Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen"

Transcriptie

1 ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010

2 De onderwijsvisitatie Netwerkeconomie Ravensteingalerij 27, bus Brussel tel.: Exemplaren van dit rapport kunnen tegen betaling verkregen worden op het VLHORA-secretariaat. Het rapport is ook elektronisch beschikbaar op visitatieronde Wettelijk depot: D/2010/8696/10

3 voorwoord De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar oordelen en de daaraan ten grondslag liggende motivering, conclusies en aanbevelingen die resulteren uit het onderzoek dat zij heeft verricht naar de onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Netwerkeconomie in Vlaanderen. De visitatiecommissie heeft hierbij de visitatieprocedure Handleiding onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, februari 2005 gevolgd, waarbij zij niet enkel aanbevelingen en suggesties formuleert in het kader van de continue kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, maar ook een oordeel geeft in het kader van de accreditatie van de opleiding. De visitatie en dit rapport passen in de werkzaamheden van de hogescholen en van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs. Met dit rapport wordt de bredere samenleving geïnformeerd over de wijze waarop de hogescholen en meer bepaald de betrokken opleiding omgaat met de kwaliteit van haar onderwijs. Toch is het rapport in de eerste plaats bedoeld voor de hogeschool die de opleiding aanbiedt. Op basis van de bevindingen van het rapport kan de hogeschool nu en in de nabije toekomst actie nemen om de kwaliteit van het onderwijs in de opleiding te handhaven en verder te verbeteren. De lezer moet er zich echter terdege bewust van zijn dat het rapport slechts een momentopname biedt van het onderwijs in de opleiding en dat de rapportering van de visitatiecommissie slechts één fase is in het proces van kwaliteitszorg. De VLHORA dankt allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van dit proces van zelfevaluatie en visitatie. De visitatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet van al wie binnen de hogeschool betrokken was bij de voorbereiding en de uitvoering ervan. Tevens is de VLHORA dank verschuldigd aan de voorzitter, de leden en de secretarissen van de visitatiecommissie voor de betrokkenheid en deskundige inzet waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. Marc Vandewalle secretaris-generaal Toon Martens voorzitter

4 4

5 inhoudsopgave voorwoord... 3 inhoudsopgave... 5 deel hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Netwerkeconomie inleiding de betrokken opleidingen de visitatiecommissie samenstelling taakomschrijving werkwijze oordeelsvorming indeling van het rapport hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Netwerkeconomie inleiding domeinspecifieke competenties besluit deel het opleidingsrapport Hogeschool West-Vlaanderen bijlagen

6 6

7 deel 1 algemeen deel 7

8 8 Onderwijsvisitatie Netwerkeconomie

9 Hoofdstuk 1 De onderwijsvisitatie Netwerkeconomie 1.1 inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommissie verslag uit van haar bevindingen over de onderwijskwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Netwerkeconomie, die zij op 21, 22 en 23 oktober 2009 in opdracht van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft onderzocht. Dit initiatief past in de werkzaamheden van de hogescholen en van de VLHORA met betrekking tot de kwaliteitszorg van het hogescholenonderwijs, zoals bepaald in artikel 93 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. 1.2 de betrokken opleidingen De opleiding Netwerkecomomie wordt door één hogeschool aangeboden. De visitatiecommissie bezocht op: - 21, 22 en 23 oktober 2009 Hogeschool West-Vlaanderen 1.3 De visitatiecommissie Samenstelling De visitatiecommissie werd samengesteld conform de procedure van de Handleiding onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, februari Meer in het bijzonder werden de richtlijnen van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissieleden opgevolgd. De visitatiecommissie werd samengesteld door het bestuursorgaan van de VLHORA in zijn vergadering van 3 april De commissie voor de professioneel gerichte bacheloropleiding Netwerkeconomie aan de Hogeschool West- Vlaanderen: Voorzitter en vakdeskundige: Vakdeskundige: Vakdeskundige: Onderwijsdeskundige: Christian Van Strydonck Patrick Van Cauwenberghe Dirk Van Bogaert Hilde Van Keer Onderwijsvisitatie Netwerkeconomie 9

10 Voor een kort curriculum vitae van de commissieleden, zie bijlage 1. Vanuit de VLHORA werden een projectbegeleider en een secretaris aangesteld. Voor de visitatie van de opleiding Netwerkeconomie waren dit: Projectbegeleider: Lucia Van Hoof (tot 15/11/2008) Sofie Landuyt (vanaf 15/11/2008) Secretaris: Wim De Cleyn taakomschrijving De commissie geeft op basis van het zelfevaluatierapport van de opleiding en de gesprekken ter plaatse: - een oordeel over de onderwerpen en facetten uit het accreditatiekader van de NVAO; - een integraal oordeel over de opleiding; - suggesties om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering. 10 Onderwijsvisitatie Netwerkeconomie

11 1.3.3 werkwijze De visitatie van de opleiding Netwerkeconomie aan de hogescholen gebeurde conform de werkwijze zoals die is vastgelegd in de Handleiding onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, februari Voor de beschrijving van de werkwijze van de visitatiecommissie worden vier fasen onderscheiden. - fase 1, de installatie van de commissie; - fase 2, de voorbereiding; - fase 3, het visitatiebezoek; - fase 4, de schriftelijke rapportering. Fase 1 de installatie van de visitatiecommissie Op 25 juni 2009 werd de visitatiecommissie officieel geïnstalleerd. De installatievergadering stond in het kader van een kennismaking, een gedetailleerde bespreking van het visitatieproces aan de hand van de Handleiding onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, februari 2005 en een toelichting van het ontwerp van domeinspecifieke referentiekader. Daarnaast werden een aantal praktische afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot het bezoekschema, de bezoekdagen en de te lezen eindwerken en/of stageverslagen. Fase 2 de voorbereiding De visitatiecommissie heeft een domeinspecifiek referentiekader voor de opleiding opgesteld en aan de opleiding bezorgd. Elk commissielid heeft het zelfevaluatierapport en de bijlagen bestudeerd, de geselecteerde eindwerken gelezen en haar/zijn argumenten, vragen en voorlopig oordeel vastgelegd in een checklist, waarvan de secretaris een synthese heeft gemaakt. De synthese werd uitvoerig besproken en beargumenteerd door de commissieleden. Op basis van de bespreking en de door de commissieleden opgestuurde vragenlijsten, inventariseerde de secretaris kernpunten en prioriteiten voor de gesprekken en het materialenonderzoek bij de visitatie. Fase 3 het visitatiebezoek De VLHORA heeft een bezoekschema ontwikkeld dat desgevallend aangepast werd aan de specifieke situatie van de opleiding. Het bezoekschema werd opgenomen als bijlage 3. Tijdens de visitatie werd gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van alle geledingen die bij de opleiding betrokken zijn. Tijdens de visitatie werd bijkomend informatiemateriaal bestudeerd en werd een bezoek gebracht aan de instelling met het oog op de beoordeling van de accommodaties en de voorzieningen voor de studenten. Tijdens de visitatie werd voor de verdere bevraging gebruik gemaakt van de synthese van de checklist en de vragenlijsten. Onderwijsvisitatie Netwerkeconomie 11

12 Binnen het bezoekprogramma werden een aantal overlegmomenten voor de commissieleden voorzien om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen)oordelen. Na de gesprekken met de vertegenwoordigers van de opleiding hebben de visitatieleden hun definitief (tussen)oordeel per facet en per onderwerp gegeven. Op het einde van het visitatiebezoek heeft de voorzitter een korte mondelinge rapportering gegeven van de ervaringen en bevindingen van de visitatiecommissie, zonder expliciete en inhoudelijk waarderende oordelen uit te spreken. Fase 4 de schriftelijke rapportering De secretaris heeft in samenspraak met de voorzitter en de commissieleden, op basis van het zelfevaluatierapport, de checklisten en de motiveringen een ontwerp opleidingsrapport opgesteld. Het ontwerprapport geeft per onderwerp en per facet het oordeel en de motivering van de visitatiecommissie weer. Daarnaast werden - waar wenselijk en/of noodzakelijk - aandachtspunten en eventuele aanbevelingen voor verbetering geformuleerd. Het ontwerp van opleidingsrapport wordt aan de opleiding gezonden voor een reactie. De reactie van de opleiding op het ontwerp opleidingsrapport wordt door de commissie in een slotvergadering besproken. De commissie stelt tijdens de slotvergadering ook een vergelijkend gedeelte op, waarin ze de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de visitaties van alle opleidingen vergelijkenderwijs weergeeft oordeelsvorming De commissie legt in een eerste fase een oordeel per facet vast. Daarna legt de commissie een oordeel per onderwerp vast op basis van de oordelen van de facetten die van het onderwerp deel uitmaken. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een overzicht gegeven van de oordelen per facet. In geval van een compensatie van facetten, wordt het oordeel op onderwerpniveau gevolgd door een motivering en aangevuld met de weging die de commissie hanteerde in de oordeelsvorming op onderwerpniveau. In de overige gevallen wordt voor de motivering van het oordeel op onderwerpniveau verwezen naar de argumentatie bij de facetten. De oordelen per facet en per onderwerp hebben betrekking op alle locaties, afstudeerrichtingen en varianten. Daar waar er een onderscheid in het oordeel per afstudeerrichting en/of locatie en/of variant nodig is, wordt dit aangegeven in het rapport. De commissie houdt in haar beoordeling rekening met accenten die de opleiding eventueel zelf legt, met het domeinspecifieke referentiekader en met de benchmarking ten opzichte van de gelijkaardige opleidingen in andere instellingen van hoger onderwijs. Alle oordelen en wegingen volgen de beslisregels zoals geformuleerd in de Handleiding onderwijsvisitaties VLIR VLHORA, februari Op het niveau van de facetten volgen de oordelen een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent. Op het niveau van de onderwerpen en op het niveau van de opleiding in haar geheel geeft de commissie een antwoord op de vraag of er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. Hierbij kan het oordeel voldoende of onvoldoende luiden. 12 Onderwijsvisitatie Netwerkeconomie

13 1.4 indeling van het rapport Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de visitatiecommissie in hoofdstuk 2 het domeinspecifiek referentiekader op basis waarvan zij de gevisiteerde opleidingen heeft beoordeeld. In het tweede deel van het rapport brengt de commissie verslag uit over de gevisiteerde opleiding. Onderwijsvisitatie Netwerkeconomie 13

14 14 domeinspecifiek referentiekader

15 Hoofdstuk 2 Het domeinspecifieke referentiekader Netwerkeconomie 2.1 inleiding Voor iedere opleiding wordt een domeinspecifiek referentiekader ontwikkeld dat door de commissie gebruikt wordt bij de beoordeling van opleidingen. De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de opmaak van het domeinspecifiek referentiekader. De VLHORA als evaluatieorgaan geeft de procedure 1 aan voor de opstelling ervan. Het referentiekader is niet bedoeld om een ideale opleiding te schetsen. Respect voor de eigenheid van een opleiding en voor de diversiteit binnen eenzelfde opleiding over de instellingen heen, veronderstelt immers dat in de eerste plaats wordt nagegaan of elke opleiding erin slaagt haar eigen doelstellingen te realiseren en dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Dit belet niet dat wordt nagegaan of elke opleiding aan een aantal minimumeisen voldoet, die aan de betreffende opleiding worden gesteld vanuit het vakgebied en/of de relevante beroepspraktijk. 2.2 domeinspecifieke competenties gehanteerde input - referentiekaders van de opleidingen: Hogeschool West-Vlaanderen beroepsspecifieke competentie De professionele bachelor Netwerkeconomie : - kent technieken om multidisciplinaire, bedrijfsgebonden problemen en opportuniteiten te detecteren en kan deze technieken toepassen; - kent technieken om multidisciplinaire, bedrijfsgebonden problemen en opportuniteiten te analyseren en kan deze technieken toepassen; kan efficiënte oplossingen uitwerken voor gedetecteerde problemen; - kan een (internationale) onderneming of bedrijvennetwerk opstarten, het ondernemingsplan inzake netwerking opstellen, uitvoeren en bijsturen; - kan een haalbaarheidsanalyse voor een casus uitvoeren; - kan optimalisatieprojecten of softwareprojecten definiëren, uitwerken en uitvoeren en professioneel projectbeheer toepassen; - kan gebruik maken van (vreemde talen en) vakjargon en kan dit toepassen in een multidisciplinaire, interculturele context; - heeft zowel mondeling als schriftelijk een goede kennis van het Nederlands, Frans en het Engels. 1 De procedure voor het opstellen van het domeinspecifiek referentiekader is beschikbaar op de website van de VLHORA onder de rubriek visitatie & accreditatie. domeinspecifiek referentiekader 15

16 2.3 besluit Netwerkeconomie is een unieke opleiding binnen de Vlaamse hogescholen. De commissie heeft zich bij het opstellen van haar referentiekader gebaseerd op het referentiekader van de opleiding. Zij kan zich grotendeels vinden in dit referentiekader maar vraagt voor de volgende elementen aandacht: - Binnen de werkomgeving (zowel professioneel als privé) neemt informatisering aan belangrijkheid toe. De informatisering, waarvan netwerking een belangrijk item is, is één van de snelst veranderende van alle technologieën. De doorsnee consument bezit vandaag een aantal algemenen vaardigheden in het domein van informatisering. Enkel voor complexe problemen zal beroep worden gedaan op specialisten. De nood aan alledaagse probleemoplossingen zal verminderen ten voordele van meer ingewikkelde vragen. Dit behelst een meer multidisciplinaire aanpak (combinatie software en hardware) waarin problemen worden gedetecteerd en opgelost op een efficiënte en effectieve manier. - Levenslang leren: met bijzondere aandacht voor het opvolgen van trends en het opvolgen van internationale procedures en toepassingen inzake het netwerkingsdomein, vanwege verregaande internationalisering van gebruikers. - Inzicht hebben in en rekening kunnen houden met bedrijfsstructuren, bedrijfsprocessen, bedrijfsspecifieke inzichten en ervaringen en kunnen handelen conform de regelgeving. - Een goede kennis van het Frans, Engels en Nederlands. 16 domeinspecifiek referentiekader

17 deel 2 opleidingsrapport 17

18 18 opleidingsrapport

19 Het opleidingsrapport Hogeschool West-Vlaanderen algemene toelichting bij de professionele bachelor Netwerkeconomie De Hogeschool West-Vlaanderen is organisatorisch opgedeeld in vier departementen: het Departement Hiepso (Kortrijk), het departement Lerarenopleiding-Vesalius-Hiss (Brugge-Oostende), het departement PIH (Kortrijk) en het departement Simon Stevin (Brugge). De algemene diensten van de hogeschool ondersteunen de departementen vanuit het beleidsniveau. De opleiding Netwerkeconomie is een relatief jonge opleiding. Het initiatief werd genomen in 2002, toen Karel Uyttendaele van de sectorfederatie voor de technologische industrie in België pleitte voor de oprichting van een bacheloropleiding opgebouwd uit 50% ICT en 50% bedrijfseconomie. De opleiding zoueen combinatie van 'harde' en 'zachte' vaardigheden aanbieden, met beroepsfinaliteit na drie jaar en de mogelijkheid om door te stromen naar een master. In opdracht van Hogeschool West-Vlaanderen creëerde het departement Simon Stevin de modulaire en competentiegerichte aanpak van de opleiding Netwerkeconomie. De professionele bachelor Netwerkeconomie is een vrij recente en unieke opleiding. Ze wordt aangeboden door de Hogeschool West-Vlaanderen. In startten de eerste twee semesters met 35 ingeschreven studenten. In gebeurde de uitbouw van semesters drie en vier van de opleiding Netwerkeconomie, en in de semesters vijf en zes. De eerste generatie van studenten Netwerkeconomie studeerde af in juni 2007 (32 afgestudeerden). De opleiding netwerkeconomie is een brede opleiding met een combinatie van business, IT, bedrijfscommunicatie en ondernemerschap. Het is een unieke opleiding in Vlaanderen, zonder afstudeerrichtingen. Ze wordt georganiseerd in het departement Simon Stevin (SST). Andere opleidingen van dit departement zijn Bedrijfsmanagement (BM), Toegepaste Informatica (TI), Toegepaste Architectuur, Office Management en Biomedische Laboratoriumtechnologie. Samen met de Universiteit Gent (UGent), de Hogeschool Gent (HOGENT) en de Arteveldehogeschool vormt de Hogeschool West-Vlaanderen de Associatie Universiteit Gent (AUGent). opleidingsrapport 19

20 Onderwerp 1 doelstellingen van de opleiding Facet 1.1 niveau en oriëntatie van de professioneel gerichte bachelor Beoordelingscriteria: De opleidingsdoelstellingen zijn er op gericht de student te brengen tot: - het beheersen van algemene competenties als denk- en redeneervaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken, creativiteit, het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken, het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken en een ingesteldheid tot levenslang leren; - het beheersen van algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingstrategieën, en het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk; - het beheersen van beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Het oordeel van de visitatiecommissie: goed De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: De commissie vindt dat er een duidelijke omschrijving is omtrent de te realiseren doelstellingen. Ze is tot het besluit gekomen dat de door de opleiding geformuleerde doelstellingen goed beantwoorden aan de verschillende competenties die worden aangegeven, enerzijds in het decreet wat de algemene competenties en de beroepsgerichte competenties betreft, en anderzijds in het domeinspecifieke referentiekader van de commissie wat het beheersen van de beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar betreft. De hoofdcompetenties impliceren het autonoom functioneren van studenten al of niet in teamverband. Deze worden goed gesitueerd in de opleiding. Ook de maatschappelijke relevantie en de internationale dimensie worden rechtstreeks benoemd in de doelstellingen. De opleiding heeft een duidelijke missie die ze formuleert als volgt: De opleiding Netwerkeconomie biedt een praktijkgerichte en stimulerende leeromgeving waarin de student de competenties verwerft om succesvol deel te nemen aan een kennisintensieve netwerkeconomie. De bachelor in de Netwerkeconomie is een polyvalente opleiding met aandacht voor een combinatie van harde en zachte competenties. De afgestudeerden hebben een goed inzicht in de mogelijkheden van IT zonder zelf toptechnologen te zijn en zijn bedreven in internationaal ondernemerschap. Bovendien begrijpen ze, door hun helikopterzicht, gelijktijdig de noden van alle onderdelen, zowel intern als extern, van de onderneming die netwerkt. De opleiding Netwerkeconomie is een professioneel gerichte bachelor, die een directe inzetbaarheid beoogt in een breed werkveld. De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding de algemene en beroepsgerichte competenties heeft opgenomen in haar referentiekader. Tijdens de gesprekken benadrukt de opleiding dat het projectmatig werken zeer belangrijk is. De commissie is van mening dat dit sterk bijdraagt tot de snelle inzetbaarheid op het terrein na het behalen van het diploma. Reële (integratie)projecten tijdens de trapsgewijze opbouw van de opleiding benaderen de reële werksituatie. De opleiding Netwerkeconomie is een professionele bachelor op generalistisch niveau, met een bijzonder brede waaier aan opleidingsonderdelen, die door de vele vakoverschrijdende integratieprojecten leiden tot een goede integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. 20 opleidingsrapport

21 De beroepsspecifieke competenties die de opleiding vooropstelt zijn het beheersen van de logistieke, financiële, informatie- en marketingstromen die binnen en tussen bedrijven plaatsvinden. Studenten leren relevante bedrijfsprocessen te vertalen naar informaticabehoeften en de mogelijkheden en beperkingen van informatica te communiceren naar alle processen en afdelingen van een bedrijf. Daarnaast ligt de nadruk op ondernemerschap en coöperatie. Studenten leren als intrapreneur verantwoordelijkheid te nemen voor haalbaarheidsonderzoeken, planning, projectleiding, implementaties en rapportering binnen een bedrijf en tussen organisaties. Dit alles bij een snel veranderende technologie en een steeds verdergaande globalisering. Ook communicatieve vaardigheden krijgen de nodige aandacht om deze processen te begeleiden. De beroepscompetenties van de opleiding zijn hiervan een vertaling. De opleiding definieert een competentie als volgt: de bekwaamheid om met integratie van kennis, houding en vaardigheden adequaat beroepsmatig te handelen in diverse (beroep)situaties. De beroepsspecifieke competenties zijn geformuleerd in overleg met het beroepenveld via de opleidingscommissie. Deze is samengesteld uit onder andere vertegenwoordigers van Agoria, VOKA en UNIZO. De beroepsspecifieke competenties werden getoetst en aangepast. De opleiding heeft volgende domeinspecifieke competenties vastgelegd waarin de vier pijlers business management (30%), bedrijfscommunicatie (20%), ICT (30%) en ondernemingszin (20%) verweven zijn: - Detecteren van multidisciplinaire, bedrijfsgebonden problemen en opportuniteiten. - Efficiënte oplossingen uitwerken voor gedetecteerde problemen. - Een internationale onderneming of bedrijvennetwerk opstarten; het ondernemingsplan opstellen, uitvoeren en bijsturen. - Een haalbaarheidsstudie voor een casus uitvoeren. - Optimalisatie- of softwareprojecten definiëren, uitwerken en uitvoeren en professioneel projectbeheer toepassen. - Gebruik maken van vreemde talen en vakjargon en dit in een multidisciplinaire, interculturele context. Bij de opbouw van internationale competenties hield men rekening met de internationale evoluties van ECTS, learning outcomes in terms of competences, het kwalificatieraamwerk van de Europese Hogeronderwijsruimte en het Europees Kwalificatieraamwerk EQF. De commissie heeft sterke waardering voor de beroepsspecifieke competenties van de opleiding die gericht zijn op de toenemende globalisering van de economie, een internationale, interculturele context. Daarvoor is een specifiek internationaal semester ingebed in de opleiding. De opleidingsdoelstellingen en de missie van de opleiding Netwerkeconomie zijn opgenomen in beschikbare en gecommuniceerde studiegidsen. De eindcompetenties van de opleiding zijn opgenomen in een portfolio dat de studenten bijhouden tijdens hun studieloopbaan. Deze competenties zijn eveneens terug te vinden in de ECTSfiches en werden bevestigd door het werkveld. De ECTS-fiches worden tevens bekend gemaakt op de Dokeosleeromgeving. De opleiding betrekt de teamleden van de opleiding bij het formuleren van de beroepsspecifieke competenties, die op het computernetwerk en de website terug te vinden zijn. Nieuwe lectoren worden bij de start van hun opdracht uitvoerig ingelicht door de opleidingscoördinator. Voor de stagementoren is er een stagebrochure met een voorstelling van het departement en een lijst van de eindcompetenties van de opleiding. De commissie heeft wel waargenomen dat de opleiding worstelt met het vinden van een naamgeving die beter aansluit bij de leefwereld van de potentieel geïnteresseerde studenten en hun ouders en wil de opleidingsverantwoordelijken aanmoedigen om een meer aantrekkelijke en doelgerichte naamgeving te vinden voor de opleiding. opleidingsrapport 21

22 Aanbevelingen ter verbetering: De commissie beveelt aan om een meer aantrekkelijke naam te geven aan de opleiding die ook meer representatief is voor de inhoud en de bagage die de student meeheeft bij het afstuderen. Facet 1.2 domeinspecifieke eisen Beoordelingscriteria: - De doelstellingen van de opleiding (uitgedrukt in eindkwalificaties van de student) sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en het relevante beroepenveld gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk of kunstpraktijk). Ze zijn, ingeval van gereglementeerde beroepen, in overeenstemming met de reglementering of regelgeving ter zake. - Voor professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn de eindkwalificaties getoetst bij het relevante beroepenveld. Oordeel van de visitatiecommissie: goed De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: De commissie stelde vast dat de opleiding de doelstellingen goed vertaalt in eindkwalificaties van de student en dat ze aansluiten bij de eisen van het bedoelde vakgebied. De opleiding is een generalistische opleiding die de verschillende basiscompetenties ontwikkelt waarmee de afgestudeerde netwerkeconoom aan de slag kan in, maar vooral tussen, alle afdelingen van een bedrijf: inkoop, verkoop, logistiek, productie, informatica. Daarop zijn de domeinspecifieke competenties gericht. Als schakel tussen de afdelingen of tussen bedrijven kan de afgestudeerde netwerkeconoom informatie efficiënt gebruiken, verzamelen, uitwisselen, verwerken en publiceren. Hij maakt daarbij gebruik van de meest geavanceerde technologieën en technieken. Hij werkt onder leiding in een uitvoerende functie, maar moet als projectleider ook opdrachten uitvoeren die een vrij grote autonomie en creativiteit vereisen. Daarom moet hij zelfstandig kunnen werken. Hij fungeert als vertrouwenspersoon en dient discreet en loyaal te zijn. Bovendien moet hij in staat zijn in teamverband te functioneren. Tijdens de gesprekken heeft de opleiding bevestigd dat de domeinspecifieke competenties overeenkomen met de door de commissie geformuleerde vereiste competenties. De commissie stelt vast dat deze opleiding uniek is in vergelijking met andere gelijkaardige opleidingen, door de integratie en de professionele vaardigheden waardoor studenten leren omgaan met bedrijfseconomische en informaticanoden. Bij het opzetten van de opleiding heeft men vergelijkingen gemaakt met het aanbod van de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk, de Katholieke Hogeschool Mechelen, en verder de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen met hun opleidingen Master in Toegepaste Economische Wetenschappen. De opleiding heeft haar aanbod tevens vergeleken met gelijksoortige opleidingen in China, Nederland, Canada, Noorwegen en Italië. Voor zover bekend is er geen specifieke beroepsreglementering die gebruikt kon worden bij het opstellen en toetsen van de opleidingsdoelstellingen. De commissie waardeert sterk de modulaire en competentiegerichte aanpak van de opleiding en de competenties die tot stand zijn gekomen in samenspraak het werkveld (Agoria, VOKA en UNIZO) en de opleidingscommissie. 22 opleidingsrapport

23 Voor het bepalen van de gewenste vakspecifieke competenties werd op basis van vacatures een analyse gemaakt van de gevraagde competenties van vijf rollen: ondernemer, business development manager, financieel analist, e-business consultant, projectleider. In formele en informele gesprekken erkent men de noden van het werkveld. De meeste teamleden van de opleiding hebben verschillende jaren werkervaring in het bedrijfsleven. Daardoor is het aangeboden cursus- en studiemateriaal in sterke mate onderbouwd met praktijkmateriaal. Er zijn veelvuldig contacten met het werkveld via de stages, het oplossen van BEST-cases (BEST = Business Entrepreneurial Student Task), de LED-projecten (LED = Laagdrempelig expertise- en dienstverleningscentrum), het opleidingsonderdeel Business consultancy, de integratieprojecten, de vergaderingen met de opleidingscommissie, de vakbijscholingen en de congressen gevolgd door de teamleden. Gezien de opleiding nog jong is, zijn tot nu toe de alumni en de stageplaatsen nog te weinig aangesproken voor de toetsing van de doelstellingen. Er is een internationaal semester ingebouwd in de opleiding. De opleiding kent van bij de start zowel inkomende als uitgaande mobiliteit van studenten en lectoren, en ze is een actieve partner in verschillende internationale projecten. Aanbevelingen ter verbetering: / Oordeel over onderwerp 1, doelstellingen van de opleiding: voldoende Op basis van de oordelen over: facet 1.1, niveau en oriëntatie: facet 1.2, domeinspecifieke eisen: goed goed is de commissie van mening dat er in de opleiding voor dit onderwerp voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. opleidingsrapport 23

24 Onderwerp 2 programma Facet 2.1 relatie tussen doelstellingen en inhoud van het programma Beoordelingscriteria: - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties van de opleiding qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Oordeel van de visitatiecommissie: voldoende De commissie is tot haar oordeel gekomen op basis van de volgende vaststellingen en overwegingen: De commissie stelde vast dat de inhoud van het programma van de opleiding voldoet om de doelstellingen te realiseren. De opleidingsdoelstellingen zijn vertaald in leerdoelen. Via de competentiematrix geeft de opleiding in een tijdslijn de relatie weer tussen de competentiedoelstellingen enerzijds en de modules en partims anderzijds. De commissie waardeert dat de opleiding op een expliciete manier aandacht heeft voor een adequate onderbouwing van het programma met het efficiënt en kwalitatief inzetten van diverse werkvormen. Naast zes beroepsspecifieke competenties besteedt de opleiding in haar programma aandacht aan acht algemene en drie algemeen beroepsgerichte competenties. De competenties zijn in het programma vertaald in vier pijlers: business management, ICT, bedrijfscommunicatie en ondernemingszin. Elk semester bestaat uit vijf modules: één module voor elk van de vier pijlers en één integratiemodule. Het programma is zo opgebouwd dat chronologisch eerst begrippen worden meegegeven omtrent de werking van het bedrijfsleven (bedrijf analyseren), daarna schakelt men over naar het optimaliseren van bedrijvennetwerken en in de laatste semesters gaat men naar verbreding en verdieping met reële ervaring en prestaties in de praktijk. Een semester in de opleiding bestaat uit tien lesweken waarin opleidingsonderdelen uit de vier pijlers aan bod komen. Tijdens de twee daaropvolgende weken werken de studenten al dan niet in team de integratieprojecten uit. Deze integratieprojecten hebben betrekking op de onderliggende opleidingsonderdelen uit de tien voorgaande lesweken. De vertaalslag naar concrete doelstellingen gebeurt op het niveau van elke module en elk partim. Deze doelstellingen worden, naast de inhoud, de werkvormen, het studiemateriaal en de evaluatiewijze, opgenomen in de studiefiches. De lectoren én studenten zien toe op de naleving van de studiefiches, zowel wat de inhoud als het niveau betreft, onder andere door middel van de jaarlijkse studentenenquêtes en het opleidingsgebonden studentenoverleg. Waar nodig, leidt dit tot een bijsturing, bijvoorbeeld in het aanpassen van het studiemateriaal. Integratieprojecten en stages zorgen voor bijkomende vakoverschrijdende ervaring en leerkennis en vaardigheden, zoals in Small Business Project (SBP), oplossen van BEST-cases en Business consultancyprojecten. Zo ook voor het gebruik van de vreemde talen (Engels, Frans) die geïntegreerd zijn in de opleidingsonderdelen die in een vreemde taal worden aangeboden of in projecten opgezet en uitgewerkt met Waalse partnerscholen. De commissie vindt het positief dat er in het programma discipline-overschrijdende elementen aanwezig zijn. Er is volgens de commissie een positieve opbouw met het werkveld van in het begin. De veelzijdigheid van het programma in deze richting is een duidelijk voordeel bij de keuze van studenten voor de opleiding, evenals de brede toepassingen en tewerkstellingszekerheden, en de combinatie van theorie en praktijk. Er is een learning agreement waardoor de meerwaarde van de buitenlandse opleiding mee wordt opgenomen. 24 opleidingsrapport

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

Dutch Validation Council

Dutch Validation Council Dutch Validation Council BEOORDELINGSRAPPORT Information Engineering Hogeschool van Amsterdam Den Haag November, 2004 Dutch Validation Council (DVC) Raamweg 17 2596 HL DEN HAAG T: 070 3 450 201 F: 070

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Vives Zuid. Bachelor in de zorgtechnologie (professioneel gerichte bachelor)

Katholieke Hogeschool Vives Zuid. Bachelor in de zorgtechnologie (professioneel gerichte bachelor) Katholieke Hogeschool Vives Zuid Bachelor in de zorgtechnologie (professioneel gerichte bachelor) 23 januari 2015 NVAO Toets nieuwe opleiding (Ontwerp van) Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattend advies 3

Nadere informatie

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen

vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE vertaalkunde Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding vertaalkunde aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 23 december 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie