Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen"

Transcriptie

1 Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 19 oktober Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, Raadzaal Aanwezigen; Gem. Lochem (voorzitter) De heer Gert Jansen Gem. Lochem Mevrouw Freya Newton Gem. Lochem Mevrouw Hanneke van Toorn Gem. Lochem Mevrouw Jacqueline Gerritsen Gem. Lochem/Zutphen Mevrouw Suna Kavak Gem. Lochem De heer Peter van Dalen Gemeente Zutphen Mevrouw Anne de Vries Gem. Lochem Mevrouw Talina Brouwer Adviesbureau Tim Robbe De heer Tim Robbe Sensire Mevrouw Jelly Hamberg Zorggroep St Maarten De heer Erik de Groot SZMK/ Hoge Weide/ Mevrouw Wencke Eijkelkamp Daisy Janssen Zorgboerderij t Heuvel De heer Jacco Korenblik Sutfene Mevrouw Brigit Adolfsen De Seizoenen Mevrouw Sasha Dolleman Trajectum Mevrouw S. Meijer Zozijn De heer Henk Loman Zes op maat De heer Rogier Lindenberg Wmo raad Lochem De heer Maarten Hoek Wmo Raad Lochem Mevrouw Corry Giesen Stichting Perspectief De heer Daniel Hes PMO Raad Zutphen Mevrouw Connie van de Tuin PMO Raad Zutphen Mevrouw Dinie Roeterdink Humanitas DMH Mevrouw Marit Hoff Coöperatie Zorgnetwerk op Maat Mevrouw Gwendolin Vrooland 1

2 Agendapunten: 1. Opening Gert opent de vergadering en heet allen welkom. Een aantal deelnemers heeft zich voor vandaag afgemeld. Dat zijn GGNet en Stichting Welzijn Lochem. Marit Hoff vervangt Anita Hilberink vanuit Humanitas DMH. Gert geeft aan dat we naar aanleiding van de opmerkingen in het vorig overleg vanaf nu het Fysieke overleg in een andere vorm gaan voeren. Het overleg is in tweeën gesplitst, een technisch deel en een thematisch (inhoudelijk) deel. We starten met het inhoudelijke deel. In dit overleg gaan we in het inhoudelijke deel twee onderwerpen behandelen: 1. regie en arrangeren 2. innovatie Thematisch deel 3. Interactive sessies Voor we in 4 groepen in overleg gaan geeft Freya een toelichting op het thema regie. Vanuit de uitvoering is er behoefte aan afspraken over wie de regisseur is, wat is zijn verantwoordelijkheid, waarop kunnen we elkaar aanspreken. Aan de andere kant moet er duidelijkheid zijn in wat beleid verstaat onder de rol van regisseur/regie voeren. Er dient een visie te komen die breed gedragen wordt, omdat deze rol in het hele sociale domein terugkomt. Terugkoppeling sessie regisseren/arrangeren: Wencke Eijkelkamp doet de terugkoppeling van de eerste groep die het thema regisseren/arrangeren heeft besproken. Het is lastig om dit onderwerp vorm te geven. Er zijn verschillende beelden over de rol van regisseur. Regisseur kan ook een casemanager zijn. De rol van regisseur/casemanager kan bijvoorbeeld worden ingevuld door een wijkverpleegkundige die wél indicaties kan stellen maar niet uitvoerend is. Een casemanager is uitvoerend en moet invulling geven aan het plan en bewaken van termijnen. Evaluatie dient te gebeuren door 1 regisseur niet door meerdere mensen en/of door meerdere betrokken zorgaanbieders. Peter van Dalen geeft een terugkoppeling van de tweede groep die dit thema heeft besproken. Regie betekent vanuit de vraag kijken naar het matchend aanbod. Regie is belangrijk voor de verbindingen die gelegd moeten worden. Is regie dan coördinerend of beslissend? Hier zijn we nog niet uit. In eerste instantie regisseert de cliënt zelf en indien deze dat niet kan dan regisseert zijn netwerk. Vanuit financieel oogpunt is de gemeente de regisseur, vanuit expertise is de zorgaanbieder de regisseur. Wat is er nodig om deze rol goed in beeld te brengen? - Duidelijkheid en goede afspraken - Hoe wissel je informatie uit - Gebruik casuïstiek voor toetsing 2

3 Talina vult aan dat regisseur en casemanager veel op elkaar lijken. Om verwarring te voorkomen is het beter 1 term te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk uit te spreken. Gert dankt de groepen voor de terugkoppeling en geeft aan wat we met deze input gaan doen. Talina en Freya, beleidsontwikkelaars voor gemeente Lochem, gaan een stuk schrijven over hoe wij deze rol zien en wat wij verstaan onder regisseren/arrangeren. Daarna zullen we deze onderwerpen opnieuw ter bespreking voorleggen in de fysieke overlegtafel. Er kan een verschil ontstaan in de uitwerking hiervan voor Zutphen en Lochem. Terugkoppeling sessie innovatie: Henk Loman doet een eerste terugkoppeling. In zijn groep is besproken dat er slimme verbindingen gelegd moeten worden. Er dienst aansluiting te worden gezocht bij het veld. De gemeente dient speerpunten te formuleren en termijnen aan te geven waarop de werkgroep de fysieke overlegtafel informeert. Daisy Janssen geeft een terugkoppeling van haar groep. Innovatie is te verdelen in technische innovatie en sociale innovatie zoals bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers. Onzekerheden ten aanzien van ontwikkelingen remmen innovatie. Daarnaast moeten we nadenken over wat innovatie concreet voor de cliënt oplevert? Het is lastig om gelet op de onzekerheden te innoveren. Birgit Adolfsen koppelt terug dat in haar werkgroep is besproken dat we de samenwerking moeten opzoeken, het cliëntbelang staat voorop bij innovatie. We moeten uitvoerders aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Ook eigenaarschap vanuit wijken, dorpen is van belang. Corry vult aan dat dit proces ondersteund dient te worden. Gemeente zou bij burgers de beeldvorming moeten wijzigen, dat is ook innovatie. Gert dank de groepen voor de geleverde input. Deze input zal worden meegegeven aan de werkgroep Innovatie die we voor 30 november bij elkaar willen brengen. Na de pauze gaan we verder met het thematisch deel Technisch deel 2. Mededelingen - Erna Derksen t Plein/Delta Zutphen, zal in het volgend werkoverleg een presentatie geven over SROI. Gert vraagt de aanwezigen alvast na te denken over eventuele vragen/knelpunten die aanbieders hebben betreffende dit onderwerp. In januari dienen zorgaanbieders volgens de overeenkomst een totaalrapportage in te leveren over het aantal klachten. Aanbieders vragen of gemeente hiervoor een format kan aanleveren. Gert geeft aan dat deze vraag schriftelijk uitgezet gaat worden met een format erbij. 3

4 - Op onze uitvraag voor het leveren van spoedhulp hebben 3 organisaties gereageerd. Dat zijn dezelfde organisaties die ook in het fysieke overleg hebben aangegeven deze dienst te willen leveren. Met de betreffende zorgaanbieders worden concrete afspraken gemaakt. 4. Notulen vorige vergadering, 7 september - Corry Giesen heeft een inhoudelijke vraag naar aanleiding van de notulen. Hoe ver staat het met de toezichthouder vanuit de GGD? Gert geeft aan dat de ambtenaar bekend is, deze kan al ingeschakeld worden. De GGD is nu bezig om de procedure in beeld te brengen. - Freya koppelt n.a.v. de notulen terug dat het cliëntenonderzoek 2014 klaar is. Het onderzoek betreft de klanttevredenheid van cliënten die aanspraak hebben gemaakt op Wmo. - Jelly geeft aan dat aanbieders nu geen tevredenheidsonderzoek hoeven te doen. Freya geeft aan dat het wel belangrijk is om grip op kwaliteit te houden. Jelly geeft aan dat dit het best individueel te regelen is. We werken liever niet met lijstjes. In de werkgroep kwaliteit en monitoring wordt hier verder over gesproken. - Corry wil graag dat spoedopvang sneller onderzocht gaat worden. - De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld. 5. Terugkoppeling van de werkgroepen. - Werkgroep HH2 Daisy geeft een terugkoppeling; We hebben een verkenning gedaan in hoe we HH2 kunnen voegen in maatwerkvoorziening begeleiding (MvB). Er dienen aanvullende prestatiecodes te komen, de dienst zal iets breder moeten worden omschreven en dan gaan we kijken hoe we dit kunnen integreren in MvB. We hebben gekozen voor een naamswijziging; HH2 wordt Ondersteuning Thuis. Hanneke vult aan dat we dit jaar nog een besluit moeten nemen of we Ondersteuning Thuis kunnen integreren in MvB. Op 2 november hebben we een overleg. We werken er naar toe om op 30 november een stuk gereed te hebben voor de fysieke overlegtafel. Jelly vraagt of dit ook voor Zutphen geldt. Hanneke geeft aan dat dit enkel geldt voor HH2 in Lochem. Jelly geeft aan dat dit van korte duur zal zijn, omdat we straks nog verder gaan met het uitwerken van de MvB. Het onderdeel arrangeren moet ook aangepast en verwerkt worden in MvB. - Werkgroep Kwaliteit Suna geeft een korte stand van zaken over de uitvraag die we hebben gedaan aan aanbieders 2/3 heeft al stukken ingeleverd en 1/3 moet nog inleveren We zijn op dit moment bezig om de aangeleverde stukken te toetsen. Met zorgaanbieders die niet voldoen aan de eisen wordt contact opgenomen. Ook de zorgaanbieders die wel voldoen zullen hierover een bericht ontvangen. - Werkgroep bekostiging In de getekende overeenkomsten zijn tarieven opgenomen en wordt indexering niet genoemd. We hebben ervoor gekozen om de Nza tariefaanpassingen 2016 door te voeren in 2016 voor de gecontracteerde aanbieders. Na vaststelling van de tariefsaanpassing in de colleges van B&W ontvangen aanbieders hier bericht van. 4

5 6. Basismobiliteit Freya geeft een toelichting op dit onderwerp. De regio stedendriehoek en Heerde, Hattem hebben besloten het taxivervoer te decentraliseren naar de regio. Hier valt ook het vervoer van de Wmo doelgroep en leerlingenvervoer onder. Wij willen als gemeente Lochem zorgaanbieders die het vervoer zelf goed hebben geregeld via vrijwilligers initiatieven de kans bieden om dit te blijven doen. Daarnaast vragen wij aandacht voor de vragenlijst die is uitgegaan naar aanbieders en verzoeken aanbieders om deze op tijd te beantwoorden. Freya vraagt of er aan tafel organisaties zijn die vrijwilligers initiatieven hebben en dit in stand willen houden. Onder de aanwezigen zijn er geen aanbieders die dit soort initiatieven hebben. Henk Loman vraagt of het WLZ vervoer is meegenomen. Anders krijg je straks twee inefficiënte vervoersstromen. Jelly vraagt per wanneer dit uit de Wmo gehaald gaat worden. Freya geeft aan dat de decentralisatie van vervoer in gaat per januari Jacco vraagt hoe de privacy geborgd is omdat er in de uitvraag gewerkt is met geboortedatum en adresgegevens. Freya geeft aan dat duidelijk in beeld moet komen welke vervoersstromen er zijn. Het werken met adresgegevens geeft het totaal aan van vervoer vanaf één adres en voorkomt doublures. 7. Personeel/facturering/communicatie Organisaties die nog niet hebben gefactureerd wordt verzocht om facturen in te leveren zodat de gemeente een overzicht krijgt van de uitgaven. Anne geeft aan dat Zutphen een brief de deur uit heeft gedaan betreffende de achterstanden in facturering en dat daar goed op is gereageerd. Rogier geeft aan dat aanbieders binnen 4 weken na afloop dienen te factureren, dit lijkt hem duidelijk genoeg. Daarnaast vraagt Rogier of de bandbreedte terug kan. Doordat er niet met bandbreedtes wordt gewerkt worden sommige facturen afgekeurd. Jelly geeft aan dat het belangrijk is dat we het thema bekostiging opnieuw gaan bespreken in het fysieke overleg. Dit is nu te strak geregeld. Gert geeft aan dat we dit gaan behandelen in werkgroep Bekostiging. Rogier heeft een opmerking over communicatie bij het Plein. Hij geeft een voorbeeld waarbij een snelle indicatie gewenst was waarbij de betrokken consulent wegens vakantie afwezig was en de consulent niet vervangen werd. Indien een collega afwezig is dan dient er een vervanger te zijn. Momenteel is dit niet goed geregeld. De opmerking van Rogier zal worden teruggekoppeld naar het team (Plein). 8. Rondvraag Henk Loman vraagt naar het controleprotocol. In april is er een modelprotocol opgesteld. Half oktober zou er door een werkgroep met NBA en IZA een voorbeeldprotocol worden rondgestuurd. Op dit moment is het protocol nog niet ontvangen. Henk geeft aan dat het IZA en Rotterdam een voorbeeld protocol hebben. Voorkeur gaat uit naar het IZA protocol. Henk geeft aan dat het IZA-protocol beter aansluit bij onze overeenkomsten. Gert geeft aan dat de gemeente Lochem ook met de accountant in overleg is over het controleprotocol. We komen er op terug. Jelly vraagt of het mogelijk is dit via mail te laten weten. 5

6 - Jelly heeft een aantal vragen over de eindevaluatie. Hoe gaan we dat doen, op welke manier, gaan we dit jaar of volgend jaar van start? Moeten we dit behandelen in werkgroep Kwaliteit. Indien we dit jaar nog een eindevaluatie moeten inleveren dan horen we dat graag op tijd. Gert wil dit bespreken in de werkgroep kwaliteit en monitoring en zal nog aangeven hoe we hier mee om gaan voor dit jaar. - Henk vraagt of de PGB tarieven zijn vastgesteld? Deze zijn nodig voor de SVB. Gert gaat intern in overleg of wij dit gaan indexeren. Hij hoopt hier voor 1 november antwoord op te hebben. Aanbieders ontvangen via mail bericht over. - Tot slot vraag Jacqueline hoe de deelnemers de nieuwe opzet van het fysieke overleg ervaren? Aanbieders reageren dat de nieuwe opzet inspirerend is, bevalt goed. Er zijn ook vragen: wat gaat het ons opleveren en hoe dragen we thema s aan. Gert geeft aan dat dat ter plekke kan. Thema s die we in komende overleggen gaan behandelen zijn 1 plan en bekostiging. 9. Sluiting Gert dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Actiepuntenlijst fysieke overlegtafel van 19 oktober Datum Onderwerp Actie Wie Termijn werkgroep Innovatie Deelnemers werkgroep bekend. Opdracht met speerpunten opstellen. Eerste bijeenkomst plannen voor 30 november. S. Kavak/ G. Jansen Spoedopvang/crisisopvang Afspraken met 3 aanbieders vastleggen. G. Jansen Toezichthouder WMO Toelichting op de werkwijze/procedure toezichthouder WMO (GGD) naar zorgaanbieders sturen G. Jansen z.s.m Vervanging bij afwezigheid consulenten Zutphen Zorgen voor vervanging consulenten Anne De Vries Communicatie naar zorgaanbieders Communicatie over de volgende onderwerpen: G. Jansen z.s.m. Controleprotocol verantwoording Tarieven 2016 Indexering PGB

Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen

Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 7 september 20 Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, Raadzaal Aanwezigen; Gem. Lochem De heer Gert

Nadere informatie

Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen

Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 29 juni 20 Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, Raadzaal Aanwezigen; Gem. Lochem Gert Jansen (voorzitter)

Nadere informatie

Notulen zevende fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen

Notulen zevende fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Notulen zevende fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 30 maart 20 Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, raadzaal Aanwezigen; Gem. Lochem Mevrouw

Nadere informatie

Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 25 januari 2016

Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 25 januari 2016 Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 25 januari 2016 Tijdstip: 15:30 uur tot 17:00 uur Locatie: Zaal Verwolde, gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8, Lochem Voorzitter: Gert Jansen Notulen: Bram

Nadere informatie

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 18 mei 20 Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, Verwolde/Ampsen Aanwezigen; Gem. Lochem Gert Jansen

Nadere informatie

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg

Trajectum Mevrouw Netty Witmer Humanitas DMH Mevrouw Martine van de Voorde Zes op Maat De heer Rogier Lindenberg Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden gemeente Lochem en Zutphen Datum: 18 mei 20 Tijd: 14:00 uur 16:30 uur Locatie: gemeentehuis Lochem, Verwolde/Ampsen Aanwezigen; Gem. Lochem Gert Jansen

Nadere informatie

Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden Gemeente Lochem en Zutphen

Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden Gemeente Lochem en Zutphen Notulen fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden Gemeente Lochem en Zutphen Datum: 23 juni 2014 Tijd:09:00 uur 12:00 uur Locatie: Gemeentehuis Lochem, raadzaal Aanwezigen; Gemeente Lochem (voorzitter)

Nadere informatie

Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen

Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum: 30 juni 2016 Tijd: 09:30-11:00 uur

Nadere informatie

Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen

Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum: 9 februari 2017 Tijd: 09:00 10:30 uur

Nadere informatie

Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen

Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum: 15 december 2016 Tijd: 09:00-10:30

Nadere informatie

Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 19 juni 2017

Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 19 juni 2017 Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 19 juni 2017 Tijdstip: 15:30 uur tot 17:00 uur Locatie: Zaal Verwolde, gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8, Lochem Voorzitter: Gert Jansen Notulen: Bram van

Nadere informatie

Notulen tweede fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden Gemeente Lochem en Zutphen. Mevrouw Carla van Amerongen (vervanging A.

Notulen tweede fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden Gemeente Lochem en Zutphen. Mevrouw Carla van Amerongen (vervanging A. Notulen tweede fysieke overlegtafel bestuurlijk aanbesteden Gemeente Lochem en Zutphen Datum: 4 juli 2014 Tijd: 09:00 uur 12:00 uur Locatie: Gemeentehuis Lochem, zaal de Voorst Aanwezigen; Gem.Lochem (voorzitter)

Nadere informatie

Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 5 september 2016

Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 5 september 2016 Notulen fysiek overleg inkoop Sociaal Domein d.d. 5 september 2016 Tijdstip: 15:00 uur tot 17:00 uur (tijdstip aanvang half uur vervroegd) Locatie: Raadszaal, gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8, Lochem Voorzitter:

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014.

VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. VERSLAG EN ACTIELIJST 3 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 8 augustus 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. VERSLAG 5 e Fysieke Overlegtafel Wmo Innovatie 21 april 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij weergegeven

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Tabel Overzicht met vraag en antwoord Nr. Vraag Antwoord 1. Wat is het doel en

Nadere informatie

Evaluatie Fysieke Overlegtafel en opzet Fysieke Overlegtafel vanaf 1 januari 2017

Evaluatie Fysieke Overlegtafel en opzet Fysieke Overlegtafel vanaf 1 januari 2017 Evaluatie Fysieke Overlegtafel en opzet Fysieke Overlegtafel vanaf 1 januari 2017 Met de bestuurlijke aanbesteding in de gemeente Lochem van de Wmo 2015 is een COB structuur afgesproken waarin Communicatie,

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Cluster: Geen Team: Jeroen opent vergadering

Cluster: Geen Team: Jeroen opent vergadering Cluster: Geen Team: Notulen: Fysieke overlegtafel Ondersteuning Datum: 21-03-2016 Tijd: 9.30 tot 12.00 uur Plaats: Het Knooppunt Aanwezig: Afwezig: Notulist: Marielle Smeets Jeroen opent vergadering 1)

Nadere informatie

1. Opening Hélène van der Veer opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er volgt een voorstelrondje.

1. Opening Hélène van der Veer opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Er volgt een voorstelrondje. Fysieke overlegtafel Aanwezig Marja Kraakman en Marije v.d. Valk (Activite); Jacqueline Bos (Topaz); Mart Meeuwsen (De Notulist C. van Tongeren/M. Verhave Binnenvest); Frank Hofland (HOZO-Hillegom); Anne-Fleur

Nadere informatie

Voor deelnemers aan de 3e Fysieke Overlegtafel Wmo Innovatie: zie presentielijst (bijlage bij verslag).

Voor deelnemers aan de 3e Fysieke Overlegtafel Wmo Innovatie: zie presentielijst (bijlage bij verslag). VERSLAG 3 e Fysieke Overlegtafel Wmo Innovatie 17 februari 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij weergegeven

Nadere informatie

ZGW : 27590. Voorstelronde De aanwezigen stellen zich kort voor. Het overzicht van aanwezige organisaties is opgenomen in de bijlage.

ZGW : 27590. Voorstelronde De aanwezigen stellen zich kort voor. Het overzicht van aanwezige organisaties is opgenomen in de bijlage. Aanwezig namenlijst laatste pagina Afwezig Kenmerk ZGW : 27590 Datum Notulen Door 13 april 2016 Henny Jansen Datum Vergadering Vergadering van 12 april 2016 Aftrap Mevrouw Bouchier, projectleider van de

Nadere informatie

Individuele Begeleiding per Bijeenkomst Leidse regio 20 juni 2017

Individuele Begeleiding per Bijeenkomst Leidse regio 20 juni 2017 Individuele Begeleiding per 2018 Bijeenkomst Leidse regio 20 juni 2017 2 Inhoud presentatie Aanleiding analyse bestuurlijk contracteren Waar knelt het / kan het beter Scope en vertrekpunten gemeenten voor

Nadere informatie

De heer Teunissen stelt voor het verslag van de vorige fysieke overlegtafel per pagina te bespreken.

De heer Teunissen stelt voor het verslag van de vorige fysieke overlegtafel per pagina te bespreken. Verslag Vierde fysieke overlegtafel Dinsdag 16 september 2014 17.00 19.15 uur Gemeentehuis Houten Aanwezigen: mevrouw Aelemans (Wmo Raad IJsselstein), de heer Baljon (Vitras), mevrouw Bassa (Vereniging

Nadere informatie

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland

Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Voorbereiding WMO en Jeugdhulp 2018 in Midden Holland Informatiebijeenkomst Agenda: 1. Opening en welkom 2. Inkoop 2018-2020 3. Administratieve afstemming regio Midden Holland 4. Handboek inzet ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland

Vragen en antwoorden over het Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland Vragen en antwoorden over het Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland Nr Stakeholder Opmerking Reactie 1 Zorgaanbieder Als landelijk werkende zorgaanbieder zijn wij erg bevreesd dat elke (regio)gemeente

Nadere informatie

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep

Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Besluiten en actiepunten Contracttafel HBH 2015, Middag Groep Datum: 23-09-2015 Tijd: 13:00 14:30 uur Aanwezig: Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Verslag 27 mei 2015 3. Interactief rondje langs de velden:

Nadere informatie

FYSIEKE OVERLEGTAFEL KATWIJK,

FYSIEKE OVERLEGTAFEL KATWIJK, FYSIEKE OVERLEGTAFEL KATWIJK, 06-12-2016 Aanwezig: M. Kraakman (Activite), P. de Gier (Gemiva), H. de Wit, (De Brug), J. van Hulsen (De Binnenvest), C. Overkamp (GGZ Rivierduinen), M. Zwart (Welzijn Teylingen),

Nadere informatie

Versie 1.0, 20 april 2016

Versie 1.0, 20 april 2016 VERSLAG 2 e Fysieke Overlegtafel Wmo 20 april 2016 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden- Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij weergegeven via

Nadere informatie

: Factoren die al dan niet van invloed zijn voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring 2016 Sociaal Domein Kempengemeenten

: Factoren die al dan niet van invloed zijn voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring 2016 Sociaal Domein Kempengemeenten Uw kenmerk : GRSK Aan de leden van de raad Ons kenmerk : Datum : 21 februari 2017 Behandeld door : dhr. T.A.W.A. Pulles Afdeling : Bedrijfsvoering en Publiekszaken Onderwerp : Factoren die al dan niet

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Outcome meten? Klanten bepalen!

Outcome meten? Klanten bepalen! Outcome meten? Klanten bepalen! Plan van Aanpak MO, fase II: Herstel en Rehabilitatie Eigen Kracht Ervaringsdeskundigheid Zelfmanagement Gemeente regisseert Het gaat om de resultaten van het proces = Outcome

Nadere informatie

Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016

Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016 Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016 Aanwezig: Maarten Hoek, Plv. Voorzitter Alize van Engelen, Secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Peter Haas Alie

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

Fysieke overlegtafel Gemeente Katwijk en ISD Bollenstreek. Wmo Lisse,

Fysieke overlegtafel Gemeente Katwijk en ISD Bollenstreek. Wmo Lisse, Fysieke overlegtafel Gemeente Katwijk en ISD Bollenstreek Wmo 2015 Lisse, 01-03-2016 Aanwezig: Mw. M. Kraakman (Activite), Mw. M. Haveman (GGZ Rivierduinen), Mw. I. van Wijnen (Marente), Mw. M. Haasnoot

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Aanwezig : zie presentielijst Afwezig : zie presentielijst

Aanwezig : zie presentielijst Afwezig : zie presentielijst ** Verslag : Fysieke overlegtafel Resultaatsovereenkomst Begeleiding Brabantse Wal Datum : 18 mei 2015 Tijd : 10.30 uur Locatie : gemeentehuis Steenbergen Onderwerp : uitvoering resultaatsovereenkomst

Nadere informatie

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Naar aanleiding van de uitspraken door Centrale Raad van Beroep

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezigen dorpsraad: Rene Derksen, Susan Dikker, Jurgen Thijssen, Marian Trommelen Overige aanwezigen:

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST

CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen 16 september 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit

Nadere informatie

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 BW&O en Begeleiding plenaire sessie fysieke overlegtafel

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 BW&O en Begeleiding plenaire sessie fysieke overlegtafel Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 BW&O en Begeleiding plenaire sessie fysieke overlegtafel Donderdag 1 juni 2017 9.00-12.00 uur (inloop vanaf 8.45) Stadskantoor gemeente Dordrecht, Spuiboulevard

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 25 juni 2014 Vergaderdatum 21 mei 2014 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: dames Bakhuizen, Van den Dorpel, Van Haasteren,

Nadere informatie

1. Opening /vaststellen agenda

1. Opening /vaststellen agenda Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 22 juni 2016 Aanwezig: Maarten Hoek, plv. Voorzitter Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke

Nadere informatie

Concept verslag 2 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen

Concept verslag 2 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen Concept verslag 2 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 6 oktober 2015 van 14.30 tot 16.00 uur Kamer 4/5 Rhenen. Aanwezig: Andre Groenewegen

Nadere informatie

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 Begeleiding plenaire sessie fysieke overlegtafel

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 Begeleiding plenaire sessie fysieke overlegtafel Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 Begeleiding 20160825 plenaire sessie fysieke overlegtafel Donderdag 25 augustus 2016 9.00-10.15 uur Stadskantoor Gemeente Dordrecht Voorzitter: Anoek Huigen

Nadere informatie

Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo

Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Notulen Fysieke overlegtafel Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Datum: dinsdag 12 augustus 2014 Tijd: 16.00-19.00 uur Locatie: Gemeentehuis Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam agendapunt

Nadere informatie

Versie 1.0, 3 mei 2017

Versie 1.0, 3 mei 2017 CONCEPTVERSLAG 1 e Fysieke Overlegtafel Wmo 2017 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden- Holland (NSDMH), worden in dit verslag als partij weergegeven via

Nadere informatie

4. Evaluatie vorig overleg De Gemeente kijkt terug op een vruchtbaar overleg; onder de zorgaanbieders heerst een neutrale stemming.

4. Evaluatie vorig overleg De Gemeente kijkt terug op een vruchtbaar overleg; onder de zorgaanbieders heerst een neutrale stemming. VERSLAG EN ACTIELIJST 2 e (reguliere) fysieke overlegtafel Jeugd 1 juli 2014. Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en Opvang 2016 Derde plenaire sessie, fysieke overlegtafel

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en Opvang 2016 Derde plenaire sessie, fysieke overlegtafel Verslag Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en Opvang 2016 Derde plenaire sessie, fysieke overlegtafel Maandag 23 maart 2015 09.00 uur 12.00 uur Stadskantoor gemeente Dordrecht Voorzitter: mevr.

Nadere informatie

VERSLAG: BESPREKING MET DE WMO-RADEN GEMEENTE; DALFSEN, OMMEN, RAALTE, STAPHORST EN ZWARTEWATERLAND

VERSLAG: BESPREKING MET DE WMO-RADEN GEMEENTE; DALFSEN, OMMEN, RAALTE, STAPHORST EN ZWARTEWATERLAND VERSLAG: BESPREKING MET DE WMO-RADEN GEMEENTE; DALFSEN, OMMEN, RAALTE, STAPHORST EN ZWARTEWATERLAND OVER: AANBESTEDING HULP BIJ HET HUISHOUDEN TIJD EN PLAATS: 26 JUNI 2013 OM 19.30 UUR OP HET GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Verslag Fysieke Overlegtafel. Katwijk, 6 september 2016

Verslag Fysieke Overlegtafel. Katwijk, 6 september 2016 Verslag Fysieke Overlegtafel Katwijk, 6 september 2016 Aanwezig: M. Zebregs (DSV), J. Bos (Topaz), P. de Gier (Gemiva), J. v. Wijnen (Marente), J. v. Malestein ( s Heerenloo), H. de Wit (De Brug), A. Klein

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2015 / 2016

Inkoop Wmo 2015 / 2016 Inhoudsopgave Inkoop Wmo 2015 / 2016 Antonie de Vlieger 12 juni 2014 Samenwerking jeugd / regio Beleidsuitgangspunten Vertaald in beslispunten inkoop Regionaal tijdspad Knelpunten / discussiepunten Samen

Nadere informatie

Verslag 3 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen

Verslag 3 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen Verslag 3 de fysieke overlegtafel Concept Overeenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2016 Gemeente Rhenen Donderdag 29 oktober 2015 van 14.00 tot 16.15 uur Kamer 4/5 Rhenen. Aanwezig: Andre Groenewegen (Lelie

Nadere informatie

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Inkoop Wmo Maatwerkvoorziening Bestuurlijke aanbesteding gemeente Edam Volendam: Adviestafel 3/10/2016 Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Agenda Adviestafel 3/10/2016 Welkom-

Nadere informatie

Beheersbaar uitvoeren van de Wmo

Beheersbaar uitvoeren van de Wmo Beheersbaar uitvoeren van de Wmo Almere, 23 april 2013 Marvin Hendrikse Adjunct Directeur Stipter Andere ogen en oren van de stad Gehele (administratieve) uitvoering: En Stipter doet meer Toewijzing zorg

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 september 2014 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Nieuwkoop

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST 4e Fysieke Overlegtafel Jeugd van 10 juni 2015

CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST 4e Fysieke Overlegtafel Jeugd van 10 juni 2015 CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST 4e Fysieke Overlegtafel Jeugd van 10 juni 2015 Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 14 de plenaire sessie fysieke overlegtafel

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 14 de plenaire sessie fysieke overlegtafel Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 14 de plenaire sessie fysieke overlegtafel Donderdag 19 november 2015 9.30-11.30 uur Stadskantoor Gemeente Dordrecht Voorzitter: Melis Jan van Heerikhuize

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Betreft: Vergadering van 20 juni 2017, locatie Wijkcentrum de Dommel, aanvang uur tot uur.

Betreft: Vergadering van 20 juni 2017, locatie Wijkcentrum de Dommel, aanvang uur tot uur. gemeente Eindhoven Sociaal Domein Support, Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit 1 Behandeld door mw. C.H. van Keulen Inboeknummer S Verslag Ontwikkeltafel Jeugd Betreft: Vergadering van 20 juni 2017,

Nadere informatie

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld.

Verslag. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Vaststelling agenda De agenda wordt vastgesteld. Verslag Bijeenkomst : Cliëntenraad Beuningen Datum : 15 mei 2017 Tijd : 19.30-21.30 uur Locatie : kamer 17 Voorzitter : Jan Revenberg Notulist : Thea Verduijn-Otten Kenmerk : INT17.0353 Kenmerkcode : *INT17.0353*

Nadere informatie

Hulp bij Huishouden 1 22,05 per uur 7 HH1 Hulp bij Huishouden 2 24,94 per uur 6 HH2 Hulp bij Huishouden 3 27,30 per uur 100 HH3

Hulp bij Huishouden 1 22,05 per uur 7 HH1 Hulp bij Huishouden 2 24,94 per uur 6 HH2 Hulp bij Huishouden 3 27,30 per uur 100 HH3 Samenvatting Nieuwsbrieven 2 t/m 7: januari t/m april 2016 Eigen bijdrage 1. Aanlevering en opvoering eigen bijdrage bij het CAK Wij verzoeken u om voor 2015 en voor 2016 de eigen bijdragen op te blijven

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Verslag Overlegtafel Beschermd Wonen 3de ronde d.d. 27.11.2014 Aanwezig namens de Gemeente Eindhoven: * Dhr. P. Van Emden (Projectleider en Voorzitter)

Nadere informatie

Versie 1.0, 19 augustus 2015

Versie 1.0, 19 augustus 2015 CONCEPTVERSLAG voorbespreking Fysieke Overlegtafel Wmo HbH 19 augustus 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp

Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp Welkom Agenda Plaats van de BackOffice NSDMH in proces Jeugdhulp Facturatie/ declaratie Bevoorschotting Management informatie Verantwoordingsinformatie

Nadere informatie

1. Voorstel Declareren

1. Voorstel Declareren Aan Deelnemers Fysieke Overlegtafel - Begeleiding Van ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk Onderwerp len aanpassing deelovereenkomst/ bijlagen/werkafspraken Begeleiding Datum Fysieke overlegtafel 26 september

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding

werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding verslag Onderwerp: Datum: Locatie: werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding 21 juni 2017; 9.00-11.00 uur Raadzaal gemeente Zuidplas ( Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk

Nadere informatie

Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Haarlem 23 maart 2017 1 Agenda/Inhoud 1. Aanleiding en doel van het onderzoek 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE

MANAGEMENTRAPPORTAGE MANAGEMENTRAPPORTAGE Totaaloverzicht Hulp bij het Huishouden (ZIN & PGB) en WRV Onderdeel Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura Utrechtse Heuvelrug Gemiddelde WMO gemeenten Betaald voorschot gemeente

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

: Chantal, Daniëlle, Hanneke, Henk, Linda, Mary, Mirèse, Nicole, Wanda, Frank Weijkamp : Petra te Selle, Heidi, Jitske

: Chantal, Daniëlle, Hanneke, Henk, Linda, Mary, Mirèse, Nicole, Wanda, Frank Weijkamp : Petra te Selle, Heidi, Jitske Notulen d.d. 27 februari 2013 Aanwezig Afwezig Gasten : Chantal, Daniëlle, Hanneke, Henk, Linda, Mary, Mirèse, Nicole, Wanda, Frank Weijkamp : Petra te Selle, Heidi, Jitske : Bernadette 1. Opening Hanneke

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 8 mei 2017 om 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezig: Afwezig: Gast: Anita Gerritsen, Rene Derksen, Hans Hofs, Marian Trommelen Ellen van Hierden,

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Versie 1.2, 6 mei CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST 3e Fysieke Overlegtafel Jeugd van 6 mei 2015

Versie 1.2, 6 mei CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST 3e Fysieke Overlegtafel Jeugd van 6 mei 2015 CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST 3e Fysieke Overlegtafel Jeugd van 6 mei 2015 Algemene aanwijzingen: -de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo

C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo C O N C E P T N O T U L E N FOT Dongemond Inkoop Maatwerkvoorzieningen AWBZ-Wmo Datum: dinsdag 8 juli 2014 Tijd: 16.00-19.00 uur Locatie: Activiteitencentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, 4904 CA Oosterhout

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

De website begint vorm te krijgen. Per mail wordt aangegeven als er nieuwe informatie op geplaatst wordt.

De website  begint vorm te krijgen. Per mail wordt aangegeven als er nieuwe informatie op geplaatst wordt. Plenair overleg WMO 18 februari 15.00 16.30 uur Gemeentehuis Heerhugowaard Raadzaal 01. Opening en mededelingen Marleen Wijnker opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mededelingen: Mechteld Beentjes

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3 Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3 Hier komt tekst Ingangsdatum 1 januari 2015 Hier komt ook tekst Agenda 9.00 9.15 uur Opening 9.15 9.30 uur Bespreking verslag vorige overlegtafel

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek en Loerbeek d.d. 19 oktober 2015 om 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezig: Harry Jansen (voorzitter), Anita Gerritsen, Carlo Heuveling, Anita Derksen, José Miedema,

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder

Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder Bestuurlijk aanbesteding Wmo 2017 en verder Ferry Middelink, Senior inkoopadviseur Coördinatie Aanbestedingen / afdeling Bedrijfsvoering Waarom aanbesteden? Begin 2016 zijn de gemeente Purmerend en Beemster

Nadere informatie

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2 Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2 Hier komt tekst Ingangsdatum 1 januari 2015 Hier komt ook tekst Agenda 9.00 9.15 uur Opening 9.15 9.30 uur Terugkoppeling van de openstaande

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist 1

Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist 1 Verslag bijeenkomst Zorg om Tafel WMO-Begeleiding Datum : dinsdag 14 februari 2017, 10.00 uur Locatie : Nieuwe Raadzaal Gemeentehuis Zeist, Het Rond 1 te Zeist Nr. Onderwerp 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie