Zorg voor elkaar, praat met elkaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor elkaar, praat met elkaar"

Transcriptie

1 Zorg voor elkaar, praat met elkaar & Stichting ouderenwerk IJsselmonde Concrete aanpak vereenzaming doormiddel van telefoon en inzet HBO-studenten Zorg en Welzijn Hogescholen Conceptontwikkelaar: Drs. A.V. Feijt The Research Company, Datum: 5 november

2 The Research Company, Rotterdam Schothorst HS Rotterdam Dhr. Drs. Alex V. Feijt In dit document wordt het project beschreven Zorg voor elkaar, praat (!) met elkaar. Een directe aanpak van vereenzaming onder ouderen door een combinatie van onderzoek en actieve telefonische interventie. 2

3 INHOUD 1. Inleiding... 4 Korte methodeomschrijving:... 4 Inhoudelijke overwegingen:... 7 Overwegingen in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): Kaders van het projectvoorstel Localiseren, inventariseren, interveniëren Communicatie & Informatie Voorkomen en bestrijden Randvoorwaarden Toerusting van de organisatie Invulling Inbedding en verankering Informatie vergaring Informatie benutting Bestuurlijke dekking Risicofactoren

4 1. Inleiding In december 2005 is het Rotterdamse actieplan ouderenbeleid voor de periode gepresenteerd. Daarbij is gekozen voor een geconcentreerde inzet, dat wil zeggen dat de inzet is beperkt tot een viertal thema s. Een van de thema s is het tegengaan en voorkomen van sociaal isolement bij ouderen. Aanleiding is het feit dat een substantieel deel van onze ouderen sociaal geïsoleerd is, dat wil zeggen dat ze geen netwerk hebben die als het nodig is sociale steun kunnen bieden. Daarnaast bevindt een deel van de Nederlandse ouderen in de gevarenzonde; zij lopen om allerlei redenen een groot risico om sociaal geïsoleerd te raken.* ) *) Zie voorts de stukken betreffende werkconferentie 28 september 06, van (kenmerk 06/374) Uitvoering van deze plannen vindt paats tussen mei 2006 en medio De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de plannen worden op gemeentelijkniveau verankerd i.s.m. welzijsnorganisaties. Een van de organisaties die hierin wilde participeren was The Research Company. Dat samen met Stichting Ouderenwerk IJsselmonde een voorstel indiende. Dit voorstel werd afgewezen. Op grond van niet duidelijk genoeg omschreven doelen en operationalisatie. The Research Company heeft daarom besloten het project voor eigen rekening ten uitvoer te brengen. De directie heeft medewerking gevraagd van Stichting Ouderenwerk IJsselmonde en SMDB ( Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Duin- en Bollenstreek). Korte methodeomschrijving: Voor het doorbreken van isolement onder ouderen en het voorkomen van isolement is zowel onderzoek als professionele interventie alsook massa- communicatie naar de doelgroepen nodig in een gecombineerde aanpak. Een aanpak vanuit strict professionele ( wetenschappelijke) hoek is te beperkt in kwantiteit, kostbaar en niet praktisch genoeg. Men kan immers niet wetenschappelijke kwaliteit leveren als het gaat om een beperkt budget en een doelgroep van en cliënten. 4

5 Een aanpak gericht op focussen op probleemgevallen zonder brede communicatie gaat voorbij aan het belang van voorkoming en tijdige signalering en opvang van sociaal isolement. Een aanpak puur gericht op voorkoming, gaat voorbij aan de zorg die wij met zijn allen moeten besteden aan de mensen die reeds in een sociaal isolement verkeren. De voorgestelde aanpak heeft als rode draad een actieve, structurele telefonische benadering vanuit moderne callcenter omgeving en onder begeleiding van ervaren professionele trainers telefonische interactie. Waarbij professioneel en semiprofessioneel samenwerken. En waarbij zowel ervaren hulpverleners alsook trainees worden georganiseerd in samenwerkende verbanden. De motor van het opbouwen en onderhouden van het contact met de doelgroep zijn HBO studenten met affiniteit voor Zorg- en Welzijn van de Hogescholen in de regio. De betrekkelijk goedkope telemarketingkosten, gecombineerd met expertise van telefonische bevolkingsonderzoeken en database faciliteiten vanuit The Research Company worden in dit voorstel benut. Bewust wordt gekozen voor telefonisch contact en de inzet van studenten en faciliteiten van Research Company. Hierin ligt een mogelijkheid onderwijs te combineren met maatschappelijk belang, werkgelegenheid en kostenbesparingen. Ook doet het een beroep op jongeren om zich te bemoeien met de problematiek van de oudere generaties. Opzet: De processen van het belteam worden gekoppeld aan de bestaande welzijns organisatie zoals ouderen(advies) werk, vraagloketten, en Motto. Het belteam van studenten en de medewerkers van de welzijnsorganisatie worden virtueel aan elkaar gelinkt middels een gemeenschappelijke database en contact omgeving die door The Research Company wordt gerealiseerd. De informatievragen worden door de welzijnsorganisatie ondersteund en waar nodig verder geleid richting de zorginstellingen die voor de gewenste interventies kunnen zorgdragen. Hierbij gebruikmakend van de gemeenschappelijke database*. 5

6 *) Een afgeschermde database, alleen toegankelijk voore projectmedewerkers en vraagwijzer. E.e.a. ondersteund middels een vooraf vastgelegde procedure voor gebruikers. Deze faciliteiten zijn reeds aanwezig bij Research Company. 6

7 Inhoudelijke overwegingen: Uit onderzoek is gebleken dat het traceren van ouderen met vereenzamingsproblemen op een aantal problemen stuit: - Hoe definieert men vereenzaming? ( Wanneer verschilt het van een oudere met weinig behoefte aan contact?) - Hoe traceer je deze groep ouderen? - Hoe zorg je voor preventie, wanneer de cliënt het nog niet als een probleem ervaart? Hierdoor o.a. blijft vereenzaming onder ouderen vaak verscholen. Hulpverleners roepen dan ook vaak Wij bereiken een deel van de doelgroep niet. Eenzaamheid is een gevoel waar men niet gemakkelijk voor uitkomt. Samenwerking tussen gemeenten, zorgverleners, instellingen en organisaties die werken met ouderen is geboden. Eenzaamheid heeft vooral te maken met INHOUD van relaties. Iemand kan veel mensen kennen en toch eenzaam zijn. Met andere woorden er moeten mensen zijn die inhoudelijk voldoen aan behoeften van de oudere. Het betreft in een van de deelgemeenten in bijvoorbeeld Rotterdam naar schatting : plussers waarvan ca 2500 matig eenzaam is en 550 zeer ernstig eenzaam plussers waarvan ca 1150 matig eenzaam is en 250 zeer ernstig eenzaam. Bron: Onderzoek eenzame ouderen over de drempel ( betreft Zuid-Holland Noord, door GGD Hollands Midden 2005) omgerekend naar Bevolkingscijfers IJsselmonde 2006 van Cos Rotterdam. ( Het aanbod van voorzieningen en hulp is groot maar de drempels ernaartoe blijken vaak te hoog. Dit heeft o.a. als oorzaak dat men niet gemakkelijk uitkomt voor het probleem. Er zijn initiatieven om de drempels te verlagen tot het reguliere aanbod, maar gebleken is dat het erg moeilijk is die drempels weg te krijgen. Dit goedbedoelde en zeer waardevolle aanbod kan verder tot ontwikkeling komen door betere aansluiting te vinden bij de doelgroep, bijvoorbeeld door onderhavig projectvoorstel. Tevens is er een tekort gesignaleerd aan geschikt aanbod o.a. voor allochtonen, hoogopgeleide mannen en cursussen / begeleiding in het aanleren voor het aangaan en behouden van contacten. 7

8 Veel genoemde oplossingsrichtingen: 1 Tijdig in beeld krijgen dat er bij de oudere wat gedaan moet worden aan inhoudelijk goede sociale contacten. 2 Ondersteunen van hulpverleners bij het in kaart krijgen van achterliggende oorzaken zodat sneller de juiste ondersteuning aangeboden kan worden. 3 De aanleiding voor een oudere om te werken aan meer inhoudelijk sociaal contact ligt vaak in de confrontatie / ontmoeting met andere mensen. Het ontwikkelen van meer ontmoetingsmogelijkheden helpt bij de bewustwording van de oudere aan het belang van deze contacten. 4 Uiteraard zijn effectieve interventies belangrijk echter dan moet men wel weet hebben dat er een interventie nodig is. 5 Welzijnsbeleid: betrekken van ouderen bij het gebeuren in de wijk. 6 Vrijwilligersbeleid: breng ouderen en jongeren bij elkaar en geef ze een nuttige invulling van de tijd. 7 Ook Veiligheid, ruimtelijke ordening, bewegingsstimulering, vervoer hebben aspecten die helpen tegen vereenzaming. Overwegingen in het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo): Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) krijgen gemeenten regierollen op het gebied van cliëntenondersteuning, informatie en advies. ( Derde prestatieveld Wmo). Instrumenten cliëntondersteuning zijn te verdelen in 4 categorieën ( aansluitend op de Handreiking Lokale Loketten): Klantproces Kwaliteit Organisatie ICT Zie voor meer info over instrumentarium Wmo: Cliëntondersteuning Instrumentenwijzer van Min van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Juni Tekst: NIZW en Trimbos-instituut. Met de implementatie van het project Zorg voor elkaar, praat met elkaar krijgt de een deelgemeente de beschikking over een breed 8

9 instrumentarium om interventie ook echt naar de plek te krijgen waar daar behoefte is. 9

10 Bestaande uit: Klantproces: - Callcenter faciliteiten ( systemen, telefonie, supervisie) - Een belteam van HBO-Sociaal Maatschappelijk Werk studenten - Adressenbestanden - Belscripts, en vragenlijsten voor telefonisch contact. - Trainer Communicatie. Kwaliteit: - Structurele communicatielijn naar de doelgroepen om op regelmatige basis Informatie te verkrijgen over de cliënttevredenheid met het aanbod. - Rapportagesysteem. ICT: - Geautomatiseerd relatiebeheer systeem. 10

11 2. Kaders van het projectvoorstel. Het programma Zorg voor Elkaar Praat met elkaar is een actiegerichte aanpak ter voorkoming en bestrijding van sociaal isolement onder ouderen. Dit alles met veel aandacht voor de vastlegging van gespreksinformatie, rapportage en onderzoek. Het is een typische HBO-aanpak en daarom naar onze mening anders/ aanvullend, mogelijk beter, dan een wetenschappelijke benadering. Localiseren, inventariseren, interveniëren. Het projectvoorstel steunt op drie pijlers: Lokaliseren van vereenzaming : Door actieve telefonisch benadering van bepaalde, gepreselecteerde adressen; het aanknopen van een oriënterend, vrijblijvend telefonisch contact met bewoners; in de vorm van een kort interview bestaande uit 4 vragen. Met als doel het winnen van vertrouwen en eerste selectie van doelgroepen voor verder contact en interventie. Het opbouwen van een vertrouwensband krijgt in dit voorstel de ruimte om er meerdere contacten over te doen. Dit is afwijkend van een eenmalige korte termijn actie. Gedachte is dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie alleen mogelijk is met in achtneming van de wensen van de doelgroep. Dat wil zeggen het contact wordt opgebouwd op basis van vrijwilligheid. Signaleren, typeren, beschrijven: Middels herhaalde telefonische benadering van mensen uit de preselectie, op basis van vrijwilligheid, en door het stellen van aanvullende vragen wordt per gesprek de band versterkt en wordt een typering verkregen van de aard van de ( eventuele) vereenzaming. Informatie wordt vastgelegd. Interveniëren: De opgebouwde telefonische relatie wordt op 3 manieren omgezet in interventie: 11

12 1: De cliënt wordt op basis van de verkregen antwoorden op vragen van de beller zelf geattendeerd op beschikbare ondersteuning. 2: De beller stelt voor, op basis van vrijwilligheid, om iemand langs te sturen. 3: Met toestemming van de cliënt wordt informatie door medewerkers van de welzijnsorganisatie gebruikt voor het bepalen/ optimaliseren van het aanbod. Communicatie & Informatie. De telefonische relatie komt tot stand door zorgvuldige selectie en training van het telefoonteam: HBO studenten van de Zorgopleidingen van de Hogescholen uit de regio. De informatievragen zijn op professionele wijze verwerkt in een belscript van The Research Company. Er is veel ruimte voor een geleidelijk gewennen/ vertrouwensopbouw: De instructies aan de beller is dat men wacht tot de client signalen afgeeft voor een vervolgfase in het contact. Er is vooral sprake van een sociaal contact: De bellers krijgen per keer een thema om over te praten, dit thema beslaat slechts 4 vooraf bepaalde vragen, de cliënt is vooral aan het woord. De zo belangrijke overdracht van strudent naar professionele interventie wordt gedurende de telefonische relatie voorbereid in de gesprekken. Hierbij speelt het proces van voortdurend raadplegen van gesprekshistorie en afstemming met de welzijnsmedewerkers gedurende de telefonisiche contacten een zeer belangrijke rol. Er is sprake van intelligente kennisopbouw: De informatie uit elk gesprek wordt toegevoegd aan een database om een compleet beeld van de situatie per cliënt te maken. In het script en keuze van gesprekthema s is Sociale competenties de rode draad. In het meedenken met de clienten krijgen de bellers de opdracht om de zelfredzaamheid te bevorderen in plaats van oplossingen aan te dragen en de client (emotioneel) op sleeptouw te nemen. De bellers hebben kennis van het begrip informeel netwerk en helpen de clienten om hiervan gebruik te leren maken. Dit geldt ook voor kennis, inzet van potentiële inzet van vrijwilligersorganisaties en hun mogelijkheden. 12

13 Voorkomen en bestrijden. Zorg voor elkaar Praat met elkaar werkt preventief aan voorkoming van vereenzaming. Iedereen in de leeftijd van 55+ kan gebeld worden. De mate waarin de cliënt zich openstelt voor een vervolg telefoongesprek bepaalt of men nogmaals gebeld wordt. Ook met mensen die (nog) niet erg vereenzaamd zijn maar wel behoefte aan een regelmatig contact komt een vertrouwensrelatie tot stand. Probleemreductie: Het traceren van vereenzaamden, en het aangaan van een telefonisch contact werkt reeds probleemreducerend. De regelmatig terugkerende gesprekken zijn op zichzelf al een deel van de oplossing. Het zijn jonge, betrokken HBO-ers die door hun handelen een signaal afgeven aan de vereenzaamden, dat ook jongeren interesse hebben voor de ouderen. Door de oudere te laten praten, en de juiste vragen te stellen dragen de gesprekken bij aan het (zelf) vinden van oplossingen door de cliënt. Het programma Zorg voor elkaar, praat met elkaar krijgt als een van de thema s voor de telefonische contacten mee: een ingrijpende levensgebeurtenis. De bellers krijgen de instructie mee om te streven naar een breed bereik. Dus allerlei vormen van vereenzaming als gevolg van allerlei soorten van ingrijpende levensgebeurtenissen worden beschouwd als signalering van de doelgroep. Randvoorwaarden. Het programma Zorg voor elkaar Praat met elkaar leunt bij aanvang erg op externe ondersteuning van callcenterfaciliteiten, onderzoeksbureau en studenten. Maar deze kennis is goed overdraagbaar op het moment dat het proces is opgezet en een jaar draait. Een bestaande organisatie kan de methode na een jaar geleidelijk integreren in de organisatie. In de vorm van een belteam van 3 personen ( stagiaires van de zorgopleidingen) en het gebruik van eenvoudige MS-office systemen. Verankeringsmogelijkheden: Het programma voorziet in een geleidelijke verankering met bestaande welzijnsorganisaties. Bij aanvang zijn de telefonische contacten intensief noodzakelijk om de doelgroep te traceren en interventies voor te bereiden. Maar zodra interventies plaatsvinden zal het telefonisch contact worden overgedragen aan de welzijnsorganisatie. Ook de opgebouwde informatie wordt dan overgedragen en gevoegd bij de bestanden van de ondersteunende organisaties. 13

14 Evaluatie en effectrapportage: Een van de sterke kanten van het programma is het gebruik van professioneel onderzoeksbureau voor het opzetten van de belteams en de systemen. Juist de verwerking van de verkregen informatie in de vorm van rapportage is daarmee goed verzorgd. The Research Company beschikt over database systemen in Access ( een MS-office programma) met een toegreep vanuit internet. Zodat tijdens interventies ook anderen die contact hebben met de cliënt gespreknotities kunnen opslaan in dezelfde database. Hierdoor is een effectrapportage en evaluatierapportage goed te maken. Informatie van de resultaten van het bellen; resultaten van de interventie zijn dus beschikbaar voor beoordeling. 14

15 3. Toerusting van de organisatie. Voor het programma Zorg voor elkaar, praat met elkaar is nodig: Projectmanagement ; 10 werkplekken met telefoon en MS-office; 15 studenten van een HBO-zorg opleiding; Scriptschrijvers, kennis van enquete ontwikkeling,database-expertise, ICT en rapportage. Voorts: de inzetbaarheid van de welzijnsorganisaties voor het doen van de interventies; een procesbeschrijving en procedurehandboek voor alle betrokken organisaties; een Kennissysteem met informatie over voorzieningen; Een gemeenschappelijk communicatie systeem/ gedeelde databasetoegang; Kennis-ondersteuning/ expertise op gebied van interventie. Professionele competenties: De HBO-studenten worden getraind in gesprekstechnieken door training van Research Company en ook vanuit hun opleiding. Voor de interventies zelf dienen de welzijnsorganisaties zorg te dragen voor de juiste competenties in hun team. Invulling The Research Company levert in het eerste jaar de projectleiding voor het programma, later over te dragen aan een van de staande organisaties. De welzijnsorganisatie en research company samen leveren het aanspreekpunt voor uitvoering en rapportage. Inbedding en verankering Inbedding in de eigen organisatie: Het programma verloopt in drie fasen van inbedding. De eerste fase ( 1e jaar) is sprake van een nieuw-concept. Kennis, mankracht en projectleiding komen wat betreft het callcenter/onderzoek deel van buiten de bestaande organisaties. Ook de inrichting van databases en opstellen van procedures wordt van buiteningebracht. In de 2e fase van inbedding wordt de werkwijze en alle procedurebeschrijvingen overgedragen aan de welzijnsorganisatie. Ook de cliëntendatabase wordt overgedragen. Er wordt een belteam-afdeling gecreeerd binnen de organisatie. De bellers worden geleidelijk vervangen door studenten die meewerken in het kader van hun stage. Men gebruikt het nieuwe organisatieonderdeel als leer-werk omgeving. 15

16 In de 3e fase van inbedding is de overdracht compleet. En is het belteam inclusief rapportages inzetbaar voor zowel traceren als kwaliteitsbewaking en verkrijgen van management informatie over bijvoorbeeld het juiste aanbod. Informatie vergaring Het hele programma wordt ondersteund met een internet- Registratiesysteem dat voor alle actoren toegankelijk is. Alles wel in overeenstemming met de WPR. Bij elk contact wordt informatie over de cliënt vastgelegd. De informatie uit het systeem wordt in de vorm van rapportages beschikbaar gesteld. Er zijn 4 groepen betrokkenen: 1)Het belteam van het onderzoeksbureau; 2) De interventieteams ( welzijnsorganisaties); 3) De onderzoekers ( tevens rapporteurs); 4) De projectleiding. Maandelijks wordt de informatie uit de databases omgezet in tussenrapporten ten behoeve van betrokken partijen. Vergelijkbaarheid: De informatie uit de rapportages bevat kwantitatieve informatie over: Aantal telefonische benadering van het belteam en het resultaat Aantal interventies en soort interventie. Kwalitatieve informatie over de vormen van vereenzaming Ervaringen van cliënten met interventies. De behoefte aan bepaalde voorzieningen. De behoefte aan informatie. De wensen ten aanzien van contact De tevredenheid met het aanbod van de verschillende organisaties. Dit levert nuttige sturingsinformatie om beleid te kunnen maken op: Benodigde aanbod aan hulp/ interventies. Benodigde frequentie aan hulp/ interventies. Het bereik ( mate van dekking) van de activiteiten over de doelgroep. De beste manier voor organisatie van samenhang tussen de (soms vele) verschillende acties/ huisbezoeken. 16

17 Efficiëncy verbeteringen in het organiseren van het huidige aanbod. Effectiviteitsverbeteringen en synergische kansen van (combinaties van) aanbod. Informatie benutting In het projectvoorstel is voorzien in een 0,10 FTE managementondersteuning op het gebied van rapportages t.b.v. welzijnsorganisatie. Het actief benaderen van de doelgroep levert veel informatie op over de huidige stand van zorgaanbod. Hoe ervaart men het aanbod van de verschillende aanbieders? Hoe ervaart men de communicatie van de vele aanbieders? De informatie zal enerzijds inzicht geven in de aard en omvang van de problematiek in de (deel)gemeente en de spreiding hiervan. Anderzijds zal de informatie aanleiding geven tot het aanpassen van het huidige aanbod om tegemoet te kunnen komen aan de gesignaleerde behoeftes. Gezien de omvang van het project is een representatieve steekproefomvang mogelijk. Deze informatie is bruikbaar als managementinstrument om ook de organisatie tijdig af te stemmen op de behoeften van de sociaal geisoleerden. Schaal van de projecten: Het project is voor het telefonisch contactgedeelte gemakkelijk op te schalen of kleiner te maken. Uitgangspunt bij de opzet is de inschatting van de omvang van het aantal vereenzaamden in de (deel)gemeente. Om een indicatie te geven van kosten gaan we uit van een grote stad met naar schatting 3700 matig vereenzaamden en 800 zeer vereenzaamden. (*bron GGD Hollands Midden 2005 toegepast op cijfers bevolkingscijfers van een deelgemeente in Rotterdam, zie COS-Rotterdam.nl) Bestuurlijke dekking De projectleiding wordt verzorgd door Research Company. De calls worden uitgevoerd vanuit de callcenteromgeving van Research Company. Hier vindt ook de coördinatie plaats. 17

18 Stichting Ouderenwerk IJsselmonde, met het vraagwijzer loket ondersteunt middels informatievoorziening aan de bellers in het callcenter. 18

19 Begroting Financiële aspecten. The Research Company draagt de kosten voor het project. We richten ons op een bruto bestand van te bellen adressen van Waaruit in het eerste jaar van het project netto 800 bel-relaties ontstaan. En een gemiddelde gespreksfrequentie van 1x per 3 weken. ( sommigen dus meer, anderen minder, al naar de behoefte en de tijd nodig tot interventie): Gesprekken kunnen wel 45 minuten duren maar er wordt aangestuurd op een gemiddelde gespreksduur van 15 minuten. Kosten: Per jaar jaar: Opstartkosten: ,- Uitvoering coördinatie en projectleiding: ,- Gesprekken: , ,- tel.kosten Systemen; databasebeheer 7.000,- Rapportages: 8.000,- 0,10 FTE management ondersteuning ,- Totaal: ,- 19

20 4. Risicofactoren Doorkruising van bestaande contacten. Het projectplan neemt als uitgangspunt een adressenbestand dat gebaseerd is op de postcodegebieden waarvan de (deel)gemeente weet dat er veel ouderen wonen. Er is geen ontdubbeling met bestaande bestanden van welzijnsorganisaties. Dit betekent dat OOK ouderen worden benaderd die reeds een contact hebben met welzijns/ ouderenwerk. - Echter, aangezien de eerste fase van het contact bestaat uit een telefonisch verkenning. Kan in het script al meegenomen worden een vraag of men contacten heeft. - Indien men contacten heeft wil dit nog niet zeggen dat er geen behoefte is aan het hebben van telefonisch contact. - Het telefonisch contact is bedoeld als middel tot verkenning en communicatie ( NIET als interventie). - In de opzet wordt informatie juist uitgewisseld met ondersteunende organisaties. Deze worden dus op de hoogte gesteld. Capaciteit voor interventie. Het telefonisch traceren van ouderen in sociaal isolement zal leiden tot een vraag naar hulp. Die hulp moet dan wel geboden kunnen worden. - Het is waarschijnlijker dat het telefoontje leidt tot signalering van een bepaalde behoefte. De beller kan zelf inschatten of actief bepaalde hulp wordt aangeboden. - Bij de instructies krijgen de bellers informatie over aan te bieden hulp. - Er is maandelijks contact met de hulpverlening over de capaciteit. - Door de rapportages kan de deelgemeente bepalen welk aanbod nodig is, en gerichter het aanbod bepalen. Kennis van het belteam over interventie is te beperkt. Een belteam zal regelmatig aanlopen tegen moeilijke gesprekssituaties. Omdat het studenten zijn is de vraag of er de juiste kennis en vaardigheden aanwezig is om alle gesprekken op de juiste wijze te voeren. - Dit is aan de ene kant niet te voorkomen. Tenzij er afgestapt wordt om met studenten te werken. Echter dan zouden de kosten erg stijgen. - Met de opleiding is te praten over het opnemen van gesprekstechnieken in de Zorg als onderdeel van het lesprogramma. Dit kan gekoppeld worden aan de opleiding. 20

21 - De verwachting is dat de studenten wel in staat zijn om te bepalen of zij een gesprek zelf voort moeten zetten of dat zij in het gesprek moeten aansturen op een overdracht van het contact naar een professionele hulpverlener. Op deze manier moet het contact overgedragen kunnen worden. ( zie capaciteit/ aanbod). De toegreep op het databestand en het beheer. Een belangrijke schakel tussen belteam en welzijnsteams is de database met contactgegevens. Indien deze niet raadpleegbaar is door betrokken partijen ontstaat miscommunicatie richting doelgroep. Dit vraagt om vooraf goede ICT mogelijkheden en werkbare procedures. Bovendien moet men zich aan deze regels voor het gebruik van de database houden. - The Research Company realiseert een database die toegankelijk is vanaf elke werkplek met internet ( en toegangscode). - The Research Company maakt een handleiding voor gebruik van de database. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van gebruikersgroep. - Belangrijk aandachtspunt is het definiëren van de informatie die in de database thuishoort en de informatie die alleen toegankelijk mag zijn voor de professionele hulpverlening. - De controle op het naleven van de regels met betrekking tot het bijhouden van contactgegevens is een taak voor de welzijnsorganisatie. Dit is een RISICO. Als de database niet goed wordt bijgehouden of (mis)bruikt zal het project groot risico lopen. Gegevens worden in vertrouwen gegeven, zodra de informatie verkeerd wordt gebruikt leidt dit tot stopzetting van het project op grond van o.a. Wet op Privacy. Overdraagbaarheid Het project biedt na 1 jaar mogelijkheden voor overdracht waarin de The Research Company zich volledig terugtrekt en een van de welzijnsorganisatie het belteam integreert met de eigen activiteiten. 21

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/67 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 12 Onderwerp:

Nadere informatie

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6537 Inboeknummer 15bst01484 Beslisdatum B&W 27 oktober 2015 Dossiernummer 15.44.103 (2.8.1) Raadsvragen Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 325 Maatschappelijke Opvang Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2006/747

Statenvoorstel nr. PS/2006/747 Statenvoorstel nr. PS/2006/747 Initiatiefvoorstel Ontbureaucratisering jeugdzorg Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2006-35 29 September 2006 PS/2006/747 A.E.W Boukes, telefoon 038 499 87 85 Aan

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement

Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement Trainingen eenzaamheid en sociaal isolement Dr. Anja Machielse Dr. Marina Jonkers Coalitie Erbij 5 maart 2015 Foto: Eamonn Doyle Programma Introductie: Visie op eenzaamheid en sociaal isolement Achtergronden

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

1 Voor de medewerker is duidelijk waarom het voor de organisatie belangrijk is om de motieven voor vertrek te horen

1 Voor de medewerker is duidelijk waarom het voor de organisatie belangrijk is om de motieven voor vertrek te horen EXITINTERVIEW drs. D. Dresens 1 SITUATIE Het exitinterview is een gesprek dat uw organisatie met een vertrekkende medewerker kan voeren. Het doel van dit gesprek is duidelijk te krijgen wat de reden van

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Sociale relaties en welzijn

Sociale relaties en welzijn EENZAAMHEID EN SOCIAAL ISOLEMENT: ACHTERGRONDEN EN AANPAK Onderwerpen Functies van sociale relaties Sociale kwetsbaarheid Achtergronden en gevolgen Knelpunten in de aanpak Elementen van een succesvolle

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S.

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. Presentatie DAK bijeenkomst 16 juni 2014 Dr. Marina Jonkers ONDERWERPEN Wat doet LESI? Aanpak sociaal isolement in gemeenten Beleidsurgentie en

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur D.A. Boon Telefoon 5114128 E-mail: boond@haarlem.nl PD/MID Reg.nr. PD/DV/2006/1256 Bijlage A Onderwerp Prestatieplan WMO Loket B & W-vergadering van 5

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 december 2016 Betreft Maatschappelijke opvang > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten

Datum 22 november 2016 Betreft Beantwoording schriftelijke Kamervragen van de leden Tanamal en Asante (beide PvdA) over mantelzorgende studenten > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00987 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanpak Eenzaamheid in Teylingen - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In de raad van

Nadere informatie

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I)

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I) Programma 1. Kennismaking 2. Stichting VraagWijzer Nederland 3. Inventarisatie ism met Movisie 4. Wmo en het compensatiebeginsel 5. De Kanteling 6. Het vraaggestuurde gesprek: wie, wat, waar en hoe? 7.

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening Effectmeting van hulp- en dienstverlening Gemeenten, instellingen en organisaties moeten hun uitgaven verantwoorden: wat leveren investeringen op? Ook investeringen in sociaal beleid moeten zij kunnen

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord

Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord Globaal project- en stappenplan WMO Werkplaats Noord In dit stappenplan wordt het projectplan dat bij VWS is ingediend uitgewerkt in een stappenplan. Allerlei inhoudelijk beschrijvingen worden hier weggelaten.

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Preventie Ambassadeurs

Preventie Ambassadeurs Kort Projectplan Preventie Ambassadeurs Samenvatting Preventie Ambassadeurs zijn een belangrijk schakel tussen allochtone gemeenschappen en hulpverleningsinstelling Tactus Verslavingszorg. In het project

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Eenzaam ben je niet alleen

Eenzaam ben je niet alleen 8-12-2015 Kennismaking Eenzaam ben je niet alleen Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement Eigen ervaring eenzaamheid, sociaal isolement? persoonlijk en/of professioneel. Waarom

Nadere informatie

Format met toelichting

Format met toelichting Format met toelichting Volledige naam (en afkorting) Dit vind ik ervan! 2.0 Eigenaar Platform Dit vind ik ervan! Bestaande uit Cordaan, Philadelphia en Siza In gebruik sinds 1 januari 2015 Referenties/documentatie

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen; bij wie en wanneer? Simone de Bruin Manon Lette Caroline Baan

Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen; bij wie en wanneer? Simone de Bruin Manon Lette Caroline Baan Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen; bij wie en wanneer? Simone de Bruin Manon Lette Caroline Baan Waarom vroegopsporing? In veel gevallen kan het winst opleveren als een gezondheidsrisico of (beginnende)

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG. Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo

DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG. Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo DE TRANSFORMATIE VAN TOEGANG Praktische tips voor gemeenten voor de inrichting van toegang tot de Wmo In april 2012 heeft het Transitiebureau de Handreiking toegang tot de Wmo gepubliceerd. Hierin worden

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie