schoolgids emmauscollege O P W E G S A M E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N"

Transcriptie

1 ! schoolgids emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G

2 Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd gebouw. Wij geven aan ongeveer 1700 leerlingen les. Onze school is gecertificeerd als veilige school en maakt onderdeel uit van het Rotterdams Veiligheidsplan. Alexandriëstraat 40, 3067 MR Rotterdam postbus 84137, 3009 CC Rotterdam telefoon: , telefax: internet: IBAN nummer Stichting KAVOR: NL43ABNA

3 Inhoud Welkom 3 1. Over ons 5 Missie en visie 5 Kwaliteitszorg 5 Bestuur en toezicht 7 Samenwerking 9 2. Onderwijs 11 Eerste fase; de onderbouw 11 Tweede fase; de bovenbouw 12 Excellent 15 Gymnasium 16 Inhoud 3. Organisatie 19 Schoolse zaken 19 Toetsing 20 Rapporten 21 Overgangsnormen Leerling 27 Begeleiding 27 Activiteiten 29 Vertegenwoordiging 30 Rechten 30 Plichten 32 Gedrag Ouders 35 Aanmeldingen 35 Kosten 36 Verzekeringen 37 OVE 37 Communicatie Namenlijst medewerkers Alfabetische lijst trefwoorden 47

4 Welkom Allereerst wil ik alle lezers die dit jaar voor het eerst deel uitmaken van onze Emmausgemeenschap, van harte welkom heten. Natuurlijk geldt dat welkom ook voor iedereen die al langer Emmausganger is. Het devies van onze school is Samen op weg. Leerlingen en medewerkers gaan dit schooljaar weer samen op weg om van en met elkaar te leren. Dat leren is natuurlijk gericht op kennis en vaardigheden, maar zeker ook op de manier waarop we met elkaar een gemeenschap vormen. In deze gids geven we enerzijds informatie over onze uitgangspunten, terwijl anderzijds alle belangrijke praktische zaken aan bod komen. Degenen die al langer bekend zijn met de school, zullen veel vertrouwde informatie aantreffen. Toch verandert er elk jaar het een en ander en is het nuttig om de gids door te nemen. Naast deze schoolgids kunt u ook veel (actuele) informatie over de school vinden op onze uitgebreide website (www.emmauscollege.nl). Via ons weblog op de website houden wij u op de hoogte over alle actuele zaken. U kunt zich ook abonneren op dit blog. U ontvangt dan via de telefoon of een bericht als er een nieuw blog is geplaatst. Het devies Samen op weg houdt voor ons in dat we het belangrijk vinden om samen met ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en goed te informeren. Met deze schoolgids hopen we daar een bijdrage aan te leveren. Ik wens alle leerlingen, medewerkers en ouders een bijzonder prettig, gezond en leerzaam Emmausjaar toe. drs. A.L. Bos, rector Schoolleiding Emmauscollege. Van links naar rechts: dhr. R. Swibben, dhr. A. Mostert, dhr. R. Majewski, dhr. A. Bos, mw. S. Verschueren, dhr. Th. Rethans, dhr. R. Steuns, dhr. M. Smale 3

5 Over ons

6 1. Over Ons We zijn een open katholieke school. Iedereen die zich in onze visie kan vinden en deze respecteert, is van harte welkom op onze school. Missie en visie Missie Het Emmauscollege biedt binnen een veilige, overzichtelijke en zorgzame omgeving, activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen. Ons onderwijs leidt tot actief leren en daagt leerlingen uit hun talenten optimaal te ontwikkelen. Het Emmauscollege daagt leerlingen niet alleen cognitief uit, maar biedt binnen en buiten de lessen ook brede individuele ontplooiingsmogelijkheden, onder andere op cultureel gebied. Door het creatief vermogen van leerlingen te stimuleren en te ontwikkelen, bereiden we ze voor op een steeds sneller veranderende wereld. Ons diploma is een uitstekende basis voor het vervolgonderwijs en draagt bij aan de vorming van leerlingen tot mensen die goed functioneren in de maatschappij en anderen daarbij kunnen helpen. Visie Het Emmauscollege is een school op katholieke grondslag. De school ontleent zijn naam, maar ook zijn devies Samen op weg, aan het verhaal van de Emmausgangers in het Nieuwe Testament. Dit verhaal over de mens die zoekt, vraagt, de ander de hand reikt, aanvaardt en de bereidheid heeft om te luisteren, te zien en samen op weg te gaan, is richtinggevend voor onze school. De waarden die door de eeuwen heen het hart hebben gevormd van de christelijke traditie, zijn bepalend voor de wijze waarop in en rond het Emmauscollege een onderwijsgemeenschap gestalte krijgt. De zorg voor de wereld waarin wij leven en het streven een betere wereld door te geven aan toekomstige generaties, zijn kenmerken van de ware Emmausganger. Bij medewerkers van het Emmauscollege mag op zorg voor leerlingen worden gerekend, terwijl omgekeerd van ouders en leerlingen respect voor de professionaliteit van de medewerkers wordt verwacht. Duidelijkheid omtrent regels, waarden en normen en de warme en prettige sfeer maken het Emmauscollege tot een veilige school, waar leerlingen en docenten elkaar kennen en zich gerespecteerd weten. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren en het functioneren in relatie tot elkaar en werken gedurende hun hele loopbaan aan hun ontwikkeling op professioneel gebied. Om de band met de christelijke geloofsgemeenschap levend te houden, nodigt de school uit tot reflectie op de bedoelde waarden. Deze reflectie krijgt op verschillende manieren in het schoolleven gestalte, waarbij verplichte en facultatieve activiteiten elkaar afwisselen. Onderwijs in een levensbeschouwelijk georiënteerd vak maakt voor alle leerlingen deel uit van het vaste curriculum van de school. Het Emmauscollege is een open katholieke school. Dat betekent dat niet alleen katholieken welkom zijn op onze school, maar iedereen die zich in onze visie kan vinden en deze respecteert. Naast ons devies Samen op weg geven de motto s Zorgzaam en verantwoordelijk en Niet bij brood alleen onze visie kernachtig weer. Het Emmauscollege gaat ervan uit dat leerlingen en medewerkers de katholieke grondslag van de school respecteren. Het open katholieke karakter van de school vraagt van alle betrokkenen dat zij geen kleding dragen of uitingen doen die niet met de grondslag van de school overeenkomen. Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is de verzamelnaam voor alle activiteiten die we op school verrichten om enerzijds de kwaliteit van onze school te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en anderzijds om intern en extern verantwoording af te leggen over die kwaliteit. Deze kwaliteit zoeken we zowel in de opbrengsten als in de processen, en in de tevredenheid van de betrokkenen daarover. Naast het verzamelen van harde gegevens over opbrengsten, proberen we de kwaliteit van de processen en de tevredenheid daarover te bepalen via klankbordgroepen van leerlingen en ouders, via vergaderingen van en met verschillende geledingen en via de gesprekscyclus met het personeel. Daarnaast houden wij systematisch periodieke tevredenheidsonderzoeken 5

7 Bevorderings- en slaagpercentages Brugklas- 2H Brugklas- 2V H-3H H-3V V-3V V-3H H-4H H-4V V-3H 1 3V-4V V-4H H-4V 1 4H-5H V-5V V-4H V-6V V-5H H-5V H geslaagd V geslaagd

8 en maken hiervoor gebruik van de internettoepassing van kwaliteitscholen.nl. Ruim 600 vo-scholen zijn hierbij aangesloten, waardoor er een goede benchmark mogelijk is. Onderwijsresultaten Ten aanzien van het onderwijsrendement (examenresultaten, resultaten van doorstroom/bevordering van leerlingen) en tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel streven wij ernaar om steeds boven het landelijk gemiddelde te presteren. Vensters voor verantwoording Vensters voor verantwoording is een landelijk project waarin alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de onderwijsinspectie en de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Op de website schoolvo.nl zijn de resultaten daarvan in te zien. Schoolkompas Schoolkompas.nl is een onafhankelijke website die speciaal is ontworpen om leerlingen van groep 8 en hun ouders te helpen bij het maken van de belangrijke keuze voor een middelbare school. Het betreft geen kieswijzer die één school als beste keus aanwijst, maar helpt de toekomstige brugklasser en ouders te ontdekken welke scholen het beste bij hun wensen aansluiten. Collegiale visitatie Samen met een aantal vergelijkbare scholen voeren we onderlinge collegiale visitaties uit. Ter voorbereiding van zo n visitatie wordt door de te bezoeken school een zelfevaluatie geschreven. Daarna wordt de school bezocht door een aantal collega s van andere scholen. Dit resulteert in een rapport met aanbevelingen voor kwaliteitsverbeteringen. Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen. Scholen moeten zich verantwoorden over hun onderwijs en sociale veiligheid. Verder controleert de inspectie of scholen zich houden aan de wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft. Informatie over de inspectie is te vinden op Bestuur en toezicht College van Bestuur Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam (KAVOR). Het CvB bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB bestaat uit de heer drs. A.L. Bos, tevens rector van onze school. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De leden van de RvT zijn: dhr. ir. J.J.J.J. Brockhus (voorzitter) dhr. R. Meijer (penningmeester) dhr. F.H. Erkens dhr. ir. Th.P.P. Jurgens mw. mr. D.Y.M. Korthals Altes-Biemans dhr. L. Lubeek Het correspondentieadres van de Raad van Toezicht is: postbus 84137, 3009 CC Rotterdam. Medezeggenschapsraad In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van 2007 is de inspraak van de diverse schoolgeledingen (ouders, leerlingen, docenten en onderwijs ondersteunend personeel) wettelijk verankerd. Tot de bevoegdheden van de MR behoren - het instemmingsrecht in fundamentele schoolzaken zoals verandering van de onderwijskundige doelstellingen, het schoolreglement en vaststelling van het schoolplan - het adviesrecht inzake de grondslag van de school, het lesrooster en de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van de school De leden van de MR opereren zonder last of ruggespraak. 7

9 8

10 Samenwerking Basisscholen Onze school hecht veel waarde aan goede contacten met de basisscholen. Jaarlijks wordt met een grote groep basisscholen overleg gevoerd. Hierbij vinden gesprekken plaats over individuele leerlingen en over tal van zaken die met de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs te maken hebben. Roncalli Mavo Wij werken nauw samen met de Roncalli Mavo. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen in beide richtingen kunnen overstappen naar het andere schooltype. Onder het hoofdstuk ouders vindt u meer informatie. Adres Roncalli Mavo: Tattistraat 3-5, 3066 CE Rotterdam. Tel.: , website Juniorcollege Utrecht/U-talent Het Junior College Utrecht (JCU) is een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht en dertig havo/vwo scholen, waaronder onze school. Meer informatie hierover vindt u onder hoofdstuk Excellentie op pagina 15/16. Semper Movens De Stichting KAVOR is lid van de Vereniging Semper Movens, een samenwerkingsverband van zelfstandige schoolbesturen. De samenwerking richt zich met name op aspecten van werkgelegenheid, ontwikkeling van integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg (zelfevaluaties en visitaties). Daarnaast streeft de vereniging naar uitwisseling van onderwijskundige zaken. ECE De stichting Educatief Centrum Emmauscollege (ECE) stelt een aanbod aan activiteiten samen voor zowel leerlingen van onze school (Verlengde school) als ouders, wijkbewoners en overige geïnteresseerden (Avondschool). De verantwoordelijkheid voor de organisatie van activiteiten ligt bij de coördinator van de stichting. In het stichtingsbestuur zijn ouders en leden van de schoolleiding vertegenwoordigd. Aan de diverse cursussen zijn kosten verbonden. Verlengde school - In het huiswerkinstituut kunnen leerlingen onder begeleiding van tot uur hun huiswerk maken. - Het ECE organiseert in het verlengde van het schoolrooster cursussen Spaans voor tweede- en derdeklassers. Alle leerlingen ontvangen bij voldoende prestaties een schoolcertificaat. - Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen via het ECE begeleiding op maat krijgen. Avondschool Voor geïnteresseerden wordt ieder schooljaar in twee perioden een gevarieerd cursuspakket aangeboden. Het aanbod is te vinden op website Koers VO Bij het regionaal samenwerkingsverband Koers VO zijn schoolbesturen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs en hun vestigingen van scholen in Rotterdam e.o. aangesloten. Wij maken deel uit van dit samenwerkingsverband. De aangesloten scholen geven praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat zij een diploma kunnen halen of voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Een niksmachientje (brugklas) 9

11 Onderwijs

12 2. Onderwijs Wij bieden activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen. Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) is algemeen vormend en duurt vijf jaar. Het havo-diploma biedt toegang tot het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bestaat uit het atheneum en het gymnasium en duurt zes jaar. Een vwo-diploma geeft toegang tot de universiteit of tot het HBO. Om de leerlingen actief bij de lesstof te betrekken en om in te spelen op verschillen tussen leerlingen, maken wij steeds meer gebruik van ICT als hulpmiddel. Zo zijn alle leslokalen voorzien van een smartboard en hebben alle docenten de beschikking over een laptop die zij tijdens de les gebruiken. We besteden veel aandacht aan de deskundigheidsbevordering van onze docenten op dit gebied, omdat ICT een hulpmiddel is waarmee leerlingen beter en gemotiveerder kunnen leren. Ook werken wij al enkele jaren met een elektronische leeromgeving. Eerste Fase; de onderbouw De eerste fase omvat de brugklas, 2/3 havo en 2/3 vwo. Brugklas Alle eersteklassers worden in gemengde brugklassen geplaatst. De brugperiode duurt één jaar en in de loop van dat jaar wordt vastgesteld welk onderwijstype na de brugperiode het beste bij de leerling past. Het is in principe niet mogelijk in de brugklas te doubleren. Om tot een goede beslissing te komen wordt niet alleen naar de resultaten gekeken, maar ook naar de studiehouding, de inzet en de interesse van de leerling. Het advies van de basisschool, de wensen van de leerling en de opvattingen van de ouders/ verzorgers spelen daarbij ook een rol. Dat geldt ook voor de keuze tussen atheneum en gymnasium. Studielessen en plusuren In de eerste periode van de brugklas zijn er drie studielessen per week, waarin een effectieve manier van leren en een goede studiehouding worden aangeleerd. Ook is er aandacht voor het sociale proces in de klas. Na de eerste periode in de brugklas worden twee van de studielessen omgedoopt tot plusuren. In de plusuren kunnen leerlingen in overleg met de mentor intekenen voor ondersteunende of verdiepende activiteiten, zoals filosofie, sterrenkunde of science. Of zij kiezen voor een serie introductielessen klassieke talen om te onderzoeken of het gymnasiale onderwijs iets voor hen is. Klas 2 en 3 Vanaf klas 2 volgen de leerlingen onderwijs op één van de afdelingen havo, atheneum of gymnasium. De studielessen krijgen in de tweede klassen een vervolg. De aangeleerde vaardigheden worden in deze lessen onderhouden en versterkt. Maatschappelijke stage in klas 3 In de derde klas maken leerlingen kennis met vrijwilligerswerk bij zorginstellingen, sportverenigingen en buurthuizen. Vanuit de school worden leerlingen begeleid bij het zoeken en vinden van een stageplek. De stage omvat in totaal 30 uur en wordt afgesloten met een verslag. Tweede fase; de bovenbouw De leerlingen ontvangen een tweede fasegids met daarin alle informatie over de bovenbouw. De tweede fase omvat de leerjaren 4/5 havo en 4/5/6 vwo. Door de opbouw in profielen wordt meer ingespeeld op de eisen die de maatschappij en de vervolgopleidingen stellen. Profielen In de bovenbouw van havo en vwo kiezen alle leerlingen een profiel. Een profiel is een combinatie van vakken die naar inhoud en aanpak raakvlakken met elkaar hebben. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C & M) Economie en Maatschappij (E & M) Natuur en Gezondheid (N & G) Natuur en Techniek (N & T) Elk profiel bestaat uit drie delen. Er is één gemeenschappelijk deel. Daarnaast is er een profieldeel met vakken die kenmerkend zijn voor dat profiel. Ten slotte is er een vrije ruimte. Daarin kunnen leerlingen vakken volgen uit een ander profiel, om hun mogelijkheden in een vervolgstudie te vergroten. 11

13 Lessentabel onderbouw lesuren lesuren lesuren lesuren lesuren lesuren lesuren VAK 1B 2A 2G 2H 3A 3G 3H aardrijkskunde (ak) biologie-verzorging (bv) 2, drama (dr) 0,5 Duits (du) economie (ec) Engels (en) Frans (fa) geschiedenis (gs) Grieks (gr) 3 2 handvaardigheid (ha) 2 2 handvaardigheid-techniek (ht) informatie en communicatie (ic) 1 huiswerkuur (hwu) 1 2 keuzebegeleiding (kb) kunst (ku) 2 2 Latijn (la) 3 3 levensbeschouwing (lb) lichamelijke opvoeding (lo) muziek (mz) natuur/scheikunde (ns) 4 natuurkunde (na) Nederlands (ne) plusuren (plus) 2 rekenvaardigheid (rekv) 0,5 0,5 1 scheikunde (sk) 2 2 studieles (sl) 1 0,5 0,5 1 tekenen (tk) wiskunde (wi)

14 Lessentabel bovenbouw lesuren lesuren lesuren lesuren lesuren VAK 4H 5H 4V 5V 6V aardrijkskunde (ak) algemene natuurwetenschappen (anw) 2 biologie (biol) culturele kunstzinnige vorming (ckv) 2 2 Duitse taal en literatuur (dutl) economie (econ) Engelse taal en literatuur (entl) filosofie (fi) Franse taal en literatuur (fatl) geschiedenis (ges) Griekse taal en literatuur (+kcv) (grkc) informatica (in) keuzewerktijd (kwt) kunst (beeldende vormgeving) (kubv) kunst (muziek) (kumu) Latijnse taal en literatuur (+kcv) (lakc) levensbeschouwing (lb) lichamelijke opvoeding (lo) maatschappijleer (maat) 2 2 maatschappijwetenschappen (maw) management en organisatie (mo) mentoruur (mtu) natuurkunde (nat) Nederlandse taal en literatuur (netl) scheikunde (schk) wiskunde A (wisa) wiskunde B (wisb) wiskunde C (wisc) wiskunde D (wisd)

15 14

16 Studielast In de tweede fase wordt niet langer in lesuren gerekend, maar is er bij elk profiel sprake van een minimale studielast. De tijd die nu voor een vak beschikbaar is, wordt uitgedrukt in studielasturen, waarbij men uitgaat van de gemiddelde tijd die een leerling nodig heeft om zich een bepaalde hoeveelheid stof eigen te maken, zowel op school als thuis. De studielast omvat, naast het volgen van lessen, alle werkzaamheden die een leerling voor een vak moet verrichten, zoals huiswerk maken, werkstukken schrijven, boeken lezen, werken in de mediatheek en deelname aan excursies. De programmering van de tweede fase is gebaseerd op het eenvoudige principe dat een schooljaar bestaat uit veertig werkweken van veertig uur. Deze uren worden over de vakken verdeeld. De verdeling van de studielast over lesuren, huiswerk, zelfstudie enz. wordt door de school bepaald. Naast de uren op de lessentabel kunnen leerlingen KWT (keuzewerktijd) volgen, oriënteren zij zich op hun vervolgstudie (OVO) en sluiten zij hun loopbaan af met een profielwerkstuk (PWS). Excellent Talent krijgt alle ruimte op het Emmauscollege. We bieden binnen en buiten de lessen veel aan om leerlingen die meer aan kunnen, uit te dagen. We richten ons daarbij niet op één bepaalde doelgroep, maar bieden een breed aanbod dat verdieping en uitdaging geeft op het gebied van taal, techniek, maatschappij, cultuur en sport: In de plusuren in de brugklas kunnen getalenteerde leerlingen kiezen voor verrijkende modules, zoals CKV-junior, archeologie, science, filosofie en sterrenkunde. Leerlingen die zich verder willen bekwamen in de Engelse of Franse taal, kunnen zich inschrijven voor Cambridge First Certificate in English of voor het Delf Scolaire examen. Beide cursussen leiden op tot een internationaal erkend diploma in de betreffende taal. Daarnaast is er in de tweede en derde klas de mogelijkheid om Spaans te leren. Leerlingen kunnen hun talenten op het gebied van sport, muziek, toneel en kunst laten zien tijdens de vele activiteiten die we gedurende het schooljaar organiseren. Het excellentieprogramma reflectie van perfectie voor leerlingen met een bijzonder tekentalent is hiervan een mooi voorbeeld. Elk jaar neemt een groot aantal leerlingen met succes deel aan nationale wedstrijden tussen scholen en regionale debatwedstrijden. Bovendien worden examenleerlingen van wie de cijferlijst tot de beste tien procent van Nederland behoort, lid van de Socrates Honour Society, een stichting die toptalent samen brengt in een uniek landelijk netwerk, waarin uitblinkers worden geholpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en worden gestimuleerd om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Afgelopen schooljaar is op het Emmauscollege voor de excellente leerlingen in de maatschappij-geörienteerde vakken het programma M-Excellent opgezet. In dit traject volgen de geselecteerde leerlingen lezingen van diverse docenten van hogescholen en universiteiten en nemen zij deel aan trainingen op het gebied van media, macht en beïnvloeding. Daarnaast zijn zij te gast op de Hogeschool Utrecht en nemen zij een kijkje achter de schermen van het NOS-journaal. Leerlingen met Management en Organisatie in het vakkenpakket kunnen hun bedrijfseconomische kennis verbreden met het Associatiediploma Elementair Boekhouden. Wij zijn één van de 250 scholen in Nederland die met het programma Bèta Excellent van het Platform Bèta Techniek samenwerken om het aandeel leerlingen met een natuurprofiel in de school te vergroten en om deze leerlingen de kans te geven hun talenten op bètagebied verder te ontplooien. In de plusuren in de brugklas wordt aan de leerlingen een serie science-lessen gegeven om hen op speelse wijze kennis te laten maken met het doen van natuurwetenschappelijk onderzoek. De leerlingen 15

17 doen onder begeleiding proefjes op het gebied van scheikunde, natuurkunde en biologie in het binas-lab. Het U-talentprogramma biedt excellente havoleerlingen in de bovenbouw de mogelijkheid om zich op de Hogeschool Utrecht te verdiepen in en begeleiding te krijgen bij alle aspecten van het profielwerkstuk. Zij krijgen ondersteuning bij het bedenken van een goed onderwerp, het maken van een uitvoerbare opzet, het formuleren van een onderzoeksvraag en het uitvoeren van de experimenten. Getalenteerde leerlingen uit 4 vwo kunnen zich aanmelden voor deelname aan een biologisch ingerichte Masterclass. Zij volgen een verrijkende module over hedendaagse biologische principes en technieken en mogen in dat kader ook meedoen aan twee studiedagen op het Junior College Utrecht (JCU). In 5 vwo is er de BètaPlus-klas. De leerlingen die zich voor deze klas hebben opgegeven en na een selectieprocedure zijn toegelaten, volgen verdiepende modules, krijgen les van diverse gastdocenten en nemen deel aan excursies naar verschillende wetenschappelijke instellingen. Voor een kleine groep leerlingen uit klas 5 en 6 vwo bestaat de mogelijkheid om op het Junior College in Utrecht (JCU) een tweejarig programma in de bètavakken te volgen. De geselecteerde leerlingen nemen twee dagen per maand deel aan een campusprogramma op het JCU in Utrecht. Zij volgen verdiepende en verrijkende modules en doen practica en onderzoek in universitaire laboratoria; daarbij worden ze begeleid door wetenschappers die werkzaam zijn aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast schrijven ze daar hun profielwerkstuk: ze zetten zelf een onderzoek op en maken op die manier kennis met een onderzoeksgroep. Zo krijgen ze inzicht in actuele bètaonderwerpen en leren wetenschappelijk onderzoek te doen - een goede manier om een beeld te krijgen van wat bèta-opleidingen op de universiteit inhouden. Op school volgen deze leerlingen een schoolprogramma dat bestaat uit het onderwijs in de bètavakken én schoolprojecten en uitdagende opdrachten die ruimte bieden voor eigen initiatief en ideeën. Ook wordt het campusprogramma voorbereid. Dit tweejarige U-talentprogramma heeft een studielast die overeenkomt met die van een extra vak en levert een certificaat op waarmee de leerlingen kunnen aantonen dat zij zich op het vwo hebben onderscheiden en dat van waarde kan zijn bij studies die een decentrale selectie hebben. Verder zijn er nog diverse andere universiteitsprogramma s voor getalenteerde leerlingen waaraan wij onze leerlingen stimuleren deel te nemen, zoals Junior Medschool van het Erasmus MC en verschillende masterclasses in Delft en Leiden. Gymnasium Op het gymnasium krijgen alle leerlingen in de onderbouw Grieks en Latijn en minimaal één van deze talen in de bovenbouw. Als zij deze opleiding tot en met de zesde klas volgen en voldoen aan alle exameneisen, ontvangen zij het gymnasiumdiploma. Vanaf december kunnen leerlingen in de brugklas een eerste serie van zeven proeflessen Grieks en Latijn volgen. Tijdens deze lessen krijgen zij voorlichting over het gymnasium, horen zij verhalen over de Romeinse godenwereld en leren het Griekse alfabet. In de tweede helft van het schooljaar kunnen leerlingen een tweede serie proeflessen volgen, waarin zij eenvoudige Latijnse en Griekse teksten leren lezen. Hierdoor kan een weloverwogen keuze voor het gymnasium worden gemaakt. Vanaf de tweede klas worden alle leerlingen in een havo-, atheneum- of gymnasiumklas geplaatst. Meestal zijn er twee gymnasiumklassen in het tweede leerjaar. Als leerlingen in de brugklas goed hebben gepresteerd en de juiste motivatie hebben, kunnen ze naar twee gymnasium. Dit schooljaar starten we voor alle leerlingen in twee gymnasium met FCE (Cambridge First Certificate in English) in plaats van regulier Engels. We streven ernaar dat leerlingen aan het eind van de onderbouwperiode kunnen 16

18 opgaan voor het FCE Examen (niet verplicht). De kosten voor deelname aan dit examen zijn ongeveer 200,-. Voor de leerlingen op het gymnasium worden leuke extra activiteiten buiten de les georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn bezoeken aan het Archeon, aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en aan de stad Trier. Ook gaan leerlingen in het kader van hun klassieke opleiding regelmatig naar theater en bioscoop. 17

19 Organisatie

20 3. Organisatie De school spant zich in om een veilige en ordelijke werkomgeving te creëren. Dit biedt de beste randvoorwaarden voor een effectief leerproces en het behalen van goede prestaties. Schoolse zaken Lestijden Lesuur gewoon rooster verkort rooster 1e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur Openingstijden school: decanaat: mediatheek: dagelijks van 7.45 tot uur dagelijks van 9.00 tot uur dagelijks van 8.15 tot uur Vakanties Herfstvakantie: maandag t/m vrijdag Kerstvakantie: maandag t/m vrijdag Voorjaarsvakantie: maandag t/m vrijdag Tweede Paasdag: maandag Meivakantie: maandag t/m vrijdag Hemelvaart: donderdag t/m vrijdag Tweede pinksterdag: maandag Zomervakantie: maandag t/m vrijdag Verlof buiten de normale schoolvakanties (afgezien van bijzondere familieomstandigheden) mag niet worden verleend. De schoolleiding is verplicht onwettig verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Verzoeken om extra vakantiedagen kan de schoolleiding niet in behandeling nemen. Jaar- en dagindeling Het schooljaar is in vier perioden ingedeeld. Er kunnen per dag maximaal 8 lesuren van 50 minuten worden gegeven. Na elke twee lesuren volgt er een pauze. Pauzes Leerlingen kunnen in het gehele gebouw pauzeren. Het is niet toegestaan dat leerlingen in de onderbouw tijdens de pauzes en tussenuren het schoolterrein verlaten, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsconrector. De leerlingen van de bovenbouw mogen ook buiten het schoolterrein pauzeren, echter niet in de portieken, tuinen e.d. van de omliggende woningen. Tussenuren en lesuitval In de klassen 1 t/m 3 vinden alle lesuren aaneengesloten plaats. Er zijn dus geen tussenuren. Het is altijd mogelijk dat lessen door ziekte van een docent of om een andere reden niet doorgaan. Bij voorziene afwezigheid van een docent neemt een lesassistent de les over. Bij onverwachte afwezigheid wordt zoveel mogelijk voor vervangende werkzaamheden voor de leerlingen gezorgd onder leiding van een lesassistent. In de klassen 4 t/m 6 zijn tussenuren door de vrijheid van profielkeuze onvermijdelijk. De leerlingen van de bovenbouw kunnen de tussenuren zelf invullen. Leerling-chipkaart Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een leerling-chipkaart. Deze kaart is de elektronische sleutel voor het kluisje en het betaalmiddel voor het maken van kopieën en voor het kopen van versnaperingen in de kantine. De kaart wordt ook gebruikt om absentie of te laat komen te registeren, en als controlemiddel bij schoolfeesten. Schoolgebouw Leerlingenkluisjes Voor elke leerling is een leerlingenkluisje beschikbaar, waarin de jas en waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen. De kosten voor het kluisje zijn in de schoolnota verwerkt. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken van eigendommen, of schade daaraan. 19

emmauscollege schoolgids 2015-2016 O P W E G S A M E N

emmauscollege schoolgids 2015-2016 O P W E G S A M E N ! emmauscollege schoolgids 2015-2016 SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed

Nadere informatie

emmauscollege schoolgids 2015-2016 O P W E G S A M E N

emmauscollege schoolgids 2015-2016 O P W E G S A M E N ! emmauscollege schoolgids 2015-2016 SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium De beeldjes in de gids zijn gemaakt door leerlingen uit de

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

EXAMEN HAVO/VWO 2015

EXAMEN HAVO/VWO 2015 EXAMEN HAVO/VWO 2015 Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie 15 december 2014 examen 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS SAMEN OP WEG

SCHOOLGIDS SAMEN OP WEG SCHOOLGIDS 2017-2018 SAMEN OP WEG SAMEN ONTDEKKEN LEREN & GROEIEN R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd gebouw.

Nadere informatie

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lessentabel vestiging Buitenpost. Lessentabel klas 1 en 2 VMBO. VMBO Leerjaar 1 Leerjaar 2 Lessentabel vestiging Buitenpost Lessentabel klas 1 en VMBO VMBO 1 Vakken Afk TL-1 TL- Nederlandse taal ne 3 3 Engelse taal en 3 3 Duitse taal du Franse taal fa Friese taal fr 0, wiskunde wi 3 Mens & Natuur:

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Infoboekje Tweede Fase

Infoboekje Tweede Fase Infoboekje Tweede Fase Uitgave augustus 2015 VOORWOORD Dit infoboekje heeft betrekking op de Tweede Fase en is bestemd voor docenten en leerlingen van de scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. In deze

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

SCHOOLGIDS SAMEN OP WEG

SCHOOLGIDS SAMEN OP WEG SCHOOLGIDS 2016-2017 SAMEN OP WEG SAMEN ONTDEKKEN LEREN & GROEIEN R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd gebouw.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie

Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Opleidingsomschrijving Vakcode Vakomschrijving Keuzevak lesuren Brugklas Mavo sportklas ak aardrijkskunde Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bi biologie Nee 2 Brugklas Mavo sportklas bv beeldende vorming Nee

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Het belang van goed en verstandig kiezen!!

Het belang van goed en verstandig kiezen!! 1 Het belang van goed en verstandig kiezen!! Het biedt mogelijkheden maar sluit ook mogelijkheden uit. Ruilen kan niet altijd! Overal worden de eisen aangescherpt! Voldoende punten halen Intake gesprekken

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net

Decanen. Uitgebreide informatie rondom studie-/profielkeuze via ouderportal naar www.hetassinklyceum.dedecaan.net Decanen Mevrouw J. van der Meer (H3H3) Mevrouw M. Lamars-Neleman (H3H1 en H3H2) De heer D. Stevens Bouwmeester 10, kamer 17 Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via 053-5730724 Uitgebreide informatie

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Lessentabellen brugklassen

Lessentabellen brugklassen Lessentabellen brugklassen vmbo-k/g/t vmbo-k/g/t Nederlands 2 2 4 4 Engels 2 2 3 3 Duits 2 wiskunde 2 2 4 4 rekenen 1 1 1 1 nask1 1 2 biologie 1 2 geschiedenis 2 1 aardrijkskunde 2 1 creatief (muziek,

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2016-2017 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 1 Examencommissie De examencommissie is als volgt samengesteld: voorzitter:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Het gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

Profielkeuze VWO. Decanenbegeleiding: Klas 3v1 Eibergen mevrouw M. Lamars Klas 3v1 Neede de heer D. Stevens

Profielkeuze VWO. Decanenbegeleiding: Klas 3v1 Eibergen mevrouw M. Lamars Klas 3v1 Neede de heer D. Stevens Profielkeuze VWO Decanenbegeleiding: Klas 3v1 Eibergen mevrouw M. Lamars Klas 3v1 Neede de heer D. Stevens Kamer 17, locatie Bouwmeester 10 Haaksbergen Leerling kan afspraak maken Ouder kan bellen via

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

P rogramma van T oetsing en A fsluiting

P rogramma van T oetsing en A fsluiting P rogramma van T oetsing en A fsluiting HAVO-4 vakinhoudelijk & algemeen deel cursus 2013-2014 30 september 2013 INHOUDSOPGAVE Vooraf p. 3 Jaaroverzicht: Overzicht les- en vakantieweken p. 4 PTA: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1? - ondersteuning via vakdocent - spanning, soms stress * VERVOLGOPLEIDING - (goed) kiezen en actie - kans

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Overgangsnormen Edith Stein College

Overgangsnormen Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2016-2017 1 Inhoud 1. Algemeen gedeelte overgangsnormen... 3 2. Internationale Schakelklas... 4 3. 23 VT... 5 5. Overgangsnormen van 23 VT naar 4 mavo... 5 4. Brugklas...

Nadere informatie

Klas 6. Op naar het eindexamen. Schooljaar

Klas 6. Op naar het eindexamen. Schooljaar Klas 6 Op naar het eindexamen Schooljaar 2016-2017 Programma: Welkom, mw. C. Faassen Overzicht examenjaar, mw. D. Schuijffel Het programma van toetsing en afsluiting, dhr. E. Leijten Het profielwerkstuk,

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIEL- EN PAKKETKEUZE LEERJAAR III WELKOM!!

INFORMATIEAVOND PROFIEL- EN PAKKETKEUZE LEERJAAR III WELKOM!! INFORMATIEAVOND PROFIEL- EN PAKKETKEUZE LEERJAAR III WELKOM!! PROGRAMMA Informatie over de 2e Fase De opbouw van de bovenbouw De profielen Nieuwe vakken Extra vak(ken) Slaag- / Zakregeling Dyslexie en

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie