Titel 1 Algemene dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel 1 Algemene dienstverlening"

Transcriptie

1 Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen e.d Archief- en bestuursstukken e.d. 3 a. Archief en bibliotheek 3 b. Raads- en commissiestukken 4 3. Diverse vergunningen, beschikkingen e.d. 4 a. Beschikkingen (algemeen) 4 b. Legalisatie 4 c. Kansspelen 4 d. Speelautomatenhal 4 e. Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 4 f. Winkeltijden 4 g. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 5 h. Gehandicaptenparkeerkaart 5 i. Pasje aanvullend openbaar vervoer 5 B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. 1. a. Registers van de burgerlijke stand 6 b. Huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, herbevestigen huwelijk 6 c. Trouwboekje/partnerschapsboekje 7 2. a. Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 8 b. Reisdocumenten (paspoort, reis-/identiteitskaart) 8 c. Verklaringen omtrent personen e.d. 9 d. Rijbewijzen 9 C. Markt Plaatsing marktkramen 9 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning D. 1. Begripsomschrijvingen Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Omgevingsvergunning Vermindering Teruggaaf Intrekking omgevingsvergunning Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Sloopmelding 16 E. Instemmingsbesluiten 17 F. Objectinformatie 17 G. Registratie als woningzoekende 17 1

2 H. Gemeentegarantie 17 I. Vergunning tijdelijke verhuur woonruimte op basis van de Leegstandswet 17 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn J. Drank en horecawet 18 K. Festiviteiten en evenementen 18 L. Prostitutiebedrijven 18 M. Brandbeveiligingsverordening 18 N. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 19 O. Kinderopvang 19 2

3 Titel 1 Algemene dienstverlening A. ALGEMEEN BESTUUR 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen e.d. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een fotokopie van gedrukte of getypte stukken, van kaarten en tekeningen. Per exemplaar met een formaat van: A4 0,45 A3 0,85 A2 1,65 A1 3,35 A0 6,65 2. Archief- en bestuursstukken e.d. 2a. Archief en bibliotheek Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het: a. doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voorzover deze diensten niet elders in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: voor elke nasporing met een tijdsbesteding van maximaal 10 minuten 29,60 voor iedere volgende tijdsbesteding van 10 minuten wordt het tarief verhoogd met 14,80 2b. Raads- en commissiestukken Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van: a. een jaarabonnement op de voorstellen met bijlagen van openbare raadsvergaderingen, voorzover laatstbedoelde stukken niet elders in deze verordening met name zijn genoemd 93,50 b. een jaarabonnement op de stukken van een vaste commissie van advies en bijstand aan de gemeenteraad, voorzover die stukken niet elders in de verordening met name zijn genoemd en deze stukken betrekking hebben op openbare vergaderingen 80,85 c. een jaarabonnement op de notulen van openbare vergaderingen van een vaste commissie van advies en bijstand aan de gemeenteraad 11,75 d. een jaarabonnement op de agenda van de openbare raads- en commissievergaderingen 8,75 e. voor een gedeelte van een jaargang worden de sub a. tot en met d. genoemde leges per kwartaal berekend. f. de voorstellen en notulen van openbare raadsvergaderingen en de stukken en notulen van openbare commissievergaderingen liggen kosteloos voor een ieder ter inzage op het Gemeenteplein Stadhuis; g. aan een politieke partij, die aan de laatste verkiezing van de gemeenteraad heeft deelgenomen of aan de eerstvolgende zal deelnemen, worden ten hoogste twee jaarabonnementen op de raadsvoorstellen en de raadsnotulen kosteloos verstrekt. 3

4 3. Diverse vergunningen, beschikkingen e.d. 3a. Beschikkingen (algemeen) Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning, ontheffing, of van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: per beschikking 40,70 3b. Legalisatie Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het: a. waarmerken van een document 12,00 b. legaliseren van een handtekening of foto 12,00 c. afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld 12,00 3c. Kansspelen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: a. voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor één jaar 56,50 b. voor iedere volgende kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor één jaar 34,00 c. voor een vergunning tot het aanleggen en houden van loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning) 84,50 3d. Speelautomatenhal Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenhallen verordening voor het exploiteren van een speelautomatenhal 273,25 3e. Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het krijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (inrijverbod): a. voor één dag 5,30 b. voor maximaal één week 13,20 c. voor maximaal twee weken 21,50 d. voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar 91,10 3f. Winkeltijden Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of een wijziging in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183) 64,70 3g. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van: A een ontheffing 1a. als bedoeld in artikel 25 van de APV (sluitingsuur cafés, restaurants e.d.), geldig voor een periode van maximaal twee weken 40,70 b. als bedoeld in artikel 25 van de APV (sluitingsuur cafés, restaurants e.d.), geldig voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar 136,65 4

5 B. een vergunning 1. als bedoeld in artikel 13 van de APV met betrekking tot voorwerpen, activiteiten en festiviteiten op of aan de openbare weg, geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan 82,40 2. als bedoeld in artikel 95 van de APV met betrekking tot het innemen van een ligplaats met een woonschip 364,40 3. als bedoeld in artikel 24 van de APV met betrekking tot het hebben/plaatsen van terrassen, geldig voor een periode van 3 jaar of een gedeelte daarvan 64,35 4. als bedoeld in artikel 24 van de APV met betrekking tot het exploiteren van een horecabedrijf 218,80 5. als bedoeld in artikel 93 van de APV met betrekking tot: a. het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van maximaal twee weken 68,30 b. het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van langer dan twee weken 171,40 6. als bedoeld in artikel 14 van de APV met betrekking tot het aanleggen of veranderen van een weg 164,80 3h 3i Gehandicaptenparkeerkaart Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: a. tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij een medisch advies noodzakelijk is 140,60 b. tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen medisch advies noodzakelijk is 75,70 c. tot het verlenen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart 31,95 Pasje aanvullend openbaar vervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: a. tot het verlenen van een pasje voor aanvullend openbaar vervoer 42,25 b. tot het verlenen van een nieuw pasje voor aanvullend openbaar na verlies, diefstal e.d. van de eerder afgegeven pas 12,40 5

6 B. BURGERLIJKE STAND, BEVOLKING 1a. Registers van de burgerlijke stand Inlichtingen/uittreksels/afschriften uit de registers Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van: 1. Uittreksels/afschrift uit de registers, per stuk 12,50 2. Uittreksels/afschrift uit het samenlevingsregister, per stuk 12,50 3. een laissez-passez voor lijken 18,40 4. een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 22,30 Nasporingen registers Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan 30,00 1b. Huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, herbevestigen huwelijk Voor het voltrekken van huwelijken, het registreren van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of het herbevestigen van een huwelijk, op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de wet van 23 april 1879, nr. 72 (legeswet 1879), sedert gewijzigd, voor kosteloze voltrekking zijn bepaald, bedraagt het tarief: 1a. in het huis der gemeente, in de trouwkamer van het stadhuis aan de Purmersteenweg op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en uur of tussen uur en uur 436,00 b. in het huis der gemeente, met een korte zakelijke plechtigheid zonder toespraak, in de trouwkamer van het stadhuis aan de Purmersteenweg op maandag-, dinsdag- of woensdagmiddag tussen uur en uur 160,75 2. in het huis der gemeente, in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur of tussen uur en uur 538,95 3. in het huis der gemeente, in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op zaterdag tussen uur en uur of tussen uur en uur 798,80 4. in het huis der gemeente, in de raadzaal van het stadhuis aan de Purmersteenweg op maandag t/m vrijdag tussen uur en uur of tussen uur en uur 664,15 5. in het huis der gemeente, het Waterlandziekenhuis 538,95 6. bij voltrekking van het huwelijk of het registreren van een partnerschap dat door onontkoombare redenen (bv medisch, verblijf inrichting of detentie) aan huis gebonden plaatsvindt 664,15 7. in het huis der gemeente, Theater De Purmaryn 1006,40 6

7 8. in het huis der gemeente, Pop- en cultuurpodium P3 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en uur of tussen uur en uur 538,95 9. in het huis der gemeente, Pop- en cultuurpodium P3 op zaterdag tussen 9.00 uur en uur uur en uur 798, in het huis der gemeente, Lutherse Kerk op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en uur of tussen uur en uur 538, in het huis der gemeente, Lutherse Kerk op zaterdag tussen 9.00 uur en uur of tussen uur en uur 798, het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuw verzoek tot het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente voor de duur van de ceremonie bedraagt 127, in het huis der gemeente anders dan vermeld onder 1 t/m 11 dat als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, dat plaatsvindt op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en uur of tussen uur en uur bedraagt 538, in het huis der gemeente dat als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, dat plaatsvindt op zaterdag tussen 9.00 uur en uur of tussen uur en uur bedraagt 798, voor het optreden als getuige door medewerkers van de gemeente bedraagt per getuige 61, de tarieven zoals vermeld onder 1 t/m 3, 13 en 14 worden met 100% verhoogd indien de ceremonie plaatsvindt op een ander tijdstip als genoemd. 17a. voor het op verzoek wijzigen van de datum van een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap, herbevestiging van een huwelijk 39,60 b. als op het moment van ontvangst van het verzoek tot wijziging datum huwelijksvoltrekking een trouwboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd, met het tarief dat geldt voor een trouwboekje 18a. voor het op verzoek annuleren van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap of herbevestiging van een huwelijk 39,60 b. als op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering een trouwboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd met het tarief dat geldt voor een trouwboekje c. voor de werkzaamheden die door buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zijn verricht op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering wordt het tarief verhoogd met 63,40 Bij annulering van een kosteloos of van een betaald huwelijk volgt geen restitutie van de leges voor uittreksels en afschriften als deze zijn afgegeven in verband met ondertrouw. Bij annulering vanwege een sterfgeval worden de leges zoals vermeld in lid 18 niet in rekening gebracht. Onder sterfgeval wordt mede verstaan een sterfgeval in de familie van het bruidspaar tot en met de tweede graad alsmede het overlijden van één van de getuigen. 1c. Trouwboekje /Partnerschapsboekje Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek voor de afgifte van: 1. een gekalligrafeerd trouwboekje/partnerschapsboekje 25,50 2. bijschrijving in een trouwboekje/partnerschapsboekje door middel van kalligrafie 3,25 7

8 2a. Basisregistratie persoonsgegevens Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: A. inlichtingen uit de basisregistratie van de gemeente aan particulieren en aan bedrijven, uitgezonderd de hierna onder B. genoemde en voorzover niet vallende onder C. en D. van dit artikel: 1. zonder abonnement, voor elke inlichting 9,70 2. bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar: voor 25 inlichtingen 206,80 voor 100 inlichtingen 781,10 met dien verstande, dat voor een gedeelte van een kalenderjaar de leges per kwartaal worden berekend. B. Inlichtingen uit de basisregistratie van de gemeente aan: 1. de schoolraad van het openbaar onderwijs en de besturen van de bijzondere scholen voor lager onderwijs, voorzover de inlichtingen verband houden met het opsporen van leerplichtige kinderen; a. zonder abonnement, voor elke inlichting 2,10 b. bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar: voor 100 inlichtingen 152,00 voor 500 inlichtingen 653,10 c. bijzondere inlichting 65,15 C D E F Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan 30,00 Bewijzen van opneming een bewijs van opneming in de basisregistratie: 1. indien het bewijs betrekking heeft op één persoon 9,70 2. indien het bewijs betrekking heeft op een gezin 9,70 Selecties een incidentele selectie van gegevens uit de basisregistratie: per selectie 320,00 voor iedere regel van een selectie wordt het basisbedrag van 320,00 verhoogd met 0,50 Indien het een aanvraag betreft van één van de onder B1 genoemde instellingen, wordt het tarief gereduceerd tot 25%. In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van de alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen 22,69 2b. Reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort vanaf 18 jaar en ouder 66,95 2. tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort voor een persoon jonger dan 18 jaar 51,05 3. tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen 51,05 4. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon van 18 jaar en ouder 52,95 5 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon jonger dan 18 jaar 28,35 8

9 6. de tarieven als genoemd onder 1 t/m 5 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 47,07 2c. Verklaringen omtrent personen e.d. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van: 1. een bewijs van Nederlanderschap per stuk 9,70 2. een attestatie de vita 12,50 3. een persoonslijst als bedoeld in artikel 79 Wet GBA 20,00 4. een verklaring om een lijk in afwijking van de genoemde termijnen in artikel 16 van de Wet op de Lijkbezorging te mogen begraven of te verbranden 11,80 5. enige andere, niet in deze verordening genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang der betrokken persoon wordt opgemaakt 9,70 6. een verklaring omtrent gedrag 30,05 2d. Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: 1. een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen dan wel het omwisselen van een rijbewijs 38,45 2. een aanvraag tot de afgifte van een rijbewijs waarbij aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges worden in dat geval verhoogd met 39,90 3. een spoedlevering, de onder 1. vermelde leges worden in die gevallen verhoogd met 34,10 C. MARKT Plaatsing marktkramen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning voor plaatsing van marktkramen, geldig gedurende een kalenderjaar of een gedeelte daarvan 23,40 9

10 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning D. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012(UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 10

11 Hoofdstuk 2 Vooroverleg /beoordelen conceptaanvraag 2.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is bedraagt: bij een bouwsom minder dan ,00 bij een bouwsom van tot ,00 bij een bouwsom van tot en met ,00 bij een bouwsom boven de ,00 Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd Bouwactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: Indien de bouwkosten minder of gelijk zijn dan 4.000,- bedragen: 168, indien de bouwkosten meer dan 4.000,- bedragen: van het bedrag dat de bouwkosten hoger zijn dan 4.000,00 3,9% Extra welstandstoets Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: 30,00 vermeerderd met 0,18% van de bouwsom met een maximum van 2000, A. Als een welstandstoets is uitgevoerd en geen aanvraag tot het verlenen van een omgeving is ingediend, worden de volgende kosten afzonderlijk bij de aanvrager in rekening gebracht: 1. Bij bouwkosten tot ,00 ongeacht in welke commissie het wordt behandeld 30,00 Vermeerderd met 0,08% van de bouwsom 2. Behandeling door gemandateerd commissielid 30,00 vermeerderd met 0,08% van de bouwsom met een maximum van 2000,00 11

12 3. Behandeling door volledige commissie 30,00 vermeerderd met 0,16% van de bouwsom met een maximum van 2000, Verplicht advies agrarische commissie Niet van toepassing Achteraf ingediende aanvraag Onverminderd het bepaalde in onderdeel bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 200% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges Beoordeling aanvullende gegevens Niet van toepassing Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 267, Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 10 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 10 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 25 % van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag; indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 25 % 12

13 van het op grond van onderdeel verschuldigde bedrag Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 257, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 257, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 1366, indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 566, indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): 1366, indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 1366, indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast: 1366, indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 1366, In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d,van de Wabo bedraagt het tarief: voor een inrichting met een oppervlakte: tot 100 m2 556,50 van 100 tot 500 m2 212,00 + 3,40 per m2 van 500 tot m ,00+ 1,15 per m2 van tot m ,80 + 0,28 per m2 van tot m ,80 + 0,08 per m2 groter dan m , Vervallen Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpgezichten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld 2.1, eerste lid onder f, van de Wabo, of een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of de gemeentelijke monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordeningen een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument 453,20 13

14 2.3.7 Sloopactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: 329, Vervallen Vervallen Vervallen Aanleggen of veranderen weg Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvan op grond van een bepaling in een provinciale verordening of op grond van artikel 14 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,aanhef en eerste lid,onder d, van de Wabo bedraagt het tarief 164, Uitweg/inrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken,hebben,veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvan op grond van een bepaling in een provinciale verordening of op grond van artikel 15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,aanhef en eerste lid,onder e, van de Wabo bedraagt het tarief 82, Kappen Niet van toepassing Opslag van roerende zaken Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of op grond van artikel 13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,eerste lid onder j. de Wabo bedraagt het tarief 82, Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschemingswet 1998, bedraagt het tarief 306,20 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 306, Andere activiteiten Niet van toepassing 14

15 a Het maken van handelsreclame Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak handelsreclame maken of voeren met behulp van een opschrift, aankondiging, of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor opgrond van art 2.2, eerste lid, onder h een omgevingsvergunning nodig is, bedraagt het tarief 293,15 Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 50 % van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase én tweede fase betrekking heeft; voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase 1 én tweede fase betrekking heeft Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport verkennend onderzoek: nader onderzoek: verkennend en nader onderzoek: voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport verkennend onderzoek: nader onderzoek: verkennend en nader onderzoek: Advies Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld of blijkend uit een overeenkomst tussen het college van burgemeester en wethouders en het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie Indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht en/of indien een overeenkomst als bedoeld in is gesloten, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting en/of overeenkomst aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 428,65 857, ,90 428,65 857, , Verklaring van geen bedenkingen Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 546,50 15

16 Ontheffing bouwlawaai Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing bouwlawaai op grond van artikel 8.4 van het Bouwbesluit ,00 Hoofdstuk 4 Vermindering Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 5 Teruggaaf t/m Niet van toepassing Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen en wordt geen teruggaaf verleend. Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning Niet van toepassing Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: Een percentage van 10 % van de leges die oorspronkelijk verschuldigd was als gevolg van een bouwactiviteit Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 8197, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 546,50 Hoofdstuk 9 Sloopmelding 2.9 Vervallen 16

17 E. INSTEMMINGSBESLUITEN 1. Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding voor het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip, werkwijze van uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het leggen, verplaatsen, verwijderen of onderhouden van kabels en leidingen bedraagt per aanvraag 149,80 Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag, afhankelijk van de lengte van de te graven sleuf. De verhoging bedraagt; - 1,95 per meter met een minimum van 50,00 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 0 en 100 meter; - 1,45 per meter met een minimum van 175,00 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 101 en 500 meter; - 0,90 per meter met een minimum van 625,00 als de te graven sleuf een lengte heeft van meer dan 501 meter 2. Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding zoals vermeld onder a. door netwerkbeheerders voor het verkrijgen van een instemming geldig voor één kalenderjaar bedraagt per aanvraag Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag van 1,40 per melding. Voor de berekening wordt het aantal meldingen aangehouden dat in het voorafgaande jaar door de netwerkbeheerder gemeld zijn. 149,80 F. OBJECTINFORMATIE Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om informatie over de bestemming van een object, de eventuele aanwijzing als monument, de aanwezigheid van bodemverontreiniging e.d. bedraagt 61,00 G. REGISTRATIE ALS WONINGZOEKENDE Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 1. het registreren als nieuwbouw koopwoningzoekende 61,30 2. verlenging met een jaar van registratie als nieuwbouw koopwoningzoekende 23,70 3. het registreren als woningzoekende voor een aanleun-, zorg- of aangepaste woning 38,65 4. verlenging met een jaar van de registratie als woningzoekende voor een aanleun-, zorg- of aangepaste woning 16,00 5. een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel van de Woonruimteverordening 32,00 H. GEMEENTEGARANTIE Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 1. een wijziging van een gemeentegarantie waarvoor reeds eerder borgstelling door de gemeente is verleend 95,30 2. het verkrijgen van toestemming om naast de geborgde eerste hypotheek een tweede hypotheek te mogen vestigen onder handhaving van de borgstelling van de verleende gemeentegarantie 95,30 I. VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR WOONRUIMTE OP BASIS VAN DE LEEGSTANDSWET Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet 95,30 17

18 Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn J. DRANK- EN HORECAWET Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 1. tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het exploiteren van een horeca-inrichting of een slijtersbedrijf 570,60 2. een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet 42,25 3. een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichting horecabedrijf) 129,40 4. een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende) 84,50 5. tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet met betrekking tot het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (max. 12 dagen) 91,10 K. FESTIVITEITEN EN EVENEMENTEN als bedoeld in artikel 12 en 112 van de APV voor het organiseren van festiviteiten en of evenementen voor maximaal 500 bezoekers 66, tot 2500 bezoekers 134, tot 5000 bezoekers 269, bezoekers en meer 448,70 L. PROSTITUTIEBEDRIJVEN als bedoeld in artikel 54 van de APV met betrekking tot: a. het exploiteren van een escortbedrijf 127,25 b. het exploiteren van een seksinrichting, niet zijnde prostitutiebedrijf 1487,95 c. het exploiteren van een prostitutiebedrijf, geldig voor een periode van 3 jaar of een gedeelte daarvan 572,00 M. BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het verstrekken van een tijdelijke eenmalige vergunning met betrekking tot het gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en/of artikel 3 van de brandbeveiligingsverordening, voor een inrichting met een nuttige vloeroppervlakte van: - kleiner dan 500 m 2 : - van 500 m 2 tot en met 1500 m 2 : - groter dan 1500 m 2 : 66,95 100,45 200,80 18

19 N. NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 40,70 O. KINDEROPVANG Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals bedoeld in de artikelen 1.45 en 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) : 1. voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal bedraagt 383,30 2. voor het als aanbieder van gastouderopvang op het adres van de gastouder 383,30 3. voor het als aanbieder van gastouderopvang op het adres van de vraagouder 383,30 Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Purmerend dd de raadsgriffier, 19

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Inhoud TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2012". Titel 1 Algemene dienstverlening A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt

TABEL VAN TARIEVEN Inhoud A Algemeen Bestuur B. Burgerlijke stand, bevolking c.a. C. Markt TABEL VAN TARIEVEN behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2011". Inhoud A Algemeen Bestuur blz. 1. Fotokopieën van getypte, gedrukte stukken, kaarten, tekeningen e.d. 2 2. Kadaster 2 3. Archief-

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Tabel van tarieven 2016 behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2015

Tabel van tarieven 2016 behorende bij de Legesverordening Purmerend 2015 Tabel van tarieven 2016 behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2015 Inhoud blz. Titel 1 Algemene dienstverlening A. Algemeen Bestuur 1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr december Officiële uitgave van gemeente Purmerend.

GEMEENTEBLAD. Nr december Officiële uitgave van gemeente Purmerend. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Purmerend. Nr. 120024 14 december 2015 Tabel van tarieven 2016 behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2015" De raad van de gemeente Purmerend, gelezen

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2014; Registratienummer: 1148631 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 2.1.1.1 - Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2014 Titel 1: Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010.

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. TARIEVENTABEL 2011 Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2015 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, partnerschapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013. Titel 1 Algemene dienstverlening. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap c.a. Het tarief bedraagt voor: het

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2012", vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2011, nr. R 6867 Titel 1 Algemene dienstverlening HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN 1.1.1 een fotokopie van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 216320 7 december 2017 Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht;

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer /

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer / - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer 261688/262872. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina

bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Nr /47h Indeling tarieventabel Pagina 1 pagina bijlage H Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Nr. 2015 /47h Indeling tarieventabel pagina Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening Oldambt 2016' Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening... 2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand... 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart...

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. g e m e e n t e Nr. 2010/ 534_B Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2 GEMEENTE NIJKERK Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014, tarieven per 1-1-2017 Indeling tarieventabel: Titel 1. Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand Hoofdstuk 2. Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van Vlagtwedde 2016 Tarief 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk,

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2016 gemeente Beek; B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Legesverordening Noord-Beveland 2018

Legesverordening Noord-Beveland 2018 Legesverordening Noord-Beveland 2018 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2017; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Tarief 2013

Tarieventabel Leges Tarief 2013 Tarieventabel Leges Tarief 2013 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Tarieventabel 2015 behorend bij Legesverordening 2015 Jaar/Nummer: 2014 / 86 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Algemeen De bedragen genoemd in deze tabel zijn

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Uitgegeven: 15 november 2013 2013, nr. 75 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provinciale Staten

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

financiën en economie Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Tarieventabel 2012 Versie geldig vanaf 01-01-2012 tot 01-01-2013. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling gemeente Vlagtwedde Tarieventabel

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen Indeling tarieventabel: Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Datum vergadering/ agendanummer

Datum vergadering/ agendanummer RAADSBESLUIT Onderwerp Tarieventabel leges 2016 Vaststelling belastingtarieven en - verordeningen 2016 (RK) (1016267) Commissie Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk 1016336 De raad van de gemeente Ridderkerk;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2010 Inhoud Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc Tarieventabel behorende bij de 'Vierde wijziging Legesverordening 2012' (belastingjaar 2015) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Titel 2 Algemene dienstverlening Hoofdstuk

Nadere informatie