PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)"

Transcriptie

1 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)

2 1. Inleiding: Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft, waar ouders/verzorgers en gastouders op terug kunnen vallen als het gaat om de uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen en bij de opvoeding. WelterKuil vindt een pedagogisch beleidsplan onmisbaar om de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Want het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien Vanaf januari 2010 zijn een aantal nieuwe wettelijke eisen voor gastouders geldig. Deze zijn na te lezen via Gastouders worden hierop jaarlijks getoetst. 2. Pedagogische visie Ieder kind is een uniek wezen dat zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn in deze niet meer dan vanzelfsprekend. Een gastoudergezin biedt een omgeving, waarin een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouders/verzorgers blijven echter te allen tijde eindverantwoordelijk. WelterKuil draagt deze visie uit naar ouders/verzorgers en gastouders. Kleinschaligheid is een van de belangrijkste kernpunten van WelterKuil We willen een huiskamer -sfeer uitstralen, zodat elk kind zich bij elke gastouder die aangesloten is bij WelterKuil op zijn gemak voelt. Om dit te bereiken hebben we een aantal pedagogische basisdoelen: 3. Eisen aan de gastouder a. U beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en ) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap; b. U beschikt over een door de minister aangewezen EHBO certificaat gericht op kinderen. c. U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); d. U spreekt Nederlands; e. Wettelijk is bepaald: U bent 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die u opvangt; Beleid WelterKuil: u bent 21 jaar oud! f. Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht; g. U bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang; h. U kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt hiernaar;

3 i. U kent de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid en het protocol kindermishandeling en handelt ernaar. j. U ontvangt betalingen van de ouders enkel via WelterKuil. Diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn Als gastouder beschikt u over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een diploma dat daaraan is gelijkgesteld. De volledige lijst met gelijkgestelde diploma s staat in de bijlage. Daarnaast stelt WelterKuil de volgende eisen a. Minimale leeftijd is 21 jaar (18 jaar + relevante opleiding kan ook voldoende zijn). Wettelijk mogen gastouders 18 jaar zijn, maar WelterKuil voert hier een ander beleid in. b. Opleiding: minimaal SPW2 Helpende Welzijn of vergelijkbare opleiding c. Verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. de kinderen d. Affiniteit met kinderen e. Ervaring in omgaan met (eigen) kinderen f. Veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving g. Voldoende ruimte voor opvang van de kinderen, incl. tuin h. Stimuleer kinderen, niet constant voor de tv, computer. i. Bereidheid om volgens Pedagogisch Beleidsplan van WelterKuil te werken j. Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan 2 maanden na eerste bemiddeling), ook vereist voor medebewoners ouder dan 18 jaar k. Opvangruimte moet geschikt zijn of geschikt worden gemaakt voor de opvang van de kinderen. l. Inwonende personen kunnen geen gastouder zijn voor kinderen op hetzelfde adres. m. In een voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Dialect spreken is wel toegestaan. Kinderen die tijdelijk in Nederland verblijven mogen wel in hun moedertaal aangesproken worden. n. Personen waarvan één of meer kinderen, op grond van nader te bepalen redenen, onder toezicht zijn gesteld, kunnen geen gastouder zijn. Pedagogische basisdoelen: a. De gastouder schept een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het gastkind. b. De gastouder benadert het gastkind met respect en aandacht. c. De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind, maar niks moet d. De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving. e. De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden f. De gastouder ziet erop toe dat activiteiten niet te lang duren, bijv. t.v. kijken en voor de computer, tijd beperken 4. De praktijk: a. Een veilige en vertrouwde opvangomgeving Het gastkind moet zich op zijn gemak voelen bij de gastouder en een eigen plekje binnen het gastgezin krijgen. Voor de start van de opvang is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de kennismaking en de wenperiode. Op deze manier kan het gastkind de gastouder, de opvangomgeving en de eventuele andere

4 (gast) kinderen in eigen tempo leren kennen. Daarnaast heeft de gastouder de gelegenheid om het gastkind beter te leren kennen en in te spelen op de behoeften van het gastkind. Uiteindelijk moet een gastkind zich tijdens de opvang vrij genoeg voelen om zijn emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan de gastouder te tonen en met de gastouder te delen, zonder dat hij zich hierin beperkt voelt. De opvangruimte per kind is minimaal 3,5 m2bruto-oppervlakte, daaronder inbegrepen ruimte voor spelactiviteiten. Voor het gastkind is het ook belangrijk om regelmatig contact te hebben met de gastouder, om zo ontwenning te voorkomen. Gastouder en vraagouder maken hierover onderling afspraken. b. Respect en aandacht WelterKuil gaat er vanuit dat iedereen met respect behandeld wordt, dus ook een kind. Een kind moet in zijn waarde gelaten worden en er mag geen afbreuk gedaan worden aan de eigenheid en aard van het gastkind. Het gastkind krijgt bovendien voldoende aandacht op het gebied van lichamelijke en sociaal emotionele ontwikkeling, maar zal ook leren de aandacht te delen of op zijn beurt te wachten als er eventueel andere (gast)kinderen aanwezig zijn in het gastgezin. Een gastouder leert het gastkind spelenderwijs hierin zijn weg vinden. Vanzelfsprekend respecteren gastouder en ouder elkaars privacy. c. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden De ontwikkelingsgebieden worden meestal onderverdeeld in lichamelijke onwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling en creatieve ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en zal zich op het ene gebied wat sneller en beter ontwikkelen dan op een ander gebied. Dat maakt ieder kind ook uniek en bijzonder. De gastouder begeleidt, volgt en stimuleert het gastkind in zijn ontwikkeling en houdt de ouders/verzorgers op de hoogte van deze ontwikkelingen. Indien nodig of wenselijk kan in overleg met de ouders/verzorgers aan sommige zaken meer of speciale aandacht besteedt worden. Lichamelijke ontwikkeling: 1. Kinderen worden gestimuleerd om te bewegen dmv bijv. wandelen, spelletjes buiten. 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling: 3. Kinderen samen leren spelen, ruzies leren oplossen 4. Een gastouder bekommert zich over kinderen met problemen, maar zal geen direct advies aan het kind zelf geven (bijv. bij scheiding ouders). Bespreek afwijkend gedrag met ouders. 5. Verstandelijke ontwikkeling. Stimuleer kinderen per leeftijdsgroep met spellen, boeken, voorlezen, aanbieden van spellen, puzzels aanbieden aan peuters. 6. Creatieve ontwikkeling. Stimuleren om te knutselen, kinderen de creatieve vrijheid geven om zelf iets te tekenen (niet altijd kleurplaten aanbieden), zelf laten bedenken wat kinderen willen maken. d. Veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving Om ongelukken, ziektes en infecties zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het gastkind recht op een veilige en schone opvangomgeving. Daarnaast heeft het gastkind recht op voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke

5 verschoning, beweging en frisse lucht. Uiteraard zal bij een baby de persoonlijke verzorging en voeding meer aandacht nodig hebben dan bij een schoolgaand kind. Afstemming van de voeding en verzorging vindt altijd in samenspraak tussen ouders/verzorgers en de gastouder plaats. Een gastouder heeft ook een voorbeeldfunctie. Het gedrag bepaalt mede hoe een gastkind met zaken omgaat, denk hierbij bijvoorbeeld aan handen wassen na het toilet gebruik. WelterKuil heeft een risico-inventarisatie & evaluatie ontwikkeld, waaraan de opvangomgeving van de gastouder moet voldoen. Deze wordt jaarlijks, door middel van een huisbezoek aan de gastouder, gecontroleerd. Deze huisbezoeken worden middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie vorm gegeven. Ook kunnen onverwachtse controles door een medewerker van WelterKuil worden uitgevoerd. Deze vinden altijd tijdens opvanguren plaats. 5. Normen en waarden Normen en waarden spelen een belangrijke rol bij de opvoeding. Maar wat door iemand belangrijk wordt gevonden, verschilt van mens tot mens. Zowel verbaal als non-verbaal laten mensen blijken wat ze vinden. Er zal dus afstemming plaats moeten vinden tussen ouders/verzorgers en de gastouder om belangrijke normen en waarden met elkaar bespreekbaar te maken. Denk hierbij aan godsdienst, taalgebruik, omgaan met anderen, respect hebben voor elkaar en elkaars mening en spullen, veiligheid bieden e.d. WelterKuil stelt een aantal zaken aan de orde in het intake formulier van de ouders/verzorgers en het aanmeldingsformulier van de gastouder. Zo ontstaat er vooraf al een beeld hoe er over belangrijke zaken gedacht wordt en kan hier tijdens het voorstellen van beide partijen rekening mee gehouden worden. Tijdens het kennismakingsgesprek dat volgt kan er uitgebreider op deze punten worden ingegaan. Het is echter van belang dat beide partijen zich open stellen om over deze onderwerpen in gesprek te blijven. Sommige zaken zullen nu eenmaal anders bij de gastouder gaan dan thuis, dat wil echter niet zeggen dat dit een probleem oplevert. Op deze manier zien kinderen dat er verschillen kunnen zijn en leren ze hier op een positieve manier mee om te gaan. Respect en vertrouwen liggen hieraan ten grondslag. 6. De eisen aan de locatie In de nieuwe wet die van kracht wordt op 1 januari 2010, wordt bepaald dat een gastouder nog maar op één locatie kinderen mag opvangen. Dit kan uw eigen adres zijn, of het adres van één van uw vraagouders. De GGD controleert dit tijdens het bezoek aan uw opvanglocatie. Welk adres u ook kiest, de locatie moet voldoen aan onderstaande eisen. a. U vangt maximaal zes kinderen tegelijk op. b. Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar. c. Er is voldoende speelruimte binnen en buiten. d. Er is een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. e. Bij opvang van vier of meer kinderen is een achterwacht beschikbaar. f. De locatie waar u kinderen opvangt is altijd en volledig rookvrij. g. De locatie waar u kinderen opvangt is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders. Hierna volgt een korte toelichting van deze eisen.

6 6.1 Opvang op één locatie De nieuwe wet schrijft voor dat u nog slechts op één locatie opvang mag bieden. Dit kan uw eigen huis zijn, of het adres van een vraagouder. Vangt u op dit moment op meerdere adressen kinderen op? Dan moet u kiezen welke locatie u wilt laten registeren. Kiest u voor het adres van één van de ouders, dan mag u daar kinderen van meerdere ouders opvangen. (Uiteraard in goed overleg met de vraagouders en het gastouderbureau). Op uw eigen adres kunt u alleen uzelf registreren als gastouder. Op het adres van een vraagouder kunnen wel meerdere gastouders geregistreerd zijn. Die kunnen niet tegelijkertijd actief zijn op dat adres. Wel op verschillende dagen of andere tijden. 6.2 Maximaal zes kinderen tegelijk Het aantal kinderen dat u tegelijk mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd. Uw eigen kinderen tot 10 jaar tellen ook mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Zijn ze op die momenten bij een andere gastouder, in een kindercentrum of op school, dan tellen zij niet mee. Vriendjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen wel mee. Het maximum aantal kinderen dat u tegelijk mag opvangen is (inclusief uw eigen kinderen): a. zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar; b. vijf kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar; inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar; c. maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar oud, waarvan maximaal twee van 0 jaar; ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd. 6.3 Aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte zijn ingericht. Die creëert u bijvoorbeeld door in uw eigen slaapkamer of die van uw kinderen extra bedjes te plaatsen. Deze ruimte moet wel afgestemd zijn op het aantal kinderen dat daar slaapt. 6.4 Voldoende speelruimte binnen en buiten De opvanglocatie moet voor alle kinderen voldoende speelruimte bieden, zowel binnen als buiten. De hoeveelheid ruimte hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen die u tegelijk opvangt. Hierbij houdt u vanzelfsprekend ook rekening met uw eigen kinderen. 6.5 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Iedere gastouder is verplicht elk jaar een risico-inventarisatie in te vullen, samen met een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Tijdens de intake worden gastouder en vraagouder hierover geïnformeerd. De RI&E moet betrekking hebben op de locatie waar u de kinderen opvangt en uitgaan van de leeftijd en het aantal kinderen dat u daar opvangt. De gastouder moet de risico-inventarisatie kennen en handelen volgens de afspraken uit het plan van aanpak dat samen met het gastouderbureau is opgesteld. Wanneer de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder geldt dit ook voor huisgenoten van 18 jaar en ouder. 6.6 Ongevallenregistratie Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. Maar u bent als gastouder wel verplicht alle ongevallen te registeren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur. Per ongeval houdt u bij: a. de aard en de plaats van het ongeval; b. de leeftijd van het kind; c. de datum van het ongeval;

7 d. een overzicht van maatregelen die u treft om herhaling te voorkomen. Op het opvangadres is een protocol voor kindermishandeling van het gastouderbureau aanwezig. U kent dit protocol en handelt er aantoonbaar naar. WelterKuil heeft tijdens de intake van de gastouder een ongevallenregistratieformulier uitgereikt. WelterKuil heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle gastkinderen en gastouders die aangesloten zijn bij WelterKuil. 6.7 Achterwacht bij vier of meer kinderen Wanneer u vier of meer kinderen tegelijk opvangt, inclusief uw eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. Wettelijk is bepaald: De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn, maar heeft geen diploma of VOG nodig. WelterKuil eist wel een VOG van de achterwacht. De gastouder moet bij de inspectie kunnen aantonen wie de achterwacht is. U kunt hiervoor meerdere personen aanwijzen. Voor allen geldt dat ze telefonisch bereikbaar zijn en binnen vijftien minuten aanwezig kunnen zijn. Indien geen achterwacht beschikbaar is, kan WelterKuil meewerken om een geschikte achterwacht te vinden. Gastouders die innovatieve opvang bieden wordt aanbevolen gebruik te maken van het aanbod van stagiaires (SPW,Arcus-trajectbureau, VMBO). De houder van het gastouderbureau beoordeelt op grond van artikel 49 van de Wet kinderopvang per gastouder of het verantwoord is gelijktijdig zes kinderen op te vangen. Bij de samenstelling van de groep zal het gastouderbureau het aantal en de leeftijd van de gastkinderen en van de eigen kinderen moeten meewegen. 6.8 Opvanglocatie is altijd en volledig rookvrij De locatie waar u kinderen opvangt is altijd en volledig rookvrij. Vindt de opvang plaats in een woonhuis, dan moet de hele woning rookvrij zijn. Dit geldt ook als u kinderen in hun ouderlijk huis opvangt. Als de opvang plaatsvindt in een apart gebouw naast het woonhuis, dan moet dat gebouw altijd en volledig rookvrij zijn. 6.9 Er zijn voldoende en goed functionerende rookmelders Voor een optimale veiligheid zijn voldoende werkende rookmelders verplicht in de opvanglocatie. U kunt zelf bepalen waar u de rookmelders plaatst; per verdieping in de hal, gang of het trapgat. Dit geldt ook als de opvang in de woning van de ouders plaatsvindt. a. Bepaal de plaats van de rookmelders eventueel in overleg met uw gastouderbureau. 7. De opvangomgeving Gastouderopvang vindt in principe plaats in de woning van de gastouder. De tuin maakt tevens onderdeel uit van de opvangomgeving. Er moet zowel binnen als buiten voldoende ruimte zijn voor het gastkind, de eventuele andere gastkinderen en eigen kinderen van de gastouder, om te spelen, lopen en stoeien. Daarnaast moet er ook een plek zijn voor het gastkind om zich terug te kunnen trekken om bijvoorbeeld te tekenen, te lezen of te puzzelen. Een apart speelhoekje of een doe-hoekje kan hier heel geschikt voor zijn.

8 Voor jonge kinderen is het belangrijk dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, rollen, zitten of spelen. Bovendien zal er een veilige en rustige slaapplek moeten zijn, waar het gastkind kan slapen of uitrusten. De gastouder is verantwoordelijk voor een veilige, schone en gezonde opvangomgeving. WelterKuil controleert voordat de gastouder wordt ingeschreven de opvangomgeving op veiligheid en hygiëne. Daarna vindt er jaarlijks en onverwacht controle plaats binnen de gastouderopvang. Over de bevindingen tijdens deze controles worden waargenomen verbeterpunten in een rapport samengevat. Het kan ook voorkomen dat gastouders bij ouders thuis kinderen opvangen. Ook deze locatie wordt jaarlijks gecontroleerd middels de risico inventarisatie evaluatie. 8. Communicatie tussen de ouders/verzorgers en de gastouder Met elkaar in gesprek gaan en blijven over de zorg en opvoeding van het gastkind is de basis om goede opvang te bieden. WelterKuil biedt tijdens de opvang diverse momenten aan om de opvang te evalueren, daarnaast kunnen de ouders/verzorgers en gastouders voor de dagelijkse gang van zaken gebruik maken van het groeischriftje (voor kinderen tot 2 jaar). Tijdens het halen en brengen van het gastkind is er vaak ook even tijd om praktische zaken met elkaar door te spreken of over te dragen. Wij willen een transparante organisatie zijn voor ouders/gastouders en evt. andere belanghebbenden (bijv. GGD). In een periodiek teamoverleg komen zaken aan de orde als: evaluaties van de opvang, wijzigen van beleid, enz. Notulen zijn desgewenst opvraagbaar via of via onze hyve welterkuilgob.hyves.nl 9. Het koppelingsgesprek Wanneer de ouders/verzorgers en de gastouder een positief kennismakingsgesprek met elkaar gehad hebben en er een basis van vertrouwen is gelegd om met elkaar verder te willen gaan, volgt het koppelingsgesprek. Tijdens dit koppelingsgesprek wordt de zakelijke en praktische kant van de opvang vastgelegd in een overeenkomst, zoals opvangdagen en tijden, uurtarief, registratie opvanguren en wijzigingen. Formulieren worden door WelterKuil aan de gastouders verstrekt. 10. Het eerstse evaluatiegesprek Twee weken na de start van de opvang vindt een telefonisch evaluatiegesprek plaats. Deze afspraak wordt direct gemaakt bij het opstellen van de overeenkomst. In dit gesprek wordt besproken of de opvang voor alle partijen naar wens verloopt en of de afspraken zoals overeengekomen in de overeenkomst ook haalbaar blijken te zijn. Eventueel wordt de overeenkomst aangepast. 11. Voortgangsevaluatie Ouders en gastouders worden jaarlijks uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Indien beiden aangeven hier geen behoefte aan te hebben of helemaal niet reageren, zal WelterKuil wel een verslag toesturen waarop de evaluatiepunten staan beschreven. Ouders en gastouders krijgen dan een beeld over hoe een evaluatie uitziet. Persoonlijke of telefonische evaluaties hebben de voorkeur van WelterKuil.

9 12. Telefonisch contact Naar behoefte van de ouders/verzorgers en de gastouder vindt er telefonisch contact plaats. WelterKuil adviseert, ondersteunt en begeleidt op het gebied van de inhoudelijke en eventuele zakelijke kant van de opvang. 13. Gezelligheid en sfeer Wij willen een gastvrij en open huis zijn. Iedereen is welkom, de onderlinge sfeer is goed, zaken zijn bespreekbaar, we werken als één team voor alle kinderen. Iedereen kent iedereen. Deze sfeer, deze samenwerking, deze cultuur willen wij uitstralen en overbrengen op de kinderen.immers, goed voorbeeld doet volgen. 14. Eerlijk en open contact met de vraagouders Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Wij zijn medeopvoeders. Om dit goed te kunnen doen is een goed en open contact met de vraagouders/verzorgers erg belangrijk. Bij vragen en onduidelijkheden speelt de Oudercommissie(OC) een rol. De OC is de belangenvertegenwoordiging van ouders. Zo is de OC aanspreekpunt. De OC is de tussenpersoon naar ouders en het Bestuur toe. Resumé: - Vraagouders melden zich aan bij WelterKuil en maken middels het aanvraagformulier hun wensen kenbaar. - WelterKuil werft geschikte gastouders of stelt een of meerdere gastouders uit hun bestand voor aan de betreffende vraagouder. - Vraagouder heeft interesse in bepaalde gastouder. - Vraagouder kan ook zelf gastouder werven en met deze gastouder aansluiten bij WelterKuil. - Betreffende gastouder wordt geïnformeerd. - Kennismakingsgesprek tussen vraagouder en gastouder volgt. - Indien er een basis van vertrouwen is gelegd om met elkaar verder te willen gaan, volgt het koppelingsgesprek. - Tijdens het koppelingsgesprek worden de zakelijke en praktische kanten van de opvang vastgelegd in een overeenkomst. - Vraagouder kan reservegastouder uit bestand WelterKuil kiezen bij verhindering van eigen gastouder. Indien niet mogelijk zal vraagouder zelf voor opvang moeten zorgen. - Weekstaten voor de gastouders worden door WelterKuil aangeleverd. - Na 2 weken volgt een telefonisch evaluatiegesprek. In dit gesprek wordt besproken of de opvang voor alle partijen naar wens verloopt en of de afspraken zoals overeengekomen in de overeenkomst ook haalbaar blijken te zijn. Eventueel wordt de overeenkomst aangepast. - Een maal per jaar wordt de opvang geëvalueerd, zowel bij ouder/verzorgers als gastouder. Er wordt uitgebreid teruggekeken op de afgelopen periode. - WelterKuil maakt een verslag van de evaluatie, dat tevens als uitgangspunt dient bij volgende evaluatiemomenten. - Naar behoefte van de ouders/verzorgers en de gastouder vindt er telefonisch contact plaats. WelterKuil adviseert, ondersteunt en begeleidt op het gebied van de inhoudelijke en eventuele zakelijke kant van de opvang. - WelterKuil toetst jaarlijks de eisen die aan de gastouders gesteld zijn bij inschrijving

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie Bambi 2 3. Pedagogische basisregels 2 4. De praktijk 3 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving 3 4.2 Respect en aandacht 4 4.3 Stimuleren van de

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders.

Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. Eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. Gastouderopvang wordt verzorgd door een gastouder in een gezinssituatie. De gastouder is verantwoordelijk voor de opvang en staat ingeschreven bij een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Inleiding Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door: 1. Huiselijke sfeer 2. Flexibiliteit 3. Eén vaste persoon die het

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau De Lieve Vlinder Pagina 1 van 16 Voorwoord en doelstelling Aan de opvang van kinderen worden hoge eisen gesteld. Om kwaliteit te kunnen leveren als Gastouderbureau

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bambini Mei 2011 Pagina 1

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bambini Mei 2011 Pagina 1 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BAMBINI Pedagogisch Beleidsplan (Uit Convenant Kwaliteit Gastouderbureau Bambini) 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 2 3 Pedagogisch beleidsplan 3 3.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte RV Zuidwolde

Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte RV Zuidwolde Inspectierapport Jonge (VGO) Jutte 13 7921RV Zuidwolde Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 02-11-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status: Definitief

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders Gastouderbureau Ela Informatieboekje voor vraagouders 1 Inhoud 1. Wat is gastouderopvang.... 3 2. Waarom zou ik kiezen voor gastouderopvang.... 3 3. Kwaliteit... 4 3.1 Pedagogisch Beleidsplan... 4 3.2

Nadere informatie

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot

Nadere informatie

Inspectierapport Derin (VGO) Verdistraat JG VENRAY

Inspectierapport Derin (VGO) Verdistraat JG VENRAY Inspectierapport Derin (VGO) Verdistraat 53 5802JG VENRAY Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: VENRAY Datum inspectie: 02-12-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan niet voldaan wordt

Voorwaarden waaraan niet voldaan wordt Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang Gastouder: Opvangadres: Aangesloten bij gastouderbureau: Datum inspectie: Beschouwing toezichthouder Itemnummer en voorwaardenummer Voorwaarden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid House & Kids

Pedagogisch beleid House & Kids Pedagogisch beleid House & Kids Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in de gastouderopvang.

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder

Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder Overzicht bevindingen onderzoek voorziening voor gastouderopvang gastouder Gastouder: de heer/mevrouw [naam] Opvangadres: [opvangadres, postcode plaats] Aangesloten bij gastouderbureau: [naam] [naam],

Nadere informatie

Sector Preventie, Advies & Crisis

Sector Preventie, Advies & Crisis Sector Preventie, Advies & Crisis Retouradres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Mevr. J. Wenning Pegasusstraat 41 1973VS IJmuiden Datum Ons kenmerk Opgesteld door Doorkiesnummer E-mailadres Betreft Kopie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan De basis van ons pedagogisch handelen

Pedagogisch beleidsplan De basis van ons pedagogisch handelen Pedagogisch beleidsplan De basis van ons pedagogisch handelen Abeelstraat 1 2461 DX Ter Aar - www.shanti-kinderservice.nl - Registratienummer LRKP XXX KvK nummer 63630966 - Regiobank - IBAN NL21 RBRB 8808866475

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Dam (VGO) Johannes Brahmsstraat EX Utrecht

Inspectierapport Dam (VGO) Johannes Brahmsstraat EX Utrecht Inspectierapport Dam (VGO) Johannes Brahmsstraat 34 3533EX Utrecht Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 06-09-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg PG Wagenborgen Registratienummer

Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg PG Wagenborgen Registratienummer Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg 14 9945PG Wagenborgen Registratienummer 118006009 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Delfzijl Datum inspectie: 23-10-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Hoogen (VGO) Gerard Doggerlaan 19 2493AX 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger BV GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport Visscher (VGO) Steiger 35 9732BV GRONINGEN Registratienummer 290635214 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 30-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032

Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032 Inspectierapport Mevrouw R. Tjerkstra (VGO) Golfslag 21 9732MB GRONINGEN Registratienummer 185636032 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 06-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Pedagogische doelstelling 1.2.1 Emotionele veiligheid 1.2.1.1 Wennen 1.2.1.2 Afscheid 1.2.2 Persoonlijke competenties

Nadere informatie

de deskundigheidseisen. Zodra hierover meer bekend is, wordt informatie over de procedure gepubliceerd op www.duo.nl.

de deskundigheidseisen. Zodra hierover meer bekend is, wordt informatie over de procedure gepubliceerd op www.duo.nl. Eisen aan gastouders Gastouderopvang wordt verzorgd door een gastouder in een gezinssituatie. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de eisen die de Wet kinderopvang stelt aan gastouders. De gastouder

Nadere informatie

Inspectierapport Kolk (VGO) Vrijheidslaan GR Appingedam Registratienummer

Inspectierapport Kolk (VGO) Vrijheidslaan GR Appingedam Registratienummer Inspectierapport Kolk (VGO) Vrijheidslaan 8 9901GR Appingedam Registratienummer 256759686 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Appingedam Datum inspectie: 08-05-2017 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Bessems (VGO) Zonnebos EX Vught

Inspectierapport Bessems (VGO) Zonnebos EX Vught Inspectierapport Bessems (VGO) Zonnebos 9 5263EX Vught Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Vught Datum inspectie: 11-02-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat GN NIJMEGEN

Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat GN NIJMEGEN Inspectierapport Ayhan (VGO) Bilderdijkstraat 100 6531GN NIJMEGEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectie: 04-03-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof AA Hoogeveen

Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof AA Hoogeveen Inspectierapport Dalemans (VGO) Mortonhof 66 7908AA Hoogeveen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Hoogeveen Datum inspectie: 21-04-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Klaver- van der Meer (VGO) Roptastate RM LEEUWARDEN Registratienummer

Inspectierapport Klaver- van der Meer (VGO) Roptastate RM LEEUWARDEN Registratienummer Inspectierapport Klaver- van der Meer (VGO) Roptastate 55 8926RM LEEUWARDEN Registratienummer 354603528 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 09-02-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Kimmel (VGO) Beeckestijn GN Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. Kimmel (VGO) Beeckestijn GN Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport Kimmel (VGO) Beeckestijn 12 1187 GN Amstelveen Registratienummer: 755527112 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 15-11-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Jansen-Holtheijer (VGO) Waleweinstraat EJ EINDHOVEN

Inspectierapport Jansen-Holtheijer (VGO) Waleweinstraat EJ EINDHOVEN Inspectierapport Jansen-Holtheijer (VGO) Waleweinstraat 26 5625EJ EINDHOVEN Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 10-02-2014 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in de gastouderopvang

Pedagogisch beleid in de gastouderopvang 1/7 1. Pedagogisch beleid in de gastouderopvang Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor Gastouderbureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie.

Nadere informatie

Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812

Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812 Inspectierapport Cörvers - in 't Veld (VGO) Sperwerstraat 12 6414TZ HEERLEN Registratienummer 689435812 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: HEERLEN Datum inspectie: 28-08-2014 Type

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil heeft een pedagogisch beleidsplan samengesteld, conform de Wet Kinderopvang. Het pedagogisch beleid is de basis van verantwoorde kinderopvang,

Nadere informatie

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold

Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans GD Ruinerwold Inspectierapport Kat (VGO) Gieser Wildemans 4 7961GD Ruinerwold Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 27-10-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Vogels Ruijs (VGO) Schepersweg PD Uden

Inspectierapport Vogels Ruijs (VGO) Schepersweg PD Uden Inspectierapport Vogels Ruijs (VGO) Schepersweg 22 5401PD Uden Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Uden Datum inspectie: 14-12-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport. Chikoeri (VGO) Wichersstraat ML Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Chikoeri (VGO) Wichersstraat ML Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Chikoeri (VGO) Wichersstraat 75 1051 ML Amsterdam Registratienummer: 155800735 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 23-08-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer

Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg JR Haren Gn Registratienummer Inspectierapport Iacono (VGO) Blekenweg 117 9753JR Haren Gn Registratienummer 211984012 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Haren Datum inspectie: 13-06-2017 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang Voor de communicatie over en implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert en ondersteunt

Nadere informatie

Inspectierapport Rijckevorsel (VGO) Jan van der Heijdenstraat EW Tilburg

Inspectierapport Rijckevorsel (VGO) Jan van der Heijdenstraat EW Tilburg Inspectierapport Rijckevorsel (VGO) Jan van der Heijdenstraat 24 5025EW Tilburg Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 18-06-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Het ministerie van OCW heeft met ingang van 1 januari 2010 nieuwe kwaliteitseisen opgesteld voor bureaus, voor gastouders en voor de opvanglocatie. Deze eisen zijn opgenomen

Nadere informatie

1. Inleiding Pedagogische visie Koters&Co Pedagogische basisregels De praktijk. 3.

1. Inleiding Pedagogische visie Koters&Co Pedagogische basisregels De praktijk. 3. Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 2. 2. Pedagogische visie Koters&Co. 2. 3. Pedagogische basisregels.... 2. 4. De praktijk. 3. 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving... 3. 4.2 Respect en aandacht. 4.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS INFORMATIE VOOR OUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 0022000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

GOBAssen-Drenthe/herzien januari 2010. Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau Assen/Drenthe

GOBAssen-Drenthe/herzien januari 2010. Pedagogisch Beleidsplan. Gastouderbureau Assen/Drenthe Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Assen/Drenthe Voorwoord en doelstelling Aan de opvang van kinderen worden hoge eisen gesteld. Om kwaliteit te kunnen leveren als Gastouderbureau is een goed pedagogisch

Nadere informatie

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten.

Wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt en beschikt over voldoende zelfvertrouwen, kan hij leren zijn eigen zelfstandigheid te vergroten. PEDAGOGISCHE VISIE Algemeen Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor verantwoorde kinderopvang in een huiselijke omgeving. We geven daarom aan welke aspecten we belangrijk vinden bij de opvang

Nadere informatie

Inspectierapport Hagenauw-Vroom (VGO) Valkenveld GT RODEN

Inspectierapport Hagenauw-Vroom (VGO) Valkenveld GT RODEN Inspectierapport Hagenauw-Vroom (VGO) Valkenveld 19 9302GT RODEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: NOORDENVELD Datum inspectie: 31-01-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Inspectierapport Dankers-Spijkers, Gerdina C.A.M. (VGO) Gildestraat 17A Sint-Michielsgestel

Inspectierapport Dankers-Spijkers, Gerdina C.A.M. (VGO) Gildestraat 17A Sint-Michielsgestel Inspectierapport Dankers-Spijkers, Gerdina C.A.M. (VGO) Gildestraat 17A 5271AK Sint-Michielsgestel Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum inspectie: 23-03-2017

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Prins-van der Leij (VGO) Hooibeemd MD Assen

Inspectierapport Prins-van der Leij (VGO) Hooibeemd MD Assen Inspectierapport Prins-van der Leij (VGO) Hooibeemd 39 9403MD Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 07-09-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Maaks-Starrenburg (VGO) Truus Wijsmullerstraat CZ Pijnacker

Inspectierapport Maaks-Starrenburg (VGO) Truus Wijsmullerstraat CZ Pijnacker Inspectierapport Maaks-Starrenburg (VGO) Truus Wijsmullerstraat 30 2642CZ Pijnacker Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Pijnacker-Nootdorp Datum inspectie: 14-09-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Mevr. N.N. Bokslag-Alkaff (VGO) Eekschillersdreef LB APELDOORN

Inspectierapport Mevr. N.N. Bokslag-Alkaff (VGO) Eekschillersdreef LB APELDOORN Inspectierapport Mevr. N.N. Bokslag-Alkaff (VGO) Eekschillersdreef 105 7328 LB APELDOORN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: APELDOORN Datum inspectie: 23-05-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Hasselerharm-Slot (VGO) Haweg PR Glane

Inspectierapport Hasselerharm-Slot (VGO) Haweg PR Glane Inspectierapport Hasselerharm-Slot (VGO) Haweg 4 7585PR Glane Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Losser Datum inspectie: 30-03-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Versie september Inleiding

Pedagogisch beleidsplan Versie september Inleiding Pedagogisch beleidsplan Versie september 2013-09-13 Inleiding Iedere kinderopvangorganisatie moet beschikken over een pedagogisch beleidsplan. In het Pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe Tante

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inleiding Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze kwaliteitseisen is dat ieder gastouderbureau

Nadere informatie

2. 4 Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang

2. 4 Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang 2. 4 Afwegingsmodel handhaving gastouderopvang De kwaliteitsaspecten voor voorzieningen voor gastouderopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen: 1. Gastouderopvang in de zin van de wet kinderopvang

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg PG Wagenborgen

Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg PG Wagenborgen Inspectierapport Drost-van Brugge (VGO) Hoofdweg 14 9945PG Wagenborgen Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Delfzijl Datum inspectie: 21-04-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN

Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 19-02-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

VOORZIENING VOOR GASTOUDEROPVANG

VOORZIENING VOOR GASTOUDEROPVANG Bijlage 4: Afwegingsoverzicht voorziening gastouderopvang VOORZIENING VOOR GASTOUDEROPVANG Gastouderopvang in de zin van de Wet kinderopvang Termijn Prio Herstel Bestraffend Gastouder en handhaving Er

Nadere informatie

Toetsingskader Deel A Gastouder

Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader deel A gastouder 1 Inleiding Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de

Nadere informatie

Inspectierapport Liere (VGO) Laan van de Marel CA Emmen

Inspectierapport Liere (VGO) Laan van de Marel CA Emmen Inspectierapport Liere (VGO) Laan van de Marel 8 7823CA Emmen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 17-05-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer

Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Opvangomgeving... 2 3. Respect en aandacht... 3 4. Activiteiten... 4 5. Normen en waarden... 5 6. Eisen opvangadres... 6

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum

Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum Inspectierapport Gastouderbureau Kind aan Huis (GOB) Swanneblom 15 9251 TD Burgum Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie: 20-03-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Gastouder in de praktijk

Gastouder in de praktijk Gastouder in de praktijk Informatieboekje van Het Nederlands Gastouderbureau Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Welkom! Geachte

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat HA Meppel

Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat HA Meppel Inspectierapport Brus (VGO) Govaert Flinckstraat 9 7944HA Meppel Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Meppel Datum inspectie: 30-03-2016 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Coumans (VGO) Baroniestraat TK ALMERE

Inspectierapport Coumans (VGO) Baroniestraat TK ALMERE Inspectierapport Coumans (VGO) Baroniestraat 8 1333TK ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 11-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Inspectierapport Pol-Schouten (VGO) Hammarskjoldhof 16 2806JS GOUDA Registratienummer 983872065

Inspectierapport Pol-Schouten (VGO) Hammarskjoldhof 16 2806JS GOUDA Registratienummer 983872065 Inspectierapport Pol-Schouten (VGO) Hammarskjoldhof 16 2806JS GOUDA Registratienummer 983872065 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: GOUDA Datum inspectie: 27-03-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Oonk (VGO) de Kluijskamp JR NIJMEGEN

Inspectierapport Oonk (VGO) de Kluijskamp JR NIJMEGEN Inspectierapport Oonk (VGO) de Kluijskamp 1469 6545JR NIJMEGEN Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectie: 20-10-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer]

Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Inspectierapport [naam gastouder] (VGO) [opvangadres VGO] [vestigingsplaats VGO] [LRKP nummer] Toezichthouder: [naam GGD] In opdracht van gemeente: [naam gemeente] Datum inspectiebezoek: Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Bock (VGO) Bethlehemstraat EB ROERMOND

Inspectierapport Bock (VGO) Bethlehemstraat EB ROERMOND Inspectierapport Bock (VGO) Bethlehemstraat 27 6041EB ROERMOND Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: ROERMOND Datum inspectiebezoek: 28-08-2013 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Wijnaldum (VGO) Februaristraat AS ALMERE

Inspectierapport Wijnaldum (VGO) Februaristraat AS ALMERE Inspectierapport Wijnaldum (VGO) Februaristraat 36 1335AS ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Versie 4: oktober 2014 INHOUD INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1 PEDAGOGISCHE DOELEN...4 HOOFDSTUK 2 VEILIGHEID EN WELBEVINDEN...6 HOOFDSTUK 3 WAARDEN EN NORMEN...9 HOOFDSTUK 4 OPVOEDING

Nadere informatie