Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)"

Transcriptie

1 programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

2 Colofon 2 juni 2014 Dit convenant is tot stand gekomen met medewerking van: Annemarie Bernard beleidsmedewerker Swinhove Groep Klaas den Besten huisarts Lindenzoom Cobie van Beuzekom verpleegkundig specialist ASVZ Rini Bom apotheker Devel Service Apotheek Sasja van Bommel apotheker poliklinische apotheek ASz Ewout-Jan van den Bos cardioloog ASz Anne-Marie Doppen ziekenhuisapotheker RIVAS Zorggroep Esther van Gulik office manager huisartsenpost Drechtsteden Hanneke van der Haar programmamanager WeMOve Leo Jetten programmamanager WeMOve Mirjam Lieve procesanalist ASz Anne-Marie Noorthoek manager Thuiszorg RST zorgverleners Marleen Rijneveld projectmanager Yulius (voorzitter werkgroep) Martine de Vos ziekenhuisapotheker RIVAS Zorggroep Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (2((

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3! 2. Toelichting op het convenant... 4! 2.1 Doel... 4! 2.2 Doelgroep... 4! 2.3 Kaders voor het convenant... 4! 2.4 Overdrachtsmedium: Landelijk Schakelpunt (LSP)... 5! 3. Afspraken medicatieoverdracht... 7! 3.1 Algemene verantwoordelijkheden bij de overdracht van medicatiegegevens... 7! 3.2 Afspraken medicatieoverdracht... 8! Welke overdrachtsmomenten vallen binnen het convenant?... 8! Overdrachtsmoment 1: Thuis wonen met thuiszorg of wonend in een verzorgingshuis... 9! Overdrachtsmoment 2: Consult in de eerste lijn... 11! Overdrachtsmoment 3: Opname in een zorginstelling t.b.v. behandeling (inclusief dagbehandeling)... 13! Overdrachtsmoment 4: Ontslag uit instelling naar huis of naar volgende instelling... 14! Overdrachtsmoment 5: Consult in de tweede lijn... 16! Overdrachtsmoment 6: Verstrekking door apotheek... 18! Afspraken samengevat... 19! Patiënt... 19! Zorgverlener: voorschrijver... 20! Zorgverlener: toediener... 21! Apotheker... 22! 4. Voortgangsindicatoren medicatieoverdracht... 23! Begrippenlijst... 24! Bronnen... 26! Bijlage 1: Momentopname Roadmap LSP fase 1 en ! Bijlage 2: Deelnemende zorgorganisaties Stichting Drechtzorg Bijlage 3: Globaal overzicht deelnemende zorgsectoren 32 Bijlage 4: Advies dossierhouderschap... 32! Bijlage 5: Aanzet tot voortgangsindicatoren... 34! Bijlage 6: Model format AMO (versie 2.0)... 37! Bijlage 7: Informatie over samenwerkingsafspraken medicatieveiligheid tussen voorschrijvers, apothekers en zorginstellingen die hulp bieden bij geneesmiddelengebruik... 38! Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (2((

4 1. Inleiding Vanaf 2011 geldt de landelijke richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten voor alle zorgaanbieders in Nederland. Sinds 1 januari 2011 is het verplicht dat er : 1. bij elk contact met een voorschrijver altijd een actueel medicatieoverzicht (AMO 1 ) beschikbaar is waarop het medisch handelen wordt gebaseerd. 2. bij een spoedopname zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur na opname, een actueel medicatieoverzicht beschikbaar is. 3. bij overdracht naar de volgende schakel zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker binnen 24 uur na consult, het actuele medicatieoverzicht beschikbaar is. De landelijke richtlijn richt zich op het optimaliseren van de overdracht van medicatiegegevens met als doel het (tijdig) beschikbaar hebben van alle relevante en juiste medicatiegegevens. Deze doelstelling kan enkel gerealiseerd worden door samenwerking tussen zorgaanbieders in de keten. De zorginstellingen in de regio Waardenland zijn verenigd in de stichting Drechtzorg. In deze stichting werken de deelnemende zorginstellingen samen om de zorg voor de patiënt nader op elkaar af te stemmen. Om medicatieoverdracht in de regio beter te kunnen organiseren, heeft de deelnemersraad van stichting Drechtzorg ingestemd met het programma elektronische medicatieoverdracht in Waardenland. Onderdeel van dit programma is een regionaal convenant, voor en door samenwerkende zorgaanbieders. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van apothekers, huisartsen, medisch specialisten en overige relevante zorgaanbieders heeft invulling gegeven aan dit regionale convenant. Vervolgens is het convenant in een toetsingsronde aangeboden aan de betrokken zorgaanbieders. Dit regionale convenant beschrijft de (wettelijke) kaders en de afspraken waaraan regionale zorgaanbieders gehouden zijn bij het realiseren van een optimale overdracht van medicatiegegevens. De diverse zorgaanbieders nemen dit convenant als uitgangspunt bij het inrichten van hun diensten voor elektronische uitwisseling van medicatiegegevens en bevestigen met elkaar de intentie om het LSP als overdrachtsmedium in te zetten. 1 (Zie(bijlage(6(voor(het(AMO(format((versie(2.0).(Voor(een(overzicht(van(de(uit(te(wisselen(medicatiegegevens(wordt( verwezen(naar(de(landelijke(richtlijn( Overdracht(van(medicatiegegevens(in(de(keten.( 2 (Zelfstandig(gevestigde(verloskundigen,(psychologen,(fysiotherapeuten(en(tandartsen(vallen((voorlopig)(buiten(scope(van( Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (3((

5 2. Toelichting op het convenant 2.1 Doel Het convenant biedt toepasbare concrete afspraken t.b.v. het uitwisselen van medicatiegegevens voor alle betrokken zorgverleners en apothekers in de regio Waardenland. Het doel is om fouten in de medicatieoverdracht te voorkomen en de patiëntveiligheid te vergroten, door bij zorgverlening of verstrekking van geneesmiddelen altijd te beschikken over een actueel medicatieoverzicht. Onder uitwisseling van medicatiegegevens wordt verstaan: het actueel houden van het volledige medicatiedossier, het (zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na opname of consult) kunnen opvragen en overdragen van het medicatiedossier in de vorm van een medicatieoverzicht (MO) en het uitwisselen van waarneemgegevens tussen huisartsenpost en huisarts. Het medicatiedossier bevat naast medicatiegegevens (en stop-start gegevens) ook intoleranties, comorbiditeit, allergieën (ICA) en laboratoriumwaarden, alsmede de mogelijkheid voor receptenverkeer. 2.2 Doelgroep Het convenant geldt voor onderstaande zorgpartijen 2 in de regio Waardenland. In het convenant wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen zorgverlener en apotheker. Voor een compleet overzicht van de deelnemers van stichting Drechtzorg en betrokken zorgpartijen, zie bijlage 2 en 3. O Huisarts(enpost) O Apotheek 3 O Ziekenhuis O Ouderenzorg O Revalidatie O Thuiszorg O Gehandicaptenzorg O GGZ O Maatschappelijke opvang O Dienst gezondheid en jeugd O Medisch laboratorium O Trombosedienst 2.3 Kaders voor het convenant 1. De set afspraken in dit convenant betreft het proces van overdracht van de ene naar de andere zorginstelling 4. De afspraken zijn niet van toepassing op de wijze waarop een zorginstelling binnen de muren van de eigen praktijk werkt en overdracht binnen afdelingen regelt. Op de eigen, interne werkwijze blijven de individuele instellingsprotocollen van toepassing. 2. Het regionaal convenant is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt, ter hand wordt gesteld of door zorgverleners wordt toegediend en vervolgens wordt overgedragen naar de volgende schakel in de zorgketen. 3. De afspraken zijn conform de landelijke richtlijn Medicatieoverdracht en het geldende landelijke format Medicatieoverzicht en ontslagrecept. 2 (Zelfstandig(gevestigde(verloskundigen,(psychologen,(fysiotherapeuten(en(tandartsen(vallen((voorlopig)(buiten(scope(van( het(convenant.( 3 (Zie(begrippenlijst(voor(een(nadere(onderverdeling(van( Apotheek.( 4 (Met(zorginstelling(wordt(bedoeld:(individuele(zorgaanbieders(en(zorginstellingen. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (4((

6 4. De afspraken zijn conform vigerende wetgeving inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst en bescherming persoonsgegevens en sluiten zoveel mogelijk aan bij normen voor informatieoverdracht die door veldpartijen in de zorg worden gepropageerd. 5. De afspraken zijn uitvoerbaar en implementeerbaar. Het kan zijn dat bepaalde gestelde randvoorwaarden of faciliteiten tijdelijk ontbreken bij een zorginstelling. Er wordt dan door de zorginstelling een fasering aangebracht met de intentie tot volledige ondersteuning van het convenant te komen voor de afgesproken datum (zie ook paragraaf 2.4). 6. In deze afspraken worden uitsluitend de processen beschreven die betrekking hebben op het onderwerp Medicatieoverdracht. Op overige taken zijn deze afspraken niet van toepassing. 7. Het regionale convenant is onder beheer bij Stichting Drechtzorg. Het document wordt jaarlijks bekeken op actualiteit en werkbaarheid. Indien er wijzigingen zijn, dan worden deze vastgesteld door de beheergroep medicatieoverdracht (onder supervisie van Stichting Drechtzorg) en vervolgens verspreid naar alle aangesloten zorginstellingen. 8. Stichting Drechtzorg hanteert het regionale convenant als kader, waaraan zij lokale initiatieven op het gebied van medicatieoverdracht kan toetsen. 9. Daar waar het woord patiënt wordt gebruikt, wordt steeds bedoeld: de patiënt (cliënt) en/of diens vertegenwoordiger. 10. Nadere informatie en advies rondom het dossierhouderschap (brondossier) staan beschreven in bijlage De zorgdossiers moeten adequaat en gestructureerd zijn en indien nodig opgeschoond worden, zodat de gegevens die uitgewisseld worden zo volledig en correct mogelijk zijn. 12. De deelnemer organisaties van stichting Drechtzorg zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de afspraken uit het convenant en de uitrol van het LSP binnen de eigen zorginstelling. Zij regelen ook eventuele koppelingen met het eigen informatieof voorschrijfsysteem. 2.4 Overdrachtsmedium: Landelijk Schakelpunt (LSP) Alle deelnemende zorginstellingen conformeren zich aan het LSP als regionaal overdrachtsmedium en zetten zich in om zo spoedig mogelijk hierop aan te sluiten. Zolang een zorginstelling nog niet is aangesloten op het LSP voor de overdracht van medicatiegegevens, wordt er gebruik gemaakt van andere media of papier. De afspraken in het convenant, t.a.v. volledige en tijdige medicatieoverdracht, zijn op andere wijzen van overdracht (buiten het LSP) onverkort van toepassing. Het LSP is een netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners in de regio. Onder de uitwisseling van medische gegevens valt o.a. het overzicht van de (voorgeschreven en verstrekte) medicatie, alsmede intoleranties, contraindicaties en allergieën. Waarnemend huisartsen op de huisartsenpost kunnen een samenvatting van het dossier bij de huisarts inzien. Hiernaast is het mogelijk om via het LSP 1 op 1 berichten te versturen zoals een waarneembericht of (vooraankondiging) medicatievoorschrift. De werkgroep heeft er voor gekozen om het convenant zo op te stellen alsof bepaalde functionaliteiten van het LSP en de verschillende automatiseringssystemen al beschikbaar zijn; bijvoorbeeld het versturen van recepten of het raadplegen van laboratoriumuitslagen. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (5((

7 De roadmap LSP fase 1 en 2 (bijlage 1; opgesteld door de werkgroep Systemen en Infrastructuur) is als voorbeeld toegevoegd. De roadmap is een dynamisch document en wordt regelmatig geactualiseerd en beschikbaar gesteld via de website van Drechtzorg. De leden van Stichting Drechtzorg beschikken hiermee over een overzicht van beschikbare en toekomstige functionaliteiten van het LSP, de verschillende automatiseringssystemen en de stand van zaken bij deelnemers van Drechtzorg. Zolang functionaliteiten binnen het LSP of automatiseringssystemen niet beschikbaar zijn, gelden de afspraken uit de kolom Overgangsfase/geen toestemming LSP. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (6((

8 3. Afspraken medicatieoverdracht 3.1 Algemene verantwoordelijkheden bij de overdracht van medicatiegegevens Hieronder zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen (zorgverleners, apothekers en patiënten) bij de overdracht van medicatiegegevens beschreven 5. Verantwoordelijk zijn betekent dat de genoemde betrokkene zelf voldoet aan het gestelde, of het zorgverleningsproces zodanig organiseert dat voldaan wordt aan het gestelde. De patiënt is hier ook vermeld, omdat deze continu betrokken is en mede verantwoordelijkheid draagt. De patiënt heeft recht op inzage in en recht op een kopie van zijn volledige dossier en gegevens en heeft als enige het recht om anderen toestemming te geven tot inzage in, opvragen, gebruik en bijwerken van zijn dossier. De patiënt is verantwoordelijk om alle informatie over zijn gezondheidstoestand te geven die relevant is voor de zorgverlening. Hij geeft actief informatie over daadwerkelijk gebruik van alcohol, drugs, zelfzorgmiddelen, additionele voedingsmiddelen en voorgeschreven geneesmiddelen. De patiënt kan een wettelijke vertegenwoordiger hebben die in diens plaats treedt indien hij niet aanspreekbaar is en/of niet in staat is zijn eigen belangen te behartigen. Ook kan de patiënt een zorgverlener machtigen om het beheer en de toediening van medicatie over te nemen. Het is van belang dat de patiënt aangeeft welke apotheker als dossierhouder optreedt en zijn medicatiedossier beheert. De zorgverlener is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg. In het kwaliteitssysteem van de zorginstelling moet vastliggen op welke wijze (hoe, waar, wanneer en door wie) gegevens met betrekking tot voorschrijven, ter hand stellen, bewaken en/of toedienen van geneesmiddelen worden vastgelegd en overgedragen. Wanneer de zorginstelling een geïndiceerde taak heeft in het beheer, het toezicht op of de toediening van de medicatie, kunnen taken die tot de verantwoordelijkheid van de patiënt worden gerekend, onder de verantwoordelijkheid van de zorginstelling komen te vallen. Hierover dient duidelijk te worden gecommuniceerd 6 met alle betrokkenen. De voorschrijver is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij tijdens het contact met de patiënt het meest actuele medicatieoverzicht heeft. Het gesprek met de patiënt is essentieel voor een goede medicatieverificatie. De voorschrijver is tevens verantwoordelijk voor het (doen) registreren en overdragen van alle door hem geïnitieerde wijzigingen in de medicatiegegevens en contra-indicaties, allergieën en intoleranties. De toediener (regie geheel of gedeeltelijk overgedragen aan zorgverlener) moet belangrijke aspecten signaleren over het medicatiegebruik en zo nodig bespreken met voorschrijver of apotheker. Deze signalen (zoals mogelijke bijwerkingen of gewenste toedieningsvorm) kunnen van belang zijn voor zowel de voorschrijver als de apotheker bij het opstellen van een actueel medicatieoverzicht. Voor het toedienen van de juiste medicatie dient men te beschikken over een toedienlijst en AMO. De apotheker is verantwoordelijk voor het veilig ter hand stellen en bewaken van de aan de patiënt voorgeschreven medicatie. Hij organiseert de processen zodanig dat het overzicht van de door deze apotheker afgeleverde medicatie (maar ook wat in het kader van de behandeling van de patiënt en diens medicatie verder nog van belang is) actueel is bij elk overdrachtsmoment naar de volgende zorgschakel. Hij draagt er zorg voor dat andere zorgverleners hier kennis van kunnen nemen en informeert de huisarts en (bron)apotheker. 5 (Voor(informatie(over(de(samenwerkingsafspraken(tussen(voorschrijvers,(apotheken(en(zorginstellingen:(zie(bijlage(7.( 6 (Dit(kan(zowel(schriftelijk(als(via(beveiligde(eOmail.(( Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (7((

9 Voor een uitgebreid overzicht van de verantwoordelijkheden (en rechten en plichten) van iedere betrokkene bij medicatieoverdracht wordt verwezen naar het document Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners, behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Afspraken medicatieoverdracht In deze paragraaf worden de concrete verantwoordelijkheden in medicatieoverdracht beschreven bij de verschillende overdrachtssituaties. Het begrip zorgverlener is daar waar nodig gespecificeerd in voorschrijver en toediener. In paragraaf worden de afspraken samengevat per patiënt, zorgverlener en apotheker. Er zal tijdelijk sprake zijn van een overgangssituatie van papier naar volledige aansluiting op het LSP van alle betrokken zorginstellingen (zie ook 2.4). Bij elke overdrachtssituatie is aangegeven wat de werkwijze is bij gebruik van het LSP en wat de werkwijze is in geval een zorginstelling nog niet is aangesloten op het LSP. Indien de patiënt geen toestemming heeft gegeven voor het delen van de medicatiegegevens via het LSP, dan worden de medicatiegegevens op papier meegegeven aan de patiënt (en daar waar nodig verstuurd naar een zorginstelling), zodat deze de gegevens zelf door kan geven aan de volgende zorgverlener of apotheker. De patiënt is er verantwoordelijk voor dat iedere zorgverlener die zorg levert aan de patiënt op de hoogte wordt gebracht van zijn gezondheidstoestand die relevant is voor de zorgverlening (zie paragraaf 3.1). De zorgverlener en apotheker moeten de patiënt hierop attenderen, alsmede op de gevaren en risico s. Voor de afspraken omtrent medicatieregistratie en medicatieoverdracht binnen zorginstellingen wordt verwezen naar de interne individuele instellingsprotocollen Welke overdrachtsmomenten vallen binnen het convenant? Het convenant geeft afspraken voor de volgende overdrachtsmomenten/momenten van onderling zorgcontact: 1. Thuis wonen, met thuiszorg, of wonend in een verzorgingshuis indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan de thuiszorg, het verzorgingshuis of het transmuraal team (ziekenhuis). 2. Consult in de eerste lijn 3. Opname in een zorginstelling t.b.v. behandeling (inclusief dagbehandeling) 4. Ontslag uit zorginstelling naar huis of naar volgende zorginstelling 5. Consult in de tweede lijn 6. Verstrekking door openbare apotheek 7. Medicatieoverdracht overige sectoren (zie paragraaf 3.2.3) 7 (ActiZ,(GGZ(Nederland,(IGZ,(KNMG,(KNMP,(LEVV,(LHV,(NFU,(NHG,(NICTIZ,(NPCF,(NVVA,(NVZ,(NVZA,(Orde,(V&VN,(VWS(en( ZN.(De(IGZ(en(VWS(zijn(de(initiatiefnemers(en(aanjagers(van(de(richtlijn.( Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (8((

10 Overdrachtsmoment 1: Thuis wonen met thuiszorg of wonend in een verzorgingshuis (indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan een zorgverlener) Deelnemende partijen: thuiszorg, verzorgingshuis, apotheker, voorschrijver, transmuraal team. Wanneer is er een actueel medicatieoverzicht nodig? Hoe komt het actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij de toedienende zorginstelling? Hoe komt de toedienlijst beschikbaar bij de toedienende zorginstelling? Wat zijn relevante afspraken t.a.v. medicatie(gegevens) tijdens het contact met de patiënt? Afspraken met LSP Bij elk moment van toedienen. De apotheker! verwerkt alle verstrekkingen en wijzigingen in medicatiegegevens en ICA in het eigen (op het LSP aangesloten) informatiesysteem. De apotheker geeft elke patiënt een toedienlijst 8 mee als er iets gewijzigd is in het medicijngebruik of stelt de toedienlijst beschikbaar aan de toedienende zorginstelling (op papier). De toedienlijst is gebaseerd op het AMO. De toedienende zorginstelling! tekent de toedienlijst af (toedienregistratie) Overgangsfase / geen toestemming LSP De apotheker vraagt de patiënt toestemming voor het overdragen van medicatiegegevens, meldt het dossier eenmalig aan bij het LSP en geeft het actueel medicatieoverzicht op papier mee aan de patiënt en/of stuurt dit op naar de toedienende zorginstelling (binnen 24 uur na consult). Zie afspraken met LSP. De toedienende zorginstelling raadpleegt het papieren AMO en archiveert het AMO in het eigen dossier. Het voorgaande AMO wordt vernietigd.

11 Hoe worden wijzigingen rondom het toedienen overgedragen? De toedienende zorginstelling overlegt mogelijke relevante (klinische) medicatiesignalen met de voorschrijver of apotheker. Bij wijzigingen in de medicatiegegevens (zoals ander geneesmiddel of toedieningsvorm):! De voorschrijver maakt zo nodig een nieuw recept aan via het (bij het LSP aangesloten) elektronisch voorschrijfsysteem.! De apotheker verwerkt alle wijzigingen in medicatiegegevens en ICA in het eigen (op het LSP aangesloten) informatiesysteem (zie paragraaf ).! Eventuele nieuwe allergieën worden bij voorkeur door de voorschrijver geverifieerd en door de voorschrijver (of apotheker) verwerkt in het eigen (bij het LSP aangesloten) informatiesysteem.! De apotheker past de toedienlijst aan en geeft de aangepaste versie mee aan de patiënt en/of stuurt deze naar de zorginstelling. De voorschrijver geeft indien nodig een nieuw recept mee of verstuurt deze naar de apotheker. Indien de voorschrijver medicatie stopt, dan wordt er een stoprecept meegegeven / verstuurd t.b.v. de apotheker. De apotheker geeft de patiënt een nieuw AMO mee en stuurt het AMO zo nodig naar de zorginstelling. Eventuele nieuwe (geverifieerde) allergieën worden vastgelegd in het eigen dossier / systeem en doorgegeven aan de apotheker en toedienende zorginstelling. Hoe snel vindt de overdracht plaats? Zo snel als nodig is voor de te leveren zorg, doch binnen 24 uur na consult. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (10((

12 Overdrachtsmoment 2: Consult in de eerste lijn Deelnemende partijen: voorschrijver, apotheker, dienst gezondheid en jeugd (GGD) Wanneer is er een actueel medicatieoverzicht nodig? Hoe komt het actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij de voorschrijver in de eerste lijn? Afspraken met LSP Overgangsfase / geen toestemming LSP Bij elk moment van voorschrijven (of wijzigen medicatiegegevens) door de voorschrijver in de eerste lijn. De verstrekkende apotheek en voorschrijvende zorginstelling! verwerken alle mutaties in medicatiegegevens en ICA in het eigen (bij het LSP aangesloten) informatiesysteem, alsmede eventuele nieuwe laboratoriumgegevens (ook via medische laboratoria).! geven zo nodig de (op het AMO gebaseerde) toedienlijst op papier mee aan de patiënt (voor eigen gebruik). De toedienende zorginstelling! geeft de toedienlijst op papier mee aan de patiënt (indien van toepassing). De apotheek of voorschrijvende zorginstelling geeft het AMO op papier mee aan de patiënt. De voorschrijver in de eerste lijn vraagt, indien nodig en met toestemming van de patiënt, het AMO op bij de apotheker. Wat zijn relevante afspraken t.a.v. medicatie(gegevens) tijdens het contact met de patiënt? De voorschrijver in de eerste lijn! vraagt de medicatiegegevens, ICA en eventueel laboratoriumgegevens en professionele samenvatting op via het LSP.! neemt het medicatieoverzicht door met de patiënt / verifieert de medicatiegegevens / ICA (bij wijzigingen) en eventueel het gebruik van alcohol en drugs. De voorschrijver in de eerste lijn verifieert de medicatie (gerelateerde) gegevens met de patiënt (bij wijzigingen). Hoe worden de medicatiegegevens overgedragen naar de volgende zorginstelling? De voorschrijver in de eerste lijn! registreert alle door hem geïnitieerde wijzigingen in medicatiegegevens en ICA in het eigen (bij het LSP aangesloten) informatiesysteem! verstuurt het recept via het LSP naar de apotheker De voorschrijver in de eerste lijn vraagt de patiënt toestemming voor het delen van de medicatiegegevens via het LSP en meldt het dossier van de patiënt eenmalig aan bij het LSP. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (11((

13 ! stelt een professionele samenvatting van het medisch dossier beschikbaar (voor waarnemend huisartsen, indien van toepassing)! geeft de patiënt eventueel een (op een AMO gebaseerd) toedienlijst mee op papier (voor eigen gebruik) De verstrekkende apotheek: zie paragraaf De voorschrijver in de eerste lijn maakt de recepten digitaal aan en geeft deze mee aan de patiënt of verstuurt het recept digitaal naar de apotheker. Indien de voorschrijver medicatie stopt, dan wordt er een stoprecept meegegeven / verstuurd t.b.v. de apotheker. De voorschrijver in eerste lijn geeft het AMO op papier mee aan de patiënt en stuurt het AMO zo nodig op naar de volgende zorgverlener. Hoe vindt medicatieoverdracht plaats bij waarneming? De waarnemend huisarts! vraagt medicatiegegevens, ICA, de professionele (huisartsen)samenvatting en eventueel laboratoriumgegevens op via het LSP! registreert alle door hem geïnitieerde wijzigingen in medicatiegegevens en ICA in het eigen (op het LSP aangesloten) informatiesysteem, alsmede overige relevante medische waarneemgegevens! verstuurt het recept via het LSP naar de apotheker De professionele samenvatting bevat de volledige episodelijst, de journaallijst van de laatste 5 consulten, het medicijngebruik en de actuele overdrachtsgegevens. De waarnemend huisarts verstuurt een waarneembericht naar de huisarts van de patiënt. Hoe snel vindt de overdracht plaats? Zo snel als nodig is voor de te leveren zorg, doch binnen 24 uur na consult. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (12((

14 Overdrachtsmoment 3: Opname in een zorginstelling t.b.v. behandeling (inclusief dagbehandeling) Deelnemende partijen: ziekenhuis, verpleeghuis, GGZ, gehandicaptenzorg, revalidatiecentrum Wanneer is er een actueel medicatieoverzicht nodig? Hoe komt het actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij de (opname) zorginstelling? Afspraken met LSP Overgangsfase / geen toestemming LSP Bij elke patiënt die opgenomen wordt (bij aanvang behandeling). De verstrekkende apotheek en zorginstellingen! verwerken alle mutaties in medicatiegegevens en ICA in het eigen (bij het LSP aangesloten) informatiesysteem, alsmede eventuele nieuwe laboratoriumgegevens (ook via medische laboratoria).! geven zo nodig de (op het AMO gebaseerde) toedienlijst op papier mee aan de patiënt (voor eigen gebruik). De openbare apotheek of voorgaande zorginstelling geeft het AMO op papier mee aan de patiënt. De zorginstelling vraagt, indien nodig en met toestemming van de patiënt, het AMO op bij de apotheek. Wat zijn relevante afspraken t.a.v. medicatie(gegevens) tijdens het contact met de patiënt? De toedienende zorginstelling (of apotheek)! geeft de (op het AMO gebaseerde) toedienlijst op papier mee aan de patiënt (indien van toepassing). De zorginstelling! vraagt de medicatiegegevens, ICA en laboratoriumgegevens op via het LSP. De voorschrijver! vergewist zich ervan dat het actuele overzicht beschikbaar is bij aanvang van de behandeling! neemt het medicatieoverzicht door met de patiënt / verifieert de medicatiegegevens, eventuele zelfzorgmiddelen, ICA en indien nodig voor verantwoorde zorg, welke drugs en alcohol daadwerkelijk door de patiënt worden gebruikt! is verantwoordelijk voor het registreren van elke wijziging in medicatiegegevens of ICA in het eigen (bij het LSP aangesloten) registratiesysteem De voorschrijver verifieert de medicatie (gerelateerde) gegevens met de patiënt (bij wijzigingen). Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (13((

15 Hoe snel vindt de overdracht plaats? Zo snel als nodig is voor de te leveren zorg, doch binnen 24 uur na opname Overdrachtsmoment 4: Ontslag uit instelling naar huis of naar volgende instelling 9 Deelnemende partijen: ziekenhuis, verpleeghuis, GGZ, gehandicaptenzorg, revalidatiecentrum, apotheek, thuiszorg. Wanneer is er een actueel medicatieoverzicht nodig? Wat zijn relevante afspraken t.a.v. medicatie(gegevens) tijdens het contact met de patiënt? Afspraken met LSP Overgangsfase / geen toestemming LSP Bij elke patiënt die ontslagen wordt en waarbij er medicatie gewijzigd/toegediend is tijdens de opname. De voorschrijver! is eind verantwoordelijk voor de resubstitutie naar thuismedicatie bij ontslag! is eindverantwoordelijk voor de verificatie van de ontslagmedicatie! verzorgt binnen 24 uur na ontslag de (voorlopige) ontslagbrief aan verwijzer / huisarts met daarin de medicatiegegevens en reden van wijziging van medicatie Zie afspraken met LSP. Hoe komt het actueel De voorschrijver De voorschrijver vraagt de patiënt 9 (Zie(ook( Aanbevolen(werkwijze(bij(het(gebruik(van(het(medicatieoverzicht(en(recept(bij(ontslag ((KNMP).( Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (14((

16 medicatieoverzicht beschikbaar bij de volgende zorginstelling?! registreert (vóór ontslag) alle door hem geïnitieerde medicatiewijzigingen en ICA in het eigen (bij het LSP aangesloten) elektronisch voorschrijfsysteem! verstuurt het recept via het LSP naar de apotheker De verstrekkende apotheek: zie paragraaf toestemming (opt-in) voor beschikbaar stellen van de medicatiegegevens via het LSP en meldt het dossier van de patiënt eenmalig aan bij het LSP (mogelijk gedelegeerd naar een andere discipline/afdeling binnen de zorginstelling). De voorschrijver maakt het recept digitaal aan en geeft het recept op papier mee aan de patiënt (of verstuurt het recept digitaal naar de apotheker), alsmede een print-out van het AMO. Indien de voorschrijver medicatie stopt, dan wordt er een stoprecept meegegeven / verstuurd t.b.v. de apotheker. Bij overdracht naar een andere zorginstelling wordt het AMO desgewenst verzonden naar desbetreffende zorginstelling. Hoe snel vindt de overdracht plaats? Zo snel als nodig is voor de te leveren zorg, doch binnen 24 uur na ontslag. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (15((

17 Overdrachtsmoment 5: Consult in de tweede lijn Deelnemende partijen: ziekenhuis, GGZ, apotheek Wanneer is er een actueel medicatieoverzicht nodig? Afspraken met LSP Overgangsfase / geen toestemming LSP Bij elk moment van voorschrijven (of wijzigen medicatiegegevens) door de poliklinisch voorschrijver in de tweede lijn. Bij elk moment van toedienen van medicatie. Hoe komt het actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij de zorginstelling? Wat zijn relevante afspraken t.a.v. medicatie(gegevens) tijdens het contact met de patiënt? De verstrekkende apotheker en zorginstellingen! verwerken alle mutaties in medicatiegegevens en ICA in het eigen (bij het LSP aangesloten) informatiesysteem, alsmede eventuele nieuwe laboratoriumgegevens (ook via medische laboratoria).! geven zo nodig de (op AMO gebaseerde) toedienlijst op papier mee aan de patiënt (voor eigen gebruik). De toedienende zorginstelling (of apotheek)! geeft de (op het AMO gebaseerde) toedienlijst op papier mee aan de patiënt (indien van toepassing). De voorschrijver! neemt het medicatieoverzicht door met de patiënt / verifieert de medicatiegegevens en ICA (bij wijzigingen)! stelt bij relevante wijzigingen in de medicatiegegevens een brief op met medicatie en reden van wijziging.! geeft de patiënt zo nodig een actueel medicatieoverzicht mee op papier (voor eigen gebruik) De apotheker, huisarts of zorginstelling (bij verwijzing) geeft het AMO op papier mee aan de patiënt. Indien het een controlegesprek betreft, benadrukt de voorschrijver dat de patiënt volgende keer weer AMO ophaalt bij de apotheker waar hij doorgaans komt en meeneemt (bij tussentijdse wijzigingen). De zorginstelling vraagt, indien nodig en met toestemming van de patiënt, het AMO op bij de apotheek. De voorschrijver vraagt de patiënt toestemming (opt-in) voor beschikbaar stellen van de medicatiegegevens via het LSP en meldt het dossier van de patiënt eenmalig aan bij het LSP (mogelijk gedelegeerd naar een andere discipline/afdeling binnen de zorginstelling) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (16((

18 Hoe komt het actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij de volgende zorginstelling? De voorschrijver! registreert alle door hem geïnitieerde medicatiewijzigingen en ICA in het eigen (bij het LSP aangesloten) elektronisch voorschrijfsysteem! verstuurt het recept via het LSP naar de apotheker De verstrekkende apotheek: zie paragraaf De voorschrijver maakt het recept digitaal aan en geeft het recept op papier mee aan de patiënt (of verstuurt het recept digitaal naar de apotheker), alsmede een nieuwe print-out van het AMO (of aanpassingen op het papieren overzicht). Indien de voorschrijver medicatie stopt, dan wordt er een stoprecept meegegeven / verstuurd t.b.v. de apotheker. Bij overdracht naar een andere zorginstelling wordt het AMO verzonden naar desbetreffende zorginstelling. Hoe snel vindt de overdracht plaats? Zo snel als nodig is voor de te leveren zorg, doch binnen 24 uur na consult. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (17((

19 Overdrachtsmoment 6: Verstrekking door apotheek 10 Deelnemende partijen: apotheker en voorschrijvende zorginstelling. Afspraken met LSP Wanneer is er een actueel Bij elk moment van verstrekken van medicatie. medicatieoverzicht nodig? Hoe komt het actueel De voorschrijvende instelling medicatieoverzicht! verwerkt alle mutaties in medicatiegegevens en ICA in het beschikbaar bij de eigen (bij het LSP aangesloten) informatiesysteem, apotheek? alsmede eventuele nieuwe laboratoriumgegevens (ook via medische laboratoria). Overgangsfase / geen toestemming LSP De voorschrijvende instelling maakt het recept digitaal aan en print het recept (indien digitale verzending niet mogelijk is) en AMO om mee te geven aan de patiënt t.b.v. de apotheek. Wat zijn relevante afspraken t.a.v. medicatie(gegevens) tijdens het contact met de patiënt? De apotheker! haalt alle mutaties in medicatiegegevens / ICA en de recepten op via het LSP en raadpleegt eventueel laboratoriumuitslagen! neemt het medicatieoverzicht door met de patiënt / verifieert de medicatiegegevens en ICA! werkt indien van toepassing de toedienlijst (op papier) bij! verstrekt de voorgeschreven medicatie De apotheker vraagt de patiënt toestemming (opt-in) voor beschikbaar stellen van de medicatiegegevens via het LSP en meldt het dossier van de patiënt eenmalig aan bij het LSP. Hoe komt het actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij de volgende zorginstelling? Hoe snel vindt de overdracht plaats? De apotheker! registreert alle door hem geïnitieerde wijzigingen in medicatiegegevens en ICA in het eigen (bij het LSP aangesloten) informatiesysteem / dossier! geeft zo nodig de aangepaste (op het AMO gebaseerde) toedienlijst op papier mee aan de patiënt en/of stuurt deze naar de zorginstelling. Zo snel als nodig is voor de te leveren zorg, doch binnen 24 uur na verstrekking. De apotheker geeft een papieren AMO mee en/of verstuurt deze naar de zorginstelling. De verstrekkende apotheek (indien niet de bronapotheek) stuurt het AMO naar de apotheek waar men doorgaans komt. 10 (Inclusief(verstrekking(van(overgehevelde(medicatie(aan(de(patiënt((door(poliklinische(apotheek(of(ziekenhuisapotheek)( Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (18((

20 3.2.2 Afspraken samengevat In dit hoofdstuk worden de verantwoordelijkheden in medicatieoverdracht beschreven van de patiënt, zorgverlener en de apotheker. De zorgverlener is zo nodig gespecificeerd in voorschrijver en toediener Patiënt Situatie: bezoek aan/van zorgverlener en bezoek aan apotheker Speler: patiënt Gebruik van LSP! Verlenen toestemming (opt-in) aan zorgverleners en apothekers via de website mondeling of op papier Overgangssituatie of geen toestemming LSP! Verlenen toestemming aan zorgverlener voor het opvragen van medicatiegegevens bij apotheker! Opvragen medicatieoverzicht bij apotheker! Meenemen medicatieoverzicht naar zorgverlener of apotheker! Direct afleveren recept aan apotheker! Direct afleveren van het actueel medicatieoverzicht aan apotheker of volgende zorgverlener Altijd! Meenemen doseringsschema trombosedienst / toedienlijst (indien van toepassing)! Melden van / volledig zijn over (huidig/nieuw/gewijzigd) medicijngebruik (inname)! Melden gebruik van zelfzorgmiddelen, additionele voedingsmiddelen en middelen verkregen via internetapotheken of buitenlandse apotheken! Melden van reacties / allergieën! Melden van alcohol- en drugsgebruik Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (19((

21 Zorgverlener: voorschrijver Situatie: Spelers: poliklinisch consult of opname (t.b.v. onderzoek en/of behandeling) (waarnemend) huisarts, huisartsenpost, ziekenhuis, GGZ instelling, verpleeghuis, instelling gehandicaptenzorg en revalidatie (afhankelijk van instelling), dienst gezondheid en jeugd (GGD) Gebruik van LSP! Opvragen medicatiegegevens en ICA! Opvragen samenvatting huisartsendossier (indien waarnemend huisarts / huisartsenpost)! Raadplegen laboratoriumuitslagen! Elektronische registratie in eigen (op het LSP aangesloten) voorschrijfsysteem van alle door de voorschrijver geïnitieerde medicatiewijzigingen (nieuw/gewijzigd /gestopt) en geverifieerde gewijzigde ICA! Versturen waarneembericht naar eigen huisarts (indien waarnemend huisarts / huisartsenpost)! Verzenden recept naar apotheker Overgangssituatie of geen toestemming LSP! Vragen toestemming / opt-in voor beschikbaar stellen van medicatiegegevens/ aanmelden dossier! Vragen toestemming voor opvragen van medicatiegegevens bij apotheker! Opvragen medicatieoverzicht bij apotheker of patiënt! Vragen doseringsschema trombose! Opstellen / bijwerken medicatieoverzicht inclusief ICA! Meegeven recept aan patiënt of digitaal / per fax versturen recept aan apotheker inclusief naam en specialisme voorschrijver, beoogde behandelduur en indicatie! Meegeven/versturen stoprecept t.b.v. apotheker (indien gestopte medicatie)! Meegeven van het actueel medicatieoverzicht aan patiënt inclusief ICA! Benadrukken medicatieoverzicht overdragen aan volgende zorgverlener / apotheker! Indien geïndiceerde zorg voor medicatie: doorgeven wijzigingen in medicatiegegevens (aan o.a. thuiszorg of verzorgingshuis)! Actief aan apotheker doorgeven van wijzigingen in medicatiegegevens middels een mutatiebericht zonder recept (inclusief reden)! Ontvangen en verwerken van recept retourinformatie van apotheker (indien zorgverlener = huisarts) Altijd! Zich ervan vergewissen dat er een actueel medicatieoverzicht is bij aanvang van het consult / opname.! Doornemen medicatieoverzicht met patiënt / Verifiëren van medicatiegegevens en ICA.! Registratie in / bijwerken van zorgsysteem of dossier bij wijzigingen in medicatiegegevens en ICA.! Opstellen en direct meegeven van de (op het AMO gebaseerde) toedienlijst (papier) t.b.v. patiënt (zo nodig). Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (20((

22 ! Verzorgen (voorlopige) brief met medicatie en reden van wijziging aan verwijzer / huisarts (indien er sprake is van een relevante wijziging in medicatie) Zorgverlener: toediener Situatie: Spelers: toedienen van medicatie aan patiënt thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis, gehandicaptenzorg, GGZ instelling, ziekenhuis, revalidatiecentrum. Gebruik van LSP! Raadplegen medicatiegegevens en ICA! Raadplegen laboratoriumuitslagen Overgangssituatie of geen toestemming LSP! Vragen toestemming voor opvragen van medicatiegegevens bij apotheker! Opvragen medicatieoverzicht / toedienlijst bij apotheker! Archiveren van actueel medicatieoverzicht in dossier (en vernietigen van oude medicatieoverzichten) Altijd! Geven van uitleg aan patiënt over toe te dienen geneesmiddel(en) en toedieningsvorm.! Bijhouden toedieningsregistratie.! Meegeven toedienlijst aan patiënt (bij consult, opname of bij overdracht van patiënt naar andere zorginstelling).! Benadrukken dat toedienlijst overdragen wordt aan volgende zorgverlener / apotheker.! Relevante klinische symptomen gerelateerd aan medicatie worden overlegd met de voorschrijver (voorkeur) of apotheker. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (21((

23 Apotheker Situatie: Spelers: huisarts Gebruik van LSP verstrekken van geneesmiddelen openbare apotheek (waaronder poliklinische apotheek), apotheekhoudende! Opvragen medicatiegegevens en ICA! Opvragen van recepten en mutatieberichten! Raadplegen laboratoriumuitslagen! Bijwerken (op het LSP aangesloten) informatiesysteem bij wijzigingen medicatiegegevens of ICA Overgangssituatie of geen toestemming LSP! Vragen toestemming / opt-in voor beschikbaar stellen van medicatiegegevens/ aanmelden dossier.! Aanleveren medicatieoverzicht en toedienlijst aan zorgverlener (op verzoek en met toestemming patiënt)! Vragen doseringsschema trombose! Indien geïndiceerde zorg voor medicatie: doorgeven wijzigingen in medicatiegegevens aan o.a. thuiszorg of verzorgingshuis! Meegeven/versturen, indien van toepassing, van toedienlijst! Meegeven actueel medicatieoverzicht aan patiënt t.b.v. volgende zorgverlener! Benadrukken medicatieoverzicht overdragen aan volgende zorgverlener / apotheker! Verstrekken retourinformatie aan huisarts.! Doorgeven van relevante informatie aan de trombosedienst Altijd! Doornemen medicatieoverzicht met patiënt / Verifiëren van medicatiegegevens en ICA! Registratie in / bijwerken van zorgsysteem / dossier bij wijzigingen in medicatiegegevens en ICA! Opstellen en direct meegeven van de (op AMO gebaseerde) toedienlijst (papier) t.b.v. patiënt (zo nodig) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (22((

24 3.2.3 Overige sectoren Medisch laboratorium Het is de wens om aangesloten medische laboratoria nieuwe laboratoriumuitslagen (een vastgestelde beperkte selectie) aan te laten melden via het LSP. Ten tijde van het opstellen van dit convenant was het echter nog niet duidelijk hoe deze functionaliteit wordt ingericht en is het nog niet mogelijk regionale afspraken over uitwisseling op te stellen. Zodra dit het geval is wordt het convenant hierop aangepast. Trombosedienst Idem 4. Voortgangsindicatoren medicatieoverdracht Alle deelnemende zorginstellingen bieden transparantie in de door hun geleverde kwaliteit van de zorg via aangeleverde voortgangsindicatoren (zie bijlage 5). Instellingen krijgen hierdoor de mogelijkheid om de kwaliteit van hun geleverde zorg te tonen. Het levert hen ook direct inzicht in welke verbeteringen er (intern en regionaal) gemaakt kunnen worden. Bij het opstellen van deze indicatoren is rekening gehouden met het bewaken van de kwaliteit en volledigheid van de gegevens (monitoring van kwaliteit en voortgang) die worden uitgewisseld. Stichting Drechtzorg zal een beheergroep aanstellen die jaarlijks aan de hand van de voortgangsindicatoren zal evalueren en monitoren in hoeverre het regionale convenant, de interne protocollen en onderlinge processen op het gebied van medicatieoverdracht worden nageleefd door alle deelnemende instellingen. De beheergroep zal na evaluatie aan alle deelnemers rapporteren waarbij de scores worden weergegeven en aanbevelingen/voorstellen ter verbetering zijn opgenomen. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (23((

25 Begrippenlijst LSP medicatiegegevens. Medicatiedossier MO AMO Landelijk Schakelpunt: elektronische uitwisseling van Compleet en actueel overzicht van de medicatie (inclusief mutaties) die aan een patiënt is voorgeschreven, alsmede allergieën, intoleranties, contra-indicaties, bloeduitslagen en het versturen van recepten. Medicatieoverzicht: de actuele registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan in een periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat medicatieoverzicht of zolang als nodig is voor verantwoorde zorg. Inclusief de reden van voorschrijven en inclusief allergieën, intoleranties en contra-indicaties. Actueel medicatieoverzicht: het medicatieoverzicht dat geverifieerd is met de patiënt. Medicatieverificatie Het vaststellen van de daadwerkelijk gebruikte medicatie om zodoende tot een actueel en waarheidsgetrouw medicatieoverzicht te komen. Toediening Toedienlijst ICA Voorschrijver Apotheek Van toedienen van medicijnen is sprake als de patiënt niet zelf de verantwoordelijkheid kan dragen voor inname, aanbrengen of inbrengen ervan volgens voorschrift. Een overzicht van de te gebruiken medicatie met aanvullende ruimte om elke inname, toediening of reden van niet-inname af te tekenen. Het bevat dus de mogelijkheid om tijd, toediener en paraaf te noteren en ook eventuele bijzonderheden. Intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Zorgverlener die volgens de wet bevoegd is tot het voorschrijven van geneesmiddelen: artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, tandartsen en verloskundigen (beperkte bevoegdheid: alleen op hun gebied van deskundigheid). Een organisatie waar medicijnen op recept en zelfzorgmiddelen worden verkocht / verstrekt. Er bestaan verschillende soorten apotheken: Stadsapotheek: Poliklinische apotheek: openbare apotheek; daar waar de patiënt doorgaans zijn medicatie ophaalt openbare apotheek die gevestigd is in/nabij een ziekenhuis en geneesmiddelen aflevert aan nietgehospitaliseerde patiënten Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (24((

26 Dienstapotheek: samenwerkingsverband van openbare apothekers (en ev. apotheekhoudende huisartsen); in de avond, nacht en het weekend geopend voor het afhalen van spoedeisende geneesmiddelen Apotheekhoudende huisarts: een zelfstandig gevestigde huisarts met apotheekvergunning Ziekenhuisapotheek: een apotheek gevestigd in het ziekenhuis; zorgt voor bereiding en aflevering van geneesmiddelen aan gehospitaliseerde patiënten Internetapotheek: een apotheek waar patiënten online geneesmiddelen kunnen bestellen Opt-in Het geven van toestemming door een patiënt aan een zorgverlener voor het elektronisch delen van medische gegevens met andere zorgverleners. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (25((

27 Bronnen? Plan van aanpak programma regionale medicatieoverdracht, 23 september (Stichting Drechtzorg)? Landelijke richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, 25 april (Inspectie voor de Gezondheidszorg)? Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners, behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten, oktober 2010.(Landelijke Juridische Expertgroep)? Regionaal protocol medicatieoverdracht voor de kernregio, 4 maart 2013.(Zorg en Zekerheid)? Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens, mei (IZO Twente)? Handreikingen voor zes overdrachtssituaties, 3 november 2010.? Afspraken medicatieoverdracht Oss Veghel Uden, januari (werkgroepen Oss, Uden, Veghel)? Begrippenlijst Overdracht van medicatiegegevens in de keten, oktober ( Actieplan werkgroep processen en protocollen, november 2013.(Stichting Drechtzorg)? User requirements specification Medicatieoverzicht 2.0, 26 februari (ORIA)? LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn, augustus 2010.(KNMP en LHV e.a.)? Aanbevolen werkwijze bij het gebruik van het medicatieoverzicht en recept bij ontslag 26 februari (KNMP), Website:? (Stichting Drechtzorg) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (26((

28 Bijlage 1: Momentopname Roadmap LSP fase 1 en 2 Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (27((

29 Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (28((

30 Bijlage 2: Deelnemende zorgorganisaties Stichting Drechtzorg Gehandicaptenzorg (regio Waardenland) ASVZ Gemiva-SVG Philadelphia Syndion GGZ/Maatschappelijke opvang Leger des Heils (ZWN) De Hoop GGZ Yulius Huisartsen Alle (apotheekhoudende) huisartsen in regio Waardenland Huisartsenpost Gorinchem Huisartsenpost Dordrecht Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) AV Zorggroep Cedrah Zorggroep Crabbehoff Huis ter Leede De Merwelanden Riederborgh Het Spectrum Waardeburgh Zorgwaard Aafje Internos, Stichting Katholieke Thuiszorg RST Zorgverleners De Blije Borgh Stichting Protestantse De Lange Wei Leger des Heils ZWN Stichting Het Parkhuis Rivas Zorggroep Swinhove Groep De Wielborgh Van den Dool Zorg & Begeleiding Agathos Thuiszorg Rivas Thuiszorg Dienst Gezondheid en Jeugd Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid Apotheken Apotheek Almkerk Kringapotheek Dok Mediq Apotheek Merwede Mediq Apotheek Wantij Mediq Apotheek Stadspolders Admiraal Kring Apotheek Apotheek Sterrenburg Apotheek De Jagerweg Centraal Apotheek Zwijndrecht BV Devel Apotheek Kringapotheek de Alblas Planeten Apotheek Mediq Apotheek Helleman Escura Apotheek De Vijzel Mediq Apotheek Amazone Service Apotheek Crabbehof Lloyds Apotheek Dubbeldam Apotheek Galilea-Zuid Veer Apotheek Walburg BV Mediq Apotheek Nederhoven Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (29((

31 Mediq Apotheek Merel Apotheek Nilling BV Mediq Apotheek Westpolder Escura Apotheek De Vrijheid Apotheek Hoogland BV Dienstapotheek Drechtsteden Apotheek het Eiland Dienstapotheek Gorinchem en Omstreken Mediq Apotheek Gorinchem Apotheek de Kruijf BV Poliklinische apotheek Dordrecht Apotheek De Volgerlanden Mediq Apotheek Crezée Escura Apotheek Centrum Apotheek Wilgendonk Thorbecke Apotheek BV Leerdamse Apotheek Stadsapotheek Poels Piazza Apotheek de Colvenier Apotheek Laag Dalem Kring apotheek HaGi Poliklinische apotheek Zwijndrecht Revalidatie Rijndam Revalidatiecentrum Ziekenhuis Albert Schweitzer Ziekenhuis Beatrix Ziekenhuis MEE Drechtsteden MEE Drechtsteden Zorgverzekeraars (adviserend lid) VGZ CZ Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (30((

32 Bijlage 3: Globaal overzicht van de verschillende zorgsectoren

33 Bijlage 4: Advies dossierhouderschap Advies m.b.t. Brondossier medicatie in de eerste lijn. De LESA Medicatieoverdracht is het leidende beleidsstuk in deze. Het Huisarts Informatie Systeem (HIS )is het systeem waarin het beheer van alle medische informatie in de eerste lijn wordt verzorgd. De huisarts is wettelijk verantwoordelijk gemaakt om het gehele patiënten dossier, inclusief medicatiedossier, te beheren en onderhouden binnen het HIS. Het Apotheek Informatie Systeem (AIS) is het systeem waarin het beheer van de bron van alle farmaceutische informatie in de eerste lijn wordt verzorgd. De apotheker is ook wettelijk verantwoordelijk voor het medicatiedossier van patiënten. Binnen het brondossier moet bekend zijn welke huisarts en apotheker zijn aangewezen als brondossierhouder door de patiënt. Alle inspanningen dienen dan ook gericht te zijn het gezamenlijk medicatiebronsysteem van goede en volledige informatie te voorzien en discrepanties tussen beide systemen softwarematig te detecteren en op te lossen. De ICT mogelijkheden zullen de keuze voor de manier van gegevensoverdracht mede bepalen. Het brondossier bevindt zich in de eerste lijn. Het brondossier wordt digitaal gevoed vanuit de verschillende disciplines met in- en uitspoelbare datasets volgens vigerende standaarden. De voorschrijver is verplicht deze set digitaal verwerkbaar aan te leveren. De verstrekker is verplicht deze sets digitaal verwerkbaar aan te leveren. Het brondossier is een onlosmakelijk deel van het HIS en AIS. Apotheker en huisarts zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het eigen dossier. De apotheker en de huisarts maken aanvullende afspraken m.b.t. tot het eenduidig en up- to date houden van dit brondossier. De voorschrijvers en de apothekers zullen noodzakelijkerwijs een manier moeten ontwikkelen om informatie aan elkaars systeem aan te bieden c.q. op te vragen. De werkgroep adviseert de eerste lijn hier in samen op te trekken en deze voorwaarden hiervoor verder vorm te geven. Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (32((

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Medicatieproces in de thuissituatie, 11 februari 2015

Medicatieproces in de thuissituatie, 11 februari 2015 Medicatieproces in de thuissituatie, 11 februari 2015 De praktijk? Waar loopt u tegenaan? Biedt t Convenant antwoord? Zijn er wettelijke belemmeringen? Is het uitvoerbaar? 1 Waarom gebruikt U de baxter

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten

Platform 12 november Hanneke van der Haar en Leo Jetten Platform 12 november 2015 Hanneke van der Haar en Leo Jetten Doelstelling WeMOve Verhogen medicatieveiligheid door het tijdig delen van kwalitatief goede en betrouwbare medicatiegegevens (incl. ICA) m.b.v.

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Milestone Meeting. Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers

Milestone Meeting. Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers Milestone Meeting Hanneke van der Haar en Leo Jetten, arts programmamanagers Agenda Milestone Meeting WeMOve Welkom (door programmamanagers) Het programma WeMOve in vogelvlucht (id) Patiëntgebonden informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

UITWISSELING VAN GEGEVENS

UITWISSELING VAN GEGEVENS UITWISSELING VAN GEGEVENS IN DE MEDICATIEKETEN Disclosure In loondienst bij Als zzp er werkzaam voor www.artsenapotheker.nl Redacteur bij vakblad voor apothekersassistente 1 Met welke vragen bent u gekomen?

Nadere informatie

Medicatieoverdracht tussen ziekenhuis en 1 e lijn Anne de Roos

Medicatieoverdracht tussen ziekenhuis en 1 e lijn Anne de Roos Medicatieoverdracht tussen ziekenhuis en 1 e lijn Anne de Roos Medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis. Blijven stimuleren totdat het werkt! SIGRA, 19 september 2016 35 ziekenhuizen 90% ervaart op dit

Nadere informatie

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND 19 december 2012 Authored by: Regionale werkgroep medicatieoverdracht Versie: definitief MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken

Nadere informatie

PERSOONSGEGEVENS, MEDICIJNEN EN UW PRIVACY

PERSOONSGEGEVENS, MEDICIJNEN EN UW PRIVACY PERSOONSGEGEVENS, MEDICIJNEN EN UW PRIVACY GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens 1 Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens Deel 1: inleiding, definities en verantwoordelijkheden 2 Inleiding Voor een veilige overdracht van medicatiegegevens is de landelijke Richtlijn

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak De Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak Welkom bij de Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak: daar staat de Polikliniekapotheek van Tergooi voor.

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Q&A Medicatieproces Algemeen 1 Wat is de Zorgverleners hebben actuele medicatiegegevens nodig om patiënten en cliënten goede zorg te bieden. Informatie over medicatie is opgeslagen in systemen van verschillende

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o.

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. 1 Disclosure belangen spreker Geen Scenario-analyse poliklinische medicatieoverdracht

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader medicatieveiligheid Utrecht, oktober 2018 Begrip Verklaring Bekwaam en bevoegd Bekwaam zijn houdt in het beschikken over kennis en vaardigheid: kennis over de

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Formulier F-012 Inschrijfformulier Patiënt

Formulier F-012 Inschrijfformulier Patiënt Persoonsgegevens Voorletters en Roepnaam Achternaam Eventueel meisjesnaam Geboortedatum Geslacht M / V Adres, Postcode & Woonplaats Telefoonnummer Mobielnummer E-mailadres Andere personen wonend op dit

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot

Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Eén regionaal protocol Medicatieoverdracht. Van plan, proces, ICT, business case en implementatie tot Anne de huidige de Roos praktijk Themaconferentie medicatieveiligheid ziekenhuizen Vermijdbare schade

Nadere informatie

Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft

Nadere informatie

Formulier F-012 Inschrijfformulier Patiënt

Formulier F-012 Inschrijfformulier Patiënt Persoonsgegevens Voorletters en Roepnaam Achternaam Eventueel meisjesnaam Geboortedatum Geslacht M / V Adres, Postcode & Woonplaats Telefoonnummer Mobielnummer E-mailadres Andere personen wonend op dit

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz

Medicatieoverzicht 2.0. Michael Tan Product manager Nictiz Medicatieoverzicht 2.0 Michael Tan Product manager Nictiz 3 juni 2013 Boodschap Het nieuwe Medicatieoverzicht 2.0 hoeft geen stip op de horizon te zijn. Wij kunnen meer concrete stappen ondernemen om vooruitgang

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk de Boekhorst

Privacyreglement Huisartsenpraktijk de Boekhorst Privacyreglement Huisartsenpraktijk de Boekhorst Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 1 Hoofdstuk 1 van de NAN 2006 gaat over de behandelingsovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Inleiding Dit protocol is opgesteld door de stuurgroep Medicatieoverdracht Groninger Apotheken

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL

WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL WERKAFSPRAKEN MEDICATIE-OVERDRACHT REGIO S OSS UDEN VEGHEL DEFINITIEVE VERSIE JANUARI 2012 Werkgroep 1 e lijn Oss Uden Veghel Brahm Thio, openbaar apotheker, namens BrabantFarma Eric Jan van Grunsven,

Nadere informatie

Privacyreglement van onze praktijk

Privacyreglement van onze praktijk Privacyreglement van onze praktijk Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft

Nadere informatie

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Gebruik van de Landelijke Zorginfrastructuur voor elektronische medische gegevensuitwisseling. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Ben van Miltenburg Voorzitter Raad van Bestuur Convenant

Nadere informatie

Welkom bij de Radboudumc Apotheek

Welkom bij de Radboudumc Apotheek Welkom bij de Radboudumc Apotheek Voor wie? De Radboudumc Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc; bezoekers; medewerkers; inwoners van de regio Nijmegen. U kunt er terecht voor medicijnen

Nadere informatie

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Versie oktober 2010. Vastgesteld

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen Om u goed te kunnen behandelen, leggen wij gegevens over u vast. Hierbij houden we ons

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

Van Via Inhoud Van Via Inhoud

Van Via Inhoud Van Via Inhoud Bijlage: Apothekers Inkomende Informatiestromen In deze paragraaf worden de inkomende informatiestromen van de apothekers beschreven die in de inventarisatie zijn benoemd. We bekijken in deze paragraaf

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA)

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Huisartsendeel Versie november 2016 Christèle Warmerdam, SIGRA Yvonne Groenstege, FBA Inhoudsopgave Inleiding... 3 Landelijke Standaard, leidraad en

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA 1-leerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Gij zult elektronisch voorschrijven!

Gij zult elektronisch voorschrijven! Gij zult elektronisch voorschrijven! Richtlijn Elektronisch Voorschrijven Mr.dr. Sjaak Nouwt Juridisch adviseur KNMG Agenda 1. Elektronisch voorschrijven = 2. Aanleiding 3. Praktijk 4. Aanpak 5. Hoofdregel

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Protocol overdracht van medicatiegegevens tussen ziekenhuizen, openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen Documentbeheer Versie Aanpassingen Datum 1.0 Totstandkoming eerste versie 19 mei 2011 protocol

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA)

Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Amsterdamse Standaard Ketenzorg Antistolling (ASKA) Specialisten Ouderengeneeskundedeel Versie november 2016 Christèle Warmerdam, SIGRA Yvonne Groenstege, FBA Inhoudsopgave Inleiding... 3 Landelijke Standaard,

Nadere informatie

Medicatie overdracht, klopt er iets van?

Medicatie overdracht, klopt er iets van? Medicatie overdracht, klopt er iets van? Karen Keijsers, aios geriatrie, klinisch farmacoloog Namens: dr PAF Jansen, klinisch geriater, klinisch farmacoloog Kenmerken van de oudere patiënt Multimorbiditeit

Nadere informatie

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg

NCARE. Voor een optimaal medicatieproces. in zorginstelling en thuiszorg NCARE Voor een optimaal medicatieproces in zorginstelling en thuiszorg NCARE De werkdruk in de zorg neemt steeds verder toe. Daardoor staat het medicatieproces steeds vaker onder druk. Tegelijkertijd stellen

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Therapeutic Drug Monitoring bij gebruik van Aminoglycosiden. Ommelander Ziekenhuis locatie Winschoten 10 januari 2018

Therapeutic Drug Monitoring bij gebruik van Aminoglycosiden. Ommelander Ziekenhuis locatie Winschoten 10 januari 2018 Therapeutic Drug Monitoring bij gebruik van Aminoglycosiden Ommelander Ziekenhuis locatie Winschoten 10 januari 2018 V2003271 Utrecht, september 2018 1. Inleiding Het inspectieonderzoek TDM Aminoglycosiden

Nadere informatie

Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013

Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013 Veilige zorg begint met een actueel medicatieoverzicht 29 mei 2013 Programma 17.00 uur Inloop en ontvangst met broodje 17.30 uur Welkomst woord, Jan Kroes, Divisiemanager Zorg, Zorg en Zekerheid. 17.35

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan het Flevoziekenhuis op 15 oktober 2015 te Almere V

Rapportage van het inspectiebezoek aan het Flevoziekenhuis op 15 oktober 2015 te Almere V Rapportage van het inspectiebezoek aan het Flevoziekenhuis op 15 oktober 2015 te Almere V1006600 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...4 2.1

Nadere informatie

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Uw medisch specialist heeft in overleg met u een medicijn ter behandeling van kanker voorgeschreven (een oncolyticum). Deze medicatie kunt u alleen in de Rijnstate

Nadere informatie

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn

STAPPENPLAN. Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn STAPPENPLAN Ter implementatie van de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten en de LESA Actueel medicatieoverzicht eerste lijn Waarom een actueel medicatieoverzicht? Tandartsen en hun medewerkers

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie