AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN"

Transcriptie

1 Dienst Aanvaardingen Tel : 02/ Aarlenstraat Fax : 02/ Brussel Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie Voorstel van de Commissie : Datum : Terug te sturen naar : SABAM/Dienst Aanvaardingen Aarlenstraat BRUSSEL Beslissing van de Raad : AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN AUTEUR EN OPGAVE VAN DE WERKEN 1. Persoonlijke gegevens Naam : Voornamen : Pseudoniem : (maximum 3) : (geen groepsnamen) Adres : Gemeente + Postcode : Telefoon : GSM : Fax : Post- of bankrekeningnummer : IBAN-code BIC-code : Geboorteplaats en -datum : / / te Nationaliteit : Geslacht : Identificatienummer van het Rijksregister : Beroep : Opleiding, behaalde diploma's en/of prijzen binnen de creatieve sector :

2 Blz : 2/14 2. Repertoire Bent u auteur van het vereiste aantal werken om aan te sluiten zoals bepaald in artikel 6 van het algemeen reglement? (zie bijlage I) o Neen o Ja Zo ja, gelieve uw werken hieronder op te sommen: Titel(s) Aard (muziek, toneelstuk, film, boek,...) Duur Auteur(s) Auteurs die reeds zijn aangesloten bij een andere Belgische of buitenlandse vereniging voor collectief beheer van auteursrechten en geheel of gedeeltelijk ontslag nemen, kunnen bij SABAM een gehele of gedeeltelijke aanvraag tot lidmaatschap indienen zonder dat ze hun hoedanigheid van auteur dienen te bewijzen. Het bewijs van hun aansluiting bij een andere auteursvereniging volstaat en vervangt de hierboven opgegeven vereisten.

3 Blz : 3/14 3. Maatschappelijk aandeel Op het ogenblik van aansluiting wordt u gewone vennoot van SABAM. Daarvoor moet u inschrijven op één maatschappelijk aandeel en de nominale waarde ervan geheel of gedeeltelijk storten. De nominale waarde van het maatschappelijk aandeel bedraagt op heden 124. Als u het aandeel slechts voor een vierde stort ( 31), het wettelijk minimum, worden uw stemrecht tijdens de Algemene Vergadering en uw recht op verkiesbaarheid binnen de Raad van Bestuur en de Colleges geschorst tot volledige betaling. Het niet volledig volstorten van de waarde van het aandeel ten laatste 60 kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering, heeft de schorsing van het stemrecht tijdens deze vergadering tot gevolg. Wilt u op het ogenblik van uw aansluiting de waarde van het maatschappelijk aandeel: o Volstorten ( 124) o Gedeeltelijk storten ( 31) 4. Jaarlijkse bijdrage Ter informatie: vennoten van SABAM moeten een jaarlijkse bijdrage betalen als deelname in de kosten die het beheer van de rechten met zich meebrengt. Het bedrag van deze bijdrage wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld en bedraagt momenteel 25. Deze bijdrage wordt vanaf het tweede jaar van aansluiting aangerekend.

4 Blz : 4/14 5. Aansluiting bij andere auteursverenigingen Bent u reeds lid van een andere auteursvereniging in binnen- of buitenland? o Neen o Ja Zo ja, bij welke vereniging (gelieve een kopie van uw aansluitingscontract toe te voegen) : Sinds wanneer: Voor welke categorieën van rechten, exploitatiewijzen of territoriale gebieden: 6. Afstand van rechten a. Heeft u reeds rechten afgestaan aan derden (werkgever, opdrachtgever, omroep, ) of bent u verbonden door een overeenkomst (arbeidscontract, )? o o Neen Ja Zo ja, aan wie: Welke rechten: In welke hoedanigheid (bediende of free-lance): b. Bent u contractueel verbonden met een producent of omroep? o o Neen Ja Zo ja, met welke producent of omroep: In welke hoedanigheid (bediende of free-lance): Geef zo mogelijk een korte functieomschrijving:

5 Blz : 5/14 7. Reikwijdte Artikel 10 en 11 van de statuten van SABAM voorzien in de mogelijkheid om uw aansluiting te beperken tot bepaalde categorieën van werken (muziekwerken, dramatische en muziekdramatische werken, enz.), bepaalde exploitatiewijzen of tot bepaalde territoriale gebieden (zie bijlage II). Wilt u hiervan gebruik maken? o Neen o Ja Zo ja, duid hieronder aan waarvoor u niet wenst aan te sluiten: - categorieën van werken: - exploitatiewijzen: - territoriale gebieden:

6 Blz : 6/14 8. Informatie noodzakelijk voor het beheer Binnen welke categorieën van werken bent u op dit ogenblik actief? 1. Allemaal 2. Muziekwerken met of zonder tekst a. Ernstige muziek: - bladmuziek - songbook b. Lichte muziek: - bladmuziek - songbook c. Elektro-akoestische muziek d. Improvisaties e. Didactische werken 3. Muziekdramatische werken 4. Dramatische werken 5. Choreografische werken 6. Audiovisuele werken 7. Radiowerken 8. Werken van beeldende kunst 9. Grafische werken (striptekeningen, illustraties, etc...) 10. Fotografische werken 11. Letterkundige werken 12. Architecten en auteurs van toegepaste kunst Het beheer door SABAM van de rechten van architecten en van auteurs van toegepaste kunst is beperkt tot de vergoeding voor thuiskopie, reprografie en leenrecht 13. Wetenschappelijke werken en journalisten Het beheer door SABAM van de rechten op wetenschappelijke- en journalistieke werken is beperkt tot de vergoeding voor thuiskopie, reprografie en leenrecht

7 Blz : 7/14 9. Persoonlijke levenssfeer De wet op de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 laat SABAM niet meer toe uw contactgegevens mee te delen aan derden, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk de toestemming geeft. Ik sta toe dat SABAM volgende gegevens doorgeeft aan derden : Geen : mijn contactgegevens moeten vertrouwelijk blijven. Mijn persoonlijke gegevens : adres.... tel. GSM... fax .. website. Mijn professionele gegevens : adres tel 1. tel 2. fax .. website. Gegevens van mijn contactpersoon: naam voornaam... functie.. adres. tel 1. tel 2 fax . website.

8 Blz : 8/14 Bent u uitvoerend kunstenaar of maakt u deel uit van een groep, gelieve hieronder de naam te vermelden. Om uw dossier te vervolledigen hebben wij eveneens een kopie van uw identiteitskaart (recto verso) nodig. Deze dient u ons samen met de ingevulde en ondertekende vragenlijst te bezorgen. 10. Belangrijke informatie U kan aanspraak maken op auteursrechten voor de repartitieperiode lopend op de datum van ontvangst door Sabam van de ondertekende aanvraag tot lidmaatschap. Ingeval u uiteindelijk zou afzien van uw voornemen om de hoedanigheid van gewone vennoot van SABAM te verwerven en uw aanvraag aldus definitief wordt geklasseerd, zullen de eventuele rechten die SABAM conform haar reglement sinds de datum van uw aanvraag zou hebben geïnd hetzij aan de betaler worden teruggestort (i.g.v. individuele inningen) hetzij aan de te verdelen massa worden toegevoegd (i.g.v. collectieve inningen). Plaats en datum Echt verklaard, Handtekening, Al de gegevens die u over uzelf verstrekt worden opgenomen in onze verwerking Registratie en administratie van vennoten met het oog op het beheer van de auteursrechten en Public relations, promotie en communicatie. De houder van het bestand is SABAM CVBA - Burg. Ven. met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u een recht van toegang en een recht tot verbetering. U kunt aanvullende inlichtingen over deze verwerkingen vinden in het openbaar register bedoeld in art. 18 van de wet.

9 Blz : 9/14 Bijlage I : (artikel 6 van het algemeen reglement) Gewone vennoten auteurs De hierna volgende auteurs kunnen de hoedanigheid van gewone vennoot verwerven, op voorwaarde dat zij zich richten naar de statutaire voorschriften en voldoen aan de bijkomende voorwaarden zoals hierna vermeld: 1) componisten : voorlegging van ten minste 5 werken of werken met een totale duur van minstens 15 minuten. 2) tekstschrijvers of -dichters voor muziekwerken : voorlegging van ten minste 5 werken of werken met een totale duur van minstens 15 minuten. 3) auteurs van sketches en revues : hetzij voorlegging van ten minste 5 werken of werken met een totale duur van minstens 15 minuten; hetzij voorlegging van 1 revue met een totale duur van minstens 30 minuten. 4) auteurs van dramatische werken, zijnde gesproken toneel, lyrisch toneel (opera, operette en musical), choreografie en experimenteel muziektheater : voorlegging van 5 werken of werken met een totale speelduur van minstens 15 minuten. 5) auteurs van radiowerken : voorlegging van ten minste 5 werken of werken met een totale speelduur van minstens 15 minuten. 6) regisseurs en scenaristen : voorlegging van ten minste 5 werken of werken met een totale speelduur van minstens 15 minuten. 7) vertalers, adaptators en bewerkers : voorlegging van 5 vertalingen, adaptaties, of bewerkingen of werken met een totale duur van minstens 15 minuten. Uitsluitend de vertalingen, adaptaties of bewerkingen waarvoor de toelating van de rechthebbenden van het oorspronkelijk werk werd verkregen worden in aanmerking genomen. 8) beeldende kunstenaars, grafische ontwerpers, illustratoren, striptekenaars en fotografen, architecten en auteurs van toegepaste kunst : teneinde een inzicht te geven over hun werken, dienen de kandidaten ter staving van hun activiteiten een dossier in met onder meer een zo volledig mogelijk kunstcurriculum, waarbij minimum 5 foto's of fotokopieën of printen van werken worden bijgevoegd, een aantal referenties inzake tentoonstellingen (voor werken van plastische kunst alleen) of projecten van tentoonstellingen, uitgevoerde opdrachten, persartikels, publicatie van hun werken in catalogi, tijdschriften of kranten of nog, het behalen van eventuele prijzen of erkenningen.

10 Blz : 10/14 Het beheer door SABAM van de rechten van architecten en van auteurs van toegepaste kunst is beperkt tot de vergoeding voor thuiskopie, reprografie en leenrecht. 9) letterkundigen : hetzij voorlegging van een roman of van een gepubliceerde dichtbundel met minstens 15 gedichten, hetzij voorlegging van 5 voordrachtteksten met een totale duur van minstens 30 minuten, hetzij voorlegging van 5 kortverhalen of kortverhalen met een totaal van minstens 15 pagina's. 10) auteurs van wetenschappelijke werken en journalisten : voorlegging van 5 gepubliceerde artikelen of een gepubliceerd werk van minstens 15 pagina's. Het beheer door SABAM van de rechten op wetenschappelijke- en journalistieke werken is beperkt tot de vergoeding voor thuiskopie, reprografie en leenrecht. 11) improvisatoren : de improvisatoren kunnen de hoedanigheid van gewone vennoot verwerven indien zij zich richten naar de statutaire toetredingsvereisten en indien zij tot staving van hun activiteiten een dossier indienen houdende volgende gegevens of stukken : - een kunstcurriculum met opgave van behaalde onderscheidingen en prijzen, deelname aan Belgische of buitenlandse concerten, referenties of persartikels; - een commerciële geluidsdrager houdende minstens één improvisatie hetzij zonder enige ontlening, hetzij op werken uit het publiek domein, hetzij op werken van rechthebbenden die daartoe uitdrukkelijk hun toelating hebben verleend; - opgave van de publieke uitvoeringen van improvisaties gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Improvisatoren die in hoedanigheid van componist bij SABAM zijn aangesloten, kunnen slechts in hoedanigheid van improvisator rechten genieten indien ze formeel in die hoedanigheid door SABAM zijn erkend en een bijvoegsel bij hun aansluitingscontract hebben ondertekend. Kunnen tevens de hoedanigheid van gewone vennoot verwerven, de auteurs die zich richten naar de statutaire toetredingsvereisten en van wie de werken sinds de datum van ontvangst door SABAM van de behoorlijk ondertekende handgeschreven aanvraag tot lidmaatschap of sinds de datum van registratie door SABAM van de electronische aanvraag tot lidmaatschap minstens 1240 aan auteursrechten gegenereerd hebben. Alle kandidaten zijn gehouden hun werken aan te geven overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement. Enkel oorspronkelijke werken met een creatieve inbreng en door de originele rechthebbenden toegestane vertalingen, adaptaties en bewerkingen kunnen in aanmerking genomen worden.

11 Blz : 11/14 Bijlage II : (artikel 10 van de statuten) 1. Muziekwerken met of zonder tekst: a) Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht, met inbegrip van het filmvertoningsrecht. b) m.b.t. de auteurs: - het grafisch reproductierecht van de niet-uitgegeven werken; - het grafisch reproductierecht van de uitgegeven werken op grond van een m.b.t. de uitgevers: - het grafisch reproductierecht op grond van een c) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen; o.a. via de ether, kabel of internet d) Het mechanisch reproductierecht met inbegrip van het gebruiksrecht betreffende klankdragers. e) Het synchronisatierecht betreffende klankdragers op grond van een f) Het mechanisch reproductierecht met inbegrip van het gebruiksrecht betreffende beeld- en klankdragers. g) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en klankdragers op grond van een h) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. i) Het recht op vergoeding voor reprografie. j) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. k) Het huur- en leenrecht. l) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de m) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief n) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand. 2. Dramatische en muziekdramatische werken: a) Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht, met inbegrip van het filmvertoningsrecht. b) Het grafisch reproductierecht. c) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen; o.a. via de ether, de kabel of internet d) Het mechanisch reproductierecht, met inbegrip van het gebruiksrecht, betreffende beeld- en/of klankdragers. e) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers op grond van een f) Het recht op vergoeding voor thuiskopie.

12 Blz : 12/14 g) Het recht op vergoeding voor reprografie. h) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. i) Het huur- en leenrecht. j) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de k) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief l) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand. 3. Choreografische werken: a) Het algemeen uitvoerings- of opvoeringsrecht met inbegrip van het filmvertoningsrecht. b) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen; o.a. via de ether, de kabel of internet c) Het mechanisch reproductierecht, met inbegrip van het gebruiksrecht, betreffende beeld- en/of klankdragers. d) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers op grond van een e) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. f) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. g) Het huur- en leenrecht. h) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de i) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief j) het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken met inbegrip van gebruik on-demand. 4. Audiovisuele werken: a) Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht met inbegrip van het filmvertoningsrecht. b) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen; o.a. via de ether, de kabel of internet c) Het grafisch reproductierecht. d) Het mechanisch reproductierecht met inbegrip van het gebruiksrecht betreffende beeld- en/of klankdragers. e) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers op grond van een f) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. g) Het recht op vergoeding voor reprografie. h) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. i) Het huur- en leenrecht. Blz : 13/14

13 j) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de k) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief l) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand. 5. Radiowerken: a) Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht. b) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen o.a. via de ether, de kabel of internet c) Het grafisch reproductierecht. d) Het mechanisch reproductierecht met inbegrip van het gebruiksrecht betreffende klankdragers. e) Het synchronisatierecht betreffende klankdragers op grond van een f) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. g) Het recht op vergoeding voor reprografie. h) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. i) Het huur- en leenrecht. j) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de k) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief l) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand. 6. Werken van beeldende kunst: a) Het reproductierecht. b) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers op grond van een c) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen o.a. via de ether, de kabel of internet d) Het volgrecht. e) Het huur- en leenrecht. f) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. g) Het recht op vergoeding voor reprografie. h) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de i) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief j) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand.

14 Blz : 14/14 7. Fotografische en grafische werken: a) Het reproductierecht. b) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers op grond van een c) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen o.a. via de ether, de kabel of internet d) Het volgrecht. e) Het huur- en leenrecht. f) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. g) Het recht op vergoeding voor reprografie. h) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. i) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de j) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief k) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand. 8. Letterkundige werken: a) Het algemeen uitvoerings-, opvoerings- of voordrachtrecht. b) Het grafisch reproductierecht van het werk in eerste uitgave op grond van een c) Het grafisch reproductierecht van het werk onder afgeleide vormen (bloemlezingen, feuilletons, enz.). d) Het primair uitvoeringsrecht voor de uitzending van werken en dit ongeacht de techniek van omroepen; o.a. via de ether, de kabel of internet e) Het mechanisch reproductierecht, met inbegrip van het gebruiksrecht, betreffende beeld- en/of klankdragers. f) Het synchronisatierecht betreffende beeld- en/of klankdragers op grond van een g) Het huur- en leenrecht. h) Het recht op vergoeding voor openbare uitlening. i) Het recht op vergoeding voor reprografie. j) Het recht op vergoeding voor thuiskopie. k) Het secundair uitvoeringsrecht voor het doorzenden per satelliet en voor de l) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het niet-interactief m) Het uitvoeringsrecht en het mechanisch reproductierecht voor het interactief online gebruik van werken, met inbegrip van gebruik on-demand.

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP IN HOEDANIGHEID VAN UITGEVER EN OPGAVE VAN DE WERKEN Dienst Aanvaardingen Tel : 02/286.82.34 Aarlenstraat 75-77 Fax : 02/231.18.00 1040 Brussel E-mail : affiliation@sabam.be Blz : 1/8 Volgnummer : Inschrijvingsnummer : Voorbehouden voor de administratie

Nadere informatie

STATUTEN EN ALGEMEEN REGLEMENT 2015

STATUTEN EN ALGEMEEN REGLEMENT 2015 STATUTEN EN ALGEMEEN REGLEMENT 2015 BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS SABAM Burgerlijke Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van de Vennoten Hoofdzetel: Aarlenstraat

Nadere informatie

Codenummer 1 : Vak voorbehouden voor SABAM) Ondergetekende verklaart de werken in deze collectieve opgave te hebben uitgevoerd in de volgende zalen :

Codenummer 1 : Vak voorbehouden voor SABAM) Ondergetekende verklaart de werken in deze collectieve opgave te hebben uitgevoerd in de volgende zalen : AARLENSTRAAT, 75-77 040 BRUSSEL Het auteursrecht is het loon van de auteur www.sabam.be VIERMAANDELIJKSE OPGAVE VAN UITGEVOERDE WERKEN IN HET BUITENLAND LIVEMUZIEK VOOR EEN OPTIMALE GEGEVENSVERWERKING

Nadere informatie

STATUTEN EN ALGEMEEN REGLEMENT 2017

STATUTEN EN ALGEMEEN REGLEMENT 2017 STATUTEN EN ALGEMEEN REGLEMENT 2017 Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, Sabam Burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de vennoten Hoofdzetel: Aarlenstraat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND

OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND OVEREENKOMST VAN AANSLUITING EN FIDUCIAIRE AFSTAND Tussen de ondergetekenden: 1. Vertolkend kunstenaar:... of ingeval van erfopvolging vertegenwoordigd door 1..., komend tot de erfenis in de hoedanigheid

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

LITERAIR UITGAVECONTRACT

LITERAIR UITGAVECONTRACT LITERAIR UITGAVECONTRACT Tussen partij enerzijds Naam en voornaam: Adres: hierna de Auteur genoemd, en partij anderzijds De vennootschap met maatschappelijke zetel te: ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT

JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT JOURNALISTEN & AUTEURSRECHT Journalistenloket 08-02-2016 AUTEURSRECHTEN Journalisten zijn auteurs JAM ( 1995) opgericht door de AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België) en de VJPP

Nadere informatie

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een manuscript en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij ARTES je

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB

TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB Naam: Voornaam: TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB Maatschappelijke zetel en secretariaat: Kasteel Ter Poorten Diepenbekerweg 65 B-3500 Hasselt [tel] (0)11 30 13 50 [fax] (0)11 22 99 70 info@lvab.be

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 )

(Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Bijlage 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN FOTOGRAFISCH BEELDMATERIAAL (Gelieve deze aanvraag in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden per fax naar nr. +32 (0)2 769 55 11 ) Afdeling:...

Nadere informatie

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1

CREATIEBEURZEN PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR. SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 SABAM_BEURZEN_A5_11_03F_Mise en page 1 4/10/11 14:55 Page1 PARTNER VAN DE AUDIOVISUELE AUTEUR CREATIEBEURZEN foto s Fotolia, Istock BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS COMPONISTEN EN UITGEVERS - SABAM CVBA

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

SABAM Muziek op een beelddrager

SABAM Muziek op een beelddrager SABAM Muziek op een beelddrager Muziek op een beelddrager - Pagina 2 - INHOUDSTAFEL 1. Algemene principes 2. Mechanisch reproductierecht 2.1. Synchronisatierechten 2.1.1. Films publicitaire spots videoproducties

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

De aangifte van muziekwerken

De aangifte van muziekwerken De aangifte van muziekwerken Praktische gids voor de auteurs Beheer Rechthebbendengegevens 2013 INHOUD Lijst van de gebruikte afkortingen Pag. 2 Inleiding Pag. 3 D UTURSNGIFT Pag. 4 1. Waarom mijn werken

Nadere informatie

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten

Wijzigingsformulier exploitatie auteursrechten Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Pasfoto Belangrijk (vermeld altijd uw naam in drukletters op de achterzijde van de foto) 1. Enkel indien het sollicitatieformulier volledig en correct is ingevuld, kunnen we uw kandidatuur in overweging

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER CULTURELE RAAD

AANSLUITINGSFORMULIER CULTURELE RAAD CULTURELE RAAD AANSLUITINGSFORMULIER CULTURELE RAAD Naam van de organisatie (vereniging, instelling of dienst).. Stichtingsdatum plaatselijke organisatie:... Aantal aangesloten leden bij uw organisatie:

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp,

de Stichting STEMRA, gevestigd in Amstelveen en kantoor houdende aan de Siriusdreef 22-28 te Hoofddorp, Overeenkomst INTERMEDIAIR PRODUCTIES IN EIGEN BEHEER Ondergetekenden Firmanaam: Straat: Plaats: Vertegenwoordigd door: hierna te noemen de Intermediair, enerzijds, en de Stichting STEMRA, gevestigd in

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Turfputstraat 100 9290 BERLARE Tel. 052 42 30 57 Fax 052 42 64 74 Zetel: Anima Vera NV, Zandvoortstraat 27, 2800 Mechelen Belangrijke mededelingen: Sollicitatieformulier 1. Er kan slechts rekening worden

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER VERENIGING VAN SCHRIJVERS EN VERTALERS AANMELDINGSFORMULIER Ik geef mij op als lid van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. Professioneel werkzaam op dat gebied sluit ik mij aan bij (het selecteren

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING / / ( ) S.K. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve bij iedere aanvraag het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking

Nadere informatie

DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE

DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE DE BEELDENDE KUNSTENAAR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het creëren van een kunstwerk en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij SABAM je

Nadere informatie

Aansluiting uitgever (incl. specificatie)

Aansluiting uitgever (incl. specificatie) Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp t +31 (0)23 799 79 99 f +31 (0)23 799 77 77 info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties

Nadere informatie

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE

DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE DE MUZIEKAUTEUR BIJ SABAM WWW.SABAM.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een muziekwerk en de weg naar het publiek is er een belangrijke stap waarbij SABAM je graag met raad en daad bijstaat : je als

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van het statuut van stagiair-beroepsjournalist

Betreft: aanvraag van het statuut van stagiair-beroepsjournalist Brussel, Geachte heer, geachte mevrouw, Betreft: aanvraag van het statuut van stagiair-beroepsjournalist Bij deze brief vindt u een formulier waarmee u het statuut van stagiair-beroepsjournalist kan aanvragen.

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht deel 6 - Wie wordt beschermd door het auteursrecht? Hebt u een vraag of wilt u zich graag

Nadere informatie

auteursrechten gaat...

auteursrechten gaat... Als het over auteursrechten gaat... Dé partner voor Nederlandstalige auteurs www.deauteurs.be Over auteursrecht Hebt u een vraag of wilt u zich graag aansluiten bij deauteurs, neem dan contact op met de

Nadere informatie

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer

Aanvraag voor toestemming voor productie in eigen beheer Siriusdreef 22-28 Postbus 3080 2130 KB Hoofddorp Telefoon (023) 799 79 99 Fax (023) 799 77 77 E-mail info@bumastemra.nl www.bumastemra.nl ABN AMRO Bank 43 30 73 500 ING Bank 69 73 60 016 Postbank 372484

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Deposito- en Consignatiekas

Deposito- en Consignatiekas AANVRAAGFORMULIER VOOR TEGEMOETKOMING VOOR EEN TAK 21-LEVENSVERZEKERING, onderworpen aan het Belgisch recht. (met uitzondering van de volledige tweede pijler ) 1/11 Deel 1 Voorwaarden om in aanmerking

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER 1. KANDIDAAT ECHTGENO(O)T(E) of SAMENWONENDE Naam: Naam: Voornaam: Voornaam: Geslacht: M / V Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie

FOCUS REPROGRAFIERECHT

FOCUS REPROGRAFIERECHT FOCUS REPROGRAFIERECHT WWW.SABAM.BE REPROGRAFIE ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

B. IDENTIFICATIE MEDEREIZIGERS

B. IDENTIFICATIE MEDEREIZIGERS VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW (= GR) DOSSIERNUMMER: A A. IDENTIFICATIE (in te vullen op naam van de persoon die de reis heeft geboekt en bijgevolg de bestelbon ondertekende of, bij telefonische

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Voor welke functie solliciteert u?.

Voor welke functie solliciteert u?. Pasfoto verplicht (vermeld altijd uw naam in drukletters op de achterzijde van de foto) Belangrijke mededelingen: Er kan slechts rekening worden gehouden met uw kandidatuur indien het volledig is ingevuld.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Kader voorbehouden voor de administratie: Datum van ontvangst:.... Volgnummer:... Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts één formulier invullen. Voeg alle

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER VERENIGING VAN SCHRIJVERS EN VERTALERS AANMELDINGSFORMULIER Ik geef mij op als lid van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. Professioneel werkzaam op dat gebied sluit ik mij aan bij (het selecteren

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN SABAM

AUTEURSRECHTEN EN SABAM AUTEURSRECHTEN EN SABAM EVENTFORUM 2014, MOD, HASSELT 23/04/2014 Community manager Siegfried Bakelants 2014 WIE WAT HOE CV: http://be.linkedin.com/in/siegfriedbakelants BLOG: http://siegfriedbakelants.wordpress.com/

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO)

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Aanvraag formulier Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Niet in te vullen door aanvrager: Diploma akkoord: ja/nee Werkervaring akkoord: ja/nee Documenten akkoord: ja/nee

Nadere informatie

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB WEBDOC VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN VENNOOTSCHAP Inlichtingsformulier A2 Acerta SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 ANTWERPEN-WILRIJK empty Formulier volledig invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02

Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 17 juni 2013 Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02 Formulier

Nadere informatie

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Gegevens voor de in 2013 uitgegeven periodieke publicaties Uiterste datum van inlevering: 30 juni 2015 Reprografierechten voor de uitgevers van periodieke publicaties?

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat 151 B-1210 Brussel België Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 95 70 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402 236 531 COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 Terug te sturen, ingevuld en ondertekend, vóór 29 februari 2012 naar het Sportdienst Kroninglaan 65 te 1200 Brussel of via mail l.roussel@woluwe1200.be Naam van de

Nadere informatie

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN

VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN 1 VERKLARING SECUNDAIR HERGEBRUIK PERSARTIKELEN DOOR PUBLIC RELATIONS BEDRIJVEN OPGELET : deze verklaring heeft enkel betrekking op: - Belgische Franstalige en Duitstalige persartikelen, - Belgische Nederlandstalige

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011

Inleiding tot het auteursrecht. Lucie Guibault 30 september 2011 Inleiding tot het auteursrecht Lucie Guibault 30 september 2011 Inhoud Verkrijgen van rechten Auteursrechthebbende Het werk Omvang van rechten Morele rechten Beperkingen op het auteursrecht 2 Het Auteursrecht

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

VERZOENINGSPROCEDURE OVEREENKOMST TOT VERZOENING 1. GEGEVENS 2. MEDEREIZIGERS DOSSIER NR

VERZOENINGSPROCEDURE OVEREENKOMST TOT VERZOENING 1. GEGEVENS 2. MEDEREIZIGERS DOSSIER NR VERZOENINGSPROCEDURE DOSSIER NR OVEREENKOMST TOT VERZOENING 1. GEGEVENS (Hier komen de gegevens van de persoon die de reis heeft geboekt en bijgevolg de bestelbon ondertekende of, bij telefonische bestelling,

Nadere informatie