Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. Kaliber Europe"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Kaliber Europe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kaliber Europe B.V. handelend onder de naam Kaliber, Kaliber Europe, Kaliber US, Kaliber Asia-Pacific en Tava Surgical, gevestigd aan de Schipholweg 307 te Badhoevedorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ; b. klant: het bedrijf die met Kaliber Europe een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Kaliber Europe heeft ontvangen of met wie Kaliber Europe in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Kaliber Europe enige rechtshandeling verricht; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Kaliber Europe en de klant; d. product: het product dat Kaliber Europe in het kader van de overeenkomst levert. Artikel 2. Algemeen 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Kaliber Europe en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Kaliber Europe en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Kaliber Europe vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen Indien Kaliber Europe niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Kaliber Europe in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend Kaliber Europe heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 3.1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend Elke offerte is gebaseerd op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Kaliber Europe opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Kaliber Europe haar offerte baseert Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Kaliber Europe daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes, publicaties, overeenkomsten of e- mailberichten van Kaliber Europe binden Kaliber Europe niet De door Kaliber Europe aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Kaliber Europe niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden De klant dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet aan derden bekend maken Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Kaliber Europe terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Kaliber Europe. Artikel 4. Afbeeldingen 4.1. Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, smartphone applicatie, sales en marketing materialen, brochures, flyers, contracten, s, offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst 5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Kaliber Europe heeft geretourneerd dan wel nadat de klant het aanbod van Kaliber Europe schriftelijk of via de heeft aanvaard dan wel nadat Kaliber Europe de bestelling van de klant heeft bevestigd Indien de klant bij Kaliber Europe een bestelling plaatst en deze bestelling is door Kaliber Europe bevestigd, dan komt tussen Kaliber Europe en de klant een koopovereenkomst tot stand. Deze koopovereenkomst is bindend en kan door de klant niet geannuleerd worden Kaliber Europe heeft het recht een bestelling van de klant niet te accepteren. De klant wordt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld Als de klant de bestelling wenst te wijzigen, dan kan dat financiële gevolgen hebben. De bestelling kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten. Gaat de klant niet akkoord met de extra kosten voor het wijzigen van de bestelling, dan blijft de originele bestelling ongewijzigd in stand Het minimale bedrag per bestelling is 250; de verpakkingseenheid van disposable producten is 5 stuks per artikelnummer; de minimale afname per artikelnummer is 25 stuks (of 5 doosjes).

2 Artikel 6. Prijzen 6.1. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en op basis van levering af fabriek (Badhoevedorp) Ex Works Kaliber Europe heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen Voor Kaliber Europe is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering van de producten een koerswijziging is opgetreden, zal Kaliber Europe gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs Kaliber Europe heeft het recht de prijzen in redelijkheid te verhogen zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de inkoopprijzen, lonen, etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 7.1. Kaliber Europe zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap Kaliber Europe is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Kaliber Europe is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld. Artikel 8. Verplichtingen van de klant 8.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kaliber Europe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kaliber Europe worden verstrekt. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Kaliber Europe het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant De klant is gehouden Kaliber Europe onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, zoals, maar zeker niet beperkt tot, veranderingen in de markt, gebreken aan of het niet goed functioneren van het product en constatering dat een derde inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Kaliber Europe De klant vrijwaart Kaliber Europe voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken, vervoeren en verkopen, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties Alle gegevens en inlichtingen die door Kaliber Europe zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen Indien de klant zijn verplichtingen jegens Kaliber Europe niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Kaliber Europe daardoor lijdt. Artikel 9. Levering 9.1. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie De levertijd vangt aan op het moment dat de bestelling is bevestigd en Kaliber Europe alle gegevens van de klant heeft ontvangen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren In het geval dat een met de klant overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Kaliber Europe ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden Levering vindt plaats af fabriek (Badhoevedorp) Ex Works conform de laatste editie van de gepubliceerde Incoterms Kaliber Europe heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen. Artikel 10. Facturatie en betaling Facturatie geschiedt direct bij het verzenden van de producten De klant dient de van Kaliber Europe ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen Indien de klant niet aan de betalingsafspraken voldoet en/of de van Kaliber Europe ontvangen factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Kaliber Europe maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 250, In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Kaliber Europe op de klant onmiddellijk opeisbaar Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

3 Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Kaliber Europe, totdat alle vorderingen die Kaliber Europe op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald Zolang de eigendom van het product niet op de klant is overgegaan, mag de klant het product niet: a. verpanden; b. aan derden enig ander recht daarop verlenen; c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen De klant is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kaliber Europe veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Kaliber Europe te verstrekken Indien de klant zijn verplichtingen jegens Kaliber Europe niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Kaliber Europe gerechtigd het product zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Kaliber Europe op volledige schadevergoeding. Alle kosten die Kaliber Europe moet maken om het product terug te nemen, waaronder transport- en opslagkosten, worden aan de klant in rekening gebracht Indien Kaliber Europe gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Kaliber Europe of de door Kaliber Europe ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar het product zich bevindt Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant Kaliber Europe hiervan direct op de hoogte stellen en zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Kaliber Europe De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Kaliber Europe toekomende rechten onverlet. Artikel 12. Retourzending Een product mag alleen naar Kaliber Europe worden teruggestuurd indien Kaliber Europe daarvoor vooraf schriftelijk of via toestemming heeft gegeven. De toestemming wordt door Kaliber Europe enkel gegeven indien artikel 13.4 van toepassing is Stuurt de klant een product terug zonder voorafgaande toestemming voor de retourzending van Kaliber Europe te hebben ontvangen, dan wordt de retourzending door Kaliber Europe geweigerd of dan wordt het product door Kaliber Europe voor rekening en risico naar de klant teruggestuurd of dan wordt het product voor rekening en risico van de klant opgeslagen. De prijs voor de producten die zonder toestemming worden geretourneerd blijft verschuldigd en wordt nimmer gecrediteerd. Artikel 13. Reclames en garantie De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan: a. of de juiste producten zijn geleverd; b. of het juiste aantal producten is geleverd; c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen in ieder geval binnen 7 dagen na de levering aan Kaliber Europe kenbaar te worden gemaakt. Reclames dienen schriftelijk of via de bij Kaliber Europe te worden ingediend. Reclames die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen Op power tools wordt een garantie verleend van 2 jaar. De garantieperiode vangt aan op het moment van de levering. Steriele disposables zijn gegarandeerd steriel tot de datum zoals aangegeven op de verpakking, en dan alleen bij ongeopende of onbeschadigde verpakking De klant is verplicht Kaliber Europe de mogelijkheid te geven om de reclames m.b.t. de bestelling of een garantieclaim te controleren. In dat kader kan Kaliber Europe van de klant verlangen dat hij de bestelling of een deel van de bestelling naar Kaliber Europe terugstuurt. Het feit dat Kaliber Europe overgaat tot het onderzoeken van een reclame of van een garantieclaim, impliceert niet dat Kaliber Europe erkent dat de geleverde bestelling incorrect is of dat het geleverde product gebrekkig is Zodra een gebrek aan het product geconstateerd is, is het niet meer toegestaan het product te gebruiken Indien de klant aantoont dat een verkeerde of niet volledige bestelling is geleverd, dan zal Kaliber Europe de verkeerde bestelling corrigeren Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Kaliber Europe geaccepteerd, dan zal Kaliber Europe, naar haar keuze, het product vervangen of de prijs voor het betreffende product (deels) crediteren. De aansprakelijkheid van Kaliber Europe is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 15 is opgenomen Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren of terug te sturen De garantie komt te vervallen en klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien: a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of niet goed schoonmaken van het product; b. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming; c. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd; d. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage; e. gebreken het gevolg zijn van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden; f. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

4 g. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product; h. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking; i. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties; j. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd; k. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Kaliber Europe zijn geleverd Reclames of een beroep op de garantie schorten de betalingsverplichting van de klant niet op Indien de klant onterecht heeft gereclameerd of onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden alle (onderzoeks)kosten die Kaliber Europe daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht. Artikel 14. Opschorting en ontbinding Kaliber Europe is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Kaliber Europe ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt Kaliber Europe is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt Voorts is Kaliber Europe bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht Kaliber Europe is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd Indien Kaliber Europe tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kaliber Europe op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Kaliber Europe de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst Kaliber Europe behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring Kaliber Europe kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld Kaliber Europe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kaliber Europe is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie Kaliber Europe is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan Kaliber Europe is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de producten, door gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies, door het verkeerd of niet goed onderhouden of schoonmaken van de producten of door het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de vereiste controles Kaliber Europe is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de producten In geen geval is Kaliber Europe aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is Indien Kaliber Europe naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Kaliber Europe kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties Kaliber Europe is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong Indien Kaliber Europe aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kaliber Europe beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kaliber Europe gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kaliber Europe beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft De klant vrijwaart Kaliber Europe voor vorderingen die derden tegen Kaliber Europe instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Kaliber Europe niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Kaliber Europe op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Kaliber Europe mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Kaliber Europe vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Kaliber Europe kan aanwenden Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Kaliber Europe handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Kaliber Europe daardoor lijdt of heeft geleden.

5 Artikel 16. Overmacht Kaliber Europe is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Kaliber Europe door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Kaliber Europe of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Kaliber Europe, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Kaliber Europe Indien er sprake is van overmacht, dan zal Kaliber Europe niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Kaliber Europe als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten. Artikel 17. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Kaliber Europe gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kaliber Europe zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kaliber Europe niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten Kaliber Europe behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde documenten, offertes, afbeeldingen, ontwerpen en tekeningen De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Kaliber Europe geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op elke overeenkomst tussen Kaliber Europe en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Kaliber Europe worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kaliber Europe gevestigd is. Rev. A NL

6 General Terms & Conditions Kaliber Europe Article 1. Definitions 1.1 In these general terms and conditions the following definitions apply unless otherwise expressly stated or the context otherwise requires: a. Kaliber Europe: the user of these general terms and conditions being Kaliber Europe b.v. trading as Kaliber, Kaliber Europe, Kaliber-US, Kaliber Asia-Pacific and Tava Surgical, having its registered offices at Schipholweg 307 in Badhoevedorp, the Netherlands, registered at the Chamber of Commerce in Amsterdam, the Netherlands under number b. Customer: the person or company entering into an agreement with, receiving an offer or quotation from, or by other means having any legal agreement with Kaliber Europe or for whom Kaliber Europe performs any act; c. Agreement: the agreement between Kaliber Europe and the customer. d. Product: the product deliverable by Kaliber Europe under the agreement. Article 2. General 2.1 These general conditions apply to all offers, quotations and agreements of Kaliber Europe as well as to all (other) acts between Kaliber Europe and customers, also including negotiation and other pre-contractual situations. 2.2 Any exceptions to these general terms and conditions are only valid if expressly agreed in writing or by electronic mail. 2.3 The applicability of any purchase or other conditions of the customer is explicitly rejected. 2.4 If one or more of the provisions in these general terms and conditions is invalid or void, the remaining provisions of these terms and conditions shall remain fully applicable. The invalid or unenforceable provisions will be replaced by Kaliber Europe, with the purpose and intent to observe the original provision(s). 2.5 If at any time Kaliber Europe does not require strict compliance with these general terms and conditions, this does not mean that its provisions do not apply, or that Kaliber Europe in any degree would lose the right to the strict compliance with the provisions of these conditions in all other cases. 2.6 In case of explanation of the content and scope of these general terms and conditions, the original Dutch text will prevail. 2.7 Kaliber Europe has the right to change the general terms and conditions. Article 3. Offers and quotations 3.1 Offers and quotations are not binding. 3.2 Each offer is based on but not limited to information, data, documents, etc. provided by the customer. The customer is responsible for the accuracy and completeness of by which (or on behalf of) Kaliber Europe specified requirements and specifications and other data on which Kaliber Europe bases its offer. 3.3 If the acceptance differs from the terms included in the quotation, Kaliber Europe is not bound. The agreement will not be in accordance with said deviating acceptance. 3.4 Offers and quotations shall not automatically apply to future agreements Any apparent errors or mistakes in offers and quotations, marketing and sales materials, smartphone app, website, brochures, flyers, proposals, publications, contracts or s from Kaliber Europe are not binding to Kaliber Europe. 3.6 Offers and quotations from Kaliber Europe to the customer, as well as other documents may not be reproduced without permission from Kaliber Europe, nor be disclosed to third parties. 3.7 The content of offers and quotations from Kaliber Europe to the customer is confidential and may not be disclosed to third parties. 3.8 If no agreement is reached, the offer, quotation and all accompanying documents must be duly returned to Kaliber Europe upon Kaliber Europe s first request, at the customer s expense and risk.

7 Article 4. Images 4.1 All images of the products listed on offers and quotations, marketing and sales materials, smartphone application, website, brochures, flyers, proposals, publications, contracts or s from Kaliber Europe are only approximate reproductions of the products and cannot lead to compensation and/or dissolution. Article 5. Conclusion of the Agreement 5.1 The agreement is concluded at the time that the customer has signed the offer or contract and returned to Kaliber Europe or after the customer has accepted the offer from Kaliber Europe in writing or via electronic mail or after Kaliber Europe has confirmed the order from the customer. 5.2 If the customer has placed an order and this order is confirmed by Kaliber Europe, a sales contract is entered into by parties. This contract is binding and cannot be canceled by the customer. 5.3 Kaliber Europe has the right to reject an order from a customer. The customer will be duly notified. 5.4 After confirmation of the order by Kaliber Europe, the customer is allowed to change the order when the customer has agreed to compensate Kaliber Europe for any possible and/or additional costs it encounters for changing the agreement. If the customer does not agree with the extra cost, the original order, along with any and all associated costs, remains valid. 5.5 The minimum order size is 250 per order; disposable products are packaged per 5 pieces in a box per item number; the minimum order quantity is 25 pieces (or 5 boxes) per item number. Article 6. Prices 6.1 The prices quoted are exclusive of B.T.W. (V.A.T.) and based on delivery Ex Works Badhoevedorp, the Netherlands. 6.2 Kaliber Europe has the right to adjust its prices from time to time. 6.3 Kaliber Europe s pricing structure is based on the euro ( ). If invoicing occurs in other currencies and between the time of conclusion of the agreement and the delivery of the products a change has occurred in the exchange rate, Kaliber Europe shall be entitled to revise the original price. 6.4 Kaliber Europe reserves the right to increase prices reasonably which is no ground for the customer to dissolve the agreement, if the increase in price is the result of a power or duty under any law or regulation or its cause in an increase in purchase prices, wages, etc. or for other reasons that were not reasonably foreseeable at the conclusion of the agreement. Article 7. Execution of the agreement 7.1 Kaliber Europe will execute the agreement to the best of its ability, in accordance with the requirements of good workmanship and on the basis of the currently known state of science and technology. 7.2 Kaliber Europe is always entitled to require the customer to provide sufficient security for the fulfillment of current or future payment(s). Kaliber Europe is entitled to suspend the execution or further execution of the agreement until the required security has been provided. Article 8. Customer obligations 8.1 The customer shall ensure that all data which Kaliber Europe indicates is necessary or which the customer reasonably understands to be necessary for the execution of the agreement, will be provided to Kaliber Europe. If the customer has not fulfilled this obligation, Kaliber Europe has the right to suspend and/or charge the customer any and all extra costs resulting from the delay for the implementation of the agreement. 8.2 If the data provided by the customer is incomplete and/or incorrect, this is entirely the responsibility and risk of the customer. 8.3 The customer is required to duly inform Kaliber Europe about facts and circumstances that may be related to the implementation of the agreement including but not limited to: changes in the market, defects or malfunctioning of the product and finding that a third party infringes the intellectual property rights of Kaliber Europe. 8.4 The customer indemnifies Kaliber Europe for claims and damages from third parties in connection with the execution of the agreement and attributable to the customer. 8.5 It is the sole responsibility of the customer to observe all legal and other regulations that are applicable in the country where the customer is located in relation to the retention, storage, use, transport and sale of the product, in any manner whatsoever. 8.6 The customer (or his subsequent customer(s)) is required to use the delivered product only as indicated in the instructions for use or in the technical specifications. General instructions for use are available to the public on the website, the smartphone application and in hardcopy form.

8 8.7 All data and information (relevant to the product) provided by Kaliber Europe is given without obligation and does not relieve the customer from his or her obligation to perform or implement their own inspections and tests. 8.8 If the customer does not, not fully or not timely comply with any and all obligations set forth, the customer can be held liable for all damages Kaliber Europe might suffer. Article 9. Delivery 9.1 The delivery time is always approximate. When the delivery time is exceeded, the customer is not entitled to compensation, termination of the agreement or any other form of compensation. 9.2 The delivery period shall commence at the time the order has been confirmed and Kaliber Europe has received all customer data which is necessary to carry out the agreement. 9.3 In the event that an exceeded delivery time is the result of an event which is in fact beyond the power of Kaliber Europe, such as described in Article 16 of these general terms and conditions, this period is automatically extended by the period that they were exceeded as a result of such an event. 9.4 Delivery is Ex Works Badhoevedorp, the Netherlands, according to the latest published incoterms. 9.5 Kaliber Europe has the right to deliver the order in parts. 9.6 The customer is obliged to accept the ordered products. Article 10. Invoicing and payment 10.1 Invoicing is done directly when sending the products to the customer The customer must pay the invoice(s) to Kaliber Europe within the payment period indicated on the invoice Payment must be made without any discount, deduction or set-off, unless the parties have expressly agreed otherwise. Any applicable bank charges are to be paid for by the customer If the customer does not meet the payment arrangements and/or does not pay the invoice to Kaliber Europe on time, the customer is immediately in default and the statutory interest will be charged to the customer. All judicial and extrajudicial collection costs Kaliber Europe makes to collect the claims against the customer shall be borne by the customer. The extrajudicial costs are set at 15% of the principal with a minimum of 250, In case of foreclosure, liquidation, bankruptcy, seizure or suspension of payment of the customer, Kaliber Europe s claims on the customer become immediately payable Every payment by the customer will first go towards any possible interest(s) and the costs related to recovery. Only after payment of these amounts will any payment by the customer be applied toward the outstanding principal balance. Article 11. Retention of title 11.1 All deliverable and delivered products remain the exclusive property of Kaliber Europe, until all existing and upcoming claims on the customer by Kaliber Europe are paid in full Until such time that ownership of the product has been transferred to the customer, the customer, the product may not: a. be pledged; b. be signed interest to third parties therein; c. sold outside its normal business scope With observance of retention of title the customer is obliged to store product with the necessary care. The customer must always do what can be reasonably expected to secure the property rights of Kaliber Europe. The customer is required to carry a reasonable insurance policy providing full coverage over the products and to keep them protected and insured against fire, explosion, water damage and theft. The customer must duly provide a copy of the insurance policy to Kaliber Europe upon its first request If the customers obligations towards Kaliber Europe are not (or not fully) complied with and in case of termination of the agreement, for whatever reason, Kaliber Europe is entitled to reclaim the product without prior notice or judicial intervention and without prejudice to the right of full compensation. All costs incurred by Kaliber Europe to reclaim the product, including but not limited to transport, packaging, labeling, and storage costs, will be charged to the customer If Kaliber Europe wishes to exercise its right as described in this article, then the customer is obliged to grant Kaliber Europe, or the third party engaged by Kaliber Europe, unrestricted access to the location where the product is located In case of foreclosure, liquidation, bankruptcy or seizure, the customer will duly notify Kaliber Europe and will duly notify and explain the bailiff, the receiver or liquidator of the (property) rights of Kaliber Europe.

9 11.7 The provisions mentioned in this article leave any future rights of Kaliber Europe without prejudice. Article 12. Return policy 12.1 Product can only be returned upon Kaliber Europe s explicit prior written permission or via electronic mail. All returns are subject to Article 13.4 and will be accepted only when Article 13.4 applies In case the customer returns a product without having received prior authorization for the return by Kaliber Europe, then the return will be refused and returned or stored at the customer expense and risk. Invoice(s) and payment(s) for products that are returned without prior consent remain due and will not be credited. Article 13. Complaints and warranty 13.1 It is the sole responsibility of the customer to duly inspect the products upon delivery for, but not limited to the following: a. if the correct products have been delivered; b. if the correct quantity of products have been supplied; c. if the products meet the quality requirements or the requirements that may apply for normal use of the products Complaints regarding the delivered order must in any case be disclosed to Kaliber Europe within 7 days after delivery. Complaints must be submitted in writing or via electronic mail to Kaliber Europe. Complaints that are submitted late will not be considered Power tools have a warranty period of 2 years. This warranty is granted from and remains solely with the original equipment manufacturer. To the best of Kaliber s ability, Kaliber will facilitate the execution of this warranty. The warranty period starts at the time of delivery. Sterile disposables are only warranted to be sterile until the date indicated on the packaging and only when the packaging is unopened or undamaged The customer is required to allow Kaliber Europe to verify any complaints regarding the product, the order, or a warranty claim. In that context, Kaliber Europe may require the customer to return the order (or part of the order) to Kaliber Europe. The fact that Kaliber Europe proceeds to investigate a complaint or a warranty claim does not imply that Kaliber Europe acknowledges that the delivered order is incorrect or that the product is defective As soon as a defect with the product is detected, the product shall not be used If the customer notifies Kaliber that incorrect product or an incomplete order was delivered, then Kaliber Europe will correct the order If the product contains a defect within the warranty period and the warranty claim is accepted by Kaliber Europe, then Kaliber Europe will, at its sole discretion, exchange the product or issue a (partial) credit note. The liability of Kaliber Europe is always limited to what is set forth in Article A product defect does not entitle the customer to refuse or return the entire order of which the defective product is a part The warranty expires and complaints about the product are not (further) considered if: a. defects are the result of improper use, poor maintenance or improper product cleaning; b. the product is not used in accordance with the instructions for use or for the intended purpose; c. any modifications and/or repairs are made to the product by the customer and/or any third party activities; d. defects are the result of normal wear and tear; e. defects are the result of external conditions such as: fire, natural disasters, explosions, terrorism, detergents, dirt accumulation, landslides, floods and weather conditions; f. defects are the result of any government regulation regarding the nature or quality of the materials used; g. the damage caused by the user of the product; h. there is a minor and/or generally accepted and/or technically unavoidable deviation; i. the product is not used in accordance with the instructions for use and/or the technical specifications; j. inspections are not performed accurately; k. defects are the result of components and/or products not supplied by Kaliber Europe Complaints or warranty claims will not affect or suspend the payment obligation of the customer.

10 13.11 If the complaint or warranty claim was found to be unfounded, unfair or wrong, then any and all expenses Kaliber Europe has incurred will be charged to the customer. Article 14. Suspension and termination 14.1 Kaliber Europe is entitled to suspend the agreement if, after the conclusion of the agreement, Kaliber Europe became aware of circumstances giving good ground to fear that the customer will not (be able to) fulfill its obligations. If there is good reason to fear that the customer will only partially or improperly fulfill his obligations, suspension shall only be allowed as far as the shortcoming justifies Kaliber Europe is entitled to terminate the agreement if the customer does not fully comply with the obligations under the agreement Kaliber Europe is entitled to terminate the agreement if circumstances arise of such a nature that reasonable and fair fulfillment of the contract becomes impossible can no longer be expected or if other circumstances arise of such a nature that unaltered and intended fulfillment of the agreement cannot reasonably be expected Kaliber Europe is entitled to terminate the agreement if the customer requests suspension of payment or if the customer is declared bankrupt or an application for bankruptcy is submitted, in case the customer is unable to pay its debts, files for termination or liquidation of its business, is placed under guardianship, or if an administrator is appointed If Kaliber Europe proceeds to suspend or dissolve the agreement, Kaliber is in no way liable for damages and costs it incurred in any manner If the agreement is terminated, any and all claims of Kaliber Europe towards the customer become immediately payable. If Kaliber Europe suspends the fulfillment of its obligations, it will retain its rights under the law and the agreement Kaliber Europe always retains the right to claim damages. Article 15. Liability and limitation 15.1 Kaliber Europe waives all liability for damage which is a direct or indirect result of: a. an event, which is in fact beyond its control, such as described in Article 16 of these general terms and conditions; b. any act or omission of the customer, its employees, or other persons who are employed by or acting on behalf of the customer Kaliber Europe is not liable for damages of any kind, if it was provided with false and/or incomplete information by the customer Kaliber Europe is not liable for damages which are the result of improper storage, processing, packaging or transportation by or on behalf of the customer Kaliber Europe is not liable for any damage due to abuse, misuse or improper use of the products, by use of the products in violation with instructions for use, by improper maintenance or cleaning of products or by no (or lack of) normal and/or required scheduled inspection Kaliber Europe is not liable for damages if the customer or third parties have made any alterations, changes or modifications to the products Under no circumstance is Kaliber Europe liable for damages arising from or caused by the use of the product for a purpose other than for which it is intended If, to Kaliber Europe s sole discretion, it is taking action, or is cooperating with manufacturers to initiate recall actions, the customer is obliged to cooperate. Kaliber Europe cannot be held liable for the damages suffered by the customer from (initiated) recall actions Kaliber Europe waives all liability and damages resulting from consequential damages. Consequential damage is in any case: lost revenue, lost profits, lost savings, loss of production, loss of profits, business interruption, stagnation damage, delay damages, reputational damage, environmental damage, fines and indirect damage, regardless of their origin Should Kaliber Europe be found liable for any damage, then the liability of Kaliber Europe is limited to the amount of the payment made by the insurer of Kaliber Europe. If the insurer does not pay out or if the damage is not covered by insurance, the liability of Kaliber Europe is limited to the invoiced amount, at least that part of the agreement to which the liability relates The customer indemnifies Kaliber Europe for claims by third parties against Kaliber Europe for events, acts or omissions for which Kaliber Europe is not liable under the preceding. At the first request by Kaliber Europe, the customer is obliged to hold Kaliber Europe harmless for all costs, damages and interest that may arise as a direct or indirect result of a third party action brought against Kaliber Europe as referred to in this paragraph.

11 15.11 Claims and other rights from the customer irrespective of the account towards Kaliber Europe expire at one year from the time that an event occurs for which the customer may apply these rights and/or responsibilities towards Kaliber Europe If the customer does not timely or properly fulfill its contractual and/or its legal obligations, or performs any illegal act against Kaliber Europe, then the customer must compensate Kaliber Europe for all the damages it has suffered, suffers or will suffer. Article 16. Force Majeure 16.1 Kaliber Europe is not obliged to fulfill any obligation if it is prevented from doing so by force majeure. Force majeure shall in any case include: weather; theft; electricity and internet outage; floods, landslides and other natural disasters; terrorism; barriers by third parties, including those of governments; barriers in transport; strikes; riots, wars or war threats; loss of or damage to goods during the transport thereof; the late or non-delivery of products to Kaliber Europe by its supplier(s); import and export restrictions; fires, breakdowns and accidents in the company of Kaliber Europe or its supplier(s); the burning of means of transportation of Kaliber Europe, its supplier(s) or on transport, getting involved in (traffic) accidents, the occurrence of transport service disruption; measures of any domestic, foreign or international government Force majeure is further defined as a non-attributable shortcoming of the supplier(s) of Kaliber Europe In case of force majeure, Kaliber Europe shall not be obliged to pay any damages as a direct or indirect result and will also be relieved of its obligation to deliver. It will depend on the circumstances of the case, whole or in part, if the case persists, or whether there is only a suspension of delivery. If an opportunity arises to yet deliver and/or to deliver otherwise, both Kaliber Europe and the customer are obliged to use the opportunity, if necessary by amending the amounts to be paid by the customer. Article 17. Confidentiality 17.1 Both parties are required to treat any and all information obtained in the course of their agreement from each other or from another source as confidential. Information is considered confidential if the one party has duly notified the other party or if this follows from the nature of the information. The party receiving the confidential information shall only use it for the purpose for which it was provided If on the basis of a statutory provision or a court order Kaliber Europe must disclose confidential information to by law or by the court appointed third parties, and Kaliber Europe itself is unable to invoke legal privilege recognized by the competent court or permitted otherwise, then Kaliber Europe is not liable for damages or compensation and the customer is not entitled to terminate the agreement pursuant to any resulting damage. Article 18. Intellectual Property 18.1 Kaliber Europe always retains all intellectual property rights to documents, quotes, pictures, designs and drawings provided by Kaliber Europe The customer must fully and unconditionally respect all intellectual property rights attached to and/or printed on product(s) and packaging delivered by Kaliber Europe. Article 19. Applicable law and jurisdiction 19.1 Any agreement between Kaliber Europe and the customer is governed by Dutch law. The applicability of the CISG is excluded All disputes related to agreements between the customer and Kaliber Europe must be submitted to the competent court in the district where Kaliber Europe is located. Rev. A INT

Algemene voorwaarden. tqm systems VOF

Algemene voorwaarden. tqm systems VOF Algemene voorwaarden tqm systems VOF Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 3D Medical Solutions B.V.

Algemene voorwaarden. 3D Medical Solutions B.V. Algemene voorwaarden 3D Medical Solutions B.V. (Versie 1, 1 September 2015) Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. CoCo Dry

Algemene voorwaarden. CoCo Dry Algemene voorwaarden CoCo Dry Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV

Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV Algemene voorwaarden KBS Vastgoedbeheer BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Wouw vastgoedbeheer

Algemene voorwaarden van de Wouw vastgoedbeheer Algemene voorwaarden van de Wouw Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

3. Aanbiedingen en offertes 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Oxipack BV 1

3. Aanbiedingen en offertes 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Oxipack BV 1 Algemene voorwaarden Oxipack BV 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TOPCERAMICA BV

Algemene voorwaarden TOPCERAMICA BV Algemene voorwaarden TOPCERAMICA BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. v Zessen Crane-Ops

Algemene voorwaarden. v Zessen Crane-Ops Algemene voorwaarden v Zessen Crane-Ops Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene Voorwaarden Cliënten Algemene Voorwaarden Cliënten Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

BW Klimaat. Algemene voorwaarden

BW Klimaat. Algemene voorwaarden BW Klimaat Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto Centrum Zwijndrecht

Algemene voorwaarden. Auto Centrum Zwijndrecht Algemene voorwaarden Auto Centrum Zwijndrecht Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VoRa Trading B.V.

Algemene voorwaarden VoRa Trading B.V. Algemene voorwaarden VoRa Trading B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webz Nederland.

Algemene voorwaarden Webz Nederland. Algemene voorwaarden Webz Nederland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Agribrothers B.V.

Algemene voorwaarden. Agribrothers B.V. Algemene voorwaarden Agribrothers B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Laura Schweig Tekstproducties

Algemene voorwaarden. Laura Schweig Tekstproducties Algemene voorwaarden Laura Schweig Tekstproducties Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Kozijnenbouw.nl V.O.F.

Kozijnenbouw.nl V.O.F. Kozijnenbouw.nl V.O.F. Algemene voorwaarden 1.1, d.d. 1 mei 2015 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bert Mann Financieel Advies

Algemene voorwaarden. Bert Mann Financieel Advies Algemene voorwaarden Bert Mann Financieel Advies Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN ARTIKEL 1: DEFINITIES... 1 ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID... 1 ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 5: LEVERING... 3 ARTIKEL 6:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CISTRONICS - ETTEN-LEUR

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CISTRONICS - ETTEN-LEUR ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CISTRONICS - ETTEN-LEUR Artikel 1. Definities 1.1. De onderstaande termen in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen

Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen Algemene Voorwaarden WIJNVANDEBOER B.V. Algemeen 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen WIJNVANDEBOER B.V.. (hierna te noemen WvdB) en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Qualitee BV

Algemene voorwaarden. Qualitee BV Algemene voorwaarden Qualitee BV Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Haddouch Trading en de klant;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Haddouch Trading en de klant; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden J. Adriaanse Projectmanagement B.V. 1

Algemene voorwaarden J. Adriaanse Projectmanagement B.V. 1 Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Just in Time Media

Algemene voorwaarden. Just in Time Media Algemene voorwaarden Just in Time Media Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer.

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van een aanbod van Veldmeyer. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING Artikel 1 Algemeen 1. De onderstaande voorwaarden gelden voor alle opdrachten en leveringen van goederen en diensten die met Veldmeyer worden aangegaan,

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

DrupTek. Algemene Voorwaarden

DrupTek. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Kapster.nl. Algemene voorwaarden

Kapster.nl. Algemene voorwaarden Kapster.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

De algemene voorwaarden van Flex Events BV

De algemene voorwaarden van Flex Events BV De algemene voorwaarden van Flex Events BV Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of Art. 1 Begripsbepaling 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden. Opdracht Elke Opdracht door Opdrachtgever verleend. Hieronder mede verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN DE CONSUMENTEN VAN: SynBatt BV Rijksstraatweg 20f Sassenheim hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Graszoden- en Wormenkwekerij Berendsen (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Graszoden- en Wormenkwekerij Berendsen (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Graszoden- en Wormenkwekerij Berendsen (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Harderwijn VOF

Algemene voorwaarden Harderwijn VOF Algemene voorwaarden Harderwijn VOF ALGEMEEN Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Harderwijn vof en een koper, zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, voorzover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Leveringsvoorwaarden Kingdom Hotel Supplies

ALGEMENE VOORWAARDEN Leveringsvoorwaarden Kingdom Hotel Supplies Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yezzer, handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Le Maitre Smokers Versie 2.8

Algemene voorwaarden Le Maitre Smokers Versie 2.8 Algemene voorwaarden Le Maitre Smokers Versie 2.8 Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Insta-Led v.o.f.

Algemene voorwaarden Insta-Led v.o.f. Algemene voorwaarden Insta-Led v.o.f. Insta-led Rotterdamseweg 370a/16 2629 HG Delft Tel: 015-2577744 Fax: 015-2621052 E-mail: info@insta-led.nl BTW nummer: NL852197603B01 KvK nummer: 56582072 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie