Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen"

Transcriptie

1 Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Richard Geukema Annelise Notenboom Elias Bom René Goudriaan Paul Postma Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging, Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) en Paul Postma Marketing Consultancy bv (PPMC) Den Haag/Nieuwegein, oktober 2012

2 Addendum Stimulering van museumbezoek door kinderen Richard Geukema, Annelise Notenboom, Elias Bom, René Goudriaan en Paul Postma Rapport nr. 961 Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE)/ Paul Postma Marketing Consultancy bv (PPMC) Websites: en Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3 INHOUD MANAGEMENTSAMENVATTING 5 1 INLEIDING 9 2 EXPERIMENT 3: KENNISNAME VAN MUSEA EN CULTUREEL ERFGOED VIA SOCIALE MEDIA EN GAMES Vraagstelling Vormgeving en uitvoering Vormgeving van de games Technische werking van mijntikkit.nl Beoogde resultaten Resultaten Gelanceerde games Gameplays Unieke spelers Uitsplitsing naar games Deelnemende musea Conclusies 20 3 EXPERIMENTEN 5A EN 5B: TWEE JAARLIJKS TERUGKERENDE NATIONALE EVENEMENTEN Vraagstelling Doelstelling en uitgangspunten Doelstelling Uitgangspunten Start met brainstorm 22 4 EXPERIMENT 5A: MUSEUMKLAS VAN HET JAAR Vraagstelling Vormgeving en uitvoering Benadering van de scholen Wijze van aanmelding De verkiezing van de Museumklas van het Jaar Doorlooptijd en prijzen Beoogde resultaten Resultaten Bezoeken op de website Inzendingen 27 Ape/PPMC 3

4 4.3.3 Prijsuitreiking Extra bezoeken musea Lessen voor de toekomst Conclusies 31 5 EXPERIMENT 5B: DE VERKIEZING VAN HET MUSEUM VAN HET JAAR DOOR DE MUSEUMINSPECTEURS Inleiding Vormgeving en uitvoering De rol van de Museuminspecteurs Wijze van aanmelden en verkiezing Werving van de Museuminspecteurs Beoogde resultaten Wijze van scoren Resultaten Bezoeken op de website Aantal Museuminspecteurs en inzendingen Hoe waarderen de kinderen de musea? Verkiezing van het Museum van het Jaar Feedback voor musea Extra bezoeken musea Lessen voor de toekomst Conclusies 44 6 EXPERIMENT 7: GRATIS MUSEUMKAART VOOR LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS Vraagstelling Vormgeving en uitvoering Drie testgroepen Meetmomenten Criterium voor succes Resultaten Uitnodiging Nulmeting Respons Bezoeken in schoolverband Bezoeken in privéverband Plannen voor het schooljaar 2011/ Conclusies 57 LITERATUUR 59 4 Ape/PPMC

5 MANAGEMENTSAMENVATTING Dit Addendum is een aanvulling en een vervolg op het rapport Stimulering van museumbezoek door kinderen, door Geukema et al. (2011), dat verslag doet van de uitvoering van zeven kleinschalige experimenten waaruit blijkt hoe kinderen het beste kunnen worden gestimuleerd musea te bezoeken tegen zo laag mogelijke kosten. De structurele winst van enkele van deze experimenten ontstaat bij voortzetting gedurende meer jaren, zoals bij de projectopzet is geformuleerd. Dit zijn de projecten MijnTIKKIT, Museumklas van het Jaar en Museuminspecteurs. Het eerste jaar is een ingroeitraject waarna de kansrijkheid kan worden beoordeeld op structurele winst bij voortzetting. Deze experimenten en een onderzoek hebben na de einddatum van het project een vervolg gekregen. Het Addendum geeft een actualisering van de resultaten van deze experimenten. Zoek de kinderen op waar ze zijn: sociale media en games Voor de musea hebben wij een uniek online mediumconcept ontwikkeld: dat de kinderen opzoekt waar ze actief zijn: Hyves en gamessites. In het afgelopen jaar hebben we steeds nieuwe games ontwikkeld met een link naar musea en het cultureel erfgoed. In dit jaar zijn het aantal spelers en het aantal keren dat de games zijn gespeeld permanent blijven doorgroeien. Het blijkt dus inderdaad mogelijk om bij kinderen belangstelling te wekken voor games die gaan over musea en cultureel erfgoed. We zien verder dat Hyves als platform in belang toeneemt. Redenen daarvoor zijn de mogelijkheid van sociale interactie en het grote bereik van Hyves onder de doelgroep. Verkiezing van de Museumklas van het Jaar We hebben twee nationale museumevents voor kinderen vormgegeven: een voor kinderen in schoolverband, en een voor kinderen in gezinsverband. Het nationale museumevent voor kinderen in schoolverband is de verkiezing van de Museumklas van het Jaar. Naar aanleiding van een bezoek aan een museum kunnen schoolklassen een werkstuk inzenden, waarop vervolgens gestemd kan worden. In totaal zijn 28 inzendingen voor de eerste verkiezing van de Museumklas van het Jaar ontvangen, lager dan vooraf gedacht. Toch is de respons nog niet ongunstig als we die vergelijken met het Nationaal Schoolontbijt, waaraan het eerste jaar vijf scholen deelnamen; na drie jaar waren er circa Ape/PPMC 5

6 1.100 deelnemende scholen 1. Om in dit succesvolle voetspoor te treden, vervroegen we de aankondiging naar de scholen, zodat de verkiezing beter in de bestaande schoolprogramma s past. De komende jaren zal blijken of een kritische massa voor het aantal inzendingen behaald kan worden. Verkiezing van het Museum van het Jaar door de Museuminspecteurs Het nationale museumevent gericht op kinderen in gezinsverband is de verkiezing van het Museum van het Jaar door de Museuminspecteurs. Kinderen kunnen zich via de website aanmelden om Museuminspecteur te worden; ze kunnen dan op een speciale website na een bezoek aan een museum aangeven wat ze van het museum vonden, en voor verschillende aspecten cijfers geven. Het museum met de hoogste score wordt uitgeroepen tot nationaal of provinciaal Museum van het Jaar. De Museuminspecteurs sluiten aan bij het Explorer programma van de ANWB. De verkiezing van het Museum van het Jaar door de Museuminspecteurs is buitengewoon succesvol verlopen. Het aantal Museuminspecteurs, het aantal uitgebrachte inspecties en het aantal stemmen dat de Museuminspecteurs gegenereerd hebben, overtreffen onze verwachtingen met een factor twee tot drie. Kinderen waarderen het bezoek aan musea: het gemiddelde cijfer van de inspecties voor musea bedraagt 8,04 (totaal aantal inspectiecijfers gedeeld door het totaal aantal inspecties). In totaal ontvangen 26 musea het predicaat kidsproof. Voorwaarde voor dit predicaat is dat er 35 inspecties zijn geweest, met minimaal een cijfer van 7,5. Het nationaal winnende museum is Continium in Kerkrade, met een gemiddeld cijfer van 9,2, gebaseerd op 76 inspecties. Met Museuminspecteurs die inspectierapporten hebben ingestuurd, waarop in totaal meer dan keer is gestemd, heeft dit experiment al het eerste jaar zijn bestaansrecht bewezen. Een gratis Museumkaart voor docenten? Kan een gratis Museumkaart docenten stimuleren om met een schoolklas naar een museum te gaan? Wij hebben een groep docenten die een gratis Museumkaart kregen, een jaar lang gevolgd, en vergeleken met een vergelijkbare groep docenten die geen gratis Museumkaart kregen. We zien geen verschillen in het bezoekgedrag met schoolklassen. Wel gingen de docenten die een gratis Museumkaart kregen vaker privé naar een museum. We concluderen dat het gratis verstrekken van een Museumkaart aan docerend personeel geen invloed 1 Er zijn ongeveer basisscholen in Ape/PPMC

7 heeft op het museumbezoek in schoolverband. Continuering van het verstrekken van een gratis Museumkaart voor docenten lijkt daarom niet zinvol. Ape/PPMC 7

8

9 1 INLEIDING Het voorliggende Addendum is een aanvulling en vervolg op het rapport Stimulering van museumbezoek door kinderen, door Geukema et al. (2011), dat verslag doet van de uitvoering van zeven kleinschalige experimenten waaruit blijkt hoe kinderen het beste kunnen worden gestimuleerd musea te bezoeken tegen zo laag mogelijke kosten. In dit Addendum duiden we dat rapport aan als het hoofdrapport. Verschillende van de hierin beschreven experimenten en onderzoeken hebben na de einddatum van het project een vervolg gekregen. Experiment 3 Stimulering Museumbezoek via sociale media en games liet aan het eind van de proefperiode van 21 weken zulke goede resultaten zien, dat het is voortgezet. De resultaten staan in hoofdstuk 2 van dit Addendum. Van de twee varianten van experiment 5 Nationaal Museumevent voor kinderen was er één juist gestart, en de ander in de fase van een afgerond businessplan dat zou worden gerealiseerd. De resultaten van deze beide varianten van experiment 5 vormen hoofdstukken 4 en 5 van dit Addendum. Ten slotte waren van experiment 7 Gratis Museumkaart voor leerkrachten in het basisonderwijs nog niet alle testperiodes verstreken. Dat is nu wel het geval en de complete resultaten worden in hoofdstuk 6 van dit Addendum beschreven. De zeven experimenten zijn uitgevoerd door Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging. Aarts De Jong Wilms Goudriaan Public Economics bv (APE) is verantwoordelijk voor de eindrapportage en heeft de validering van de onderzoeksresultaten verzorgd. Ape/PPMC 9

10

11 2 EXPERIMENT 3: KENNISNAME VAN MUSEA EN CULTUREEL ERFGOED VIA SOCIALE MEDIA EN GAMES 2.1 Vraagstelling Kinderen zijn al jong actief op internet. Van de 9-13 jarigen in Europa gaat 93% een keer per week online, en 60% dagelijks online. Kinderen en jongeren gebruiken het internet voor schoolwerk (86%), voor het spelen van spelletjes (83%), en het kijken naar filmpjes (76%). Van de 9-16 jarigen heeft 59% een sociaal netwerkprofiel. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen actief worden op internet is de laatste jaren gedaald naar zeven jaar (EU Kids Online, 2011). In de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar gamen vrijwel alle jongens en 90% van de meisjes: gemiddeld circa vier tot zes uur per week. Om kinderen te bereiken, ligt het voor de hand om ze op te zoeken in de media waar ze actief zijn: in hun sociale netwerk en in games. En om vervolgens te proberen ze in die omgeving op het spoor te zetten van cultureel erfgoed en musea. In dit experiment staat daarom de volgende vraag centraal: Is het mogelijk een succesvol op internet gebaseerd concept te ontwikkelen dat kinderen opzoekt in de media waar ze actief zijn, en om daar belangstelling te creëren voor cultureel erfgoed en musea? In het hoofdrapport concluderen we reeds dat kennisname van cultureel erfgoed en musea door kinderen via sociale media en games levensvatbaar is. Het is in de experimentele fase gelukt om een groot aantal kinderen te interesseren voor games die een relatie hebben met musea en het culturele erfgoed. Op basis van die resultaten is besloten om het concept verder uit te bouwen. In deze rapportage doen we verslag over de gehele doorlooptijd van het experiment; niet alleen de experimentele fase (looptijd van 7 februari 2011 tot 3 juli 2011), waarin we keken naar haalbaarheid, maar ook de periode daarna, (van 4 juli 2011 tot en met 31 mei 2012), die we de vervolgfase noemen. Is het gelukt om kinderen blijvend geïnteresseerd te houden in games die een relatie hebben met musea en het cultureel erfgoed? De focus in dit experiment ligt primair op virtuele kennisname van cultureel erfgoed en museumschatten, en minder op fysiek museumbezoek. In het hoofdrapport is aangegeven dat de oorspronkelijke opzet van dit experiment was beperkt tot het stimuleren van fysiek museumbezoek, maar dat op grond van de opgedane inzichten de doelstelling is aangepast. In lijn daarmee is in dit Addendum ook de naam van het experiment veranderd. We willen kinderen Ape/PPMC 11

12 primair bereiken in de media waar ze actief zijn, zoals sociale media en games. Media hebben immers voor veel onderwerpen een sleutelfunctie om kennis te verrijken. Het hoofddoel is het bereiken van zoveel mogelijk kinderen; via games kunnen ze spelenderwijs ontdekken dat musea interessant zijn. Het experiment voorziet niet in een meting van het kennisniveau van het culturele erfgoed van kinderen vóór en na hun deelname. Ook kunnen we slechts beperkt uitspraken doen over de stimulerende werking van games op museumbezoek door kinderen. In de experimentele fase zijn verschillende triggers (spelelementen) ingebouwd om de stimulerende werking te onderzoeken. De nadruk in dit experiment ligt op virtuele kennisname van musea en het culturele erfgoed door zoveel mogelijk kinderen. 2.2 Vormgeving en uitvoering Vormgeving van de games Om kinderen op virtuele wijze kennis te laten maken met musea en het culturele erfgoed, hebben we games ontwikkeld. De games zijn met een weloverwogen gekozen thema gerelateerd aan een bij dat thema passende groep musea en het culturele erfgoed, en zijn ontwikkeld in samenwerking met het bureau IJsfontein. Twee maal per jaar wordt een nieuw thema gekozen, en daar tussendoor wordt twee maal een lichte variant ter vernieuwing aangebracht. Er worden dan nieuwe games en nieuwe musea toegevoegd. We geven hier een korte introductie op de games, te vinden op de site mijntikkit.nl, die als landingpage fungeert; zie figuur 2.1. Een mascotte TIKKIT verbindt alle onderdelen, wat herkenbaarheid oplevert voor de kinderen. Je vindt hem zowel virtueel als fysiek terug in alle onderdelen van het concept. TIKKIT laat kinderen ervaren wat in musea is te ontdekken. Figuur 2.2 toont de mascotte. Voor gameplatforms werken we samen met marktleider Spil Games die als populairste spelletjessites voor de doelgroep Spelletjes.nl, Spel.nl en Girlsgogames.nl exploiteert. Hyves fungeert als sociaal netwerk. Dit is het populairste netwerk voor de doelgroep. Op Hyves beschikken we over een branded Hyve pagina van TIKKIT, waar ook de games zijn te vinden. Kinderen kunnen op Hyves over alle onderdelen van TIKKIT met hun Hyves vrienden en vriendinnen praten. Daar- 12 Ape/PPMC

13 naast kunnen ze hen uitdagen om behaalde scores te overtreffen. Hyves fungeert in het concept als het belangrijkste sociale netwerk voor de deelnemers. Figuur 2.1: Landingpage MijnTIKKIT.nl (Thema: Nederland Waterland; periode januari juni 2012) Musea doen op verschillende manieren mee. Ze leveren foto s en beschrijvingen van onderdelen uit hun collectie die passen in de games en hun thema, dat na ongeveer een half jaar wisselt. Bij elk nieuw thema horen nieuwe games met objecten van een andere groep musea. Op deze manier kunnen drie à vier keer per jaar vijf à tien wisselende musea objecten uit hun verzameling via games onder de aandacht van kinderen brengen, en daarmee het museum zelf. Tevens plaatsen musea games die ze zelf ontwikkeld hebben op de landingpage. Ook zijn er musea die een MijnTIKKIT pagina aanmaken op hun eigen website. Ape/PPMC 13

14 Figuur 2.2: De mascotte van het mediaconcept Naast deze virtuele verbindingen tussen de games en musea met hun cultureel erfgoed, zijn ook triggers (spelelementen) ingebouwd om de virtuele en de fysieke wereld met elkaar te verbinden. Bij het eerste thema is de trigger een TIKKIT schatkaart, die het kind kan ophalen bij één van de musea die aan MijnTIKKIT meedoen. Houd je hem voor je webcam, dan zie je een 3D figuur, passend in een game. Bij het tweede thema zijn ook andere triggers stickers met speciale codes in de games ingebouwd om kinderen te stimuleren naar een museum te gaan. In het thema Nederland Waterland is een vouwboot van TIKKIT met speciale codes de trigger. In de experimentele fase van dit project verwezen we via de trigger kinderen vanuit de games naar het museum, zodat een zuivere meting van het aantal opgehaalde schatkaarten mogelijk was. In de vervolgfase verspreiden musea ook zelf de kaarten en stickers om op hun beurt MijnTIKKIT te promoten. Door deze betrokkenheid van musea bij de games en verwijzingen over en weer wordt het MijnTIKKIT concept nadrukkelijk geïntegreerd met cultureel erfgoed en gestuurd naar fysiek museumbezoek. Sinds de vervolgfase van het project werken we samen met NTR en Stichting Entoen.nu. Beide partijen staan voor kwaliteit en bereik, vooral in het primair onderwijs. De game Schat-Zeiler is ontwikkeld in directe samenwerking met de NTR en Stichting Entoen.nu. Met deze game proberen we het educatieve element verder te versterken zonder kinderen af te schrikken. 14 Ape/PPMC

15 2.2.2 Technische werking van mijntikkit.nl De landingpage is gehost bij een externe partij die door de projectleiding voor de Museumvereniging is gecontracteerd. De games draaiden in eerste instantie uitsluitend bij Spil Games, en per april 2012 in plaats hiervan op de MijnTIKKIT servers met uitzondering van de Quiz game, die alleen via Spil Games gespeeld kan worden 2. Voor de gebruikers maakt dit weinig uit, zij kunnen de games spelen op Hyves, via de landingpage MijnTIKKIT.nl en via de sites van Spil Games. De standen die de kinderen behalen bij de games worden indien gespeeld wordt via Hyves of via MijnTIKKIT - opgeteld als zij zijn ingelogd. Bij Spil games sites is inlog op MijnTIKKIT sinds de vervolgfase van het project niet meer mogelijk vanwege nieuwe Spil beleidsregels Beoogde resultaten De doelstellingen voor de experimentele fase (7 februari juli 2011) luidden als volgt, uitgaande van circa 1 mln. kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar in Nederland: het aantal keren dat is gekeken (click naar games): ; het aantal unieke spelers dat actief één of meer keren is gaan spelen: ; het aantal spelers dat een login op mijntikkit.nl heeft aangemaakt of lid is geworden van de TIKKIT Hyves: ; het aantal kinderen dat bij een museum een schatkaart of een stickervel heeft opgehaald: In de experimentele fase wilden we vaststellen of de combinatie games en musea levensvatbaar is. Worden de doelstellingen gehaald, dan zetten we het concept voort en bouwen we het verder uit. De evaluatie van de experimentele fase, beschreven in het hoofdrapport, wijst uit dat gedurende de experimentele fase de doelstellingen ruimschoots behaald zijn. Het experiment is daarom voortgezet. De vervolgfase begint op 4 juli 2011, en loopt op het moment van schrijven nog steeds door. Voor deze evaluatie hebben we gegevens tot en met 31 mei 2012 verwerkt. Voor deze vervolgfase (4 juli mei 2012) zijn geen nieuwe kwantitatieve doelstellingen geformuleerd. Centraal staat de vraag of na het eerste succes een verdere groei van gameplays en spelers kan worden gerealiseerd, en welke kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in de keuze van thema s en of partners. De meting van het aantal opgehaalde schatkaarten en stickervellen hebben we niet voortgezet; ook hebben we voor de tweede fase geen nieuwe doelstellingen geformuleerd voor het 2 Vanwege technische redenen. Ape/PPMC 15

16 aantal logins. In deze rapportage ligt de focus op de resultaten behaald in de vervolgfase. 2.3 Resultaten Gelanceerde games Vanaf de start van mijntikkit.nl op 7 februari 2011 tot en met 31 mei 2012 zijn de volgende games gelanceerd: Koets Racer, Prinses Dress Up en Quiz Game (februari - maart 2011); X-Power Buggy, Beesten Brouwer en Beestjesfeest (mei 2011); Orbit game (november 2011); Dijkenbouwer (januari 2012); Schat-Zeiler (april 2012). Zoals eerder aangegeven wisselen de thema s en de relevante musea na ongeveer een half jaar. Dan worden nieuwe games toegevoegd, maar de oude games blijven wel beschikbaar. Bij de start was het thema Power en Bling ; in mei dat jaar veranderde het thema in Natuur en Techniek, en sinds januari 2012 is het thema Nederland Waterland Gameplays Gedurende de experimentele fase (tot 3 juli 2011) is in totaal keer een game gespeeld. Het aantal gameplays groeit tot en met 31 mei 2012 door naar ; ruimschoots een verdubbeling. Het aantal gameplays groeit door de toename van het aanbod van games, maar ook door de toename van het aantal spelers Unieke spelers Voor de experimentele fase gold een doelstelling van unieke spelers; deze doelstelling was ruimschoots behaald. Blijft het aantal unieke spelers gestaag doorgroeien tijdens de vervolgfase? Figuur 2.3 geeft het aantal unieke spelers en gameplays gedurende de experimentele fase en de gehele periode weer. Een weergave van ontwikkeling van unieke spelers en gameplays per maand is niet zinvol vanwege grilligheid in factoren als media-inzet en introductie van nieuwe games. 16 Ape/PPMC

17 Figuur 2.3: Unieke spelers en plays* *Exclusief Quiz Game, omdat die alleen beschikbaar is via Spil Games (zonder inlog) Bron: IJsfontein & PPMC We zien dat het aantal unieke spelers via Hyves en TIKKIT doorgroeit van ongeveer op 3 juli 2011 naar ruim op 31 mei 2012; ruimschoots een verdubbeling. Het overgrote deel hiervan (ca 90%) speelt via Hyves. Het aantal unieke spelers via Hyves en TIKKIT is eenvoudig vast te stellen; dit is gelijk aan het aantal ingelogde spelers. Op de sites van Spil Games wordt niet ingelogd, en daarom moeten we het aantal unieke spelers via Spil Games schatten. We doen dit als volgt: we delen het totaal aantal keren dat de games via Spil Games zijn gespeeld door het gemiddeld aantal gameplays dat een unieke speler op Hyves en TIKKIT speelt (de replay factor). In de experimentele fase is deze replay factor 1,6, en over de gehele periode 2,2, wat betekent dat het aantal keren dat een speler een game speelt, toeneemt. Een voor de hand liggende reden is dat het aanbod van games toeneemt in de tijd. Via Spil Games zijn er aan het einde van de experimentele fase naar schatting unieke spelers, en dit aantal groeit door naar op 31 mei 2012 (een groei van 23%). Ape/PPMC 17

18 De groei van het aantal unieke spelers via Spil Games (23%) is in de vervolgfase dus beperkter dan de groei van unieke spelers via Hyves (100%). Het aandeel spelers via Spil neemt tussen 3 juli 2011 en 31 mei 2012 af van 66% naar 54%, terwijl het aandeel Hyves in dezelfde periode stijgt van 30% naar 42%; TIKKIT blijft voor ongeveer 4% van de unieke spelers werven. Redenen van de relatieve groei van Hyves is ten eerste de mogelijkheid van sociale interactie: je kunt aan je vrienden en vriendinnen laten zien welke scores je behaald hebt, en je kunt hen werven voor een game. Ten tweede is het bereik van Hyves heel groot onder de doelgroep. Ondanks het toenemend belang van Hyves als platform kan Spil Games niet worden gemist. MijnTIKKIT.nl blijft sterk achter bij Hyves en Spil Games. Dat bewijst hoe belangrijk de keuze was om aan te sluiten bij de media die de kinderen toch al gebruiken; het aantal spelers via deze sites overtreft met een veelvoud de spelers via de nieuwe MijnTIKKIT site. De kinderen die via Spil Games en Hyves spelen zijn bij uitstek de kinderen die via de media waar ze toch al veel tijd doorbrengen in contact komen met musea. Via welk platform kinderen de games ook spelen, ze maken op dezelfde wijze kennis met de museumobjecten en alles wat daaromheen gebeurt. Spil Games als platform van games en Hyves als sociaal netwerk werken kennelijk uitstekend voor dit experiment. In totaal zijn er ongeveer unieke spelers over de gehele periode tot en met 31 mei 2012; een groei van 48% ten opzichte van de experimentele fase. We concluderen dat voldaan is aan de doelstelling van een toenemende groei van het aantal unieke spelers. We merken dat als er niets nieuws gebeurt rondom MijnTIKKIT.nl, het aantal logins stabiel blijft. Maar zodra iets nieuws wordt toegevoegd ook al is het een relatief eenvoudige game stijgen de traffic en het aantal logins substantieel. Actie binnen het concept leidt dus tot groei Uitsplitsing naar games Welke games spelen de kinderen het meest? Figuur 2.4 geeft informatie over het aantal keren dat de games in totaal zijn gespeeld (via Spil Games, Hyves en MijnTIKKIT tezamen). Voor alle games geldt dat ze gedurende de looptijd van het experiment gespeeld blijven worden, zij het de een meer dan de ander. Koetsracer en Dress Up kunnen vanaf de eerste week worden gespeeld, waardoor ze de meeste spelers hebben getrokken. Quiz was enkele weken later ook beschikbaar, maar alleen via Spil Games, wat het aantal plays waarschijnlijk beperkt heeft. Een aantal later ontwikkelde games trekken ook relatief veel spelers, zoals Beestjesfeest en Dijkenbouwer. Koetsracer en Dress Up zijn naar verhouding duur geweest in ontwikkeling. De daarna ontwikkelde 18 Ape/PPMC

19 games zijn wat goedkoper, maar noch het educatieve effect, noch de populariteit lijkt daar erg onder geleden te hebben. De game Schat-Zeiler is ontwikkeld in samenwerking met de NTR en Stichting Entoen.nu. We kunnen vanwege de korte doorlooptijd nog weinig zeggen over de populariteit van Schat-Zeiler, dat een grotere educatieve component heeft dan de andere games. Figuur 2.4: Totaal aantal keren dat games zijn gespeeld Bron: IJsfontein & PPMC Deelnemende musea Het aantal deelnemende musea is een belangrijke maatstaf voor de bepaling van het succes. Als musea nauwelijks tot deelname te bewegen zijn, wordt het lastig om voor de kinderen een aantrekkelijk concept te bouwen. In de oorspronkelijke opzet was voorzien dat per thema vijf à tien musea zouden meedoen. Bij het eerste thema doen al 70 musea op enigerlei wijze mee: objecten voor de games inleveren, zelf een game plaatsen op de landingpage, op hun eigen website een MijnTIKKIT pagina maken, en/of schatkaarten uitdelen. Na de testperiode stijgt het aantal deelnemende musea naar ca 90. In het begin was het lastig om musea zover te krijgen dat ze op zoek gingen naar geschikte objecten passend in het thema van de games. Dat patroon is gedurende de testperiode omgedraaid: musea vragen nu om mee te mogen doen. Ape/PPMC 19

20 2.4 Conclusies In dit onderzoek staat de vraag centraal of we kinderen via sociale media en games virtueel in aanraking kunnen laten komen met musea en erfgoed. Om deze vraag te beantwoorden, hebben we games ontwikkeld, die een relatie hebben met musea en het culturele erfgoed. Uit het hoofdrapport, dat de experimentele fase evalueert, bleek al dat het aantal unieke spelers en het aantal keren dat de games zijn gespeeld de doelstellingen ruimschoots hebben overtroffen (Geukema et al, 2011). Uit de onderhavige evaluatie blijkt dat het aantal gameplays en unieke spelers permanent is blijven doorgroeien gedurende de vervolgfase. Ook het absoluut aantal gameplays is hoog 3. In elke gameplay wordt de speler geconfronteerd met museumobjecten en musea. Het antwoord op de onderzoeksvraag is daarom: ja, we kunnen kinderen bereiken met museumobjecten en musea via media en mediatoepassingen die kinderen veel gebruiken. Of bereik ook tot interesse kan leiden blijkt bijvoorbeeld uit dat spelers een eigen Tikkit account maken. In de eerste fase hebben we ook de conversie van online bereik naar fysiek museumbezoek gemeten. De educatieve component is in de laatst ontwikkelde game versterkt. Het advies is om in de toekomst de samenwerking met NTR en de Stichting Entoen.nu te blijven versterken, om leuke games te ontwikkelen met een nadrukkelijke educatieve component. Hyves neemt als platform in belang toe gedurende de looptijd van dit experiment. Reden is dat de sociale component van games belangrijk is, die via Hyves gefaciliteerd wordt. In de toekomst wordt de samenwerking met Hyves daarom geïntensiveerd. In juli 2012 is de launch geweest van de Kastelengame. In deze game speel je met je Hyves vrienden en kun je via de virale elementen van Hyves andere spelers werven. Hoewel deze game buiten de verslagperiode van dit Addendum valt, zijn de eerste resultaten buitengewoon goed: het aantal Tikkit Hyves leden is in drie weken tijd verviervoudigd. De Kastelengame is al meer dan keer gespeeld waarbij ruim zogenaamde TAF s (tell a friend) zijn verstuurd. Naast Hyves blijft Spil Games belangrijk voor een groot bereik. Op MijnTIKKIT.nl is naast de games volop aandacht voor museaal kindernieuws. Voor een goede voortgang van het project is het belangrijk dat musea Mijn- TIKKIT.nl gebruiken als hét museale kinderplatform. Daartoe is continue kennisoverdracht vanuit de Museumvereniging naar haar leden nodig. 3 Totaal gameplays over de gehele periode (16 maanden) is bijna gameplays per jaar. Bij replayfactor van 2,2 gaat het om ca kinderen. De omvang van de doelgroep kinderen 8 t/m 12 jaar is ca. 1 miljoen, dus bijna 1 op de 4 kinderen is bereikt. 20 Ape/PPMC

21 3 EXPERIMENTEN 5A EN 5B: TWEE JAARLIJKS TERUGKERENDE NATIONALE EVENEMENTEN 3.1 Vraagstelling Kan een jaarlijks terugkerend event kinderen stimuleren om vaker naar musea te gaan? Omdat kinderen of in schoolverband of in gezinsverband een museum bezoeken, hebben we twee nationale events opgezet. Een event is gericht op museumbezoek in schoolverband: de verkiezing van de Museumklas van het Jaar. Het andere event is gericht op bezoeken in gezinsverband: de verkiezing van het Museum van het Jaar door Museuminspecteurs. De twee events worden uitgebreid besproken in de hoofdstukken 4 en 5. We bespreken in dit hoofdstuk 3 de doelstellingen, uitgangspunten en aanpak van de twee events. 3.2 Doelstelling en uitgangspunten Doelstelling De doelstelling van de experimenten 5a (bezoek in schoolverband) en 5b (bezoek in gezinsverband) is om met een jaarlijks terugkerend event nationale aandacht te trekken voor museumbezoek door kinderen, en zodanig dat ook buiten de aandachtsperiode meer kinderen musea bezoeken Uitgangspunten Hoe moeten de nationale events worden vormgegeven? Verschillende uitgangspunten spelen daarbij een rol. Langlopend; in eerste instantie gaan we uit van drie jaar. Schaalgrootte; dit type events heeft alleen effect indien het tot nationaal niveau kan worden opgeschaald. De nationale ambitie, nodig om effect te krijgen, maakt het vinden van partners tot een noodzakelijke randvoorwaarde. Rechtstreekse communicatie met de kinderen zelf moet mogelijk zijn. Kinderen moeten actief zijn, moeten dingen doen en ontdekken. Het event dat gericht is op bezoeken in schoolverband moet bijdragen aan de kerndoelstellingen van het primair onderwijs. Ape/PPMC 21

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst Coverbeeld: Scholieren tijdens de les Tinten en Tonen in de tentoonstelling Fishing van Imi Knoebel, Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Najib Nafid. Voorwoord

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge

Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge 1 Klaar voor de start! Maatschappelijke betekenis van het European Youth Olympic Festival Utrecht 2013 door de Achmea High Five Challenge Froukje Smits en Stijn Verhagen 2 Colofon Uitgave: Lectoraat Participatie

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU. mijnou.nl. Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit. Jannes Eshuis Henry Hermans

Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU. mijnou.nl. Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit. Jannes Eshuis Henry Hermans Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO OU mijnou.nl Proef met een sociale netwerkdienst binnen de Open Universiteit Jannes Eshuis Henry Hermans April 2010 IPO rapporten reeks De OU ontwikkelt en verzorgt

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie