CATALOGUS WISKUNDE Versie: 9 november 2010 Boekenbezit van: Hessel Pot, Tournoysveld 67, 3443 ER Woerden;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CATALOGUS WISKUNDE Versie: 9 november 2010 Boekenbezit van: Hessel Pot, Tournoysveld 67, 3443 ER Woerden; e-mail: h.n.pot@hetnet.nl."

Transcriptie

1 CATALOGUS WISKUNDE Versie: 9 november 2010 Boekenbezit van: Hessel Pot, Tournoysveld 67, 3443 ER Woerden; Door belangstellenden te raadplegen en te lenen. Boeken van na ±1968 zijn slechts incidenteel opgenomen. Deze lijst is primair samengesteld om in geprinte vorm te gebruiken bij aanschaf-situaties buitenshuis; gestreefd is daarom naar optimale compactheid. Het zwaartepunt van de collectie ligt bij: Nederlandse schoolboeken - voortgezet onderwijs - 20 e eeuw tot de Mammoetwet 68; het streven is deze sectie verder met de incourante(re) uitgaven aan te vullen. De andere rubrieken zijn min of meer begonnen als bijvangst. Inhoudsoverzicht Vóór Nederlands (ook Latijn) e eeuw, LAGER ONDERWIJS, Nederlands e eeuw, LAGER ONDERWIJS, niet-nederlands Rekenkunde Algebra Planimetrie, Stereometrie, Gonio- en trigonometrie Beschrijvende Meetkunde, Perspectief- en projectieleer Differentiaal- en integraalrekening Analytische-, Synthetische-, Nieuwere Meetkunde, Geodesie, Statica Dynamica, Werktuigkunde, Zeevaartkunde en combinaties e eeuw, VOORTGEZET en HOGER ONDERWIJS, niet-nederlands: Duits Engels Frans Zweeds Overige talen/landen e eeuw, LAGER ONDERWIJS, NEDERLAND (tot 1968) e eeuw, LAGER ONDERWIJS, niet - Nederlands Duits Frans Zweeds Overige talen/landen e eeuw, VOORTGEZET ONDERWIJS, Nederlands e eeuw, VOORTGEZET ONDERWIJS, niet- Nederlands:... 55

2 Amerikaans Bahasa Deens Duits Engels Estisch Frans Lets Russisch Vlaams Zweeds Overige talen/landen e eeuw, HOGER ONDERWIJS, Nederlands DELFT, Studieboeken der TH Overige series: e eeuw, HOGER ONDERWIJS, niet - Nederlands: Duits Engels Frans DIDACTIEK, ORGANISATIE, ACHTERGRONDEN Nederlands+Vlaams DIDACTIEK DUITS DIDACTIEK ENGELS DIDACTIEK - FRANS DIDACTIEK ZWEEDS+NOORS VAK-ENCYCLOPEDIEËN, ETYMOLOGIE, NOTATIES, NORMALISATIE TABELLENBOEKEN - TAFELS - NEGOTIANTEN - ALMANAKS RECREATIONAL MATHEMATICS, WISKUNDE-OLYMPIADEN NATUURWETENSCHAPPEN VÓÓR

3 Vóór Nederlands (ook Latijn) 1532 CHRISTIANUS VAN VARENBRAKEN; Die Edel Conste Arithmetica (bewerking door Marjolein Kool 1988, van een handschrift -65 folia- / UB Gent) 1556 ARITHMETI- / CAE PRACTICAE ME- / thodus facilis, per GEMMAM FRISIUM, / medicum ac mathematicum, sam recens / ab ipso autore emendata, & multis in / locis insigniter aucta. // HVC ACCESSERVNT IACO- / bi Peletarij Cenomani annotationes:... LVGDUNI, / ABVD IOAN. TORNAESIUM, / ET GVL. GAZEIUM. / M. D. LVI (facsimile) Tafelen van INTEREST / Midtsgaders De Constructie der seluer, ghecalculeert Door / SIMON STEUIN BRUGGHELINCK. / T ANTWERPEN, / By Christoffel Plantijn in den gulden Passer. / M. D. LXXXII. (Opgenomen in het proefschrift van C.M.Waller Zeper, 1937) 1585 (facsimile) De THIENDE / Leerende door onghehoorde lichticheyt allen rekeningen onder den Menschen noodich vallende, afveerdighen door heele ghetalen sonder ghebrokenen. / Beschreven door SIMON STEVIN van Brugghe. / Tot Leyden, / By Christoffel Plantijn / M. D. LXXXV. (Heruitgave onder Franse titel...avec une introduction par H.Bosmans, sj, 1924) 1604 (facsimile) De Cyfferinghe van / VVILLEM BARTIENS / VAN AMSTELREDAM. / Inhoudende meest alle de Grond-Regulen der / CYPHER-KONST. / Seer nut en dienstelijck den Leerlingen, ende alle Lief-hebberen der konst. T AMSTERDAM, / Ghedruct by Cornelis Claessz. woonende op? / Water int Schrijf-Boeck, Anno Het Eerste deel vande / MATHEMATISCHE VERMAECKLYCKHEDEN. / Te samen ghevoeght / Van verscheyden ghenuchlijcke ende boertige Werck-stucken... Ghetranslateert uyt het Fransch in Nederduytsche tale: ende verrijckt... / Door / WYNANT van VVESTEN, / Mathema.ende Organist der stadt Nieumegen. / Den tweeden druck op nieus oversien ende verbetert. / Tot Arnhem, By Jacob van Biesen, Boecverkoper inden vergulden Bybel, De Cyfer-konst, / Noyt voor desen / Den Leerlinghen grondigher/noch oock duydelijcker/voor-gestelt. / Beschreven door / DAVID COCK VAN ENCHUYSEN. / Den Derden Druck. / Van alle mis-druck ghesuyvert / verbetert / ende merckelijk door den Autheur vermeerdert. / Benevens een korte ende grondighe onderrichtinge, soo van het Italiaens Boeck-houden,als oock vande voornaemste Hooft-stucken des Koop-handels. t Amsterdam, / Voor Hendrick Tjercktz de Vries, Boeck-verkooper/in de Nieuwe Gasthuys-meulen-steegh/in de Cronijck van Vrieslandt. Anno ?? De / CYFER-KONST / Noyt voor desen / Den Leerlingh grondiger noch oock duydelijcker voor-gestelt : / Beschreven door DAVID COCK VAN ENCHUYSEN. / Van alle voorgaende Druck-fauten gesuyvert ende verbetert / door / GUILLIAM VANDER HEYDEN / School ende Cyfer-Meester der Stadt Brussel. /Den laetsten Druck. / T Antwerpen, / By J.J.G. De Marcour, Boeck-drucker ende Vercooper, op de oude Koren-Merckt. / Met Privilegien van Syne Majesteyt De beginselen van de / ALGEBRA OF STELKONST / Volgens de manier van

4 Rentus Des Cartes, / Verklaaart met uytgelezene Voorbeelden ; zoo wel in de Meetkonst, als in de Rekenkonst, / door / ABRAHAM DE GRAAF. / t Amsterdam, / By Jan Rieuwertz, Boekverkoper, in de Dirk van Assensteeg, in t Martelaars Boek, Tabulae SINUUM, TANGENTIUM, et SECANTIUM, et LOGARITHMI SINUUM, TANGENTIUM, & Numerorum ab unitate ad Cum Methodo... Ab A.VLACQ. Amstelaedami, / Apud Henricum & Viduam Theodori Boom, / M DC LXXXI DE GEHEELE MATHESIS OF WISKONST, / Herstelt in zijn natuurlijke gedaante : / Door ABRAHAM DE GRAAF. t Amsterdam, / Gedrukt, by Jacobus de Veer, / Voor Jan ten Hoorn,Boekverkoper over t Oude Heeren Logement, / in de History Schryver, (Zónder de talrijke -96- platen-pagina s. Bindfout bij laatste 8 pp.) 1694 DE GEHEELE MATHESIS OF WISKONST, / Herstelt in zijn natuurlijke gedaante : / Door ABRAHAM DE GRAAF. t Amsterdam, / Gedrukt, by Jacobus de Veer, / Voor Jan ten Hoorn,Boekverkoper over t Oude Heeren Logement, / in de History Schryver, (Eén van de 96 platen ontbreekt: In boek V na p.132 zit plaat no.5 óók op de plaats van no.3.) (Flink aangetast, nog te restaureren.) 1706 A. de GRAAF Inleijding tot de Wiskunst ; Het I Boek. / Van de beginselen der / GEOMETRIA, / Ofte / MEETKUNST. Het II Boek. / Van de Beginselen der / ALGEBRA, / Ofte / STELKUNST. ±1720 Bondig Tractaet vande ARITHMETICA / bestaende in twee deelen, (I. Reken-Konst..., II Progressien, Proporties, Extractie der Quadraet en Cubicq wortel) In t licht gebracht door J. VAERMAN / Mathematicus. / Tot Brugghe, / Bij Pieter vande Cappelle, inden Naem Jesus, / Voor den Autheur De beginzelen / der / Geometria of Meetkonst, / Verhandelende die voornaamste Propositien der Elementen / van / EUCLIDES, / algebraas gedemonstreert, / En in een nette ordre en geschiktheid na vervolg gestelt / door / LAMBERTUS FOCKENS, / Geëxam: Ingenieur en Lant meetre. / EERSTE DEEL / Nooyt voor deezen zoo Gedruckt. Te Groningen, / Voor den Autheur, woonende aan de Noorder Kerke, by wien de Exemplaren zyn te bekomen. M. D. CC. XXXVII GROND-BEGINZELEN / van alle de / mathemathische WEETENSCHAPPEN. Derde deel / Bevattende / De OPTICA, CATOPTRICA, DIOPTRICA, PERSPECTIVA, SFAERISCHE TRIGONOMETRIE, ASTRONOMIE, GEOGRAPHIE, CHRONOLOGIE, en GNOMONICA. / Beneffens een kort Onderricht van de voornaamste Mathematische Schriften. / door / CHRISTIAAN WOLFF. / Professor tot Marburg / Uit het Hoogduits vertaald / door / JOAN CHRISTOFFEL VAN SPRÖGEL, / Med. Doct. Te Amsterdam, / By de Janssoons van Waesberge. / MDCCXXXIX. (In Duitse uitgave: Erster Theil + Anderer Theil; alsook de Auszug aus den Anfangs-Gründen, alle drie de delen) 1742 Tabulae SINUUM, TANGENTIUM, et SECANTIUM, et LOGARITHMI SINUUM, TANGENTIUM, & Numerorum ab unitate ad Cum Methodo... Ab A. VLACQ Amstelaedami, Apud Janssonio-Waesbergios. / M DCC XLII.

5 1747 Het Konstig / CYFFER-BOEK / Van / Mr. JOHAN COUTEREELS, / Van Antwerpen. / Uyt de France Tale Overgezet. / Door H. Cole. / Waar in eenige Regulen zyn na-gelaten / en by-gevoegd het Kort Begryp van t / ITALIAANS BOEK-HOUDEN, / Zeer nut en bekwaam voor alle Leerlingen. / Den laatsten Druk, van Druk-fauten gezuyverd. Tot Middelburg, / Gedrukt by Jacobus Pauwelsen, Boekdrukker en Boekverkoper / woonende in den Kortendelft/ (Ontbreekt: pp. 5-6 en 11-12) 1751? Den Nederlandschen NEGOTIANT, / ofte Tarief Generael van alle koophandelsche Rekeningen, / Soo tot het Calculeren der Munten,... / VYFDEN DRUCK. / Tot Brussel, / By de Weduwe van Joannes Vleugaert. / Men vintse te Koop, / Tot Maestricht, by Jacob Lekens ontrent de PP.Predik-heeren De VERNIEUWDE CYFFERINGE / Van / Mr. WILLEM BARTJENS, / TWEDE DEEL. / Handelende van verscheide Regulen der / REKEN-KONST, / Alle Koopluiden nodig te weten. / Herstelt, vermeerdert en verbetert / door / JAN DE GROOT, / Schoolmeester tot Velsen. / Dezen laatsten Druk neerstig overzien, en van alle voorgaande fauten gezuivert, en met Figuren verrykt. / Nooit voor dezen aldus gedrukt. / t e Amsterdam, bij Gysbert de Groot Keur, Boekverkoper op den Nieuwen-Dyk/ in de Grote Bybel/ ? De VERNIEUWDE CYFFERING / Van Mr. / WILLEM BARTJENS, / TWEEDE DEEL, / Waar door men zonder Behulp van een Meester, of ander Onderwys Leeren kan alle Regulen der / REKENKONST, / Die tot den Koophandel, of anders heel nodig zyn, en ook heel nuttig en dienstig voor de Kunst-lievende Leerlingen. / Door / HAYKE HAANSTRA / Geheel Uitgewerkt, vermeerdert met verscheiden nieuwe Uitwerkingen op een Ligte en Korte Manier, die by veele Meesters nog niet in Gebruik is. / VIERDE DRUK. / Te Amsterdam, / In de Boekwinkel van S.J. Baalde. (4 o ) 1770? De VERNIEUWDE CYFFERINGEN / van / Mr. WILLEM BARTJENS, / GEHEEL UITGEWERKT; / Waardoor men, zonder behulp van een Meester, of ander onderwys, meest / alle de Grond-regulen van de Rekenkunst leeren kan: / Hier is bygevoegd, een TOEGIFT, waardoor men op een veel korter, gemaklyker en ligter wyze de meeste Vraagstukken kan maaken, dan nog by veelen geschiedt: / Vermeerderd met een Korte Practyk om alle GELDSPECIËN op / eene ligte wyze tot guldens te maaken : / door / HAYKE HAANSTRA. /Waar bygevoegd is / De Rekenkunst, voorgesteld voor de eerstbeginnenden, op een veel beter / wyze dan doorgaands geschiedt, byzonderlyk de DIVISIO en / REGEL VAN DRIEËN; door SIERK NIEUWENHUIS, / In leven landschaps-wynroejer en geädmitteerd landmeeter te LEEUWARDEN./ Deeze AGTSTE DRUK van veele en gewigtige feilen gezuiverd. / Te AMSTELDAM, / In den Boekwinkel van S. J. BAALDE. (Meegebonden na : zelfde titel TWEEDE DEEL) 1763? De VERNIEUWDE CYFFERINGE / van / Mr. WILLEM BARTJENS, / Waar uit men meest alle de Grond-regulen van de Reeken-konst leeren kan. Herstelt / Vermeerdert en verbetert, door / Mr. JAN VAN DAM, / En nu in dezen laatsten Druk op nieuws ieder / Vraag na gezien, bewerkt, en van alle / voorgaande Fauten gezuivert, / Door de Wel-ervaren Reken-meester / KLAAS BOSCH.... Tot Amsterdam, / By Adam Meyer, Boekverkooper in de Stilsteeg / in de Zwarte Hen. (Beschadigd: pp.49-50, ontbrekend: pp en 183-4)

6 1798? De VERNIEUWDE CYFFERINGE / van / Mr. WILLEM BARTJENS, / Waar uit men meest alle de Grond-regulen van de Reeken-konst leeren kan. Herstelt / Vermeerdert en verbetert, door / Mr. JAN VAN DAM. / En nu in deezen laatsten Druk op Nieuws ieder Vraag nagezien, bewerkt, en van alle voorgaande Fauten gezuiverd. / Door de Wel-ervaren Reken-meester / KLAAS BOSCH.... Tot Amsterdam, / By Adam Meyer, Boekverkooper/op de Nieuwezijds Voorburgwal/over de Nieuwe Kerk/in de Zwarte Hen DE SES EERSTE BOEKEN DER BEGINSELEN VAN EUCLIDES / Op een korte en klare manier gedemonstreert./.door./.hendrigk COETS, / Lector in de Mathesis te Leyden. / Met een Voorreden, eenige Aanmerkingn en Byvoegselen op de zes eerste Boeken van Euclides, verrykt door. WILHELMUS LA BORDUS, / Lector Matheseos in de Universiteyt te Leyden. / Waar by gevoegt is Zyne Redenvoering over het Nut der Wiskunde, / Gedaan den XXIII. October \ Den Vierden Druk veel verandert en verbeetert. / Te Leyden, / By Samuel Luchtmans en Zoonen, / MDCCLII 1756 De ALGEBRA gemakkelyk gemaakt: / of de / Beginselen der STELKUNDE / Op eene nieuwe en gemakkelyke wyze voorgesteld, / Nevens derzelfver Gebruik en Toepassing;...Door den Heere / NATHANAEL HAMMOND. / Uit het Engelsch vertaals en vermeerderd met een / AANHANGSEL, / En met een VOORBEREIDENDE REKENKUNDE, / Ontleend uit de Arithmetica Universalis van den Ridder ISAAK NEWTON. / Te Amsterdam, / By Isaak Tirion, / MDCCLVI 1758 Groot en volledig WOORDENBOEK / der / wiskunde, sterrekunde, meetkunde, rekenkunde, tuigwerkkunde, burger-, scheeps- en krygsbouwkunde, gezichtkunde, wateren vuurwerkkunde, / benevens andere nuttige / KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, / waar in de WOORDEN EN ZAKEN, / In de beschouwende en oefenende Wiskunde enz. voorkomende, duidelijk omschreven, en de spreekwyzen der Kunstenaren en Handwerklieden ontvouwt worden. / Getrokken uit de Werken der vermaardste Mannen,... / Uit het Hoogduitsch vertaald, door / JOAN LEVINUS STAMMETZ. L.L.C. / En overzien door / WILLEM LA BORDUS, / Leeraar der Wiskunde te Leiden.... Te Amsterdam, / By Steven van Esveldt, Boekverkoper. MDCCL VIII. (Duits origineel van CHRISTIAAN WOLFF) 1760 DE CYFERKONSTE / item de grondtregels der / GEOMETRIE / Met de LANDTMETERYE / Als oock de / WYNROEYERS-KONSTE / Ende de maniere om / SONNEWYSERS TE MAECKEN / Door / G. LE PAGE / Professor van de Mathesis, in de Universiteyt van Loven. / Tot Loven, / By Joan. Franc. van Overbeke, / In de Gulde Lampe / Met Approbatie (LE PAGE , herdrukken: 1769, 1802) 1763 Algemeene Oefenschoole van Konsten en Weetenschappen. / Vierde afdeeling; behelzende de wiskonstige weetenschappen en t geen tot dezelve behoort. EERSTE DEEL. / Te Amsterdam, / By Pieter Meijer, vooraan op den Vygendam, / MDCCLXIII. (Bewerking naar het Engels van Benjamin Martin: The general magazine of arts and sciences, philosophical, philological, mathematical and mechanical)

7 1766 MATHEMATISCHE / RARITEITEN-KAMER. / Zynde een volkoomen beschryvinge / van de / ALGEBRA. / vervat in IV. boeken. / Waar in alle Deelen, Voorvallen en Konstgreepen door verscheiden Werkstukken en Reegels worden verklaart, en opgeheldert :... / door / SYMON PANSER / Stads Mathem: Leer-Meester der Wis, Sterre en Zeevaard Kunde tot Embden. Te Amsterdam, / By David Klippink, Boekverkoper in se Nes op de Hoek van de Heremiete-steeg, Algemeene Oefenschoole van Konsten en Weetenschappen. / Vierde afdeeling; / behelzende / de wiskonstige weetenschappen en t geen tot dezelve behoort. / TWEEDE DEEL. Te Amsterdam, / By Pieter Meijer, op den Dam, / MDCCLXX (Bewerking naar het Engels van Benjamin Martin) 1770 GRONDBEGINSELS DER MEETKUNST, of Kort begrip der ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides...PIBO STEENSTRA, Tweede druk, 1770 (Ontbreekt: titelblad en voorwerk tem. p.xiv. Eerste druk 1763) 1772 De klaere / ende / gemakkelijke / ARITHMETICA / ofte / CYFER-KONST / verthoont sonder duysternisse ende moyelykheid. / Inhoudende / Alle de Specien in t geheel ende in t Gebroken,... / Alles soo verstaendelyk ende bevattalyk voorengestelt, dat men dese Konst sonder mondelyk Onderwys by sig zelven kan leeren. / Gemaekt door F. NAERT. Tot Gendt, /By de Weduwe van Michiel de Goesin, recht over den Raed, in t groen Cruys. / M. DCC. LXXII Bundel van WISKUNDIGE UYTSPANNINGEN / Uyt eenige Hoogduytsche Autheuren / by een verzameld, en vertaald door JACOB OOSTWOUD, / Mathematicus te Oostzaandam... / Te Purmerende,... z.j. (pag. X: 1776) Bevat acht vertaalde titels: Joseph Crummel; Het Nut der Algebra in alle Wetenschappen Gerlof Hiddinga; Aanleyding tot de Algebra of Stel-konst (Duits 1735) Geerlof Hiddinga; Eerste verzameling van hondert Algebrasche Voorstellen (Duits 1744) Geerlof Hiddinga; Tweede verzameling van hondert Algebrasche Voorstellen (Duits 1736) Geerlof Hiddinga; Derde verzameling van hondert Algebrasche Voorstellen (vertaling 1771) Heinrich Meisner; Arithmetische Roozenkrans / Te samen gebonden / Uyt 100 Arithmetische Bloemen... Henrich Meisner; Arithmetische- en Geometrische- Algebrasche KONST-KETEN, /Bestaande in...(duits 1690) Henrich Meisner; Mathematisch Konstwekkertje, /Bestaande in 60 uytgelezen Voorsteltjes 1777 Inleiding tot de beschouwende en werkdaadige MEETKUNDE / En het gebruik van dezelvde in het Landmeeten, Waaterpassen enz. / Op eene Nieuwe en Eenvoudige manier voorgesteld en betoogd ddor / J.J. BLASSIÈRE / Meester in de vrye Kunsten, Leeraar in de Wysbegeerte en Geadmitteerd Landmeeter.... / TWEEDE DEEL. / In s Gravenhage / ByJohannes Mensert, / MDCCLXXVII Grondig onderwijs in het ITALIAANS BOEKHOUDEN, / waar in / Gedemonstreert worden de regte Gronden en Toevallen dezer Konst.... Zeer dienstig en noodzakelyk voor alle.... / door / H. DESAGULIERS, / Meester in de Wiskonst en t Boekhouden. / VYFDE DRUK, / Vermeerderd en Verbeterd. Te Amsterdam, / By Matthys Schalekamp, op het Rokin, O.Z. over den Overloop van de Beurs. / MDCC LXXX ELEMENTA ARITHMETICAE ET ALGEBRAE. / Lovanii, e typographia academica. / M. D. CC. LXXXII. (auteur: Jean François Thysbaert)

8 1782 Algemeene OEFENSCHOOLE van Konsten en Weetenschappen. / Vierde afdeeling. / Behelzende / De Wiskonstige weetenschappen en t geen tot dezelve behoort. / DERDE DEEL. / Te Amsterdam, / By Pieter Meijer, op den Dam, / MDCCLXXXII HISTORIE DER WISKUNDE / In welke...door den Heere MONTUCLA...uit het Fransch vertaald...door ARNOLDUS BASTIAAN STRABBE... Eerste deel / Te Amsterdam, / By de erven van F.Houttuyn / MDCCLXXXII Tweede deel / By P.G. Geysbeek, Boekverk. op de Princegragt en... / MDCCCXXXVII Derde deel / By P.G. Geysbeek, Boekverk. in de Watersteeg by het Rokin / MDCCXCVII Vierde Deel / By P.G. Geysbeek, Boekverk.opde Lelygragt, tussen de Keiz.../ MDCCCIV 1790 Eerste beginselen van de ARITHMETICA of REKENKUNST, ten gebruike der schoolen / TWEEDE DEEL, Opgedragen aan t... / door ARNOLDUS BASTIAAN STRABBE, / Te Amssterdam, By J.B.Elwe, Boekverkooper op de Pypenmarkt by de Dam Grondbeginsels der MEETKUNDE / door / J.H. VAN SWINDEN, / Hoogleeraar in de Wysbegeerte, wis- natuur- en sterrekunde te Amsterdam,.../ Te Amsterdam, / By Pieter den Hengst. / MDCCXC 1791 REEKENBOEK / voor de / NEDERLANDSCHE JEUGD./ Door / H. AENEAE, / A.L.M. Phil.Doct., en lid van verscheidene geleerde genootschappen. / Uitgegeven door de / Maatschappij: Tot nut van t algemeen. / Eerste Deel. Te Leyden, bij / D. du Mortier en zoon, en te Deventer, bij J.H. de Lange. MDCC XCI De vernieuwde CYFFER-KONST, / Noyt voor dezen zoo gedrukt nochte den Leerling grondiger en duydelyker voorgesteld : / door DAVID COCK VAN ENCHUYSEN. Vermeerderd met..., door J.B. WAPPERS / van Antwerpen. / Nauwkeurig overzien, en merkelyk verbeterd. / Tot Gend, / By Bernard Poelman, op de Hoogpoorte in het gekroond Zweird. / M. D. CC. XCIX Eerste beginselen der FLUXIE-REKENING /behelzende...wiskunde / door ARNOLDUS BASTIAAN STRABBE / Mathematicus en Wynroeijer te Amsterdam... Te Amsterdam, by J: B: ELWE, / Boekverkooper op de Pypenmarkt by de Dam./ MDCCXCIX 17?? CYFFER-BOEK / Inhoudende meest alle de Regels van de gemeynen ARITHMETICA, / waer onder de WISSEL-REKENINGE, / Voorgesteld op zoo eene wyze, dat men daer uyt kan kennen... / Door H. B. / In dezen derden Druk door eenen bezonderen Liefhebber vermeerderd met verscheyde Wissels,... / T Antwerpen,/ By HUBERT BINCKEN, Boek-drukker en Verkooper, op de Katte-vest. (Eerste druk 1772 (KB-Den Haag), tweede druk zj (Erasmus Univ.Rotterdam)) 1803 Een korte en klaare ONDERWYZING in de Beginselen van de ALGEBRA of STEL- KONST, / Waar in niet alleen...bartjens...wilkens...maar ook de Graaf, / door PIETER VENEMA,.../ ZEVENDE DRUK..../Te Amsterdam, By de Wed. J. Loots en J. Zwigters en nu by deszelfs opvolger, Hendrik Mooy, Boek-, Zeekaartverkooper en Graadboogmaaker, in de Nieuwebrugsteeg, in den Jongen Lootsman. / 1803.

9 Vóór niet-nederlands 1483 (facsimile 1966) BAMBERGER RECHENBUCH, vermoedelijk door ULRICH WAGNER + Nachwort von J.J. Burckhardt 1574 (facsimile 1992) ADAM RISEN /Rechenbuch, auff Linien und Ziphren, in allerley Hand/ thierung, Geschäfften unnd Kauffmanschaft... / (facsimile 1954) RENÉ DESCARTES LA GÉOMÉTRIE. Originele Franse tekst, plus Engelse vertaling (1925) door D.E.Smith en Macia L.Latham ELEMENS DE GEOMETRIE, / où par une methode courte & aisée l on peut apprendre ce qu il faut sçavoir d Euclide, d Archimede, d Appolonius, & les plus belles inventions des ancien & des nouveaux Geometres. / Par le P. IGNACE GASTON PARDIES, de la Compagnie de Jesus. / Seconde Edition, revûë & corrigée. A Paris, / Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, ruë S.Jacques, aux Cicognes. / M. DC. LXXIII. / Avec Privilege de Sa Majesté. 1679, 1705, 1768 (facsimile 1966) Hernn Von Leibniz Rechnung mit Null und Eins. Drie geschriften van Leibniz over het duale rekenen. Met commentaar. Herdenkingsuitgave 1966 door SIEMENS AG 1687 (4e1960 van Cajori s heruitgave1934 van Engelse vert.1729) PHILOSOPHIA NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA / Is. NEWTON / Londini, / Anno MDCLXXXVII Tabulae SINUUM TANGENTIUM ET SECANTIUM /Ad partium Radium. / Nec non LOGARITHMORUM, SINUUM AC TANGENTIUM /Ad partium Radium. /Auctore D. OZANAM Mathematicae Professore Regio. /AMTELODAMI. /Apud GEORGIUM GALLET. /M. DC. XCVII ARITHMETICA PRACTICA / tum regulis / tum quaestionibus explanata A / Quodam è Societate JESU. / Coloniae Agrippinae, Typis Petri Theodori Hilden, Anno (mist p.145-6) 1706 L ARITHMETIQUE DE BARREME, / ou le livre facile pour apprendre l Arithmétique de soy-même & sans Maître. / Augnenté dans cette nouvelle Edition de plus de 190 pages ou Regles differentes, par N. BARREME. /... A PARIS / M. DCCVI Die wahre VAUBAN, oder der von den Teutschen und Holländern verbesserte französische Ingenieur / worinnen I. die Arithmetic, II. die Geometrie, III. die off- und deffensiv- Kriegs- Bau-kunst / nach den Grundsätzen des berühmten Herrn von Vauban.../mathematisch bewiesen und.../ von Leonard Christ. STURM / Nurnberg, Bey Peter Conr. Monath / 1737 (Incompleet exemplaar. Ontbrekend: gravure, titelblad, Bericht I-IV, tekstpag.1-6, register p.6-11; geen Anhang van 60 pp. door Goulon) 1741 ARITHMETICA eller RAEKNE-KONST, / Til en grundelig Inledning för Swea-rikes ungdom / Utgiwen af ANDERS CELSIUS / Mathes....Andra Uplaget, / Stockholm, / Hos Gottfried Kiesewetter, Kongl. Academ. Bokhandlare i Upsala, / (meegebonden na 1744 Strömer)

10 1744 EUCLIDIS ELEMENTA eller grundliga inledning til GEOMETRIEN, / Til Riksens Ungdomstienst paa Swenska Spraaket utgifwen / af MAARTEN STRÖMER,.../ Första Delen / Som innehaaller de Sex första böckerna.... Upsala / Säljes uti Gottfried Kiesewetters Boklaada. / Der ANFANGS-GRÜNDE aller MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN / Erster Theil, Welcher Einen Unterricht von der Mathematischen Lehr-Art, die Rechen- Kunst, Geometrie, Trigonometrie, und Bau-Kunst in sich enthält,...von CHRISTIAN FREIHERRN VON WOLFF, / Seiner... Franckfurt und Leipzig / Zu finden in der Rengerischen Buchhandlung / A. MDCCL (samengebonden met:) AndererTheil, Welcher Die Artillerie, Fortification, Mechanick, Hydrostatick, Aerometrie und Hydraulick in sich enthält,...von CHRISTIAN FREIHERRN VON WOLFF, / Seiner... Halle im Magdeburgischen / Zu finden in der Rengerischen Buchhandlung / 1750 (In Nederlandse vertaling: Derde deel, 1739) 1752 FLORIANI DALHEM /.../ INSTITUTIONES PHYSICAE /.../ T O M U S I. / INSTITUTIONES MATHEMATICAS, NEMPE ARITHMETICAM, GEOMETRIAM et TRIGONOMETRIAM / COMPLECTENS. // M DCC LII. // VIENNAE AUSTRIAE Auszug aus den Anfangs=Gründen aller Mathematischen Wissenschaften, / Zu Bequemeren Gebrauche Der Anfänger / auf Begehren verfertiget von / CHRISTIAN FREIHERRN VON WOLFF, /... / Neue Auflage, verbessert und mit einen Register vermehrt. /... / The Young Mathematician s Guide : / Being a Plain and Easy INTRODUCTION to the MATHEMATICKS. / In Five Parts. Viz...With an Appendix of Practical Gauging. By JOHN WARD / The Ninth Edition, carefully Corrected. / To which is added, A Supplement, containing the History of Logarithms, and an Index to the whole Work. London: Printed for S. Birt, Zu der Trigonometrie und Ausziehung der Wurzeln nöthige / TAFELN, / Darinnen die Sinus und Tangentes für...nebst Ihren Logarithmis und den Logarithmis der gemeinen Zahlen von 1. bis / wie auch die Quadrat- und Cubic-Zahlen von 1. bis 1000.enthalten sind. / Nebensty einer allgemeinen Regel, alle geradlinichte und sphärische Triangel aufzulösen.? Herausgegeben von CHRISTIAN FREIHERRN VON WOLFF, / Seiner... / Halle im Magdeburgischen, / Zu finden in der Rengerischen Buchhandlung. / (facsimile) RECHERCHES sur différens poits importans du SYSTÈME DU MONDE / Troisième Partie. / Par M. D ALEMBERT, de l Académie... / A Paris, / Chez David, Libraire, rue &... / M. DCC. LVI. / COCKER s Arithmetick. A Plain and Familiar Method, suitable to... / By EDWARD COCKER,... /Perused and published /By JOHN HAWKINS,... /The FIFTY-FIFTH EDITION, carefully Corrected and Amended. /By GEORGE FISHER, Accomptant. Licensed Sept. 3, Roger L Estrange. L O N D O N :

11 1764 Epitome Elementorum MATHESEOS UNIVERSAE / Pars Prima, / Complectens... Conscripta à P. PHILIPPO STEINMEYER S.J. / Augustae Vind. & Friburgi Brisg. / Sumtibus Fratrum Ignatii & Antonii Wagner / Typis Max.Sim.Pingizer MDCCLXIV INSTITUTIONS de GÉOMÉTRIE, / enrichies de Notes Critiques et philosophiques sur la Nature et les Développemens de l Esprit humain :.../ Par M. DE LA CHAPELLE... Quatrième édition,...tome Premier. / A Paris, / Chez Debure pere, Libraire, Quai des Augustins,... / M. DCC. LXV ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA / or, a dictionary of arts and sciences / compiled upon a new plan / in which the different...in three volumes, Facsimile of 1e1771 (sections on Algebra, Arithmetic, Book-keeping, Exchange, Dials, Fluxions, Geometry, Logarithms, Trigonometry, Optics, Perspective, Navigation, Mechanics) 1771 COMPENDIARIA /MATHESEOS /INSTITVTIO /qvam in vsvm /AVDITORUM / PHILOSOPHIAE /elvcvbratvs est / PAVLVS MAKO e S.I. /... / EDITIO TERTIA / V I N D O B O N A E. /.../ MDCCLXXI JOHANN ANDREAS VON SEGNER /Anfangsgründe der Arithmetic, Geometrie / und der Geometrische Berechnungen /aus dem Lateinischen übersetzt. /Zweite Auflage von dem Verfasser selbst durchaus gebessert und vermehret.... Halle im Magdeburgischen COMPENDIUM ALGEBRAE ELEMENTARIS, quod in usum Auditorium Suorem / FRANCISCUS TRENTAL / in alma Universitate Wirceburgensi Professor Matheseos / Wirceburgi, / Typis Joan, Jacobi Stahel. Univkrs. Bibliob. / L ARITHMÉTIQUE EN SA PERFECTION, /mise en pratique selon usage des financiers, gens de pratique, banquiers, et marchands /contenant /par F. LE GENDRE (pp slot ontbreken) 1774 THE PRACTICAL ARITHMETICIAN: or Art of Numbers improved... By the PALLADIUM-AUTHOR, junior / LONDON: 1774 (the author s name: ROBERT TYRELL HEATH.) 1777 ARITHMETIC, RATIONAL and PRACTICAL. / Wherein...useful Rules. Consisting of Three Parts, viz. / I. Vulgar Arithmetic. / II. Decimal Arithmetic. / III. Practical Arithmetic. / By JOHN MAIR, A. M. / Rector at the Academy at Perth. / The Third Edition. / EDINBURGH:... MDCCLXXVII LEÇONS de CALCUL DIFFÉRENTIEL et de CALCUL INTÉGRAL. / Seconde Partie. (auteur: J.A.J. COUSIN ) 1779 ARITHMETICA, eller RAEKNEKONST, / Innehaallande / Et Philosophiskt, Mathematiskt Curieusitets Cabinett, / Inrättadt...wälment författad af HANS JACOB SESEMAN / Arithmetices Magister. / Upsala, / Tryckt hos Direct. Joh. Edman, Aar NEUES ELEMENTARWERK für die niedern Klassen lateinischer Schulen und Gymnasien. / Nach einem zusammenhängenden...plane. / Vierter Theil. Mathematisches Lehrbuch für die achte Klasse, oder den ersten Cursus.... Halle, / bei Johann Jacob Gebauer. / 1780

12 1782 THE COMPLETE MEASURER : / or, the whole art of measuring. / in two parts.... The Fifteenth EDITION revised and corrected / By WILLIAM HAWNEY, Philomath. LONDON / RATIONAL RECREATIONS, / in which the Principles of Numbers and Natural Philosophy are...by a Series of...experiments....by W>HOOPER, M.D. / VOL. IV. / The second edition, corrected. London, / Printed for L. Davis,... / MDCCLXXXII 1783 ANFANGSGRÜNDE der ANGEWANDTEN MATHEMATIK / abgefasst von ABRAHAM GOTTHELF KÄSTNER / Zweyter Theil. /... Wien, / gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern,/ k.k.... Buchhändl. / ANFANGSGRÜNDE der ARITHMETIK, GEOMETRIE, ebenen und sphärischen TRIGONOMETRIE, und PERSPECTIV. / Abgefasst von ABRAHAM GOTTHELF KÄSTNER / Köngl...Gesellschaft. / Der mathem. Anfangsgr. Isten Theils erste Abtheil. / Vierte vermehrte Auflage. / Göttingen / im Verlag der Wittwe Vandenhoek FORTSETZUNG der RECHENKUNST in Anwendungen auf mancherley Geschäffte. / Von ABRAHAM GOTTHELF KÄSTNER. / Der mathemathischen. Anfangsgründe ersten Theils zweyte Abtheilung. / Göttingen, / im Verlag der Witwe Vandenhoeck Vollständige ABHANDLUNG der mathematischen WISSENSCHAFTEN / nach der einzig wahren Lehrart. Von WILHELM BAUER, Direktor... Zweytes Stück. Wien, / gedruckt bei Johann Joseph Jahn, Universitäts-Büchdrucker auf dem alten Bauernmarkte im Gundelhof Nro. 534 im ersten Stock, / Der selbstlernende ALGEBRIST, / oder deutliche Anweisung zur ganzen Rechenkunst, / worunter die Arithmetik und gemeine Algebra, als auch die D&I-Rechnung begriffen ist / von ABEL BURJA / Erster +Zweiter Theil / Berlin und Libau... / Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, Erster Theil 1801, Zweiter Theil L'ARITHMÉTIQUE DE S R BARRÊSME, OU LE LIVRE FACILE /Pour apprendre PAR N. BARRÊSME. M. DCC. LXXXVIII 1795 ARITHMETIK, / af NILS PETTER BECKMARCK, / Lector...Carlberg, / Stockholm, / Tryckt hos Anders Zetterberg, Tables portatives de LOGARITHMES, contenant les logarithmes des sinus et tangentes... / suivant la nouvelle division centésimale.../ précédées d un discours.../ suivies de nouvelles.../ par FRANÇOIS CALLET. / Édition stéréotype gravée, fondue et imprimée par FIRMIN DIDOT, 1795 AN III.(Tirage 1812) 1795 (facsimile van geselecteerde hoofdstukken) Geometrische und Graphische Versuche / oder Beschreibung der mathematische INSTRUMENTE,.../ von GEORGE ADAMS.../ Aus dem Englischen übersetzt von J.G. Geissler.../ Leipzig, 1795 (Bewerking en uitvoerige toelichting van P.Damerow en W.Lefèvre, 1985 Darmstadt.)

13 1797 JOHANN EHRENFRIED VIERENKLEE S ANFANGSGRÜNDE der theoretischpraktischen ARITHMETIK und GEOMETRIE / für diejenigen, welche sich dem Forstwesen widmen. / Nach den gegenwártigen Bedürfnissen verbessert und vermehrt von FRIEDRICH MEINERT, Professor in Halle. /... / Leipzig, / In der Weidmannischen Buchhandlung / TRAITÉS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET DE CALCUL INTÉGRAL; Par CHARLES BOSSUT, / Membre...&c. / TOME PREMIER + TOME SECOND / A PARIS, / De l imprimerie de la République. / An VI CONDILLAC LA LANGUE DES CALCULS (ouvrage posthume) / A Paris, de l'imprimerie de Ch. Houel. / An VI (Ed. vulg.) 1802 VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZUR ALGEBRA / von hrn.leonard EULER / Erster Theil. / Von den verschiedenen Rechnungs-Arten, Verhältnissen und Proportionen. / St. Petersburg, / Gedruckt bey der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (1883 bew. L. Natani) Neue Ausgabe. Verlag von Philipp Reclam jun. / Erster u. Zweiter Theil: 2 ex. (met Biogr. Einl., kleinformaat), Inhalt des ganzen Werks cq. Inhaltsübersicht 1894 OSTWALD S KLASSIEKER DER EXAKTEN WISSENSCHAFTEN, Nr Abhandlungen über VARIATIONS-RECHNUNG, Erster Theil: Joh.Bernoulli(1696), Jac.Bernoulli(1697), Euler(1744) Zweiter Theil: Lagrange(1762, 1770), Legendre(1786), Jacobi(1837)

14 19e eeuw, LAGER ONDERWIJS, Nederlands ANSLIJN N; Rekenboek voor meisjes / ten dienste der scholen, Derde stukje: 7e1837 Karaktertrekken, getrokken uit de algem.en vaderl. geschiedenissen /een leesboek voor de derde klasse..., 2e1808 BENTHEM Gzn A VAN, NIJENHUIS; Rekenboek voor de lagere school /Rekenkundige opgaven, voor zooveel noodig naar typen gerangschikt, St.1(alleen antw. 4e1895), St.2: 1e(+antw.)1886, St.3: 1e(+antw.)1886, St.5: 1e1886, St.6: 2e1891 BESSELING J, VAN DER PUTTEN; Practisch rekenboek voor de lagere school, Vierde stukje: 1e1878 HET BESTUUR der Nederduitsch-hervormde diaconie-scholen te Utrecht; Tweede rekenboek, 2e1868, Derde id, 1e1862, 2e1870, Vierde id, 1e1862, Vijfde id, 1e(vochtschade)1862, Zesde id, 1e1862, Zevende id(evenredigheden), 1e1862 BOESER AL; 1e-5e REKENBOEKJE / Verz. v.voorstellen.., EERSTE: 29e(+antw.)1877, 32e(id.)1879, TWEEDE: 15e1868, 25e(+antw.25e en 24e)1876, 33e1886, 35e1891, 37e(Thieme, +antw.)zj, DERDE: 6e1863, 21e(+antw.)1879, 24e1885, 26e1891 VIERDE: 4e1864, 7e1867, 15e1883, 18e(Thieme, +antw)1900, VIJFDE: 13e(+antw.)1876, 14e(+id.)1878, 17e1885, 17e1885(ander omslag) 1e-3e VERZAMELING van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere school, EERSTE: 5e1862, Antw.17e, 23e(+antw.23e en 22e)1899 TWEEDE: 4e(+antw.)1863, 5e(+id.)1865, 12e(+antw.)1877, 13e(+antw.)1879, DERDE: 2e(+antw.)1864 Vervolg op de handleiding bij t rekenen uit het hoofd, 1874 Nieuw rekenboek voor de lagere scholen, St.1: 21e(+antw.)1880, 28e1891, St.2: 25e1892, St.3: 20e(+antw.12e)1895, St.4: 3e(+antw.3e)1869, St.5: 6e(+antw.6e)1875 Rekenboek voor meisjesscholen, St.1: 2e1860, St.2: 2e1860, St.3: 3e(ontbrekend vanaf p.55)1865, St.4: 4e Losse antwoorden-pagina's (mogelijk niet uit Boeser-boekjes), 1e afdeeling(1-100) - 2e afdeeling(1-100) BOSWIJK D, ZIJLSTRA; Het rekenen in de LS, Tien deeltjes - gebonden: Stukje1: 2e1890, St.2: 3e1893, St.3: 4e1893, St.4: 4e1893, St.5: 4e1893, Voorloper v.st.6: 1e1891, St.6: 4e1893, St.7: 3e1892 St.8: 3e1892, Rekenkundige vraagstukken /een vervolg op stukje8: 1e1888 Idem losse deeltjes: Stukje7: 6e1906, Stukje8: 2e1889, 6e1905 Rekenonderwijs /Een stel rekenboekjes tdv. lagere scholen, Leerjaar4: 2e1909 Theorie der rekenkunde /ten dienste van inrichtingen voor voortgezet onderwijs en van de laagste klassen van normaal- en kweekscholen, hoogere-burgerscholen en gymnasiën, 1e1888 BOUMAN H; De Vormleer in de lagere school /eene handleiding...aankomende onderwijzers, 5e1869 Vormleer /Meetkunde in de lagere school /eene handleiding bij het onderwijzen en tot zelfoefening, 9e1886 BOUWMAN L; Nieuw rekenboek voor de LS, Dl.3A: 1e?1893 Meetkundig rekenboek voor lagere scholen, 2e(op omslag: 3e)zj BRUNT J; Eerste beginselen der rekenkunde/voorgesteld in vragen en antwoorden / ten dienste der scholen, Derde stukje: 4e1811, Bijvoegsel op het eerste stukje(veranderd en vermeerderd... d.anslijn)-1817, Tweede stukje(idem): 2e1821 CALLEGOED N VAN; Rekenboek ten dienste der scholen i.h.koningrijk der Nederlanden, Eerste stukje: 6e1829, Tweede stukje: 9e1854 CLOSSE J Th, ea; Rekenboek voor de volksschool, Vijfde stukje: 1e1872, Zesde stukje: 3e(incl.antw)1884 DOUMA H; zie rubriek: Didactiek EVERDINGEN E VAN; De gewone en tiendeelige breuken /eenvoudige leergang met, St.1: 1e1883 GAST Jz. S DE; Zie rubriek Didactiek GOEDHART JP, TEMPELAAR; Nieuw practisch rekenboek /voor de lagere scholen, Vijfde stukje, 1853 GRIENDT A VAN DE; Zie rubriek didactiek HEMKES Kz. H; Arithmetische voorstellen / tdv.gevorderde lln, kwekelingen en aankomende onderwijzers, Eerste stukje: 1e1848, Tweede stukje: 2e1867 Rekenboek voor jongens van den landelijken stand, Dl.2(Over de Meetkunde): 2e1847 Allereerste beginselen der Meetkunst, of meetkundig rekenboek tdd scholen, Dl.1: 1e?1848 HINSE DW; Rekenopgaven /over onderwerpen uit de natuurkunde /tgv.de lagere scholen, 1eStukje 2e1867 HOOGENDAM J; Derde tweehonderdtal - Voorstellen ter beh.en toep.van de leer der gewone breuken, 1869 HOGERLAND J; Getallen van 1 20 / Rekenboekje bevattende opgn ter schriftelijke...rekenbord, 1879 HOONAARD W VAN DEN; Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden, ingerigt stelsel., Eerste stukje: 6e1832, Derde stukje-eerste gedeelte: 3e1842, Derde stukje-tweede ged.: 1e1824 HOUWEN FJ; Rekenboek voor de lagere scholen, Tweede stukje-1834

15 KOLFF AH VAN DER; Schrijf het antwoord / Opgaven voor het hoofdrekenen voor de lagere school, Eerste leerjaar-1891, Tweede leerjaar-zj, Derde leerjaar-zj, Vierde leerjaar-zj, Zesde leerjaar-zj Praktisch Rekenboek / voor de hoogste klasse der lagere school, Eerste stukje: 2e1897 KOOIMAN K; Zesde Rekenboek / Leer der gewone breuken en evenredigheden..., 3ezj KREGTEN R VAN; Praktisch rekenboek der arithmetica / tgd....(herz. omgew.d.blouw), Derde stukje:3e1850 KREMER Hs; Meetkundig rekenboek /voor de jeugd, 5e1848 LAGERWEIJ H (uitgever); Allereerste beginselen der cijferkunst, Tweede stukje(bevattende de vier hoofdregelen der tiendeelige breuken zoo wel benoemde als onbenoemde) 1e1837 (zonder auteursnaam) LAGERWEIJ Gz J; Practisch cijferboek voor de scholen /bevattende de toepassing van de leer der evenredigheden... /zijnde een vervolg op de drie stukjes van de Allereerste gronden /Eerste afdeling, 1e1842(aanvankelijke titel: Vierde en laatste stukje van de Allereerste gronden der Cijferkunst), 3e1855 LINTZ A VAN; Koopmans rekeningen (veranderd naar de behoefte van onzen tijd en...stelsel d.witlage), Eerste deel: 11e1855, Tweede deel: 5e1838, Derde deel: 12e1830, In schoonschift: Dl.3 opg met uitwerkingen MACÉ JEAN; De historie van twee appeljongens, of hoe een grootpapa... (navert.d.andriessen), 2e1868 (zie ook onder Niet-Nederlands: L'arithmétique de mlle. Lili) MAGNUS; Beschouwend en beoefenend rekenboek / ten gebruike vd scholen in België, 1853 MANIER om de kinderen in t kort het getal te leren / Laatsten en verbeterde Druk, zj (8pp. microformaat) MATHESIS SCIENTIARUM GENETRIX; zie rubriek Voortgezet en Hoger Onderwijs - 19e eeuw MEULEVELT WG; Handboekje/voor de lln. der lagere scholen (Theorie der rekenkunst p ), 10e1876 MOLL JDR; Vormleer, zie voortgezet onderwijs - meetkunde OLM J VAN; Rekenboek (vermeerderd d. Matth.v.Olm, veranderd en vermeerderd overeenkomstig het nieuwe stelsel v.ndl. munten, maten en gewigten d.he Bosch), 1e1820, 3e1824, 8e(d.Rijkens)1845 PELT D VAN; Zie 20e eeuw PIETERS RH; Grondbeginselen der rekenkunde / ten dienste der scholen, St.3: 2e1842, St.4: 3e1865 Practisch Rekenboek /tdd scholen ; door de Tweede Afdeeling van het Schoolonderwijzers-gezelschap te s Gravenhage, St.3: 8e1862 PRINSEN PJ; Aanleiding tot de meetkunde / voor de verstgevorderde lln.op de lagere scholen, 3e1829 Beschouwend en beoefenend rekenboek, Tweede stukje: 4e1847 RAADERSMA Lzn H; Het schriftelijk rekenen in de lagere school, Dl.5: 2e1893 Het rekenen uit het hoofd /in de Lagere School, Stukje5(Gewone Breuken): 3e1886 Rekenboek voor de lagere school, Dl.1: 21e1908, Dl.3: 4e1879, 18e1900, Dl.5: 10e1889, Dl.7: 9e1909 Rekenboek voor herhalingsscholen en de hoogste klasse der lagere school, Dl.1: 2e1896 Rekenboek tdv. Normaal- en kweekscholen v. Onderwijzers: zie rubriek Voortgezet Onderwijs S. ; Eenvoudig rekenboekje voor de Land-jeugd / bevattende..., (uitg.: Groningen, P.van Zweeden)-1853 SCHOLTE H; Zie 20e eeuw VEENSTRA B; De getalleer /Praktisch rekenboekje bij het LO, Dl.4: 1e1860 Vijfde rekenboekje voor de volksschool, 2e1876 VERSLUYS J; Rekenboek voor de lagere school (acht stukjes), Dl.4C: 2e1886, Dl.5: 12e1897, Dl.7: 5e1886(p.3-6ontbr.), 8e1897 Antwoorden op het zesde rekenboekje, 1e1903 Vraagstukken voor het rekenen uit het hoofd, Dl.1: 3e1888 Meetkundig rekenboek voor de lagere school, Dl.3: 2e1899 Vraagstukken bij het onderwijs in de Vormleer, Dl.1: 3e1880, 5e1888, Dl.2: 3e1883 Handleiding bij het Rekenonderwijs /in vijf gedeelten, De methodiek vh rekenen zie rubriek Didactiek WALDA RH; Rekenboekje voor eerstbeginnenden /Vraagstukjes ter toep...., Stukje1: 2e1890 Rekenboek voor de lagere school, Stukje6: 2e1895 WISSELINK WH; Rekenschool / oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen, Dl.1: 2e1883, Dl.5: 5e(besch., mist p.39-42)1885, 6e1886, Dl.6: 9e1891, Antw.bij Dl.6: 4e1894, Dl.7: 6e1888, 12e1898, 17e(herzien d.verkaart)1919, Antw.bij Dl.7: 11e1897, Dl.8: 6e1913 WOLTERING FAR; Rekenkundige opgaven voor de hoogste klassen van lagere scholen /.,1e stukje: 7e1877 Zie ook: 19e eeuw - voortgezet onderwijs / rekenkunde WOLTERING FAR, VAN DER GRINTEN; Rekenboek voor de volksschool, Dl.3-2: 2e1884, Dl.5-2: 7e(+antw.)1907, 6estukje: 2e1884, Dl.8-1: 4e1896 Verzameling van opgaven ter herhaling en uitbreiding van..., 1egedeelte: 2e1887 WUYSTER J; De vier hoofdregelen / Oefeningen voor eerstbeginnenden, 1869 ZERNIKE CFA; Ons rekenonderwijs /Een volledig stel rekenboeken.voor de LS, Dl.5: 1e?1894 Zie ook bij 20e eeuw, voortgezet onderwijs ZIJLSTRA JG; Zie rubriek Didactiek

16 19e eeuw, LAGER ONDERWIJS, niet-nederlands ANDRÉ D; L arithmétique /des écoles primaires /...programmes / Cours élémentaire..., 13e1898 ARWAMISSE EHK REHKENDAMISSE RAMAT (Estisch:Telkundig of rekenk.leerb.): Wiies trük-tartus 1878 BERTHELT A, PETERMANN; Methodisch geordnete Aufgaben zum Tafelrechnen /Neue Bearbeitung / Ausgabe A in acht Heften, Viertes Heft(Unbegrenzter Zahlenraum): 76e1882 BOURQUIN CA; Rechenbuch für Elementar-u.Kreisschulen, Zweiter Theil(Aufgaben für den Unterricht im Rechnen) Dorpat 1847 (een Diesterweg-kloon) BÜTTNER A, KIRCHHOFF; Rechenaufgaben /für sechsklassige Schulen/in 4 Heften, Zweites Heft: 18e1916 DEFAIS L, DOTAINE; Arithmétique élémentaire à l usage des...(liège), degré inférieur, premier livret, 1897? DIESTERWEG FAW, HEUSER; Praktisches Rechenbuch /für Elementar-u.höhere Bürger-Schulen, Erstes Uebungbuch:11e(Elberfeld)1838, 21e(Gütersloh)1862, Zweites Uebungsbuch:5e(Elberfeld)1873, Drittes Uebungsbuch: 2e(Elberfeld)1835 DORSCHEL-LINDAU s Rechenhefte /nach neueren method. Grundsätzen vollständig umgearb.von Lindau, Berbig&Schmidt/AusgabeB für Landschulen, Drittes heft(gemeine Brüche, Decimalbrüche..): 10e1899 "FIRST BOOK OF ARITHMETIC" /for the use of schools (serie: Irish National School Books) 1892 HEILAND F, MUTHESIUS; Rechenbuch für Volksschulen, V.Heft(Ausgabe für Schüler): 2e1899 HENRY F, DEFOIN; Rekenkunde en metriek stelsel / 90 voorbeelden van vraagstukken.(namen), 4e1895 JULLY & ROCHERON; Travail manuel à l école primaire (Classes sans atelier) ( vormleer?), 7e1894 KÖLNER LEHRERVEREIN ; Kölner Rechenbuch, II.Teil-Heft 2+3+4: 43e1910 LINDE LG; Lärobok i Räknekonsten /för begynnare /särskildt lämpad för folkskolorna(stockholm), 1e1850) MACÉ J; L'arithmétique de mademoiselle Lili /à l'usage de M. Toto /pour servir de préparation à l'arithmétique du grand-papa, rond 1860 (zie ook onder Nederlands, Jean Macé) L'arithmétique du grand-papa /histoire de deux petits marchands de pommes, 1862 Histoire de deux petits Marchands de Pommes / Arithmétique du Grand-Papa / Nouvelle édition-augmentée de notions complémentaires d Arithmétique (Trente et unième édition) 316 pp., zj(préface 1862) ROBYNS F-A; Rekenkunde der lagere scholen /hoogste afdeeling (Luik), 1894(nieuwe uitgave) TOISOUL J, WALLON; Le premier livre d'arithmétique /des écoles primaires et des sections..,?e1892 Tweede Rekenboek /van de lagere scholen en de...middelbare scholen,?e1910 VOS PA DE, DE KONINCKX; Practisch rekenboek tgv.lagere en middelbare scholen, Dl.2: 21e1913 Amerikaans lager onderwijs: zie voortgezet onderwijs, Amerikaanse series

17 19e eeuw, VOORTGEZET en HOGER ONDERWIJS, Nederlands: Onderverdeeld in: - Rekenkunde - Algebra - Planimetrie, Stereometrie, Gonio- en trigonometrie - Beschrijvende Meetkunde, Perspectief- en projectieleer - Differentiaal- en integraalrekening - Analytische-, Synthetische-, Nieuwere Meetkunde, Geodesie, Statica, Dynamica, Werktuigkunde, Zeevaartkunde en combinaties Rekenkunde BENTHEM Gz. A, NIJENHUIS; Rekenkundige vraagstukken /voor zover noodig naar typen gerangschikt, Eerste verzameling, St.1: 11e(ontbreekt p.39-40)1906, St.2: 11e1910 Tweede verz., St.1: 10e1910, St.2: 9e1913, 10e1923, St.3: 7e1910 Derde verzameling, St.2: 2e1892, 3e1897 Zie ook de rubriek: Lager Onderwijs 19e eeuw BERGSMA L; Beschrijving vd (vier hoofdbewerkingen der) repeteerende breuken /..talstelsels, 1e1896 BIJLEVELD P; De leer der verschillende talstelsels /toegepast...hoofdregelen.., 1e1856, 2e(herz.Waltz)1871 BOSWIJK D, MEIJER; Eerste verz.v.rekenkundige Vraagstukken /tdvh.middelb....kweekscholen, 9e1912 BROGTROP AJM; Gronden der rekenkunde /voor de hoogste klassen...hbscholen, 1e1875, 4e1889 BRUIN Jr. D DE; Rekenkundige vraagstukken /voor leerlingen van jaar, Eerste stukje: 1e(+antw.)1900 CLAESSEN J; Allereerste gronden der rekenkunde, 2e1858(complete fotokopie) DONCK JJC; Theorie der Cijferkunst, Dl.1: 2e(+antwoorden)1873, Dl.2: 2e(+antwoorden)1875 DOORMAN P, DOORMAN J; Proeve van eenen wiskundigen cursus voor...landmagt, Stukje1 De gewone rekenkunst: 1e1830 GAST Jz. S DE; De hoofdbewerkingen der rekenkunde /op aanschouwel....normaalschool, 6e1907, 8e1915 Beknopt leerboek der wiskunde /tdv.hbs met 3-jarigen.../ I.Rekenkunde, Dl.1: 5e1918, Dl.2: 3e1916 Leerboek der Rekenkunde, Dl.1: 11e(herzien d. Verhagen)1911, 12e(id)1913, 14e(herzien d. Brugmans)1922 Dl.2: 4e1900, 7e(herz.d.Verhagen), Dl.3: 3e1902, In één band: Dl.1: 6e1901, Dl.2: 4e1900, Dl.3: 2e1899 Het oplossen van rekenkundige vraagstukken /Typen voorbeelden en opgaven, 1e1896 GELDER J DE; Allereerste gronden der cijferkunst, Dl.1: 3e1824(2 ex), 5e1837, Dl.2: 3e1825(2 ex), 5e1838 Antwoorden op de rekenkundige vragen /voork. in...cijferkunst(1+2) /uitgewerkt d.ramakers, 3e1839(2 ex) (Wiskundige lessen zie onder algebra) GRAVELAAR NLWA; Inleiding tot de theorie der rekenkunde, 2e1889 Theorie der rekenkunde(2 dln in één band), Dl.1: 1e1881, Dl.2: 2e1881 Leerboek der rekenkunde, Dl.1+2samen: 2e1896/7, (Id.)3e1904/7, Dl.1: 3e1904, Dl.2: 3e1907 Opgaven ter toepassing van de theorie der rekenkunde, Dl.1+2samen: 1e(incl.antw.)1896/1898, Dl.1: 2e(id)1904, Dl.2: 2e(id)1910 JONG S DE; Verzameling van rekenkunstige opgaven /opgegeven bij..., 4estukje(examens-1870): 1873 KEMPEES JCJ; Beginselen der Cijferkunst /benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing, Eerste stukje: 3e1858, 10e(?)(geen titelblad)1872(?), Tweede stukje: 2e1857, 10e1874 KNAPPER Kz. C; Leerboek van het Handelsrekenen, 4e1898 De berekeningen in de practijk /handleiding bij het onderwijs in het practisch...zelfoefening, 2e1883, 6e1898 Munten, wissels, effecten en de arbitrage /Handl...onderwijs in het handelsrekenen aan h.b.scholen..., 5e1892 KOPPESCHAAR JR, W F; Rekenkundige hoofdstukken, Dl.1(Evenredigheid van getallen; als fotokopie): 1894, Dl.2 (Afhankelijkheid van grootheden; als fotokopie): 1894, Dl. 3 (Worteltrekking (origineel)): 1894 KORS J; Leerboek der rekenkunde /met opgaven, Dl.1: 1e1890 LABBERTON Alb.; Leerboek der rekenkunde /met vijfhonderd opgaven, 1e1889 LIT RR; Rekenkundige voorstellen over de verschillende inhoudsberekeningen, Eerste stukje: 1e1865 LOGHEM J VAN; Theorie der algemeene rekenkunde, 1ecursus: 1e(incl.antw.)1866, 2ecursus: 1e(id)1867 MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX; (Uitgaven door het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk..) Grondbeginselen der Rekenkunde (PE Rijk, MIS Bevel), Dl.2: 1e(facsimile, in: Rekenmeesters)1828 Grondbeginselen der Rekenkunde (J de Pecker, JM Sekreve, CS Bevel), Dl.4-tweede gedeelte 1844 Rekenkundige vraagstukken, Dl.2: 5e1916

18 MEULEN C VAN DER; Schetsen der Reken- en der Meetkunde / tdv. wel onderwezen wordende leerlingen, (I. Gronden der Cijferkunst): 1e1855, (II. Gronden der Stelkunst): 1e1855, (III. Meetkunde): 1e1855 MOLENBROEK P; Theorie der rekenkunde, (1e)1890(complete fotokopie) MOLL JDR; Kort begrip van de Theorie der Rekenkunde, 2e1873 NINCK BLOK CJJ; zie laatste rubriek Combinaties OTTERLOO A VAN; Het Handelsrekenen. /Theoretische en praktische...koopmansrekeningen, 1e1881(Morks) Maten, gewichten en munten (zonder titelblad meegebonden met "Het handelsrekenen") OVEN A VAN, V.D. RIVIÈRE; Praktisch rekenboek voor de lagere klassen der middelbare scholen, 1e1874 POLAK MS; Logica / handboek tgv. Academiën, Gymnasiën en Instituten...zelf-onderricht, Eerste stuk-1854 RAADERSMA Lzn H; Rekenboek tdv.normaal- en kweekscholen voor Onderwijzers, enz., Dl.1: 2e(+antw.)1881, 7e1903, Dl.2: 2e(+antw.)1881 SLUYTERS H; Verzameling van rekenkundige opgaven /tdv. gevorderde lln. en aankomende onderwijzers, ` Tweede tweehonderdtal: 3e1841(incl.antw.), Derde tweehonderdtal: 2e1843(incl. antw.) Rekenkundige Mengelingen /tdv.gevorderde lln.en aankomende onderwijzers, Dl.2: 1846 STRABBE AB; Vernieuwd licht des koophandels / of Grondig onderwijs in de koopmans rekenkunst, 1e stuk(koopmans-rekeningen, omgewerkt d.witlage)1840 Eerste beginselen van de arithmetica of rekenkunst / ten gebruike der scholen..., Eerste deel: 7e1820, Tweede deel: 1e1790, Vierde deel: 4e(veranderd en verm.d.prinsen)1832 Verzameling van rekenkunstige vermakelijkheden...nagelaten door wijlen AB Strabbe, 1e1815 Inleiding tot de mathematische wetenschappen / of gemeenzame leerwijze der arithmetica en algebra..., Eerste deel: 2e1804, Tweede deel: 2e1804 STROOTMAN H; Beginselen der Cijferkunst, bepaaldelijk tdv....toeleggen, Dl.1: 2e1847, 7e1864, 13e(herz.d. J.Strootman)1884, Dl.2: 2e1848, 6e1866, 10e1882, Antwoorden dl.2: 5ezj, 8e1875 VEENENDAAL G; Technologisch Praktisch Rekenboek /ten dienste der scholen, 1e1842 VEENSTRA B; Denkoefeningen: keur van rekenkundige voorstellen voor leer- en kwekelingen, zj VERSLUYS J; Leerboek der Rekenkunde, Dl.1: 5e1880, 8e1892, Dl.2: 8e1893, 10e1901, Dl.3: 3e1883, 4e1894 De Eigenschappen der Rekenkunde en Theoretische Vragen, 2e 1885 Rekenkundige eigensch. en bewerkingen in verschillende TALSTELSELS, 2e(vooral tdvh.ulo)1880, 4e1888 Deelbaarheid en repeteerende breuken, 5e1894, 6e1906 VORSTERMAN VAN OIJEN GA; Over de deelbaarheid der geheele getallen, 1e1865, 3e1888 Theorie der algemeene rekenkunde, Dl.1: 1e1866, Dl.2: 1e1867(gebonden met dl.1) VRIES MN DE; Rekenkunde / of Handleiding der arithmetica (uitbreiding van eerder werk), 1835 WISSELINK DB; Theorie der Rekenkunde, Dl.1: 7e1904, Dl.2: 1e1882, 4e1902 WISSELINK WH; Kern van de theorie der rekenkunde, Eerste stukje: 6e1908, Tweede stukje: 3e1911 Vraagstukken ter oefening in de rekenkunde /Voorlooper vd Eerste Verz.v.Vrgstn ter oef..., 9e(+antw)1912 Eerste verzameling van vrgstn /ter oefening in het practisch rekenen, 13e 1902 Tweede verzameling van rekenkundige vraagstukken, 11e(+antw.)1908 Meetkundig rekenboek, St.1(vlakke figuren) A-Theorie: 2e1908, B-Vraagstukken: 3e(herz.Wijdenes)1918 WOELDEREN CL VAN; Theoretische gronden der rekenkunde, /voor eerstbeginnenden; /..., 2e1856 WOLTERING FAR; Rekenkundige opgaven voor kwekelingen en HULPonderwijzers, Dl.2: 7e1878, Dl.3: 5e1877 Idem voor kwekelingen en ONDERWIJZERS, Dl.2: 8e1882, 10e(+antw.)1900, Dl.3: 6e(+los antw.boekje)1882 ZANTEN Jzn, L VAN; Verz.v.rekenkundige opgn vh Uitgebreid Lager en Middelbaar Ond, Dl.3: 2e1885(kopie) ZUTPHEN GP VAN; Gemengde vraagstukken op het gebied van het handelsrekenen, 1e1888 Algebra AMELSE C; Lessen over de algebra of stelkunst /bevattende...opgesteld, 1e1829 BADON GHIJBEN J, STROOTMAN; Beginselen der Stelkunst, 5e(voor de kadetten van alle wapenen)1854, 6e(idem)1861, 8e(zonder subtitel)1873, Beginselen der Hoogere Stelkunst /voor de kadetten der artillerie en genie, 3e1858, 4e1865 BANGMA OS; Inleiding tot de Algebra /tdv.scholen /behelzende...voorgesteld, 3e1825 BAUDET PJ; Opleiding tot de kennis der Algebra /met beredeneerde oplossingen..., Dl.1: 3e1842 BECKMANN CHD, RADEMAKER; Algebraïsche opgaven /tgb de voorbereiding vh Middelbaar Technisch Onderwijs..Rotterdam, 6e1919 BEMMELEN A VAN; Lessen over de Algebra of Stelkunst /ten gebruike der latijnsche scholen, Dl.1: 1817, Deel1(andere titulatuur en jaartal op titelblad): 1e1818, Dl.2+3: 1e1818 BIERENS DE HAAN D; Notice sur des Tables logarithmiques Hollandaises, 1874(grootformaat)

19 BOS PJ; Leerboek der Algebra /Theorie en Opgaven, Dl.1: 3e(+antw.1890)1893, Dl.2: 3e(+antw.1890)1895, 7e1912, 8e1920, Dl.3: 2e(+antw.1890)1894, 7e1919 BOUMAN Jz. L; De beginselen der algebra /theorie en oefeningen, Dl.1: 3e1910 FLORIJN J; Verhandeling over het sommeren en interpoleren van Arithmetische seriën, 1817(grootformaat) GAST Jz, S DE; Beknopt leerboek der wiskunde /tdv. inrichtingen/ Deel II, Beknopt leerboek der Algebra, St.1: 1e1904, 5e(+antw.)1918, St.2: 3e(herz.VdVooren)1920 GELDER J DE; Allereerste gronden der stelkunst /tgd Latijnsche scholen en andere Kollegiën, 2e1827, 3e1830 Uitgewerkte oplossingen vd.ccl vrgstn. in de Allereerste gronden der stelkunst /met...cccl bijlagen, 2e1837 Beginselen der stelkunst /ontworpen naar.../bevattende.../benevens.../en eindelijk nog..., 2e1821 Uitgewerkte oplossingen der rekenk. vraagst. in de Beginselen der Stelkunst /door JMJ Pantekoek, 1e1839 Wiskundige lessen, Eerste cursus: 1e(Gronden der Rekenkunst...Eerste beginselen der Stelkunst) 1808, 2e(Gronden der Telkunst Eerste beginselen der Stelkunst)1823, Tweede cursus: 1e(Volledige gronden der Stelkunst /en...)1809 Proeven over de waren aard der POSITIEVEN en NEGATIEVEN toestand der grootheden in de Stelkunst /en in enkele toepassingen van dezelve op de Meetkunst, 1e1815 GRAVELAAR NLWA; Practisch-theoretisch Leerboek der Algebra, Dl.2: 1e1883 HEIS E; Verzameling van...uit de algemeene rekenkunde en algebra (naar het Duits, bew.d.van de Weerd), Eerste stuk: 1e(+antwoorden1852)1851, Tweede stuk: 1e(+antwoorden1853)1852 Verzameling van Algebraïsche Vraagstn. (naar het Duits, bew.d. V.Lankeren Matthes&Tesch), 4e1884, 5e1892 HENRIQUES PIMENTEL M; Verzameling van vraagstukken en toepassingen over de Hoogere Algebra, 1858 HIRSCH Meier: Verzameling van...uit de Letterrekening en Stelkunst van M.Hirsch (vert.d.ramakers),1834 JAEGER FM; Leiddraad bij het onderwijs in de wiskunde...hbs v.meisjes...mulo, II.Algebra: 1e1882 KEMPEES JCJ; Beginselen der stelkunst, Eerste stukje: 1e1852, 11e1865, 15e1875, 18e1888 Vraagstukken en oefeningen...eerste stukje: 7e1860, Antwoorden..eerste stukje: 3e1859, 5e1862 Tweede stukje: 6e1861, 11e1870, 14e1880, Vraagstukken en oefeningen...tweede stukje: 6e1861 KREGTEN R VAN; Praktisch rekenboek der Algebra /ten gebruike der scholen, 1e1825 LAAR JJ VAN; Lessen over de lagere algebra /voornamelijk...voorbereiden), Dl.1: 1e1904, Dl.2: 1e1904 (Leven en werken van JJ van Laar, Korverzee, 1954, zie rubriek Oraties) LAGERWEIJ H (uitgever); Theoretisch en practisch Leerboek der Algebra of Stelkunst voor de scholen, Dl.1: 1e1841 (in latere herz.d.knottenbelt: F. Lagerweij s theor. en practisch Leerb.d.Algebra ), Antwoorden...eerste deel: 1e1841 LANDRÉ CL; Algebraïsche hoofdstukken ter uitbreiding van leerboeken over elementaire analyse, 1e1891 LOBATTO R; Lessen over de Hoogere Algebra /opgesteld...koninkl.akademie, 2e1862, 3e(bew.V.Pesch)1879, 4e(bew.Rahusen)1892, 5e(id)1899, 6e(id.)1904, 7e(id.)1909, 8e(id)1916, [9e zie Schuh1921] MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX; (Uitgaven door het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk..) Algebraïsche vraagstukken, 4e1914 (duplo-exemplaar in bundel met Vlakke Meetkunde&Gonio&Stereo) NIEUWENHUIS J; Wiskundig leerboek, Deel2(algemeene rekenkunde), 1e1805 NINCK BLOK CJJ; zie laatste rubriek Combinaties SCHMIDT IR; Beginselen der Stelkunst /ten gebruike vd.kadetten...delft (naar het Frans v.lacroix), 2e1825 SMAASEN W; Gronden der Hoogere Algebra, Tweede uitgaaf(met aant.& oph. D.Bierens de Haan): 1e1855 SMITS G: zie 20e eeuw STROOTMAN H; Vraagstukken en oefeningen ter toepassing van het geleerde in De beginselen der stelkunst van S.F.Lacroix, 3e(+meegebonden antwoorden)1847 VEN E VAN DER; De theorie en de oplossing van hoogere-magts-vergelijkingen /een leerboek ook..., 1864 VENEMA P; Een korte...beginselen van de Algebra of Stel-konst /waar in...de Graaf, 7e1803 VERSLUYS J; Leerboek der Algebra, Dl.1: 6e1884, 9e(meegebonden)1902, 10e1910, Dl.2: 5e1885, 8e1913, Dl.2 Antw: 1886, Dl.3: 3e1887 Algebraïsche vraagstukken(vanaf 1880 in 3 delen), 1e(incl.antwn.)1873, Dl.1: 4e1881, Dl.2: 7e1896 Algebraïsche vraagstukken voor eenigszins gevorderde of oudere leerlingen, Dl.2: 1e1887, Antw.Dl.1: 1e1892 Het oplossen van algebraïsche vraagstukken, 1e1887 Repetitieboek Algebra, 1e1888 Vlakke- en bol-driehoeksmeting: zie onder Meetkunde VERWEY DE WINTER J; zie onder: Mathesis Scientiarum Genitrix VORSTERMAN VAN OIJEN GA; Theorie der Algebra, Dl.1: 1e1868, Dl.2: 1e1870 VRIES BL; Algebraïsche cursus /ten gebruike van de Adelborsten aan het Kon.Inst.vd.Marine, Dl.1: 2e(+antwoorden z.dr. zj.)1868,, Dl.2: 1e(+antwoorden1860)1859 Oefeningen in de Oplossing der Hoogere-machts-vergelijkingen, 1e1870 WISSELINK DB; Beginselen der Algebra /voor lager en middelbaar onderwijs, 2e(herz.d.WH Wisselink, incl.antw.)1896, 5e(herz.d.WH en WJ Wisselink, incl.antw.)1917 WISSELINK WH; Kern van de Algebra, 10e(door Wijdenes)1925 Opgaven over de algebra (met DB Wisselink), Dl.1: 5e(omgewerkt d.db Wisselink)1889, Dl.3: 4e(id.)1892

20 Vraagstukken ter oefening in de algebra, Stukje1: 3e1883, 11e1900, 22e(herz.Wijdenes)1922, 23e(id.)1927 Stukje2: 1e1879, 14e(id.)1922, 15e(id.)1930, Antwoorden bij stukje2: 10e1925 Stukje3: 7e1908, Antwoorden bij stukje3: 3e1898 ZANTEN Jzn, L VAN; Leerboek der algebra...ambachtslieden, 3e1898, 5e1910, 6e(herz.Wijdenes)1914 Planimetrie, Stereometrie, Gonio- en trigonometrie N.N.; Goniometrie en Trigonometrie (89 pp. afdruk van handschrift) / Breda, v.rek.v. K.M.A., 1882 BADON GHIJBEN; Beginselen der Meetkunst /voor de kadetten van alle wapenen, 3e1852, 5e1863 Beginselen der Hoogere Meetkunst, 4e1875 BALTZER R; Trigonometrie (uit het Duits vert.d.van Breen), 1e1894 BOSWIJK D, WALSTRA; Meetkunde voor aanstaande onderwijzers, 1e1903 BREEN AJ VAN; Merkwaardige punten en lijnen van den vlakken driehoek, 2e1898 CIKOT CA; Vier honderd Stereometrische Vraagtukken, met een..., 2e1896, 3e1904 Complement der Stereometrie, 2e1924 GAST Jz. S DE; Beginselen der Meetkunde /op aanschouwelijken grondslag, vnl.tdv.normaallessen, 9e(herz.d.Verhagen)1911, 12e(herz.d.Brugmans, titel bekort)1923 Meetkundig rekenboek /behorende bij de Beginselen der meetk., 9e1912(meegeb.m.Beginselen...9edruk) Beknopt leerboek der wiskunde /tdv.hbs 3-jarigen cursus...inrichtingen /III.Vlakke meetkunde, 4e1918 Beknopt leerboek der wiskunde /tdv.hbs 3-jarigen cursus...inrichtingen /IV.Meetkunde der ruimte, 1e1905 Overzicht der vlakke meetkunde /theorie en 500 vraagstukken /supplement op het Beknopt..., 1e1906 Beknopt leerboek der stereometrie, 2e(herzien d.brugmans)1924 GEER P VAN; Leerboek der meetkunde, Dl.2(Meetkunde der ruimte): 2e1879 GELDER J DE; Eerste gronden der meetkunst /tgd Latijnsche scholen en andere Kollegiën, 1e1827 Beginselen der Meetkunst /ontworpen naar.../inh...zuiveren betoogtrant, 1e1810, 3e(twee banden) e(eerste deel, bevattende de eerste gronden van de meetkunst der vlakke figuren, bew.speijer)1850 Meetkundige ANALYSIS /bevattende...meetk.plaatsen..., Deel1: 1e1811(in heruitgave 1833 door het WG) Hoogere Meetkunst /...theorie d.kromme lijnen...gebogen vlakken kegelsneden, Eerste boekdeel: 1e1824 GRAVELAAR NLWA; Vraagstukken ter oefening in het meetkundig rekenen, St.1(Planimetrie): 2e1903, St.2(Stereometrie): 1e1891 HANSEN JA; Meetkunstige berekeningen ten dienste van den ambachtsman /met afbeeldingen, 2e18?? HOGEWIND GHB; Leerboek der goniometrie en vlakke trigonometrie /bevattende tevens..., 1e1897 KAMP H VD; Beknopt leerboek der planimetrie, (1e?)1894 KAPTEIJN GJ; Oefeningen ter toepassing van de Beginselen der Meetkunst(Badon Ghijben) /tdv....4e1873, KAPTEIJN PH; Oplossing der vraagstukken /voorkomende in de oefeningen ter toep....meetkunst, 2e1874 KARSTEN JW; Volks-meetkunde/of onderwijs tot nuttig gebruik(uitg.mij.tot Nut v. talgemeen), 1e1824 (2ex) KEMPEES JCJ; Beginselen der Meetkunst /benevens vraagst. en oefeningen.., Eerste stukje: 11e1870, 12e1873, 14e1880, Vervolg op het eerste stukje: 2e1873, De vraagstukken voorkomende in het vervolg op het eerste stukje..opgelost door een onderwijzer, 1868 Tweede stukje: 6e1884(2ex), Oplossing der vraagstukken in het Tweede Deel(d.Geist): 3e1875 Beginselen der Werkdadige Meetkunst, 4e1880 Beginselen der Goniometrie en Rechtl.Trigonometrie /en berekening van oppervlakken en inhouden van lichamen /benevens vraagst. en oefeningen ter toepassing, 7e1880(in verzamelband) KNAPPER Kz. C; Leerboek der Meetkunde, Dl.1(planim.): 5e(ontbr.p.3-8,13-14)1896, Dl.2(stereom.): 1e1891, 2e1900 KORS J; Leerboek der Stereometrie met opgaven, 5e(herz.Postma)1925 KRELING W; Verzameling van werkstukken, ten gebruike...rechtlijnig teekenen (n.duits orig.), 1e1868 Verzameling van meetkundige werkstukken, 2e1887 Meetkundige vraagstukken, 3e1904 LACROIX SF; Beginselen der Meetkunde, 6e(de vrije bewerking van Schmidt, omgewerkt en vermeerderd d.d.bierens de Haan), Deel1: Zie ook SCHMIDT LOBATTO R; Leerboek der regtlijnige- en spherische driehoeksmeting /opgesteld tgb...delft, 1e1843 Leerboek der rechtlijnige en bolvormige driehoeksmeting, 4e(bew.&verm.d.Van Geer)1877 Over de INHOUDS berekening en de bep.vh ZWAARTEPUNT..ligchamen /volgens eene enkele formule / eene bijdrage tot de stereometrie, 1849 (Nwe wis-en natuurk.verh.vh.genootschap te Amsterdam...) MATHESIS SCIENTIARUM GENITRIX; (Uitgaven door het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk..) Meetkunde (door Verwey de Winter, alle delen in één band), Dl.1(vlakke meetk.): 2e1916, Dl.2(vlakke driehoeksmeting): 1e1912, Dl.3(stereometrie): 1e1912, 2e1918

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee.

PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée. met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. PPJ6RAMMA èf kefiéigbèit vepeigch om tst de versehtkenée klassee UÏI de tesgere faupppieiioai met friejarigen' mnm voor meisjes te Batavia te wöpdeh teegelatee. (Strekkende m voldoening aan de voorlaatste

Nadere informatie

NAAR DE LAGERE SCHOOL

NAAR DE LAGERE SCHOOL NAAR DE LAGERE SCHOOL LEERPLAN VAN DE OPENBARE LAGER SCHOOL TE KOEDIJK IN 1886 In 1886 werd door de Gemeenteraad van Koedijk een nieuw leerplan goedgekeurd voor de Openbare Lagere School. Dit leerplan

Nadere informatie

Van pedagogiek naar didactiek Wiskundeonderwijs in de ijzeren eeuw

Van pedagogiek naar didactiek Wiskundeonderwijs in de ijzeren eeuw Van pedagogiek naar didactiek Wiskundeonderwijs in de ijzeren eeuw 7 augustus 2015 Bachelor scriptie van Jade Vlaming Onder begeleiding van dr. Gerard Alberts Korteweg- De Vries Instituut voor Wiskunde

Nadere informatie

Abū Kāmil over de vijfhoek en tienhoek

Abū Kāmil over de vijfhoek en tienhoek Abū Kāmil over de vijfhoek en tienhoek Vertaling van gedeelten uit het hoofdstuk over de vijfhoek en de tienhoek uit het Boek van de Restauratie en Confrontatie (Kitāb al-jabr wa lmuqābala) van de Egyptische

Nadere informatie

Zeventiende eeuw in Nederland

Zeventiende eeuw in Nederland Zeventiende eeuw in Nederland Rond 1600 was er in Nederland (nauwkeuriger gezegd: in De Nederlanden) een grote behoefte aan praktisch opgeleide wiskundigen. De Nederlanden waren in oorlog met Spanje, dus

Nadere informatie

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Francois Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen

Nadere informatie

ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN ( )

ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN ( ) ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN (1904-1991) Het archief van Dom van der Laan is in het bezit van de eigenaar: het Benedictijner klooster Mamelis in Vaals. Het is daar op afspraak te raadplegen (schrijven naar

Nadere informatie

Collectie Tabellen van maten en gewichten

Collectie Tabellen van maten en gewichten Collectie Tabellen van maten en gewichten 1772-1931 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03881 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie

Nadere informatie

W.Wal N. 1. Prijs: 30 cent J.B.WOLTERS. GRONINGEN. VIJFDE DRUK.

W.Wal N. 1. Prijs: 30 cent J.B.WOLTERS. GRONINGEN. VIJFDE DRUK. W.Wal N. 1. VIJFDE DRUK. GRONINGEN. J.B.WOLTERS. Prijs: 30 cent UITGAVE VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG. "W". W A L S, S C H R IJ F C U R SUS. GROOTSCHRIFT. - No. I-IV. Vierde druk. Prijs per nummer

Nadere informatie

Euclides leefde in Alexandrie. Dat ligt in Egypte. Hij is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde. Euclides schreef "De Elementen",

Euclides leefde in Alexandrie. Dat ligt in Egypte. Hij is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde. Euclides schreef De Elementen, Euclides leefde in Alexandrie. Dat ligt in Egypte. Hij is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde. Euclides schreef "De Elementen", een boek uit dertien delen. Dat boek is logisch opgebouwd

Nadere informatie

Diophantische vergelijkingen

Diophantische vergelijkingen Diophantische vergelijkingen een onmogelijke uitdaging Frits Beukers Vakantiecursus 2010 Diophantische vergelijkingen Vakantiecursus 2010 1 / 34 Eerste voorbeeld Bedenk twee gehele getallen x en y zó dat

Nadere informatie

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening

vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 14 Algebraïsche vaardigheden 15 Toetsen van hypothesen 16 Toepassingen van de differentiaalrekening vwo A deel 4 13 Mathematische statistiek 13.1 Kansberekeningen 13.2 Kansmodellen 13.3 De normale verdeling 13.4 De n -wet 13.5 Discrete en continue verdelingen 13.6 Diagnostische toets 14 Algebraïsche

Nadere informatie

(re)creatieve wiskunde. Jaap Top

(re)creatieve wiskunde. Jaap Top (re)creatieve wiskunde Jaap Top JBI-RuG & DIAMANT j.top@rug.nl 10 mei 2014 (alumnidag, Groningen) 1 (re)creatief?! wiskunde vraagt creativiteit wisconst (de kunst van zeker weten. Simon Stevin 1548-1620)

Nadere informatie

Over La Géométrie van René Descartes

Over La Géométrie van René Descartes Fragment uit hoofdstuk 9 van Wat a is kun je niet weten' 1 9.5 Analyse en synthese, de lessen van Descartes In 1637 publiceerde René Descartes (1596 1650) zijn Discours de la méthode pour bien conduire

Nadere informatie

MEESTER LUDOLPHS WORTELREKENEN MARJANNE DE NIJS

MEESTER LUDOLPHS WORTELREKENEN MARJANNE DE NIJS MEESTER LUDOLPHS WORTELREKENEN MARJANNE DE NIJS Inleiding Ludolph van Ceulen (540 0) was rekenmeester. In één van zijn boeken, De Arithmetische en Geometrische Fondamenten, beschrijft hij onder andere

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

Van landtmeten opt papyer tot diepsinnige dingen. Jenneke Krüger FI, Universiteit Utrecht NWD

Van landtmeten opt papyer tot diepsinnige dingen. Jenneke Krüger FI, Universiteit Utrecht NWD Van landtmeten opt papyer tot diepsinnige dingen Jenneke Krüger FI, Universiteit Utrecht NWD 6-2-2016 Stel je voor 6 februari 1615 Leiden 2 Frans van Schooten Geboren in 1581, zoon van een bakker, een

Nadere informatie

a. De hoogte van een toren bepalen met behulp van een stok

a. De hoogte van een toren bepalen met behulp van een stok Gelijkvormigheid in de 17 de - en 18 de -eeuwse landmeetkunde Heb jij enig idee hoe hoog dat gebouw of die boom is die je uit het raam van je klaslokaal ziet? Misschien kun je de hoogte goed schatten,

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Bijlage 11 - Toetsenmateriaal

Bijlage 11 - Toetsenmateriaal Bijlage - Toetsenmateriaal Toets Module In de eerste module worden de getallen behandeld: - Natuurlijke getallen en talstelsels - Gemiddelde - mediaan - Getallenas en assenstelsel - Gehele getallen met

Nadere informatie

Euclides leefde in Alexandrie. Dat ligt in Egypte. Hij is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde. Euclides schreef "De Elementen",

Euclides leefde in Alexandrie. Dat ligt in Egypte. Hij is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde. Euclides schreef De Elementen, Posters 1 Euclides leefde in Alexandrie. Dat ligt in Egypte. Hij is bekend om zijn systematische behandeling van de meetkunde. Euclides schreef "De Elementen", een boek uit dertien delen. Dat boek is logisch

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Eindtermen wiskunde BBL WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken WI/K/2 Basisvaardigheden WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en Meetkunde WI/K/7 Informatieverwerking,

Nadere informatie

St Michielscollege. Leerling: Boekenlijst: 1STE JAAR LATIJN (2015-2016) AARDRIJKSKUNDE: PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS EDITIE 2012 (isbn:9789030136309)

St Michielscollege. Leerling: Boekenlijst: 1STE JAAR LATIJN (2015-2016) AARDRIJKSKUNDE: PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS EDITIE 2012 (isbn:9789030136309) 1STE JAAR LATIJN (2015-2016) GRAMMAIRE PREMIER DEGRE (isbn:9789028956087) QUARTIER LATIN 1 LIVRE DE DOCUMENTS (isbn:9789028947191) QUARTIER LATIN 1 CAHIER D ACTIVITES (isbn:9789028947207) GODSDIENST: 8,00

Nadere informatie

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen Onderwerp: Kwadraten en Wortels H1 19 De leerling leert passende wiskundetaal te gebruiken voor het ordenen van het eigen denken en voor uitleg aan anderen, en leert de wiskundetaal van anderen te begrijpen.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

1 - Geschiedenis van de Algebra

1 - Geschiedenis van de Algebra 1 - Geschiedenis van de Algebra De opdracht omschrijving voor dit hoofdstuk bestond uit het volgende: A1 - Maak 5 van de 19 opdrachten. Zorg voor nette uitwerkingen. Kies de 5 verspreid over de 19. A2

Nadere informatie

GETAL& RUIMTE. Verbeteringen havo A 10e editie (2011) t.o.v. editie 2007

GETAL& RUIMTE. Verbeteringen havo A 10e editie (2011) t.o.v. editie 2007 Verbeteringen havo A 10e editie (2011) t.o.v. editie 2007 Havo A deel 1 begint met het niet-examenonderwerp Statistiek (was hoofdstuk 4). Al snel wordt de grafische rekenmachine ingezet en ook bij de andere

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

TELLEN EN REKENEN MET TIG

TELLEN EN REKENEN MET TIG TELLEN EN REKENEN MET TIG 2 Tellen en rekenen met tig Een voorbeeld van de aardige getallen Thomas Colignatus Samuel van Houten Genootschap 3 Voor M. op zijn zesde verjaardag in 2012 ISBN: 978.946318906.4

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

De draadmodellen van P.H. Schoute, hoogleraar wiskunde te Groningen

De draadmodellen van P.H. Schoute, hoogleraar wiskunde te Groningen De draadmodellen van P.H. Schoute, hoogleraar wiskunde te Groningen Jaap Top CUW, 29 november 2016 Pieter Hendrik Schoute (1846 1913): Pieter Hendrik Schoute (1846 1913): 1867 diploma civiele techniek,

Nadere informatie

Schule: Schreiben B 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52653

Schule: Schreiben B 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52653 Schule: Schreiben B 2 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52653 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

priemgetallen en verzamelingen Jaap Top

priemgetallen en verzamelingen Jaap Top priemgetallen en verzamelingen Jaap Top IWI-RuG & DIAMANT j.top@rug.nl 21 april 2009 (Collegecaroussel, Groningen) 1 In de biografie Gauss zum Gedächtnis (1862, door de Duitse geoloog Wolfgang Sartorius

Nadere informatie

Heron driehoek. 1 Wat is een Heron driehoek? De naam Heron ( Heroon) is bekend van de formule

Heron driehoek. 1 Wat is een Heron driehoek? De naam Heron ( Heroon) is bekend van de formule Heron driehoek 1 Wat is een Heron driehoek? De naam Heron ( Heroon) is bekend van de formule = s(s a)(s b)(s c) met s = a + b + c 2 die gebruikt wordt om de oppervlakte van een driehoek te berekenen in

Nadere informatie

Jaargang 8 Nummer 10 15 juni 2010

Jaargang 8 Nummer 10 15 juni 2010 Jaargang 8 Nummer 10 15 juni 2010 Inhoud nieuwsbrief De Brief, nr. : 10 Nog plaatsen beschikbaar voor bezoek Museum Boerhaave zondag a.s.: 20 juni 2010; Meld je aan via:kpiters@xs4all.nl of 0638534610.

Nadere informatie

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA wiskunde TL en GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Eindtermen wiskunde TL en GL WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken WI/K/2 Basisvaardigheden WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde Algebraïsche verbanden Rekenen, meten en schatten Meetkunde WI/K/7

Nadere informatie

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Citation: B.L. van Waarden, Levensbericht H. de Vries, in: Jaarboek, 1953-1954, Amsterdam, pp. 275-277 This PDF was made on 24

Nadere informatie

gelijkvormigheid handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek

gelijkvormigheid handleiding inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek gelijkvormigheid inhoudsopgave 1 de grote lijn 2 applets 3 bespreking per paragraaf 4 tijdsplan 5 materialen voor een klassengesprek gelijkvormigheid gelijkvormigheid 1 de grote lijn hoofdlijn de zijlijn

Nadere informatie

Proefexemplaar. Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas. Dirk Vandamme. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door. Cartoons.

Proefexemplaar. Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas. Dirk Vandamme. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door. Cartoons. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas Cartoons Dirk Vandamme Leerboek Getallen ISBN: 78 0 4860 48 8 Kon. Bib.: D/00/047/4 Bestelnr.: 4 0 000

Nadere informatie

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen

Referentieniveaus uitgelegd. 1S - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1S rekenen. 1F - rekenen Vaardigheden referentieniveau 1F rekenen Referentieniveaus uitgelegd De beschrijvingen zijn gebaseerd op het Referentiekader taal en rekenen'. In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door

Nadere informatie

J.H. van Dale Sinds mei 1854 was Van Dale hoofdonderwijzer aan de openbare school en sinds oktober 1855 stadsarchivaris in Sluis.

J.H. van Dale Sinds mei 1854 was Van Dale hoofdonderwijzer aan de openbare school en sinds oktober 1855 stadsarchivaris in Sluis. Sinds mei 1854 was Van Dale hoofdonderwijzer aan de openbare school en sinds oktober 1855 stadsarchivaris in Sluis. verhalen over ta al 10 J.H. van Dale 1828-1872 Nijmegen Breda 11 1 5 0 j aa r V a n D

Nadere informatie

Grafentheorie voor bouwkundigen

Grafentheorie voor bouwkundigen Grafentheorie voor bouwkundigen Grafentheorie voor bouwkundigen A.J. van Zanten Delft University Press CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Zanten, A.J. van Grafentheorie voor bouwkundigen /

Nadere informatie

1 Meetkunde en Algebra

1 Meetkunde en Algebra 1 Meetkunde en Algebra Het eerste deel van dit hoofdstuk is een bewerking van Meetkunde met coördinaten, Blok Redeneren met vormen, getallen en formules van Aad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16

PTA wiskunde KBL - Bohemen Media (Statenkwartier)- cohort 14-15-16 Wiskunde Het schoolexamen in het vierde leerjaar (2015-2016) wordt ook toegepast binnen de locatie Statenkwartier. Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Kader Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden

Nadere informatie

Domeinbeschrijving rekenen

Domeinbeschrijving rekenen Domeinbeschrijving rekenen Discussiestuk ten dienste van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Rekenen en Taal auteur: Jan van de Craats 11 december 2007 Inleiding Dit document bevat een beschrijving van

Nadere informatie

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen

20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen Onderwerp Lineaire verbanden H1 20 De leerling leert alleen en in samenwerking met anderen in praktische situaties wiskunde te herkennen en te gebruiken om problemen op te lossen 26 De leerling leert te

Nadere informatie

Literatuur zoeken en verwijzen

Literatuur zoeken en verwijzen Literatuur zoeken en verwijzen Steven Wepster Departement Wiskunde Universiteit Utrecht 8 maart 2016 Soorten literatuur primair: originele werken, evt in vertaling secundair: artikelen etc over originele

Nadere informatie

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde KBL Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3, schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

St Lievenscollege Kasteelpleinstraat 6 BOEKHOUDEN - INFORMATICA (2015-2016)

St Lievenscollege Kasteelpleinstraat 6 BOEKHOUDEN - INFORMATICA (2015-2016) St Lievenscollege Kasteelpleinstraat tel: - email: sales.antwerpen@standaardboekhandel.be Leerling: Boekenlijst: 6 BOEKHOUDEN - INFORMATICA (2015-2016) Vak/Titel AARDRIJKSKUNDE: PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS

Nadere informatie

Nummer Toegang: LAAN. Laan, (Dom) H. van der / Verzameling

Nummer Toegang: LAAN. Laan, (Dom) H. van der / Verzameling Nummer Toegang: LAAN Laan, (Dom) H. van der / Verzameling Het Nieuwe Instituut (c) 2000 LAAN Laan, (Dom) H. van der / Verzameling 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inleiding tot de natuurkunde

Inleiding tot de natuurkunde OBC Inleiding tot de Natuurkunde 01-08-2010 W.Tomassen Pagina 1 Hoofdstuk 1 : Hoe haal ik hoge cijfers. 1. Maak van elke paragraaf een samenvatting. (Titels, vet/schuin gedrukte tekst, opsommingen en plaatsjes.)

Nadere informatie

i By E. M. BRUINS. (Communicated by Prof. L. E. J. BROUWER.) (Communicated at the meeting of October 27. 1945.)

i By E. M. BRUINS. (Communicated by Prof. L. E. J. BROUWER.) (Communicated at the meeting of October 27. 1945.) Mathematics. - Over de benadering van ~ in de Aegyptische meetkunde. i By E. M. BRUINS. (Communicated by Prof. L. E. J. BROUWER.) (Communicated at the meeting of October 27. 1945.) 1. In het onderstaande

Nadere informatie

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16

PTA wiskunde GL/TL - Bohemen Houtrust Kijduin Media - cohort 14-15-16 Wiskunde Schooljaar 2014-2015 ( leerjaar 3 ) Theoretische en Gemengde leerweg Schoolexamen 1 SE 1 De volgende onderdelen worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand 301T

Nadere informatie

Selecties uit de Elementen van Euclides, Boek 1

Selecties uit de Elementen van Euclides, Boek 1 Selecties uit de Elementen van Euclides, Boek 1 (Woorden tussen haakjes en voetnoten zijn door de vertaler J.P.H. toegevoegd, en ook enkele Griekse worden die in het hedendaagse Engels voortleven.) 1.

Nadere informatie

Boekenlijst per opleiding Datum: 25-06-2015 1VWO. Aardrijkskunde (verplicht) Biologie (verplicht) Engels (verplicht) Frans (verplicht)

Boekenlijst per opleiding Datum: 25-06-2015 1VWO. Aardrijkskunde (verplicht) Biologie (verplicht) Engels (verplicht) Frans (verplicht) 1VWO Aardrijkskunde (verplicht) AK3428 9789034575609 HUMBOLDT 1V Leeropdrachtenboek 31,50 Biologie (verplicht) BI7331 9789034582621 BIOLOGIE VOOR JOU (7E ED) handboek 1A VWO/GYM 24,50 BI7332 9789034582638

Nadere informatie

Boekenlijst voor het eerste semester 2012-2013

Boekenlijst voor het eerste semester 2012-2013 Boekenlijst voor het eerste semester 2012-2013 Beste student, Voor je ligt de boekenlijst voor het eerste semester van het studiejaar 2012-2013. De studievereniging van de opleiding Duitse taal en cultuur,

Nadere informatie

Proeven... Nieuw dit jaar... Ontdekken... Provence week. Een nieuwe restaurant beheerder. Renovatie van het sanitaireblok. Kooklessen.

Proeven... Nieuw dit jaar... Ontdekken... Provence week. Een nieuwe restaurant beheerder. Renovatie van het sanitaireblok. Kooklessen. Proeven... Nieuw dit jaar... Een nieuwe restaurant beheerder Renovatie van het sanitaireblok Ik l Fietsen Provence week Kooklessen Een boerenmarkt Wijnmarkt Kunstmarkt Ontdekken... Bezoek aan Carpentras

Nadere informatie

PTA Talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans) Nederlands

PTA Talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans) Nederlands PTA Talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans) Nederlands Kerndoelen 1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling,

Nadere informatie

Het belang van handelsrekenen in het onderwijs

Het belang van handelsrekenen in het onderwijs Lydia Brenner en Guusje Peerboom vroegen zich in het kader van hun studie af waar het wiskundeonderwijs in de achttiende eeuw zich mee bezighield. Door een groot aantal schoolboeken uit archieven te bestuderen

Nadere informatie

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen

Les 20: gelijknamige breuken, gelijkwaardige breuken en breuken vereenvoudigen Getallenkennis Target 1 Les 1: getalbegrip to 10 000 000 wb. p. 1+2, sb 1 Les 5: kommagetallen tot 0,001 wb. p. 8-9, sb 5 Les 12: breuken vergelijken en sorteren wb. p. 15-16, sb 10 Les 13: breuk als operator,getal,verhouding,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Verantwoording Toetstrainer Entreetoets Rekenen

Verantwoording Toetstrainer Entreetoets Rekenen Verantwoording Toetstrainer Entreetoets Rekenen Hoe staan mijn leerlingen ervoor? Presteren ze op het niveau dat ik van ze verwacht? Hoe doet de groep het als geheel? Zijn we met ons onderwijs op de goede

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Boeken, vakken, examens en didaktiek op OLS 1 en OLS 3, 1860-1900

Hoofdstuk 5: Boeken, vakken, examens en didaktiek op OLS 1 en OLS 3, 1860-1900 Hoofdstuk 5: Boeken, vakken, examens en didaktiek op OLS 1 en OLS 3, 1860-1900 Gebed bij het begin van den schooltijd Wij danken U goede God dat Gij ons in den verlopen nacht bewaard en ons door den slaap

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

2.2 Ongelijknamige breuken en vereenvoudigde breuken 22. 2.3.1 Gemengde getallen optellen en aftrekken 26. 2.5 Van breuken naar decimale getallen 28

2.2 Ongelijknamige breuken en vereenvoudigde breuken 22. 2.3.1 Gemengde getallen optellen en aftrekken 26. 2.5 Van breuken naar decimale getallen 28 Breuken Samenvatting Als je hele getallen deelt, kunnen er breuken ontstaan. Een breuk is een deel van iets. Je hebt iets in gelijke delen verdeeld. Wanneer je een kwart van een pizza hebt, dan heb je

Nadere informatie

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Neue Kontakte 5 e, VMBO KGT 1-2 Werkwoorden TB 49 3 e naamval TB 54 Rangtelwoorden (overzicht) Kloktijden (overzicht) Werkwoorden TB 49 wissen = weten

Nadere informatie

17609_Manual_zet in en win.indd :03

17609_Manual_zet in en win.indd :03 17609_Manual_zet in en win.indd 1 18-07-12 10:03 NL Spelregels Een vraag- en antwoordspel, waarbij je niet zélf alle antwoorden hoeft te weten; als je goed in kunt schatten wat je medespelers weten, scoor

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Analyse met infinitesimalen

Analyse met infinitesimalen Analyse met infinitesimalen Hans Vernaeve Universiteit Gent (Hans Vernaeve) 1 / 15 Infinitesimalen in de 17de en 18de eeuw Infinitesimalen = oneindig kleine getallen. Fysisch hulpmiddel om eigenschappen

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: Frans 1,2 Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 06 Tijdvak 1 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Klas: 5 SOCIALE TECHN. WETENSCHAPPEN

Klas: 5 SOCIALE TECHN. WETENSCHAPPEN Klas: 5 SOCIALE TECHN. WETENSCHAPPEN Aardrijkskunde 01.24.28 Aardrijkskunde... hoe? (4-r. geperf., kleur) 9789078138129 P 4,60 Dit boek wordt tot en met het zesde jaar gebruikt. 01.65.92 Zenit 5-6 tso/kso

Nadere informatie

Dossier Opdracht 2. Statistiek - Didactiek

Dossier Opdracht 2. Statistiek - Didactiek Dossier Opdracht 2 Statistiek - Didactiek Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 16 september, 2007 Samenvatting De Getal en ruimte serie van EPN biedt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Diophantische vergelijkingen

Diophantische vergelijkingen Diophantische vergelijkingen 1 Wat zijn Diophantische vergelijkingen? Een Diophantische vergelijking is een veeltermvergelijking waarbij zowel de coëfficiënten als de oplossingen gehele getallen moeten

Nadere informatie

St Lievenscollege Kasteelpleinstraat 5 BOEKHOUDEN - INFORMATICA (2015-2016)

St Lievenscollege Kasteelpleinstraat 5 BOEKHOUDEN - INFORMATICA (2015-2016) St Lievenscollege Kasteelpleinstraat tel: - email: sales.antwerpen@standaardboekhandel.be Leerling: Boekenlijst: 5 BOEKHOUDEN - INFORMATICA (2015-2016) Vak/Titel AARDRIJKSKUNDE: PLANTYN ALGEMENE WERELDATLAS

Nadere informatie

lentefeest fête laïque

lentefeest fête laïque Communie lentefeest fête laïque Communion 2014 Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début à la fin! De aankondiging Laat iedereen weten dat jullie kind zijn of

Nadere informatie

Archivalia C.B.G.G. Doodkorte. 2 Artikel "De 'revolutie' in de mechanische natuurverklaring" in De Nieuwe Eeuw, 4 en 14 februari

Archivalia C.B.G.G. Doodkorte. 2 Artikel De 'revolutie' in de mechanische natuurverklaring in De Nieuwe Eeuw, 4 en 14 februari Plaatsingslijst Archivalia C.B.G.G. Doodkorte Archiefnummer: 361 Archiefnaam: DOOD Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1909-1942 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar

Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar 24/04/2013 Afspraken hoofdrekenen eerste tot zesde leerjaar Sint-Ursula-Instituut Rekenprocedures eerste leerjaar Rekenen, hoe doe ik dat? 1. E + E = E 2 + 5 = 7 Ik heb er 2. Er komen er 5 bij. Dat is

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Selecties uit de Elementen van Euclides (ca. 300 v.c.), Boek 1

Selecties uit de Elementen van Euclides (ca. 300 v.c.), Boek 1 Selecties uit de Elementen van Euclides (ca. 300 v.c.), Boek 1 (Woorden tussen haakjes en voetnoten zijn door de vertaler J.P.H. toegevoegd, en ook enkele Griekse worden die in het hedendaagse Engels voortleven.)

Nadere informatie

Tangram en het derde Problem von Hilbert

Tangram en het derde Problem von Hilbert Tangram en het derde Problem von Hilbert Prof. Dr. Duco van Straten Johannes Gutenberg Universiteit Mainz 5 Februari 2005 Voordracht Noorwijkerhout David Hilbert (1862-1943) Parijs 1900 ICM Lijst met 23

Nadere informatie

Landschaps alumnen. Scholieren en Franeker studenten. Transcriptie van giften en pensiën gedaan door Gedeputeerde Staten van Friesland - 1592-1646

Landschaps alumnen. Scholieren en Franeker studenten. Transcriptie van giften en pensiën gedaan door Gedeputeerde Staten van Friesland - 1592-1646 Landschaps alumnen Scholieren en Franeker studenten Transcriptie van giften en pensiën gedaan door Gedeputeerde Staten van Friesland - 1592-1646 ISBN/EAN : 978-90-806528-0-4 NUR-code : 680 Trefwoord :

Nadere informatie

Numerieke aspecten van de vergelijking van Cantor. Opgedragen aan Th. J. Dekker. H. W. Lenstra, Jr.

Numerieke aspecten van de vergelijking van Cantor. Opgedragen aan Th. J. Dekker. H. W. Lenstra, Jr. Numerieke aspecten van de vergelijking van Cantor Opgedragen aan Th. J. Dekker H. W. Lenstra, Jr. Uit de lineaire algebra is bekend dat het aantal oplossingen van een systeem lineaire vergelijkingen gelijk

Nadere informatie

Het probleem van Hilbert

Het probleem van Hilbert René Pannekoek Imperial College (Londen) 31 januari 2014 Motto Leopold Kronecker (1823-1891) Motto Leopold Kronecker (1823-1891): Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.

Nadere informatie

Sudoku s en Magische Vierkanten

Sudoku s en Magische Vierkanten Sudoku s en Magische Vierkanten Arno van den Essen, RU Nijmegen, essen@math.ru.nl 8 februari 2007 1 Wat geschiedenis Dit is een korte samenvatting van een lezing gehouden op 12 Februari 2007, in het kader

Nadere informatie

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem).

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem). Getallen 3 Doelgroep Getallen 3 is bedoeld voor leerlingen in klas 3-5 van de havo, klas 3-6 van het vwo en in mbo 3&4. Het programma is bijzonder geschikt voor groepen waarin niveauverschillen bestaan.

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Basisvaardigheden algebra. Willem van Ravenstein. 2012 Den Haag

Basisvaardigheden algebra. Willem van Ravenstein. 2012 Den Haag Basisvaardigheden algebra Willem van Ravenstein 2012 Den Haag 1. Variabelen Rekenenis het werken met getallen. Er zijn vier hoofdbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Verder ken

Nadere informatie

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015

TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015 TIENDE EDITIE EERSTE OPLAGE, 2015 L.A. Reichard J.H. Dijkhuis C.J. Admiraal G.J. te Vaarwerk J.A. Verbeek G. de Jong H.J. Houwing J.D. Kuis F. ten Klooster S.K.A. de Waal J. van Braak J.H.M. Liesting-Maas

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: goniometrie en meetkunde. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Wiskunde: goniometrie en meetkunde. 22 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Wiskunde: goniometrie en meetkunde 22 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA wiskunde BBL Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Schoolexamen leerjaar 3 Schooljaar 2015-2016 Moderne wiskunde 9e editie deel 3 code eenheid vorm duur kansen kader 1 SE 1 worden getoetst: PCS Schriftelijk 90 min ja 2,0 Hoofdstuk 1: Plaats en afstand.

Nadere informatie

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014)

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014) VI (cohort 2011-2014) Programma van Toetsing en Afsluiting 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem Vak: Latijn Leer: 6 Examen: 2014 DT01 Tekstrepetitie over ca. twee vijfde deel van het CE-pensum

Nadere informatie