Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen"

Transcriptie

1 Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Richard Geukema Annelise Notenboom Elias Bom René Goudriaan Paul Postma Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging, Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) en Paul Postma Marketing Consultancy bv (PPMC) Den Haag/Nieuwegein, oktober 2012

2 Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Richard Geukema, Annelise Notenboom, Elias Bom, René Goudriaan en Paul Postma Rapport nr. 961 Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE)/ Paul Postma Marketing Consultancy bv (PPMC) Websites: en Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3 INHOUD MANAGEMENTSAMENVATTING 5 1 INLEIDING 9 2 EXPERIMENT 3: KENNISNAME VAN MUSEA EN CULTUREEL ERFGOED VIA SOCIALE MEDIA EN GAMES Vraagstelling Vormgeving en uitvoering Vormgeving van de games Technische werking van mijntikkit.nl Beoogde resultaten Resultaten Gelanceerde games Gameplays Unieke spelers Uitsplitsing naar games Deelnemende musea Conclusies 20 3 EXPERIMENTEN 5A EN 5B: TWEE JAARLIJKS TERUGKERENDE NATIONALE EVENEMENTEN Vraagstelling Doelstelling en uitgangspunten Doelstelling Uitgangspunten Start met brainstorm 22 4 EXPERIMENT 5A: MUSEUMKLAS VAN HET JAAR Vraagstelling Vormgeving en uitvoering Benadering van de scholen Wijze van aanmelding De verkiezing van de Museumklas van het Jaar Doorlooptijd en prijzen Beoogde resultaten Resultaten Bezoeken op de website Inzendingen 27 Ape/PPMC 3

4 4.3.3 Prijsuitreiking Extra bezoeken musea Lessen voor de toekomst Conclusies 31 5 EXPERIMENT 5B: DE VERKIEZING VAN HET MUSEUM VAN HET JAAR DOOR DE MUSEUMINSPECTEURS Inleiding Vormgeving en uitvoering De rol van de Museuminspecteurs Wijze van aanmelden en verkiezing Werving van de Museuminspecteurs Beoogde resultaten Wijze van scoren Resultaten Bezoeken op de website Aantal Museuminspecteurs en inzendingen Hoe waarderen de kinderen de musea? Verkiezing van het Museum van het Jaar Feedback voor musea Extra bezoeken musea Lessen voor de toekomst Conclusies 44 6 EXPERIMENT 7: GRATIS MUSEUMKAART VOOR LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS Vraagstelling Vormgeving en uitvoering Drie testgroepen Meetmomenten Criterium voor succes Resultaten Uitnodiging Nulmeting Respons Bezoeken in schoolverband Bezoeken in privéverband Plannen voor het schooljaar 2011/ Conclusies 57 LITERATUUR 59 4 Ape/PPMC

5 MANAGEMENTSAMENVATTING Dit Addendum is een aanvulling en een vervolg op het rapport Stimulering van museumbezoek door kinderen, door Geukema et al. (2011), dat verslag doet van de uitvoering van zeven kleinschalige experimenten waaruit blijkt hoe kinderen het beste kunnen worden gestimuleerd musea te bezoeken tegen zo laag mogelijke kosten. De structurele winst van enkele van deze experimenten ontstaat bij voortzetting gedurende meer jaren, zoals bij de projectopzet is geformuleerd. Dit zijn de projecten MijnTIKKIT, Museumklas van het Jaar en Museuminspecteurs. Het eerste jaar is een ingroeitraject waarna de kansrijkheid kan worden beoordeeld op structurele winst bij voortzetting. Deze experimenten en een onderzoek hebben na de einddatum van het project een vervolg gekregen. Het Addendum geeft een actualisering van de resultaten van deze experimenten. Zoek de kinderen op waar ze zijn: sociale media en games Voor de musea hebben wij een uniek online mediumconcept ontwikkeld: dat de kinderen opzoekt waar ze actief zijn: Hyves en gamessites. In het afgelopen jaar hebben we steeds nieuwe games ontwikkeld met een link naar musea en het cultureel erfgoed. In dit jaar zijn het aantal spelers en het aantal keren dat de games zijn gespeeld permanent blijven doorgroeien. Het blijkt dus inderdaad mogelijk om bij kinderen belangstelling te wekken voor games die gaan over musea en cultureel erfgoed. We zien verder dat Hyves als platform in belang toeneemt. Redenen daarvoor zijn de mogelijkheid van sociale interactie en het grote bereik van Hyves onder de doelgroep. Verkiezing van de Museumklas van het Jaar We hebben twee nationale museumevents voor kinderen vormgegeven: een voor kinderen in schoolverband, en een voor kinderen in gezinsverband. Het nationale museumevent voor kinderen in schoolverband is de verkiezing van de Museumklas van het Jaar. Naar aanleiding van een bezoek aan een museum kunnen schoolklassen een werkstuk inzenden, waarop vervolgens gestemd kan worden. In totaal zijn 28 inzendingen voor de eerste verkiezing van de Museumklas van het Jaar ontvangen, lager dan vooraf gedacht. Toch is de respons nog niet ongunstig als we die vergelijken met het Nationaal Schoolontbijt, waaraan het eerste jaar vijf scholen deelnamen; na drie jaar waren er circa Ape/PPMC 5

6 1.100 deelnemende scholen 1. Om in dit succesvolle voetspoor te treden, vervroegen we de aankondiging naar de scholen, zodat de verkiezing beter in de bestaande schoolprogramma s past. De komende jaren zal blijken of een kritische massa voor het aantal inzendingen behaald kan worden. Verkiezing van het Museum van het Jaar door de Museuminspecteurs Het nationale museumevent gericht op kinderen in gezinsverband is de verkiezing van het Museum van het Jaar door de Museuminspecteurs. Kinderen kunnen zich via de website aanmelden om Museuminspecteur te worden; ze kunnen dan op een speciale website na een bezoek aan een museum aangeven wat ze van het museum vonden, en voor verschillende aspecten cijfers geven. Het museum met de hoogste score wordt uitgeroepen tot nationaal of provinciaal Museum van het Jaar. De Museuminspecteurs sluiten aan bij het Explorer programma van de ANWB. De verkiezing van het Museum van het Jaar door de Museuminspecteurs is buitengewoon succesvol verlopen. Het aantal Museuminspecteurs, het aantal uitgebrachte inspecties en het aantal stemmen dat de Museuminspecteurs gegenereerd hebben, overtreffen onze verwachtingen met een factor twee tot drie. Kinderen waarderen het bezoek aan musea: het gemiddelde cijfer van de inspecties voor musea bedraagt 8,04 (totaal aantal inspectiecijfers gedeeld door het totaal aantal inspecties). In totaal ontvangen 26 musea het predicaat kidsproof. Voorwaarde voor dit predicaat is dat er 35 inspecties zijn geweest, met minimaal een cijfer van 7,5. Het nationaal winnende museum is Continium in Kerkrade, met een gemiddeld cijfer van 9,2, gebaseerd op 76 inspecties. Met Museuminspecteurs die inspectierapporten hebben ingestuurd, waarop in totaal meer dan keer is gestemd, heeft dit experiment al het eerste jaar zijn bestaansrecht bewezen. Een gratis Museumkaart voor docenten? Kan een gratis Museumkaart docenten stimuleren om met een schoolklas naar een museum te gaan? Wij hebben een groep docenten die een gratis Museumkaart kregen, een jaar lang gevolgd, en vergeleken met een vergelijkbare groep docenten die geen gratis Museumkaart kregen. We zien geen verschillen in het bezoekgedrag met schoolklassen. Wel gingen de docenten die een gratis Museumkaart kregen vaker privé naar een museum. We concluderen dat het gratis verstrekken van een Museumkaart aan docerend personeel geen invloed 1 Er zijn ongeveer basisscholen in Ape/PPMC

7 heeft op het museumbezoek in schoolverband. Continuering van het verstrekken van een gratis Museumkaart voor docenten lijkt daarom niet zinvol. Ape/PPMC 7

8

9 1 INLEIDING Het voorliggende Addendum is een aanvulling en vervolg op het rapport Stimulering van museumbezoek door kinderen, door Geukema et al. (2011), dat verslag doet van de uitvoering van zeven kleinschalige experimenten waaruit blijkt hoe kinderen het beste kunnen worden gestimuleerd musea te bezoeken tegen zo laag mogelijke kosten. In dit Addendum duiden we dat rapport aan als het hoofdrapport. Verschillende van de hierin beschreven experimenten en onderzoeken hebben na de einddatum van het project een vervolg gekregen. Experiment 3 Stimulering Museumbezoek via sociale media en games liet aan het eind van de proefperiode van 21 weken zulke goede resultaten zien, dat het is voortgezet. De resultaten staan in hoofdstuk 2 van dit Addendum. Van de twee varianten van experiment 5 Nationaal Museumevent voor kinderen was er één juist gestart, en de ander in de fase van een afgerond businessplan dat zou worden gerealiseerd. De resultaten van deze beide varianten van experiment 5 vormen hoofdstukken 4 en 5 van dit Addendum. Ten slotte waren van experiment 7 Gratis Museumkaart voor leerkrachten in het basisonderwijs nog niet alle testperiodes verstreken. Dat is nu wel het geval en de complete resultaten worden in hoofdstuk 6 van dit Addendum beschreven. De zeven experimenten zijn uitgevoerd door Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging. Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) is verantwoordelijk voor de eindrapportage en heeft de validering van de onderzoeksresultaten verzorgd. Ape/PPMC 9

10

11 2 EXPERIMENT 3: KENNISNAME VAN MUSEA EN CULTUREEL ERFGOED VIA SOCIALE MEDIA EN GAMES 2.1 Vraagstelling Kinderen zijn al jong actief op internet. Van de 9-13 jarigen in Europa gaat 93% een keer per week online, en 60% dagelijks online. Kinderen en jongeren gebruiken het internet voor schoolwerk (86%), voor het spelen van spelletjes (83%), en het kijken naar filmpjes (76%). Van de 9-16 jarigen heeft 59% een sociaal netwerkprofiel. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen actief worden op internet is de laatste jaren gedaald naar zeven jaar (EU Kids Online, 2011). In de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar gamen vrijwel alle jongens en 90% van de meisjes: gemiddeld circa vier tot zes uur per week. Om kinderen te bereiken, ligt het voor de hand om ze op te zoeken in de media waar ze actief zijn: in hun sociale netwerk en in games. En om vervolgens te proberen ze in die omgeving op het spoor te zetten van cultureel erfgoed en musea. In dit experiment staat daarom de volgende vraag centraal: Is het mogelijk een succesvol op internet gebaseerd concept te ontwikkelen dat kinderen opzoekt in de media waar ze actief zijn, en om daar belangstelling te creëren voor cultureel erfgoed en musea? In het hoofdrapport concluderen we reeds dat kennisname van cultureel erfgoed en musea door kinderen via sociale media en games levensvatbaar is. Het is in de experimentele fase gelukt om een groot aantal kinderen te interesseren voor games die een relatie hebben met musea en het culturele erfgoed. Op basis van die resultaten is besloten om het concept verder uit te bouwen. In deze rapportage doen we verslag over de gehele doorlooptijd van het experiment; niet alleen de experimentele fase (looptijd van 7 februari 2011 tot 3 juli 2011), waarin we keken naar haalbaarheid, maar ook de periode daarna, (van 4 juli 2011 tot en met 31 mei 2012), die we de vervolgfase noemen. Is het gelukt om kinderen blijvend geïnteresseerd te houden in games die een relatie hebben met musea en het cultureel erfgoed? De focus in dit experiment ligt primair op virtuele kennisname van cultureel erfgoed en museumschatten, en minder op fysiek museumbezoek. In het hoofdrapport is aangegeven dat de oorspronkelijke opzet van dit experiment was beperkt tot het stimuleren van fysiek museumbezoek, maar dat op grond van de opgedane inzichten de doelstelling is aangepast. In lijn daarmee is in dit Addendum ook de naam van het experiment veranderd. We willen kinderen Ape/PPMC 11

12 primair bereiken in de media waar ze actief zijn, zoals sociale media en games. Media hebben immers voor veel onderwerpen een sleutelfunctie om kennis te verrijken. Het hoofddoel is het bereiken van zoveel mogelijk kinderen; via games kunnen ze spelenderwijs ontdekken dat musea interessant zijn. Het experiment voorziet niet in een meting van het kennisniveau van het culturele erfgoed van kinderen vóór en na hun deelname. Ook kunnen we slechts beperkt uitspraken doen over de stimulerende werking van games op museumbezoek door kinderen. In de experimentele fase zijn verschillende triggers (spelelementen) ingebouwd om de stimulerende werking te onderzoeken. De nadruk in dit experiment ligt op virtuele kennisname van musea en het culturele erfgoed door zoveel mogelijk kinderen. 2.2 Vormgeving en uitvoering Vormgeving van de games Om kinderen op virtuele wijze kennis te laten maken met musea en het culturele erfgoed, hebben we games ontwikkeld. De games zijn met een weloverwogen gekozen thema gerelateerd aan een bij dat thema passende groep musea en het culturele erfgoed, en zijn ontwikkeld in samenwerking met het bureau IJsfontein. Twee maal per jaar wordt een nieuw thema gekozen, en daar tussendoor wordt twee maal een lichte variant ter vernieuwing aangebracht. Er worden dan nieuwe games en nieuwe musea toegevoegd. We geven hier een korte introductie op de games, te vinden op de site mijntikkit.nl, die als landingpage fungeert; zie figuur 2.1. Een mascotte TIKKIT verbindt alle onderdelen, wat herkenbaarheid oplevert voor de kinderen. Je vindt hem zowel virtueel als fysiek terug in alle onderdelen van het concept. TIKKIT laat kinderen ervaren wat in musea is te ontdekken. Figuur 2.2 toont de mascotte. Voor gameplatforms werken we samen met marktleider Spil Games die als populairste spelletjessites voor de doelgroep Spelletjes.nl, Spel.nl en Girlsgogames.nl exploiteert. Hyves fungeert als sociaal netwerk. Dit is het populairste netwerk voor de doelgroep. Op Hyves beschikken we over een branded Hyve pagina van TIKKIT, waar ook de games zijn te vinden. Kinderen kunnen op Hyves over alle onderdelen van TIKKIT met hun Hyves vrienden en vriendinnen praten. Daar- 12 Ape/PPMC

13 naast kunnen ze hen uitdagen om behaalde scores te overtreffen. Hyves fungeert in het concept als het belangrijkste sociale netwerk voor de deelnemers. Figuur 2.1: Landingpage MijnTIKKIT.nl (Thema: Nederland Waterland; periode januari juni 2012) Musea doen op verschillende manieren mee. Ze leveren foto s en beschrijvingen van onderdelen uit hun collectie die passen in de games en hun thema, dat na ongeveer een half jaar wisselt. Bij elk nieuw thema horen nieuwe games met objecten van een andere groep musea. Op deze manier kunnen drie à vier keer per jaar vijf à tien wisselende musea objecten uit hun verzameling via games onder de aandacht van kinderen brengen, en daarmee het museum zelf. Tevens plaatsen musea games die ze zelf ontwikkeld hebben op de landingpage. Ook zijn er musea die een MijnTIKKIT pagina aanmaken op hun eigen website. Ape/PPMC 13

14 Figuur 2.2: De mascotte van het mediaconcept Naast deze virtuele verbindingen tussen de games en musea met hun cultureel erfgoed, zijn ook triggers (spelelementen) ingebouwd om de virtuele en de fysieke wereld met elkaar te verbinden. Bij het eerste thema is de trigger een TIKKIT schatkaart, die het kind kan ophalen bij één van de musea die aan MijnTIKKIT meedoen. Houd je hem voor je webcam, dan zie je een 3D figuur, passend in een game. Bij het tweede thema zijn ook andere triggers stickers met speciale codes in de games ingebouwd om kinderen te stimuleren naar een museum te gaan. In het thema Nederland Waterland is een vouwboot van TIKKIT met speciale codes de trigger. In de experimentele fase van dit project verwezen we via de trigger kinderen vanuit de games naar het museum, zodat een zuivere meting van het aantal opgehaalde schatkaarten mogelijk was. In de vervolgfase verspreiden musea ook zelf de kaarten en stickers om op hun beurt MijnTIKKIT te promoten. Door deze betrokkenheid van musea bij de games en verwijzingen over en weer wordt het MijnTIKKIT concept nadrukkelijk geïntegreerd met cultureel erfgoed en gestuurd naar fysiek museumbezoek. Sinds de vervolgfase van het project werken we samen met NTR en Stichting Entoen.nu. Beide partijen staan voor kwaliteit en bereik, vooral in het primair onderwijs. De game Schat-Zeiler is ontwikkeld in directe samenwerking met de NTR en Stichting Entoen.nu. Met deze game proberen we het educatieve element verder te versterken zonder kinderen af te schrikken. 14 Ape/PPMC

15 2.2.2 Technische werking van mijntikkit.nl De landingpage is gehost bij een externe partij die door de projectleiding voor de Museumvereniging is gecontracteerd. De games draaiden in eerste instantie uitsluitend bij Spil Games, en per april 2012 in plaats hiervan op de MijnTIKKIT servers met uitzondering van de Quiz game, die alleen via Spil Games gespeeld kan worden 2. Voor de gebruikers maakt dit weinig uit, zij kunnen de games spelen op Hyves, via de landingpage MijnTIKKIT.nl en via de sites van Spil Games. De standen die de kinderen behalen bij de games worden indien gespeeld wordt via Hyves of via MijnTIKKIT - opgeteld als zij zijn ingelogd. Bij Spil games sites is inlog op MijnTIKKIT sinds de vervolgfase van het project niet meer mogelijk vanwege nieuwe Spil beleidsregels Beoogde resultaten De doelstellingen voor de experimentele fase (7 februari juli 2011) luidden als volgt, uitgaande van circa 1 mln. kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar in Nederland: het aantal keren dat is gekeken (click naar games): ; het aantal unieke spelers dat actief één of meer keren is gaan spelen: ; het aantal spelers dat een login op mijntikkit.nl heeft aangemaakt of lid is geworden van de TIKKIT Hyves: ; het aantal kinderen dat bij een museum een schatkaart of een stickervel heeft opgehaald: In de experimentele fase wilden we vaststellen of de combinatie games en musea levensvatbaar is. Worden de doelstellingen gehaald, dan zetten we het concept voort en bouwen we het verder uit. De evaluatie van de experimentele fase, beschreven in het hoofdrapport, wijst uit dat gedurende de experimentele fase de doelstellingen ruimschoots behaald zijn. Het experiment is daarom voortgezet. De vervolgfase begint op 4 juli 2011, en loopt op het moment van schrijven nog steeds door. Voor deze evaluatie hebben we gegevens tot en met 31 mei 2012 verwerkt. Voor deze vervolgfase (4 juli mei 2012) zijn geen nieuwe kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. Centraal staat de vraag of na het eerste succes een verdere groei van gameplays en spelers kan worden gerealiseerd, en welke kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in de keuze van thema s en of partners. De meting van het aantal opgehaalde schatkaarten en stickervellen hebben we niet voortgezet; ook hebben we voor de tweede fase geen nieuwe doelstellingen geformuleerd voor het 2 Vanwege technische redenen. Ape/PPMC 15

16 aantal logins. In deze rapportage ligt de focus op de resultaten behaald in de vervolgfase. 2.3 Resultaten Gelanceerde games Vanaf de start van mijntikkit.nl op 7 februari 2011 tot en met 31 mei 2012 zijn de volgende games gelanceerd: Koets Racer, Prinses Dress Up en Quiz Game (februari - maart 2011); X-Power Buggy, Beesten Brouwer en Beestjesfeest (mei 2011); Orbit game (november 2011); Dijkenbouwer (januari 2012); Schat-Zeiler (april 2012). Zoals eerder aangegeven wisselen de thema s en de relevante musea na ongeveer een half jaar. Dan worden nieuwe games toegevoegd, maar de oude games blijven wel beschikbaar. Bij de start was het thema Power en Bling ; in mei dat jaar veranderde het thema in Natuur en Techniek, en sinds januari 2012 is het thema Nederland Waterland Gameplays Gedurende de experimentele fase (tot 3 juli 2011) is in totaal keer een game gespeeld. Het aantal gameplays groeit tot en met 31 mei 2012 door naar ; ruimschoots een verdubbeling. Het aantal gameplays groeit door de toename van het aanbod van games, maar ook door de toename van het aantal spelers Unieke spelers Voor de experimentele fase gold een doelstelling van unieke spelers; deze doelstelling was ruimschoots behaald. Blijft het aantal unieke spelers gestaag doorgroeien tijdens de vervolgfase? Figuur 2.3 geeft het aantal unieke spelers en gameplays gedurende de experimentele fase en de gehele periode weer. Een weergave van ontwikkeling van unieke spelers en gameplays per maand is niet zinvol vanwege grilligheid in factoren als media-inzet en introductie van nieuwe games. 16 Ape/PPMC

17 Figuur 2.3: Unieke spelers en plays* *Exclusief Quiz Game, omdat die alleen beschikbaar is via Spil Games (zonder inlog) Bron: IJsfontein & PPMC We zien dat het aantal unieke spelers via Hyves en TIKKIT doorgroeit van ongeveer op 3 juli 2011 naar ruim op 31 mei 2012; ruimschoots een verdubbeling. Het overgrote deel hiervan (ca 90%) speelt via Hyves. Het aantal unieke spelers via Hyves en TIKKIT is eenvoudig vast te stellen; dit is gelijk aan het aantal ingelogde spelers. Op de sites van Spil Games wordt niet ingelogd, en daarom moeten we het aantal unieke spelers via Spil Games schatten. We doen dit als volgt: we delen het totaal aantal keren dat de games via Spil Games zijn gespeeld door het gemiddeld aantal gameplays dat een unieke speler op Hyves en TIKKIT speelt (de replay factor). In de experimentele fase is deze replay factor 1,6, en over de gehele periode 2,2, wat betekent dat het aantal keren dat een speler een game speelt, toeneemt. Een voor de hand liggende reden is dat het aanbod van games toeneemt in de tijd. Via Spil Games zijn er aan het einde van de experimentele fase naar schatting unieke spelers, en dit aantal groeit door naar op 31 mei 2012 (een groei van 23%). Ape/PPMC 17

18 De groei van het aantal unieke spelers via Spil Games (23%) is in de vervolgfase dus beperkter dan de groei van unieke spelers via Hyves (100%). Het aandeel spelers via Spil neemt tussen 3 juli 2011 en 31 mei 2012 af van 66% naar 54%, terwijl het aandeel Hyves in dezelfde periode stijgt van 30% naar 42%; TIKKIT blijft voor ongeveer 4% van de unieke spelers werven. Redenen van de relatieve groei van Hyves is ten eerste de mogelijkheid van sociale interactie: je kunt aan je vrienden en vriendinnen laten zien welke scores je behaald hebt, en je kunt hen werven voor een game. Ten tweede is het bereik van Hyves heel groot onder de doelgroep. Ondanks het toenemend belang van Hyves als platform kan Spil Games niet worden gemist. MijnTIKKIT.nl blijft sterk achter bij Hyves en Spil Games. Dat bewijst hoe belangrijk de keuze was om aan te sluiten bij de media die de kinderen toch al gebruiken; het aantal spelers via deze sites overtreft met een veelvoud de spelers via de nieuwe MijnTIKKIT site. De kinderen die via Spil Games en Hyves spelen zijn bij uitstek de kinderen die via de media waar ze toch al veel tijd doorbrengen in contact komen met musea. Via welk platform kinderen de games ook spelen, ze maken op dezelfde wijze kennis met de museumobjecten en alles wat daaromheen gebeurt. Spil Games als platform van games en Hyves als sociaal netwerk werken kennelijk uitstekend voor dit experiment. In totaal zijn er ongeveer unieke spelers over de gehele periode tot en met 31 mei 2012; een groei van 48% ten opzichte van de experimentele fase. We concluderen dat voldaan is aan de doelstelling van een toenemende groei van het aantal unieke spelers. We merken dat als er niets nieuws gebeurt rondom MijnTIKKIT.nl, het aantal logins stabiel blijft. Maar zodra iets nieuws wordt toegevoegd ook al is het een relatief eenvoudige game stijgen de traffic en het aantal logins substantieel. Actie binnen het concept leidt dus tot groei Uitsplitsing naar games Welke games spelen de kinderen het meest? Figuur 2.4 geeft informatie over het aantal keren dat de games in totaal zijn gespeeld (via Spil Games, Hyves en MijnTIKKIT tezamen). Voor alle games geldt dat ze gedurende de looptijd van het experiment gespeeld blijven worden, zij het de een meer dan de ander. Koetsracer en Dress Up kunnen vanaf de eerste week worden gespeeld, waardoor ze de meeste spelers hebben getrokken. Quiz was enkele weken later ook beschikbaar, maar alleen via Spil Games, wat het aantal plays waarschijnlijk beperkt heeft. Een aantal later ontwikkelde games trekken ook relatief veel spelers, zoals Beestjesfeest en Dijkenbouwer. Koetsracer en Dress Up zijn naar verhouding duur geweest in ontwikkeling. De daarna ontwikkelde 18 Ape/PPMC

19 games zijn wat goedkoper, maar noch het educatieve effect, noch de populariteit lijkt daar erg onder geleden te hebben. De game Schat-Zeiler is ontwikkeld in samenwerking met de NTR en Stichting Entoen.nu. We kunnen vanwege de korte doorlooptijd nog weinig zeggen over de populariteit van Schat-Zeiler, dat een grotere educatieve component heeft dan de andere games. Figuur 2.4: Totaal aantal keren dat games zijn gespeeld Bron: IJsfontein & PPMC Deelnemende musea Het aantal deelnemende musea is een belangrijke maatstaf voor de bepaling van het succes. Als musea nauwelijks tot deelname te bewegen zijn, wordt het lastig om voor de kinderen een aantrekkelijk concept te bouwen. In de oorspronkelijke opzet was voorzien dat per thema vijf à tien musea zouden meedoen. Bij het eerste thema doen al 70 musea op enigerlei wijze mee: objecten voor de games inleveren, zelf een game plaatsen op de landingpage, op hun eigen website een MijnTIKKIT pagina maken, en/of schatkaarten uitdelen. Na de testperiode stijgt het aantal deelnemende musea naar ca 90. In het begin was het lastig om musea zover te krijgen dat ze op zoek gingen naar geschikte objecten passend in het thema van de games. Dat patroon is gedurende de testperiode omgedraaid: musea vragen nu om mee te mogen doen. Ape/PPMC 19

20 2.4 Conclusies In dit onderzoek staat de vraag centraal of we kinderen via sociale media en games virtueel in aanraking kunnen laten komen met musea en erfgoed. Om deze vraag te beantwoorden, hebben we games ontwikkeld, die een relatie hebben met musea en het culturele erfgoed. Uit het hoofdrapport, dat de experimentele fase evalueert, bleek al dat het aantal unieke spelers en het aantal keren dat de games zijn gespeeld de doelstellingen ruimschoots hebben overtroffen (Geukema et al, 2011). Uit de onderhavige evaluatie blijkt dat het aantal gameplays en unieke spelers permanent is blijven doorgroeien gedurende de vervolgfase. Ook het absoluut aantal gameplays is hoog 3. In elke gameplay wordt de speler geconfronteerd met museumobjecten en musea. Het antwoord op de onderzoeksvraag is daarom: ja, we kunnen kinderen bereiken met museumobjecten en musea via media en mediatoepassingen die kinderen veel gebruiken. Of bereik ook tot interesse kan leiden blijkt bijvoorbeeld uit dat spelers een eigen Tikkit account maken. In de eerste fase hebben we ook de conversie van online bereik naar fysiek museumbezoek gemeten. De educatieve component is in de laatst ontwikkelde game versterkt. Het advies is om in de toekomst de samenwerking met NTR en de Stichting Entoen.nu te blijven versterken, om leuke games te ontwikkelen met een nadrukkelijke educatieve component. Hyves neemt als platform in belang toe gedurende de looptijd van dit experiment. Reden is dat de sociale component van games belangrijk is, die via Hyves gefaciliteerd wordt. In de toekomst wordt de samenwerking met Hyves daarom geïntensiveerd. In juli 2012 is de launch geweest van de Kastelengame. In deze game speel je met je Hyves vrienden en kun je via de virale elementen van Hyves andere spelers werven. Hoewel deze game buiten de verslagperiode van dit Addendum valt, zijn de eerste resultaten buitengewoon goed: het aantal Tikkit Hyves leden is in drie weken tijd verviervoudigd. De Kastelengame is al meer dan keer gespeeld waarbij ruim zogenaamde TAF s (tell a friend) zijn verstuurd. Naast Hyves blijft Spil Games belangrijk voor een groot bereik. Op MijnTIKKIT.nl is naast de games volop aandacht voor museaal kindernieuws. Voor een goede voortgang van het project is het belangrijk dat musea Mijn- TIKKIT.nl gebruiken als hét museale kinderplatform. Daartoe is continue kennisoverdracht vanuit de Museumvereniging naar haar leden nodig. 3 Totaal gameplays over de gehele periode (16 maanden) is bijna gameplays per jaar. Bij replayfactor van 2,2 gaat het om ca kinderen. De omvang van de doelgroep kinderen 8 t/m 12 jaar is ca. 1 miljoen, dus bijna 1 op de 4 kinderen is bereikt. 20 Ape/PPMC

21 3 EXPERIMENTEN 5A EN 5B: TWEE JAARLIJKS TERUGKERENDE NATIONALE EVENEMENTEN 3.1 Vraagstelling Kan een jaarlijks terugkerend event kinderen stimuleren om vaker naar musea te gaan? Omdat kinderen of in schoolverband of in gezinsverband een museum bezoeken, hebben we twee nationale events opgezet. Een event is gericht op museumbezoek in schoolverband: de verkiezing van de Museumklas van het Jaar. Het andere event is gericht op bezoeken in gezinsverband: de verkiezing van het Museum van het Jaar door Museuminspecteurs. De twee events worden uitgebreid besproken in de hoofdstukken 4 en 5. We bespreken in dit hoofdstuk 3 de doelstellingen, uitgangspunten en aanpak van de twee events. 3.2 Doelstelling en uitgangspunten Doelstelling De doelstelling van de experimenten 5a (bezoek in schoolverband) en 5b (bezoek in gezinsverband) is om met een jaarlijks terugkerend event nationale aandacht te trekken voor museumbezoek door kinderen, en zodanig dat ook buiten de aandachtsperiode meer kinderen musea bezoeken Uitgangspunten Hoe moeten de nationale events worden vormgegeven? Verschillende uitgangspunten spelen daarbij een rol. Langlopend; in eerste instantie gaan we uit van drie jaar. Schaalgrootte; dit type events heeft alleen effect indien het tot nationaal niveau kan worden opgeschaald. De nationale ambitie, nodig om effect te krijgen, maakt het vinden van partners tot een noodzakelijke randvoorwaarde. Rechtstreekse communicatie met de kinderen zelf moet mogelijk zijn. Kinderen moeten actief zijn, moeten dingen doen en ontdekken. Het event dat gericht is op bezoeken in schoolverband moet bijdragen aan de kerndoelstellingen van het primair onderwijs. Ape/PPMC 21

Experiment 3: Stimulering museumbezoek via social media en games

Experiment 3: Stimulering museumbezoek via social media en games Experiment 3: Stimulering museumbezoek via social media en games Vooraf Dit receptenboek is bedoeld voor musea die de resultaten van de experimenten willen toepassen in de eigen organisatie. Er zijn totaal

Nadere informatie

Experiment 5: Museumbezoek door evenementen

Experiment 5: Museumbezoek door evenementen Experiment 5: Museumbezoek door evenementen Vooraf Dit receptenboek is bedoeld voor musea die de resultaten van de experimenten willen toepassen in de eigen organisatie. Er zijn totaal 7 experimenten of

Nadere informatie

Experiment 7: Het effect van het bezit van een Museumkaart bij leerkrachten

Experiment 7: Het effect van het bezit van een Museumkaart bij leerkrachten Experiment 7: Het effect van het bezit van een Museumkaart bij leerkrachten Leerkrachten in experiment 7 0,00 Vooraf Dit receptenboek is bedoeld voor musea die de resultaten van de experimenten willen

Nadere informatie

Kinderen en Museumbezoek Receptenboek

Kinderen en Museumbezoek Receptenboek Kinderen en Museumbezoek Receptenboek Vooraf Dit receptenboek is bedoeld voor musea die de resultaten van de experimenten willen toepassen in de eigen organisatie. Er zijn totaal 7 experimenten of onderzoeken

Nadere informatie

Experiment 6A: Een nationale inventarisatie van bestaande goede praktijken

Experiment 6A: Een nationale inventarisatie van bestaande goede praktijken Experiment 6A: Een nationale inventarisatie van bestaande goede praktijken Vooraf Dit receptenboek is bedoeld voor musea die de resultaten van de experimenten willen toepassen in de eigen organisatie.

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

Kinderen en jongeren bereik je met

Kinderen en jongeren bereik je met INFORMATIE EN TARIEFKAART 2012 Kinderen en jongeren bereik je met Wilt u kinderen en jongeren doeltreffend bereiken? Schakel dan Kidsweek of 7Days in, de twee weekkranten van Uitgeverij Young & Connected.

Nadere informatie

Mannen, zorg ervoor!

Mannen, zorg ervoor! Mannen, zorg ervoor! Samenvatting De doelgroep waar ik voor heb gekozen zijn jongens die op dit moment nog op een VMBO, HAVO of VWO opleiding zitten. Voor deze jongeren is het vaak heel moeilijk zich voor

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET

MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET MEER TRAFFIC MEER KLANTEN MEER OMZET EN MEER BELEVING! Retail acties ONTDEK DE KRACHT VAN SCAN & WIN Meer cross-selling Lokale of branche specifieke variaties Centraal staat Ivooh! s unieke Scan & Win

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

Stimulering van museumbezoek door kinderen

Stimulering van museumbezoek door kinderen Stimulering van museumbezoek door kinderen Resultaten en verantwoording van de experimenten Richard Geukema Annelise Notenboom René Goudriaan Paul Postma Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging,

Nadere informatie

Conversie Plan Kids In Movement

Conversie Plan Kids In Movement Conversie Plan Kids In Movement 1 Inhoud Opgave Inleiding 3 Conversie Doelen 4 Overtuiging principes 5 Triggers 6 Conversieplan 7 Conversie Meten 8 Planning 9 2 Inleiding Het document is geschreven om

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Doe mee en ga snel aan de slag! Je kunt je ontwerp insturen tot en met 5 juli 2013. We kijken uit naar je deelname.

Doe mee en ga snel aan de slag! Je kunt je ontwerp insturen tot en met 5 juli 2013. We kijken uit naar je deelname. LLENG Fashionclash Shoe Design Challenge powered by Invito Beste artist / designer, Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de 1e editie van de Fashionclash Shoe Design Challenge powered by Invito.

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het GeldMuseum en het Nibud

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek uitgevoerd door Ruigrok/Netpanel in opdracht van het GeldMuseum en het Nibud Aanleiding In het najaar van 2012 zijn het GeldMuseum en het Nibud gesprekken gestart over samenwerking op het gebied van financiële educatie. Beiden hebben in dit veld reeds hun naam gevestigd, waarbij

Nadere informatie

www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden

www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant organiseren vanaf 4 juli de HORECA- VERKIEZING 2015. In deze verkiezing zijn de beide dagbladen,

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account (LEERKRACHT)... 4 Je gegevens wijzigen... 5 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 6 Een Inzendpagina

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER

HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER 1. BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 4 5 6 In het dashboard kun je een snel overzicht creeren op basis van een tijdsperiode. De volgende gegevens zijn uit te lezen: 1 Actieve gebruikers

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Inschrijfformulier VKB-Marsh/Mercer Award 2015. onderwerp: succesvolle voorbeelden voor het organiseren van vrijwilligerswerk in de gemeenten.

Inschrijfformulier VKB-Marsh/Mercer Award 2015. onderwerp: succesvolle voorbeelden voor het organiseren van vrijwilligerswerk in de gemeenten. Inschrijfformulier VKB-Marsh/Mercer Award 2015 thema: mensen onderwerp: succesvolle voorbeelden voor het organiseren van vrijwilligerswerk in de gemeenten. Meedoen? Lees dit eerst. Vrijwilligerswerk biedt

Nadere informatie

Havenplan Juli Havenplan Kinderen maken kennis met de haven van Schiedam

Havenplan Juli Havenplan Kinderen maken kennis met de haven van Schiedam Havenplan Kinderen maken kennis met de haven van Schiedam 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstellingen... 4 Doelgroep... 4 Opzet project... 4 PR en communicatie... 6 Financiering... 6 Ambities voor de

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers

Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers MUSEA ANWB Museumcheck door ANWB Vrijwilligers ANWB Toegankelijkheid en gastvrijheid Museumcheck Inleiding De ANWB heeft de ambitie om haar

Nadere informatie

Welkom bij het affiliatie marketing systeem van Handelen in Voetbal. U heeft een unieke kans om inkomsten te genereren door deze unieke service aan

Welkom bij het affiliatie marketing systeem van Handelen in Voetbal. U heeft een unieke kans om inkomsten te genereren door deze unieke service aan Welkom bij het affiliatie marketing systeem van Handelen in Voetbal. U heeft een unieke kans om inkomsten te genereren door deze unieke service aan te bieden op uw website of elders. U kunt zelfs maandelijkse

Nadere informatie

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen?

Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Hoe wordt KPN Top of Mind bij jonge mensen die gaan verhuizen? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 21 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden

# ontwerp wedstrijd 2015. voorwaarden # ontwerp wedstrijd 2015 voorwaarden voorwaarden artikel 1. doel Het doel van de HEMA ontwerpwedstrijd is een bijdrage te leveren aan de praktijkvorming van de deelnemers van de betrokken opleidingen voor

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Doelgroeps Onderzoek. Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink

Doelgroeps Onderzoek. Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink Doelgroeps Onderzoek 1 Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink Inhoud Inleiding blz. 3 Methode blz. 4 Analyse blz. 5 Conclusie blz. 9 Bronvermelding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB

GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB GEBRUIKSAANWIJZING BRAINWEB INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account... 4 Je gegevens wijzigen... 6 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 7 Een Inzendpagina aanmaken

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 Schooljaar 2015-2016 1 INLEIDING De werkgroep wil graag Ouderbetrokkenheid 3.0 introduceren bij leerkrachten en ouders. De aanleiding voor dit communicatieplan is

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-lezingen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de SamenOud-lezingen in, en R. Brans September 2014 0 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van de lezingen... 2 1.1

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

Foursquare handleiding voor de Groenteman

Foursquare handleiding voor de Groenteman Foursquare handleiding voor de Groenteman In deze speciale Foursquare handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

vtwonen ontwerpwedstrijd 2016

vtwonen ontwerpwedstrijd 2016 vtwonen ontwerpwedstrijd 2016 Ontwerptalent van Nederland opgelet! vtwonen organiseert een ontwerpwedstrijd. Met deze ontwerpwedstrijd wil vtwonen ontwerpers, maar ook leuke creatieve mensen en hun ontwerp

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota

Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota 2012 Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota Carolien Popken SAB Schoolvereniging Aerdenhout- Bentveld 14-6-2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderzoek... 4 Voorwoord... 4 Antwoord op de deelvragen

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant!

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Op vrijdag 25 mei worden de kanshebbers op een top 3 plek uitgenodigd om hun concept te komen pitchen voor de Battle jury. Op basis van deze

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman Curriculum Vitae Jan Willem Huisman Jan Willem Huisman haalde zijn master in interaction design aan de Royal College of Arts in Londen. Met twee mede-studenten richtte hij in 1997 IJsfontein op, gespecialiseerd

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Rapportage Marktstadrun

Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Rapportage Marktstadrun Hierbij sturen we u de resultaten van de Marktstadrun. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven antwoorden, plus de gegeven antwoorden via

Nadere informatie

Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers

Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers Toegankelijkheid en gastvrijheid voor minder mobiele bezoekers MUSEA ANWB Museumcheck door ANWB Vrijwilligers ANWB Toegankelijkheid en gastvrijheid Museumcheck Inleiding De ANWB heeft de ambitie om haar

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie