlaat-, klepsturing- en uitlaatsystemen VT/K/13 Koel- en smeersystemen VT/K/14 Carrosserietechniek CPE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als het CE. Voor 2013 en 2014 wordt de exameneenheid carrosserietechniek, code VT/K/14, opgevoerd. Voorbereidingen hiervoor dienen dan ook nu te beginnen. De examinering hiervan zal vooralsnog beperkt blijven tot 5-10% van het Centraal Examen en het Praktijk Examen (CPE). 17

18 Exameneenheden Techniek: Motorvoertuigentechniek PKL Exameneenheid Motorvoertuigentechniek VSBO PKL Examenjaar Code Naam VT/K/2 Professionele vaardigheden VT/K/15 Informatica/telematica VT/K/16 Voertuigtechnische principes VT/K/17 Electrotechnische/electronische principes VT/K/7 Aandrijflijn en wielen VT/K/8 Wielophanging, stuurbekr. en remmen VT/K/9 Verlichting, signalering- en veiligheidsystemen VT/K/10 Laad- en startsystemen VT/K/11 Ontstekings- en brandstofsystemen VT/K/12 Inlaat-, klepsturing- en uitlaatsystemen VT/K/13 Koel- en smeersystemen VT/K/14 Carrosserietechniek VT/K/18 Motortechnische principes VT/K/2 Professionele vaardigheden VT/V/1 Integratieve opdracht CIE Bij het CIE kunnen exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. Voor 2013 en 2014 wordt de exameneenheid carrosserietechniek, code VT/K/14, opgevoerd. Voorbereidingen hiervoor dienen dan ook nu te beginnen. De examinering hiervan zal vooralsnog beperkt blijven tot 5-10% van het Centraal Examen en het Praktijk Examen (CPE). 18

19 Exameneenheden Techniek: Instalectro PBL Exameneenheid Instalectro VSBO PBL Examenjaar Code Naam IE/K/2 Professionele vaardigheden IE/K/5 Inleiding op het leidingnet in de woning en in de utiliteitsbouw IE/K/6 Inleiding op het afmonteren in de woning IE/K/7 Inleiding op elektrische toestellen en machines in de utiliteitsbouw IE/K/11 Waterleidingtechniek IE/K/12 Sanitairtechniek IE/K/13 Koudetechniek CPE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als het CSE. Exameneenheden Techniek: Instalectro PKL Exameneenheid Instalectro VSBO PKL Examenjaar Code Naam IE/K/2 Professionele vaardigheden IE/K/14 Elektronica IE/K/15 Automatiseren IE/K/5 Inleiding op het leidingnet in de woning en in de utiliteitsbouw IE/K/6 Inleiding op het afmonteren in de woning IE/K/7 Inleiding op elektrische toestellen en machines in de utiliteitsbouw IE/K/11 Waterleidingtechniek IE/K/12 Sanitairtechniek IE/K/13 Koudetechniek IE/V/1 Integratieve opdracht IE/K/2 Professionele vaardigheden CIE Bij het CIE kunnen exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. 19

20 Exameneenheden Techniek: Metaal PBL Metaal VSBO PBL Exameneenheid Examenjaar Code Naam STM-2 Professionele vaardigheden STM-4 Algemene grondvaardigheden metaal STM-8 Boog- en autogeenlassen STM-9 Constructiewerken 1 STM-10 Plaatwerken 1 STM-11 Draaien 1 STM-12 Frezen 1 STM-13 Bankwerken 1 STM-14 Monteren en stellen CPE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als het CSE. Exameneenheden Techniek: Metaal PKL Exameneenheid Metaal VSBO PKL Examenjaar Code Naam STM-2 Professionele vaardigheden STM-4 Algemene grondvaardigheden metaal STM-8 Boog- en autogeenlassen STM-9 Constructiewerken 1 STM-10 Plaatwerken 1 STM-11 Draaien 1 STM-12 Frezen 1 STM-13 Bankwerken 1 STM-14 Monteren en stellen STM-V1 Integratieve opdracht STM-2 Professionele vaardigheden CIE Bij het CIE kunnen exameneenheden uit het kerndeel betrokken worden. 20

21 Exameneenheden Techniek: Bouw PBL Bouw VSBO PBL Exameneenheid Examenjaar Code Naam Kerndeel timmeren B/G/2 Professionele vaardigheden B/K/10 Voorbereiding ruwbouw B/K/12 Bouwplaatstechniek (interieur bouw) B/K/15 Binnendeur en binnendeurkozijn maken Kerndeel metselen B/K/16 Steenconstructies metselen x B/K/20 Betonwerk x Kerndeel schilderen B/K/22 Houtachtige ondergronden en beglazing CPE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als het CSE. Voor 2013 en 2014 wordt voor zowel PBL als PKL het vak Bouw uitsluitend als bouwbreed examen afgenomen en het vak dient dan ook als zodanig door alle scholen aangeboden te worden. Voorbereidingen hiervoor dienen dan ook nu te beginnen! 21

22 Exameneenheden Techniek: Bouw PKL Bouw VSBO PKL Exameneenheid Examenjaar Code Naam Kerndeel timmeren B/G/2 Professionele vaardigheden B/G/5 Introductie metselen B/G/7 Introductie schilderen B/K/10 Voorbereiding ruwbouw B/K/11 Houtbewerkingtechnieken & afbouw B/K/12 Bouwplaatstechniek (interieur bouw) B/K/15 Binnendeur en binnendeurkozijn maken Kerndeel metselen B/K/16 Steenconstructies metselen B/K/20 Betonwerk Kerndeel schilderen B/K/22 Houtachtige ondergronden en beglazing CIE Heeft betrekking op de zelfde exameneenheden als die van het CSE. Voor 2013 en 2014 wordt voor zowel PBL als PKL het vak Bouw uitsluitend als bouwbreed examen afgenomen en het vak dient dan ook als zodanig door alle scholen aangeboden te worden. Voorbereidingen hiervoor dienen dan ook nu te beginnen. 22

23 Exameneenheden Techniek Algemeen TKL Techniek Algemeen VSBO TKL Exameneenheid Examenjaar Code Naam TKL/T/2 Algemene vaardigheden TKL/T/3 Kernvaardigheden TKL/T/4 Informatietechnologie TKL/T/5 Communicatietechnologie TKL/T/7 Dienstverlening en onderhoud TKL/T/8 Ontwerpen en produceren TKL/T/9 Meten en regelen (sturen) TKL/T/10 Techniek, in en om de woning TKL/T/110 Mobiliteit, verkeer en transport TKL/T/120 Techniek, energie en milieu 23

24 Bijlage II Kort verslag vergadering schooldirecties van Curaçao op 31 augustus 2011 Aanwezig waren: Alle vsbo, havo en vwo directies, behalve de volgende directies: 1. CAL 2. Omega College 3. Regina Pacis 4. Abel Tasman 5. Skaih 6. Radulphus College Van het ETE: Mw. Esther Padilla-Bomberg, hoofd ETE Afzegging per door: CAL en Omega College Opening - Door mw Esther Padilla-Bomberg. Doel van de vergadering is de opening van het nieuwe schooljaar en afstemming van de samenwerking én evaluatie van het examenjaar Mw Padilla-Bomberg geeft verder aan wat ETE s doelen voor dit schooljaar zijn, t.w.: 1. een goede samenwerking met alle scholen 2. kwalitatieve eindexamens aanleveren 3. een examenperiode die voor 100% goed verloopt. Agendapunten 1. Opening 2. Resultaten enquête CE Planning CE Aandachtspunten CE Rondvraag 6. Sluiting Ad 2. Evaluatie CE: enquête CE De constatering is dat geen enkele school, m.u.v. Bonaire, de enquête heeft ingeleverd. - Evaluatiepunten tijdens de vergadering: Het centraal examen is op een te laat tijdstip gepland (m.n. het tweede tijdvak). De correctie en uitslag komen in het gedrang. Verzoek is om het examenrooster eerder te plannen. Dat is om verschillende redenen vrij moeilijk, om niet te zeggen onhaalbaar, volgens mw. Padilla- Bomberg: Voor de normering van de centrale examens VO, zowel hier, als in Nederland geldt een uiterst scherp tijdpad, dat rekening moet houden met de technische verwerkingstijd van de resultaten, de verwerking van de opmerkingen én de correctietijd voor docenten. In de praktijk houdt dit het volgende in: op dinsdag worden de centrale examens vsbo-vmbo genormeerd; de afronding is op die dinsdag tegen zes uur s avonds; daarna volgt gedurende de avond een proces van het maken van overzichtslijsten en de controle daarvan; het lukt meestal om dat voor middernacht af te ronden, zodat de volgende ochtend vanaf 8 uur de normen kunnen worden gepubliceerd. Voor de centrale examens havo en vwo geldt een soortgelijk tijdpad, met vergadering op woensdag en publicatie op donderdag. Er is geen enkele mogelijkheid om dit proces te versnellen en de normering eerder te publiceren. Bovendien ligt het centraal examen rooster vast door de planning van het CvE (College voor Examens) Nederland. Het ETE streeft ernaar om, ondanks dit scherpe tijdpad, de normen/cesuur van de lokale examens een dag eerder naar de scholen te sturen. Helaas komt het weleens voor dat, vanwege technische storingen in het mailverkeer, het een en ander toch geen voordeel oplevert. 24

25 - Om het ophalen van de examenpakketten nauwkeuriger en zorgvuldiger te laten verlopen, is het voorstel om de afhaaltijd uit te breiden, waardoor degene die de examens ophaalt de tijd heeft om de examens eerst goed te controleren. - In sommige gevallen (grote scholen met veel lln.) is het noodzakelijk dat de schooldirectie de examenenveloppe eerder opent maakt, om de nodige voorbereidingen te doen voor de afname van het examen o.a. het sorteren van examens voor de verschillende afnameruimten. Volgens E. Padilla-Bomberg is dat niet handig en druist in tegen de regels. Echter daar de schooldirectie ook een belangrijke schakel in het examenproces is, zou op basis van vooroverleg met de schooldirectie een procedure afgesproken kunnen worden hoe het een en ander aan te pakken. - Het Wolf-programma waarin de scores van de examens per leerling voor de normering ingevoerd worden, moet de mogelijkheid hebben om bij een foutieve invoering dat te corrigeren. Verder vindt een school dat het niet efficiënt is dat het Wolf niet via netwerksysteem gedraaid kan worden. Mw. Padilla-Bomberg zal de op-/aanmerkingen zorgvuldig bestuderen en waar noodzakelijk en wenselijk verbetering aanbrengen, mits niet in strijd met de regelgeving. Verder is aan de scholen verzocht om alsnog de enquête in te leveren. Evaluatiepunten door het ETE: - ETE constateert dat er nog steeds scholen zijn, die de wettelijke gegevens niet tijdig inleveren. - ETE constateert dat bij de bestelling van examens er scholen zijn, die geen exacte opgave van de benodigde examens doen. - ETE constateert dat bij het ophalen van de examens er scholen zijn die geen scherpe controle doen van de examendocumenten. Het een en ander zorgt voor verwarring en zet de geheimhouding van de examens op het spel. Vorig examenjaar heeft een aantal scholen, na getekend te hebben voor de ontvangst van bepaalde examens, opnieuw een bestelling geplaatst. Als reden zouden deze scholen genoemd hebben dat ze die examens niet aangetroffen hebben. Dat is een reden tot zorgen over de geheimhouding van deze examendocumenten. Het ETE twijfelt niet aan de intentie om zorgvuldig om te gaan met de examendocumenten door de scholen, doch het ETE vervult, namens de Minister van Onderwijs, een beveiligingsrol om te garanderen dat de examens niet voor afname bekend zijn. Indien er sprake is van schending van de geheimhouding, dan moet het ETE meteen optreden door het instellen van een noodscenario. Als het noodscenario daadwerkelijk in werking gesteld moet worden, dan hebben wij te maken met een zeer vervelende zaak! Dus de aangewezen persoon die de examendocumenten komt ophalen, moet de inhoud van de examenpakketten (dozen) uiterst nauwkeurig controleren. Indien een school voor ontvangst van een examen tekent, is een nabestelling onaanvaardbaar en wordt een geheimhoudingsonderzoek ingesteld. - Wolf: het versturen van de examenresultaten via het Wolfprogramma voor het schooljaar 2010/2011 is over het algemeen wat beter verlopen dan het jaar daarvoor De problemen met het programma Wolf waarmee de scholen geconfronteerd werden, hadden nu meer te maken met de organisatorische gang van zaken van de school, b.v. niet voldoende gegevens invoeren. Het gevolg is dat op deze manier de betreffende school niet in zijn geheel bijdraagt aan een sluitende analyse. Ook is het zo dat er toch een drietal scholen is, dat elk jaar verzuimt om hun gegevens in te sturen of verkeerde gegevens verzendt. (zie ook evaluatie in Examenblad no. 26) Tijdens de vergadering hebben alle aanwezige scholen een evaluatiebrief ontvangen over het Wolf proces Het ETE hoopt dat de scholen die nog verzuimen om 100% aan het Wolf te voldoen, voor het schooljaar dit zullen verbeteren. - Het AWP (programma om de Ex-formulieren en waardepapieren te verwerken) is over het algemeen goed verlopen. - ETE constateert dat er nog steeds een aantal scholen niet officiele formats gebruikt om de examengegevens vast te leggen. Dit is niet de bedoeling en daar moet verandering in komen. - ETE constateert dat er op het laatste moment protest tegen afname van bepaalde Centrale Examens was, t.w. Aardrijkskunde en Techniek examens. Dit laatste is niet logisch en is niet goed voor een soepel en rustig verloop van de Centrale Examenperiode. 25

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo Denken & doen wiskunde op havo en vwo per 2015 Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo EINDRAPPORT ctwo Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Excellentie, Sinds

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015

Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Pilot dyscalculie/ernstige rekenproblemen - rekentoets VO 2014-2015 Net als vorig schooljaar wordt in het pilotjaar 2014-2015 de aangepaste rekentoets, de ER-toets (ER= ernstige rekenproblemen) aangeboden.

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2013

handel en administratie CSPE BB 2013 handel en administratie CSPE BB 2013 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo

Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Handreiking schoolexamen wiskunde D havo/vwo Tweede fase Herziening examenprogramma's havo/vwo Iris van Gulik Jenneke Krüger Enschede, juli 2007 Verantwoording 2007 Stichting Leerplanontwikkeling (SLO),

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

ZORG EN WELZIJN BREED VMBO. Syllabus centraal examen 2015

ZORG EN WELZIJN BREED VMBO. Syllabus centraal examen 2015 ZORG EN WELZIJN BREED VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

De praktijk van de eerste en tweede correctie Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE

De praktijk van de eerste en tweede correctie Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE Cito Voortgezet onderwijs Cito maakt wereldwijd werk van goed en eerlijk toetsen en beoordelen. Met de meet- en volgmethoden van Cito krijgen mensen een objectief beeld van kennis, vaardigheden en competenties.

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie