Welkom op het Wartburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op het Wartburg"

Transcriptie

1 Welkom op het Wartburg Introgids

2 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschillende onderwijsprogramma s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toerusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze. (Markus 1: 30-31) Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de samenvatting van de Wet, die ook is opgenomen in onze missie. Hoe relevanter de lesstof voor leerlingen is, hoe gemotiveerder zij leren. Wij beperken ons niet tot het verwerven van kennis over bepaalde vakken, of het oefenen van bepaalde vaardigheden voor die vakken. Onze leerlingen maken zich cognitieve en sociale aspecten eigen waarmee zij moeten kunnen functioneren in de maatschappij. De weging van de aanleg van hoofd, hart en handen is bepalend voor de te volgen leerweg. Verder zijn, om invulling te geven aan de identiteit, methoden gemaakt voor onder andere de vakken Nederlands, geschiedenis en maatschappijleer. In de onderbouw zijn de lessen mediaoriëntatie gericht op vaardigheid van informatie zoeken en op het verantwoord omgaan met sociale media en internetgebruik. De inhoud van de methoden past bij de christelijk-reformatorische identiteit van de school. De school wil een bijdrage leveren aan het gestalte geven aan en beleven van de identiteit als zaak van het hart. Christelijke identiteit krijgt handen en voeten door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord. Ook krijgen vrijwel alle leerlingen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven uit genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving. Leefregels temperen de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen. We proberen te laten zien wat de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden is. 0

3 Alle typen voortgezet onderwijs Het Wartburg College biedt alle schoolsoorten in het voorgezet onderwijs aan, verspreid over vier locaties. Uitgangspunt bij de verdeling van de onderwijstypen over de gebouwen is dat jonge leerlingen zo lang mogelijk dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. De locaties hebben daarom een brede onderbouw. Gevolg is dat voor de overstap naar de bovenbouw leerlingen soms van locatie moeten wisselen. Het Wartburg College zorgt voor een goede doorstroom van deze leerlingen. Voor alle toekomstige data in deze gids geldt: Deo volente. De locaties zijn: Guido de Brès in Rotterdam-IJsselmonde Marnix in Dordrecht Revius in Rotterdam-Prins Alexander De Swaef in Rotterdam-Zuid (Beroepencollege) In onderstaand schema wordt zichtbaar welke onderwijstypen een bepaalde locatie biedt en wanneer de eventuele doorstroom naar een andere locatie plaatsvindt. We vragen aandacht voor het feit dat in Rotterdam-Zuid binnen het vmbo een specialisatie plaatsvindt van enerzijds een meer theoretische opleiding (mavo) en anderzijds een meer praktisch-beroepsgerichte opleiding (Beroepencollege). 6 Locatie Guido de Brès 6 Locatie Marnix locatie Guido de Brès 3 3 locatie De Swaef cluster 4 MAVO (+lwoo) HAVO ATH. GYMN. PrO VMBO bk (+lwoo) VMBO gt (+lwoo) HAVO ATH. GYMN. 6 Locatie Revius 6 Locatie De Swaef locatie De Swaef VMBO kgt (+lwoo) VMBO gt (+lwoo) HAVO ATH. GYMN. VMBO b (+lwoo) VMBO bk (+lwoo) VMBO gt (+lwoo) HAVO ATH. GYMN. 03

4 VMBO Het vmbo bereidt voor op doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs. Aan het eind van de vmbo-opleiding zijn de meeste leerlingen niet meer leerplichtig, maar wel kwalificatieplichtig. Een leerling die op niveau van het mbo een opleiding afsluit, is gekwalificeerd en heeft daarmee een goede startpositie voor de arbeidsmarkt. Omdat het vmbo beroepsvoorbereidend is (en nog niet beroepsopleidend), is er sprake van brede vorming en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Het vmbo is één schoolsoort met daarin vier onderscheiden leerwegen. Deze worden hieronder verder uitgewerkt. Het (voorbereidend) beroepsonderwijs is erg in beweging. Scholen zoeken naar manieren om deze vorm van onderwijs aantrekkelijk te maken en de kwaliteit ervan te verbeteren. Binnen onze school is gekozen voor differentiatie in het aanbod van vmbo. Elke locatie heeft voor het vmbo één of meer specifieke profielen. Daardoor is aan het begin van de schoolloopbaan de keuze voor ouders en leerling soms lastig. Daar staat tegenover dat in de rest van de opleiding de leerling een leerweg heeft die goed past bij zijn of haar mogelijkheden (intellectueel, leerstijl en motivatie). Naar een locatie in de buurt of wat verder weg Wij bieden de mogelijkheid om de vmbo-loopbaan te beginnen op elke locatie. Veel ouders en leerlingen zien in eerste instantie op tegen een lange reis naar school. Er zijn ook leerlingen die een uitgesproken voorkeur hebben. We denken dan vooral aan de doeners : leerlingen die er naar uitzien om direct in de praktijk aan de slag te gaan en ook op die manier leren. Voor hen hebben we de mogelijkheid om op het Beroepencollege (De Swaef) vanaf klas 1 onderwijs te volgen. De locaties Guido de Brès en De Swaef liggen betrekkelijk dicht bij elkaar. Daarom is voor Rotterdam-Zuid sprake van de volgende verdeling: Guido de Brès: mavo voor leerlingen met de leerstijl denker. De Swaef: Beroepencollege voor doeners (beroepsgericht). Deze mogelijkheden bieden kansen voor leerlingen maar kunnen ook tot keuzeverlegenheid leiden. Ziet u voor meer informatie de locatiespecifieke pagina s. Basisberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo is gericht op leerlingen die met hun handen aan de slag zullen gaan. Zij leren het best door eerst dingen zelf te doen en daarna pas het boek erbij te halen. In het eerste leerjaar krijgen zij al doe-vakken zoals: tekenen/handvaardigheid, techniek, ICT, verzorging, muziek en lichamelijke opvoeding. Dezelfde vakken krijgen ze ook in het tweede leerjaar, aangevuld met het vak Praktische Sectororiëntatie (PSO). De leerlingen maken kennis met de praktijk in de sectoren techniek, zorg & welzijn en economie. Zo nemen ze een kijkje bij een scheepswerf, bouwbedrijf, autobedrijf of zorginstelling om te ontdekken waar ze misschien later willen werken. In het derde en vierde leerjaar krijgen de leerlingen naast de theoretische vakken twaalf tot zestien uur praktijk. Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg gaan ze verder in het beroepsonderwijs (mbo) op niveau. Zie voor de locaties onder de kaderberoepsgerichte leerweg. Kaderberoepsgerichte leerweg In het eerste leerjaar krijgen deze leerlingen dezelfde vakken als de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Er is wel sprake van een wat hoger niveau. In het tweede leerjaar komt Praktische Sectororiëntatie erbij. In het derde en vierde leerjaar krijgen ze naast de theoretische vakken twaalf of dertien uur praktijkvakken. De kaderberoepsgerichte leerweg is uitstekend geschikt voor kinderen die echte doeners zijn, maar op een iets ander niveau leren t.o.v. de basisberoepsgerichte leerweg. Deze kinderen kunnen na het behalen van hun diploma verder leren in het mbo op niveau of 3. In de onderbouw wordt gewerkt in combinatieklassen van basis en kader (bk). Op de locatie Marnix wordt een bk-programma voor de onderbouw aangeboden. In leerjaar drie stromen de leerlingen door naar De Swaef. Op De Swaef wordt eveneens een bk-programma aangeboden, maar dat is direct meer gericht op leren door doen in de praktijk (Beroepencollege). Daarom kunnen leerlingen uit heel het voedingsgebied direct aangemeld worden bij De Swaef. 04

5 Gemengde leerweg De gemengde leerweg richt zich op leerlingen die overwegend meer met hun hoofd dan met hun handen werken. Ze kunnen wat langer (dan in basis en kader) hun boeken open houden. In de onderbouw wordt gewerkt in combinatieklassen van gemengd en theoretisch (gt). In de onderbouw zijn leerlingen in het vak Beroep en Oriëntatie bezig met een voorbereiding op de sectorkeuze. In de bovenbouw oriënteren ze zich met het vak Technologie op de verschillende sectoren of ze maken een keuze voor een beroepsgericht vak. Dit geldt voor leerlingen die al een uitgesproken beroepswens hebben. Zij gaan door naar het vervolgonderwijs in het mbo op niveau 3 of 4. Op Revius en Marnix is er sprake van een brede oriëntatie met behulp van het vak Technologie gericht op alle sectoren. Op De Swaef zijn er twee varianten: een gewone gemengde leerweg en de G-PLUS. De G-PLUS onderscheidt zich ten opzichte van de g-leerweg door een breder en inhoudelijk dieper beroepsgericht programma. Hierdoor wordt bij de algemeen vormende vakken meer zelfstandigheid van de leerling gevraagd dan bij de gewone g-leerweg. Voor de G-PLUS zijn toelatingscriteria opgesteld. Theoretische leerweg De naam van de leerweg zegt het al: via een meer theoretische route naar het middelbaar beroepsonderwijs. Een aantal leerlingen heeft mogelijkheden om het havodiploma te behalen. Dat zijn de denkers van het vmbo. In alle leerjaren ligt het accent op theoretische en algemeen vormende vakken. Er is ook aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. Op Marnix wordt de t-leerweg aangeboden (in gt-klassen). Naast de gt heeft Revius in de onderbouw ook een combinatiegroep met vmbo-t en havo (th). In de bovenbouw is een verrijkingsprogramma mogelijk (T-extra). Guido de Bres biedt de t-leerweg aan als mavo. Voor de mavo zijn toelatingscriteria opgesteld. Het vmbo en zijn afkortingen De basisberoepsgerichte leerweg: De kaderberoepsgerichte leerweg: De gemengde leerweg: De theoretische leerweg: vmbo-b vmbo-k vmbo-g vmbo-t 05

6 PrO, lwoo en cluster Praktijkonderwijs (PrO) Deze vorm van onderwijs, aangeboden op locatie Marnix, is voor leerlingen die ook met extra ondersteuning geen vmbo-diploma kunnen halen. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden, voor het verkrijgen van een goede werkhouding en vanaf het tweede jaar wordt tijd ingeruimd voor uitgebreide stages. De uitstroommogelijkheden zijn: direct naar betaalde arbeid vormen van beschermde arbeid combinatie werken/leren, beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doorleren, beroepsopleidende leerweg (ROC-BOL) Vanuit de opleiding wordt de leerling begeleid naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Na het verlaten van de school wordt nazorg geboden. Kinderen komen voor dit type onderwijs in aanmerking als ze een (nauw omschreven) leerachterstand hebben, gecombineerd met een IQ-score tussen 55 en 80. Praktijkonderwijs is onderwijs op maat. We houden terdege rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. In overleg met hen èn met hun ouder(s)/verzorger(s) bespreken we de toekomstmogelijkheden en geven daar inhoud aan. Voor sommige leerlingen is het mogelijk een opleiding op mbo-niveau 1 te volgen. Leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo Leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen die een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig hebben om een diploma te kunnen halen binnen één van de vier leerwegen van het vmbo. Lwoo is dus géén aparte leerroute, maar een extra ondersteuning, meestal bij leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Een onderzoek moet uitwijzen of een leerling een lwoo-indicatie krijgt. Op de locaties Marnix, Revius en De Swaef kunnen leerlingen met een lwoo-indicatie worden geplaatst. In aanmerking komen leerlingen die voldoen aan één van de volgende criteria: minimaal acht jaren basisonderwijs gehad en in elk geval groep 7 doorlopen; afkomstig uit groep 8 en een extra steuntje in de rug nodig; afkomstig uit het speciaal onderwijs (basis- of voortgezet). Schakelklas Naast plaatsing in een basisklas met lwoo is het ook mogelijk kinderen in een schakelklas te plaatsen. Deze klas is bedoeld voor die leerlingen die op regulier niveau de (meeste) lessen moeten kunnen volgen, maar door leer- en/of leesmoeilijkheden of door concentratie- of gedragsproblemen extra aandacht nodig hebben. Door een maximale groepsgrootte van negentien leerlingen aan te houden, kunnen we een meer individuele benadering hanteren dan in de reguliere vmbo-klassen. Na een jaar bekijken we of de leerling eraan toe is zijn leerweg te vervolgen in het vmbo. Plaatsing in een schakelklas is mogelijk op de locaties Marnix, Revius en De Swaef. Cluster 4 De doelgroep van deze voorziening betreft die leerlingen die een cluster 4-indicatie hebben en alleen in een kleine, gestructureerde setting (maximaal elf leerlingen) kunnen functioneren. Hierin is het advies van de basisschool van belang. Leerlingen die toegelaten worden tot onze voorziening worden geplaatst op het geadviseerde niveau. De overige leerlingen met een cluster 4-indicatie, kunnen zich gewoon bij de diverse locaties van het Wartburg College aanmelden. De voorziening is verbonden aan locatie Guido de Brès. Aparte aanmeldingsprocedure Voor kinderen voor het Praktijkonderwijs, met een lwoo-indicatie of een cluster 4-indicatie geldt een uitgebreide aanmeldingsprocedure. Vraag de directeur van de basisschool van uw kind of kijk op > wartburg college > aanmelden. 06

7 Havo en vwo Havo Een havoleerling heeft naast zijn intellectuele aanleg ook vaak een praktische inslag. Het onderwijs kenmerkt zich door leerstof van hoog niveau met toepassingsgerichte opdrachten. Deze vijfjarige opleiding is een goede voorbereiding op het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Ook is overstappen naar vwo-6 een mogelijkheid. Uiteraard zijn motivatie en inzet ook op de havo van belang. Vwo De zesjarige vwo-opleiding bereidt leerlingen voor op een studie op een universiteit. Uiteraard kun je met een vwo-diploma ook verder in het HBO. Een vwo-leerling is leergierig en op zoek naar diepere achtergronden van allerlei vraagstukken. Er wordt naast de gebruikelijk inzet ook een duidelijk beroep gedaan op het inzicht van leerlingen. In de onderbouw van het vwo kunnen leerlingen klassieke talen kiezen. Latijn en Grieks zijn vakken, die meer inhouden dan je van een dode taal zou verwachten. De verbanden met andere moderne vreemde talen worden door het volgen van deze vakken een stuk duidelijker. Ook dragen de klassieke talen bij aan een goed inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van onze cultuur. Door hiervoor te kiezen, ontvang je een gymnasiumdiploma in plaats van een atheneumdiploma. Bovenbouw havo en vwo Aan het eind van het derde leerjaar moeten zowel havo- als vwo-leerlingen kiezen uit vier profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek Per profiel is een naast een aantal vaste vakken ook een aantal vakken naar keuze mogelijk. Daarnaast heeft de school een module apologetiek ingevoerd, die de leerlingen voorbereidt op de maatschappij. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar alle cijfers meetellen voor het schoolexamen. Samen met het Centraal Examen moet dit het gewenste diploma opleveren. Tweetalig Onderwijs (TTO) Leerlingen met een vwo-advies kunnen bij hun aanmelding aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor plaatsing in een TTO-groep. TTO is een aparte stream binnen het vwo en wordt alleen geboden op locatie Guido de Brès. De helft van de lesuren in een TTO-klas wordt in het Engels gegeven. Het gaat in de brugklas om de vakken aardrijkskunde, biologie, Engels, geschiedenis, godsdienst, lichamelijke opvoeding en wiskunde. Een speciale toetsingscommissie beoordeelt de aanmeldingen. De criteria zijn: een citoscore van 546 of hoger; een positief advies vanuit de basisschool; een sterke motivatie van leerling en ouders. Op donderdag 6 februari 014 is er voor ouders en leerlingen een speciale TTO-voorlichtingsavond met enkele korte lessen in het Engels. Omdat een goede motivatie voor TTO erg belangrijk is, hebben we met alle toekomstige TTO leerlingen en hun ouders een intakegesprek op woensdag(avond) 3 april 014. Daarna besluit een toelatingscommissie over de toelating. Voor TTO geldt geen regiobeperking, omdat alleen op de locatie Guido de Brès TTO volgens de Europese standaard wordt gegeven. Gymnasium-TTO Locatie Guido de Brès is in 013 gestart met een gecombineerde gymnasium-tto-brugklas. Naast Latijn en Grieks wordt er in een apart curriculum aandacht besteed aan de klassieke oudheid en de betekenis voor onze cultuurgeschiedenis. De vakken, in een aparte lessentabel, worden zodanig gevuld dat er voor leerlingen, die meer kunnen én willen een uitdagende leeromgeving ontstaat, die aansluit bij hun intelligente uitdaging. Versterkend Talen Onderwijs (VéTO) In de onderbouw wordt op locaties Guido de Brès, Marnix en Revius een extra impuls gegeven aan het vak Engels. We noemen dit VéTO. Hier worden twee tot zes vakken in het Engels gegeven. In feite heeft de leerling dan geen drie uur Engels per week, maar vindt er een onderdompeling plaats van zo n zeven tot negen uur per week. Verdere informatie kunt u bij de locaties vinden. 07

8 Locatie Guido de Brès Ik vond het spannend om naar zo n grote school te gaan. Maar na een week had ik al vriendinnen! Naomi Vrij, leerling brugklas Op locatie Guido de Brès kunnen leerlingen de volgende onderwijstypen volgen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. Ook de cluster 4 voorziening van het Wartburg College valt onder deze locatie. Guido de Brès telt ruim 1700 leerlingen. Smeetslandseweg 17, 3079 CR Rotterdam-IJsselmonde Inlichtingen: Telefoonnummer locatie Guido de Brès (010) mavo: dhr. A. Zonnenberg havo: dhr. J. Troost vwo/gymnasium/tto: dhr. A. Visser cluster 4: dhr. H. den Ouden (010) maandag 7 januari 014 voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen, uur vrijdag 31 januari 014 open avond voor nieuwe leerlingen en hun ouders, uur donderdag 6 februari 014 speciale TTO-avond voor nieuwe leerlingen en hun ouders, ook voor docenten basisonderwijs, uur woensdag 11 juni 014 kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen, uur GUIDO DE BRÈS Cluster 4 Mavo Havo Atheneum (met of zonder TTO) Gymnasium-TTO 08

9 Ons gebouw De locatie Guido de Brès is gevestigd in een modern gebouw vlak bij het station Lombardijen. Het schoolplein geeft zoveel ruimte aan de leerlingen dat de behoefte om de wijk in te gaan nauwelijks aanwezig is. In het gebouw hebben de drie sectoren een eigen ingang met een eigen conciërge. School en plein zijn volledig rookvrij. Verbredend, verdiepend, veelzijdig Deze kernwoorden willen we toepassen in een voor de leerling uitdagende leeromgeving. Zowel het mavo als het gymnasium hebben vanaf augustus 013 een gewijzigd profiel, dat nog beter past bij de trefwoorden verbredend, verdiepend en veelzijdig. Mavo Mavo is de nieuwe naam voor de theoretische leerweg van het vmbo. Maar het is meer dan een nieuwe naam. Met deze stevige theoretische opleiding mikken we op leerlingen die belangstelling hebben om alsnog door te stromen naar de havo of naar niveau 4 van het mbo. Hun advies in groep 8 is theoretische leerweg (t) of theoretische leerweg/havo (th), zij willen leren en hebben geen hekel aan huiswerk. Tot 01 hadden we op onze locatie gemengd/ theoretisch (gt), nu gaat een leerling met advies g naar het Beroepencollege De Swaef en een leerling met advies t of th naar Guido de Brès. TTO en VéTO Tweetalig Onderwijs (TTO) is een aparte stream binnen het atheneum. Ruim de helft van de lesuren wordt in het Engels gegeven. Aan het eind van de derde klas leggen alle TTO-leerlingen het Cambridge FCE examen af. Vanwege het succes met TTO geven we nu het Versterkend Talen Onderwijs (VéTO) in alle tweede en derde klassen van het atheneum en in één tweede en derde klas van de havo en de mavo. Gymnasium-TTO Binnen het TTO-gebied hebben we vanaf de brugklas in een echt gymnasium. Naast Latijn en Grieks wordt er in een apart curriculum aandacht besteed aan de klassieke oudheid en de betekenis voor onze cultuurgeschiedenis. De vakken worden zodanig gevuld dat er voor leerlingen die meer kunnen én willen een uitdagende leeromgeving ontstaat, die aansluit bij hun intelligente uitdaging. Onze juniormentoren Om de brugklasleerlingen in hun nieuwe omgeving te laten wennen, schakelen we juniormentoren in. Deze bovenbouwleerlingen helpen onder verantwoordelijkheid van de mentor de bruggers om hun weg te vinden op de Guido. De Bresweken De Bresweken zijn typerend voor locatie Guido de Brès. Het cursusjaar bestaat uit vier aaneengesloten perioden waarin zo veel mogelijk volgens het lesrooster wordt gewerkt. In deze perioden krijgen de leerlingen gewoon les, overhoringen en repetities. Na elke periode volgt één lesvrije week: de Bresweek. Daarin organiseren wij allerlei activiteiten om de leerstof nog dichter bij de leerling te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om excursies, projecten en grotere vakopdrachten. Ook kunnen er in zo n Bresweek repetities worden afgenomen. De laatste Bresweek benutten we om de eindtoetsen af te nemen. De onderbouwklassen zijn niet alleen op school bezig, maar gaan ook buiten de school op zoek naar informatie. Zij bezoeken bijvoorbeeld diverse musea in Leiden, de Dom van Keulen, de havens van Rotterdam, gastgezinnen van allochtone Nederlanders, enz. In klas 3 is er in de tweede Bresweek veel aandacht voor loopbaanoriëntatie. Havo-3 en vwo-4 hebben een beroepskeuzeprogramma. In vmbo, havo en vwo organiseren we naast beroepsstages ook maatschappelijke stages. Tenslotte noemen we de excursieweken van de voor-examenklassen mavo, havo en vwo. Vaak staan deze weken in het kader van het gekozen profiel of de gekozen sector. Deze reizen gaan naar binnenlandse en een aantal buitenlandse bestemmingen. Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage heeft tot doel om leerlingen verantwoordelijkheid voor de maatschappij bij te brengen. We beseffen heel goed dat dit niet zomaar in een korte stage vorm te geven is. Daarom geven wij onder andere ook binnen de vakken en tijdens de Bresweken aandacht aan goed burgerschap. Hulp en dienst aan de ander zijn belangrijke noties in het christelijk geloof. 09

10 Locatie Guido de Brès Culturele activiteiten Op maandagmiddagen tussen de herfst- en de kerstvakantie worden in onze aula pauzeconcerten gegeven. We hebben een enthousiast schoolorkest, La Réjouissance genaamd. Soms is er een schoolkoor dat medewerking verleent aan de kerst- en paasbijeenkomsten. Er worden regelmatig thematische schoolavonden georganiseerd. Mediatheek De mediatheek neemt een centrale plaats in op onze school. Behalve veel boeken zijn er in de mediatheek ook andere informatiebronnen: cd-roms, dvd s, tijdschriften, kranten en het internet. De mediatheek is niet alleen een informatiecentrum, maar ook een leercentrum. Er is een ruim aantal studieplekken, waarvan een aantal met computer. Verder staan in de mediatheek zitjes opgesteld waar de leerlingen bijvoorbeeld in groepen kunnen werken of een tijdschrift kunnen lezen. Leerlingenzorg Als het op school niet goed gaat, zal de mentor daar aandacht aan besteden. Hij kan daarvoor naast het juniormentoraat ook de hulp inroepen van het zorgadviesteam dat begeleiding kan bieden bij o.a. leerproblemen, dyslexie, faalangst, SOVA. Ook zijn een schoolmaatschappelijk werker en een orthopedagoog aan het zorgteam verbonden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op school huiswerkbegeleiding te krijgen en geven we steunlessen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 10

11 Locatie Marnix Ik vind het fijn dat er peer leaders zijn, omdat je aan hen alles kunt vertellen wat anderen niet hoeven te weten. Een brugklasser Locatie Marnix heeft een brede onderbouw: leerlingen van alle schooltypen kunnen instromen. Na het doorlopen van de eerste twee leerjaren kunnen vmbo-leerlingen bij ons onderwijs blijven volgen voor het behalen van een diploma in de gemengde en de theoretische leerweg. Voor een vmbo-diploma binnen de beroepsgerichte leerwegen moeten de leerlingen hun schoolloopbaan voortzetten op locatie De Swaef. Voor een havo-, atheneum- en gymnasiumdiploma vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan op locatie Guido de Brès. Locatie Marnix telt 80 leerlingen. Prof. Waterinklaan 41, 331 KM Dordrecht Inlichtingen: Vmbo: drs. A. van der Wulp (078) Havo/vwo: drs. J. den Besten PrO: dhr. M. Goedegebuur (078) dinsdag 8 januari 014 voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen, uur zaterdag 1 februari 014 open dag voor nieuwe leerlingen en hun ouders, uur woensdag 18 juni 014 kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen, uur MARNIX Praktijkonderwijs Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg t/m klas (leerjaar 3 en 4 worden vervolgd op locatie De Swaef) Vmbo gemengde en theoretische leerweg Havo t/m klas 3 (leerjaar 4 en 5 worden vervolgd op locatie Guido de Brès) Atheneum en gymnasium t/m klas 3 (leerjaar 4 t/m 6 worden vervolgd op locatie Guido de Brès) 11

12 Locatie Marnix Huiswerkbegeleiding Het eerste halfjaar hebben alle leerlingen van het vmbo o.l.v. hun mentor elke week een uur huiswerkbegeleiding. Om brugklasleerlingen te laten wennen aan de hoeveelheid huiswerk, zal er tijdens de eerste schoolweken aandacht gegeven worden aan een geleidelijke opbouw ervan. Ook zal er aandacht besteed worden aan de juiste manier van leren bij de diverse vakken. Praktijkonderwijs Uitsluitend op onze locatie binnen het Wartburg College is er een afdeling Praktijkonderwijs. Voor deze afdeling geldt een speciale toelatingsprocedure. Zie hiervoor pagina 6. Peer support Om de overstap naar het voortgezet onderwijs nog beter te laten verlopen, werken we op onze school met peer support. Geselecteerde leerlingen van onze school, die nu in de derde klas zitten, zijn opgeleid tot peer leader. Een peer leader functioneert als een vraagbaak voor een groep van ongeveer acht brugklasleerlingen. Hij of zij beantwoordt vragen over schoolzaken en huiswerk. De peer leaders helpen zo brugklasleerlingen zich snel thuis te voelen in onze school. Leerlingen die in de brugklas moeite blijken te hebben met een bepaald vak, kunnen daarin bijles krijgen van een tutor, dat is een leerling uit de derde klas, die daarvoor een speciale training heeft gevolgd. Vmbo+ Op het vmbo op de Marnix besteden we extra zorg aan ons onderwijs: onmisbaar voor het overdragen van kennis is juist daar de pedagogische relatie met de leraar. Onderwijs op niveau, contextrijk, waarde(n)vol en betekenisvol, in een doorlopende leerlijn naar het mbo en de havo. Een uitgebalanceerde persoonlijke en keuzebegeleiding zijn voor vmbo ers evenzeer onmisbare ingrediënten als de kleinschaligheid en korte lijnen op de Marnix. Speciaal voor vmbo-bk is er zowel in leerjaar 1 als een schakelklas, met extra zorg voor lgf/lwoo-leerlingen. Extra begeleiding Ook al is de mentor spil van de begeleiding, er zijn toch leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Op onze locatie zijn docenten, die zich hebben gespecialiseerd in de begeleiding van dyslectische leerlingen. Andere docenten verzorgen trainingen m.b.t. faalangst, examenvrees of sociale vaardigheden. Opstroom Met name voor leerlingen die instromen op vmbo-bk en vmbo-gt en dan in de brugklas bijzonder goed presteren, bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid om over te stappen naar een hoger niveau, respectievelijk vmbo-gt en havo. De voorwaarden die hiervoor gelden, staan in de schoolgids vermeld op pagina 46. Tijdens de brugklasperiode is er voor deze leerlingen een speciaal programma: zij worden extra begeleid voor opstroom, zodra de resultaten daartoe aanleiding geven en de motivatie en de wens daartoe blijken! Meerbegaafdheid Op onze locatie bestaat er binnen het project meerbegaafdheid aandacht voor de (meer-) begaafde leerling. Er vindt een groepsscreening plaats door middel van een intelligentietest van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Tevens wordt er een test afgenomen die leergierigheid toetst. Indien de uitslag van deze toetsen een meer dan gemiddelde score aangeeft, komen deze leerlingen in aanmerking voor een speciaal verrijkingstraject. In overleg en onder deskundige begeleiding kunnen ze dan binnen de reguliere lessen aan dit traject, dat gericht is op hun interessegebied(en), deelnemen. 1

13 Versterkend Talen Onderwijs (VéTO) en internationalisering Al enkele jaren krijgt op onze locatie het vak Engels een extra impuls via het VéTO. Het hoger onderwijs en de internationalisering vragen om versterking van het Engels. Alle havo- en vwobrugklasleerlingen worden hierop binnen de les voorbereid. In het tweede leerjaar hebben zij een extra uur Engels. De tweede en derde klassen volgen minimaal drie (havo) of vier (vwo) vakken in het Engels (VéTO). Het gaat om de vakken godsdienst, wiskunde, scheikunde, economie, tekenen en lichamelijke opvoeding. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van Engelstalige boeken. Leerlingen die het derde leerjaar willen afsluiten met een First Certificate of English (FCE) examen kunnen zich aan het einde van leerjaar hiervoor opgeven. Aan dit programma zijn kosten verbonden voor het extra lesuur en het examen. In klas 3 krijgt het VéTO daarnaast vorm in het World Citizenship Project, een meerdaags project in het Engels waarin met elkaar gewerkt wordt aan de thema s Respect and Responsibility. In het afgelopen jaar volgden leerlingen in groepen opnieuw een studieweek aan The Christian English Language Centre in Engeland. In het kader van Internationalisering heeft onze school een uitwisselingsrelatie met het Benkö István Református Álalános Iskola és Gimnázium in Boedapest (Hongarije) en met de August- Hermann-Francke-Schule in Gießen (Duitsland). Maatschappelijke stage Vanaf klas hebben onze leerlingen hun maatschappelijke stage. Zij stellen zich dienstbaar op ten behoeve van de naaste en leren zo iets te betekenen voor de samenleving. Gedurende een aantal dagen tijdens de activiteitenweken zijn ze actief bezig met bijvoorbeeld bejaarden, gehandicapten of ten bate van een milieuorganisatie. Projectonderwijs Binnen onze activiteitenweken hebben alle klassen op onze school projectdagen, die onder andere bijdragen aan de bewustwording van jongeren, dat zij een taak hebben in de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. In veel gevallen gaan leerlingen ook op bezoek bij andere scholen, bedrijven en instellingen. Voorbeelden van projecten zijn The Africa Project (Engelstalig, klas 3 vmbo-gt), No Apologies (klas ) en Doe even gezond (klas 1). Culturele activiteiten Op onze locatie worden jaarlijks diverse culturele activiteiten georganiseerd, zoals het Groot Marnix Dictee, een week met educatieve excursies, sporttoernooien en uitvoeringen van het Marnix ensemble. Contact met de buurt Locatie Marnix wil leerlingen meegeven dat ze iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Om ze hiervan bewust te maken, laten we de leerlingen regelmatig buurtactiviteiten ondernemen. Zo doen ze aan tuinonderhoud; ook repareren ze fietsen en verrichten karweitjes bij buurtbewoners thuis. De bewoners kunnen cursussen volgen op onze school. Wij nodigen ze uit bij lunchpauzeconcerten en voor een herfstdiner of kerstmaaltijd. Ook nemen ze enthousiast deel aan het Groot Marnix Dictee of het Groot Leerpark Dictee. 13

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie