beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beleidsplan 2007-2009"

Transcriptie

1 beleidsplan

2 beleidsplan Kiezen voor: voortgang of vooruitgang

3 Inhoud voorwoord blz. 3 algemeen blz. 4 zwaartepunten blz. 6 economie & bereikbaarheid blz. 7 kennis & arbeidsmarkt blz. 9 veiligheid & milieu blz. 11 tenslotte blz. 14

4 Voor u ligt het beleidsplan van Deltalinqs voor de periode In goed overleg met de leden zijn de werkzaamheden en prioriteiten vastgesteld. Deze keuzes zijn in dit document samengevat. Via kunt u meer in detail informatie verkrijgen. Sinds 1 januari 2001 toont Deltalinqs aan dat de federatieve samenwerking van de Stichting EBB en de SVZ, Havenondernemersvereniging Rotterdam toegevoegde waarde oplevert. Deltalinqs heeft zich met succes ontwikkeld tot een gezaghebbende gesprekspartner. De organisatie wordt beschouwd als het aanspreekpunt voor en de spreekbuis namens de aangesloten bedrijven en verenigingen. De bundeling van krachten van het bedrijfsleven resulteert in een sterke positionering van de gezamenlijke belangen. Deltalinqs vertrouwt erop dat deze positie de komende jaren, samen met de leden, verder wordt uitgebouwd. De missie van Deltalinqs luidt: Het behartigen van de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven en verenigingen. De hoofdonderwerpen zijn: 1. Economie en bereikbaarheid 2. Kennis en arbeidsmarkt 3. Milieu en veiligheid voorwoord In een breder kader ondersteunen de activiteiten van Deltalinqs: de versterking van de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam de duurzame ontwikkeling van het havengebied de bevordering van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de aangesloten bedrijven en verenigingen. Vanzelfsprekend blijft Deltalinqs ook de komende jaren inspelen op de actualiteit. Immers, er klinken heldere signalen door over de noodzaak versnelling te geven aan onze inspanningen om tot een duurzame, op continuïteit gerichte economische ontwikkeling te komen. Met name Rotterdam bevindt zich in de positie om daarin, op slimme manier, leiderschap te tonen. Investeren in kennisuitwisseling en innovatieve oplossingen helpen de veronderstelde keuze tussen voortgang of vooruitgang te onderbouwen. Laten we de mogelijkheden die ons unieke netwerk daartoe biedt, op inspirerende wijze benutten. Wim van Sluis voorzitter

5 Deltalinqs is een koepelorganisatie en actief onder het motto sterker door samenwerking. Deltalinqs -Haven SVZ Deltalinqs 30 werkgroepen commissies en stuurgroepen Deltalinqs -Industrie EBB 11 branches 100 bedrijven Bedrijven in de havensector zijn via de brancheverenigingen lid van de SVZ. Industriële bedrijven kennen een donateurschap via de EBB. Deltalinqs vertegenwoordigt zo n 600 bedrijven. De bedrijven dragen circa zes miljard euro bij aan het bnp en bieden ruim personen een baan. De werkzaamheden van Deltalinqs onderscheiden zich in twee hoofdactiviteiten, te weten: Belangenbehartiging De belangenbehartiging richt zich op meedenken over en het beïnvloeden van beleid, wet- en regelgeving. De Mainport Rotterdam biedt ruimte aan - voor Nederland - unieke economische activiteiten. Het belang daarvan wordt in rijksnota s bevestigd en in (ruimtelijk) economisch beleid vertaald. algemeen havenleerstoel & Donatiefonds Dat Rotterdam speerpunt is voor de Nederlandse economie, versterkt de rol van Deltalinqs als initiator, facilitator en katalysator. Dit betreft zowel ontwikkeling en implementatie als handhaving van beleid door de Europese Unie, het Rijk, de provincie Zuid Holland, de stadsregio Rijnmond en de gemeente Rotterdam. Deltalinqs vertegenwoordigt de leden in diverse overheidsorganen en -commissies, zoals de Nationale Havenraad. Op regionaal niveau neemt Deltalinqs actief deel aan ROM -Rijnmond. Het bureau van Deltalinqs voert daarnaast het secretariaat en doet de belangenbehartiging van drie brancheverenigingen op het gebied van de overslag en havendienstverlening. Productontwikkeling Het netwerk van bedrijven en daarmee de aan Deltalinqs verbonden specifieke kennis maakt het mogelijk om producten en/of dienstverlening te ontwikkelen voor de leden. Voorbeelden zijn het VCA -certificaat en de Port Key. Deltalinqs neemt het voortouw in bedrijfs- en brancheoverstijgende zaken die binnen haar missie passen, tenzij een actie beter door één individueel bedrijf, lid of branchevereniging kan worden uitgevoerd nu

6 Deltalinqs opereert in een dynamische omgeving. Veranderingen in de wereldeconomie hebben grote invloed op de omvang van de ladingstromen via de havens. De opkomst van China en van landen als India en Brazilië maakt dit zeer duidelijk. Het opvangen van de groei en het afhandelen van deze ladingstromen vraagt forse investeringen, om de kansen voor het haven- en industriecomplex te kunnen verzilveren. Ook ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid vergen proactief handelen. Denk daarbij aan de LNG terminals, het warmtebedrijf, versterking van de distributiesector en een optimale logistieke invulling van Maasvlakte 1en 2. De regelgeving verandert sterk: deregulering en zelfregulering staan hoog op de agenda, wat een andere opstelling van overheid en bedrijfsleven vraagt. Daarnaast wordt de regelgeving meer en meer (aan)gestuurd vanuit de Europese Unie. Dan hebben we het niet alleen over kaders, maar ook over invulling en uitvoering van beleid. Kortom, de maatschappelijke omgeving wijzigt zich waardoor het belang van algemene gezamenlijke belangenbehartiging sterk toeneemt, ook op regionaal niveau. Dit alles vereist een organisatie die in staat is om op vele terreinen ideeën te vormen en deze in een vroegtijdig stadium voor het voetlicht te brengen. algemeen Deltalinqs staat daarin niet alleen. Om tot een effectieve afbakening van de activiteiten te komen, vindt afstemming plaats met nationale organisaties zoals VNO-NCW, VNPI, VNCI, VOTOB en binnen de regio met de Kamer van Koophandel Rotterdam. De belangrijkste - externe - partner van Deltalinqs is evenwel het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft, als overheid NV, de rol van beheerder en mainportmanager. Deltalinqs vervult in deze onder meer de rol van huurdersvereniging. Samen vertegenwoordigen wij het haven- en industrieel complex. De komende periode zullen afspraken gemaakt worden over een effectieve taakafbakening. In eigen kring blijft Deltalinqs een sterk beroep doen op actieve inbreng van vertegenwoordigers vanuit de leden en ontplooit ook zelf initiatieven. Commitment en draagvlak voor de activiteiten blijven voorwaarden voor een succesvolle inzet. De inzichten en standpunten van de leden worden vaak op informele wijze ingebracht in het circuit. Zo vervult Deltalinqs op veel dossiers ook de rol van indringende stille kracht. 5

7 Deltalinqs zal de komende drie jaar prioriteit geven aan de volgende onderwerpen en er intensief voor lobbyen dat deze zwaartepunten ook hoog op alle politieke agenda s blijven staan: Bereikbaarheid Mainport Rotterdam De bereikbaarheid van de Mainport Rotterdam is van vitaal belang voor de bedrijvigheid; prioriteit heeft de doorstroming op de A15. Deltalinqs University Deltalinqs University krijgt een vervolg met twee programma s: - doorstart Veiligheid in de procesindustrie - opstarten Veiligheid in de haven Instroom technisch beroepsonderwijs Samenwerking op de arbeidsmarkt zal de komende jaren moeten leiden tot een aanbod van 1000 gekwalificeerde arbeidskrachten op MBO -niveau. Afhandeling goederenstromen De focus voor een efficiënte afhandeling van de goederenstromen komt te liggen op verdere stroomlijning van de overheidscontroles in de haven. Handhaving vergunningen Borging van een gecoördineerde handhaving, rekening houdend met de operationele praktijk van de bedrijfsvoering. zwaartepunten Beleid Europese Unie Het EU-beleid moet de concurrentiepositie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex borgen, onder andere door zorg te dragen voor een level playing field. Ontwikkeling duurzame energie Analoog aan de aanpak van Deltalinqs University wordt een programma ontwikkeld om te komen tot kennisuitwisseling over energie -efficiëntie. Milieugebruiksruimte De beschikbare milieugebruiksruimte voor de bedrijven moet intact blijven, voor onderwerpen als geur, (fijn)stof, geluid en externe veiligheid. Ruimte voor economische groei Het ruimtetekort in het havengebied vereist: - efficiënte benutting van het huidige havengebied - aanleg van Maasvlakte 2. Basisnet transport gevaarlijke stoffen Inbreng van expertise van het bedrijfsleven is van belang bij de ontwikkeling van het Basisnet transport gevaarlijke stoffen door de overheid. Deltalinqs sessie bij Digital Port leidt tot benoemen van de speerpunten voor de komende periode

8 Bedrijven hebben belang bij een overheid die de juiste randvoorwaarden schept voor gunstige economische ontwikkelingen. Ons uitgangspunt is de concurrentiepositie van het haven- en industriecomplex te versterken. De vestigingsfactoren worden beïnvloed door overheidsbeleid voor ruimte en infrastructuur, afhandeling van de goederenstromen, kosten en tarieven, EU-beleid en promotie. Daarom opereert Deltalinqs als belangenbehartiger vooral op het raakvlak van overheid en bedrijfsleven. De rode draad in de werkzaamheden voor de meeste dossiers is beleidsbeïnvloeding. Goede bereikbaarheid en voldoende fysieke ruimte om te ondernemen zijn van vitaal belang voor Mainport Rotterdam. Daarnaast eisen de klanten van de bedrijven in Rotterdam een snelle en effectieve afhandeling van goederenstromen. Daar waar maatregelen van de overheid nadelig uitwerken op het logistieke proces is het van belang om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen over effectieve oplossingen. De op zeehavens gerichte wet- en regelgeving komt steeds meer tot stand in de Europese Unie. Daarom wil Deltalinqs de belangen van leden ook in Brussel sterker vertegenwoordigen. economie & bereikbaarheid Deltalinqs focust op: Infrastructuur en bereikbaarheid Deltalinqs brengt de inzichten van haar leden in en is actief betrokken bij beleidsvorming over: - A15, dynamisch verkeersmanagement - openbaar vervoer, vervoer op maat - capaciteit infrastructuur, A4-noord/zuid - achterlandnetwerk, benutting modal split - studie tweede westelijke oeververbinding Ruimte Deltalinqs wordt door de overheid gevraagd om haar inzichten en standpunten over: - Maasvlakte 2, ontwikkeling bestaand Rotterdams gebied en Stadshavens Afhandelen goederenstromen Deltalinqs neemt initiatief ter bevordering van: - stroomlijnen overheidsinterventies - douane, douanescan - logistieke stromen; o.a. Cargo Card, Portkey, Port Infolink, afhandeling goederenstromen - logistiek in de toekomst: visie grenscontroles, strategie logistiek supply chain security MLT ramingen: groeipotentie in miljoenen tonnen 40 containers en distributie 9 kolen en energie 8,5 olieproducten en tankopslag 11,5 overige bron: HbR Ruimte scheppen voor ondernemen 7

9 Behoud en versterking van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven vereist ook aandacht voor de tariefstelling in Rotterdam. Deltalinqs zet zich ervoor in om niet-commerciële kosten, die op basis van beleid van overheden en Havenbedrijf worden opgelegd, concurrerend te houden. Naast stroomlijning van het logistieke proces is het minstens zo belangrijk om de concurrentiepositie ten opzichte van andere havens in kaart te brengen en de sterke kanten van Rotterdam bij de klanten in voor- en achterland uit te dragen. Doelstellingen tweede westelijke oeververbinding op de politieke agenda en in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport voldoende ruimte om te ondernemen geen belemmeringen en optimale inpassing van grenscontroles in het logistieke proces een level playing field ten opzichte van andere havens op grenscontroles, wet- en regelgeving afspraken over reële kosten en concurrerende tarieven in internationaal perspectief positie Rotterdam ten opzicht van concurrerende havens verder in kaart brengen instelling van een Europees Auditteam dat de implementatie van EU-richtlijnen in beeld brengt. economie & bereikbaarheid EU-beleid Deltalinqs lobbyt actief voor de belangen van de Rotterdamse haven en versterkt haar organisatie in Brussel. - Europees Zeehavenbeleid - Groenboek Maritiem beleid, herziening veterinaire richtlijn, Trans Europese Netwerken - Feport in Brussel, permanente vertegenwoordiger Kosten en tarieven Deltalinqs coördineert het overleg met het Havenbedrijf Rotterdam en overheden over : - haventarieven - lokale heffingen, tarieven en OZB - retributies controlerende instanties zoals: veterinaire en fytosanitaire tarieven, etc. - gezamenlijke inkoopprojecten Promotie Deltalinqs geeft voorlichting over ontwikkelingen en voortgang op haar dossiers onder meer tijdens: - voor- en achterlandreizen - ontvangsten, werkbezoeken, conferenties Benchmark Deltalinqs voert benchmark studies uit: - haventarieven, logistiek overheidscontroles miljoen TEU bron: HbR Prognose containeroverslag Realisatie V DE V2020 GCN MLT ramingen 8

10 Het bedrijfsleven krijgt de komende jaren te maken met een aanzienlijke toename van de vraag naar nieuwe medewerkers (uitstroom ouderen, in combinatie met economische groei). Bovendien stijgt het vereiste niveau van vaardigheden en kennis van medewerkers bij het bedrijfsleven. De vraag naar goed opgeleide mensen zal zich met name richten op technisch operationele functies in bedrijven en bij industriële dienstverleners en toeleveranciers. Het is zaak om in dit krachtenveld activiteiten te initiëren die de aantrekkelijkheid van de bedrijven op de regionale arbeidsmarkt versterken. Het bedrijfsleven geeft bovendien aan te streven naar een personeelsopbouw die op termijn een afspiegeling is van de regionale beroepsbevolking. Hier liggen kansen voor Rotterdamse jongeren. In de achterliggende periode hebben bedrijven veel van hun opleidingsactiviteiten uitbesteed aan derden. Het ligt voor de hand dat Deltalinqs de gezamenlijke oriëntatie en aanpak op dit terrein verder ontwikkelt en de opgebouwde expertise zal benutten. De samenwerking tussen de beroepsopleidingen, kennisinstituten en Deltalinqs gaat verder vorm krijgen. Een effectieve aanpak vereist sterke regie gericht op een ketenbenadering. Voor wat de Mainport Rotterdam betreft onderscheidt Deltalinqs de ketens: Logistiek/Transport & Procesindustrie. kennis & arbeidsmarkt Deltalinqs focust op: Promotie Deltalinqs initieert promotionele activiteiten die het imago van de haven en industriële bedrijven versterken, door actieve betrokkenheid bij: - Educatief Informatie Centrum - campagne Gave haven - campagne Het leven is chemie - draagvlak initiëren voor een mediacampagne Arbeidsmarkt Deltalinqs bevordert actief de beschikbaarheid van voldoende kwantitatief en kwalitatief opgeleide en getrainde (jonge) mensen voor de industriële en logistieke sectoren: - Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam - lobby voor subsidies voor arbeidsmarktprojecten - traineeship in de logistieke sector (HBO) - het Proces College (MBO) - het Maintenance College (MBO) - stimuleren beschikbaarheid stageplaatsen coördinerend platform met het Havenbedrijf: Deltalinqs/HbR coördinatieplatform EIC VRC Fenex PMR VRS KMR MC PC WO HBO MBO 3/4 MBO 3/4 MBO 1/2 Ontwikkeling van gediplomeerde uitstroom Proces Lab. Chemie Haven Transport Logistiek 2002/ /1999 WO HBO MBO 3/4 MBO 1/2 VMBO bron: KMR Mainport Rotterdam dé driver voor kennis en innovatie 9

11 Om tot een verdere bundeling van de activiteiten in deze twee ketens te komen neemt Deltalinqs actief deel aan diverse partnerships zoals de stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam en het Educatief Informatie Centrum. Het stimuleren van publiek private projecten en investeringen in de kennisinfrastructuur versterkt de basis voor innovatie. Voor een succesvolle aanpak is het noodzakelijk om te komen tot het bundelen van de inspanningen en investeringen in het beroepsonderwijs en de kennisinstituten. Zo kunnen kenniscentra als marktplaats gaan fungeren voor het bedrijfsleven. Een gericht financieel klimaat dat experimenteren stimuleert zal deze ontwikkelingen bespoedigen. De Economic Development Board Rotterdam en de Kennisalliantie maken deel uit van het netwerk om de doelstellingen van Deltalinqs te bereiken. Doelstellingen 300 stageplaatsen extra beschikbaar aanbod van 1000 gekwalificeerde arbeidskrachten op MBO -niveau leerlingen/studenten jaarlijks op werkbezoek in de Mainport Rotterdam inzet imagocampagne richting arbeidsmarkt versterken van de positie van de partnerships jaarlijks 5 stageprojecten op HBO- en WO-niveau gekoppeld aan activiteiten van Deltalinqs realisatie scholingsfonds industrie kennis & arbeidsmarkt Kennis Deltalinqs bevordert de beschikbaarheid en uitwisseling van strategische en operationele kennis tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstituten door inzet en betrokkenheid bij: - kennisuitwisseling via Round Table - stageprojecten voor HBO en WO - Kennisalliantie Zuid Holland - leerstoel Haveneconomie - Academic Center TransPORT - lectoraat Smart Energy - mastersopleiding Industriële Ecologie - Economic Development Board Rotterdam afstemming en coördinatie met het Havenbedrijf: Deltalinqs/HbR coördinatie Innovatieplatform Kennisalliantie kolom Indu kolom Logi EDBR taskf HIC gezamenlijke inkoop bedrijfstrainingen Deltalinqs organiseert de gezamenlijke inkoop van diverse bedrijfstrainingen, waaronder: - veiligheidstrainingen - vaardigheidstrainingen procent laag gemiddeld hoog Opleidingsniveau beroepsbevolking Rotterdam Amsterdam Den Haag Utrecht bron: EDBR Mainport van topkwaliteit investeert in top kennisinfrastructuur 10

12 Het maatschappelijke debat over een duurzame ontwikkeling blijft de komende jaren actueel. De discussie zal zich met name richten op de thema s veiligheid en het klimaat (energie en water). Het bedrijfsleven heeft er groot belang bij dat zijn inzichten betrokken worden bij het proces van politieke besluitvorming. Deltalinqs ondersteunt de bedrijven door de gezamenlijk geformuleerde meningen en standpunten in dat proces naar voren te brengen. De bedrijven voeren een verantwoord milieu- en veiligheidbeleid. Motto s als Responsible Care, Licence to Operate en People, Planet, Profit zijn de leidende kaders waarbinnen de bedrijven uitvoering geven aan hun activiteiten. De juiste balans tussen ambitieuze doelstellingen en nuchtere afwegingen moet leiden tot praktische oplossingen. Een pro -actieve opstelling in Deltalinqs verband draagt bij aan het realiseren van draagvlak voor uitvoerbare initiatieven. Om de bedrijvigheid in het haven- en industriële complex verder te kunnen ontwikkelen hebben bedrijven voldoende milieugebruiksruimte nodig. Deltalinqs zet zich ervoor in deze ruimte, die op basis van de huidige vergunningen is vastgesteld, te behouden. In het bestuurlijke convenant Rechter Maasoever zijn daarover afspraken gemaakt. Deze bieden het uitgangspunt voor ontwikkelingen op lokaal niveau. milieu & veiligheid Deltalinqs focust op: Duurzaam verbeteren Veiligheid & Milieu Deltalinqs biedt de bedrijven een netwerk om te komen tot afspraken over harmonisatie van het veiligheidsbeleid en incidentenprocedures, als: - mobilofoonnetwerk, poortinstructies - aanbevelingen veilig werken - gezamenlijke brandweer, schermenpool industriële brandbestrijdingspool Op het gebied van externe veiligheid vindt afstemming plaats onder meer ten aanzien van: - uitvoering besluit risico s zware ongevallen - veiligheidsrapporten, discussie groepsrisico - rampenbestrijdingsplannen Deltalinqs coördineert overleg met overheden over onderwerpen als: - beheerprogramma s voor bodem, water, geur Deltalinqs University Deltalinqs voert de regie over een programma waarin bedrijven praktijkkennis en ervaring uitwisselen over veiligheidsbeheersystemen: - leerpunten van incidenten uitwisselen - aanbevelingen n.a.v. best practices - veiligheidsbeheersysteem Deltalinqs University wordt uitgebreid met een nieuwe faculteit: haven/logistiek 250 Grenswaarde 99,8-percentiel Grenswaarde jaargemiddelde Ontwikkeling stikstofdioxide 99,8-percentiel Jaargemiddelde bron: MSR Bedrijven hebben huidige milieugebruiksruimte hard nodig 11

13 Deltalinqs vervult een belangrijke coördinerende en initiërende rol op het gebied van veiligheid. Met het opzetten van de Deltalinqs University is een uniek kennisnetwerk opgebouwd dat industriële bedrijven in de gelegenheid stelt praktische ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze succesvolle aanpak zal de komende drie jaar worden voortgezet en staat model voor een vergelijkbaar programma voor overslagbedrijven. Met Rotterdam Energy Port heeft het Havenbedrijf een ambitieus concept in de markt geplaatst. De ontwikkeling van duurzame energievoorziening staat daarmee prominent op de agenda. De politiek plaatst het realiseren van een nieuwe brandstofmix en de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen hoog op die agenda. Dit alles laat onverlet dat kolen, gas en olie de komende decennia de belangrijkste grondstoffen voor de energievoorziening zullen blijven. Europese richtlijnen gaan een dominante rol spelen in de Nederlandse wet- en regelgeving. Deltalinqs stelt zich tot taak deze ontwikkelingen actief te volgen en ervoor te waken dat additionele lokale maatregelen de EU-richtlijnen verzwaren. De concurrentiepositie van bedrijven in de Mainport Rotterdam mag daardoor niet negatief beïnvloed worden. Wet- en regelgeving en de daaruit voorkomende administratieve lastendruk dienen te worden vereenvoudigd. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, Aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren Totaal (eigen +derden) Eigen personeel bron: Deltalinqs milieu & veiligheid 12 Transport gevaarlijke stoffen Deltalinqs coördineert de inbreng van de leden en vertegenwoordigt de bedrijven in het Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen over: - basisnet transport gevaarlijke goederen - wetgeving transport modaliteiten - vooroverleg IMO voorschriften - uitvoering ARIE -regeling Security, criminaliteitspreventie en beperking risico terrorisme in de Mainport Deltalinqs coördineert de inbreng van het bedrijfsleven voor EU/IMO regelgeving: - International Ship Port Facility Security Code - Container Sector Security Integration Board - best practices bedrijfsbeveiliging - toolkit criminaliteitsbeleid Milieuruimte voor ondernemen en transport Deltalinqs voert het overleg met Provincie, gemeenten en de milieudienst DCMR om de vergunde milieugebruiksruimte voor de bedrijven te behouden. - overleg Rechter Maasoever (Vlaardingen) - coördinatie van beroepsprocedures - beïnvloeden regelgeving Geluidbeleid - extern veiligheidsbeleid, onder meer voor transport gevaarlijke stoffen

14 Het economische belang van het transport van gevaarlijke stoffen voor de haven, de industrie en veel bedrijven in het achterland wordt onderkend. Het beleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen en de risico s die daaraan verbonden zijn, dreigt echter ondergeschikt gemaakt te worden aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. Deltalinqs blijft betrokken bij dit dossier. Immers, het veiligheidsbeleid moet leiden tot het in acht nemen van reële veiligheidszones zoals bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Doelstellingen actieve kennisuitwisseling over veiligheid binnen de sectoren industrie én haven actieve kennisuitwisseling over opties over energiebesparing respecteren van de huidige vergunde milieugebruiksruimte voor bedrijven efficiënte organisatie van controles en inspecties ontwikkeling van een CO2 -nutsvoorziening duurzame ontwikkeling van Maasvlakte 2 afstemming Basisnet Transport Gevaarlijke Stoffen op wensen van bedrijven interactieve communicatie met omwonenden over klachten naar aanleiding van incidenten bewustzijn bij de leden van de risico s op het vlak van criminaliteit en terrorisme in de logistieke keten en bedrijfsvoering kolen gas Energiebalans havengebied Rotterdam olie gebruik in regio import LNG verwacht X 1 miljoen ton bron: MSR foto: Aeroview Rotterdam milieu & veiligheid 13 Industriële ecologie Deltalinqs vertegenwoordigt de bedrijven in het overleg met overheden over een duurzame ontwikkeling van de Mainport Rotterdam. Daar komen onderwerpen aan de orde als: - benutting van reststoffen, co-siting - bevorderen duurzame mobiliteit Deltalinqs neemt deel aan het strategisch platform R3 en is gesprekspartner van de ministeries EZ en VROM, de Provincie, DCMR, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. - stimulering energie efficiency projecten - genereren van ontwikkelingssubsidies - kennisuitwisseling over energietransities - bevorderen infrastructuur voor restwarmte - stimuleren van onderzoek naar CO2 opslag Continuïteit in de logistieke dienstverlening Deltalinqs vertegenwoordigt de havenleden in diverse overlegorganen over onderwerpen als: - totstandkoming van wet- en regelgeving. - gelijkheid in vergunningsvoorschriften Deltalinqs ondersteunt de leden bij: - de implementatie aanvullende risicoinventarisatie en -evaluatie. - herziening besluit Bedrijfsbrandweer milieu aandachtszone Vlaardingen

15 Het beleidsplan gaat in op onderwerpen die van de organisatie en haar leden de meeste inzet vergen. Maar ook andere activiteiten krijgen de aandacht. Samen veilig wonen en werken De bedrijven hebben belang bij het onderhouden van goede contacten met buurgemeenten. Deltalinqs draagt daaraan bij door het stimuleren en coördineren van periodiek overleg over wat burgers bezighoudt op onderwerpen als veiligheid en milieu. Veelal gebeurt dit in samenspraak met de DCMR Milieudienst Rijnmond. De gesprekken vinden plaats in klankbordgroepen die onder het motto: Samen veilig wonen en werken zijn ingesteld. Donatiefonds Ruim 40 jaar beheert Deltalinqs een donatiefonds. De middelen worden toegekend ter ondersteuning van regionale initiatieven op sociaal culturele vlak. De bedrijven financieren het fonds en de deelname van het Havenbedrijf Rotterdam geeft aanleiding om per 1 januari 2007 het fonds een nieuwe naam te geven: stichting Delta Port Donatiefonds. Jaardiner Jaarlijks organiseert Deltalinqs in de maand januari het jaardiner. Het is dé lobbybijeenkomst van het haven- en industriële bedrijfsleven. De genodigden zijn overheidsbestuurders, topambtenaren en andere voor de leden belangrijke relaties uit het netwerk. tenslotte Netwerkbijeenkomsten Deltalinqs organiseert samen met het Havenbedrijf kwartaalbijeenkomsten om de leden nader te informeren over specifieke thema s. 2009: Rotterdam jongerenjaar Rotterdam wil het jaar 2009 in het teken plaatsen van Jongeren. Deltalinqs maakt zich sterk het jongerenjaar te combineren met het onderwerp energie: Rotterdam Energy Port, als podium voor jongeren. Met dit handzame document beogen wij de lezer op een overzichtelijke manier inzicht te geven in de activiteiten van Deltalinqs. Wij zien uit naar alle constructieve contacten die wij met betrokkenen en belangstellenden zullen hebben om de internationale positie van de Mainport Rotterdam verder te versterken. Bestuur, directie, staf en secretariaat Deltalinqs 14

16 Havennummer 2801 Kantorenpark Eemhaven Seattleweg 7 Postbus JE Rotterdam

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

JAARPLAN. Werken naar resultaat

JAARPLAN. Werken naar resultaat JAARPLAN 2009 Werken naar resultaat 2 Jaarplan 2009 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 MARKT EN INNOVATIE... 7 Thema s: 1. Energie... 8 2. Arbeid... 9 3. Voeding, Gezondheid en Welbevinden... 10 4. Plantgezondheid...

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise

COLOFON. 2015 RDM Centre of Expertise COLOFON GRAFISCH ONTWERP Medamo LOGO-ONTWERP &Associates DRUK Veenman+ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

32734 Modernisering Nederlandse diplomatie. Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32734 Modernisering Nederlandse diplomatie. Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32734 Modernisering Nederlandse diplomatie Nr. 15 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 juni 2013 Hierbij ontvangt u de brief

Nadere informatie

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Inhoud Voorwoord voorzitter Inleiding Euregionale Verankering Draagvlak Overeenkomsten Verbindingen en kansen Euregionale

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie