Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen"

Transcriptie

1 Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van de aankondiging gebeurde op 2 juli 2010 De opening van de inschrijvingen zal plaatsvinden op 26 augustus 2010 om uur stipt, plaatselijke tijd, in openbare zitting, in vergaderzaal Jupiter 7 e verdieping van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, Gebroeders van Eyckstraat 16, 9000 Gent, ten overstaan van de heer A. De Troyer, administrateur-generaal of zijn gemachtigde. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T BE-9000 Gent F

2 Versie V 1.0 Auteur Datum aanmaak 28 juni 2010 Datum afdruk 1 juli 2010 Interne bestandsnaam Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Bestek goedgekeurd Gent, 30/06/2010 Armand De Troyer Administrateur-generaal 2 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

3 INHOUDSTABEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Opdrachtgevend bestuur Voorwerp en classificatie van de opdracht Voorwerp Classificatie Gunningswijze Opening van de offertes Indiening van de offertes Toepasselijke wettelijke bepalingen Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan wordt afgeweken Bestellingsopdracht Niet toewijzing van de opdracht Uitvoering van bestellingen geplaatst voor het einde van het contract Contractuele voorwaarden Contactpersoon 7 2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN M.B.T. de persoon van de inschrijver Betrouwbaarheidscriteria Selectiecriteria M.B.T. de offerte Vorm en inhoud Bij te voegen stukken Gunningscriteria Vrije varianten De prijs (prijsvaststelling, prijsopgave, prijselementen, prijsonderzoek) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers Vermoedelijke hoeveelheden Niet-exclusiviteit Taalgebruik Voorwaarden betreffende de uitvoering van de opdracht Deelbestellingen Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering Borgtocht Intellectuele rechten Vertrouwelijkheid Publiciteit gebruik als referentie Duur en uitvoeringstermijnen Plaats van dienstverlening Toepasselijke documenten Keuring en oplevering Wijze van prijsbepaling (art. 86 KB ) Prijsherziening 16 3 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

4 Facturatie en betalingsmodaliteiten Verbreking Rechtsvorderingen Onderaanneming Stand still Toepassing van artikel 65/11 van de wet van 24 december TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Situering Gevraagde profielen Perceel Perceel Organisatie van de opdracht De lijst van de per profiel voorgestelde consultants - Wijzigingen Het aanduiden van de consultant(s) voor een bestelling Prestaties per uur of per werkdag Vervanging van een consultant in het kader van een bestelling in uitvoering Continuïteit van de dienstverlening Verlaging van de mensdagprijs Documentatieverplichting Opleidingen Taal van de consultants Stopzetting van een bestelling in uitvoering 31 4 INSCHRIJVINGSFORMULIER 32 Overzichtslijsten aantallen medewerkers per profiel voor perceel 1 37 Overzichtslijsten aantallen medewerkers per profiel voor perceel OPGAVE REFERENTIES + DIPLOMA van de voorgestelde medewerkers 46 6 INVENTARIS 47 4 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

5 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Opdrachtgevend bestuur Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Gebroeders Van Eyckstraat 16, 9000 Gent. 1.2 Voorwerp en classificatie van de opdracht Voorwerp Het betreft hier het leveren van ICT-diensten, onder de vorm van insourcing. Belangrijk is dat het gaat over taken waarbij het gezag over het personeel bij de inschrijver blijft die via het partnership mede verantwoordelijkheid opneemt in de uitvoering van de afgesproken diensten De opdracht is een aanneming van diensten tegen prijslijst. De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van ICT-personeel op afroep met als doel de versterking van de ICT afdeling van het Bestuur. De opdracht voorziet in het inhuren van ICT-profielen. De opdracht omvat alle profielen zoals beschreven in punt 3. De profielen zijn ingedeeld in percelen. Het is mogelijk in te schrijven per perceel. Dit contract garandeert GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van de vermelde diensten Classificatie Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van art. 5 van de Wet van 24 december 1993 CPV classificatie: (Systeem- en technisch advies) In het kader van deze opdracht kan de aanbestedende overheid een beroep doen op de procedure van herhalingsopdrachten, zoals voorzien in artikel 17, 2,2 b van de overheidsopdrachtenwet. De mogelijkheid tot het aanwenden van deze procedure is enkel mogelijk binnen een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van gunning van de oorspronkelijke opdracht (bestekreeks AGIV- ICT/2010/0701) 1.3 Gunningswijze Opening van de offertes De gunning van deze opdracht geschiedt bij wijze van een algemene offerteaanvraag. De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting op 26 augustus 2010 om 14u. De plaats van opening is: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Vergaderzaal Jupiter 7 e verdieping Gebroeders Van Eyckstraat 16 B-9000 Gent. 1.4 Indiening van de offertes (toepassing van de artikelen 101,103 en 104 van het K.B. van 8 januari 1996) Iedere inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meer percelen. Voor elk gekozen perceel dient hij (slechts) één offerte in. Indien wordt ingeschreven voor meerdere percelen, kunnen de offertes voor de verschillende percelen in één document opgenomen worden. De offertes worden ingediend op het in punt 1.1 vermeld adres:: Hetzij per post, onder gesloten omslag en aangetekend. 5 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

6 Hetzij via persoonlijk afgifte tegen ontvangstbewijs. De offertes die bezorgd worden per taxipost of door een private koerierdienst worden als een persoonlijke afgifte beschouwd. De offertes dienen uiterlijk vóór de opening van de zitting in het bezit te zijn van de voorzitter. Offertes overhandigd aan de voorzitter van de openingszitting vóór de opening van de zitting, zullen nog worden aanvaard. 1.5 Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage, zijnde de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (de bijlage wordt hierna afgekort als AAV); Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes. 1.6 Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan wordt afgeweken (Toepassing van art. 3 1 van het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken) Er wordt in dit bestek afgeweken van de volgende bepalingen van de AAV: Art Gebruik van de resultaten : zie punt Art Uitvindingen, verworven kennis, methodes en know-how : zie punt Bestellingsopdracht De opdracht is een bestellingsopdracht, waarbij de dienstverlener prestaties verricht op grond van deelbestellingen (zie verder 2.6.1). De deelbestellingen zullen worden geplaatst door het AGIV. De deelbestellingen worden beschouwd als aparte opdrachten, voor uitvoeringsregels - doch enkel daarvoor. de toepassing van de 1.8 Niet toewijzing van de opdracht Het bestuur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de gunningprocedure op ieder moment stop te zetten en/of te pauzeren en dit zonder voorafgaande verwittiging van de inschrijvers. Het bestuur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de opdracht niet of slechts gedeeltelijk toe te wijzen. Er kan op geen enkel moment schadevergoeding geëist worden van het bestuur voor de eventuele niet-toewijzing, het stopzetten en/of pauzeren van deze opdracht of een gedeelte ervan. 1.9 Uitvoering van bestellingen geplaatst voor het einde van het contract Bestellingen die geplaatst worden voor het einde van het contract (zie bijvoorbeeld 2.6.7) met een uitvoeringstermijn na het einde van het contract dienen door de dienstverlener nog uitgevoerd te worden overeenkomstig de uitvoeringsmodaliteiten van dit bestek, tenzij het Bestuur de bestelling heeft stopgezet. 6 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

7 1.10 Contractuele voorwaarden Door het indienen van een offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn eigen algemene of bijzondere contractvoorwaarden, zelfs indien deze vermeld worden op één of ander document van de offerte Contactpersoon Inlichtingen van technische of administratieve aard kunnen bekomen worden bij Dhr. Joeri Robbrecht, op het nummer (09) of per mail op Technische vragen worden bij voorkeur gesteld voor 13 augustus / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

8 2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 2.1 M.B.T. de persoon van de inschrijver Kunnen een offerte indienen, individuele vennootschappen of twee of meer vennootschappen die zich met het oog op deze opdracht wensen te verenigen. Een combinatie van vennootschappen schrijft in als één geheel. Met inschrijver wordt in dit document dan ook bedoeld hetzij een individuele vennootschap hetzij een combinatie van meerdere vennootschappen die een offerte indient. De inschrijver kan zich in voorkomend geval op grond van de artikelen 70 en 71 van het voormeld koninklijk besluit van 8 januari 1996, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 januari 2006 beroepen op middelen van andere vennootschappen ongeacht de juridische aard van de band van de inschrijver met die vennootschappen, voor zover de verbintenis van die vennootschappen om de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver aangetoond wordt. Dergelijke vennootschappen worden in dit document ondersteunende vennootschappen genoemd Betrouwbaarheidscriteria (toepassing van art. 69 en art. 69 bis van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) In het raam van de huidige overeenkomst zal de aanbestedende overheid nakijken of de inschrijver zich niet in één van de situaties van artikel 69 1 en bevindt. De inschrijver dient de bewijsstukken van zijn conformiteit NIET over te maken. De eenvoudige deelneming aan de procedure geldt als impliciete verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen. Een kanditaat of inschrijver kan van de deelname aan de opdracht worden uitgesloten indien bij nazicht zou blijken dat de verklaring op erewoord niet overeenstemt met zijn persoonlijke toestand. De aanbestedende overheid kan vragen aan de betrokken inschrijver, via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, om haar de inlichtingen en documenten te verstrekken die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De controle op het vlak van de uitsluitingsgronden zal door het Bestuur worden verricht, vóór de beslissing tot gunning van de opdracht. Voor de Belgische inschrijver zal het Bestuur het bedoelde RSZ-attest via elektronische weg opvragen conform art. 72, 5 van het K.B. van De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 69bis, 2 van het K.B. van Selectiecriteria (toepassing van de artikelen. 70 en 71 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) Financiële en economische draagkracht: De financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld aan de hand van de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Voor ondernemingen die in België gevestigd zijn, zal het Bestuur deze documenten zelf elektronisch raadplegen. De buitenlandse inschrijver voegt bij deze offerte een kopie van de jaarrekening van het laatst goedgekeurde boekjaar, indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd, de publicatie ervan voorschrijft. Technische bekwaamheid Met het oog op de beoordeling van de technische bekwaamheid, dient de inschrijver (of elke deelgenoot, ingeval een combinatie van vennootschappen zich inschrijft) minimum 3 referenties van gelijkaardige opdrachten aan te leveren. Minimum bevat deze referentie de naam van de opdrachtgever, contactpersoon en contactgegevens en een korte omschrijving van de opdracht. Het Bestuur houdt zich het recht voor op ieder moment deze referenties te contacteren. 8 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

9 2.2 M.B.T. de offerte Vorm en inhoud (toepassing van art. 89, 90,94 en 104 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken Er kan voor meerdere percelen worden ingeschreven Voor alle percelen waarvoor ingeschreven wordt, dient de inschrijver per profiel minimaal 2 en maximaal 3 medewerkers voor te stellen Indien de inschrijver de offerte maakt op andere documenten dan de in punt vermelde modelformulieren, moet de inschrijver op ieder van die documenten verklaren dat de in die documenten vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het respectievelijk model Het Inschrijvingsformulier en de Inventaris worden ondertekend door de fysische persoon of personen die in overeenstemming met de vigerende wetgeving en de statuten bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen en die tegenover derden te verbinden. Ingeval de offerte wordt ingediend door een combinatie van vennootschappen dienen het Inschrijvingsformulier en de Inventaris ondertekend door de daartoe bevoegde personen van elk der deelgenoten De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat de aanbestedende dienst veel belang hecht aan een correcte ondertekening van de offertes en dus zal nagaan op basis van onder meer de statuten en benoemingsbesluiten of de fysische personen die de offerte hebben ondertekend, de bevoegdheid hadden een dergelijk klantencontract af te sluiten. Het ondertekenen van de offerte kan enkel als daad van dagelijks bestuur worden beschouwd indien dit ook uit de statuten blijkt. Indien een gevolmachtigde (voor een natuurlijk persoon) ondertekent, wordt op het inschrijvingsformulier duidelijk de volmachtgever(s) vermeld voor wie wordt gehandeld. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen in het Inschrijvingsformulier, de Inventaris, of de bijlagen die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend De offerte met bijlagen moet op papier opgemaakt en ingediend worden in tweevoud; één exemplaar zal de melding "ORIGINEEL", de andere de melding "DUPLICAAT" dragen. De offerte bevat een inhoudstabel met verwijzing naar pagina's. De bijlagen zijn genummerd. Aanvullend, dient de inschrijver ook een inhoudelijk identieke versie ter beschikking te stellen op CD- ROM of DVD. De bestanden dienen aangeleverd in PDF formaat en leesbaar te zijn met Acrobat Reader (met mogelijkheid om teksten te selecteren) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de titel en het nummer van het bestek zoals aangegeven op het titelblad van dit bestek, en de nummer(s) van de percelen waarvoor een offerte wordt ingediend. Bij inzending over de post wordt de gesloten omslag geschoven in een tweede omslag met opgave van het in punt 1.1 vermelde adres en de vermelding "OFFERTE" Bij te voegen stukken (toepassing van art. 90. van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) 9 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

10 De offerte bevat de volgende bescheiden: 1. Een Inschrijvingsformulier (genummerd als bijlage 1) 2. In het geval een inschrijver zich beroept op de draagkracht van een andere vennootschap, het (de) document(en) waaruit duidelijk de verbintenis blijkt van die entiteit om de nader omschreven middelen ter beschikking te stellen van de deelnemer (genummerd als bijlage 2); 3. De Inventaris (genummerd als bijlage 3); 4. Per profiel, een overzichtslijst met de aantallen van alle medewerkers conform het formulier dat als bijlage bij dit bestek gaat (genummerd als bijlage 4); 5. Voor iedere medewerker die wordt voorgesteld (hierna consultant genoemd), een formulier voor opgave van de Referenties en Diploma (genummerd als bijlage 5); 6. In principe wordt elke bijlage 4 gevolgd door minimaal 2 en maximaal 3 bijlagen 5; 7. Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener zal treffen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht conform de voorwaarden van het bestek, te waarborgen (genummerd als bijlage 6); 8. Wanneer een offerte voor een rechtspersoon wordt ondertekend: de stukken waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars (fysische personen) blijkt, zoals een voor eensluidend verklaard afschrift van de statuten, benoemingsbesluiten of volmachten; er kan ook worden verwezen naar het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de stukken zouden zijn gepubliceerd (genummerd als bijlage 7) Wanneer een offerte door een gevolmachtigde wordt ondertekend: de authentieke of onderhandse akte, waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een voor eensluidend verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk; er kan ook worden verwezen naar het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde zouden zijn gepubliceerd) (genummerd als bijlage 8); 9. Indien de inschrijver van een vreemde nationaliteit is, en personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de besluitwet van 27 juni 1969 die de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de arbeiders wijzigt: een getuigschrift van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid voor het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor indiening van de offertes en/of ander dan voormeld personeel in dienst heeft: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver, volgens de rekening die ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, voldaan heeft op die datum aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land (genummerd als bijlage 9); 10. Indien de inschrijver van een vreemde nationaliteit is, een kopie van de jaarrekening (de balans, de resultatenrekeningen en de toelichting) van het laatst afgesloten boekjaar (als bijlage 10); 11. lijst van eventuele bijkomende profielen en prijzen relevant voor het kennisdomein van het perceel. Een kopie van het voor een medewerker opgegeven diploma, kan door het Bestuur worden opgevraagd ter uitvoering van een concrete deelbestelling Gunningscriteria (toepassing van art. 115 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) De gunningcriteria met hun respectievelijk relatief gewicht zijn: 1) De totale prijs (30%) bepaald op basis van de mensdagprijzen en de vermoedelijke hoeveelheden per profiel. 2) De kwaliteit (70%) dat wordt onderverdeeld in de volgende subgunningscriteria: a) De kwaliteit van de invulling van de verschillende profielen beoordeeld op basis van bijlagen 4 en 5 (30%); 10 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

11 b) De kwaliteit van het wervingsbeleid (beoordeeld op basis van het antwoord op onder meer de volgende vragen: Wat zijn de gevraagde competenties bij werving? Welk opleidingsprogramma krijgen nieuwe personeelsleden?)(10%); c) De kwaliteitsborging inzake de uitvoering van de opdracht: (beoordeeld op basis van het antwoord op onder meer de volgende vragen: Hoe worden de consultants opgevolgd bij het Bestuur? Op welke manier wordt de kwaliteit van het werk gecontroleerd dat de consultant bij het Bestuur presteert? Wat is het door de inschrijver aan de consultants aangeboden opleidingsprogramma) (5%); d) De mate waarin tijdige leveringen en snelle levertijd worden gegarandeerd (Met levertijd wordt bedoeld de periode die loopt vanaf de dag van de bestelling tot de dag waarop een door de inschrijver voorgestelde consultant bij het Bestuur effectief wordt ingezet) en de mate waarin garanties worden geboden dat de in de offerte opgegeven competenties effectief inzetbaar zijn voor uitvoering van de opdracht (15%); e) Enerzijds de kwaliteit van de kennisoverdracht tussen de consultants en van de organisatie van de kennisdeling (beoordeeld op basis van het antwoord op onder meer de volgende vragen: Hoe wordt de kennisoverdracht tussen consultants georganiseerd? Bestaat er een kennisportaal waarvan de consultants gebruik kunnen maken? Indien dit het geval is, welke zijn de bronnen, de gebruikte categorieën, de zoekmachine, worden er nieuwsgroepen, blogs, enz gebruikt?) en anderzijds de kwaliteit van de kennisoverdracht tussen de consultants en de medewerkers van het AGIV (beoordeeld op basis van de ervaring inzake het geven van cursussen, het opleiden en begeleiden van ICT medewerkers, communicatieve vaardigheden, enz ). (10%) Het Bestuur kan, met het oog op de evaluatie van de offerte in het licht van het gunningcriterium kwaliteit, de door de inschrijver voorgestelde medewerkers interviewen. Het Bestuur kiest uit de bij de offerte ingediende lijst van voorgestelde medewerkers, voor elk profiel twee medewerkers van wie één door de inschrijver zal worden aangewezen voor het interview Vrije varianten (toepassing van art. 115 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) Het voorstellen van vrije varianten via afzonderlijke offertes is niet toegestaan De prijs (prijsvaststelling, prijsopgave, prijselementen, prijsonderzoek) (toepassing van artikelen. 86 en 97 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst. Het feit dat in de inventaris gevraagd wordt een totale geraamde prijs op te geven, houdt geenszins een afwijking in op bovenvermelde prijsbepaling. De inschrijver moet in de inventaris per profiel de prijs per mensdag vermelden. De uurprijs is de mensdagprijs gedeeld door 8. De mensdagprijs bevat alle elementen van de prijs, met uitzondering van de BTW. Er kunnen noch verplaatsingskosten, noch maaltijdvergoedingen, noch andere kosten apart worden aangerekend. De totale geraamde prijs per perceel is deze die wordt bekomen door eerst, per profiel, de prijs te vermenigvuldigen met de benodigde mensdagen, en vervolgens de totaalprijzen van de profielen binnen het perceel, op te tellen. (toepassing van art. 100 van het KB van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken)) De eenheidsprijzen worden in de inventaris in cijfers en voluit geschreven. 11 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

12 De totale geraamde prijs per perceel wordt op het Inschrijvingsformulier voluit en in cijfers geschreven. De belasting over de toegevoegde waarde wordt door de inschrijver in een afzonderlijke post van de inventaris vermeld om bij de totaal geraamde prijs van de offerte te worden gevoegd. De prijzen worden in EURO opgegeven. (toepassing van art. 67 van de AAV) Alle kosten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht (zoals kantoorkosten, verplaatsingskosten, maaltijdvergoedingen) zijn begrepen in de eenheidsprijzen (excl. BTW) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers (toepassing van art. 116 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 6 maanden ingaande de dag na de opening van de offertes. 2.3 Vermoedelijke hoeveelheden (toepassing van art. 97 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) Het aantal mensdagen dat per profiel in de bijgevoegde Inventaris werd opgegeven, geldt als vermoedelijke hoeveelheid. Het reële aantal mensdagen zal bij elke deelbestelling worden bepaald. Door in te inschrijven op deze opdracht gaat de (kandidaat-)dienstverlener er mee akkoord dat hij op geen enkel moment ook maar enige schadevergoeding kan eisen uit hoofde van het feit dat de vermoedelijke hoeveelheden slechts ter indicatieve titel zijn en het bestuur op geen enkel moment verplichten tot afname van gelijk welke hoeveelheid. 2.4 Niet-exclusiviteit Er is geen verplichting tot afname en geen verbintenis de in het voorwerp omschreven diensten uitsluitend bij de dienstverlener af te nemen. Op ieder moment kan er een beroep gedaan worden op een andere dienstverlener voor het verlenen van een dienst die het voorwerp van deze opdracht uitmaakt. Door in te inschrijven op deze opdracht gaat de (kandidaat)dienstverlener er mee akkoord dat hij op geen enkel moment ook maar enige schadevergoeding kan eisen uit hoofde van deze nietexclusiviteit. 2.5 Taalgebruik (toepassing van art. 102 van het K.B. van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken) De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan er een, desgevallend beëdigde, vertaling geëist worden. 12 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

13 2.6 Voorwaarden betreffende de uitvoering van de opdracht Deelbestellingen (toepassing van art. 69, 2 van de AAV) Het Bestuur plaatst een bestelling schriftelijk via een bestelbrief. De bestelling vermeldt ten minste: - het aantal gevraagde medewerkers, met per medewerker: o het aantal bestelde mensdagen o het gevraagde profiel o de plaats waar de diensten moeten geleverd worden - het adres waarnaar de factuur dient verzonden Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering (toepassing van artikel 1 van de AAV) Gaat het om de toepassing van de uitvoeringsregels per deelbestelling, dan gelden volgende principes: - Voor de deelbestellingen wordt de heer Joeri Robbrecht als leidende ambtenaar aangewezen. Hij is bevoegd voor de leiding en het toezicht op de uitvoering van de opdracht. Dit houdt in dat hij belast wordt met: - de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; - het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de gunningdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. - De enige dienst bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de bepalingen van de overeenkomst is de leidende directie, vertegenwoordigd door de heer Armand De Troyer, administrateur-generaal. De leidende directie is tevens bevoegd voor: - de keuring van de prestaties, zowel de a-priori als de a-posteriori keuring; - het nazicht van de facturen; - het opstellen van de processen-verbaal; - de opleveringen; - vrijgave borg Gaat het om de toepassing van uitvoeringsregels op het geheel van de opdracht (zoals de verbreking van de opdracht, het toepassen van maatregelen van ambtswege op het geheel van de opdracht) dan is het Bestuur, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, bevoegd Borgtocht (toepassing van de artikelen 5 en 6 van AAV) Bij een minimale bestelling van EUR is een borgtocht vereist van 5 % van het bestelde bedrag (excl. BTW ). De borgtocht kan worden gesteld: 13 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

14 hetzij in speciën door storting van het vereiste bedrag op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas; hetzij door neerlegging van publieke fondsen in handen van de Rijkskassier (op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of één van de provinciale agentschappen) of in handen van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; hetzij, wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; hetzij wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 5 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming Het bewijs hiervan moet binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de bestelling aan het Bestuur voorgelegd worden. (toepassing van art van de AAV): De borgtocht wordt vrijgegeven na de uitvoering en goedkeuring van de bestelling Intellectuele rechten Alle resultaten, rapporten of documentatie die de dienstverlener opstelt ter uitvoering van deze opdracht zijn eigendom van het Bestuur en kunnen slechts met schriftelijke toestemming van deze laatste bekendgemaakt worden of aan derden meegedeeld worden; het Bestuur heeft alle intellectuele eigendomsrechten. Het Bestuur mag de resultaten van de intellectuele prestaties aanwenden voor haar eigen behoeften, voor behoeften van derden of voor commercieel gebruik, en dit zonder enige beperking Vertrouwelijkheid De dienstverlener, zijn onderaannemers en/of de personeelsleden van deze beide of iedere andere persoon die door de dienstverlener en/of onderaannemer wordt ingeschakeld, zullen de vertrouwelijkheid van iedere informatie of ieder gegeven verkregen in het verloop van de uitvoering van deze opdracht respecteren. Op geen enkel moment mogen de dienstverlener, de onderaannemers en/of de personeelsleden van deze beide en/of iedere andere persoon die door de dienstverlener en/of onderaannemer wordt ingeschakeld ook maar enige informatie en/of gegeven verkregen tijdens de uitvoering van deze opdracht verspreiden aan een andere partij dan het Bestuur zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Bestuur. De verplichting tot vertrouwelijkheid geldt niet wanneer het gaat om gegevens die: in het publiek domein zijn gevallen op een andere wijze dan door inbreuk op deze bepaling; noodzakelijkerwijs door de dienstverlener moeten worden medegedeeld aan zijn werknemers, aangestelden en (onder)aannemers om de goede uitvoering van zijn taken en verplichtingen volgens de termen van deze overeenkomst te verzekeren; in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door hetzij de dienstverlener hetzij het Bestuur; Eén van de partijen van een derde heeft verkregen en die partij deze gegevens niet op een 14 / 48 Bestek AGIV-ICT/2010/0701

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER :

OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHTGEVEND BESTUUR: Gemeentebestuur / OCMW / Politiezone (KIES!!) BESTEK NUMMER : OPDRACHT VOOR HET AANGAAN VAN LENINGEN TER FINANCIERING VAN HET BESTUUR Typebestek leningen VLOFIN/VVSG versie 2015-1/17

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie