schoolgids emmauscollege O P W E G S A M E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N"

Transcriptie

1 ! schoolgids emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G

2 Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd gebouw. Wij geven aan ongeveer 1700 leerlingen les. Onze school is gecertificeerd als veilige school en maakt onderdeel uit van het Rotterdams Veiligheidsplan. Alexandriëstraat 40, 3067 MR Rotterdam postbus 84137, 3009 CC Rotterdam telefoon: , telefax: internet: IBAN nummer Stichting KAVOR: NL43ABNA

3 Inhoud Welkom 3 1. Over ons 5 Missie en visie 5 Kwaliteitszorg 5 Bestuur en toezicht 7 Samenwerking 9 2. Onderwijs 11 Eerste fase; de onderbouw 11 Tweede fase; de bovenbouw 12 Excellent 15 Gymnasium 16 Inhoud 3. Organisatie 19 Schoolse zaken 19 Toetsing 20 Rapporten 21 Overgangsnormen Leerling 27 Begeleiding 27 Activiteiten 29 Vertegenwoordiging 30 Rechten 30 Plichten 32 Gedrag Ouders 35 Aanmeldingen 35 Kosten 36 Verzekeringen 37 OVE 37 Communicatie Namenlijst medewerkers Alfabetische lijst trefwoorden 47

4 Welkom Allereerst wil ik alle lezers die dit jaar voor het eerst deel uitmaken van onze Emmausgemeenschap, van harte welkom heten. Natuurlijk geldt dat welkom ook voor iedereen die al langer Emmausganger is. Het devies van onze school is Samen op weg. Leerlingen en medewerkers gaan dit schooljaar weer samen op weg om van en met elkaar te leren. Dat leren is natuurlijk gericht op kennis en vaardigheden, maar zeker ook op de manier waarop we met elkaar een gemeenschap vormen. In deze gids geven we enerzijds informatie over onze uitgangspunten, terwijl anderzijds alle belangrijke praktische zaken aan bod komen. Degenen die al langer bekend zijn met de school, zullen veel vertrouwde informatie aantreffen. Toch verandert er elk jaar het een en ander en is het nuttig om de gids door te nemen. Naast deze schoolgids kunt u ook veel (actuele) informatie over de school vinden op onze uitgebreide website (www.emmauscollege.nl). Via ons weblog op de website houden wij u op de hoogte over alle actuele zaken. U kunt zich ook abonneren op dit blog. U ontvangt dan via de telefoon of een bericht als er een nieuw blog is geplaatst. Het devies Samen op weg houdt voor ons in dat we het belangrijk vinden om samen met ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en goed te informeren. Met deze schoolgids hopen we daar een bijdrage aan te leveren. Ik wens alle leerlingen, medewerkers en ouders een bijzonder prettig, gezond en leerzaam Emmausjaar toe. drs. A.L. Bos, rector Schoolleiding Emmauscollege. Van links naar rechts: dhr. R. Swibben, dhr. A. Mostert, dhr. R. Majewski, dhr. A. Bos, mw. S. Verschueren, dhr. Th. Rethans, dhr. R. Steuns, dhr. M. Smale 3

5 Over ons

6 1. Over Ons We zijn een open katholieke school. Iedereen die zich in onze visie kan vinden en deze respecteert, is van harte welkom op onze school. Missie en visie Missie Het Emmauscollege biedt binnen een veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving, activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen. Ons onderwijs leidt tot actief leren en daagt leerlingen uit hun talenten optimaal te ontwikkelen. Het Emmauscollege daagt leerlingen niet alleen cognitief uit, maar biedt binnen en buiten de lessen ook brede individuele ontplooiingsmogelijkheden, onder andere op cultureel gebied. Door het creatief vermogen van leerlingen te stimuleren en te ontwikkelen, bereiden we ze voor op een steeds sneller veranderende wereld. Ons diploma is een uitstekende basis voor het vervolgonderwijs en draagt bij aan de vorming van leerlingen tot mensen die goed functioneren in de maatschappij en anderen daarbij kunnen helpen. Visie Het Emmauscollege is een school op katholieke grondslag. De school ontleent zijn naam, maar ook zijn devies Samen op weg, aan het verhaal van de Emmausgangers in het Nieuwe Testament. Dit verhaal over de mens die zoekt, vraagt, de ander de hand reikt, aanvaardt en de bereidheid heeft om te luisteren, te zien en samen op weg te gaan, is richtinggevend voor onze school. De waarden die door de eeuwen heen het hart hebben gevormd van de christelijke traditie, zijn bepalend voor de wijze waarop in en rond het Emmauscollege een onderwijsgemeenschap gestalte krijgt. De zorg voor de wereld waarin wij leven en het streven een betere wereld door te geven aan toekomstige generaties, zijn kenmerken van de ware Emmausganger. Bij medewerkers van het Emmauscollege mag op zorg voor leerlingen worden gerekend, terwijl omgekeerd van ouders en leerlingen respect voor de professionaliteit van de medewerkers wordt verwacht. Duidelijkheid omtrent regels, waarden en normen en de warme en prettige sfeer maken het Emmauscollege tot een veilige school, waar leerlingen en docenten elkaar kennen en zich gerespecteerd weten. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren en het functioneren in relatie tot elkaar en werken gedurende hun hele loopbaan aan hun ontwikkeling op professioneel gebied. Om de band met de christelijke geloofsgemeenschap levend te houden, nodigt de school uit tot reflectie op de bedoelde waarden. Deze reflectie krijgt op verschillende manieren in het schoolleven gestalte, waarbij verplichte en facultatieve activiteiten elkaar afwisselen. Onderwijs in een levensbeschouwelijk georiënteerd vak maakt voor alle leerlingen deel uit van het vaste curriculum van de school. Het Emmauscollege is een open katholieke school. Dat betekent dat niet alleen katholieken welkom zijn op onze school, maar iedereen die zich in onze visie kan vinden en deze respecteert. Naast ons devies Samen op weg geven de motto s Zorgzaam en verantwoordelijk en Niet bij brood alleen onze visie kernachtig weer. Het Emmauscollege gaat ervan uit dat leerlingen en medewerkers de katholieke grondslag van de school respecteren. Het open katholieke karakter van de school vraagt van alle betrokkenen dat zij geen kleding dragen of uitingen doen die niet met de grondslag van de school overeenkomen. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is de verzamelnaam voor alle activiteiten die we op school verrichten om enerzijds de kwaliteit van onze school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en anderzijds om intern en extern verantwoording af te leggen over die kwaliteit. Deze kwaliteit zoeken we zowel in de opbrengsten als in de processen, en in de tevredenheid van de betrokkenen daarover. Naast het verzamelen van harde gegevens over opbrengsten, proberen we de kwaliteit van de processen en de tevredenheid daarover te bepalen via klankbordgroepen van leerlingen en ouders, via vergaderingen van en met verschillende geledingen en via de gesprekscyclus met het personeel. Daarnaast houden wij systematisch periodieke tevredenheidsonderzoeken 5

7 Bevorderings- en slaagpercentages Brugklas- 2H Brugklas- 2V H-3H H-3V V-3V V-3H H-4H H-4V V-3H 1 3V-4V V-4H H-4V 1 4H-5H V-5V V-4H V-6V V-5H H-5V H geslaagd V geslaagd

8 en maken hiervoor gebruik van de internettoepassing van kwaliteitscholen.nl. Ruim 600 vo-scholen zijn hierbij aangesloten, waardoor er een goede benchmark mogelijk is. Onderwijsresultaten Ten aanzien van het onderwijsrendement (examenresultaten, resultaten van doorstroom/bevordering van leerlingen) en tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel streven wij ernaar om steeds boven het landelijk gemiddelde te presteren. Vensters voor verantwoording Vensters voor verantwoording is een landelijk project waarin alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Op de website schoolvo.nl zijn de resultaten daarvan in te zien. Schoolkompas Schoolkompas.nl is een onafhankelijke website die speciaal is ontworpen om leerlingen van groep 8 en hun ouders te helpen bij het maken van de belangrijke keuze voor een middelbare school. Het betreft geen kieswijzer die één school als beste keus aanwijst, maar helpt de toekomstige brugklasser en ouders te ontdekken welke scholen het beste bij hun wensen aansluiten. Collegiale visitatie Samen met een aantal vergelijkbare scholen voeren we onderlinge collegiale visitaties uit. Ter voorbereiding van zo n visitatie wordt door de te bezoeken school een zelfevaluatie geschreven. Daarna wordt de school bezocht door een aantal collega s van andere scholen. Dit resulteert in een rapport met aanbevelingen voor kwaliteitsverbeteringen. Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen. Scholen moeten zich verantwoorden over hun onderwijs en sociale veiligheid. Verder controleert de inspectie of scholen zich houden aan de wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft. Informatie over de inspectie is te vinden op Bestuur en toezicht College van Bestuur Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam (KAVOR). Het CvB bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB bestaat uit de heer drs. A.L. Bos, tevens rector van onze school. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De leden van de RvT zijn: dhr. ir. J.J.J.J. Brockhus (voorzitter) dhr. R. Meijer (penningmeester) dhr. F.H. Erkens dhr. ir. Th.P.P. Jurgens mw. mr. D.Y.M. Korthals Altes-Biemans dhr. L. Lubeek Het correspondentieadres van de Raad van Toezicht is: postbus 84137, 3009 CC Rotterdam. Medezeggenschapsraad In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van 2007 is de inspraak van de diverse schoolgeledingen (ouders, leerlingen, docenten en onderwijs ondersteunend personeel) wettelijk verankerd. Tot de bevoegdheden van de MR behoren - het instemmingsrecht in fundamentele schoolzaken zoals verandering van de onderwijskundige doelstellingen, het schoolreglement en vaststelling van het schoolplan - het adviesrecht inzake de grondslag van de school, het lesrooster en de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van de school De leden van de MR opereren zonder last of ruggespraak. 7

9 8

10 Samenwerking Basisscholen Onze school hecht veel waarde aan goede contacten met de basisscholen. Jaarlijks wordt met een grote groep basisscholen overleg gevoerd. Hierbij vinden gesprekken plaats over individuele leerlingen en over tal van zaken die met de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs te maken hebben. Roncalli Mavo Wij werken nauw samen met de Roncalli Mavo. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen in beide richtingen kunnen overstappen naar het andere schooltype. Onder het hoofdstuk ouders vindt u meer informatie. Adres Roncalli Mavo: Tattistraat 3-5, 3066 CE Rotterdam. Tel.: , website Juniorcollege Utrecht/U-talent Het Junior College Utrecht (JCU) is een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht en dertig havo/vwo scholen, waaronder onze school. Meer informatie hierover vindt u onder hoofdstuk Excellentie op pagina 15/16. Semper Movens De Stichting KAVOR is lid van de Vereniging Semper Movens, een samenwerkingsverband van zelfstandige schoolbesturen. De samenwerking richt zich met name op aspecten van werkgelegenheid, ontwikkeling van integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg (zelfevaluaties en visitaties). Daarnaast streeft de vereniging naar uitwisseling van onderwijskundige zaken. ECE De stichting Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) stelt een aanbod aan activiteiten samen voor zowel leerlingen van onze school (Verlengde school) als ouders, wijkbewoners en overige geïnteresseerden (Avondschool). De verantwoordelijkheid voor de organisatie van activiteiten ligt bij de coördinator van de stichting. In het stichtingsbestuur zijn ouders en leden van de schoolleiding vertegenwoordigd. Aan de diverse cursussen zijn kosten verbonden. Verlengde school - In het huiswerkinstituut kunnen leerlingen onder begeleiding van tot uur hun huiswerk maken. - Het ECE organiseert in het verlengde van het schoolrooster cursussen Spaans voor tweede- en derdeklassers. Alle leerlingen ontvangen bij voldoende prestaties een schoolcertificaat. - Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen via het ECE begeleiding op maat krijgen. Avondschool Voor geïnteresseerden wordt ieder schooljaar in twee perioden een gevarieerd cursuspakket aangeboden. Het aanbod is te vinden op website Koers VO Bij het regionaal samenwerkingsverband Koers VO zijn schoolbesturen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en hun vestigingen van scholen in Rotterdam e.o. aangesloten. Wij maken deel uit van dit samenwerkingsverband. De aangesloten scholen geven praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat zij een diploma kunnen halen of voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Een niksmachientje (brugklas) 9

11 Onderwijs

12 2. Onderwijs Wij bieden activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen. Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is algemeen vormend en duurt vijf jaar. Het havo-diploma biedt toegang tot het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bestaat uit het atheneum en het gymnasium en duurt zes jaar. Een vwo-diploma geeft toegang tot de universiteit of tot het HBO. Om de leerlingen actief bij de lesstof te betrekken en om in te spelen op verschillen tussen leerlingen, maken wij steeds meer gebruik van ICT als hulpmiddel. Zo zijn alle leslokalen voorzien van een smartboard en hebben alle docenten de beschikking over een laptop die zij tijdens de les gebruiken. We besteden veel aandacht aan de deskundigheidsbevordering van onze docenten op dit gebied, omdat ICT een hulpmiddel is waarmee leerlingen beter en gemotiveerder kunnen leren. Ook werken wij al enkele jaren met een elektronische leeromgeving. Eerste Fase; de onderbouw De eerste fase omvat de brugklas, 2/3 havo en 2/3 vwo. Brugklas Alle eersteklassers worden in gemengde brugklassen geplaatst. De brugperiode duurt één jaar en in de loop van dat jaar wordt vastgesteld welk onderwijstype na de brugperiode het beste bij de leerling past. Het is in principe niet mogelijk in de brugklas te doubleren. Om tot een goede beslissing te komen wordt niet alleen naar de resultaten gekeken, maar ook naar de studiehouding, de inzet en de interesse van de leerling. Het advies van de basisschool, de wensen van de leerling en de opvattingen van de ouders/ verzorgers spelen daarbij ook een rol. Dat geldt ook voor de keuze tussen atheneum en gymnasium. Studielessen en plusuren In de eerste periode van de brugklas zijn er drie studielessen per week, waarin een effectieve manier van leren en een goede studiehouding worden aangeleerd. Ook is er aandacht voor het sociale proces in de klas. Na de eerste periode in de brugklas worden twee van de studielessen omgedoopt tot plusuren. In de plusuren kunnen leerlingen in overleg met de mentor intekenen voor ondersteunende of verdiepende activiteiten, zoals filosofie, sterrenkunde of science. Of zij kiezen voor een serie introductielessen klassieke talen om te onderzoeken of het gymnasiale onderwijs iets voor hen is. Klas 2 en 3 Vanaf klas 2 volgen de leerlingen onderwijs op één van de afdelingen havo, atheneum of gymnasium. De studielessen krijgen in de tweede klassen een vervolg. De aangeleerde vaardigheden worden in deze lessen onderhouden en versterkt. Maatschappelijke stage in klas 3 In de derde klas maken leerlingen kennis met vrijwilligerswerk bij zorginstellingen, sportverenigingen en buurthuizen. Vanuit de school worden leerlingen begeleid bij het zoeken en vinden van een stageplek. De stage omvat in totaal 30 uur en wordt afgesloten met een verslag. Tweede fase; de bovenbouw De leerlingen ontvangen een tweede fasegids met daarin alle informatie over de bovenbouw. De tweede fase omvat de leerjaren 4/5 havo en 4/5/6 vwo. Door de opbouw in profielen wordt meer ingespeeld op de eisen die de maatschappij en de vervolgopleidingen stellen. Profielen In de bovenbouw van havo en vwo kiezen alle leerlingen een profiel. Een profiel is een combinatie van vakken die naar inhoud en aanpak raakvlakken met elkaar hebben. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C & M) Economie en Maatschappij (E & M) Natuur en Gezondheid (N & G) Natuur en Techniek (N & T) Elk profiel bestaat uit drie delen. Er is één gemeenschappelijk deel. Daarnaast is er een profieldeel met vakken die kenmerkend zijn voor dat profiel. Ten slotte is er een vrije ruimte. Daarin kunnen leerlingen vakken volgen uit een ander profiel, om hun mogelijkheden in een vervolgstudie te vergroten. 11

13 Lessentabel onderbouw lesuren lesuren lesuren lesuren lesuren lesuren lesuren VAK 1B 2A 2G 2H 3A 3G 3H aardrijkskunde (ak) biologie-verzorging (bv) 2, drama (dr) 0,5 Duits (du) economie (ec) Engels (en) Frans (fa) geschiedenis (gs) Grieks (gr) 3 2 handvaardigheid (ha) 2 2 handvaardigheid-techniek (ht) informatie en communicatie (ic) 1 huiswerkuur (hwu) 1 2 keuzebegeleiding (kb) kunst (ku) 2 2 Latijn (la) 3 3 levensbeschouwing (lb) lichamelijke opvoeding (lo) muziek (mz) natuur/scheikunde (ns) 4 natuurkunde (na) Nederlands (ne) plusuren (plus) 2 rekenvaardigheid (rekv) 0,5 0,5 1 scheikunde (sk) 2 2 studieles (sl) 1 0,5 0,5 1 tekenen (tk) wiskunde (wi)

14 Lessentabel bovenbouw lesuren lesuren lesuren lesuren lesuren VAK 4H 5H 4V 5V 6V aardrijkskunde (ak) algemene natuurwetenschappen (anw) 2 biologie (biol) culturele kunstzinnige vorming (ckv) 2 2 Duitse taal en literatuur (dutl) economie (econ) Engelse taal en literatuur (entl) filosofie (fi) Franse taal en literatuur (fatl) geschiedenis (ges) Griekse taal en literatuur (+kcv) (grkc) informatica (in) keuzewerktijd (kwt) kunst (beeldende vormgeving) (kubv) kunst (muziek) (kumu) Latijnse taal en literatuur (+kcv) (lakc) levensbeschouwing (lb) lichamelijke opvoeding (lo) maatschappijleer (maat) 2 2 maatschappijwetenschappen (maw) management en organisatie (mo) mentoruur (mtu) natuurkunde (nat) Nederlandse taal en literatuur (netl) scheikunde (schk) wiskunde A (wisa) wiskunde B (wisb) wiskunde C (wisc) wiskunde D (wisd)

15 14

16 Studielast In de tweede fase wordt niet langer in lesuren gerekend, maar is er bij elk profiel sprake van een minimale studielast. De tijd die nu voor een vak beschikbaar is, wordt uitgedrukt in studielasturen, waarbij men uitgaat van de gemiddelde tijd die een leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. De studielast omvat, naast het volgen van lessen, alle werkzaamheden die een leerling voor een vak moet verrichten, zoals huiswerk maken, werkstukken schrijven, boeken lezen, werken in de mediatheek en deelname aan excursies. De programmering van de tweede fase is gebaseerd op het eenvoudige principe dat een schooljaar bestaat uit veertig werkweken van veertig uur. Deze uren worden over de vakken verdeeld. De verdeling van de studielast over lesuren, huiswerk, zelfstudie enz. wordt door de school bepaald. Naast de uren op de lessentabel kunnen leerlingen KWT (keuzewerktijd) volgen, oriënteren zij zich op hun vervolgstudie (OVO) en sluiten zij hun loopbaan af met een profielwerkstuk (PWS). Excellent Talent krijgt alle ruimte op het Emmauscollege. We bieden binnen en buiten de lessen veel aan om leerlingen die meer aan kunnen, uit te dagen. We richten ons daarbij niet op één bepaalde doelgroep, maar bieden een breed aanbod dat verdieping en uitdaging geeft op het gebied van taal, techniek, maatschappij, cultuur en sport: In de plusuren in de brugklas kunnen getalenteerde leerlingen kiezen voor verrijkende modules, zoals CKV-junior, archeologie, science, filosofie en sterrenkunde. Leerlingen die zich verder willen bekwamen in de Engelse of Franse taal, kunnen zich inschrijven voor Cambridge First Certificate in English of voor het Delf Scolaire examen. Beide cursussen leiden op tot een internationaal erkend diploma in de betreffende taal. Daarnaast is er in de tweede en derde klas de mogelijkheid om Spaans te leren. Leerlingen kunnen hun talenten op het gebied van sport, muziek, toneel en kunst laten zien tijdens de vele activiteiten die we gedurende het schooljaar organiseren. Het excellentieprogramma reflectie van perfectie voor leerlingen met een bijzonder tekentalent is hiervan een mooi voorbeeld. Elk jaar neemt een groot aantal leerlingen met succes deel aan nationale wedstrijden tussen scholen en regionale debatwedstrijden. Bovendien worden examenleerlingen van wie de cijferlijst tot de beste tien procent van Nederland behoort, lid van de Socrates Honour Society, een stichting die toptalent samen brengt in een uniek landelijk netwerk, waarin uitblinkers worden geholpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en worden gestimuleerd om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Afgelopen schooljaar is op het Emmauscollege voor de excellente leerlingen in de maatschappij-geörienteerde vakken het programma M-Excellent opgezet. In dit traject volgen de geselecteerde leerlingen lezingen van diverse docenten van hogescholen en universiteiten en nemen zij deel aan trainingen op het gebied van media, macht en beïnvloeding. Daarnaast zijn zij te gast op de Hogeschool Utrecht en nemen zij een kijkje achter de schermen van het NOS-journaal. Leerlingen met Management en Organisatie in het vakkenpakket kunnen hun bedrijfseconomische kennis verbreden met het Associatiediploma Elementair Boekhouden. Wij zijn één van de 250 scholen in Nederland die met het programma Bèta Excellent van het Platform Bèta Techniek samenwerken om het aandeel leerlingen met een natuurprofiel in de school te vergroten en om deze leerlingen de kans te geven hun talenten op bètagebied verder te ontplooien. In de plusuren in de brugklas wordt aan de leerlingen een serie science-lessen gegeven om hen op speelse wijze kennis te laten maken met het doen van natuurwetenschappelijk onderzoek. De leerlingen 15

17 doen onder begeleiding proefjes op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie in het binas-lab. Het U-talentprogramma biedt excellente havoleerlingen in de bovenbouw de mogelijkheid om zich op de Hogeschool Utrecht te verdiepen in en begeleiding te krijgen bij alle aspecten van het profielwerkstuk. Zij krijgen ondersteuning bij het bedenken van een goed onderwerp, het maken van een uitvoerbare opzet, het formuleren van een onderzoeksvraag en het uitvoeren van de experimenten. Getalenteerde leerlingen uit 4 vwo kunnen zich aanmelden voor deelname aan een biologisch ingerichte Masterclass. Zij volgen een verrijkende module over hedendaagse biologische principes en technieken en mogen in dat kader ook meedoen aan twee studiedagen op het Junior College Utrecht (JCU). In 5 vwo is er de BètaPlus-klas. De leerlingen die zich voor deze klas hebben opgegeven en na een selectieprocedure zijn toegelaten, volgen verdiepende modules, krijgen les van diverse gastdocenten en nemen deel aan excursies naar verschillende wetenschappelijke instellingen. Voor een kleine groep leerlingen uit klas 5 en 6 vwo bestaat de mogelijkheid om op het Junior College in Utrecht (JCU) een tweejarig programma in de bètavakken te volgen. De geselecteerde leerlingen nemen twee dagen per maand deel aan een campusprogramma op het JCU in Utrecht. Zij volgen verdiepende en verrijkende modules en doen practica en onderzoek in universitaire laboratoria; daarbij worden ze begeleid door wetenschappers die werkzaam zijn aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast schrijven ze daar hun profielwerkstuk: ze zetten zelf een onderzoek op en maken op die manier kennis met een onderzoeksgroep. Zo krijgen ze inzicht in actuele bètaonderwerpen en leren wetenschappelijk onderzoek te doen - een goede manier om een beeld te krijgen van wat bèta-opleidingen op de universiteit inhouden. Op school volgen deze leerlingen een schoolprogramma dat bestaat uit het onderwijs in de bètavakken én schoolprojecten en uitdagende opdrachten die ruimte bieden voor eigen initiatief en ideeën. Ook wordt het campusprogramma voorbereid. Dit tweejarige U-talentprogramma heeft een studielast die overeenkomt met die van een extra vak en levert een certificaat op waarmee de leerlingen kunnen aantonen dat zij zich op het vwo hebben onderscheiden en dat van waarde kan zijn bij studies die een decentrale selectie hebben. Verder zijn er nog diverse andere universiteitsprogramma s voor getalenteerde leerlingen waaraan wij onze leerlingen stimuleren deel te nemen, zoals Junior Medschool van het Erasmus MC en verschillende masterclasses in Delft en Leiden. Gymnasium Op het gymnasium krijgen alle leerlingen in de onderbouw Grieks en Latijn en minimaal één van deze talen in de bovenbouw. Als zij deze opleiding tot en met de zesde klas volgen en voldoen aan alle exameneisen, ontvangen zij het gymnasiumdiploma. Vanaf december kunnen leerlingen in de brugklas een eerste serie van zeven proeflessen Grieks en Latijn volgen. Tijdens deze lessen krijgen zij voorlichting over het gymnasium, horen zij verhalen over de Romeinse godenwereld en leren het Griekse alfabet. In de tweede helft van het schooljaar kunnen leerlingen een tweede serie proeflessen volgen, waarin zij eenvoudige Latijnse en Griekse teksten leren lezen. Hierdoor kan een weloverwogen keuze voor het gymnasium worden gemaakt. Vanaf de tweede klas worden alle leerlingen in een havo-, atheneum- of gymnasiumklas geplaatst. Meestal zijn er twee gymnasiumklassen in het tweede leerjaar. Als leerlingen in de brugklas goed hebben gepresteerd en de juiste motivatie hebben, kunnen ze naar twee gymnasium. Dit schooljaar starten we voor alle leerlingen in twee gymnasium met FCE (Cambridge First Certificate in English) in plaats van regulier Engels. We streven ernaar dat leerlingen aan het eind van de onderbouwperiode kunnen 16

18 opgaan voor het FCE Examen (niet verplicht). De kosten voor deelname aan dit examen zijn ongeveer 200,-. Voor de leerlingen op het gymnasium worden leuke extra activiteiten buiten de les georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn bezoeken aan het Archeon, aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en aan de stad Trier. Ook gaan leerlingen in het kader van hun klassieke opleiding regelmatig naar theater en bioscoop. 17

19 Organisatie

20 3. Organisatie De school spant zich in om een veilige en ordelijke werkomgeving te creëren. Dit biedt de beste randvoorwaarden voor een effectief leerproces en het behalen van goede prestaties. Schoolse zaken Lestijden Lesuur gewoon rooster verkort rooster 1e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Openingstijden school: decanaat: mediatheek: dagelijks van 7.45 tot uur dagelijks van 9.00 tot uur dagelijks van 8.15 tot uur Vakanties Herfstvakantie: maandag t/m vrijdag Kerstvakantie: maandag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie: maandag t/m vrijdag Tweede Paasdag: maandag Meivakantie: maandag t/m vrijdag Hemelvaart: donderdag t/m vrijdag Tweede pinksterdag: maandag Zomervakantie: maandag t/m vrijdag Verlof buiten de normale schoolvakanties (afgezien van bijzondere familieomstandigheden) mag niet worden verleend. De schoolleiding is verplicht onwettig verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Verzoeken om extra vakantiedagen kan de schoolleiding niet in behandeling nemen. Jaar- en dagindeling Het schooljaar is in vier perioden ingedeeld. Er kunnen per dag maximaal 8 lesuren van 50 minuten worden gegeven. Na elke twee lesuren volgt er een pauze. Pauzes Leerlingen kunnen in het gehele gebouw pauzeren. Het is niet toegestaan dat leerlingen in de onderbouw tijdens de pauzes en tussenuren het schoolterrein verlaten, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsconrector. De leerlingen van de bovenbouw mogen ook buiten het schoolterrein pauzeren, echter niet in de portieken, tuinen e.d. van de omliggende woningen. Tussenuren en lesuitval In de klassen 1 t/m 3 vinden alle lesuren aaneengesloten plaats. Er zijn dus geen tussenuren. Het is altijd mogelijk dat lessen door ziekte van een docent of om een andere reden niet doorgaan. Bij voorziene afwezigheid van een docent neemt een lesassistent de les over. Bij onverwachte afwezigheid wordt zoveel mogelijk voor vervangende werkzaamheden voor de leerlingen gezorgd onder leiding van een lesassistent. In de klassen 4 t/m 6 zijn tussenuren door de vrijheid van profielkeuze onvermijdelijk. De leerlingen van de bovenbouw kunnen de tussenuren zelf invullen. Leerling-chipkaart Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een leerling-chipkaart. Deze kaart is de elektronische sleutel voor het kluisje en het betaalmiddel voor het maken van kopieën en voor het kopen van versnaperingen in de kantine. De kaart wordt ook gebruikt om absentie of te laat komen te registeren, en als controlemiddel bij schoolfeesten. Schoolgebouw Leerlingenkluisjes Voor elke leerling is een leerlingenkluisje beschikbaar, waarin de jas en waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen. De kosten voor het kluisje zijn in de schoolnota verwerkt. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken van eigendommen, of schade daaraan. 19

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Schoolgids 2015-2016. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Schoolgids 2015-2016 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs KAREL DE GROTE COLLEGE Regionale vrijeschool voor voortgezet onderwijs Het Karel de Grote College maakt

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas 7 klas 8

inhoud Voorwoord 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas 7 klas 8 2 GGCA schoolgids 10/11 GGCA schoolgids 10/11 3 inhoud Voorwoord 1. Een vlam ontsteken, onze visie 2. Diploma s en de weg hier naar toe 3. De middenbouw: klas 7 en 8 / Een indruk van de schooljaren klas

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie