Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT"

Transcriptie

1 Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012

2 Inhoud 1. Inleiding Organisatiestructuur Planning en begroting Financiële verantwoording Financiële stromen en betalingen Administratieve verplichtingen partners Administratieve verplichtingen COMMIT Varia Bijlagen

3 1. Inleiding Op 28 mei 2010 heeft de Ministerraad besloten dat het COMMIT - voorstel in aanmerking komt voor een FESsubsidie van maximaal 50 miljoen. De voorliggende beschrijving van de Administratieve Organisatie (AO) van het COMMIT is onder meer gebaseerd op de volgende documenten en besluiten: - Kaderbesluit EZ-subsidies van 21 november 2008 en eventuele daarin genoemde ministeriele richtlijnen - Het besluit van de Ministerraad om 50 miljoen te reserveren voor COMMIT van 28 mei Het advies van de International Advisory Board COMMIT van 6 oktober Het geactualiseerde COMMIT Programma van april De definitieve subsidietoekenningbrief van Agentschap NL d.d.27 mei De Samenwerkingsovereenkomst COMMIT van 13 juli 2011 Deze en andere belangrijke documenten staan op de speciale partnerpagina van de website van COMMIT: Doel Het doel van dit document is het informeren van alle betrokkenen bij het kennisproject COMMIT over de Administratieve Organisatie (AO), zoals die wordt toegepast bij de uitvoering van dit FES programma. Het beschrijven van een administratieve organisatie behelst het schriftelijk vastleggen van procedures en processen. Met deze beschrijving wordt eenduidig vastgelegd hoe gehandeld moet worden bij de administratieve en financiële verwerking van de uit te voeren projecten (de 16 onderdelen van het COMMIT programma) enerzijds en het consolideren van afzonderlijke projecten naar een total program -administratie anderzijds. De beschrijving beslaat vooral de administratieve organisatie tussen de administratieve verantwoordelijken van de projecten en de Stichting COMMIT die als penvoerder voor het COMMIT consortium zal optreden. Voordelen van een gedegen beschrijving zijn onder andere een goede waarborg voor de communicatie, tijdige uitwisseling van informatie en uniformiteit in presentatie. Reikwijdte De interne administratieve organisatie van de verschillende uitvoerders binnen de projecten wordt niet besproken in dit document. Wel zullen vanuit de Stichting COMMIT eisen worden gesteld waaraan de administratieve organisatie van de uitvoerders van de projecten zal moeten voldoen. Deze eisen worden in het hoofdstuk Administratieve verplichtingen partners beschreven. Vanuit de Stichting COMMIT wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de afzonderlijke projectuitvoerders om de eigen interne administratieve organisatie aan te laten sluiten op de administratieve organisatie van de Stichting COMMIT. Wanneer in dit document procedures ontbreken of aanvullingen noodzakelijk zijn, dan zal de directie nadere besluiten hierover nemen. Beschikbaarheid Deze beschrijving van de administratieve organisatie zal worden gepresenteerd als handboek. De digitale versie van de AO zal via de COMMIT website beschikbaar worden gesteld. Ook zal een exemplaar worden geplaatst op de COMMIT Webportal specifiek ten behoeve van de samenwerkende partners. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd in de digitale versie van de AO onder vermelding van de datum van wijziging. Eventuele gewenste wijzigingen kunnen worden geïnitieerd door het management, maar natuurlijk ook worden voorgesteld door uzelf. U wordt van harte uitgenodigd om op- en aanmerkingen, welke kunnen leiden tot een verbetering van de administratieve organisatie, te melden bij de administratieve contactpersoon van uw organisatie of bij de COMMIT directie. 3

4 2. Organisatiestructuur Hieronder wordt de organisatiestructuur nader uiteengezet. De tekst van de statuten van de stichting, de Samenwerkingsovereenkomst COMMIT en de taakomschrijvingen uitgevaardigd door het bestuur van de Stichting COMMIT zijn leidend voor onderstaande beschrijving. Raad van Toezicht COMMIT International Advisory Board COMMIT Bestuur/Directie COMMIT Bureau COMMIT 16 COMMIT projecten NB: De werking van deze organisatie zoals die beschreven is in de statuten van de stichting en de Samenwerkingsovereenkomst prevaleert boven de beschrijving in deze AO handleiding. Toelichting: De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting COMMIT De Stichting COMMIT is op 11 februari 2011 opgericht. Het doel van de stichting is: - bevordering van informatie- en communicatietechnologie (ICT) onderzoek in het algemeen; - de uitvoering van het onderzoeksprogramma COMMIT in het bijzonder. In de historie van de stichting heeft de Stichting MultimediaN als penvoerder van het Bsik-programma MultimediaN, dat van 2004 tot en met 2009 liep, de Stichting COMMIT opgericht. De leden van de Raad van Toezicht zijn grotendeels vertegenwoordigers van de partners in het COMMIT consortium en bestonden bij de oprichting van de Stichting uit leden van de Colleges van Bestuur, dan wel directies van: Universiteit van Amsterdam (UvA); Universiteit Twente (UT); Logica Nederland De Raad van Toezicht houdt met name toezicht op het functioneren van de directie. Hij vergadert twee keer per jaar en moet instemmen met majeure besluiten van het bestuur, waaronder de jaarlijkse begroting en belangrijke rapportages aan de subsidiegever. De RvT is bevoegd bestuursleden te ontslaan en te benoemen. Bestuur Stichting COMMIT Het bestuur bestaat uit 5 leden, bestuurt de stichting en voert het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel. Het bestuur stelt in overleg met de RvT het jaarplan vast en de eventuele wijzigingen daarop. Ook evalueert zij de strategische doelen en missie. 4

5 Het bestuur van de stichting is tevens de directie van het FES-programma COMMIT. De voorzitter van het bestuur is de formele projectleider van het COMMIT programma. Het bestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie, de organisatie en de voortgang van het COMMIT onderzoeksprogramma, daarbij inbegrepen de goedkeuring voor de start, de aanpassingen tijdens de looptijd, de kwaliteitsbewaking en het initiëren en eventueel wijzigen en goedkeuren van nieuwe projecten of projectonderdelen. Het bestuur benoemt en ontslaat de projectleiders in nauw overleg met de partners van de betreffende projecten en de functionarissen van het bureau COMMIT. De zakelijk directeur draagt de verantwoording voor de niet-wetenschappelijke activiteiten binnen het kennisproject waaronder financiën, de inrichting van de administratie, het leveren van juridische adviezen en het voorstellen van regelingen inzake kennisexploitatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de RvT. De International Advisory Board COMMIT (IABC) De IABC is ingesteld door het bestuur, waarbij de leden in overleg met de subsidiegever zijn gevraagd en vastgesteld. In het verlengde van het initiële advies van deze IABC eind 2010, op basis waarvan de 16 projecten zijn geselecteerd die nu uitgevoerd worden, zal de IABC tijdens de looptijd van het programma gevraagd en ongevraagd advies vertrekken aan het bestuur, de RvT en in overleg met de directie aan de subsidiegever. De IABC vergadert een keer per twee jaar; deze vergaderingen worden door het bestuur voorbereid. De COMMIT Projecten Aan het hoofd van ieder project staat een projectleider. Deze projectleider is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en dagelijkse aansturing van het project. Tevens is de projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van begrotingen, het bewaken van de vastgestelde budgetten, het informeren van de directie bij afwijkingen en de inhoudelijke periodieke rapportages aan de directie. In mei 2011 zijn de volgende 16 projecten van start gegaan: - P01 Information retrieval for information services - Prof. dr. Maarten de Rijke, University of Amsterdam - P02 Interaction for universal acces - Prof. dr. Dirk Heylen, Twente University - P04 Virtual worlds for wellbeing - Dr. Albert Vlug, Logica - P05 Sensor content for wellbeing being revised - P06 Socially enriched acces to cultural media - Dr. Alan Hanjalic, Technical University Delft - P07 User centric reasoning for wellworking - Prof. dr. ir. Wessel Kraaij, TNO - P08 Sensof networks for public safety - Prof. dr. ing. Paul Havinga, University of Twente - P09 Extreme wireless distributed systems for wellbeing - Prof. dr. Maarten van Steen, Free University - P11 Composable embedded systems for healthcare - Prof.dr. Jozef Hooman, Embedded Systems Institute - P12 Dependable cooperative systems for public safety Dr. Dave Watts, ESI, Embedded Systems Institute - P15 Trusted healthcare services - Dr. Milan Petkovic, Philips Research - P19 Spatiotemporal data wharehouses for travelers - Prof. dr. Martin Kersten, CWI - P20 e-infrastructure virtualization for e-science applications - Prof. dr. ir. Henri Bal, Free University - P23 From data to semantics for scientific data publishers - Prof. dr. Frank van Harmelen, Free University - P24 e-biobanking with imaging for care - Prof.dr. Joost Kok, Leids Universitair Medisch Centrum - P26 e-foodlab - Prof. dr. Jan Top, Wageningen University De COMMIT projectleiders Tot de taken en bevoegdheden van de COMMIT projectleider behoren: - het operationaliseren en uitwerken van het betreffende project; - het tijdig signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen aan de directie voor aanpassingen; - het dagelijkse wetenschappelijk en zakelijk management van het project; 5

6 - het onderhouden van de contacten met alle partners die in het project participeren; - het voorzitten en initiëren van bijeenkomsten van de Project Assembly, zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst; - het bewaken van de afspraken met betrekking tot het Intellectueel Eigendom; - het verzorgen van periodieke rapportages conform de aanwijzingen van de directie. Partners Partners nemen deel aan de uitvoering van het onderzoeksprogramma COMMIT en kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In de startbegroting d.d. 11 mei 2011staan de subsidiebedragen vermeld die voor de verschillende partners zijn gereserveerd. Wanneer tijdens de looptijd van het programma deze bedragen worden aangepast zal dit schriftelijk worden vastgelegd. De partners zijn ieder verantwoordelijk voor de uitvoering van het afgesproken onderdeel van het project en de dekking van de kosten. Binnen een project werken partners samen. Een partner is een private onderneming, een notfor-profit organisatie of een onderzoeksinstelling, die wetenschappelijk onderzoek verricht ten behoeve van het project. De partners hebben medio 2011 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De duur van deze samenwerkingsovereenkomst is gelijk aan de looptijd van het COMMIT programma, tenzij anders vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. Alle organisaties die partner van COMMIT waren bij de start van het programma staan vermeld in de samenwerkingsovereenkomst. Nieuwe partners kunnen toetreden na toestemming van de directie. Nieuwe partners dienen bijlage 2 van de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Partners die willen uitreden dienen dit kenbaar te maken bij de directie. De directie zal in goed overleg met de uittredende partner nagaan of en zo ja welke voorwaarden aan dit uitreden verbonden zijn Administratieve punten binnen de projectorganisatie Binnen het COMMIT programma is een aantal administratieve punten gedefinieerd. De volgende hiërarchische niveaus in relatie tot de administratieve punten kunnen worden onderscheiden. - Partner De administrateur van de partner voert een eigen administratie ten behoeve van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek. Zie hoofdstuk administratieve verplichtingen partners. - COMMIT (projecten en programma) De administrateur van COMMIT verwerkt de administratieve gegevens van alle partners behorende tot hetzelfde project tot een geconsolideerd projectniveau en verwerkt de administratieve gegevens van alle projecten tot een geconsolideerd COMMIT programmaniveau. Tevens verzorgt de administrateur van COMMIT de kostenverantwoording bij Agentschap NL en de (financiële) management informatie. Zie hoofdstuk 7 Administratieve verplichtingen COMMIT. Voor de uitvoering van deze taken zijn afspraken gemaakt met een extern bureau die de functie van administrateur COMMIT uitvoert: Capacc registeraccountants. Bijeenkomsten administrateurs Gedurende de projectduur zal gemiddeld 1 keer per jaar, of indien gewenst vaker, een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij alle administrateurs van de partners worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg zal actuele informatie worden uitgewisseld. 6

7 3. Planning en begroting De wetenschappelijke planning valt buiten de beschouwing van deze AO. Dit hoofdstuk beslaat alleen de financiële planning en begrotingen. Gedurende de looptijd van COMMIT (vooralsnog 5 jaar) wordt een aantal financiële begrotingen opgesteld. Bij deze begrotingen zal een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende perioden binnen de looptijd van het COMMIT programma en de hiërarchische niveaus van de verschillende entiteiten binnen COMMIT. Zo wordt onderscheid gemaakt in: - Meerjarenbegrotingen - Jaarlijkse begrotingen en op niveau van: - Partner - Project - Programma De partners hoeven geen afzonderlijke begrotingen aan te leveren aan de directie, maar aan de betreffende projectleider(s). Het is de taak van de projectleider om voor zijn project begrotingen op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met vermelding van de wijze waarop de kosten worden berekend bij de partners. De projectleider overlegt hiervoor met de partners die tot het project behoren. Startbegroting Bij aanvang van COMMIT, begin 2011, is een startbegroting, gedateerd 13 mei 2011, opgesteld voor de gehele periode, verdeeld over vijf jaar. Deze startbegroting is enerzijds uitgesplitst naar partners en projecten en anderzijds naar kostensoort; een en ander conform de eisen van Agentschap NL. De startbegroting is goedgekeurd door Agentschap NL; jaarlijks zal worden gerapporteerd over de mate waarin de totaalbegroting gerealiseerd is en welke bijstellingen nodig of gewenst zijn. Jaarbegroting Jaarlijks wordt door de projectleider vóór 15 oktober een gedetailleerde begroting van het betreffende project opgesteld voor het komende projectjaar. Bij deze begroting worden de kosten verbijzonderd naar detailniveau. In deze begroting wordt rekening gehouden met alle financiële stromen van de partners in het project. Het te hanteren begrotingsformat wordt ter beschikking gesteld via Capacc registeraccountants en is digitaal terug te vinden in de COMMIT Portal. De jaarbegroting van het project dient te worden vastgesteld door de COMMIT directie. Een projectjaar is gelijk aan een kalenderjaar. De start van het COMMIT programma is vastgesteld op 1 januari De startdatum van de verschillende projecten is met startbrieven aan de individuele projectleiders bekend gemaakt; de meeste projecten zijn op 1 mei 2011 gestart. De duur van de projecten is in principe 4 jaar, maar omdat de totale projectduur van COMMIT (vooralsnog) 5 jaar bedraagt zijn er mogelijkheden voor uitloop wanneer de subsidiegever en/of de directie hiermee instemmen. Opstellen begroting De projectleider kan de begroting voor een projectjaar aanleveren via het standaardformat voor begroting en verantwoording. Voor de wijze van verwerking van de in te vullen gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële rapportages. Het format voor de begroting is te vinden in de COMMIT Webportal waarin de gegevens zijn te uploaden. Er mag niet worden afgeweken van dit format. Een begroting die niet op deze wijze wordt aangeleverd kan niet worden geaccepteerd en zal niet in behandeling worden genomen. De begrotingen worden door de directie COMMIT vastgesteld, na overleg met de projectleider. De goedgekeurde begroting wordt geplaatst op de COMMIT Webportal en is verbijzonderd per project en werkpakket binnen het betreffende project. 7

8 De door de Raad van Toezicht en het bestuur respectievelijk goedgekeurde en vastgestelde begroting wordt ondertekend door: Entiteit Ondertekening door: Medeondertekening door: Project Projectleider Verantwoordelijke Directielid COMMIT programma Voorzitter Directie Zakelijk Directeur De bestanden van de begrotingen worden gebruikt door de administrateur van COMMIT om de jaar- en meerjarenbegrotingen van de projecten en het COMMIT programma te kunnen consolideren. Het verwerken zal gebeuren in vastgelegde formats en bestanden. De projectleider informeert de partners als de begroting definitief is vastgesteld door de directie van COMMIT. Deadlines De deadlines voor het inleveren van de jaarbegrotingen en het bijstellen van de meerjarenbegroting zijn als volgt (tussentijdse wijzigingen indien mogelijk zijn voorbehouden aan de COMMIT directie): Project begrotingen: COMMIT begroting: Agentschap NL: 15 oktober 1 november 1 december 8

9 4. Financiële verantwoording Dit hoofdstuk bestaat uit: de wijze van kostenverantwoording tijdstip van kostenverantwoording verantwoordingsregels het verantwoordingsformulier omzetbelasting de directie-, c.q. controleverklaring over een kalenderjaar In dit hoofdstuk wordt gesproken over het verantwoorden van (subsidiabele) kosten en niet over het declareren van kosten. Bij het COMMIT programma is vooraf vastgesteld hoeveel financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld aan de afzonderlijke partners (zie programmaplan inclusief begroting) voor de totale projectduur. Vanuit de door de COMMIT directie vastgestelde jaarbegrotingen van de projecten is af te leiden hoeveel subsidie per projectjaar maximaal aan de afzonderlijk partners beschikbaar kunnen worden gesteld. De Stichting COMMIT ontvangt als penvoerder voorschotten van Agentschap NL tot maximaal 90% van de toegezegde subsidie. Deze voorschotten zullen door de penvoerder in principe op dezelfde wijze worden doorgeschoven en overgemaakt aan alle individuele partners op voorwaarde dat de individuele partner voldaan heeft aan zijn verplichtingen met betrekking tot begroting en verantwoording, inclusief mogelijke goedkeurende verklaringen van accountants. Na overmaking van het eerste voorschot worden alle daaropvolgende voorschotten beschikbaar gesteld nadat jaarlijks de onderstaande verantwoordingen zijn afgelegd en goedgekeurd: een inhoudelijke verantwoording via de projectleider aan de wetenschappelijke directie een financiële verantwoording inclusief een controleverklaring of directieverklaring aan de zakelijk directeur. De wetenschappelijke verantwoording valt buiten het bestek van deze AO. De financiële verantwoording is het zichtbaar maken van de gemaakte kosten ten behoeve van het onderzoek binnen het COMMIT programma. Deze financiële verantwoording moet voldoen aan de subsidieregelgeving zoals deze verwoord is in de toekenningbrief van Agentschap NL, inclusief bijlagen, het kaderbesluit EZ subsidies, de bijbehorende ministeriële richtlijn, en deze beschrijving van de AO. Dit bovenstaande betekent dat: de feitelijke subsidie nimmer hoger zal zijn dan aan het binnen het COMMIT programma vooraf afgesproken beschikbare gestelde subsidiebedrag. I.c. de uit de verantwoorde kosten te berekenen subsidie is maximaal gelijk aan het afgesproken bedrag. de feitelijke subsidie gedurende de projectduur lager kan zijn dan aan het afgesproken beschikbaar gestelde subsidiebedrag. I.c. de uit de verantwoorde kosten te berekenen subsidie is lager dan het afgesproken bedrag. Uitzonderingen hierop kunnen alleen gemaakt worden door de directie en dienen schriftelijk te zijn vastgelegd. De wijze van kostenverantwoording Binnen het COMMIT programma zijn voor de kostenverantwoording twee organisatorische niveaus aanwezig, namelijk: partners COMMIT totaal Bij de opstelling van de kostenverantwoordingen leggen de partners direct administratieve verantwoording afleggen aan de zakelijk directeur via de administrateur van COMMIT. De partners rapporteren per project. Wanneer partners kosten maken voor het management van het COMMIT programma, zoals overeengekomen met de COMMIT directie, dan worden deze kosten tevens opgevoerd in de kostenverantwoordingen. 9

10 Er wordt binnen het COMMIT programma financiële verantwoording afgelegd door middel van een web-portal, de COMMIT Webportal. Een handleiding voor het invullen van deze webportal zal worden verstrekt door de administrateur van COMMIT: Capacc. Daarnaast wordt een schriftelijk rapport uit de COMMIT Webportal ondertekend door de partner en opgestuurd aan de zakelijk directeur van COMMIT. Het schriftelijke verantwoordingsformulier wordt ondertekend conform het onderstaande overzicht: Entiteit Ondertekening door: Mede-ondertekening door: Partner Contactpersoon partner Administrateur partner COMMIT totaal Voorzitter Directie Zakelijke Directeur De COMMIT Webportal is specifiek ontwikkeld voor het COMMIT programma op verzoek van de COMMIT directie. Het bestaat uit een halfjaarverantwoordingen en een jaarverantwoording. De halfjaarverantwoording dient ter informatie van de financiële voortgang van de partner en de jaarverantwoording dient voor de definitieve jaarafrekening van de partner. Met de COMMIT Webportal is het mogelijk om de kosten voor verschillende projecten te verantwoorden. Het gebruik van de COMMIT Webportal wordt beschreven in een handleiding dat als bijlage is toegevoegd aan dit handboek. Tijdstip van kostenverantwoording In lijn met maar met een tussentijdse toets het voorgeschreven verantwoordingschema van Agentschap NL, worden binnen het COMMIT programma halfjaarlijks (per 30 juni en 31 december) alle gemaakte kosten verantwoord. De deadlines voor het inleveren van de verantwoordingen zijn: Entiteit 1 e halfjaar Totaal jaar Partner 31 juli 31 januari COMMIT totaal 15 augustus 28 februari Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt door de partner een definitieve jaarverantwoording opgesteld. Deze jaarverantwoording moet gecontroleerd worden door een geregistreerde (onafhankelijke) accountant (RA of AA), indien de partner in totaal meer dan euro subsidie ontvangt. Als de partner minder dan euro subsidie ontvangt volstaat een directieverklaring conform het template dat als bijlage is toegevoegd. Een controleverklaring moet worden overlegd als in enig jaar de subsidie cumulatief de overschrijdt. Tot dat moment volstaat de directieverklaring. De controleverklaring dient dan alle cumulatieve kosten te omvatten (en niet alleen die van het laatste kalenderjaar). Nadat een controleverklaring is overlegd vervallen eerder afgegeven directieverklaringen. Daarna kan weer gebruikt gemaakt worden van directieverklaringen totdat opnieuw de grens van cumulatief subsidie is bereikt. De deadline voor inleveren van de jaarverantwoording met de daarbij behorende directie- c.q. controleverklaring is 31 maart. Dit laat onverlet dat de verantwoording van de kosten (zonder directie-, c.q. controleverklaring) over het voorgaande jaar vóór 31 januari dient te zijn aangeleverd omdat de directie van COMMIT als penvoerder vóór 28 februari verantwoording moet afleggen over de kosten die door alle partners gezamenlijk zijn gemaakt. Verantwoordingsregels Het (kosten) verantwoordingsformulier is opgebouwd uit de volgende elementen (kostensoorten): 1. loonkosten 2. opslag algemene kosten (overhead) 3. Overige kosten: kosten voor gebruikte materialen (waaronder ook de reiskosten buitenland) kosten voor gebruik van apparatuur kosten voor inzet door derden ('subcontracting') 10

11 In het hoofdstuk Planning en begroting is een verwijzing gemaakt naar dit hoofdstuk Financiële verantwoording. Reden hiervoor is dat de begroting en de kostenverantwoording wat inhoud betreft niet van elkaar verschillen. Het onderstaande inzake verantwoordingsregels is dus ook van toepassing op de wijze van invulling van de diverse begrotingen! 1) Loonkosten Ter bepaling van de loonkosten kent de subsidieregeling drie varianten. De partner dient één van die varianten te kiezen. Uit de toekenningbrief: "De subsidie-ontvanger kiest voor de berekening van de subsidiabele kosten uit; a- de integrale kostensystematiek, als opgenomen in artikel 12 van het Kaderbesluit b- de loonkosten plus vaste opslag-systematiek, als opgenomen in artikel 13 van het Kaderbesluit c- de vaste-uurtarief-systematiek, als opgenomen in artikel 14 van het Kaderbesluit 2. De artikelen 12, 13 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing op deze subsidieverlening." Ter verheldering zijn deze artikelen hieronder opgenomen: Artikel 12 Indien de aanvrager kiest voor de integrale kostensystematiek, berekent de aanvrager de directe en indirecte kosten per kostendrager in een tarief per eenheid van deze kostendrager. 2.De subsidiabele kosten worden berekend door het aantal eenheden van de kostendragers te vermenigvuldigen met de ingevolge het eerste lid berekende tarief, vermeerderd met de aan derden betaalde kosten voor zover deze geen deel uitmaken van het ingevolge het eerste lid vastgestelde tarief. 3.Bij een aanvraag om subsidie van of meer dient de subsidie-ontvanger uiterlijk bij de aanvraag om subsidievaststelling een afschrift in van een rapport van feitelijke bevindingen over de uitkomst van het onderzoek van een accountant betreffende de door de subsidie-ontvanger gehanteerde integrale kostensystematiek. 4.Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven over het rapport, bedoeld in het derde lid en kunnen andere rapporten worden aangewezen die in plaats van het rapport, bedoeld in het derde lid, worden ingediend. Artikel 13 1.Indien de aanvrager kiest voor de loonkosten plus vaste-opslag-systematiek, worden de subsidiabele kosten berekend door de directe loonkosten per uur te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de direct bij de subsidiabele activiteiten betrokken personen ten behoeve van deze activiteiten hebben gemaakt, vermeerderd met: a. een vaste opslag voor indirecte kosten uitgedrukt als een percentage van de loonkosten, welk percentage bij ministeriële regeling wordt vastgesteld; b. de kosten van het gebruik van apparatuur en de kosten van verbruikte materialen indien deze in de administratie te onderscheiden zijn; c. de aan derden betaalde kosten. 2.Voor zover geen loonkosten worden gemaakt, maar niettemin arbeid wordt verricht, wordt voor de berekening van de kosten van die arbeid inclusief de opslag voor indirecte kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, uitgegaan van een bij ministeriële regeling vast te stellen vast uurtarief. Artikel 14 Indien de aanvrager kiest voor de vaste-uurtarief-systematiek, worden de subsidiabele kosten berekend door het aantal uren dat de direct bij de subsidiabele activiteiten betrokken personen ten behoeve van deze activiteiten 11

12 hebben gemaakt te vermenigvuldigen met een bij ministeriële regeling vast te stellen vast uurtarief waarin zowel de directe loonkosten als daaraan toegerekende indirecte kosten zijn begrepen, vermeerderd met: a. de kosten van het gebruik van apparatuur en de kosten van verbruikte materialen indien deze in de administratie te onderscheiden zijn; b. de aan derden betaalde kosten. Om in aanmerking te komen voor de integrale kostensystematiek dient de partner vooraf toestemming te hebben verkregen van Agentschap NL. Het verkrijgen van deze toestemming is een eigen verantwoordelijkheid van de partner en niet van COMMIT. Het vaste opslagpercentage voor indirecte kosten is 50% en het vaste uurtarief is 60 euro. Het verantwoordingsformulier Op het verantwoordingsformulier worden de volgende posten opgenomen: naam onderzoeker functie (of kwalificatie arbeidsinzet) projectcode productieve uren tarief onderzoeker totaalbedrag (uren * tarief) Het totaal van de loonkosten van de medewerkers in dienstverband is het totaalbedrag aan loonkosten van de betreffende organisatie over een bepaalde verantwoordingsperiode. Onderstaand volgt een nadere uitleg van de bovengenoemde begrippen welke op het verantwoordingsformulier moeten worden opgenomen. Naam onderzoeker: De naam van de onderzoeker of zelfstandige is de naam zoals deze voorkomt in de loonadministratie van de organisatie waar de dienstbetrekking vervuld wordt. Functie: Bij functie wordt verbijzonderd naar de onderstaande codering: 1 academisch medewerk(st)er op hoogleraarniveau 2 academisch medewerk(st)er op seniorniveau 3 academisch medewerk(st)er op juniorniveau 4 programmeurs, technici en laboranten 5 overige medewerkers Code 5 overige medewerkers is van toepassing indien het voor de uitvoerende organisatie niet mogelijk is een vergelijking te maken met de andere genoemde categorieën (bijv. bij zelfstandigen). De werkzaamheden ten behoeve van het COMMIT programma moeten worden vermeld op een bijlage bij het verantwoordingsformulier. Projectcode: Kosten en tijd worden verantwoord onder een specifieke projectcode. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar eventuele onderliggende projecten dan wel workpackages. Deze projectcodering volgt het overzicht zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Productieve uren: Het aantal productieve uren wordt bepaald door de partner zelf en dient te kunnen worden onderbouwd. Het aantal productieve uren dient op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze berekend te worden en dient geldig te zijn als gangbare norm voor de hele organisatie van de partner. Als een partner hier geen eigen gebruikelijke norm voor heeft ontwikkeld, geldt een norm van 1650 uur. De meer-uren die gewerkt worden (op jaarbasis) kunnen niet worden verantwoord! Per halfjaar kunnen wel meer uren dan 1/2 van 1650 uur worden verantwoord, maar dan zal er 12

13 compensatie moeten plaatsvinden in het andere halfjaar in hetzelfde projectjaar. Compensatie van meer en minder uren over (gedeelten van) meerdere projectjaren is niet mogelijk. Bij medewerkers in parttime dienstverband wordt het maximaal aantal productieve uren naar rato berekend. In dit veld wordt per medewerk(st)er en per projectcode (!) het aantal productieve uren vermeld. Om de aantallen productieve uren te kunnen registreren, dient u te beschikken over een tijdregistratiesysteem. Het tijdregistratiesysteem wordt behandeld in hoofdstuk Administratieve verplichtingen partners. Berekening van het tarief: Uurtarieven worden berekend volgens de methodiek zoals beschreven in de kaderregeling, met name de artikelen 12, 13 en 14 (zie boven). De loonkostencomponent in het tarief kan niet hoger zijn dan euro op jaarbasis, conform de bijlage bij de toekenningsbrief van Agentschap NL ('Balkenende norm'). Wat dat betekent voor het uurtarief is afhankelijk van de wijze waarop per partner de loonkosten worden berekend (zie boven). Totaalbedrag: In dit veld wordt het aantal productieve uren per projectcode berekend, vermenigvuldigd met het tarief. Het kan voorkomen dat medewerkers van een partner extern werk verrichten bij een andere partner. Deze medewerkers kunnen niet bij de inhurende partner verantwoord worden met het 60,-- tarief. In de Algemene Wet Bestuursrecht staat in artikel 4:46 dat er geen onredelijke kosten opgevoerd mogen worden. Het tarief van de betreffende medewerker dat maximaal verantwoord mag worden is het tarief van de medewerker waar deze medewerker op de payroll staat. De verhurende partner moet deze kosten opvoeren bij de periodieke kostenoverzichten voor COMMIT, met vermelding dat deze persoon werkzaam is voor de inhurende partner. COMMIT zal over deze kosten de eventuele subsidie berekenen en uitkeren aan de inhurende partner. COMMIT is geen partij in de afspraken die partners onderling maken over in- of verhuren van medewerkers, maar dient wel geïnformeerd te worden als dit soort afspraken gemaakt worden. Opslag voor algemene kosten (overhead) Partners die gebruik maken van integrale kosten of loonkosten+overhead, kunnen een bedrag opvoeren per uur voor indirecte kosten. Partners die gebruik maken van de vaste uurtarief systematiek kunnen geen indirecte kosten opvoeren op de kostenverantwoording. Partners met integrale kostensystematiek Deze partners hebben een berekening van hun integrale kosten overlegd aan Agentschap NL. Op basis van deze berekening kan het bedrag (of percentage) voor indirecte kosten worden opgevoerd op de kostenverantwoording. Partners met loonkosten+opslag systematiek Deze partners kunnen een standaard percentage opvoeren op de loonkosten van 50%. Dit percentage hoeft niet verder verantwoord te worden Overige kosten Deze kosten bestaan uit: kosten voor gebruikte materialen kosten voor gebruik van apparatuur kosten voor inzet door derden ('subcontracting') Reiskosten zijn alleen subsidiabel als het buitenlandse reizen betreft en dienen te worden verantwoord onder 'kosten voor gebruikte materialen'. Reiskosten binnenland vallen onder de integrale kostensystematiek, c.q. loonkosten + opslag systematiek. Voor al deze overige kosten geldt dat voor de berekening ervan normale bedrijfseconomische principes gelden en er dient altijd een controleerbare onderbouwing voorhanden te zijn. Winstopslagen zijn uiteraard nooit toegestaan. Omzetbelasting De stichting COMMIT fungeert als penvoerder van het COMMIT consortium en als geldverdelend orgaan van de ontvangen subsidie. De subsidie zal BTW-vrij beschikbaar worden gesteld aan de partners op basis van de vooraf 13

14 aan het COMMIT programma maximaal vastgestelde beschikbaar gestelde bedragen en op basis van de kostenverantwoordingen. De partners zijn verantwoordelijk voor het eigen onderzoek en leveren in het kader van dit onderzoek geen prestaties aan de Stichting COMMIT. Indien een partner de aan derden betaalde omzetbelasting niet kan verrekenen met de Belastingdienst, dan worden diens kosten inclusief omzetbelasting in aanmerking genomen. In het andere geval moeten alle kosten exclusief omzetbelasting worden meegenomen. Bij aanvang van het COMMIT programma zal iedere partner moeten aangeven of de te verantwoorden kosten inclusief dan wel exclusief BTW worden verantwoord. 14

15 5. Financiële stromen en betalingen COMMIT betaalt 2 keer per jaar een voorschotbetaling aan de partners, gebaseerd op de omvang van de partner in de begroting van het programma. De betalingen worden gedaan na ontvangst van de kostenverantwoordingen (zie hoofdstuk 4). Deze voorschotbetalingen vinden in principe plaats in januari en in juli van elk jaar. De voorschotbetaling in juli wordt verrekend met een eventueel niet benut voorschot van het jaar ervoor. Dit betekent dat wanneer de kostenverantwoording over het jaar ervoor voorzien van een directie- of controleverklaring aantoont dat voorschotten in dat jaar niet volledig benut zijn dan zal het voorschot in juli in gelijke mate worden verminderd. Alle genoemde data en bedragen zijn onder voorbehoud van de betaaldata van de subsidiegever Agentschap NL. Als de voorschotten van Agenstschap NL niet op tijd of in lagere bedragen dan verwacht door COMMIT zijn ontvangen wordt de bevoorschotting uitgesteld tot na ontvangst van het (juiste) voorschot van Agenstschap NL. Niet meer dan 90% van de totale subsidie wordt als voorschot uitgekeerd. Het laatste deel van de subsidie wordt uitgekeerd na vaststelling van de subsidie door Agentschap NL, na afloop van het project. Dit houdt in dat ook de partners van COMMIT tot maximaal 90% van de toegezegde subsidie aan voorschot kunnen ontvangen. Een rekenvoorbeeld: Partner A, totale kosten in COMMIT volgens begroting: , te ontvangen subsidie: Aan voorschotten wordt maximaal 90% uitbetaald, dus Per halfjaar is dit (afgerond) (uitgaande van 4 projectjaren). Partner A ontvangt over 2012 twee maal (medio januari en medio juli 2012). Partner A verantwoordt op 31 december 2012 over het afgelopen jaar kosten op basis waarvan aan subsidie wordt berekend (dus minder dan waarvoor voorschot ontvangen is). Partner A ontvangt in januari 2013 het reguliere voorschotbedrag van Na ontvangst van de directie-, c.q. controleverklaring en goedkeuring door COMMIT van de kostenverantwoording over 2012 zal in juli aan voorschot voor het tweede halfjaar van 2013 ( regulier minus minder besteding jaar ervoor) ter beschikking worden gesteld. 15

16 6. Administratieve verplichtingen partners De partners zijn verplicht zich te houden aan de hieronder vermelde administratieve verplichtingen in relatie tot het COMMIT programma. Door de implementatie van de administratieve verplichtingen van het COMMIT programma in de administratieve organisatie van de partners ontstaat een adequate afstemming tussen de beide organisaties op het gebied van de administratieve organisatie. De betreffende contactpersoon van de partner is hiervoor verantwoordelijk. De volgende administratieve verplichtingen worden in dit hoofdstuk uitgewerkt: gegevens van de organisatie en de administratie tekenbevoegdheden administratie tijdregistratiesysteem financiële verantwoording controleverklaring Gegevens van de organisatie en de administratie Ter bevordering van de onderlinge communicatie en herkenning is het noodzakelijk dat voorafgaande aan de start van het COMMIT programma aan de stichting COMMIT de volgende zaken per partner kenbaar worden gemaakt: naam partner postadres bezoekadres naam financieel contactpersoon (vertegenwoordiger van de organisatie) telefoonnummer financieel contactpersoon adres financieel contactpersoon handtekening en paraaf financieel contactpersoon naam administratief contactpersoon telefoonnummer administratief contactpersoon adres administratief contactpersoon handtekening en paraaf administratief contactpersoon bankrekeningnummer partner (organisatie) naam accountant adres accountant telefoonnummer accountant adres accountant De COMMIT Webportal bevat een stamformulier dat zo snel als mogelijk online moet worden ingevuld. Dit stamformulier moet door de partner worden ingevuld nadat de werkzaamheden voor het COMMIT programma zijn begonnen. Na invulling worden de gegevens bevroren, aanpassing is daarna alleen mogelijk door een partnermutatieformulier in te vullen. Ook dit formulier is online beschikbaar. Capacc zal de gevraagde mutatie beoordelen en, na eventuele ruggespraak met de zakelijk directeur van COMMIT, de gevraagde mutaties aanbrengen in de COMMIT Portal. Tekenbevoegdheden De financieel contactpersoon van de partner (de vertegenwoordiger van de organisatie) dient bevoegd te zijn om de financiële verantwoording te ondertekenen. Administratie De administratie van de partner heeft een centrale functie voor de financiële verwerking van de geleverde producten en diensten aan het COMMIT programma. De administratie heeft als taken het verzamelen, registreren en vastleggen van alle door de partner gemaakte kosten ten behoeve van het COMMIT programma. De administratie dient te worden gevoerd in euro s. 16

17 Na afloop van elk halfjaar worden de gerealiseerde kosten bij de COMMIT directie verantwoord met behulp van het daarvoor bestemde formulier in de COMMIT Portal. In de handleiding (zie de bijlage) is uitgelegd hoe de kosten moeten worden ingevoerd. Na invoering van kosten heeft de partner nog een dag de tijd om eventuele correcties aan te brengen. Daarna worden de cijfers bevroren en kunnen deze niet meer worden aangepast. Zoals blijkt uit de handleiding zorgt Capacc ervoor dat de juiste boekingsperiode voor de partners is geopend voor het invoeren van kosten. De te verantwoorden kosten moeten bij de partner centraal en eenduidig worden geadministreerd. De administratie wordt gevoerd op een vaste en bekende plaats (zie plaats van de organisatie en de administratie ). Voor het voeren van de administratie mag gebruik worden gemaakt van de bij de partner aanwezige financiële/administratieve software. Het is de verantwoordelijkheid van het management van de partner en haar administratie om ervoor te zorgen dat de te verantwoorden kosten binnen de gestelde termijnen worden opgesteld met behulp van het verantwoordingsformulier. Het is mogelijk dat voor de partners andere bedrijven of private personen werkzaamheden verrichten ten behoeve van het COMMIT programma in de vorm van uitbesteed werk. Aan de financiële verantwoording liggen altijd facturen, werkbriefjes (tijdregistratie) of andere schriftelijke stukken (declaraties, contracten etc.) ten grondslag. De door derden in rekening gebrachte kosten worden betaald door de partner. De betalingstermijn waarbinnen deze in rekening gebrachte kosten betaald moeten zijn, is dezelfde als die gewoonlijk bij de partner geldt. Met dien verstande dat deze betalingstermijn redelijk is en geenszins de goede naam van het COMMIT programma dan wel stichting COMMIT mag schaden. De Stichting COMMIT zal nimmer kosten vergoeden aan een onderliggende derde organisatie die door een partner is ingehuurd. Alle relevante schriftelijke (financiële) stukken worden bij de administratie van de partner op een centrale plaats gearchiveerd. De archiveringstermijn is de wettelijke (momenteel 7 jaar) of langer wanneer het COMMIT programma binnen deze periode niet zou zijn afgerond. De wijze van archivering moet dusdanig zijn dat bij eventuele controles (Rekenkamer, Belastingdienst, accountant van COMMIT, Agentschap NL e.d.) alle stukken binnen redelijke termijn overdraagbaar zijn aan de controlerende instelling. Tijdregistratiesysteem Aan de door de partners te verantwoorden loonkosten ligt een administratie ten grondslag. Alle partners dienen over een tijdregistratiesysteem te beschikken. De partners die al een tijdregistratiesysteem hanteren kunnen van het bestaande systeem gebruik maken. Voorwaarde is wel dat minimaal een sluitende tijdregistratie wordt gehanteerd. Een sluitende tijdregistratie is een registratie van de volledige arbeidstijden van personen die (volledig of gedeeltelijk) werkzaamheden uitvoeren aan het COMMIT programma per werkdag, waarbij de tijdsbesteding voor het COMMIT programma verbijzonderd wordt en de overige tijdsbesteding niet. Heeft de partner al de beschikking over een tijdregistratiesysteem maar is deze niet sluitend, dan dienen de resterende arbeidsuren, welke niet ten behoeve van het COMMIT programma zijn aangewend, wel geregistreerd te worden. Deze resterende arbeidsuren hoeven niet gespecificeerd te worden. Heeft de partner de beschikking over een integraal tijdregistratiesysteem dan kan deze zonder meer gebruikt worden ten behoeve van de tijdregistratie van het COMMIT programma. Partners die niet de beschikking hebben over een tijdregistratiesysteem, zoals hierboven beschreven, moeten gebruik maken van het standaard COMMIT werkbriefje, zie bijlagen. Deze partners moeten wel zorgdragen dat de verantwoorde tijd sluitend is. De kleinste tijdeenheid is 0,25 uur (een kwartier). Het is alleen toegestaan dezelfde uren te verantwoorden voor 2 programma s (dus voor nog een ander onderzoeksprogramma dan COMMIT) wanneer dit geschiedt conform de regels van Agentschap NL. Wanneer een partner cumulatie van subsidies nastreeft dan dient deze dit uitdrukkelijk te vermelden in de kostenverantwoording en moet de directie van COMMIT toestemming verlenen (zoals hoogstwaarschijnlijk ook toestemming van het andere onderzoeksprogramma vereist zal zijn). 17

18 De tijdregistratie wordt gedaan op de projectcodering zoals deze is vermeld in hoofdstuk 2. Als de binnen het COMMIT programma gehanteerde projectcodes niet passen binnen de bij de partner gehanteerde projectcodering (tijdregistratiesysteem), dan mag gebruik gemaakt worden van andere projectnummers. Voorwaarden hierbij zijn: 1. de bij de partner gehanteerde projectnummers verhouden zich één op één met de in het COMMIT programma gehanteerde projectcodes; 2. de partner houdt een lijst bij van gebruikte interne projectnummers die corresponderen met de COMMIT projectcodes, dit overzicht dient als brugstaat voor de controlerend accountant; 3. de partner vult op het kostenverantwoordingsformulier de COMMIT projectcodes in. De werkbriefjes (of andere vormen van tijdregistratie zoals reeds door de partner gevoerd) worden ondertekend door de tijdschrijver en geautoriseerd door zijn/haar leidinggevende of projectleider. De werkbriefjes van een medewerker van een partner die managementtaken uitvoert ten behoeve van het COMMIT programma dienen eveneens te worden ondertekend door zijn/haar leidinggevende (directie of decaan van de partner). De administratie van de partner verwerkt de uren tot een totaaloverzicht per tijdschrijver per halfjaar op het verantwoordingsformulier. De originele of kopie werkbriefjes hoeven niet aan dit kostenverantwoordingsformulier te worden toegevoegd. De originele werkbriefjes worden gearchiveerd bij de administratie van de partner. De bewaartermijn is de wettelijke (momenteel 7 jaar of langer als het project COMMIT nog niet is afgerond). De regels van het hierboven vermelde tijdregistratiesysteem zijn ook van toepassing op derde organisaties die loonkosten genereren. Financiële verantwoording De partner heeft de plicht gedurende de looptijd van het COMMIT programma de gemaakte kosten te verantwoorden bij de zakelijk directeur van het COMMIT programma. Hiervoor gebruikt de partner de COMMIT Portal. De belangrijkste punten worden hieronder vermeld: de financiële verantwoording beslaat een halfjaar; de inleverdatum voor de halfjaarverantwoording is 31 juli; de financiële jaarverantwoording heeft betrekking op een kalenderjaar en beslaat derhalve het reeds verantwoorde eerste alsmede het tweede halfjaar; de inleverdatum voor de financiële jaarverantwoording is 31 januari; de financiële jaarverantwoording inclusief controleverklaring of directieverklaring dient voor 31 maart te worden aangeleverd; in de COMMIT Webportal staat een verantwoordingsformulier klaar met daarin de opgetelde kosten van de twee afgelopen halve jaren. Deze kosten zijn eerder per half jaar opgegeven door de betreffende partner. Het is de bedoeling om dit formulier te printen en te gebruiken als schriftelijke kostenverantwoording; de schriftelijke kostenverantwoording moet voor akkoord worden ondertekend door de contactpersoon en de administratief contactpersoon van de partner en worden ingeleverd bij de zakelijk directeur van de stichting COMMIT; de zakelijk directeur beoordeelt de ingevulde stukken en stelt vast of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Dit is van belang om na te gaan of volgende subsidievoorschotten betaalbaar gesteld kunnen worden; na deze beoordeling gaan de documenten naar Capacc die vervolgens zorgt voor verdere administratieve verwerking. Controleverklaringen De partners zijn verplicht om jaarlijks de administratie van het onderzoek in het kader van het COMMIT programma te laten controleren door een geregistreerde (onafhankelijke) accountant (RA of AA). De jaarverantwoordingen vormen het controleobject voor de accountant. De accountant moet hierbij gebruik maken van het controleprotocol verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 18

19 Partners die minder dan subsidie ontvangen hoeven geen controleverklaring af te geven; een verklaring van de directie voldoet in dit geval. Een template voor deze verklaring is als format opgenomen in de COMMIT Portal. Partijen die meer dan subsidie ontvangen volgens de originele 4-jaarsbegroting, dienen jaarlijks een controleverklaring af te geven, startend op het moment dat de cumulatieve kosten waarover subsidie verstrekt wordt ( subsidie = 45% van de subsidiabele kosten) overschrijden; dus wanneer de subsidiabele kosten hoger zijn dan Om problemen en verschillen van inzicht inzake de wijze van kostenverantwoording tussen de partner en de accountant aan het eind van een projectjaar te voorkomen, worden alle partners verzocht om vooraf goede afspraken te maken met de accountant. Jaarlijks dienen de betreffende partners (zie de alinea hiervoor over de grens van subsidie) vóór 31 maart de directie van COMMIT een goedkeurende controleverklaring conform voorschrift van Agenstschap NL toe te sturen; zie de bijlage voor het format en het model zoals opgenomen in de COMMIT Portal. Deze controleverklaring dient te zijn voorzien van een handtekening en een stempel van de accountant. Aan de controleverklaring worden de voor identificatiedoeleinden (eveneens door een stempel van de accountant voorzien) cumulatieve verantwoordingsoverzichten toegevoegd. Tevens zal in de controleverklaring de status van de partner inzake de omzetbelasting worden bevestigd. Deze controleverklaring dient te worden gericht aan de Stichting COMMIT. Aan het einde van het project zal de directie een eindverantwoording aan Agentschap NL toesturen. De controleverklaringen maken hiervan deel uit. De accountantscontrole van de stichting COMMIT en de accountantscontrole van de kostenverantwoording van COMMIT aan het Agentschap NL worden uitgevoerd door PwC. Bij aanvang van de participatie in het COMMIT programma zal iedere partner opgave moeten doen van de naam en adresgegevens van de accountant (zie stamformulier). 19

20 7. Administratieve verplichtingen administratie COMMIT In dit hoofdstuk worden de verplichtingen beschreven die plaatsvinden op het niveau van projecten en COMMIT totaal projectniveau. Met name zullen de processen worden uitgelicht tussen het projectmanagement COMMIT en de administratie van COMMIT. Ook zal aandacht worden gegeven aan registers, beheer van financiële middelen en de informatievoorziening. De volgende punten worden in dit hoofdstuk beschreven: 1. plaats van de administratie 2. de administratie 3. betalingsproces 4. beheer financiële middelen 5. handtekeningen en parafenregister 6. management informatie systeem 7. notulen Plaats van de administratie Met de uitvoering van de administratie van het COMMIT programma is de stichting COMMIT belast. De administratie van de stichting COMMIT wordt uitgevoerd door Capacc. Het adres van Capacc luidt: Capacc Lange Voort KD OEGSTGEEST Contactpersoon is de heer R. (Robin) Suiker Telefoon: adres: Robin Suiker functioneert als de administrateur van Stichting COMMIT. Hij wordt hierbij ondersteund door: Mevrouw S. (Sandra) Pot Telefoon: adres: De administratie De administratie van de stichting COMMIT verzamelt, registreert en maakt vastleggingen van alle financiële handelingen voortkomende uit de financiële processen van het COMMIT programma. De administratie van het COMMIT programma heeft o.m. de volgende taken: het bouwen en onderhouden van de COMMIT Webportal voor verantwoording van kosten door de partners, het fungeren als helpdesk bij problemen of vragen over de COMMIT Portal, door de partners, adequate administratieve verwerking van financiële stukken zoals bankafschriften, facturen, kostenverantwoordingen van de partners etc. opstellen van periodieke management informatie, zoals de jaarlijks begroting, kwartaaloverzichten voor de afzonderlijk projecten, het COMMIT programma totaal, jaarrekening, financiële verantwoording richting Agenstschap NL het onderhouden van contacten met de bank het onderhouden van contacten met de administraties van de partners het onderhouden van het handtekening- en parafenregister (stamformulieren) het gevraagd of ongevraagd verstrekken van adviezen op administratief en/of bedrijfseconomisch gebied aan de COMMIT directie onderhouden en hosten van de COMMIT Webportal en van de financiële administratie van Stichting COMMIT. De administratie wordt gevoerd met een web-based toepassing van AccountView en is alleen benaderbaar door de mensen van Capacc en de relevante vertegenwoordigers van Stichting COMMIT. De 20

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.1 September 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet.

In dit document staan de instructies voor het invullen van deze budgetsheet. Instructies invullen budgetsheet deel A (PPS-toeslag) Wanneer u gaat samenwerken in een project met bedrijven, dan kunt u indienen in deel A, waarbij de subsidie zal bestaan uit PPS-toeslag voor Onderzoek

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting

Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A Richtlijnen voor het opzetten van de begroting Bijlage A, behorende bij het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 13 november 2007, inhoudende afspraken betreffende het

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 6977 27 december 2016 Beleidsregel uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen provincie Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe

Nadere informatie

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden.

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. LET OP! OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. Tot 26 november 2013 hebben initiatiefnemers

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/5 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere regels met betrekking tot berekeningswijzen uurtarieven en uniforme

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht 1 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Definities... 4 3 Verantwoordingsprotocol...

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017 Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB)

Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) Beschrijving Administratieve Organisatie en Interne Beheersmaatregelen (AO/IB) I Inleiding De stichting is opgericht op 7 juli 1982 onder de naam Stichting Samenwerking Oncologie in Haaglanden (SOHA).

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Horizon2020 www.horizon2020.info Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Loonkosten Uitsluitend de kosten van personeel dat direct betrokken is bij de uitvoering van het project is subsidiabel. De

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19069 11 december 2009 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 november 2009, nr. WJZ/9179936, tot wijziging

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Declaraties Groen Gas

Declaraties Groen Gas Declaraties Groen Gas Programma 22 januari 2013 te Zwolle Welkom (Bart) Terugblik (Harm) Resultaat (Harm) Leerervaringen (Harm) Inhoudelijke Issues (Johan) Nieuwe Aanpak (Johan) Afronding (Bart) Eind Januari

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord- Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 4 september 2015 ons kenmerk : 2015/8590/SS Naar aanleiding van uw brief van 4 augustus 2015 met kenmerk mjm.15.20 waarin u vraagt om een bijdrage in de kosten van het Beter

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën

Stichting PCBO Baarn Soest. PROCEDURES financiën Stichting PCBO Baarn Soest PROCEDURES financiën Inboeken inkoopfacturen, betalen en inboeken bankafschriften Coderen en controleren facturen die binnenkomen op het bestuurskantoor Inboeken inkoopfacturen

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch Algemeen: De Stichting (SOCH) beheert het budget van het Ondernemersfonds Binnenstad conform de werkwijze en voorwaarden zoals vastgelegd in: del 11 maart 2014 Deze documenten zijn beschikbaar op www.soch.nl

Nadere informatie

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1)

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1) Bij de uitvoering van een door het Agentschap SZW medegefinancierd project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan. De norm is een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13497 4 juli 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/107338, tot

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie