Examenprogramma. Wagencontroleur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenprogramma. Wagencontroleur"

Transcriptie

1 Examenprogramma Wagencontroleur 1 Vastgesteld op 25 juli 2013 de Minister Infrastructuur en Milieu, namens deze: Directeur Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV) P.C.M. der Hoeven

2 Inhoud 1 De taak 3 2 Vakbekwaamheidseisen Algemeen Vakbekwaamheidseisen per module 4 Module 1 Basisbekwaamheden 5 Module 2 Vervoer gevaarlijke stoffen 7 Module 3 Veiligheidscommunicatie 10 3 Beoordeling de vakbekwaamheid Toelatingsvoorwaarden voor het examenprogramma beoordeling Normering en cesuur 12 2

3 1 De taak De taak de wagencontroleur Dit examenprogramma is het in artikel 6 lid 1 het BSP 2011 vermelde, door de minister vastgestelde examenprogramma voor wagencontroleurs. De bevoegdheid de wagencontroleur is in het Besluit Spoorwegpersoneel 2011 (BSP 2011) artikel 2 als volgt beschreven: de wagencontroleur is bevoegd tot het controleren op kenbare gebreken goederenwagens en de belading daar. De taakeisen die in dit schema zijn opgenomen zijn mede gebaseerd op de TSI Exploitatie (12 mei 2011, bijlagen J en L). De wagencontroleur verricht verschillende controles aan goederenwagens. Het gaat hierbij om het controleren op de kenbare technische gebreken en slijtagegevoelige onderdelen. Daarnaast is de controle gericht op de laadprofielen en de beladingtoestand de treinen die door de spoorwegonderneming, waarvoor de wagencontroleur werkzaam is, worden vervoerd. 3 De controles zijn gebaseerd op de artikelen 3 en 5 de Regeling spoorverkeer. In artikel 5 wordt aangegeven dat de technische controle wordt uitgevoerd aan de hand de gebrekencatalogus bijlage 9 annex 1, het General Contract of Use for Wagons (GCU/AVV) en volgens het RID/VSG. Het uitvoeren kleine herstellingen zoals beschreven in de gebrekencatalogus valt niet onder dit examen. Verwijzingen naar GCU/AVV zijn opgenomen op grond brancheregelgeving. De toetsing deze onderdelen, zoals opgenomen in het examenprogramma, is bindend en voor iedereen geldig. Bij vrijwel alle vervoerders is sprake een wagencontroleur die treinen voor internationaal verkeer moet kunnen controleren. De eisen die dat met zich meebrengt zijn in dit programma opgenomen. Omdat in de praktijk veel treinen wagens met gevaarlijke stoffen bevatten en dit ook in de tijd per vervoerder wisselt, is besloten één universele veiligheidsfunctie wagencontroleur te hanteren, waarbij dus de module vervoer gevaarlijke stoffen verplicht is gesteld voor alle aspirant wagencontroleurs. De vakbekwaamheidseisen voor deze module zijn gelijk aan de in het RID bij categorie 2 vermelde eisen. Het RID is onderdeel de Nederlandse wetgeving voor het vervoer gevaarlijke stoffen. In het VSG zijn bepalingen opgenomen, die een aanvulling op het RID bevatten of in plaats voorschriften uit het RID gelden (de N- en NE-bepalingen). In hoofdstuk 1.3. het RID zijn bepalingen opgenomen over de opleiding personen die betrokken zijn bij het vervoer gevaarlijke stoffen. Daartoe behoren ook de wagencontroleurs. In de module vervoer gevaarlijke stoffen is tevens het convenant warme Bleve vrij samenstellen goederentreinen in het kader gecombineerd vervoer klasse 1, 2 en 3 meegenomen. De taakaspecten die gebonden zijn aan een spoorwegonderneming of aan een specifieke inzet op bijzondere of lokaalspoorwegen maken geen deel uit dit schema. Overeenkomstig artikel 8 het BSP worden deze aspecten beoordeeld door de vakinhoudelijk leidinggevende.

4 2 Vakbekwaamheidseisen 2.1 Algemeen In dit examenprogramma worden de navolgende modules onderscheiden: Module 1 Basisbekwaamheden wagencontroleur ennistoets en praktijkexamen. Module 2 Vervoer gevaarlijke stoffen ennistoets en praktijkexamen. Module 3 Veiligheidscommunicatie De vakbekwaamheidseisen staan vermeld in het examenprogramma 'Veiligheidscommunicatie'. In dit programma is bijlage C de TSI Exploitatie verwerkt. De in het examenprogramma Veiligheidscommunicatie vermelde eisen zijn toepassing voor alle in het BSP 2011 genoemde veiligheidsfuncties. De kandidaat ontgt na slagen voor de toets het certificaat Veiligheidscommunicatie. Het certificaat geldt ook voor de functies machinist, rangeerder en treindienstleider. 4 Voor iedere module wordt een certificaat verstrekt. De kandidaat is geslaagd voor het examenprogramma als hij beschikt over de certificaten de modules 1, 2 en 3. Een wagencontroleur die zakt voor één de modules hoeft alleen dat deel te her. 2.2 Vakbekwaamheidseisen per module In deze paragraaf zijn per certificaat de vakbekwaamheidseisen en de beoordelingscriteria in tabellen weergegeven. De linkerkolom bevat de nummering de vakbekwaamheidseisen en criteria, de middelste kolom de omschrijving en de rechterkolom de wijze examinering. De wijze examinering is in de tabellen met een code aangegeven. De betekenis de codes is: ennistoets: beoordeling kennis en inzicht door middel meerkeuzevragen, meer antwoordvragen, invulvragen en casussen (vragen over reële praktijksituaties). Praktijkexamen: beoordeling de vakbekwaamheid door een door VVRV gecertificeerde praktijkexaminator.

5 Module 1 Basisbekwaamheden 1.1 Criteria Technische controles goederenwagens volgens de (nationale) voorschriften uitvoeren De kandidaat kan aangeven hoe de technische controles uitgevoerd moeten worden (Regeling Spoorverkeer artikel 3 en 5, GCU/AVV bijlage 9) en voert de controles uit in de praktijk. Aandachtspunten: loopwerk, trek- en stootwerk; wagenconstructie en revisie: afwijkingen vaststellen; maatregelen treffen; onderstel; remwerken en remproeven: remwerk mechanisch; krukken en kranen; lekkageproef volgens nationaal voorschrift; kent de remproefseinen; beladingtoestand: maximaal toelaatbare belading; laadprofielen; bevestiging en borging. toetsing De kandidaat kan opschriften, tekens en beplakking interpreteren en op basis daar gepaste actie ondernemen. Bijvoorbeeld: het bepalen de geschiktheid de goederenwagens en de lading in de samengestelde trein De kandidaat kan aangeven welke noodvoorzieningen moeten worden getroffen om defecte voertuigen veilig te (laten) verplaatsen voor herstel elders of voor het vrijmaken het spoor. 1.2 Criteria Storingen signaleren, maatregelen nemen en rapporteren De kandidaat kan op grond uitgevoerde controles storingen signaleren en vastleggen. Aandachtspunten algemeen: technische gebreken (kenbaar); aan slijtage onderhevige delen de wagen (voldoen aan de maat); constructie geschikt voor veilig vervoer/revisieopschrift; beladingstoestand (profiel, gewicht); stand kranen en krukken; Specifiek: remproeven.

6 1.2.2 De kandidaat kan te nemen veiligheidsmaatregelen vaststellen en hierover rapporteren. Aandachtspunten: aanbrengen correcte beplakking; registratie; rapportage aan juiste functionarissen (eigen spoorwegonderneming en wagenhouder) De kandidaat kan gebreken en afwijkingen aan goederenwagens of ladingen op een zakelijke wijze en volgens de voorschriften (foutencodes GCU/AVV, bijlage 9) rapporteren. Minimaal melden: het wagennummer/treinnummer; de aard het defect; de beplakking de wagen; de beladingtoestand; bij particuliere wagens: de wagenhouder. 1.3 Criteria Verantwoordelijkheid nemen bij beslissingen over het veilig vervoer beladen of niet beladen goederentreinen De kandidaat kan op grond uitgevoerde controles en genomen veiligheidsmaatregelen bepalen of een samengestelde goederentrein al dan niet technisch vertrekgereed is De kandidaat kan beoordelen of een klein defect binnen de resterende tijd voorafgaand aan het geplande vertrek verholpen kan worden door daartoe bevoegde personen, waardoor economische schade tot een minimum beperkt kan blijven De kandidaat kan de voorgeschreven remproeven uitvoeren en concluderen of de samengestelde goederentrein op grond deze controle voldoet aan het vereiste rempercentage De kandidaat kan: de aangeleverde beremmingsstaat en wagenlijst controleren; vaststellen of de documenten overeenkomen met het proces; vaststellen welke wagen gevaarlijke stoffen vervoert; vaststellen voor welke wagen een Bijzonder Vervoer (BV)- of Buiten Profiel (BP)-regeling geldt. 1.4 Criteria Bij het uitvoeren de werkzaamheden de geldende veiligheidsvoorschriften correct toepassen De kandidaat draagt zorg voor eigen veiligheid, houdt zich aan de kledingvoorschriften (persoonlijke beschermingsmiddelen), is in het bezit legitimatiebewijs en bedrijfspas, is alert op elektrocutie - en aanrijdgevaar.

7 1.5 Criteria Omgaan met de spanning tussen de productiedruk en een correcte beoordeling/beslissing met betrekking tot het technisch vertrekgereed zijn De kandidaat houdt zich aan de regels, ook als hij druk voelt interne en externe functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de productie. Hij schaalt zo nodig op tijd op. 1.6 Criteria Vertrouwenscontrole goederenwagens uitvoeren aan internationale treinen De kandidaat kan (internationale) goederentreinen controleren op: Algemeen: technische gebreken (kenbaar); aan slijtage onderhevige delen de wagen (voldoen aan de maat); constructie geschikt voor veilig vervoer/revisieopschrift; beladingstoestand; stand kranen en krukken; Specifiek: baanvakspecificaties (relatie baancategorie/belading); laadprofielen (UIC profielen) De kandidaat kan internationale voorschriften met betrekking tot controlewerkzaamheden aan buitenlands materieel hanteren (AVV bijlage 9) De kandidaat kan vertrouwensonderzoek uitvoeren op basis onderlinge afspraken tussen spoorwegondernemingen De kandidaat kan controleren of de beremming de internationale trein voldoet aan de internationale voorschriften De kandidaat kan vaststellen dat de lekkageproef is geslaagd voordat rembeproevingen worden gedaan (internationaal 0,25 bar, nationaal (0,5 bar). Module 2 Vervoer gevaarlijke stoffen 2.1 ennis hebben de algemene bepalingen de voorschriften voor het vervoer gevaarlijke goederen en deze kunnen toepassen in gegeven voorbeelden De kandidaat kan benoemen welke soorten wagens en laadeenheden worden gebruikt voor het vervoer gevaarlijke stoffen en welke soorten gevaarlijke stoffen daarin worden vervoerd De kandidaat kan de hoofdgevaren de afzonderlijke klassen 1 t/m 8

8 benoemen De kandidaat kan de betekenis de gevaaretiketten en kenmerking benoemen Aandachtspunten: gevaaretiketten; oranje kenmerking; rangeeretiketten 11, 13 en 15; oranje band op ketelwagens die gassen vervoeren De kandidaat kan onregelmatigheden herkennen en de juiste maatregelen aangeven Aandachtspunten: kenmerken onregelmatigheden; eigen veiligheid De kandidaat kan aspecten benoemen die een rol spelen bij het (over) laten staan spoorwagens, welke maatregelen dan moeten worden genomen en wat daarbij de rol de wagencontroleur is Andere toegelaten voorschriften dan het VSG/RID toepassen wanneer het vervoer aan die andere voorschriften voldoet (uitzonderingsbepalingen) De kandidaat kan controleren of de gegevens de wagens overeenkomen met het vervoerdocument (vakje 21, 22 en 23) of de aanvullende laadlijst: IMDG-code (of de Technische Instructies de ICAO) bij vermelding vervoer volgens in het vervoerdocument; ADR bij vermelding vervoer volgens in het vervoerdocument De kandidaat kan de kenmerking en etikettering controleren volgens de IMDGcode bij vervoer in een transportketen die vervoer over zee omvat ( , ). Aandachtspunt: Is de geconstateerde afwijking terecht? De kandidaat kan de kenmerking en etikettering controleren volgens het RID bij gecombineerd rail/wegvervoer (bijvoorbeeld Huckepack vervoer) ( ) 2.3 Warme Bleve vrij samenstellen goederentreinen De kandidaat kan vaststellen of de trein warme Bleve vrij is samengesteld en de maatregelen aangeven die nodig zijn om klasse 1, 2 en 3 bij gecombineerd vervoer te scheiden. Aandachtspunt: Scheiding 18 meter, 2x2 assen, 4 assen. 2.4 Vaststellen dat wagens en lading geschikt zijn voor veilig vervoer

9 2.4.1 De kandidaat kan op correcte wijze de technische controles uitvoeren aan wagens en lading met gevaarlijke stoffen (Regeling spoorverkeer artikel 3 en 5, AVV bijlage 9, UIC-fiche O) en handelt naar bevind zaken Aandachtspunten: opbouw ketelwagens en tankcontainers; werking afsluiters en appendages verklaren; controleren op kenbare gebreken; constateren kenbare gebreken en adequaat handelen; de beproevings- of keuringsdatum is niet overschreden; let op eigen veiligheid. 2.5 Controleren het vervoerdocument De kandidaat kan aan de hand de ladingdocumenten en de wagenlijst controleren of de samenstelling de trein overeen komt met de wagenlijst en kan maatregelen nemen om te voorkomen dat de infrastructuurbeheerder onjuist wordt geïnformeerd over de samenstelling de trein en de aanwezigheid gevaarlijke stoffen in de trein De kandidaat kan controleren of de juiste voorschriften worden toegepast bij het vervoer Aandachtspunt: vakje 21, 22 en Controleren kenmerking en etikettering De kandidaat kan controleren of de etikettering wagens of containers, geladen met gevaarlijke stoffen, in overeenstemming is met: de aanduidingen in het vervoerdocument en de etiketteringsvoorschriften. Aandachtspunten: grote etiketten op wagens en containers met stukgoed; grote etiketten op wagens, containers, voertuigen en laadeenheden die gevaarlijke stoffen in bulk vervoeren; etikettering gelimiteerde hoeveelheden; kenmerk voor verwarmde stoffen; kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen De kandidaat kan controleren of de oranje kenmerking in overeenstemming is: met de aanduidingen in het vervoerdocument en de voorschriften voor de oranje kenmerking.

10 2.7 Controleren ketelwagens die gassen vervoeren De kandidaat kan de betekenis de oranje band op ketelwagens verklaren De kandidaat kan controleren of het beladingsraster overeenkomt met het product dat genoemd staat in het vervoerdocument Module 3 Veiligheidscommunicatie De vakbekwaamheidseisen staan vermeld in het examenprogramma Veiligheidscommunicatie. De kandidaat ontgt na slagen voor de toets het certificaat Veiligheidscommunicatie. Dit certificaat is tevens geldig voor andere veiligheidsfuncties (rangeerder, machinist en treindienstleider). Wie al een certificaat Veiligheidscommunicatie heeft behaald voor een andere veiligheidsfunctie krijgt vrijstelling. 10

11 3 Beoordeling de vakbekwaamheid VVRV voert namens de Minister Infrastructuur en Milieu de beoordeling (lees: examinering) uit waarmee wordt vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de noodzakelijke vakbekwaamheidseisen. 3.1 Toelatingsvoorwaarden voor het examenprogramma Om toegelaten te worden tot het examenprogramma gelden de volgende voorwaarden: De kandidaat: is werkzaam bij een spoorwegonderneming met een bedrijfsvergunning en veiligheidsattest voor het Nederlandse spoorwegnet; beheerst de Nederlandse taal op het niveau zoals omschreven in artikel 5 het BSP De werkgever is verantwoordelijk voor het beoordelen deze toelatingsvoorwaarden. 3.2 beoordeling De wijze beoordeling vindt als volgt plaats. 11 ennis- en inzicht toets () ennis en inzicht worden getoetst door middel meerkeuze vragen, meer antwoordvragen en invulvragen en in de vorm casussen. De toets is enerzijds gericht op het kennen de regelgeving en procedures, het inzicht in de processen en de keten waarin de kandidaat werkt en het weten hoe te handelen. Anderzijds krijgt de kandidaat (delen ) praktijksituaties aangeboden en wordt gevraagd de situatie te beoordelen, de te verrichten handeling op grond de beoordeling te beschrijven en soms het waarom die handeling. De aangeboden casussen betreffen veelal: weinig voorkomende situaties, situaties die moeilijk in de praktijk kunnen worden beoordeeld en situaties waarbij hoge risico s aanwezig zijn. Praktijkexamen () De aspirant wagencontroleur ontwikkelt zich tijdens het leer-werktraject onder begeleiding tot volwaardig vakman. De spoorvervoerder (SVV) meldt uiterlijk zeven werkdagen voorafgaand aan het geplande praktijkexamen wagencontroleur zowel de aspirant wagencontroleur als de betrokken praktijkexaminator aan bij de uitvoeringsorganisatie Bureau voor Toetsing en Certificering(BTC) en geeft daarbij aan op welke dag, tijden en lokatie het praktijkexamen start en eindigt. Praktijkexamens worden uitgevoerd aan de hand de beoordelingslijst VVRV. Deze wordt na afloop naar VVRV/BTC gestuurd/geupload. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij kan: aangeven wat hij gaat doen (te ondernemen stappen, waarop hij gaat letten en waarom); laten zien dat hij de taken in de praktijk correct uitvoert; reflecteren op de wijze waarop hij zijn werk uitvoert. De kandidaat moet bij de te beoordelen werkzaamheden in het bezit zijn : zijn waarschuwingskleding en de door de opdrachtgever/vervoerder aangewezen persoonlijke uitrusting zoals veiligheidsschoenen (voor de functie aangewezen schoenen);

12 een geldig toegangsbewijs (als hij al in het bezit is een bedrijfspas of een veiligheidspaspoort volstaat één die documenten); een geldig legitimatiebewijs. Als één deze zaken niet aanwezig is kan het praktijkexamen geen doorgang vinden. De module gevaarlijke stoffen wordt tegelijkertijd met de module basisbekwaamheden in de praktijk geëxamineerd. De beoordelingslijst is daarop aangepast. Voor de uitvoering het praktijkexamen is een instructie voor de examinator beschikbaar. 3.3 Normering en cesuur Elke (multimedia)toets dient te worden behaald. Een onvoldoende score voor één de kan niet worden gecompenseerd door een voldoende voor een andere toets. De kandidaat is geslaagd als 80% de totaal te behalen score per toets is behaald. De kandidaat is voor het praktijkexamen geslaagd als hij de naar de mening de gecertificeerde praktijkexaminator alle taken voldoende kan uitvoeren. 12

Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen. voor de wagencontroleur

Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen. voor de wagencontroleur Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen voor de wagencontroleur Behorend bij het examenprogramma wagencontroleur Vastgesteld op 22 november 2012 de Minister Infrastructuur en Milieu, namens deze:

Nadere informatie

Taalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen: machinisten. wagencontroleurs. rangeerders. treindienstleiders

Taalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen: machinisten. wagencontroleurs. rangeerders. treindienstleiders Taalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen: machinisten wagencontroleurs rangeerders treindienstleiders Goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport op: Inhoud 1 Inleiding en eisen aan taalvaardigheid...

Nadere informatie

Taalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen:

Taalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen: aalexamenprogramma veiligheidsfunctionarissen: machinisten wagencontroleurs rangeerders treindienstleiders Versie 09 september 2015 Vastgesteld door de directeur van de stichting Veiligheid en Vakmanschap

Nadere informatie

Examenprogramma. Rangeerder Goederen en Reizigers

Examenprogramma. Rangeerder Goederen en Reizigers Examenprogramma Rangeerder Goederen en Reizigers Vastgesteld op 26 juli 2013 de Minister Infrastructuur en Milieu, namens deze: Directeur Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV) P.C.M. der

Nadere informatie

Examenprogramma Treindienstleider volledig bevoegd

Examenprogramma Treindienstleider volledig bevoegd Examenprogramma Treindienstleider volledig bevoegd 1 Vastgesteld op 26 juli 2013 de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze: Directeur Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV)

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Examenprogramma. Rangeerder

Examenprogramma. Rangeerder Examenprogramma Rangeerder Versie 1.0, vastgesteld op 26 juli 2013 Update versie 1.1,1 september 2016 de Minister Infrastructuur en Milieu, namens deze: Directeur Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer

Nadere informatie

Examenprogramma: Veiligheidscommunicatie

Examenprogramma: Veiligheidscommunicatie Examenprogramma: Veiligheidscommunicatie Versie: Definitief, d.d. 6 augustus 2012 Goedgekeurd door ILT, d.d. Inhoud 1 Inleiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Algemeen 3 1.2 Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Examenprogramma Treindienstleider minimaal bevoegd

Examenprogramma Treindienstleider minimaal bevoegd Examenprogramma reindienstleider minimaal bevoegd 1 Versie 1.0 d.d. 19 maart 2016 Update versie 1.1 d.d. 16 sep 2016 er beoordeling voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu, directie Openbaar

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VS (Initieel examen), VVS (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VS (Initieel examen), VVS (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

RnV-NORMBLAD P-022 KOPIE. Spoorwegveiligheid. Vakbekwaamheidsnormen voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen. Colofon

RnV-NORMBLAD P-022 KOPIE. Spoorwegveiligheid. Vakbekwaamheidsnormen voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen. Colofon Spoorwegveiligheid Railned Spoorwegveiligheid Catharijnesingel 30 Postbus 2101 3500 GC Utrecht Tel. 030 235 5572 Email: safety@railned.nl RnV-NORMBLAD P-022 Vakbekwaamheidsnormen voor het vervoer van Gevaarlijke

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VW (Initieel examen), VVW (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Examenprogramma Treindienstleider volledig bevoegd

Examenprogramma Treindienstleider volledig bevoegd Examenprogramma reindienstleider volledig bevoegd 1 Vastgesteld op 26 juli 2013 Update d.d. 19 maart 2016 er beoordeling voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu, directie Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VB (Initieel examen), VVB (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 2: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden machinist

Vakkennis Machinist Cluster 2: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden machinist Vakkennis Machinist Cluster 2: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden machinist Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 01-05-13) Versie 2.0 Na review (DT 01-05-13) Versie 2.1

Nadere informatie

Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) module technische vaardigheden (BBD-plus)

Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) module technische vaardigheden (BBD-plus) Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) module technische vaardigheden (BBD-plus) 1/13 Inhoud Versiebeheer 3 1 De taak 4 2 Het certificaat 5 2.1 Algemeen 5 2.2 De scope 5 2.3 Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Rangeerder Volledige Bevoegdheid Dit examen is geschikt voor functionarissen die in het kader van de beroepsuitoefening dienen te voldoen aan het gestelde in

Nadere informatie

Examenprogramma Machinist Reizigers/Goederen Rijden op ERTMS baanvakken

Examenprogramma Machinist Reizigers/Goederen Rijden op ERTMS baanvakken Examenprogramma Machinist Reizigers/Goederen Rijden op ERTMS baanvakken 1 Versie 2.2 d.d. 18 februari 2015 Ter beoordeling voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu, directie Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Examenprogramma machinist. machinistenvergunning bevoegdheidsbewijs

Examenprogramma machinist. machinistenvergunning bevoegdheidsbewijs Examenprogramma machinist machinistenvergunning bevoegdheidsbewijs Vastgesteld op 25 juli 2013 de Minister Infrastructuur en Milieu, namens deze: Directeur Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer

Nadere informatie

Praktijkexamen Rangeerder

Praktijkexamen Rangeerder Praktijkexamen Rangeerder algemene opzet van praktijkexamen Werkwijze voor en tijdens Praktijkexamen Rangeerder Het praktijkexamen Rangeerder (reizigers of goederen) neemt VVRV af op het rangeerterrein

Nadere informatie

Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging EBS Periferie

Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging EBS Periferie Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging EBS Periferie 1.4 24-04-2017 Certificeringschema Emplacementsbeveiliging EBS Periferie 1/13 Inhoud 1 De taak 3 2 Het certificaat 4 2.1 Algemeen 4 2.2 De scope

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern Opgesteld door: CCV Wijzigingen zijn cursief weergeven Categorie: Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 94% Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen VBGS(V) Schriftelijk

Nadere informatie

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16 1/ vervoerdocument richtlijn risico nu morgen 1.1 geen enkele aanduiding over het gevaarlijke karakter (of de gevaarseigenschappen) van de vervoerde goederen 5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 1500 1.2 onmogelijke

Nadere informatie

Certificeringschema: Ontwerpen (eenvoudige) Tijdelijke. Voorzieningen

Certificeringschema: Ontwerpen (eenvoudige) Tijdelijke. Voorzieningen Certificeringschema: Ontwerpen (eenvoudige) Tijdelijke 1/11 Inhoud Versiebeheer 3 1 De taak 4 2 Het certificaat 5 2.1 Algemeen 5 2.2 De scope 5 2.3 Toelatingsvoorwaarden voor het certificeringstraject

Nadere informatie

examenreglement VVRV

examenreglement VVRV examenreglement VVRV PROC exreg 20150518 Examenreglement VVRV 1 Inhoudsopgave I Algemeen 1. Definities 2. Reikwijdte 3. Examenmogelijkheden en examenplanning 4. Aanvraag examen 5. Examengeld 6. Toelating

Nadere informatie

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen Hoofdstuk 3.2 - Lijsten van de gevaarlijke goederen 3.2.1 Verduidelijkingen betreffende Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen per UN-nummer Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Certificeringschema: Installatieverantwoordelijke Baan

Certificeringschema: Installatieverantwoordelijke Baan Certificeringschema: 1/10 Inhoud 1 De taak 3 2 Het certificaat 4 2.1 Algemeen 4 2.2 De scope 4 2.3 Toelatingsvoorwaarden voor het initieel certificeringstraject 4 2.4 Geldigheid van het certificaat 5 3

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Emplacementsbeveiliging PLC Interlocking

Emplacementsbeveiliging PLC Interlocking Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging PLC Interlocking 2.1 29-06-2015 Certificeringschema PLC Interlocking 1/9 Inhoud Versiebeheer 2 1 De taak 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Certificering en examinering

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0)

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0) SafetyPlan bvba Veiligheidsuitrusting & Advies voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Lijst van de inbreuken en de te innen men. Inhoud 1. Vervoerdocument en identiteitsbewijs 2. Keuringsdocument 3.

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Vrachtwagenchauffeur modulenaam ADR-Tankwagenvervoer code module 6493 goedkeuring door aantal lestijden 20 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Nadere informatie

Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD)

Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) 1/13 Inhoud Versiebeheer 2 1 De taak 4 2 Het certificaat 5 2.1 Algemeen 5 2.2 De scope 5 2.3 Toelatingsvoorwaarden voor het initieel certificeringtraject

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen.

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Totaal 15 vragen met antwoorden Vraag 1. De IMDG Code bestaat uit 7 delen Het ADR bestaat uit 9 delen B. Stelling 1 en 2 zijn

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Theorie VBGS(V) Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Schriftelijk Note: In dit document bestrijkt het begrip tank de volgende uitgebreide

Nadere informatie

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examenopzet 4 1.1 Portfolioproducten 4 1.2 Eindgesprek 5 2 Beoordeling 6

Nadere informatie

Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging. NX 68 inclusief LCE

Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging. NX 68 inclusief LCE Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging 1/13 Inhoud Versiebeheer 2 1 De taak 4 2 Het certificaat 5 2.1 Algemeen 5 2.2 De scope 5 2.3 Toelatingsvoorwaarden voor het initieel certificeringtraject 6

Nadere informatie

Examenprogramma Praktijkexaminator. machinist reizigers/goederen

Examenprogramma Praktijkexaminator. machinist reizigers/goederen Examenprogramma 2012 Praktijkexaminator machinist reizigers/goederen Goedgekeurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op 15 juni 2012 Inhoud 1 Inleiding en beschrijving van de taak... 3 2 Het

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging Klasse 7

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging Klasse 7 In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld C divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB)

Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Pagina 1 van 8 Certificatieschema THP HS LNB (THP LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

RnV-NORMBLAD P-014 KOPIE. Spoorwegveiligheid. Algemene bepalingen voor personeel in het railverkeerssysteem. Colofon

RnV-NORMBLAD P-014 KOPIE. Spoorwegveiligheid. Algemene bepalingen voor personeel in het railverkeerssysteem. Colofon Spoorwegveiligheid Railned Spoorwegveiligheid Catharijnesingel 30 Postbus 2101 3500 GC Utrecht Tel. 030 235 5572 Email: safety@railned.nl RnV-NORMBLAD P-014 Algemene bepalingen voor personeel in het railverkeerssysteem

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,--

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,-- Feit Boete Geen / verkeerde vrachtbrief,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde,-- Geen / verkeerde gevarenkaart,-- Geen vakbekwaamheidscertificaat,-- Geen algemene opleiding,-- Samenladen / scheiden

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid

Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid Reglement voor de beoordeling van de 1/15 Inhoud Versiebeheer 3 1 Inleiding 4 2 Definities van gebruikte begrippen 5 3 Kennisneming en hantering van dit reglement 7 4 Beoordeling 8 4.1 Wijze waarop een

Nadere informatie

Handleiding aanleveren wagenlijsten

Handleiding aanleveren wagenlijsten Handleiding aanleveren wagenlijsten Van Auteur ProRail / Verkeersleiding Floris van Zonneveld Kenmerk 1580025 Versie 1.0 Datum 28-09-09 Bestand Handleiding aanleveren wagenlijsten Status Definitief 1-7

Nadere informatie

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig?

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Maak gebruik van onze digitale oplossingen ADN-app Voor het transport van gevaarlijke goederen over de binnenwateren De regelgeving

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Deze folder gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de mogelijke gevolgen daarvan voor de omgeving. Vervoer van

Nadere informatie

Taxonomie code: F Schriftelijk. F Schriftelijk. B Schriftelijk. F Schriftelijk

Taxonomie code: F Schriftelijk. F Schriftelijk. B Schriftelijk. F Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Gemeenschappelijk deel Toetsvorm: Schriftelijk Opgenomen in de toets: 1. Wet en regelgeving algemeen 3 1.1 De wet- en regelgeving

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01)

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) EIND- EN TOETSTERMEN SENIOR OCE-DESKUNDIGE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE 011 Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) Vaststellingsdatum : 01-09-2012 Van kracht : 01-09-2012 Status

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 2 Beoordeling 7 3 Planning 10 4 Voorwaarden hertoets 11 Bijlage 1: Gegevens

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VP Vakbekwaam Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste reacties op de overeenkomst praktijkexamens

Overzicht van de belangrijkste reacties op de overeenkomst praktijkexamens Overzicht van de belangrijkste reacties op de overeenkomst praktijkexamens met antwoorden daarbij 1. Onduidelijkheid over de inzet van een praktijkexaminator van bedrijf A voor een praktijkexamen in bedrijf

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 1 INHOUDSOPGAVE ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Protocol van ondertekening BIJLAGE A ALGEMENE BEPALINGEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Vrachtwagenchauffeur modulenaam Goederentransport 1 code module 6479 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) HOOFDSTUK 5.5 BIJZONDERE BEPALINGEN 5.5.1 (Geschrapt) 5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) 5.5.2.1 Algemeen 5.5.2.1.1 Gegaste laadeenheden (UN 3359) die geen andere

Nadere informatie

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage ADR audit 2010 Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Veiligheidsadviseurs: Jolmers IVVO Houtigehage M. Jolmers nr. 56647735 S.G. Jolmers nr. 80216811 ADR jaarverslag

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan

Servicedocument Examenplan Servicedocument Examenplan Goederenvervoer NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Goederenvervoer DOSSIERCREBO : 23218 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25549 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2017 KERNTAAK

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging - Tankvervoer

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging - Tankvervoer In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: C divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007

10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007 10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007 35 De wijzigingen voor 2007 kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET website : http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html De tekst kiezen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging Klasse 1

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging Klasse 1 In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld C divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Voorwaarden Meesterexamen Patissier Doelstelling examen: Het Meesterexamen heeft als doel om patissiers in staat te stellen hun verworven niveau in praktische en theoretische

Nadere informatie

ABW 1. bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement. BOB bv

ABW 1. bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement. BOB bv ABW 1 bijlage behorende bij het Algemeen Examenreglement BOB bv 9561.10 NADERE BEPALINGEN VOOR ABW 1 1 Examencommissie (artikel 4) ABW 1 valt onder het Curatorium Opleidingen Regelgeving Bouw. 2 Diploma

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon

Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV, Gouda, Nederland Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Pagina 1 van 7 VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie: oktober 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl, gepubliceerde toetsmatrijs

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN. Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN. Ingangsdatum 1 april 2012 UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN verplaatsen EXAMINERING van lasten Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie: januari 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl,

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be INFOBUNDEL voor vacature 2017-09 Functie Niveau en graad Afdeling Polyvalent vakman onderhoud,

Nadere informatie