Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( ) 1. Inleiding De waarde van werk De focussectoren... 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( ) 1. Inleiding De waarde van werk De focussectoren Visie op arbeidsmarktbeleid Regionale arbeidsmarktanalyse Regionaal stadsprogramma? Samenspel tussen de O s Doelstellingen Programmalijnen Ondersteunende activiteiten Programmaorganisatie en middelen Bijlage 1. Tekst Politiek Akkoord Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 1 van 24

2 1. Inleiding Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( ) In Dordrecht hebben de coalitiepartijen Beter voor Dordt, VVD en CDA in het Politiek Akkoord Arbeidsmarktbeleid genoemd als een van de transformaties. Daarmee is het in de huidige raadsperiode een van de speerpunten van het college van B&W. Stijl & Richting Visie op Dordrecht Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing Financiën Veiligheid & Leefbaarheid Totaal gemeentelijke begroting Arbeidsmarktbeleid Duurzaamheid Transformaties De prioriteiten uit het Politiek Akkoord Uit het Politiek Akkoord: Wij willen iedereen de kans geven zijn talenten maximaal te ontplooien en uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Dit is in de eerste plaats goed voor mensen zelf, maar ook nodig voor een vitale economie. ( ) Dordrecht staat voor een grote opgave wat betreft de arbeidsmarkt. Als gevolg van de economische crisis is de werkloosheid in Dordrecht flink toegenomen. Op korte termijn wordt slechts een beperkte daling verwacht. Dit betekent gedurende deze collegeperiode nog een aanzienlijke werkloosheid. Op de lange termijn is de verwachting wezenlijk anders. Dan ontstaat er als gevolg van demografische trends weer krapte op de arbeidsmarkt. Dit manifesteert zich nu reeds in bepaalde sectoren (vooral de zorg) en beroepsgroepen. De krapte is kwantitatief en kwalitatief van aard: tekort aan arbeidskrachten en vraag en aanbod die niet op elkaar aansluiten. Als uitwerking van het Politiek Akkoord heeft de Directieraad het advies uitgebracht om de meest vergaande vorm van programmasturing voor het thema Arbeidsmarktbeleid te kiezen: een sterk sturend stadsprogramma met een programmabureau. Dit betekent dat het programma gericht is op de aanpak van een bredere maatschappelijke opgave. Het voorliggend programmaplan bevat de uitwerking van deze uitspraken en doet voorstellen om de gewenste effecten te benoemen en hoe dit bereikt kan worden. 2. De waarde van werk Van oudsher is de stad een belangrijke plek, waar mensen werken. Deels zijn steden ontstaan op strategische plekken, met name op knooppunten van verkeer. Hier ontstond handel en nijverheid en mensen vestigden zich in de nabijheid hiervan. Dit versterkte Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 2 van 24

3 vervolgens de werk- en woonfunctie van steden. Dit geldt ook voor Dordrecht vanwege zijn strategische ligging op het kruispunt van handelsroutes en rivieren. De handel en scheepsvaart zijn van oudsher sterk verbonden aan Dordrecht. In het industriële tijdperk herbergde de stad veel fabrieken voor metaalbewerking en machinefabricage. Dat veranderde in de 20 e eeuw, toen de economie (van Nederland als geheel) zich meer en meer transformeerde tot een diensten- en kenniseconomie. Op dit moment is de zorgsector (inclusief welzijn) de grootste sector in de stad qua werkzame personen en de een na grootste in de regio. Het Albert Schweitzerziekenhuis is inmiddels de grootste werkgever. Door demografische ontwikkelingen in de nabije toekomst, met name de vergrijzing, is de verwachting dat deze bedrijfstak zal groeien met alle vraagstukken daaromtrent. Al met al bepaalt de aanwezigheid van arbeid ook het profiel van de stad en regio. Naast het aanbod van werk is de afgelopen decennia ook het arbeidspotentieel drastisch veranderd. Dat blijkt uit verhalen van mensen, maar ook uit cijfers. Zo is sinds 1985 in Nederland het aantal werkenden gegroeid met 31%. Daarnaast is ook de samenstelling veranderd: grijzer (aandeel 45+ gestegen van 30 naar 40%); gekleurder (aandeel niet-westerse allochtonen gestegen van 13 naar 20%); meer individueel (aandeel alleenstaanden/1-oudergezinen van 16% in 1995 tot 19% nu); meer vrouwelijk (van 44% in 1995 tot 57% nu); met meer tweeverdieners (van 37% in 1985 naar 59% nu). De grotere arbeidsparticipatie heeft ook geleid tot een grotere welvaart. Vanaf 1945 is het bruto binnenlands product per inwoner vier keer zo groot geworden. De hogere arbeidsproductiviteit is daarbij een constante. Remmende factoren zijn de vergrijzing van de beroepsbevolking, de stagnatie van de arbeidsdeelname en de rem op het aantal arbeidsuren per werkende. De waarde van werk kan niet worden onderschat. Dit bleek eens te meer tijdens de crisis van de afgelopen tijd. Voor het eerst in 30 jaar bleek het spookbeeld van massale (jeugd)werkloosheid weer springlevend. Het verliezen van een baan of het gebrek aan perspectief op een baan is voor veel mensen een angstaanjagend schrikbeeld. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt, dat de waarde van werk niet moet worden onderschat. Werk is niet alleen de sleutel tot financiële onafhankelijkheid, het heeft ook intrinsieke waarde voor het individu en zijn rol in het collectief. In onderstaande figuur staat dit schematisch weergegeven. Door te werken verkrijgen mensen een inkomen. Daardoor kunnen ze het leven op hun eigen manier invullen. Het bepaalt daarmee in grote mate de waarde van het leven, zoals de woning waar je in woont, je mate van mobiliteit, de gezondheid en welzijn van jezelf en eventueel nageslacht, de opleidingsmogelijkheden etc. Daarnaast biedt werk ook status, zelfvertrouwen, een gevoel van belangrijk zijn, een grotere mate van welbevinden en geluk, sociale contacten en netwerken. En die werken op hun beurt weer net hard mee om de waarde en ontwikkelingskansen van mensen te vergroten. Uit onderzoek blijkt, dat mensen die niet werken vaker ongelukkig zijn over hun situatie en dat ze vaker sociaal geïsoleerd zijn. Dat uit zich in bijvoorbeeld: Tekort aan sociale participatie Materiële achterstelling Tekortschietende sociale rechten Gebrek aan normatieve integratie Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 3 van 24

4 Tot slot is werk in combinatie met een stijgend opleidingsniveau voor sommige groepen (vrouwen, minderheden) het instrument bij uitstek voor sociale mobiliteit, emancipatie en integratie. Kortom: Werk is goed voor de stad en voor de mens Theoretisch belang van betaald werk INDIVIDUEEL BELANG COLLECTIEF BELANG A B C D E 4 Het belang van werk (uit presentatie SCP voor UWV Symposium Werken is doen! 3. De focussectoren Het belang van werk UWV Symposium Werken is doen! Amsterdam, 17 juni 2010 De arbeidsmarkt in onze regio is door de eeuwen als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen aanzienlijk veranderd (zie 2). De huidige economie is voor een groot deel een diensteneconomie, waarin het aspect scholing of professionaliteit een grote rol speelt. Velen spreken daarom van een kenniseconomie, omdat het hebben van een diploma voor een groot deel bepalend is voor iemands loopbaan en maatschappelijke carrière. In onze regio kiezen we in onze aanpak voor de volgende drie sectoren, waar we onze focus nadrukkelijker leggen: Zorg; Maritiem; en Toerisme. De keuze voor deze drie sectoren is niet willekeurig gekozen. Ze zijn deels bepalend voor onze regio en deels voor de huidige tijd en de nabije toekomst. De sector Zorg De zorg is reeds sterk vertegenwoordigd in de Drechtsteden. Met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) heeft de regio een toonaangevend ziekenhuis in huis. Onder het motto Zorg met hoofd, hart en ziel biedt ASZ een breed scala aan medisch specialistische, paramedische, verpleegkundige en geestelijke diensten op een kwalitatief hoogstaand niveau aan. Het zorgt voor een goede dienstverlening aan de klanten en werkt in nauwe samenwerking met andere partners in het veld aan ontwikkeling en innovatie. Met de Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 4 van 24

5 aanwezigheid van onder andere Grote Rivieren en De Hoop heeft de regio een grote verscheidenheid aan zorginstellingen binnen de eigen grenzen. Dat is goed voor de bevolking, die als gevolg van vergrijzing in toenemende mate een beroep op vormen van zorg zal doen. Het is tegelijkertijd ook goed voor de werkgelegenheid. Zorg is immers een arbeidsintensieve sector, waar veel hoofden en handen nodig zijn. Het is echter ook een sector bij uitstek, waar het hebben van diploma s essentieel is. Op sommige terreinen is het tekort van gediplomeerd personeel al zo groot, dat de uitvlucht wordt gezocht in het aantrekken van (specialistische) ZZP-ers en buitenlandse arbeidskrachten. In Drechtsteden werkten in personen in de zorg. Dit wil zeggen dat 12,1% van de totale regionale arbeidsmarkt bestaat uit zorg. In de periode is het aantal banen in deze sector in Drechtsteden gemiddeld per jaar met ± 4% gestegen. Van de medewerkers werken ruim personen in zorg- en agogische functies, ofwel bijna 60% van het totale zorg- en welzijnspersoneel. Ongeveer een kwart van het personeel in zorginstellingen vervult een indirecte functie. Hierbij valt te denken aan PZ, administratief, secretarieel, hotelfuncties en dergelijke. De deeltijdfactor is hoog. Dat betekent dat relatief veel personeel nodig is om een aantal arbeidsplaatsen te vervullen. De vraag naar personeel in zorg en welzijn groeit tot Dit komt door de groei van het aantal vijftigplussers en krimp in de beroepsbevolking. Op de korte en middellange termijn komt door verloop (baanverandering, interne promotie, pensioen) jaarlijks een groot aantal plekken vrij. Voor de zorg gaat het in 2010 om 600 plekken dat in 2014 oploopt tot 850 plekken. In de toekomst ontstaat vooral een kort aan sociaal agogisch personeel (gehandicapten zorg). De sector Maritiem Dordrecht ligt op een eiland en is ontstaan op een strategisch punt op het kruispunt van verschillende rivieren. Die rivieren verbinden de Drechtsteden met elkaar, mede door de aanwezigheid van watergerelateerde bedrijvigheid: de zeehaven, de binnenvaart, de scheepsbouw, de overslag en daaraan verwante bedrijven. Het heeft de regio voorspoed gebracht en is ondanks alle economische tegenslagen kenmerkend geweest en gebleven voor de regio. Daarnaast biedt de ligging in de Hollandse Delta, en het alom aanwezige water voor nieuwe risico s en uitdagingen. De klimaatveranderingen en de verwachte stijging van de zeespiegel zullen onze regio bovengemiddeld raken. Hoe om te gaan met dit water is een vraagstuk voor nu en de toekomst. Het vraagt om nieuwe innovatieve concepten in de ruimtelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit de aanwezigheid van EcoShape (Building with Nature) en de Proeftuin Maritieme Innovatie. In tegenstelling tot vroeger is de watergerelateerde sector niet meer zo arbeidsintensief. Daarentegen is de vraag in de sector heel specialistisch en zijn de professionele vereisten hoog. Vanuit het kenmerkende voor onze regio en vanuit de specifieke arbeidsmarkteisen kiezen wij ervoor op deze sector extra te focussen. De sector Haven, Transport en Logistiek is een zeer conjunctuurgevoelige sector. De economische recessie slaat hier dan ook hard toe. In 2008 steeg de werkgelegenheid nog. UWV WERKbedrijf verwacht in 2009 en 2010 een daling van de werkgelegenheid van 4% in de sector vervoer en telecom in de regio. De crisis en de daarmee gepaard gaande daling van de werkgelegenheid heeft ervoor gezorgd dat de tekorten aan personeel in de zeevaart zijn teruggelopen, maar deze zijn niet geheel weggewerkt. In het beroepsonderwijs is het aantal leerlingen in opleiding voor deze sector toegenomen, zowel in het mbo als in het hbo. Binnen het mbo vindt de stijging vooral plaats op de hogere niveaus. Ook het aantal gediplomeerden blijft stijgen, Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 5 van 24

6 zowel voor havens, transport en logistiek als voor scheepvaart. Alleen voor niveau 3 en 4 daalt het laatste jaar de gediplomeerde uitstroom bij de opleidingen voor havens, transport en logistiek. De crisis is ook niet aan de metaalsector voorbijgegaan. Door de deeltijd-ww regeling zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid nog redelijk beperkt gebleven. Het blijft belangrijk om de arbeidskrachten voor de sector te behouden, want voor de crisis kampten de bedrijven met ernstige personeelstekorten en de verwachting is dat dit probleem bij een aantrekkende economie weer zal opduiken. Het is daarom een positieve ontwikkeling dat de aantallen leerlingen in de opleidingen voor de metaalsector in de regio blijven toenemen. In het hbo stijgt het aantal studenten voor deze sector ook, uitgezonderd de motorvoertuigentechniek. Ondanks de crisis blijft het werkgelegenheidsperspectief van leerlingen en studenten in de techniek goed. 1 De sector Toerisme De derde bedrijfstak, waar we op ons specifiek op richten is die van toerisme. De reden hiervoor is dat dit een groeimarkt is. Met het vertrek naar lage lonenlanden van vrijwel alle industrie en nijverheid en tegenwoordig ook veel diensten 2, verandert er veel in de westerse economieën. Daarnaast wordt werk steeds minder gebonden aan plaats en tijd. Onze economie evolueert daardoor in toenemende mate van een diensteneconomie naar een beleveniseconomie (of vrije tijdseconomie). Dit wordt nog versterkt door de vergrijzing en de hogere activiteit en rijkdom van de oudere generaties ( ze zijn bereid veel te spenderen ). Kortom: de toeristische of vrije tijdssector heeft de toekomst. De regio Drechtsteden heeft in dit opzicht veel potentie: de historische binnenstad van Dordrecht met vele aantrekkelijke highlights, zoals musea, cultuur, historisch erfgoed, sportvoorzieningen, toonaangevende hotels en restaurants, winkels, galerieën etc. Maar ook de grote aanwezigheid van groen en water is een toeristische trekpleister van jewelste: de nabijheid van de Biesbosch, de Hoekse Waard en het Groene Hart, de wereldberoemde molens van Kinderdijk en de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Voor deze specifieke sector is geen apart cijfermateriaal beschikbaar als het gaat om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het valt onder de brede categorie dienstensector. Desalniettemin is duidelijk, dat dit een groeimarkt is, die tevens arbeidsintensief is en die relatief veel ruimte biedt voor lager opgeleiden. 4. Visie op arbeidsmarktbeleid De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is zeer kostbaar. Denk hierbij aan de onvervulbare vacatures, de gemiste omzet en groei, aan het onbenut arbeidspotentieel maar ook een beperkte aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Volgens de Raad voor Werk & Inkomen (RWI) kiezen jongeren nog te veel voor opleidingsrichtingen die weinig perspectief bieden op de arbeidsmarkt. Het doel van arbeidsmarktbeleid is vraag en aanbod (werkgevers en werkzoekenden) aan elkaar te koppelen, opdat economisch vitale regio s ontstaan. De ondernemers kunnen hierdoor goede bedrijfsresultaten 1 Dit blijkt uit de Techniekbarometer Rijnmond en Drechtsteden Dit hanteert de hele regio van het RPA en maakt derhalve geen onderscheid tussen Rijnmond en Drechtsteden. 2 In The World Is Flat: A Brief History of the Twenty First Century door Thomas Friedman (2005) wordt haarfijn beschreven hoe alledaagse diensten in toenemende mate zijn verplaatst naar landen als India, met lage lonen, een cultuur van hoge service en goede beheersing van de Engelse taal. Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 6 van 24

7 boeken; de werkzoekenden kunnen hierdoor voorzien in hun levensonderhoud en de kwaliteit van hun leven verbeteren. Onderwijs is het instrument bij uitstek om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Vanuit economisch perspectief: De arbeidsmarkt is per definitie een economische kwestie, gevoed door de vraag en het beschikbare aanbod. De arbeidsmarkt wordt gevoed door een gezond ondernemersklimaat (voldoende vraag) en voldoende aanbod van gekwalificeerde werknemers. Als deze met elkaar in balans zijn, is er sprake van een optimaal functionerende arbeidsmarkt. De huidige arbeidsmarkt is aanmerkelijk veranderd t.o.v. enkele decennia geleden. Mensen wisselen vaker van baan, maken een carrièreswitch of bieden zich aan als ZZP er. Hun aantal is gegroeid tot circa 1 miljoen. Het is deze flexibele schil op de arbeidsmarkt die gevolgen van teruggang en opleving van de economie het eerst merkt. De rol van de overheid in het arbeidsmarktbeleid is bescheiden en ondersteunend van karakter. Zij heeft er wel belang bij. Immers als de arbeidsmarkt niet functioneert, neemt de overheid het falen voor haar rekening door middel van uitkeringsverstrekking en reïntegratie voor kwetsbare groepen. Daarnaast heeft de overheid een belangrijke rol om onderwijs vorm te geven en te stimuleren. Tot slot heeft de overheid in breder perspectief een belang en medeverantwoordelijkheid voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven (inclusief een goed vestigingsklimaat voor de kenniswerkers van de toekomst). Arbeidsmarktbeleid beoogt dus ook arbeidsintensieve bedrijvigheid aan de eigen regio te binden. In Drechtsteden is het midden- en kleinbedrijf goed vertegenwoordigd en is een belangrijke banenmotor. Het HRM beleid van deze bedrijven is op de korte termijn gericht. Op dit moment hebben deze bedrijven veel last van de economische crisis en lijkt de mismatch geen urgent probleem. Op langere termijn gaat dit veranderen en zal de concurrentie op de arbeidsmarkt in de zoektocht naar gekwalificeerd personeel heftiger worden. Voor de overheid ligt hier een belangrijke taak weggelegd om met name MKBbedrijven te faciliteren bij een lange termijn strategie voor het binden en boeien van gekwalificeerde mensen. Voor de sectoren zorg en maritiem geldt de zoektocht naar gekwalificeerd personeel nu al, mede door de specifieke eisen qua opleiding. Daarbij speelt mee, dat de studierichtingen voor deze sectoren (zorg en techniek) minder populair zijn bij leerlingen en studenten. Vanuit demografisch perspectief: De vergrijzing gaat onverminderd voort. Dat gebeurt grofweg op twee manieren: het aantal ouderen neemt toe en we worden met zijn allen ouder. Dit betekent dat er twee belangrijke (onderling met elkaar verbonden) uitdagingen zijn: de beroepsbevolking neemt de komende decennia af, terwijl het aandeel 65-plussers enorm toeneemt. De laatstgenoemde groep zorgt voor een toenemende vraag naar zorg, die voor een groot deel door de kleinere groep in de beroepsbevolking moet worden ingewilligd. Daarbij speelt tevens, dat de samenstelling van de beroepsbevolking wijzigt: de groep Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 7 van 24

8 wordt groter en de groep neemt af. Het gevolg is krapte op de arbeidsmarkt, waarop dient te worden ingespeeld. Tussen 2010 en 2015 verlaten ongeveer babyboomers de arbeidsmarkt; de instroom van schoolverlaters wordt in deze periode geschat op Voor de langere termijn ( ) voorspelt de commissie Bakker een tekort van 1 miljoen mensen op de arbeidsmarkt. Vanuit onderwijsperspectief: Kennis is in toenemende mate een succesfactor voor mensen in hun maatschappelijk functioneren. Het vertrek van veel on- en laaggeschoolde arbeid naar andere landen en de toegenomen eisen voor het uitoefenen van banen, maakt het behalen van een diploma van essentieel belang om een baan te krijgen. De vraag naar hoger opgeleid personeel is sterk toegenomen en blijft naar verwachting hoog. Al met al geldt: hoe beter de opleiding hoe groter de kansen op maatschappelijk succes (diploma, werk, inkomen). In Drechtsteden zien we een grote uitval uit het beroepsonderwijs en is de klacht van het bedrijfsleven, dat opleidingen niet aansluiten op de vraag. Vanuit onderwijskant is het lastig te sturen op de vraag op de arbeidsmarkt. Deze is immers altijd fluïde. Als de vraag in een bepaalde richting toeneemt, zijn leerlingen niet direct als aanbod beschikbaar, omdat een opleiding nu eenmaal een bepaalde duur heeft. Bovendien blijft het lastig in te schatten waar in de toekomst precies behoefte aan is. Al met al is investeren in kennis van toekomstige en bestaande werknemers ( Een leven lang leren ) van toenemend belang is. Vanuit het werkzoekendenperspectief: Zoals gezegd passen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet altijd op elkaar. Op dit moment is het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures niet in balans. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de huidige economische crisis. De overheid heeft een taak om werkzoekenden te ondersteunen, qua reïntegratie en/of qua financiële ondersteuning (uitkeringen). De lokale overheid heeft daarbij een toenemende verantwoordelijkheid en belang gekregen om zo succesvol werkzoekenden te reintegreren. Daarbij geldt in zijn algemeenheid, dat hoe kleiner de werkzoekendenbestanden hoe lastiger dit wordt, vanwege de individuele mismatch (gebrek aan scholing, geen of weinig werkervaring, belemmeringen in de persoon gelegen). Dit levert altijd spanning op het gebied van arbeidsmarktbeleid op. Werkgevers die hun vacatures niet vervuld krijgen doen daarbij steeds vaker een beroep op arbeidskrachten uit het buitenland. Dat geldt niet alleen voor hoogopgeleide functies. Dit levert in een stad als Dordrecht met zijn specifieke woningbestand tevens neveneffecten op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten op. De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de werkzoekendenbestanden. De zogenaamde participatieladder is daarbij een bruikbaar instrument. Het totaal overziend ligt de uitdaging op de langere termijn op het koppelen van economische bedrijvigheid, aan schaar- Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 8 van 24

9 sere arbeid en een grotere vraag naar hoger opgeleid personeel. Om deze uitdaging van een antwoord te voorzien, zetten wij nu al in op een arbeidsmarktbeleid dat niet alleen gericht is op werkloosheidsbestrijding, maar een arbeidsmarktbeleid dat ook preventief en activerend van aard is. In onze visie functioneert de arbeidsmarkt adequater wanneer zowel werknemers als werkzoekenden in staat zijn transities op de arbeidsmarkt te maken. Met transities doelen we op: van werk naar werk; van werkloosheid naar werk; van onderwijs/educatie naar werk; van (maatschappelijke) zorg naar werk; van werk naar pensioen. 5. Regionale arbeidsmarktanalyse De situatie op de arbeidsmarkt is op dit moment sterk onder invloed van de economische crisis. In de periode tot en met 2008 was er een gestage daling van het aantal werkzoekenden, WW- en bijstandsontvangers (inclusief deeltijd-ww) en een groot aantal vacatures. In 2009 begon dit langzaam te kenteren: het aantal werkzoekenden en WW en bijstandsontvangers kende een fikse stijging en het aantal vacatures leek op te drogen. Met name de jongeren waren hiervan de dupe. Velen van hen kozen voor de strategie van het doorleren, een van de speerpunten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Geef jongeren een kans, dat in de tweede helft van 2009 van kracht is geworden. 3 Tot slot zagen we sinds 2009 een stijging van het aantal faillissementen en een afname van het aantal startende bedrijven op de arbeidsmarkt. Sinds halverwege 2010 zien we een licht herstel van de genoemde crisisindicatoren, met uitzondering van de bijstandsontvangers. 4 Werkgelegenheid en vacatures Het UWV Werkbedrijf beschrijft in de Regionale arbeidsmarktschets van juni 2010 de ontwikkelingen als volgt. Drechtsteden telt bedrijven. Het aantal banen in Drechtsteden daalt in Dat komt hoofdzakelijk door de krimp van de werkgelegenheid in de sectoren industrie en bouw. De werkgelegenheid groeit in sectoren als zorg en welzijn, IT en zakelijke dienstverlening. De verwachting is dat het economisch herstel zich in 2010 doorzet. Dit resulteert in een werkgelegenheidsgroei in De verwachte banengroei en hoge vacaturegraad in de zorgsector heeft tot gevolg dat de krapte in deze sector terug zal komen. Een deel van het verlies van banen in de industrie komt niet meer terug, waardoor het tekort aan productiebanen voor lager opgeleiden groter wordt. De vacaturemarkt herstelt zich geleidelijk in 2010 en 2011 vooral door de vervangingsvraag in verschillende sectoren. De actuele situatie is weliswaar niet erg rooskleurig, de verwachting is dat dit bij economisch herstel gaat wijzigen. Op langere termijn is het vooruitzicht wezenlijk anders. Uit de arbeidsmarktprognose van het UWV Werkbedrijf blijkt, dat vanaf 2011 het aantal banen landelijk weer zal toenemen. De economische groei, gecombineerd met groei van de 3 Zie Raadsinformatiebrief met kenmerk SO/2009/1974, d.d (B&W), behandeld in de gemeenteraad van De gemeente Dordrecht vervult richting het Rijk de functie van centrumgemeente voor Drechtsteden en de regio rond Gorinchem. 4 Het Onderzoekscentrum Drechtsteden stelt sinds 2009 een crisismonitor op. Deze brengt recente ontwikkelingen op de arbeids en woningmarkt in de regio in beeld. De meest recente editie dateert van augustus 2010 en bevat cijfers tot en met juni Zie ook Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 9 van 24

10 participatiegraad en demografische ontwikkelingen (zoals toename 65-plussers), zorgt ervoor, dat het aantal banen in de periode met per jaar toeneemt. De groei zal met name in de zorg, het uitzendwezen en de zakelijke dienstverlening het grootst zijn. Het aantal vacatures neemt vooral toe in traditioneel gunstige sectoren als de detailhandel, horeca en de zorgsector. Hetzelfde onderzoek voorziet in de genoemde periode een banenontwikkeling voor Drechtsteden die gelijk is aan het landelijk gemiddelde. 5 Bevolking en beroepsbevolking Naast inkomende pendel en de komst van arbeidsmigranten wordt het aanbod van arbeidskrachten vooral bepaald door de omvang van de bevolking en die van de beroepsbevolking in de Drechtsteden. In januari 2009 telt de Drechtsteden inwoners. Uit de meest recente gegevens van het UWV (juli 2010) bestaat de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van 15 t/m 64 jaar) uit personen en de feitelijke beroepsbevolking uit personen. Het aantal werkzame personen is Werkzoekenden Per juli waren in de Drechtsteden personen geregistreerd werkloos (niet-werkend werkzoekend). Dat is 4,9% van de beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar geleden is de werkloosheid gestegen met 0,7%. Het aantal werkloze jongeren (<27 jaar) is 772. Iets meer dan de helft van de werkzoekenden (3072 personen) heeft een opleidingsniveau tot maximaal VMBO. Door de vergrijzing en de ontgroening is de verwachting dat er opnieuw krapte op de arbeidsmarkt zal ontstaan. Deze is niet alleen kwantitatief van aard, maar ook kwalitatief. De vraag naar geschoold personeel zal toenemen en de verwachting onder veel economen is dat de vraag naar laagopgeleid werk zal afnemen. Overigens blijkt uit onderzoek van het SCP, dat tegen de verwachting het absolute aantal laagopgeleide banen in de periode 1987 en 2008 constant is gebleven. Wel is er een verschuiving geweest van de industriële en agrarische richting naar dienstverlening en transport. Daarnaast is de arbeidsmarktpositie van laagopgeleide mannen verslechterd en van vrouwen verbeterd. 6 Dordrecht heeft veel havenactiviteiten 5 UWV Werkbedrijf Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar (3 juni 2010). 6 Minder werk voor laagopgeleiden? SCP publicatie, juni Te vinden op Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 10 van 24

11 6. Regionaal stadsprogramma? Bij het toewerken naar dit plan kwamen de volgende vragen steeds weer op: Waarom een stadsprogramma op een bij uitstek regionaal thema, zoals arbeidsmarktbeleid? Is dat niet een contradictio in terminis? En over welke regio spreken we? Dat de arbeidsmarkt zich niet aan bestuurlijke grenzen houdt, spreekt voor zich. Bedrijven vestigen zich daar waar de omstandigheden voor hun onderneming zo gunstig mogelijk zijn. De nabijheid van geschikt personeel is een van de belangrijkste vestigingsfactoren. Mensen zijn bereid om voor een geschikte baan te verhuizen of te reizen. De afstand tussen werk en woning is dus van belang, ongeacht de grenzen van gemeenten of regio s. Het is dus slim om arbeidsmarktbeleid regionaal in te steken. Wij kiezen ervoor om te werken en te denken vanuit het schaalniveau van Drechtsteden, zonder de blik naar de grotere regio (Zuid-Holland Zuid, Rijnmond, over de Moerdijk) uit het oog te verliezen. Een belangrijke beweegreden hiervoor is het feit, dat Dordrecht op veel terreinen al de functie van centrumgemeente vervult, met name in het sociale domein. Vermeldenswaard is daarbij dat het Rijk Dordrecht voor verschillende arbeidsmarktregelingen (zoals Leren & Werken, Aanpak Jeugdwerkloosheid en ESF subsidies) aanwijst als centrumgemeente voor zowel Drechtsteden als Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. In de praktijk is het mogelijk en effectief gebleken hier duidelijke werkafspraken met de betrokken in het werkgebied van Werkplein Gorinchem over te maken. Dit kan ook in de toekomst het geval blijven en past in het voornemen om over de grenzen van Drechtsteden te blijven kijken. Een belangrijk doel van het arbeidsmarktbeleid is de onderkant van de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de overheid een belangrijke taak en een grote opgave. Hoewel dit niet het enige doel van het arbeidsmarktbeleid is (zie onder 6), vindt de uitvoering hiervan al op het schaalniveau van de Drechtsteden plaats. Denk aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), het Werkplein en Drechtwerk. Op dit punt blijft het schaalniveau van beleid en uitvoering gelijk. Dordrecht vormt samen met Rotterdam het bestuur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) voor de regio Rijnmond. De portefeuillehouder regionaal arbeidsmarktbeleid (Dion van Steensel) blijft deze bestuursplek bezetten. Er zijn namelijk geen kosten aan het RPA verbonden, maar het biedt wel beïvloedingsmogelijkheden bij het verdelen van provinciale subsidies op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Het RPA fungeert namelijk als verdelingsstation hiervan. Dit betekent niets voor de schaalgrootte van het door ons voorgestelde programma Arbeidsmarktbeleid. De conclusie is, dat het programma Arbeidsmarktbeleid een regionaal programma voor Drechtsteden is, waarin Dordrecht vanuit de rol als centrumgemeente het voortouw neemt. De verantwoording van het programma vindt plaats op het regionale niveau als onderdeel van het regionaal Meerjarenprogramma (rmjp). 7. Samenspel tussen de O s Onze visie en beschrijving van de (regionale) arbeidsmarkt maken duidelijk dat het onmogelijk is de arbeidsmarkt als geïsoleerd beleidsthema te benaderen. Daarbij komt ook dat de partners in het arbeidsmarktbeleid talrijk zijn. Ze hebben verschillende opdrachten, verantwoordelijkheden en belangen. Tevens zijn ze verschillend vormgegeven, qua Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 11 van 24

12 aansturing, werkgebied en organisatiegraad. Voor het gemak maken we op dit terrein onderscheid tussen drie O s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. 7 Samenwerking tussen deze groepen en tussen de partijen binnen deze groepen is essentieel om het gezamenlijk doel (een goed functionerende arbeidsmarkt voor nu en de toekomst) na te streven. Om dat te bereiken is wederzijds respect voor elkaars verschillen en overeenkomsten van groot belang. Ondernemers hebben belang bij beschikbaarheid van voldoende en goed (geschoold) personeel in de nabijheid van hun onderneming. Daarmee kunnen zij hun bedrijfsdoeleinden het beste bereiken, wat bijdraagt aan een vitale regionale economie. Het onderwijs zorgt er voornamelijk voor, dat jongeren de arbeidsmarkt met een goede opleiding betreden. Daarnaast kan onderwijs bijdragen aan de behoefte om zittend personeel zich permanent te blijven ontwikkelen ( Een leven lang leren ). De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is dus erg belangrijk, maar ook erg lastig (omdat de doorlooptijd van opleidingen enkele jaren is en in de tussentijd de behoefte op de arbeidsmarkt kan wijzigen). De derde O is van Overheid. Die heeft een algemeen belang, dat veel verder reikt dan het thema arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is in beginsel een autonoom opererend systeem, waarbij werkgevers en werkzoekenden vanuit hun eigen belang naar elkaar op zoek gaan en elkaar vinden. Niet voor niets heet het de arbeidsmarkt. Het overgrote deel (80 tot 90%) van de matches op de arbeidsmarkt komt zonder interventies van overheidsinstellingen tot stand. Pas wanneer de markt niet goed functioneert, komt de overheid om de hoek kijken. Dat geldt voor de situatie, waarin mensen om welke reden dan ook niet in staat zijn om door middel van werk in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het uitgangspunt van overheidsbeleid is dat ze deze groep zo snel mogelijk weer in staat wil stellen om onafhankelijk van de overheidsondersteuning te worden. Tevens heeft de overheid de opdracht om als aanbieder van onderwijs eraan te werken, dat de overgang van scholing naar werk zo optimaal mogelijk plaatsvindt. Het belang van de overheid is breder dan alleen de arbeidsmarkt. Indirect zijn er vele terreinen, waar een goede arbeidsmarktsituatie aan bijdraagt. Een aantrekkelijke centrumstad is reeds genoemd. Het geldt ook voor thema s als leefbaarheid, zorg, gezondheid, welzijn, armoedebeleid. Het direct financiële belang van de overheid is als volgt: het aantal mensen dat niet op eigen houtje werk vindt of zonder werk is, betekent meer uitkeringen en een groter aanslag op de dienstverlening van de overheid (UWV, sociale dienst, sociale werkvoorziening). De conclusie hiervan is, dat de Overheid zich moet focussen op goede samenwerking met Onderwijs en Ondernemers om te werken aan effectief beleid voor de onderkant van de arbeidsmarkt, waar de matching tussen vraag en aanbod niet vanzelf plaatsvindt. De verwachting is, dat de verantwoordelijkheid van gemeenten op het gebied van de onderkant van de arbeidsmarkt de komende jaren zal vergroten. Met dit programma willen we ook voorbereid zijn op decentralisatie van taken op het gebied van Werk en inkomen richting gemeenten. 7 In andere regio s is ook sprake van vier O s, namelijk inclusief Onderzoek. Daarmee wordt het toenemende belang van Research & Development in de huidige kenniseconomie onderschreven. Omdat deze tak in onze regio slechts een ondergeschikte rol speelt, onderscheiden we deze niet apart. Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 12 van 24

13 8. Doelstellingen Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( ) Het programma Arbeidsmarktbeleid heeft de volgende doelstellingen: 1. Verbeteren matching tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt 2. Verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 3. Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs) Zoals hierboven uitgebreid is beschreven, ligt de focus op de volgende sectoren: Zorg Maritiem Toerisme. De doelstellingen moeten een vertaling krijgen in concrete prestatie-indicatoren, zogenaamde meer/minder doelen (bijvoorbeeld meer werkgelegenheid in de regio of meer studenten in het hoger onderwijs). Dit geeft niet alleen focus aan het programma, maar biedt tevens noodzakelijke informatie voor tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing van het programma. De strategie om de doelen te bereiken is als volgt: 1. Intern: meer samenhang en effectiviteit in aanpak op economisch, onderwijs en sociaal domein 2. De markt zoveel mogelijk haar werk laten doen en bevorderen van actieve betrokkenheid van ondernemers in de arbeidsmarktaanpak 3. Verbeteren samenwerking en relaties tussen ondernemers, onderwijs en overheidsinstellingen 4. Meer kansen en subsidies benutten. Economisch beleid is een belangrijke voorwaarde om het programma succesvol te laten zijn; het programma Arbeidsmarktbeleid draagt ook bij aan een vitale regionale economie; samenwerking met het economisch domein is zeer gewenst. We kiezen er echter expliciet voor de inzet vooral te richten op de plekken waar extra inzet (ook financieel en formatief) vanuit de overheid gewenst is. Wij achten dit gerechtvaardigd, gezien de werkgelegenheidssituatie op dit moment en de verwachte krapte op langere termijn. 9. Programmalijnen Hieronder staan de programmalijnen in het programma Arbeidsmarktbeleid. Programmalijn 1. Verbeteren matching vraag en aanbod op arbeidsmarkt De mismatch op de arbeidsmarkt vindt voornamelijk plaats bij die mensen, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze hebben meestal recht op een uitkering van de overheid (sociale dienst of UWV). Vanuit de trampolinegedachte van de uitkeringen is het streven de uitkeringssituatie tijdelijk te laten zijn en daarbij het bestaande instrumentarium maximaal op participatie in te zetten. Wat willen we bereiken? Mensen die niet op eigen kracht en/of uit eigen beweging ondersteunen en stimuleren, dat zij mee kunnen gaan doen op de arbeidsmarkt. Daarbij worden alle mogelijke beleidsinstrumenten ingezet. Dat geldt voor het gebied van re-integratie (b.v. inburgering, Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 13 van 24

14 vormen van loonkostensubsidies, routecoaches), maar ook inkomensondersteuning (vanuit het uitgangspunt, dat arbeid moet lonen). De kans om werklozen duurzaam uit te laten stromen naar werk neemt toe naarmate de inzet van re-integratie instrumenten aansluit op de vraag van werkgevers. Daarom is voor het welslagen van de re-integratie inspanningen het optimaliseren van de werkgeversbenadering een belangrijke voorwaarde. Prestatie-indicatoren: Vergroten van het marktaandeel vacatures; jaarlijkse taakstelling overeenkomen met UWV en WSP (afstemmen op bedrijfsplan UWV; Verminderen van het aandeel niet-werkende werkzoekenden: afstemmen targets UWV Werkbedrijf Drechtsteden; Uitstroom naar werk van jongeren (jaarlijkse taakstelling overeenkomen met UWV en SDD); Daling van het aantal WWB klanten is 3 % gunstiger dan landelijk gemiddelde (afstemmen op Bedrijfsplan SDD); Minmaal 35% van deelnemers aan trajecten stroomt uit naar werk. Wat gaan we daarvoor doen? Transparant maken regionale arbeidsmarkt door periodiek in beeld brengen van sectoren en branches met baanopeningen Ontwikkelen van een integrale werkgeversbenadering, gericht op kansrijke branches in de regio Opzetten van duale trajecten in de zorg en de techniek in samenwerking met werkgevers, brancheorganisaties, kenniscentra en onderwijs. Verbeteren van de samenwerking tussen het Ondernemersloket, het Werkgeversservicepunt en instellingen voor startersbegeleiding Uitvoeren van de Re-integratieagenda , met als werktitel Werken aan zelfstandigheid Re-integratiebeleid in samenwerking met UWV maximaal inzetten op participatie, d.w.z. het ondersteunen van uitkeringsgerechtigden (WWB, WW, Wajong, Wia) opdat deelname aan de arbeidsmarkt mogelijk wordt. Ook experiment jobcarving. Anticiperen op een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (samenwerking SDD, Drechtwerk, UWV en Da Vinci). De keten Werk & Inkomen optimaal inrichten volgens het principe, dat arbeid moet lonen. Hierbij willen we specifiek aandacht zoeken voor de werkende armen. 8 Projecten worden opgezet in nauwe samenwerking met Drechtwerk, het beroepsonderwijs (ROC Da Vinci), UWV en bedrijven in de regio. Programmalijn 2. Verbeteren Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt Om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan willen we de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt zo klein mogelijk maken. Dat is mogelijk door nauwe samenwerking tussen de partners (ondernemers uit diverse branches, onderwijsinstellingen en overheid). 8 Volgens het SCP is het aandeel werkende armen (personen < 65 jaar met besteedbaar huishoudensinkomen onder modest but adequate grens) laag, maar gaat dit absoluut bezien nog om een grote groep. Door toenemende arbeidsdeelname neemt deze groep toe, mede door de toename van instabiele arbeidsrelaties. Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 14 van 24

15 Wat willen we bereiken? Leerlingen kiezen een richting die bij hun past en die (loop)baanperspectief biedt, bij voorkeur in een van de drie focussectoren. Door nauw samen te werken met de ondernemers kunnen de vereisten voor de opleiding en de behoeften op de arbeidsmarkt nauwlettend worden gevolgd en kan daarop worden geanticipeerd. Voor zittende medewerkers bij bedrijven en instellingen kunnen in het kader van Een leven lang leren projecten worden gestart om kennis en ervaringen bij te spijkeren en aan anderen over te dragen (kennisdeling en kennisborging). Met het oog op het verlaten van de arbeidsmarkt van de naoorlogse generatie liggen hier bedreigingen en kansen. Prestatie-indicatoren: Toename van het aantal leerlingen in het techniekonderwijs (1200 in 2014); Toename van het aantal leerlingen in het zorgonderwijs; Meer leerlingen die starten met een opleiding techniek behalen een startkwalificatie; Toename aantal werknemers in de zorg; Meer leerlingen die starten met een opleiding in de zorg halen een startkwalificatie; Afname van het aantal moeilijk vervulbare vacatures (vacatures die > 3 maanden openstaan); Afname van jeugdwerkloosheid als percentage van de totale werkloosheid. Wat gaan we daarvoor doen? Activiteiten algemeen Verbinden van VSV aan speerpunten binnen onderwijsarbeidsmarktbeleid Projecten in het kader van Een leven lang leren, waarbij kennisoverdracht tussen jonge en oude generaties een plek krijgt. Het wegnemen van barrières voor het betreden van de arbeidsmarkt bij kwetsbare jongeren. Barrières zijn onder meer: wonen, inkomen, maatschappelijke participatie, werk/dagbesteding, gezondheid, persoonlijkheid en sociaal netwerk). Structureel maken van voorzieningen overbelaste jongeren met een koppeling naar arbeidsmarkt. Activiteiten gericht op stimuleren speerpuntsectoren Opstarten van onderwijsleerbedrijven in - in ieder geval- de drie focussectoren; daar sluiten we aan bij de bestaande initiatieven, zoals Dordtmij en de Duurzaamheidsfabriek. Verder ontwikkelen van vakonderwijs c.q. doorlopende leerlijnen in het technisch onderwijs en het starten met de realisering van vakonderwijs in de zorg. Ondersteuning van vernieuwing van het onderwijsaanbod in het beroepsonderwijs, gekoppeld aan techniek, zorg en duurzaamheid. Bijvoorbeeld de verbinding tussen leermeesters vanuit het bedrijfsleven met het onderwijscurriculum binnen techniek, het realiseren van stages van onderwijsgevenden bij bedrijven en vice versa; Leerlingen verleiden te kiezen voor richtingen waar vraag op de arbeidsmarkt is (bijv. techniek) en daarmee met (loop)baanperspectief onderwijs te volgen, bijvoorbeeld door te ondersteunen in de programmering van Leonardo Experience, het koppelen van maatschappelijke stages aan de speerpuntsectoren. Het vorm en inhoud geven van een beloningstructuur voor onderwijsinstellingen en afgestudeerden op basis van in- en uitstroom in techniek en zorgopleidingen. Overige activiteiten: Samenwerkingsstructuur en werkwijze Leren & Werken voortzetten. Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 15 van 24

16 Financiering vinden via de sectorfondsen (O&O), Platform Betatechniek, Provincie Zuid-Holland, Pieken in de Delta, het Agentschap (voorheen Senter Novem) en Kennisalliantie Zuid-Holland. Creëren van een basis voor duurzame netwerken tussen bedrijfsleven en onderwijs (in de vorm van branchecommissies, kenniskringen en denktanks) Programmalijn 3. Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs) Een goede kennisinfrastructuur is één van de belangrijkste pijlers voor een goede en duurzame ontwikkeling van Dordrecht en de Drechtsteden. Samengevat betekent dit concreet als opgave voor alle partijen in het gebied dat er gewerkt wordt aan kwalitatief meer en beter onderwijs, het verhogen van het gemiddelde opleidingsniveau en het versterken van onderwijsprogramma s door deze meer te richten op de competenties voor het bedrijfsleven nu en in de komende jaren. De versterking van de Kennisinfrastructuur draagt bij aan een aantrekkelijke regio als de Drechtsteden, met Dordrecht als centrumstad. Hiervoor dienen relaties te worden gelegd met onderwijs, jeugd, economie, cultuur en innovatie. De inzet is gericht op de uitvoering van projecten, die leren op een hoger niveau brengt voor de kennisinfra en de werkgelegenheid. In 2009 is een scherpere focus aangebracht en is verdergegaan met de acquisitie van kennisinstellingen en HBO-opleidingen. Het aantrekken van hoger onderwijs blijkt, mede als gevolg van de strenge wetgeving, een zeer taai proces. Toch liggen er op drie sporen kansen. Ten eerste de reguliere trajecten: meer duale trajecten en Associate Degree trajecten. Vervolgens het bijzondere spoor van een University College Dordrecht in samenwerking met een moederuniversiteit (Erasmus ligt hierbij voor de hand). En als laatste de mogelijkheden van privaat (technisch) HBO-onderwijs: bestaande en eventueel nieuwe initiatieven van het Da Vinci College, mogelijk i.s.m. het bedrijfsleven. De afgelopen periode zijn er kansen gecreëerd, gegrepen en gerealiseerd. Er zijn vele contacten in het hoger onderwijsnetwerk gelegd. En er is ook een gedegen kennis van de relevante wet- en regelgeving opgebouwd. Daarmee blijkt gemeente Dordrecht, ook voor onze onderwijspartners, een relevante bron van informatie en contacten te zijn. Hoger onderwijs blijft voor Dordrecht onverminderd van belang en dit is ook vastgelegd in het Politiek Akkoord: Meer hoger onderwijs in Dordrecht (HBO/University College). Dus gaan we niet alleen de bestaande kennis, netwerken en lopende projecten borgen, maar blijven we op dit terrein voortgaand inzetten. De vraag ligt voor hoe Dordrecht als lokale overheid de overdracht van relevante kennis van kennisinstellingen naar het bedrijfsleven zo goed mogelijk kan faciliteren. HBO instellingen zijn binnen het hoger onderwijs - belangrijke partners omdat deze beroepsopleidingen per definitie bijna een sterke verwantheid met het bedrijfsleven hebben door projecten, stage en praktijkgerichtheid. Ter stimulering van de werkgelegenheid en ten behoeve van het vernieuwen van het beroepsonderwijs is aanvulling van een aantal opleidingen cq. instituten noodzakelijk. Hierbij zal onder andere worden aangesloten bij de uitkomsten van de regionale discussie over Pieken in de Drechtsteden. Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 16 van 24

17 Gemeente Dordrecht zal hierbij een belangrijke (faciliterende) rol moeten spelen naar zowel het bedrijfsleven als naar verschillende onderwijsinstellingen. Het verzamelgebouw voor HBO-instellingen aan het Achterom biedt nu onderdak aan ruim HBO-studenten van zowel Hogeschool Rotterdam, INHolland, Da Vinci als (sinds september 2009) de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Dit gebouw moet de bestaande katalysatorfunctie behouden. Dordrecht zet dus ook in de periode in op de start van meer (duale) HBO opleidingen. Wat willen we bereiken? Een vitale regionale economie, waar hoger onderwijs een belangrijke bijdrage aan levert. Tevens verhoogt de aanwezigheid van studenten de aantrekkelijkheid van Dordrecht, wat op zijn beurt weer een goede vestigingsfactor van bedrijven is. Prestatie-indicatoren: Het aantal studenten HBO bedraagt anno 2010: Dit aantal willen we minimaal waarborgen en verhogen. Wat gaan we daarvoor doen? 1) Samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede (CHE) In september 2009 zijn, op basis van de projectopdracht Duaal in Dordt, twee duale opleidingen van start gegaan: Verpleegkunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Op basis van gewijzigde regelgeving moet de CHE voor Verpleegkunde een zogenaamde Doelmatigheidstoets doorlopen. Juni 2010 heeft de minister van OC&W negatief besloten. De CHE is hiertegen in bezwaar gegaan, waar nodig zal Dordrecht de CHE hierbij ondersteunen. In september 2008 is tevens de intentie uitgesproken om een nevenvestiging van de CHE in Dordrecht te realiseren. 2) University College Dordrecht (UCD) In 2009 heeft een groep betrokken inwoners uit Dordrecht een initiatief gelanceerd om te komen tot een University College: een kleinschalige Liberal Arts en Sciences opleiding, gericht op het thema water. Qua opzet vergelijkbaar met de Roosevelt Academy in Middelburg. In oktober 2009 heeft het College van B&W van Dordrecht positief gereageerd op het initiatief. In 2010 zal duidelijk moeten zijn of dit initiatief daadwerkelijk kans van slagen heeft. Ten behoeve van de procesmatige en inhoudelijke ondersteuning in dit proces is eind 2009 aan vijf partijen een offerte gevraagd. Deze zijn in januari 2010 beoordeeld. Half augustus 2010 is een gesprek voorzien tussen wethouder Van Steensel en de rector magnificus van de Erasmus universiteit Rotterdam teneinde te kunnen voorzien in een moederuniversiteit. 3) International Contracting Als spin off van Eco Shape en in navolging van een eerder initiatief zijn 3 (maritieme) partijen (Boskalis, Heerema en Ballast Nedam) met genoemde opleiding gestart (post- HBO niveau); TiasNimbas verzorgt de inhoud. De bijdrage van Dordrecht is bedoeld om de opleiding in Dordrecht te laten plaatsvinden. Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 17 van 24

18 4) Associate Degree (AD) Ten aanzien van deze relatief nieuwe, vooralsnog slechts als proef toegestane vorm van onderwijs (tussen MBO en HBO in), stimuleert Dordrecht de samenwerking van het Da Vinci College en HBO s. Er lopen op dit moment drie initiatieven (2 met de Hogeschool Rotterdam en 1 met INHolland). In 2010 moet hierover uitsluitsel volgen. 5) Duale HBO opleidingen Duale trajecten zijn combinaties van werken en leren waarbij mensen vooral leren op de werkplek, terwijl het leerdoel is afgestemd op hun behoeften in relatie tot de eisen van de arbeidsmarkt. Armoedebeleid Inburgering Matching vraag & aanbod Aansluiting Onderwijs- Arbeidsmarkt Kennisinfrastructuur Schuldhulpverlening Onderwijsbeleid Ondernemers Onderwijs Overheid Starters Schooluitval tegengaan Economisch beleid Het programma Arbeidsmarktbeleid en de aanpalende terreinen, die hierop van invloed zijn. 10. Ondersteunende activiteiten I. Vergroten urgentiebesef Om het programma succesvol te kunnen laten zijn, is het belangrijk veel nadruk te leggen op de urgentie van de situatie. Deze is op korte termijn weliswaar anders dan op langere termijn. De overheid onderkent deze urgentie en ondersteunt deze met dit programma. Wij willen de verbinding leggen met ondernemers en met onderwijs om te komen tot duurzame lange termijnoplossingen. Om dat vruchtbaar te laten zijn is het van groot belang bij die andere partijen het gevoel van urgentie te vergroten. Ook nu al, nu Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 18 van 24

19 de economische situatie in de meeste sectoren wezenlijk anders is dan op de middellange en lange termijn. Een mogelijkheid om het urgentiebesef te vergroten zou kunnen zijn het aanstellen van een externe arbeidsmarktaanjager. Deze zou de specifieke opdracht kunnen krijgen om met zoveel mogelijk individuele ondernemingen (dus niet alleen de vertegenwoordigers!) en onderwijspartners het gesprek aan te gaan over de arbeidsmarktuitdagingen van nu en de toekomst. Dat moet draagvlak creëren voor de te nemen beslissingen en moet zelfs leiden tot het gedeeld eigenaarschap van de maatregelen uit het programma arbeidsmarktbeleid (bijvoorbeeld voor leerwerkbedrijven). Tot slot moet het ook een beweging op gang brengen. Een beweging waarin de programmalijnen op langere termijn beter tot hun recht komen, bijvoorbeeld doordat meer leerlingen kiezen voor techniek, omdat dit hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Op dit moment overleggen wij nog met de partners in het veld op welke manier en voor welke termijn wij deze functie precies vorm willen geven. Wij hebben hiervoor in het plan middelen beschikbaar. II. Communicatie Arbeidsmarktbeleid bestaat per definitie voor een groot deel uit communicatie. Het gaat om het verbinden van partijen; het gaat om het richten van verschillende visies, belangen en ambities; het gaat om het zoeken van win-win situaties. Maar het gaat ook om het doorbreken van vaste patronen, het tegengaan van vooroordelen en negatieve imago s en het smeden van onverwachte coalities. Dat begint met het leren kennen van elkaar, het zoeken van de ontmoeting en het koppelen van netwerken. De stuurgroep moet hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Uiteraard moet dit uiteindelijk leiden tot concrete projecten, met meetbare resultaten. Neemt niet weg, dat een gerichte communicatie en marketingstrategie van essentieel belang is. Die zal zich onder andere moeten richten op: Het verkrijgen van medewerking van individuele werkgevers en brancheorganisaties in de regio. Het verleiden van jongeren om te kiezen voor opleidingen in de focussectoren. Het maximaal vormgeven van overheidsbeleid om arbeidsparticipatie te stimuleren en te ondersteunen. Het aantrekkelijk maken van Dordrecht voor hoger onderwijs en als vestigingsplaats voor bedrijven. De samenwerking tussen publieke partijen en werkgevers (de drie O s) komt niet vanzelfsprekend tot stand. Imago van publieke intermediairs speelt hierbij een rol. De inzet van de stuurgroep moet ervoor zorgen dat er afspraken worden gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gedacht kan worden aan het certificeren c.q. verstrekken van een keurmerk aan bedrijven waarmee arrangementen worden afgesproken. Goede voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zullen per sector nadrukkelijker in beeld worden gebracht. Voorts is het van belang samen met ondernemers campagnes op te zetten om jongeren te interesseren voor de technische en zorgsector. Als kick-off van het nieuwe programma kan bijvoorbeeld samen met het onderwijs en werkgevers een regionale arbeidsmarktconferentie georganiseerd worden. III. Regionale Arbeidsmarktanalyse De vraag om een permanente kwalitatieve analyse van de situatie op de arbeidsmarkt is groot. Daarbij is het lastig dat niet alle benodigde gegevens actueel zijn en dat veel trendonderzoek alleen op landelijk niveau plaatsvindt. Daarom is er behoeft aan uitsplitsing van landelijke cijfers en trends naar de regio en naar sectoren, die in onze regio belangrijk zijn. Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 19 van 24

20 We stellen daarom voor om in het programma arbeidsmarktbeleid inhoudelijke ondersteuning via Regionale Arbeidsmarktanalyse te regelen. Dit moet goed inzicht leveren in de regionale arbeidsmarktsituatie, de trends die zich voordoen en naar verwachting gaan voordoen. Hieronder valt in ieder geval het volgende: relevante informatie verzamelen omtrent arbeidsmarktbeleid in onze regio en voor de focussectoren; maken van korte en middellange termijn prognoses en verkenningen op het thema; maken van analyses ten behoeve van de richting en voortgang van het programma. Bij voorkeur leggen we deze opdracht bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dit vindt plaats in samenwerking met landelijke en regionale leveranciers van gegevens (bijv. UWV) of onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld Colo en andere kenniscentra). IV. Innovatiebudget Het programma Arbeidsmarktbeleid wil een transformatie tot stand brengen. Daarvoor wordt de opzet van de organisatie stevig vormgegeven. Dat is alleen niet voldoende. Een aantal bestaande beleidslijnen of projecten wordt naar het programma overgeheveld om meer samenhang in de aanpak te brengen. Om de doelen te bereiken willen we ook externe financiering binnenhalen. Als sluitstuk willen we een budget instellen, dat kan functioneren als stimulans voor vernieuwende projecten. We willen nieuwe projecten opstarten, die kunnen bijdragen aan de programmadoelen. Daarbij staat innovatie centraal. Nieuwe concepten en ideeën hebben vaak tijd nodig om zich te bewijzen. Vanuit deze gedachte willen we een innovatie- of stimuleringsbudget instellen, dat als aanjager kan functioneren voor nieuwe en vernieuwende projecten. De financiering is uitdrukkelijk bedoeld als aanjager, als smeerolie, als aanvulling (b.v. voor externe financiering) en daarmee per definitie tijdelijk van karakter. De programmadirecteur maakt hiervoor in samenwerking met betrokkenen een plan en gaat dit uitvoeren. V. Actieplan Jeugdwerkloosheid In 2009 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan Dordrecht als centrumgemeente om te komen tot een actieplan om de jeugdwerkloosheid in de regio tegen te gaan. Dit plan is specifiek gericht op de huidige situatie, waarin de jeugdwerkloosheid als gevolg van de economische crisis sterk stijgt. De uitvoering van het actieplan voor de Drechtsteden in de komende periode maakt integraal onderdeel uit van het programma Arbeidsmarktbeleid ( ). Zoveel mogelijk zullen de maatregelen worden ingericht, dat ze ook op langere termijn en voor een bredere doelgroep dan alleen jongeren kunnen worden ingezet. De Rijksmiddelen voor het actieplan Jeugdwerkloosheid bedragen voor de totale regio (Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) circa 5,4 miljoen voor de periode Dit bedrag valt uiteen in een Rijksbijdrage, aangevuld met subsidie van het Europees Sociaal Fonds. VI. Proeftuin Maritieme Innovatie In het kader van de Piek Maritiem (onderdeel van Pieken in de Drechtsteden) participeert de regio in de proeftuin, samen met de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden, Werkgevers Drechtsteden (WD) en de Kennisalliantie Zuid-Holland. Doel van de Proeftuin Maritieme Innovatie is de economische positie van bedrijven die werkzaam zijn in het maritieme cluster, in de regio Drechtsteden (Plus Regio), te versterken. In de proeftuin worden collectieve innovatieprojecten, zoveel mogelijk Programmaplan Arbeidsmarktbeleid ( )/SBC\SBP\KP/ Pagina 20 van 24

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen Sectorplan Cultuur Regeling cofinanciering sectorplannen www.jonnaklumpenaar.nl Voor de cultuursector, door de cultuursector Een wendbare economie vraagt om een arbeidsmarkt die mensen in staat stelt zich

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie