beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beleidsplan 2007-2009"

Transcriptie

1 beleidsplan

2 beleidsplan Kiezen voor: voortgang of vooruitgang

3 Inhoud voorwoord blz. 3 algemeen blz. 4 zwaartepunten blz. 6 economie & bereikbaarheid blz. 7 kennis & arbeidsmarkt blz. 9 veiligheid & milieu blz. 11 tenslotte blz. 14

4 Voor u ligt het beleidsplan van Deltalinqs voor de periode In goed overleg met de leden zijn de werkzaamheden en prioriteiten vastgesteld. Deze keuzes zijn in dit document samengevat. Via kunt u meer in detail informatie verkrijgen. Sinds 1 januari 2001 toont Deltalinqs aan dat de federatieve samenwerking van de Stichting EBB en de SVZ, Havenondernemersvereniging Rotterdam toegevoegde waarde oplevert. Deltalinqs heeft zich met succes ontwikkeld tot een gezaghebbende gesprekspartner. De organisatie wordt beschouwd als het aanspreekpunt voor en de spreekbuis namens de aangesloten bedrijven en verenigingen. De bundeling van krachten van het bedrijfsleven resulteert in een sterke positionering van de gezamenlijke belangen. Deltalinqs vertrouwt erop dat deze positie de komende jaren, samen met de leden, verder wordt uitgebouwd. De missie van Deltalinqs luidt: Het behartigen van de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven en verenigingen. De hoofdonderwerpen zijn: 1. Economie en bereikbaarheid 2. Kennis en arbeidsmarkt 3. Milieu en veiligheid voorwoord In een breder kader ondersteunen de activiteiten van Deltalinqs: de versterking van de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam de duurzame ontwikkeling van het havengebied de bevordering van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de aangesloten bedrijven en verenigingen. Vanzelfsprekend blijft Deltalinqs ook de komende jaren inspelen op de actualiteit. Immers, er klinken heldere signalen door over de noodzaak versnelling te geven aan onze inspanningen om tot een duurzame, op continuïteit gerichte economische ontwikkeling te komen. Met name Rotterdam bevindt zich in de positie om daarin, op slimme manier, leiderschap te tonen. Investeren in kennisuitwisseling en innovatieve oplossingen helpen de veronderstelde keuze tussen voortgang of vooruitgang te onderbouwen. Laten we de mogelijkheden die ons unieke netwerk daartoe biedt, op inspirerende wijze benutten. Wim van Sluis voorzitter

5 Deltalinqs is een koepelorganisatie en actief onder het motto sterker door samenwerking. Deltalinqs -Haven SVZ Deltalinqs 30 werkgroepen commissies en stuurgroepen Deltalinqs -Industrie EBB 11 branches 100 bedrijven Bedrijven in de havensector zijn via de brancheverenigingen lid van de SVZ. Industriële bedrijven kennen een donateurschap via de EBB. Deltalinqs vertegenwoordigt zo n 600 bedrijven. De bedrijven dragen circa zes miljard euro bij aan het bnp en bieden ruim personen een baan. De werkzaamheden van Deltalinqs onderscheiden zich in twee hoofdactiviteiten, te weten: Belangenbehartiging De belangenbehartiging richt zich op meedenken over en het beïnvloeden van beleid, wet- en regelgeving. De Mainport Rotterdam biedt ruimte aan - voor Nederland - unieke economische activiteiten. Het belang daarvan wordt in rijksnota s bevestigd en in (ruimtelijk) economisch beleid vertaald. algemeen havenleerstoel & Donatiefonds Dat Rotterdam speerpunt is voor de Nederlandse economie, versterkt de rol van Deltalinqs als initiator, facilitator en katalysator. Dit betreft zowel ontwikkeling en implementatie als handhaving van beleid door de Europese Unie, het Rijk, de provincie Zuid Holland, de stadsregio Rijnmond en de gemeente Rotterdam. Deltalinqs vertegenwoordigt de leden in diverse overheidsorganen en -commissies, zoals de Nationale Havenraad. Op regionaal niveau neemt Deltalinqs actief deel aan ROM -Rijnmond. Het bureau van Deltalinqs voert daarnaast het secretariaat en doet de belangenbehartiging van drie brancheverenigingen op het gebied van de overslag en havendienstverlening. Productontwikkeling Het netwerk van bedrijven en daarmee de aan Deltalinqs verbonden specifieke kennis maakt het mogelijk om producten en/of dienstverlening te ontwikkelen voor de leden. Voorbeelden zijn het VCA -certificaat en de Port Key. Deltalinqs neemt het voortouw in bedrijfs- en brancheoverstijgende zaken die binnen haar missie passen, tenzij een actie beter door één individueel bedrijf, lid of branchevereniging kan worden uitgevoerd nu

6 Deltalinqs opereert in een dynamische omgeving. Veranderingen in de wereldeconomie hebben grote invloed op de omvang van de ladingstromen via de havens. De opkomst van China en van landen als India en Brazilië maakt dit zeer duidelijk. Het opvangen van de groei en het afhandelen van deze ladingstromen vraagt forse investeringen, om de kansen voor het haven- en industriecomplex te kunnen verzilveren. Ook ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid vergen proactief handelen. Denk daarbij aan de LNG terminals, het warmtebedrijf, versterking van de distributiesector en een optimale logistieke invulling van Maasvlakte 1en 2. De regelgeving verandert sterk: deregulering en zelfregulering staan hoog op de agenda, wat een andere opstelling van overheid en bedrijfsleven vraagt. Daarnaast wordt de regelgeving meer en meer (aan)gestuurd vanuit de Europese Unie. Dan hebben we het niet alleen over kaders, maar ook over invulling en uitvoering van beleid. Kortom, de maatschappelijke omgeving wijzigt zich waardoor het belang van algemene gezamenlijke belangenbehartiging sterk toeneemt, ook op regionaal niveau. Dit alles vereist een organisatie die in staat is om op vele terreinen ideeën te vormen en deze in een vroegtijdig stadium voor het voetlicht te brengen. algemeen Deltalinqs staat daarin niet alleen. Om tot een effectieve afbakening van de activiteiten te komen, vindt afstemming plaats met nationale organisaties zoals VNO-NCW, VNPI, VNCI, VOTOB en binnen de regio met de Kamer van Koophandel Rotterdam. De belangrijkste - externe - partner van Deltalinqs is evenwel het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft, als overheid NV, de rol van beheerder en mainportmanager. Deltalinqs vervult in deze onder meer de rol van huurdersvereniging. Samen vertegenwoordigen wij het haven- en industrieel complex. De komende periode zullen afspraken gemaakt worden over een effectieve taakafbakening. In eigen kring blijft Deltalinqs een sterk beroep doen op actieve inbreng van vertegenwoordigers vanuit de leden en ontplooit ook zelf initiatieven. Commitment en draagvlak voor de activiteiten blijven voorwaarden voor een succesvolle inzet. De inzichten en standpunten van de leden worden vaak op informele wijze ingebracht in het circuit. Zo vervult Deltalinqs op veel dossiers ook de rol van indringende stille kracht. 5

7 Deltalinqs zal de komende drie jaar prioriteit geven aan de volgende onderwerpen en er intensief voor lobbyen dat deze zwaartepunten ook hoog op alle politieke agenda s blijven staan: Bereikbaarheid Mainport Rotterdam De bereikbaarheid van de Mainport Rotterdam is van vitaal belang voor de bedrijvigheid; prioriteit heeft de doorstroming op de A15. Deltalinqs University Deltalinqs University krijgt een vervolg met twee programma s: - doorstart Veiligheid in de procesindustrie - opstarten Veiligheid in de haven Instroom technisch beroepsonderwijs Samenwerking op de arbeidsmarkt zal de komende jaren moeten leiden tot een aanbod van 1000 gekwalificeerde arbeidskrachten op MBO -niveau. Afhandeling goederenstromen De focus voor een efficiënte afhandeling van de goederenstromen komt te liggen op verdere stroomlijning van de overheidscontroles in de haven. Handhaving vergunningen Borging van een gecoördineerde handhaving, rekening houdend met de operationele praktijk van de bedrijfsvoering. zwaartepunten Beleid Europese Unie Het EU-beleid moet de concurrentiepositie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex borgen, onder andere door zorg te dragen voor een level playing field. Ontwikkeling duurzame energie Analoog aan de aanpak van Deltalinqs University wordt een programma ontwikkeld om te komen tot kennisuitwisseling over energie -efficiëntie. Milieugebruiksruimte De beschikbare milieugebruiksruimte voor de bedrijven moet intact blijven, voor onderwerpen als geur, (fijn)stof, geluid en externe veiligheid. Ruimte voor economische groei Het ruimtetekort in het havengebied vereist: - efficiënte benutting van het huidige havengebied - aanleg van Maasvlakte 2. Basisnet transport gevaarlijke stoffen Inbreng van expertise van het bedrijfsleven is van belang bij de ontwikkeling van het Basisnet transport gevaarlijke stoffen door de overheid. Deltalinqs sessie bij Digital Port leidt tot benoemen van de speerpunten voor de komende periode

8 Bedrijven hebben belang bij een overheid die de juiste randvoorwaarden schept voor gunstige economische ontwikkelingen. Ons uitgangspunt is de concurrentiepositie van het haven- en industriecomplex te versterken. De vestigingsfactoren worden beïnvloed door overheidsbeleid voor ruimte en infrastructuur, afhandeling van de goederenstromen, kosten en tarieven, EU-beleid en promotie. Daarom opereert Deltalinqs als belangenbehartiger vooral op het raakvlak van overheid en bedrijfsleven. De rode draad in de werkzaamheden voor de meeste dossiers is beleidsbeïnvloeding. Goede bereikbaarheid en voldoende fysieke ruimte om te ondernemen zijn van vitaal belang voor Mainport Rotterdam. Daarnaast eisen de klanten van de bedrijven in Rotterdam een snelle en effectieve afhandeling van goederenstromen. Daar waar maatregelen van de overheid nadelig uitwerken op het logistieke proces is het van belang om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen over effectieve oplossingen. De op zeehavens gerichte wet- en regelgeving komt steeds meer tot stand in de Europese Unie. Daarom wil Deltalinqs de belangen van leden ook in Brussel sterker vertegenwoordigen. economie & bereikbaarheid Deltalinqs focust op: Infrastructuur en bereikbaarheid Deltalinqs brengt de inzichten van haar leden in en is actief betrokken bij beleidsvorming over: - A15, dynamisch verkeersmanagement - openbaar vervoer, vervoer op maat - capaciteit infrastructuur, A4-noord/zuid - achterlandnetwerk, benutting modal split - studie tweede westelijke oeververbinding Ruimte Deltalinqs wordt door de overheid gevraagd om haar inzichten en standpunten over: - Maasvlakte 2, ontwikkeling bestaand Rotterdams gebied en Stadshavens Afhandelen goederenstromen Deltalinqs neemt initiatief ter bevordering van: - stroomlijnen overheidsinterventies - douane, douanescan - logistieke stromen; o.a. Cargo Card, Portkey, Port Infolink, afhandeling goederenstromen - logistiek in de toekomst: visie grenscontroles, strategie logistiek supply chain security MLT ramingen: groeipotentie in miljoenen tonnen 40 containers en distributie 9 kolen en energie 8,5 olieproducten en tankopslag 11,5 overige bron: HbR Ruimte scheppen voor ondernemen 7

9 Behoud en versterking van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven vereist ook aandacht voor de tariefstelling in Rotterdam. Deltalinqs zet zich ervoor in om niet-commerciële kosten, die op basis van beleid van overheden en Havenbedrijf worden opgelegd, concurrerend te houden. Naast stroomlijning van het logistieke proces is het minstens zo belangrijk om de concurrentiepositie ten opzichte van andere havens in kaart te brengen en de sterke kanten van Rotterdam bij de klanten in voor- en achterland uit te dragen. Doelstellingen tweede westelijke oeververbinding op de politieke agenda en in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport voldoende ruimte om te ondernemen geen belemmeringen en optimale inpassing van grenscontroles in het logistieke proces een level playing field ten opzichte van andere havens op grenscontroles, wet- en regelgeving afspraken over reële kosten en concurrerende tarieven in internationaal perspectief positie Rotterdam ten opzicht van concurrerende havens verder in kaart brengen instelling van een Europees Auditteam dat de implementatie van EU-richtlijnen in beeld brengt. economie & bereikbaarheid EU-beleid Deltalinqs lobbyt actief voor de belangen van de Rotterdamse haven en versterkt haar organisatie in Brussel. - Europees Zeehavenbeleid - Groenboek Maritiem beleid, herziening veterinaire richtlijn, Trans Europese Netwerken - Feport in Brussel, permanente vertegenwoordiger Kosten en tarieven Deltalinqs coördineert het overleg met het Havenbedrijf Rotterdam en overheden over : - haventarieven - lokale heffingen, tarieven en OZB - retributies controlerende instanties zoals: veterinaire en fytosanitaire tarieven, etc. - gezamenlijke inkoopprojecten Promotie Deltalinqs geeft voorlichting over ontwikkelingen en voortgang op haar dossiers onder meer tijdens: - voor- en achterlandreizen - ontvangsten, werkbezoeken, conferenties Benchmark Deltalinqs voert benchmark studies uit: - haventarieven, logistiek overheidscontroles miljoen TEU bron: HbR Prognose containeroverslag Realisatie V DE V2020 GCN MLT ramingen 8

10 Het bedrijfsleven krijgt de komende jaren te maken met een aanzienlijke toename van de vraag naar nieuwe medewerkers (uitstroom ouderen, in combinatie met economische groei). Bovendien stijgt het vereiste niveau van vaardigheden en kennis van medewerkers bij het bedrijfsleven. De vraag naar goed opgeleide mensen zal zich met name richten op technisch operationele functies in bedrijven en bij industriële dienstverleners en toeleveranciers. Het is zaak om in dit krachtenveld activiteiten te initiëren die de aantrekkelijkheid van de bedrijven op de regionale arbeidsmarkt versterken. Het bedrijfsleven geeft bovendien aan te streven naar een personeelsopbouw die op termijn een afspiegeling is van de regionale beroepsbevolking. Hier liggen kansen voor Rotterdamse jongeren. In de achterliggende periode hebben bedrijven veel van hun opleidingsactiviteiten uitbesteed aan derden. Het ligt voor de hand dat Deltalinqs de gezamenlijke oriëntatie en aanpak op dit terrein verder ontwikkelt en de opgebouwde expertise zal benutten. De samenwerking tussen de beroepsopleidingen, kennisinstituten en Deltalinqs gaat verder vorm krijgen. Een effectieve aanpak vereist sterke regie gericht op een ketenbenadering. Voor wat de Mainport Rotterdam betreft onderscheidt Deltalinqs de ketens: Logistiek/Transport & Procesindustrie. kennis & arbeidsmarkt Deltalinqs focust op: Promotie Deltalinqs initieert promotionele activiteiten die het imago van de haven en industriële bedrijven versterken, door actieve betrokkenheid bij: - Educatief Informatie Centrum - campagne Gave haven - campagne Het leven is chemie - draagvlak initiëren voor een mediacampagne Arbeidsmarkt Deltalinqs bevordert actief de beschikbaarheid van voldoende kwantitatief en kwalitatief opgeleide en getrainde (jonge) mensen voor de industriële en logistieke sectoren: - Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam - lobby voor subsidies voor arbeidsmarktprojecten - traineeship in de logistieke sector (HBO) - het Proces College (MBO) - het Maintenance College (MBO) - stimuleren beschikbaarheid stageplaatsen coördinerend platform met het Havenbedrijf: Deltalinqs/HbR coördinatieplatform EIC VRC Fenex PMR VRS KMR MC PC WO HBO MBO 3/4 MBO 3/4 MBO 1/2 Ontwikkeling van gediplomeerde uitstroom Proces Lab. Chemie Haven Transport Logistiek 2002/ /1999 WO HBO MBO 3/4 MBO 1/2 VMBO bron: KMR Mainport Rotterdam dé driver voor kennis en innovatie 9

11 Om tot een verdere bundeling van de activiteiten in deze twee ketens te komen neemt Deltalinqs actief deel aan diverse partnerships zoals de stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam en het Educatief Informatie Centrum. Het stimuleren van publiek private projecten en investeringen in de kennisinfrastructuur versterkt de basis voor innovatie. Voor een succesvolle aanpak is het noodzakelijk om te komen tot het bundelen van de inspanningen en investeringen in het beroepsonderwijs en de kennisinstituten. Zo kunnen kenniscentra als marktplaats gaan fungeren voor het bedrijfsleven. Een gericht financieel klimaat dat experimenteren stimuleert zal deze ontwikkelingen bespoedigen. De Economic Development Board Rotterdam en de Kennisalliantie maken deel uit van het netwerk om de doelstellingen van Deltalinqs te bereiken. Doelstellingen 300 stageplaatsen extra beschikbaar aanbod van 1000 gekwalificeerde arbeidskrachten op MBO -niveau leerlingen/studenten jaarlijks op werkbezoek in de Mainport Rotterdam inzet imagocampagne richting arbeidsmarkt versterken van de positie van de partnerships jaarlijks 5 stageprojecten op HBO- en WO-niveau gekoppeld aan activiteiten van Deltalinqs realisatie scholingsfonds industrie kennis & arbeidsmarkt Kennis Deltalinqs bevordert de beschikbaarheid en uitwisseling van strategische en operationele kennis tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstituten door inzet en betrokkenheid bij: - kennisuitwisseling via Round Table - stageprojecten voor HBO en WO - Kennisalliantie Zuid Holland - leerstoel Haveneconomie - Academic Center TransPORT - lectoraat Smart Energy - mastersopleiding Industriële Ecologie - Economic Development Board Rotterdam afstemming en coördinatie met het Havenbedrijf: Deltalinqs/HbR coördinatie Innovatieplatform Kennisalliantie kolom Indu kolom Logi EDBR taskf HIC gezamenlijke inkoop bedrijfstrainingen Deltalinqs organiseert de gezamenlijke inkoop van diverse bedrijfstrainingen, waaronder: - veiligheidstrainingen - vaardigheidstrainingen procent laag gemiddeld hoog Opleidingsniveau beroepsbevolking Rotterdam Amsterdam Den Haag Utrecht bron: EDBR Mainport van topkwaliteit investeert in top kennisinfrastructuur 10

12 Het maatschappelijke debat over een duurzame ontwikkeling blijft de komende jaren actueel. De discussie zal zich met name richten op de thema s veiligheid en het klimaat (energie en water). Het bedrijfsleven heeft er groot belang bij dat zijn inzichten betrokken worden bij het proces van politieke besluitvorming. Deltalinqs ondersteunt de bedrijven door de gezamenlijk geformuleerde meningen en standpunten in dat proces naar voren te brengen. De bedrijven voeren een verantwoord milieu- en veiligheidbeleid. Motto s als Responsible Care, Licence to Operate en People, Planet, Profit zijn de leidende kaders waarbinnen de bedrijven uitvoering geven aan hun activiteiten. De juiste balans tussen ambitieuze doelstellingen en nuchtere afwegingen moet leiden tot praktische oplossingen. Een pro -actieve opstelling in Deltalinqs verband draagt bij aan het realiseren van draagvlak voor uitvoerbare initiatieven. Om de bedrijvigheid in het haven- en industriële complex verder te kunnen ontwikkelen hebben bedrijven voldoende milieugebruiksruimte nodig. Deltalinqs zet zich ervoor in deze ruimte, die op basis van de huidige vergunningen is vastgesteld, te behouden. In het bestuurlijke convenant Rechter Maasoever zijn daarover afspraken gemaakt. Deze bieden het uitgangspunt voor ontwikkelingen op lokaal niveau. milieu & veiligheid Deltalinqs focust op: Duurzaam verbeteren Veiligheid & Milieu Deltalinqs biedt de bedrijven een netwerk om te komen tot afspraken over harmonisatie van het veiligheidsbeleid en incidentenprocedures, als: - mobilofoonnetwerk, poortinstructies - aanbevelingen veilig werken - gezamenlijke brandweer, schermenpool industriële brandbestrijdingspool Op het gebied van externe veiligheid vindt afstemming plaats onder meer ten aanzien van: - uitvoering besluit risico s zware ongevallen - veiligheidsrapporten, discussie groepsrisico - rampenbestrijdingsplannen Deltalinqs coördineert overleg met overheden over onderwerpen als: - beheerprogramma s voor bodem, water, geur Deltalinqs University Deltalinqs voert de regie over een programma waarin bedrijven praktijkkennis en ervaring uitwisselen over veiligheidsbeheersystemen: - leerpunten van incidenten uitwisselen - aanbevelingen n.a.v. best practices - veiligheidsbeheersysteem Deltalinqs University wordt uitgebreid met een nieuwe faculteit: haven/logistiek 250 Grenswaarde 99,8-percentiel Grenswaarde jaargemiddelde Ontwikkeling stikstofdioxide 99,8-percentiel Jaargemiddelde bron: MSR Bedrijven hebben huidige milieugebruiksruimte hard nodig 11

13 Deltalinqs vervult een belangrijke coördinerende en initiërende rol op het gebied van veiligheid. Met het opzetten van de Deltalinqs University is een uniek kennisnetwerk opgebouwd dat industriële bedrijven in de gelegenheid stelt praktische ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze succesvolle aanpak zal de komende drie jaar worden voortgezet en staat model voor een vergelijkbaar programma voor overslagbedrijven. Met Rotterdam Energy Port heeft het Havenbedrijf een ambitieus concept in de markt geplaatst. De ontwikkeling van duurzame energievoorziening staat daarmee prominent op de agenda. De politiek plaatst het realiseren van een nieuwe brandstofmix en de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen hoog op die agenda. Dit alles laat onverlet dat kolen, gas en olie de komende decennia de belangrijkste grondstoffen voor de energievoorziening zullen blijven. Europese richtlijnen gaan een dominante rol spelen in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deltalinqs stelt zich tot taak deze ontwikkelingen actief te volgen en ervoor te waken dat additionele lokale maatregelen de EU-richtlijnen verzwaren. De concurrentiepositie van bedrijven in de Mainport Rotterdam mag daardoor niet negatief beïnvloed worden. Wet- en regelgeving en de daaruit voorkomende administratieve lastendruk dienen te worden vereenvoudigd. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, Aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren Totaal (eigen +derden) Eigen personeel bron: Deltalinqs milieu & veiligheid 12 Transport gevaarlijke stoffen Deltalinqs coördineert de inbreng van de leden en vertegenwoordigt de bedrijven in het Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen over: - basisnet transport gevaarlijke goederen - wetgeving transport modaliteiten - vooroverleg IMO voorschriften - uitvoering ARIE -regeling Security, criminaliteitspreventie en beperking risico terrorisme in de Mainport Deltalinqs coördineert de inbreng van het bedrijfsleven voor EU/IMO regelgeving: - International Ship Port Facility Security Code - Container Sector Security Integration Board - best practices bedrijfsbeveiliging - toolkit criminaliteitsbeleid Milieuruimte voor ondernemen en transport Deltalinqs voert het overleg met Provincie, gemeenten en de milieudienst DCMR om de vergunde milieugebruiksruimte voor de bedrijven te behouden. - overleg Rechter Maasoever (Vlaardingen) - coördinatie van beroepsprocedures - beïnvloeden regelgeving Geluidbeleid - extern veiligheidsbeleid, onder meer voor transport gevaarlijke stoffen

14 Het economische belang van het transport van gevaarlijke stoffen voor de haven, de industrie en veel bedrijven in het achterland wordt onderkend. Het beleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen en de risico s die daaraan verbonden zijn, dreigt echter ondergeschikt gemaakt te worden aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. Deltalinqs blijft betrokken bij dit dossier. Immers, het veiligheidsbeleid moet leiden tot het in acht nemen van reële veiligheidszones zoals bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Doelstellingen actieve kennisuitwisseling over veiligheid binnen de sectoren industrie én haven actieve kennisuitwisseling over opties over energiebesparing respecteren van de huidige vergunde milieugebruiksruimte voor bedrijven efficiënte organisatie van controles en inspecties ontwikkeling van een CO2 -nutsvoorziening duurzame ontwikkeling van Maasvlakte 2 afstemming Basisnet Transport Gevaarlijke Stoffen op wensen van bedrijven interactieve communicatie met omwonenden over klachten naar aanleiding van incidenten bewustzijn bij de leden van de risico s op het vlak van criminaliteit en terrorisme in de logistieke keten en bedrijfsvoering kolen gas Energiebalans havengebied Rotterdam olie gebruik in regio import LNG verwacht X 1 miljoen ton bron: MSR foto: Aeroview Rotterdam milieu & veiligheid 13 Industriële ecologie Deltalinqs vertegenwoordigt de bedrijven in het overleg met overheden over een duurzame ontwikkeling van de Mainport Rotterdam. Daar komen onderwerpen aan de orde als: - benutting van reststoffen, co-siting - bevorderen duurzame mobiliteit Deltalinqs neemt deel aan het strategisch platform R3 en is gesprekspartner van de ministeries EZ en VROM, de Provincie, DCMR, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. - stimulering energie efficiency projecten - genereren van ontwikkelingssubsidies - kennisuitwisseling over energietransities - bevorderen infrastructuur voor restwarmte - stimuleren van onderzoek naar CO2 opslag Continuïteit in de logistieke dienstverlening Deltalinqs vertegenwoordigt de havenleden in diverse overlegorganen over onderwerpen als: - totstandkoming van wet- en regelgeving. - gelijkheid in vergunningsvoorschriften Deltalinqs ondersteunt de leden bij: - de implementatie aanvullende risicoinventarisatie en -evaluatie. - herziening besluit Bedrijfsbrandweer milieu aandachtszone Vlaardingen

15 Het beleidsplan gaat in op onderwerpen die van de organisatie en haar leden de meeste inzet vergen. Maar ook andere activiteiten krijgen de aandacht. Samen veilig wonen en werken De bedrijven hebben belang bij het onderhouden van goede contacten met buurgemeenten. Deltalinqs draagt daaraan bij door het stimuleren en coördineren van periodiek overleg over wat burgers bezighoudt op onderwerpen als veiligheid en milieu. Veelal gebeurt dit in samenspraak met de DCMR Milieudienst Rijnmond. De gesprekken vinden plaats in klankbordgroepen die onder het motto: Samen veilig wonen en werken zijn ingesteld. Donatiefonds Ruim 40 jaar beheert Deltalinqs een donatiefonds. De middelen worden toegekend ter ondersteuning van regionale initiatieven op sociaal culturele vlak. De bedrijven financieren het fonds en de deelname van het Havenbedrijf Rotterdam geeft aanleiding om per 1 januari 2007 het fonds een nieuwe naam te geven: stichting Delta Port Donatiefonds. Jaardiner Jaarlijks organiseert Deltalinqs in de maand januari het jaardiner. Het is dé lobbybijeenkomst van het haven- en industriële bedrijfsleven. De genodigden zijn overheidsbestuurders, topambtenaren en andere voor de leden belangrijke relaties uit het netwerk. tenslotte Netwerkbijeenkomsten Deltalinqs organiseert samen met het Havenbedrijf kwartaalbijeenkomsten om de leden nader te informeren over specifieke thema s. 2009: Rotterdam jongerenjaar Rotterdam wil het jaar 2009 in het teken plaatsen van Jongeren. Deltalinqs maakt zich sterk het jongerenjaar te combineren met het onderwerp energie: Rotterdam Energy Port, als podium voor jongeren. Met dit handzame document beogen wij de lezer op een overzichtelijke manier inzicht te geven in de activiteiten van Deltalinqs. Wij zien uit naar alle constructieve contacten die wij met betrokkenen en belangstellenden zullen hebben om de internationale positie van de Mainport Rotterdam verder te versterken. Bestuur, directie, staf en secretariaat Deltalinqs 14

16 Havennummer 2801 Kantorenpark Eemhaven Seattleweg 7 Postbus JE Rotterdam

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST?

HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST? HANDHAVING IN DE BINNENVAART - TOEZICHT, EEN LAST? Ing. Robert Tieman Secretaris veiligheid en milieu Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Inleiding De noodzaak

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

Wat doet Deltalinqs in het belang van de haven en industrie

Wat doet Deltalinqs in het belang van de haven en industrie Wat doet Deltalinqs in het belang van de haven en industrie 24 september 2012 Regionale ondernemersvereniging: Behartigt de gezamenlijke belangen van het Rotterdamse haven- en industriële bedrijfsleven:

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Rapport Concept Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Rapport Concept Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen Rapport Concept Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen Datum behandeling OVW i : 1 juni 2005 Kenmerk: OVW-2005-484 Aanleiding Het ministerie heeft het Overlegorgaan Goederenvervoer (OGV) advies gevraagd over

Nadere informatie

Introductie digitaal veiligheidspaspoort met een nieuwe werkwijze voor het toetsen van Deltalinqs instructies

Introductie digitaal veiligheidspaspoort met een nieuwe werkwijze voor het toetsen van Deltalinqs instructies Introductie digitaal veiligheidspaspoort met een nieuwe werkwijze voor het toetsen van Deltalinqs instructies 24 november 2011 Regionale ondernemersvereniging: bewaken en behartigen van de gezamenlijke

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 1 Doel Havenvisie 2030 Richting geven aan de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse mainport. Zekerheid en perspectief bieden aan klanten, burgers, overheden

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

AGRARISCH IMPORT PLATFORM gevestigd bij Deltalinqs, Rotterdam

AGRARISCH IMPORT PLATFORM gevestigd bij Deltalinqs, Rotterdam Deelnemers in het Agrarisch Import Platform (door op de onderstaande namen van organisaties te klikken, wordt men doorgekoppeld naar een korte uiteenzetting van de organisatie) (Noot: de bijdragen zijn

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Jan van der Zande. Wageningen, 6 december 2007

Jan van der Zande. Wageningen, 6 december 2007 Jan van der Zande Wageningen, 6 december 2007 Haven industrieel complex Rotterdam Grote dominantie van fossiele grondstoffen, producten en halfproducten Opkomst biofuels (opslag en productie) Rotterdam

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie

Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Gemeenteraad Velsen informatiebijeenkomst 20 februari 2014 n derde presentatie Dertje Meijer, President-directeur Naam, Afdeling, Dag maand jaar, Plaats Inhoud 1. Introductie Havenbedrijf Amsterdam 2.

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

PROGRAMMA 2013-2015. Excelleren in groei

PROGRAMMA 2013-2015. Excelleren in groei PROGRAMMA 2013-2015 Excelleren in groei Excelleren in groei Voorwoord 2012 toont onze afhankelijkheid van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Vanzelfsprekend krijgt Deltalinqs te maken met de effecten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli 2016 Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk PROGRAMMA 1. Welkom Carel Jan Reuver en Geert Weijers, voorzitters BZW/BIM 2. Opening Ferdinand van den Oever

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Duurzaamheid.. the key for future success!

Duurzaamheid.. the key for future success! Duurzaamheid.. the key for future success! 2 Visie op duurzaamheid o Noodzakelijk voor onze license to operate en groei mogelijk te maken. o Creëren van toegevoegde waarde voor bedrijvigheid, klanten en

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam Voorafgaand Een belangrijke doelstelling van het energiebeleid

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Verenigingszaken 6. Economie & Bereikbaarheid 8. Kennis & Arbeidsmarkt 14. Milieu & Veiligheid 18. Bestuur 26

Inhoud. Voorwoord 4. Verenigingszaken 6. Economie & Bereikbaarheid 8. Kennis & Arbeidsmarkt 14. Milieu & Veiligheid 18. Bestuur 26 Jaarverslag 2002 Inhoud Voorwoord 4 Verenigingszaken 6 Economie & Bereikbaarheid 8 Kennis & Arbeidsmarkt 14 2 Milieu & Veiligheid 18 Bestuur 26 3 Voorwoord Sterker door samenwerking ; met dat devies behartigt

Nadere informatie

Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam

Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam Brussel, 30 september 2011 Daniëlle van der Sluijs Concerncontroller Inhoud presentatie Port of Rotterdam in het kort Richting bepalen: Strategievorming Sturen

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

STARTDOCUMENT. 1. De kracht van samenwerking. 2. Waarom een NWP

STARTDOCUMENT. 1. De kracht van samenwerking. 2. Waarom een NWP STARTDOCUMENT 1. De kracht van samenwerking Deltalinqs Energy Forum, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Eemsmond, Energy Valley, Stichting Zero Emissie Busvervoer, RAI Platform

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Historie maritieme sector

Historie maritieme sector 09-02-2010 1 Historie maritieme sector Sanering maritieme sector in 80 er jaren: lage kosten strategie, Maritieme sector daarna pieken en dalen Huidig streven: excelleren in hoogwaardige niches met acceptabel

Nadere informatie

Rapport Outline Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains

Rapport Outline Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains Rapport Outline Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains Datum behandeling OVW 1 : 8 mei 2006 Kenmerk: OVW-2006-366 Aanleiding Bij de behandeling van de Begroting van Verkeer en Waterstaat 2006 heeft de

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Samenwerking in de Delta. Jaap Jelle Feenstra Hoofd Public Affairs HbR 29 nov 2012

Samenwerking in de Delta. Jaap Jelle Feenstra Hoofd Public Affairs HbR 29 nov 2012 Samenwerking in de Delta. Jaap Jelle Feenstra Hoofd Public Affairs HbR 29 nov 2012 Haven- en Industrie Complex = HIC Mainport Rotterdam incl Dordrecht + Waal-/Eemhaven 1 Containers Shortsea Forest products

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Het milieu in de regio Rotterdam

Het milieu in de regio Rotterdam Het milieu in de regio Rotterdam 2012 Colofon In het project Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam werken samen: DCMR Milieudienst Rijnmond Gemeente Rotterdam GGD Rotterdam-Rijnmond Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. Herman Meijer 19 mei 2016 Mini-seminar Systems Enginering, Asset Management en Gebiedsmodellen 1 2 3 4 Haven van Rotterdam Uitdagingen Asset management als

Nadere informatie

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam Container Transferium Rotterdam Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam J.C. Huizinga-Heringa,

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017

Campus Zeeland. Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen. 22 juni 2017 Campus Zeeland Regiobijeenkomst Zeeuws Vlaanderen 22 juni 2017 1 Agenda 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken 4. Versterken hele onderwijskolom 5. Financiering 6. Conclusies

Nadere informatie

RDM Training Plant aanwinst voor bedrijfsleven en regio

RDM Training Plant aanwinst voor bedrijfsleven en regio RIJNMOND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 33 NUMMER 9 NOVEMBER 2016 RDM Training Plant aanwinst voor bedrijfsleven en regio 12 "Energietransitie in de haven gaat lukken" 24 demobiliteitsmanager: uw mobiliteitsoplossing

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak

Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak Europastrategie van Velsen EU-strategie die als leidraad geldt voor alle activiteiten en investeringen van Velsen op dit vlak 1. Wat willen wij: Visie op Velsen Met het vaststellen van de Visie op Velsen

Nadere informatie

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto Naar een schoner wagenpark Auto voor Auto Gestart in 2010 234.000 auto s in 2013 besparen 258.000 ton CO 2 -emissie, 82 mio liters brandstof en 129 mio euro Die wij niet hoeven te betalen Cleaner Car Contracts

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Energievoorziening Rotterdam 2025

Energievoorziening Rotterdam 2025 Energievoorziening Rotterdam 2025 Trends Issues Uitdagingen 9/14/2011 www.bollwerk.nl 1 Trends (1) Wereld energiemarkt: onzeker Toenemende druk op steeds schaarsere fossiele bronnen Energieprijzen onvoorspelbaar,

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

ECONOMISCHE STRATEGIE

ECONOMISCHE STRATEGIE ECONOMISCHE STRATEGIE S m a r t W a t e r Smart technologie: connected, interactief en intelligente systemen die door betere communicatie, toezicht en controle, gebruikers een significant verhoogde gebruikswaarde

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische Agenda 2014 Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische agenda Concept door stuurgroep 28 november - 22 december 2013 Voorgelegd aan bestuurders convenant 13 januari 2014 5 februari 2014

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet

Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet Datum: Februari 2011 Door: Portbase Strategy & Business Development Contact: Paul J. Swaak copyright 2010 Portbase. Alle rechten voorbehouden Seattleweg

Nadere informatie

RPPC Q BIJEENKOMST 1. INNOVATION IS CRUCIAL PAUL SMITS 2. FOCUS BLIJFT OP DUITSLAND EMILE HOOGSTEDEN

RPPC Q BIJEENKOMST 1. INNOVATION IS CRUCIAL PAUL SMITS 2. FOCUS BLIJFT OP DUITSLAND EMILE HOOGSTEDEN RPPC Q1 2016 BIJEENKOMST 1. INNOVATION IS CRUCIAL PAUL SMITS 2. FOCUS BLIJFT OP DUITSLAND EMILE HOOGSTEDEN INNOVATION IS CRUCIAL MAKE IT HAPPEN Paul Smits Chief Financial Officer TOEN & NU NIEUWE WATERWEG

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Transitie naar duurzame mobiliteit

Transitie naar duurzame mobiliteit Transitie naar duurzame mobiliteit Dr. Harry Geerlings Erasmus Universiteit Vakgroep Bestuurskunde Doel van het project Gedeelde sence of urgency Zoeken naar prakische en innovatieve oplossingen voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie