Arbeidsongevallen met dodelijke afloop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongevallen met dodelijke afloop"

Transcriptie

1 Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbeidsongevallen met dodelijke afloop Cijfers over de jaren SEPTEMBER 2001 dr. P.J.M. Martens

2 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1 2 MELDINGSPLICHTIGE EN ANDERE ARBEIDS- 2 ONGEVALLEN 3 BEHANDELING VAN GEMELDE ONGEVALLEN 3 4 ALGEMEEN OVERZICHT Interpretatie 5 5 DE SITUATIE IN DE BUURLANDEN BELGIË EN 6 DUITSLAND 6 CIJFERS DODELIJKE ONGEVALLEN OVER DE JAREN T/M Totaaloverzicht per jaar Bedrijfskenmerken Dodelijke slachtoffers naar sector Dodelijke ongevallen naar grootteklasse Kenmerken slachtoffer Dodelijke slachtoffers naar leeftijd Dodelijke slachtoffers naar arbeidsverband Vrouwelijke slachtoffers 9 7 ACHTERGRONDGEGEVENS Dodelijke slachtoffers, oorzaak letsel Dodelijke slachtoffers vallen als oorzaak letsel Dodelijke ongevallen; plaats ongeval (werkomgeving) Dodelijke ongevallen; basisoorzaken van het ongeval 11

3 8 ACHTERGRONDGEGEVENS BOUWNIJVERHEID 12 AFZONDERLIJK 8.1 Dodelijke slachtoffers oorzaak letsel (bouw) Dodelijke ongevallen basisoorzaak ongeval (bouw) 12 BIJLAGE: Slachtoffers naar sector; gedetailleerde verdeling

4

5 1 INLEIDING In deze rapportage wordt verslag gedaan van onderzoeken verricht door de Arbeidsinspectie (AI) naar arbeidsongevallen met dodelijke slachtoffers in de jaren 1997 tot en met De gepresenteerde cijfers hebben steeds betrekking op de situatie na afsluiting van de onderzoeken in het betreffende jaar. Aanleiding tot deze rapportage is een mededeling aan de Tweede Kamer gedaan door de Staatssecretaris van SZW, tijdens de begrotingsbehandeling 2001, om medio 2001 te rapporteren over de resultaten van de analyse van dodelijke arbeidsongevallen in 1997, 1998, 1999 en, indien mogelijk, in De bron voor deze onderzoeken zijn de meldingen van ernstige arbeidsongevallen door werkgevers bij de Arbeidsinspectie. 1

6 2 MELDINGSPLICHTIGE EN ANDERE ARBEIDSONGEVALLEN Werkgevers zijn verplicht op grond van artikel 9 van de Arbowet 1998 bepaalde arbeidsongevallen te melden. Volgens genoemde wet is een arbeidsongeval een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad (Arbowet, artikel 1, lid 3 onder i). Volgens dezelfde wet zijn meldingsplichtig die arbeidsongevallen die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood ten gevolge hebben. Onder ernstig geestelijk of lichamelijk letsel wordt verstaan: schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn (Arbowet, artikel 9, lid 1). In de Memorie van toelichting op artikel 9 van de Arbowet wordt een uitzondering gemaakt voor ongevallen die plaatsvinden tijdens het woon-werkverkeer en die daarom niet behoren tot het toezichtgebied van de Arbeidinspectie. Dat laatste geldt wel voor verkeersongevallen op de openbare weg waarbij een of meer werknemers tijdens de uitoefening van hun beroep zijn betrokken bijvoorbeeld chauffeurs en vertegenwoordigers). In de praktijk echter worden deze ongevallen op basis van de Wegenverkeerswet door de politie onderzocht. In de hier gepresenteerde cijfers zijn deze verkeersslachtoffers dan ook niet begrepen. 2

7 3 BEHANDELING VAN GEMELDE ONGEVALLEN Naar alle bij de Arbeidsinspectie gemelde meldingsplichtige arbeidsongevallen wordt een onderzoek ingesteld. Bij dat onderzoek worden gegevens verzameld die gerubriceerd kunnen worden in een viertal categorieën: kenmerken van het bedrijf waar het ongeval plaatsvond en -eventueel- van het bedrijf waar het slachtoffer in loondienst was (o.a. bedrijfsgrootte, aard van het bedrijf); persoonsgegevens van het slachtoffer (leeftijd, geslacht, aard dienstverband e.d.); de toedracht van het ongeval (oorzaak, plaats van het ongeval e.d.) en het effect van het ongeval (zoals aard en ernst van het letsel). Tijdens het onderzoek hoort de inspecteur eventuele getuigen, de werkgever, en als dat naar zijn oordeel nodig is andere betrokkenen. Ook wordt bij ieder ongeval nagegaan of er sprake is van overtredingen van de Arbowet. Als dat het geval is maakt de inspecteur een boeterapport op of -in uitzonderingsgevallen- een proces-verbaal. Soms blijkt bij de intake dat het niet gaat om een meldingsplichtig ongeval. In zo n situatie wordt de melding wel geregistreerd, maar niet als meldingsplichtig arbeidsongeval; er vindt dan ook in de regel geen bedrijfsbezoek plaats. Soms wordt dit pas tijdens de bezoeken duidelijk. Ook dan wordt het betreffende ongeval niet geregistreerd als meldingsplichtig arbeidsongeval. Na afloop van het bedrijfsbezoek worden de betrokken partijen, de verantwoordelijke werkgever, getroffene(n) en eventuele werknemersvertegenwoordigers schriftelijk in kennis gesteld van de onderzoeksafhandeling. Het ongevalsrapport en eventueel het ongevallenboeterapport worden daarbij standaard aan partijen toegezonden. 3

8 4 ALGEMEEN OVERZICHT Per jaar worden ongeveer drieduizend ongevallen bij de Arbeidsinspectie gemeld. Die voldoen niet allemaal aan de criteria voor de meldingsplicht. Alle meldingsplichtige ongevallen worden voor onderzoek in behandeling genomen. Dat zijn er per jaar zo n Ieder jaar zijn er bij deze arbeidsongevallen ongeveer honderd dodelijke slachtoffers te betreuren. Het gaat daarbij om werkelijke arbeidsongevallen met een dodelijk slachtoffer. Mensen die tijdens het werk (voor zover bekend) een natuurlijke dood zijn gestorven en gevallen van zelfdoding blijven buiten beschouwing. Om een beeld te geven van de verhoudingen tussen deze aantallen volgt hieronder een overzicht van de gemiddelde cijfers over de verslagjaren 1997 tot en met 2000 met betrekking tot de door de Arbeidsinspectie in deze jaren afgehandelde ongevalsonderzoeken, het aantal dodelijke slachtoffers, naar sector, gerelateerd aan de procentuele verdeling van het aantal banen in deze sectoren. Het is voor ongevallen beter deze te relateren aan het aantal werknemers in een bedrijfssector, dan aan het aantal bedrijven, omdat het aantal werknemers per bedrijf nogal sterk kan variëren en het risico op een ongeval is bepaald op het niveau van de individuele werknemer. Tabel Algemeen overzicht naar sectoren; 1997 t/m 2000 Sector % verdeling banen *) ernstige ongevallen (aantallen gemiddeld) ernstige ongevallen gemiddeld % risicofactor zie opm. aantal dodelijke slachtoffers gemiddeld per jaar Landbouw ,5 10 Industrie Bouwnijverheid ,4 25 Handel en horeca ,6 13 Vervoer ,6 8 Dienstverlening; ,3 19 overig Onbekend Totaal Opmerking: risicofactor; in deze kolom staat de verhouding tussen de procentuele verdeling van het aantal ernstige ongevallen en de procentuele verdeling van het aantal banen in een sector. Hoe hoger dit cijfer, hoe hoger het ongevalsrisico. *) bron CBS: Enquête werkgelegenheid en lonen, (Baan is werkkring; een werknemer kan meerder banen hebben). 4

9 4.1 Interpretatie De procentuele verdeling van de banen over de sectoren is bedoeld om als achtergrondinformatie enige schaal te geven aan de aantallen ernstige en dodelijke ongevallen. Het aantal ongevallen kan aldus worden vergeleken met de relatieve grootte van een sector. In deze en volgende tabellen is voor de dodelijke slachtoffers steeds een gemiddelde over de vier rapportagejaren gepresenteerd. Dat maakt een sneller overzicht van het gepresenteerde materiaal mogelijk. De categorie onbekend is vooral voor het jaar 1997 vrij groot, omdat op dat moment nog geen geautomatiseerd landelijke registratiesysteem bestond. Met de invoering van een nieuw geautomatiseerd systeem bij de Arbeidsinspectie in 1998, is de registratie eenduidiger. Daarnaast geldt dat ook na onderzoek de doodsoorzaak zich niet altijd laat vaststellen. Van de sector bouwnijverheid is bekend dat de ongevalsrisico s er hoger zijn dan in veel andere sectoren. Dat blijkt ook hier. In de bouw zit 7% van het aantal banen, terwijl in deze sector 24% van het aantal onderzochte ernstige ongevallen voorkomt. In de sector landbouw gebeurt 3% van de ernstige arbeidsongevallen; de sector heeft 2% van het totale aantal banen in Nederland. Bij die ernstige ongevallen in deze sector vallen relatief meer dodelijke slachtoffers dan in andere sectoren. Absoluut gezien evenwel, zijn de aantallen zo klein dat grote voorzichtigheid in de interpretatie hier geboden is. 5

10 5 DE SITUATIE IN DE BUURLANDEN BELGIË EN DUITSLAND Om het aantal arbeidsongevallen met dodelijke slachtoffers ook internationaal in perspectief te plaatsen, volgen hier in het kort enkele gegevens over arbeidsongevallen met dodelijke slachtoffers bij onze buurlanden. Een vergelijking is alleen mogelijk op hoofdlijnen omdat er in de definiëring forse verschillen kunnen zitten. Voor België zijn de gegevens tot en met 1999 beschikbaar 1, de Duitse rapportage vond plaats in juli 1999, maar het cijfermateriaal heeft betrekking op het jaar De Duitse en Belgische gegevens zijn gebaseerd op een verzekeringsstelsel. Dit geeft in theorie een hogere betrouwbaarheid dan het Nederlandse meldingssysteem. Zoals gezegd zijn in de Nederlandse cijfers de verkeersslachtoffers niet opgenomen, in de Belgische gegevens gebeurt dat wel. In België vonden in ongevallen met dodelijke afloop plaats. Daaronder bevonden zich 94 verkeersongevallen. De Duitse rapportage maakt melding van 1004 arbeidsongevallen met dodelijke afloop in het jaar Als de verkeersslachtoffers uit dat aantal worden verwijderd, resteren 652 slachtoffers. Dat aantal moet worden gerelateerd aan een arbeidsvolume van zogeheten Vollarbeiter. In Nederland is daarmee vergelijkbaar het arbeidsvolume in arbeidsjaren, hetgeen in beliep. Zoals blijkt is, vanwege de verschillen in definities, informatievoorziening en werkgelegenheid, slechts een globale vergelijking van de cijfers mogelijk. Daaruit komt naar voren dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is met die in Duitsland en België. 1 2 Bron: Statistisch verslag over de ongevallen van 1999; uitgegeven door de Sectie Centrale Gegevensbank en Preventie van het Fonds voor Arbeidsongevallen te Brussel. Bron: BGZ-Report 2/99 Arbeitsunfallstatistik, door de Berufsgenossenschaftliche Zentrale für Sicherheit und Gesundheit en uitgegeven door het Hauptverband der gewerblichen Berufsgenosschenschaften (HVBG) te Sankt-Augustin in Duitsland. 6

11 6 CIJFERS DODELIJKE ONGEVALLEN OVER DE JAREN 1997 TOT EN MET Totaaloverzicht per jaar Aantal dodelijke ongevallen en aantal slachtoffers jaar ongevallen slachtoffers Omdat het soms voorkomt dat bij een ongeval meerdere slachtoffers vallen, is het aantal ongevallen niet altijd gelijk aan het aantal slachtoffers. De verschillen zijn gering zoals blijkt. In de rapportage is steeds aangegeven of het gaat om slachtoffers, dan wel om ongevallen op zich. 6.2 Bedrijfskenmerken Dodelijke slachtoffers naar sector Sector % verdeling banen *) gemiddeld 1997/2000 risicofactor Landbouw Industrie , Bouwnijverheid , Handel en horeca , Vervoer 5 8 1, Dienstverlening; overig , Onbekend Totaal *) Verdeling banen bron: CBS Risicofactor: kolom 2 gedeeld door kolom 1; naarmate de factor hoger is, is de kans op een (dodelijk) ongeval groter. Het aantal werknemers actief in een sector is een goede maatstaf ter vergelijking van de verdeling van de slachtoffers over de bedrijfssectoren. Ten opzichte van het totale aantal werknemers in een sector is het aantal dodelijke slachtoffers gering. In totaal zijn in Nederland circa 6,5 miljoen personen werkzaam. Uit de tabel blijkt dat de bouwnijverheid absoluut gezien de meeste dodelijke slachtoffers kent. In deze sector werkt 7% van het aantal werknemers, maar er komt gemiddeld 25% 7

12 van het aantal dodelijke slachtoffers voor. Daarnaast is in de sector landbouw de kans op een dodelijk ongeval relatief hoog Dodelijke ongevallen naar grootteklasse Grootteklasse % gemiddeld risicofactor (werknemers) banen *) 1997/ , , , , , Meer dan , Onbekend Totaal *) Percentage verdeling banen, bron: CBS Als de dodelijke ongevallen worden uitgezet naar bedrijfsggrootte, blijkt dat de meeste ongevallen, zowel absoluut als relatief gezien, voorkomen bij bedrijven in de kleinere grootteklassen. Voor het jaar 2000 bijvoorbeeld, geldt dat in de bedrijven met 500 en meer werknemers 35% van de werknemers werkt, en dat er 9% van het aantal slachtoffers is gevallen. Bij de bedrijven met 1-10 werknemers werkt (ongeveer) 19% van de werknemers, het percentage slachtoffers in deze categorie is gemiddeld genomen 28. Het risico op een dodelijk ongeval is bij bedrijven tot 100 werknemers duidelijk groter dan bij bedrijven waar 100 of meer mensen werken. 6.3 Kenmerken slachtoffers Dodelijke slachtoffers naar leeftijd Leeftijdscategorie % werknemers gemiddeld risico *) 1997/2000 factor Jonger dan , , , en ouder , Onbekend Totaal *) Percentage werknemers, bron: CBS. 8

13 Over het geheel genomen geldt hier dat het aantal slachtoffers naar leeftijd grosso modo in overeenstemming is met de leeftijdsopbouw bij de werknemers. Wel zijn er in de groep mensen van 45 jaar en ouder relatief wat meer slachtoffers gevallen. In absolute zin zijn de aantallen echter te klein om hier veel conclusies aan te verbinden. Toch lijkt de groep mensen ouder dan 45, op basis van de cijfers voor deze vier jaren, wat meer kwetsbaar dan de overige leeftijdscategorieën. De weergegeven risicofactor laat dat ook zien Dodelijke slachtoffers naar arbeidsverband Arbeidsverband gemiddeld /2000 Werknemer 55 (66) Bezoeker Stagiaire Meewerkend gezinslid Uitzendkracht Overig 27 (15,6) Onbekend Totaal Opmerking: De categorie overig is voor 1997 te groot: in dat jaar zijn niet alle gegevens voldoende geregistreerd 3. In de gemiddelde cijfers werkt dit gegeven uiteraard door. Daarom zijn de cijfers voor de categoriën werknemer en overig in de tabel tussen haakjes weergegeven zonder het cijfer van 1997 daarin te betrekken. In de loop van de jaren lijkt de verhouding tussen het aantal werknemers en het aantal uitzendkrachten onder de slachtoffers wat af te nemen (van 10 naar 5 uitzendkrachten). Het aantal uitzendkrachten onder de slachtoffers blijft evenwel aan de hoge kant. In Nederland zijn er circa 6,5 miljoen banen waarvan circa uitzendkrachten (bron CBS; cijfers werkgelegenheid 1999) Vrouwelijke slachtoffers Opvallend is dat het aantal vrouwen onder de dodelijke slachtoffers relatief klein is. (sector tussen haakjes) (zakelijke dienstverlening) (industrie; bouw; groothandel gezondheidszorg) (groothandel; detailhandel; gezondheidszorg) (waterwinning; bouw; vervoer; verhuur onroerend goed) 3 Dit heeft te maken met de introductie in 1998 van een nieuw automatiseringssysteem, GISAI (Geintegreerd Systeem Arbeidsinspectie), bij de Arbeidsinspectie. 9

14 7 ACHTERGRONDGEGEVENS Tijdens de ongevalsonderzoeken wordt door de inspecteurs een aantal achtergrondgegevens genoteerd die te maken hebben met de oorzaak van het letsel, de plaats van het ongeval en -onderscheiden van de oorzaak van het letsel- de (basis) oorzaak van het ongeval zelf. In de onderstaande tabellen wordt een overzicht van deze gegevens gepresenteerd. Niet alle mogelijkheden zijn daarbij altijd ingevuld, om de eenvoudige reden dat ze niet altijd of niet eenduidig voorkomen. De bedoelde mogelijkheden zijn toch in de tabellen opgenomen om een indruk te geven van de verschillende aspecten die bij een ongevalsonderzoek aan de orde komen. 7.1 Dodelijke slachtoffers; oorzaak letsel Oorzaak letsel gemiddeld Getroffen worden door; stoten tegen; botsen tegen een voorwerp *) Bekneld raken Contact met puntig scherp voorwerp Contact met extreme temperaturen Contact met elektrische spanning Contact met gevaarlijke stoffen Bijten, steken, schoppen slaan, door dier/mens Verstikking (verdrinken, bedolven worden) Acute overbelasting lichaam of delen <1 1 daarvan Andere handelingen Onbekend/niet duidelijk TOTAAL *) Hieronder begrepen vallen, zie volgende paragraaf Dodelijke slachtoffers; vallen als oorzaak letsel Het is bekend dat valgevaar een belangrijk arborisico vormt, niet alleen in de bouwsector maar ook daarbuiten. In voorgaande tabel is dit risico opgenomen in de eerste categorie, getroffen worden door, stoten of botsen tegen een voorwerp en daarmee niet meer afzonderlijk zichtbaar. Hieronder is per jaar afzonderlijk weergegeven voor hoeveel van deze slachtoffers vallen als oorzaak van het letsel kon worden vastgesteld. 10

15 Jaar Totaal vallen Hiervan in bouwnijverheid Gemiddeld Ongeveer eenderde van het totale aantal slachtoffers overlijdt aan de gevolgen van een val. Van deze 30 arbeidsongevallen met dodelijke afloop gebeurden er 12 in de sector bouwnijverheid. 7.2 Dodelijke ongevallen, plaats ongeval (werkomgeving) gemiddeld Binnen (niet openbaar toegankelijke ruimte) Binnen (openbaar toegankelijke ruimte) Buiten (op begane grond) Buiten (boven begane grond) Onder, in, of op water Niet in de delen of onbekend TOTAAL Dodelijke ongevallen; basisoorzaken van het ongeval Tijdens het onderzoek wordt geïnventariseerd wat de basisoorzaak of basisoorzaken van het ongeval waren. Uiteraard kunnen per ongeval meerdere oorzaken een rol spelen. De meest voorkomende oorzaken zijn in onderstaande tabel weergegeven. gemiddeld Gebrek aan kennis Gebrek aan vaardigheid Onvoldoende leiding/toezicht Ongeschikt ontwerp/werkplan Onvoldoende onderhoud Onjuist gereedschap/apparatuur Onjuiste werkmethoden/verkeerd gebruik gereedschap

16 8 ACHTERGRONDGEGEVENSBOUWNIJVERHEID AFZONDERLIJK Omdat er relatief veel ongevallen met dodelijke slachtoffers in de sector bouwnijverheid voorkomen, zijn voor deze sector hieronder de aantallen gespecificeerd naar de oorzaak van het letsel en naar de basisoorzaken van het ongeval. Ook hier geldt (zoals in het voorgaande reeds gesteld) dat in de tabel alle hoofditems zijn opgenomen die in het ongevalsonderzoek aan de orde kunnen komen. Niet alles is dus ingevuld, gezien de beperkte aantallen. 8.1 Dodelijke slachtoffers; oorzaak letsel (bouw) Oorzaak letsel gemiddeld Getroffen worden door; stoten tegen; botsen tegen een voorwerp (waarvan door vallen)* (12) (13) (10) (13) (10) Bekneld raken Contact met puntig scherp voorwerp Contact met extreme temperaturen Contact met elektrische spanning Contact met gevaarlijke stoffen Bijten, steken, schoppen slaan, door dier/mens Verstikking (verdrinken, bedolven worden) Acute overbelasting lichaam of delen daarvan Andere handelingen Onbekend/niet duidelijk TOTAAL *) In de ongevalsanalyse is vallen als oorzaak letsel in de eerste categorie begrepen. Omdat er sprake is van een belangrijk ongevalsrisico zijn de cijfers hier afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Zie ook paragraaf Dodelijke ongevallen basisoorzaken van het ongeval (bouw) gemiddeld Gebrek aan kennis Gebrek aan vaardigheid Onvoldoende leiding/toezicht Onjuistewerkmethoden/verkeerd gebruik gereedschap

17 Najaarsrapportage Cao-afspraken 2001 BIJLAGE Slachtoffers naar sector; gedetailleerde verdeling Sector Landbouw Olie aardgaswinning 2 14 Winning zand, grind klei 2 15 Voedingsmiddelen en dranken ind Verwerking tabak 2 20 Houtindustrie Papier en kartonindustrie Vervaardiging chemische producten Rubber en kunststof Glas, aardewerk etc Basismetaalindustrie Metaalproductenindustrie Machines en apparaten Medische apparatuur 1 34 Auto industrie Transportmiddelenindustrie Meubelindustrie enz Voorbereiding recycling Nutsbedrijven 1 41 Winning en distributie van water 1 45 Bouwnijverheid Handel en reparatie auto s etc Groothandel en handelsbemiddeling Detailhandel Horeca 1 60 Vervoer over land Vervoer te water Dienstverlening t.b.v. vervoer Post en telecommunicatie Financiële instellingen Verzekeringswezen 1 70 Verhuur en handel in onroer. Goed 2 71 Verhuur transportmiddelen Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur Onderwijs 1 85 Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Cultuur, sport, recreatie Overige dienstverlening 2 1 Onbekend TOTAAL

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen Kantoor Den Haag Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Meldingsplichtige en dodelijke arbeids Cijfers over het jaar 2002 NOVEMBER 2003 H. Leertouwer H. F.H. Lommers INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1

Nadere informatie

Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen

Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen Kantoor Den Haag Groep Monitoring en Beleidsinformatie Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen Op Basis van in 2006 Afgesloten Ongevalsonderzoeken december 2007 M.J. Schouten A. Faas 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Meldingsplichtige en dodelijke arbeids Cijfers over het jaar 2001 DECEMBER 2002 H. Leertouwer P.J.M. Martens H.F.H. Lommers INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen

Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen Kantoor Den Haag Team Monitoring en Beleidsinformatie Achtergronden Dodelijke en Ernstige Arbeidsongevallen Op Basis van in 2007 Afgesloten Ongevalsonderzoeken December 2008 M.J. Schouten A. Faas Drs.

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector

Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector Arbeidsongevallen en blootstelling in de metaalsector P. Giesbertz J. Kuiper A. Bloemhoff K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam November 2007 Bij

Nadere informatie

Factsheet ongevallen havensector

Factsheet ongevallen havensector Factsheet ongevallen havensector Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Arbeidsinspectie (AI) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen zoals geregistreerd in GISAI in de periode

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland?

Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland? Arbeidsongevallen in het verkeer Kunnen werkgevers bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland? Drs. Anita Venema, TNO, e-mail anita.venema@tno.nl Drs. Maartje Bakhuys-Roozeboom Samenvatting Veel

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 11/12/2007 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen in 2006 1 Inleiding De arbeidsongevallenaangifte vormt de basis voor de verzameling van de gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA. dr. P. J. M. Martens

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA. dr. P. J. M. Martens Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA Februari 2001 drs. Ö. Erdem dr. P. J. M. Martens INHOUDSOPGAVE BLZ. SAMENVATTING 1 INLEIDING 1 2 DOEL VAN HET ONDERZOEK

Nadere informatie

Arbeidsongevallenrapport 2014. datum December 2014 status Definitief

Arbeidsongevallenrapport 2014. datum December 2014 status Definitief Arbeidsongevallenrapport 2014 datum December 2014 status Definitief Colofon Projectnaam Arbeidsongevallenrapport 2014 Projectleider M.C. (Marlou) Smit MSc, Senior Onderzoeker Bijlagen 4 Auteurs M.C. (Marlou)

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Januari 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2010 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

WERKEN BIJ INTERNATIONALE

WERKEN BIJ INTERNATIONALE AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKEN BIJ INTERNATIONALE BEDRIJVEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Statistieken inzake arbeidsongevallen bij jonge werknemers in 2005. Colloquium «Start veilig!»

Statistieken inzake arbeidsongevallen bij jonge werknemers in 2005. Colloquium «Start veilig!» FONDS VOOR ARBEIDONGEVALLEN Statistieken inzake arbeidsongevallen bij jonge werknemers in 2005 Colloquium «Start veilig!» 23 oktober 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie

Nadere informatie

3. Werknemers die niet deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever

3. Werknemers die niet deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever 3. Werknemers die niet deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever 3.1 Inleiding Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werknemer niet deelneemt aan de pensioenregeling van zijn werkgever.

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 98 27 091 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen) GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 16 november 2000

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Sectorprofielen Arbeidsongevallen

Sectorprofielen Arbeidsongevallen TNO-rapport Sectorprofielen Arbeidsongevallen Bijlage bij de Monitor Arbeidsongevallen 2005 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek Stichting Consument en Veiligheid Sectorprofielen

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2011 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1)

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1) Tijdelijke en langdurige banen, 2000 A.W.F. Corpeleijn 1) Veel bedrijven werken met een combinatie van vaste en losse krachten. Werknemers met tijdelijke contracten worden onder meer ingezet voor speciale

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-064 15 november 2012 9.30 uur Openstaande vacatures vrijwel stabiel Duizend minder openstaande vacatures Alleen in de zorg minder vacatures Laagste vacaturegraad

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt.

De Inspectie SZW controleert de naleving van deze regelgeving en kan boetes opleggen indien een werkgever er zich niet aan houdt. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oegstgeest. Nr. 176922 15 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Regeling melding en registratie

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek economie

Statistisch Jaarboek economie 83 7 84 Economie Werkgelegenheid: wederom daling De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2003 werden ruim 500 minder arbeidsplaatsen (-1,2%) geregistreerd. Het aantal

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2005 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Stichting Consument en Veiligheid Onder redactie van: Anita Venema en Karin Jettinghoff,

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012.

Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012. 0 NVVC april 2012 Verkeersongevallen tijdens het werk Verkeersongevallen tijdens het werk Anita Venema, Annick Starren & Marloes van der Klauw TNO Work and Health NVVC, 19 april 2012. Definitie arbeidsongeval

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

VERKEERSONGEVALLEN ZWARE ARBEIDSONGEVALLEN VAN 2001 TOT 2003 MAART 2005

VERKEERSONGEVALLEN ZWARE ARBEIDSONGEVALLEN VAN 2001 TOT 2003 MAART 2005 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN VERKEERSONGEVALLEN ZWARE ARBEIDSONGEVALLEN VAN 2001 TOT 2003 MAART 2005 1. INLEIDING Deze studie handelt over de arbeidsongevallen in het «verkeer» die zich gedurende de periode

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag AV/A&M/2001/1324. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag AV/A&M/2001/1324. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070)

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2015 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2014 - Privésector 1 De arbeidsongevallen in 2014: Daling met 4,4 % op de arbeidsplaats Daling met 13,1 % op de weg

Nadere informatie

Persbericht. Iets meer vacatures. - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening

Persbericht. Iets meer vacatures. - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening Persbericht PB13-071 14 november 2013 09.30 uur Iets meer vacatures - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening Eind september stonden er, gecorrigeerd voor

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Afhandeling meldingen van arbeidsongevallen

Afhandeling meldingen van arbeidsongevallen Interne instructie Arbeidsinspectie Afhandeling meldingen van arbeidsongevallen INHOUDSOPGAVE 1. HET WERKTERREIN VAN DE ARBEIDSINSPECTIE MET BETREKKING TOT ARBEIDSONGEVALLEN 1.1 Algemeen uitgangspunt 1.2

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners

KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne

Nadere informatie

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen.

De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties (2014) vast te stellen. B en W-nummer 15.0219; Onderwerp besluit d.d. 3-3-2015 Vaststellen Regeling melding en registratie arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties Besluiten: De Regeling melding en registratie arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van werkgever en werknemer. Maar het is nu eenmaal niet mogelijk om alle ongevallen te voorkomen. Soms zijn er zijn situaties waar we niets aan kunnen veranderen.

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie

Ongeval en Beroepsziekte

Ongeval en Beroepsziekte Ongeval en Beroepsziekte Rechte rug recht en slappe knieën Erik Stigter, bedrijfsarts, forensisch arts Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseurs Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-046 24 juni 2010 9.30 uur Aanhoudende banenkrimp 156 duizend banen minder dan een jaar eerder Ook sterke banenkrimp ten opzichte van voorgaand kwartaal

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2005

Statistisch Jaarboek 2005 83 7 84 Economie Werkgelegenheid neemt verder af Na een lange periode van groei wordt Hengelo voor het derde achtereenvolgende jaar met werkgelegenheidsverlies geconfronteerd. In 2004 nam het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties SCCM voert dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in: - De redenen voor organisaties om OHSAS 18001 in te voeren.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-012 14 februari 2013 9.30 uur Minder openstaande vacatures 7 duizend minder openstaande vacatures Vooral minder vacatures bij bouw en handel Laagste

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt licht. 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt licht. 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-71 15 november 2011 9.30 uur Aantal vacatures daalt licht 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven Eind september 2011 stonden

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 83 7 84 Economie Geringe toename werkgelegenheid Na enkele jaren van werkgelegenheidsverlies is er sinds 2005 weer sprake van een toename van de werkgelegenheid in Hengelo. In de periode april 2004-april

Nadere informatie