VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERDIENEN MET DUURZAAMHEID"

Transcriptie

1 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die ze make Va Meer Met Mider tot Woocoect 27 zeer bruikbare tools op ee rij Jij werkt same met mij e dus iet adersom Samewerke is ootbeerlijk KISS: keep it short ad simple E og 4 tips voor ee goed verkoopgesprek GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 1

2 Ihoud VOORWOORD 4. Het grote duurzaamheidsoderzoek Roald Provoost tips voor ee wiede offerte 16. Wel of gee adviseur ischakele? Marjet Rutte tips voor ee goed verkoopgesprek 22. Ke uw klat! Kare de Klerk zeer bruikbare tools op ee rij Frak Doff 44. Samewerkig is ootbeerlijk Rosalide Klei Woolthuis 50. Zo maak je ee marketigpla 54. Fiacierigsmogelijkhede voor verduurzamig Hele Visser 62. I de praktijk: Die markt is er gewoo Gerard Bac 66. Morge begie maar hoe? 68. De Eergiewerkplaats Philie Krosse I 2012 is door bedrijve, keisistellige e overhede i opdracht va Miister Spies de Actieageda Bouw otwikkeld. Deze ageda geeft atwoord op de vraag wat os (gezamelijk) te doe staat om te zorge dat de woig- e utiliteitsbouwsector sterker uit de crisis komt. De Actieageda Bouw omvat 17 acties, waarva ee de klatgerichte oplossige voor duurzame woigverbeterig is. I het Eergieakkoord voor duurzame groei (september 2013) wordt ook aar dit Actieteam verweze. Deze Actie is vooral opgezet omdat de keis die de sector heeft om veel mooie techische oplossige te biede og iet beteket dat ze er ook de klate voor heeft. Of klate ka iteressere voor dat aabod. Bovedie beschikt ook iet iederee over alle beodigde keis. De vraag die voor dit Actieteam cetraal stod was da ook: Hoe kue we het aabod zo orgaisere dat we, op ee efficiëte e effectieve maier, ee veel grotere markt otwikkele? Wat dat er vraag is, daar twijfele we iet aa. Zo bleek uit oderzoeke die wij uitvoerde dat er bij particuliere echt veel behoefte is aa verduurzamig va hu woig. De markt sprigt daar echter ovoldoede op i met ee goed aabod. Zode, wat het is letterlijk ee miljardeomzet die bouwers e istallateurs liks late ligge. Veelal is de vraag ook latet. Dat wil zegge: er is wel behoefte, maar dat beteket og iet dat mese de bouwer of istallateur om de hoek direct belle om er ook ees echt aar te late kijke. E als ze da belle, da is het og de vraag of ze zo vertrouwe hebbe i de persoo die ze spreke dat ze daar ook flik de portemoee voor ope wille trekke. Wat cosumete hebbe verwachtige die Wille we de vraag op die maier i kue vulle, da is daar veel keis voor odig. Het vraagt om itesieve samewerkig met collega-bedrijve. E bovedie vraagt het om het besef dat het iet allee om de techiek gaat, maar ook om de belevig va de klat. E daarvoor zij vaardighede odig waar meig MKB-er i deze sector og wel ee steutje i de rug bij ka gebruike. Als Actieteam kue wij die keis e die vaardighede helaas iet bij iederee otwikkele. Maar met de oderzoeke die we hebbe gedaa, de bijeekomst die we hebbe georgaiseerd e deze publicatie wille we iederee wel ee eid op weg helpe. Op ee praktische maier. Het gaat immers iet allee om mooie woorde, het gaat vooral ook om doe. Op de volgede pagia s leest u over de behoefte va particuliere als het gaat om verduurzamig, hoe u daar als MKB-er op i kut spele, hoe u uw marketig e verkoop daar goed op i kut richte e wat er komt kijke bij samewerkig met adere bedrijve om ee itegraal aabod i de markt te zette. Om te voorkome dat u daarbij het wiel opieuw gaat uitvide vidt u ee ruim overzicht va cocepte die al aawezig zij i de markt, die u helpe uw aabod te verbetere e ieuwe klate te vide. Dek hierbij aa frachiseformules, samewerkigscocepte, offertetools, opleidige e adere producte e dieste die het MKB odersteue. We wese u veel succes e leesplezier! Actieteam Klatgerichte oplossige voor duurzame woigverbeterig, (og) iet altijd waar gemaakt worde, blijkt uit datzelfde oderzoek. Gerard Bac Waar veel bedrijve uit de sector og gewed zij om te make wat ee opdrachtgever vraagt, zij er steeds meer (particuliere) opdrachtgevers die verwachte ee goed advies te krijge, waar ook verat- Frak Doff Rosalide Klei Woolthuis Kare de Klerk woordelijkheid voor wordt geome. Philie Krosse Roald Provoost Wat os betreft ligt de sleutel i de orgaisatie va het aabod. We Marjet Rutte (voorzitter) moete veel helderder izicht biede i wat os aabod is, wat het kost e wat het oplevert iet allee fiacieel, maar vooral ook Juli qua gevoel. Niet de klat de oplossig late bedeke, maar zelf de veratwoordelijkheid eme voor de itegrale prestatie. Niet lager verschillede partije ee stukje late oppakke, maar ee project gezamelijk aavliege. COLOFON Dit magazie is gemaakt door het actieteam Klatgerichte oplossige voor duurzame woigverbeterig. Dit actieteam maakt deel uit va de Actieageda Bouw. Meer iformatie hierover vidt u op: Reacties: Cocept e redactie: Actieteam Eidredactie: Ige Sijpkes Coördiatie e lay out: Havaa Orage 2 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 3

3 Oderzoek Roald Provoost Iederee heeft zij mod vol over duurzaamheid e eergiebesparig e hoe dat zoder twijfel kase biedt voor oze sector. Maar merkt u dat al? Kloppe er dagelijks klate aa, die hu huis ees eve grodig oder hade wille eme op dat vlak? Staat uw telefoo roodgloeied? Veel MKB-bedrijve merke er og maar weiig va, va die behoefte bij particuliere om hu huis te verduur- USP Marketig Cosultacy deed i opdracht va het Actieteam oderzoek oder cosumete met ee koopwoig va bove de Doel was om duidelijkheid te krijge over de grootte va de potetiële markt, de plae va cosumete, welke partije ze daarvoor ischakele e waarom ze welke keuzes make. PARTICULIEREN ZIJN DE KOMENDE JAREN VAN PLAN OM VOOR 6 MILJARD IN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN TE INVESTEREN. DUURZAAMHEID? MIJN KLANT VRAAGT DAAR HELEMAAL NIET OM! ALLES OVER DE GROOTTE VAN DE POTENTIËLE MARKT, DE PLANNEN VAN CONSUMENTEN EN WAAROM ZE WELKE KEUZES MAKEN. zame. Daarom deed USP Marketig Cosultacy er oderzoek aar. Roald Provoost vertelt u hier alles over de resultate e hoe u optimaal op de behoefte va uw potetiële klate i kut spele. MILJARDENMARKT Om te begie eerst maar ees de omvag va de markt. Is die werkelijk zo groot als wordt beweerd? Roald: De komede jare zij allee al de particuliere woigeigeare va woige bove de va pla om voor 6 miljard i eergiebesparede maatregele te ivestere. E alhoewel er altijd ee gat is tusse wat mese zegge e wat mese doe - het zou ook 5 miljard of 7 miljard kue zij - hebbe we het hoe da ook over ee eorm potetieel. Om hoeveel cosumete e geld gaat het u eigelijk... Nee 52% Nee 46% Komede jare verbouwigsplae ECHT VEEL BEHOEFTE Ja 48% Komede jare plae voor eergiebesparede maatregele (circa 1 miljoe woige) Ja 54% Mider da Tusse e Tusse e Tusse e Meer da I circa woige gaa eergiebesparede maatregele geome worde Gemiddeld komt dit eer op per woig Totale markt circa 6 miljard I de figuur ziet u dat allee al i die prijscategorie va bove de zo miljoe woige de komede jare verbouwd gaa worde. Daarbij geeft 54% aa ook eergiebesparede maatregele te wille eme e hier gemiddeld zo euro i te wille ivestere. Bija de helft va de cosumete met ee woig va meer da zoekt daarbij ook actief aar eergiebesparede maatregele. Dat beteket dat otzetted veel mese hier mogelijk geld aa uit wille geve. Er is dus echt veel behoefte. De uitdagig voor de sector is u om daar goed op i te spele. Verwachte uitgave eergiebesparede maatregele 4% 13% 20% 19% 43% 4 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 5

4 Zelf iformatie gezocht over eergiebesparede maatregele VERSCHIL IN PERCEPTIE combiatie va) comfort e geld het meest aaspreke. Adverteties met ee luxe, comfortabele uitstralig worde beter HET EFFECT VAN DE OMGEVING Heeft u welees gezocht aar iformatie over eergiebesparede maatregele? Nee 46% Ja 54% Iformatie eergiebesparede middele gezocht bij Opvalled is dat de professioele markt vaak wel dekt proactief duurzaamheid te verkope, maar dat cosumete dit iet zo ervare. beoordeeld da adverteties waar ogemak getood wordt. Hoe georiëteerd op uitvoerede partij (aaemer/klusser/istallateur) Uit het oderzoek va USP Marketig Cosultacy blijkt dat de omgevig ee grote rol speelt i het beslissigsproces voor eergiebesparede maatregele. Zo geve woigeigeare aa seller over te gaa tot ee verbouwig Iteret Brochures/folders Via vriede/familie/keisse Via ee professioal (bv aaemer, schilder of klusbedrijf) Bouwmarkte (bv GAMMA, KARWEI, Horbach) 19% 15% 10% 14% 89% Proactieve verkoop duurzaamheidsmaatregele? Professioal Ja Nee Bestaade relaties Via familie/vriede/keisse Bezoek aa wikel va professioal Website va de aabieder Zoekmachies (google) 8% 13% 12% 43% 40% of eergiebesparede maatregele als zij ee voorbeeld kue zie uit hu omgevig. Ook advies uit de omgevig speelt mee i het i overwegig eme va maatregele. Klusprogramma s op TV 9% Folders/brochures 6% Speciaalzake Wooblade (bv VT Woe, Ariade At Home) 7% 6% Cosumet Huis-aa-huisblad Vergelijkigssites 5% 5% Iformatieverschaffig va bouwers e istalleurs Via ee architect 2% Advies bouwmarkt 5% Ivloed va de omgevig (2013) Woowikels (bv IKEA, Tredhopper) Aders 2% 4% GEMISTE KANSEN Via lokaal dagblad Niet georiëteerd (Publieke) wootijdschrifte Fora/olie commuities 4% 4% 3% 3% Als mij omgevig ee verbouwig heeft late uitvoere e ik ka zie hoe het geworde is, overweeg ik het zelf ook eerder Als mij omgevig mij ee verbouwig adviseert zou ik dit serieus overwege 50% 36% 14% 39% 41% 20% Va reactief aar proactief Hoe moet de sector dat doe, goed ispele op die eorme Het feit dat zo weiig professioele partije actieve marketig plege is ee gemiste kas. We wachte als sector veel te veel Werkspot.l Social media Goudegids.l 3% 2% 1% Ik zou ooit iemad ee verbouwig late doorvoere door ee partij met wie iemad i mij omgevig ervarig heeft 26% 40% 35% behoefte aa eergiebesparede maatregele i de markt? I de eerste plaats is het belagrijk iet af te wachte, maar zelf af. We hope vooral dat de klate aar os toekome. Uit het oderzoek blijkt ook dat bija alle klate u biekome via Aders Weet iet/gee meig 4% 12% (Zeer) mee ees Neutraal (Zeer) mee oees i actie te kome. Tot op hede is de markt veelal reactief. De reactieve marketig. Het ka daarom zivol zij ee eerste project, evetueel klat moet erom vrage. Maar wilt u als bouwer of istallateur tege lagere koste, uit te voere e dit project als sprig- het maximale uit de markt hale, da moet u zelf i actie Mod-tot-modreclame werkt og altijd het beste. Ee te- INTERNET EN SOCIAL MEDIA GEBRUIKEN IN UW plak te gebruike om i die wijk meer projecte te moge kome e de klat gaa verleide. vrede klat ispireert e stimuleert bure, vriede e familie VOORDEEL doe. Belagrijk is da atuurlijk wel dat u er vooraf over MAAR LIEFST DRIE OP DE VIER KLANTEN VINDT HET NIET STOREND OM INFORMATIE OVER ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN TE KRIJGEN. om ook iets aa hu woig te late doe. Ee goede relatie opbouwe met klate is om die rede belagrijk, maar ook omdat uit het oderzoek blijkt dat veel werk komt va terugkomede klate. Opvalled is verder vooral dat slechts ee hadjevol professioals zelf de telefoo pakt om te verkope of direct mailigs stuurt of iets dergelijks. Hier ligge ook og veel kase om meer potetiële klate te bereike. De wereld wordt steeds trasparater. Dat beteket ook dat mese steeds beter wete wat er te koop is. Om als bouwer, istallateur of adviseur opdrachte te krijge blijft mod-tot-mod reclame voorlopig og wel het belagrijkste. Maar er is ook ee ieuw soort mod-tot-mod reclame datsel aa belag toeeemt. De aabevelige op iteret. U adekt hoe u via die woig ook bure kut itroducere. Bijvoorbeeld door: de eigeaar als ambassadeur te gebruike, rodleidige voor bure te verzorge, aasprekede bouwborde te gebruike, zodra de verbouwig klaar is te flyere met ee lik aar die verbouwig. Proactieve verkoop oeme we dat. Waarom iet bij het keteloderhoud ees polse bij uw klat of hij wellicht iteresse heeft om ee keer meer te hore over de mogelijkhede voor eergiebesparig? Zeker waeer de ketel zo beetje aa vervagig toe is? Roald: Uit os oderzoek blijkt ook dat mese dat wille. De EEN TEVREDEN KLANT INSPIREERT EN STIMULEERT BUREN, VRIENDEN EN FAMILIE OM OOK IETS AAN HUN WONING TE LATEN DOEN. ket vast wel bookig.com, waar u ee hotel kut boeke e beoordelige va bezoekers ziet. Dat wordt ook voor de bouw steeds belagrijker. Het eerste project is da bij ee soort iovator. Iemad die er wel voor i is om iets ieuws te probere. Die gevoelig is voor de laatste techiek e wellicht ee kortig wel ziet zitte e daarvoor graag de tredsetter uit de buurt wil zij. Uiteidelijk is het atuurlijk ook i het belag va de buurt dat mese i de wijk mooie woige hebbe. Ee mooie iformatiebehoefte bij particuliere is bizar groot. I bijgaad figuur is duidelijk te zie dat maar liefst drie op de vier klate Wervig ieuwe klate Op school ware veel mese vroeger blij met ee zeve. straat huize verhoogt de waarde va je eige woig. het iet stored vidt om iformatie over eergiebesparede Mod tot mod reclame va tevrede klate 95% Maar i het bedrijfsleve is ee zeve iet meer goed geoeg. maatregele te krijge. Vooral iformatie over de mogelijkhede va subsidies e besparigsmogelijkhede e ivesterigskoste is populair. De cosumet heeft daar echt gee idee va, daar ligt markt. Iformatieverschaffig va bouwers e istalleurs Dezelfde klate kome telkes terug Ze belle zelf Ze kome via mij iteretsite of social media bie Ik plaats adverteties i blade of op de radio Ik verstuur direct mailigs aar cosumete Aders 5% 10% 26% 38% 67% 76% Zeker iet als cocurrete achte e eges score. Net als op bookig.com. Scoort u oder gemiddeld (wat de helft va de mese doet!) da gaa mese zich iet ees meer i u verdiepe. Zorg dus dat u altijd zeer goed presteert e zeer goede beoordelige va klate krijgt. 2.5% Iovators Early Adopters 13.5% Early Majority 34% Late Majority 34% Laggards 16% Adopter Categorizatio o the Basis of Iovativeess, 2003, Rogers Had u het stored gevode om meer iformatie over eergiebesparede maatregele te krijge? Ja 22% WELK TYPE ADVERTENTIES IS EFFECTIEF? Bij die laatste uitspraak plaatst Roald ook direct ee kat- Om ee goede beoordelig te krijge, moet u kwaliteit levere. Kwaliteit i de oge va de klat. E kwaliteit i de Nee 78% tekeig. Er ligge zeker kase als bedrijve meer aa actieve oge va de klat is lag iet altijd hetzelfde als wat Welke subsidies er zij Welke besparige er mogelijk zij Welke iformatie had u graag otvage? 42% 40% marketig gaa doe. Maar allereerst: particuliere oriëtere zich og steeds grotedeels door rod te vrage. Bij bure, vriede e familie. Daaraast zij traditioele adverteties kwaliteit i uw oge is. Zo gaat het bijvoorbeeld om meer da allee het feitelijke werk dat u levert. Het gaat ook om de commuicatie. De selheid va reagere. De mate waari De ivesterigskoste De werkig va de voorzieige De bouwkudige aapassige die odig zij 20% 19% 38% lag iet altijd effectief. Mese gaa iet door ee advertetie bedeke dat ze ook wel eve kue verbouwe. Ze kue de klat het idee heeft dat hij begrepe wordt. Het gaat om de mate waari u aa de verwachtige va de klat Wat de cosequeties voor de waarde zij Het comfort dat de voorzieige oplevere Wat het doet voor de uitstralig va uw woig 6% 14% 16% wel geïspireerd rake om iets te wille als ze iets moois zie. E het ka bijdrage aa aamsbekedheid. I het oderzoek voldoet. Hoe orealistisch die verwachtige i uw oge ook moge zij. Het maage va verwachtige is da Aders 12% hebbe we ook getest wat voor type adverteties het meest ook erg belagrijk om goede beoordelige te krijge. effectief zij. Daaruit bleek dat adverteties gericht op (ee 6 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 7

5 COMMERCIËLE VAARDIGHEDEN Het vraagt atuurlijk wel om bepaalde vaardighede om op ee meer proactieve maier de klat te beadere. Uw medewerkers, de mese die over de vloer kome om die ketel te reparere of om adere werkzaamhede uit te voere, zij wat dat betreft misschie wel uw belagrijkste ambassadeurs. Natuurlijk hoeve zij iet allemaal ee super-commerciële istellig te hebbe. Maar er zitte ogetwijfeld medewerkers tusse die met ee beetje begeleidig prima de voorlichtig kue geve die tot ee verkoop leidt. Dat levert u meer omzet e wellicht og wel meer tevrede klate da u u heeft. Elektriciës die wekelag over de vloer kome i ee huis met kleie kidere, maar iet met de suggestie voor kidveilige stopcotacte kome. Dat zij gemiste kase voor omzet e klattevredeheid. BIJ NOG NIET EENS BIJ 5% VAN DE BEDRIJVEN KRIJGEN DE MENSEN OP DE WERKVLOER COMMERCIËLE VAARDIGHEDEN. I de praktijk krijge medewerkers zelde commerciële traiige. Slechts bij 19% va de bedrijve volgt überhaupt iemad i het bedrijf commerciële traiige, e da is het og maar i 25% va die gevalle het uitvoered persoeel, aldus Roald. Dat beteket dat og iet ees bij 5% va de bedrijve de mese op de werkvloer commerciële vaardighede krijge bijgebracht. Wederom: daar ligge og heel veel kase. Iformatieverschaffig va bouwers e istalleurs Krijge medewerkers commerciële traiige? Nee 81% UPSELLING Ja 19% Veel klate eme iet i éé keer alle mogelijke duurzaamheidsmaatregele. Ze begie met ee eerste stap e dat stimuleert ze weer tot meer. Zij wille het graag stapsgewijs aapakke. Ze begie bijvoorbeeld met zoepaele, hore da iets over spouwmuurisolatie e pakke dat da ook aa. Of ze kappe de zolder op e isolere da direct het dak. De directeur Accout maagers Odersteuede medewerkers Uitvoerede medewerkers Wie krijge commerciële traiige? (Idie medewerkers commerciële traiige krijge) 13% 25% 40% 42% Om de klat te kue verleide is het belagrijk dat u helder izicht biedt i wat uw oplossig oplevert. Het gaat er iet zozeer om dat u vertelt wat u precies gaat doe, het gaat erom dat u de klat kut late zie wat hij daaraa heeft, qua besparig e comfort bijvoorbeeld, e wat het kost. Dus welke waarde heeft hetgee u wilt verkope voor die klat? Hoe meer waarde u eraa toe kut voege voor die klat, hoe meer geld hij of zij er voor over heeft. Dat beteket dat u er ook beter aa kut verdiee. E hoe meer waarde u biedt te opzichte va uw cocurret, hoe groter de kas dat u de opdracht krijgt. WHAT S IN IT FOR ME? Dek altijd vauit de klat. Stel altijd de gevolge voor de klat cetraal. Oftewel: What s i it for me? E da atuurlijk iet voor u, maar voor uw otvager, uw potetiële klat. Waardoor zou hij of zij getriggerd worde? Daar past u uw boodschap op aa. Niet op wat u wilt zede. Dat klikt simpel, maar gaat heel vaak mis. Hoe vaak otvage we bijvoorbeeld wel iet ee uitodigig voor ee afspraak waari iemad zegt waarom hij graag ee afspraak wil, maar iet wat de ader aa die afspraak heeft? Terwijl juist dat laatste belagrijk is om te besluite of we tijd vrij wille make. We redeere e commuicere og veel vauit oszelf. ALS BEDRIJVEN ALLEEN MAAR MET DE PRIJS BEZIG ZIJN VAN HETGEEN ZE AANBIEDEN VERLIEZEN ZE HET SOWIESO. BEGRIP EN VERTROUWEN ZIJN BELANGRIJK Roald: Als bedrijve allee maar met de prijs bezig zij va hetgee ze aabiede verlieze ze het sowieso. Uit os oderzoek blijkt de prijs ook helemaal iet de doorslaggevede rede te zij om te kieze voor ee aabieder. Het belagrijkste keuzecriterium voor klate om voor ee aabieder te kieze is dat die aabieder begrijpt wat de klat wil (17,1%). De tweede belagrijkste rede is dat ze vertrouwe moete hebbe i de aabiedede partij e het pla va aapak (16.3%). Daara komt pas de prijs (13,7%) e heel kort daarop volgt het belag va ee professioele uitstralig (11,9%). Belagrijke keuzecriteria voor ee uitvoerede partij Kut u aageve welke va deze uitgagspute voor u het meest va belag zij? Uit oderzoek blijkt ook dat mese die al zuiiger met eergie omgaa eerder bereid zij te ivestere i eergiebesparede maatregele. E hoe meer maatregele mese treffe, hoe zuiiger e meer ivesterigsbereid ze zij. Dit effect is het sterkst bij bewoers die eerder ivesteerde i zoepaele. Daarmee is de doelgroep die al geïvesteerd heeft i zoepaele buitegewoo iteressat om ook verbouwige aa te verkope. ORGANISATIE VAN HET AANBOD Da is er og de commuicatie over de exacte oplossig. Dat het uitvoere va de klus leidt tot werk va ee goede kwaliteit e dus lag meegaat (goed resultaat) Dat ik vooraf zekerheid over de prijs e het resultaat heb (zekerheid) Dat het uitvoere va de klus iet teveel geld kost (prijs) Dat het uitvoere va de klus leidt tot ee mooi eidresultaat (mooi resultaat) Dat het uitvoere va de klus veilig verloopt (veiligheid) Dat bij het uitvoere va de klus er gee schadelijke stoffe vrijkome (gezodheid) Dat het uitvoere va de klus gemakkelijk verloopt (gemak) Dat bij het uitvoere va de klus het milieu miimaal belast wordt (milieu) Dat ik weiig overlast ervaar va de verbouwig (overlast) Dat de verbouwig schoo verloopt e ik gee troep i mij huis heb (schoo) Adere aspecte 10,6% 10,2% 9,5% 8,6% 8,0% 7,3% 10,5% 21,3% 20,3% 18,4% 18,2% 8 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 9

6 HET GAAT DUS NIET ALLEEN OM PRIJS I de praktijk kieze klate helemaal iet per defiitie de laagtste prijs. Ze vide ee goed resultaat belagrijk e ook de zekerheid dat het goed gebeurt. Op het momet dat u dat gevoel meer geeft da uw cocurret heeft u ook met ee hogere prijs de kas de klat te verleide. Dit kut u bijvoorbeeld doe door uw keis te toe i ee gesprek. Door mee te deke. Door goede vrage te stelle over de behoefte. Zorg dat de klat het gevoel heeft dat u begrepe heeft wat zij behoefte zij. E dat hij het beeld heeft dat u dé parter bij uitstek bet om tot het beste resultaat te kome. E waarom da eergiebesparede maatregele? Lagere eergierekeig Zorg om het milieu Hogere waarde woig op termij Extra woocomfort Gezod biemilieu Woig is aa oderhoud toe Ik krijg er subsidie op Mider oderhoud Goede verhale over gehoord Steeds meer mese i de omgevig hebbe deze voorzieige ook Ik wil iovatief/verieuwed zij Mooie/luxe uitstralig Belagrijkste redee eergiebesparede maatregele aa te brege 2% 9% 9% 8% 8% 13% 12% 12% 19% 22% 40% 87% Aders 2% Belagrijke keuzecriteria voor ee uitvoerede partij Kut u aageve welke va deze uitgagspute voor u het meest va belag zij? Dat het uitvoere va de klus leidt tot werk va ee goede kwaliteit e dus lag meegaat (goed resultaat) Dat ik vooraf zekerheid over de prijs e het resultaat heb (zekerheid) Dat het uitvoere va de klus iet teveel geld kost (prijs) Dat het uitvoere va de klus leidt tot ee mooi eidresultaat (mooi resultaat) Dat het uitvoere va de klus veilig verloopt (veiligheid) Dat bij het uitvoere va de klus er gee schadelijke stoffe vrijkome (gezodheid) Dat het uitvoere va de klus gemakkelijk verloopt (gemak) Dat bij het uitvoere va de klus het milieu miimaal belast wordt (milieu) Dat ik weiig overlast ervaar va de verbouwig (overlast) Dat de verbouwig schoo verloopt e ik gee troep i mij huis heb (schoo) Adere aspecte 10,6% 10,2% 9,5% 8,6% 8,0% 7,3% 10,5% 21,3% 20,3% 18,4% 18,2% BENT U DE SPECIALIST OF NIET? Goed commuicere met de klat e proactief ispele op de behoefte va de klat ka ook betekee dat u zake aabiedt waar uw klat zelf og helemaal iet om vraagt. Da voegt u doorgaas ook veel meer waarde toe da waeer u allee uitreket wat het kost wat de klat heeft bedacht. U bet immers ook de specialist, u weet veel beter wat er allemaal mogelijk is. Da is het ook iet meer da logisch dat u de oplossig bedekt e die iet aa de klat overlaat. De klat eemt uiteidelijk atuurlijk wel zelf ee beslissig, maar idealiter kiest hij uit de oplossige die u aadraagt, iet de oplossige die hij zelf heeft bedacht. UW ARGUMENTATIE NAAR DE KLANT Als het gaat om de keuze voor eergiebesparede maatregele, da blijkt dat die keuze overweged wordt gemaakt om te bespare op de eergierekeig. I bijgaad figuur ziet u de resultate. Roald: Veruit de belagrijkste rede om eergiebesparede maatregele te eme is om de eergierekeig te verlage. Daara komt de zorg voor het milieu e de hogere waarde die de woig op termij zal krijge. Woocomfort komt op ee vierde plek. Dat zij belagrijke pute om mee te eme i de argumetatie aar de klat. VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN Dat beteket ook dat u veratwoordelijkheid moet durve eme voor de itegrale prestatie va wat u aabiedt. Risico s kue het beste daar ligge waar ze ook het beste beheerd kue worde. De particuliere klat heeft vaak weiig keis va de techische oplossige e heeft ook gee ervarig. Als specialist hoort u die wel te hebbe, al da iet i samewerkig met adere, zoals bijvoorbeeld toeleveraciers. Het is da ook logisch dat u het risico eemt e dat vraagt om samewerkig tusse specialiste. Ee opvalled resultaat uit het oderzoek is dat de beeldvormig rodom eergiezuiige woige og heel egatief is. Mese deke bijvoorbeeld dat het leefklimaat slecht is i ee eergiezuiige woig. E dat eergiebesparig heel veel gedoe geeft. Daar valt og ee wereld te wie door te late zie dat het tegedeel waar is. De uitstraligseffecte va voorbeeldprojecte zij hieri heel erg belagrijk. HET BELANG VAN GARANTIES Wat alhoewel de iteresse i duurzaamheid duidelijk groeit, blijve mese de ivesterige i duurzaamheid vaak wel te hoog vide. Zeker i combiatie met de ozekerheid of ze de ivesterig wel gaa terugverdiee. Opvalled is dat professioals vooral deke dat mese er gee geld voor hebbe e daarom iet i actie kome. Maar dat blijkt ee mider groot probleem bij de mese met ee koophuis va meer da VERUIT DE BELANGRIJKSTE REDEN OM ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN TE NEMEN IS OM DE ENERGIEREKENING TE VERLAGEN. Professioal Cosumet Cosumet Te hoge ivesterig Ziet gee/ovoldoede meerwaarde Terugverdietijd oduidelijk Gee fiaciële middele GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 11

7 WEL OF GEEN GARANTIE? Va de cosumete die u gee eergiebesparede maatregele hebbe geome, zou maar liefst 63% dat wel doe als er garaties voor de besparige worde geleverd. Veel partije uit de sector deize daarvoor terug. Ze durve gee garatie te levere (met uitzoderig va zoepaele). Dat is ook iet zo gek, wat het is atuurlijk moeilijk omdat je ook met het gedrag va de bewoer te make hebt e iedere woig aders is. E je vaak va veel factore afhakelijk bet wat betreft het effect va de maatregele. Waeer wel duurzaamheidsmaatregele? Waeer wel duurzaamheidsmaatregele? Toch is het zo gek iet gedacht. Nu vrage we va de cosumet grote ivesterige, die ze vooral eme om eergie te bespare. Maar als diezelfde cosumet da vraagt of ze die besparig ook wel echt krijgt, da zegge we: Dat wete we iet, dat is uw risico. Logisch dat vele de had op de kip houde. Garaties besparige Garaties besparige Comfortverhogig Waardestijgig woig Als fiacierig uit besparig Betrouwbare iformatie Geeft u garaties? Geeft u garaties? Comfortverhogig Waardestijgig woig Als fiacierig uit besparig Betrouwbare iformatie AANVAARDBAAR RISICO Creatieve verdiemodelle zoals de ComfortSprog (zie pagia 63) spele hierop i. I Amerika zij er ook al verzekerigsmaatschappije die het risico afdekke. Als je voldoede reovaties doorvoert e echt ee goed team hebt, bestaa daar mogelijkhede om die besparig met aavaardbaar risico te garadere. Het is waarschijlijk ee kwestie va tijd voordat het ook oodzakelijk is dit te doe, wil je überhaupt opdrachte blijve krijge uit de markt ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK: COMFORTSPRONG Als u ieuwsgierig bet aar ervarige i de markt op dit vlak, vidt u verderop i deze publicatie ee iterview met Gerard Bac. Hij vertelt daari hoe bij zij iitiatief Comfort- Sprog de samewerkig met adere partije tot stad kwam, e hoe zij omgaa met garaties e fiacierige Cosumet hede Professioal 7 Cosumet hede Professioal Ja Ja Nee Nee EERST EEN GOED AANBOD EN DAN DE VERKOOP Eigelijk komt het erop eer dat het pas echt zi heeft om op de klat af te stappe als u uw aabod goed voor elkaar hebt. Als u echt hele goede oplossige biedt e uw klat kut advisere. Dat verwacht de klat ook. Kut u dat zelf iet, gee probleem, maar zorg da dat u ee adviseur ischakelt die het advies op zich ka eme. Het is belagrijk dat u dat doet, wat uw klat doet het iet. Uit het oderzoek blijkt dat bij slechts éé op de vier verbouwige ee adviseur wordt igeschakeld. Doorgaas is dat ee architect. Slecht bij 7% is dit ee igeieur. Veel cosumete verwachte dat die keis bij bouwers e istallateurs zit, terwijl bouwers e istallateurs og altijd vooral uitvoere wat de klat heeft bedacht. Zij zie zichzelf iet als adviseur. VERKOOP GEEN DUURZAAMHEID Da og ee laatste tip va Roald aar aaleidig va zij oderzoek: Verkoop gee duurzaamheid. Mese gaa doorgaas iet verbouwe omdat ze hu huis wille verduurzame. Mese gaa verbouwe omdat materiaal aa vervagig toe is of omdat ze op zoek zij aar meer woocomfort. De eige uitzoderig daarop is de evetuele aaschaf va zoepaele. Die aaschaf is populair als echte besparigsmaatregel. Waarom gaat me vervage Materiaal was aa vervagig toe Extra woocomfort Lagere eergierekeig Betere/mooie/luxe uitstralig Extra ruimte Mider oderhoud Hogere waarde woig op termij Zorg om het milieu Ik wil iovatief/verieuwed zij Goede verhale over gehoord Gezod biemilieu Adere rede Belagrijkste rede om toekomstige veraderige i woig aa te brege 2% 1% 1% 0% 4% 4% 3% 7% Vrijwel altijd gaat het verduurzame va de woig dus gepaard met adere maatregele. Houd hier rekeig mee bij de orgaisatie va uw aabod. Bijvoorbeeld door i uw verkoopargumete iet allee het milieu te oeme. De groep die ee huis gaat verbouwe, allee om het milieu te spare, is met ee vergrootglas og moeilijk te vide. De groep va mese die toch gaa verbouwe e da direct duurzaamheidsmaatregele wille eme is vele male groter. 16% 14% 24% 24% BIJ SLECHTS ÉÉN OP DE VIER VERBOUWINGEN WORDT EEN ADVISEUR INGESCHAKELD. Stellige ALS MENSEN ENERGIE WILLEN BESPAREN, DAN IS DAT EERDER OM GELD UIT TE SPAREN DAN OM DE ZORG OM HET MILIEU. KOSTENBESPARING E vergeet het koste-argumet iet, vult Roald og aa. Als mese eergie wille bespare, da is dat eerder om geld uit te spare da om de zorg om het milieu. Dat hu maatregele goed zij voor het milieu is da mooi meegeome, maar het is voor de meeste mese gee rede om diep i de buidel te taste. Ivesterige moete zichzelf op termij wel terugverdiee. Ofwel door de besparige op de eergierekeig, ofwel door ee hogere waarde va de woig. <<< Over Roald Provoost Ik vid het belagrijk dat mij woig goed is geïsoleerd, omdat het scheelt i de eergielaste Ee eergiezuiige woig is op termij meer waard da ee iet eergiezuiige woig Het is oodzakelijk voor het milieu om alle woige eergiezuiig te make Ik heb het gevoel dat het leefklimaat slechter is i ee eergiezuiige woig Door als cosumet dure eergiebesparede maatregele te eme be je ee dief i je eige portemoee Eergiezuiige aapassige aa je woig geeft eorm veel gedoe Waeer de huize i mij directe omgevig eergiezuiige aapassige krijge, be ik eerder geeigd ook aapassige te doe Ik vid comfort va ee woig (sel op temperatuur, goede luchtkwaliteit) belagrijker da de eergiezuiigheid va de woig Extra leefcomfort is ee belagrijke beweegrede om eergiezuiige voorzieige te treffe Er diet betere e volledige iformatie gegeve te worde over toepasbare eergiezuiige maatregele Roald is sids 1993 mede eigeaar e mede directeur va USP Marketig Cosultacy, ee oderzoeks- e adviesbureau gericht op de bouw-, dhz-, woo- e vastgoedsector. Verder is hij mede oprichter va Bouw- Keis, ee leveracier va strategische e marketig iformatie voor de bouwsector. Naast het idetificere va kase op de woigmarkt e bie de vastgoedsector, adviseert e dekt Roald ook mee over hoe oderemige hier optimaal gebruik va kue make. 10% 9% 22% IN HET KORT Mese hebbe eigelijk gee geld over voor eergiebesparede maatregele. Ze gaa wel eergiebesparede maatregele treffe als het echt besparige oplevert, er iet voorgefiacierd hoeft te worde e het aatoobaar extra comfort oplevert. Ee verbouwig vormt meestal de aaleidig om ook eergiebesparede maatregele te eme. Vervagig va materiaal e woocomfort spele de belagrijkste rol bij de keuze voor de verbouwig. Ee lagere eergierekeig is het belagrijkste argumet om eergiebesparede maatregele te eme. Er bestaat grote behoefte aa iformatie over de fiaciële aspecte va eergiebesparede maatregele. Woigeigeare hebbe met ame behoefte aa meer (fiaciële) iformatie over de beschikbare subsidies, welke besparigsmogelijkhede er zij e de ivesterigskoste die daarbij gemoeid zij. De helft va de woigeigeare zoekt ook zelf aar iformatie over eergiebesparede middele. KANSEN 30% 28% Particuliere zij de komede jare va pla om voor 6 miljard i eergiebesparede maatregele te ivestere. 44% 52% Wilt u als bouwer of istallateur het maximale uit de markt hale, kom da zelf i actie i plaats va af te wachte. Ga uw klat verleide. Belagrijk hierbij is dat u helder izicht biedt i wat uw oplossig oplevert. Dat u de klat kut late zie wat hij aa uw oplossig heeft. Qua besparig e comfort bijvoorbeeld, e wat het kost Mod-tot-modreclame werkt og altijd het beste. Ee tevrede klat ispireert e stimuleert bure, vriede e familie om ook iets aa hu woig te late doe. Slechts ee hadjevol professioals pakt zelf de telefoo om te verkope of direct mailigs te sture. Hier ligge og veel kase om meer potetiële klate te bereike. 60% 65% 10% 20% 40% 60% 80% Adviseer uw klat e pak uw veratwoordelijkheid als specialist. Voer iet ekel uit wat uw klat u vraagt, maar biedt werkelijke toegevoegde waarde. Da kiest de klat ook eerder voor u da voor de cocurret. 78% 12 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 13

8 TIPS U heeft ee goed gesprek gehad met ee potetiële klat. E u weet zeker dat u ee prachtig aabod heeft. VOOR DE OFFERTE 1 2 STEL DE OPLOSSING VAN HET PROBLEEM CENTRAAL Ee offerte is meer da allee ee prijsopgave. Het eerste doel va ee offerte is vertrouwe wie. Uw klat wil zie dat u hem of haar goed heeft begrepe. Zorg ervoor dat u de oplossig biedt voor het probleem va de klat. Breg al i ee vroeg stadium va het verkooptraject i kaart wat de klat wil, waarom hij dat wil e wat zij verwachtige zij. Laat de wese va de klat i de offerte terugkome e laat zie waarom u uw prijs waard bet. TIP: Focus op uitsprake va uw klat Noteer tijdes uw gesprek direct belagrijke uitsprake va uw potetiële klat. Zorg vervolges dat u de woorde va de klat gebruikt i uw offerte e selecteer de belagrijkste uitsprake waar u ee oplossig voor biedt. Bijvoorbeeld: U wilt als u s avods op de bak zit iet dat are gevoel va tocht hebbe. VORM IS NET ZO BELANGRIJK ALS INHOUD Professioaliteit e auwkeurigheid zij ee eerste vereiste. Laat uw documet altijd eve aleze, zodat er gee tekstfoute i zitte. Verplaats u bij het schrijve i de otvager. Ee offerte voor ee bouwbedrijf of otwikkelaar is heel wat aders da ee offerte voor ee cosumet. Voor de cosumet is het bijvoorbeeld belagrijk vooral te schrijve over de gebruiksfuctioaliteit va ee oplossig, terwijl u voor vakbroeders meer kut zegge over de techische eigeschappe. Allee hoe verwerkt u dat i uw offerte? Ellelage verkoopvoorstelle, gortdroge tekste, igewikkelde specificaties. Het zij maar wat vaak gemaakte foute bij ee offerte. Op deze pagia daarom tips voor ee goede offerte. TIP: Maak offertes iet al te lag Zorg dat u de belagrijkste pute va uw offerte kort e krachtig weergeeft. Wilt u toch meer iformatie kwijt, doe dat da i de bijlage. Zorg ervoor dat de hoofdofferte atwoord geeft op de probleme die de klat heeft, hoe u dat oplost e wat dat kost. Begi dus met het belagrijkste e rol hem da uit. Zie het als ee krateartikel. Die begit ook altijd met ee kop, ee vetgedrukte ileidig e da voor de liefhebber het hele artikel. Maak overiges ook de zie iet te lag. Voorkom zoveel mogelijk zie lager da 15 woorde. Kip ze da i tweeë. TIP: Bied opties aa Klate wille vaak wat te kieze hebbe. Maak het iet te igewikkeld, maar bied bijvoorbeeld aavullede opties aa. Of bouw uw offerte op i modules, waarbij klate kue kieze voor éé deel of voor meerdere dele. TIP2: Focus op de klat, iet op uw orgaisatie Natuurlijk mag u best iets over uw orgaisatie zegge, maar wel i relatie tot het probleem va de klat. Houd als vuistregel aa dat er mistes twee keer zo veel u i de offerte staat als wij. Schrijf ook vauit het perspectief va de klat. Dus iet Wij levere, maar U otvagt 3BENOEM WELKE WAARDE HET PRO- JECT OPLEVERT VOOR DE KLANT De waarde voor de klat zit hem i geld, maar bijvoorbeeld ook i woocomfort. Maak daarom duidelijk wat het oplevert. Ee offerte voor ee warmtepomp of zoepaele ka bijvoorbeeld iet zoder terugverdietijde. Terwijl het bij ee uitbouw weer goed ka zij om sfeerplate va het resultaat te late zie. Cartoo: Erwi Suvaal TIP: Geef i trefwoorde de oderbouwig voor uw advies Bedek welke cocrete argumete u heeft voor uw advies. Dek bijvoorbeeld aa: Kostebesparig ( U verdiet dit product i x maade terug ) Zekerheid ( Garatie op de eergiebesparig ) Gemak ( Gee omkijke aar ) Gebruiksvriedelijkheid ( Gekoze tot meest gebruiksvriedelijke product ) Oderbouw als het eve ka ook de uitsprake die u doet. Uiteraard zoder daarbij ellelage verhadelige e oderzoeksresultate te geve. Wilt u meer iformatie kwijt da kut u daar altijd bijlage voor gebruike. Suggestie voor de opbouw va uw offerte: Ileidig de aaleidig voor de offerte Uw vrage de vrage die de klat heeft Os aabod hoe u die vrage kut oplosse Uw ivesterig wat gaat het die klat koste (vermeldt daarbij voor cosumete altijd ee prijs iclusief BTW) Tot slot rod de brief af, bijvoorbeeld door uw ethousiasme te toe I de bijlage kut u ervoor kieze om bijvoorbeeld de volgede aspecte op te eme: Urebegrotig Globale projectplaig Productspecificaties Voorwaarde Refereties Voorkom i de offerte te veel suffe tekste als. Vertrouwede u hiermee va diest te zij geweest, verblijve wij. Dat is echt hopeloos ouderwets e sluit bovedie de deur voor iteractie. U doet alsof u daarmee klaar bet (va diest te zij geweest). Ee betere zi is bijvoorbeeld: Ik be beieuwd aar uw reactie, belt u gerust als u og vrage heeft. Zorg ook dat u cocreet bet. Vermijd zoveel mogelijk woorde als biekort, hope, zou wille, zo spoedig mogelijk, os best doe. Voorkom verder geeralisaties als iederee wil toch. Maak er da va u wilt toch. Nuaceer ook iet te veel. Dat zit hem vaak i woorde als i veel gevalle. Door goed taalgebruik komt u overtuiged e zelfverzekerd over. Daarmee geeft u het gevoel dat u weet wat u doet, dat schept vertrouwe bij uw klat. TIP: Er is ook software beschikbaar om ee offerte te make. Via ee soort wizzard doorloopt u stapsgewijs de fase va ee offerte. Daari staa ook allerlei stadaard (foutloze!) tekste. Dit ka helpe e kost vaak maar ee paar tietjes. Ee offerte zegt meer over u da u dekt De maier waarop u omgaat met uw offerte zegt veel meer over u da u wellicht dekt. Stuurt u sel ee goede offerte, da geeft dat bij uw potetiële klat het beeld dat u adequaat reageert. Da bet i de uitvoerig va het werk vast ook adequaat. Zit ee offerte daaretege vol met spelfoute e ziet het er ooverzichtelijk uit, da otstaat al sel het beeld dat u slordig bet e uw werk iet zo auw eemt. Nabelle! Vaak legge orgaisaties ee offerte eer om vervolges te gaa zitte afwachte. Doe dat vooral iet. Laat zie dat u bezig bet met de klat e graag met de opdracht aa de slag gaat. Bel ee dag a het versture va de offerte om te vrage of hij goed is aagekome. Of ze er al aar hebbe kue kijke. Of er og vrage zij. Waeer ze verwachte meer te wete. E bel waeer ze verwachte meer te wete og ees op om te vrage hoe het ervoor staat. Noteer ee herierig daarvoor i uw ageda. <<< 14 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 15

9 Klatdeke Marjet Rutte Ee adviseur bij verduurzamig, is dat ou odig? Marjet Rutte maakte het olags bij haar eige verbouwig mee. Ze had ee goede bouwer, die prachtig uitvoerde wat zij hem vroeg. Dat was echter bij lage a iet voldoede om te realisere wat zij wilde: ee duurzame woig. Ze had behoefte aa professioele keis op dat vlak. Aa ee partij die haar ko vertelle wat de mogelijkhede ware. De aaemer e istallateur bleke daar iet toe i staat. Ee adviseur had uitkomst gebode, maar zij schakelde die adviseur iet i, e de bouwer e istallateur ook iet. Het gevolg: haar doel, ee echt duurzame woig, werd iet behaald. Hoe zorgt u ervoor dat dit uw klat iet overkomt? E wie schakelt hem i? De klat of de uitvoerede partij? Uit oderzoek va USP Marketig Cosultacy blijkt dat slechts éé op de vijf cosumete met ee huis va bove de bij ee verbouwig ee adviseur ischakelt. Doorgaas verwachte cosumete dat de bouwer of istallateur geoeg techische keis heeft. I de praktijk blijkt echter dat veel uitvoerede partije iet goed i staat zij om ook advies te geve. Ze zij veelal gewed te make wat de klat vraagt. Maar de particuliere klat weet vaak iet wat hij moet vrage, omdat hij iet weet wat er beschikbaar is. Gevolg: suboptimale oplossige. VOL GOEDE MOED Marjet Rutte maakte het zelf ook mee. Bij de aftrap va oze verbouwig zei ik tege de bouwer e betrokke istallateurs: Ik wil graag op termij aar ee otaloze boerderij. Ik begrijp dat dit iet va de ee op de adere dag lukt, maar late we u iets doe waar we later spijt va krijge. Ze kikte daarop heftig ja: Ja, duurzaam bouwe, leuk. Dat doe wij ook. Waara we vol goede moed aa het werk gige. TE SNELLE ONTWIKKELINGEN Al sel bleek dat ze dat duurzame bouwe helemaal iet dede, tezij ik precies vertelde wat ik daaroder verstod e wat ze moeste doe. Maar ik als cosumet weet i pricipe helemaal iet wat allemaal mogelijk is. Ik ga er ook vauit dat zij dat wete. Ze timmerde echter wel het dak dicht zoder isolatie eroder. E ze hige zoder overleg ee gloedieuwe hr-ketel op. Slechts éé op de vijf cosumete met ee huis va bove de schakelt bij ee verbouwig ee adviseur i. Toe ik vroeg of ee warmtepomp i het kader va otaloos gee beter idee was, zeide ze: O, dat ka ook, zeg maar wat je hebbe wilt. Maar ik wist helemaal iet exact wat ik hebbe wilde. Ik wilde vooral de garatie dat ik het warm zou hebbe é het gevoel hebbe ee goede keuze te make! Ik wilde vooral de garatie dat ik het warm zou hebbe é het gevoel ee goede keuze te make. Op het momet dat Marjet de bouwer hierop aasprak, keek hij aar zij parters. De otwikkelige gaa zo sel, dat kue wij iet bijbee. Klopt, dacht Marjet. De otwikkelige gaa zeker sel. Des te meer rede dus om iemad erbij te hale die weet wat hij of zij doet, of zelf veel meer aadacht aa die keis te bestede. JE MAG ALS KLANT KWALITEIT VERWACHTEN Wat als je ervoor kiest om voor particuliere te werke, da heeft dit cosequeties voor je product e diestverleig, aldus Marjet. Bouwe doe je da iet als ee bestekbouwer, maar je voegt keis toe. Dat verwacht de markt va je. Werke als bestekbouwer ka ook, maar i dat geval moet je ervoor zorge dat er ee bestek ligt e ga je iet zoder aa de slag. Doe je dat wel, da gaat dat te koste va het imago va je eige bedrijf e va de sector. Als je ervoor kiest om voor particuliere te werke, da heeft dit cosequeties voor je product e diestverleig. JE EIGEN FOUT Als ik vertel aa mese i de brache dat wij aa oze verbouwig begoe zoder bestek e zoder adviseur, zegge ze dat dit vooral mij eige fout is. Zo va: het is toch logisch dat je bij zo verbouwig ee adviseur ihuurt! E hoe ku je ou begie zoder bestek! Nu is mij verhaal atuurlijk vooral ee illustratie. Ee experimet va mij ook, om meer begrip te krijge va hoe de sector werkt. Maar de realiteit is dat de meeste particuliere gee idee hebbe va het belag va bestekke e tekeige. Ze deke daaraast: ik ga veel geld uitgeve, da hoef ik toch iet 16 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 17

10 Cosumete deke: ik ga veel geld uitgeve, da hoef ik toch iet ook og eerst geld uit te geve om te bedeke hoe e wat? ook og eerst geld uit te geve om te bedeke hoe e wat? Daar hebbe die mese toch verstad va? Ze verwachte gewoo dat ze op de beste maier geholpe worde, bij wie ze ook aakloppe. WIE SCHAKELT DE ADVISEUR IN? Het overheersede gevoel i de brache is u dat de particulier de veratwoordelijkheid heeft om ee adviseur i te schakele. Maar dat gebeurt iet, dat blijkt oder meer uit eerder geoemd oderzoek. Nu kue we os gezamelijk eorm gaa izette om dat gedrag va de cosumet te veradere. Om met campages die cosumet te stimulere aar ee adviseur te gaa i plaats va ee bouwer. Maar, zegt Marjet, verader die cultuur maar ees. Ik verwacht iet dat dit op korte termij gaat lukke. Mistes zo belagrijk is dat die tools direct izicht biede i hoe het eidresultaat eruit komt te zie. Kijk bijvoorbeeld maar aar tools als Woocoect. Dat lijkt u voor de reovatiemarkt og ver weg, maar ik dek dat dit mider ver weg is da wij deke. E door de ervarig met die reketools kue da i de toekomst ook og ees prestaties worde gegaradeerd. De partij bij wie de klat komt moet deke i het belag va de klat e doe wat goed is. Doe je dat iet, da blijf je ook altijd ee prijsvechter. Bovedie wille bouwers juist vooraa i het proces zitte, omdat zij aders iet op het juiste momet hu keis i kue ibrege, wat leidt tot iefficiëte resultate. Mijs izies is het verspillig va geld om te probere de klat te veradere e kue we beter aar oszelf kijke. Mijs izies is het verspillig va geld om te probere de klat te veradere e kue we beter aar oszelf kijke. ALTIJD KWALITEIT Marjet besluit: Naar wie de klat ook gaat, dat moet volges mij iet uitmake. Iemad die ervoor wil betale moet altijd kwaliteit krijge. De partij bij wie de klat komt moet deke i het belag va de klat e doe wat goed is. Doe je dat iet, da blijf je ook altijd ee prijsvechter. Je voegt immers iet de extra waarde toe waarvoor iemad meer da de laagste prijs wil betale. Wat het gaat echt mider vaak om prijs da de markt dekt. Ook dat blijkt uit oderzoek. [red. zie pagia 11] CONTACTPERSOON VOOR DE KLANT De oplossig zit er volges Marjet i dat de uitvoerede partije dat advies aabiede. Ze kue verwijze aar ee adviseur, maar og beter is het als ze zelf die adviseur ihure of i diest eme. Ee adviseur die het gesprek met de klat aagaat, de juiste vrage weet te stelle e de kemerke va het huis sapt. Die persoo wordt da de cotactpersoo voor de klat e fugeert daarmee ook als projectleider. REKENTOOLS ZIJN NODIG Marjet ziet daaraast og ee belagrijke oodzakelijke stap. Bij de selectie va welke oplossige toegepast kue worde, wordt u alles veelal op maat uitgereked e geteked. Dat kost echter veel tijd e geld e werkt foute i de had. Door gebruik te make va techische (reke)tools ku je veel seller e efficiëter werke. Over Marjet Rutte Marjet zet zich i voor iovatie i de sector. Zij doet dat ik als marketeer, iovator, workshopbegeleleider, spreker e adviseur. Ze was lid va het Bouwteam va Miister Spies e zet zich mij u i voor de Actieageda Bouw. Ze is de trekker va de Actie Klatgerichte oplossige voor duurzame woigverbeterig. Marjet heeft diverse boeke op haar aam staa, zoals Va Yab Yum aar Dim Sum e Va ka ie aar passie. 18 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 19

11 TIPS VOOR EEN VERKOOP- GESPREK 1AFSPRAAK MAKEN Ee verkoopgesprek begit uiteraard met het make va ee afspraak. Als u iet zelf actief bet beaderd door de potetiële klat, selecteer da zorgvuldig welke bedrijve e persoe u gaat belle, zodat u he echt iets te biede heeft. Aa de telefoo voert u gee verkoopgesprek, maar tast u af of uw product of diest iderdaad va waarde is voor uw gesprekersparter. Voor de bouwsector is het zogeaamde koud belle wel eve wee. Hoewel dat i adere sectore de ormaalste zaak va de wereld is, heeft de bouwsector daar doorgaas weiig ervarig mee. I veel gevalle is het vooralsog de klat die het iitiatief eemt e cotact opeemt. Komt het tot ee afspraak, laat da de klat altijd kieze of hij aar u komt, of u aar hem. Sommige klate wille ee idruk va uw bedrijf krijge door bij u lags kome. Adere klate vide het makkelijker als u bij he lagskomt. Zeker als ze advies wille over ee verbouwig is dat vaak het geval, zodat u ook op basis va de woig ter plekke advies kut geve. Mochte klate bij u lagskome, zorg da dat alles tiptop i orde is. Dat er koffie is met wat lekkers, dat er schoe kopjes (e gee plastic bekertjes) zij. Dat de toilet etjes is. Iemad komt iet voor iets aar u, hij wil ee beeld hebbe va uw orgaisatie. E dat beeld wordt bepaald door wat hij aatreft. 2VOORBEREIDING Zeker voor ee verkoopgesprek geldt dat ee goede voorbereidig het halve werk is. Dek a over hoe u wilt dat het verloopt. Aa de vrage die u wilt gaa stelle. Als u cotact heeft met iemad die mogelijk iteresse heeft i uw product of diest, da is het belagrijkste om direct vertrouwe te wekke. Wist u dat iemad tijdes het keismakigsgesprek al bie hele korte tijd i zij hoofd bepaalt of hij wel of iet zake wil doe met de persoo die tegeover hem zit? Er zij bij het voere va ee verkoopgesprek ee aatal belagrijke pute om rekeig mee te houde. Het klikt vazelfspreked: maar zorg ook dat u uw producte e dieste goed ket e dat u op de hoogte bet va relevate otwikkelige. Als u iet goed weet hoe iets werkt, kut u het omogelijk goed uitlegge of verkope. Zorg ook dat u voldoede keis i huis hebt over cocurrerede oplossige. Er zij ook praktische zake. Zorg dat u goed de aam weet va degee met wie u de afspraak heeft. Dat u met ee vrolijk gezicht aa de deur staat. Dat u weet waar u moet zij e u rekeig houdt met mogelijke files. Bet u te laat, e zeker als u daar slecht over commuiceert, da heeft de potetiële klat direct het idee dat u het iet zo auw eemt met het make va afsprake e komt u obetrouwbaar over. Juist omdat de bouw zij imago op dat gebied al iet altijd mee heeft, is het belagrijk om dit voor te zij. Ook uw kledig e voorkome zij va belag. Zorg dat uw auto gewasse is. Gaat u voor het hogere segmet e positioeert u zichzelf als ee, misschie wat duurdere, kwaliteitsbouwer, trek da ee colbert aa voor uw afspraak. Er zij mese die dat belagrijk vide. 3OPENING Als u bij de klat biekomt, is vooral het oderlige cotact va belag. Klikt het? Vaak weet u a ee paar miute al of het ee positief gesprek wordt of iet. U kut hier ivloed op uitoefee door te begie met ee praatje over iformele oderwerpe die i de iteressesfeer va de klat ligge. Bijvoorbeeld over de woig va de klat of de wijk waar hij woot. Ee opdracht krijge is ee kwestie va gue, e dat bereikt u iet door u uitsluited zakelijk op te stelle. Belagrijk is ook dat u rust uitstraalt. Kom iet gehaast over e eem de tijd voor de klat. Het gaat voor de klat vaak over belagrijke (e kostbare) beslissige. 4BEHOEFTE-INVENTARISATIE Probeer erachter te kome wat het doel va uw gespreksparter is e wat zij koopmotieve zij. Koppel aa de had daarva uw aabod aa het probleem va de klat. Koopmotieve zij drijfvere die zowel zakelijk als meer persoolijk va aard kue zij. Voorbeelde hierva zij: wist, zekerheid, gemak, geldigsdrag, status e risicomijdig. De maier waarop u vrage stelt maakt het verschil. Door het stelle va de juiste vrage achterhaalt u de belagrijkste koopbehoefte. Waar is behoefte aa? Waarom? Welke zake beïvloede de behoeftes? Welke criteria worde i de beslissig betrokke? Wees alert op koopsigale. Ee klat ka bijvoorbeeld zegge: Dat klikt goed, ee vried va mij heeft dit product ook gekocht. Koopsigale kue ook o-verbaal zij, zoals istemmed kikke, wekbrauwe optrekke of met het lichaam aar vore kome. Op die koopsigale kut u later i uw offerte (zie ook: Tips voor ee offerte) isprige. TIP 1. Schakel op gedrag (let op houdig, atwoorde, gezicht). 2. Stel veel gerichte ope vrage, met als doel om veel e de juiste iformatie te verkrijge. Ee ope vraag is ee vraag waar iet met ja of ee op geatwoord ka worde. Bijvoorbeeld: Waarom heeft u beslote te gaa verbouwe? 3. Gebruik de LSD methode: Luistere, Samevatte e Doorvrage tot op detailiveau. 4. Achterhaal de ratioele e emotioele koopmotieve. 5. Spreek gewoe-mese-taal. Kom iet met techische uiteezettige, maar vertel gewoo wat het effect is. 5AANBOD DOEN Nu is het tijd om met ethousiasme de oplossige voor het probleem va de klat te presetere. Preseteer ee product, diest of oplossig pas adat u ee grodige ivetarisatie heeft gemaakt va de behoefte va de klat. Niet eerder. Probeer wel al direct tijdes het gesprek met suggesties te kome. Daarmee laat u ook uw keis va zake zie e kut u direct toetse waar wel e gee iteresse voor is. ALS U NIET GOED WEET HOE IETS WERKT, KUNT U HET ONMOGELIJK GOED UITLEGGEN OF VERKOPEN. TIP Uiteraard wilt u ook graag iets over uw eige bedrijf vertelle. Zorg dat u daarvoor ee zogeaamde elevator pitch klaar hebt, zodat u i twee miute kut vertelle waarom de potetiële klat juist met u i zee moet gaa. Praat daarbij iet vauit uw eige perspectief, maar vauit het perspectief va de klat. Vauit de What is i it for me va de klat. E vertel gee ellelage verhale, de klat wil vooral het gevoel hebbe dat er aar hem geluisterd wordt. Betrek dus ook de potetiële klat bij uw verhaal. Vraag bijvoorbeeld hoe ze bij u terecht gekome zij. TIP Houd het KISS pricipe i de gate. KISS staat voor: Keep It Short ad Simple. Mese prate maar wat vaak te veel e graag over hu eige orgaisatie. Maar daarmee loop je het risico zake aa de orde te stelle die de potetiële klat helemaal iet iteressere. Daardoor verslapt zij aadacht e het ka zelfs tot irritatie leide. MAAK HET PERSOONLIJK U kut iemad met ee persoolijk verhaal veel meer motivere da met droge feite e cijfers. Laat uw verhaal tot leve kome met praktische voorbeelde. Wilt u ati-ibraakalarmsysteme verkope, kom da iet met de laatste ladelijke ibraakstatistieke, wat die statistieke gaa over adere. Breg het dichtbij. Laat zie hoe makkelijk het is om het huis bie te kome va uw potetiële klat. Wijs producte aa die u ziet, waar dieve het tegewoordig vaak op gemut hebbe. <<< 20 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 21

12 Marketig Kare de Klerk Kare de Klerk werkt al bija 20 jaar op het sijvlak va woigbouw, eergiebesparig e commuicatie. Ze heeft de maier waarop over duurzaamheid wordt gesproke door de jare hee radicaal zie veradere. Toe ik bego gig het over cosumete, techieke e EPA s. Heel afstadelijk e vauit het perspectief va de brache. Nu gaat het over de klat e zij wese e behoefte. Dat is ee compleet ader uitgagsput. Kare legt i dit artikel uit hoe belagrijk het is om uw klat te kee. gaat over veel meer da de diest of het product dat u wil verkope. Marketig gaat over mese e hu behoefte. Het gaat iet om de zoecollectore. Het gaat over ee lagere Marketig eergierekeig, meer comfort of eergie bespare. Het gaat over de meerwaarde die u biedt aa de klat. E die meerwaarde is voor iedere klat aders. Voor de ee klat is de zolder de perfecte plek voor ee kiderkamer, voor de ader voor ee katoor e weer voor ee ader is het de ideale logeerkamer. De ee klat wil bij de verbouwig ee fullservice otzorgigs-pakket, de ader ee doe-het-zelf pakket met wat hulp va de professioal. Uw product of diest succesvol verkope? Ke uw klat! De uitdagig is om te bedeke waar klate warm voor lope e dat aa de ma te brege. Marketig gaat over veel meer da de diest of het product dat u wil verkope. Marketig gaat over mese e hu behoefte. DURF ONDERSCHEIDEND TE ZIJN Kare geeft aa dat het voor goede marketig allereerst va belag is om uw uieke meerwaarde te kee als bedrijf. Waar bet u goed i e wat zij uw sterktes e zwaktes te opzichte va cocurrete? Durf oderscheided te zij. E da iet allee op prijs. Waarom moet de klat voor u kieze e iet voor de cocurret? Cartoo: Erwi Suvaal 22 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 23

13 Voor effectieve marketig is het belagrijk de mese aa te spreke met argumete die he rake. PERSONA S: VERSCHILLENDE TYPEN KLANTEN Liader werkt voor haar commuicatie over eergiebesparig met persoa s. Dat zij klatprofiele va type klate die Liader oderscheidt. Om de profiele zo tastbaar mogelijk te make hebbe ze zelfs fictieve ame e foto s. Ze zij door Liader otwikkeld voor iter gebruik e hieroder i het kort ter ispiratie i deze publicatie opgeome ( Copyright Liader). U kut deze of dergelijke klatprofiele uiteraard iet zomaar voor uw bedrijf of uw bedrijfstak kopiëre. Ze zij voor ieder bedrijf uiek. Oderzoek voor uw eige bedrijf welke type klate tot uw doelgroep behore e omschrijf waarom ze welke keuzes make e waarom ze voor uw producte of dieste zoude kue kieze. Voor welk probleem dat zij ervare u ee oplossig biedt. Het helpt u om uw klate gericht e persoolijk te beadere. Met woorde die zijzelf ook gebruike. E met argumete waarvoor zij gevoelig zij. E g o - g e r i c h t DESIREE Gee gedoe MARK Klaar voor de toekomst Ogedwoge Omgag met CINDY Elke euro telt Gecotroleerd THOM Gee cocessies MARGRIET Alle beetjes helpe G r o t e r g e h e e l STAPPENPLAN MARKETING IN HET KORT 1. Wat is uw oderscheidede vermoge? KEN JE KLANT Vervolges is het va belag om klatgroepe te oderscheide. Houd ee klatebestad bij. I wat voor huize woe uw klate e wat is de staat va het oderhoud? Werkt u vooral voor gezie of adere type huishoudes? Wat zij hu woowese e behoefte? Wat zij hu motieve om te ivestere e welke otwikkelige spele daarbij ee rol? Waar haalt u als bedrijf de meeste omzet uit e wat kost juist het meeste moeite? KIES JE BOODSCHAP EN MIDDELEN Als u ee goed beeld heeft va uw oderscheidede vermoge e de type klate die u graag bediet, kut u volges Kare per type klat ee propositie samestelle va producte, dieste, services e prijze, met voor ieder type de passede boodschap e middele. Voor effectieve marketig is het belagrijk de mese aa te spreke met argumete die he rake. Die dicht bij he ligge. Argumete waari zij zich herkee. De ee voelt zich wel aagesproke door argumete die te make hebbe met het milieu de ader juist weer helemaal iet. Net zoals er mese zij die seller iets ieuws probere da adere. Of mese die zich graag verdiepe i alle mogelijkhede op het gebied va eergiebesparig, terwijl adere zich juist het liefst zo ver mogelijk houde va de techiek. MENSEN LATEN GRAAG ZIEN WAT ZE DOEN EN HEBBEN Waari bet u beter da de cocurret? 2. Wie zij uw klate e wat zij hu behoefte? 3. Welke producte of dieste passe bij welk type klate? 4. Welke boodschap e welke middele passe daarbij? Houd ee klatebestad bij. Waar haalt u als bedrijf de meeste omzet uit e wat kost juist het meeste moeite? Uw aabod aa uw klat moet aasluite bij de behoefte va die klat. Het moet he aaspreke, ze moete zich eri herkee. Bij het vermarkte va duurzaamheid is het daarbij ook goed om i uw achterhoofd te houde dat wij mese graag iets wille kue late zie aa adere. De aard va oze atuur is dat we, weliswaar vaak heel subtiel, opscheppe. We late graag oze succesvolle kat zie. Dek bijvoorbeeld maar aa social media, waar mese zich vooral va hu sterke e leuke kat late zie. Het is daarom goed om erover a te deke hoe mese iets kue late zie. Klate kue heel adere redee hebbe om ee ivesterig te doe da u wellicht dekt. VERKOOP GEEN TECHNIEK, VERKOOP DROMEN Klate kue heel adere redee hebbe om ee ivesterig te doe da u wellicht dekt. Zoals Jos Burgers zegt: ee leveracier va bore verkoopt gee bore, hij verkoopt gate. E ee kapper verkoopt gee kipbeurt, hij verkoopt zelfverzekerdheid. De uitdagig is om te bedeke waar klate warm voor lope e dat aa de ma te brege. De behoefte zij er i ieder geval zeker. Over Kare de Klerk Als bouwkudig igeieur kwam Kare 1996 i diest va cosumeteorgaisatie Vereigig Eige Huis, waar zij éé va de iitiatiefemers was va het programma Meer Met Mider. Bij het Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties was zij i 2011 de auteur va het Pla va Aapak Eergiebesparig Gebouwde Omgevig e gaf zij sturig aa de marketigwerkgroep va het programma Blok voor Blok. I haar fuctie als cosultat marktstrategie werkt ze u bij Liader dagelijks aa het vertale va de behoefte va de klat i proposities, strategie e beleid. 24 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 25

14 Iterview Frak Doff MARKETING, SAMENWERKING EN OPLEIDINGEN: DE BESCHIKBARE TOOLS IN DE MARKT OP EEN RIJ Of het u gaat om frachiseformules, samewerkigscocepte, offertetools, opleidige of adere producte e dieste die u als MKB oderemer odersteue, er is va alles beschikbaar i de markt. Er zij al kat-e-klare cocepte otwikkeld voor het vide va klate, het geerere va salesleads of het vide va samewerkigsparters. Frak Doff dook eri e maakte ee selectie va 27 tools die u kue helpe om uw duurzame aabod aa de ma te brege bij de particulier. Frak: Het gebeurt maar al te vaak dat erges i de brache het wiel opieuw wordt uitgevode. Dat iemad ee geweldige oplossig heeft otwikkeld die helaas te weiig mese bereikt. Waardoor adere tijd e eergie gaa steke i ee vergelijkbare oplossig, omdat ze iet wete dat deze al erges kat-e-klaar op de plak ligt. Dat wilde we hoe da ook voorkome. We wete daaraast dat MKB oderemers het al druk geoeg hebbe. Het is iet iks als je da ook og tijd moet gaa vide om bijvoorbeeld aa de slag te gaa met marketig om ieuwe klate te vide. Hoezeer je ook beseft hoe belagrijk dat is. BETER MARKTGERICHT AANBOD We wiste dat er allerlei prachtige iitiatieve zij i de brache, maar ook wij zij blij verrast dat we uiteidelijk zo breed overzicht hebbe kue make. De focus ligt bewust iet op techische oplossige e materiale. De focus ligt op cocepte die adviseurs, bouwers e istallateurs kue gebruike om ee beter marktgericht aabod te doe bij projecte, waarbij het gaat om de duurzame reovatie va éé idividuele woig. WE WILDEN HOE DAN OOK VOOR MKB-ERS VOORKOMEN DAT ZE HET WIEL OPNIEUW GAAN UITVINDEN. MARKETING, SAMENWERKING EN BIJSCHOLING Neem bijvoorbeeld Databasemarketig voor eergiebesparig. Dat is ee iteretapplicatie waarmee oderemers ee uitgebreide aalyse make va de te beadere doelgroep. Zo voorkome ze dat ze met folders, flyers of aabel-rodes mese beadere die hu oplossig iet odig hebbe. Bijvoorbeeld omdat deze i hu woig gee toegevoegde waarde biedt. VOORKOM DAT U MET FOLDERS, FLYERS OF AANBEL-RONDES MENSEN BENADERT DIE UW OPLOSSING NIET NODIG HEBBEN. Of Recreate, waarmee de klat met behulp va augmeted e virtual reality ee projectie va zij huis op schaal, i 3D, ka zie e beleve. E met het ladelijke etwerk Meer Met Mider kue MKB-ers beter vidbaar worde, samewerkigsparters vide e makkelijker i gesprek kome met geïteresseerde woigeigeare. 26 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 27

15 E wat te deke va bijscholig? Oderzoek heeft uitgeweze dat iedere vakma (MBO-iveau) bijscholig odig heeft. Dit is odig om i de abije toekomst de verwachte duurzame kwaliteit te levere. BuildUpSkills vertelt welke bijscholig odig is, waar die bijscholig beschikbaar is e wat deze kost. AAN DE SLAG Natuurlijk is oderstaad overzicht iet compleet. Er zij ogetwijfeld og veel meer mooie iitiatieve. Met deze shortlist hebbe wij wel de belagrijkste geselecteerd. Specifiek die orgaisaties die wat te biede hebbe voor het MKB. Voor kleiere projecte, waarbij de reovatie va ee idividuele woig cetraal staat. Doe er uw voordeel mee, zou ik zegge. Achterhoek Duurzaam Verbouwe Bespaaru.l BouwTrasparat BuildUpSkills Cosumetgericht Reovere Databasemarketig voor eergiebesparig DNA i de bouw E.u (Stichtig Kie) Eergiecafé Nederlad Eergiesca.u Eurbalab Ezie Kleur uw Gemeete Groe Marktplaats Duurzaam Bouwe Meer met Mider Plugwise Raab s Reovatiehuis Recreate Reimarkt Rekemodel BENG2020 Save Nederlad SLIM woe met eergie Social Marketig (Stichtig KUUB) Thuisbaas WoigChecklist WooCoect ONDERZOEK HEEFT UITGEWEZEN DAT IEDERE VAKMAN (MBO-NIVEAU) BIJSCHOLING NODIG HEEFT. Zoepaele daksca (Greeem) THEMA Het verbetere va het productaabod Het vide va klate/ geerere va salesleads Over Frak Doff Frak werkt sids 2008 bij Itho Daalderop. Daar was hij oder meer Sales Egieer e Accoutmaager Nieuwbouw. Hij is u bij Itho Daalderop actief i de fuctie va Accoutmaager Formules e Special Accouts. Frak houdt zich graag bezig met verieuwig, e da met ame techologische verieuwig op het gebied va duurzaamheid e eergiebesparig. Voor het Actieteam klatgerichte oplossige voor duurzame woigverbeterig zocht hij uit welke iitiatieve er al zij i de brache die MKB oderemers kue odersteue i het vide va klate, het geerere va salesleads of het vide va samewerkigsparters. Verbeterig e afstemme va het aabod op de klatvraag Het vide va samewerkigsparters Praktische odersteuig ACHTERHOEK DUURZAAM VERBOUWEN Wilt u uw cocurretiepositie versterke e daarmee uw toekomst veilig stelle? Uw klate hechte aa comfortabele, eergiezuiige woige of betaalbare, waardevaste huisvestig. Ispele op de behoefte om de huisvestig te verbetere creëert ieuwe marktkase. Achterhoek Duurzaam Verbouwe werkt same met marktpartije om deze markt oder het motto verduursaam i bewegig te brege. Met Achterhoek Duurzaam Verbouwe kut u als adviseur, bouwer, istallateur of oderaaemer uit de Achterhoek: samewerkigsparters vide, gericht de markt beadere, ieuwe projecte starte. SAMENWERKINGSPARTNERS VINDEN Zowel via de bijeekomste die wij orgaisere, als via oze website kut u samewerkigsparters vide om eergiebesparig e verduurzamig itegraal op te pakke. Op het ladkaartje op www. verduursaam.l ziet u waar oze deelemers gevestigd zij e vidt u cotactiformatie. Tijdes oze bijeekomste brege wij u met adere bedrijve uit de Achterhoek i cotact. Gericht de markt beadere Deelemers die ee itetieverklarig hebbe geteked, krijge ruimte op oze website e odersteuig bij voorlichtig e promotie, waardoor klate u wete te vide. U werkt same aa het otwikkele va de markt, waarbij de ieuwste keis op het gebied va duurzaamheid, klatgerichtheid e marketig uitgebreid aa de orde komt. Daaraast kut u meedoe aa workshops, maakt u gebruik va de voordele va ketesamewerkig e wordt u costat geïformeerd over de laatste otwikkelige. NIEUWE PROJECTEN STARTEN Vauit oze cotacte met corporaties, gemeete, de provicie e regioale orgaisaties iitiëre e odersteue wij ieuwe eergiebesparigs- e verduurzamigsprojecte, met ame voor particuliere woigeigeare. Bij de projecte die wij activere betrekke wij de deelemers aa Achterhoek Duurzaam Verbouwe. OVER ACHTERHOEK DUURZAAM VERBOUWEN Bouw- e istallatiebedrijve, leveraciers e adviseurs die marktkase zie i duurzaamheid e eergiebesparig kue zich aasluite bij het etwerk va Stichtig Achterhoek Duurzaam Verbouwe. Deelemers zulle otdekke dat hu orderportefeuille groeit, aarmate ze de particuliere markt beter lere kee. Het zal teves leide tot ee effectieve diestverleig. Voor 350 per jaar profiteert u va oze expertise e cotacte. Website Mail Telefoo (0900) BESPAARNU.NL Wilt u als lokale uitvoerede partij eevoudig ieuwe leads otvage? Met bespaaru.l krijgt u: izicht i de eergielabels e mogelijkhede voor verbeterig va woige i uw regio, cocrete leads voor de uitvoerig va eergiebesparede maatregele i woige. INZICHT IN ENERGIELABELS EN MOGELIJKHEDEN VOOR VERBETERING Bespaaru.l heeft woigdata verzameld va woige i heel Nederlad e deze data laagdrempelig toegakelijk gemaakt voor woigeigeare. De applicatie moet eigeare gaa verleide om met hu eigedom te spele. Door maatregele aa te vike kue ze besparige berekee e i éé oogopslag zie met welke maatregele ze wat kue bereike. U kut deze data als bouwer of istallateur ook bekijke e zo direct zie bij welke woige i uw regio mogelijk werk voor u te doe is. CONCRETE LEADS De volgede stap die we gaa make is de toevoegig va ee checkbox, waarmee de eigeaar ka aageve of er iteresse is i ee offerte voor die werkzaamhede. Op het momet dat wij zij aavraag voor ee offerte i os bezit hebbe, zette we deze door aar de bij os aageslote uitvoerede bedrijve i die wooplaats of regio. I de toekomst wille we daar ee review-methodiek aahage, zodat woigeigeare de uitvoerede partij direct a de werkzaamhede kue beoordele. Deze gegeves worde da voor iederee zichtbaar. Partije met ee hoge klattevredeheid kue op die maier op meer opdrachte rekee. OVER BESPAARNU.NL 1 jauari 2015 otvage alle woigeigeare ee brief va de overheid met daari het basis-eergielabel va hu woig, dat is gebaseerd op het bouwjaar va de woig. Woigeigeare kue vervolges met behulp va (commerciële) webapplicaties hu idicatieve eergielabel achterhale. Bijvoorbeeld door aa te vike dat ze ee ieuwe ketel hebbe, of dubbel glas. Bespaaru.l is zo web-applicatie e we verwachte dat het gebruik erva door de ieuwe wet- e regelgevig op het gebied va eergielabelig wordt geboost. Deze boost zal mede worde versterkt door samewerkige met ladelijk werkede koepelorgaisaties va makelaars, huizewebsites e taxatie (validatie) bureaus. De otwikkelig va Bespaar.u is og i volle gag, maar u kut zich u al (gratis e zoder vaste jaarlijkse koste) via aamelde om u als uitvoerede partij bij Bespaaru.l aa te sluite. Website Mail Telefoo GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 29

16 BOUWTRANSPARANT 2.0 Wilt u oafhakelijk bewijs dat u het best mogelijke resultaat boekt voor uw opdrachtgever? Late zie dat u levert wat u belooft, zodat uw opdrachtgever zeker weet dat hij bij u goed zit? BouwTrasparat 2.0 is ee methodiek waarmee u als bouwer, istallateur, architect of oderaaemer: izicht krijgt i de daadwerkelijke prestaties va oder adere de eergiehuishoudig i de woig, zich kut oderscheide op kwaliteit, keis opdoet, zodat u (obewuste) foute i uw projecte kut voorkome, de basis heeft om ee (verzekerde) prestatiegaratie af te geve aa uw opdrachtgever. INZICHT IN DE DAADWERKELIJKE PRESTATIES BouwTrasparat is de eige methode die iet allee kijkt aar wat er i de woig aawezig is, maar ook aar of het werkt. Isolatie- e luchtdichtigsmateriale e vetilatiesysteme kue bijvoorbeeld wel aawezig zij, maar werkt het ook (og) zoals het bedoeld is? Welke schades zij vermede of kue zich op termij gaa voordoe? U voorkomt verrassige achteraf e de woolaste lope daardoor iet oodig hoog op. U ONDERSCHEIDEN OP KWALITEIT Met ee BouwTrasparat-metig wordt de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteit va u als vakma zichtbaar gemaakt, waarmee u zich (eidelijk) kut oderscheide. VEELGEMAAKTE FOUTEN VOORKOMEN De metige die BouwTrasparat verricht levere ee schat aa iformatie op. We toetse ook op de meest voorkomede gebreke, die meestal zij otstaa door obewuste obekwaamheid. Dit betreft ee pragmatische, visueel georiëteerde e herkebare rapportage met oderschrift goed of fout e mogelijk gevolg. U kut met die keis gelijksoortige foute i uw projecte vroegtijdig herkee e voorkome e daarmee de kwaliteit va uw werk verhoge e schadeposte vermidere. EEN (VERZEKERDE) PRESTATIEGARANTIE AFGEVEN Doordat de werkelijke prestaties zichtbaar worde op het gebied va eergie, comfort, gezodheid e oderhoud, ka met BouwTrasparat 2.0 ee prestatiegaratie worde afgegeve. OVER BOUWTRANSPARANT De Eergiesprog maakt voor de oderbouwig va subsidiebeslissige gebruik va BouwTrasparat 2.0. Koppe Vast- Goed is ames de Eergiesprog de projectleider va de doorotwikkelig va BouwTrasparat 2.0. De website va BouwTrasparat wordt door het Serviceput Duurzame Eergie beschikbaar gesteld, i opdracht va de provicie Noord-Hollad e Eergiesprog. BUILDUPSKILLS Oderzoek heeft uitgeweze dat iedere vakma (MBO-iveau) bijscholig odig heeft. Dit is odig om i de abije toekomst de verwachte duurzame kwaliteit te levere. Weet u welke bijscholig u odig heeft, waar u die bijscholig kut vide e wat u deze kost? BuildUpSkills heeft a ee uitgebreide aalyse beroepsbeelde opgesteld, waarmee u zich kut oriëtere op de toekomst. Elk beroepsbeeld geeft atwoord op 4 vrage: Welke vakmese zij odig om de toekomstige producte e dieste te otwikkele e te realisere? Welke bijscholig is beschikbaar? Welke ivesterig is odig om goed beslage te ijs te kome? Welke odersteuig is er vauit de diverse sectore beschikbaar? WAT IS DE IMPACT VAN DE VERANDERINGEN? Door de Europese eergiedoelstellige voor 2020 eemt de verduurzamig va de gebouwde omgevig i de komede zeve jaar ee grote vlucht. Deze otwikkelig gaat had i had met ee sel groeied aabod aa iovaties e ieuwe producte, die deze verduurzamig mogelijk make. Dek aa lage temperatuur verwarmig, a-isolatie, zoeboilers, warmtepompe. Niet allee beteket dat, dat keis odig is voor het toepasse va deze techieke. Al deze techieke moete ook samewerke. U kut bijvoorbeeld iet meer allee kijke aar de werkig va de ketel, u moet ook wete hoe die ketel werkt i combiatie met adere oplossige e techieke i de woig. Dat beteket dat samewerkig e respect voor adermas vakmaschap cruciaal is om kwaliteit e ee goede service te levere aa de klat. Daar komt bij dat de techieke igewikkelder worde. Diepgaade keis hebbe va alles is omogelijk, u zult keuzes moete make. Waari ga ik me als bouwer, istallateur of oderaaemer specialisere, met wie ga ik samewerke? E hoe veradert dat mij bedrijfsproces? BuildUpSkills geeft u ee beeld va de beroepsspecialisaties e de ieuwe beroepe die odig zij om eergie eutrale woige te realisere e helpt u op weg om de beodigde veraderig te realisere. OVER BUILDUPSKILLS BuildUpSkills is opgericht door ee cosortium va partije uit de bouw- e istallatiesector: OTIB (pevoerder), ISSO, SBR, Fudeo, Keteq, Hibi e MBO-Dieste. Website Mail Telefoo CONSUMENTGERICHT RENOVEREN Wilt u als lid va ee projectteam bij het reovere va woige ook: meer tevrede klate, mider faalkoste, betere resultate, hogere kwaliteit, meer plezier? Cosumetgericht Reovere helpt u met uw bewoerscommuicatie e zorgt er als Team & LEAN expert voor dat u optimaal samewerkt e de bewoer cetraal blijft staa. HULP BIJ BEWONERSCOMMUNICATIE Wij helpe u om de wese e probleme va uw klate i kaart te brege, bewoers te iformere, probleme te odervage e de klatgerichtheid te bevordere. Same met u otwikkele wij ee compleet commuicatiepla. Oze focus ligt op modelige commuicatie. We gaa echt bij de bewoers lags om hu behoefte te peile e gedurede het project de verwachtige te maage e direct werk te make va evetuele klachte. Doordat wij werke voor verschillede corporaties e bouwbedrijve e ruime ervarig hebbe, kue wij zegge dat keis va de sociale kaart ee must is, eveals eige techische keis e orgaisatorisch talet. Oze projectcosulete worde door os geselecteerd, opgeleid e begeleid. OPTIMALE SAMENWERKING OP BASIS VAN TEAM & LEAN Het biede va kwaliteit, het optimalisere va het proces e het reducere va verspillige zij de basis voor ee tevrede klat. Vauit de klatwaarde bepale we daarom door middel va de LEAN methode same met het hele projectteam wat oodzakelijk is om de reovatie te late slage. We kijke aar de kwaliteit, het proces (rolverdelig/ commuicatie), de werkzaamhede e de prijs. Daaraast fugere wij als reovatiecoach. We staa aast het projectteam e houde het team scherp. Wat zij de visies e doele, hoe kue we deze op elkaar afstemme e gezamelijk het project tot ee goed eide brege? OVER CONSUMENTGERICHT RENOVEREN Met Cosumetgericht Reovere advisere e odersteue wij projectteams va cosortia bij het klatgericht reovere va woige. Als reovatiecoach zorge wij er door middel va verschillede sessies e gesprekke voor dat het projectteam de bewoer cetraal blijft stelle e dat de processe costat verbeterd worde. Daaraast zette wij projectcosulete i die het gezicht zij voor de bewoers e de commuicatie met de bewoers oppakke. Website Mail Telefoo DATABASEMARKETING VOOR ENERGIEBESPARING (ENERGIE NETWERK EN) Wilt u gerichte verkoopcampages voere die daardoor veel meer cocrete opdrachte oplevere? Dat ka met databasemarketig (DBM) voor eergiebesparig. DBM maakt op basis va woigtypologieë e cosumeteigeschappe ee uitgebreide aalyse va de te beadere doelgroep. Zo kut u: (voor)selecties make va te beadere strate, buurte, wijke e doelgroepe, uw aabod afstemme op de behoefte va de doelgroep, uw taalgebruik e de i te zette middele afstemme op de behoefte va de doelgroep, lagdurige relaties opbouwe waardoor vervolgacties mogelijk zij. (VOOR)SELECTIES MAKEN Als u weet welke specifieke diest of welk product u oder de aadacht wilt brege oderzoeke wij voor u welk deel va uw doelgroep u hiervoor kut iteressere. Zo voorkomt u dat u mese beadert die uw oplossig iet odig hebbe, bijvoorbeeld omdat deze i hu woig gee toegevoegde waarde biedt. Of mese die iet geïteresseerd zij i uw oplossig, omdat zij op zoek zij aar iets aders. UW AANBOD AFSTEMMEN OP DE DOELGROEP Heeft u verschillede dieste of producte die u oder de aadacht wilt brege? Da oderzoeke wij voor u welk deel va uw doelgroep waarvoor te iteressere is, zodat u iederee die u beadert ee op zij iteresses e behoefte afgestemd aabod doet. UW TAALGEBRUIK EN MIDDELEN AFSTEMMEN OP DE DOELGROEP Bij de ee wekt u de iteresse met ee oplossig die ee besparig oplevert va 25 per maad, terwijl de ader geïteresseerd raakt va ee redemet va 6%. E de ee komt graag aar ee iformatiebijeekomst, terwijl de ader actie odereemt a ee . Wij zorge ervoor dat u weet met welke boodschap e via welk middel u uw doelgroep het meest effectief bereikt. LANGDURIGE RELATIES OPBOUWEN Met databasemarketig (DBM) voor eergiebesparig bouwt u aa ee klatrelatiesysteem, waari u precies ziet wie u waeer e met welk aabod heeft beaderd e of daar opdrachte uit zij voorgekome. Dit geeft u izicht i wat wel heeft gewerkt e wat iet, e welke mogelijkhede dit biedt voor vervolgacties i de toekomst. OVER DBM VOOR ENERGIEBESPARING DBM voor eergiebesparig is ee iteretapplicatie die tot stad is gekome i samewerkig tusse Eergie Netwerk EN e Tagram Advies & Oderzoek. Website / Mail Telefoo Website Mail Telefoo GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 31

17 DNA IN DE BOUW E.NU (STICHTING KIEN) ENERGIECAFÉ NEDERLAND ENERGIESCAN.NU Durft u uw traditioele maier va bouwe om te gooie? Woige te realisere die og maar 10% va de huidige eergie verbruike of zelfs meer eergie opwekke da odig is voor eige gebruik? Bij DNA i de bouw (regio Arhem-Nijmege) vorme we scrum teams die otstaa uit de bedrijve die zij aageslote bij oze vereigig. Deze scrumteams, bestaade uit 6-8 mese, make huize i 3 weke eergieeutraal. Het scrumteam is opgebouwd uit ee architect (of bouwkudige), plavoorbereider, istallateur, timmerma, loodgieter, tegelzetter, stukadoor, et cetera. Met DNA i de bouw kut u: samewerkigsparters vide, ieuwe opdrachte biehale, totaaloplossige biede, keis dele. SAMENWERKINGSPARTNERS VINDEN Als u zich aameldt bij oze vereigig kijke wij met welke adere bedrijve u ee scrumteam kut vorme. Wij odersteue u vervolges ook i het traject om dat team te vorme. NIEUWE OPDRACHTEN BINNENHALEN Wij hebbe auwe bade met de Stadsregio e gemeete i de omgevig va Arhem e Nijmege, wat ook de rede is dat wij regioaal wille werke. Via die weg e oze eige site krijge wij ieuwe opdrachte, die we doorzette aar de scrumteams. TOTAALOPLOSSINGEN BIEDEN De architect (of bouwkudige) e plavoorbereider make same via morfologisch otwerp (same met de bewoer) ee pla. Hetzelfde team voert dat pla vervolges drie maade later (aavraag bouwverguig) uit. Ieder lid va het team is aaspreekbaar e we werke slagvaardig same zoder poespas. Op die maier biede we ee totaaloplossig e zorge we voor hoge kwaliteit. KENNIS DELEN DNA-lede kome iedere doderdag bij elkaar om bie de regio met experts same ieuwe ideeë te otwikkele. Doordat wij i het PassREg project samewerke met 14 regio s i de EU hebbe wij veel keis over bija eergieeutraal bouwe (BEN), passiefhuis e bijbehorede istallaties. Deze keis dele wij graag met u via de Europese PassREg site ( Daaraast orgaisere we eveemete om i de regio meer aadacht te vrage voor aders bouwe. OVER DNA IN DE BOUW DNA staat voor De Nieuwe Aapak i de bouw. DNA i de bouw wil het voortouw eme op weg aar ee eergieeutrale, duurzame, leefbare regio Arhem-Nijmege e daarbuite. Het ka! Wilt u ook ee eide make aa die twijfel bij particuliere over of ze u ee aaemer, istallateur of dakdekker moete ischakele? Ze ee itegraal advies e ee aatrekkelijke balas biede tusse koste e bate? Zodat u ze echt verder helpt met comfortabel woe e slim omgaa met eergie? Meld u da aa bij E.u. E.u is ee platform voor keteitegrale samewerkig i de bouw. We dele keis e ervarig e zij wegwijzer voor opdrachtgevers aar duurzame etwerke. Met E.u kut u als architect, adviseur, bouwer, istallateur of oderaaemer: samewerkigsparters vide i uw regio, als collectief uw etwerk, keis e expertise verbrede. SAMENWERKINGSPARTNERS VINDEN IN UW REGIO Twee zie meer da éé. Werke met ee collectief va E.u beteket verder kijke da ee pv-paeel of boiler. Het beteket kijke aar het totaalbeeld: comfortabel woe, slim omgaa met eergie e same werke aa ee oplossig die schoo, logisch e wistgeved is. Op oze website vidt u de aageslote collectieve op de kaart va Nederlad. Neem cotact op met ee va die bestaade collectieve of stuur os ee voor advies bij u i de buurt. ALS COLLECTIEF UW NETWERK, KENNIS EN EXPERTISE VERBREDEN Heeft u de partije bij elkaar e wilt u ee collectief gaa vorme, da helpe wij u graag verder. Wij beschikke over de keis e ervarig om ee succesvolle samewerkig op te zette. Dek aa modelcotracte, voorbeelde va busiess plae e blauwdrukke, é complete leertrajecte die u gezamelijk doorloopt. Wij kue u ook advisere e odersteue bij het mobilisere va de markt, bijvoorbeeld met behulp va iformatieavode. E.u verbidt u als collectief daaraast met braches, overhede, oderemers e opdrachtgevers, zodat u via die weg ieuwe opdrachte kut geerere. OVER E.NU E.u is ee wegwijzer aar beweze bouwteams die eri slage om aders e slimmer same te werke e zich izette voor schoe, efficiëte, duurzame bouw. E.u verbidt deze clusters met leiders, oderemers, verkeers, avoturiers e sceptici, die ieuwe maiere zoeke om succesvol same te werke. Stichtig Kie is ee strategisch parter va E.u. I opdracht va E.u helpt de stichtig regioale oderemers om tot samewerkigsverbade te kome. Website e Mail e Telefoo Zoekt u aar ee maier om particuliere te ethousiasmere voor de verduurzamig va hu woig? Eergiecafé Nederlad is zeer ervare i het orgaisere e begeleide va campages voor eergiebesparig. Met Eergiecafé Nederlad kut u als bouwer, istallateur of oderaaemer: idividueel advies krijge bij de orgaisatie va ee iformatieavod, als collectief uw promotiecampage aa os uitbestede. ADVIES BIJ DE ORGANISATIE VAN EEN INFORMATIEAVOND Het eergiecafé bregt eergiebesparig e duurzame eergie tot leve. Hiervoor gebruike wij ee aatal praktische oderdele, zoals voorlichtig, ee quiz, het eergiehuis e presetaties va u als aabieder. Wij advisere u graag bij de orgaisatie va uw eige iformatieavod. Wij geve u vauit oze jarelage ervarig tips om uw avod tot ee succes te make e de promotie e orgaisatie va de avod ligt bij uzelf. Op deze maier kost het u weliswaar zelf meer tijd, maar heeft u aa os mider koste. UW PROMOTIECAMPAGNE AAN ONS UITBESTEDEN Wij kue uw bijeekomst ook op maat make. Dek aa ee iformatiebijeekomst, ee markt met verschillede aabieders va eergiebesparede e duurzame producte, of ee themabijeekomst, bijvoorbeeld over isolatie of zoe-eergie. De grootte ka variëre. Wij hebbe ervarig met bijeekomste va 20 bezoekers tot meer da We kue da, same met u, ook de gehele promotie e commuicatie va de bijeekomst verzorge, bijvoorbeeld met databasemarketig. Hetzelfde geldt voor de opvolgig, bijvoorbeeld met ee offerteservice. OVER ENERGIECAFÉ NEDERLAND Eergiecafé Nederlad geeft ladelijk ivullig aa voorlichtigsactiviteite over eergie, eergiebesparig, woocomfort e duurzaamheid. Sids 2010 hebbe we meer da 80 eergiecafés, bijeekomste e besparigscampages vormgegeve. Website Mail Telefoo Waarop ka uw opdrachtgever eergie bespare i zij of haar woig? Met de Eergiesca maakt u het direct izichtelijk. U kut de Eergiesca als bouwer, istallateur of architect izette: om ee eerste beeld te krijge va de eergiebesparigsmogelijkhede, als acquisitietool op uw eige website. EEN EERSTE BEELD VAN ENERGIEBESPARINGS- MOGELIJKHEDEN Om uw opdrachtgever ee eerste beeld te geve va de mogelijke eergiebesparige kut u gebruik make va oze oafhakelijke Eergiesca. Als u olie oze vragelijst ivult brege wij het huidige verbruik e de bijbehorede koste i kaart. Op basis va die gegeves berekee wij hoeveel uw opdrachtgever op welke maier ka bespare. Zoals op verlichtig, isolatie e verwarmig. Deze iformatie otvagt u bie 3 werkdage va os i ee . De koste per sca bedrage 30, iclusief BTW. ACQUISITIETOOL OP UW EIGEN WEBSITE U kut de Eergiesca ook op uw eige website plaatse. De uitstralig va de sca e de ihoud stemme we da volledig op uw wese af. Zo kut u bijvoorbeeld als istallateur ee op de istallaties afgestemde vragelijst gebruike. De Eergiesca is da ee directe service va u aa uw (potetiële) klate e levert u mogelijk ieuwe opdrachte op. De koste voor het plaatse va de Eergiesca op uw eige site zij afhakelijk va uw specifieke wese. OVER ENERGIESCAN.NU Met de Eergiesca wille wij iederee de mogelijkheid geve om izicht te krijge i besparigsmogelijkhede. De Eergiesca is laagdrempelig door de lage koste e doordat de sca 24/7 olie ka worde igevuld. De sca staat sids jauari olie. Imiddels zij ogeveer 160 scas uitgevoerd. Website Mail Telefoo Website Mail Telefoo GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 33

18 EURBANLAB EZIE KLEUR UW GEMEENTE GROEN MARKTPLAATS DUURZAAM BOUWEN Heeft u als bouwer, architect of igeieur iets ieuws te biede? Ee Moet u bewoers overtuige dat het verduurzame va hu woig Wilt u met de bewoers e bedrijve i uw gemeete i cotact Wilt u meer aamsbekedheid opbouwe i de regio Rijmod e techische of procesmatige iovatie die u graag bij adere bedrijve, voordeel oplevert? kome over eergiebesparig? makkelijker i cotact kome met potetiële klate e samewerkigsparters? gemeete of corporaties aa de ma bregt? Of zóekt u juist aar duurzame oplossige voor uw specifieke project? De gratis webbased applicatie Ezie geeft sel e eevoudig izicht i Kleur uw Gemeete Groe richt zich op het eergiezuiiger make het huidige eergieverbruik, uitgedrukt i euro s. Ezie maakt voor u e va bestaade particuliere woige. Het is ee aapak met gemeete, Met de Marktplaats Duurzaam Bouwe kut u als adviseur (EPA, Eurbalab zet zich i voor de verspreidig e versellig va duurzame de bewoer cocreet: burgers, bedrijve e itermediaire orgaisaties. MVO, bouwkudig, istallaties) of als aaemer, istallateur, lood- iovaties i bouwprojecte bie Nederlad e Europa. Eur- welke istallatietechische e bouwkudige mogelijkhede er zij gieter, schilder of adere verwerker uit de regio Rijmod: balab odersteut u i het: voor eergiebesparig, Door mee te doe met Kleur uw Gemeete Groe kut u als bouwer, uw bedrijf profilere, izichtelijk make va de impact va uw duurzame oplossig, welke eergiebesparig de bewoer ka realisere door zij istallateur of oderaaemer: cocrete ieuwe opdrachte biehale, opbouwe va vertrouwe i uw iovatie, gebruiksgedrag aa te passe. samewerkigsparters vide, duurzame samewerkigsparters vide. biehale va opdrachte, i gesprek kome met geïteresseerde woigeigeare, verbetere va uw producte of dieste. Zo wete u e de bewoer direct met welke maatregele u het beste oderdeel uitmake va ee gerichte, lokale aapak. PROFILEREN EN CONCRETE NIEUWE OPDRACHTEN resultaat geboekt i zij of haar specifieke situatie. É kut u hem of BINNEN HALEN DE IMPACT VAN, EN HET VERTROUWEN IN, UW DUURZAME haar advisere over het gebruik va de woig e de aawezige apparate. SAMENWERKINGSPARTNERS VINDEN De Marktplaats Duurzaam Bouwe helpt particuliere bij het selecte- OPLOSSING Kleur uw Gemeete Groe wil het eergie bespare met ee gestrucre va de beste e de meest efficiëte (totaal-) oplossige. Idivi- Iovatieve oplossige worde veelal iet (sel geoeg) breed toegepast tureerde aapak bij particuliere woigeigeare op de kaart te zette. duele particuliere of collectieve va bewoers krijge va de Markt- vawege ozekerhede over de impact erva, i combiatie INSTALLATIETECHNISCHE EN BOUWKUNDIGE Dat begit met ee ivetarisatie: via de website oafhakelijk e deskudig advies voor het verduurzame va met de verwachtig va hogere ivesterigskoste e lagere terugverdietijde. MOGELIJKHEDEN atlas.l krijgt iederee ee beeld va de idicatieve e gecertificeerde hu woig. Zodra zij besluite maatregele uit te wille voere, zoals Eurbalab heeft ee systematische e weteschappelijk Op start u direct met het ivoere va de relevate eergielabels va de woige i de omgevig. Op eevoudige wijze het aabrege va vloerisolatie of het plaatse va ee ieuwe ketel, oderbouwde beoordeligsmethode otwikkeld die izicht geeft i de gegeves over de eigeschappe va de woig e het gedrag va kue woigeigeare de woiggegeves aapasse om het vrage wij aageslote oderemers ee offerte uit te brege voor impact e de potetie va duurzame iovaties (producte, techologieë, de gebruiker. U begit met ee paar eevoudige stappe e kut de idicatieve eergielabel actueel te make. Dit levert i 90% va de die werkzaamhede. dieste e systeme). Zo otstaat meer vertrouwe i deze gegeves vervolges zo auwkeurig ivoere als u zelf wilt. Zo krijgt gevalle ee betrouwbaar resultaat. iovatieve oplossige. u ee steeds betere voorspellig va het werkelijke eergiegebruik. Door u aa te melde bij de Marktplaats Duurzaam Bouwe komt u Door te variëre met de ivoer ziet u welke istallatietechische e Vervolges worde, op basis va dit eergielabel e adere criteria, met foto, bedrijfslogo e omschrijvig op oze website te staa, zodat MEER OPDRACHTEN BINNENHALEN bouwkudige mogelijkhede er zij voor eergiebesparig. strate of wijke gekoze waari woigeigeare actief worde beaderd. u gevode kut worde door potetiële klate. Waeer wij u Als uw iovatie ee hoge impact heeft op duurzaamheid e potetie Deze woigeigeare krijge allemaal ee digitaal Woig- vrage ee offerte uit te brege voor ee project kut u ee cocrete heeft om toegepast te worde i adere projecte of regio s, verspreidt Om het u e de bewoer og makkelijker te make e de resultate dossier ( dat is gekoppeld aa de eergiela- ieuwe opdracht biehale. Eurbalab uw succes i ee atioaal e Europees etwerk. og auwkeuriger, ka ee specialist de woig ook vooraf ivoere, belatlas e de aageslote aabieders. Als er cocrete iteresse is, Ook geve we u de mogelijkheid om te advertere op de Eurbalab zodat de bewoer allee zij eige gebruiksprofiel hoeft i te voere. worde bewoers geholpe om, via Meer Met Mider, i cotact te DUURZAME SAMENWERKINGSPARTNERS VINDEN website. Daaraast bregt Eurbalab uw iovatie gericht oder de Ook kue wij uw specifieke reovatiepakket(te) i Ezie zette, zodat kome met kwalitatieve aabieders e om same, als collectief, eer- I de uitvoerig ket verduurzamig va woige og vele drempels aadacht bij afemers va duurzame iovaties (zoals gemeete e het effect direct zichtbaar wordt e de bewoer door middel va giebesparede maatregele te treffe. e belemmerige. Zo wordt werkelijke verduurzamig pas gereali- woigcorporaties), waeer zij op zoek zij aar ee duurzame oplossig de uieke aalysemodule cocrete besparigstips op maat krijgt. seerd bij auwe samewerkig tusse de verschillede disciplies. e uw iovatie daaraa ka bijdrage. Zo helpe we u meer Door al i ee vroeg stadium actief betrokke te zij bij Kleur uw Ge- Wij stimulere bedrijve om i collectieve same te werke e het opdrachte te geerere. ENERGIEBESPARINGSMOGELIJKHEDEN DOOR ANDER meete Groe komt u i cotact met uw gemeete, burgers, adere gemeeschappelijk belag voorop te stelle. Via de Marktplaats brege GEBRUIK bedrijve e itermediaire orgaisaties. Zo kut u mogelijk collectieve wij lokale partije met elkaar i cotact om duurzame samewer- VERBETEREN VAN UW PRODUCTEN OF DIENSTEN Aders da adere applicaties houdt Ezie rekeig met het gedrag vorme of gezamelijke aabiedige samestelle voor particuliere kige aa te gaa. Heeft u zelf gee iovatie die u verder wilt verspreide, maar bet u va de bewoer. Welke apparate bevide zich i de woig e hoe woigeigeare. juist op zoek aar ee duurzame oplossig voor uw specifieke project? worde deze gebruikt? Is de bewoer overdag thuis of iet, hoe vaak OVER DE MARKPLAATS DUURZAAM BOUWEN Eurbalab heeft ee uitgebreide, Egelstalige keisbibliotheek staat de wasdroger aa, hoe hoog staat de thermostaat? IN GESPREK KOMEN MET GEÏNTERESSEERDE De Stichtig Marktplaats Duurzaam Bouwe is ee iitiatief va va duurzame iovaties op wijkiveau i Europa. De bibliotheek bevat WONINGEIGENAREN de gemeete va de Stadsregio Rotterdam e het Iovatie imiddels meer da 200 iovaties waar u ispiratie of keis uit Izicht i het gedrag va de bewoer geeft u ee realistischer beeld U kwalificeert zich i deze aapak door u aa te sluite bij Meer Met Cetrum Duurzaam Bouwe. De ambitie va de Marktplaats is op kut doe voor het verbetere va uw producte of dieste. va het mogelijke effect va uw oplossige. E biedt u hadvatte Mider. Kleur uw Gemeete Groe verwijst geïteresseerde bewoers het stimulere va de lokale ecoomie e ee duurzame versellig om de bewoer va ee gedege advies te voorzie i het gebruik da aar u door. Het Meer Met Mider Aabiederschap wordt gekoppeld teweeg brege voor gebouw e gebruiker i de regio. OVER EURBANLAB va de woig. Daarmee levert u extra service e toegevoegde waarde aa ee erkeigsregelig, dat als keurmerk gaat fugere i de We hebbe u ee paar hoderd huize e ee tietal VVE s Wij hebbe imiddels circa 15 assessmets uitgevoerd i Europa als opdrachtgever. markt. Bewoers hebbe daarmee extra zekerheid dat u staat voor geïvetariseerd, waar de komede tijd verduurzamig i gag e zulle de komede maade og 10 uitgebreide evaluaties uw deskudigheid e goede diestverleig. wordt gezet. gaa uitvoere. I Nederlad trekke ARCADIS, TNO e de Uiversiteit OVER EZIE Utrecht gezamelijk de verdere otwikkelig va Eurba- Ezie is de ideale tool om te helpe bij het verlage va het wer- OVER KLEUR UW GEMEENTE GROEN Website lab. Tot op hede zij er zo 20 Europese parters aageslote kelijke eergiegebruik. Ezie is otwikkeld door DPA Cauberg- Kleur uw Gemeete Groe is ee samewerkig tusse Mail bij Eurbalab. I het komede jaar breide wij het cosortium uit Huyge. Bouwed Nederlad, Meer Met Mider, Milieufederaties, Bouwgarat, Telefoo tot 40 parters, met idustriële bedrijve, projectotwikkelaars e de Duurzame Eergiekoepel, de stichtig Eergieke ivesteerders als belagrijkste doelgroepe. Website Regio e Rabo Nederlad. Mail Website Telefoo Website e Mail / Mail Telefoo Telefoo GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 35

19 MEER MET MINDER PLUGWISE RAAB S RENOVATIEHUIS RECREATE Ziet u veel kase i de markt voor eergiebesparig, maar zoekt u og aar maiere om i cotact te kome met potetiële klate? Het ladelijke etwerk Meer Met Mider helpt bedrijve die eergiebesparede maatregele uitvoere om beter zichtbaar te worde e biedt odersteuig om succesvol te operere. Door lid te worde va Meer Met Mider helpe wij u als bouwer, istallateur of oderaaemer om: beter vidbaar te worde, u te profilere als eergiebesparigsspecialist, samewerkigsparters te vide, makkelijker i gesprek te kome met geïteresseerde woigeigeare. Het resultaat: u haalt makkelijker ieuwe opdrachte bie. BETER VINDBAAR WORDEN Wij stimulere de vraag aar eergiebesparede maatregele door cosumete via verschillede kaale te wijze op de voordele va eergiebesparig. Daaraast bet u als Meer Met Mider-aabieder goed vidbaar e kut u gebruik make va oze olie hulpmiddele e promotiemateriale. U maakt daaraast deel uit va het etwerk va Meer Met Mider-bedrijve, die elkaar ischakele bij opdrachte. U PROFILEREN ALS ENERGIEBESPARINGSSPECIALIST Het Meer Met Mider Aabiederschap wordt biekort gekoppeld aa ee erkeigsregelig, dat als keurmerk gaat fugere i de markt. Klate hebbe daarmee extra zekerheid dat u staat voor uw deskudigheid. Wij biede u daaraast opleidige op het gebied va klatbeaderig, adviserig e samewerkig, zodat u uw rol als specialist optimaal kut vervulle. SAMENWERKINGSPARTNERS VINDEN We orgaisere regelmatig workshops e etwerkbijeekomste i het lad, met als doel u te helpe parters te vide, zodat u maatwerk kut aabiede aa woigeigeare. MAKKELIJKER IN GESPREK KOMEN MET GEÏNTERESSEERDE WONINGEIGENAREN Meer Met Mider biedt u ee aatal hadige tools die het u gemakkelijk make om klate te werve e met klate te commuicere. Zoals het Woigdossier, dat woigeigeare kue gebruike om maatwerkadvies, Eergielabel e offertes voor eergiebesparede maatregele op te vrage bij Meer Met Mider-aabieders. Of de Eergiesubsidiewijzer. Met deze tool kut u voor elke provicie e gemeete agaa welke subsidiemaatregele e fiacierigsmogelijkhede er zij op het gebied va eergiebesparig. Zo kut u uw klat hierover optimaal advisere. OVER MEER MET MINDER Meer Met Mider is ee gezamelijk iitiatief va de Rijksoverheid, bouw-, istallatie- e eergiebedrijve. Er zij imiddels meer da 500 Meer Met Mider-aabieders actief. Wilt u particuliere helpe om actueel e auwkeurig izicht te krijge i het eergieverbruik i hu woig? Dat ka met Plugwise. Plugwise geeft izicht i het eergieverbruik e helpt uw klat om i korte tijd de eergierekeig te verlage. Met Plugwise realiseert u volledige cotrole e ee obezorgd, duurzaam e betaalbaar huishoude, zoder dat uw klat hier zelf iets voor hoeft te doe. Met Plugwise kut u: als bouwer of istallateur sel izicht krijge i de mogelijkhede voor eergiebesparig, als bouwer ee ervare istallateur vide voor de istallatie va ee Plugwise systeem, als istallateur ieuwe opdrachte biehale e projecte uitvoere via Plugwise. SNEL INZICHT IN DE MOGELIJKHEDEN VOOR ENERGIEBESPARING Plugwise registreert het totale eergieverbruik via de slimme elektriciteitsmeter i de meterkast, é het eergieverbruik per apparaat. Als bouwer of istallateur heeft u zo sel izicht i de mogelijkhede voor eergiebesparig. Via de Plugwise software e mobiele applicatie krijgt uw klat vervolges iet allee izicht i het totale eergieverbruik, maar ka hij of zij ook actie odereme door apparatuur automatisch of hadmatig i- e uit te schakele. Izicht i temperatuur e de luchtvochtigheid maakt cotrole over het bieklimaat va de woig mogelijk. De Plugwise solar app biedt izicht i de prestaties va de bij uw klat geplaatste zoepaele, eveals het fiaciële redemet va deze duurzame ivesterig. Het Plugwise systeem is modulair toepasbaar e eevoudig te implemetere tege lage koste. Bovedie verhoogt het systeem wooe werkcomfort door eergiebesparig e de behoefte va uw klat feilloos te itegrere. EEN ERVAREN INSTALLATEUR VINDEN Voor ee aatal producte is istallatie door ee gecertificeerde istallateur vereist. Via Plugwise vidt u er ee die dit voor u ka doe. NIEUWE OPDRACHTEN BINNENHALEN VIA PLUGWISE Wilt u als istallateur gaa werke met Plugwise? Neem da cotact met os op via oderstaade cotactgegeves. OVER PLUGWISE Plugwise otwerpt, otwikkelt e produceert sids 2006 draadloze eergie maagemet- e cotrole systeme. Doel: de gebouw efficiëtie e duurzaamheid vergrote. Wij beschikke over ee volledig geautomatiseerde hightech productie i Eidhove, werke same met diverse iteratioale distribiteurs e zij imiddels gevestigd i Duitslad e Australië. Wilt u als bouwer sel e overzichtelijk izicht i de mogelijkhede voor eergiebesparig bij reovatie va ee idividuele woig? Bie het budget va uw opdrachtgever? Dat ka met Raab s Reovatiehuis. De gratis olie tool Raab s Reovatiehuis helpt u om: ee totaaladvies op te stelle, ee gedege advies te presetere aa uw opdrachtgever, gericht i te kope. EEN TOTAALADVIES OPSTELLEN Zodra u het huidige eergielabel va de woig va uw opdrachtgever heeft bepaald, kut u met Raab s Reovatiehuis spelederwijs bepale welke labelsprog voor uw opdrachtgever reëel haalbaar is. Daara geeft de tool u de mogelijkhede voor materialisatie voor het a-isolere va de vloer, de gevel e het dak e worde de materiaalkoste izichtelijk. De tool kijkt ook aar het opwaardere va de ketel, de boiler e het glas e of er fiacierigs- e subsidieregelige va toepassig zij. EEN GEDEGEN ADVIES PRESENTEREN Raab s Reovatiehuis geeft u sel e overzichtelijk atwoord op wat haalbaar is bie het beschikbare budget. Zo kut u uw opdrachtgever ee gedege advies presetere. Doordat de tool ee materiale wizzard bevat die specifiek aageeft welke materiale u odig heeft om uw doelstellig te behale, kue we garadere dat u de labeldoelstellig daadwerkelijk haalt. Uiek daarbij is dat wij met Greeworks ee duidelijk herkebaar assortimet groee producte aabiede. Zo kut u bewust kieze voor duurzame producte, die zeker iet altijd duurder zij da traditioele producte! GERICHT INKOPEN Doordat de tool zo specifiek is over de beodigde materiale kut u ook heel gericht ikope. I totaal bevat de tool bijvoorbeeld tietalle type isolatiemateriaal voor het dak. Als u de woig wilt opwaardere aar A+ blijve daar echter maar 4 of 5 type va over. Zo weet u precies wat u i moet kope. U bet vervolges vrij i waar u dat doet. Gebruik va oze gratis tool verplicht u iet om ook bij os uw materiale af te eme. OVER RAAB S RENOVATIEHUIS Op dit momet kut u Raab s Reovatiehuis op oze website gebruike. We oderzoeke de mogelijkheid om de tool op uw eige website aa te biede, zodat u daarmee ook ieuwe klate aa kut trekke. Website Mail Telefoo Wilt u uw klate i de gelegeheid stelle om echt de juiste keuzes te make? Door ze letterlijk ee beeld te geve va wat ze krijge? De woigcofigurator e visualisatie apps va Recreate biede u als bouwer de mogelijkheid om: uw klat de woig zelf te late samestelle, het uiteidelijke resultaat va elke keuze vooraf i 3D te visualisere. De woigcofigurator e visualisatie apps toe de woig iet op ee plat scherm, zoals bij adere cofiguratore. Met behulp va augmeted e virtual reality ziet uw klat ee projectie va zij huis op schaal, i 3D. Zo kut u op of i de woig de belevig voor de eidgebruiker vergrote. Het resultaat: uw klat ka ee goede afwegig make, weet wat hij krijgt e eemt daardoor seller de beslissig om aa de slag te gaa. UW KLANT DE WONING ZELF LATEN SAMENSTELLEN Ee ieuwe, eergiezuiigere keuke of badkamer, ieuwe wade, ee ieuw dak. Zolag uw klat zich gee beeld ka vorme va de mogelijkhede e hoe dat eruit zal zie is het voor hem moeilijker om de koop door te hakke. Met de woigcofigurator va Recreate beschikt u als bouwer over uw eige catalogus, met opties die geschikt zij voor de betreffede woig. Zo ka uw klat spele met de mogelijkhede. Wel of gee dakkapel, ee douche e ee bad of allee ee douche, wel kastjes aa de muur of allee ee plak? HET UITEINDELIJKE RESULTAAT VAN ELKE KEUZE VOORAF IN 3D VISUALISEREN Door uw opties i de woigcofigurator op het kale huis te plaatse e de bijbehorede app te opee op uw smartphoe of tablet, verschijt op tafel ee schaalmodel va de woig i 3D. Zo ziet uw klat precies welke opties visueel welk effect hebbe. Door i 3D bijvoorbeeld de ieuwe gevel over de oude te legge, kut u er vauit alle hoeke aar kijke. Dat maakt het make va keuzes vele male makkelijker, omdat uw klat de ieuwe gevel al i 3D ka beleve. OVER RECREATE Recreate heeft de woigcofigurator e visualisatie apps otwikkeld voor bouwbedrijf BJW Woe e ka deze aapasse aar uw eise e wese. Website Mail Telefoo Website Website Mail Mail Telefoo Telefoo GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 37

20 REIMARKT REKENMODEL BENG2020 SAVE NEDERLAND SLIM WONEN MET ENERGIE Reimarkt is de eerste o- e offlie wikel i Nederlad waar particuliere duurzaam woe kue kope. Bij Reimarkt ligge kat e klare oplossige i de schappe, va dubbel glas tot otaloze woige, waarbij de particulier direct ziet wat ee oplossig kost e wat het oplevert. Met Reimarkt kut u als lokaal of regioaal opererede bouwer, istallateur, architect of igeieur: ieuwe opdrachte biehale, iput krijge om uw aabod te verbetere, ieuwe producte of dieste teste i de markt, koste bespare. NIEUWE OPDRACHTEN BINNENHALEN Door uw aabod via Reimarkt letterlijk i de schappe te legge (wikel e pop-up voorbeeldwoige) kue wij het sel aabiede aa de particulier. Wij ivestere i olie e offlie marketig e commuicatie, make besparigsberekeige va uw aabod e advisere de cosumet over subsidiemogelijkhede. Als de klat de keuze heeft gemaakt voor uw product of diest verkope wij het direct voor u. Wij orgaisere voor u dus het verkooptraject. U pakt vervolges de uitvoerig op. INPUT KRIJGEN OM UW AANBOD TE VERBETEREN I de wikel krijge wij directe reacties va klate op uw producte e dieste. Op basis va die feedback heeft u cocrete iput om uw producte e dieste (og) beter af te stemme op de behoefte i de markt. NIEUWE PRODUCTEN OF DIENSTEN TESTEN IN DE MARKT Heeft u ee slimme iovatie of ee ieuwe service? Door het directe cotact dat wij hebbe met klate i oze wikel kue wij metee peile i hoeverre er behoefte bestaat aa uw ieuwe aabod. KOSTEN BESPAREN Reimarkt stadaardiseert het aabod op woigtype, waarmee we het offertetraject vereevoudige. Hiermee make we de geweste efficiecy-slag op alle vlakke va de productotwikkelig (offerte, ihoud, ikoop, uitvoerig). Zo bespare we ook voor u op de koste. OVER REIMARKT Reimarkt is ee iitiatief va verschillede marktpartije e ee plek die de markt activeert om producte e dieste te levere waar cosumete op zitte te wachte. Wij brege kase oder de aadacht, make de probleme duidelijk e biede direct goede oplossige. De eerste wikels worde i mei geoped i Eschede e Berge op Zoom. Website Mail Telefoo Eergie bespare i ee idividuele woig? Met BENG2020 krijgt u: alle mogelijke igrepe helder op ee rij, direct izicht i de effecte per igreep, ee auwkeurig e op maat gemaakt overzicht. Met BENG2020 kue bouwers, istallateurs of architectebureaus gebouwreovaties doorrekee. Keis va zowel de bouwkudige, istallatietechische als bedrijfskudige elemete va ee reovatie is ee vereiste om het rekemodel goed toe te kue passe. ALLE MOGELIJKE INGREPEN HELDER OP EEN RIJ Bij de verduurzamig of reovatie va ee woig wilt u oderbouwd kue kieze uit de mogelijkhede om eergie te bespare. E u wilt uw opdrachtgever helder izicht verschaffe. Welke veraderige levere de hoogste eergiebesparig tege de laagste koste? Met welke igrepe beatwoordt u het beste aa zij eise? BENG2020 zet alle opties é de effecte va die opties duidelijk op ee rij. Of het u gaat om gevelreovatie, warmteterugwiig, zoepaele, triple-glas of ee warmtepomp. Zo kut u sel de beste keuze make. DIRECT INZICHT IN DE EFFECTEN PER INGREEP Uiek is dat BENG2020 izichtelijk maakt hoe de toekomstige eergierekeig va uw opdrachtgever eruit gaat zie, per combiatie va igrepe die u selecteert. U kut de effecte daaraast sel doorrekee aar terugverdietijde, etto-cotate-waarde va de ivesterig e CO2-emissie. Als u het model va de woig i het systeem heeft igevoerd, heeft u bie ee uur alle opties op ee rij. EEN NAUWKEURIG EN OP MAAT GEMAAKT OVERZICHT BENG2020 oderscheidt zich va adere rekemodelle i zij auwkeurigheid. Veel rekemodelle versimpele de werkelijkheid. Zij telle bijvoorbeeld de wisselige i het klimaat iet mee. Of dat ee woig i Groige staat of i Maastricht, beschut of juist i de volle wid. Het resultaat daarva is dat de gegeves iet meer kloppe. BENG2020 eemt al deze ivloede wel (vereevoudigd) e biedt daarmee ee op maat gemaakt izicht i de mogelijkhede om eergie te bespare i ee idividuele woig. OVER BENG2020 BENG2020 is door Evasto Cosultig medeotwikkeld tijdes ee Agetschap NL - iovatieproject. Daarbij zij 14 gebouwotwerpers opgeleid i het gebruik va BENG2020. Meer da 90% va he was (zeer) ethousiast over de praktische gebruiksmogelijkhede. Evasto Cosultig levert traiig e opleidig e de licetie voor het gebruik va BENG2020. Website Mail Telefoo Het doel va Save Nederlad, ee ladelijke frachiseformule, is éé betrouwbaar loket biede aa particuliere voor de reovatie e verduurzamig va hu woig. Met Save Nederlad kut u als bouwer (e hoofdaaemer): particuliere ee goede achtrust bezorge, meer opdrachte biehale, koste bespare. PARTICULIEREN EEN GOEDE NACHTRUST BEZORGEN Waeer particuliere u gaa kijke hoe ze kue verduurzame zie ze al sel door de bome het bos iet meer. Hoe wete ze welke partij voor he de beste oplossig heeft? Welke partij is betrouwbaar, levert goed werk, boekt het optimale resultaat? Save Nederlad biedt de oplossig met éé betrouwbaar loket voor de reovatie e verduurzamig va afzoderlijke woige. Allee bouwbedrijve (hoofdaaemers) die door klate worde beoordeeld met ee 8 of hoger kue frachiseemer worde bij Save. Zo wete particuliere dat ze goed zitte e kue ze s avods met ee gerust hart i slaap valle. MEER OPDRACHTEN BINNEN HALEN Met Save Nederlad kut u als bouwer meer opdrachte biehale. Wij bouwe aa ee sterk merk waar cosumete graag mee i zee gaa. Alle activiteite vide plaats oder éé label, ook de uitvoerig. Wij hale gezamelijk, als frachiseformule, ieuwe opdrachte bie e zette deze aar u als frachiseemer door. Scoort u op klattevredeheid hoger da ee 8? Da krijgt u meer werk. Wat hoe tevredeer de klate, hoe groter het stuk va de koek. KOSTEN BESPAREN Bie Save Nederlad cocurrere we iet met elkaar op prijs of op kwaliteit. We werke met vaste prijze die zij gebaseerd op ladelijke gemiddelde. E we werke met ee stadaard assortimet aa maatregele. Zo zorge we ervoor dat we ekel cocurrere op klattevredeheid. Door u als frachiseemer aa te sluite bij Save Nederlad: Bespaart u 5% op uw calculatiekoste. Heeft u gee koste voor marketig e sales. Kut u 15-20% bespare doordat faalkoste worde gemiimaliseerd. De koste voor deelame aa Save Nederlad verdiet u al terug i de besparig op uw calculatie. OVER SAVE NEDERLAND Save Nederlad is otwikkeld voor de reovatie va woige i Eschede. I de loop va 2014 opet Save haar deure ook i adere plaatse. Website Mail Telefoo Wilt u als adviseur of uitvoerede partij uit de provicie Frysla, Groige of Drethe itegraal samewerke met adere bedrijve? De vereigig SLIM woe met eergie helpt u om: samewerkigsparters te vide, makkelijker ieuwe opdrachte bie te hale, uw aabod aar de klat te verbetere. SAMENWERKINGSPARTNERS VINDEN Twee type cosortia kue lid worde va de vereigig SLIM woe met eergie: Oafhakelijke adviescosortia (maatwerkadviseurs, fiacieel adviseurs, et cetera). Deze cosortia zij iet verbode aa ee uitvoerede marktpartij. Daarmee kue zij woocosumete echt oafhakelijk advisere. Uitvoerede cosortia: hieri werke meerdere bedrijve itegraal same bij de uitvoerig va eergiebesparede maatregele. I deze cosortia zitte i ieder geval ee bouwbedrijf, ee istallateur e ee isolatiebedrijf. Veelal aagevuld met bijvoorbeeld glaszetters e/of leveraciers va zoepaele. Allee cosortia kue lid worde va de vereigig SLIM woe met eergie. U kut zich wel aamelde als idividuele partij. Wij helpe u da om samewerkigsparters te vide. MAKKELIJKER NIEUWE KLANTEN VINDEN Als lid va de vereigig SLIM woe met eergie lift u mee op oze marketigcampage e krijgt u ee eige pagia op Zo bet u beter vidbaar e voor de cosumet herkebaar als expert. U krijgt daaraast cocrete leads via os etwerk e oze status als preferred supplier va ee groot aatal oordelijke gemeete. UW AANBOD NAAR DE KLANT VERBETEREN SLIM woe met eergie richt zich op bedrijve die werkelijk itegraal wille samewerke. Dat beteket: de klat heeft altijd éé cetraal aaspreekput e krijgt éé factuur voor alle werkzaamhede. U treedt als cosortium als éé ma aar vore e mag daarmee (als u teves lid bet va uw bracheorgaisatie) ook het keurmerk SLIM woe met eergie drage. Doordat u alle disciplies vertegewoordigd, kut u uw itegrale aabod optimaal afstemme op de behoefte va de klat e gaa woigbezitters ook seller ivestere. OVER SLIM WONEN MET ENERGIE De vereigig SLIM woe met eergie ket mometeel 17 deelemede cosortia (130 bedrijve), is preferred supplier va 10 oordelijke gemeete e heeft hoderde projecte i uitvoerig. Website Mail Telefoo GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 39

21 KLANTEN VINDEN EN BINDEN (STICHTING KUUB) THUISBAAS WONINGCHECKLIST WOONCONNECT Hoe vidt u als bedrijf of cosortium geïteresseerde particuliere voor uw diest of product? Hoe maakt u va he potetiële klate die ee offerte aavrage? Hoe zorgt u ervoor dat ze ook daadwerkelijk met u zake gaa doe? E hoe creëert u bidig, zodat uw klate u gaa aabevele bij adere particuliere? MAAK VAN GEÏNTERESSEERDEN DAADWERKELIJK KLANTEN I de gemeete Leeuwarde, Groige e i de provicie Drethe heeft de Stichtig KUUB voor het project SLIM woe met eergie same met overhede e de regioale bouw- e vastgoedsector tools otwikkeld die oderemers helpe om va geïteresseerde particuliere, klate te make die u aabevele. Wij biede deze keis e tools u aa, aa (cosortia va) architecte, igeieurs, bouwers, istallateurs e oderaaemers i heel Nederlad. WAT IS ER ONTWIKKELD EN KAN DOOR U WORDEN TOEGEPAST? Klatrelatiebeheersysteem (CRM) gebaseerd op de 7 fases i de klatreis va cosumete. Werkprotocolle voor ee backoffice (hoe stimuleer je mese ee offerte aa te vrage). Database met GIS applicatie, waarmee u beleid e acquisitie (focus marktbewerkig) i kut richte. Database met GIS applicatie, die als basis ka diee voor productotwikkelig (referetiewoige). Aapak voor Facebook e marketig om kosteeffectief op doelgroepe te advertere. Quicksca eergiebesparig met rapportagemodule, al igevuld met BAG gegeves. Diverse commuicatiemiddele (website, cosumetvriedelijke checklists voor het aavrage e beoordele va offertes, uitvoerig, fiacierig). Met de combiatie va deze middele bregt u de juiste iformatie, op het juiste momet, bij de juiste persoo. Het resultaat: meer offerteaavrage, meer opdrachte e meer klate die u aabevele. OVER SOCIAL MARKETING VAN STICHTING KUUB Wij zie dat klate va geactiveerd, bewust, via geadviseerd, aar de uitvoerig gebracht kue worde. I éé gemeete hebbe we imiddels huishoude bereikt, circa huishoudes geactiveerd, klate gegeereerd, 750 warme klate aa os gebode e 250 woigbezitters bevide zich u daadwerkelijk i de uitvoerigsfase. Website Mail Telefoo Wilt u particuliere helpe bij het make va de overstap aar het gebruik va herieuwbare eergie? 95% va de Nederladse huishoudes zij voor hu verwarmig e warme water afhakelijk va gas. Thuisbaas helpt particuliere deze fossiele bradstof te vervage door duurzame alteratieve. Daar hebbe we uiteraard ook goede adviseurs e istallateurs bij odig. Met Thuisbaas: kut u als vooroplopede e-istallateur cocrete leads geerere, kut u als bouwer de beste istallateurs vide i uw regio. ALS E-INSTALLATEUR CONCRETE LEADS GENEREREN Thuisbaas helpt particuliere het heft i eige had te eme é koste te bespare. Dat doe we door te zoeke aar ieuwe vorme va verwarme, aagedreve door herieuwbare eergie. Wij selectere daarbij de beste producte, adviseurs e istallateurs e make afsprake over de prijze, de kwaliteit, service e garaties. Het eerste iovatieve product waarvoor wij aadacht vrage is ifraroodverwarmig. Wij koppele daarbij de fabrikat direct aa de particulier e verwijze de particulier door aar de beste istallateurs. Wilt u via deze weg als e-istallateur cocrete leads otvage? Als u zich aameldt eme wij cotact met u op. Als u aa de door os gestelde eise voldoet eme wij u op i os etwerk. ALS BOUWER DE BESTE INSTALLATEURS VINDEN IN UW REGIO ThuisBaas werkt aa ee ladelijk dekked etwerk va bekwame e betrouwbare professioals. Dit etwerk staat op oze website e zal blijve groeie. Zoekt u als bouwer ee goede istallateur i uw regio, da vidt u deze op oze site. OVER THUISBAAS ThuisBaas is ee maatschappelijk iitiatief, opgericht door Urgeda. Urgeda wil de aarde leefbaar houde e streeft aar ee samelevig die i 2030 ee duurzame eergievoorzieig heeft, zoder gebruik va olie, kole e gas. ThuisBaas is oafhakelijk e zoder wistoogmerk. Website Mail Telefoo Wilt u ee beter e diepgaader gesprek aagaa met uw klat over de kwaliteitsverbeterig va zij of haar woig? Zodat u mogelijk ook ee substatiëlere opdracht verwerft? Met de WoigChecklist maakt u same de kwaliteite va de woig meetbaar izichtelijk. Zo kut u als bouwer, istallateur of oderaaemer: uw klat goed iformere over de mogelijkhede voor gezod e comfortabel woe, de itegrale vraag aar bove hale, waarmee u de klat echt verder helpt. Met behulp va de WoigChecklist kut u beter commuicere met uw klat. E met ee goed geïformeerde klat is het eevoudiger om goede afsprake te make. UW KLANT GOED INFORMEREN OVER DE MOGELIJKHEDEN Particuliere hebbe veelal gee idee va de mogelijkhede om hu woig comfortabeler, gezoder, toegakelijker e eergiezuiiger te make. Om uw klat hierva bewust te make biedt u ee uitgebreide vragelijst die u eevoudig dowload e als leidraad kut gebruike voor het gesprek met uw klat. Het geeft u de mogelijkheid om uw klat, op het momet dat u wordt igeschakeld, te late zie wat er og meer ka. Bijvoorbeeld door bij ee lekkage aa het dak de mogelijkheid te bespreke om het dak direct (beter) te isolere of zoepaele aa te brege. DE INTEGRALE VRAAG NAAR BOVEN HALEN Doordat de WoigChecklist de kwaliteite va de woig meetbaar izichtelijk maakt kut u uw klat beter advisere. U bet bijvoorbeeld igeschakeld om zoepaele aa te brege, maar aa de had va de vragelijst blijkt dat uw klat ee verouderde HR ketel heeft e dat dakisolatie otbreekt. Op zulke momete kut u gezamelijk bespreke wat de beste weg is om optimaal resultaat te behale. OVER DE WONINGCHECKLIST De WoigChecklist is, i opdracht va Agetschap.l e Projectgroep DEPW, otwikkeld door De Haas & Parters, same met W/E adviseurs e het reclamebureau Everybody likes Peguis. Bij de implemetatie va de WoigChecklist gaat VACput Woe ee belagrijke rol vervulle. De WoigChecklist komt biekort ook beschikbaar op maat, zodat u de vragelijst i gebruikt kut eme met uw eige logo. Wij vrage u da om ee jaarlijkse fiaciële bijdrage, waarmee wij de website periodiek kue actualisere. Website Mail Telefoo Wilt u uw itegrale reovatie-oplossig aabiede aa ee grote groep woigbezitters i uw regio? Waarbij u og steeds maatwerk levert aa elke afzoderlijke woigbezitter? Dat ka met de woigcofigurator va WooCoect. Via ee iteractieve WooCoect website kut u als bouwer, istallateur of architect afzoderlijk of i collectief verbad: beter gevode worde door potetiële klate, tijd bespare i het offertetraject e de werkvoorbereidig. GEVONDEN WORDEN DOOR POTENTIËLE KLANTEN WooCoect creëert lokale platforms, waarbij we 3D modelle va bestaade woige uit de omgevig ivoere i oze woigcofigurator. Woigbezitters kue da zelf olie gaa teste e uitprobere. Ee dakkapel, aabouw of complete woigreovatie? Ze zie direct welke veraderige welk effect hebbe op het eergieverbruik, het beeld, het woocomfort, de ruimte e de koste. Waeer u uw producte e/of dieste laat opeme i WooCoect, eme we deze als optie voor de woigbezitter mee i de cofigurator. Dit ka variëre va losse bouwproducte tot complete oplossige zoals aabouwe, dakkapelle, reovatiecocepte e duurzame eergie oplossige. Ook de dieste voor het aabrege e oderhoude va deze producte kue wij opeme i het systeem. Zo wordt u seller gevode door woigbezitters die al daadwerkelijk op zoek zij aar de oplossig die u biedt. TIJD BESPAREN Nadat de cosumet zij woig heeft samegesteld, levert de cofigurator va WooCoect met éé druk op de kop: ee overzicht va de koste e de te behale eergiebesparig, bouwtekeige, bouwfysische rapporte. Als de keuze is gevalle op uw oplossig bespaart dit u veel tijd. U hoeft gee offerte meer te make e ee deel va de werkvoorbereidig is al gedaa. OVER WOONCONNECT Op dit momet is WooCoect met ekele adere partije gestart met de bouw va ee digitale Kaart va Nederlad. I eerste istatie richte we os op bestaade woigtype die voor reovatie i aamerkig kome. Uiteidelijk moet iedere eigeaar of bewoer i de toekomst zij woig terug kue vide. Bouwers, istallateurs e architecte kue collectieve aabiedige doe voor het volledige woigbestad i Woo- Coect. Website Mail Telefoo GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 41

22 ZONNEPANELEN DAKSCAN (GREENEM) Met de zoepaele daksca ka Greeem u: i cotact brege met potetiële klate, i cotact brege met zoepaele istallateurs. CONTACT MET POTENTIËLE KLANTEN Bet u zoepaele istallateur e heeft u gee tijd e geld voor acquisitie om meer opdrachte te hale uit de markt? Greeem heeft i 2013 met de zoepaele daksca meer da huize gescad e de bewoers i cotact gebracht met ee lokale istallateur. De zoepaele daksca is ee olie tool waarmee particuliere bie éé miuut ee idicatie krijge va het aatal zoepaele dat geplaatst ka worde op hu dak. Daara otvage zij kosteloos ee adviesrapport met meer iformatie, waaroder het geschatte fiaciële redemet, de opbregst per maad e de ivesterigsidicatie. Doel is om met particuliere die zich oriëtere op zoepaele i cotact te kome e he ee eerste stap op weg te helpe. U kut op twee maiere gebruik make va deze acquisitietool: 1) U kut zich aamelde bij Greeem. Zodra wij ee potetiële opdracht hebbe bij u i de buurt wordt u mogelijk voorgesteld aa de particulier. Wij brege per lead ee bescheide fee i rekeig. 2) U kut de zoepaele daksca zelf op uw site zette, geheel i de stijl va uw website (koste: vaaf 500). CONTACT MET ZONNEPANELEN INSTALLATEURS Bet u ee bouwer, architect of igeieur e beschikt u zelf iet over de keis om zoepaele te istallere? Greeem bregt u graag i cotact met ee betrouwbare istallateur. Wij wete uit ervarig dat iet elke istallateur over de keis e ervarig beschikt voor elk project. Wij make daaraast regelmatig mee dat particuliere de voorkeur geve aa ee istallateur uit hu directe omgevig. Wij hebbe ruim 900 zoepaele istallateurs i os bestad e vide voor u de istallateur die het beste past bij uw project. WE WISTEN DAT ER ALLERLEI PRACHTIGE INITIATIEVEN ZIJN IN DE BRANCHE, MAAR OOK WIJ ZIJN BLIJ VERRAST DAT WE UITEINDELIJK ZO N BREED OVERZICHT HEBBEN KUNNEN MAKEN. OVER GREENEM Greeem helpt sids 2010 iedere maad duizede cosumete om op ee duurzame maier te bespare op hu eergierekeig. Dat doe we door iet allee te kijke aar de laagste prijs, maar aar de hele levesduur va het product. Bij zoepaele kijke we dus iet allee aar de goedkoopste keuze, maar ook aar de zoepaele met het hoogste redemet over de gehele levesduur. Website Mail Telefoo <<< 42 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 43

23 Samewerkig Rosalide Klei Woolthuis Samewerkig is ootbeerlijk: hoe pakt u dat aa? Wel zoecollectore op het dak, maar gee vloerisolatie e ekel glas. Dat is gewoo iet slim, aldus Rosalide Klei Woolthuis. Of eerst ee ieuwe CV-ketel istallere e ee jaar later ee warmtepomp aalegge. Rosalide laat er gee twijfel over bestaa: voor het verduurzame va ee woig moet je de zaak itegraal aapakke e is samewerkig dus ootbeerlijk. I dit artikel legt ze stap-voor-stap uit hoe u samewerkig op kut starte e succesvol kut make. É welke kase het u biedt. We hebbe elkaar iet allee odig, same kue we iets ook sexy make! Soms vraagt ee klat om ee totaaloplossig, soms vraagt hij om ee deeloplossig. Da wil hij bijvoorbeeld allee zoepaele, ee ieuwe ketel, ee uitbouw of spouwmuurisolatie. I alle gevalle is samewerkig zoder meer odig, aldus Rosalide Klei Woolthuis. Rosalide is Seior Scietist bij TNO Strategy & Policy e Uiversitair Docet aa de Vrije Uiversiteit. Haar specialisme: duurzame iovatie e samewerkig i de gebouwde omgevig. Ook als ee particulier verduurzamig stapje-voor-stapje aa wil pakke heeft u ee idee odig va het totaal. Ook als ee particulier verduurzamig stapje-voor-stapje aa wil pakke, heeft u ee idee odig va de uiteidelijke totaaloplossig waar die stapjes aa bij moete drage. Waeer u bijvoorbeeld dubbel glas wordt aagebracht met vetilatieroostertjes, e de klat a ee jaar voor warmteterugwiig mechaische vetilatie kiest, da moete alle roosters weer verwijderd worde. Zoder visie op de itegrale eidoplossig krijg je vrijwel altijd ee hoop kapitaalverietigig. TRIAS ENERGETICA Het los optimalisere va schil e istallaties leidt iet tot hetzelfde resultaat als waeer deze samewerke. Dit vergt i eerste istatie keis va duurzame oplossige, zoals keis va de trias eergetica, zodat u als aabieder weet hoe uw product past i het verduurzame va de woig. Om ee beter aabod te kue doe, vergt het daaraast ee goede samewerkig met complemetaire parters. 1 Beperk de eergievraag Huis isolere, dubbel glas, kierdichtig 2 3 Gebruik duurzame eergie Warmtepomp, zoeboiler, zoepaele Zo efficiët e schoo mogelijke fossiele bradstoffe gebruike Ledverlichtig Trias Eergetica (Kees Duijvestei, eige bewerkig) Samewerke doe we iet om het samewerke. Dat doe we omdat we elkaar odig hebbe. Eerst isolere, da kieze voor alteratieve eergiebroe (zo, warmte) e da efficiecy maatregele eme, zoals LED verlichtig, is ee logische volgorde. E daar hebbe we elkaar bij odig: bedrijve die de schil kue aapakke, istallateurs, glaszetters et cetera. Samewerke doe we ook iet om het samewerke. Dat doe we omdat we elkaar odig hebbe. UW MARKTKANSEN VERGROTEN Dat elkaar odig hebbe beperkt zich iet tot het doe va het meest optimale e itegrale aabod. Het helpt u ook om uw marktkase te vergrote. Samewerke helpt u ook om uw marktkase te vergrote. Dek maar aa de situatie waarbij u voor zoepaele bij iemad over de vloer komt, waar u ziet dat de kozije iet meer zo best zij. Waarom uw klat hier iet direct op attet make e iemad uit uw etwerk voorstelle? Uw klat ka immers geld bespare e het comfort verhoge met ieuwe kozije. U helpt hiermee uw klat, u helpt uw samewerkigsparters aa ee potetiële ieuwe opdracht e u versterkt uw etwerk, wat uw samewerkigsparter doet dit atuurlijk ook graag voor u. 44 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 45

24 Samewerke is geve e eme Groot vertrouwe otstaat als u ee keer voor ee moeilijke situatie komt te staa e u daar same goed uitkomt. NIEUWE KANSEN DOOR NIEUWE ALLIANTIES Marktkase creëre door ieuwe vorme va samewerkig? Kijk ook ees over de greze va de eige brache hee. Verkope is het ispele op drome. Sexy, seller, uiek, meer, beter, joger, rijker. Gelooft u dat dit i oze sector iet mogelijk is? Het is wel degelijk mogelijk. De uitdagig is om iets te bedeke waar klate warm voor lope e dat aa de ma te brege. Dek ees aa ee samewerkig met ee zwembad leveracier, zodat u zoecollectore aa de ma kut brege met de boodschap: U kut het overschot aa warm water i de zomer gebruike voor het verwarme va uw jacuzzi. Of ga ee samewerkig aa met ee bekede otwerper e breg ee duurzame desig-gevel op de markt. Of otwikkel met ee automerk ee carport met zoecollectore op het dak. DE MERKGEVEL EEN CV-KETEL OM OVER OP TE SCHEPPEN GRATIS RIJDEN EN INDRUK MAKEN Cartoo: Erwi Suvaal HOE VINDT U NU GOEDE PARTNERS? Belagrijk is atuurlijk wel dat u samewerkt met bedrijve waar u vertrouwe i heeft. Waar u ee klik mee heeft. Waarschijlijk heeft u die al wel i uw etwerk. U ket ze uit de buurt of via-via. Of u otmoet ze bij eergiecafés, etwerkclubs, beurze of adere lokale aagelegehede. Zorg ervoor dat u respectvol scherp e kritisch aar elkaar kut zij. Rosalide: Maak ees ee afspraak e praat er met elkaar over of u over e weer mogelijkhede ziet. Zorg wel dat u ook respectvol scherp e kritisch aar elkaar kut zij. Als u elkaar gaat aabevele, mag u va de ader uiteraard verwachtige hebbe te aazie va de kwaliteit va het werk. TIP Ga met ee aatal bedrijve die elkaar aavulle same zitte. Formuleer ee aatal aadachtpute waar u voor elkaar aar kut kijke e aar kut vrage als u bij mese over de vloer bet. Bijvoorbeeld: Kijk aar de kozije, aawezigheid va dubbel glas, zoepaele e aar de soort verwarmig. Vraag aar de leeftijd va de ketel, idie u ee spouwmuur vermoed of mese spouwmuurisolatie hebbe. Door de klat hierop attet te make toot u uw professioaliteit e keis va zake, toot u aa dat u meedekt, lost u ee (latete) behoefte va de klat op. E bovedie levert u elkaar zo werk. HOE START U MET SAMENWERKEN? Samewerkig ket vele vorme, va eemalige keisuitwisselig tot zeer itesieve samewerkig. Bijvoorbeeld bij de otwikkelig va ee ieuw product, of het sluite va ee joit veture waarbij zelfs het eigedom wordt gedeeld. Rosalide: Het is belagrijk om als eerste de vraag te stelle waarom u eigelijk wilt samewerke. Samewerkig is gee doel op zich e ka veel tijd e moeite koste om goed va de grod te krijge. Zoek daarom ee vorm va samewerkig die past. Ee samewerkig ka bijvoorbeeld heel operatioeel zij, waarbij u elkaar i de dagelijkse werkzaamhede odersteut. Of juist tactisch, waarbij u keis e iformatie uitwisselt e elkaar helpt ieuwe opdrachte te verwerve. Zoals i het eerder geoemde voorbeeld va de zoepaele e de kozije die aa vervagig toe zij. Ee samewerkig ka ook heel strategisch zij. Da gaat u bijvoorbeeld echt same ieuwe cocepte otwikkele e die ook same i de markt zette. Over het algemee is het slim om voorzichtig te begie, zegt Rosalide. Bijvoorbeeld door eerst same te werke op ee project, voordat u ee lagduriger samewerkig aagaat Bevalt het goed, da zet u ee volgede stap. Op die maier ka de relatie ook uitgroeie tot ee strategische samewerkig waar u beide va kut profitere. VERSCHILLEN TUSSEN PARTNERS Rosalide geeft daaraast aa dat het belagrijk is om u bewust te zij va evetuele verschille tusse u e uw parters. De betekeis va de samewerkig ka voor de ee parter aders zij da voor de adere. Voor de samewerkig is het belagrijk om izicht te hebbe i deze verschille e daar ope over te commuicere. Wat het spreekt haast voor zich dat de doele va parters altijd eigszis uitee lope. Vaak is het bijvoorbeeld zo dat het belag va de ee partij groter is e die zich dus ook meer izet. Als adere partije zich da mider izette ka dit tot teleurstellig leide. Door het opehartig te bespreke e u i elkaar te verplaatse kut u same aar oplossige zoeke. Samewerke is geve e eme. Tegelijkertijd: vermijd té grote verschille. Het ka helpe om, eerst idividueel e daara same, de volgede vrage te 46 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 47 Effect Groot Klei Laag Samewerke: hoe gaat dat? Autooom hadele Autoomie, volledige cotrole eige operaties Samewerke op project-basis Tijdelijk, projectleider maakt regels per project Lagdurige relatie Relatie op cotractbasis, uitbestedede partij maakt regels Itesiteit va de samewerkig VIER VORMEN VAN VERTROUWEN Geleed vertrouwe U kut iemad vertrouwe omdat iemad aders u deze partij heeft aagerade. Radvoorwaarde is atuurlijk dat u de tipgever vertrouwt. Laag Vertrouwdheid Co-developmet Lagdurige relatie waari beide partije ispraak hebbe U heeft geleerd met elkaar same te werke. Procedures zij op elkaar afgestemd e u heeft geleerd hoe zake goed op elkaar afgestemd worde. Itegratie va activiteite Itegratie va activiteite door bijv. oprichte va J.V., Stichtig of B.V. Vertrouwe Laag beatwoorde: Welk doel streve we a met de samewerkig? Wat is de termij die we voor oge hebbe met de samewerkig? Wille we éé hoofdveratwoordelijke die de koste draagt e de baas is, of wille we de koste e bate dele e hoe? Wille we op de lage termij de samewerkig itesivere of wille we tijdelijk op projectbasis samewerke? Wille we op ee, voor oze cocurretiepositie belagrijk gebied samewerke of op ee mider strategisch gebied? Wille we de samewerkig tot ee bepaalde markt beperke? DE ROL VAN VERTROUWEN Vertrouwe speelt zowel bij de start als gedurede de relatie ee grote rol. Het is fij als u al beked bet met de adere partij. Zo weet u immers wat voor vlees u i de kuip heeft. Dit ka ee moeilijk e kostbaar zoek- e keismakigsproces uitspare. Het eerste vertrouwe otstaat vaak doordat u iets va iemad hebt gehoord. Meer vertrouwe krijgt u als u op regelmatige basis gaat samewerke. Als er routie is e u hebt gezie dat iemad iets goed ka. E og meer vertrouwe otstaat als u ee keer voor ee moeilijke situatie komt te staa e u daar same goed uitkomt. Da otstaat ook affectief vertrouwe, waarbij u ees vraagt aar privé-zake, zoals hoe het gaat met vrouw e kidere. ZORG VOOR DRAAGVLAK IN DE ORGANISATIE Hoe meer vertrouwe aawezig is tusse parters, hoe groter het draagvlak voor de samewerkig is. Bij het otbreke va dit draagvlak moet vaak de odige ispaig geleverd worde om ee vertrouwesrelatie op te bouwe. Betrouwbaarheid U heeft geleerd dat de ader zij beloftes waarmaakt, omdat deze voldoede keis, kude e capaciteit heeft om afsprake a te kome. Vertrouwe U heeft geleerd dat u de ader kut vertrouwe, dat de ader loyaal e eerlijk is. Hoog

25 Door te evaluere kut u tijdig sigalere of doele worde gehaald e of de uitvoerig aa de verwachtige voldoet. Zie ee cotract iet als iets egatiefs, maar als het viere va het vertrouwe dat tusse de partije is opgebouwd. Het is overstadig om samewerkigsverbade op de golfbaa af te sluite zoder keis va het adere bedrijf. Risico s daarbij zij dat het op persoolijk vlak wel, maar zakelijk iet klikt. Of dat er i de orgaisatie gee draagvlak is voor de geslote overeekomst. Naarmate orgaisaties groter zij, is dit risico ook groter. De medewerkers die de samewerkig uiteidelijk vorm moete geve zij da verder verwijderd va, e daardoor mider betrokke bij, degee die de beslissige eme. EVALUEREN Cotiu commuicere, ope zij aar elkaar e de samewerkig evaluere is volges Rosalide erg belagrijk. Tijdes het samewerkigsproces is het va belag om cotiu te evaluere of u beide de afsprake akomt, e zo iet, waaraa dat ligt. Ware er extere omstadighede die het omogelijk maakte? Schoot keis e kude tekort? Of zit de ader de boel te flesse? Hoe groter de breuk i het vertrouwe, des te seller besluite partije om de samewerkig te stake. Door te evaluere kut u tijdig sigalere of doele worde gehaald e of de uitvoerig aa de verwachtige voldoet. Aa de had daarva kut u da ook besluite of u met de samewerkig door wilt gaa, of u wellicht met ee adere parter verder wilt of dat u liever allee verder werkt. Al moet u uiteraard iet te sel de haddoek i de rig gooie. Samewerkig beteket ook dat u uw best doet om same de probleme op te losse waar u voor komt te staa. DE POSITIEVE SPIRAAL VAN VERTROUWEN Als er vertrouwe is i ee relatie heeft dit uiteraard ee positief effect. Het bevordert de opeheid tusse partije e partije eme eerder iets va elkaar aa. U kut overwachte veraderige i gezamelijk overleg opvage, waardoor de flexibiliteit va de samewerkig toeeemt. Er otstaat ruimte voor ee ope e opbouwede uitwisselig va iformatie e ervarig. De creativiteit e doelmatigheid va de relatie ka hierdoor sterk toeeme. Als ee relatie op deze maier goed verloopt eemt het vertrouwe allee maar toe e bevide de parters zich i ee spiraal va positief, opbouwed gedrag. U zet da echt gezamelijk de schouders eroder. WANTROUWEN Als het vertrouwe afwezig is, vidt ee omgekeerd proces plaats. Als u de adere partij iet vertrouwt, is het moeilijk om tot ee overeekomst te kome. U eemt da veel meer ee afwachtede houdig aa e zal beide iet wille ivestere voordat u zeker weet dat de ader het ook doet. Oderhadelige zij da ook moeizaam e dure lager. Daardoor is de samewerkig iet zo productief e bestaat het risico dat mese de hakke i het zad zette e sceptisch reagere. Dat vermidert weer het vertrouwe e zo is de cirkel rod. Cartoo: Erwi Suvaal AFSPRAKEN OP PAPIER ZETTEN IS VERSTANDIG Vooral i ee situatie waari koste e wiste gedeeld worde, kue oduidelijkhede tot coflicte leide. Het is daarom raadzaam om: afsprake die bie of buite vergaderige gemaakt zij altijd te otulere e de afsprake te verifiëre; ee samewerkigsovereekomst te tekee; ee geheimhoudigsverklarig te tekee; de termij va samewerkig af te spreke; de codities vast te legge waeer e hoe de samewerkig gestopt ka worde; de verwachtige vast te legge met betrekkig tot de doele e meetpute tijdes het traject; afsprake te make over de bijdrage i koste e de verdelig va wist e verlies (of extra ivesterige); duidelijkheid te scheppe over ispaigs- of resultaatsverplichtig; duidelijkheid te hebbe over eigedomsrechte over evetuele producte, keis of uitvidige. U kut de i het cotract vastgelegde afsprake ook gebruike als ee stappepla om de voortgag va het project te bewake. Hierbij hoort het cotract atuurlijk iet te diee als ee rigide dwagmiddel, maar als ee richtlij. Cotrole Acceptere va afhakelijkheid. Mider adruk op procedures om ader te cotrolere. Meer vertrouwe dat de adere zal doe als beloofd. Meer commitmet aa dat wat me zelf heeft afgesproke. Vertrouwe Het vergrote va kwetsbaarheid/ afhakelijkheid t.o.v. ee ader wies gedrag me iet ka cotrolere. DE DYNAMIEK VAN VERTROUWEN Iformatie Geve va accurate, relevate e complete iformatie over probleme, gedachte e gevoeles. I de praktijk blijkt dat het verstadig is i ieder geval bepaalde basis- afsprake vast te legge. CONTRACTEN Vertrouwe is goed, cotrole is beter, zegt me welees. Is dat ook zo? Rosalide: Samewerke is mooi als het goed gaat. Als er geld te verdele valt. Maar als het mider goed gaat e iemad voor de koste op moet draaie is het ee stuk mider leuk. Dus of u u veel of weiig vast wil legge, i de praktijk blijkt dat het verstadig is i ieder geval bepaalde basis-afsprake vast te legge. Het belag hierva komt vooral aar vore als er tijdes de uitvoerig probleme optrede of als iet precies duidelijk is wat er is afgesproke. CONTRACT OP VERTROUWEN OF WANTROUWEN Vooral kleiere bedrijve zij vaak gewed aa modelige afsprake. Toch is het formeel opschrijve va afsprake vaak va groot belag voor het slage va de samewerkig. Rosalide maakt daarbij het oderscheid tusse ee cotract op watrouwe of vertrouwe. Zie ee cotract iet als iets egatiefs, maar als het viere va het vertrouwe dat tusse de partije is opgebouwd. Net als ee huwelijk. Stel het cotract op, op basis va wat u wilt bereike, i plaats va op basis va wat u wilt voorkome. E maak ee potje voor als er ee keer iets misgaat. Wat dat ka altijd gebeure e als u dat geld apart hebt staa om het probleem op te losse voorkomt u discussies over wie voor de koste op moet draaie. Ivloed. Acceptere va de ivloed va ee ader bij het selectere va doele, methode e de evaluatie va de voortgag. Over Rosalide Klei Woolthuis Rosalide is specialist op het gebied va duurzame iovatie e samewerkig i de gebouwde omgevig. Zij is Seior Scietist bij TNO Strategy & Policy e Uiversitair Docet aa de Vrije Uiversiteit, Faculteit Ecoomische Weteschappe e Bedrijfskude. Zowel i haar oderzoek als i haar advieswerk aa overheid e bedrijfsleve houdt zij zich bezig met hoe (duurzame) iovaties al da iet tot stad kome. Wat zij de drijfvere achter iovatie e wat de hiderisse? Overheid, idustrie, keisistellige e cosumete vorme alle ee belagrijke schakel. Maar vooral de samewerkig tusse parters is essetieel om duurzame iovatie mogelijk te make. 48 GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID 49

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie