Indicatiestelling en criteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indicatiestelling en criteria"

Transcriptie

1 Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak Brochure voor ouders Regeling van juli 2005

2

3 Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak 1 1 Brochure voor ouders

4 Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak 2 Inhoudsopgave 2 I Het kader 4 De wet 4 Eerlijke verdeling De speciale scholen in clusters 5 De speciale scholen 5 Regionale Expertisecentra (REC s) 6 II De procedure 7 De aanmelding bij de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) 7 Het dossier voor de aanmelding 8 Vier vragen 9 De beredeneerde afwijking 9 De besluitvorming 9 Bezwaar en beroep 10 Na indicatie 10 III Herindicatie 11 Geldigheidsduur 11 De procedure 12

5 IV De indicatiecriteria 13 De kernthema s bij de indicatiestelling 13 3 De criteria voor de indicatiestelling per schoolsoort Criteria voor onderwijs aan dove kinderen 14 - Criteria voor onderwijs aan meervoudig gehandicapte dove kinderen 15 - Criteria voor onderwijs aan slechthorende kinderen 16 - Criteria voor onderwijs aan meervoudig gehandicapte slechthorende kinderen 17 - Criteria voor onderwijs aan kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 18 - Criteria voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen 19 - Criteria voor onderwijs aan kinderen met een ernstige of diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling 20 - Criteria voor onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen 21 - Criteria voor onderwijs aan meervoudig lichamelijk gehandicapte kinderen 22 - Criteria voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen 23 - Criteria voor onderwijs aan leerlingen op cluster 4 scholen 24 V Tot slot 25 De Regeling Indicatiecriteria leerlinggebonden financiering 25 Lijst met afkortingen 26 Adressen en Colofon 28

6 I Het kader 4 De wet 4 Niet alle kinderen kunnen de gewone basisschool of school voor voortgezet onderwijs zonder extra ondersteuning doorlopen. Kinderen met een handicap, ziekte of gedragsstoornis hebben vaak extra hulp of begeleiding van deskundigen nodig. De ouders kunnen een aanvraag doen om hun kind op een speciale school te mogen aanmelden of om de kosten te vergoeden voor speciale hulp en/of extra middelen op een gewone basisschool of school voor voortgezet onderwijs. De speciale hulp of begeleiding wordt vaak verzorgd door deskundige leerkrachten, zogenaamde ambulante begeleiders, vanuit de speciale scholen. De wettelijke regeling waarin dit vastligt heet de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) en de vergoeding heet leerlinggebonden budget of ook wel het rugzakje. In deze brochure wordt beschreven hoe de indicatiestelling voor de LGF voor het primair en het voortgezet onderwijs is geregeld. Vanaf januari 2006 is het ook mogelijk om een rugzakje aan te vragen in het middelbaar beroeps onderwijs. De indicatiestelling zal op een vergelijkbare manier gaan verlopen. Meer informatie over deze nieuwe mogelijkheid zal via een afzonderlijke brochure worden verspreid. Eerlijke verdeling In Nederland is door de Tweede Kamer besloten dat alle kinderen met een handicap, ziekte of gedragsstoornis recht hebben op speciale hulp of begeleiding als zij niet voldoende geholpen kunnen worden in het reguliere onderwijs. Vanwege de kosten moeten speciale Commissies voor de Indicatiestelling (CvI) bij elke aanvraag beslissen of het kind recht heeft op een leerlinggebonden budget of een plaats op een speciale school. Zij neemt die beslissing door te kijken of het kind wel of niet voldoet aan criteria die landelijk gelden.

7 De speciale scholen in clusters Cluster 1: Onderwijsinstellingen voor visueel gehandicapte leerlingen: - scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn - scholen voor meervoudig gehandicapte blinde of slechtziende kinderen Cluster 2: Scholen voor auditief en communicatief gehandicapte leerlingen: - scholen voor kinderen die doof zijn (DOV) - scholen voor kinderen die slechthorend zijn (SH) 5 - scholen voor meervoudig gehandicapte dove of slechthorende kinderen 5 - scholen voor kinderen met ernstige spraak- / taalmoeilijkheden (ESM). Cluster 3: Scholen voor verstandelijk gehandicapte leerlingen, lichamelijk gehandicapte leerlingen (inclusief chronisch zieke leerlingen) en meervoudig gehandicapte leerlingen: - scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) - scholen voor langdurig zieke kinderen met somatische problematiek (LZK) - scholen voor kinderen met een lichamelijke handicap (mytylscholen) - scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen met een lichamelijke handicap (tyltylscholen) Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige ontwikkelingspsychopathologie: - scholen voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen (de vroegere scholen ZMOK, Pedologische Instituten (PI), LZK met psychiatrische problematiek) De speciale scholen Er zijn voor kinderen met een handicap, ziekte of gedragsstoornis allerlei verschillende scholen, die zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan kinderen met een beperking. De scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn hebben zich verenigd in cluster 1. Alle scholen voor kinderen die doof of slechthorend zijn of ernstige spraak-/taalmoeilijkheden hebben zijn ondergebracht in cluster 2. Voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of voor langdurig zieke kinderen werken de speciale scholen samen in cluster 3. In cluster 4 zijn de scholen voor kinderen met gedragsstoornissen bijeengebracht. In elk cluster wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de eigen deskundigheid en de regionale verspreiding daarvan, bijvoorbeeld door de ambulante begeleiders, die in de reguliere scholen ondersteuning en begeleiding geven.

8 6 Regionale Expertisecentra (REC s) De ruim 300 speciale scholen werken binnen een regio samen in een Regionaal Expertisecentrum (REC). Over heel Nederland verspreid zijn er vier REC s voor dove en gehoorgestoorde leerlingen, zestien voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte leerlingen en dertien voor kinderen met gedragsstoornissen. De REC s zijn niet allemaal even groot. Soms zijn er maar drie scholen in een REC ondergebracht, maar er zijn ook REC s met meer dan twintig scholen. De vier scholen voor blinde en slechtziende kinderen hebben met het Ministerie van OCW in het verleden eigen afspraken over toelating en financiering gemaakt, waardoor voor hen een ander traject bij de indicatiestelling geldt, dan voor de overige speciale scholen. De informatie over dat traject is niet in deze brochure opgenomen. 6

9 II De prodecure 7 De aanmelding bij de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Wanneer een leerling op school problemen heeft zal de school waarop het kind zit in overleg met de ouders zoeken naar mogelijkheden voor extra hulp. Ook kunnen de ouders extra begeleidingsmogelijkheden zoeken bijvoorbeeld door een fysiotherapeut, een logopedist of door de jeugdzorg te benaderen. Pas wanneer dat niet mogelijk is of onvoldoende blijkt te helpen, kunnen de ouders een aanvraag doen voor toelating tot een speciale school of voor een leerlinggebonden budget. Ouders kunnen zich dan regelrecht aanmelden bij de Commissie voor de Indicatiestelling van het cluster waar hun kind in zou passen. Maar het kan ook zijn dat een speciale school of een andere ondersteuner de ouders begeleidt bij de doorverwijzing naar de CvI. Soms kan worden aangemeld bij een zogenaamd REC-loket dat de ouders ondersteunt bij de aanmelding bij de CvI. Een en ander kan per REC verschillen. Voor informatie over de exacte gang van zaken in de eigen regio kan men zich tot de betrokken CvI richten. (zie hiervoor onder CvI s in uw regio ) De CvI, die over de aanvraag moet beslissen, bestaat uit verschillende deskundigen die onafhankelijk van de speciale scholen hun beslissing over de leerling nemen. De ouders moeten bij hun aanvraag een aanmeldingsformulier invullen en zorgen voor de onderzoeksverslagen en rapporten die deskundigen over de problemen van hun kind hebben opgesteld. 7

10 8 Het dossier voor de aanmelding De Commissie voor de Indicatiestelling zal bij haar beslissing over de aanvraag van de ouders zorgvuldig kijken naar de problemen van de leerling. Het gaat om de vraag of het kind speciaal onderwijs of speciale zorg echt nodig heeft en van welke speciale school de hulp moet komen. Voor de indicatiestelling zijn daarom in elk geval gegevens nodig over de ernst van de stoornis, ziekte of problemen. Soms moet daarvoor nog aanvullend onderzoek worden gedaan. Ook moet de school waarop het kind zit duidelijk maken wat de invloed van de problemen is op de leerresultaten, de redzaamheid of het gedrag, wat de school al aan de problemen heeft gedaan en waarom speciale hulp nodig is. Tezamen vormen deze gegevens een dossier, dat de CvI nodig heeft bij de aanmelding. De CvI kan een aanmelding pas in behandeling nemen wanneer zij van de ouders een ingevuld aanmeldingsformulier èn een compleet dossier heeft ontvangen. De procedure van aanmelding tot een beslissing van de CvI verloopt het snelst wanneer de ouders al bij de aanmelding voor de gegevens kunnen zorgen die noodzakelijk zijn om een indicatiebesluit te nemen. Zonder deze gegevens kan en mag de CvI niet beslissen. Dat betekent dat het tempo waarin de aanmeldingsprocedure verloopt sterk afhankelijk is van de medewerking van alle mensen die op de school of bij de zorginstelling onderzoek doen naar de problemen van het kind. Het REC kan de ouders helpen om de gegevens te verzamelen die voor het dossier voor de indicatiestelling nodig 8 zijn.

11 Vier vragen De CvI beoordeelt een dossier van een aangemelde leerling aan de hand van de volgende vier vragen: 1. Bevat het dossier voldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen? 2. Wat is de aard en de ernst van de stoornis/beperking, voldoet deze aan de criteria? 3. Hoe ernstig is het kind belemmerd om aan het onderwijs deel te nemen? 4. Is de zorg vanuit het regulier onderwijs en/of vanuit de zorgsector ontoereikend? Als de CvI de aard en de ernst van de beperkingen in overeenstemming met de criteria vindt, krijgt de leerling een zogenaamde beschikking, waarmee het naar een speciale school kan of voor een leerlinggebonden budget ( rugzakje ) in aanmerking komt. 9 9 De beredeneerde afwijking In bepaalde gevallen kan de CvI een leerling toch toelaatbaar verklaren hoewel deze niet aan alle criteria voldoet. Dat kan alleen wanneer er voor de leerling sprake is van een belemmering in de onderwijssituatie, waarvan de ernst gelijk is aan die van een handicap, ziekte of stoornis die wel aan de indicatiecriteria voldoet. In zo n geval wordt van een beredeneerde afwijking gesproken. De beredeneerde afwijking kan worden gebruikt bij complexe stoornissen of een combinatie van stoornissen die elk afzonderlijk niet onder de criteria vallen, maar die gezamenlijk wel vragen om speciale onderwijszorg. De besluitvorming Nadat de CvI alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen werkt ze volgens een standaardprotocol, waarbij het indicatiebesluit wordt gemotiveerd en vastgelegd. De besluitvorming, de beslissingstermijn en de mogelijkheden voor de ouders om tegen de beslissing bezwaar te maken liggen vast in regels, die vallen onder de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Dat betekent dat de CvI binnen acht weken na ontvangst van de complete aanmelding een beslissing moet nemen over de toelaatbaarheid (deze termijn kan, als hiervoor duidelijke redenen aanwezig zijn, met acht weken worden verlengd). De CvI is verplicht haar besluit aan de ouders te motiveren. Ook is geregeld hoe de ouders (binnen zes weken) bezwaar kunnen maken tegen de door de CvI genomen beslissing.

12 10 Bezwaar en beroep Nadat de CvI een beslissing heeft genomen stuurt zij de ouders een zogenaamde beschikkingsbrief. Daarin staat het besluit van de CvI en waarom deze beslissing is genomen. Er staat ook in hoe de ouders bezwaar aan kunnen tekenen tegen dat besluit. Hiervoor is een Bezwaar en Advies Commissie (BAC) in het leven geroepen. Meer informatie over de BAC en de bezwaarprocedure is te vinden op of 10 Na indicatie In de beschikkingsbrief moet duidelijk zijn vermeld vanaf wanneer de leerling recht heeft op een plaats in de genoemde schoolsoort of op een leerlinggebonden budget. De ouders kunnen nu een keuze maken tussen ambulante begeleiding op de reguliere school van hun kind ( een rugzak ) of op zoek gaan naar een speciale school van de onderwijssoort waarvoor de beschikking is afgegeven. Omdat de ouders niet altijd goed weten welke scholen daarvoor in aanmerking komen, kunnen zij hulp vragen van het REC of een andere ouderondersteuner, die hen bij de schoolplaatsing kan helpen.

13 III Herindicatie 11 Geldigheidsduur De beschikking van de CvI heeft een beperkte geldigheidsduur. Dat is meestal drie jaar maar bij dove, zeer moeilijk lerende 1 of meervoudig gehandicapte kinderen vier jaar. In de beschikkingsbrief die de ouders krijgen na de indicatieprocedure wordt de einddatum genoemd. In het laatste schooljaar voor de einddatum moet worden bekeken of de leerling nog steeds voldoet aan de indicatiecriteria en nog speciale zorg nodig heeft. De school die het kind bezoekt kan de ouders behulpzaam zijn bij het aanvragen van deze zogenaamde herindicatie Bij zeer moeilijk lerende kinderen met het syndroom van Down is geen herindicatie meer nodig.

14 12 De procedure In principe is de procedure voor herindicatie dezelfde als bij een eerste indicatie. Met het aanmeldingsformulier kunnen de ouders een nieuwe indicatie aanvragen bij de CvI. Onderzoek naar de stoornis of beperking hoeft niet altijd opnieuw te worden gedaan. In de Regeling Indicatiecriteria wordt bij herindicatie alléén nieuw onderzoek over de ernst van de stoornis gevraagd wanneer de mogelijkheden van de leerling om aan onderwijs deel te nemen worden beïnvloed door een ontwikkeling in de stoornis (bijvoorbeeld door groei of ontwikkeling van het kind), door medicijnen of andere ontwikkelingen. In andere gevallen wordt er gesproken over een zogenaamde stabiele stoornis. De aard en de ernst van de stoornis kan aangetoond worden met het onderzoek dat voor eerste indicatie is gebruikt samen met een korte beschrijving van een deskundig lid van de Commissie voor Begeleiding (CvB) van de school waar de leerling staat ingeschreven of van het REC dat de ambulante begeleiding verzorgt. Uit dit verslag moet blijken dat de aard en de ernst van de stoornis nog onverminderd aanwezig zijn. Ook voor de overige criteria bij de herindicatie zijn de gegevens van de CvB nodig of van het REC waarvan de leerling ambulante begeleiding krijgt. De ernst van de beperkingen die een leerling ondervindt om aan onderwijs deel te nemen, zoals een leerachterstand of een beperkte redzaamheid moet beschreven staan in de jaarlijkse evaluatie van het handelingsplan, evenals de speciale zorg die nodig is om de leerling het komend jaar vooruitgang te laten boeken op school. De evaluatie van het handelingsplan kan in het onderwijskundig rapport worden overgenomen. 12

15 IV De indicatiecriteria 13 De kernthema s bij de indicatiestelling Door de invoering van de Wet op de expertisecentra is gezorgd dat de Commissies voor de Indicatiestelling onafhankelijk van de speciale scholen hun beslissing over de aanvraag van een leerlinggebonden budget kunnen nemen. In een landelijk geldende regeling zijn de criteria daarvoor vastgelegd. Deze zijn dus per cluster voor het hele land hetzelfde. In de criteria voor de indicatiestelling voor de speciale scholen of een rugzak gaat het om drie belangrijke thema s: 1. de ernst van de stoornissen en/of beperkingen; 2. de belemmering die de leerling daarvan bij het onderwijs ondervindt; 3. de mogelijkheden van de reguliere zorg uit het onderwijs of zorginstantie. Deze thema s zijn voor elke schoolsoort specifiek uitgewerkt in de Regeling Indicatiecriteria. Daarbij zijn ook richtlijnen gegeven voor de soort informatie die minimaal noodzakelijk is. 13 Op basis van ervaringen met en onderzoek naar een goed gebruik van de criteria kunnen er jaarlijks aanpassingen in de criteria plaatsvinden. De complete tekst en de exacte criteria van de meest recente regeling zijn te vinden op de website van het ministerie van OCW ( ) en die van de LCTI ( De criteria voor de indicatiestelling per schoolsoort Eind juli 2005 is de Regeling Indicatiecriteria aangepast. Op de volgende pagina s worden de aangepaste criteria en de daarvoor benodigde gegevens per schoolsoort in overzichtelijke schema s weergegeven. Voor de leesbaarheid zijn alleen de hoofdlijnen opgenomen. Voor meer details zie de bovengenoemde websites.

16 Criteria voor onderwijs aan dove kinderen Nodig voor de CvI Doofheid of ernstige gehoorstoornis 1 Audiologisch onderzoek En logopedisch onderzoek bij twijfel aan ernst van de gehoorstoornis En bij een cochleair implantaat 2 : verklaring van een CI-team Hoeft niet te worden aangetoond Hoeft niet te worden aangetoond 1 Gehoorverlies groter dan 80 db of tussen 70 en 80 db gepaard gaand met kennelijk doof functioneren, gemeten bij het beste oor en zonder gehoortoestel 2 De gehoorbeperking wordt vastgesteld twee jaar na de operatie en met gebruik van het implantaat

17 Criteria voor onderwijs aan meervoudig gehandicapte dove kinderen Nodig voor de CvI Doofheid of ernstige gehoorstoornis 1 Audiologisch onderzoek En bij twijfel aan de ernst van de gehoorstoornis: logopedisch onderzoek En bij een cochleair implantaat 2 : verklaring van een CI-team En een verstandelijke beperking 3 En psychodiagnostisch onderzoek Hoeft niet te worden aangetoond Hoeft niet te worden aangetoond 1 Gehoorverlies groter dan 70 db gemeten bij het beste oor en zonder gehoortoestel 2 De gehoorbeperking wordt vastgesteld twee jaar na de operatie en met gebruik van het implantaat 3 Bij individueel afgenomen onderzoek een IQ< 70

18 Criteria voor onderwijs aan slechthorende kinderen 1 Nodig voor de CvI Slechthorendheid 2 Audiologisch onderzoek En logopedisch onderzoek bij twijfel aan ernst van de gehoorstoornis En bij een cochleair implantaat 3 : verklaring van een CI-team Leerachterstand 4 Of zeer geringe communicatieve redzaamheid 5 Onderwijskundig rapport Of psychodiagnostisch of logopedisch onderzoek Te weinig vooruitgang ondanks extra hulp 6 van minstens een half jaar Gegevens over de hulp die is geboden en het effect daarvan Of als de leerling al op school zit: een onderwijskundig rapport 1 De leerlingen van 12 jaar en ouder die voldoen aan de criteria voor ESM-scholen zijn toelaatbaar voor VSO-SH scholen 2 Gehoorverlies tussen 35 en 80 db of gehoorverlies groter dan 80 db gepaard gaand met kennelijk slechthorend functioneren, gemeten bij het beste oor en zonder gehoortoestel 3 De gehoorbeperking wordt vastgesteld twee jaar na de operatie en met gebruik van het implantaat 4 Bij primair onderwijs of bij instroom in het voortgezet onderwijs: behorend tot de 10% zwakst presterende leerlingen bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen (voor groep 1 en 2: voorbereidend lezen, spellen en rekenen) 5 Kan door gehoorstoornis (maar niet door ontwikkelingsachterstand) onvoldoende informatie opnemen tijdens instructie of deelnemen aan gesprekken 6 Op school of als de leerling nog niet op school zit van zorg- of hulpverleningsinstanties

19 Criteria voor onderwijs aan meervoudig gehandicapte slechthorende kinderen Nodig voor de CvI Slechthorendheid 1 Audiologisch onderzoek En een verstandelijke beperking 2 En psychodiagnostisch onderzoek Hoeft niet te worden aangetoond Hoeft niet te worden aangetoond 1 Gehoorverlies tussen 35 en 71 db gemeten bij het beste oor en zonder gehoortoestel 2 Bij individueel afgenomen onderzoek een IQ< 70

20 Criteria voor onderwijs aan kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 1 Nodig voor de CvI Een ernstige spraak-/taalmoelijkheden 2 Die niet wordt veroorzaakt door een beperkte intelligentie En onvoldoende effect van spraak-/taaltherapie van minstens een half jaar Of een andere bijkomende stoornis 5 die de problemen in het onderwijs versterkt Logopedisch onderzoek 3 En psychodiagnostisch onderzoek 4 Bij twijfel over het gehoor: audiologisch onderzoek En de resultaten van de logopedische behandeling Of onderzoeksgegevens waarbij de stoornis wordt aangetoond of of Een stoornis uit het autisme spectrum 6 Waarbij vooral de verbale communicatie problemen geeft Onderzoeksgegevens waarbij de stoornis wordt aangetoond En logopedisch onderzoek Leerachterstand 7 Of zeer geringe communicatieve redzaamheid 8 Onderwijskundig rapport Of psychodiagnostisch of logopedisch onderzoek Te weinig vooruitgang ondanks extra hulp 9 van minstens een half jaar Gegevens over de hulp die is geboden en het effect daarvan Of als de leerling al op school zit: een onderwijskundig rapport 1 De leerlingen van 12 jaar en ouder die voldoen aan de criteria voor ESM-scholen zijn toelaatbaar voor VSO-SH scholen 2 Blijkend uit een afwijking naar beneden van meer dan 2 standaarddeviaties in spraak-/taalmoeilijkheden op een algemene test voor spraak-/taalmoelijkheden of van meer dan 1,5 standaarddeviatie in spraak-taalontwikkeling voor tenminste twee van de vier gebieden 3 Logopedisch onderzoek op het gebied van spraakproductie, problemen in de auditieve verwerking, grammaticale problematiek of lexicaal-semantische problematiek 4 Gericht op cognitief en communicatief functioneren 5 Zo mogelijk op basis van DSM-IV of ICD-10 geclassificeerd 6 Volgens DSM-IV classificatie vastgesteld 7 bij primair onderwijs of bij instroom in het voortgezet onderwijs: behorend tot de 10% zwakst presterende leerlingen bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen (voor groep 1 en 2: voorbereidend lezen, spellen en rekenen) 8 Kan door spraakstoornis of autisme (maar niet door ontwikkelingsachterstand) onvoldoende informatie opnemen tijdens instructie of onvoldoende deelnemen aan gesprekken 9 Op school of als de leerling nog niet op school zit van zorg- of hulpverleningsinstanties

21 Criteria voor onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen Nodig voor de CvI Het syndroom van Down Een verklaring van een arts dat er sprake is van dit syndroom Of een matige verstandelijke beperking 1 Of individueel psychodiagnostisch onderzoek Of een lichte verstandelijke beperking 2 Of individueel psychodiagnostisch onderzoek En bij kinderen tot en met 7 jaar een bijkomende stoornis 3 En onderzoeksgegevens waarbij de stoornis wordt aangetoond (Alleen bij een lichte verstandelijke beperking) Zeer geringe sociale redzaamheid 4 En ernstige tekortkomingen in leer- en taakgedrag 5 Of zeer geringe schoolvorderingen 6 Psychodiagnostisch onderzoek Gegevens over de hulp die is geboden en het effect daarvan Of als de leerling al op school zit: een onderwijskundig rapport 7 (Alleen bij een lichte verstandelijke beperking) Te weinig vooruitgang ondanks extra hulp 8 van minstens een half jaar Gegevens over de hulp die is geboden en het effect daarvan Of als de leerling al op school zit: een onderwijskundig rapport 1 Bij individueel afgenomen onderzoek een IQ< 60 2 Bij individueel afgenomen onderzoek een IQ tussen 60 en 70 3 Zo mogelijk op basis van DSM-IV of ICD-10 geclassificeerd 4 Waardoor de leerling niet zelfstandig op een reguliere school kan functioneren 5 Zeer geringe vooruitgang gedurende een jaar in werkhouding, taakgerichtheid, aandacht en motivatie bij kinderen tot en met 7 jaar 6 Zeer geringe vooruitgang gedurende een jaar bij aanvankelijk lezen, spellen en rekenen bij kinderen van 8 tot en met 11 jaar of bij kinderen van 12 jaar en ouder: schoolvorderingen, die niet verder gaan dan beheersing van de leerstof tot en met eind groep 3 van de basisschool 7 Met ruwe toetsscores van een jaar 8 Op school of als de leerling nog niet op school zit van zorg- of hulpverleningsinstanties

22 Criteria voor onderwijs aan kinderen met een ernstige of diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling Nodig voor de CvI Een diepe verstandelijke beperking 1 Individueel psychodiagnostisch onderzoek Of een ernstige verstandelijke beperking 2 Of individueel psychodiagnostisch onderzoek En een beperkt gedragsrepertoire en andere medische of gedragsproblemen En onderzoek gericht op het gedragsrepertoire en de andere problemen Hoeft niet te worden aangetoond Hoeft niet te worden aangetoond 1 Bij individueel afgenomen onderzoek een geschat IQ< 20 2 Bij individueel afgenomen onderzoek een geschat IQ tussen 20 en 35

23 Criteria voor onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen Nodig voor de CvI Een of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken 1 Medisch en psychodiagnostisch onderzoek Een zeer geringe zelfredzaamheid 2 Of leerachterstand 3 Of structureel verzuim 4 Medisch en psychodiagnostisch onderzoek Of onderwijskundig rapport Of onderwijskundig rapport met verzuimregistratie of behandelschema 5 Te weinig vooruitgang ondanks extra hulp 6 van minstens een half jaar Gegevens over de hulp die is geboden en het effect daarvan Of als de leerling al op school zit: een onderwijskundig rapport 1 En die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen 2 Afhankelijkheid van derden voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen of voor de onderwijsvoorwaardelijke (fijn-)motorische activiteiten en handelingen 3 Bij primair onderwijs of bij instroom in het voortgezet onderwijs: behorend tot de 10% zwakst presterende leerlingen bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen (voor groep 1 en 2: voorbereidend lezen, spellen en rekenen) 4 Vermindering van de leertijd met minstens 25% door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim 5 Registratie van het verzuim over een jaar of een behandelschema van zorgverleners 6 Op school of als de leerling nog niet op school zit van zorg- of hulpverleningsinstanties

24 Criteria voor onderwijs aan meervoudig lichamelijk gehandicapte kinderen Nodig voor de CvI Een of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken 1 Medisch en psychodiagnostisch onderzoek En een verstandelijke beperking 2 En individueel psychodiagnostisch onderzoek naar het cognitief functioneren Zeer geringe sociale redzaamheid 3 (Alleen bij een lichte verstandelijke beperking) En een zeer geringe zelfredzaamheid 4 Of structureel verzuim 5 Psychodiagnostisch onderzoek Medisch en psychodiagnostisch onderzoek Of onderwijskundig rapport met verzuimregistratie of behandelschema 6 Hoeft niet te worden aangetoond 1 En die leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen 2 Bij individueel afgenomen onderzoek een IQ lager dan 70 3 Waardoor de leerling niet zelfstandig op een reguliere school kan functioneren 4 Afhankelijkheid van derden voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen of voor de onderwijsvoorwaardelijke (fijn-)motorische activiteiten en handelingen 5 Vermindering van de leertijd met minstens 25% door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim 6 Registratie van het verzuim over een jaar of een behandelschema van zorgverleners

25 Criteria voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen 1 Nodig voor de CvI Een lichamelijke, neurologische of psychosomatische stoornis 2 Medisch en psychodiagnostisch onderzoek Een zeer geringe zelfredzaamheid 3 Of leerachterstand 4 Of structureel verzuim 5 Medisch en psychodiagnostisch onderzoek Of onderwijskundig rapport Of onderwijskundig rapport met verzuimregistratie of behandelschema 6 Te weinig vooruitgang ondanks extra hulp 7 van minstens een half jaar Gegevens over de hulp die is geboden en het effect daarvan Of als de leerling al op school zit: een onderwijskundig rapport 1 Langdurig somatisch (lichamelijk) zieke kinderen 2 Die niet in hoofdzaak leidt tot motorische beperkingen, maar wel leidt tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen 3 Afhankelijkheid van derden voor algemeen dagelijkse levensverrichtingen of voor de onderwijsvoorwaardelijke (fijn-)motorische activiteiten en handelingen 4 Bij primair onderwijs of bij instroom in het voortgezet onderwijs: behorend tot de 10% zwakst presterende leerlingen bij begrijpend lezen, technisch lezen of spellen en rekenen (voor groep 1 en 2: voorbereidend lezen, spellen en rekenen) 5 Vermindering van de leertijd met minstens 25% door noodzakelijke zorg of aan de stoornis gerelateerd verzuim 6 Registratie van het verzuim over een jaar of een behandelschema van zorgverleners 7 Op school of als de leerling nog niet op school zit van zorg- of hulpverleningsinstanties

26 Criteria voor onderwijs aan leerlingen op cluster 4 scholen 1 Nodig voor de CvI Een ernstige gedragsstoornis 2 Of een emotionele stoornis of een ontwikkelingsstoornis 4 En die zowel op school als thuis of bij de vrije tijdsbesteding voorkomt En waarbij gerichte hulpverlening 7 is of wordt verleend Psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek 3 Psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek 5 En onderzoeksgegevens die de integraliteit 6 van de problemen aantonen En gegevens van de hulpverleningsinstanties 24 of of 24 Ernstige gedragsproblematiek die met geïndiceerde hulpverlening 8 niet verbetert En die zowel op school als thuis of bij de vrije tijdsbesteding voorkomt Gegevens over de resultaten van de hulp die is verleend En onderzoeksgegevens die de integraliteit 9 van de problemen aantonen Ontbrekende algemene leervoorwaarden 10 Of extreem gedrag 11 Onderwijskundig rapport of bij nog geen school: gegevens van zorginstantie Psychodiagnostisch onderzoek of gegevens van zorginstantie of een onderwijskundig rapport Te weinig vooruitgang ondanks extra zorg 12 van minstens een half jaar Gegevens over de zorg die is geboden en het effect daarvan Of als de leerling al op school zit: een onderwijskundig rapport 1 Voor kinderen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen 2 Die in het classificatiesysteem DSM-IV is beschreven onder conduct disorder of oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 0 Dat de kenmerken van de stoornis beschrijft in termen van het DSM-IV systeem 4 Volgens het classificatiesysteem DSM-IV of ICD-10 5 Gericht op classificatie volgens DSM-IV of ICD-10 6 Het probleemgedrag moet niet alleen op school voorkomen, maar ook thuis of in de vrije tijd: het moet dus niet alleen door de situatie worden bepaald. Het onderzoek kan bijvoorbeeld door een maatschappelijk werkende worden gedaan. 7 Hulpverlening door voorzieningen zoals Jeugdhulpverlening, Jeugd GGZ, kinderpsychiatrische voorziening of Jeugdbescherming 8 De ernst moet blijken uit het uitblijven van vooruitgang na een half jaar hulp van een door een indicatieorgaan geïndiceerde hulpverleningsvoorziening 9 Zie voetnoot Ernstige tekortkomingen op gebied van leer-/taakgedrag en/of gedrag in relatie met de leerkracht of medeleerlingen, die al een jaar bestaan, niet situationeel zijn en niet beïnvloedbaar door gerichte aanpak of afspraken 11 Gedrag waardoor de leerling een gevaar voor zichzelf of anderen vormt 12 Op school of als de leerling nog niet op school zit van zorg- of hulpverleningsinstanties

27 V Tot slot 25 De Regeling Indicatiecriteria leerlinggebonden financiering Over indicatiestelling in het onderwijs, maar ook over die in de gezondheidszorg en jeugdzorg, wordt veel gesproken. In de politiek zijn ontwikkelingen gaande om te proberen deze processen op elkaar af te stemmen. Dat betekent dat er ook in de komende tijd allerlei wijzigingen in de criteria zelf of in de procedures mogelijk zijn. Het is daarom belangrijk om na te gaan of u de meest recente teksten heeft die bij de indicatiestelling voor het speciaal onderwijs een rol spelen Op de website van de LCTI en op van het ministerie van OCW is de complete tekst van de geldende regeling te lezen. Ook het aanmeldingsformulier is daar te vinden. - Op de website is veel informatie te vinden over hoe het verder gaat na de indicatiestelling met de plaatsing op een speciale school of met de vergoeding voor de extra begeleiding, de rugzak. Op dezelfde website is ook nog eens uitgelegd hoe de indicatiestelling werkt en hoe de ouders bij de aanmelding ondersteuning kunnen krijgen. - Ook de Federatie van Ouderverenigingen (FvO), de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad) en hun lidverenigingen verspreiden informatie over de indicatiestelling via brochures en hun websites: en

28 Lijst met afkortingen AWB Algemene Wet Bestuursrecht BAC Bezwaar en Advies Commissie CI cochleair implantaat CvB Commissie voor de Begeleiding CvI Commissie voor de Indicatiestelling db decibel DOV doof DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4e versie)a ESM ernstige spraakmoeilijkheden GGZ Geestelijke Gezondheidszorg ICD-10 International Classification of Diseases (10e versie) LCTI Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling LG lichamelijk gehandicapt LGF leerlinggebonden financiering LZK langdurig zieke kinderen

29 MG meervoudig gehandicapt OCW onderwijs, cultuur en wetenschappen PI Pedologisch Instituut REC Regionaal Expertisecentrum SD standaard deviatie SH slechthorend SO speciaal onderwijs 27 VSO voortgezet speciaal onderwijs 27 WEC Wet op de Expertisecentra ZMLK zeer moeilijk lerende kinderen ZMOK zeer moeilijk opvoedbare kinderen

30 Adressen Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Postbus CM Den Haag Tel Fax URL 28 Federatie van Ouderverenigingen 28 Postbus AG Utrecht Tel Fax URL Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Postbus AD Utrecht Tel Fax URL Colofon Auteur M. Arts Ontwerp JBenA raster grafisch ontwerp, Delft Druk Speed Print, Zoetermeer Uitgave ISBN Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling

31

32

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Regeling indicatiecriteria aanmeldingsformulier leerlinggebond financiering van 15 Juli 2005 De criteria schematisch weergegev. Schema s criteria per juli 2005 (versie 15 juli) 1 DOV Indicatiecriteria

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE

RICHTLIJNEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING ALMERE Voorwoord Met de invoering van passend onderwijs wordt het proces van indiceren naar arrangeren werkelijkheid. Passend Onderwijs Almere heeft afgesproken dat de onderwijsbehoefte van kinderen centraal

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (LGF)

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (LGF) Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (LGF) Bestemd voor: commissies voor de indicatiestelling scholen en besturen voor primair en voorgezet onderwijs en agrarische

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking CHECKLIST INDICATIESTELLING ONDERWIJSSOORTEN CLUSTER 3: onderwijssoorten: lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en langdurig zieke kinderen (LZK) m.i.v. 01-08-2008 Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (lgf)

Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (lgf) OCenW-Regelingen aanmeldingsformulier leerlinggebonden Bestemd voor: commissie voor de indicatiestelling; scholen en besturen voor primair en voortgezet onderwijs en agrarische opleidingencentra Besluit

Nadere informatie

Leerlinggebonden Financiering in het mbo

Leerlinggebonden Financiering in het mbo Leerlinggebonden Financiering in het mbo Brochure voor professionals Rugzak Subsidieregeling voor mbo Vanaf 1 januari 2006 wordt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de subsidieregeling van kracht,

Nadere informatie

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Inhoud - Historie van regelgeving en huidige regelgeving - Enige resultaten van kinderen met CI - Overeenkomsten

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

1. Cluster 2 WP****.** 1

1. Cluster 2 WP****.** 1 De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Gelet op artikel IX en XV, van de Wet houdende de Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Gelet op artikel 28c, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra; De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2006, nr. W05.06.

Gelet op artikel 28c, achtste lid, van de Wet op de expertisecentra; De Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2006, nr. W05.06. Besluit van houdende wijziging van het Besluit leerlinggebonden financiering in verband met de vaststelling van criteria voor toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs Op de voordracht

Nadere informatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van.., nr. houdende vaststelling van de Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering Algemene toelichting

Nadere informatie

AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP

AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 1. ZEER MOEILIJK LEREN 2. LANGDURIGE ZIEKTE 3. LICHAMELIJKE HANDICAP 4. MEERVOUDIG HANDICAP 1. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO CLUSTER 3 ZEER MOEILIJK LEREN

Nadere informatie

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3

Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Dossieropbouw tbv het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO cluster 3 Schooljaar 2016/2017 Voor toelating tot het VSO cluster 3 is er een TLV nodig. Bij elke TLV-aanvraag voor het VSO cluster

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML)

Regeling indicatoren voor toelaatbaarheid VSO Cluster 3: Zeer moeilijk lerend (ZML) Zeer moeilijk lerend (ZML) Het toekennen van een TLV VSO cluster 3 ZML gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kindkenmerken en de ondersteuningsbehoeften. De leerling heeft ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Versie 3 1 In oktober 2013 is de landelijke werkgroep Arrangeren en Indiceren door de raad van bestuur (rvb)

Nadere informatie

HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten

HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten HANDREIKING EVIDENT EN KENNELIJK STABIELE KINDKEMERKEN Algemene uitgangspunten Het vaststellen van een stoornis bii (her-)indicatie. De toegang tot het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering

Nadere informatie

Inhoud. Gelijk aan gele katern Artikel 4 slechthorend:

Inhoud. Gelijk aan gele katern Artikel 4 slechthorend: é!"#$$ Inhoud - Historie van regelgeving en huidige regelgeving - Enige resultaten van - Overeenkomsten en verschillen tussen kinderen met hoortoestellen en met CI - Voorstellen voor toekomstige regelgeving

Nadere informatie

Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering

Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering LCTI Den Haag, september 2007 Inhoud Advies over de wijzigingen in de indicatiecriteria voor leerlinggebonden financiering in het

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster drie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster drie Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster drie Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2004 2 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs

Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs Toelaatbaarheidscriteria voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland

Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid Holland 8.4 Indicatiecriteria voor cluster 2, 3 en 4. (Met dank aan: REC 2 Holland-Flevoland, REC Zuid-Holland Midden en REC West) Sinds 1 augustus 2008 zijn de criteria

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014: Herindicatie en overgangsregeling. Algemene informatie Algemene informatie Er gaat veel veranderen bij de invoering van passend onderwijs. Voor de leerlingen die nu een indicatie van cluster 2 hebben is een overgangsregeling gemaakt. Na de algemene informatie

Nadere informatie

EEN KIND ALS (G)EEN ANDER

EEN KIND ALS (G)EEN ANDER Leerlinggebonden financiering EEN KIND ALS (G)EEN ANDER Aannamebeleid m.b.t. leerlingen met een handicap Bijlage bij de nota aanname- en toelatingsbeleid SWV Venray 24 mei 2007 / aangepast 23 februari

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningprofiel. 1. naam en adres. Ter Apelkanaal 113a 9563 RE Ter Apelkanaal 0599 416425 Openbaar onderwijs. 2.

Onderwijsondersteuningprofiel. 1. naam en adres. Ter Apelkanaal 113a 9563 RE Ter Apelkanaal 0599 416425 Openbaar onderwijs. 2. Onderwijsondersteuningprofiel 1. naam en adres 2. denominatie 3. schoolinformatie 4. specifieke kenmerken 5. aantal leerlingen/ klassen Ter Apelkanaal 113a 9563 RE Ter Apelkanaal 0599 416425 Openbaar onderwijs

Nadere informatie

OCW heeft wel toegezegd dat bij een eventuele nieuwe aanscherping van de criteria, OCW voor een nadere richtlijn/toelichting zal zorg dragen.

OCW heeft wel toegezegd dat bij een eventuele nieuwe aanscherping van de criteria, OCW voor een nadere richtlijn/toelichting zal zorg dragen. Aanvullende informatie over indicatiestelling d.d. 12 mei 2009 Inleiding Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de criteria voor de indicatiestelling gewijzigd. De WEC-Raad heeft hierover een publicatie geschreven

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014

Geldigheid LGF indicaties cluster 2 bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 Algemene informatie In dit document geven de besturen van de cluster 2 scholen aan hoe zij omgaan met de geldigheid van de huidige beschikkingen leerlinggebonden financiering (het rugzakje) naar de nieuwe

Nadere informatie

5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs

5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs 5. Toelaatbaarheidscriteria Voortgezet Speciaal onderwijs Inleiding De vier samenwerkingsverbanden voor Voortgezet Onderwijs, Den Haag e.o, Zoetermeer, Delft en Westland hanteren voor de indicatiestelling

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Regeling indicatiecriteria leerlinggebonden financiering (LGF)

Regeling indicatiecriteria leerlinggebonden financiering (LGF) OCenW-Regelingen Regeling indicatiecriteria leerlinggebonden financiering Bestemd voor: commissie van indicatiestelling scholen en besturen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Besluit Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek

Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 27 Hoofdstuk 3 Speciaal onderwijs en positionering van de school van onderzoek 3.1 Inleiding De afgelopen jaren is in Nederland een aantal wezenlijke wettelijke wijzingen doorgevoerd op het gebied van

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: gebruik van de beredeneerde afwijking

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: gebruik van de beredeneerde afwijking Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: gebruik van de beredeneerde afwijking Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2004 2 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster twee

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster twee Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster twee Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2004 2 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster twee

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster twee Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster twee Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2003 2 Inhoud Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Naam kind : Geboortedatum: - - (dd-mm-jjjj)

Naam kind : Geboortedatum: - - (dd-mm-jjjj) Voorschoolse rapportage bij aanmelding voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering, cluster 3 t.b.v. de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) Voorschoolse rapportage voor kinderen die

Nadere informatie

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen IB netwerkbijeenkomst SWV Aan den IJssel, De Tuyter, Krimpen aan de IJssel 8 maart 2016 Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen Louise Biesmeijer & Margriet

Nadere informatie

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO)

Blad 1/2. Basisonderwijs VMBO (MAVO/VBO) Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en WVO Blad 1/2 Na invulling zenden naar:

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BJ7219

ECLI:NL:RVS:2009:BJ7219 ECLI:NL:RVS:2009:BJ7219 Instantie Raad van State Datum uitspraak 09-09-2009 Datum publicatie 09-09-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200809194/1/H2 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Algemeen Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra verantwoordelijk

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Bijlage - Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening Algemeen Het college is op grond van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra verantwoordelijk

Nadere informatie

2

2 2 Inhoud 3 o o o 4 o o 5 6 7 1 8 a. 9 b. 10 11 12 a. b. 13 14 15 Soort informatie IQgegevens (IQ < 70) Eventueel: naam van document waarin de gevraagde informatie te vinden is Ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 89 Besluit van 12 maart 2008 tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging WEC in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij de

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag PO/ZO/07/33037 Toezicht indicatiestelling

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag PO/ZO/07/33037 Toezicht indicatiestelling logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk PO/ZO/07/33037 Onderwerp Toezicht indicatiestelling Eind juni is het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS Bijlage A: Aanmeldingsformulier AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS BESTEMD VOOR DE COMMISSIE

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen

Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen Mytylschool Prins Johan Friso te Haren Onderwijscentrum De Springplank te Emmen De Mytylschool PJF en Onderwijscentrum De Springplank zijn scholen voor leerlingen van vier tot achttien jaar, met een mogelijke

Nadere informatie

Vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting schooljaar

Vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting schooljaar OCenW-Regelingen regionale expertisecentra in Bestemd voor: oprichting (rec s i.o.). Algemeen verbindend voorschrift c. school: een school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of voor

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster vier

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster vier Indicatiestelling speciaal onderwijs 2003/2004: de indicatiecommissies van cluster vier Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2004 2 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2008

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2008 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 2e kwartaal 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen

Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen 1. De indicatiestelling van slechthorende kinderen 2. Casuïstiek Annemiek Voor in t Holt Lectoraat Dovenstudies 1 Korte introductie Lectoraat Dovenstudies

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 Beperking van de onderwijsparticipatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 Beperking van de onderwijsparticipatie Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 Beperking van de onderwijsparticipatie Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2003 2 Inhoud Voorwoord 5 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Ouderbrochure Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Deze brochure gaat over de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring in het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5928

ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5928 ECLI:NL:RBBRE:2007:BB5928 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 18-10-2007 Zaaknummer 07/3758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

Bijlage INDICATIESTELLING SPECIAAL ONDERWIJS

Bijlage INDICATIESTELLING SPECIAAL ONDERWIJS Bijlage INDICATIESTELLING SPECIAAL ONDERWIJS 2002-2003 1. Inleiding Het proces dat tot indicatiestelling leidt, begint met het verzamelen van informatie en onderzoek dat nodig is om vast te stellen of

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 1. Algemeen

Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 1. Algemeen 31 413 Besluit tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging WEC in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Bernardusschool Het definitieve profiel wordt, gebundeld met de schoolondersteuningsprofielen van de andere scholen van REC West en REC Zuid Holland Midden en Noord, aangeboden

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ; De raad van de gemeente Meijel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2010, nr. PO/FenV/193500, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Drechtsteden

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Drechtsteden Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Arrangementen extra ondersteuning SWV Passend Onderwijs Speciaal basisonderwijs In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat leerlingen in aanmerking kunnen komen

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

Toelichting op de aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2015/2016

Toelichting op de aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2015/2016 iweten Toelichting op de aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2015/2016 Algemeen Voor de beoordeling van het recht op een tegemoetkoming in de kosten van vervoer wordt er uitgegaan van de kosten van het

Nadere informatie

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster vier

Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster vier Indicatiestelling speciaal onderwijs 2002/2003 De indicatiecommissies van cluster vier Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Den Haag, december 2003 2 Inhoud Voorwoord 5 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

- 1 - Besluit: Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2012, nr. WJZ/373717 (10136), houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

' md archief. "um. a 20

' md archief. um. a 20 ' md archief 1 "um : a 20 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gemeente

Nadere informatie

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS Bijlage A: Aanmeldingsfrmulier AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (vr eerste indicatie en vr herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS BESTEMD VOOR DE COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen.

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR00_ november 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Hoogeveen Het college van de gemeente Hoogeveen; gelet op de artikelen en van de

Nadere informatie

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1 - Besluit: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. WJZ/441359 (10274), houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs De Rugzak ingezet (het welles en nietes van de leerlinggebonden financiering LGF 1 ) Wanneer de onderwijs- en zorgbehoeften van een leerling de begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht en het schoolteam

Nadere informatie

Bezuinigingen passend onderwijs

Bezuinigingen passend onderwijs Bezuinigingen passend onderwijs Passend onderwijs en speciaal onderwijs worden bijna als synoniemen door elkaar gebruikt, terwijl er principiele verschillen zijn. Passend onderwijs Concept (Nog) niet vastgelegd

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie