NETWERKANALYSE HART VAN ZUID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NETWERKANALYSE HART VAN ZUID"

Transcriptie

1 NETWERKANALYSE HART VAN ZUID Eerse sap naar de uivoering van he Sociaal Programma; eerse kennismaking me de parners ui he gebied

2 Afbeelding op omslag: Meer van jou; een aciviei in he kader van he sociaal programma Har van Zuid bron: Gemeene Roerdam

3 NETWERKANALYSE HART VAN ZUID Eerse sap naar de uivoering van he Sociaal Programma; eerse kennismaking me de parners ui he gebied

4 Foo van de bliksemsagedag op Zuidplein bron: Gemeene Roerdam 4 Newerkanalyse Har van Zuid

5 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 5 INLEIDING 8 2 INTERVIEWS 2. Inroducie parijen Sociaal Programma 6 3 THEMAKAARTEN 3. Inleiding Har van Zuid Omliggende wijken 32 4 NETWERKKAARTEN 4. Inleiding Samenwerkingen me onderwijsinsellingen Samenwerkingen overig Georganiseerde acivieien d.m.v. samenwerkingen 62 BIJLAGEN I Tabel gegevens parijen 78 II Genoemde parijen voor samenwerkingen 82 III Vragen inerviews 88 IV Samenwerking - winkeliers Zuidplein me onderwijs 90 COLOFON 93 Inhoudsopgave 5

6

7 INLEIDING

8 INLEIDING De komende jaren wil de gemeene Roerdam inveseren in de omgeving rond om he Zuidplein. Deze onwikkeling word Har van Zuid genoemd en omv he gebied rondom Ahoy, Zuidplein en he Moorgebied. De onwikkeling van Har van Zuid krijg gesale in de vorm van een zogenaamde Publiek Prive Samenwerking (PPS). Har van Zuid is nie alleen een fysiek-ruimelijke onwikkeling maar wil ook bijdragen aan een verbeering van werkgelegenheid, veiligheid en leefbaarheid. De gemeene Roerdam heef haar visie op Har van Zuid geformuleerd in een visiedocumen d als uigangspun voor de gebiedsonwikkeling dien. Inegraal onderdeel van de onwikkelingsvisie is he Sociaal Programma Har van Zuid. Di rappor dien er onderseuning van de uivoering hiervan. De focus van he Sociaal Programma lig op he verbeeren van he opleidingsniveau, de werkgelegenheid, paricipie en gezondheid van de bevolking van Roerdam Zuid. Om deze doelen e bereiken is een goed newerk van samenwerkende parners een voorwaarde. Diverse organisies rondom Har van Zuid werken al succesvol samen. Toch liggen er onbenue kansen, doord er nog nie eerder vanui een gezamenlijke inze en doelselling naar he gebied gekeken is. De gemeene Roerdam wens daarom meer inzich e krijgen over mogelijke samenwerkingsparners in he gebied. He doel van he onderzoek is de poenie van acieve newerkparners in he gebied in kaar e brengen en e onderzoeken of er verbanden e leggen zijn me andere parijen in en om he gebied. deze zijn Har van Zuid en de omliggende wijken van Har van Zuid. Ten weede is een verdieping in de vorm van een newerkanalyse gemaak. De samenwerkingsverbanden binnen de newerken zijn grafisch geanalyseerd in newerkkaaren. De samenwerkingsverbanden zijn op drie verschillende manieren weergegeven. Er is gekeken naar de samenwerking me onderwijsinsellingen, overige samenwerking en gezamenlijk georganiseerde acivieien. Ter voorbereiding op de newerkanalyse zijn gesprekken gevoerd me 5 acieve parijen in he onwikkelingsgebied. Hiervoor is een vragenlijs opgeseld om e acherhalen w de poenie van de parners is en w hun verwachingen en wensen zijn en opziche van he Sociaal Programma Har van Zuid. De vragen richen zich onder andere op de grooe van de organisie, de doelgroep, he aanal sagiaires, samenwerkingsverbanden en oekomsplannen (zie de vragenlijs in bijlage III). KEUZE DEELNEMENDE PARTIJEN Voor he onderzoek zijn verschillende groepen en organisies benaderd die acief zijn in en om he gebied Har van Zuid. Bij de keuze van de deelnemers is gezoch naar een spreiding over verschillende secoren en ypen organisies me als rode draad alenonwikkeling. Alle parijen zijn ui eerdere samenwerkingen bekend bij de gemeene Roerdam (programmabureau Har van Zuid). Om de omvang van he onderzoek e beperken is een selecie gemaak van 5 respondenen. Uieraard werken meer parijen in he gebied die belangrijk zijn voor de uivoering van he Sociaal Programma. OPZET ONDERZOEK He onderzoek is in wee delen uigevoerd. Ten eerse zijn besaande voorzieningen in en rondom he gebied geïnvenariseerd aan de hand van een vijfal hema s: economie & werkgelegenheid, woonomgeving, onderwijs, gezondheid & hulpverlening en paricipie & vrije ijd Deze voorzieningen zijn op een aanal hemakaaren weergegeven. Deze invenarisie is gemaak op wee schaalniveau s,. Ambiiedocumen Har van Zuid, juni 20, Projecbureau Har van Zuid 8 Newerkanalyse Har van Zuid

9 OPBOUW RAPPORT In he volgende hoofdsuk word een inroducie gegeven van de deelnemende parijen en worden de belangrijkse uikomsen van de inerviews globaal samengev. In he derde hoofdsuk worden de hemakaaren weergegeven. In de weergave is onderscheid gemaak ussen he onwikkelingsgebied Har van Zuid en de omgeving daarvan. Een grafische weergave van de newerkinvenarisie is e vinden in he vierde hoofdsuk. In de bijlagen I en II bevinden zijn de uikomsen van de inerviews samengev in een abel. Afbeelding.: Onderzoekdschema bron: Veldacademie Inleiding 9

10

11 INTERVIEWS

12 2. INTRODUCTIE PARTIJEN Voor he onderzoek zijn 5 parijen in he onwikkelingsgebied Har van Zuid geinerviewd. De vragen hadden berekking op de volgende onderwerpen: profiel (van organisie/bedrijf/ inselling), de verwaching en aanzien van he Sociaal Programma Har van Zuid en de samenwerking me derden. Voor een beer overzich is voor elke deelnemer een visiekaarje gemaak waarin deze in he kor word geïnroduceerd. De visiekaarjes zijn e vinden op pagina 4 en 5. In di hoofdsuk worden de uikomsen van de eerse wee onderwerpen beknop weergegeven. De samenwerkingsverbanden worden in hoofdsuk 4 in de vorm van newerkkaaren grafisch geanalyseerd. zakenmensen, concer- of heerbezoekers (AHOY, Theer Zuidplein), fesivalbezoekers (JMR) en winkeliers (winkelcenrummanagemen). In de gemeene Roerdam worden uikeringsonvangers gevraagd een bepaald aanal uren per week vrijwilligerswerk e verrichen me als doel om uikeringsgerechigden weer een acieve rol in de samenleving e geven (programma full engagemen). Bedrijven en organisies binnen de gemeene word gevraagd werkplekken er beschikking e sellen. Een vieral geïnerviewde parijen heef reeds uikeringsgerechigden in diens en vijf parijen zien he als een mogelijkheid om me deze groep aan de slag e gaan. De meese gespreksparners waren nie acief me di hema bezig. PROFIEL De geïnerviewde parijen zijn werkzaam in de secoren onderwijs, vrije ijd, diensen en wonen. De grooe van de organisies/bedrijven varieer van meer dan 200 werknemers (Zadkine, Calvijn en Ahoy) o 0 of minder werknemers, zie grafiek 2.2. Bij drie kleinere organisies komen de werknemers hoofdzakelijk ui Roerdam Zuid. Bij alle andere organisies komen de werknemers ui heel Roerdam, buien Roerdam of een combinie daarvan. Meer dan de helf van de parijen is een leerwerkbedrijf. Binnen deze bedrijven zijn verschillende secoren veregenwoordigd me uizondering van de secoren landbouw, voeding, bouw en echniek. Bij Ahoy is de echniekriching echer wel in opkoms. De meerderheid van de parijen bied sageplasen aan, me name voor HBO sudenen. Enkele organisies hebben zelfs meer sagiaires dan werknemers, zie grafiek 2.2. De parijen rekken verschillende doelgroepen aan, waaronder scholieren (Zadkine, Calvijn, JINC), bewoners (Siching Bewoners Zuidpleingebied), 2 Newerkanalyse Har van Zuid

13 Aanal jaar d d een parij besa Grafiek 2.: He aanal jaren d de geïnerviewde parijen besaan Aanal vase werknemers Gemiddelde aanal sagiaires Grafiek 2.2: He aanal vase werknemers van de geïnerviewde parijen egenover he gemiddelde aanal sagiaires van de parij Samenving inerviews 3

14 VISITEKAARTJES Voor elke deelnemer is een visiekaarje gemaak. Op he kaarje is informie e vinden over he werkveld van de parij (oranje), de middelen die de parij in een samenwerkingsverband kan inbrengen (blauw) en he ype newerk waarin de de parij acief is (paars). JINC gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 4 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: nee Gemeene Roerdam diensen leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Theer Zuidplein gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 25 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja TOS Sporplaza gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 3 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Ahoy vrije ijd nie gesubsidieerd/commercieel 270 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Kosmopolis gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 7 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: ja Winkelcenrum Zuidplein nie gesubsidieerd/commercieel vrije ijd 9 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Zadkine (zuid) onderwijs leerwerkbedrijf: ja LEGENDA VISITEKAARTJES Werkveld 2-8 jr heer jongeren kuns & culuur muziek & dans Middelen accommodie 230 werknemers sageplekken: ja Siching Zuidzijde nie gesubsidieerd/commercieel vrije ijd 2 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: nee Go Skills nie gesubsidieerd/commercieel vrije ijd 2 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: ja Siching Bewoners Zuidpleingebied wonen 7 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Calvijn (zuid) onderwijs leerwerkbedrijf: nee 286 werknemers sageplekken: ja organisiekrach merialen Roerdams Wijkheer gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 0 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: ja Deelgemeene Charlois diensen 00 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: ja JMR nie gesubsidieerd/commercieel vrije ijd 7 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja financiering Newerk bedrijven bewoners accomodies (buurhuizen e.d.) sporverenigingen & gymzalen scholen Afbeelding 2.: Legenda visiekaarjes 4 Newerkanalyse Har van Zuid

15 Afbeelding 2.2: Visiekaarjes geïnerviewde parijen Samenving inerviews 5

16 2.2 SOCIAAL PROGRAMMA ESSENTIE SOCIAAL PROGRAMMA HART VAN ZUID Benader mensen als individu en oprech. De mensen kansen geven moe een drijfveer zijn en nie een moeen. Bewoners worden vaak als een probleem gezien. Een sociaal programma word dan gezien als een middel om een heronwikkeling makkelijker e len verlopen. De parijen is gevraagd w de belangrijkse doelen van he Sociaal Programma Har van Zuid zouden moeen zijn. Volgens de geïnerviewde parijen is verbinding en he bieden van kansen de essenie van he Sociaal Programma Har van Zuid. Verbinding en gemeenschappelijke doelen leiden o meer draagvlak onder aanwezige parijen en vergroen de effeciviei. He bieden van kansen omv naas he bieden van werkgelegenheid en opleidingsrajecen ook he verserken van de sociale krach van kwesbare groepen op Roerdam Zuid. Daarnaas zijn er een aanal verwachingen genoemd en aanzien van de uivoering van he sociaal programma. Zo wil men graag samenwerken in een breed kennisnewerk, gerich op prakische oplossingen. De deelnemers hebben in de meerderheid voorkeur voor meerjarige inveseringsrajecen in plas van eenmalige projecen. Financering vanui he Sociaal Programma moe direc bij de projecen/de uivoering erechkomen me een minimum aan projecorganisie. Bij alle samenwerking is goede communicie een voorwaarde en ook bewoners moeen op ijd geïnformeerd worden. He Sociaal Programma hoef nie per definiie e besaan ui unieke of specaculaire acivieien, maar kan ook besaan ui he onderseunen van al besaande, goede iniiieven. Ook de fysieke omgeving kan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld voorzieningen of onmoeingsplekken in he gebied oegankelijk en laagdrempelig e maken. Daarnaas zou he Programma ook buien Roerdam Zuid aandach moeen rekken om de regionale funcie van Roerdam Zuid vooral op he gebied van onderwijs, culuur, recreie en werkgelegenheid e vergroen. SOCIALE PROBLEMEN OP ZUID He suk w ouders, me name in Roerdam Zuid, huis nie meegeven (Jeugdjournaal kijken, naar musea gaan) is moeilijk in e halen op school. Leerlingen lopen vas op dingen als w is een polder. Leerlingen op een hoger niveau lopen harder egen hun achersand aan dan leerlingen op lagere niveau s. Op lagere niveau s kun je he relief kleine beeje sof er nog in krijgen door e sampen/herhalen. Gevraagd naar de voornaamse sociale problemen er in he gebied worden zeer uieenlopende aspecen genoemd. Eén van de speerpunen waarop he Sociaal Programma zich zou moeen richen is he besrijden van onveiligheid en he verbeeren van de leefbaarheid in he gebied. Genoemde oorzaken voor onveiligheid zijn onbrekende sociale conrole, verlenheid en sleche verliching in he gebied. Een ander aspec is de verloedering van he gebied, veroorzaak door leegsaande gebouwen en vervuiling van de openbare ruime. In verband me de veiligheid worden ook rondhangende jongeren genoemd. Di zou enerzijds kunnen worden voorkomen door jongeren een eigen plek e geven waar zij elkaar kunnen onmoeen. Anderzijds is schooluival en onderpreseren in Roerdam Zuid een groo probleem. Daarom is he belangrijk d jongeren gesimuleerd worden om meer en langer onderwijs e volgen, zod ze aansluiing op de arbeidsmark vinden. Als hoofdoorzaak word genoemd d jongeren op he gebied van onderwijs huis weinig gesimuleerd 6 Newerkanalyse Har van Zuid

17 worden en weinig handreikingen krijgen om beer e preseren. He onbreek hen ook aan goede voorbeelden of rolmodellen in de huissiuie. De scholen kunnen deze achersand nie alléén wegwerken, daarom is aanvullende individuele begeleiding van achersandsleerlingen belangrijk. Voorliching vanui bedrijven om leerlingen kennis e len maken me verschillende beroepen is ook van belang om jongeren e simuleren een diploma e halen. Een ander pun d word genoemd is een gebrek aan diversiei in he winkelcenrum Zuidplein. Deze weerspiegel nie de diversiei van de inwoners van Roerdam, nie in he winkelaanbod (weinig specifieke winkels), maar ook nie in he personeel van he winkelcenrum (weinig werknemers ui Roerdam Zuid). Ook speel he winkelcenrum e weinig in op bezoekers van Ahoy. Deze zouden voorafgaand aan een bezoek van een evenemen kunnen winkelen of een. D zou ook de levendigheid in de avonduren en goede kunnen komen. ROL VAN DE MARKTPARTIJ W als de markparij nie bekend is me de culurele en maschappelijke spelers in he gebied en geen ervaring heef me effecen die vanui culuur kunnen worden gerealiseerd? Aan de parijen is gevraagd w de verwachingen zijn en aanzien van de rol van de markparij, zod daar in de oekoms op ingespeeld kan worden. Belangrijk is d de onwikkelende parij goed bekend is me he gebied en aansluiing zoek bij bedrijven en organisies die reeds in he gebeid acief zijn. Daarnaas zou een onwikkelende parij srucurele afspraken moeen maken me de lokale onderwijsinsellingen over leerwerkplekken, sageplekken en coachingrajecen, zod jongeren op Zuid opimaal kunnen profieren van een groo aanbod aan werkgelegenheid. Ook kan zij onderlinge samenwerking simuleren en facilieren door bijvoorbeeld de coördinie en communicie op zich e nemen. Afbeelding 2.3: Foo Zuidplein, weselijke zijde I bron: programmabureau Har van Zuid Samenving inerviews 7

18

19 THEMAKAARTEN

20 20 Newerkanalyse Har van Zuid

21 INLEIDING 3. Di hoofdsuk bev de invenarisie in de vorm van hemakaaren. Op de hemakaaren worden besaande voorzieningen in beeld gebrach. Deze voorzieningen zijn afgebeeld op basis van de volgende vijf onderwerpen: economie & werkgelegenheid, woonomgeving, onderwijs, gezondheid & hulpverlening, paricipie & vrije ijd. De invenarisie is gemaak op wee schaalniveaus. De eerse uisnede beref he onwikkelingsgebied Har van Zuid, d aan de noordzijde begrens word door he Zuidplein, aan de weszijde door de Goereese, aan de Zuidzijde door de Ahoyweg en aan de ooszijde door de Dordseweg. De weede uisnede geef de omgeving van Har van Zuid weer (zie afbeelding 3.). Di gebied omv de volgende wijken: Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en he weselijke gedeele van Vreewijk. De kaaren zijn geen exacie weergave van alle voorzieningen die zich in he gebied bevinden. Veldacademie werk in al haar opdrachen me een legenda waarin de mees yperende voorzieningen per hema worden weergegeven. De parijen die aan di onderzoek hebben meegewerk zijn per hema me een rood label op de kaar aangegeven. Afbeelding 3.: Har van Zuid en de direce omgeving bron: google maps Themakaaren 2

22 De PLEINWEG Buijserlaan arnisse Ebenhaëzer Carnisse 3e Carnisse Texelse Uenhagen Quin Van Carnisse Meeser Arend Kruizemun Ebenhaëzer Texelse ppel Bas Jungerius Flakkeese Terschellingse Onselensr. Amelandseplein Urkersingel Schoklandse Urkersingel Tar Blankenburg Amelandse Walcherse Spruy Bevelandsesr. Carnissesingel Mijnkin Wieringer Wuyser Flakkeese Marker Walcherse Goereese Polsland Van Swieenlaan Polsland sr. Wandschappen Boel Voejes- Zuiden wijdse sr Dynamo- Boerhaave Tarwewijk 's-gravend Bonavenura Mijnsherenlaan Zuidplein aasdam sr. ZUID PLEIN Moerkerke Zuidplein Gooilandsingel Meroplein Zuidererras Sallandweg Zuidplein Hoog Borselaar Wevershoek Sion "Zuidplein" Twene nplein Borselaar Millinx STREVELSWEG Meierijsr. Heinenoordsr. Rijsoo Millinx rd Rijsoordpad 2 e DORDTSELAAN Srevelsweg PIN Casimir Moor Monessoriweg ziekenhuis Narcissen Vliegwielpad Narcisse Ge Reseda Fuchsia Berijsr. Winkelcenrum Zuidplein; Managemenbeheer Cilindersr. Seringens Verleng Moor Tand Jan Ligha ZUIDERPARKWEG PIN VAANWEG ZUIDERPARKWEG Ahoyweg Ahoy Roerdam Ahoy; Evenemenen Zuiderparkplein Vaanweide JMR; Evenemenen V.T.V. "De Zuiderhof" CHARLOIS Afbeelding 3.2: Har van Zuid; hemakaar economie & werkgelegenheid Vrije ijd: Mode & luxe: Horeca: vrije ijd mode & acces. afhaalres. boeken/ijdschr./ec. huish. & luxe res./cafe sporschool opiek/hoor. coffeeshop uigaan even Transpor & brandsoffen: garage Zuiderpark pompsion In-om huis: elecronica bouwmark/d.h.z. wonen, plan, dier elefonie Diensen: par. diensverl. uierlijke verzorging poskanoor diensverlening overig 22 Newerkanalyse Har van Zuid

23 Narcissen Geranium Reseda Fuchsia ad o- er Seringen WEG Berij Jan Lighar erenplein Verlengde Moor Tandwiel Borselaar Millinx eierijsr. Dagelijks: : Pr Lobelia Ploeg sr Sneeuwbal Eg Goudenregensr. Veld Reep Heinenoordsr. Rijsoo supermark Sporpark levensbehoefe spec. verzorgings prod. LSWEG Millinx rd Rijsoordpad 0 m 25 m nold- Mimosasr. Hyacin Meekrap "De Vaan" PIN PIN OLDEGAARDE Horensiasr. Anemoonsr Lange Hilleweg Boekwei Zwane bloem sr Lange Hilleweg Sikkel Oosen dam Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Oosend Devel Sandeling Ploeg Weimansweg DORDTSELAAN Schoep Dissel Pinkserweide Sruweel Oosendamsr. Vork Koolzaad Lijnzaadsr. Kouer Zeis Dordseweg Blekerslaan Dorsmond- Schilman- Bloemenlaan Lenewei Sruweel 50 m 75 m 00 m brievenbus levensmidd. overig pinauoma buien pinauoma binnen Srevelsweg Narcissen Moor Vliegw Wes Pieer- Jagerslaan Narcissen Schaarweide Blekerslaan Rondewei mansr. Dubbel Heer Daniël Bloemenlaan Weimans pad Reigerpad Schaarweide Vinkenbaan Hazen akker Eiberpad Valkeniersweg Valkeniers brug Valkeniersweide 25 m Deailhandel n.e.g.: 2 e weede hands Overig: specifiek overig Geranium Reseda Fuchsia Berijsr. Dynamo- sra Cilindersr. Seringen Verlengde Moor Hyacinsr. Lobelia Ploeg Berijsraa Zaailand Kore Kromhou VAANWEG creieve indusrie Oudeland Bollenland Hendrik Ido- Wolvepad Blokland Haze Gro Heinlan Heer- jansweg sprong Wildbaan Zwijndrechse- Dorsmond Vossepad Wildzang Zwijndrechse Plein rvoor- Hendrik Idoplein Sandeling plein Groene Hilledijk Reineveld Zuideras Slag Reineveld Liche gaard Kleine L Voorde Dordseweg Hogehof Heerjan Kore Lede Oos-Pieermansr. Heinlansr. brug Grif Zuideras Weipoor Vonder Grif Enk Voorde Groene Hilledijk Dreef Heggepad Wed Vonder brug Adriaen ECONOMIE & WERKGELEGENHEID Krielerf Walraven Van Malsen Hendrick Croesinck Nimans Maarland Tiengeburen Voor di hema zijn commerciële voorzieningen, zoals winkels, horecagelegenheden en bedrijven, geïnvenariseerd. De voorzieningen zijn in de legenda gesoreerd naar branche. Welpad In he overdeke winkelcenrum Zuidplein bevinden zich de meese winkels, in oaal zijn er 55 winkels. De groose branche in he winkelcenrum is mode & accessoires. Van de cegorieën damesmode, schoenen en elecom zijn meer dan 0 winkels aanwezig per cegorie. Daaronder scoren de volgende cegorieën hoog (meer dan 4 winkels); modeaccessoires, lunchroom, fasfood en opiek. In he winkelcenrum Zuidplein zijn vooral groe winkelkeens e vinden, zoals Blokker, ziekenhuisakiespor, Hunkemöller, Lucardi Juwelier en V&D. Elekronicawinkels zijn er weinig in vergelijking o andere groe winkelcenra. Sneeuwbal Goudenregensr. Veld Eg sr. Reep Hyacin Meekrap HART VAN ZUID 3.2 Horensiasr. Anemoon Lange Hilleweg Boekwei Zwane bloem sr Lange Hilleweg Oosendamsr. Oosen dam Kaar Veldacademie Bronnen I Locus 20 Sikkel Groenezoom Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Vonder Mare Van Haefen Oosendam Treek Devel Sandeling Dreefbrug Boogjes Groenezoom Meiland Marebrug Ploeg Weimansweg Vork Schoep Disselsraa Koolzaad Lijnzaadsr. Wes Pieer- Dorsmond- Schilman- Kouer Zeis Invenarisie Zuidplein pinauoma buien sporschool supermark boeken/ijdschrifen/abak levensbehoefe spec. wonen en plan & dier diensverlening overig huishoudelijke & luxe arikelen pariculiere diensverlening pinauoma binnen specifieke winkels overig levensmiddelen overig elecronica opiek/hooroesellen uierlijke verzorging verzorgingsproducen resauran/café elefonie vrije ijd afhaalresauran mode & accessoires Jagerslaan mansr. Dubbel Heer Daniël Weimans pad Reigerpad Eiberpad Valkeniersweg Valkeniers brug Themakaaren Oudeland Zwijndrechse- Oos-Pieermansr. Primula- Mimosasr. Wolvepad 23 Janne Bouwens- Bree Grooe Lind Heinlan Heer- jansweg Smeeslandsedijk linder- sr. erijsr. Dorsmond Vossepad Lind Meerdervoor Z dre P Heer Sandelin plein Slag

24 VAANWEG De PLEINWEG Buijserlaan arnisse Ebenhaëzer Carnisse 3e Carnisse Texelse Uenhagen Quin Van Carnisse Meeser Arend Kruizemun Ebenhaëzer Texelse ppel Bas Jungerius Flakkeese Terschellingse Onselensr. Amelandseplein Urkersingel Schoklandse Urkersingel Tar Blankenburg Amelandse Walcherse Spruy Bevelandsesr Carnissesingel Mijnkin Wieringer Wuyser Flakkeese 44 Marker Walcherse B Goereese Polsland Van Swieenlaan Polsland sr. Boel Voejes- Zuiden wijdse sr Dynamo- Boerhaave B Tarwewijk 's-gravend Bonavenura Mijnsherenlaan Zuidplein P aasdam sr. ZUID PLEIN Moerkerke Zuidplein Gooilandsingel Sallandweg Meroplein B Zuidplein Hoog Zuidererras Borselaar Wevershoek Sion "Zuidplein" Twene nplein Borselaar Millinx STREVELSWEG Meierijsr. B Heinenoordsr. Rijsoo Millinx rd Rijsoordpad DORDTSELAAN P Srevelsweg Casimir Moor Monessoriweg ziekenhuis Narcissen B Vliegwielpad Narcisse Ge Reseda Fuchsia Berijsr. Cilindersr. Seringens Verleng Moor Tand Jan Ligha ZUIDERPARKWEG ZUIDERPARKWEG Ahoyweg Ahoy Roerdam P Zuiderparkplein Vaanweide sre V.T.V. "De Zuiderhof" CHARLOIS Afbeelding 3.3: Har van Zuid; hemakaar woonomgeving park / plansoen hondenuilaplas sporveld Zuiderpark oegankelijke hoven hondenuilazones kleine speelplas Cruijfcour P parkeerclusers plein groe speelplas 24 Newerkanalyse Har van Zuid

25 Narcissens Geranium Reseda Fuchsia ad linder- sr. erijsr. o- Seringen Verlengde Moor Lobelia Ploeg Berij Tandwiel Jan Lighar Sneeuwbal 66 Pr Eg Goudenregensr. 77 Veld sr. Reep rnold- Mimosasr. Hyacin Meekrap Horensiasr. Anemoonsr Lange Hilleweg Zwane bloem sr Lange Hilleweg Sikkel Oosen dam Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Oosend Devel Sandeling Ploeg Weimansweg B Boekwei Oosendamsr. Vork Schoep Dissel Koolzaad Lijnzaadsr. Dorsmond- Schilman- Kouer Zeis Dordseweg Wes Pieer- Jagerslaan mansr. Dubbel Heer Daniël Weimans pad Reigerpad Eiberpad Valkeniersweg Valkeniers brug Valkeniersweide ziekenhuis Oudeland Hendrik Ido- Wolvepad Gro Heinlan Heer- jansweg Zwijndrechse- Dorsmond Vossepad Zwijndrechse Plein rvoor- Groene Hilledijk Hendrik Idoplein WOONOMGEVING Slag Kleine L Voorde Kore Oos-Pieermansr. Heinlansr. Weipoor Vonder Voorde Groene Hilledijk Dreef Heggepad Wed Vonder brug Adriaen Walraven He hema Woonomgeving heef berekking op de openbare groen- en recreievoorzieningen in de wijken, zoals Sandeling parken, plansoenen maar plein ook pleinen. Aanvullend hierop worden ook sporvelden, speeluinen en he openbaar vervoersnewerk weergeven. Heerjan Van Malsen Hendrick Croesinck Nimans Maarland Tiengeburen Welpad Vonder Van Haefen Treek Janne Bouwens- Dreefbrug Bree Boogjes Krielerf Pinkserweide 76 Lede Groenezoom WEG sreek bussen Sruweel Blekerslaan Bloemenlaan Schaarweide Lenewei Rondewei Schaarweide Reineveld brug Grif Mare Meiland Reineveld Bloemenlaan Groenezoom Blekerslaan Sporpark "De Vaan" OLDEGAARDE Sruweel 0 m 25 m 50 m 75 m 00 m 25 m T 2 ramlijn A B C merolijn B 36 buslijn spoorlijn Vinkenbaan Hazen akker Zaailand Kore Kromhou VAANWEG rolsoel oegankelijk Bollenland Blokland Haze sprong Wildbaan Wildzang Zuideras Liche gaard Dordseweg Hogehof Zuideras Grif Kaar Veldacademie Bronnen Gisweb , Google Maps 202, RET 202 Enk Marebrug Smeeslandsedijk Themakaaren 25

26 VAANWEG De PLEINWEG Buijserlaan arnisse Ebenhaëzer Carnisse 3e Carnisse Texelse Uenhagen Quin Van Carnisse Meeser Arend Kruizemun Ebenhaëzer Texelse ppel Bas Jungerius Flakkeese Terschellingse Onselensr. Amelandseplein Urkersingel Schoklandse Urkersingel Tar Blankenburg Amelandse Walcherse Spruy Bevelandsesr. Carnissesingel Mijnkin Wieringer Wuyser Flakkeese Marker Walcherse Goereese Hoornbeeck college; MBO-school Polsland Van Swieenlaan Polsland sr. Boel Voejes- Zuiden wijdse sr Dynamo- Boerhaave Tarwewijk 's-gravend Bonavenura Mijnsherenlaan Zuidplein aasdam sr. ZUID PLEIN Moerkerke Zuidplein Gooilandsingel Warburgcollege; VMBO-school Meroplein Zuidererras Sallandweg Borselaar Wevershoek Sion "Zuidplein" nplein Borselaar Heinenoordsr. ZADKINE (Roerdam Zuid); MBO-school Zuidplein Hoog Nieuwbouw hoofdvesiging Twene Millinx STREVELSWEG Meierijsr. Rijsoo Millinx rd Rijsoordpad Zorgcenrum Simeon&Anna Insiuu He cenrum voor Onderwijs en Begeleiding DORDTSELAAN Srevelsweg e Casimir Moor Monessoriweg ziekenhuis Narcissen e Vliegwielpad Narcisse Ge Reseda Fuchsia Berijsr. Cilindersr. Seringens Verleng Moor Tand Zu Zadki Jan Ligha ZUIDERPARKWEG Voorgeze ondw. Gymnasium Sin Monfoor College ZUIDERPARKWEG Ahoyweg Ahoy Roerdam Zuiderparkplein Vaanweide V.T.V. "De Zuiderhof" CHARLOIS Afbeelding 3.4: Har van Zuid; hemakaar onderwijs kinderopvang basisschool voorgeze onderwijs e biblioheek e-cener Zuiderpark 26 Newerkanalyse Har van Zuid

27 Narcissens Geranium Reseda Fuchsia ad linder- sr. erijsr. o- Seringen Verlengde Moor Lobelia Ploeg Berij Tandwiel Jan Lighar Pr Sneeuwbal Goudenregensr. Veld Eg sr. Reep rnold- Mimosasr. Hyacin Meekrap Zuiderparkcollege VMBO Zadkine; MBO school Horensiasr. Anemoonsr Lange Hilleweg Boekwei Zwane bloem sr Lange Hilleweg Oosendamsr. Sikkel Oosen dam Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Oosend Devel Sandeling Ploeg Weimansweg Vork Schoep Dissel Pinkserweide Koolzaad Lijnzaadsr. Dorsmond- Schilman- Kouer Zeis Dordseweg Wes Pieer- Jagerslaan mansr. Basisschool en voorschool de Akkers Speciaal onderw. De Archipel Speciaal onderw. Reconvalescenenschool Dubbel Heer Daniël Weimans pad Reigerpad Eiberpad Hendrik Ido- Wolvepad Gro Heinlan Heer- jansweg Zwijndrechse- Dorsmond Vossepad Zwijndrechse Plein rvoor- Groene Hilledijk Hendrik Idoplein Slag Kleine L Voorde Kore Lede Oos-Pieermansr. Heinlansr. Weipoor Vonder Voorde Groene Hilledijk Dreef Heggepad Wed Vonder brug Krielerf Walraven Van Malsen Hendrick Croesinck Nimans Maarland Tiengeburen Welpad Vonder Treek Dreefbrug Boogjes Groenezoom WEG Sruweel Blekerslaan Bloemenlaan Schaarweide Valkeniersweg Valkeniers brug Valkeniersweide ziekenhuis Oudeland ONDERWIJS Adriaen He hema Onderwijs omv insellingen voor kinderopvang, basisscholen en insellingen voor voorgeze onderwijs. SandelingAanvullend worden ook Biblioheek plein biblioheken en e-cenra geïnvenariseerd. Heerjan Van Haefen Janne Bouwens- Bree Lenewei Rondewei Schaarweide Groenezoom brug Grif Mare Meiland Reineveld OLDEGAARDE Sruweel 0 m 25 m 50 m 75 m 00 m Sporpark "De Vaan" Blekerslaan 25 m Bloemenlaan Vinkenbaan Hazen akker Zaailand Kore Kromhou VAANWEG Bollenland Blokland Haze sprong Wildbaan Wildzang Reineveld Zuideras Liche gaard Dordseweg Hogehof Zuideras Grif Kaar Veldacademie Bronnen Gisweb , DUO 202, Socard GGD 202 Enk Marebrug Smeeslandsedijk Themakaaren 27

28 VAANWEG De PLEINWEG Buijserlaan arnisse Ebenhaëzer Carnisse 3e Carnisse Texelse Uenhagen Quin Van Carnisse Meeser Arend Kruizemun Ebenhaëzer Texelse ppel Bas Jungerius Flakkeese Terschellingse Onselensr. Tar Blankenburg Spruy Mijnkin Wuyser Polsland Huisarsenpracijk Den Besen Amelandseplein Urkersingel Schoklandse Urkersingel Amelandse Bevelandsesr. Walcherse Carnissesingel Flakkeese Wieringer Marker Walcherse Goereese Van Swieenlaan Polsland sr. Tandarsenprakijk Duifhuis, van Mourik en Liem Gam Dela Psychirisch Cenrum, Mulifuncioneel cenrum Roerdam Zuid RIAGG Roerdam Zuid/ Parnassia Bavo Groep Boel Voejes- Zuiden wijdse sr Dynamo- Boerhaave Prakijk voor oefenherapie Tarwewijk 's-gravend Bonavenura Mijnsherenlaan Zuidplein aasdam sr. ZUID PLEIN Moerkerke Zuidplein Thuiszorg Roerdam Gooilandsingel Ciy Lens Thuiszorgwinkel Roerdam Zuid Bouman GGZ Polikliniek, Drugsesservice Meroplein Sallandweg nplein Borselaar Heinenoordsr. Meroplein Flexus Jeugdplein locie Meroplein, schoolmaschappelijk werk Zuidplein Hoog Seunpun Manelzorg Charlois Zuidererras ZUIDERPARKWEG Borselaar Wevershoek Twene Millinx STREVELSWEG Meierijsr. Rijsoo Cenrum voor Jeugd en Gezin Charlois Sion "Zuidplein" Millinx rd Rijsoordpad Refaja verslavingszorg en hulpverlening voor Roerdam en omsreken Tandarsengroepsprakijk Zuidererras Fysioherapie verzamelgebouw Geraldo Spors & Beauy Voesalon Jolanda Reedijk Ikazia Ziekenhuis Conex, Cenrum voor GGZ prevenie DORDTSELAAN Srevelsweg Casimir Moor Monessoriweg ziekenhuis Narcissen GGMD voor Doven en Slechhorenden Roerdam-Charlois Vliegwielpad Narcisse Ge Reseda Fuchsia Berijsr. Cilindersr. MeDa BV Reispoli.nl, Locie R dam Zuid Spormedisch Adviescenrum Roerdam Seringens Woo Verleng Moor Cen sam Bur Tand Jan Ligha ZUIDERPARKWEG Ahoyweg Ahoy Roerdam Zuiderparkplein Vaanweide V.T.V. "De Zuiderhof" CHARLOIS Afbeelding 3.5: Har van Zuid; hemakaar gezondheid & hulpverlening Zuiderpark 28 Newerkanalyse Har van Zuid

29 Narcissens Geranium Reseda Fuchsia ad linder- sr. erijsr. o- uid Seringen Berij Jan Lighar Pr Lobelia Sneeuwbal Goudenregensr. Veld Eg sr. rnold- Mimosasr. Hyacin Meekrap Horensiasr. Anemoonsr Lange Hilleweg Boekwei Zwane bloem sr Lange Hilleweg Oosendamsr. Sikkel Oosen dam Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Oosend Devel Sandeling Ploeg Weimansweg Dissel Lijnzaadsr. Schoep Dorsmond- Schilman- Koolzaad Woonzorgcenrum Simeon & Anna (Laurens) Verlengde Moor Ploeg Tandwiel Vork Cenrum voor Psychoherapie samenwerking psychoherapeuen Reep Bureau Jeugdzorg Kouer Asielzoekerscenrum Zeis Dordseweg Wes Pieer- Jagerslaan mansr. Dubbel Heer Daniël Weimans pad Reigerpad Eiberpad Valkeniersweg Valkeniers brug Valkeniersweide ziekenhuis Oudeland Hendrik Ido- Wolvepad Gro Heinlan Heer- jansweg Zwijndrechse- Dorsmond Vossepad Zwijndrechse Plein rvoor- Groene Hilledijk Hendrik Idoplein Slag Kleine L Voorde Kore Oos-Pieermansr. Heinlansr. Weipoor Vonder Voorde Groene Hilledijk Dreef Heggepad Wed Vonder brug Adriaen GEZONDHEID & HULPVERLENING Walraven Voor he hema Gezondheid & Hulpverlening worden zorgvoorzieningen en medische voorzieningen Sandeling geinvenariseerd. Hieronder plein vallen onder andere huisarsen, andarsen en apoheken maar ook voorzieningen die op een hoger schaalniveau een groe rol spelen, zoals he Ikazia Ziekenhuis. Heerjan Van Malsen Hendrick Croesinck Nimans Maarland Tiengeburen Welpad Vonder Van Haefen Treek Janne Bouwens- Dreefbrug Bree Boogjes Krielerf Pinkserweide Lede Groenezoom WEG Sruweel Blekerslaan Bloemenlaan Schaarweide Lenewei Rondewei Schaarweide Groenezoom brug Grif Mare Meiland Reineveld OLDEGAARDE Sruweel 0 m 25 m 50 m 75 m 00 m Sporpark "De Vaan" Blekerslaan 25 m Bloemenlaan Vinkenbaan Hazen akker Zaailand Kore Kromhou VAANWEG Bollenland Blokland Haze sprong Wildbaan Wildzang Kaar Veldacademie Bronnen Socard 202 Reineveld Zuideras Liche gaard Dordseweg Hogehof Zuideras Grif Enk Marebrug Smeeslandsedijk Themakaaren 29

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Zuid

Samenleven met verschillen in Zuid Samenleven met verschillen in Zuid Spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert Ron van Wonderen Jolijn Broekhuizen m.m.v. Josca Boer Merel van der Wouden Ellen Lindeman

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

FOTO-ONDERZOEK VERTELT

FOTO-ONDERZOEK VERTELT FOTO-ONDERZOEK VERTELT Beleving van een wijk in beeld april 2006 Dit is ReVa: meewerken aan verbetering 2 Foto-onderzoek vertelt 3 Foto-onderzoek vertelt VOORWOORD - 5-1 INLEIDING - 6-2 DE ONDERZOEKSAANPAK

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

Economische impact. Le Grand Départ du Tour de France 2010. Rotterdam

Economische impact. Le Grand Départ du Tour de France 2010. Rotterdam Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Rotterdam Rapport van Daan Vogelaar Hogeschool Rotterdam 1 Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Daan Vogelaar 0796821 Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie