Beheren en beheersen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheren en beheersen"

Transcriptie

1 Beheren en beheersen Het beheer van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem bij de brandweer Rozen verwelken Schepen vergaan Dus zit niet te melken Maar doe er wat aan (Drs. P) Commandeursscriptie, MCDM 7 e leergang Léon Houben

2 Voorwoord Als 18-jarige ben ik als vrijwillige brandwacht gestart bij Brandweer Susteren. Na de basisbrandweeropleidingen te hebben doorlopen begon de professionaliteit van de opleidingen toe te nemen en daarmee ook het opleidingsniveau. Als fanatieke vrijwilliger ben ik uiteindelijk gestart met de opleiding adjunct hoofdbrandmeester. Na deze opleiding werd ik plaatsvervangend-commandant in Susteren en enige tijd later commandant. In die periode heb ik ook mijn hoofdbrandmeester diploma behaald. Voor mijn hoofdberoep was ik werkzaam in de ICT, de laatste 10 jaar in management functies. Na een wat moeilijke periode kwam ik eind 2003 tot de conclusie dat het roer drastisch om moest. Het managen van een afdeling van 150 medewerkers in een continu fuserend bedrijf had van mij een workaholic gemaakt. Dat in combinatie met het leidinggeven aan een vrijwillige brandweer liet geen plaats meer voor een gezinsleven. Het in stand houden van twee beroepen bleek in die periode een voordeel te zijn. Brandweer Sittard-Geleen was op zoek naar een hoofd repressie die de ombuiging van de organisatie vorm kon geven. Een uitdagende job, hetgeen voor mij belangrijker was dan een verdere carrière op de maatschappelijke ladder. De keuze was snel gemaakt en op 1 april 2004 ben ik in Sittard-Geleen gestart. Het project is inmiddels uitgebreid tot de fusie van de vier brandweerkorpsen in de Westelijke Mijnstreek en de implementatie van één 24 uurs beroepspost, één 12 uurs beroepspost en de afslanking van 6 vrijwillige posten. De nieuwe organisatie moet 1 januari 2008 starten. Voorwaarde bij indiensttreding was het volgen van de commandeursopleiding. Zelf heb ik toen besloten de volledige Master of Crisis and Disaster Management (MCDM) opleiding te gaan volgen. Het schrijven van voorliggende scriptie is een onderdeel van het 1 e jaar. Achteraf blijkt dat het managen van het hierboven omschreven project én het volgen van deze studie een slechte keuze is. Ik ben nagenoeg volledig vervallen in het oude patroon van werken zoals bij mijn vorige werkgever. Echter, er is hoop! In juni 2006 moet de studie zijn afgerond en hoop ik invulling te gaan geven aan mijn leven zoals ik én mijn gezin zich dat wensen. Gezien mijn achtergrond in de ICT lag het voor de hand een ICT gerelateerd onderwerp voor mijn scriptie te kiezen. In mijn dagelijkse werkzaamheden word ik veelvuldig geconfronteerd met problemen die worden veroorzaakt door het beheer van het 2/49 Versie 1.0 d.d

3 Geïntegreerd Meldkamer Systeem. Vandaar dit onderzoek naar het beheer van dat systeem. Ik hoop dat de uitkomst van mijn onderzoek wordt ingebracht in de besluitvorming omtrent de vervanging van het GMS. Het schrijven van deze scriptie was voor mij een moeilijke klus. Het grootste probleem was in de avonduren mijn werk loslaten (en tijd er voor vrij maken) en mijn gedachten richten op het scriptieonderwerp. Daarnaast was het een leerzaam proces. Vanuit een theoretisch kader een probleem benaderen draagt zorg voor een gestructureerde aanpak. Daarnaast was het een uitdaging voor mij, als gewezen ICT-professional, een scriptie te schrijven over een ICT-onderwerp op een dusdanig niveau dat minder ingewijden in de ICT-wereld het zouden begrijpen. Een speciaal woord van dank wil ik richten aan Pim Kwaks. Toen ik vastliep met mijn scriptie heeft hij zich aangeboden als mijn persoonlijke coach. Mede door zijn begeleiding is dit resultaat tot stand gekomen. Zijn ondersteuning en die van de mentoren M. van Duin en H. v.d. Kar zijn zeer waardevol geweest. Vervolgens wil ik ook nog een woord van dank richten aan de volgende heren die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit onderzoek: W. Beukelman, ISC T. Borm, regionale brandweer Zuid-Limburg B. v.d. Heuvel, regionale brandweer Zuid-Limburg J.W. Land, regionale brandweer Zaanstreek-Waterland H. Maas, regionale brandweer Zuid-Limburg C. Trines, regionale brandweer Noord- en Midden Limburg Leden commissie repressie Zuid-Limburg: R. Smeets, brandweer Maastricht H. Urlings, regionale brandweer Zuid-Limburg R. v.d. Valk, brandweer Parkstad Last but not least: mijn gezin. Mirjam, Lars en Kevin, allereerst mijn excuses dat ons gezinsleven wederom een aanslag te verduren heeft gekregen. De belofte van begin 2004 staat en hier wordt vanaf juni 2006 invulling aan gegeven! Bedankt voor het begrip en de steun. Léon Susteren, november /49 Versie 1.0 d.d

4 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 4 1. Inleiding 5 Aanleiding voor het onderzoek 5 Doel van het onderzoek 5 Beschrijving van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem 6 Definities 8 Beperkingen 9 Onderzoeksmethode 9 Opbouw Beheren volgens Looijen Begrippen Drievoudig model van beheer Relatie tussen de beheerdomeinen Gemeenschappelijk belang Samenhang Een analyse van het model van Looijen De 4 e dimensie Het beheer van het GMS getoetst aan het model van Looijen Beheer van het GMS op strategisch niveau Beheer van het GMS op tactisch niveau Beheer van het GMS op operationeel niveau De 4 e dimensie: klantenrelatie Beheersen van de organisatie middels ITIL Inleiding ITIL frontoffice processen Ondersteunende ITIL-processen De beheerprocessen van het GMS Service level management Helpdesk Wijzigingsbeheer Relatiebeheer Beschikbaarheidsbeheer Calamiteitenbeheer Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 44 Literatuurlijst 46 Bijlage: 1: Totaaloverzicht deelconclusies 47 4/49 Versie 1.0 d.d

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek Sinds 1 april 2004 ben ik beroepsmatig werkzaam bij de brandweer. Hiervoor heb ik 20 jaar gewerkt in de Informatie en Communicatie Technologie (ICT). De laatste jaren was ik manager ICT-beheer bij Essent. Ik gaf leiding aan een afdeling van 150 medewerkers die verantwoordelijk was voor het beheer van de ICT-infrastructuur. In mijn nieuwe baan wordt ik veelvuldig geconfronteerd met problemen met ICThulpmiddelen die wij nodig hebben voor het uitvoeren van één van onze primaire taken: repressie. Met name de (on)mogelijkheden van Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) zorgen vaak voor belemmeringen in het uitvoeren van een optimale repressieve brandweerzorg. Vanuit mijn achtergrond en ervaring heb ik mij binnen de regionale brandweer Zuid-Limburg verder verdiept in het beheer van het GMS. Al snel kwam ik tot de conclusie dat het beheer in mijn ogen op een onvoldoende professionele wijze wordt uitgevoerd en dat de ICT-kennis binnen deze regio slechts zeer beperkt aanwezig is. Middels deze scriptie wil ik mij verder verdiepen in deze problematiek en wil ik een bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van het beheer van het GMS zodat het goed ondersteunend wordt aan het primaire proces repressie. 1.2 Doel van het onderzoek In Nederland zijn er momenteel 25 regionale brandweren die gebruik maken van het GMS. In dit systeem worden jaarlijks meldingen geregistreerd die binnenkomen via de 112 centrale, de OMS-systemen of via overige meldingen. De primaire functionaliteit van het systeem is het registeren van de meldingsgegevens, het rubriceren van het incident, het genereren van een uitrukvoorstel en tenslotte het voorstel doorzenden naar de computer van C2000, waarna deze voor de daadwerkelijke alarmering zorg draagt. Alle nader berichten worden vervolgens gelogd in het systeem. Ten behoeve van het alarmeren van de eenheden wordt onder andere rekening gehouden met de statussen en posities van de eenheden én de dienstroosters van het personeel. De centrale vraag van het onderzoek is het bekijken van het beheer van het GMS. Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 1 Kerncijfers brandweerstatistiek 2004, Centraal Bureau voor de Statistiek. 5/49 Versie 1.0 d.d

6 Hoe is bij de brandweer het beheer georganiseerd van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) en welke verbeterpunten zijn er? Subvragen: - Wat is het GMS? - Wat leert de theorie ons over beheervraagstukken van geautomatiseerde systemen? - Wat is beheer en hoe is dat georganiseerd bij het GMS? - In hoeverre is er sprake van een discrepantie tussen de theorie en het daadwerkelijk beheer van het GMS? - Hoe is de kwaliteit van het beheer van het GMS uitgaande van het theoretisch kader? - Is het brandweerpersoneel voldoende opgeleid voor het uitvoeren van het beheer van het GMS? 1.3 Beschrijving van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem Het GMS is het multidisciplinair meldkamersysteem van de brandweer, de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) en de politie. In het systeem worden alle meldingen verwerkt die op de meldkamers binnenkomen van rood, wit en blauw. Met de bouw van het GMS is in 1995 gestart. In 2004 heeft de laatste regionale brandweer het GMS geïmplementeerd. De oorsprong van het GMS is een gevolg van een beleidslijn dat er één meldkamer zou komen voor de drie hulpdiensten. De 25 regionale brandweren gebruiken het GMS voor het uitvoeren van hun wettelijke taak 2. De primaire functionaliteit van het GMS is het vastleggen van alle meldingen die binnenkomen bij de meldkamers. Vervolgens genereert het GMS een alarmeringsvoorstel welke eenheden (personeel/materieel) moeten worden gekoppeld aan een incident. Indien er een alarmering plaatsvindt geschiedt dit via C2000. Het systeem van het GMS voedt de computer van C2000 met het alarmeringsvoorstel waarna alarmering plaatsvindt. De firma Siemens is de oorspronkelijke bouwer van het systeem. Tijdens de bouwfase is de opdracht overgenomen door ITO 3. Het beheer is uiteindelijk belegd bij de ICT-Service 2 Brandweerwet 1985 artikel 3 lid2 :bij de regeling wordt een openbaar lichaam (regionale brandweer) ingesteld. Het openbaar lichaam is rechtspersoon. Daaraan worden in elk geval de volgende taken opgedragen: zorg te dragen voor het instellen en in stand houden van een regionale brandweeralarmcentrale. 3 Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO) een agentschap van het ministerie van BZK. 6/49 Versie 1.0 d.d

7 Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid (ISC). Deze organisatie is ontstaan uit ITO, die weer ontstaan is uit de automatiseringsafdeling van de politie. ISC is voornamelijk blauw gekleurd vanwege de geschiedenis van deze organisatie. ISC wordt per 1 januari 2006 een publiekrechtelijk orgaan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en zal daardoor minder gelieerd zijn aan de politie. Interviews met drie regionale brandweren en met vertegenwoordigers van ISC, hebben aangetoond dat er geen eenduidige beschrijving is van de beheerorganisatie. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn niet goed vastgelegd. Tijdens de interviews is gebleken dat geen enkele partner in de keten van beheer in staat was een heldere beschrijving te geven van de beheerorganisatie. Onderstaand schets ik mijn beeld van de organen die betrokken zijn bij het beheer, welke rol zij vervullen en wat hun relatie is met de andere organen. Figuur 1.1: beheerorganisatie van het GMS. De werkgroepen werken monodisciplinair voor de drie disciplines. Zij dragen zorg voor functionele inbreng in de gebruikerscommissie. De gebruikerscommissie is een multidisciplinaire commissie en is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire gebruikersinbreng. 7/49 Versie 1.0 d.d

8 Het tactisch multidisciplinair overleg is verantwoordelijk voor de tactische multidisciplinaire gebruikersinbreng binnen de taakstelling van de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie begeleidt op strategisch niveau het beheer van het GMS. In deze commissie zitten ook vertegenwoordigers van het ministerie van BZK. Het ministerie van BZK is eigenaar van het GMS en opdrachtgever aan ISC. In bovengenoemde organen zitten voor de brandweer veelal vertegenwoordigers van de regionale brandweren. Dit zijn voor het overgrote deel geen IT-professionals maar brandweerofficieren die IT voor een gedeelte in hun takenpakket hebben. Dit in tegenstelling tot de politie. De politie beschikt over een professionele IT-organisatie. 1.4 Definities Gebruikersorganisatie De gebruikersorganisatie wordt gedefinieerd als het geheel van mensen en middelen dat zich bezighoudt met de bedrijfsprocessen 4. Een voorbeeld van een gebruiker is een callcenter medewerker die gebruik maakt van een applicatie voor het registreren van de telefoontjes die hij aanneemt en verwerkt. Het systeem ondersteunt hem dus bij het uitvoeren van zijn primaire taak. Bij de brandweer moet de definitie echter breder worden gesteld. Het primaire proces dat ondersteund wordt is het daadwerkelijk repressief optreden. De gebruikers van het systeem zijn tweeledig: 1. De regionale alarmcentrales die het systeem gebruiken bij het verwerken van de 112 meldingen en het alarmeren van de brandweer. 2. De klanten van het systeem, de gemeentelijke brandweren en de bedrijfsbrandweren, die gealarmeerd worden via de alarmcentrale. Zij voeren immers het primaire proces uit. De alarmcentrale, inclusief het geïntegreerde meldkamer systeem, ondersteunen dit proces. De afnemer (repressie) maakt hier gebruik van. In dit onderzoek zijn zowel de gebruikers (centralisten van de alarmcentrale) als de klanten (repressieve brandweerorganisaties) de gebruikersorganisatie. Daar waar verbijzondering van de gebruikersorganisatie vereist is, wordt deze specifiek genoemd. De relatie tussen de alarmcentrale en de brandweerkorpsen (de klant) maakt ook deel uit van dit onderzoek. 4 Prof. dr. D.B.B. Rijsenbrij, Automatisering van de informatievoorziening, sectie III, hoofdstuk 8. 8/49 Versie 1.0 d.d

9 Het GMS is een multidisciplinair systeem, het wordt ook gebruikt door de politie en de regionale ambulance voorziening. Het onderzoek beperkt zich echter tot de brandweerorganisatie. Beheren en beheersen Een geautomatiseerd systeem en vooral de organisatie eromheen moet worden beheerst en beheerd. Beheren is het dagelijks exploiteren van een IT-toepassing, beheersen staat voor het feilloos kunnen toepassen 5. Het beheren is dus meer gericht op het inrichten en onderhouden van het systeem zelf dat het beheer uitvoert, de organisatie. Het beheersen legt meer de nadruk op het organiseren en de inrichting van processen die nodig zijn om een applicatie te laten meegroeien gedurende haar levenscyclus met de veranderende wensen en eisen van de klant. 1.5 Beperkingen Het onderzoek beperkt zich tot de processen die gerelateerd zijn aan de gebruikersorganisatie van de brandweer. Interne processen bij de beherende partij van het GMS behoren dus niet tot de scope van het onderzoek. 1.6 Onderzoeksmethode Voor het definiëren van het theoretisch kader is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. De literatuur die ik hiervoor gebruik heb is afkomstig van de opleiding AMBI 6. AMBI is een praktijkgerichte automatiseringsopleiding op HBO-niveau. Eén van de afstudeerrichtingen is het "Exploiteren van informatiesystemen (HX)", in deze richting ben ik zelf ook afgestudeerd. Het Nationaal Exameninstituut voor Informatica, Stichting EXIN 7, neemt de landelijke examens af en zorgt voor de examenspecificaties. Voor het daadwerkelijk in kaart brengen van het beheer van het GMS is gebruik gemaakt van observaties bij de Regionale Brandweer Zuid-Limburg, en interviews met hoofden c.q. chefs van de regionale alarmcentrales in Zuid-Limburg, Noord- en Midden-Limburg en Zaanstreek-Waterland. Daarnaast heb ik een medewerker van ISC 8 geïnterviewd die het applicatiebeheer verzorgt van het GMS. Het onderzoek beperkt zich tot het in kaart brengen van de hoofdlijnen van het beheer van het GMS. 5 Definities volgens van Dale handwoordenboek van hedendaags Nederlands. 6 Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatieverwerking. 7 EXIN, het exameninstituut voor ICT'ers, verzekert de ICT-opleidingenmarkt van onafhankelijke, erkende, praktijkgerichte en actuele ICT-examens. EXIN zet de standaard voor (internationale) kwalificaties van ITprofessionals en ontwikkelt hiertoe exameneisen en examens. 8 ICT-Service Coöperatie Politie Justitie en Veiligheid (ISC). 9/49 Versie 1.0 d.d

10 1.7 Opbouw Voor het theoretisch kader is gebruik gemaakt van twee modellen: het drievoudig model van beheer van Looijen en van ITIL. Voor dit onderzoek zijn de twee genoemde modellen gebruikt omdat deze het meest gangbaar zijn in ICT-land. In hoofdstuk 2 wordt het drievoudig model van beheer van Looijen uitgewerkt. Dit model legt het zwaartepunt op het beheren van de organisatie die een applicatie beschikbaar stelt aan een gebruiker. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het beheer van het GMS getoetst aan het model van Looijen. In hoofdstuk 4 wordt een theoretisch model neergezet voor het beheersen van een systeem: ITIL. ITIL is in Nederland de meest toegepaste beheersmethodiek. Het beoogt een kwaliteitssysteem te zijn voor het beheren van de IT-infrastructuur. ITIL beschrijft processen, die bij een adequate implementatie de kwaliteit van de dienstverlening voor de afnemers zeker stelt. Daarna worden in hoofdstuk 5 de beheerprocessen van het GMS getoetst aan de ITIL-systematiek. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte de eindconclusie van dit onderzoek weergegeven. 10/49 Versie 1.0 d.d

11 2. Beheren volgens Looijen Maarten Looijen is emeritus hoogleraar informatiestrategie en beheer van informatiesystemen aan de TU in Delft. Hij heeft een rijke ervaring opgedaan in computercentra en in het ontwerpen en bouwen van systemen. Deze praktijkervaring is mede de basis geweest voor zijn theorieën over het beheer van informatiesystemen. In paragraaf 2.2 is het theoretisch model van professor Looijen weergegeven voor het beheer van informatiesystemen. 2.1 Begrippen Vanuit het beheer van ICT-systemen worden in de praktijk drie soorten beheer onderkend die ook gebruikt worden in het theoretisch model van professor Looijen: functioneel beheer (FB) applicatiebeheer (AB) technisch beheer (TB) Functioneel beheer Het functioneel beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van het informatiesysteem, deze staat in het kader van het gebruik centraal. Vanuit deze algemene taakstelling ondersteunt het functioneel beheer het gebruik van de functionaliteiten, het evalueert het gebruik en het reageert op onvolkomenheden en nieuwe wensen die tot wijzigingen kunnen leiden. De directe relatie met het gebruik dwingt af dat het functioneel beheer zich aan de gebruikerszijde bevindt. In de dagelijkse praktijk omvat functioneel beheer onder andere het volgende 9 : het begeleiden en opleiden van gebruikers met betrekking tot het gebruik van informatiesystemen het toekennen van autorisaties het inhoudelijk beheren van gegevensverzamelingen het bewaken van juist gebruik van het informatiesysteem onderhouden van functionele specificaties onderhouden van handmatige procedures Applicatiebeheer Het applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur en de gegevensbanken. Onder applicatieprogrammatuur wordt verstaan alle programmatuur anders dan operating systemen, databasemanagement- 9 Prof. dr. D.B.B. Rijsenbrij, Automatisering van de informatievoorziening, sectie III, hoofdstuk 8. 11/49 Versie 1.0 d.d

12 programmatuur en programmeermiddelen. Het is de programmatuur die mede met behulp van deze basis- en databasemanagementprogrammatuur en programmeermiddelen als toepassingsprogrammatuur (applicatieprogrammatuur geheten) van het informatiesysteem is ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de Telefoongids 10 die beschikbaar is op het internet. Samen met deze toepassingspakketten en programmatuur die specifiek is voor beveiliging valt deze programmatuur onder het applicatiebeheer. Zodra wijzigingen moeten worden aangebracht voor onderhoud is het applicatiebeheer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wijzigingen en het testen ervan. Dit geldt eveneens voor de gegevensbanken ten aanzien van gegevensmodellering en gegevensbankstructuren. Technisch beheer Het technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de operationalisering van het informatiesysteem, bestaande uit apparatuur, programmatuur en gegevensverzamelingen die vanuit het gebruik continu beschikbaar moeten zijn 11. Vanuit deze algemene taakstelling richt het technisch beheer zich op alle aspecten van operationalisering. Het bewaakt de overeengekomen niveaus, speelt in op afwijkingen en voert wijzigingen door als gevolg van gebruikerswensen en technologische ontwikkelingen. In dit alles is technisch beheer geen doel op zichzelf, hetgeen impliceert dat veranderingen in de exploitatie nooit los mogen worden gezien van het gebruik. De noodzaak voor verandering, en de consequenties ervan, moeten altijd in relatie met het gebruik worden gebracht. Tot het technisch beheer horen onder andere de volgende zaken 12 : aanbieden van verwerkingscapaciteit aanbieden van opslagcapaciteit onderhouden van de technische infrastructuur een helpdeskfunctie beschikbaar stellen en onderhouden van informatiesystemen voor de ondersteuning van groepswerk Looijen, Beheer van Informatiesystemen, 6 e herziene druk, pag Prof. dr. D.B.B. Rijsenbrij, Automatisering van de informatievoorziening, sectie III, hoofdstuk 8. 12/49 Versie 1.0 d.d

13 2.2 Drievoudig model van beheer Om de drie managementniveaus van beheer binnen elke beheereenheid en de samenhang daartussen weer te geven wordt het model van Mintzberg 13 toegepast. Enerzijds is dit een willekeurige keuze maar anderzijds blijkt het logo goed aan te sluiten op de indeling van beheertaken naar taakgebieden/taakvelden en de positionering ervan op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Mintzberg drukt met dit logo min of meer elke organisatie in hoofdvorm uit. Die hoofdvorm bestaat uit strategic apex (strategische top), middle line (midden kader), techno stucture (technostructuur), support staff (ondersteunende staf) en operating core (operationele kern) (zie figuur 2.1). Ze vormen de vijf basiselementen van elke organisatie. Het model laat toe er tekentechnisch mee te spelen. Dat wil zeggen dat elk basiselement zodanig te tekenen is dat bijvoorbeeld de omvang en de onderlinge verhoudingen tot uitdrukking komen. Daarbij spelen ook allerlei contingentiefactoren een rol. Hier gaat het er uitsluitend om de taakgebieden en taakvelden van het beheer organisatorisch te positioneren. Daarom is het logo strak getekend zonder bijaspecten, dit in tegenstelling tot situaties waarvoor het logo in eerste instantie is bedoeld. strategic apex technostructure middle line support staff operating core Figuur 2.1: Logo van Mintzberg In figuur 2.2 is het beheer van informatiesystemen als één organieke beheereenheid weergegeven, met een onderscheid in strategisch, tactisch en operationeel niveau. De verbijzondering van deze voorstelling, waarin ook de drie beheereenheden voor het functioneel beheer, het applicatiebeheer, en het technisch beheer vermeld zijn, wordt weergegeven in figuur 2.3. Er wordt op gewezen dat de taakgebieden op tactisch niveau, hoewel met identieke benamingen aangeduid, uiteraard per beheereenheid elk een eigen inhoud hebben, doordat de operationele niveaus ten opzichte van elkaar verschillend zijn. 13 Henry Mintzberg is een generalist op managementgebied. Hij publiceerde onder meer over managementgedrag, organisatiestructuren en verschillende vormen van strategieontwikkeling. Mintzberg werd in 1973 bekend door zijn onderzoek naar het dagelijks gedrag van managers. 13/49 Versie 1.0 d.d

14 Figuur 2.2: Organisatiestructuur van het beheer In dit model is het beheer van informatiesystemen naar drie dimensies onderscheiden: het functioneel beheer, het applicatiebeheer en het technisch beheer. Het functioneel beheer richt zich op de functionaliteiten, het applicatiebeheer op de toepassingsprogrammatuur en gegevensbankstructuren en het technisch beheer op de apparatuur, basisprogrammatuur en de bijbehorende gegevensverwerkingsprocessen 14. Naar analogie van een busbedrijf zou je kunnen stellen dat functioneel beheer zich bezig houdt met de functie het vervoer van mensen. Applicatiebeheer is de bus met chauffeur en de dienstregeling en het technisch beheer wordt uitgevoerd door de technische dienst die de bus onderhoudt. De samenhang tussen de drie dimensies wordt weergegeven in het drievoudig model van beheer. Elke vorm van beheer maakt onderscheid tussen beheertaken op managementniveau en operationeel niveau. 14 Looijen, Beheer van Informatiesystemen, 6 e herziene druk, pag /49 Versie 1.0 d.d

15 Figuur 2.3: Drievoudig model van beheer Om een indruk te krijgen wat dit voor de verschillende niveaus in de organisatie betekent, wordt in onderstaand voorbeeld het functioneel beheer kort uitgewerkt. Strategisch: op dit niveau houdt functioneel beheer zich bezig met de vraag van het waarom van de informatievoorziening. Visie en strategie worden vertaald in een informatiseringbeleid. Functioneel beheer kan zich zelfs inzetten voor het maken van de vertaalslag van informatiseringbeleid naar automatiseringsbeleid. Tactisch: op het tactische niveau beantwoordt functioneel beheer de vragen wat te informatiseren en hoe te informatiseren. Praktisch betekent dit het vertalen van business-needs in termen van informatievoorziening. Ook het coördineren van de acceptatiecriteria van de verschillende partijen, de organisatie en de IT-afdeling, ligt in de handen van functioneel beheer. Operationeel: dit is het niveau waar functioneel beheer zich bezighoudt met de bewaking van de kwaliteit van de informatievoorziening. Op dit niveau is ook het ondersteunen van de klant te vinden. Deze taak van functioneel beheer is de meest bekende. Uiteraard zijn we er nog niet als duidelijk is welke taken vervuld dienen te worden in het beheer. Taken moeten ook worden toegewezen aan medewerkers. Relaties tussen beheerdomeinen moeten worden aangegeven. Tevens moet samenwerking tussen de verschillende domeinen geregeld worden. 15/49 Versie 1.0 d.d

16 2.3 De relatie tussen de beheerdomeinen In een organisatie verandert in de loop der tijd nog wel eens wat: uitbesteding, decentralisatie of juist weer centralisatie, samenvoeging of splitsing. Om te voorkomen dat bij iedere wijziging van de organisatie de hele inrichting van beheer moet veranderen, biedt het grote voordelen om onderscheid te maken in de drie beheervormen. Veelal verandert niet de inrichting van zowel het technische beheer als applicatiebeheer en het functioneel beheer, maar hooguit één van de drie. 2.4 Gemeenschappelijk belang Het functioneel beheer opereert feitelijk als opdrachtgever. Applicatiebeheer en het technische beheer zijn opdrachtnemers. Maar alle beheerdomeinen (technische, applicatie, functioneel beheer) dienen uiteindelijk hetzelfde doel: een optimale ICT-ondersteuning van het bedrijfsproces gedurende de gehele levenscyclus van het bedrijfsproces. Hierbij is de wijze waarop invulling gegeven wordt aan het bedrijfsproces zelden statisch en is zelfs continu in beweging. De markt verandert, de keten waarin de organisatie beweegt verandert, de wet- en regelgeving verandert, er is sprake van groei. Er blijven steeds nieuwe wensen komen over de dienstverlening of de producten die de organisatie levert. Ook de ICT is steeds in beweging: nieuwe technologieën dienen zich aan. Een optimale ondersteuning van het bedrijfsproces zal er dus steeds anders uitzien. Het is van belang om ook van strategisch tot uitvoerend niveau aandacht te besteden aan samenwerking, relaties en veranderingen in de beheersprocessen om die optimale ondersteuning vorm te kunnen geven. 2.5 Samenhang De verschillen tussen de beheervormen worden weliswaar in het model van Looijen benadrukt, maar beheer werkt alleen goed in samenhang. De effectiviteit van het totale beheer is optimaal als de beheerdomeinen samenwerken waar dat nodig is en zelfstandig opereren waar dat kan (Meijer en Meijers 15 ). Het verband tussen de beheerdomeinen wordt enerzijds gevormd, doordat technologische componenten onderling gekoppeld zijn (zoals een applicatie die draait op een netwerk) en anderzijds door een aantal beheersprocessen. Alle vormen van beheer hebben tot doel een bepaald bedrijfsproces zo optimaal mogelijk met ICT te ondersteunen, zij opereren dus in elkaars omgeving. Daarmee is gelijk ook gezegd dat, zowel binnen een beheersdomein als tussen de beheersdomeinen: 15 Meijer M., Meijers (2002), Effectief IT Beheer: samenwerken waar nodig, zelfstandig opereren waar mogelijk, IT beheer jaarboek /49 Versie 1.0 d.d

17 beheersprocessen op elkaar moeten aansluiten, en integraal worden gemanaged mensen uit de verschillende domeinen moeten samenwerken Activiteiten die in alle drie domeinen spelen en waarbij goede samenwerking vereist is, zijn bijvoorbeeld: Het dagelijks draaiend houden (dagelijks beheer, exploitatie, gebruik) van informatiesystemen Servicecall-afhandeling; (het verhelpen van verstoringen, die voor een groot deel worden aangemeld vanuit het functioneel beheer, vereist bijvoorbeeld regelmatig samenwerking tussen applicatiebeheerders en technische beheerders) Het doen van aanpassingen (van wensen verzamelen, consequenties in kaart brengen en specificaties opstellen tot en met invoer van geteste applicaties en hardware) Strategievorming / strategic business ICT alignment 2.6 Een analyse van het model van Looijen De vraag die nu gesteld kan worden is (indien wij het beheer inrichten volgens het model van Looijen) of wij het beheer van een ICT-systeem goed geregeld hebben? Het antwoord hierop is neen. Het model van Looijen maakt onderscheid in drie dimensies: functioneel, technisch en applicatiebeheer. Daarnaast wordt voor elke dimensie conform het logo van Mintzberg een onderscheid gemaakt tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het zwaartepunt ligt met name op de inrichting van de organisatie die belast is het met het beheer en is intern gericht. Een belangrijke tekortkoming in het model van Looijen is het ontbreken van een extra dimensie: de klant van het systeem. In het model wordt de relatie van de beheerorganisatie met de klant van het systeem niet in kaart gebracht. De klant is gebaat bij een goedwerkend systeem. Hij verwacht een goede dienstverlening van de leverancier. De processen van de leverancier moeten vooral afgestemd zijn op de eisen c.q. wensen van de klant. Het systeem moet dus ook extern gericht zijn. Hoe kan deze tekortkoming nu ondervangen worden? 2.7 De 4 e dimensie Het drievoudige model van beheer van Looijen stamt uit De werkzaamheden van de ICT-branche waren op dat moment met name intern gericht. Je kunt stellen dat de ontwikkelingsfase volgens het INK-model 16 van de ICT midden negentiger jaren in fase 16 INK-management model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). 17/49 Versie 1.0 d.d

18 1 2 zat. Het toevoegen van een 4 e dimensie, de klant, aan het model van Looijen zal de in 2.6 beschreven tekortkoming opheffen. In figuur 2.4 is de 4 e dimensie toegevoegd aan het model van Looijen. Het oorspronkelijke model is weergeven in de matrix. Figuur 2.4: de 4 e dimensie De matrix in figuur 2.4 is de beherende organisatie van een systeem. Dit is omgeven door de klant. De klant is conform de definitie van het onderzoek de repressieve afdelingen. Input voor de beherende organisatie zijn de eisen en wensen van de klanten, vervat in dienstverleningsovereenkomsten die de gebruikers afsluiten met de beherende organisatie. Deze dienstverleningsovereenkomsten wordt in het vakjargon van de ICT veelal SLA s 17 genoemd. In de SLA komen kwaliteitsattributen als beschikbaarheid, betrouwbaarheid, responsetijd en continuïteit aan de orde. Ook de relatie tussen de gebruikers en leverancier staat helder weergegeven. Over de prestaties die zijn vastgelegd in de SLA s wordt periodiek gerapporteerd. De SLA kan opgesteld worden als een prestatiecontract. Hoe beter de prestatie van de leverancier, hoe hoger de vergoeding voor de dienstverlening die geleverd wordt. Door het definiëren van een nieuwe entiteit in het model, de klant, wordt geborgd dat de klant een duidelijke rol krijgt in het beheerspectrum en dat het systeem gezien wordt als een ondersteuning voor het uitvoeren van het primaire proces van de klant. Het systeem is géén doel op zich, maar een instrument. Het model van de 4 e dimensie wordt in hoofdstuk 3 gebruikt om het beheer van het GMS te toetsen. 17 Service Level Agreement. 18/49 Versie 1.0 d.d

19 3. Het beheer van het GMS getoetst aan het model van Looijen In dit hoofdstuk wordt het beheer van het GMS getoetst aan het model van Looijen. 3.1 Beheer van het GMS op strategisch niveau Het beheer van het GMS op strategisch niveau verschilt voor de drie dimensies (functioneel, applicatie en technisch beheer). Functioneel beheer Keuzes betreffende de inrichting van het functioneel beheer worden gemaakt door het ministerie van BZK. Er is gekozen voor een gedeconcentreerd en gedecentraliseerd concept. (De)centraliseren heeft te maken met het verdelen van de verantwoordelijkheden en de daarbij behorende beslissingsbevoegdheden. Dit moet niet worden verward met (de)concentreren, hetgeen betrekking heeft op de locatie van de automatiseringsmiddelen 18. Het functioneel beheer vindt plaats bij iedere regionale brandweer afzonderlijk. De gevolgen hiervan zijn dat tactische keuzes hieromtrent op individuele basis worden gemaakt en deze verschillen dus van regionale brandweer tot regionale brandweer. Hierdoor is er een grote diversiteit ontstaan tussen de verschillende functionele beheerorganisaties. Er vindt weinig onderlinge afstemming plaats en er zijn dus ook weinig synergievoordelen. Tevens wordt bij keuzes hieromtrent door iedere regio weer het wiel opnieuw uitgevonden. Applicatiebeheer Het applicatiebeheer vindt centraal plaats bij de beheerder van het systeem ISC. ISC heeft één centrale opdrachtgever: het Ministerie van BZK. Jaarlijks worden er onderhandelingen gevoerd tussen ISC en het ministerie. ISC beheert een lijst met wensen en eisen ten aanzien van de functionaliteit van het GMS. Deze onderhandelingen leiden tot een jaarwerkplan waarin wordt vastgesteld welke wensen en eisen worden geïmplementeerd. Vreemd in deze situatie is dat ISC, de uitvoerende beheerpartij, onderhandelingen gaat voeren met het ministerie van BZK en dat de gebruikers van de systemen (politie, brandweer en RAV) hierbij geen partij zijn. Uit de interviews met de drie regionale brandweren blijkt dat men van mening is dat de 18 Tan D.S., De informatiemanagement-matrix, pag /49 Versie 1.0 d.d

20 wensen c.q. eisen van de brandweer onvoldoende prioriteit krijgen. Technisch beheer Voor keuzes betreffende het technisch beheer geldt in principe hetzelfde als voor het functioneel beheer. Iedere regio kan hier autonoom in besluiten hoe zij hier invulling aan geeft. De centrale invloed van het ministerie van BZK is hier nog geringer dan bij het functioneel beheer. Wel zal men aan bepaalde eisen moeten voldoen die worden gesteld door ISC met betrekking tot het gebruik van hardware platforms en operating systemen. Er is echter nog een verschil: men kan er voor kiezen het technisch beheer onder te brengen bij ISC. ISC sluit daarvoor met de regionale brandweren die dit wensen een contract af. Keuzes die gemaakt worden met betrekking tot redundantie in systemen die noodzakelijk zijn om een bepaalde beschikbaarheid te realiseren kunnen dus verschillen per regio! Dit betekent concreet dat bij een identieke verstoring in de infrastructuur het kan voorkomen dat de ene regio hier wel voorzieningen voor heeft getroffen en de andere niet. Bij de ene regio blijft het GMS in de lucht en bij de andere leidt dit tot uitval. Je kunt dus stellen dat het ontbreekt aan een centrale visie voor het technisch beheer. Deelconclusies Door de strategische keuze voor decentralisatie en van functioneel en technisch beheer op strategisch niveau worden er weinig tot geen synergievoordelen bereikt. Regionale brandweren kunnen onvoldoende invloed uitoefenen op centrale besluitvorming bij het ministerie van BZK over benodigde applicatiewijzingen in het systeem. 3.2 Beheer van het GMS op tactisch niveau Functioneel beheer Het functioneel beheer houdt in het vertalen van de business-needs in termen van informatievoorziening. De business-needs zouden mede bepaald moeten worden door de klanten van het systeem. Deze gebruiken immers het systeem voor ondersteuning van hun primaire proces: brandbestrijding en hulpverlening. Iedere regionale brandweer is autonoom bij het inrichten van deze processen. Uit de interviews is gebleken dat de regio s hier divers mee omgaan. In Zuid-Limburg zijn de repressieve afdelingen onvoldoende betrokken bij het definiëren van de businessneeds. De regionale brandweren hebben wel een gezamenlijke functionele werkgroep. Samenwerking op dit gebied is echter vrijblijvend en laat te wensen over. 20/49 Versie 1.0 d.d

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Versie 3 DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving Jan van Bon DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving & Jan van Bon Colofon

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties

Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties De ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties na verzelfstandiging worden bepaald

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

1.18 Integrated Service Management (ISM)

1.18 Integrated Service Management (ISM) .8 Integrated Service Management (ISM) 49 In 992 ontwikkelde het toenmalige PTT Telecom met het IPWmodel één van de eerste succesvolle toepassingen van ITIL in Nederland. In een steeds complexer wordende

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie