Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG"

Transcriptie

1 Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 14 mei 2013 Onderwerp Raadsbrief: Vernieuwde Drank- en Horecawet Categorie B Verseonnummer / Portefeuillehouder Burgemeester Behandeld door Mevrouw Seijsener 1. Inleiding Op 1 januari 2013 is de vernieuwde Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Hiermee is per deze datum het toezicht op de Drank- en Horecawet overgedragen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeenten. In deze brief vindt u wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de DHW, een inventarisatie van bestaande (beleids)regels en de lokale situatie. Daarnaast staat er in deze brief een analyse met betrekking tot alcoholproblematiek in Leidschendam-Voorburg. Met de vernieuwde DHW heeft de gemeente meer ruimte gekregen om haar eigen beleid te bepalen. Met deze beleidsruimte is de gemeente beter in staat sturing te geven aan een effectieve aanpak van de lokale alcoholgerelateerde problematiek. Vanuit onze organisatie zijn hier meerdere afdelingen en beleidsvelden bij betrokken: alcoholmatiging en gezondheid, openbare orde en veiligheid en handhaving en toezicht. Hierbij moet wel bedacht worden, dat waar het gaat om persoonlijk levensgedrag de invloed van de overheid beperkt is. Hier staat eigen verantwoordelijkheid en de rol van ouders en opvoeders op de voorgrond. Deze brief is bedoeld als startpunt om met u een discussie te voeren over de keuzes die gelet op de wijzigingen in de DHW gemaakt kunnen worden. In deze brief zal dan ook tot slot een aantal discussiepunten worden benoemd. Nadat deze discussie heeft plaatsgevonden kan verder worden gewerkt aan de implementatie van de vernieuwde DHW. Alvorens daarmee verder wordt gegaan zullen wij ook de Participatieraad om advies vragen. 2. Belangrijkste wijzigingen in de DHW Ten opzichte van de oude wetgeving verandert er met de vernieuwde DHW een belangrijk aantal zaken. Deze worden hieronder kort toegelicht.

2 Pagina 2/11 1. De burgemeester bevoegd voor vergunningverlening en handhaving De burgemeester wordt het bevoegde orgaan voor de uitvoering van de DWH. Dit was het college van burgemeester en wethouders voor wat betreft de vergunningverlening en de Minister (met als uitvoeringsorgaan de NVWA) voor de handhaving. Per 1 januari 2013 liggen de meeste bevoegdheden van zowel vergunningverlening als handhaving bij de burgemeester. 2. Verplichting tot het opstellen verordening voor paracommerciële horecabedrijven In de oude DHW was de bevoegdheid opgenomen om in een verordening zaken te regelen over paracommerciële inrichtingen. In de nieuwe DHW is dit verplicht. Voor deze verplichting geldt een overgangstermijn van 12 maanden. 3. Verminderen administratieve lasten t.a.v. ondernemers De leidinggevenden van een horeca-inrichting zijn nu opgenomen in de vergunning. In de nieuwe situatie worden zij in een aparte bijlage bij de vergunning opgenomen. Dit betekent dat bij een wisseling van leidinggevenden niet de vergunning hoeft te worden gewijzigd, maar dat alleen de lijst hoeft te worden aangepast. Daarnaast hoeven de leidinggevenden die niet met het beheer of de exploitatie betrokken zijn geen verklaring voor sociale hygiëne te hebben. 4. Extra verordenende bevoegdheid voor aanvullende eisen In de nieuwe DHW is een verordenende bevoegdheid opgenomen waarin de gemeenteraad aanvullende eisen kan stellen aan bepaalde inrichtingen of inrichtingen in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld over bepaalde inrichtingen waar bezoekers onder de 21 jaar niet mogen worden toegelaten, of het verbieden van happy hours. Hierna zal nog uitgebreider op deze keuzes worden ingegaan. 5. Alcoholconsumptie door jongeren onder de 16 jaar strafbaar Jongeren onder de 16 jaar mogen op voor publiek toegankelijke plaatsen geen alcohol bij zich hebben of drinken. Dit is expliciet strafbaar gesteld in de DHW. 6. Uitbreiding van handhavingsinstrumentarium De DHW geeft een aantal extra handhavingsinstrumenten, zoals de bevoegdheid om de vergunning te schorsen, of (three strikes out) een supermarkt die tot drie maal toe gewaarschuwd is voor verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar een tijdelijk verbod op te leggen om alcohol te verkopen. Hierna zal nog uitgebreider op deze keuzes worden ingegaan. 3. Bestaand relevant beleid en regelgeving op gemeentelijk niveau Op gemeentelijk niveau is met betrekking tot horeca en de DHW al veel geregeld in

3 Pagina 3/11 verordeningen en beleid. Hieronder geef ik een overzicht van de voor de discussie relevante regelgeving en beleid. Beleid De Sociale Structuurvisie 'ruimte voor mensen 2024'. Deze lange termijnvisie beschrijft de stad die wij op sociaal gebied willen zijn en blijven en heeft het fundament gelegd voor de ontwikkeling van integraal en toekomstbestendig sociaal beleid. Hiervoor zijn 4 hoofdopgaven benoemd. Onder hoofdopgave A, 'De basis op orde', is het lokaal gezondheidsbeleid op grond van artikel 13 Wet publieke gezondheid (WPG) belegd waarvan één van de opgaven is om met algemene- en preventieve voorzieningen die samen de sociale randvoorwaarden voor een leefbare en toekomstbestendige stad vormen. De Sociale Agenda De Sociale Agenda is een vertaling van de Sociale Structuurvisie in doelstellingen voor de korte- en middellange termijn. Op basis hiervan zijn onder andere de volgende actiepunten en prioriteiten benoemd. Het lokale gezondheidsbeleid actualiseren en uitvoeren. Daarin zijn de landelijke speerpunten voor het lokaal gezondheidsbeleid opgenomen, waarvan terugdringen van schadelijk alcoholgebruik er één is. Bij het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik kan de overheid alleen optreden daar waar het gaat om het reguleren van schadelijk gedrag in de publieke ruimte en op publiek toegankelijke locaties. Binnen het geactualiseerde gezondheidsbeleid zal aandacht zijn voor: - De relatie met de gewijzigde DHW die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Deze wet regelt namelijk onder andere de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van alcohol en jongeren (preventie en handhaving). Nota preventief alcoholbeleid voor jeugd. In de voorjaarsnota 2011 is door u, de raad, besloten dit beleid niet verder te ontwikkelen. Op dit moment ontbreekt er dan ook een richting gevend document op dit punt. Een andere keuze vraagt de inzet van mensen en middelen, die thans niet voorhanden zijn. Binnen het bestaande Lokaal gezondheidsbeleid wordt in de programma's zoals Gezonde school en genotmiddelen gestreefd naar uitstel of verantwoord gebruik van genotmiddelen. Het is echter een keuze van scholen of zij hieraan meewerken. Nota Veiligheid Leidschendam-Voorburg 2013 t/m 2014 (op 14 mei 2013 in de raad). In de Nota Veiligheid Leidschendam-Voorburg 2013 t/m 2014 komen een aantal veiligheidsthema's aan de orde die een relatie hebben met alcohol en daarmee met de DHW. De cijfers en bevindingen van de politie met betrekking tot deze

4 Pagina 4/11 veiligheidsthema's worden verderop in deze brief bij het cijfermatige gedeelte weergegeven. Daarnaast zal bij de discussiepunten op de veiligheidsthema's worden teruggekomen. In samenwerking met de veiligheidspartners is een veiligheidsanalyse van de gemeente Leidschendam-Voorburg opgesteld. Hieruit kwam onder andere als speerpunt voor 2013 en 2014 het veiligheidsthema "Jeugd en alcohol" naar voren. In de Nota Veiligheid Leidschendam-Voorburg 2013 t/m 2014 staat dat de DHW een duidelijke relatie legt tussen het gebruik van alcohol en overlast in de openbare ruimte door jeugdigen. Door de politie wordt aangegeven dat bij samenscholingen van jongeren wel alcohol in het spel is, maar dat momenteel de overlast daarvan gering is. De doelstelling in de Nota Veiligheid is: een vermindering van jeugdoverlast in relatie tot jeugd en alcohol. Deze doelstelling zal naar aanleiding van de implementatie van de DHW verder worden aangescherpt. Horecabeleid Het Horecabeleid 2011 bestaat uit vier beleidsnota's op meer uitvoerend niveau. Het gaat om Horecabeleid 2011, Terrassenbeleid 2009, Beleid inzake ondersteunende horeca in detailhandel 2011 en Sluitingstijdenbeleid Uitvoeringsbeleid evenementen In het Uitvoeringsbeleid evenementen 2009 worden onder andere het nemen van preventieve maatregelen bij evenementen (veiligheidsplan) verplicht gesteld in het kader van openbare orde en veiligheid, milieu en volksgezondheid. Regelgeving De Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg (APV). In de APV regelgeving opgenomen voor onder andere evenementen, horecabedrijven, terrassen, speelgelegenheden, hinderlijk drankgebruik (optreden politie). Ten aanzien van dit laatste zijn binnen de gemeente alcoholverbodgebieden vastgesteld. Bij deze brief is een plattegrond van de gemeente Leidschendam-Voorburg gevoegd waarop de alcoholverbodgebieden staan aangegeven (het gaat om de rood- en groengekleurde gebieden). Paracommerciële Drank- en Horecaverordening Zoals hiervoor aangegeven is het op grond van de vernieuwde DHW verplicht om een verordening op te stellen waarin zaken ten aanzien van de paracommerciële inrichtingen worden geregeld. In de Paracommerciële Dranken Horecaverordening 2004 zijn reeds alle verplichte medebewindbepalingen op grond van artikel 4 van de DHW opgenomen, namelijk: 1. verbod bijeenkomsten van persoonlijke aard; 2. verbod schenken van sterke drank; 3. verbod eerder alcohol te schenken dan 1 uur voor de activiteit en later dan 1 uur na de activiteit.

5 Pagina 5/11 4. De cijfers Alcoholverstrekkers Leidschendam-Voorburg Binnen de gemeente zijn diverse verstrekkers van alcohol aanwezig. Deze vallen uiteen in horecabedrijven en slijtersbedrijven die vergunningplichtig zijn op grond van artikel 3 van de DHW en niet vergunningplichtige bedrijven. Onder een horecabedrijf wordt in de DHW verstaan: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. Onder een slijtersbedrijf wordt verstaan: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse of met het bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen. Voor het enkel verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse is geen vergunning op grond van de DHW vereist. Het gaat daarbij vooral om supermarkten, avondwinkels en andere detailhandelszaken. Hieronder treft u een overzicht van de bedrijven aan waar alcohol wordt verstrekt. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet kan worden gezegd in hoeveel detailhandelszaken zwakalcoholhoudende drank wordt verkocht, omdat deze bedrijven niet vergunningplichtig zijn. Vergunningsplichtig: Paracommercieel: sportkantines (14x), recreatieruimten (buurthuizen, kerken, maatschappelijke en culturele instellingen) (19x). Commerciële horeca: restaurants (66x), cafés (15x), partycentrum (2x), cafetaria (6x), hotels (4x). Evenementen diverse evenementen met incidentele ontheffing van het verbod om bedrijfsmatig en/of anders dan om niet alcohol te verstrekken voor gebruik ter plaatse. Detailhandel: slijterijen (11x) (sterke en zwak alcoholische dranken). Vergunningsvrij: Detailhandel: Avondwinkels (3x), grote en kleine supermarkten (13x), Warenhuizen (3x), overige detailhandelszaken waar zwak-alcoholhoudende drank wordt verkocht. Standplaatsen: Reguliere markten, Vlooienmarkten, Braderieën. Controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Bij de NVWA is informatie opgevraagd over de door NVWA uitgevoerde DHW-controles.

6 Pagina 6/11 Wij hebben de gegevens over de periode 2009 tot en met 2011 ontvangen. De controles van de NVWA vielen uiteen in leeftijdsgrenzencontroles, vergunningencontroles en controles op verkoopverboden. Bij een leeftijdsgrenzencontrole worden er verkenningen en handhavingsinspecties uitgevoerd. Verkenningen worden anoniem uitgevoerd en hebben als doel de hot spots na te gaan en te achterhalen op welke dagen en tijdstippen een handhavingsinspectie zinvol is. De handhavingsinspecties richtten zich op het opsporen van overtredingen van artikel 20 van de DHW. Een vergunningcontrole werd uitgevoerd bij vergunningplichtige bedrijven en richtte zich op de controle van de vergunning en de daaraan gekoppelde regels, bijvoorbeeld de aanwezigheid van de leidinggevende. De DHW kent diverse verkoopverboden. Zo mag een tankstation geen alcohol verkopen en een supermarkt geen sterke drank. Tijdens deze controle wordt gecontroleerd op dit verbod. Gedurende deze periode heeft de NVWA in totaal 159 controles in de gemeente Leidschendam-Voorburg uitgevoerd. Deze controles hebben geleid tot 4 boeterapporten en 5 schriftelijke waarschuwingen. Horecaprojectcontroles Sinds een aantal jaar worden door de afdeling Handhaving in samenwerking met de politie integrale horecaprojectcontroles uitgevoerd. De controles zijn integraal, dit betekent dat naast een aantal punten uit de DHW ook wordt gecontroleerd op speelautomaten, milieuvoorschriften en op brandveiligheid. Het gaat hierbij om commerciële horecabedrijven die vergunningplichtig zijn op grond van artikel 3 van de DHW. In 2011 zijn er 41 en in 2012 (wegens ziekteverzuim op de afdeling Handhaving) 22 integrale horecaprojectcontroles uitgevoerd. Veiligheidsthema's uit de Nota Veiligheid Leidschendam-Voorburg 2013 t/m 2014 Zoals hierboven aangegeven zijn er een aantal veiligheidsthema's uit de Nota Veiligheid 2013 t/m 2014 die een relatie hebben met alcohol. Twee daarvan hebben een sterke verbinding met de DHW. Het gaat hierbij om de veiligheidsthema's "Uitgaan/horeca" en "Jeugd en alcohol". Hierbij dient te worden opgemerkt dat alleen het veiligheidsthema "Jeugd en alcohol" als speerpunt is aangemerkt. Bij enkele andere veiligheidsthema's uit de Nota Veiligheid Leidschendam-Voorburg 2013 t/m 2014 komt alcohol ook zijdelings aan de orde, maar daarbij is in mindere mate een relatie te leggen met de DHW. Hieronder wordt weergegeven wat er over de hierboven genoemde veiligheidsthema's in de ten behoeve van de Nota Veiligheid Leidschendam- Voorburg 2013 t/m 2014 opgestelde veiligheidsanalyse 2012 staat. Veiligheidsthema Uitgaan/horeca Indicatoren met betrekking tot het veiligheidsthema uitgaan/horeca zijn:

7 Pagina 7/11 Politiecijfers tabel 4 Indicator Jaar Moeilijkheden horeca Integrale Veiligheidsmonitor tabel 5 Indicator Percentage genoemd Bron IVM IVM IVM IVM Jaar Overlast door horecagelegenheden belangrijkste probleem 0,8 0,7 0,7 0,8 Integrale Veiligheidsmonitor tabel 6 Indicator In procenten van de bevolking Bron IVM IVM IVM IVM Jaar Overige overlast: overlast door horecagelegenheden 1,3 1,5 1,9 1,6 Integrale Veiligheidsmonitor tabel 7 Indicator Percentage wel eens (vaak/soms) Bron IVM IVM IVM IVM Jaar Onveiligheidsgevoel in eigen gemeente - uitgaansgeleg. 18,9 16,7 22,3 16,1 In de veiligheidsanalyse van de Nota Veiligheid Leidschendam-Voorburg 2013 t/m 2014 staat over dit veiligheidsthema voor zover hier van belang het volgende. Er doen zich in de gemeente geen grote problemen rond horecagelegenheden voor. In incidentele gevallen is er sprake van overtredingen van de voorschriften waardoor overlast ontstaat. Wanneer dit zich voordoet wordt dit door de politie of handhavers opgepakt. De afdeling Handhaving houdt zich op dit thema voornamelijk bezig met geluidsoverlastmeldingen. Met enige regelmaat krijgt Handhaving een melding van geluidsoverlast. Dit vindt voornamelijk plaats in de omgeving van de Herenstraat en rond het Sluisgebied. Op de Damlaan komt dit vergeleken met een aantal jaar terug minder vaak voor. Bij ongeveer één op de drie meldingen wordt er daadwerkelijk ook door Handhaving een overschrijding van de geluidsnorm gemeten. Een aantal jaar geleden was er meer sprake van overlast rond horecagelegenheden dan nu, voornamelijk op en rond de Damlaan. Tegenwoordig is er op een (klein) incident na geen overlast meer. Veiligheidsthema Jeugd en alcohol Indicatoren met betrekking tot het veiligheidsthema alcohol en drugs zijn:

8 Pagina 8/11 Politiecijfers tabel 8 Indicator Jaar Vernieling Meldingen baldadigheid/jeugdoverlast Cijfers Halt tabel 9 Indicator delicten Totaal (Winkel)diefstal Baldadigheid Vernieling Graffiti Vuurwerk Brandstichting Ongeoorloofd verzuim Alcohol Overig Cijfers GGD tabel 10 Cijfers alcohol- en drugsgebruik 2010 Alcoholgebruik (%, recent gebruik (afgelopen 4 weken)) jaar jaar 71 Binge drinken (>5 glazen op één gelegenheid in de afgelopen vier weken) jaar jaar 42 Cannabisgebruik (% recent gebruik (afgelopen maand)) jaar jaar jaar 9 Harddruggebruik (% recent gebruik XTC, cocaïne, paddo's, amfetamine, heroïne of LSD) jaar 0 In de veiligheidsanalyse van de Nota Veiligheid Leidschendam-Voorburg 2013 t/m 2014 staat over dit veiligheidsthema voor zover hier van belang het volgende. Alcoholgebruik onder jongeren is in

9 Pagina 9/11 eerste instantie een kwestie van gezondheid en opvoeding. Er ligt dus een belangrijke verantwoordelijkheid bij ouders. De gevolgen raken evenwel het openbare orde en veiligheidsbeleid. Vernielingen, geweld en overlast liggen wel in het domein van veiligheid, maar gezien de cijfers in Leidschendam-Voorburg is dit niet direct een prioriteit, maar het opvoedkundige deel is wel belangrijk. Als we de cijfers met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren analyseren komen we tot de volgende conclusie. Onder jongeren in Leidschendam-Voorburg wijkt het alcoholgebruik niet veel af van het gemiddelde van de regio Zuid-Holland west. In Leidschendam-Voorburg had 16% van de 12- t/m 15-jarigen recent gedronken, ten opzichte van 18% in de regio. Er zijn alleen cijfers bekend uit de regio, geen landelijke cijfers. Nieuwe cijfers worden in 2014 bekend gemaakt (onderzoek wordt op dit moment door de GGD voorbereid). 5. Drank en Horecawet in 2013 en daarna Voor 2013 is er voor gekozen om het huidige gemeentelijke beleid rond de DHW zoveel mogelijk voort te zetten, aangepast aan de eisen van de nieuwe wetgeving. Hiervoor heeft de afdeling Handhaving in 2013 twee medewerkers opgeleid als toezichthouders voor de DHW. Aan deze medewerkers worden specifieke eisen gesteld zoals het volgen van een pittige opleiding, inclusief examen. Jaaractieprogramma 2013 veiligheid en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 Hierin is als actie opgenomen dat contact gelegd wordt met verstrekkers van alcoholhoudende drank - detailhandel (supermarkten), verenigingen en horeca - om helder te krijgen welke maatregelen zij zelf nemen om te voorkomen dat alcoholhoudende drank aan 16-minners wordt verstrekt. Het is ons bekend dat er een aantal verstrekkers zijn die inmiddels beleidsplannen hebben vastgesteld omtrent de verstrekking van alcohol. Met deze verstrekkers kunnen afspraken gemaakt worden t.a.v. controles, zodat de handhavingslast beperkt wordt. In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 staat dat evenals in voorgaande jaren er ook in 2013 integrale projectcontroles worden gehouden in de horeca. Voor het eerste jaar wordt daarbij uitgegaan van een controlefrequentie die aansluit bij de controlefrequentie van de NVWA. Omdat er voor het toezicht op de DHW (nog) geen extra capaciteit beschikbaar is, vindt er nog geen eigenstandig toezicht plaats op de DHW, maar wordt dit toezicht uitsluitend uitgeoefend in combinatie met andere toezichtactiviteiten, zoals dit voor 2013 ook al plaats vond. In 2013 zullen controles op het verstrekken van alcoholhoudende drank aan 16-minners zich toespitsen op evenementen. Het jaar 2013 wordt daarnaast gebruikt om de vernieuwde DHW te implementeren. Voorafgaand daaraan dient eerst duidelijk te zijn wat uw visie is over bepaalde thema's en keuzes die kunnen worden gemaakt op grond van de DHW.

10 Pagina 10/11 Samenwerking Verder zullen in 2013 de mogelijkheden van regionale samenwerking worden onderzocht. Gedacht wordt aan samenwerking op het gebied van controles om de bekendheid van toezichthouders te beperken. 6. Discussiepunten Uit het bovenstaande volgt dat er op dit moment niet zodanige problemen zijn met alcohol binnen onze gemeente, dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. Wel is alom bekend dat middelen gebruik op jonge leeftijd schadelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen en kan acute gezondheidsschade opleveren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt op de 1 e plaats bij de ouders. De vraag is dan ook wat wij als gemeente willen doen op het gebied van alcoholmatiging, jeugd en alcohol en horecabedrijven. Hierbij benadrukken wij dat voor de nieuwe taak die de gemeente op basis van de vernieuwde DHW is toebedeeld geen extra budget is overgekomen vanuit het Rijk. Hoewel preventie ten behoeve van de volksgezondheid hoog in het vaandel staat bij het Rijk heeft zij ook hiervoor aan gemeenten geen budgetten toegekend. Er zal dan ook binnen het huidige budget en formatie moeten worden gewerkt. Dit geldt ook voor eventuele extra uitgaven. Als u iets wilt, betekent dit dat er keuzes zullen moeten worden gemaakt. Alcoholmatigingsbeleid De vraag is of u, de raad, iets wilt doen met alcoholmatigingsbeleid in de preventieve sfeer en op basis waarvan? Het gaat dan vooral om de voorkant; via verenigingen, supermarkten e.d. en mogelijk via subsidies? Indien dit niet binnen de reguliere budgetten kan dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Jeugd en alcohol We willen hier nogmaals benadrukken dat de Nota preventief alcoholbeleid voor jeugd door u on hold is gezet. Er ontbreekt op dit moment dan ook een richtinggevend document. Hoewel in de Nota Veiligheid Leidschendam-Voorburg 2013 t/m 2014 het veiligheidsthema "Jeugd en alcohol" een speerpunt is, blijkt ook uit de gegevens van de politie dat niet zodanige problemen zijn met alcohol en jeugd, dat extra maatregelen moeten worden genomen. Alcoholgebruik onder jongeren is in eerste instantie een kwestie van gezondheid en opvoeding. Er ligt dus een belangrijke verantwoordelijkheid bij ouders. Verordende bevoegdheden op grond van de DHW Gemeenten hadden onder voormalige DHW al de mogelijkheid om in gemeentelijke verordening regels te stellen aan het verstrekken van alcoholhoudende dranken. De vernieuwde DHW geeft

11 Pagina 11/11 hiervoor extra mogelijkheden. De vernieuwde DHW verplicht gemeenten om binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet in een verordening regels te stellen aan paracommerciële drankverstrekkers. Zoals hiervoor aangegeven zijn in de Paracommerciële Drank- en Horecaverordening 2004 reeds alle verplichte medebewindbepalingen op grond van artikel 4 van de DHW opgenomen. Ten aanzien van paracommerciële instellingen (verenigingen, clubhuizen) kunnen nog verdere beperkingen aangebracht worden. Ook dat is een keuze, die samenhangt met de beschikbaarheid van mensen en middelen. Daarnaast biedt de DHW in de artikelen 25a tot en met 25d van de DHW mogelijkheden om tijdelijk de alcoholverkoop stil te leggen, minimum toegangsleeftijd vast te leggen, prijsacties en happy hours te reguleren en toegangsleeftijden te koppelen aan sluitingstijden. De mogelijkheid bestaat om de mate van verkrijgbaarheid van alcohol op bepaalde plaatsen of aan bepaalde categorieën personen te beperken. Gelet op het feit dat er geen problemen zijn binnen onze gemeente zouden wij er niet voor kiezen om van de extra verordende bevoegdheden gebruik te maken. burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, mr. ing. J. Eshuis secretaris drs. J.W. van der Sluijs burgemeester

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur,

*500843* Raadscommissie Bestuur. Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari Geachte commissie Bestuur, *500843* Raadscommissie Bestuur Wijkservice, Beleid en Advies Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Kenmerk Datum Gewijzigde Drank- en Horecawet 13G200077/ 15 januari 2013 500843 Geachte commissie Bestuur,

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per

APV: Model APV VNG (laatst gewijzigd: ) Contactpersoon: Patrick Swinkels, DHW: Drank- en Horecawet, geldend per : Model VNG (laatst gewijzigd: 11-07-2012) Contactpersoon: Patrick Swinkels, 06-51205612 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2013 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning,

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing

Bestuursdwang toepassing 3 Bedrijf exploiteert zonder 3 Bedrijf exploiteert zonder Geen vergunning, wel zicht op Geen vergunning, geen zicht op bij < 50 week 2 weken 680 (vergunning nog niet verleend) 1 maximaal 1 week 1360 (vergunning

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA

De nieuwe DHW. Presentatie NVWA De nieuwe DHW Presentatie NVWA 17-10-2012 Programma Belangrijkste wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa na 1-1-2013 Toezicht DHW - wat komt er bij kijken? Ondersteuning door NVWA/ministeries

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid)

Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Blauwe nota implementatie nieuwe Drank- en Horecawet (discussienota Drank- en horecabeleid) Het doel van deze nota is het faciliteren van de discussie in college en gemeenteraad over de door de gemeenteraad

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving

Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines. Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving Verbeterplan Naleving Drank- en Horecawet door Sportkantines Pijlers: Beleid en Regelgeving & Handhaving 1 1 Beleid en Regelgeving Gemeenten kunnen in hun beleid en regelgeving een aantal maatregelen nemen

Nadere informatie

*Z0137B072C6* Voorstel van: L.W. Wignand Registratienummer: Z / 789. Onderwerp: Horecabeleid Goeree-Overflakkee en Wijzigingsverordening APV

*Z0137B072C6* Voorstel van: L.W. Wignand Registratienummer: Z / 789. Onderwerp: Horecabeleid Goeree-Overflakkee en Wijzigingsverordening APV *Z0137B072C6* Advies aan college van burgemeester en wethouders Datum ontwerp: 19 april 2013 Portefeuillehouder: Burgemeester Kleijwegt Voorstel van: L.W. Wignand Registratienummer: Z -13-06113 / 789 Onderwerp:

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

*Z F21* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS

*Z F21* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z0146564F21* Registratienummer : Z -13-06113 / 864 Agendanummer : Portefeuillehouder : Burgemeester Kleijwegt Raadsvergadering : 16 mei

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van de Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2012.1409 RIS 255782 Doorkiesnummer 070-353 2937 E-mailadres

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw

Informatiedocument. wijziging Drank en Horecawet. Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Informatiedocument wijziging Drank en Horecawet Woensdag 11 april 2012 Brabantse werkgroep ndhw Consequenties wijziging Drank- en Horecawet; inhoud en proces De wijziging van de Drank- en Horecawet staat

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

Bijlage. Regelgeving Appingedam. 1.1 Drank- en Horecaverordening. 1.2 Algemene Plaatselijke Verordening

Bijlage. Regelgeving Appingedam. 1.1 Drank- en Horecaverordening. 1.2 Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage Regelgeving Appingedam 1.1 Drank- en Horecaverordening De Drank- en Horecaverordening van de gemeente Appingedam dateert van 2004. Hoofdstuk 2 behandelt het onderwerp beperking verstrekking sterke

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening.

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen uitbreiding Algemene Plaatselijke Verordening. RAADSVOORSTEL 12.0130 Rv. nr.:12.0130 B en W-besluit d.d.:20-11-2012 B en W-besluit nr.:12.1116 Naam programma: Veiligheid. Onderwerp: Implementatie gewijzigde landelijke Drank- en Horeca Wet vaststellen

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

4. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol door de gemeente wordt uitgebreid. De taken die in dit kader door de VWA werden gedaan, worden in de pilot toezicht

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening Teylingen

Drank- en horecaverordening Teylingen Drank- en horecaverordening Teylingen De raad der gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013 gelet op artikel 4, 25b en 25d van de Drank- en horecawet,

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis Zaaknummer Documentnummer Z-12-04396 INT/004382 Raadsvergadering : 23 september 2013 Agendapunt : Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Drank- en Horecaverordening Sint Anthonis Samenvatting voorstel

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal

Preventie- en handhavingsplan. Drank en Horecawet. Gemeente Rozendaal Preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet Gemeente Rozendaal 2014-2018 1 Preventie en handhavingsplan Drank en Horeca Gemeente Rozendaal Inleiding In 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (in het

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Preventie- en handhavingsplan Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Preventie- en handhavingsplan Integrale Ontwerp in het college op: 10 september en 24 september Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 25 september 2013 Terinzagelegging: 25 september tot en met 22

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend

Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend Sanctietabel behorend bij Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 Categorie 1 = spoedeisend APV: Algemene Plaatselijke Verordening Houten DHW: Drank- en Horecawet Categorie 2 = ernstige, maar geen sprake

Nadere informatie

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl )

Veilig Amersfoort ( www.veiligamersfoort.nl ) Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4330802 Nummer 17 Vragen van het raadslid Schulten en van wegen (BPA) inzake Beleid Drank-

Nadere informatie

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet

Startnotitie De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Definitieve versie mei 2013 Startnotitie 1 Aanleiding Per 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De wijzigingen zijn omvangrijk

Nadere informatie

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik

Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet. Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Implementatie van de Drank- en Horecawet in de gemeente Bunnik Beleidsplan Toezicht en Handhaving Drank- en Horecawet Definitief Versie 2.1 19 november

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven Toelichting Drank- en Horecaverordening Eindhoven Er is in navolging van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)

Nadere informatie