LPCB Certificeringsschema Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LPCB Certificeringsschema Versie 1.0"

Transcriptie

1 LPS Page 1 of 14 INHOUD 4.0 Beheer en onderhoud van de regeling Blusgasinstallaties 4.1 Vestigingseisen 4.2 Kwaliteits- en VGM eisen 4.3 Personeel Personeel in vaste dienst Kwalificaties betreffende technici blusgasinstallaties 4.4 Tijdelijk personeel 4.5 Uitbesteding van werkzaamheden 4.6 Overige middelen Werkplaatsen en bedrijfsmiddelen Documentatie, normen en standaards Nazorg en service 4.7 Productkwalificaties 4.8 Installatieontwerp Algemeen Ontwerpvoorschrift Ontwerpverificatie Ontwerpvalidatie Tekeningen, berekeningen en gegevens 4.9 Aanmeldprocedure Bijlage A Inspectie Procedures Blusgasinstallaties A.1 Algemeen A.2 Ontwerp van een blusgasinstallatie A.3 Ontwerpbeoordeling A.4 Keuringsstatus (C of B of A) A.4.1 C status A.4.2 B status A.4.3 A status A.4.4 LPS 1233 Stempels Keuringsstatus A.5 Ontwerpaanpassingen A.6 Inspecties A.6.2 Tusseninspecties A.6.3 Eindinspectie (Validatie) A.7 Afgifte LPS 1233 certificaat A.8 Continuering certificering A.8.1 Algemeen A.8.2 Continueringsinspectie of periodieke inspectie A.9 Procedures ten aanzien van afwijkingen A.10 Richtlijnen voor het uitvoeren van wijzigingen A.10.1 Wijzigingen/aanvullingen op het Basis Document Brandbeveiliging (BdB) A.10.2 Inspectie procedures ten aanzien van afwijkingen Stroomschema inspectieprocedure

2 Page 2 of Beheer en onderhoud van de regeling Blusgasinstallaties Het beheer en onderhoud van de regeling Blusgasinstallaties berust bij de Technische Commissie Brandbeveiliging van het CCV, die de marktpartijen vertegenwoordigt, daarbij geassisteerd door een technisch forum (CvD Blussystemen LPS 1233). 4.1 Vestigingseisen Elke nevenvestiging van een blusgasinstallatiebedrijf welke een compleet contract uitvoert dient LPS 1233 gecertificeerd te zijn Een inschrijving in het handelsregister in het vestigingsland voor de betreffende activiteit Een verzekering Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB) van min Kwaliteits- en VGM eisen Een door een geaccrediteerde instelling afgegeven geldig certificaat voor het kwaliteitszorgsysteem, minimaal conform NEN-EN-ISO 9001, specifiek voor het ontwerp, de levering, installatie en onderhoud van brandblusinstallaties, waarbij blusgasinstallaties aantoonbaar in de procedures zijn opgenomen Een door een geaccrediteerde instelling afgegeven geldig certificaat voor het veiligheidszorgsysteem, minimaal conform VCA*, specifiek voor het installeren en onderhouden van brandblusinstallaties Voor te certificeren blusgasinstallaties wordt een project kwaliteits-/vgm plan opgesteld waarin opgenomen de LPS 1233 inspectieprocedures volgens bijlage Ag Indien de aansturing door de brandmeldinstallatie tevens onderdeel van het contract vormt en in eigen beheer wordt uitgevoerd is een certificering vereist door een door het CCV erkende certificatie-instelling. 4.3 Personeel Personeel in vaste dienst Voldoende technici in vaste dienst, inzetbaar op basis van een in het ISO 9001 systeem opgenomen competentiematrix, onderverdeeld naar: - Projectleider / systeemontwerper - Tekenaar / constructeur - Leidinggevend Monteur - Monteur nieuwbouw E/W - Monteur onderhoud E/W Projectleider/ Tekenaar/ Leidinggevend Monteur Monteur systeemontwerper constructeur monteur nieuwbouw onderhoud Minimum Kwalificaties betreffende technici blusgasinstallaties Projectleider/systeemontwerper - Een HBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen HBO werk- en denkniveau.

3 Page 3 of 14 - Een goede algemene kennis van branddetectie- en brandbestrijdingstechnieken. - Een goede algemene kennis van installatietechnieken. - Een goede algemene kennis van courante regelgeving, zoals ISO, NFPA, VdS, etc. - Een goede kennis van de betreffende of gevoerde types blusgasinstallaties, aantoonbaar verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij de fabrikant. Deze kennis dient te omvatten: ontwerp, installatie, onderhoud en de veiligheidsaspecten bij het functioneren. - Een VVA-2 certificaat Tekenaar/constructeur - Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen MBO werk- en denkniveau. - Een algemene basiskennis van branddetectie- en brandbestrijdingstechnieken. - Een algemene basiskennis van installatietechnieken. - Ontwerpkennis van de betreffende of gevoerde types blusgasinstallaties, aantoonbaar verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij de fabrikant Leidinggevend monteur - Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring verkregen MBO werk- en denkniveau. - Een algemene basiskennis van branddetectie- en brandbestrijdingstechnieken. - Een goede algemene kennis van installatietechnieken. - Een goede kennis van de betreffende blusgasinstallaties, aantoonbaar verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij de fabrikant. Deze kennis dient te omvatten: de installatie, het onderhoud en de veiligheidsaspecten bij het functioneren van de installatie. - Een VVA-2 certificaat Monteur nieuwbouw - E/W - Een LBO opleiding Elektrotechniek en/of mechanische techniek, aangevuld met een opleiding tot pijpfitter.(w-monteur). - Kennis van NEN 2535 installatiedeel (E-monteur). - Een aantoonbare training betreffende de installatie van blusgasinstallaties en de veiligheidsaspecten bij het functioneren hiervan. - Een VVA-1 certificaat Monteur onderhoud - E/W - Een MBO opleiding, dan wel een door ervaring en aanvullende opleidingen verkregen MBO werk- en denkniveau. - Kennis van NEN Een goede kennis van de betreffende blusgasinstallaties, aantoonbaar verkregen door opleiding in het blusgasinstallatiebedrijf of bij de fabrikant, tenminste omvattende het onderhoud en de veiligheidsaspecten bij het functioneren van de installatie. - Een VVA-1 certificaat.

4 Page 4 of Tijdelijk personeel Tijdelijk ingeleend personeel dient over de vereiste vaardigheden volgens 3.2. te beschikken Tijdelijk ingeleend personeel is slechts bevoegd werkzaamheden uit te voeren onder voortdurend toezicht van gekwalificeerd personeel van het blusgasinstallatiebedrijf. 4.5 Uitbesteding van werkzaamheden Het uitbesteden van contractdelen geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van het blusgasinstallatiebedrijf In het project kwaliteits/vgm plan dient te worden aangegeven welke werkzaamheden worden uitbesteed en hoe de controle daarop plaatsvindt De selectie, evaluatie en toezicht van subcontractors (onderaannemers) zullen door de blusgasinstallateur worden uitgevoerd overeenkomstig hun NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsprocedure en de in deze regeling aanvullende relevante eisen. 4.6 Overige middelen Werkplaatsen en bedrijfsmiddelen Het blusgasinstallatiebedrijf of de vestiging beschikt over de benodigde faciliteiten om de verschillende onderdelen van een contract uit te voeren De bedrijfsmiddelen zijn conform ISO/VCA opgenomen in een schema van onderhoud en kalibratie Documentatie, normen en standaards Het blusgasinstallatiebedrijf beschikt over/heeft toegang tot beheerste productdocumentatie, handboeken, c.q. berekeningsprogramma's alsmede relevante normen en technische standaards voor het ontwerp, installatie en onderhoud van blusgasinstallaties Nazorg en Service Het blusgasinstallatiebedrijf garandeert gedurende het gehele jaar een 24-uurs beschikbaarheid van gekwalificeerd technisch personeel voor het verhelpen van storingen en het hervullen van installaties. 4.7 Productkwalificaties Voor elk type blusgas waarvoor de certificering geldt, bezit het blusgasinstallatiebedrijf: Een aantoonbare ervaring in de betreffende activiteiten op basis van een per jaar te realiseren aantal blusgasinstallaties van minimaal 3 stuks per type blusgas, over een periode van 3 jaar Een overeenkomst met de fabrikant of diens vertegenwoordiger voor de wederverkoop van het betreffende product waarin opgenomen de ondersteuning bij het ontwerp, levering, onderhoud en garantieaanspraken Aantoonbare opleiding door de fabrikant met betrekking tot het ontwerp, de installatie en het onderhoud van het betreffende product.

5 Page 5 of Installatieontwerp Algemeen Het ontwerpen van blusgasinstallaties vereist kennis, vaardigheden en praktische ervaring. De complexiteit van blusgasinstallaties en het belang van een goede brandveiligheid vereist dat de installateur directe verantwoordelijkheid neemt voor dit gedeelte van het productieproces Ontwerpvoorschrift Alle blusgasinstallaties moeten worden ontworpen in overeenstemming met de voorschriften als vastgelegd in het BdB en de normen of standards vermeld in het BdB. Iedere incomplete, onduidelijke of conflicterende eis moet met de BdB opsteller worden opgelost Ontwerpverificatie De verificatie van het blusgasinstallatieontwerp moet worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerd technicus Alle afwijkingen van het ontwerp moeten tussen de installateur, de BdB opsteller en de klant schriftelijk worden vastgelegd Ontwerpvalidatie Conform de inspectieprocedure blusgasinstallaties, bijlage Ag Tekeningen, berekeningen en gegevens Bij elk blusgasinstallatiecontract moeten de volgende tekeningen, berekeningen en gegevens worden verstrekt: Een lay-outtekening van een beveiligde ruimte waarop aangegeven: De afmetingen van de ruimte inclusief de hoogtematen in doorsnede getekend; De gehanteerde/toegepaste ontwerpcode; Het type blusgas en de ontwerpconcentratie; De temperatuur in de beveiligde ruimte; De locatie van alle toegepaste hoofdcomponenten; De minimale afmetingen van de netto doorlaat van de drukontlasting; De afblaastijd; Een stuklijst met referentienummers van de hoofdcomponenten Een isometrische tekening met leidinggegevens en afblaasmonden, referentiepunten ten behoeve van uitstroomberekeningen Uitstroomberekening van het systeem alsmede bepaling van de grootte van een eventuele drukreduceerinrichting en de grootte van de boringen van de afblaasmonden inclusief de verwijzing naar de referentiepunten op de leidinglooptekening of standaardgegevens en limieten van het leidingnet en gegevens van boringen van afblaas-monden in geval van zogenaamde pre-engineered systems Specificatie van de toegepaste (pijp)materialen en conformatie aan de montagevoorschriften.

6 Page 6 of Aanmeldprocedure De gegevens van de brandmeldinstallatie c.q. stuurinstallatie conform NEN 2535 (bijlage E) en de NEN-EN Uitsluitend LPS 1233 gecertificeerde blusgasinstallatiebedrijven (BIN) mogen installaties leveren onder LPS 1233 certificaat LPS 1233 certificatie kan door een blusgasinstallatiebedrijf als volgt worden verkregen: Aanmelding door middel van het verstrekken van de per applicatieformulier F468 LPS 1233 en bijlagen vereiste documenten Akkoordverklaring met de in LPS gestelde regels t.a.v. vestigingseisen, procedures, handhavings- en sanctiebeleid Akkoordverklaring met de door de certificatie-instelling te declareren vergoedingen voor de, ten behoeve van de handhaving en toetsing, te verrichten diensten Na acceptatie door de certificatie-instelling van de ingediende documenten krijgt de BIN een voorlopige erkenning voor maximaal 1 jaar, in afwachting van een door LPCB uit te voeren audit Na een positieve beoordeling als resultaat van de audit, krijgt de BIN een volledige erkenning Indien een opdracht voor een LPS 1233 te certificeren project wordt uitgevoerd door een BIN met een voorlopige erkenning, kan, indien daartoe aanleiding is, de I.I. de certificatie instelling verzoeken een extra audit, specifiek gericht op het uit te voeren project te houden. De kosten daarvan zijn voor de BIN.

7 Page 7 of 14 BIJLAGE A Inspectieprocedure blusgasinstallaties A.1 ALGEMEEN A1.1 Zowel de inspectie-instelling (de I.I.) als de blusgasinstallateur (de BIN) maakt voor ieder te certificeren blusgasproject een uniek projectnummer. Op alle correspondentie dient dit projectnummer vervolgens te worden vermeld. A.1.2 De uitgangspunten voor de blusgasinstallatie moeten door een I.I. worden vastgelegd in een beveiligingsdocument (BdB). A.1.3 De uitvoering van het blusgasproject moet worden gerealiseerd door een BIN. A.1.4 De procedure die gevolgd moet worden om tot een gecertificeerd blusgasinstallatie te komen is weergegeven in het LPS Stroomschema inspectieprocedure. De hiernavolgende tekst is ter ondersteuning van het genoemde stroomschema. A.1.5 Daar waar in deze bijlage over 'beveiliging' wordt gesproken betreft dit het geheel aan brandmeldtechnische, blusgastechnische, bouwkundige en organisatorische aspecten. A.2 ONTWERP VAN EEN BLUSGASINSTALLATIE A.2.1 De BIN realiseert het ontwerp van het systeem, gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in het BdB, alsmede in alle van toepassing zijnde contractdocumenten. A.2.2 De ontwerptekeningen, berekeningen en relevante gegevens, zoals genoemd in hoofdstuk van LPS 1233, moeten minimaal in tweevoud ter beoordeling worden gezonden aan de I.I. A.3 ONTWERPBEOORDELING A.3.1 De inspectie-instelling beoordeelt alle van de BIN ontvangen documenten en toetst deze aan het gestelde in het BdB en aan de hierin vastgelegde van toepassing zijnde voorschriften. De I.I. houdt daarbij rekening met de eventueel overeengekomen en vastgelegde afwijkingen. A Fouten en afwijkingen ten opzichte van het BdB en/of de onderhavige voorschriften worden aangegeven op één set van de voor beoordeling ingestuurde tekeningen en uitstroomberekeningen en/of overige gegevens. A Alle documenten worden voorzien van een stempel waarop de keuringsstatus van de beoordeling staat aangegeven (zie ook paragraaf A.4). A A Alle opmerkingen ten aanzien van het ontwerp worden aangegeven in een schrijven dat tezamen met een set tekeningen wordt geretourneerd aan de BIN. De termijn waarbinnen de I.I. de ontvangen documenten dient te beoordelen en te reageren bedraagt maximaal tien werkdagen.

8 Page 8 of 14 A.4 KEURINGSSTATUS (C of B of A) A.4.1 C Status: Dit is een afkeur van het ontwerp en kan veroorzaakt worden door afwijkingen, onvoldoende informatie, incorrecte calculaties en/of gebrek aan geschreven bewijsstukken van overeengekomen afwijkingen. A De BIN moet de nodige correctieve maatregelen treffen en het ontwerp en/of overige gegevens opnieuw indienen bij de I.I. A.4.2 B Status: Dit is een voorlopige goedkeur van het ontwerp en kan veroorzaakt zijn door één of meerdere kleine afwijkingen. A De BIN moet de noodzakelijke correctieve maatregelen treffen en het ontwerp opnieuw indienen. A.4.3 A Status: Dit is een volledige goedkeuring van het ontwerp. A.4.4 LPS 1233 Stempels Keuringsstatus: NAAM INSPECTIE-INSTELLING A GOEDGEKEURD LPS 1233 DATUM: NAAM: GETEKEND: NAAM INSPECTIE-INSTELLING B GOEDGEKEURD MET OPMERKINGEN LPS 1233 ZIE BRIEF: DATUM: NAAM: GETEKEND: NAAM INSPECTIE-INSTELLING C AFGEKEURD

9 Page 9 of 14 LPS 1233 ZIE BRIEF: DATUM: NAAM: GETEKEND:

10 Page 10 of 14 A.5 ONTWERPAANPASSINGEN A.5.1 Alle ontwerpaanpassingen veroorzaakt door enige betrokken partij moeten door de BIN worden verwerkt en vastgelegd. A.5.2 Voor belangrijke aanpassingen, afwijkingen van de uitgangspunten (BdB), dient de BIN het ontwerp opnieuw bij de I.I. ter keuring in te dienen. A.5.3 Minder belangrijke aanpassingen, aanpassingen die de functionaliteit en de betrouwbaarheid van het systeem niet negatief beïnvloeden, kunnen door de BIN direct in het ontwerp verwerkt worden. A.6 INSPECTIES A.6.1 Alle locatie-inspecties moeten worden uitgevoerd in samenwerking met de BIN en indien van toepassing met overige partijen. A.6.2 Tusseninspecties A Vanwege de complexiteit van een contract kunnen tusseninspecties noodzakelijk zijn. A A A De I.I. moet tusseninspecties houden op basis van de laatste goedgekeurde ontwerpdocumenten, rekeninghoudend met de overeengekomen afwijkingen. De I.I. moet de eventueel in het werk aangepaste wijzigingen beoordelen aan de hand van de goedgekeurde documenten. De tijdens de inspectie gemaakte opmerkingen worden in een schriftelijke rapportage aan de BIN en/of andere partij(en) bevestigd. Dit kunnen ook niet-blusgastechnische opmerkingen zijn (organisatorisch, bouwkundig) die een eventuele certificering in de weg kunnen staan. Een vertegenwoordiger van de BIN moet altijd bij de tusseninspectie aanwezig zijn. A.6.3 Eindinspectie (validatie) A Een eindinspectie dient plaats te vinden zo spoedig mogelijk, doch niet later dan een maand, na het gereedkomen van de werkzaamheden. A A A Een eindinspectie dient te worden gehouden in aanwezigheid van de projectleider van de BIN. Het beproeven en bedienen van de blusgasinstallatie dient door de BIN te worden uitgevoerd. Een eindinspectie door de I.I. mag pas worden uitgevoerd als de volgende bescheiden in het bezit zijn van de I.I. en zijn beoordeeld: a) Definitieve documenten; b) Resultaten van vooraf uitgevoerde tests zoals in het BdB geëist; c) Een verklaring dat al het leidingwerk inwendig vrij is van vervuiling; d) De interne eindinspectierapporten van de BIN. Alle in genoemde documenten moeten door de I.I. beoordeeld worden om zeker te stellen dat alle opmerkingen en correctieve maatregelen uit

11 Page 11 of 14 eerdere documentbeoordelingen en/of tusseninspecties zijn uitgevoerd. A A A A De resultaten van de inspectie moeten worden vastgelegd in een standaard inspectierapport. Alle opmerkingen en afwijkingen moeten worden gedocumenteerd. Overeengekomen afwijkingen moeten worden. Alle documenten moeten door de BIN als 'As Built' worden ingediend bij de I.I. Een kopie van het inspectierapport moet door de I.I. worden teruggestuurd naar de BIN en indien van toepassing naar de overige partijen. Indien tijdens de inspectie blijkt dat er opmerkingen zijn die certificering in de weg staan, dan dienen de daarvoor verantwoordelijke partijen correctieve maatregelen te treffen. Na de correctieve maatregelen dient er opnieuw een eindinspectie te worden uitgevoerd. A.7 AFGIFTE LPS 1233 CERTIFICAAT A.7.1 LPS 1233 certificaten mogen niet door de I.I. worden afgegeven voordat voldaan is aan de volgende voorwaarden: a) Alle ontwerpafwijkingen en opmerkingen daarover moeten naar tevredenheid van de I.I. zijn uitgevoerd; b) Alle inspectieafwijkingen en opmerkingen daarover moeten naar tevredenheid van de I.I. zijn opgelost; c) As Built documenten moeten zijn ingediend bij de I.I.; d) Er moet aantoonbaar bewijs zijn dat de BIN de bedienings- en onderhoudsinstructies inclusief alle As built documenten heeft overhandigd aan de klant of zijn vertegenwoordiger. A.7.2 De I-I moet het LPS 1233 certificaat opmaken, dateren en ondertekenen. A.7.3 Het certificaat tezamen met de inspectierapporten moet door de I.I. worden opgestuurd naar de certificatie-instelling. Na acceptatie door de certificatie-instelling, binnen 1 werkweek, kan de I.I. het certificaat uitgeven, waarbij ook een gewaarmerkte kopie moet worden gezonden naar de BIN. A.7.4 De periode tussen de eindinspectie en de afgifte van het certificaat mag maximaal vier weken bedragen. A.7.5 Het certificaat is geldig vanaf de datum van de eindinspectie. A.8 CONTINUERING CERTIFICERING A.8.1 Algemeen A Ter continuering van het certificaat dienen periodieke inspecties te worden uitgevoerd. De inspectie dient te worden begeleid door de beheerder van het systeem. Hiertoe geldt het volgende inspectieregime, tenzij in het BdB anders vastgelegd:

12 Page 12 of 14 - standaard 1x per 12 maanden; - voor PGS 15 opslag, ongeacht de afmetingen, 1x per 6 maanden; - voor kleine ruimten met een volume tot ca. 250 m3, met een statisch karakter ten aanzien van gebruik en bouwkundige omhulling, kan een regime van 1x per 24 maanden worden geaccepteerd, mits in het BdB is vastgelegd. A Het onderhoudsregime is minimaal 1* per 12 maanden of een hogere frequentie indien de noodzaak daartoe is vastgelegd in het BdB. Ongeoorloofde wijzigingen hierin kan resulteren in een aangepaste inspectiefrequentie. A.8.2 Continueringsinspectie of periodieke inspectie A De continueringsinspectie of periodieke inspectie omvat: - Controle van de documentatie, beheer en onderhoud; - Beoordelen, beheer en de onderhoudsrapportage (zie A.8.2.2); - Visuele beoordeling van de beveiliging aan de hand van het BdB; - Functionele beoordeling; - Controle op de ruimtedichtheid (zie A.8.2.3); - Evaluatie van de bevindingen met de eigenaar/beheerder. A Van elk, in de voorliggende periode uitgevoerd onderhoud, dient de rapportage van de BIN in het dossier bij de eigenaar/beheerder aanwezig te zijn. Bij het ontbreken hiervan dient de inspectiefrequentie aangepast te worden (zie ook A ). A Indien daartoe aanleiding bestaat op grond van waarnemingen ter plaatse, dient de ruimtedichtheidstest direct te worden uitgevoerd. Eventuele noodzakelijke bouwkundige aanpassingen dienen eveneens direct te worden uitgevoerd. A.8.3 Het inspectierapport moet door de I.I. worden opgestuurd naar de certificatieinstelling. Na acceptatie door LPCB wordt het certificaat gecontinueerd. A.8.4 Indien uit het inspectierapport blijkt dat niet meer wordt voldaan aan de in punt A.7.1 genoemde voorwaarden, dan wordt het certificaat ingetrokken. A.9 PROCEDURES TEN AANZIEN VAN AFWIJKINGEN A.9.1 Een ja -conclusie op het inspectierapport van een blusgasinstallatie mag alleen worden gegeven indien de brandbeveiliging volgens de vigerende voorschriften een goede beveiliging waarborgt. A.9.2 In het inspectierapport dienen de installatietechnische, bouwkundige en organisatorische aanbevelingen te worden vermeld. A.9.3 A.9.4 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van voorschriften, het BdB, de certificeringregeling en bijbehorende procedures, moeten worden gecorrigeerd door de houder van het certificaat. Afwijkingen die de doelmatigheid van de beveiliging of de veiligheid van personen

13 Page 13 of 14 ernstig in gevaar brengen kunnen niet leiden tot uitgifte of continuering van een certificaat, zulks ter beoordeling van de I.I. A.9.5 Afwijkingen die de doelmatigheid niet beïnvloeden, dienen binnen maximaal 6 maanden te worden gecorrigeerd. A.9.6 Het niet tijdig corrigeren van de eerder geconstateerde afwijkingen heeft tot gevolg dat continuering van het certificaat niet meer mogelijk is. A.10 RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WIJZIGINGEN A.10.1 Wijzigingen/aanvullingen op het Basis Document Brandbeveiliging (BdB) A Zodra de situatie in een beveiligd object niet meer overeenkomt met de uitgangspunten van het ontwerp moet het ontwerp worden gewijzigd. A Voor de uitvoering van wijzigingen is er overleg over de te volgen procedure met alle betrokken partijen vereist. Dit kan leiden tot een aanvulling op het BdB respectievelijk een Nota van wijziging. A.10.2 Inspectieprocedures ten aanzien van wijzigingen A Indien sprake is van een Nota van wijziging op het BdB dan moet het LPS stroomschema worden gevolgd. Gebruikte afkortingen: I.I. BIN BdB A Indien sprake is van een wijziging die binnen het kader van het bestaande BdB kan worden uitgevoerd, dan dient de wijziging te worden gedocumenteerd en gecontroleerd alsmede te worden opgetekend in het inspectierapport. = een gecertificeerde inspectie-instelling = een gecertificeerde blusgasinstallateur = het Basis Document Brandbeveiliging.

14 Page 14 of 14 Stroomschema inspectieprocedure BdB aan installateur verstrekt installateur maakt ontwerp ontwerp ter keuring naar insp. instelling keuring ontwerp terug naar installateur geïnspecteerd ontwerp terug naar installateur goedgekeurd B insp. instelling keurt ontwerp afgekeurd C goedgekeurd installateur past ontwerp aan keuring ontwerp terug naar installateur montage installateur past installatie aan installateur informeert insp. instelling dat (een deel van) het syteem gereed is voor inspectie insp. rapport naar installateur en eventuele andere partijen insp. instelling inspecteert/ test het systeem op basis van de documenten afgekeurd insp. instelling stempelt ontwerp A goedgekeurd en stuurt deze naar opdrachtgever insp. instelling maakt inspectie rapport en certificaat en stuurt deze naar LPCB frequentie onderhoud wordt vastgesteld LPCB toetst de rapportage en indien accoord registreert rapport en certificaat meldt dit aan insp. instelling insp. instelling stuurt inspectie rapport en indien ja conclusie het certificaat naar belanghebbenden

LPCB Certificeringsschema Versie 2.1

LPCB Certificeringsschema Versie 2.1 Pagina 1 van 34 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificeringsschema. 3.0 Introductie 3.1 Bedrijfsvergunning 3.2 Verzekering 3.3 Taal 3.4 Kwaliteitssysteem 3.5 Veiligheidssysteem 3.6 LPS 1233

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Vergelijking LPS 1233 en ISO 17020

Vergelijking LPS 1233 en ISO 17020 Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2006-CVB-R0562 Vergelijking LPS 1233 en ISO 17020 Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 CB RIJSWIJK www.efectis.nl

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties Certificering en inspectie Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties 1 Certificering en inspectie Behandeling van volgende punten: Relatie met de regelgeving Samenhang tussen certificatie-

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties. Mei 2006 Ernst Rijkers

PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties. Mei 2006 Ernst Rijkers PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties Ernst Rijkers Type installaties Automatische sprinklerinstallatie Automatische deluge-installatie Automatische blusgasinstallatie (Semi-) automatische monitor installatie

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen

Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen Keuringinstituut Voor Veilige Magazijnen NEN-EN-ISO-EIC 17020;2004 type A inspecterende instelling. Algemeen KVVM is als type A inspectie-instelling geaccrediteerd ( reg.nr. I195) door de Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING Technisch bulletin 65 datum 23 april 2008 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 INLEIDING Dit Technisch Bulletin gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek

Nadere informatie

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 Inleiding Dit Memorandum gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek van dit Memorandum mogen pas

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n CCV Inspectieschema s brandbeveiliging Spreker namens R2B Inspecties B.V. P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE Introductie P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE R2B Inspecties B.V., Zaltbommel

Nadere informatie

LPCB Certificatieschema

LPCB Certificatieschema Pagina 1 van 28 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema 4.1 Algemeen...3 4.1.1 Inleiding...3 4.1.2 Commissie van Deskundigen LPS 1233...3 4.1.3 Toepassingsgebied...3 4.1.4 Voorwaarden

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen 6 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie in

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

LPCB Certificeringsschema

LPCB Certificeringsschema Pagina 1 van 11 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificeringsschema. 1.1 Introductie 1.2 Omvang 1.3 Erkenningsproces voor bedrijven die deel willen nemen aan het LPS 1233 schema 1.4 Erkenningscertificaten

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 verplicht vanaf 1 maart 2013 Vanaf 1 maart dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties.

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen 5 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Initiële inspectie Een brandbeveiligingssysteem bestaat uit: een brandbeveiligingsinstallatie; gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen (stuurfuncties); bouwkundige/mechanische

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

Stappenplan Omgaan met het UPD volgens PGS 15

Stappenplan Omgaan met het UPD volgens PGS 15 STAP CHECKS DOOR BEVOEGD GEZAG AANDACHTSPUNTEN ADVISERING BRANDWEER opstellen UPD taak houder maak afspraak met brandweer geef geen geen checks, wel houder op juiste spoor zetten hoe en wanneer zij als

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Stappenplan omgaan met het UPD volgens PGS 15

Stappenplan omgaan met het UPD volgens PGS 15 Stappenplan omgaan met het UPD volgens PGS 15 Marco Rams Kenniscentrum InfoMil 7 juni 2011 4.8.2 Boordeling, certificatie, goedkeuring BBI (PGS 15 juni 2005) 4.8.2.1 Uitgangspunten voor ontwerp, aanleg,

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

CONTRACT Voor het leveren van diensten/ producten/ werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Pompen

CONTRACT Voor het leveren van diensten/ producten/ werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Pompen CONTRACT Voor het leveren van diensten/ producten/ werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Pompen Project: Stadswarmte Noord ISBL-AVR Projectnummer: 1301 Documentnummer: 130523-contract-LOT

Nadere informatie

Veelgestelde vragen BRL9500

Veelgestelde vragen BRL9500 Veelgestelde vragen BRL9500 1. Waarom de BRL9500? Bedrijven die energieprestatiecertificaten ofwel energielabels voor gebouwen willen gaan afgeven zullen zich verplicht moeten certificeren voor BRL9500.

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s. 5 september 2012 - Brandmeld

De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s. 5 september 2012 - Brandmeld De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s 5 september 2012 - Brandmeld De nieuwe weg naar erkenning Opening / Algemeen / Doel seminar Seminar Brandmeld 5 september

Nadere informatie

LPCB Certificatieschema

LPCB Certificatieschema Pagina 1 van 48 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema. 3.0 Introductie 3.1 Bedrijfsvergunning 3.2 Verzekering 3.3 Taal 3.4 Kwaliteitssysteem 3.5 Veiligheidssysteem 3.6 LPS 1233

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit

KOMO INSTAL. Van Haren Installaties B.V. Besluit bodemkwaliteit KOMO INSTAL Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen Nummer K88238/01 Vervangt - Uitgegeven

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

CIBV Certificatieschema

CIBV Certificatieschema Pagina 1 van 12 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema... 2 1.1 Introductie... 3 1.2 Omvang... 3 1.3 Productcertificatieproces voor bedrijven die deel willen nemen aan het CIBV

Nadere informatie

Gecontroleerde En gegarandeerde

Gecontroleerde En gegarandeerde Gecontroleerde En gegarandeerde DAKKWALITEIT WAAROM KIEZEN VOOR DAKMERK KWALITEIT? Het dak is een belangrijk deel van het gebouw. Als er iets mis gaat met het dak en er lekkages optreden, kan de schade

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 7700

Wijzigingsblad BRL 7700 - 1 Wijzigingsblad BRL 7700 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming N.B. Doorgehaalde tekst is geschrapt Onderstreepte tekst is toegevoegd Wijziging nummer 1 Wijzigingen

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken certificatie en inspectie Verantwoordelijkheden en samenhang

veiligheid door samenwerken certificatie en inspectie Verantwoordelijkheden en samenhang veiligheid door samenwerken certificatie en inspectie Verantwoordelijkheden en samenhang certificatie en inspectie 3 inhoudsopgave 1. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 6 2. Uitgangspuntendocument 7 3.

Nadere informatie

Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten

Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten Sjablonen voor kwaliteitsdocumenten Tekst onder de infotoets Certificaat / Opleveringsbewijs: U kunt de tekst voor een BORG Beveiligingscertificaat, een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie of een BORG

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

LPCB Certificatieschema

LPCB Certificatieschema Pagina 1 of 13 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema...2 1.1 Introductie..3 1.2 Omvang..4 1.3 Erkenningproces voor bedrijven die deel willen nemen aan het LPS 1233 schema.....4

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0 Preambule Dit beoordelingskader is toegesneden op de praktijk van de RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed. De RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert in een context samen met een RgdBOEI Adviseur.

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden

CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden Project: Stadswarmte Noord ISBL-AVR Projectnummer: 1301 Documentnummer: 140221-contract-LOT 3.1 Datum:

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase

Selectieleidraad Invul bijlage 1, 3, 4 en 5a/b Verbouw Gemeentehuis Boxtel 13 februari 2014 Nota van inlichtingen selectiefase BIJLAGE 1: AANMELDINGSFORMULIER Gegevens Gegadigde Naam (volgens Handelsregister) Rechtsvorm Contactpersoon Kantooradres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Ingeschreven in het Handelsregister van de

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Certificering brandveiligheidsinstallaties. Nico Kluwen, EFPC

Certificering brandveiligheidsinstallaties. Nico Kluwen, EFPC Certificering brandveiligheidsinstallaties Nico Kluwen, EFPC Certificering brandveiligheid 1. Het was verwarrend en moeilijk uit te leggen 2. Geen eenduidigheid 3. Jarenlange discussies 4. Wordt het beter?

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015 (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 22-10-2015 Computerweg 2 3821 AB Amersfoort Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie