Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen"

Transcriptie

1 Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van de aankondiging gebeurde op 2 juli 2010 De opening van de inschrijvingen zal plaatsvinden op 26 augustus 2010 om uur stipt, plaatselijke tijd, in openbare zitting, in vergaderzaal Jupiter 7 e verdieping van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, Gebroeders van Eyckstraat 16, 9000 Gent, ten overstaan van de heer A. De Troyer, administrateur-generaal of zijn gemachtigde. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T BE-9000 Gent F

2 Versie V 1.0 Auteur Datum aanmaak 28 juni 2010 Datum afdruk 1 juli 2010 Interne bestandsnaam Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Bestek goedgekeurd Gent, 30/06/2010 Armand De Troyer Administrateur-generaal 2 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

3 INHOUDSTABEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Opdrachtgevend bestuur Voorwerp en classificatie van de opdracht Voorwerp Classificatie Gunningswijze Opening van de offertes Indiening van de offertes Toepasselijke wettelijke bepalingen Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan wordt afgeweken Bestellingsopdracht Niet toewijzing van de opdracht Uitvoering van bestellingen geplaatst voor het einde van het contract Contractuele voorwaarden Contactpersoon 7 2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN M.B.T. de persoon van de inschrijver Betrouwbaarheidscriteria Selectiecriteria M.B.T. de offerte Vorm en inhoud Bij te voegen stukken Gunningscriteria Vrije varianten De prijs (prijsvaststelling, prijsopgave, prijselementen, prijsonderzoek) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers Vermoedelijke hoeveelheden Niet-exclusiviteit Taalgebruik Voorwaarden betreffende de uitvoering van de opdracht Deelbestellingen Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering Borgtocht Intellectuele rechten Vertrouwelijkheid Publiciteit gebruik als referentie Duur en uitvoeringstermijnen Plaats van dienstverlening Toepasselijke documenten Keuring en oplevering Wijze van prijsbepaling (art. 86 KB ) Prijsherziening 16 3 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

4 Facturatie en betalingsmodaliteiten Verbreking Rechtsvorderingen Onderaanneming Stand still Toepassing van artikel 65/11 van de wet van 24 december TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Situering Gevraagde profielen Perceel Perceel Organisatie van de opdracht De lijst van de per profiel voorgestelde consultants - Wijzigingen Het aanduiden van de consultant(s) voor een bestelling Prestaties per uur of per werkdag Vervanging van een consultant in het kader van een bestelling in uitvoering Continuïteit van de dienstverlening Verlaging van de mensdagprijs Documentatieverplichting Opleidingen Taal van de consultants Stopzetting van een bestelling in uitvoering 31 4 INSCHRIJVINGSFORMULIER 32 Overzichtslijsten aantallen medewerkers per profiel voor perceel 1 37 Overzichtslijsten aantallen medewerkers per profiel voor perceel OPGAVE REFERENTIES + DIPLOMA van de voorgestelde medewerkers 46 6 INVENTARIS 47 4 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

5 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Opdrachtgevend bestuur Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Gebroeders Van Eyckstraat 16, 9000 Gent. 1.2 Voorwerp en classificatie van de opdracht Voorwerp Het betreft hier het leveren van ICT-diensten, onder de vorm van insourcing. Belangrijk is dat het gaat over taken waarbij het gezag over het personeel bij de inschrijver blijft die via het partnership mede verantwoordelijkheid opneemt in de uitvoering van de afgesproken diensten De opdracht is een aanneming van diensten tegen prijslijst. De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van ICT-personeel op afroep met als doel de versterking van de ICT afdeling van het Bestuur. De opdracht voorziet in het inhuren van ICT-profielen. De opdracht omvat alle profielen zoals beschreven in punt 3. De profielen zijn ingedeeld in percelen. Het is mogelijk in te schrijven per perceel. Dit contract garandeert GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van de vermelde diensten Classificatie Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van art. 5 van de Wet van 24 december 1993 CPV classificatie: (Systeem- en technisch advies) In het kader van deze opdracht kan de aanbestedende overheid een beroep doen op de procedure van herhalingsopdrachten, zoals voorzien in artikel 17, 2,2 b van de overheidsopdrachtenwet. De mogelijkheid tot het aanwenden van deze procedure is enkel mogelijk binnen een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van gunning van de oorspronkelijke opdracht (bestekreeks AGIV- ICT/2010/0701) 1.3 Gunningswijze Opening van de offertes De gunning van deze opdracht geschiedt bij wijze van een algemene offerteaanvraag. De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting op 26 augustus 2010 om 14u. De plaats van opening is: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Vergaderzaal Jupiter 7 e verdieping Gebroeders Van Eyckstraat 16 B-9000 Gent. 1.4 Indiening van de offertes (toepassing van de artikelen 101,103 en 104 van het K.B. van 8 januari 1996) Iedere inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meer percelen. Voor elk gekozen perceel dient hij (slechts) één offerte in. Indien wordt ingeschreven voor meerdere percelen, kunnen de offertes voor de verschillende percelen in één document opgenomen worden. De offertes worden ingediend op het in punt 1.1 vermeld adres:: Hetzij per post, onder gesloten omslag en aangetekend. 5 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

6 Hetzij via persoonlijk afgifte tegen ontvangstbewijs. De offertes die bezorgd worden per taxipost of door een private koerierdienst worden als een persoonlijke afgifte beschouwd. De offertes dienen uiterlijk vóór de opening van de zitting in het bezit te zijn van de voorzitter. Offertes overhandigd aan de voorzitter van de openingszitting vóór de opening van de zitting, zullen nog worden aanvaard. 1.5 Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (de bijlage wordt hierna afgekort als AAV); Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes. 1.6 Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan wordt afgeweken (Toepassing van art. 3 1 van het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken) Er wordt in dit bestek afgeweken van de volgende bepalingen van de AAV: Art Gebruik van de resultaten : zie punt Art Uitvindingen, verworven kennis, methodes en know-how : zie punt Bestellingsopdracht De opdracht is een bestellingsopdracht, waarbij de dienstverlener prestaties verricht op grond van deelbestellingen (zie verder 2.6.1). De deelbestellingen zullen worden geplaatst door het AGIV. De deelbestellingen worden beschouwd als aparte opdrachten, voor uitvoeringsregels - doch enkel daarvoor. de toepassing van de 1.8 Niet toewijzing van de opdracht Het bestuur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de gunningprocedure op ieder moment stop te zetten en/of te pauzeren en dit zonder voorafgaande verwittiging van de inschrijvers. Het bestuur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de opdracht niet of slechts gedeeltelijk toe te wijzen. Er kan op geen enkel moment schadevergoeding geëist worden van het bestuur voor de eventuele niet-toewijzing, het stopzetten en/of pauzeren van deze opdracht of een gedeelte ervan. 1.9 Uitvoering van bestellingen geplaatst voor het einde van het contract Bestellingen die geplaatst worden voor het einde van het contract (zie bijvoorbeeld 2.6.7) met een uitvoeringstermijn na het einde van het contract dienen door de dienstverlener nog uitgevoerd te worden overeenkomstig de uitvoeringsmodaliteiten van dit bestek, tenzij het Bestuur de bestelling heeft stopgezet. 6 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

7 1.10 Contractuele voorwaarden Door het indienen van een offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn eigen algemene of bijzondere contractvoorwaarden, zelfs indien deze vermeld worden op één of ander document van de offerte Contactpersoon Inlichtingen van technische of administratieve aard kunnen bekomen worden bij Dhr. Joeri Robbrecht, op het nummer (09) of per mail op Technische vragen worden bij voorkeur gesteld voor 13 augustus / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

8 2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 2.1 M.B.T. de persoon van de inschrijver Kunnen een offerte indienen, individuele vennootschappen of twee of meer vennootschappen die zich met het oog op deze opdracht wensen te verenigen. Een combinatie van vennootschappen schrijft in als één geheel. Met inschrijver wordt in dit document dan ook bedoeld hetzij een individuele vennootschap hetzij een combinatie van meerdere vennootschappen die een offerte indient. De inschrijver kan zich in voorkomend geval op grond van de artikelen 70 en 71 van het voormeld koninklijk besluit van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 januari 2006 beroepen op middelen van andere vennootschappen ongeacht de juridische aard van de band van de inschrijver met die vennootschappen, voor zover de verbintenis van die vennootschappen om de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver aangetoond wordt. Dergelijke vennootschappen worden in dit document ondersteunende vennootschappen genoemd Betrouwbaarheidscriteria (toepassing van art. 69 en art. 69 bis van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) In het raam van de huidige overeenkomst zal de aanbestedende overheid nakijken of de inschrijver zich niet in één van de situaties van artikel 69 1 en bevindt. De inschrijver dient de bewijsstukken van zijn conformiteit NIET over te maken. De eenvoudige deelneming aan de procedure geldt als impliciete verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen. Een kanditaat of inschrijver kan van de deelname aan de opdracht worden uitgesloten indien bij nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand. De aanbestedende overheid kan vragen aan de betrokken inschrijver, via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, om haar de inlichtingen en documenten te verstrekken die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De controle op het vlak van de uitsluitingsgronden zal door het Bestuur worden verricht, vóór de beslissing tot gunning van de opdracht. Voor de Belgische inschrijver zal het Bestuur het bedoelde RSZ-attest via elektronische weg opvragen conform art. 72, 5 van het K.B. van De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 69bis, 2 van het K.B. van Selectiecriteria (toepassing van de artikelen. 70 en 71 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) Financiële en economische draagkracht: De financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld aan de hand van de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Voor ondernemingen die in België gevestigd zijn, zal het Bestuur deze documenten zelf elektronisch raadplegen. De buitenlandse inschrijver voegt bij deze offerte een kopie van de jaarrekening van het laatst goedgekeurde boekjaar, indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd, de publicatie ervan voorschrijft. Technische bekwaamheid Met het oog op de beoordeling van de technische bekwaamheid, dient de inschrijver (of elke deelgenoot, ingeval een combinatie van vennootschappen zich inschrijft) minimum 3 referenties van gelijkaardige opdrachten aan te leveren. Minimum bevat deze referentie de naam van de opdrachtgever, contactpersoon en contactgegevens en een korte omschrijving van de opdracht. Het Bestuur houdt zich het recht voor op ieder moment deze referenties te contacteren. 8 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

9 2.2 M.B.T. de offerte Vorm en inhoud (toepassing van art. 89, 90,94 en 104 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken Er kan voor meerdere percelen worden ingeschreven Voor alle percelen waarvoor ingeschreven wordt, dient de inschrijver per profiel minimaal 2 en maximaal 3 medewerkers voor te stellen Indien de inschrijver de offerte maakt op andere documenten dan de in punt vermelde modelformulieren, moet de inschrijver op ieder van die documenten verklaren dat de in die documenten vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het respectievelijk model Het Inschrijvingsformulier en de Inventaris worden ondertekend door de fysische persoon of personen die in overeenstemming met de vigerende wetgeving en de statuten bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen en die tegenover derden te verbinden. Ingeval de offerte wordt ingediend door een combinatie van vennootschappen dienen het Inschrijvingsformulier en de Inventaris ondertekend door de daartoe bevoegde personen van elk der deelgenoten De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat de aanbestedende dienst veel belang hecht aan een correcte ondertekening van de offertes en dus zal nagaan op basis van onder meer de statuten en benoemingsbesluiten of de fysische personen die de offerte hebben ondertekend, de bevoegdheid hadden een dergelijk klantencontract af te sluiten. Het ondertekenen van de offerte kan enkel als daad van dagelijks bestuur worden beschouwd indien dit ook uit de statuten blijkt. Indien een gevolmachtigde (voor een natuurlijk persoon) ondertekent, wordt op het inschrijvingsformulier duidelijk de volmachtgever(s) vermeld voor wie wordt gehandeld. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen in het Inschrijvingsformulier, de Inventaris, of de bijlagen die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend De offerte met bijlagen moet op papier opgemaakt en ingediend worden in tweevoud; één exemplaar zal de melding "ORIGINEEL", de andere de melding "DUPLICAAT" dragen. De offerte bevat een inhoudstabel met verwijzing naar pagina's. De bijlagen zijn genummerd. Aanvullend, dient de inschrijver ook een inhoudelijk identieke versie ter beschikking te stellen op CD- ROM of DVD. De bestanden dienen aangeleverd in PDF formaat en leesbaar te zijn met Acrobat Reader (met mogelijkheid om teksten te selecteren) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de titel en het nummer van het bestek zoals aangegeven op het titelblad van dit bestek, en de nummer(s) van de percelen waarvoor een offerte wordt ingediend. Bij inzending over de post wordt de gesloten omslag geschoven in een tweede omslag met opgave van het in punt 1.1 vermelde adres en de vermelding "OFFERTE" Bij te voegen stukken (toepassing van art. 90. van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) 9 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

10 De offerte bevat de volgende bescheiden: 1. Een Inschrijvingsformulier (genummerd als bijlage 1) 2. In het geval een inschrijver zich beroept op de draagkracht van een andere vennootschap, het (de) document(en) waaruit duidelijk de verbintenis blijkt van die entiteit om de nader omschreven middelen ter beschikking te stellen van de deelnemer (genummerd als bijlage 2); 3. De Inventaris (genummerd als bijlage 3); 4. Per profiel, een overzichtslijst met de aantallen van alle medewerkers conform het formulier dat als bijlage bij dit bestek gaat (genummerd als bijlage 4); 5. Voor iedere medewerker die wordt voorgesteld (hierna consultant genoemd), een formulier voor opgave van de Referenties en Diploma (genummerd als bijlage 5); 6. In principe wordt elke bijlage 4 gevolgd door minimaal 2 en maximaal 3 bijlagen 5; 7. Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener zal treffen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht conform de voorwaarden van het bestek, te waarborgen (genummerd als bijlage 6); 8. Wanneer een offerte voor een rechtspersoon wordt ondertekend: de stukken waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars (fysische personen) blijkt, zoals een voor eensluidend verklaard afschrift van de statuten, benoemingsbesluiten of volmachten; er kan ook worden verwezen naar het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de stukken zouden zijn gepubliceerd (genummerd als bijlage 7) Wanneer een offerte door een gevolmachtigde wordt ondertekend: de authentieke of onderhandse akte, waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een voor eensluidend verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk; er kan ook worden verwezen naar het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde zouden zijn gepubliceerd) (genummerd als bijlage 8); 9. Indien de inschrijver van een vreemde nationaliteit is, en personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de besluitwet van 27 juni 1969 die de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de arbeiders wijzigt: een getuigschrift van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid voor het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor indiening van de offertes en/of ander dan voormeld personeel in dienst heeft: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, voldaan heeft op die datum aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land (genummerd als bijlage 9); 10. Indien de inschrijver van een vreemde nationaliteit is, een kopie van de jaarrekening (de balans, de resultatenrekeningen en de toelichting) van het laatst afgesloten boekjaar (als bijlage 10); 11. lijst van eventuele bijkomende profielen en prijzen relevant voor het kennisdomein van het perceel. Een kopie van het voor een medewerker opgegeven diploma, kan door het Bestuur worden opgevraagd ter uitvoering van een concrete deelbestelling Gunningscriteria (toepassing van art. 115 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) De gunningcriteria met hun respectievelijk relatief gewicht zijn: 1) De totale prijs (30%) bepaald op basis van de mensdagprijzen en de vermoedelijke hoeveelheden per profiel. 2) De kwaliteit (70%) dat wordt onderverdeeld in de volgende subgunningscriteria: a) De kwaliteit van de invulling van de verschillende profielen beoordeeld op basis van bijlagen 4 en 5 (30%); 10 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

11 b) De kwaliteit van het wervingsbeleid (beoordeeld op basis van het antwoord op onder meer de volgende vragen: Wat zijn de gevraagde competenties bij werving? Welk opleidingsprogramma krijgen nieuwe personeelsleden?)(10%); c) De kwaliteitsborging inzake de uitvoering van de opdracht: (beoordeeld op basis van het antwoord op onder meer de volgende vragen: Hoe worden de consultants opgevolgd bij het Bestuur? Op welke manier wordt de kwaliteit van het werk gecontroleerd dat de consultant bij het Bestuur presteert? Wat is het door de inschrijver aan de consultants aangeboden opleidingsprogramma) (5%); d) De mate waarin tijdige leveringen en snelle levertijd worden gegarandeerd (Met levertijd wordt bedoeld de periode die loopt vanaf de dag van de bestelling tot de dag waarop een door de inschrijver voorgestelde consultant bij het Bestuur effectief wordt ingezet) en de mate waarin garanties worden geboden dat de in de offerte opgegeven competenties effectief inzetbaar zijn voor uitvoering van de opdracht (15%); e) Enerzijds de kwaliteit van de kennisoverdracht tussen de consultants en van de organisatie van de kennisdeling (beoordeeld op basis van het antwoord op onder meer de volgende vragen: Hoe wordt de kennisoverdracht tussen consultants georganiseerd? Bestaat er een kennisportaal waarvan de consultants gebruik kunnen maken? Indien dit het geval is, welke zijn de bronnen, de gebruikte categorieën, de zoekmachine, worden er nieuwsgroepen, blogs, enz gebruikt?) en anderzijds de kwaliteit van de kennisoverdracht tussen de consultants en de medewerkers van het AGIV (beoordeeld op basis van de ervaring inzake het geven van cursussen, het opleiden en begeleiden van ICT medewerkers, communicatieve vaardigheden, enz ). (10%) Het Bestuur kan, met het oog op de evaluatie van de offerte in het licht van het gunningcriterium kwaliteit, de door de inschrijver voorgestelde medewerkers interviewen. Het Bestuur kiest uit de bij de offerte ingediende lijst van voorgestelde medewerkers, voor elk profiel twee medewerkers van wie één door de inschrijver zal worden aangewezen voor het interview Vrije varianten (toepassing van art. 115 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) Het voorstellen van vrije varianten via afzonderlijke offertes is niet toegestaan De prijs (prijsvaststelling, prijsopgave, prijselementen, prijsonderzoek) (toepassing van artikelen. 86 en 97 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst. Het feit dat in de inventaris gevraagd wordt een totale geraamde prijs op te geven, houdt geenszins een afwijking in op bovenvermelde prijsbepaling. De inschrijver moet in de inventaris per profiel de prijs per mensdag vermelden. De uurprijs is de mensdagprijs gedeeld door 8. De mensdagprijs bevat alle elementen van de prijs, met uitzondering van de BTW. Er kunnen noch verplaatsingskosten, noch maaltijdvergoedingen, noch andere kosten apart worden aangerekend. De totale geraamde prijs per perceel is deze die wordt bekomen door eerst, per profiel, de prijs te vermenigvuldigen met de benodigde mensdagen, en vervolgens de totaalprijzen van de profielen binnen het perceel, op te tellen. (toepassing van art. 100 van het KB van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken)) De eenheidsprijzen worden in de inventaris in cijfers en voluit geschreven. 11 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

12 De totale geraamde prijs per perceel wordt op het Inschrijvingsformulier voluit en in cijfers geschreven. De belasting over de toegevoegde waarde wordt door de inschrijver in een afzonderlijke post van de inventaris vermeld om bij de totaal geraamde prijs van de offerte te worden gevoegd. De prijzen worden in EURO opgegeven. (toepassing van art. 67 van de AAV) Alle kosten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht (zoals kantoorkosten, verplaatsingskosten, maaltijdvergoedingen) zijn begrepen in de eenheidsprijzen (excl. BTW) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers (toepassing van art. 116 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 6 maanden ingaande de dag na de opening van de offertes. 2.3 Vermoedelijke hoeveelheden (toepassing van art. 97 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) Het aantal mensdagen dat per profiel in de bijgevoegde Inventaris werd opgegeven, geldt als vermoedelijke hoeveelheid. Het reële aantal mensdagen zal bij elke deelbestelling worden bepaald. Door in te inschrijven op deze opdracht gaat de (kandidaat-)dienstverlener er mee akkoord dat hij op geen enkel moment ook maar enige schadevergoeding kan eisen uit hoofde van het feit dat de vermoedelijke hoeveelheden slechts ter indicatieve titel zijn en het bestuur op geen enkel moment verplichten tot afname van gelijk welke hoeveelheid. 2.4 Niet-exclusiviteit Er is geen verplichting tot afname en geen verbintenis de in het voorwerp omschreven diensten uitsluitend bij de dienstverlener af te nemen. Op ieder moment kan er een beroep gedaan worden op een andere dienstverlener voor het verlenen van een dienst die het voorwerp van deze opdracht uitmaakt. Door in te inschrijven op deze opdracht gaat de (kandidaat)dienstverlener er mee akkoord dat hij op geen enkel moment ook maar enige schadevergoeding kan eisen uit hoofde van deze nietexclusiviteit. 2.5 Taalgebruik (toepassing van art. 102 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan er een, desgevallend beëdigde, vertaling geëist worden. 12 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

13 2.6 Voorwaarden betreffende de uitvoering van de opdracht Deelbestellingen (toepassing van art. 69, 2 van de AAV) Het Bestuur plaatst een bestelling schriftelijk via een bestelbrief. De bestelling vermeldt ten minste: - het aantal gevraagde medewerkers, met per medewerker: o het aantal bestelde mensdagen o het gevraagde profiel o de plaats waar de diensten moeten geleverd worden - het adres waarnaar de factuur dient verzonden Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering (toepassing van artikel 1 van de AAV) Gaat het om de toepassing van de uitvoeringsregels per deelbestelling, dan gelden volgende principes: - Voor de deelbestellingen wordt de heer Joeri Robbrecht als leidende ambtenaar aangewezen. Hij is bevoegd voor de leiding en het toezicht op de uitvoering van de opdracht. Dit houdt in dat hij belast wordt met: - de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; - het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de gunningdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. - De enige dienst bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de bepalingen van de overeenkomst is de leidende directie, vertegenwoordigd door de heer Armand De Troyer, administrateur-generaal. De leidende directie is tevens bevoegd voor: - de keuring van de prestaties, zowel de a-priori als de a-posteriori keuring; - het nazicht van de facturen; - het opstellen van de processen-verbaal; - de opleveringen; - vrijgave borg Gaat het om de toepassing van uitvoeringsregels op het geheel van de opdracht (zoals de verbreking van de opdracht, het toepassen van maatregelen van ambtswege op het geheel van de opdracht) dan is het Bestuur, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, bevoegd Borgtocht (toepassing van de artikelen 5 en 6 van AAV) Bij een minimale bestelling van EUR is een borgtocht vereist van 5 % van het bestelde bedrag (excl. BTW ). De borgtocht kan worden gesteld: 13 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

14 hetzij in speciën door storting van het vereiste bedrag op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas; hetzij door neerlegging van publieke fondsen in handen van de Rijkskassier (op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of één van de provinciale agentschappen) of in handen van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; hetzij, wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; hetzij wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming Het bewijs hiervan moet binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de bestelling aan het Bestuur voorgelegd worden. (toepassing van art van de AAV): De borgtocht wordt vrijgegeven na de uitvoering en goedkeuring van de bestelling Intellectuele rechten Alle resultaten, rapporten of documentatie die de dienstverlener opstelt ter uitvoering van deze opdracht zijn eigendom van het Bestuur en kunnen slechts met schriftelijke toestemming van deze laatste bekendgemaakt worden of aan derden meegedeeld worden; het Bestuur heeft alle intellectuele eigendomsrechten. Het Bestuur mag de resultaten van de intellectuele prestaties aanwenden voor haar eigen behoeften, voor behoeften van derden of voor commercieel gebruik, en dit zonder enige beperking Vertrouwelijkheid De dienstverlener, zijn onderaannemers en/of de personeelsleden van deze beide of iedere andere persoon die door de dienstverlener en/of onderaannemer wordt ingeschakeld, zullen de vertrouwelijkheid van iedere informatie of ieder gegeven verkregen in het verloop van de uitvoering van deze opdracht respecteren. Op geen enkel moment mogen de dienstverlener, de onderaannemers en/of de personeelsleden van deze beide en/of iedere andere persoon die door de dienstverlener en/of onderaannemer wordt ingeschakeld ook maar enige informatie en/of gegeven verkregen tijdens de uitvoering van deze opdracht verspreiden aan een andere partij dan het Bestuur zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Bestuur. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet wanneer het gaat om gegevens die: in het publiek domein zijn gevallen op een andere wijze dan door inbreuk op deze bepaling; noodzakelijkerwijs door de dienstverlener moeten worden medegedeeld aan zijn werknemers, aangestelden en (onder)aannemers om de goede uitvoering van zijn taken en verplichtingen volgens de termen van deze overeenkomst te verzekeren; in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door hetzij de dienstverlener hetzij het Bestuur; Eén van de partijen van een derde heeft verkregen en die partij deze gegevens niet op een 14 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein 1 3010 LEUVEN SELECTIEBESTEK Referentie: INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Opdracht: Raamovereenkomst in verband met levering,

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap, Innovatie en Media Administratie Wetenschap en Innovatie algemene offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AWI/2006/Steunpunten/01 Specifieke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2014 Microsoft licenties en Software Assurance Het hernieuwen van de Software Assurance op de producten uit het Microsoft Enterprise Agreement

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht VGC/DFB/Aankoop/ML/86 10/09/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o.

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o. OPENBARE AANBESTEDING OPDRACHT: ADRES VAN UITVOERING: OPDRACHTGEVER: INLICHTINGEN: Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht Tel. 02 523 03

Nadere informatie