Hoeks Melanchthonnieuws

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoeks Melanchthonnieuws --------------------------------------"

Transcriptie

1 Hoeks Melanchthonnieuws Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek september Klaar voor de start?! Net als andere jaren is ook dit jaar ons Hoeks Melanchthonnieuws het bulletin waarmee wij ons weer regelmatig tot u richten met mededelingen, aandachtspunten, onderwijsontwikkelingen en zo meer. Na deze starteditie zal er telkens één verschijnen aan het begin van een vakantie. Het Hoeks Melanchthonnieuws wordt digitaal verspreid; het is daarom belangrijk om wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven. Dit kan via ons algemene mailadres: Graag onder vermelding van de naam en klas van betreffende leerling(en). Een speciaal welkom voor de ouders van nieuwe leerlingen. Die leerlingen zijn voornamelijk ingestroomd in leerjaar 1 en Havo 4. Met dit schooljaar maken wij ons tweede lustrum vol, wij gaan dus ons tiende schooljaar in. Voor ons aanleiding om te kijken of negen jaar Melanchthon Bergschenhoek al voldoende heeft opgeleverd. Als we kijken naar de schoolcultuur zijn we meer dan tevreden. Dat blijkt ook uit het tevredenheidsonderzoek, waarin we voor sfeer en gevoel van veiligheid respectievelijk een 7,9 en een 8,2 scoren. Ook over het steeds verder uitbreidende onderwijs met onder andere Anglia/Cambridge (versterkt Engels), het Technasium, de Vecon Businessschool, kunst (muziek en beeldende vorming), wetenschapsoriëntatie en profielkeuzestage zijn we meer dan tevreden. Het biedt ons de mogelijkheid om meer maatwerk te bieden en leerlingen de kans om zich op diverse terreinen te ontplooien. Introductiedag leerjaar 2 Waar wij ruimte voor verdere verbetering zien is het terrein van de opbrengsten. We schreven daar al over voor de vakantie. In 2012 is nadrukkelijk ingestoken op het verbeteren van de kwaliteit en het rendement van het onderwijs. Dat heeft de nodige vruchten afgeworpen, zoals het verdwijnen van de discrepantie tussen schoolexamencijfer en centraal examencijfer en het verbeteren van het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Van oud-leerlingen, waarvan we overigens geregeld heel positieve

2 berichten horen over hoe zij het doen in het vervolgonderwijs, krijgen we terug dat we best wat meer eisen aan hen hadden mogen stellen. De doelstelling is om de oogst op dit terrein dit jaar verder te vergroten. Een mooi cadeautje voor ons tienjarig bestaan. Dat kunnen wij echter niet alleen; wij doen daarbij een nadrukkelijk beroep op de leerlingen en op u als ouders. Het is belangrijk om het motortje snel op te starten. In andere regio s, die al enkele weken bezig zijn, heeft men het ritme al te pakken. Wij willen er alles aan doen om hen snel bij te halen, zodat we binnen 3 à 4 weken warm gedraaid zijn. De eerste dagen is hard gewerkt door de docenten om een vliegende start mogelijk te maken. Een nieuw schooljaar, is uw kind er klaar voor? Introductie Het startthema van de jaaropening en de dagopeningen van deze week was daar steek je wat van op. In één van de stukjes ging het daarbij over het belang van het contact dat de leraar met zijn leerlingen moet hebben om het aanwezige talent te kunnen ontwikkelen. We moeten het tenslotte samen doen. Dat is ook de boodschap die het afdelingshoofd van leerjaar 1 aan haar leerlingen meegaf. Samenwerken stond ook centraal in de introductieactiviteiten van leerjaar 1(op school en in de sporthal, leerjaar 2 (talentontwikkeling onder leiding van de mensen van Circus Rotjeknor ) en leerjaar 3 (sportdag). Dat alles in een prettige atmosfeer en met prachtig weer. Als dit de voorbode is voor de rest van het jaar, dan gaan we er ook op dat vlak iets moois van maken. De introductiedag voor de nieuwe brugklassers begon centraal Organisatie De mentor is het eerste aanspreekpunt voor u als ouders. In dat licht is het fijn dat de tevredenheid betreffende de mentor beoordeeld werd met een 7,5 in het tevredenheidsonderzoek van het afgelopen jaar. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er ook zaken zijn (zoals aanvragen voor bijzonder verlof of bespreking van belemmerende factoren aangaande het leerproces) die u even bij het afdelingshoofd kwijt wilt. De verdeling van de afdelingshoofden over de verschillende afdelingen is als volgt: Leerjaar 1: mevrouw Tromp Leerjaar 2 en 3 Vwo: mevrouw Van Eck Leerjaar 2-4 Havo: de heren Van Dijk (Havo2-Havo3) en De Ruijter (Havo4). Leerjaar 4-5 Vwo: de heer Van Olst Examenklassen: mevrouw H. Blok

3 Beschikbaarheid leerlingen voor schoolwerk Alle leerlingen hebben een in informatiekaart mee gekregen met daarop wat highlights betreffende organisatie en jaarplanning. Eén van de zaken die wordt aangestipt betreft de dagelijkse beschikbaarheid van leerlingen voor school (tót uur). Als leerlingen om wat voor reden extra aandacht nodig hebben, zal dit aan de randen van de schooldag georganiseerd worden. Ook de ondersteuning in de bovenbouw en het inhaaluur voor toetsen hebben een plaats gekregen na de reguliere lessen. Een vraag van onze kant: kijk samen met uw kind naar wat dit betekent voor bijbaantjes e.d. Plusprogramma s Zoals u weet bieden we plusprogramma s aan voor alle leerlingen. Deelname is vrijwillig en biedt uw zoon of dochter de kans iets extra s te doen, wat een bijdrage levert aan hun ontwikkeling in de brede zin van het woord. In de leerjaren 1 tot en met 3 vindt het plusprogramma plaats op dinsdag blok 5. We zijn blij dat we het aantal programma s weer hebben kunnen uitbreiden. Op het gebied van onder andere kunst, sport, science, taal zijn er verdiepende en verbredende programma s. Uw kind heeft donderdag het boekje met alle informatie meegekregen. Wilt u het samen bekijken? Donderdag 11 september vult uw zoon/dochter het aanmeldingsformulier in de mentorles in. De indeling wordt later bekend gemaakt. De meeste plusprogramma s beginnen half november. Speciale aandacht voor de Maatschappelijk Stage, een plusprogramma dat aan onze derdejaars aangeboden wordt. Alhoewel de maatschappelijke stage van overheidswege niet verplicht is, blijven we dit als school toch mogelijk maken. Leerlingen die meedoen aan een maatschappelijke stage leveren een bijdrage aan de maatschappij. Door middel van vrijwilligersactiviteiten krijgen ze vaak meer inzicht in een wereld waar ze anders niet of in beperkte mate mee in aanraking komen. Het kan een positieve ervaring opleveren om iets voor een ander te doen zonder dat daar geld of iets dergelijks tegenover staat. Ze krijgen aan het eind van het schooljaar een certificaat en deze stage wordt vermeld bij hun diploma van school, het zogenaamde. Curriculum Vitae Scholae. Dit laatste is van belang voor veel vervolgstudies. En misschien wel het belangrijkste: het is leuk om te doen! De afgelopen jaren hebben veel leerlingen in het derde jaar zich ingezet in het kader van deze maatschappelijke stages. In verzorgingstehuizen hielpen ze bij verschillende activiteiten, op een basisschool gaven ze dansles, leerlingen floten bij sportwedstrijden, hielpen op onze eigen school bij de keuzemodule Koken, bemanden kramen of verkochten popcorn bij het Straattheater. En een aantal leerlingen maakte gebruik van de mogelijkheid een eigen stage te vervullen. Een leerling maakte foto s in een weekend van de kerk, een andere leerling hielp op een ZMLK-school en weer een andere leerling gaf hockey-training. Ook dit jaar verwachten we dat heel veel leerlingen zich zullen inzetten! Voor leerjaar 4 tot en met 6, de Tweede Fase, zijn er ook een aantal plusprogramma s. Deze zijn langdurig en gaan echt de diepte in. Het betreft Cambridge (Engels uitmondend in een internationaal erkend certificaat), boekhouden (ook voor een diploma), wiskunde D en debat. De vakdocenten informeren de leerlingen hierover. Voor het Cambridgeprogramma en de debatgroep geldt een selectie. Deze onderdelen komen allemaal bij voldoende afronding op het CVS (Curriculum Vitae Scholae) van de leerling te staan. Vervolgopleidingen hechten steeds meer waarde aan een CVS bij toelating. Vanaf 2017 zal de loting bij studies worden afgeschaft en worden vervangen door een selectieprocedure op basis van cijfers, motivatie, competenties en brede ontwikkeling. Ondersteunende programma s Voor leerjaar 1-3 is er op woensdag blok 1 een ondersteuningsblok ingeroosterd voor Nederlands, Engels en rekenen. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een brief. Er zijn vier kwartalen en het eerste kwartaal begint woensdag 10 september a.s. voor leerjaar 2 en 3. Leerjaar 1 gaat in het tweede kwartaal meedoen. Hoe zijn de leerlingen geselecteerd voor dit ondersteunende programma? De docenten van Nederlands en Engels hebben op basis van de uitslag van de VAS-Cito toets en hun eigen bevindingen de leerlingen eind vorig schooljaar geselecteerd. Bij Nederlands zal er in het eerste kwartaal aan tekstbegrip gewerkt worden. Bij Engels wordt er gewerkt aan leesvaardigheid en grammatica.

4 Voor rekenen is het een ander verhaal. Vanaf schooljaar zal uw zoon en/of dochter een rekenexamen moeten doen. De uitslag hiervan gaat dan ook meetellen met de slaag/zakregeling. U heeft hierover vast het een en ander gehoord of gelezen. De afgelopen jaren is gebleken dat de rekenvaardigheid van veel leerlingen niet op peil blijft als er geen extra aandacht aan besteed wordt. Op Melanchthon Bergschenhoek kennen we, behalve in Havo 4, geen apart vak rekenen. Het vak rekenen is onderverdeeld in verschillende domeinen namelijk: getallen, verhoudingen, verbanden en meten-en meetkunde. Deze rekenvaardigheden komen bij verschillende vakken aan bod. Onder andere bij de vakken economie, mens en natuur, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Aan het eind van afgelopen schooljaar hebben alle leerlingen een rekentoets gemaakt. Het cijfer vond u op het rapport. De leerlingen die nog onvoldoende presteerden op deze toets, worden ingedeeld bij het ondersteunende rekenprogramma. Dit is er voor bijna alle leerjaren. Bij dit programma werken de leerlingen met een digitaal programma om bepaalde rekenvaardigheden te oefenen. Het programma is webbased, zodat de leerlingen ook thuis kunnen oefenen. Dat laatste is zeker sterk aan te raden. Er is veel oefening nodig om rekenvaardigheden te verbeteren. Mocht de rekenvaardigheid na 8 weken nog niet voldoende verbeterd zijn, dan wordt de leerling opnieuw ingedeeld in het ondersteunende blok. Havo 4 leerlingen hebben een regulier rekenblok op het rooster. Voor vwo 4 en vwo 5 is er een ondersteunende rekenles op dinsdag van uur. Hiervoor worden de leerlingen ingedeeld op basis van het resultaat van de rekentoets aan het einde van het vorig schooljaar. Ook voor deze leerlingen geldt dat er veel geoefend moet worden, ook thuis. Het digitale programma past zich aan aan het niveau van de antwoorden, waardoor iedere leerling op zijn eigen niveau werkt. Ook kregen de brugklassers een lesje Drama en brachten zij een gedeelte van de dag in lokalen door voor uitleg van bijvoorbeeld het rooster en gebruik van de kluisjes, en tussendoor werd er gesport. Computergebruik op school Wij hebben 500 laptops voor leerlinggebruik en daar zijn we heel blij mee. Daarnaast hebben we de mogelijkheid tot BYOD (Bring Your Own Device). Dat wil zeggen dat leerlingen hun eigen laptop kunnen en mogen meenemen voor gebruik op school. Ze kunnen dan hun schoolwachtwoord gebruiken om aan te sluiten op het Wifi van de school. In de bovenbouw maken veel leerlingen hier al gebruik van tijdens tussenuren.

5 Verkeersveiligheid verkeerseducatie De verkeerssituatie rondom de school vraagt nog continu de aandacht. Elke ochtend steken zo n tweeduizend leerlingen de rotondes op de Boterdorpseweg over om naar één van de scholen te gaan. De scholen zijn in gesprek met de gemeente om te zoeken naar een veiliger oplossing door het versneld aan laten leggen van een fietspad. Om dit mogelijk te maken is een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. Eén van de voorwaarden tot verkrijgen van de subsidie is het opnemen van verkeerseducatie in het lesprogramma. Daar gaan wij in leerjaar 1 mee beginnen. De leerlingen krijgen in de kampweek tijdens de dagen dat zij op school zijn te maken met zowel een theoretische als een praktische les. Daarbij zal er extra aandacht zijn voor de gevaarlijke punten waar leerlingen oversteken. U kunt ook uw bijdrage leveren door regelmatig het van en naar school fietsen aan de orde te stellen tijdens de gesprekken die u voert. Bovendien is een extra controle van de verlichting van de fietsen, nu de dagen weer korter worden, geen overbodige luxe. In het vorige schooljaar is de controle geïntensiveerd en bleef het niet bij een waarschuwing. Onze nieuwe elo- Itslearning Smartschool, de elektronische leeromgeving die we 9 jaar hebben gebruikt, wordt vervangen door Itslearning. We merkten steeds meer dat Smartschool niet meer aan onze eisen voldeed en zijn heel blij dat Itslearning ons veel mogelijkheden gaat bieden. Het is een omschakeling, die even tijd gaat kosten. Iedere docent heeft een digitaal klaslokaal in Itslearning en plaatst daar zijn studiewijzer in. Op de studiewijzer vindt de leerling het huiswerk, leerdoelen, de gebruikte lesmaterialen, bronnen enzovoort. De moeite waard om eens mee te kijken met uw kind. De leerlingen ontvangen komende week instructie om in te kunnen loggen in Itslearning. Alles zal niet meteen perfect lopen; de implementatie van zo n nieuwe omgeving brengt met zich mee dat er veel moet worden aangepast en er technisch ook zo nu en dan problemen zijn. We hopen op uw begrip hiervoor. Maar we verwachten zeker veel van het gebruik van Itslearning. De brieven die u per mail van school ontvangt zullen op termijn ook op Itslearning te zien zijn. Ouderbijdrage De overheid neemt het leeuwendeel van de kosten voor het onderwijs voor haar rekening. Uit de overheidsbijdrage worden bijvoorbeeld het gebouw, de personeelsleden en de schoolboeken bekostigd. Er blijven echter een aantal posten over waarvoor geen subsidie wordt ontvangen. We vragen u als ouder daarom om bij te dragen middels een Algemene bijdrage (onder andere voor verzekeringen, buitenlesactiviteiten, IT-zaken en dergelijke) en een klas- en/of leerjaargebonden bijdrage (voor onder andere werkweken, excursies en bijzondere activiteiten zoals sportoriëntatie). U ontvangt deze maand, net als in het afgelopen schooljaar, een brief met betrekking tot deze ouderbijdrage. Bij de brief zit een overeenkomst die u voor ieder kind op onze school dient in te vullen en mee moet geven naar school. Aan de hand van deze overeenkomsten worden de facturen aangemaakt en opgestuurd. Agenda Met de september-editie van het Hoeks Melanchthonnieuws wordt altijd een jaarplanning meegestuurd. Deze kunt u volgende week per mail verwachten. Ook de afdelingshoofden verstrekken op de kennismakingsavonden een datumlijst voor hun leerjaar (en afdeling). Hieronder vindt u de activiteiten voor de periode tot de herfstvakantie. 8 en 9-9 Schoolfotograaf uur Uitreiking Anglia-certificaten uur Kennismakingsavond ouders leerjaar 3.

6 Week 38 Brugklassers op kamp. Lesweek met aangepast programma Dance Unlimited voor Havo uur Kennismakingsavond ouders Havo Excursie leerlingen met Kunst muziek/beeldende vorming Van Havo 5 en Vwo Dance Unlimited voor Vwo Kennismakingsavond ouders leerjaar Kennismakingsavond ouders Havo Kennismakingsavond ouders Vwo Pestproject voor brugklasse Kennismakingsavond ouders leerjaar Studiedag docenten leerlingen vrij uur Kennismakingsavond ouders Vwo uur Kennismakingsavond ouders Vwo Voetbaltoernooi alle leerjaren Workshop ouders Studiekring Schoolfeest leerjaar 1, 2 en Definitieve indeling reizen leerjaar t/m 24 oktober Herfstvakantie. Met vriendelijke groet, namens team Melanchthon Bergschenhoek, G. Hospes, directie Leerjaar 2 Circus Rotjeknor

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Uitdaging in de vwo-bovenbouw

Uitdaging in de vwo-bovenbouw JFC10083 BovenBouw Brochure -13_JFC10026 Brochure A5 04-10-12 09:44 Pagina 1 Kijk je toekomst Uitdaging in de vwo-bovenbouw Johannes Fontanus College Wethouder Rebellaan 135 3771 KA Barneveld Postbus 108

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Haal meer uit jezelf!

Haal meer uit jezelf! Haal meer uit jezelf! Plusprogramma s voor alle leerlingen Welk plusprogramma kies jij? Bouwen aan je Revius CV Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Het Revius CV 1 Basisuniversiteit 2 Bèta

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie