gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr mei 2015 Damoclesbeleid gemeente Amersfoort De burgemeester van Amersfoort; gelet op artikel 13b lid 1 van de Opiumwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; gehoord het advies van de driehoek van 24 november 2014; overwegende dat: - in artikel 13b van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid toegekend is om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen of lokalen dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is; - in Amersfoort de afgelopen 1,5 jaar driemaal een woning en tweemaal een horecalokaal is gesloten op grond van artikel 13b van de Opiumwet wegens het ernstige vermoeden van drugshandel, al dan niet in georganiseerd verband; - nu gebleken is dat drugshandel (al dan niet in georganiseerd verband) in/vanuit woningen en lokalen in Amersfoort plaatsvindt, het wenselijk geacht wordt beleid te formuleren ten aanzien van het sluiten van woningen en lokalen op grond van artikel 13b Opiumwet; - de burgemeester op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht beleidsregels kan vaststellen ten aanzien van de toepassing van de bevoegdheid neergelegd in artikel 13b van de Opiumwet; - in het Amersfoortse coffeeshopbeleid reeds is opgenomen hoe met de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet omgegaan wordt in het geval van coffeeshops; BESLUIT VAST TE STELLEN: Beleidsregel Sluiting lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet ( Damoclesbeleid gemeente Amersfoort) ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. harddrugs : alle middelen vermeld op lijst I behorend bij de Opiumwet; b. softdrugs : allemiddelenvermeld op lijst II behorend bij de Opiumwet; c. handel in drugs : het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrugs of softdrugs, dan wel het aanwezig zijn van een handelshoeveelheid hard- of softdrugs in een pand en/of de daarbij behorende erven; d. handelshoeveelheid: een hoeveelheid drugs die de geringe hoeveelheid voor eigen gebruik (zoals vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie) overtreft; e. lokaal: een voor het publiek toegankelijk pand met bijbehorende erf, zoals een winkel of horecabedrijf, of een niet voor publiek toegankelijk pand met bijbehorend erf, zoals een loods, magazijn of bedrijfsruimte; f. coffeeshop: een horecabedrijf, waar met een vergunning van de burgemeester alcoholvrije dranken worden verkocht en waar verkoop (en gebruik) van softdrugs plaatsvindt op grond van een daartoe door de burgemeester verleende gedoogbeschikking; h. woning: een pand dat in hoofdzaak dient tot woning, dan wel dienstbaar is aan het wonen. Zowel een koopwoning, als een huurwoning valt onder de definitie. Artikel 2 Uitgangspunten 1. Als beleidsuitgangspunt wordt gekozen voor het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet voor het opleggen van een last onder dwangsom, wanneer er sprake is van handel in drugs in een woning, lokaal of een daarbij behorend erf. De bestuursdwang bestaat in dit geval uit het sluiten van de woning c.q. het lokaal en/of daarbij behorend erf. 1

2 2. Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan, zal de woning c.q. het lokaal voor een ieder ontoegankelijk worden gemaakt door middel van het afdichten van deuren en/of ramen, het vervangen van sloten en het verzegelen van de toegang tot het pand. De sleutels van de nieuwe sloten blijven gedurende de sluitingsperiode in het bezit van de gemeente Amersfoort. Op het gesloten pand zal een aanduiding worden aangebracht waarop staat dat het pand is gesloten op grond van artikel 13b van de Opiumwet. 3. De kosten van bestuursdwang worden verhaald op de overtreder. 4. Deze beleidsregels hebben geen betrekking op coffeeshops. In het coffeeshopbeleid van de gemeente Amersfoort is hiervoor een aparte regeling opgenomen. LOKALEN Artikel 3 Drugshandel in lokalen, niet zijnde coffeeshops 1. De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op handel in harddrugs in of vanuit een lokaal, niet zijnde een coffeeshop: a. Bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt het lokaal gesloten voor een periode van 6 maanden. a. Bij een tweede overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de eerste overtreding wordt het lokaal gesloten voor een periode van 12 maanden. b. Bij een derde overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de tweede overtreding wordt het lokaal gesloten voor een periode van 24 maanden. 2. De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op handel in softdrugs in of vanuit een lokaal, niet zijnde een coffeeshop: c. Bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt het lokaal gesloten voor een periode van 3 maanden. d. Bij een tweede overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de eerste overtreding wordt het lokaal gesloten voor een periode van 6 maanden. e. Bij een derde overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de tweede overtreding wordt het lokaal gesloten voor een periode van 12 maanden. 3. Bij een horecabedrijf wordt indien van toepassing tevens de Drank- en Horecawetvergunning en/of horeca-exploitatievergunning ingetrokken. WONINGEN Artikel 4 Drugshandel in bewoonde woningen 1. De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op handel in harddrugs in of vanuit een woning: a. Bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt de woning gesloten voor een periode van 3 maanden. b. Bij een tweede overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de eerste overtreding wordt de woning gesloten voor een periode van 6 maanden. c. Bij een derde overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de tweede overtreding wordt de woning gesloten voor een periode van 12 maanden. 2. De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op handel in softdrugs in of vanuit een woning: a. Bij een eerste overtreding van de Opiumwet volgt een schriftelijke waarschuwing aan de overtreder. b. Bij een tweede overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de eerste overtreding wordt de woning gesloten voor een periode van 3 maanden. c. Bij een derde overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de tweede overtreding wordt de woning gesloten voor een periode van 6 maanden. 3. In afwijking van het tweede lid onder a wordt in ernstige gevallen afgezien van het sturen van een waarschuwing en direct overgegaan tot sluiting van de woning voor 3 maanden. 4. In de last onder bestuursdwang wordt een begunstigingstermijn opgenomen van minimaal 24 uur; gedurende deze tijd heeft de betrokkene de gelegenheid om gehoor te geven aan de opge- 2

3 legde last en zo nodig persoonlijke spullen, huisraad, bederfelijke waar e.d. uit de woning te verwijderen. Artikel 5 Drugshandel in niet-bewoonde woningen 1. De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op handel in harddrugs in of vanuit een niet-bewoonde woning: a. Bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt de niet-bewoonde woning gesloten voor een periode van 6 maanden. a. Bij een tweede overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de eerste overtreding wordt de niet-bewoonde woning gesloten voor een periode van 12 maanden. b. Bij een derde overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de tweede overtreding wordt de niet-bewoonde woning gesloten voor een periode van 24 maanden. 2. De burgemeester reageert op de hierna vermelde wijze op handel in softdrugs in of vanuit een niet-bewoonde woning: a. Bij een eerste overtreding van de Opiumwet wordt de niet-bewoonde woning gesloten voor een periode van 3 maanden. b. Bij een tweede overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de eerste overtreding wordt de niet-bewoonde woning gesloten voor een periode van 6 maanden. c. Bij een derde overtreding van de Opiumwet binnen drie jaar na de tweede overtreding wordt de niet-bewoonde woning gesloten voor een periode van 12 maanden. 3. In de last onder bestuursdwang wordt een begunstigingstermijn opgenomen van 3 uur; gedurende deze tijd heeft de betrokkene de gelegenheid om gehoor te geven aan de opgelegde last en zo nodig persoonlijke spullen, huisraad, bederfelijke waar e.d. uit de woning te verwijderen. SLOTBEPALINGEN Artikel 6 Hardheidsclausule De burgemeester kan in uitzonderingsgevallen gemotiveerd afwijken van het vastgestelde beleid, namelijk wanneer toepassing van de beleidsregels voor één of meer belanghebbenden leidt tot onevenredige gevolgen. Artikel 7 Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als Damoclesbeleid gemeente Amersfoort. Artikel 8 Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking. Amersfoort, 19 mei 2015 De burgemeester van Amersfoort, L.M.M. Bolsius TOELICHTING ALGEMEEN Inleiding In de Opiumwet is vastgelegd dat het verboden is om drugs te bezitten, om het in- en uit te voeren, om het te telen, bereiden, verwerken, verkopen, verstrekken, af te leveren of te vervoeren. Via het strafrecht kan iemand bestraft worden als diegene in strijd handelt met het bovenstaande. Concreet betekent dit dat iemand een gevangenisstraf of geldboete kan krijgen voor het overtreden van de wet. Op deze manier wordt opgetreden tegen drugshandel(aar). Via het strafrecht kan echter niet bereikt worden dat er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat er specifiek vanuit een woning of een lokaal drugs verhandeld worden. 3

4 De burgemeester heeft deze bevoegdheid wel: artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een woning of lokaal te sluiten met toepassing van bestuursdwang als in, bij of vanuit de woning of het lokaal drugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig zijn. De bevoegdheid van de burgemeester tot toepassen van artikel 13b Opiumwet is een discretionaire bevoegdheid. Dat wil zeggen dat deze bevoegdheid gebruikt wordt na een belangenafweging. In deze beleidsregel wordt vastgelegd op welke wijze de burgemeester met deze discretionaire bevoegdheid omgaat. Doel maatregel Het doel van artikel 13b van de Opiumwet is de preventie en beheersing van de uit het drugsgebruik voortvloeiende risico's voor de volksgezondheid en het voorkomen van nadelige effecten van de handel in en het gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden. De inzet van de maatregel uit artikel 13b is er op gericht om de drugshandel in of vanuit een woning of lokaal te beëindigen en beëindigd te houden. De maatregel is derhalve niet bedoeld als straf, maar is gericht op herstel van de situatie/de verstoring van de openbare orde. Doel van de maatregel is om: - de bekendheid van de woning of het lokaal als drugspand te doorbreken en de loop eruit te halen; - de bekendheid van de woning of het lokaal in het drugscircuit te doorbreken; - te verhinderen dat de woning of het lokaal (nog) wordt gebruikt ten behoeve van (georganiseerde) drugshandel en het drugscircuit; - verdere aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de woning of het lokaal te voorkomen. Handels hoeveelheid Volgens vaste jurisprudentie mag een burgemeester wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen in een woning of lokaal, aannemen dat het gaat om handel en hoeft er geen bewijs aanwezig te zijn van daadwerkelijke verkoop, aflevering of verstrekking. In de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie is vastgelegd wat wordt aangemerkt als een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik. Een grotere hoeveelheid wordt aangemerkt als een handelshoeveelheid. Voor harddrugs geldt dat meer dan 0,5 gram (of 5 ml GHB) wordt aangemerkt als een handelshoeveelheid. Voor hennepproducten geldt dat meer dan 5 gram wordt aangemerkt als een handelshoeveelheid. Voor qat geldt dat meer dan 1 bundel (ca. 200 gram) wordt aangemerkt als een handelshoeveelheid. Procedure sluiting De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op besluiten van de burgemeester tot het sluiten van woningen of lokalen op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Dit betekent dat voordat wordt besloten tot sluiting over te gaan, aan belanghebbenden de gelegenheid wordt geboden een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit. Daartoe zal eerst een voornemen worden verzonden aan de belanghebbenden. Er zal doorgaans gekozen worden voor redelijk korte reactietermijnen. Artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen de zienswijzemogelijkheid achterwege te laten en onmiddellijk tot sluiting over te gaan. Tegen de definitieve besluiten staat vervolgens bezwaar open. Een besluit tot het sluiten van een woning, lokaal en/of daarbij behorend erf op grond van artikel 13b Opiumwet wordt op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister. Gevolgen sluiting In artikel 2:41 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort is bepaald dat het verboden is om een woning of lokaal dat door de burgemeester is gesloten, te betreden. De burgemeester kan een ontheffing verlenen van dit verbod en personen toestaan om (tijdelijk) de gesloten woning of het gesloten lokaal te betreden. 4

5 ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Begripsbepalingen Bij de definities is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wettekst van de Opiumwet. Artikel 2 Uitgangspunten Last onder bestuursdwang: sluiting Als beleidsuitgangspunt wordt gekozen voor het toepassen van een last onder bestuursdwang om een woning of lokaal voor bepaalde tijd te sluiten. Van een last onder dwangsom mag in het geval van de Opiumwet weinig effect worden verwacht, gelet op het feit dat het financiële gewin in het verdovende middelencircuit dusdanig groot is dat met een last onder dwangsom naar verwachting niet zal worden bereikt dat een overtreding ophoudt of niet meer wordt herhaald. Door te kiezen voor de last onder bestuursdwang wordt voorkomen dat belanghebbenden een financiële afweging zouden kunnen maken. Kosten bestuursdwang Volgens artikel 5:25 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geschiedt de toepassing van bestuursdwang op kosten van de overtreder. Dit betekent dus dat de kosten die verband houden met de sluiting worden verhaald op de betrokkene. Denk hierbij aan de kosten voor het vervangen van sloten, verzegeling, ontruiming en de ambtelijke uren voor uitvoering van de sluiting. Artikel 3 Drugshandel in lokalen, niet zijnde coffeeshops Handhavingsmatrix lokalen harddrugs en/of verkoop van harddrugs in een lokaal softdrugs en/of verkoop van softdrugs in een lokaal 1 e constatering 2 e constatering 3 e constatering Sluiting 24 maanden Verjaring Wanneer er tussen opeenvolgende constateringen meer dan drie jaar verstreken is, wordt de nieuwe constatering gezien als een eerste constatering. Artikel 4 Drugshandel in woningen Onderscheid bewoonde en niet-bewoonde woningen Bij woningen grijpt een sluiting erger in op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De beginselen als recht op ongestoord woongenot (artikel 8 EVRM) en huisvredebreuk vereisen een zorgvuldige afweging ten aanzien van woningen. Dit is anders wanneer een woning niet feitelijk voor bewoning wordt gebruikt. Daarom wordt in dit beleid onderscheid gemaakt tussen bewoonde en niet-bewoonde woningen. Of een woning daadwerkelijk wordt gebruikt voor bewoning kan blijken uit inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) of uit constateringen ter plaatse. Een persoon die incidenteel overnacht in een woning en niet op dit adres in de BRP staat ingeschreven, wordt niet aangemerkt als bewoner. Eerst waarschuwen, tenzij Uit de wetsgeschiedenis bij artikel 13b van de Opiumwet blijkt dat het niet de bedoeling van de wetgever is om reeds bij een eerste overtreding acuut tot sluiting van een woning over te gaan en dat bij sanctionering moet worden uitgegaan van een stappenplan. Achtergrond daarvan is onder meer de ingrijpendheid van een sluiting voor de bewoner en de noodzaak te voldoen aan het in artikel 8 EVRM opgenomen recht op ongestoord genot van de woning. Door bij de eerste constatering niet direct over te gaan tot sluiting maar bijvoorbeeld eerst een schriftelijke waarschuwing te versturen wordt de burger de gelegenheid gegeven om door het tijdig verlenen van medewerking de inzet van het ultimum remedium (namelijk sluiting van de woning) te voorkomen. 5

6 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft echter in een uitspraak van 28 november 2012 geoordeeld dat van dit uitgangspunt - niet direct sluiten bij de eerste overtreding, maar eerst waarschuwen - in ernstige gevallen mag worden afgeweken. Dit is inmiddels bestendige jurisprudentie. De Afdeling heeft bovendien geoordeeld dat het beleid, om in het geval een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen, zonder voorafgaande waarschuwing de sluiting van het betrokken pand te gelasten, niet onredelijk is. In deze beleidsregel is dan ook vastgelegd dat de burgemeester een woning direct, zonder voorafgaande waarschuwing, voor 3 maanden sluit, wanneer er een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen in de woning. Uit jurisprudentie blijkt dat de enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid softdrugs onvoldoende is om te kunnen spreken van een ernstig geval. Wanneer er echter sprake is van bijkomende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de daadwerkelijke verkoop van softdrugs in/vanuit de woning - kan er wel sprake zijn van een ernstig geval waarbij de woning direct, zonder voorafgaande waarschuwing kan worden gesloten. In deze beleidsregel is dan ook vastgelegd dat bij de enkele aanwezigheid van softdrugs in een woning er eerst een waarschuwingsbrief wordt verstuurd aan de betrokkene(n). Wanneer er echter sprake is van een ernstig geval, wordt deze eerste stap overgeslagen en volgt direct sluiting voor 3 maanden. In hoeverre er sprake is van een ernstig geval kan onder meer aan de hand van de volgende indicatoren worden bepaald: - De hoeveelheid aangetroffen middelen: is er sprake van handelshoeveelheden van verschillende middelen of een combinatie van hard- en softdrugs? Het aantreffen van een handelshoeveelheid op zichzelf is al voldoende om handel aan te nemen; daadwerkelijke verkoop, afleveren of verstrekken hoeft niet aangetoond te worden. Echter, een minieme overschrijding van wat als handelshoeveelheid wordt aangemerkt, kan een andere afweging rechtvaardigen. - De mate waarin de woning betrokken is bij, dan wel bekend staat als pand waar drugshandel of drugsbezit aanwezig is. Hierbij kan gedacht worden aan (waarnemingen van) aanloop van personen die met drugshandel en/of gebruik in verband kunnen worden gebracht, of het aantreffen van attributen in de woning die op handel in verdovende middelen wijst, zoals weegschalen, grote hoeveelheden contant geld, versnijdingsmaterialen, verpakkings-materialen, etc. - Strafbare feiten, geweldsdelicten, wapenbezit als bedoeld in de wet Wapens en Munitie of andere openbare orde-delicten gerelateerd aan de woning. Hierbij kan gedacht worden aan gerelateerde feiten in de zin dat in de woning personen worden aangetroffen met antecedenten op het gebied van geweld, drugs of wapenbezit gedurende de afgelopen drie jaar, of zich ten aanzien van dergelijke feiten recidivist hebben getoond. Ook kan aantoonbare (drugs)overlast met betrekking tot het pand of andere panden van de eigenaar een rol spelen. - Vermoedens van verwijtbaar gedrag van bewoner(s)/betrokkene(n) of betrokkenheid bij personen met antecedenten. Hierbij kan gedacht worden aan aantoonbare relaties van bewoner(s)/betrokkene(n) met personen die bij de politie bekend staan als drugshandelaren, al dan niet in georganiseerd verband, of die bekend staan in verband met georganiseerde criminaliteit. - De mate van gevaar of risico voor het woon- en leefklimaat in de omgeving en/of omwonende(n). Hierbij kan gedacht worden aan een buurt waarin de woning zich bevindt (staat de omgeving van de woning al langer onder druk in verband met drugsoverlast, bijvoorbeeld blijkend uit een negatieve score op de veiligheidsindex, dan kan worden overwogen dat een drugsvondst sneller het toch al broze woon- en leefklimaat in gevaar brengt) of de drugsoverlast die in de directe omgeving wordt ondervonden. Handhavingsmatrix bewoonde woningen harddrugs en/of verkoop van harddrugs in een bewoonde woning softdrugs in een bewoonde woning In ernstige gevallen, zoals de verkoop van softdrugs in/vanuit een bewoonde woning Verjaring 1 e constatering Schriftelijke waarschuwing 2 e constatering 3 e constatering 6

7 Wanneer er tussen opeenvolgende constateringen meer dan drie jaar verstreken is, wordt de nieuwe constatering gezien als een eerste constatering. Uitvoering sluiting door betrokkene zelf Volgens artikel 5:24 lid 2 van de Awb wordt in de last onder bestuursdwang een termijn opgenomen waarbinnen de last moet worden uitgevoerd (ook wel begunstigingstermijn genoemd). Bij woningen hanteert de burgemeester een begunstigingstermijn van 24 uur. Gedurende deze termijn kan de betrokkene de woning zelf sluiten en zo nodig persoonlijke spullen, huisraad, bederfelijke waar e.d. uit de woning verwijderen. Onder het zelf afsluiten van de woning wordt in dit geval verstaan: het in bijzijn van een medewerker van de gemeente Amersfoort (laten) vervangen van de sloten van het pand, waarna het door de gemeente verzegeld wordt. De sleutels van de nieuwe sloten blijven gedurende de sluitingsperiode in het bezit van de gemeente Amersfoort. Gedeeltelijke sluiting Bij sluiting moet beoordeeld worden of volstaan kan worden met gedeeltelijke sluiting van het betreffende pand en/of erf. Indien blijkt dat in of vanuit een op het erf van de woning gelegen bijgebouw (bijvoorbeeld schuur of garage) de handel plaatsvindt en niet in de woning zelf, dan wordt bekeken of alleen het bijgebouw gesloten kan worden. Als de woning of het lokaal gebruikt wordt voor de handel, wordt bezien of volstaan kan worden met het sluiten van een deel van de woning of het lokaal. Te denken valt aan de situatie waarin een deel van de woning (waar de handel plaats vindt) fysiek afgescheiden is van het woongedeelte. Artikel 5 Drugshandel in niet-bewoonde woningen Handhavingsmatrix niet-bewoonde woningen harddrugs en/of verkoop van harddrugs in een niet-bewoonde woning softdrugs en/of verkoop van softdrugs in een niet-bewoonde woning Verjaring 1 e constatering 2 e constatering 3 e constatering Sluiting 24 maanden Wanneer er tussen opeenvolgende constateringen meer dan drie jaar verstreken is, wordt de nieuwe constatering gezien als een eerste constatering. Artikel 6 Hardheidsclausule De bevoegdheid van de burgemeester om bij geconstateerde drugshandel in woningen en lokalen bestuursrechtelijk op te treden, is een discretionaire bevoegdheid. De burgemeester kan optreden, maar is hiertoe niet verplicht. In deze beleidsregels is vastgelegd wanneer en op welke wijze de burgemeester zijn bevoegdheid zal inzetten. Inherent aan deze bevoegdheid is dat het de burgemeester vrij staat om in een concreet geval te kunnen afwijken van het vastgestelde beleid. Het kan immers zijn dat zich omstandigheden voordoen waarin het toepassen van het beleid onredelijke gevolgen heeft, die niet voor rekening van (één van) de betrokkene(n) kunnen komen. In die gevallen heeft de burgemeester een inherente afwijkingsbevoegdheid en kan hij gemotiveerd afzien van het toepassen van bestuursdwang of een maatregel anders dan bestuursdwang opleggen. Artikel 7 Citeertitel Dit artikel spreekt voor zich. Artikel 8 Inwerkingtreding Dit artikel spreekt voor zich. 7

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 De van de gemeente Capelle aan den IJssel, gelezen het voorstel van Team Integrale Veiligheid van de afdeling Bestuur- en Concernondersteuning,

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2 WONINGEN. 20 december 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hellendoorn. Nr. 4481 20 december 2013 Damoclesbeleid 2013 Nijverdal, 17 december 2013 Nr. 13INT04099 De Burgemeester van Hellendoorn, gelet op artikel 13b,

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet

DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet DAMOCLESBELEID Hof van Twente Artikel 13b Opiumwet Gemeente Hof van Twente september 2013 De burgemeester van Hof van Twente gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert

Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Mill en Sint Hubert Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Nul optiebeleid coffeeshops 4. Handhavingsbeleid artikel 13b van de Opiumwet 5. Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Damoclesbeleid Medemblik 2016

Damoclesbeleid Medemblik 2016 Damoclesbeleid Medemblik 2016 Bevoegdheid van de burgemeester tot sluiting van lokalen en woningen op grond van artikel 13b Opiumwet Zaaknummer: Z-11-69886 Damoclesbeleid gemeente Medemblik Aanleiding

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Twenterand 2012 De burgemeester van Twenterand; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegende: 1. dat artikel 13b lid 1 Opiumwet

Nadere informatie

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen

BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen BELEIDSREGELS en HANDHAVINGSARRANGEMENT ARTIKEL 13B OPIUMWET Gemeente Vianen De burgemeester van Vianen, Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011

Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 Wijziging bijlage 2 van de beleidslijn woonoverlast 2009, Gemeenteblad 2009, 133, Beleidsregel artikel 13b Opiumwet inzake een woning of lokaal 2011 De burgemeester van de gemeente Rotterdam, Gelezen het

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet)

Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Waalre (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) Vastgesteld door de burgemeester d.d. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Juridisch kader 2 3. Damoclesbeleid (Handhavingsbeleid artikel

Nadere informatie

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen

DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 t.a.v. het sluiten van woningen en lokalen DAMOCLESBELEID GEMEENTE LEEK 2013 1.1 Inleiding Evenals andere Nederlandse gemeenten ziet de gemeente Leek zich geconfronteerd met drugscriminaliteit die (mede) plaatsvindt in of wordt georganiseerd vanuit

Nadere informatie

gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht

gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht Beleidsregels Damoclesbeleid gemeente Almere 2015 De burgemeester van Almere; gelet op de artikelen 13b Opiumwet en artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht gehoord het advies van de driehoek van 10 december

Nadere informatie

GEMEENTE DEN HAAG BELEIDSREGEL

GEMEENTE DEN HAAG BELEIDSREGEL GEMEENTE DEN HAAG BELEIDSREGEL Met betrekking tot: DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 13B OPIUMWET INZAKE WONINGEN, LOKALEN EN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTINGEN NIET ZIJNDE EEN HORECA-, OF SEKSINRICHTING Inleiding

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel

Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Gemeente Tiel Beleidsregel art. 13b Opiumwet Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel handhavingsbeleid... 3 3. Algemene uitgangspunten voor bestuursrechtelijk

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet

Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 120137 1 september 2016 Gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid gemeente Alphen-Chaam Vastgesteld door burgemeester:

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; Burgemeester van Schouwen-Duiveland; gelet op artikel 13b van de Opiumwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat de effecten van illegale verkooppunten van verdovende middelden

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD V \ \ Aan de leden van de raad GEMEENTE VALKENSWAARD \ de Hofnar 15 Postbus ioloo 5550 GA ValKenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Kenmerk: 8866/8867

Nadere informatie

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen.

Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. STAPPENPLAN 13b OPIUMWET Artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. Artikel 13b is toepasbaar

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012

Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012. Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Gemeente Medemblik, Damoclesbeleid 2012 De burgemeester van de gemeente Medemblik, Overwegende: Artikel 13b

Nadere informatie

murfsf GEMEENTE BOEKEL

murfsf GEMEENTE BOEKEL murfsf ABI020263 ZI030669 rem-p Beleidsregel artikel 13B Opiumwet gemeente Boekel inhoudsopgave inleiding Juridisch kader Nul optiebeleid coffeeshops Handhavingsbeleid artikel van de Opiumwet Afwijkingsbevoegdheid

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Beleidsregels inzake artikel 13b Opiumwet bij woningen etc. Beleidsregels opiumwet artikel 13b. Wetstechnische informatie

Gemeente Leeuwarden. Beleidsregels inzake artikel 13b Opiumwet bij woningen etc. Beleidsregels opiumwet artikel 13b. Wetstechnische informatie Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Leeuwarden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels inzake artikel 13b Opiumwet bij woningen etc. Wetstechnische

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

"Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Gouda"

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Gouda Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Gouda De burgemeester van gemeente Gouda; Gelezen het voorstel van 15 maart 2013; Gelet op mijn bevoegdheid in artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet tot oplegging

Nadere informatie

Beleidsregels ter voorkoming en bestrijding van drugsoverlast, -handel, en productie.

Beleidsregels ter voorkoming en bestrijding van drugsoverlast, -handel, en productie. Reg.nr.: O-BOC/2015/4211 Damoclesbeleid Boxmeer, ex Artikel 13 b Opiumwet Beleidsregels ter voorkoming en bestrijding van drugsoverlast, -handel, en productie. DE BURGEMEESTER VAN BOXMEER Overwegende:

Nadere informatie

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen

roerdalen gemeente Damoclesbeleid Roerdalen 2014 Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen gemeente roerdalen Artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Roerdalen Inhoudsopgave Artikel1: Algemeen 4 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 6 Artikel 3: Woningen 7 Softdrugs 7 Harddrugs 7 2 gemeente

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen

Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 64600 17 juli 2015 Beleidsregels hennepplantages woningen en lokalen Inleiding Sinds jaar en dag wordt in de gemeente Haarlem bestuursdwang toegepast

Nadere informatie

Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) Beleidsregels artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) Registratienummer: 13-8695 INLEIDING Gemeente Leeuwarden vindt het noodzakelijk dat structurele overlast vanuit en rond de woning wordt bestreden.

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein; Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Nieuwegein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 77964 19 december 2014 Gemeente Nieuwegein; Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Nieuwegein De burgemeester van Nieuwegein; gelet op de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b gemeente Deurne 2015 De burgemeester van de gemeente Deurne b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b gemeente Deurne

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wijdemeren Officiële naam regeling Beleidsregel artikel 13b Opiumwet 2016 Citeertitel Beleidsregel artikel 13b Opiumwet

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is beleid te formuleren inzake het inzetten van artikel 174a, van de gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is beleid te formuleren inzake het inzetten van artikel 174a, van de gemeentewet; Beleidsregel Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg De burgemeester van Middelburg; overwegende dat het noodzakelijk is beleid te formuleren inzake het inzetten van artikel 174a, van de gemeentewet; gelet

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/25107 zaaknr.: Z/C/16/32603 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Opiumwetbeleid Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar Datum college : 28 juni 2016 Openbaar :

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 63345. Damoclesbeleid

GEMEENTEBLAD. Nr. 63345. Damoclesbeleid GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eemsmond. Nr. 63345 19 mei 2016 Damoclesbeleid Notitie hard- en softdrugoverlast gemeente Eemsmond over toepassing van de bevoegdheid tot het sluiten van panden

Nadere informatie

Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland

Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drechterland. Nr. 46491 28 mei 2015 Notitie Damoclesbeleid Lokalen en Woningen gemeente Drechterland Op 18 mei 2015 is vastgesteld de bevoegdheid van de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet GEMEENTE HEEZE-LEENDE De burgemeester van de gemeente Heeze-Leende; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Beleidsregel. Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet

Beleidsregel. Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Beleidsregel Beleidsregels van de burgemeester van Simpelveld voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Vastgesteld 29 april 2014 Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding Aanpak

Nadere informatie

Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen

Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen Beleidsnota artikel 13 b Opiumwet gemeente Drimmelen Model Dongemond gemeenten Versie Datum Samengesteld door Definitief 1 februari 2016 M. van 't Zand pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juridisch

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking en toelichting Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017

Bijlage 1: Uitwerking en toelichting Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017 Bijlage 1: Uitwerking en toelichting Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Zevenaar 2017 Inleiding De gemeenten Zevenaar staat voor een krachtige aanpak van de illegale handel in soft- en harddrugs.

Nadere informatie

Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014

Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 Drugsbeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2014 Dit beleid is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 21 januari 2014 en wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR.

JŴX tfruntpn ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. G E M E E N T E D R O N T E N gemeente JŴX tfruntpn I N G E K O M E N ĩ 5 FEB 2016 REG.NR. ROUTING KOPIE AAN :Uc^éL De burgemeester van de gemeente Dronten, gelet op: - de bevoegdheid van de burgemeester

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Beleidsregels. Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet

Beleidsregels. Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van. artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Beleidsregels Beleidsregels van de burgemeester van Landgraaf voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet Vastgesteld: 12 mei 2014 Bekend gemaakt: 11 juni 2014 Inwerkingtreding: 12

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) 1 Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: In

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Zoetermeer

Damoclesbeleid gemeente Zoetermeer Damoclesbeleid gemeente Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Damoclesbeleid 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Afbakening toepasselijkheid beleidsregels 3 4. Definities en begripsbepalingen 4 4.1.

Nadere informatie

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ;

- de Beleidsregels Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet ; Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 113 Naam Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Publicatiedatum 20 december 2012 Opmerkingen - Besluit van de Burgemeester van 18 december

Nadere informatie

Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek

Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek Zaaknummer:: 1265 Beleidsregel sluiten van lokalen en woningen op grond van de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) Damoclesbeleid gemeente Hilvarenbeek Gemeente Hilvarenbeek Vastgesteld door de burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015

Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke sancties artikel 13b Opiumwet gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15bb00007 De burgemeester van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene

Nadere informatie

Damoclesbeleid Gemeente Sluis

Damoclesbeleid Gemeente Sluis Damoclesbeleid Gemeente Sluis Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Doel van Wet Damocles 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Doel van Wet Damocles 2 2.2.1 Algemeen 2 2.2.2 Doel van het gemeentelijk Damoclesbeleid 3 3. Wet

Nadere informatie

Damoclesbeleid Scherpenzeel. Sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet

Damoclesbeleid Scherpenzeel. Sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet Damoclesbeleid Scherpenzeel Sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet 1 1. Inleiding Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met de aanwezigheid van hennepkwekerijen in woningen of (niet-)openbare

Nadere informatie

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar

Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar 13 Beleidsregel Damoclesbeleid gemeente Alkmaar Alkmaar, oktober 2013 De burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelet op: - De Richtlijnen voor opsporings- en strafbare feiten van de Opiumwet van het Openbaar

Nadere informatie

Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid

Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid De aanpak van drugs is 1 van de 5 prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018. De gemeente Hilversum wordt geconfronteerd

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR203206_1 12 juli 2016 Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Inhoudsopgave 1. Inleiding -02-1.1. Vooraf -02-1.2. Beleidsmatig onderscheid -02-1.3.

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Datum vaststelling 24 januari 2014 Datum inwerkingtreding 17 februari 2014 Laatste wijziging 3 februari 2016 Inwerkingtreding laatste wijziging

Nadere informatie

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) Beleidsregels voor de toepass van een last onder bestuursdwang en/of bestuurlijke waarschuw evolge artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Waalwijk; Overwegende dat: «In het

Nadere informatie

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren.

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren. DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. nl Datum 13 oktober 2015 Ons kenmerk SBC/1499024

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom

Damoclesbeleid. Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Damoclesbeleid Beleidsregels artikel 13 b Opiumwet Basisteam Bergen op Zoom Gemeente Steenbergen Vastgesteld door basisteam Bergen op Zoom op 9 februari 2015 Vastgesteld door de burgemeester op 13 april

Nadere informatie

Sluitingsbeleid (2016) ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid (2016) ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid (2016) ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II,

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam DAMOCLESBELEID De Burgemeester van Enschede gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, in overeenstemming met de in het lokale driehoeksoverleg en het districtelijk veiligheidsoverleg overeengekomen afspraken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid Schagen 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Damoclesbeleid Schagen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schagen. Nr. 11307 2 februari 2016 Damoclesbeleid Schagen 2016 De burgemeester van de gemeente Schagen, BESLUIT vast te stellen het Damoclesbeleid Artikel 13b

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast Beleidsregels van de burgemeester van Vaals voor de toepassing van artikel 3b Opiumwet en artikel 74a Gemeentewet Inhoudsopgave Blz.. Inleiding 3 t/m 6 Vooraf 3 t/m 5 Beleidsmatig onderscheid 5 Relatie

Nadere informatie

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement

Nulbeleid coffeeshops en bestuursrechtelijke handhavingsarrangement Inleiding De gemeente Woudenberg wordt, zoals meer Nederlandse kleinere gemeenten, tot op heden weinig geconfronteerd met handel in en gebruik van betekenis van hard- en softdrugs en de daarmee samenhangende

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Beleidsregel Handhavingprotocol artikel 13b Opiumwet gemeente Gemert-Bakel

Beleidsregel Handhavingprotocol artikel 13b Opiumwet gemeente Gemert-Bakel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gemert-Bakel. Nr. 43359 5 augustus 2014 Beleidsregel Handhavingprotocol artikel 13b Opiumwet gemeente Gemert-Bakel Inleiding Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet gemeente Olst-Wijhe

Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, juni 2016 doc. nr.: 16.017037 Inleiding Artikel 13b van de Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid).

Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). Beleidsregel handhavingprotocol coffeeshopbeleid en Opiumwet (Damoclesbeleid). De burgemeester van de gemeente Asten, Gelet op artikel 13b van de Opiumwet en artikel 2 Politiewet, Besluit vast te stellen:

Nadere informatie

Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde. Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid

Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde. Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Team Veiligheid GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 117026 24 augustus 2016 Beleidsregel Preventiemaatregelen overlast en openbare orde Zaaknummer: 1341852 Gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen

Nadere informatie

Beleidsregel voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet vastgesteld

Beleidsregel voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet vastgesteld CVDR Officiële uitgave van Nuth. Nr. CVDR329066_1 4 oktober 2016 Beleidsregel voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet en 174a Gemeentewet vastgesteld De burgemeester stelt de volgende regeling vast.

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Beleid toepassing artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) gemeente Korendijk

Beleid toepassing artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) gemeente Korendijk Nummer: KDK/11874/i.05832 Beleid toepassing artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) gemeente Korendijk De burgemeester van de gemeente Korendijk; OVERWEGENDE DAT; wegens toepassen van artikel 13b Opiumwet,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 25 oktober 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET 13b Asten 2016 De burgemeester van Asten besluit I. vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Asten 2016 II. in te trekken de Beleidsregel

Nadere informatie

Damoclesbeleid. Gemeente Goeree-Overflakkee

Damoclesbeleid. Gemeente Goeree-Overflakkee Damoclesbeleid Damoclesbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Damoclesbeleid gemeente Goeree-Overflakkee De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee; Overwegende dat: - er in de gemeente regelmatig

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie