Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe"

Transcriptie

1 Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 15 november 2013 doc. nr.:

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 Doel 3 Wat is buurtbemiddeling? 3 Werkwijze evaluatie 3 Opbouw evaluatienota 3 2. Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 4 Aanleiding 4 Organisatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe 4 Werkwijze 4 Financien 5 Samenwerking 5 3. Doelstellingen en achtergrondinformatie bemiddelingstrajecten 7 Wat wilden we bereiken en hebben we dat bereikt? 7 Achtergrond bemiddelingstrajecten 7 Resultaat bemiddelingstrajecten en tevredenheid 7 4. Conclusies en aanbevelingen 10 Conclusies 10 Aanbevelingen 10 Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 2 van 10

3 1. Inleiding In 2011 is door de gemeenteraad van Olst-Wijhe de beleidsnota Integrale Veiligheid vastgesteld. In deze nota is geconstateerd dat het in Olst-Wijhe ontbrak aan een eenduidige aanpak/verantwoordelijkheid in overlastsituaties en burenconflicten die niet direct een relatie hebben met huurachterstanden en maatschappelijke problemen maar meer een gevolg zijn van botsende leefstijlen. Bij zowel de politie, woningcorporatie als gemeente bestond de wens om een meer eenduidige aanpak in dergelijke situaties te hanteren. Om die reden is in 2011 een pilotproject buurtbemiddeling gestart die vervolgens heeft geleid tot het project buurtbemiddeling dat op 2 april 2012 van start is gegaan en eind 2013 geëvalueerd wordt. Deze evaluatie ligt nu aan u voor. Doel Het doel van deze notitie is inzicht geven in de resultaten van het project en de effecten. Daarnaast geeft deze notitie ook inzicht in het oordeel van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het project buurtbemiddeling. Wat is buurtbemiddeling? Waar mensen met elkaar samenleven, ontstaan ook conflicten en irritaties. In het meest gunstige geval lossen mensen deze irritaties en conflicten samen op. In de praktijk blijkt dit niet altijd zo te werken en daarom is buurtbemiddeling opgericht. Dit is een laagdrempelige organisatie waar mensen die in een conflictsituatie zitten met buren zich kunnen melden. Mensen krijgen in eerste instantie advies hoe zij zelf het conflict kunnen oplossen, als zij hier nog geen poging toe hebben gedaan. Is deze poging niet gelukt, dan volgt een gesprek met vrijwillige bemiddelaars die kunnen bemiddelen in de situatie. Buurtbemiddeling is toegankelijk voor alle inwoners van onze gemeente die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren of buurtgenoten. Door middel van buurtbemiddeling kunnen buren en buurtgenoten hun conflicten nu en in de toekomst zelf met elkaar oplossen. Voorwaarde is wel dat beide partijen vrijwillig willen deelnemen aan de bemiddeling. Voor het bemiddelen worden getrainde, onafhankelijke vrijwilligers ingezet die naar het verhaal van beide partijen luisteren. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. De grootste meerwaarde van het project buurtbemiddeling is wat mij betreft dat de zelfredzaamheid van de huurders en bewoners wordt vergroot. Doordat er sprake is van mediation door vrijwilligers moeten huurders zelf aan de slag en zelf bepalen wat voor hun belangrijk is en hoe ze het willen oplossen. Daarmee leveren we bijdrage aan participatie van de burgers en helpen we hen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een tweede meerwaarde zal zich nog meer ontwikkelen. De woonconsulenten van SallandWonen kunnen lichtere klachten doorsluizen naar Buurtbemiddeling en hun tijd vervolgens besteden aan de zwaardere gevallen, die we steeds meer krijgen door onder andere het meer zelfstandig blijven en gaan wonen van mensen met een lagere zorgindicatie ook vanwege psychische problemen Manager Wonen - SallandWonen Werkwijze evaluatie Jaarlijks worden in de stuurgroep, waar alle samenwerkingspartijen in vertegenwoordigd zijn, prestatieafspraken gemaakt. Twee keer per jaar rapporteert buurtbemiddeling over de voortgang van deze afspraken in de stuurgroep. Specifiek voor deze evaluatie is een rapportage opgesteld over de periode van 2 april 2012 tot en met augustus Op basis van deze rapportage en input van de samenwerkingspartners is deze evaluatie tot stand gekomen. Grafieken en tabellen die gebruikt zijn in deze evaluatie komen uit de rapportage van buurtbemiddeling Olst-Wijhe. Opbouw evaluatienota In hoofdstuk twee kijken we kort terug naar de aanleiding voor buurtbemiddeling. Ook kijken we naar de organisatie van buurtbemiddeling in Olst-Wijhe, de manier van werken, de financiering van het project, maar ook naar de samenwerking tussen partijen. Hoofdstuk drie gaat in op de doelstellingen en resultaten. In dit hoofdstuk is ook informatie over de achtergronden van de bemiddelingstrajecten en de tevredenheid van de klanten van buurtbemiddeling te vinden. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van deze evaluatie zijn te vinden in hoofdstuk vier. Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 3 van 10

4 2. Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Aanleiding In de beleidsnota Integrale Veiligheid van de gemeente Olst-Wijhe is ervoor gekozen om op een aantal thema s intensiever beleid te voeren. Een van deze thema s was het thema burenoverlast. Terugblik De gemeente signaleerde dat zij vaker werd betrokken bij burenconflicten, de oorzaken van deze conflicten waren verschillend en kwamen in de verschillende kernen voor. Ook de politie en woningcorporatie probeerden te bemiddelen en de burger vroeg de gemeente regelmatig om handhavend op te treden. Of er nu daadwerkelijk sprake was van een stijging van deze conflicten was niet duidelijk. Wat wel duidelijk was, was dat de gemeente, de woningcorporatie en ook de politie steeds meer tijd kwijt waren aan het bemiddelen tussen zogenaamde huis-, tuin- en keukengeschillen. Daar kwam nog bij dat de Buurtbemiddeling Olst-Wijhe investeert in en bevordert communicatie tussen bewoners. Zij leren bewoners om te gaan met conflicten en bevorderen het besef zelf (mede)verantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid in hun buurt. Bewoners krijgen meer begrip voor buurtgenoten hun leefgewoonten en achtergrond. Dat verbetert de sociale samenhang in de buurt en heeft een structureel positief effect op de leefbaarheid in de wijk. Stuurgroeplid Politie tijdsinvestering vaak niet tot het gewenste resultaat leidde: het oplossen van het conflict. Partijen hadden de behoefte aan een eenduidige aanpak/verantwoordelijkheid in burenconflicten rond de huis-, tuin- en keukengeschillen. SallandWonen en de gemeente hebben vervolgens de handen inéén geslagen en hebben besloten het project buurtbemiddeling gezamenlijk te financieren. Beoogde Effect De inwoners van de gemeente wonen op een prettige manier samen en lossen problemen zoveel mogelijk onderling op. Daar waar dit niet werkt bekijken de veiligheidspartners op welke manier zij hierop in kunnen/moeten zetten. Organisatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe Vanuit praktische en kostenefficiënte overwegingen is ervoor gekozen om aan te sluiten bij buurtbemiddeling Deventer. Buurtbemiddeling Olst-Wijhe maakt gebruik van de faciliteiten van Deventer maar is wel herkenbaar en bereikbaar als buurtbemiddeling Olst-Wijhe. Op deze manier kunnen trainingen etc. gezamenlijk worden ingekocht en kunnen methodieken die in Deventer al zijn ontwikkeld, gebruikt worden door Olst-Wijhe. Buurtbemiddeling werkt met vrijwillige buurtbemiddelaars en twee betaalde krachten, de coördinator en de administratief medewerker (samen 5,5 uur per week). Door de samenwerking met buurtbemiddeling Deventer is buurtbemiddeling Olst-Wijhe in ieder geval 4 dagen per week tot uur bereikbaar. De vrijwillige buurtbemiddelaars zijn allemaal afkomstig uit onze gemeente. Zij hebben na de selectie allemaal een opleiding gevolgd en volgen elk jaar een verdiepingstraining. In de beginfase hebben de nieuwe bemiddelaars van Olst-Wijhe samengewerkt met ervaren bemiddelaars uit Deventer. Buurtbemiddeling Olst-Wijhe kent een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners SallandWonen, de politie, Raster Deventer, de gemeente Olst-Wijhe en de projectcoördinator buurtbemiddeling. De stuurgroep bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het project. Werkwijze Een bemiddelingstraject bestaat uit verschillende fases. Tijdens of na elke fase kan tot een oplossing gekomen worden. Elk traject start met een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen mensen tips hoe zij zelf het gesprek aan kunnen gaan met de buren. Soms is dit voor mensen al voldoende om tot een Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 4 van 10

5 oplossing te komen. Met de melder wordt afgesproken dat hij/zij terugbelt om het resultaat terug te koppelen. Als een terugkoppeling uitblijft, neemt buurtbemiddeling contact op. In sommige gevallen is een zaak niet geschikt voor buurtbemiddeling bijvoorbeeld als er sprake is van psychiatrische problemen of mogelijk risico op verstoring van de openbare orde/ernstige strafbare feiten. In dergelijke gevallen verwijst buurtbemiddeling door naar het lokale netwerk. Het uitgangspunt is steeds om mensen zoveel als mogelijk zelf de eigen problemen op te laten lossen, als een bemiddelingsgesprek nodig is om mensen te ondersteunen dan wordt het bemiddelingsgesprek gevoerd, altijd onder begeleiding van twee buurtbemiddelaars. In dit gesprek worden afspraken gemaakt, deze worden op papier vastgelegd. Een vast onderdeel van de afspraken is hoe men handelt op het moment dat er weer overlast wordt ervaren. Als de tweede partij bemiddeling weigert, blijft de melder met een vervelende situatie zitten. In dergelijke gevallen wordt coaching aangeboden om zo goed mogelijk met de situatie om te leren gaan. Wij verwachten van onze inwoners dat zij eventuele irritaties en conflicten met buren zelf oplossen. Niet iedere inwoner is in staat om zelfstandig zo n gesprek te voeren. Nu buurtbemiddeling er is, is er een organisatie die buren ondersteunt in conflictoplossing. Hierdoor kunnen mensen conflicten in een vroeg stadium zelf oplossen. Dit voorkomt dat conflicten escaleren en dat er een onwenselijke situatie ontstaat in een buurt die mogelijk leidt tot problemen in de openbare orde of onrust. Stuurgroeplid gemeente Olst-Wijhe Zes weken na een bemiddelingsgesprek wordt een nazorggesprek gevoerd. De bemiddelaar neemt contact op met beide partijen en vraagt naar de tevredenheid Financiën Buurtbemiddeling Olst-Wijhe werkt met een begroting van ,-. Zowel SallandWonen als de gemeente financieren dit project voor 50%. Beide organisaties zijn van mening dat zij beide een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de leefbaarheid in de kernen. Daarnaast betekent de aanwezigheid van een project als buurtbemiddeling dat de medewerkers van de eigen organisatie zich kunnen richten op de eigen taken en niet steeds een rol spelen in de conflictoplossing tussen buren onderling. Samenwerking Zowel de politie, gemeente en SallandWonen zijn enthousiast en positief over de samenwerking. Het project draait nu nog maar korte tijd in de gemeente en behaalt goede resultaten. Partijen hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in het laten slagen van het project. Vooral de vrijwilligers die opleidingen en cursussen hebben gevolgd hebben zich met hart en ziel ingezet. Het project draait goed. De politie is blij met buurtbemiddeling. Zij signaleert dat de politie vaak wordt ingeschakeld als er onenigheid tussen buurtgenoten is. Dit heeft een negatieve invloed op de sfeer en leefbaarheid in de wijk. Bovendien is er een risico op escalatie. Veel tijd van de wijkagenten ging verloren in de bemiddeling tussen buren terwijl dit vaak niet een gewenste oplossing had. Niets doen was ook geen optie want het probleem en daarmee het risico op escalatie bleef bestaan. Nu buurtbemiddeling Olst-Wijhe er is, heeft de wijkagent meer tijd om andere wijkzaken op te pakken. SallandWonen geeft ook aan dat een meerwaarde van de samenwerking is dat burgers niet kunnen shoppen bij verschillende partijen totdat een van de partijen het probleem gaat oplossen. Burgers moeten ook echt zelf aan de slag en kunnen zich niet meer verschuilen achter instanties. Het is goed dat partijen gezamenlijk (politie, gemeente, corporatie en bewoners) de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in kernen, dorpen en buurten vasthouden. In deze kernen is namelijk ook een mix van huurders en kopers. Het is goed dat al deze mensen bij een organisatie terecht kunnen. Voordat buurtbemiddeling bestond in Olst-Wijhe deed de corporatie dit zelf voor de huurwoningen, maar nu zijn er ook mogelijkheden voor woningeigenaren. Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 5 van 10

6 De gemeente werd steeds vaker ingezet om door middel van handhaving op te treden tegen het gedrag van de buurman/buurvrouw. Daarmee werd de verantwoordelijkheid voor een oplossing van het probleem bij de gemeente neergelegd. Door een project als buurtbemiddeling worden mensen geholpen om op eigen kracht de problemen zelf aan te pakken. Daarnaast is een belangrijke winst dat er geen kostbare capaciteit verloren gaat aan het oplossen van problemen tussen buren onderling zonder dat men daar de eigen verantwoordelijkheid in pakt. Het instrument buurtbemiddeling maakt ook onderdeel uit van de gemeentelijke handhavingsstrategie. Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 6 van 10

7 3. Doelstellingen en achtergrond informatie bemiddelingstrajecten In dit hoofdstuk kijken we terug op de doelstellingen die zijn geformuleerd en kijken we naar de achtergronden van de meldingen. Wat wilden we bereiken? Er zijn op verschillende momenten afspraken gemaakt over de gewenste effecten en output. In onderstaand schema zijn deze op een korte en bondige manier gepresenteerd. In de bijlage verslag buurtbemiddeling Olst-Wijhe april augustus 2013 kunt u een meer uitgebreide toelichting lezen. Afspraak Resultaat Score toelichting In de periode april 2012 t/m augustus n.v.t 2013 melden zich 27 inwoners uit Olst-Wijhe bij buurtbemiddeling 41 Elke vrijwilliger bemiddelt jaarlijks Nodig om kennis en ervaring te 2+ minimaal in 2 zaken onderhouden Conflictoplossing kan op verschillende manieren tot stand komen: volledige bemiddeling, oplossing na een Minimaal 60% van het totaal aantal 75% intakegesprek, oplossing na informatie aanmeldingen is succesvol afgerond. en advies, doorverwijzing naar professionele hulpverlening of coaching van de klagende partij. Jaarlijks slaagt minimaal 75% van de volledige bemiddelingen In de periode april 2012 t/m augustus 2013 worden zes voorlichtingsmomenten gegeven aan potentiële verwijzers In de periode april 2012 t/m augustus 2013 worden zes PR acties uitgevoerd 88% : 100% van 3 bemiddelingen 2013: 80% van 5 bemiddelingen Bij een geslaagde bemiddeling zijn alle fasen van het bemiddelingsproces doorlopen. Voorlichtingen aan: zorg en veiligheidsoverleg, medewerkers van SallandWonen, politie en gemeente. Via internet, de stentor, bewonersblad (Be)leven van SallandWonen, veilig wonen en leven krant van de gemeente. Folders van buurtbemiddeling zijn verspreid. Achtergrond bemiddelingstrajecten Bij de start in 2012 werden zaken met een zeer lange en complexe overlastsituatie aangemeld bij buurtbemiddeling. Zaken waarin de politie of woningcorporatie al veel tijd had gestoken maar niet tot een positief resultaat kon komen. Bij 50 % van de aangemelde zaken in 2012 speelden de klachten tussen de 20 en 5 jaar, bij de andere helft tussen de 5 en 1 jaar. Er zijn door de verschillende partijen 48 zaken doorverwezen naar Buurtbemiddeling. Daarnaast hebben zich 8 mensen op eigen initiatief gemeld. In totaal zijn er 56 potentiële zaken. In 15 zaken hebben de verwezen bewoners zichzelf niet gemeld bij Buurtbemiddeling. Voor deze 15 zaken is dus geen bemiddeling gestart, zodat het totaal aantal in behandeling genomen zaken op 41 komt. De betrokkenen reageren over het algemeen positief, we moeten vaak wel een toelichting geven. Mensen willen in eerste instantie niet de moeite nemen om zelf contact te leggen. Vaak is men aan het einde toch positief. Als mensen geen bemiddeling willen dan komt dat vaak doordat er geen vertrouwen is in een oplossing. Wijkagent Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 7 van 10

8 In onderstaande tabel is te zien hoeveel zaken iedere partij verwijst naar buurtbemiddeling. Bij deze cijfers moet een kleine nuancering worden gemaakt. Partijen hebben namelijk afgesproken dat zij elke verwijzing naar buurtbemiddeling melden bij de projectcoördinator buurtbemiddeling. Als medewerkers dit niet doorgeven dan is het beeld niet volledig. Wat met zekerheid gesteld kan worden is dat dit het minimum aantal verwijzingen per melder is totaal totaal Op eigen initiatief Doorverwezen naar Buurtbemiddeling In behandeling genomen SallandWonen Politie SallandWonen en politie Gemeente Welzijnsorganisatie Overig totaal Resultaat bemiddelingsgesprekken en tevredenheid Bemiddelingsproces totaal Opgelost Niet opgelost A Opgelost na intakegesprekken 4 B Opgelost na buurtbemiddeling 7 C Doorverwezen 4 D Informatie en advies gegeven 4 E Coaching 5 F Verhuizen 2 G Geen oplossing 1 H Ongeschikt voor bemiddeling I Eerste partij weigert bemiddeling J Tweede partij weigert bemiddeling 5 K Afgebroken communicatie L In behandeling 9 Totaal 33 8 In vier zaken zijn de aanmelders na een gesprek met ons, zelf in gesprek gegaan met de buren en zijn daardoor tot een oplossing gekomen. Er zijn acht zaken volledig in de bemiddeling geweest. Dit zijn bemiddelingen waarbij alle fasen van het bemiddelingsproces (intakegesprekken, bemiddelingsgesprek en nazorg) zijn doorlopen. Vier zaken waren niet geschikt voor Buurtbemiddeling en zijn doorverwezen. Coaching heeft plaatsgevonden in vijf zaken. Overigens hebben enkele aanmelders aangekondigd te gaan verhuizen (2). Het probleem is hierbij niet duurzaam opgelost aangezien een volgende bewoner in de Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 8 van 10

9 toekomst tevens hinder kan ondervinden van de betreffende buurman/ -vrouw. Verhuizen is dan ook niet het eindresultaat van het bemiddelingsproces, maar wel het einde van de bemiddeling. Zes weken na de bemiddeling neemt de buurtbemiddelaar contact op met de betrokkenen en vraagt naar de tevredenheid over het resultaat. Ook na een coachingstraject vindt nazorg op deze manier plaats. In onderstaande tabel het resultaat. totaal Nazorg 1 e partij 2 e partij Tevreden na bemiddeling 3 4 Ontevreden na bemiddeling 1 0 Anders 1 1 Nog onbekend 2 2 totaal 7 7 Nazorg totaal Tevreden na coaching 3 Ontevreden na coaching 0 Nog onbekend 2 totaal 5 In één zaak is de ene partij tevreden en de andere niet. Er is een vervolgbemiddeling aangeboden. In drie andere zaken zijn beide partijen tevreden. Anders: Partij B is verhuisd om andere redenen dan het burenconflict. Twee zaken zijn pas kort geleden afgesloten. In het najaar wordt er contact opgenomen voor de nazorg. Ook na coaching wordt nazorg gedaan. Resultaat nazorg coaching: in drie zaken is de klant naar tevredenheid gecoacht. In twee zaken is het nog niet bekend. Aard van de klachten De meeste klachten waarvoor mensen zich melden bij buurtbemiddeling liggen op het relationele vlak: in 39% van alle klachten gaat het over pesterijen/intimidatie (9), bedreiging (1) of verstoorde relatie (6). Informatie over de locatie van de aanmeldingen, leeftijd van de melder en het soort woning In onderstaande grafieken staan het aantal aanmeldingen uitgesplitst naar wijk, en per leeftijdscategorie en het aandeel huur- en koopwoningen. Hierbij gaat het om het soort woning van de melder. Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 9 van 10

10 4. Conclusies en aanbevelingen Conclusie Er zijn 41 zaken in behandeling genomen. 15 zaken zijn doorverwezen maar mensen hebben zich niet bij buurtbemiddeling gemeld. 75% van het aantal afgesloten zaken is in positieve zin opgelost. Het gestelde doel van 60% is daarmee behaald. 88% van het aantal bemiddelingen is geslaagd. Het gestelde doel was 75%. Het merendeel van de mensen is tevreden na bemiddeling (53% is tevreden, 5% ontevreden, 32% is nog onbekend, 10% is anders d.w.z verhuis om andere redenen dan het burenconflict). De meeste klachten liggen op relationeel vlak (omgang met elkaar). (39 %) Zowel politie, woningcorporatie als gemeente zijn tevreden over het project. De gezamenlijke financiering van het project door gemeente en SallandWonen wordt positief ervaren. Aanbeveling Continueer de samenwerking tussen Raster, SallandWonen, politie en gemeente in de vorm van buurtbemiddeling. Voor de periode 2014 tot en met Evalueer de resultaten en de samenwerking eind 2017 Reserveer een budget van in totaal ,- Continueer de afspraken tussen SallandWonen en de gemeente Olst-Wijhe dat beide 50% van het totaalbedrag financieren Investeer in de manier van verwijzen door partners zodat het verschil tussen het aantal verwijzingen en het aantal daadwerkelijke aanmeldingen lager wordt Onderzoek waarom burgers zich niet hebben aanmelden bij buurtbemiddeling als zij verwezen zijn en voer waar nodig verbeteringen door Evaluatie buurtbemiddeling olst-wijhe 10 van 10

Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Datum: Maart 214 Titel: Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Met medewerking van: Fenna Lont In

Nadere informatie

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag 212 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting pag. 3 2. Inleiding pag. 4 3. Organisatie pag. 5 4. Bemiddelaars en bemiddelingsproces pag. 5 5. Vergelijking afspraken 212

Nadere informatie

Datum: april 2014 Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met

Datum: april 2014 Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met Datum: april 2014 Titel: Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met medewerking van: Fenna Lont In opdracht van: Begeleidingsgroep

Nadere informatie

Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Datum: Maart 215 Titel: Jaarverslag 214 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Met medewerking van: Fenna Lont In

Nadere informatie

Postbus AD ZEIST. Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik

Postbus AD ZEIST. Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik Postbus 153 3700 AD ZEIST Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik telefoon email internet : 030 2677787 (maandag, dinsdag en donderdag) : buurtbemiddeling@meanderomnium.nl : www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg

Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg Midden-Limburg, 27 april 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Besluitvorming 3 1.3 Van start 3 2. HET PROJECT BUURTBEMIDDELING 4 2.1 Wat is

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

Datum: april 2012 Jaarverslag 2011 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met

Datum: april 2012 Jaarverslag 2011 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met Datum: april 212 Titel: Jaarverslag 211 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met medewerking van: Fenna Lont In opdracht van: Begeleidingsgroep

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING Buren helpen buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in uw woonbuurt: u ergert zich aan harde geluiden van buren, pesterijen,

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Datum: maart 2015 Jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met

Datum: maart 2015 Jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met Datum: maart 2015 Titel: Jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met medewerking van: Fenna Lont In opdracht van: Begeleidingsgroep

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop bemiddelingen

jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop bemiddelingen Buurtbemiddeling Tilburg heeft zijn 12e jaargang met succes afgesloten. De kracht van BBM is de preventieve aanpak en de inzet van de vrijwillige bemiddelaars. Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop

Nadere informatie

Wat is burenoverlast?

Wat is burenoverlast? Burenoverlast komt regelmatig voor. Mensen verschillen nu eenmaal in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter of hobby's. Wanneer het plezier in wonen echter wordt verstoord, is het

Nadere informatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie De rol van Mercatus bij een overlastsituatie Mercatus heeft een inspanningsverplichting bij overlast. Mercatus vindt het belangrijk dat de bewoners eerst actie ondernemen, dit om de sfeer in de buurt goed

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont: u ergert zich aan harde geluiden van

Nadere informatie

Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016:

Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016: Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016: 1. Inleiding Buurtbemiddeling in wijken of buurten kan worden ingezet bij conflicten in die gevallen waar er van een strafbaar feit nog geen sprake is. De

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 %

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Algemene gegevens 1. Leeftijd Resultaat in procenten 15 24 jaar 3 25 44

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

HARDERWIJK JAARVERSLAG

HARDERWIJK JAARVERSLAG HARDERWIJK JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Oorsprong

Nadere informatie

Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat

Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat handboek voor de bemiddelaar Buurtbemiddeling Maastricht 2 Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen, die kan worden ingezet bij problemen tussen

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING. Van conflict naar communicatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING. Van conflict naar communicatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING Van conflict naar communicatie vrede in eigen buurt begint bij goede afspraken Geluidsoverlast, achterstallig tuinonderhoud, pesterijen mensen ondervinden

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015.

Buurtbemiddeling. Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015. Buurtbemiddeling Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015. 1. Inleiding De betrokken partijen Buurtbemiddeling Houten is een gezamenlijk project van

Nadere informatie

Ergernissen buiten de deur houden

Ergernissen buiten de deur houden Overlast aanpakken Ergernissen buiten de deur houden Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Meerjarenevaluatie Buurtbemiddeling

Meerjarenevaluatie Buurtbemiddeling Meerjarenevaluatie Buurtbemiddeling September 2009-September 2014 Ingrid Peters Coördinator Buurtbemiddeling Beuningen, Druten, West Maas en Waal Inhoud Blz. Voorwoord 3 1. Buurtbemiddeling 4 2. Terugblik

Nadere informatie

Buurtbemiddeling De Bilt

Buurtbemiddeling De Bilt Jaarverslag 1 januari 2014 31 december 2014 Stichting MeanderOmnium Postbus 153 3700 AD ZEIST Helmi Kaskens Coördinator Telefoon : 030-267 77 88 Email : buurtbemiddeling.debilt@meanderomnium.nl Internet

Nadere informatie

Eindrapport. Buurtbemiddeling Boxtel. (uitgave: ContourdeTwern, april 2013)

Eindrapport. Buurtbemiddeling Boxtel. (uitgave: ContourdeTwern, april 2013) BUURTBEMIDDELING BOXTEL Eindrapport 2012 Buurtbemiddeling Boxtel (uitgave: ContourdeTwern, april 2013) Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Aantal meldingen 4 2. Meldingen per gebied 4 2 3. Aard van de klachten

Nadere informatie

Project Buurtbemiddeling Maarssen Jaarrapportage 2009

Project Buurtbemiddeling Maarssen Jaarrapportage 2009 Project Buurtbemiddeling Maarssen Jaarrapportage 2009 Jaarrapportage 2009 Project Buurtbemiddeling Maarssen 1 Inleiding Geachte lezer, In deze jaarrapportage is de voortgang van het project Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door:

Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door: Verkort jaarverslag Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door: Problemen Ik heb veel problemen met mijn buren, zegt Henk tegen zijn vriend. Gisteren hebben ze midden in de nacht een half uur op

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Buurtbemiddeling Van conflict naar communicatie

veiligheid door samenwerken Buurtbemiddeling Van conflict naar communicatie veiligheid door samenwerken Buurtbemiddeling Van conflict naar communicatie vrede in eigen buurt begint bij goede afspraken Geluidsoverlast, overhangende takken, pesterijen; veel mensen hebben wel eens

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016

Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016 Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016 Aanwezig: Wim van de Wiel (BrabantWonen),Jan Paul van der Zee (BrabantWonen) Kars van Eijck (Divers), Elske van Zon (Divers), Bas Lucius (Politie),

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Buurtbemiddeling De Liemers wordt in 2014 mogelijk gemaakt door:

Buurtbemiddeling De Liemers wordt in 2014 mogelijk gemaakt door: Verkort jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling De Liemers wordt in 2014 mogelijk gemaakt door: Problemen Ik heb veel problemen met mijn buren, zegt Henk tegen zijn vriend. Gisteren hebben ze midden in de nacht

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Postbus AD ZEIST. Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik

Postbus AD ZEIST. Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik Postbus 153 3700 AD ZEIST Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik telefoon email internet : 030 2677787 (maandag, dinsdag en donderdag) : buurtbemiddeling@meanderomnium.nl : www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling

Nadere informatie

Handreiking Burenlawaai

Handreiking Burenlawaai Handreiking Burenlawaai Burenlawaai bederft het woongenot van veel mensen in Nederland. Het probleem is niet eenvoudig, maar verdient des te meer onze aandacht. Daarom heeft het ministerie van VROM een

Nadere informatie

1 januari 2014 31 december 2014

1 januari 2014 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2014 Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen 1-1-2005 t/m 30-6-2006 Postbus 153 3700 AD ZEIST Antoinette Kooyman, Coördinator telefoon email internet : 030 2677787

Nadere informatie

Wat is buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling ZANDVOORT 2009-2012 Georganiseerd door woningstichting De Key, Gemeente Zandvoort en Basisteam Zandvoort Politie Kennemerland in samenwerking met MeerWaarde buurtbemiddeling. Plan van aanpak Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Samen komen we er wel uit. Alles over burenoverlast

Samen komen we er wel uit. Alles over burenoverlast Samen komen we er wel uit Alles over burenoverlast 1 2 Samen komen we er wel uit Alles over burenoverlast 3 Alles over burenoverlast Beter een goede buur dan een verre vriend is een spreekwoord dat we

Nadere informatie

Geluidsoverlast van een kinderdagverblijf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West

Geluidsoverlast van een kinderdagverblijf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geluidsoverlast van een kinderdagverblijf Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud West 10 april 2008 RA0824368 Samenvatting Buren ondervinden sinds de opening van kinderdagverblijf

Nadere informatie

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag 2012 Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag Gemeente Assen Maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 2 Hoofdstuk 2: Werkwijze Blz. 4 Hoofdstuk 3: Organisatie Blz. 6 Projectgroep buurtbemiddeling

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht 1. Inleiding Het Panel Deurbeleid Utrecht heeft naast de taak van het beoordelen van het deurbeleid van individuele horecaondernemers tevens de taak tot het onderzoeken

Nadere informatie

Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen

Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen en hoe Woonkwartier u kan helpen Samen werken aan prettig wonen Buren hebben we allemaal en in de meeste gevallen kunnen we goed met onze buren

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017

Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017 Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017 Thema: kwetsbare mensen Bauke Lagarde heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de gasten die door leden van de klankbordgroep werden uitgenodigd. Vervolgens

Nadere informatie

OVER WIJKEN. Overlast

OVER WIJKEN. Overlast OVER WIJKEN Overlast 1 2 Overlast, lossen we samen op Eén avond harde muziek of geluiden door een feestje. Dat kan gebeuren en is ook niet zo erg. Maar als u steeds opnieuw last heeft van geluid wordt

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen?

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Baston Wonen informatie U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Overlast Beter een goede buur... U wilt graag prettig wonen in een buurt

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg

Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Buurtbemiddeling Middelburg. Buurtbemiddeling Middelburg is een gezamenlijke voorziening van de gemeente Middelburg,

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider,

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

Buurtbemiddeling De Bilt

Buurtbemiddeling De Bilt CONCEPT Jaarverslag 1 januari 2015 31 december 2015 Stichting MeanderOmnium Postbus 153 3700 AD ZEIST Wilbert van den Hoeven Coördinator Telefoon : 030-267 77 88 Email : buurtbemiddeling.debilt@meanderomnium.nl

Nadere informatie

Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten

Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten 1 Advies in hoofdlijnen De vraag Wat kan Nijestee doen om buren meer met elkaar te laten communiceren om zo begrip tussen buren te versterken? Deelvragen - Kan

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

OVERLAST WAT KAN IK ER AAN DOEN?

OVERLAST WAT KAN IK ER AAN DOEN? Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, is het onvermijdelijk dat men af en toe last heeft van elkaar. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buren lost meer

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer

Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer. Aan de Goede Kant van Eer Bijlage bij het convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Aan de Goede Kant van Eer 1 2 Doelstellingen project Deventer aan de goede kant van de eer Het project

Nadere informatie

Meerjarenstrategie

Meerjarenstrategie Meerjarenstrategie 2016-2019 Prettig Wonen Doe Je Samen 2 INHOUD Een zelfredzame en leefbare samenleving 4 Onze visie en missie 4 Onze waarden 5 Onze kernkwaliteiten 6 Onze doelstelling voor de komende

Nadere informatie

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag. Gemeente Assen februari 2015 0

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag. Gemeente Assen februari 2015 0 2014 Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag Gemeente Assen februari 2015 0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2: Werkwijze en Ontwikkeling Blz. 6 Hoofdstuk 3: Organisatie Blz. 9 Projectgroep

Nadere informatie

Handboek buurtbemiddeling

Handboek buurtbemiddeling handboek buurtbemiddeling 1 veiligheid door samenwerking Handboek buurtbemiddeling Het instrument in de praktijk 2 handboek buurtbemiddeling HANDBOEK buurtbemiddelng Handboek buurtbemiddeling centrum

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Evaluatie Buurtbemiddeling DAS 2009

Evaluatie Buurtbemiddeling DAS 2009 Evaluatie Buurtbemiddeling DAS 2009 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Organisatie en Coördinatie...4 3. Resultaten...6 4. Financiën...10 5. Profilering...11 6. Bemiddelaars...11 7. Conclusie

Nadere informatie

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja

1 keer 2 keer 3 keer 4 keer of vaker 1. Uw leeftijd Ja DISCRIMINATIE Soms worden mensen ongelijk behandeld op basis van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, afkomst of geloof. We spreken dan van discriminatie. Heeft u dit zelf in de afgelopen maanden wel

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling Buurtbemiddeling 1. Inleiding 2. Bemiddeling 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling 3. Functieprofiel bemiddelaar 4. Rol Bemiddelaar 5. Vrijwillige bemiddelaar 1 Voorstelling

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar

wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kan het soms gebeuren dat ze last hebben van elkaar. Gelukkig is de oplossing vaak gemakkelijk. Een vriendelijk

Nadere informatie

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven.

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) biedt kaders om deze afstemming en samenwerking vorm te geven. College Onderwerp: V200900347 Buurt Informatie Netwerk Oudheusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheid en je veilig voelen bepaalt in hoge mate het welzijn en welbevinden van bewoners in de wijk. Samenwerken

Nadere informatie

Advies. Overlast. november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies. Overlast. november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Advies Overlast november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In september 2011 is Nijestee haar elfde BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtbemiddeling Midden-Limburg

Jaarverslag Buurtbemiddeling Midden-Limburg Jaarverslag 2008-2009 Buurtbemiddeling Midden-Limburg (periode december 2008 t/m december 2009) Ambtelijke Stuurgroep Buurtbemiddeling Midden-Limburg Maart 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

BELEID VERTROUWENSPERSOON Rkvv JEKA.

BELEID VERTROUWENSPERSOON Rkvv JEKA. BELEID VERTROUWENSPERSOON Rkvv JEKA. 1. Doelstelling vertrouwenspersoon De regeling biedt betrokkenen bij Jeka een laagdrempelige mogelijkheid om onvrede of onbehagen ten aanzien van gedrag, bejegening

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: Lang zult u wonen voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING

HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING Conflicten doeltreffend oplossen handboek buurtbemiddeling conflicten doeltreffend oplossen handboek buurtbemiddeling conflicten doeltreffend oplossen

Nadere informatie

HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING

HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING Conflicten doeltreffend oplossen handboek buurtbemiddeling conflicten doeltreffend oplossen handboek buurtbemiddeling conflicten doeltreffend oplossen

Nadere informatie

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Voel je thuis 1 Burenoverlast In een dichtbevolkt land als Nederland wonen de meeste mensen dicht bij el kaar. Dat kan wel eens spanningen veroorzaken.

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden, klussende buren; irritaties waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze irritaties opgelost worden door gewoon met elkaar te praten.

Nadere informatie

Advies huurdersadviesraad

Advies huurdersadviesraad Advies huurdersadviesraad EERST PRATEN! Soms zijn buren zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken, daarom is een vriendschappelijk gesprek op zijn plaats voor anderen ingeschakeld worden. Als

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Prettig samenleven met uw buren

Prettig samenleven met uw buren Prettig samenleven met uw buren Rekening houden met de buren: heel gewoon Voorkom overlast, maak afspraken, zoek oplossingen Prettig samenleven met uw buren We wonen in Nederland vaak dicht op elkaar.

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overlast. Over samenleven met uw buren

Overlast. Over samenleven met uw buren Overlast Over samenleven met uw buren Overlast informatie over samenleven met uw buren Prettig wonen wordt bepaald door een goede staat van de woning en door de manier waarop mensen met elkaar samenleven.

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie