MOF: nieuwe papieren tijger?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOF: nieuwe papieren tijger?"

Transcriptie

1 beheer MOF: nieuwe papieren tijger? Implementeren van beheer best practice De IT Inrastructure Library (ITIL) is binnen het werkveld IT-Beheer nagenoeg de leidende reerentie ten aanzien van de beschrijving van beheerprocessen. Toch heet Microsot zo n 5 jaar geleden haar Microsot Operations Framework (MOF) geïntroduceerd. De auteurs gaan in op MOF en op de implementatie-ervaringen met het model. Rudol Lieers en Marjo van Bergen 72 1 Voor meer inormatie over MOF wordt verwezen naar MOF, a pocket guide. MOF is het antwoord van Microsot op de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat de kwaliteit van de it-services, gebouwd op Microsottechnologie, op het gewenste peil gehouden wordt. MOF bestaat deels uit de ITIL en is verrijkt met een aantal speciieke componenten van Microsot, die zorgen voor de inrichting van de beheerprocessen. Microsot bouwt bewust voort op ITIL en stelt dat zij ITIL zowel adopteert als adapteert. Er is dus geen sprake van concurrentie met ITIL. Microsot wil met haar beheerstrategie serieus genomen worden en tot een belangrijke speler uitgroeien in de beheermarkt. Dit wordt mede ingegeven door de huidige spelregels op het gebied van governance, beheerbaarheid en kosten. Het Operations Framework bestaat uit drie modellen: het procesmodel, het teammodel en het risicomodel. Deze modellen zijn alledrie»mof sluit beter aan bij de verandering die technologie teweegbrengt«deels akomstig uit ITIL en hebben deels hun wortels in andere concepten van Microsot, zoals het Microsot Solutions Framework. 1 Procesmodel Dit model bevat 21 beheerprocessen, die zijn gebundeld in kwadranten: Changing, Operating, Supporting en Optizimizing. De processen, in MOF-jargon Service Management Functions genoemd, zijn grotendeels gelijk aan de ITIL-processen, die model hebben gestaan voor het merendeel van de MOF-processen. Daarnaast hebben de vier kwadranten van MOF een aantal nuttige toevoegingen meegekregen. De belangrijkste toevoeging in het Optimizing-kwadrant is Workorce Management. Deze SMF richt zich speciiek op de opleidings- en kennismanagementaspecten van beheerders. De grootste aanvulling op de ITIL-processen zit in het Operating-kwadrant, waarin processen als Security Administration en Storage Management een belangrijke rol spelen. Het Operatingkwadrant levert dus een belangrijke toevoeging, met de kanttekening dat de processen sterk op Microsot-technologie geënt zijn. Dit diskwaliiceert echter het Operating Framework niet voor

2 Samenvatting Met Microsot Operations Framework bouwt Microsot bewust voort op ITIL. Met name het operationele beheer is in MOF meer concreet gemaakt. Daarmee maakt MOF een verbinding met het werk en de problemen van beheerders. In een aantal implementatietrajecten blijkt dat de herkenbaarheid van MOF ervoor zorgt dat de betrokken beheerders beter gemotiveerd zijn om veranderingen in te gaan. niet-microsot-omgevingen. Conorm het best practice -principe worden de voorbeelden immers aangepast aan de organisatie die ze implementeert. Herkenbare processen Wat MOF sterk maakt, is de herkenbaarheid van de operationele beheerprocessen. Voor veel beheerders bestaat procesmatig werken immers vaak alleen uit calletjes lopen en RFC s ahandelen. De Operations-processen binnen MOF geven een concrete invulling aan de voor veel beheerders abstract gebleven processen als Availability Management en Capacity Management. In een aantal implementatietrajecten bleek de herkenbaarheid van MOF enorm wanneer de relatie wordt gelegd naar de inrastructuur, die uiteindelijk de serviceketens vormt en die procesmatig moet worden beheerd. Daarmee maakt MOF een verbinding met het werk en de problemen van beheerders. Dit is een redelijk groot verschil met ITIL, waarin de ocus toch vooral ligt op het verbeteren van administratieve beheerprocessen in plaats van technische beheerprocessen. Deze andere ocus zorgt voor een veel groter urgentiebese voor verandering en daarmee voor draagvlak onder beheerders. Het procesmodel 1 73

3 beheer MOF en het belang van urgentiebese Een verandering bewerkstelligen vergt draagvlak. Proessor John Kotter heet hier veel onderzoek naar gedaan en op basis van zijn ervaringen een stappenplan ontwikkeld. Het model bestaat uit de volgende stappen: 1. Urgentiebese vestigen 2. Een leidende coalitie vormen 3. Een visie en strategie ontwikkelen 4. De veranderingsvisie communiceren 5. Een breed draagvlak voor de verandering creëren 6. Kortetermijnsuccessen genereren 7. Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen 8. Nieuwe benaderingen verankeren in de cultuur Het plan begint met het bewust creëren van draagvlak vanuit het delen van het bese dat een verandering noodzakelijk is. Deze stap, create a sence o urgency, wordt vaak overgeslagen, waardoor het moeilijk wordt de verandering door te voeren. Met betrekking tot het implementeren van MOF-practices is in een aantal klantsituaties duidelijk geworden dat de urgentie akomstig was vanuit een technologieproject; die zou ervoor zorgen dat de beheerwerkwijze nooit meer hetzelde zou kunnen zijn. Dit raakte de technisch beheerders direct, omdat het ingrijpt in hun operationele werk. Daarmee ontstond de kans om op dit niveau in de organisatie het urgentiebese te vestigen. Op een dergelijk moment van relatieve onrust de toekomst is immers onzekerder geworden kan het MOFprocesmodel bij een aantal sleutelpersonen geïntroduceerd worden als structuurbrenger. Daarbij is het belangrijk om de aandacht bij het inrichten van het procesmodel te doen uitgaan naar het Operating-kwadrant, waarmee de backoice-beheeractiviteiten ingericht kunnen worden. Hiermee kan onder de technisch beheerders een guiding coalition ontstaan, wat volgens Kotter de groep is die de bron van alle veranderactiviteiten zal vormen. Deze groep zal een aantal snelle successen moeten behalen, wat relatie eenvoudig is. MOF is namelijk onderbouwd met veel standaard hulpmiddelen en documentatie. Een voorbeeld hiervan is de verzameling Product Operation Guides (POG s). Ieder Microsot Server-product wordt onder andere geleverd met de beheerhandleiding, de Product Operation Guide. In deze handleiding staan, in MOF-jargon, de beheerhandelingen en -procedures vermeld die van toepassing zijn voor dat product. Hiermee kunnen dus de operationele beheeractiviteiten pragmatisch en herkenbaar ingevuld worden. Aan ieder rollencluster is een aantal speciieke kwaliteitsdoelstellingen gekoppeld. Deze doelstellingen zijn erop gericht dat de teams hun individuele missies kunnen deiniëren en helpen hen ook bij de uitvoering ervan. Door het creëren van dit gemeenschappelijke doel in het team wordt de noodzaak van verandering opnieuw nadrukkelijk naar voren gebracht. De interactie tussen stap 1 en 2 van het model van Kotter en het nadrukkelijk doorlopen (en tijd nemen voor en prioriteit geven aan) van deze asen zijn bij het implementeren van MOF zeer welbesteed gebleken. De tijd die er in het begin in gestoken is, is na verloop van tijd ruimschoots terugverdiend. Zodra deze eerste veranderbewegingen concreet gemaakt zijn en succesvol blijken, ontstaat een geschikt moment voor het doorvoeren van meer verandering. Het schetsen van de mogelijke toekomstbeelden (concreet, helder en vooral enthousiasmerend) helpt het team een team te blijven. Het team blijt hierdoor ook de noodzaak van de verandering zien en is blijvend in staat deze boodschap uit te dragen. Zodra de invoering van MOF-onderdelen (team/proces/risico) aantoonbaar en bijvoorkeur op korte termijn successen genereert, is de eerste stap gezet naar generating more change. In het stappenplan van Kotter wordt dit onder stap 7 genoemd. De geaseerde opbouw van MOF maakt het bij de invoering van het procesmodel mogelijk om kwadranten van het procesmodel stap voor stap in te voeren in de organisatie, op basis van urgentie. Deze urgentie wordt per organisatie bepaald. 74

4 Teammodel Het teammodel vormt binnen MOF een antwoord op de vraag hoe een beheerorganisatie kan worden vormgegeven, waarbij de nadruk ligt op het opzetten van eectieve operations-teams. Uitgangspunt hierbij is dat een operations-team (beheeraandachtsgebied) alleen succesvol kan zijn indien een aantal kernkwaliteitsdoelen bereikt worden. Binnen MOF zijn daarvoor zeven rolclusters gedeinieerd die algemene categorieën van activiteiten beschrijven, waardoor een gemeenschappelijk doel wordt nagestreed. Figuur 2 geet de rolclusters weer. De rolclusters zijn allerminst unctiebeschrijvingen o hiërarchische verhoudingen. Voor iedere rol (rolcluster) worden de activiteiten en vaardigheden beschreven. Daarnaast wordt aangegeven hoe de teams in relatie tot elkaar staan en in relatie tot elkaar het best kunnen opereren. De gekozen indeling zorgt voor meer helderheid in een beheerorganisatie, onder voorwaarde dat mensen ook daadwerkelijk binnen de kaders van hun rol hun taken uitvoeren. Een release-medewerker is bijvoorbeeld meer projectgedreven en houdt zich niet bezig met operations-taken. De security-medewerker zorgt voor de vormgeving van en controle op de beveiligingsmaatregelen die door inrastructure-medewerkers kunnen worden uitgevoerd. Het teammodel is bij veel projecten uitermate geschikt, aangezien het de discussie over unctiescheiding op gang brengt. In een mainrameomgeving is unctiescheiding de normaalste zaak van de wereld. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gedistribueerde sotwareomgeving, waar de klassieke indeling ontwikkelomgeving, testomgeving, acceptatieomgeving en productieomgeving nog niet in alle gevallen een vanzelsprekendheid zijn. Bij het implementeren van een tool als SMS 2003 is al snel gebleken dat onderscheid agedwongen moet worden tussen degenen die de sotwarepackages bouwen en degenen die de sotware distribueren naar de eindgebruikers en die de sotware beheren. Dit om te voorkomen dat ontwikkelaars zelstandig packages in de DSL plaatsen zonder dat dit getest is. En zonder dat er een acceptatie door de beheerder heet plaatsgevonden (en derhalve niet geaccepteerd is). Het introduceren van het teammodel heet er in deze gevallen toe bijgedragen dat de ontwikkelaars en beheerders duidelijke rolomschrijvingen krijgen. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschon- Rolclusters in MOF 2 75

5 beheer»in ITIL ontbreekt een apart model om risico s te managen«76 ken aan de unctiescheiding tussen de bouwers en distributeurs. Dit leidt bij een organisatie bijvoorbeeld tot twee organisatieonderdelen, waarbij één onderdeel verantwoordelijk wordt voor het maken en onderhouden en het andere onderdeel voor de distributie. Uiteraard is dit ahankelijk van de omvang van de it-adeling binnen een bedrij. (In kleinere it-organisaties zal een persoon waarschijnlijk meerdere rollen vervullen.) Met behulp van het MOF-teammodel zijn in bovenstaand voorbeeld vervolgens rollen en kernprocedures voor het release-management van de sotwarepackages gedeinieerd. Deze procedures maken duidelijk waar de samenwerking en communicatie tussen de verschillende teams noodzakelijk is, een van de kernpunten van het MOF-teammodel. Risicomodel Het MOF-risicomodel voorziet in een kader voor het managen van risico s, dat kan worden geïntegreerd in andere it-operations-processen. Hierdoor kan het model een geïntegreerd deel binnen de business worden. De vij stappen binnen het Risicomodel binnen MOF zijn als volgt: 1. Identiy: het team identiiceert de situatie, de gevolgen, de bron en de vormen van verstoring gekoppeld aan het risico. De ervaring leert dat hiermee vaak gestart wordt na een calamiteit. Dit zorgt ervoor dat de voedingsbodem voor risicomanagement zeer nadrukkelijk aanwezig is. De noodzaak om het risicomodel in te voeren heet zich dan bewezen, ook al is hier het gevaar dat men doorschiet in alle risico s moeten teruggedrongen, verzekerd o met noodscenario s ondervangen zijn. De kans dat het risico optreedt, en wat dan de eventuele schade (en vervolgschade) zou kunnen zijn, is doorslaggevend. 2. Analyse: op basis van de onderkende risico s vindt een analyse plaats van de kansen de bedreigingen en de impact daarvan. Deze analyse leidt naar inormatie om beslissingen op te baseren. 3. Action planning: het opstellen van een planning, rekening houdend met prioriteiten en uiteraard rekening houdend met onvoorziene omstandig- heden. Ervaring leert dat niet altijd alles gaat zoals gepland, maar het onderkennen van risico s en daar voora op geanticipeerd te hebben o als het risico zich voordoet een uitwijkmogelijkheid te hebben scheelt in de gemoedsrust van de beheeradeling en de co en/o cio. Financieel is het ook aantrekkelijker aangezien de bedrijsprocessen niet, o minder lang, verstoord zijn door uitval van it-diensten. De inzichtelijkheid in die kosten en baten is niet in alle gevallen transparant, waardoor het lijkt also de it steeds duurder wordt. Het continu communiceren over en het inzichtelijk maken van de baten voor de business versus de kosten van it-beneits zijn hiervoor de enige mogelijkheden. 4. Tracking: het bewaken van de risico s en de veranderingen daar rond omheen is een belangrijke controlestap die vaak wat minder aandacht krijgt dan wenselijk is. 5. Controlling: als er in de vorige ase een wijziging is geconstateerd, wordt van het team verwacht dat hierop actie wordt ondernomen. Een risico kan bijvoorbeeld worden agevoerd omdat het onbelangrijk is geworden. Het veranderen van de kans o de impact is een signaal dat dit risico opnieuw door de analysestap heen moet. Risico = kans * impact Een risico is de kans dat het zich voordoet maal de impact. Voor ieder risico wordt bepaald wat de kans is dat het zich voordoet, welke impact het risico heet op de it-dienstverlening en daardoor ook op de core business van het bedrij en op welke termijn een risico zich voordoet. Een kleine kans met een beperkte impact vergt andere maatregelen dan een vrijwel zekere kans met een hoge impact. Passende maatregelen variëren van voorkomen, reduceren, overdragen, calamiteitenplan opstellen tot accepteren. Het zoeken naar de gulden middenweg (inancieel, impact voor de business,) is hier het credo, naast voor ieder risico meerdere tegenmaatregelen te deiniëren. Het identiiceren van risico s is een continu proactie proces en moet een substantieel onderdeel zijn van iedere rol en unctie en past ook in iedere rol (en rolcluster) in het teammodel.

6 De zes stappen in het risicomodel 3 In de praktijk blijkt proactiviteit vaak niet de best herkenbare eigenschap te zijn die een goed werkende beheeromgeving kenmerkt. Het proactie managen van risico s is echter cruciaal vanwege de essentie van it-services in het bedrijsleven en de potentiële schade die verstoringen op de business kunnen hebben. Daarnaast zijn er door de toegenomen complexiteit en variatie in de it-omgeving meer po s (points o ailure) dan enige jaren geleden. Er zijn meer componenten die voor verstoringen kunnen zorgen; meer pc s, meer servers, meer laptops, meer verbindingen, meer interaces. Risicomanagement is bij projectmanagement en veranderprogramma s vanzelsprekend, in beheeromgevingen staat dit echter nog in de kinderschoenen. In ITIL is een model om risico s te managen binnen Security Management opgenomen. Het is daardoor dusdanig diep verstopt dat weinig beheerders zich eigenaar voelen van het concept risicomanagement. Dit is een issue op zich, dat ook nog eens zichtbaar wordt binnen de huidige SOX-hausse. Een van de aspecten waarop SOX zich richt, is het identiiceren en managen van IT Controls. Hiermee wordt een begin gemaakt met risicomanagement op het gebied van it-dienstverlening. In de praktijk blijkt het lastig om met beheerders te praten over risicomanagement vanwege het gebrek aan herkenning en eigenaarschap. In zo n geval kan een meer pragmatisch risicomodel, zoals dat uit MOF, een opening bieden. Het opstellen van een risicoproiel en het benoemen van een risicomanager op de beheeradeling zijn ook stappen in de goede richting, naast het meer resultaatgericht werken en denken. Conclusie Is MOF nu beter dan ITIL? Nee, MOF is in bepaalde opzichten anders dan ITIL en sluit soms beter aan bij de verandering die technologie teweegbrengt. Ten aanzien van het MOF-model kan gesteld worden dat het operationele beheer in MOF meer concreet gemaakt is. MOF werkt duidelijker aan een end-to-end-oplossing en het wordt ondersteund door beschikbare en betaalbare tooling. Het biedt technisch beheerders derhalve meer concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Het teammodel blaast een soms vergeten onderwerp weer nieuw leven in: taak- en unctiescheiding. In veel beheerorganisaties blijkt een goede unctiescheiding awezig. Het teammodel maakt dit weer bespreekbaar. Dit deel van MOF vormt een belangrijke meerwaarde ten opzichte van ITIL, want ITIL zegt, op de processen na, weinig tot niets over de organisatiemodellering. Ook is binnen MOF het risicodenken goed uitgewerkt, een andere meerwaarde ten opzichte van ITIL. Met betrekking tot de implementatie van beheer best practice op basis van MOF blijkt dat de verhoogde herkenbaarheid en de daardoor zichtbare aha-erlebnis ervoor zorgt dat de betrokken beheerders beter gemotiveerd zijn om de verandering in te gaan. De ervaring leert dat veel organisaties minder goede ervaringen hebben met het implementeren van ITIL en het hebben zien uitgroeien tot een papieren tijger. De relatie 77

7 beheer van MOF met de technologie zorgt ervoor dat MOF eerder pragmatisch ingezet kan worden. Echter, invoering van nieuwe technologie vereist meer dan alleen nieuwe tools. MOF sluit goed aan bij het verandermanagement, dat nieuwe technologie vereist. Het teammodel past op stap 2 van Kotter, het vormen van een leidende coalitie. Het procesmodel, en de mogelijkheid tot sequentiële invoering, zorgt voor de noodzakelijke wake-up-call, het vestigen van het urgentiebese. Ervaring leert dat door deze betere inbedding van de noodzaak tot verandering en het vormen van de leidende teams de veranderingen verder gaan dan het invoeren van een procesje, o het beschrijven van een procedure. Hierdoor kan implementatie van MOF succesvol zijn en minder snel verworden tot een nieuwe papieren tijger. Links Literatuur Hedeman, B., H. Fredriksz & G. Vis van Heemst (2004). Projectmanagement, een introductie op basis van PRINCE2. Zaltbommel: Van Haren Publishing. Kotter, J.P. & D.S. Cohen (2002). Het hart van de verandering. Schoonhoven: Academic Service. Pultorak, D., P. Quagliariello & R. Akker (2003). MOF, a pocket guide. Zaltbommel: Van Haren Publishing. Marjo van Bergen is projectmanager bij Capgemini met als specialisme verandermanagement. Rudol Lieers MIM is product manager Microsot manageability solutions. Daarnaast is hij secretaris van het NGI, adeling Beheer. 78

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering Boek: John P. Kotter, 1998 ISBN-13: 9789052612317 ISBN-10: 9052612315 Samenvatting: Involve Inhoudsopgave Algemeen...2 De drijvende kracht achter geslaagde verandering...2 Stap

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Drs. Rix M. Hof MBA Management consultant Thesis 2003 over MSP Auteur De kleine MSP MSP, verandermanagement en veranderkunde Stelling: MSP als programma management

Nadere informatie

Brochure Managing Across the Lifecycle

Brochure Managing Across the Lifecycle Brochure Managing Across the Lifecycle Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Lessen voor het opzetten van een Shared Service Center

Lessen voor het opzetten van een Shared Service Center beheer Lessen voor het opzetten van een Shared Service Center CobiT en verandermanagement combineren De voordelen van een Shared Service Center voor it-servicemanagement lijken evident. Eén loket voor

Nadere informatie

Leidinggeven aan co-creërend veranderen

Leidinggeven aan co-creërend veranderen Leidinggeven aan co-creërend veranderen Jaarcongres Verandermanagement 2015 Prof. dr. André Wierdsma Focus: Leadership Entrepreneurship S t e w a r d s h i p Opbouw bijdrage 1. Uitdaging organisaties 2.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Zorgcongres 2013 Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Hengelo, 7 februari 2013 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Change Management RFC Template

Change Management RFC Template Change Management RFC Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : RFC template Pagina : I Colofon Titel Change

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Brochure Operational Support & Analysis

Brochure Operational Support & Analysis Brochure Operational Support & Analysis Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering De essenties uit het gelijknamige boek van John P. Kotter Acht fases in het proces van veranderen 1. Urgentiebesef vestigen. 2. Leidende coalitie vormen. 3. Visie en strategie

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Keuze organisatievormen matrix

Keuze organisatievormen matrix Keuze en matrix Onderdeel van toolkit Nieuw Leren 3. Keuze matrix Structuur Wat Hoe is de ingericht? Functies, bevoegdheden, hiërarchie, verdeling van arbeid, etc. Hiërarchisch op basis van hark, functie

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

ITIL Security Management: een kritische beschouwing

ITIL Security Management: een kritische beschouwing ITIL Security Management: een kritische beschouwing Marcel Spruit, Informatiebeveiliging is een beheerproces dat zich richt op het beschermen van de informatievoorziening. Het ligt voor de hand om voor

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties

Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties Methodieken Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen 5.8 Het OTAP-proces in een SBC-infrastructuur: praktijkervaringen Bij Server Based Computing (SBC) worden werkplekapplicaties aangeboden

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Executive Leergang Lean in de Zorg, Breukelen, 3 december 2013 Prof.dr.ing. Jacques Reijniers MBA 2 De hoofdlijnen van de bijdrage Introductie:

Nadere informatie

Het Nieuwe Leren in IT projecten

Het Nieuwe Leren in IT projecten Het Nieuwe Leren in IT projecten Verandermanagement Projectmanagement Het Nieuwe Leren Training Strategie Documentatie & elearning In context, op de werkplek De uitdaging Organisaties worden uitgedaagd

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

ICT Projectmanagement & Consultancy. Pagina 1

ICT Projectmanagement & Consultancy. Pagina 1 ICT Projectmanagement & Consultancy Pagina 1 Introductie Daelor v.o.f. is een bedrijf bestaande uit vier vennoten, die elk ruim 10 jaar ervaring hebben in ICT en aanpalende disciplines. Project management,

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving ITIL Awareness training

Dienstenbeschrijving ITIL Awareness training Dienstenbeschrijving ITIL Awareness training ReSa Management Services Meerhovendreef 6 5658 HA Eindhoven ( 06-11861966 Renesalm@resamanagement.nl www.resamanagement.nl ITIL Foundation Het doel van de training

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Verandermodellen. Churn Interim Management & Management Consulting

Verandermodellen. Churn Interim Management & Management Consulting Verandermodellen 1. Driepootontwikkelconcept (D. Offman) 2. Steun aan de verandering (J. Prochaska) 3. Oerconflict (H. Vermaak) 4. 8 fasenmodel (J. Kotter) 5. Lewins model van organisatieverandering 6.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

LEAN LEIDERSCHAP. Een kwestie van vertrouwen. Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden

LEAN LEIDERSCHAP. Een kwestie van vertrouwen. Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden LEAN LEIDERSCHAP Een kwestie van vertrouwen Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden DOEL AGENDA Definities van lean Soorten leiderschap Lean leiderschap; principes en profiel Reflectie Hoe word je een lean

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Effec%eve aanpak verbetering servicemanagement. Job ten Hagen Service Manager Dag april 2013

Effec%eve aanpak verbetering servicemanagement. Job ten Hagen Service Manager Dag april 2013 Effec%eve aanpak verbetering servicemanagement Job ten Hagen Service Manager Dag 2013 25 april 2013 Introduc%e Job ten Hagen, zelfstandig organisa%eadviseur 20 jaar ervaring in Consul%ng en IT Service

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Brochure ISO 20000 Foundation

Brochure ISO 20000 Foundation Brochure ISO 20000 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Praktijkcase- Ervaringen van Alphacloud met DCIM. Rene de Theije PERF-IT Aernout DeBeurme Alphacloud

Praktijkcase- Ervaringen van Alphacloud met DCIM. Rene de Theije PERF-IT Aernout DeBeurme Alphacloud Praktijkcase- Ervaringen van Alphacloud met DCIM Rene de Theije PERF-IT Aernout DeBeurme Alphacloud AlphaCloud Simsstraat 48 2800 Mechelen DCIM Kubus 70 3364 DG Sliedrecht Agenda DCIM Een markt in de kinderschoenen?

Nadere informatie

De eindgebruiker binnen een IT-project WiiFM - What s in it for me?

De eindgebruiker binnen een IT-project WiiFM - What s in it for me? Global Services I IT-eindgebruikersopleiding Uw organisatie is er klaar voor: de IT-afdeling heeft alles tot in de puntjes voorbereid, de software is klaar, de implementatie kan beginnen Heeft u er al

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ASL 2 Z elfevaluatie Werkboek Beleidsmatig OCM ACM Sturende processen (intern) Sturende processen (extern) Operationeel Beheer Onderhoud/vernieuwing Intern Verbindende processen Extern Naam Groep Datum

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Managen van verandering van het business model

Managen van verandering van het business model Whitepaper (Changing the Business Model, also applicable for Cloud solutions) Auteur: Maurice van der Woude, Personal Consult Februari 2012 (C) Pagina 1/9 Inleiding Ondernemers en organisaties willen succesvol

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Verandermanagement Veranderproces

Verandermanagement Veranderproces 1. Omschrijving Goede Praktijk en toepassingsgebied Een goede praktijk (Best Practice) is een techniek, werkmethode of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN

Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN Samenwerking binnen en tussen lokale besturen: Wat, hoe en met wie? VAN INTEGRATIE TOT FUSIE: WAT ZIJN DE OPPORTUNITEITEN Agenda Samenwerking Uitwerking samenwerking Ge-objectiveerde change: In 3 stappen

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Taakcluster Management support

Taakcluster Management support Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen (Stephen R. Covey) Hoofdstuk 30 Taakcluster Management support V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 30... 3

Nadere informatie