DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V."

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT INSURISK B.V. Oude Pastoriestraat JR blad 1 van 11

2 Geachte relatie, Met dit voorliggende document willen wij u voor zover nodig graag informeren over ons kantoor, onze dienstverlening en honoraria. Veel van onze werkzaamheden verrichten wij namelijk buiten uw gezichtsveld als klant. Ter bevordering van de transparantie lichten wij hierbij wellicht ten overvloede onze werkwijze toe. Mocht u na het lezen nog vragen hebben over dit document en/of onze dienstverlening, aarzelt u dan niet en neem direct contact met ons op. Onze contactgegevens treft u aan onder het kopje Bereikbaarheid. Door u op deze wijze te informeren, voldoen wij ruimschoots aan gestelde eisen van de vigerende regelgeving voor het intermediairverzekeringsbedrijf. Onze dienstverlening is immers onderworpen aan: Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) Vergunningsplicht Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) De vergunning van, en toezicht door, de AFM is benodigd om u te mogen adviseren en te bemiddelen. Het verzekert u bovendien van een correcte naleving van de regelgeving. Voorts zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KiFid ), zodat u gegarandeerd bent van een correcte afwikkeling van onverhoopte klachten over onze dienstverlening. Gelet op het bovenstaande kunt u zich ervan overtuigen dat wij het belang van een goede voorlichting, advisering en nauwkeurige informatieverstrekking onderschrijven. Ons kantoor: Wij zijn een onafhankelijk advies- en bemiddelingskantoor op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Zulks betekent dat wij zelf géén verzekeringsbedrijf zijn welke financiële producten aanbiedt, wij bemiddelen uitsluitend bij uw zoektocht naar de meest geschikte verzekering of ander financieel product. Behoudens de bemiddeling en advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsbedrijven, waar wij uw verzekeringen onderbrengen. blad 2 van 11

3 Bereikbaarheid: Bij goede dienstverlening is bereikbaarheid essentieel. Onze contactgegevens zijn: Oude Pastoriestraat JR T: (0412) F: (0412) E: Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van tot uur en van tot uur, echter op vrijdag tot uur. Werkwijze: In beginsel bestaat onze dienstverlening uit het geven van een integraal (volledig) advies voor al uw verzekeringen. Desgewenst geven wij echter op uw verzoek ook advies over andere, met verzekeringen verbonden, producten. Welk advies u ook van ons verlangt, onze werkzaamheden zijn chronologisch steeds als volgt te kenmerken: Analyseren: Wij vergaren informatie over uw wensen en behoeften( eenvoudige inventarisatie ) en eventueel aanvullende informatie over uw financiële positie, ervaring en risicobehoefte ( uitgebreide inventarisatie ). Adviseren: Een financieel advies moet invulling geven aan uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden. Wij zullen ons advies schriftelijk of op verzoek per motiveren en aan u uitleggen. Bemiddelen: Wij helpen u bij het afsluiten van een verzekering, een krediet of een spaar- /beleggingsrekening ter invulling van het advies. Nazorg: Het is belangrijk wijzigingen in een product, uw persoonlijke omstandigheden, of wet- en regelgeving tijdig met elkaar te bespreken. Bij wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden verwachten wij dat u contact met ons opneemt, zodat wij daar direct op kunnen anticiperen. Bij product- of wetswijzigingen zullen wij uiteraard met u contact opnemen. blad 3 van 11

4 Producten: Zoals opgemerkt adviseren en bemiddelen wij bij allerlei typen verzekeringen en daarmee verband houdende producten. De voornaamste producten zijn: Schadeverzekeringen: Met dit type verzekeringen ontvangt u een vergoeding voor ontstane schade. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan op het moment dat u arbeidsongeschiktheid raakt en daardoor dus niet meer kunt werken, maar ook in geval woningbrand, blikschade auto. De producten welke de schades dekken die als voorbeeld zijn genomen zijn: arbeidsongeschiktheidsverzekering, brandverzekering en autoverzekering. Sommenverzekeringen: Dit soort verzekeringen keert eenmalig een vaste som geld uit, ook wel de verzekerde som genoemd. De sommenverzekering keert bij een gedekte gebeurtenis het van tevoren afgesproken bedrag uit. Er zijn twee verzekeringsvormen die als sommenverzekering worden beschouwd: de levensverzekering en de ongevallenverzekering. Levensverzekeringen: Als species van de sommenverzekering, houdt de levensverzekering verband met het leven of dood van de mens. Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden van de verzekerde, al dan niet voor een bepaalde datum of juist bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Een levensverzekering kan ook een mengvorm van beide zijn, er wordt dan zowel uitgekeerd bij in leven zijn als bij eerder overlijden. Tot slot kan een levensverzekering een periodieke uitkering geven zolang de verzekerde in leven is of juist vanaf het moment dat de verzekerde komt te overlijden. Pensioen- en hypotheekproducten worden niet door ons aangeboden, daarvoor hebben wij een samenwerking met een bevriende kantoren. Aanbieders: Wij hebben, per productcategorie, meerdere mogelijkheden wat betreft het aanbod van verzekeringsbedrijven. Hiertoe behoren: Alpha Verzekeringen ARAG Rechtsbijstand De Amersfoortse De Europeesche Verzekeringen Delta Lloyd Fortis ASR blad 4 van 11

5 Nationale Nederlanden ONVZ Reaal Turien & Co. (volmachtkantoor) Nedasco (volmachtkantoor) Van Kampen Groep (volmachtkantoor) Wij adviseren voornamelijk de producten van bovenstaande aanbieders. Mogelijk hebben andere aanbieders echter ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u echter zelf op zoek gaan. Een volmachtkantoor is een kantoor dat met een breed scala aan aanbieders (verzekeringsbedrijven) overeenkomsten heeft gesloten, als gevolg waarvan zij hun producten aanbieden. Dergelijke kantoren zijn een soort gevolmachtigde tussenpersonen. Door gebruik te maken van de volmachtkantoren hebben wij toegang tot ca. 50 extra aanbieders van verzekeringen (onder andere Zurich, DAS, VGZ Zorgverzekeraar, Avéro Achmea, De Goudse Verzekeringen, AEGON, London Verzekeringen, etc.). Honorarium: In onderling overleg met u wordt ons honorarium bepaald. Ook hier staat transparantie voorop. De mogelijkheden zijn: Provisie: Onze vergoeding wordt door de aanbieder betaald uit de premie of rente die aan u in rekening wordt gebracht. Fee/Uurtarief: U ontvangt van ons een factuur (declaratie) die door u zelf wordt betaald. Wij geven u vooraf een opgave van het te verwachten aantal uren om het advies uit te kunnen werken, met het daarbij behorende uurtarief, dat ligt tussen de 90,00 en 115,00 per gewerkt uur. Over onze declaratie brengen wij 19% BTW in rekening. NB: van de aanbieders ontvangen wij geen verdere provisie. Combinatie: Het is mogelijk onze declaratie te betalen via de provisie van een of meerdere aanbieders. Nazorgabonnement: Met betrekking tot betaling voor de nazorg kunt u tevens kiezen voor een abonnement: in dat geval kiest u er voor om direct aan ons te betalen maar dan gespreid per maand. Ook in dit geval ontvangen wij geen provisie van de aanbieders. Deze vergoedingsvorm ziet uitsluitend blad 5 van 11

6 op de vergoeding voor de te verlenen nazorg en bevat geen vergoeding voor andere vormen van dienstverlening. Aandachtspunten: Laat de omvang van de provisie (een percentage van het product) u op het eerste oog niet afschrikken. Wij moeten onze provisie namelijk in termijnen ontvangen. Bovendien zijn wij verplicht bij voortijdige beëindiging van de verzekering door u genoodzaakt tot een kostbare administratieve procedure waarbij wij tevens een deel van de ontvangen provisie moeten terugbetalen. Buitengewone situaties zoals een scheiding, de start van een eigen bedrijf, een bijzondere schade, of een financiële meevaller kunnen zich voor doen. Deze bijzonderheden leiden tot extra werkzaamheden, welke niet in de vooraf door ons verstrekte prijsopgave. Desalniettemin proberen wij zo nauwkeurig mogelijk in overleg met u vooraf het te verwachten aantal adviesuren en uurtarief af te spreken. Deze afspraken worden vastgelegd in onze offerte. Provisieoverzicht: Teneinde u inzicht te verschaffen in de provisie welke wij op de producten van de aanbieders ontvangen, zijn de provisies in onderstaand overzicht opgenomen. De provisie voor de productsoort ligt binnen de gemelde bandbreedte. Productsoort Inventarisatie Advies Aanbieder Provisie Afsluitprovisie Sparen/beleggen ( lijfrente sparen of lijfrente beleggen ) Verzekerd sparen of beleggen voor aflossing hypotheek (gemengd) Verzekerd sparen/beleggen voor ( lijfrente of koopsompolis ) Beleggingsfondsen koopsom nee nee Naar 0-0,5% storting 0% - 3% over premie betalingen 0% - 3% over premie betalingen N.v.T. N.v.T. N.v.T. N.v.T. 0-0,5% over saldo blad 6 van 11

7 Aanvullende producten Schadeverzekeringen (ongeval, verlies of diefstal) Schadeverzekeringen (brand) Schadeverzekeringen (arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) Overlijdensrisico verzekeringen Voertuig/ Transport verzekeringen Uitvaart verzekeringen Zorg verzekeringen Inventarisatie Advies Aanbieder Provisie bandbreedte Afsluitprovisie bandbreedte 10% - 30% 0% - 10% 20% - 27,5% 0% - 10% 20% - 25% 0% - 10% 20% - 25% 0% - 10% 20% - 25% 0% - 10% 10% - 30% 0% - 10% 5% - 17,5% 0% - 10% Te verlenen nazorg Op verzoek Uurtarief Abonnement Spaar/Belegging rekening ja In overleg Levensverzekeringen ja In overleg Beleggingsfondsen ja In overleg Schadeverzekeringen ja In overleg De provisieregeling welke op uw product van toepassing is vermelden wij, indien mogelijk, op uw offerte. Indien de provisieregeling van het desbetreffende product ontbreekt dan kunt u deze bij ons opvragen. Premie: De betaling van de verzekeringspremie kan op diverse wijzen geschieden, bijvoorbeeld: Incasso door ons kantoor: De verschuldigde premie zullen wij bij u innen. Dat doen wij door middel van het zenden van een nota, waarna u vervolgens per bank of giro betaalt. blad 7 van 11

8 In beginsel worden premies jaarlijks betaald. Echter in overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen (NB: in het algemeen betaalt u dan wel wat meer premie). Wij zullen vervolgens zorg dragen voor doorbetaling aan de aanbieder van de verzekering. Indien de door u betaalde premie door de verzekeraar wordt belegd (bijvoorbeeld in aandelen), dan is de verzekeraar altijd verplicht te vermelden tegen welke koers zulks plaats vindt. Wij stellen u hiervan dan uiteraard op de hoogte. Incasso door de aanbieder/verzekeraar: Het is ook mogelijk de verzekeraar te machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te betalen. Premieafschrijving zal ook dan telkens op een bepaald moment plaatsvinden. Een andere mogelijkheid is om de premie direct aan de aanbieder van de verzekering te betalen door middel van een acceptgiro. Mocht u vragen hebben over de premie, de betaling, of het niet eens zijn me de hoogte van een afschrijving door de verzekeraar, dan zullen wij u hierbij adviseren en bijstaan. Niet tijdige betaling premie: Indien u de premie niet tijdig betaalt dan kan de verzekeringsmaatschappij (in bepaalde omstandigheden) weigeren uw schade te vergoeden, en onverminderd het recht van de verzekeraar om alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk te incasseren. De kosten verbonden aan de incasso komen voor uw rekening. Tijdige betaling voorkomt mogelijke problemen. In het geval dat u niet op tijd te kunt betalen, gelieve ons dan tijdig te informeren. Wij bekijken dan in overleg met u mogelijke oplossingen. Mocht u (op grond van de verzekeringsvoorwaarden) recht hebben op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, dan zullen wij met de verzekeraar contact opnemen over de wijze van terugbetaling. Verwachtingen: U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook wat van u. Vooraleerst verzoeken wij u correcte gegevens aan ons te verstrekken. Mocht bijvoorbeeld in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Heeft u elders (soortgelijke) verzekeringen afgesloten, dan is het belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Deze informatie is namelijk nodig zodat wij kunnen bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. blad 8 van 11

9 Indien uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde goederen, dan verzoeken wij dat u tijdig contact opneemt. Met name om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. Hiermee bedoelen we onder andere de hiernavolgende onderwerpen: Geboorte Samenwonen Huwelijk Scheiding Overlijden Relevante inkomenwijziging Nieuwe woning, of verbouwing In beginsel onderhouden wij alle directe contacten met de verzekeraar casu quo aanbieder van het product. In het geval u desondanks zelf contact wenst op te nemen met de verzekeraar, dan vernemen wij dat graag voordat u direct met de verzekeraar communiceert. Voorts verwachten wij van u dat u de ontvangen overeenkomsten en overige documenten nauwkeurig controleert. Indien iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, dan vernemen wij dat graag. Wij zullen voor opheldering of wijziging zorg dragen. Onafhankelijkheid: Wij zijn adviesvrij, hetgeen betekent dat wij vrij zijn om u de meest uiteenlopende producten van de verschillende verzekeraars en banken te adviseren. De keuze voor het beste product met de juiste voorwaarden staat bij ons altijd voorop. Om adviesvrij te kunnen adviseren wensen wij onafhankelijk te zijn. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen zijn wij op geen enkele wijze verbonden of gelieerd aan een verzekeraar of een bank. Beroepsaansprakelijkheid: Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, desondanks hebben wij voor uw dekking een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor u geeft dit wat extra zekerheid. blad 9 van 11

10 Beëindiging relatie: U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Indien u dat wenst dan kunt u de verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen aan een andere verzekeraar respectievelijk adviseur van uw keuze. Echter ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen indien dat onverhoopt noodzakelijk blijkt te zijn. Dit betekent evenwel niet dat uw bestaande verzekeringsovereenkomsten eindigen; deze blijven onverminderd van kracht. Wij zullen in dat geval uw belangen behartigen totdat een andere verzekeraar respectievelijk adviseur aan ons heeft laten weten uw verzekeringen te hebben overgenomen. Persoonsgegevens: Met uw gegevens gaan wij natuurlijk zorgvuldig om. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet uit de wet of andere verplichtingen worden zonder uw toestemming uw gegevens niet aan anderen verstrekt. Klachten: Wij leveren en blijven streven naar een zo hoogwaardig mogelijke dienstverlening voor u. Desondanks kan het zijn dat u (op bepaalde punten) ontevreden bent. Gelieve eventuele verbeterpunten zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Na ontvangst van uw klacht zullen wij direct contact met u opnemen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht altijd terecht bij een onafhankelijk klachtencollege, te weten: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( Kifid ) Postbus AG Den Haag T: (070) F : ( 070) E: W: Uiteraard kunt u zich bij een eventueel geschil ook wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter. * * * blad 10 van 11

11 VERKLARING Ondergetekende: Naam: [ Eventueel naam onderneming ]:. Adres:.Postcode: Woonplaats: Verklaart: Het dienstverleningsdocument, waarvan deze verklaring deel uitmaakt, te hebben ontvangen. Datum: Handtekening blad 11 van 11

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer FA van Dijk & Partners FA van Dijk & Partners is de handelsnaam van Financieel Adviesburo Maasgouw BV te Maasbracht

Dienstenwijzer FA van Dijk & Partners FA van Dijk & Partners is de handelsnaam van Financieel Adviesburo Maasgouw BV te Maasbracht !"! Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle adviezen en diensten die wij u kunnen aanbieden. In deze dienstenwijzer kunt u de gewenste informatie terugvinden. Mocht u desondanks

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoud. Kröller Dienstenwijzer. Onze financiële dienstverlening. Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars

Inhoud. Kröller Dienstenwijzer. Onze financiële dienstverlening. Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars Dienstenwijzer Inhoud Pag. 5 Over Kröller Pag. 6 Pag. 7 Pag. 9 Onze financiële dienstverlening Wat kunnen wij voor u doen? Onze relatie met verzekeraars Pag. 10 Wat mag u van ons verwachten? Pag. 11 Waarop

Nadere informatie

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning.

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie