Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3"

Transcriptie

1 Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Inhoud FRANS... 2 BSO3 INLEIDING FRANS A BSO Frans BSO Frans BSO Frans ENGELS... 6 BSO 3 Engels BSO 3, Engels B BSO 3 Engels B BOEKHOUDEN... 9 BSO Boekhouden C BSO Boekhouden C BSO Boekhouden C RECHT Burgerlijk en handelsrecht Sociaal en fiscaal recht TOEGEPASTE ECONOMIE BSO3 Toegepaste economie E1 TV TOEGEPASTE INFORMATICA Toegepaste Informatica I Toegepaste Informatica I BSO3 Toegepaste informatica i3 TV BSO3 Toegepaste informatica i4 TV NEDERLANDSE HANDELSCORRESPONDENTIE Nederlandse handelscorrespondentie F FRANSE HANDELSCORRESPONDENTIE Franse handelscorrespondentie KANTOORTECHNIEKEN Kantoortechnieken KANTOORWERK Kantoorwerk

2 FRANS Naam module BSO3 INLEIDING FRANS A1 - woordenschat - grammatica - 4 vaardigheden: lezen, luisteren, spreken, schrijven => verwerkt in 5 hoofdstukken Lestijden 80 Morena Ventrone Concreet en praktisch: - De cursisten zijn in staat te functioneren als betrokkene bij de verkoop of dienstverlening, als lid van een onthaaldienst, als lid van een secretariaat. - De cursisten zijn in staat om een gesprek te voeren, zowel rechtstreeks als telefonisch. - belangrijke attitudes te helpen verwerven, zoals communicatiebereidheid, openheid, spreekdurf, spreekbereidheid en begrip voor andermans pogingen tot communicatie. Grammatica : - les articles / l article après une négation ou une indication de quantité - le pluriel des substantifs - l adjectif : place, féminin, pluriel - l adjectif possessif / l adjectif cardinal / l adjectif démonstratif - les pronoms sujet : la forme tonique - types de phrases : interrogative, négative - l adjectif et l adverbe interrogatif ; l adjectif exclamatif - l adverbe de temps / l adverbe de quantité / l adverbe de négation - verbes réguliers en -er, -ir - verbes irréguliers : avoir, être, aller, faire, prendre, voir - l indicatif présent / le futur proche Conversatie: - begroeten en afscheid nemen - zichzelf en anderen voorstellen: naam, leeftijd, beroep, adres, familie - zeggen hoe iemand eruit ziet: geslacht, leeftijd - zeggen dat je Frans leert, nog niet veel kent, iets niet begrijpt - iemand of iets aanwijzen / iemand of iets ruimer lokaliseren: wijk, stad, - zeggen waar men iemand of iets kan vinden in huis, tuin, school, - tijdsaanduidingen geven: uur, dag, maand - de volgorde van een reeks activiteiten bepalen - de verschillende vervoermiddelen benoemen / zeggen hoe je je verplaatst - voorwerp beschrijven: vorm, kleur, afmetingen; zeggen waarvoor het dient - hoeveelheid bepalen - zeggen en vragen hoe men zich voelt - verschillende bewegingen aanduiden / verschillende manipulaties benoemen - de reden en het doel van een handeling aanduiden (parce que, pour, ) - de omgeving bepalen (stil, veel volk, geen plaats, ) - zich verontschuldigen, zeggen wat je ervan vindt, (niet) akkoord gaan, bevestigen / ontkennen, zekerheid / twijfel uitdrukken, feliciteren / goedkeuren, Geen voorkennis vereist - Luistervaardigheid en luisterbereidheid: de betekenis begrijpen van duidelijk uitgesproken aanwijzingen, instructies, waarschuwingen, aankondigingen in dagelijkse situaties; in een eenvoudig gesprek hun gesprekspartner voldoende begrijpen om hem te woord te staan - Leesvaardigheid en leesbereidheid: de betekenis begrijpen van eenvoudige aanwijzingen, informatie opzoeken in dialogen / zakelijke teksten - Spreekvaardigheid en spreekdurf: eenvoudige vragen kort beantwoorden; op eenvoudige wijze informatie geven over zichzelf, familie, leefwereld; eenvoudige vragen formuleren - Schrijfvaardigheid en zin voor correctheid: woorden, zinnen, teksten zonder spelfouten overnemen; eenvoudige zinnen over bestudeerde teksten schriftelijk beantwoorden; inlichtingen geven op eenvoudige invulformulieren Klassikale les Gespreide evaluatie en een eindevaluatie 2

3 Eigen cursus Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 Nee Naam module BSO Frans 2 Er wordt kennis verworven van de basis grammaticale en lexicale structuren om deze in de eenvoudige communicatiesituaties te gebruiken: boodschappen doen, weg vragen, vragen om langzamer te spreken Lestijden 80 Begindatum 01/09/11 Einddatum 30/06/11 nee Agnieszka Krzyzowska In deze module leren de cursisten hoe ze zich uit de slag moeten trekken in hedendaagse situaties waarbij men gebruik moet maken van publieke diensten. De cursisten zullen de vorming en het gebruik van de belangrijkste tijden leren om het verleden, de tegenwoordigheid en de toekomst te kunnen uitdrukken. Er komt ook de gebiedende wijs en het deelaangevend lidwoord aan bod. De behandelde woordenschat heeft betrekking op: wegbeschrijving, fysieke kenmerken van een persoon, kledij, winkels, aankopen, geneesmiddelen, de meest voorkomende voorwerpen voor huis, school en tuin. Het is wenselijk dat de cursisten over zichzelf en hun eigen omgeving kunnen spreken en op de juiste manier het bijvoeglijk naamwoord met het zelfstandig naamwoord kunnen gebruiken. klassikale les, rollenspel permanente evaluatie en een eindevaluatie eigen cursus 3

4 Naam module Lestijden 80 Agnieszka Krzyzowska eigen cursus Begindatum 01/09/11 Einddatum 31/01/11 nee BSO Frans 3 Deze module laat cursisten toe communicatieve vaardigheden te verwerven in verband met onthaal, inlichtingen verstrekken (b.v. bezoekuren, aanwijzen van een plaats ) Men leert hier hoe zich te behelpen in een hotel, naar gegevens vragen, conversatie voeren over familiale situatie of doorgebrachte vakantie. In deze module wordt er gestreefd naar het bereiken van de vaardigheden en de kennis die nodig zijn in beroepssituaties waarbij de uitwisseling van de informatie ter sprake komt. In de informele situatie moeten cursisten in staat zijn het onderwerp familie of vakantie in de uitgebreide context te kunnen behandelen. Cursisten leren in deze module vragen op verschillende manieren te stellen, twee elementen met elkaar vergelijken (de vergelijkende trap), persoonlijke en betrekkelijke voornaamwoorden gebruiken, zich uitdrukken in de onvoltooid verleden tijd Het is wenselijk dat cursisten de onvoltooid tegenwoordige tijd, de onvoltooid toekomende tijd en de voltooid tegenwoordige tijd goed kunnen gebruiken en over de communicatieve vaardigheden beschikken die het mogelijk maken om in de publieke plaatsen zich uit de slag te trekken. klassikale les, rollenspel, debat permanente evaluatie en een eindevaluatie 4

5 Naam module BSO Frans 4 De leerstof die in deze module behandeld wordt is toegewijd aan de communicatie op het kantoor. Cursisten leren in deze module gesprekken voeren via telefoon en communiceren met de medewerkers. Er wordt alsook de woordenschat gebruikt in verband met de tewerkstelling en economie. Lestijden 80 eigen cursus Begindatum 01/02/11 Einddatum 30/09/11 Ja (25% ) Agnieszka Krzyzowska Cursisten moeten kunnen: informatie vragen en verstrekken, gepast reageren op mededelingen, in volledige zinnen dialogeren en gegevens aan de telefoon noteren. de onvoltooid verleden toekomende tijd, de gérondif, de subjonctief, de voorwaardelijke zin, woordenschat betreffende de telefonische communicatie en onthaal Het is wenselijk dat cursisten soepel kunnen communiceren in de hedendaagse situaties en de Franse grammatica (een paar punten na die bahandeld worden in A4) beheersen. klassikale les, rollenspel, debat permanente evaluatie en een eindevaluatie 5

6 ENGELS Naam module BSO 3 Engels 1 Communicatie : spreken, lezen, luisteren, schrijven Lestijden 80 Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 Nancy Boosten Overwegend praktisch en concreet Belangrijkste : reizen, telefoneren, data afspreken, food & drink, voorzetsels, voornaamwoorden, simple present, simple past, present continuous, past continuous Geen Klassikale les, pairwork, groupwork Toetsen en schriftelijk en mondeling examen Eigen cursus nee 6

7 Naam module BSO 3, Engels B 3 Communicatie : spreken, lezen, luisteren, schrijven Lestijden 80 Nancy Boosten De beroepsgerichte taalbeheersing moet de cursisten in staat stellen in voorspelbare (beroeps)situaties te functioneren. De belangrijkste : personen beschrijven, winkelen, reizen, wonen, familie, vrije tijd, voorzetsels, voornaamwoorden, present perfect (en continuous), past perfect (en continuous), simple future, intentional future, trappen van vergelijking, frequency adverbs Het is wenselijk dat de cursisten de inhouden en vaardigheden van module B 1 grondig beheersen. Klassikale les, pairwork, groupwork Toetsen, taken, schriftelijk en mondeling examen Eigen cursus Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 nee 7

8 Naam module BSO 3 Engels B 4 Communicatie door spreken, lezen, luisteren en schrijven Lestijden 80 Nancy Boosten Overwegend praktisch. De beroepsgerichte taalbeheersing moet de cursisten in staat stellen in voorspelbare (beroeps)situaties te functioneren. De belangrijkste : herhaling van de werkwoordstijden, het bijwoord, het passief (eenvoudig), de modale hulpwerkwoorden, gerund of infinitief, en business English, op restaurant, vervoermiddelen en reizen, op de bank, in de garage, de weg vragen Het is wenselijk dat de cursisten de inhouden en vaardigheden van module B 1 en B 3 grondig beheersen. Klassikale les, pairwork, groepswerk Permanente evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus, media Begindatum 01/02/2012 Einddatum 30/06/2012 nee 8

9 BOEKHOUDEN Naam module BSO Boekhouden C1 Enkelvoudig Boekhouden Lestijden 40 Ilse Cruysberghs en Rik Leenen Begindatum Einddatum Op het einde van deze module kunnen de cursisten een aantal principes toepassen van het enkelvoudig boekhouden. - berekenen BTW (inclusief/exclusief) - berekenen maatstaf van heffing - opstellen factuur - aankoopdagboek - verkoopdagboek - kasboek - BTW-aangifte - voorraadadministratie - resultaatberekening Er is geen voorkennis vereist. Klassikale les, met heel veel oefeningen Permanente evaluatie en eindtoets Eigen cursus februari 2012 (september 2011 voor de avond) Juni 2012 (januari 2012 voor de avond) nee 9

10 Naam module BSO Boekhouden C2 Dubbel Boekhouden Lestijden 60 Ilse Cruysberghs Na deze module moeten de cursisten op basis van de principes van het dubbel boekhouden een aantal basisboekingen moeten kunnen maken. Dit moeten ze kunnen onder de vorm van oefeningen, met T-rekeningen en journalen. - balans - actief- en passiefrekeningen - resultatenrekening - kosten- en opbrengstenrekeningen - minimum algemeen rekeningstelsel - aankoop- en verkoopboekingen - BTW-afsluiting - eindbalans - jaarrekening Er is geen voorkennis vereist. eigen cursus Begindatum september 2011 Einddatum januari 2012 nee Klassikale les, met heel veel oefeningen. Permanente evaluatie en eindtoets 10

11 Naam module BSO Boekhouden C3 Boekhouden op computer Lestijden 40 Ilse Cruysberghs Op het einde van deze module kunnen de cursisten hun kennis, opgedaan in de vorige module, toepassen in een boekhoudkundig softwarepakket. - verkoopfacturen - creditnota s verkoop - aankoopfacturen - creditnota s aankoop - bankverrichtingen - kasverrichtingen - personeelskosten - BTW-afsluiting - gegevens opzoeken De cursisten moeten geslaagd zijn voor de module Boekhouden C2. Klassikale les, met heel veel oefeningen Begindatum februari 2012 Einddatum juni 2012 Eindtoets Boekhouden met BOB-software (er is een nieuw handboek in aantocht). nee 11

12 RECHT Naam module Lestijden Burgerlijk en handelsrecht Burgerlijk recht Handelsrecht 40 lt Peter Graulus / Rik Leenen basiselementen van burgerlijk en handelsrecht herkennen zich een minimum aan rechtsterminologie eigen maken de reglementen, voorschriften, beperkingen en wetten leren ervaren als richtingaanwijzers die de mens in bepaalde levenssituaties helpen beschermen tegen zichzelf en anderen. Via de rechtskennis zijn plichten en rechten ten opzichte van de omringende gemeenschap leren ervaren en beoordelen in een breder kader. Basisbegrippen Bewijzen De voornaamste contracten Huwelijksvermogensstelsels Zakelijke zekerheden De handelaar Handelsvormen Bijzondere handelsreglementeringen Geen OLG, Zelfstandig werk Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 Ja (25%) Permanente evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus 12

13 Naam module Lestijden Sociaal en fiscaal recht Sociaal recht Sociaal zekerheidsrecht Fiscaal recht 40 lt Peter Graulus / Rik Leenen praktische toepassingen van fiscaliteit (BTW en personenbelasting) en sociale wetgeving; zich een minimum aan rechtsterminologie eigen maken; de reglementen, voorschriften, beperkingen en wetten leren ervaren als richtingaanwijzers die de mens in bepaalde levenssituaties helpen beschermen tegen zichzelf en anderen. Via de rechtskennis zijn plichten en rechten ten opzichte van de omringende gemeenschap leren ervaren en beoordelen in een breder kader. Sociale zekerheid Arbeidswetgeving Sociaal overleg/sociale partners De arbeidsovereenkomst Het arbeidsreglement Geen Eigen cursus Begindatum 01/02/2012 Werken als zelfstandige of werknemer Sociaal statuut Zelfstandige in hoofdberoep Zelfstandige in bijberoep Helper Meewerkende echtgenote Het verschil tussen bediende/arbeider en een zelfstandige Belastingen soorten belastingen: directe en indirecte belastingen vast, proportionele en progressieve belastingen Personenbelasting: inkomsten uit onroerende goederen en onroerende voorheffing inkomsten uit roerende goederen en roerende voorheffing inkomsten uit arbeid en bedrijfsvoorheffing diverse inkomsten eenvoudige studie van het aanslagbiljet Fiscaal statuut van de zelfstandige fiscaal statuut zelfstandige in hoofdberoep zelfstandige in bijberoep voorafbetalingen de Belasting over de Toegevoegde Waarde: het begrip BTW en belangrijkste tarieven werking fiscale verplichtingen OLG, Zelfstandig werk Permanente evaluatie en eindevaluatie 13

14 Einddatum 30/06/2012 Ja (25%) 14

15 TOEGEPASTE ECONOMIE Naam module Lestijden 40 BSO3 Toegepaste economie E1 TV Alle handelingen die een handelaar moet uitvoeren om handel te kunnen drijven komen aan bod in deze module. De onderwerpen zijn: Goedele NUYTS de invulling van de marketingmix, de aan- en verkoopverrichtingen, de aankoopkanalen, de betaling en inning, het krediet, de berekening van de kostprijs, verkoopprijs en winst. Deze module laat de cursisten toe om bedrijfseconomische kennis te verwerven. De technische inhouden worden in een ruimer algemeen kader gesitueerd door middel van groepsopdrachten. De leerinhouden omvatten: invulling van de marketingmix (Welk product, prijs, plaats, promotie, potentiële klanten, personeel, presentatie), het verloop van een aankoop (documenten en berekeningen), de aankoopkanalen, de betalingsmodaliteiten, courante kredietvormen en steunmaatregelen, jaarlijks kostenpercentage kunnen berekenen, een financieel plan kunnen opstellen, kostprijs, verkoopprijs en winst kunnen berekenen. Er is geen voorkennis vereist. Toch is het wenselijk dat de cursisten met een computer (Word, Excel) overweg kunnen. Vooreerst worden alle onderwerpen klassikaal behandeld. De leerkracht maakt hierbij gebruik van een Smartboard/beamer. In tweede instantie worden deze thema s door middel van groepsopdrachten aan de realiteit gekoppeld. (Bv. de cursisten voeren een marktonderzoek, ontwerpen een logo, advertentie en factuur, voeren factuur- en kredietberekeningen uit) Permanente evaluatie, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus Begindatum 01/02/2012 Einddatum 30/06/2012 nee 15

16 TOEGEPASTE INFORMATICA Naam module Lestijden 40 Toegepaste Informatica I1 Typen Ilse Cruysberghs en Rik Leenen De cursisten kunnen op het einde van deze module typen: - met een foutenpercentage lager dan 0,5% - met een snelheid hoger dan 130 aanslagen per minuut - blind - met tien vingers - azerty-klavier - letters - hoofdletters - leestekens en andere tekens - numeriek klavier Er is geen voorkennis vereist. Begindatum september 2011 Einddatum januari 2012 Klassikale oefeningen, en zelfstudie. Permanente evaluatie, en eindtoets. Typ-Top Vandaag Plus, Geert Bonte, Dirk Vandeputte en Koenraad Six, uitgeverij de boeck nee 16

17 Naam module Lestijden 80 Toegepaste Informatica I2 Tekstverwerking: Word Ilse Cruysberghs Op het einde van deze module kunnen de cursisten werken met een tekstverwerkingspakket (Word). - Programma opstarten documenten openen - Helpfunctie gebruiken - Verplaatsingen binnen een document - Verbeteringen aan een document - Verschillende weergaven - Opslaan - Codes zichtbaar maken - Marges - Tekst uitlijnen - Tekst opmaken - Tekst verplaatsen en kopiëren - Zoeken en vervangen - Tabinstellingen (alle verschillende soorten) - Spelcontrole - Alineaopmaak Inspringen Randen en arceringen Genummerde lijsten en opsommingen - Tabellen - Paginaopmaak Kop- en voetteksten Paginanummering Papierformaat Tekst verticaal uitlijnen Er is geen voorkennis vereist. Klassikale les, met veel oefeningen. Permanente evaluatie en eindtoets. eigen cursus Begindatum februari 2012 Einddatum juni 2012 nee 17

18 Naam module Lestijden 80 BSO3 Toegepaste informatica i3 TV 3 In deze module worden onderstaande onderdelen behandeld: Goedele NUYTS verdere uitdieping van het werken met een tekstverwerker, basisvaardigheden van een rekenblad, rekenblad kunnen ontwerpen (lay-out en opmaak),, formules kunnen ingeven, grafieken kunnen maken. Het inzichtelijke verwerven van een tekstverwerker en een rekenblad. Dit inzichtelijk werken gebeurt vanuit bedrijfsgerichte en/of administratieve situaties. De cursisten moeten hierbij eveneens gegevens uit eerdere modules kunnen integreren en verwerken. Bij problemen moeten zij in staat zijn om de beste en meest efficiënte oplossing te kunnen kiezen. Tekstverwerking: afbeeldingen invoegen en bewerken, afdruk samenvoegen, sjablonen en wizards, invulformulieren, stijlen. Rekenblad: basistechnieken; de lay-out en opmaak van een rekenblad wijzigen, formules (ingeven, absolute en relatieve celadressering); grafieken aanmaken; werken met meerdere werkbladen, voorwaardelijke opmaak en validatie. Attest van Toegepaste informatica TV 2 hebben of slagen in een toelatingsproef. Klassikale les waarbij elke leerling beschikt over een computer en de leerkracht les geeft met behulp van een Smartboard/beamer. Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2011 nee 18

19 Naam module Lestijden 40 BSO3 Toegepaste informatica i4 TV 4 In deze module worden onderstaande onderdelen behandeld: Goedele NUYTS databank aanmaken, wijzigingen kunnen aanbrengen in een databank, gegevens kunnen opzoeken, queries kunnen opstellen, snelformulier kunnen aanmaken. Het inzichtelijke verwerven van een databank. Dit inzichtelijk werken gebeurt vanuit bedrijfsgerichte en/of administratieve situaties. De cursisten moeten hierbij eveneens gegevens uit eerdere modules kunnen integreren en verwerken. Bij problemen moeten zij in staat zijn om de beste en meest efficiënte oplossing te kunnen kiezen. Gegevensbeheer: een databank kunnen aanmaken, tabellen kunnen aanmaken, relaties leggen tussen tabellen, gegevens invoeren en wijzigen, veldeigenschappen van een tabel kunnen instellen, een tabel kunnen opmaken, gegevens kunnen zoeken, sorteren en filteren, queries (Selectie en bijwerkqueries) kunnen opstellen, snelformulier kunnen aanmaken. Voor deze module is geen voorkennis vereist. Toch is het wenselijk dat de cursisten over een basiskennis rekenblad beschikken. Klassikale les waarbij elke leerling beschikt over een computer en de leerkracht les geeft met behulp van een Smartboard/beamer. Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus Begindatum 01/02/2012 Einddatum 30/06/2012 nee 19

20 NEDERLANDSE HANDELSCORRESPONDENTIE Naam module Nederlandse handelscorrespondentie F1 Er wordt gewerkt aan zakelijke correspondentievaardigheden zoals zakelijke brieven en s schrijven, zakelijk telefoneren, solliciteren en vergaderen. Lestijden 40 Tanya Daniels De algemene doelstellingen van het vak Nederlands rond de taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) zijn in dit vak van toepassing. Essentieel in dit vak is het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden in een zakelijke context. Deze zakelijke communicatie is immers een belangrijke component binnen een bedrijfsgerichte vorming. De nadruk ligt op de praktijkgerichtheid en op het uitvoerend aspect. de deelnemers passen de BIN-norm NBN Z correct toe de deelnemers leren zakenbrieven correct schrijven, vertrekkend van de opgegeven modellen en uitgeschreven tekstschema s Bv: De zakenbrief : Belang Inhoudelijke vereisten In dit vak wordt ook specifiek aan de volgende attitudes en vaardigheden gewerkt: zin voor orde en nauwkeurigheid zelfstandig werken, met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel een opdracht correct en secuur uitvoeren discreet en tactvol optreden de eigen plaats in de organisatie correct inschatten Brieftypes: tekstschema opstellen en opstellen en schrijven van volgende brieftypes: prijsaanvraag: verzoek toezending catalogus, monster, vertegenwoordiger offerte: antwoord op een prijsaanvraag, offerte: tegenofferte bestelling: bestelbon en bestelbrief, bevestiging, wijziging, annulatie uitvoering van de bestelling: bericht van verzending transport: vraag naar tarieven en voorwaarden, opdracht betaling en incassering: versturen van facturen en andere handelsdocumenten verzekering: brieven over verzekering van vrachtgoed, transportmiddelen, brand, ongevallen klachten en klachtenbehandeling: uitvoering van bestelling, transport, betaling correspondentie met banken: vraag naar voorwaarden, inlichtingen, verkeerde boekingen, vergissingen bij berekenen, opdrachten, kredietopeningen vorderingsbrieven: herinneringsbrieven, maanbrieven, dreigbrieven, in gebreke stellen brieven in verband met het dienstcontract: sollicitatie, verzoek om aanbeveling, vooropzeg verzoek om en verstrekken van informatie verkoopbrieven: circulaires, eigenlijke verkoopbrieven, follow-up reeks Enkel een basiskennis van het Nederlands wordt verwacht (eindtermen 2 e graad 20

21 BSO) en liefst de modules van PAV3(2) Een basis Word of Dactylo wordt eveneens verwacht. De cursisten kunnen: het belang van de zakenbrief verwoorden. de vereisten van een zakelijke brief naar de inhoud verwoorden: commercieel-technische: nauwkeurigheid, ordelijkheid, duidelijkheid, bondigheid psychologisch dienstbetoon: standpunt van de lezer innemen, persoonlijkheid voor de onderstaande brieftypes een tekstschema opstellen en/of vanuit een brieftype een tekstschema Begindatum Einddatum opstellen, de onderstaande brieftypes opstellen/schrijven: Prijsaanvraag Offerte bestelling uitvoering van de bestelling transport betaling en incassering verzekering klachten en klachtenbehandeling correspondentie met banken vorderingsbrieven brieven in verband met het dienstcontract verzoek om en verstrekken van informatie verkoopbrieven Brieven opstellen via de computer, klasgesprekken, rollenspellen omtrent telefoneren, solliciteren en vergaderen, groepswerk, Gespreide evaluatie, eindwerkje, theoretisch examen Cursus geschreven door leerkracht, voorbeeldbrieven, vacatures, vacaturewebsites 1 september (dag), februari (avond) 31 januari (dag), 30 juni (avond) Overdag: nee s Avonds: nee 21

22 FRANSE HANDELSCORRESPONDENTIE Naam module Lestijden 40 Franse handelscorrespondentie Deze module biedt de mogelijkheid aan om zakelijke brieven te leren schrijven rekening houdend met de geldende regels van BIN-normen. Agnieszka Krzyzowska zakenbrieven correct schrijven, zin voor nauwkeurigheid en orde ontwikkelen in de correspondentie, de geldende normen passen prijsaanvraag, offerte, bestelling, uitvoering van de bestelling, klachten en klachtenbehandeling Voldoende kennis van grammaticaregels is vereist voor om de schrijfhandelingen. individueel werk permanente evaluatie en een eindevaluatie eigen cursus Begindatum 01/09/11 Einddatum 31/01/11 nee 22

23 KANTOORTECHNIEKEN Naam module Lestijden Kantoortechnieken Het hoofddoel van deze module is de cursisten voor te bereiden op een bedrijfsstage of een baan in een bedrijf/kantoor 40 lt Peter Graulus Het hoofddoel van deze module is de cursisten voor te bereiden op een bedrijfsstage of een baan in een bedrijf/kantoor Organisatie van een onderneming secretariaat: kantoormachines Klassement en archief postbehandeling telecommunicatie vergaderen en plannen voorbereiden van bezoeken en reizen public relations en human resources personeelszaken en solliciteren Geen OLG, zelfstandig werk, groepswerk Permanente evaluatie en eindevaluatie Eigen cursus, internet Begindatum 01/09/2011 Einddatum 31/01/2012 Nee 23

24 KANTOORWERK Naam module Lestijden Kantoorwerk In deze module doe je een stage in een bedrijf gedurende 10 weken. 80 lt + 80 lt Peter Graulus Uitbouwen en aanvullen van de theoretische kennis aan de hand van een bedrijfsstage. Onthaal, receptie Telefoon Computer Gebruik van kantoorapparatuur Taalgebruik Dactylografie Kennis Office Kennis handelscorrespondentie PAV Werkplekleren Begindatum 31/01/2012 Einddatum 30/06/2012 Stagebeoordeling + stageboek Nee 24

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel VSKO Leerplan OPLEIDING Kantooradministratie en gegevensbeheer SOSP BSO3 Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 06-07/1634/N/G 1 maart 2007 Kantooradministratie en gegevensbeheer - BSO3 2007-03-01

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/81.45.11, fax. 016/82.20.57) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/20.18.19, 's avonds,

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Franse taal. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie

Franse taal. Staatsexamen vmbo. Vakinformatie Franse taal Staatsexamen vmbo Vakinformatie 2005 Inhoudsopgave Opzet...3 Het centraal examen...3 Het commissie-examen...3 Het formaat van het leesdossier en de inzending ervan...6 Het cijfer voor het commissie-examen...6

Nadere informatie

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair) Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013 HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/420 10 26 0484/057562 e-mail: info@lethas.be

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie