Jaarverslag Stichting HVO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Stichting HVO"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Stichting HVO

2 Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Postadres: Bezoekadres: Postbus 85475, 3508 AL Utrecht Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht Telefoon: Fax: Internet: Vormgeving: Foto s: Print: APS, afd. Marketing en Communicatie U-See, Rotterdam DPP, Houten 2009 Stichting HVO, Utrecht

3 Inhoud Ten geleide 5 1. De echte doorbraak 7 2. Missie en prestaties HVO als opleidingscentrum HVO als innovatiecentrum HVO als adviescentrum Organisatie en communicatie Financieel jaaroverzicht 28 3

4

5 Ten geleide Het jaar 2008 was een gedenkwaardig jaar voor humanisten en in het bijzonder voor Stichting HVO, het humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding. Het was in het verslagjaar 200 jaar geleden dat het woord humanisme voor het eerst gebruikt werd door de Duitse pedagoog Neithammer, en wel in de betekenis van vorming tot volledig mens-zijn door de klassieke talen en cultuur. Vorming is en blijft het sleutelwoord voor het werk van Stichting HVO, nu met het accent op eigentijdse levensbeschouwelijke en morele vorming, maar nog steeds mede gestoeld op klassieke filosofie. In 2008 werd veel aandacht besteed aan een thema dat na aan het hart ligt: mensenrechtenvorming. Dit naar aanleiding van 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het jaar 2008 werd bovendien het jaar van de doorbraak, waardoor Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) van een duurzaam bestaan verzekerd is. Het pleidooi hiervoor is lange jaren gevoerd. De Tweede Kamer der Staten-Generaal besloot tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van OCW voor 2009 om vakdocenten Humanistisch (en Godsdienstig) Vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs structureel te gaan bekostigen. Hiermee erkennend en benadrukkend dat dit vormingsonderwijs van algemeen maatschappelijk belang is. Met extra veel genoegen bied ik u daarom het jaarverslag 2008 van Stichting HVO aan. De stichting mag zich elk jaar weer verheugen in groeiende belangstelling voor haar activiteiten. Het doel van de stichting is velen inmiddels bekend. Het wordt in de vigerende statuten als volgt beschreven: 1. De stichting heeft tot doel om zonder winstoogmerk, binnen het kader van de Humanistische Alliantie, onderwijs en opvoeding in humanistisch perspectief duurzaam te bevorderen 2. De stichting heeft als bijzonder doel, binnen het kader van de Humanistische Alliantie, levens- en wereldbeschouwelijke vorming in humanistisch perspectief duurzaam te bevorderen. 5

6 De Humanistische Alliantie is het samenwerkingsverband van alle humanistische organisaties in Nederland. Stichting HVO tracht haar doelen te bereiken door het in stand houden van een professioneel expertisecentrum (opleiding, innovatie en advies). Dit wordt aangeduid met het centrum HVO of kortweg HVO. Het strategisch beleid voor de periode is vastgelegd in het strategisch plan Duurzaam Humanistisch Vormingsonderwijs. Het plan kent zestien doelen. Een tussenevaluatie van de doelen na twee jaar is opgenomen in dit jaarverslag. Het eerste hoofdstuk gaat nader in op de bereikte doorbraak met betrekking tot de rijksbekostiging van de vakdocenten HVO. Het tweede hoofdstuk bevat de tussenevaluatie. Het derde, vierde en vijfde hoofdstuk gaan respectievelijk in op de drie functies van het expertisecentrum, namelijk het fungeren als opleidings-, innnovatie- en adviescentrum. Het zesde hoofdstuk geeft onder meer een overzicht van de mensen die op zeer betrokken wijze zorg dragen voor de realisering van de missie en doelen. Het laatste hoofdstuk biedt een beknopt overzicht van de financiële middelen die ter beschikking stonden. Door middel van de website kunt u steeds op de hoogte blijven van onze activiteiten. Wij waarderen dat zeer! Via de website kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de zusterorganisaties, verenigd in de Humanistische Alliantie. Nico Stuij, directeur Stichting HVO 6

7 1. De echte doorbraak Op 18 december 2008 nam de Tweede Kamer een amendement op de onderwijsbegroting van de regeringsfracties CDA, PvdA en CU aan, dat voorziet in structurele bekostiging van het Humanistisch en Godsdienstig Vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs met ingang van 1 augustus Voorlopig wordt jaarlijks 10 miljoen hiervoor in de rijksbegroting opgenomen. Dit vormingsonderwijs was grotendeels afhankelijk van gemeentelijke subsidies, die in steeds meer gemeenten werden opgeheven. Hierdoor dreigde dit door ouders en scholen gewaardeerde vormingsonderwijs langzamerhand te verdwijnen. Door de structurele bekostiging is dit niet alleen voorkomen, maar is ook nieuw perspectief ontstaan voor aanvullend hoogwaardig levensbeschouwelijk vormingsonderwijs naar keuze van de ouders. Het pleidooi voor structurele bekostiging is door Stichting HVO en het Humanistisch Verbond (HV) 30 jaar lang gevoerd. Een overzicht van de acties tot en met 2001 is opgenomen in de publicatie Zet nu a.u.b. die wissel om! Pleidooi voor eigentijdse financiering van het Humanistisch Vormingsonderwijs op de openbare school (Stichting HVO, 2001). Vanaf 2004 is het pleidooi in voortreffelijke samenwerking gevoerd met godsdienstorganisaties, onderwijsorganisaties en vakbonden. Enkele mijlpalen uit de periode worden hieronder gememoreerd. In december 2007 werd door de regeringsfracties (CDA, PvdA en CU) al een amendement op de onderwijsbegroting ingediend. Dit amendement zou een eerste stap betekenen naar rijksbekostiging van de leraren HVO en GVO in het openbaar basisonderwijs vanaf 1 augustus De staatssecretaris (PvdA) bleef echter rijksbekostiging van deze leraren onwenselijk vinden. Het gevraagde bedrag van 2,7 miljoen werd wel vrij gemaakt, maar kon alleen in 2008 bestemd worden voor scholing en versterking van de verschillende bestaande organisatiestructuren ten behoeve van dit vormingsonderwijs. Dit amendement had een positieve voorgeschiedenis. 7

8

9 In oktober 2006 diende Jan de Vries (CDA) mede namens de kamerleden Hamer (PvdA), Balemans (VVD), Jungbluth (GroenLinks), Slob (ChristenUnie) en Van der Vlies (SGP) tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de volgende motie ( VII, nr. 29) in: De kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat door wegvallende gemeentelijke subsidies en de toegenomen kwaliteitseisen als gevolg van de Wet beroepen in het onderwijs, het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs aan openbare scholen onder grote druk staan; overwegende, dat de Onderwijsraad heeft geadviseerd daarvoor een landelijke werkgeversorganisatie in te richten en heeft geoordeeld dat daaraan de bekostigingsproblematiek onlosmakelijk is verbonden en er geen principiële argumenten zijn die rijksbekostiging onmogelijk maken; van oordeel, dat het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs bijdragen aan een actief pluriform openbaar onderwijs en aan sociale integratie en burgerschap; van oordeel, dat daarom voor het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs of humanistisch vormingsonderwijs ook een vorm van rijksbekostiging gewenst is; verzoekt de regering uiterlijk voor de Voorjaarsnota 2007 in overleg met de samenwerkende organisaties een voorstel tot een vorm van rijksbekostiging van de docenten godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs te ontwerpen en aan de Kamer voor te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. 9

10 Ondanks een tegenstribbelende minister werd de motie op 17 oktober 2006 met een zeer ruime meerderheid aangenomen. Een doorbraak leek bereikt. De motie werd echter niet uitgevoerd. Dat gebeurde pas in december 2008 via het amendement op de onderwijsbegroting voor 2009 door de volhardende regeringsfracties van het CDA, de CU en de PvdA. Met de betrokken godsdienstorganisaties werd afgesproken dat het HVO in 2009 het voortouw zou nemen bij de praktische uitvoering op grond van een eerdere afspraak dat een gezamenlijk Dienstencentrum GVO en HVO zou worden opgericht, indien structurele bekostiging zou worden gerealiseerd. 10

11 2. Missie en prestaties Na het jaar 2008 kan een tussenbalans worden opgemaakt met betrekking tot de streefdoelen van het strategisch plan Duurzaam Humanistisch Vormingsonderwijs In het eerste hoofdstuk Missie en prestaties van het plan zijn de missie en zestien streefdoelen verwoord. Deze doelen worden hier herhaald en zo mogelijk voorzien van een tussenstand van zaken. Eerst volgt hier echter de missie, die het ideaal van de organisatie verwoordt: Het HVO wil een nationaal en internationaal bekend en gewaardeerd centrum zijn voor de duurzame ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs en opvoeding in humanistisch perspectief. Hiermee versterkt het HVO de humanistische beweging, die als perspectief een duurzame wereldsamenleving voor ogen heeft, waarin mensen een goed en zinvol leven kunnen leiden, met en voor anderen, in rechtvaardige instituties. De volgende zestien streefdoelen voor de planperiode werden vastgesteld als onderdeel van het strategisch plan tijdens de 141ste vergadering van het bestuur van Stichting HVO op 14 december Doel: Humanistisch Vormingsonderwijs wordt in het basisonderwijs kwantitatief gezien op hetzelfde niveau verzorgd als in het schooljaar (afgerond 1700 lessen per week aan kinderen), indien rijksbekostiging niet gerealiseerd wordt in de eerste helft van de planperiode. HVO wordt kwantitatief verdubbeld als dat wel het geval is. Tussenstand: Hetzelfde niveau kon worden gehandhaafd in de jaren 2007 en Nu eind 2008 structurele financiering gerealiseerd is, zal naar verwachting eind 2010 van een behoorlijke groei sprake kunnen zijn. Of verdubbeling gehaald zal worden, moet worden afgewacht. 2. Doel: Op het moment van ingang van rijksbekostiging heeft Stichting HVO, in afstemming met het HV en de beroepsvereniging LVHVO, ook het werkgeverschap van de betrokken leraren voor haar rekening genomen, zodat zo optimaal mogelijk gewerkt kan worden aan 11

12 12 de realisering van de kwalitatieve en kwantitatieve doelen. Tussenstand: Deze doelstelling zal niet op deze wijze worden gerealiseerd. Voortschrijdend inzicht leidde tot een strategisch betere oplossing. Stichting HVO richt zich als humanistisch centrum (opleiding, innovatie en advies) voor onderwijs en opvoeding namens het HV breed op het primair, secundair en tertiair onderwijs en de opvoedingsbegeleiding. Voor de groei en bloei van het HVO in het primair onderwijs is speciale aandacht en zorg nodig. Hiervoor zou Stichting HVO andere activiteiten moeten verminderen of afstoten. De in 2009 op te richten Stichting HVO Primair zal als werkgeverstichting die speciale aandacht en zorg voor haar rekening gaan nemen. Beide stichtingen zullen op alle relevante niveaus nauw samenwerken aan de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering. 3. Doel: Er is zorg gedragen (mede via het pabo-traject) voor minimaal 140 nieuw opgeleide leraren voor het basisonderwijs en minimaal 80 voor het voortgezet onderwijs, die HVO, Levo of Levenskunde kunnen verzorgen. Tussenstand: De teller staat op 60 voor het basisonderwijs en 30 voor het voortgezet onderwijs. 4. Doel: Alle betrokken leraren voldoen aan de criteria, die in de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) gesteld zijn. Tussenstand: De opleidingsprogramma s voor de hbo-bachelor en de hbo-master zijn inmiddels expliciet aangepast aan deze wet. In 2009 of mogelijk 2010 zullen naar verwachting beide opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO. Door de extra toegekende gelden voor GVO en HVO in 2008 hebben vrijwel alle leraren gratis scholing kunnen ontvangen, passend bij de bekwaamheidseisen die de wet stelt. De in 2009 nieuw op te richten werkgeverstichting Stichting HVO Primair zal gericht toezien op het onderhoud van de bekwaamheidseisen. Naar verwachting wordt de vierde doelstelling ruimschoots gehaald in deze planperiode. 5. Doel: Alle leerlingen die de basisschool verlaten en HVO gevolgd hebben, krijgen als herinnering en aanmoediging het zogenoemde HVO- of Wereldburgercertificaat uitgereikt (in 2006 ongeveer uitgereikt aan een derde van de leerlingen). Tussenstand: Dit is gelijk gebleven. Of het certificaat al of niet wordt uitgereikt, wordt tot nu toe aan de leraren overgelaten. Indien de

13 voorgenomen nieuwe werkgeverstichting HVO Primair in overleg met de leraren er een verplichtend karakter aan zal verbinden, zal de doelstelling gehaald worden, anders waarschijnlijk niet. 6. Doel: Het vak Levensbeschouwing vanuit humanistisch perspectief is op vier nieuwe openbare scholen voor voortgezet onderwijs ingevoerd. Tussenstand: Aan dit doel is tot nu toe niet gericht gewerkt. Het primair onderwijs vergde veel van de beschikbare tijd. In 2009 of 2010 zal onderzoek dienen te worden verricht op welke van de bedoelde scholen dit vak verzorgd wordt en welke scholen het voornemen hebben dit vak te gaan aanbieden. Deze scholen kunnen desgewenst door Stichting HVO bij de introductie van het vak worden ondersteund. 7. Doel: De opleidingen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) (bachelor en master) zijn geaccrediteerd. Tussenstand: Zie bij doelstelling Doel: De website elearning.hvo.nl (installatie tweede helft 2006) speelt volgens de medewerkers een centrale rol in opleiding (met name de bachelor) en bijscholing. Tussenstand: Op dit moment is dit gerealiseerd voor het vijfde leerjaar van de bachelor (verdiepingsfase B), maar nog niet voor de verdiepingsfase A, de basisfase en de bijscholing. Uit een eind 2008 gehouden evaluatie onder de medewerkers bleek dat de toepassing van e-learning stroef verliep en dat er meer gerichte ondersteuning nodig was. Als hierin goed wordt voorzien, zal naar verwachting deze doelstelling aan het einde van de planperiode als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 9. Doel: De gecertificeerde basisopleiding HVO (in de omvang van een minor) wordt in elk van de vijf onderscheiden regio s op een pabo aangeboden (in 2006 op twee). Tussenstand: Nog steeds twee (in regio Oost en regio Zuidwest). Er zijn oriënterende gesprekken geweest met pabo s in de regio s Noord en Noordwest. Het aanbod is dat de minor ter introductie gezamenlijk wordt verzorgd door de betreffende pabo en Stichting HVO. Nu leraar HVO een betaalde functie is geworden, mag worden verwacht dat in de regio s Noord en Noordwest enkele pabo s een dergelijke minor zullen willen gaan aanbieden. In de regio Zuid 13

14 14 zal nog worden gezocht naar een geschikte pabo. 10. Doel: Er zijn vier kleinschalige ontwikkelingsgerichte onderzoeken uitgevoerd. Tussenstand: Virtuele vorming, resulterend in een symposium en een bijscholingscursus; Kinderrechten, resulterend in een nieuw spel met handleiding voor het basisonderwijs en Mensenrechten, resulterend in meer bewustzijn van de rechten en daarmee verbonden plichten op een school in het voortgezet onderwijs. 11. Doel: Er zijn vier nieuwe thema s uitgewerkt of bestaande thema s bijgewerkt voor de onderwijspraktijk. Tussenstand: tot nu toe betreft dit de reeds genoemde thema s Humanisme en Virtuele vorming en Humanisme en Mensenrechtenvorming. 12. Doel: Het aantal activiteiten voor andere doelgroepen (ouders, leidsters kinderopvang, groepsleraren basisonderwijs, vakleraren voortgezet onderwijs, vrijwilligers en professionals humanistische organisaties, volwassenen die hun levensbeschouwelijk kompas willen bijstellen ) is gegroeid in vergelijking tot het aantal activiteiten genoemd in de jaarverslagen van de planperiode Tussenstand: In 2007 en met name in 2008 is het aantal betaalde en onbetaalde activiteiten voor deze andere doelgroepen gedaald. Waren ter indicatie de inkomsten uit deze activiteiten gemiddeld ongeveer per jaar in de vorige planperiode, tot nu toe bedragen deze ongeveer per jaar in de huidige planperiode. Geen activiteiten werden uitgevoerd voor leidsters kinderopvang, vakleraren voortgezet onderwijs en volwassenen met een vraag naar zingeving vanuit humanistisch perspectief. Met name in 2008 is extra veel aandacht uitgegaan naar de kerndoelgroep van leraren HVO en Levensbeschouwing (HL) in het basisonderwijs, mogelijk gemaakt door de extra beschikbaar gestelde gelden van het Ministerie van OCW voor scholing. 13. Doel: De bijdrage aan het behalen van de streefdoelen van de Humanistische Alliantie is naar het oordeel van het bestuur van de Alliantie substantieel geweest. Tussenstand: Als dit oordeel aan het einde van de planperiode gevraagd wordt, zal het antwoord naar verwachting bevestigend zijn. Onderwijskundig medewerkers HVO zijn actief betrokken bij verschillende activiteiten van de Alliantie. De directeur van Stichting

15 HVO heeft het strategisch plan Verbonden door humaniteit voor de periode geschreven en is als secretaris lid van het dagelijks bestuur. 14. Doel: Het aantal activiteiten voor de internationale humanistische beweging is gegroeid in vergelijking tot de activiteiten, genoemd in de jaarverslagen van de vorige planperiode. Tussenstand: Tot nu toe is het aantal activiteiten ongeveer gelijk gebleven. Een senior onderwijskundig medewerker HVO is actief betrokken bij de nascholing van leraren Levenskunde in Berlijn; er wordt jaarlijks een uitwisselingsprogramma voor leraren gerealiseerd en er wordt actief deelgenomen aan het bestuur van de Europese Humanistische Federatie (EHF) met als doel in Europees humanistische kring blijvende aandacht voor onderwijs en opvoeding vanuit humanistisch perspectief te bewerkstelligen.

16 Doel: De samenwerkingsrelatie met gastheer APS is net als in de vorige planperiode elk jaar met uitstekend gekwalificeerd door de directies van APS en HVO. Tussenstand: Deze doelstelling zal zeker weer gehaald worden. Onderwijs en vorming zijn kernthema s voor humanisten, dat schept al een band. APS en HVO zijn bovendien complementair: APS werkt op professionele wijze continu aan verbetering van onderwijs in brede zin, HVO doet dat met name op het gebied van vorming (vanuit humanistisch perspectief). APS en HVO zijn ook formeel verbonden. HVO is immers een dubbelverbonden organisatie: inhoudelijk met het Humanistisch Verbond en huishoudelijk met APS. 16. Doel: Het expertisecentrum HVO is naar het oordeel van het bestuur goed voorbereid om in werkbare omvang duurzaam te blijven bestaan. Tussenstand: Vanaf 1980 ontvangt Stichting HVO ten behoeve van de activiteiten van haar expertisecentrum een basissubsidie van de rijksoverheid (vanaf 1 januari 1999 via APS). Omdat het Humanistisch Verbond ervoor gekozen heeft geen humanistische bijzondere scholen op en in te richten, zorgde en zorgt de rijksoverheid er op deze wijze voor dat vanuit humanistisch perspectief toch inhoudelijke bijdragen aan onderwijs en opvoeding geleverd kunnen worden, in het bijzonder in de vorm van hoogwaardig humanistisch levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen. Om dit kwalitatief goed te kunnen blijven doen, zijn naast de basissubsidie aanvullende inkomsten nodig uit betaalde dienstverlening. Inmiddels zijn alle onderwijskundig medewerkers HVO in staat deze dienstverlening te verrichten. Hierdoor is het centrum goed op weg om aan deze doelstelling te voldoen.

17 3. HVO als opleidingscentrum Het expertisecentrum van Stichting HVO verzorgt jaarlijks een kleinschalige lerarenopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HL) in deeltijd op hbo-bachelor- en hbo-masterniveau voor zowel het primair als het voortgezet en beroepsonderwijs. Het ondersteunt ook opleidingsroutes voor het primair onderwijs via pabo s. Naast de lerarenopleiding wordt jaarlijks een trainersopleiding verzorgd op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie in opvoedingsinteracties. Deze trainers leren onder meer ouders Waarde(n)vol communiceren met hun kinderen. Tien van de twaalf deelnemers slaagden voor het certificaat. Zestien nieuwe vakdocenten konden aan de slag in het primair en/of de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo. Twee pabo s werden met raad en daad ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van een minor HL, waarmee de studenten een aanvullende bekwaamheid verwerven. Aan tien studenten kon het certificaat Oriëntatie HL worden uitgereikt en aan vijftien studenten het certificaat Minor HL. De opleiding HL van de eerste graad (hbo-master) werd en wordt in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek (UvH) verzorgd. Aan elf nieuwe vakdocenten kon het diploma worden uitgereikt. Jaarlijks worden de afgestudeerden van de beide lerarenopleidingen (hbo-bachelor en hbo-master) uitgenodigd voor de inhoudelijke alumnidag. Daarnaast werden in het verslagjaar de vakdocenten (300 in het primair onderwijs en 100 in het overige onderwijs) in de gelegenheid gesteld zich bij te scholen. Ongeveer de helft maakte daar gebruik van. Enkele voorbeelden van aangeboden en gevolgde cursussen: Democratische vorming in het onderwijs; Tot je recht komen ; Scherpzinnig! Leren filosoferen met kinderen; Doodgewoon; Religie in een notendop. Van de leraren in het primair onderwijs kozen er 46 met alleen de basisopleiding HL voor een ontwikkelingsgericht assessment. Op grond hiervan startten 32 leraren een scholingstraject om het volledige bachelordiploma HL te behalen. 17

18

19 4. HVO als innovatiecentrum Ten behoeve van het trainersprogramma Waarde(n)vol communiceren met kinderen: DOEN! werden vijf katernen ontwikkeld bij de vijf thema s: Wie of wat zegt mij Wat?, Opvoeden met hart, hoofd en handen, Eigen stijl en conflicthantering, In gesprek over grenzen en Vormgeven aan verandering. Tevens werden 76 gereedschappen (oefeningen) ondergebracht in de digitale werkplaats. Hiermee kunnen dertien levensvaardigheden geoefend worden die van belang zijn voor het waarde(n)vol communiceren met kinderen. Verbetering en vernieuwing van de opleidingen, cursussen, trainingen en leermaterialen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Met name is in 2008 veel aandacht besteed aan de hbo-bachelor HL, het thema Humanisme en Virtuele Vorming en het thema Humanisme en Mensenrechtenvorming. Het opleidingsprogramma voor de hbo-bachelor is vernieuwd en vastgelegd in de publicatie Een eigen vorm vinden, een naamgeving die de essentie weergeeft van het kernwoord vorming vanuit humanistisch perspectief. Deze vernieuwing vond plaats in het teken van de voorgenomen accreditatieprocedure in In datzelfde kader werd een zelfevaluatie uitgevoerd met betrekking tot de hbo-master HL. Deze zelfevaluatie kreeg de naam De eigen vorm verdiepen HVO kiest elke twee jaar een hoofdthema voor de inhoudelijke verdieping. In 2007 en 2008 was dat Virtuele vorming. Onderwijskundig medewerkers onderzoeken het eerste jaar het thema. In het voorjaar van het tweede jaar wordt een symposium aan het hoofdthema gewijd en vervolgens wordt het thema in het bijscholingsprogramma voor vakdocenten HL opgenomen. Op 21 maart 2008 is het voorjaarssymposium Virtuele vorming van Stichting HVO met veel waardering ontvangen door de deelnemers. Het programma bestond onder meer uit twee inleidingen en een keuze van twee uit vier workshops: 19

20 Inleidingen: 1. Ik ben online, dus ik besta identiteit en relaties op internet door dr. Justine Pardoen, hoofdredacteur Ouders Online. 2. De virtuele wereld als uitdaging voor de verbeelding door prof.dr. Hans Alma, hoogleraar psychologie en zingeving en rector magnificus van de Universiteit voor Humanistiek. Keuze uit de volgende workshops: 1. Scammen, hacken, flames, grooming, cyberpesten, 2. Virtuele vorming en Humanistisch Vormingsonderwijs, 3. Digitale identiteit binnen het onderwijs, 4. Emoticons: over zingeving en internet. Het verslagjaar 2008 kende een tweede inhoudelijk thema dat op verdiepende wijze onderzocht werd voor toepassing in HL: Humanisme en Mensenrechtenvorming. Dit naar aanleiding van 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december Op een middelbare school werd een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar de kennis en beleving van de mensenrechten door de leerlingen met het doel het mensenrechtenonderwijs op die school te verbeteren. Daarnaast werd onderzocht op welke wijze leerlingen van de basisschool op aansprekende wijze kinderrechten zouden kunnen doorleven. Op grond hiervan werd een spel met handleiding ontwikkeld.

21 5. HVO als adviescentrum HVO stelt zijn expertise in de vorm van adviezen, cursussen en trainingen op maat desgewenst ook beschikbaar aan derden (groepsleraren, vakleraren, pedagogisch medewerkers, medewerkers humanistische zusterorganisaties enzovoort), via betaalde en zo nodig onbetaalde dienstverlening. De aangeboden bijscholingscursussen voor de leraren HL staan ook open voor andere leraren. De expertise van HVO strekt zich met name uit tot de volgende aandachtsvelden: levensbeschouwelijke vorming, morele vorming, sociaal-emotionele vorming, democratische vorming, levenskunde, filosoferen met kinderen, socratische gespreksvoering, waarde(n)vol communiceren. Hier volgen enkele voorbeelden van dienstverlening in het verslagjaar. Inleiding levensbeschouwelijke vorming Op 23 april van het verslagjaar kon aan 29 groepsleraren op feestelijke wijze het certificaat Inleiding Levensbeschouwelijke vorming worden uitgereikt. Het initiatief voor deze cursus was genomen door Dick Knip, bovenschools directeur van de scholen in Zeevang, die aangesloten zijn bij SPOOR: Stichting Primair Onderwijs Regio Waterland en Oostzaan. Het programma bevatte onder meer de volgende thema s: de waarde van opvoeden: wat heeft levensbeschouwing met opvoeden te maken? levensbeschouwelijke communicatie; filosoferen met kinderen; zelfontplooiing en autonomie. Dick Knip schreef over de cursus: 'De lessen zijn bedoeld voor de teams die hun kennis en ervaring weer op de kinderen moeten gaan overbrengen, maar tegelijkertijd vormt het ook de deelnemers. Het blijkt elke keer weer een verrijking te zijn om aan de lessen te mogen meedoen. Ik heb zelden meegemaakt dat er met zoveel enthousiasme wordt nageschoold. Ook door degenen die toch wat aarzelend en kritisch aan deze scholing begonnen zijn.' 21

22 Masterclass Communiceren met jongeren In maart en april werd een masterclass respectievelijk verzorgd op het congres De nieuwe kwalificatieplicht van de SBO en op een themaavond van het Mondriaan College in Oss. In totaal namen 57 personen (docenten, ouders en leerlingen) deel aan deze masterclasses. Waard(n)vol communiceren met kinderen Deze training werd in het verslagjaar door ongeveer 180 ouders gevolgd. Een aangepaste training werd verzorgd voor zestien Soedanese ouders. In de vrouwengevangenissen volgden ongeveer 45 gedetineerde moeders de cursus IKJIJWIJ, die speciaal voor het project Gezin in Balans van Humanitas werd ontwikkeld op basis van het programma Waarde(n)vol communiceren met kinderen. De trainingen en cursussen werden mede verzorgd door trainers die opgeleid en geautoriseerd zijn door Stichting HVO. Advisering (een keuze) Zusterorganisaties Humanitas en Hivos werden geadviseerd bij de opzet en uitvoering van respectievelijk de Humanitas Academie en de Hivos Academie. Hivos door middel van een inleiding Praktisch humanisme voor nieuwe medewerkers en Humanitas door het ontwerpen van een raamleerplan voor trainingen aan vrijwilligers. De Europese Humanistische Federatie (EHF) werd geadviseerd over humanistische vorming in het onderwijs. De Freinetbeweging werd geadviseerd over doorlopende leerlijnen democratische vorming in het basisonderwijs tijdens een studiedag in november. Dit aan de hand van een eerder door HVO ontwikkeld praktisch handboek. Het Platform voor Mensenrechteneducatie werd actief ondersteund bij het pleidooi voor structurele aandacht voor mensenrechtenvorming in het onderwijs. 22

23 Tweede Kamerleden werden geadviseerd over de relatie levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en openbaar onderwijs en gewezen op het algemene belang van die vorming voor sociale integratie en goed burgerschap. Dit in het kader van het pleidooi voor rijksbekostiging van vakdocenten HVO en GVO op de openbare basisschool. Op 18 december besloot de Tweede Kamer tot bekostiging door het rijk ingaande 1 augustus 2009 over te gaan.

24

25 6. Organisatie en communicatie Stichting HVO is een relatief kleine, flexibele (netwerk)organisatie die door doelgerichte samenwerking tamelijk ambitieuze doelen wil realiseren. Duurzaam wordt samengewerkt met humanistische en overige verwante organisaties in Nederland, verbonden in de Humanistische Alliantie. Er zijn meer dan 50 lidorganisaties. Met name kunnen hier genoemd worden Humanistisch Verbond, Universiteit voor Humanistiek, Hivos, Humanitas, en de Humanistische Omroep. Met Europese humanistische organisaties wordt samengewerkt in de Europese Humanistische Federatie (EHF), wereldwijd wordt samengewerkt in de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Stichting HVO is tevens lid van het Platform voor Mensenrechteneducatie. Vanaf 1 januari 1999 treedt APS op als gastheer van HVO. Hierdoor kan HVO een dubbelverbonden organisatie genoemd worden: huishoudelijk (formeel werkgeverschap en huisvesting) verbonden met APS, inhoudelijk verbonden met het georganiseerde humanisme. Jaarlijks wordt de samenwerkingsovereenkomst met APS geëvalueerd. Ook in 2008 kon worden vastgesteld dat de overeenkomst voortreffelijk wordt nageleefd en dat de meerwaarde duidelijk aantoonbaar is. Op haar beurt trad Stichting HVO ook in 2008 op als gastheer van de LVHVO (Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs). De LVHVO is de vereniging van HVO-leraren in het basisonderwijs en ondersteunende vrijwilligers, die de praktische organisatie van HVO in het primair onderwijs voor haar rekening neemt. Medewerkers In het verslagjaar waren bij HVO drie ondersteunende medewerkers (1,6 fte), een communicatiemedewerker (0,6 fte), zestien inhoudelijk medewerkers, inclusief directeur (8,4 fte), betrokken. Allen in deeltijd. 25

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

ASKO JAARVERSLAG 2010

ASKO JAARVERSLAG 2010 ASKO JAARVERSLAG 2010 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 10 1. Identiteit 14 Jaar in beeld (1) 16 2. Onderwijs 18 2.1 Reorganisatie samenwerkingsverbanden (SWV-en) 18 2.2 Kwaliteit 19 2.3 Passend Onderwijs 20

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2013 pag. 3 Driestar educatief Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Bericht van de raad van toezicht... 6 Algemeen... 6 Samenstelling en kerncommissies... 6 Verslag over 2013... 6 Tot slot... 7 Organogram

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht!

Advies van de Commissie Leraren September 2007. LeerKracht! September 2007 LeerKracht! Nederland staat aan de vooravond van een dramatisch kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leraren. Dit dubbele lerarenprobleem definieert het werkterrein van de Commissie

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie