Welkom op het Wartburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op het Wartburg"

Transcriptie

1 Welkom op het Wartburg Introgids

2 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschillende onderwijsprogramma s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toerusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze. (Markus 1: 30-31) Het is onze roeping dit te praktiseren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de samenvatting van de Wet, die ook is opgenomen in onze missie. Hoe relevanter de lesstof voor leerlingen is, hoe gemotiveerder zij leren. Wij beperken ons niet tot het verwerven van kennis over bepaalde vakken, of het oefenen van bepaalde vaardigheden voor die vakken. Onze leerlingen maken zich cognitieve en sociale aspecten eigen waarmee zij moeten kunnen functioneren in de maatschappij. De weging van de aanleg van hoofd, hart en handen is bepalend voor de te volgen leerweg. Verder zijn, om invulling te geven aan de identiteit, methoden gemaakt voor onder andere de vakken Nederlands, geschiedenis en maatschappijleer. In de onderbouw zijn de lessen mediaoriëntatie gericht op vaardigheid van informatie zoeken en op het verantwoord omgaan met sociale media en internetgebruik. De inhoud van de methoden past bij de christelijk-reformatorische identiteit van de school. De school wil een bijdrage leveren aan het gestalte geven aan en beleven van de identiteit als zaak van het hart. Christelijke identiteit krijgt handen en voeten door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke schooldag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord. Ook krijgen vrijwel alle leerlingen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven uit genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving. Leefregels temperen de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen. We proberen te laten zien wat de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Geboden is. 0

3 Alle typen voortgezet onderwijs Het Wartburg College biedt alle schoolsoorten in het voorgezet onderwijs aan, verspreid over vier locaties. Uitgangspunt bij de verdeling van de onderwijstypen over de gebouwen is dat jonge leerlingen zo lang mogelijk dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. De locaties hebben daarom een brede onderbouw. Gevolg is dat voor de overstap naar de bovenbouw leerlingen soms van locatie moeten wisselen. Het Wartburg College zorgt voor een goede doorstroom van deze leerlingen. Voor alle toekomstige data in deze gids geldt: Deo volente. De locaties zijn: Guido de Brès in Rotterdam-IJsselmonde Marnix in Dordrecht Revius in Rotterdam-Prins Alexander De Swaef in Rotterdam-Zuid (Beroepencollege) In onderstaand schema wordt zichtbaar welke onderwijstypen een bepaalde locatie biedt en wanneer de eventuele doorstroom naar een andere locatie plaatsvindt. We vragen aandacht voor het feit dat in Rotterdam-Zuid binnen het vmbo een specialisatie plaatsvindt van enerzijds een meer theoretische opleiding (mavo) en anderzijds een meer praktisch-beroepsgerichte opleiding (Beroepencollege). 6 Locatie Guido de Brès 6 Locatie Marnix locatie Guido de Brès 3 3 locatie De Swaef cluster 4 MAVO (+lwoo) HAVO ATH. GYMN. PrO VMBO bk (+lwoo) VMBO gt (+lwoo) HAVO ATH. GYMN. 6 Locatie Revius 6 Locatie De Swaef locatie De Swaef VMBO kgt (+lwoo) VMBO gt (+lwoo) HAVO ATH. GYMN. VMBO b (+lwoo) VMBO bk (+lwoo) VMBO gt (+lwoo) HAVO ATH. GYMN. 03

4 VMBO Het vmbo bereidt voor op doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs. Aan het eind van de vmbo-opleiding zijn de meeste leerlingen niet meer leerplichtig, maar wel kwalificatieplichtig. Een leerling die op niveau van het mbo een opleiding afsluit, is gekwalificeerd en heeft daarmee een goede startpositie voor de arbeidsmarkt. Omdat het vmbo beroepsvoorbereidend is (en nog niet beroepsopleidend), is er sprake van brede vorming en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Het vmbo is één schoolsoort met daarin vier onderscheiden leerwegen. Deze worden hieronder verder uitgewerkt. Het (voorbereidend) beroepsonderwijs is erg in beweging. Scholen zoeken naar manieren om deze vorm van onderwijs aantrekkelijk te maken en de kwaliteit ervan te verbeteren. Binnen onze school is gekozen voor differentiatie in het aanbod van vmbo. Elke locatie heeft voor het vmbo één of meer specifieke profielen. Daardoor is aan het begin van de schoolloopbaan de keuze voor ouders en leerling soms lastig. Daar staat tegenover dat in de rest van de opleiding de leerling een leerweg heeft die goed past bij zijn of haar mogelijkheden (intellectueel, leerstijl en motivatie). Naar een locatie in de buurt of wat verder weg Wij bieden de mogelijkheid om de vmbo-loopbaan te beginnen op elke locatie. Veel ouders en leerlingen zien in eerste instantie op tegen een lange reis naar school. Er zijn ook leerlingen die een uitgesproken voorkeur hebben. We denken dan vooral aan de doeners : leerlingen die er naar uitzien om direct in de praktijk aan de slag te gaan en ook op die manier leren. Voor hen hebben we de mogelijkheid om op het Beroepencollege (De Swaef) vanaf klas 1 onderwijs te volgen. De locaties Guido de Brès en De Swaef liggen betrekkelijk dicht bij elkaar. Daarom is voor Rotterdam-Zuid sprake van de volgende verdeling: Guido de Brès: mavo voor leerlingen met de leerstijl denker. De Swaef: Beroepencollege voor doeners (beroepsgericht). Deze mogelijkheden bieden kansen voor leerlingen maar kunnen ook tot keuzeverlegenheid leiden. Ziet u voor meer informatie de locatiespecifieke pagina s. Basisberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo is gericht op leerlingen die met hun handen aan de slag zullen gaan. Zij leren het best door eerst dingen zelf te doen en daarna pas het boek erbij te halen. In het eerste leerjaar krijgen zij al doe-vakken zoals: tekenen/handvaardigheid, techniek, ICT, verzorging, muziek en lichamelijke opvoeding. Dezelfde vakken krijgen ze ook in het tweede leerjaar, aangevuld met het vak Praktische Sectororiëntatie (PSO). De leerlingen maken kennis met de praktijk in de sectoren techniek, zorg & welzijn en economie. Zo nemen ze een kijkje bij een scheepswerf, bouwbedrijf, autobedrijf of zorginstelling om te ontdekken waar ze misschien later willen werken. In het derde en vierde leerjaar krijgen de leerlingen naast de theoretische vakken twaalf tot zestien uur praktijk. Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg gaan ze verder in het beroepsonderwijs (mbo) op niveau. Zie voor de locaties onder de kaderberoepsgerichte leerweg. Kaderberoepsgerichte leerweg In het eerste leerjaar krijgen deze leerlingen dezelfde vakken als de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Er is wel sprake van een wat hoger niveau. In het tweede leerjaar komt Praktische Sectororiëntatie erbij. In het derde en vierde leerjaar krijgen ze naast de theoretische vakken twaalf of dertien uur praktijkvakken. De kaderberoepsgerichte leerweg is uitstekend geschikt voor kinderen die echte doeners zijn, maar op een iets ander niveau leren t.o.v. de basisberoepsgerichte leerweg. Deze kinderen kunnen na het behalen van hun diploma verder leren in het mbo op niveau of 3. In de onderbouw wordt gewerkt in combinatieklassen van basis en kader (bk). Op de locatie Marnix wordt een bk-programma voor de onderbouw aangeboden. In leerjaar drie stromen de leerlingen door naar De Swaef. Op De Swaef wordt eveneens een bk-programma aangeboden, maar dat is direct meer gericht op leren door doen in de praktijk (Beroepencollege). Daarom kunnen leerlingen uit heel het voedingsgebied direct aangemeld worden bij De Swaef. 04

5 Gemengde leerweg De gemengde leerweg richt zich op leerlingen die overwegend meer met hun hoofd dan met hun handen werken. Ze kunnen wat langer (dan in basis en kader) hun boeken open houden. In de onderbouw wordt gewerkt in combinatieklassen van gemengd en theoretisch (gt). In de onderbouw zijn leerlingen in het vak Beroep en Oriëntatie bezig met een voorbereiding op de sectorkeuze. In de bovenbouw oriënteren ze zich met het vak Technologie op de verschillende sectoren of ze maken een keuze voor een beroepsgericht vak. Dit geldt voor leerlingen die al een uitgesproken beroepswens hebben. Zij gaan door naar het vervolgonderwijs in het mbo op niveau 3 of 4. Op Revius en Marnix is er sprake van een brede oriëntatie met behulp van het vak Technologie gericht op alle sectoren. Op De Swaef zijn er twee varianten: een gewone gemengde leerweg en de G-PLUS. De G-PLUS onderscheidt zich ten opzichte van de g-leerweg door een breder en inhoudelijk dieper beroepsgericht programma. Hierdoor wordt bij de algemeen vormende vakken meer zelfstandigheid van de leerling gevraagd dan bij de gewone g-leerweg. Voor de G-PLUS zijn toelatingscriteria opgesteld. Theoretische leerweg De naam van de leerweg zegt het al: via een meer theoretische route naar het middelbaar beroepsonderwijs. Een aantal leerlingen heeft mogelijkheden om het havodiploma te behalen. Dat zijn de denkers van het vmbo. In alle leerjaren ligt het accent op theoretische en algemeen vormende vakken. Er is ook aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. Op Marnix wordt de t-leerweg aangeboden (in gt-klassen). Naast de gt heeft Revius in de onderbouw ook een combinatiegroep met vmbo-t en havo (th). In de bovenbouw is een verrijkingsprogramma mogelijk (T-extra). Guido de Bres biedt de t-leerweg aan als mavo. Voor de mavo zijn toelatingscriteria opgesteld. Het vmbo en zijn afkortingen De basisberoepsgerichte leerweg: De kaderberoepsgerichte leerweg: De gemengde leerweg: De theoretische leerweg: vmbo-b vmbo-k vmbo-g vmbo-t 05

6 PrO, lwoo en cluster Praktijkonderwijs (PrO) Deze vorm van onderwijs, aangeboden op locatie Marnix, is voor leerlingen die ook met extra ondersteuning geen vmbo-diploma kunnen halen. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden, voor het verkrijgen van een goede werkhouding en vanaf het tweede jaar wordt tijd ingeruimd voor uitgebreide stages. De uitstroommogelijkheden zijn: direct naar betaalde arbeid vormen van beschermde arbeid combinatie werken/leren, beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doorleren, beroepsopleidende leerweg (ROC-BOL) Vanuit de opleiding wordt de leerling begeleid naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Na het verlaten van de school wordt nazorg geboden. Kinderen komen voor dit type onderwijs in aanmerking als ze een (nauw omschreven) leerachterstand hebben, gecombineerd met een IQ-score tussen 55 en 80. Praktijkonderwijs is onderwijs op maat. We houden terdege rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. In overleg met hen èn met hun ouder(s)/verzorger(s) bespreken we de toekomstmogelijkheden en geven daar inhoud aan. Voor sommige leerlingen is het mogelijk een opleiding op mbo-niveau 1 te volgen. Leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo Leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen die een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig hebben om een diploma te kunnen halen binnen één van de vier leerwegen van het vmbo. Lwoo is dus géén aparte leerroute, maar een extra ondersteuning, meestal bij leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg. Een onderzoek moet uitwijzen of een leerling een lwoo-indicatie krijgt. Op de locaties Marnix, Revius en De Swaef kunnen leerlingen met een lwoo-indicatie worden geplaatst. In aanmerking komen leerlingen die voldoen aan één van de volgende criteria: minimaal acht jaren basisonderwijs gehad en in elk geval groep 7 doorlopen; afkomstig uit groep 8 en een extra steuntje in de rug nodig; afkomstig uit het speciaal onderwijs (basis- of voortgezet). Schakelklas Naast plaatsing in een basisklas met lwoo is het ook mogelijk kinderen in een schakelklas te plaatsen. Deze klas is bedoeld voor die leerlingen die op regulier niveau de (meeste) lessen moeten kunnen volgen, maar door leer- en/of leesmoeilijkheden of door concentratie- of gedragsproblemen extra aandacht nodig hebben. Door een maximale groepsgrootte van negentien leerlingen aan te houden, kunnen we een meer individuele benadering hanteren dan in de reguliere vmbo-klassen. Na een jaar bekijken we of de leerling eraan toe is zijn leerweg te vervolgen in het vmbo. Plaatsing in een schakelklas is mogelijk op de locaties Marnix, Revius en De Swaef. Cluster 4 De doelgroep van deze voorziening betreft die leerlingen die een cluster 4-indicatie hebben en alleen in een kleine, gestructureerde setting (maximaal elf leerlingen) kunnen functioneren. Hierin is het advies van de basisschool van belang. Leerlingen die toegelaten worden tot onze voorziening worden geplaatst op het geadviseerde niveau. De overige leerlingen met een cluster 4-indicatie, kunnen zich gewoon bij de diverse locaties van het Wartburg College aanmelden. De voorziening is verbonden aan locatie Guido de Brès. Aparte aanmeldingsprocedure Voor kinderen voor het Praktijkonderwijs, met een lwoo-indicatie of een cluster 4-indicatie geldt een uitgebreide aanmeldingsprocedure. Vraag de directeur van de basisschool van uw kind of kijk op > wartburg college > aanmelden. 06

7 Havo en vwo Havo Een havoleerling heeft naast zijn intellectuele aanleg ook vaak een praktische inslag. Het onderwijs kenmerkt zich door leerstof van hoog niveau met toepassingsgerichte opdrachten. Deze vijfjarige opleiding is een goede voorbereiding op het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Ook is overstappen naar vwo-6 een mogelijkheid. Uiteraard zijn motivatie en inzet ook op de havo van belang. Vwo De zesjarige vwo-opleiding bereidt leerlingen voor op een studie op een universiteit. Uiteraard kun je met een vwo-diploma ook verder in het HBO. Een vwo-leerling is leergierig en op zoek naar diepere achtergronden van allerlei vraagstukken. Er wordt naast de gebruikelijk inzet ook een duidelijk beroep gedaan op het inzicht van leerlingen. In de onderbouw van het vwo kunnen leerlingen klassieke talen kiezen. Latijn en Grieks zijn vakken, die meer inhouden dan je van een dode taal zou verwachten. De verbanden met andere moderne vreemde talen worden door het volgen van deze vakken een stuk duidelijker. Ook dragen de klassieke talen bij aan een goed inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van onze cultuur. Door hiervoor te kiezen, ontvang je een gymnasiumdiploma in plaats van een atheneumdiploma. Bovenbouw havo en vwo Aan het eind van het derde leerjaar moeten zowel havo- als vwo-leerlingen kiezen uit vier profielen: Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek Per profiel is een naast een aantal vaste vakken ook een aantal vakken naar keuze mogelijk. Daarnaast heeft de school een module apologetiek ingevoerd, die de leerlingen voorbereidt op de maatschappij. Alle bovenbouwjaren zijn examenjaren. Dit betekent dat vanaf het vierde leerjaar alle cijfers meetellen voor het schoolexamen. Samen met het Centraal Examen moet dit het gewenste diploma opleveren. Tweetalig Onderwijs (TTO) Leerlingen met een vwo-advies kunnen bij hun aanmelding aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor plaatsing in een TTO-groep. TTO is een aparte stream binnen het vwo en wordt alleen geboden op locatie Guido de Brès. De helft van de lesuren in een TTO-klas wordt in het Engels gegeven. Het gaat in de brugklas om de vakken aardrijkskunde, biologie, Engels, geschiedenis, godsdienst, lichamelijke opvoeding en wiskunde. Een speciale toetsingscommissie beoordeelt de aanmeldingen. De criteria zijn: een citoscore van 546 of hoger; een positief advies vanuit de basisschool; een sterke motivatie van leerling en ouders. Op donderdag 6 februari 014 is er voor ouders en leerlingen een speciale TTO-voorlichtingsavond met enkele korte lessen in het Engels. Omdat een goede motivatie voor TTO erg belangrijk is, hebben we met alle toekomstige TTO leerlingen en hun ouders een intakegesprek op woensdag(avond) 3 april 014. Daarna besluit een toelatingscommissie over de toelating. Voor TTO geldt geen regiobeperking, omdat alleen op de locatie Guido de Brès TTO volgens de Europese standaard wordt gegeven. Gymnasium-TTO Locatie Guido de Brès is in 013 gestart met een gecombineerde gymnasium-tto-brugklas. Naast Latijn en Grieks wordt er in een apart curriculum aandacht besteed aan de klassieke oudheid en de betekenis voor onze cultuurgeschiedenis. De vakken, in een aparte lessentabel, worden zodanig gevuld dat er voor leerlingen, die meer kunnen én willen een uitdagende leeromgeving ontstaat, die aansluit bij hun intelligente uitdaging. Versterkend Talen Onderwijs (VéTO) In de onderbouw wordt op locaties Guido de Brès, Marnix en Revius een extra impuls gegeven aan het vak Engels. We noemen dit VéTO. Hier worden twee tot zes vakken in het Engels gegeven. In feite heeft de leerling dan geen drie uur Engels per week, maar vindt er een onderdompeling plaats van zo n zeven tot negen uur per week. Verdere informatie kunt u bij de locaties vinden. 07

8 Locatie Guido de Brès Ik vond het spannend om naar zo n grote school te gaan. Maar na een week had ik al vriendinnen! Naomi Vrij, leerling brugklas Op locatie Guido de Brès kunnen leerlingen de volgende onderwijstypen volgen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. Ook de cluster 4 voorziening van het Wartburg College valt onder deze locatie. Guido de Brès telt ruim 1700 leerlingen. Smeetslandseweg 17, 3079 CR Rotterdam-IJsselmonde Inlichtingen: Telefoonnummer locatie Guido de Brès (010) mavo: dhr. A. Zonnenberg havo: dhr. J. Troost vwo/gymnasium/tto: dhr. A. Visser cluster 4: dhr. H. den Ouden (010) maandag 7 januari 014 voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen, uur vrijdag 31 januari 014 open avond voor nieuwe leerlingen en hun ouders, uur donderdag 6 februari 014 speciale TTO-avond voor nieuwe leerlingen en hun ouders, ook voor docenten basisonderwijs, uur woensdag 11 juni 014 kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen, uur GUIDO DE BRÈS Cluster 4 Mavo Havo Atheneum (met of zonder TTO) Gymnasium-TTO 08

9 Ons gebouw De locatie Guido de Brès is gevestigd in een modern gebouw vlak bij het station Lombardijen. Het schoolplein geeft zoveel ruimte aan de leerlingen dat de behoefte om de wijk in te gaan nauwelijks aanwezig is. In het gebouw hebben de drie sectoren een eigen ingang met een eigen conciërge. School en plein zijn volledig rookvrij. Verbredend, verdiepend, veelzijdig Deze kernwoorden willen we toepassen in een voor de leerling uitdagende leeromgeving. Zowel het mavo als het gymnasium hebben vanaf augustus 013 een gewijzigd profiel, dat nog beter past bij de trefwoorden verbredend, verdiepend en veelzijdig. Mavo Mavo is de nieuwe naam voor de theoretische leerweg van het vmbo. Maar het is meer dan een nieuwe naam. Met deze stevige theoretische opleiding mikken we op leerlingen die belangstelling hebben om alsnog door te stromen naar de havo of naar niveau 4 van het mbo. Hun advies in groep 8 is theoretische leerweg (t) of theoretische leerweg/havo (th), zij willen leren en hebben geen hekel aan huiswerk. Tot 01 hadden we op onze locatie gemengd/ theoretisch (gt), nu gaat een leerling met advies g naar het Beroepencollege De Swaef en een leerling met advies t of th naar Guido de Brès. TTO en VéTO Tweetalig Onderwijs (TTO) is een aparte stream binnen het atheneum. Ruim de helft van de lesuren wordt in het Engels gegeven. Aan het eind van de derde klas leggen alle TTO-leerlingen het Cambridge FCE examen af. Vanwege het succes met TTO geven we nu het Versterkend Talen Onderwijs (VéTO) in alle tweede en derde klassen van het atheneum en in één tweede en derde klas van de havo en de mavo. Gymnasium-TTO Binnen het TTO-gebied hebben we vanaf de brugklas in een echt gymnasium. Naast Latijn en Grieks wordt er in een apart curriculum aandacht besteed aan de klassieke oudheid en de betekenis voor onze cultuurgeschiedenis. De vakken worden zodanig gevuld dat er voor leerlingen die meer kunnen én willen een uitdagende leeromgeving ontstaat, die aansluit bij hun intelligente uitdaging. Onze juniormentoren Om de brugklasleerlingen in hun nieuwe omgeving te laten wennen, schakelen we juniormentoren in. Deze bovenbouwleerlingen helpen onder verantwoordelijkheid van de mentor de bruggers om hun weg te vinden op de Guido. De Bresweken De Bresweken zijn typerend voor locatie Guido de Brès. Het cursusjaar bestaat uit vier aaneengesloten perioden waarin zo veel mogelijk volgens het lesrooster wordt gewerkt. In deze perioden krijgen de leerlingen gewoon les, overhoringen en repetities. Na elke periode volgt één lesvrije week: de Bresweek. Daarin organiseren wij allerlei activiteiten om de leerstof nog dichter bij de leerling te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om excursies, projecten en grotere vakopdrachten. Ook kunnen er in zo n Bresweek repetities worden afgenomen. De laatste Bresweek benutten we om de eindtoetsen af te nemen. De onderbouwklassen zijn niet alleen op school bezig, maar gaan ook buiten de school op zoek naar informatie. Zij bezoeken bijvoorbeeld diverse musea in Leiden, de Dom van Keulen, de havens van Rotterdam, gastgezinnen van allochtone Nederlanders, enz. In klas 3 is er in de tweede Bresweek veel aandacht voor loopbaanoriëntatie. Havo-3 en vwo-4 hebben een beroepskeuzeprogramma. In vmbo, havo en vwo organiseren we naast beroepsstages ook maatschappelijke stages. Tenslotte noemen we de excursieweken van de voor-examenklassen mavo, havo en vwo. Vaak staan deze weken in het kader van het gekozen profiel of de gekozen sector. Deze reizen gaan naar binnenlandse en een aantal buitenlandse bestemmingen. Maatschappelijke stage De maatschappelijke stage heeft tot doel om leerlingen verantwoordelijkheid voor de maatschappij bij te brengen. We beseffen heel goed dat dit niet zomaar in een korte stage vorm te geven is. Daarom geven wij onder andere ook binnen de vakken en tijdens de Bresweken aandacht aan goed burgerschap. Hulp en dienst aan de ander zijn belangrijke noties in het christelijk geloof. 09

10 Locatie Guido de Brès Culturele activiteiten Op maandagmiddagen tussen de herfst- en de kerstvakantie worden in onze aula pauzeconcerten gegeven. We hebben een enthousiast schoolorkest, La Réjouissance genaamd. Soms is er een schoolkoor dat medewerking verleent aan de kerst- en paasbijeenkomsten. Er worden regelmatig thematische schoolavonden georganiseerd. Mediatheek De mediatheek neemt een centrale plaats in op onze school. Behalve veel boeken zijn er in de mediatheek ook andere informatiebronnen: cd-roms, dvd s, tijdschriften, kranten en het internet. De mediatheek is niet alleen een informatiecentrum, maar ook een leercentrum. Er is een ruim aantal studieplekken, waarvan een aantal met computer. Verder staan in de mediatheek zitjes opgesteld waar de leerlingen bijvoorbeeld in groepen kunnen werken of een tijdschrift kunnen lezen. Leerlingenzorg Als het op school niet goed gaat, zal de mentor daar aandacht aan besteden. Hij kan daarvoor naast het juniormentoraat ook de hulp inroepen van het zorgadviesteam dat begeleiding kan bieden bij o.a. leerproblemen, dyslexie, faalangst, SOVA. Ook zijn een schoolmaatschappelijk werker en een orthopedagoog aan het zorgteam verbonden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op school huiswerkbegeleiding te krijgen en geven we steunlessen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 10

11 Locatie Marnix Ik vind het fijn dat er peer leaders zijn, omdat je aan hen alles kunt vertellen wat anderen niet hoeven te weten. Een brugklasser Locatie Marnix heeft een brede onderbouw: leerlingen van alle schooltypen kunnen instromen. Na het doorlopen van de eerste twee leerjaren kunnen vmbo-leerlingen bij ons onderwijs blijven volgen voor het behalen van een diploma in de gemengde en de theoretische leerweg. Voor een vmbo-diploma binnen de beroepsgerichte leerwegen moeten de leerlingen hun schoolloopbaan voortzetten op locatie De Swaef. Voor een havo-, atheneum- en gymnasiumdiploma vervolgen de leerlingen hun schoolloopbaan op locatie Guido de Brès. Locatie Marnix telt 80 leerlingen. Prof. Waterinklaan 41, 331 KM Dordrecht Inlichtingen: Vmbo: drs. A. van der Wulp (078) Havo/vwo: drs. J. den Besten PrO: dhr. M. Goedegebuur (078) dinsdag 8 januari 014 voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van nieuwe brugklasleerlingen, uur zaterdag 1 februari 014 open dag voor nieuwe leerlingen en hun ouders, uur woensdag 18 juni 014 kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen, uur MARNIX Praktijkonderwijs Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg t/m klas (leerjaar 3 en 4 worden vervolgd op locatie De Swaef) Vmbo gemengde en theoretische leerweg Havo t/m klas 3 (leerjaar 4 en 5 worden vervolgd op locatie Guido de Brès) Atheneum en gymnasium t/m klas 3 (leerjaar 4 t/m 6 worden vervolgd op locatie Guido de Brès) 11

12 Locatie Marnix Huiswerkbegeleiding Het eerste halfjaar hebben alle leerlingen van het vmbo o.l.v. hun mentor elke week een uur huiswerkbegeleiding. Om brugklasleerlingen te laten wennen aan de hoeveelheid huiswerk, zal er tijdens de eerste schoolweken aandacht gegeven worden aan een geleidelijke opbouw ervan. Ook zal er aandacht besteed worden aan de juiste manier van leren bij de diverse vakken. Praktijkonderwijs Uitsluitend op onze locatie binnen het Wartburg College is er een afdeling Praktijkonderwijs. Voor deze afdeling geldt een speciale toelatingsprocedure. Zie hiervoor pagina 6. Peer support Om de overstap naar het voortgezet onderwijs nog beter te laten verlopen, werken we op onze school met peer support. Geselecteerde leerlingen van onze school, die nu in de derde klas zitten, zijn opgeleid tot peer leader. Een peer leader functioneert als een vraagbaak voor een groep van ongeveer acht brugklasleerlingen. Hij of zij beantwoordt vragen over schoolzaken en huiswerk. De peer leaders helpen zo brugklasleerlingen zich snel thuis te voelen in onze school. Leerlingen die in de brugklas moeite blijken te hebben met een bepaald vak, kunnen daarin bijles krijgen van een tutor, dat is een leerling uit de derde klas, die daarvoor een speciale training heeft gevolgd. Vmbo+ Op het vmbo op de Marnix besteden we extra zorg aan ons onderwijs: onmisbaar voor het overdragen van kennis is juist daar de pedagogische relatie met de leraar. Onderwijs op niveau, contextrijk, waarde(n)vol en betekenisvol, in een doorlopende leerlijn naar het mbo en de havo. Een uitgebalanceerde persoonlijke en keuzebegeleiding zijn voor vmbo ers evenzeer onmisbare ingrediënten als de kleinschaligheid en korte lijnen op de Marnix. Speciaal voor vmbo-bk is er zowel in leerjaar 1 als een schakelklas, met extra zorg voor lgf/lwoo-leerlingen. Extra begeleiding Ook al is de mentor spil van de begeleiding, er zijn toch leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Op onze locatie zijn docenten, die zich hebben gespecialiseerd in de begeleiding van dyslectische leerlingen. Andere docenten verzorgen trainingen m.b.t. faalangst, examenvrees of sociale vaardigheden. Opstroom Met name voor leerlingen die instromen op vmbo-bk en vmbo-gt en dan in de brugklas bijzonder goed presteren, bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid om over te stappen naar een hoger niveau, respectievelijk vmbo-gt en havo. De voorwaarden die hiervoor gelden, staan in de schoolgids vermeld op pagina 46. Tijdens de brugklasperiode is er voor deze leerlingen een speciaal programma: zij worden extra begeleid voor opstroom, zodra de resultaten daartoe aanleiding geven en de motivatie en de wens daartoe blijken! Meerbegaafdheid Op onze locatie bestaat er binnen het project meerbegaafdheid aandacht voor de (meer-) begaafde leerling. Er vindt een groepsscreening plaats door middel van een intelligentietest van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Tevens wordt er een test afgenomen die leergierigheid toetst. Indien de uitslag van deze toetsen een meer dan gemiddelde score aangeeft, komen deze leerlingen in aanmerking voor een speciaal verrijkingstraject. In overleg en onder deskundige begeleiding kunnen ze dan binnen de reguliere lessen aan dit traject, dat gericht is op hun interessegebied(en), deelnemen. 1

13 Versterkend Talen Onderwijs (VéTO) en internationalisering Al enkele jaren krijgt op onze locatie het vak Engels een extra impuls via het VéTO. Het hoger onderwijs en de internationalisering vragen om versterking van het Engels. Alle havo- en vwobrugklasleerlingen worden hierop binnen de les voorbereid. In het tweede leerjaar hebben zij een extra uur Engels. De tweede en derde klassen volgen minimaal drie (havo) of vier (vwo) vakken in het Engels (VéTO). Het gaat om de vakken godsdienst, wiskunde, scheikunde, economie, tekenen en lichamelijke opvoeding. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van Engelstalige boeken. Leerlingen die het derde leerjaar willen afsluiten met een First Certificate of English (FCE) examen kunnen zich aan het einde van leerjaar hiervoor opgeven. Aan dit programma zijn kosten verbonden voor het extra lesuur en het examen. In klas 3 krijgt het VéTO daarnaast vorm in het World Citizenship Project, een meerdaags project in het Engels waarin met elkaar gewerkt wordt aan de thema s Respect and Responsibility. In het afgelopen jaar volgden leerlingen in groepen opnieuw een studieweek aan The Christian English Language Centre in Engeland. In het kader van Internationalisering heeft onze school een uitwisselingsrelatie met het Benkö István Református Álalános Iskola és Gimnázium in Boedapest (Hongarije) en met de August- Hermann-Francke-Schule in Gießen (Duitsland). Maatschappelijke stage Vanaf klas hebben onze leerlingen hun maatschappelijke stage. Zij stellen zich dienstbaar op ten behoeve van de naaste en leren zo iets te betekenen voor de samenleving. Gedurende een aantal dagen tijdens de activiteitenweken zijn ze actief bezig met bijvoorbeeld bejaarden, gehandicapten of ten bate van een milieuorganisatie. Projectonderwijs Binnen onze activiteitenweken hebben alle klassen op onze school projectdagen, die onder andere bijdragen aan de bewustwording van jongeren, dat zij een taak hebben in de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. In veel gevallen gaan leerlingen ook op bezoek bij andere scholen, bedrijven en instellingen. Voorbeelden van projecten zijn The Africa Project (Engelstalig, klas 3 vmbo-gt), No Apologies (klas ) en Doe even gezond (klas 1). Culturele activiteiten Op onze locatie worden jaarlijks diverse culturele activiteiten georganiseerd, zoals het Groot Marnix Dictee, een week met educatieve excursies, sporttoernooien en uitvoeringen van het Marnix ensemble. Contact met de buurt Locatie Marnix wil leerlingen meegeven dat ze iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Om ze hiervan bewust te maken, laten we de leerlingen regelmatig buurtactiviteiten ondernemen. Zo doen ze aan tuinonderhoud; ook repareren ze fietsen en verrichten karweitjes bij buurtbewoners thuis. De bewoners kunnen cursussen volgen op onze school. Wij nodigen ze uit bij lunchpauzeconcerten en voor een herfstdiner of kerstmaaltijd. Ook nemen ze enthousiast deel aan het Groot Marnix Dictee of het Groot Leerpark Dictee. 13

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 2016-2017 Onze missie en visie Het Wartburg College is school in de 21e eeuw. Dat betekent dat we met de Bijbel en de belijdenisgeschriften als grondslag onderwijs verzorgen

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo Hartelijk welkom op het Driestar College Sector havo & vwo Programma Opening Identiteit Driestar College Presentatie sector havo & vwo Pauze (schriftelijk vragen stellen) Beantwoorden van vragen Sluiting

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Presentatie informatieavond 15 november Onze locaties. Opening. Informatie. Zorgcoördinator. Identiteit.

Hartelijk welkom. Presentatie informatieavond 15 november Onze locaties. Opening. Informatie. Zorgcoördinator. Identiteit. Opening Frans Schoondermark f.schoondermark@piusx.nl Hartelijk welkom Informatie Zorgcoördinator Frits Kleinheerenbrink f.kleinheerenbrink@piusx.nl Johan Oolderink j.oolderink@piusx.nl Onze locaties Identiteit

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Hondsrug College. Plaatsingshulp. vakcollege, BB en KB. mavo. havo. vwo. gymnasium. vwo + Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Plaatsingshulp. vakcollege, BB en KB. mavo. havo. vwo. gymnasium. vwo + Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Plaatsingshulp 2015 vakcollege, BB en KB mavo havo vwo gymnasium vwo + Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2 Inhoudsopgave Plaatsing in de eerste klas op het Hondsrug

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer.

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven vormgeving Wim Zaat, Moerkapelle fotografie Bart Versteeg, Den Haag Mood Factory, Amsterdam

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u.

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. INFORMATIE AVONDEN: woensdag donderdag Let op! Start: 19.30 u. HAVO HAVOplus Voor een bijzondere invulling van het onderwijs. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Elke dag een ontdekking

Elke dag een ontdekking Elke dag een ontdekking vmbo elke dag een uitdaging Uw zoon of dochter heeft een vmbo advies. Nu volgt de uitdaging van het kiezen van de juiste school. Een school waar uw kind zich prettig voelt en die

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs

RSG WOLFSBOS. vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs RSG WOLFSBOS vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs WELKOM Daar sta je dan: op de drempel van de middelbare school. Een volgende stap in je leven. Een nieuwe school kiezen is niet gemakkelijk. Want waar kies

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij hebben aparte programma s voor

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 17 en 18 januari 2007

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 17 en 18 januari 2007 Voorlichtingsavond GSg Schagen 17 en 18 januari 2007 Hoe begeleiden we de overstap van basisschool naar de GSg Schagen? Open Dag op 19 januari voor ouders en leerlingen Kennismakingsmiddag voor leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond 11 november 2013

Informatieavond 11 november 2013 Informatieavond 11 november 2013 Dhr. Boon Teamleider 2/3/4 GL/TL Dhr. Van Dijk Mentor TL + examensecretaris 1 Advies basisschool VMBO Wat houdt dat in? Vier leerwegen: Basis beroeps Kader beroeps Gemengd

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden Regius College. 1 en 3 februari 2016

Voorlichtingsavonden Regius College. 1 en 3 februari 2016 1 Voorlichtingsavonden Regius College 1 en 3 februari 2016 Hoe begeleiden we de overstap van basisschool naar Regius College? (1) Open Dag op 5 februari voor ouders en leerlingen Kennismakingsmiddag voor

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders/verzorgers,

Inleiding. Beste ouders/verzorgers, Inleiding Beste ouders/verzorgers, Nog ruim een half jaar en uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Er breekt dan een nieuwe periode aan voor zowel uw kind als voor u. Daarom verzorgen wij op basisscholen

Nadere informatie

Hondsrug College. Plaatsingshulp. vakcollege, BB en KB. mavo. havo. vwo. gymnasium. vwo + Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Plaatsingshulp. vakcollege, BB en KB. mavo. havo. vwo. gymnasium. vwo + Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Plaatsingshulp 2017 vakcollege, BB en KB mavo havo vwo gymnasium vwo + Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! 2 Inhoudsopgave Plaatsing in de eerste klas op het Hondsrug

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie