Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011"

Transcriptie

1 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de pols houden hoe mensen de bezwaarprocedures bij de gente ervaren. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd onder mensen die tussen september 2010 en april 2011 een bezwaarschrift hebben ingediend bij de gente. Er zijn 82 vragenlijsten ingevuld. Over het telefonisch contact vooraf en over de hoorzitting zelf was men doorgaans tevreden. Wanneer er ontevredenheid is, gaat het vooral om het nut van de informatie in het gesprek en de nuttigheid van de hoorzitting in totaal. Ook over de brieven die naar aanleiding van de bezwaren door de gente zijn verstuurd oordeelt men positief als het gaat om de toon en het taalgebruik. Mensen die een afwijzing op het bezwaar kregen oordelen iets kritischer, maar zijn ook overwegend positief. Over de duur van de procedure is men veel kritischer: 62% vond dat deze te lang duurde. Bijna de helft van de bezwaarprocedures nam minimaal 10 weken in beslag. Het totaaloordeel over de wijze waarop men te woord is gestaan door JZ is voor een rderheid (57%) overwegend positief en voor 9% (vooral) negatief. De critici zijn vooral mensen die een afwijzing op het bezwaar kregen. 1

2 Inleiding Achtergrond Jaarlijks handelt de afdeling Juridische Zaken van de gente ongeveer 500 bezwaarschriften af. De procedure is samen te vatten in de volgende contactmomenten: een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift, telefonisch contact (premediation), een uitnodiging voor de hoorzitting, de hoorzitting, een beslissing op bezwaar, het contact met de ambtenaar in het algen. Omdat het intensieve contacten betreft tussen bewoners en de gente waarbij bewoners het zijn met beslissingen van de gente, is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden hoe deze dienstverlening wordt ervaren. De laatste keer dat hier onderzoek naar gedaan is, is in 2005 geweest. Daarna is de dienstverlening op punten aanzienlijk gewijzigd. Zo was er in 2005 nog geen telefonisch contactmoment, de zogenaamde premediation. Juridische Zaken wil graag weten hoe men de bezwaarprocedure heeft ervaren om waar mogelijk hiervan te leren en de dienstverlening verder te verbeteren. Bij dit onderzoek worden alle bovengenoemde momenten genomen, inclusief de beleving van de duur/lengte van het hele traject. Opzet van het onderzoek in de periode van september 2010 tot eind maart 2011 zijn er vragenlijsten gestuurd naar mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend bij de gente en waarvan in deze periode een uitspraak op het bezwaarschrift is geweest. In totaal zijn er 166 vragenlijsten verstuurd. Hiervan zijn na eenmalig rappeleren - 82 ingevulde vragenlijsten teruggestuurd: een respons van ongeveer 50%. Het aantal van 82 enquêtes (op een totaal van circa 300 bezwaarschriften per jaar) maakt het mogelijk om uitspraken te doen op het niveau van alle bezwaarschriften. Voor een uitsplitsing naar onderdelen, bijvoorbeeld naar het soort bezwaarschrift, zijn alleen indicatief uitspraken mogelijk. 2

3 De uitkomsten Soorten bezwaar Er zijn allerlei soorten besluiten waartegen men bezwaar kan maken. Ruim een kwart (27%) van de ingediende bezwaren had betrekking op het terrein van de volkshuisvesting, zoals over een urgentieverklaring of de in- of uitschrijving als woningzoekende. Eén op de zes bezwaren (17%) ging over besluiten op grond van de APV (zoals een kapvergunning, verwijdering van fietsen en dergelijke). Zo n 15% van de bezwaren hield verband met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Overige bezwaren, elk minder dan 10%, hadden betrekking op een bouw- of sloopvergunning, subsidies of om de (weigering om) handhavend op te treden (bijvoorbeeld bouwen zonder bouwvergunning). Het overgrote deel van de bezwaren (81%) is ingediend namens de betrokken persoon zelf (of zijn huishouden). Bij 6% heeft men iemand gemachtigd en bij 13% heeft men een bezwaar ingediend namens een organisatie. Merendeel van de bezwaren afgewezen De uitslag van de procedure beïnvloedt het oordeel van de inwoner. Wanneer de uitslag negatief is voor de bewoner, dan is men ook negatiever over het verloop van de bezwaarschriftenprocedure. De invloed van de uitslag op het oordeel van de bewoner over de dienstverlening zal daarom in het onderzoek worden genomen. Van de afgehandelde bezwaren (82 enquêtes) blijkt 61% te zijn afgewezen en 23% te zijn toegewezen. 8% (zes bezwaren) zijn deels toegewezen en eveneens 8% van de bezwaren is niet ontvankelijk verklaard. In het laatste geval is het niet tot een uitspraak gekomen, hetgeen in de praktijk vaak ongunstig uitpakt voor de klager. Vooral bezwaren die gaan over wonen zijn voor het merendeel toegekend. Bezwaren over subsidies, over bouwen en besluiten op grond van de APV zijn in de ste gevallen afgewezen of niet ontvankelijk verklaard. Overigens is naar de inschatting van Juridische Zaken in de praktijk een groter deel van de bezwaren niet ontvankelijk verklaard. Het kan zijn dat dit veroorzaakt wordt door een selectieve respons. Als het bezwaar niet ontvankelijk is verklaard, heeft men wellicht het idee dat er geen bezwaarschriftenprocedure heeft plaatsgevonden en is dat een reden om niet te doen aan het onderzoek. Oordeel over het telefonisch contact vooraf Nadat het bezwaarschrift is ontvangen, neemt een medewerker van de afdeling Juridische Zaken telefonisch contact op met degene die bezwaar heeft gemaakt. In het telefoongesprek komt het ingediende bezwaarschrift aan de orde en kunnen er vragen worden gesteld. Ook legt de medewerker uit wat de verdere gang van zaken is met betrekking tot de behandeling van het bezwaarschrift. Op de vraag of men bij de start van de bezwaarprocedure gebeld is door een juridisch medewerker antwoordt de helft (51%) ontkennend. Zo n 37% zegt inderdaad gebeld te zijn en de overige 12% weet het niet r. Degenen die gebeld zijn (in totaal 30 personen) zijn in het algen tevreden over dit telefoongesprek. Wel is men nogal eens van mening dat niet alle informatie zinvol is. 1 Het doel van het gesprek was mij duidelijk: 90% eens 3% De medewerker luisterde goed naar mij: 73% eens 17% De medewerker gaf nuttige informatie: 55% eens 24% De sfeer van het gesprek was goed: 76% eens 10% 1 De percentages tellen niet op tot 100%. De ontbrekende percentages zijn mensen die aangaven neutraal te zijn of het niet te weten. 3

4 Opvallend is dat ook als men een afwijzing kreeg op het bezwaar, men toch ook overwegend positief is over het telefoongesprek. Wel is de tevredenheid dan een stuk lager. Van degenen die een volledige afwijzing op het bezwaar kregen (17 mensen) is 61% het eens met de stelling de medewerker luisterde goed naar mij en de sfeer van het gesprek was goed. Een minderheid van deze groep, 44%, is van mening dat de medewerker nuttige informatie gaf. Oordeel over de hoorzitting Mensen die bezwaar hebben gemaakt, krijgen de gelegenheid om tijdens een hoorzitting hun bezwaren mondeling toe te lichten. Van de respondenten zijn 51 bij een hoorzitting geweest. Figuur 1. Oordeel over een aantal stellingen over de hoorzitting de sfeer op de hoorzitting was ontspannen ik werd vriendelijk behandeld men toonde voldoende begrip voor mijn zaak ik voelde mij serieus genomen ik heb mijn standpunt goed kunnen verduidelijken men nam voldoende tijd voor mijn zaak ik vond het een nuttige bijeenkomst ik vond het goed dat de wethouder voorzitter was 0% 20% 40% 60% 80% 100% eens weet niet / geen mening Uit de figuur blijkt dat men in rderheid positief over de hoorzitting was. Men was het vooral eens met stellingen als ik werd vriendelijk behandeld, ik heb mijn standpunt goed kunnen verduidelijken en men nam voldoende tijd voor mijn zaak. Kritischer was men over het nut van de bijeenkomst: 34% vond de bijeenkomst niet nuttig en een kwart voelde zich niet serieus genomen. Over de rol van de wethouder als voorzitter van de hoorzitting is een ruime rderheid (57%) positief en een op de tien negatief. Een belangrijk deel, 31%, heeft er geen mening over. Degenen die een afwijzing kregen op het bezwaar zijn in het algen iets kritischer over de hoorzitting zelf. Van hen (35 respondenten) voelde eenderde zich niet serieus genomen, 21% vond dat men te weinig tijd nam voor de zaak en bijna de helft vond het geen nuttige bijeenkomst. Tevredenheid over de brief: beslissing op bezwaar De bezwaarprocedure eindigt met een beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar staat of de ingediende bezwaren aanleiding zijn geweest om de eerder genomen beslissing te herroepen. Ook legt de gente hierin uit hoe zij tot het besluit is gekomen en wat de verdere juridische mogelijkheden zijn. Hoe oordeelt men op deze beslissing op bezwaar? 4

5 Figuur 2. Oordeel over de brief met beslissing op bezwaar de brief is geschreven in begrijpelijke taal 73% 15% 8% de toon van de brief was goed 62% 17% 17% de inhoud van de brief was duidelijk 74% 8% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% eens niet eens, niet weet niet / nvt Het merendeel van de klagers is tevreden over de brief. En het betreft dan het taalgebruik, de toon van de brief en de duidelijkheid van de inhoud van de brief. Dat staat natuurlijk los van de vraag of men het met het besluit eens is. Degenen die een afwijzing kregen op zijn of haar bezwaar, waren ook overwegend positief over de genoemde aspecten. Alleen was deze groep (47 personen) kritischer over de toon waarin de brief was gesteld: een kwart was hierover niet tevreden. Van degenen bij wie het bezwaar geheel of gedeeltelijk is toegewezen, was slechts 4% niet tevreden over de toonzetting. Tevredenheid overige brieven Tijdens de bezwaarschriftprocedure heeft men ook nog andere brieven ontvangen van de gente, bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging en/of een uitnodiging voor de hoorzitting. Hoe beoordeelt men deze brieven? Deze vraag is door 89% van de respondenten beantwoord. De ste mensen zijn hier tevreden over. Meer dan bij de uiteindelijke brief met de beslissing op bezwaar. Figuur3. Oordeel over de overige brieven de inhoud van de brief was duidelijk 80% 9% 7% de toon van de brief was goed 74% 12% 7% de brief is geschreven in begrijpelijke taal 81% 8% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% eens niet eens, niet weet niet / nvt Er blijken geen significante verschillen te bestaan tussen degenen die een toewijzing of afwijzing op het bezwaar kregen. Duur van de procedure Er blijken grote verschillen in de totale duur van de procedure, vanaf het moment dat men een bezwaarschrift indiende tot het moment dat men de beslissing op het bezwaar thuis ontving. Deze varieerde van 2 tot 73 weken. 5

6 Ongeveer 29% van alle procedures kon binnen een termijn van zes weken worden afgehandeld. Nog eens 43% kon in een periode van 7 tot en met 12 weken worden afgehandeld. Circa 18% van de procedures nam tussen de 3 en 6 maanden in beslag en 10% duurde zelfs langer dan 6 maanden. Tabel 1. Duur van de procedure en tevredenheid over deze termijn duur van procedure % te lang oké t/m 6 weken 29% 45% 55% 7-9 weken 22% 47% 53% weken 21% 62% 39% weken 9% 83% 17% weken 9% 100% 0% langer dan 26 weken 10% 100% 0% totaal 100% 63% 37% Wat vindt men van deze termijnen? Een rderheid, 63%, vindt dat het allemaal te lang heeft geduurd. Die opvatting is overtuigender naarmate de procedure ook langer heeft geduurd. Van degenen wiens bezwaar binnen zes weken is afgehandeld, oordeelt nog altijd 45% dat dit te lang duurde. Eindoordeel over hoe men te woord is gestaan: redelijk positief Wat is uw totaaloordeel over de wijze waarop u door de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken te woord bent gestaan? De rderheid, 57%, is (vooral) positief, 9% is (vooral) negatief en de overige 34% is neutraal in zijn eindoordeel. Het eindoordeel blijkt vooral te worden bepaald door de uitspraak op het bezwaar. Is het bezwaar afgewezen, dan is men aanzienlijk kritischer dan wanneer het om een toewijzing gaat. Tabel 2. Wat is uw totaaloordeel over de wijze waarop u door medewerkers van JZ te woord bent gestaan? beslissing op bezwaar totaal (deels) toegewezen afgewezen niet ontvankelijk (vooral) positief 57% 92% 37% 60% niet positief/niet negatief 34% 8% 50% 20% (vooral) negatief 9% 0% 13% 20% totaal 100% 100% 100% 100% In bijlage 1 staan alle vragen met antwoordpercentages. 6

7 Bijlage 1 Vragenlijst met scores in procenten (tussen haakjes het percentage van de respondenten dat de vraag heeft beantwoord) 1. Tot welke categorie behoort het besluit waar u bezwaar tegen heeft gemaakt? (95%) 8% subsidie 27% wonen (bijvoorbeeld urgentieverklaring, in- en uitschrijving als woningzoekende) 0% de gentelijke basisadministratie/gba (bijvoorbeeld weigering GBA-wijziging, in- of uitschrijving GBA) 15% voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 9% bouwen (bijvoorbeeld bouwvergunning, reclamevergunning, sloopvergunning) 17% besluiten op grond van de APV (zoals kapvergunning, verwijdering van fietsen, standplaatsvergunning, en terrasvergunning) 4% (weigering om) handhavend optreden (bijvoorbeeld bouwen zonder bouwvergunning, gebruik in strijd met bestemmingplan) 19% anders, namelijk. 2. Namens wie heeft u bezwaar gemaakt? (96%) 81% namens mijzelf en/of mijn gezin 6% namens iemand anders (gemachtigde) 13% namens een organisatie 3. Nadat het bezwaarschrift is ontvangen, neemt een medewerker van de afdeling Juridische Zaken telefonisch contact op met degene die bezwaar heeft gemaakt. In het telefoongesprek komt het ingediende bezwaarschrift aan de orde en kunnen er vragen worden gesteld. Tevens legt de juridisch medewerker uit wat de verdere gang van zaken met betrekking tot de behandeling van het bezwaarschrift is. Bent u gebeld door een juridisch medewerker bij de start van de bezwaarprocedure? (96%) 37% ja 51% nee -> ga door naar vraag 6 12% dat weet ik niet r -> ga door naar vraag 6 4. Hoe beoordeelt u dit telefoongesprek? Kruis het vakje aan dat het st overeenkomt met uw mening. (36%) eens niet eens, niet weet niet / geen mening A het doel van het gesprek was mij duidelijk 90% 7% 3% 0% B de medewerker luisterde goed naar mij 73% 7% 17% 3% C de medewerker gaf mij nuttige informatie 55% 10% 24% 10% D de sfeer van het telefoongesprek was goed 76% 7% 10% 7% 5. Als u iets kwijt wilt over het telefoongesprek met de juridisch medewerker, of als u ideeën ter verbetering heeft, dan kunt u dat hieronder opschrijven. 7

8 6. Mensen die bezwaar hebben gemaakt, worden in de gelegenheid gesteld om tijdens een hoorzitting hun bezwaren mondeling toe te lichten. Bent u op de hoorzitting geweest? (96%) 66% ja 34% nee -> ga door naar vraag 9 7. Hieronder volgt een aantal stellingen over de hoorzitting. Kruis het vakje aan dat het st overeenkomt met uw mening. (59%) helemaal eens eens helemaal weet niet / geen mening A de sfeer op de hoorzitting was ontspannen 31% 46% 15% 0% 8% B ik werd vriendelijk behandeld 40% 58% 0% 2% 0% C men toonde voldoende begrip voor mijn zaak 25% 44% 19% 2% 10% D ik voelde mij serieus genomen 26% 41% 17% 7% 9% E ik heb mijn standpunt goed kunnen verduidelijken 33% 53% 4% 6% 4% F men nam voldoende tijd voor mijn zaak 31% 50% 13% 2% 4% G ik vond het een nuttige bijeenkomst 25% 30% 11% 23% 11% H ik vond het goed dat de wethouder voorzitter was van de hoorzitting 21% 36% 2% 10% 31% 8. Als u iets kwijt wilt over de hoorzitting, of als u ideeën heeft hoe de hoorzitting te verbeteren, dan kunt u dat hieronder opschrijven. 9. De bezwaarprocedure eindigt met een beslissing op bezwaar. In de beslissing op bezwaar staat of de ingediende bezwaren aanleiding zijn geweest om de eerder genomen beslissing te herroepen. De gente legt in de beslissing op bezwaar uit hoe zij tot het genomen besluit is gekomen. Ook staat in de beslissing op bezwaar vermeld, wat de verdere juridische mogelijkheden zijn. Hoe beoordeelt u deze beslissing op bezwaar die u heeft ontvangen? Kruis het vakje aan dat het st overeenkomt met uw mening. (94%) eens niet eens, niet weet niet / geen mening niet van toepassing A de brief is geschreven in begrijpelijke taal 73% 15% 8% 4% 0% B de toon van de brief was goed 62% 17% 17% 3% 1% C de inhoud van de brief was duidelijk 74% 8% 12% 6% 0% 8

9 10. Tijdens de bezwaarschriftprocedure heeft u ook nog andere brieven ontvangen van de gente, bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging en/of een uitnodiging voor de hoorzitting Hoe beoordeelt u deze brieven? Kruis het vakje aan dat het st overeenkomt met uw mening. (89%) eens niet eens, niet weet niet / geen mening A de brieven zijn geschreven in begrijpelijke taal 81% 8% 7% 1% 3% niet van toepassing B de toon van de brieven was goed 74% 12% 7% 3% 3% C de inhoud van de brieven was duidelijk 80% 9% 7% 1% 3% 11. Als u iets kwijt wilt over de brieven van Juridische Zaken, of als u ideeën ter verbetering heeft, dan kunt u dat hieronder opschrijven. 12. Is er op uw bezwaarschrift een voor u gunstige beslissing genomen? Met andere woorden: heeft u gelijk gekregen? (96%) 23% ja, het bezwaar is geheel toegewezen 8% het bezwaar is deels toegewezen 61% nee, het bezwaar is helemaal afgewezen 8% niet van toepassing, het bezwaar is niet ontvankelijk verklaard 13. Hoeveel weken heeft de procedure in totaal geduurd, vanaf het moment dat u uw bezwaarschrift heeft ingediend tot het moment waarop de beslissing bij u in de bus viel? 29% 6 weken of minder 30% 7-11 weken 31% weken 10% een half jaar of langer 14. Wat vindt u van die periode? (93%) 62% dat duurt mij te lang 38% ik heb met die periode geen probleem 15. Wat is uw totaaloordeel over de wijze waarop u door medewerkers van de afdeling Juridische Zaken te woord bent gestaan? (94%) 57% (vooral) positief 34% niet positief, maar ook niet negatief 9% (vooral) negatief 16. Als u nog opmerkingen heeft over de behandeling van uw bezwaar, dan kunt u ze hieronder opschrijven. 9

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Evaluatie Ambtelijk Horen Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Delft DIMENSUS beleidsonderzoek December 2013 Project 553 1 Aanleiding Al geruime tijd constateert de gemeente Delft dat burgers

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266

Rapport. Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266 Rapport Datum: 15 september 2005 Rapportnummer: 2005/266 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg medio mei 2005 zijn klacht van 7 januari 2005 nog niet had afgedaan. Beoordeling 1. Verzoeker

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Rechtsbescherming

Klanttevredenheidsonderzoek Rechtsbescherming Klanttevredenheidsonderzoek Rechtsbescherming Colofon Onderzoek en rapportage: mr. J. de Ruiter & mw. P. Hoogeveen Stafgroep Bestuurs-, Juridische en Concernzaken Uitgave: Provincie Drenthe Kenmerk: 005-/-/JdR

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 %

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Algemene gegevens 1. Leeftijd Resultaat in procenten 15 24 jaar 3 25 44

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas

Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 1.Ontvangst schriftelijke klacht 2. Postkamer 3. Secretariaat bezwaarschriften - commissie 4. Teammanager Betreffende medewerker Volgschema klachtenprocedure Gemeente Peel en Maas 10.Uitzondering behandelingsplicht?

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

0nderzoek kwaliteit rechtsbescherming Provincie Drenthe 2007

0nderzoek kwaliteit rechtsbescherming Provincie Drenthe 2007 0nderzoek kwaliteit rechtsbescherming Provincie Drenthe 007 0nderzoek kwaliteit rechtsbescherming Provincie Drenthe 007 Gedeputeerde staten van Drenthe Juli 007 Colofon Dit is een uitgave van de provincie

Nadere informatie

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten

Klanttevredenheid Bouwzaken Houten Klanttevredenheid Bouwzaken Houten DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2006 Project 212 Inhoud Inleiding 2 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 3 1 Contact met de gemeente 8 1.1 De vergunningen 8 1.2

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen

Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Klanttevredenheid Team Horeca & Evenementen Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Januari 2010 In opdracht van ds+v Team Horeca & Evenementen

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2009 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2009-31

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017

Gemeente Ommen. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 28 juli 2017 Gemeente Ommen Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 28 juli 2017 DATUM 28 juli 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076)

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Onderzoeksrapport KTO gemeente Woensdrecht. 4e meting. September 2013

Onderzoeksrapport KTO gemeente Woensdrecht. 4e meting. September 2013 KTO Woensdrecht Inhoudsopgave Onderzoeksrapport KTO gemeente Woensdrecht 4e meting September Uitgevoerd door: Onderzoeksbureau EVA Tel.: 010-4256487 E-mail: info@evaonderzoeksbureau.nl Website: www.evaonderzoeksbureau.nl

Nadere informatie