Rapport Watertoets. Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken. Opstellen watertoets Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie R-MVV/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Watertoets. Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken. Opstellen watertoets Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie R-MVV/6"

Transcriptie

1 Rapport Watertoets Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0) telefax (+31) (0) internet projectnaam projectnummer kenmerk Opstellen watertoets Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie R-MVV/6 opdrachtgever Timmerfabriek Groothuis postadres Postbus AN Almelo contactpersoon R.H.W.M. Groothuis status versie 05 Definitief rapport watertoets aantal pagina s 12 en 6 bijlagen datum 7 juli 2010 auteur M. van Vierssen (Maarten) gecontroleerd paraaf b.a. R.M.A. Ridder W. de Vos (Wilco)

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Huidig en toekomstig gebruik Onderzoeksmethode 3 3 REGIONALE GEHYDROLOGISCHE GEGEVENS Bodem Grondwater Oppervlaktewater Riolering 7 4 BELEID Landelijk Gemeente Tubbergen Waterschap Regge en Dinkel 9 5 TOETSING ONDERZOEKSRESULTATEN 10 6 CONCLUSIE 11 Bijlagen bijlage 1: Topografische ligging onderzoekslocatie (A) en onderzoekslocatie bijlage 2: Rioolaansluitingen bijlage 3: Reactie van waterschap Regge en Dinkel op concept watertoets bijlage 4: Verzoek vanuit de gemeente tot nadere uitwerking bijlage 5: Goedkeuring door waterschap aangaande methode van afwatering bijlage 6: Aandachtspunten mbt uitvoering vanuit de gemeente Tubbergen datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 1 van 12

3 1 INLEIDING In opdracht van Timmerfabriek Groothuis is door Aveco de Bondt een waterparagraaf geschreven. De waterparagraaf beschrijft de gevolgen van de herinrichting op de locatie aan de Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie. Om de waterparagraaf te kunnen schrijven wordt een watertoets uitgevoerd, een proces waarbij alle watergerelateerde belanghebbenden worden betrokken. Voor een overzicht van de topografische ligging van het plangebied is in bijlage 1 een figuur opgenomen. Sinds 1 november 2003 is er een wettelijke verplichting om een watertoets uit te voeren bij ruimtelijke plannen. Op grond van de nieuwe Wro (per 1 juli 2008 inwerking) wordt onder ruimtelijke plannen verstaan: structuurvisie, bestemmingsplan, beheersverordening en projectbesluit. De watertoets is een stappenplan dat ervoor zorgt dat alle overheden op het gebied van water worden betrokken bij de ontwikkeling van het plangebied. Dit document geeft inzicht in de omgevingseigenschappen, relevant beleid en een beschrijving van de geplande ontwikkeling. Vervolgens wordt gekeken naar de invloed van de nieuwbouw op de waterhuishouding in het plangebied en in de omgeving. Versie 01 van dit document is in concept aangeboden aan het waterschap en telefonisch besproken. De opmerkingen zijn vervolgens verwerkt in versie 02. Deze versie is door waterschap Regge en Dinkel beoordeeld en van een wateradvies voorzien (zie voor de opmerkingen op het concept bijlage 3). Versie 03 is de definitieve waterparagraaf en is beschouwd door de gemeente. De reactie van de gemeente is opgenomen (in bijlage 4 en 6) en verwerkt in onderhavige versie 05. Versie 04 is besproken met de opdrachtgever. In de conclusie van onderhavig rapport komt naar voren dat hemelwater van het volledige dakoppervlak met toestemming van het waterschap (bijlage 5) af kan wateren naar de achterliggende drainage. De drainage wordt met toestemming aangesloten op een watergang die onderdeel uitmaakt van het waterhuishoudingssysteem van het gebied. De beschreven uitvoering (afwatering op watergang en via bodempassage) wordt door de opdrachtgever na afronding van de bestemmingsplanprocedure uitgevoerd. Eventuele nieuwe parkeerplaatsen zullen afwateren via de bodem richting oppervlaktewater. Hiermee is de watertoetsprocedure afgerond en de waterparagraaf gereed (hoofdstuk 6). De waterhuishouding wordt niet negatief beïnvloed door het voorgenomen plan. datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 2 van 12

4 2 LOCATIEGEGEVENS 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie Het plangebied is gesitueerd aan de Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie, waarvan de topografische ligging is aangegeven in bijlage 1. Het plangebied omvat de kadastrale percelen gemeente Tubbergen sectie I, nummers 3988, 5646 en Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa m 2, waarvan circa m 2 is bebouwd en het overige terrein verhard. Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 11,4 m +NAP Huidig en toekomstig gebruik Het huidige gebruik van het plangebied betreft o.a. een timmerfabriek en een aantal opstallen. Een aantal gebouwen zal worden gesloopt en het parkeerterrein zal lokaal worden heringericht. De huidige bebouwing aan de Almeloseweg zal verdwijnen waarna er een parkeervoorziening wordt gerealiseerd. Onderstaand figuur 1 geeft een indruk van de nieuwe inrichting. Het oppervlak aan verharding blijft gelijk. 2.3 Onderzoeksmethode Het onderzoek wordt uitgevoerd door een aantal specifieke gegevens te verzamelen. Dit zijn fysieke omgevingskenmerken zoals bodemgegevens. Om deze gegevens te verkrijgen is informatie ingewonnen bij het TNO Dino Loket en zijn bodemkaarten geraadpleegd. 1 Bron: datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 3 van 12

5 Om de uitvoering van de plannen af te stemmen op alle belanghebbenden worden de gemeente en het waterschap als belanghebbenden betrokken bij de planvorming. Dit zijn de gemeente Tubbergen en het waterschap Regge en Dinkel. De specifieke fysieke kenmerken van het plangebied worden gekoppeld aan het plan en vervolgens wordt getoetst of de gevolgen van het plan passen binnen de wensen van de betrokken partijen. figuur 1: Inrichting nieuwe situatie datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 4 van 12

6 3 REGIONALE GEHYDROLOGISCHE GEGEVENS In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het plangebied er ondergronds uitziet. Er wordt aandacht besteed aan de bodem en het grondwater. 3.1 Bodem De regionale gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO, kaartbladen 28 oost, 29 Almelo, Denekamp en 34 oost, 35 Enschede, Glanerbrug, maart Het plangebied ligt in de kern van Mariaparochie. Het watervoerend pakket is ca. 8,0 m dik en bestaat uit fijn slibhoudend zand. Aan de onderzijde wordt het watervoerend pakket afgesloten door een scheidende laag behorend tot de Formatie van Tegelen. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 1. tabel 1: Geohydrologische opbouw Pakket Formatie Diepte [m-mv] 1 e Watervoerende pakket Samenstelling kd-waarde [m 2 /dag] Twente 0-8 Fijn slibhoudend zand < 250 Slecht doorlatende basis Tertiaire afzettingen > 8 Klei en slibhoudend zand - De lokale gegevens zijn verkregen door bodemonderzoek en gegevens van het TNO DINOLoket. Ter plaatse van het plangebied bestaat de ondergrond volgens de onderzoeksgegevens van TNO uit matig fijn zand. Tevens komen leemlaagjes voor. De Bodemkaart van Nederland beschouwt de bovengrond van het plangebied als een leemarme en zwak lemig fijne zandgrond. De doorlatendheid (k-waarde in m/d) van fijne zandgronden wordt geschat op 2-5 m/d. Infiltratieonderzoek 2 in de directe omgeving (ca. 100 m ten oosten), dat ter beschikking is gesteld door de gemeente Tubbergen, beschrijft een vergelijkbare bodemopbouw, grondwaterstand en maaiveldhoogte (11,2 m+ NAP). Ter plaatse van Stobbengoor is de doorlatendheid 1 m/d. Binnen deze korte afstand mag worden aangenomen dat resultaten vergelijkbaar zijn. 2 Infiltratieonderzoek Stobbengoor (MOS Grondmechanica, d.d. 26 juni 2008) datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 5 van 12

7 3.2 Grondwater De Bodemkaart van Nederland geeft voor het plangebied grondwatertrap VI, dat wil zeggen een GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) van 0,4 tot 0,8 m-mv. Door het waterschap wordt in een reactie op het conceptrapport opgemerkt dat de GLG eveneens van invloed is op de infiltratiekansen. De GLG is ca cm lager. Kaartblad 5 van de Wateratlas Twente 3 beschrijft voor het plangebied een grondwaterstand van ca. 0,5 m-mv, waarbij volgens kaart 3 (de kwelkaart) sprake is van een kwelsituatie op het noordelijk gedeelte van het perceel. De voorkomende grondwaterstand is in de directe omgeving onderzocht als onderdeel van een infiltratieonderzoek (ter plaatse van Stobbengoor) en bedraagt ca. 10,25 m+nap. Ter plaatse van de Demmersdwarsweg is deze (vanwege de geringe afstand) vergelijkbaar en derhalve (11,4 10,25) ca. 1,15 m mv. 3.3 Oppervlaktewater Waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor het waterbeheer in haar gebied. Om dit goed te kunnen doen, legt het waterschap de essentiële informatie over wateren vast in de legger. In de legger wordt onder andere weergegeven wat de afmetingen zijn, wie het onderhoud uitvoert en waar zich constructies zoals stuwen, sluizen, duikers of gemalen bevinden. Naast de wateren die zijn opgenomen in de legger zijn er overige wateren die van ondergeschikt belang worden geacht en daarom niet zijn opgenomen in de legger. figuur 2: Uitsnede van de legger (Mariaparochie) figuur 3: Oriëntatie in Legger 3 Beschikbaar gesteld via internet datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 6 van 12

8 Door het waterschap is (op telefonisch) aangegeven dat zich aan de noordzijde van het plangebied een watergang bevindt die niet is opgenomen in de legger. In figuur 2 is een uitsnede weergegeven van de digitale legger ter plaatse van Mariaparochie 4. In de cirkel bevindt zich het plangebied. Gedetailleerdere informatie is niet digitaal beschikbaar (figuur 3 is ter oriëntatie opgenomen). Door het waterschap is aangegeven dat de aanwezige watergang in omvang de grootte heeft van een greppel met een bovenbreedte van (geschat) 1,0 meter. Aanvullend is telefonisch door de initiatiefnemer aangegeven dat de watergang in het verleden is vervangen (gedempt) door een drainage-/ infiltratiesysteem en dat de afwatering voldoende functioneert. In de huidige situatie watert een gedeelte van het dakoppervlak reeds af op de infiltratievoorziening. Het aanvragen van een keurvergunning voor werkzaamheden in en rond deze watergang is niet benodigd omdat deze niet in de legger is opgenomen. De lozing van regenwater wordt beschouwd als schoon en derhalve is hiervoor geen Waterwet vergunning nodig. 3.4 Riolering Door de gemeente is een kaart uit het BasisRioleringsPlan beschikbaar gesteld (onbekend jaartal, in 2010 beschikbaar gesteld) met hierop de huidige situatie van de riolering (zie bijlage 2). Aan de noordzijde van het plangebied is een drukriolering aanwezig en aan de zuidzijde (de straatkant) een gemengd stelsel. Timmerfabriek Groothuis is volgens de gegevens van de gemeente voor een gedeelte aangesloten op het drukriool. Door de gemeente is (op 25 augustus 2009 telefonisch) aangegeven dat het afstromende hemelwater (van verhard terrein) afgevoerd wordt naar het drukriool. 4 Bron datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 7 van 12

9 4 BELEID In dit hoofdstuk wordt ingegaan op specifieke eisen van de verschillende overheden. Wanneer deze eisen worden samengevoegd ontstaat er een kader waarin het plan kan worden uitgevoerd. 4.1 Landelijk In de Vierde nota waterhuishouding worden onder andere de volgende aandachtspunten genoemd met betrekking tot stedelijk water: - Duurzaam bouwen een plaats geven in de waterketen; - Geen toepassing van uitlogende materialen; - Terugdringen van overstorten; - Streven naar afkoppelen van 20% van het verharde oppervlak in bestaand stedelijk gebied en 60% in stedelijk gebied waar nieuwbouw plaatsvindt, in combinatie met zoveel mogelijk infiltreren van hemelwater in de bodem; - Voldoende berging in het oppervlaktewater; - Uitvoeren van een watertoets als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure; - Bij locatiekeuzen dient rekening te worden gehouden met het watersysteem; - In geval van lichte verontreiniging wordt bij voorkeur afgevoerd via een bodempassage om vuil tegen te houden; - Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Europese Kaderrichtlijn Water De KRW is een van de hoofditems. De EU heeft de KRW in 2000 aangenomen en inmiddels is de KRW ook in de Nederlandse wetgeving verankerd. De KRW is een raamwerk waarbinnen het beleid en de regelgeving van de lidstaten vorm moet krijgen. De KRW is dan ook nog steeds in ontwikkeling. De belangrijkste doelstellingen zijn: aquatische ecosystemen behoeden voor verdere achteruitgang en waar nodig verbeteren en het bevorderen van duurzaam gebruik van water en verminderen van de belasting van grond- en oppervlaktewater. Stedelijk water In 2015 moet al het stedelijk water voldoen aan de norm voor wateroverlast. De huidige kans op wateroverlast moet duidelijk zijn; ook mag er geen afwenteling van wateroverlast plaatsvinden. Bij de inrichting en vormgeving van stedelijk water moeten ruimtelijke kwaliteiten worden verbeterd. Ook wordt aandacht gevraagd voor communicatie met de burger. datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 8 van 12

10 4.2 Gemeente Tubbergen Gemeente Tubbergen geeft aan af te willen koppelen. In de huidige situatie is de hemelwaterafvoer gedeeltelijk aangesloten op de drukriolering en dat is onwenselijk. Bij nieuwe ontwikkelingen zal hemelwater op eigen terrein moeten worden verwerkt. Door de gemeente wordt (via , bijlage 6) aangegeven dat dakwater afgevoerd dient te worden op de infiltratievoorziening. 4.3 Waterschap Regge en Dinkel Door het waterschap zijn een aantal elementen benoemd die aandacht verdienen bij de nadere uitwerking. Specifiek is aandacht besteed aan infiltratie en de afvoermogelijkheden van het hemelwater. Waterberging Voor nieuwe ontwikkelingen geldt dat binnen de locatie hemelwater vastgehouden moet worden. Waar de situatie dat toelaat is infiltratie gewenst. Binnen het beleid van het waterschap geldt in die gevallen de trits hemelwater vasthouden, bergen en afvoeren. Afstroming van parkeerterrein Afstromend hemelwater vanaf het parkeerterrein mag niet rechtstreeks op oppervlaktewater worden geloosd, maar dient via een bodempassage te stromen. Mogelijkheden hiervoor zijn een brede berm, een wadi of het maken van een stuw in de aanwezige sloot. Op dit moment is hier geen ontwerp van en de afstroming dient in die situatie meegenomen te worden. Vanuit het waterschap wordt aangegeven dat een alternatieve oplossing voor het realiseren van een bergingsvoorziening een samenwerking is met de gemeente Tubbergen om het (aan de noordzijde gelegen) trapveldje te gebruiken als bergingsvoorziening. Deze optie wordt niet nader uitgewerkt. Vanuit de opdrachtgever is aangegeven dat hemelwater (van het totale oppervlak) af dient te wateren op de achterliggende watergang. Dit was in het verleden zo en wordt opnieuw zodanig uitgevoerd. datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 9 van 12

11 5 TOETSING ONDERZOEKSRESULTATEN In de huidige situatie is het plangebied verhard met bebouwing, wegen, tuinverharding en parkeervoorziening. Van deze verhardingen komt hemelwater tot afstroming dat in de huidige situatie grotendeels afwatert richting het rioolstelsel. Binnen de gemeente Tubbergen wordt gesteld dat hemelwater afgekoppeld dient te worden en derhalve (niet meer) via de riolering wordt afgevoerd. Bij de gemeente en het waterschap Regge en Dinkel ligt de voorkeur bij infiltratie van hemelwater. Infiltratie is afhankelijk van de deklaag, de doorlatendheid en de grondwaterstand. In onderhavige situatie ligt de gemiddeld hoogste grondwaterstand zeer waarschijnlijk op ca. 1,0 m-mv. De grondwaterstand en doorlatendheid van de bodem maken infiltratie tot een haalbare oplossing. Voor het afstromende hemelwater van de daken en het parkeerterrein zal in de praktijk een aantal voorzieningen worden getroffen. Mocht in de praktijk blijken dat de infiltratievoorziening onvoldoende groot is dan wordt dit door de initiatiefnemer (dimensioneel) veranderd. Afstromend hemelwater van parkeerterreinen zal via een bodempassage op aangeven van de initiatiefnemer naar oppervlaktewater afwateren. De watergang aan de noordzijde van het plangebied is niet in beheer bij het waterschap. Het aanvragen van een keurvergunning voor de lozing is niet nodig, gezien deze watergang niet op de legger staat vermeld. Samengevat zal er geen hemelwaterafvoer plaatsvinden richting het persriool. Dakoppervlak en parkeervoorziening wateren af (vanaf parkeerterrein via voorziening) richting de infiltratie/ drainagevoorziening. Het trapveldje valt af als optie. datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 10 van 12

12 6 CONCLUSIE De waterparagraaf De waterparagraaf is een verplicht onderdeel van het bestemmingsplan. In de waterparagraaf komen alle relevante wateraspecten van het bestemmingsplan aan de orde zoals wateroverlast, verdroging en (grond)waterkwaliteit. Tevens wordt in de waterparagraaf het advies van de waterbeheerders (de watertoets) verwerkt. Overleg met de gemeente Tubbergen en het waterschap Regge en DInkel heeft geleid tot een gedragen oplossing voor de toekomstige waterhuishouding voor de locatie Timmerfabriek Groothuis aan de Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie. Ontwikkeling Timmerfabriek Groothuis is voornemens om aan de zuidzijde van de bedrijfsgebouwen de bestaande opstallen te verwijderen en te herinrichten. Het terrein heeft een totale grootte van ca m 2. Ten behoeve van de watertoets is een aantal specifieke gegevens verzameld zoals fysieke omgevingskenmerken en bodemgegevens. Door de initiatiefnemer wordt aangegeven dat er in het verleden reeds succesvol afwatering op de achterliggende watergang (huidige infiltratievoorziening) heeft plaatsgevonden. De afwatering van het dakwater zal in de toekomstige situatie worden afgekoppeld van het drukriool. Maaiveld en grondwaterstand Het maaiveld van de locatie bevindt zich binnen het plangebied op ca. 11,4 m +NAP. Ter plaatse van het plangebied wordt de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) geschat op ca. 1,0 m-mv. Bodemopbouw Ter plaatse van het plangebied bestaat de ondergrond volgens de onderzoeksgegevens van TNO uit matig fijn zand. Infiltratiemogelijkheden worden bepaald door de bodemsamenstelling en de grondwaterstand. De bodemdoorlatendheid wordt geschat op 1 m/d en is derhalve voldoende. De voorkomende grondwaterstand bevindt zich op ca. 1,15 m-mv en is daarmee voldoende voor infiltratie. Vergelijkbaar onderzoek in de directe omgeving bevestigt de gegevens van TNO, de doorlatendheid is ca. 1,0 m/d. Riolering Vanuit de gemeente is aangegeven dat het lozen van hemelwater op de bestaande persriolering en het gemengde stelsel niet wenselijk is. Hiervoor zal een alternatief gevonden moeten worden. Beleid Het waterschap geeft aan dat het afstromende hemelwater van parkeerterreinen via een bodempassage af mag stromen naar oppervlaktewater. Dakhemelwater mag rechtstreeks afwateren naar de achterliggende watergang. datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 11 van 12

13 Conclusie De waterafvoer van schoon dakwater mag plaatsvinden op de achterliggende drain/ infiltratievoorziening. Deze methode is goedgekeurd door het waterschap (zie bijlage 5). De drain watert af op het achterliggende waterhuishoudingssysteem waarvan door het waterschap wordt aangegeven dat dit mogelijk is. Nieuw aan te leggen parkeerplaatsen dienen via een bodempassage af te wateren naar de genoemde drain/ infiltratievoorziening. Hiervoor is nog geen definitief inrichtingsplan maar dit zal de basis vormen voor de nadere uitwerking en door de initiatiefnemer wordt aangegeven dat dit wordt uitgevoerd. datum 7 juli 2010 referentie R-MVV/ pagina 12 van 12

14 bijlage 1: Topografische ligging onderzoekslocatie (A) en onderzoekslocatie Bron: Google maps R-MVV/6

15 bijlage 2: Rioolaansluitingen R-MVV/6

16 bijlage 3: Reactie van waterschap Regge en Dinkel op concept watertoets Geachte heer van Vierssen, Hierbij nog wat opmerkingen aangaande uw rapport watertoets Demmersweg 8 te Mariaparochie (versie 2). - U wijst er in uw rapport op dat infiltratie niet mogelijk is en u baseert dit op de GHG, dit is wat mij betreft wat "kort door de bocht". Voor de mogelijkheid tot infiltratie is ook de GLG van belang. Met name in de voorjaar/zomer/najaarperiode zijn er wellicht (goede) infiltratiemogelijkheden bij een grondwatertrap VI. - T.a.v. de veronderstelde kwel het volgende. Uitgaande van grondwatertrap VI zal er bij GHG waarschijnlijk geen sprake van kwel kunnen zijn omdat er teveel tegendruk is door de op dat moment hoge grondwaterstand terwijl bij GLG de kwel waarschijnlijk niet hoog genoeg komt om infiltratie te belemmeren. Overigens is er slechts sprake van kwel op het noordelijke deel van het perceel (wateratlas Twente). - Er is geen WVO vergunning nodig voor het lozen van regenwater omdat dit als schoon beschouwd wordt; dit is wat onduidelijk in uw tekst op blz 6. Tot zover mijn opmerkingen, Met vriendelijke groet, Dolf Peters Adviseur water en ruimte (BBW) waterschap Regge en Dinkel Kooikersweg PZ Almelo R-MVV/6

17 bijlage 4: Verzoek vanuit de gemeente tot nadere uitwerking Onderstaande wisseling geeft de reactie weer van de gemeente op de gekozen oplossingsrichting voor de waterafvoer. De gekozen oplossingsrichting is gefiatteerd door het waterschap en vanuit de gemeente is verzocht dit te verwerken in de het document van de watertoets. Van: Rieke van Essen - Poffers Verzonden: dinsdag 18 mei :27 Aan: Jeroen Hendriks Onderwerp: RE: Afwatering mariaparochie Beste heer Hendriks, De voorgestelde wijze van hemelwaterafvoer is wat ons betreft akkoord. Maar waar het ons om gaat is dat het rapport daarop aangepast wordt en duidelijk vermeld wat er qua riolering (vuilwater en hemelwater) gaat veranderen. In het vorige rapport was dat niet duidelijk opgeschreven en laat u in het midden welke oplossingsrichting gekozen wordt. De volgende punten, zoals destijds al aangegeven, zullen in het rapport verwerkt moeten worden: - hoe wordt het regenwater afgekoppeld - is de watergang voldoende groot om daarop af te koppelen - worden de p-plaatsen via een bermpassage afgekoppeld - hoe verloopt de riolering e.d. (d.m.v. tekening) Het lijkt me handig dat wij eerst de waterparagraaf ontvangen, voordat het gehele bestemmingsplan wordt opgestuurd. Dan kunnen we beoordelen of het aan de voorwaarden voldoet. Met vriendelijke groet, Rieke van Essen - Poffers Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Tel.: Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Gemeente Tubbergen Postbus AA TUBBERGEN R-MVV/6

18 bijlage 5: Goedkeuring door waterschap aangaande methode van afwatering Van: Peters, Dolf Verzonden: donderdag 29 april :12 Aan: Vierssen, Maarten van Onderwerp: RE: Waterafvoer Timmerfabriek Mariaparochie Geachte heer Van Vierssen, Wat ons betreft mag het dakwater afwateren op de achterliggende watergang, hoe u de aansluiting maakt is aan u. Met vriendelijke groet, Dolf Peters Adviseur water en ruimte (BBW) waterschap Regge en Dinkel Kooikersweg PZ Almelo R-MVV/6

19 bijlage 6: Aandachtspunten mbt uitvoering vanuit de gemeente Tubbergen Van: Bart Horsselenberg Verzonden: donderdag 20 mei :16 Aan: Vierssen, Maarten van CC: Rieke van Essen - Poffers Onderwerp: Watertoets Groothuis Mariaparochie << pdf>> Maarten, Naar aanleiding van jullie rapport watertoets voor Groothuis Mariaparochie het volgende. De gekozen oplossing voor afkoppelen dakwater is wat mij betreft een goede oplossing. In het rapport staat dat het dakwater mag worden afgekoppeld. Mijn opmerkingen daarbij zijn: - wordt het dakwater ook daadwerkelijk afgekoppeld? (graag wat concreter) - hoe wordt er dan afgekoppeld? (de uitbreiding ligt aan de zuid-oostzijde van het perceel, terwijl de sloot aan de noordzijde ligt, wordt er een regenwaterstelsel naar de sloot gelegd?) - hoeveel m2 wordt hier op aangesloten? Bestaand dakwater zou dan eventueel ook eenvoudig afgekoppeld kunnen worden? - effect van extra dakwater op de sloot is onduidelijk. Wat betreft de nieuwe parkeerplaatsen zou ik daarvoor geen bodempassage aanleggen, maar deze verharding laten aansluiten op de bestaande riolering in de Almeloseweg. Het aanleggen van een bodempassage(wadi) kost teveel ruimte. De parkeerplaatsen aansluiten op een infiltratieriool zou eventueel kunnen. Dat is echter afhankelijk van de grondwaterstand. Vermoedelijk is de grondwaterstand daar wat aan de hoge kant. Opmerking: In Stobbengoor in 2008 is door de gemeente wel een deel infiltratieriool aangelegd waarop de verharding is aangesloten. Aan de andere kant, als het grondwater daar inderdaad zo hoog staat dan geeft dat mogelijk wat grondwateroverlast. In dat geval zou een infiltratieriool met afvoer naar de sloot oplossing kunnen bieden. Wanneer het rapport op bovenstaande punten aanpast is het wat mij betreft verder akkoord. Groeten, Bart Horsselenberg afd. Openbare Ruimte Gemeente Tubbergen R-MVV/6

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Watertoets. Watertoets Kamelenspoor te Maarssen. Project Kamelenspoor te Maarssen R-LBN/3. Gemeente Maarssen. 3600 AA Maarssen. Mevrouw S.

Watertoets. Watertoets Kamelenspoor te Maarssen. Project Kamelenspoor te Maarssen R-LBN/3. Gemeente Maarssen. 3600 AA Maarssen. Mevrouw S. Watertoets Watertoets Kamelenspoor te Maarssen Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht

Datum: 14 mei 2009 RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht Notitie Datum: 14 mei 2009 Ref.: RJ/KvdN/MMu/BA 85-3-NO Betreft: Watertoets in het kader van project Zwembad de Krommerijn te Utrecht 1. Algemeen In opdracht van de Gemeente Utrecht wordt in de onderhavige

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets Ontwikkeling Dishoek 2013189 Beknopte watertoets BADI B.V. 31-01-2014 Documentnummer: 2013189 Watertoets 1 Status: Definitief Revisie: 1 Opsteller: MM Kwaliteitscontroleur: MK Projectleider: DR Akertech

Nadere informatie

Landgoed 't Wildrijck te Diever

Landgoed 't Wildrijck te Diever WATERTOETSDOCUMENT Landgoed 't Wildrijck te Diever Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 9 december via email ingediende watertoetsformulier. Daarnaast

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20150623-58-11153 Bijlagen:

Nadere informatie

Notitie watertoets 1 / 7

Notitie watertoets 1 / 7 Notitie watertoets Project: Valkenweg 9 te Holten Onderwerp: Watertoets Referentie: 15J102.RAP006.LL.NL Datum: 2 juni 2016 Auteur: Ing. N.B.J. Lurvink Bestemd voor: De heer Hofman 1. Inleiding In het Besluit

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein NOTITIE Onderwerp Waterparagraaf Project voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein Opdrachtgever Mitros Projectcode NGN155-1 Status Definitief Datum 4 mei 2016 Referentie NGN155-1/16-008.001 Auteur(s)

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE Schijndel, 23 januari 212 Betreft: watertoets aan de Koolhof te Liempde Projectnummer: 2111845 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X

Bijlage X. Waterparagraaf woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage X van X Bijlage X Waterparagraaf 1017 10 woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught 11-6-2013 Bijlage X van X WATERPARAGRAAF 10 woningen, huisartsenpraktijk en ontmoetingsruimte Van Voorst

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven. Memo nummer Water-01 datum 23 mei 2014 aan Gemeente Zundert van Arjan van Beek Antea Group kopie Mike Fransen Antea Group project Klein Zundertseweg 1N te Zundert projectnummer 265546 betreft Waterparagraaf

Nadere informatie

Zoals met u besproken doen wij u hierbij de watertoets van de Oude Molenheide 8 te Schijndel toekomen.

Zoals met u besproken doen wij u hierbij de watertoets van de Oude Molenheide 8 te Schijndel toekomen. Abeco Vastgoedontwikkeling BV T.a.v. de heer J. Bestebreurtje Pastoor van Vroonhovenstraat 6 5482 VA SCHIJNDEL Schijndel, 13 november 2009 Betreft: watertoets Oude Molenheide 8 te Schijndel Projectnummer:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven Voor subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak 2007-2012 WRO en Subsidieverordening Afkoppelen hemelwater Stein 2010 In:...2010

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s Code: 20111219-2-3938 Datum: 2011-12-19 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: 025.67.17.45.00

Nadere informatie

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0152812 3 december 2015 336542 Betreft Watertoets De Ontbrekende Schakel (D02) 1 Inleiding De gemeente Schagen is van plan om een verbindingsweg aan te leggen

Nadere informatie

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop Rapportnummer O 135-10 d.d. 30 september 2008 Opdrachtgever: Laride Bouwmanagement

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan Provincie Overijssel juni 2013 concept Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan dossier : BC1618103105 registratienummer

Nadere informatie

Toelichting op de Watertoets

Toelichting op de Watertoets Toelichting op de Watertoets Inventum terrein Bilthoven projectnr. 198531 revisie 04 10 april 2013 Opdrachtgever AM Wonen Edisonbaan 14/C 3439 MN Nieuwegein datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael

Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Watertoets Nieuwbouw Vrangendael Molenparc B.V. 31 maart 2011 Definitief rapport 9W6517.A0 Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201 BT Maastricht +31 (0)43 356 62 00 Telefoon 043-367 27 22 Fax info@maastricht.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20141006-58-9672 Bijlagen:

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Emmer-Compascuum. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Emmer-Compascuum. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader 1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Emmer-Compascuum 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf In de waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem van Emmer-Compascuum is ingericht,

Nadere informatie

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Angelslo. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader

1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Angelslo. 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf. 1.2 Beleidskader 1 Waterparagraaf bij het bestemmingsplan Angelslo 1.1 Inleiding tot de waterparagraaf In de waterparagraaf wordt beschreven hoe het huidige waterhuishoudkundig systeem van Angelslo is ingericht, welke

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Onderdeel Watertoets/waterstructuur Definitief Provincie Gelderland Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 juni 2010 Verantwoording Titel : Inpassingsplan Busbaan Wageningen

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER GEMEENTE RIJSWIJK 23 augustus 2013 077182073:A - Definitief D01021.000165.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Inleiding Op 6 mei 2013 heeft het waterschap een plankaart ontvangen voor een ontwikkeling aan

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s B i j l a g e 1 : Watertoets Code: 20120925-2-5456 Datum: 2012-09-25 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: De Parrebeam gemeente: het Bildt Gegevens plan bestaande loodsen en schuren

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Hardenberg.

Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Hardenberg. Samenvatting watertoets (Normale procedure) In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

LOCATIES SPELDERHOLT EN RIANT ONDERZOEK WATERHUISHOUDING EN WATERTOETS

LOCATIES SPELDERHOLT EN RIANT ONDERZOEK WATERHUISHOUDING EN WATERTOETS ONDERZOEK WATERHUISHOUDING EN WATERTOETS ESPRIT PLANONTWIKKELING BV 23 oktober 2008 110302/OF6/1W4/001407/as Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding 2 2 Waterhuishouding 2 2.1 Waterhuishouding Spelderholt (perceel

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20140630-58-9228 Bijlagen:

Nadere informatie

gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond

gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Borger-Odoorn Bestemmingsplan 1e Exloermond Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Uitbreiding 50kV Station Walburg te Zwijndrecht Afwatering

Uitbreiding 50kV Station Walburg te Zwijndrecht Afwatering Uitbreiding 50kV Station Walburg te Zwijndrecht Afwatering 5 0 Stedin Netbeheer Versie 1, 15.07.2015 Tenzij anders overeengekomen zijn op dit rapport de auteursrechten conform DNR-voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Algemeen. 1.2 De watertoets. NOTITIE

1 Inleiding. 1.1 Algemeen. 1.2 De watertoets. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Peel en Maas Projectnummer : GPM-012-01 Projectomschrijving : Uitbreidingsplan Julianahof te Koningslust Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf:

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Kenmerk Contact Telefoon TED Ton Ewout van Dalen

Kenmerk Contact Telefoon  TED Ton Ewout van Dalen Waterparagraaf Prinsenpolder 65 te Made Kenmerk Contact Telefoon Email TED20100923.1711 Ton Ewout van Dalen 0162-684336 ted@lat.nl Betreft Aantal pagina s Datum Waterparagraaf 14 19 maart 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's UITGANGSPUNTEN NOTITIE PLAN: Lunchroom Kathodeweg Stadskanaal Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: Het betreft een onbebouwd gebied aan de Kathodeweg te Stadskanaal waarop een lunchroom zal worden

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Actualisatie watertoets

Actualisatie watertoets Actualisatie watertoets Nieuwbouwplan appartementen Joannes Riviusstraat Rapportage Stichting Maaskant Wonen maart 2012 Actualisatie watertoets Nieuwbouwplan appartementen Joannes Riviusstraat Rapportage

Nadere informatie

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012 Memo Aan Gemeente Beek Van Kragten Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen Datum 15 november 2012 Inleiding In het kader van de reconstructie sportpark de Haamen heeft Kragten op drie april

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT Beleid Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte-

Nadere informatie

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo

Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Afkoppel beslisboom Gemeente Venlo Geachte lezer, Inleiding Voor u ligt de zogenaamde afkoppel-beslisboom van de Gemeente Venlo. De afkoppelbeslisboom is een stappenplan, bedoeld als hulpmiddel om te bepalen

Nadere informatie

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 Project: Bouwkavel Fiifhuizen 8 Harkema Gemeente: Achtkarspelen Aanvrager: Marije Streefkerk Organisatie: Gemeente Achtkarspelen Geachte heer/mevrouw Marije

Nadere informatie