NETWERKANALYSE HART VAN ZUID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NETWERKANALYSE HART VAN ZUID"

Transcriptie

1 NETWERKANALYSE HART VAN ZUID Eerse sap naar de uivoering van he Sociaal Programma; eerse kennismaking me de parners ui he gebied

2 Afbeelding op omslag: Meer van jou; een aciviei in he kader van he sociaal programma Har van Zuid bron: Gemeene Roerdam

3 NETWERKANALYSE HART VAN ZUID Eerse sap naar de uivoering van he Sociaal Programma; eerse kennismaking me de parners ui he gebied

4 Foo van de bliksemsagedag op Zuidplein bron: Gemeene Roerdam 4 Newerkanalyse Har van Zuid

5 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 5 INLEIDING 8 2 INTERVIEWS 2. Inroducie parijen Sociaal Programma 6 3 THEMAKAARTEN 3. Inleiding Har van Zuid Omliggende wijken 32 4 NETWERKKAARTEN 4. Inleiding Samenwerkingen me onderwijsinsellingen Samenwerkingen overig Georganiseerde acivieien d.m.v. samenwerkingen 62 BIJLAGEN I Tabel gegevens parijen 78 II Genoemde parijen voor samenwerkingen 82 III Vragen inerviews 88 IV Samenwerking - winkeliers Zuidplein me onderwijs 90 COLOFON 93 Inhoudsopgave 5

6

7 INLEIDING

8 INLEIDING De komende jaren wil de gemeene Roerdam inveseren in de omgeving rond om he Zuidplein. Deze onwikkeling word Har van Zuid genoemd en omv he gebied rondom Ahoy, Zuidplein en he Moorgebied. De onwikkeling van Har van Zuid krijg gesale in de vorm van een zogenaamde Publiek Prive Samenwerking (PPS). Har van Zuid is nie alleen een fysiek-ruimelijke onwikkeling maar wil ook bijdragen aan een verbeering van werkgelegenheid, veiligheid en leefbaarheid. De gemeene Roerdam heef haar visie op Har van Zuid geformuleerd in een visiedocumen d als uigangspun voor de gebiedsonwikkeling dien. Inegraal onderdeel van de onwikkelingsvisie is he Sociaal Programma Har van Zuid. Di rappor dien er onderseuning van de uivoering hiervan. De focus van he Sociaal Programma lig op he verbeeren van he opleidingsniveau, de werkgelegenheid, paricipie en gezondheid van de bevolking van Roerdam Zuid. Om deze doelen e bereiken is een goed newerk van samenwerkende parners een voorwaarde. Diverse organisies rondom Har van Zuid werken al succesvol samen. Toch liggen er onbenue kansen, doord er nog nie eerder vanui een gezamenlijke inze en doelselling naar he gebied gekeken is. De gemeene Roerdam wens daarom meer inzich e krijgen over mogelijke samenwerkingsparners in he gebied. He doel van he onderzoek is de poenie van acieve newerkparners in he gebied in kaar e brengen en e onderzoeken of er verbanden e leggen zijn me andere parijen in en om he gebied. deze zijn Har van Zuid en de omliggende wijken van Har van Zuid. Ten weede is een verdieping in de vorm van een newerkanalyse gemaak. De samenwerkingsverbanden binnen de newerken zijn grafisch geanalyseerd in newerkkaaren. De samenwerkingsverbanden zijn op drie verschillende manieren weergegeven. Er is gekeken naar de samenwerking me onderwijsinsellingen, overige samenwerking en gezamenlijk georganiseerde acivieien. Ter voorbereiding op de newerkanalyse zijn gesprekken gevoerd me 5 acieve parijen in he onwikkelingsgebied. Hiervoor is een vragenlijs opgeseld om e acherhalen w de poenie van de parners is en w hun verwachingen en wensen zijn en opziche van he Sociaal Programma Har van Zuid. De vragen richen zich onder andere op de grooe van de organisie, de doelgroep, he aanal sagiaires, samenwerkingsverbanden en oekomsplannen (zie de vragenlijs in bijlage III). KEUZE DEELNEMENDE PARTIJEN Voor he onderzoek zijn verschillende groepen en organisies benaderd die acief zijn in en om he gebied Har van Zuid. Bij de keuze van de deelnemers is gezoch naar een spreiding over verschillende secoren en ypen organisies me als rode draad alenonwikkeling. Alle parijen zijn ui eerdere samenwerkingen bekend bij de gemeene Roerdam (programmabureau Har van Zuid). Om de omvang van he onderzoek e beperken is een selecie gemaak van 5 respondenen. Uieraard werken meer parijen in he gebied die belangrijk zijn voor de uivoering van he Sociaal Programma. OPZET ONDERZOEK He onderzoek is in wee delen uigevoerd. Ten eerse zijn besaande voorzieningen in en rondom he gebied geïnvenariseerd aan de hand van een vijfal hema s: economie & werkgelegenheid, woonomgeving, onderwijs, gezondheid & hulpverlening en paricipie & vrije ijd Deze voorzieningen zijn op een aanal hemakaaren weergegeven. Deze invenarisie is gemaak op wee schaalniveau s,. Ambiiedocumen Har van Zuid, juni 20, Projecbureau Har van Zuid 8 Newerkanalyse Har van Zuid

9 OPBOUW RAPPORT In he volgende hoofdsuk word een inroducie gegeven van de deelnemende parijen en worden de belangrijkse uikomsen van de inerviews globaal samengev. In he derde hoofdsuk worden de hemakaaren weergegeven. In de weergave is onderscheid gemaak ussen he onwikkelingsgebied Har van Zuid en de omgeving daarvan. Een grafische weergave van de newerkinvenarisie is e vinden in he vierde hoofdsuk. In de bijlagen I en II bevinden zijn de uikomsen van de inerviews samengev in een abel. Afbeelding.: Onderzoekdschema bron: Veldacademie Inleiding 9

10

11 INTERVIEWS

12 2. INTRODUCTIE PARTIJEN Voor he onderzoek zijn 5 parijen in he onwikkelingsgebied Har van Zuid geinerviewd. De vragen hadden berekking op de volgende onderwerpen: profiel (van organisie/bedrijf/ inselling), de verwaching en aanzien van he Sociaal Programma Har van Zuid en de samenwerking me derden. Voor een beer overzich is voor elke deelnemer een visiekaarje gemaak waarin deze in he kor word geïnroduceerd. De visiekaarjes zijn e vinden op pagina 4 en 5. In di hoofdsuk worden de uikomsen van de eerse wee onderwerpen beknop weergegeven. De samenwerkingsverbanden worden in hoofdsuk 4 in de vorm van newerkkaaren grafisch geanalyseerd. zakenmensen, concer- of heerbezoekers (AHOY, Theer Zuidplein), fesivalbezoekers (JMR) en winkeliers (winkelcenrummanagemen). In de gemeene Roerdam worden uikeringsonvangers gevraagd een bepaald aanal uren per week vrijwilligerswerk e verrichen me als doel om uikeringsgerechigden weer een acieve rol in de samenleving e geven (programma full engagemen). Bedrijven en organisies binnen de gemeene word gevraagd werkplekken er beschikking e sellen. Een vieral geïnerviewde parijen heef reeds uikeringsgerechigden in diens en vijf parijen zien he als een mogelijkheid om me deze groep aan de slag e gaan. De meese gespreksparners waren nie acief me di hema bezig. PROFIEL De geïnerviewde parijen zijn werkzaam in de secoren onderwijs, vrije ijd, diensen en wonen. De grooe van de organisies/bedrijven varieer van meer dan 200 werknemers (Zadkine, Calvijn en Ahoy) o 0 of minder werknemers, zie grafiek 2.2. Bij drie kleinere organisies komen de werknemers hoofdzakelijk ui Roerdam Zuid. Bij alle andere organisies komen de werknemers ui heel Roerdam, buien Roerdam of een combinie daarvan. Meer dan de helf van de parijen is een leerwerkbedrijf. Binnen deze bedrijven zijn verschillende secoren veregenwoordigd me uizondering van de secoren landbouw, voeding, bouw en echniek. Bij Ahoy is de echniekriching echer wel in opkoms. De meerderheid van de parijen bied sageplasen aan, me name voor HBO sudenen. Enkele organisies hebben zelfs meer sagiaires dan werknemers, zie grafiek 2.2. De parijen rekken verschillende doelgroepen aan, waaronder scholieren (Zadkine, Calvijn, JINC), bewoners (Siching Bewoners Zuidpleingebied), 2 Newerkanalyse Har van Zuid

13 Aanal jaar d d een parij besa Grafiek 2.: He aanal jaren d de geïnerviewde parijen besaan Aanal vase werknemers Gemiddelde aanal sagiaires Grafiek 2.2: He aanal vase werknemers van de geïnerviewde parijen egenover he gemiddelde aanal sagiaires van de parij Samenving inerviews 3

14 VISITEKAARTJES Voor elke deelnemer is een visiekaarje gemaak. Op he kaarje is informie e vinden over he werkveld van de parij (oranje), de middelen die de parij in een samenwerkingsverband kan inbrengen (blauw) en he ype newerk waarin de de parij acief is (paars). JINC gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 4 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: nee Gemeene Roerdam diensen leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Theer Zuidplein gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 25 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja TOS Sporplaza gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 3 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Ahoy vrije ijd nie gesubsidieerd/commercieel 270 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Kosmopolis gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 7 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: ja Winkelcenrum Zuidplein nie gesubsidieerd/commercieel vrije ijd 9 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Zadkine (zuid) onderwijs leerwerkbedrijf: ja LEGENDA VISITEKAARTJES Werkveld 2-8 jr heer jongeren kuns & culuur muziek & dans Middelen accommodie 230 werknemers sageplekken: ja Siching Zuidzijde nie gesubsidieerd/commercieel vrije ijd 2 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: nee Go Skills nie gesubsidieerd/commercieel vrije ijd 2 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: ja Siching Bewoners Zuidpleingebied wonen 7 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja Calvijn (zuid) onderwijs leerwerkbedrijf: nee 286 werknemers sageplekken: ja organisiekrach merialen Roerdams Wijkheer gesubsidieerd/nie commercieel vrije ijd 0 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: ja Deelgemeene Charlois diensen 00 werknemers leerwerkbedrijf: nee sageplekken: ja JMR nie gesubsidieerd/commercieel vrije ijd 7 werknemers leerwerkbedrijf: ja sageplekken: ja financiering Newerk bedrijven bewoners accomodies (buurhuizen e.d.) sporverenigingen & gymzalen scholen Afbeelding 2.: Legenda visiekaarjes 4 Newerkanalyse Har van Zuid

15 Afbeelding 2.2: Visiekaarjes geïnerviewde parijen Samenving inerviews 5

16 2.2 SOCIAAL PROGRAMMA ESSENTIE SOCIAAL PROGRAMMA HART VAN ZUID Benader mensen als individu en oprech. De mensen kansen geven moe een drijfveer zijn en nie een moeen. Bewoners worden vaak als een probleem gezien. Een sociaal programma word dan gezien als een middel om een heronwikkeling makkelijker e len verlopen. De parijen is gevraagd w de belangrijkse doelen van he Sociaal Programma Har van Zuid zouden moeen zijn. Volgens de geïnerviewde parijen is verbinding en he bieden van kansen de essenie van he Sociaal Programma Har van Zuid. Verbinding en gemeenschappelijke doelen leiden o meer draagvlak onder aanwezige parijen en vergroen de effeciviei. He bieden van kansen omv naas he bieden van werkgelegenheid en opleidingsrajecen ook he verserken van de sociale krach van kwesbare groepen op Roerdam Zuid. Daarnaas zijn er een aanal verwachingen genoemd en aanzien van de uivoering van he sociaal programma. Zo wil men graag samenwerken in een breed kennisnewerk, gerich op prakische oplossingen. De deelnemers hebben in de meerderheid voorkeur voor meerjarige inveseringsrajecen in plas van eenmalige projecen. Financering vanui he Sociaal Programma moe direc bij de projecen/de uivoering erechkomen me een minimum aan projecorganisie. Bij alle samenwerking is goede communicie een voorwaarde en ook bewoners moeen op ijd geïnformeerd worden. He Sociaal Programma hoef nie per definiie e besaan ui unieke of specaculaire acivieien, maar kan ook besaan ui he onderseunen van al besaande, goede iniiieven. Ook de fysieke omgeving kan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld voorzieningen of onmoeingsplekken in he gebied oegankelijk en laagdrempelig e maken. Daarnaas zou he Programma ook buien Roerdam Zuid aandach moeen rekken om de regionale funcie van Roerdam Zuid vooral op he gebied van onderwijs, culuur, recreie en werkgelegenheid e vergroen. SOCIALE PROBLEMEN OP ZUID He suk w ouders, me name in Roerdam Zuid, huis nie meegeven (Jeugdjournaal kijken, naar musea gaan) is moeilijk in e halen op school. Leerlingen lopen vas op dingen als w is een polder. Leerlingen op een hoger niveau lopen harder egen hun achersand aan dan leerlingen op lagere niveau s. Op lagere niveau s kun je he relief kleine beeje sof er nog in krijgen door e sampen/herhalen. Gevraagd naar de voornaamse sociale problemen er in he gebied worden zeer uieenlopende aspecen genoemd. Eén van de speerpunen waarop he Sociaal Programma zich zou moeen richen is he besrijden van onveiligheid en he verbeeren van de leefbaarheid in he gebied. Genoemde oorzaken voor onveiligheid zijn onbrekende sociale conrole, verlenheid en sleche verliching in he gebied. Een ander aspec is de verloedering van he gebied, veroorzaak door leegsaande gebouwen en vervuiling van de openbare ruime. In verband me de veiligheid worden ook rondhangende jongeren genoemd. Di zou enerzijds kunnen worden voorkomen door jongeren een eigen plek e geven waar zij elkaar kunnen onmoeen. Anderzijds is schooluival en onderpreseren in Roerdam Zuid een groo probleem. Daarom is he belangrijk d jongeren gesimuleerd worden om meer en langer onderwijs e volgen, zod ze aansluiing op de arbeidsmark vinden. Als hoofdoorzaak word genoemd d jongeren op he gebied van onderwijs huis weinig gesimuleerd 6 Newerkanalyse Har van Zuid

17 worden en weinig handreikingen krijgen om beer e preseren. He onbreek hen ook aan goede voorbeelden of rolmodellen in de huissiuie. De scholen kunnen deze achersand nie alléén wegwerken, daarom is aanvullende individuele begeleiding van achersandsleerlingen belangrijk. Voorliching vanui bedrijven om leerlingen kennis e len maken me verschillende beroepen is ook van belang om jongeren e simuleren een diploma e halen. Een ander pun d word genoemd is een gebrek aan diversiei in he winkelcenrum Zuidplein. Deze weerspiegel nie de diversiei van de inwoners van Roerdam, nie in he winkelaanbod (weinig specifieke winkels), maar ook nie in he personeel van he winkelcenrum (weinig werknemers ui Roerdam Zuid). Ook speel he winkelcenrum e weinig in op bezoekers van Ahoy. Deze zouden voorafgaand aan een bezoek van een evenemen kunnen winkelen of een. D zou ook de levendigheid in de avonduren en goede kunnen komen. ROL VAN DE MARKTPARTIJ W als de markparij nie bekend is me de culurele en maschappelijke spelers in he gebied en geen ervaring heef me effecen die vanui culuur kunnen worden gerealiseerd? Aan de parijen is gevraagd w de verwachingen zijn en aanzien van de rol van de markparij, zod daar in de oekoms op ingespeeld kan worden. Belangrijk is d de onwikkelende parij goed bekend is me he gebied en aansluiing zoek bij bedrijven en organisies die reeds in he gebeid acief zijn. Daarnaas zou een onwikkelende parij srucurele afspraken moeen maken me de lokale onderwijsinsellingen over leerwerkplekken, sageplekken en coachingrajecen, zod jongeren op Zuid opimaal kunnen profieren van een groo aanbod aan werkgelegenheid. Ook kan zij onderlinge samenwerking simuleren en facilieren door bijvoorbeeld de coördinie en communicie op zich e nemen. Afbeelding 2.3: Foo Zuidplein, weselijke zijde I bron: programmabureau Har van Zuid Samenving inerviews 7

18

19 THEMAKAARTEN

20 20 Newerkanalyse Har van Zuid

21 INLEIDING 3. Di hoofdsuk bev de invenarisie in de vorm van hemakaaren. Op de hemakaaren worden besaande voorzieningen in beeld gebrach. Deze voorzieningen zijn afgebeeld op basis van de volgende vijf onderwerpen: economie & werkgelegenheid, woonomgeving, onderwijs, gezondheid & hulpverlening, paricipie & vrije ijd. De invenarisie is gemaak op wee schaalniveaus. De eerse uisnede beref he onwikkelingsgebied Har van Zuid, d aan de noordzijde begrens word door he Zuidplein, aan de weszijde door de Goereese, aan de Zuidzijde door de Ahoyweg en aan de ooszijde door de Dordseweg. De weede uisnede geef de omgeving van Har van Zuid weer (zie afbeelding 3.). Di gebied omv de volgende wijken: Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en he weselijke gedeele van Vreewijk. De kaaren zijn geen exacie weergave van alle voorzieningen die zich in he gebied bevinden. Veldacademie werk in al haar opdrachen me een legenda waarin de mees yperende voorzieningen per hema worden weergegeven. De parijen die aan di onderzoek hebben meegewerk zijn per hema me een rood label op de kaar aangegeven. Afbeelding 3.: Har van Zuid en de direce omgeving bron: google maps Themakaaren 2

22 De PLEINWEG Buijserlaan arnisse Ebenhaëzer Carnisse 3e Carnisse Texelse Uenhagen Quin Van Carnisse Meeser Arend Kruizemun Ebenhaëzer Texelse ppel Bas Jungerius Flakkeese Terschellingse Onselensr. Amelandseplein Urkersingel Schoklandse Urkersingel Tar Blankenburg Amelandse Walcherse Spruy Bevelandsesr. Carnissesingel Mijnkin Wieringer Wuyser Flakkeese Marker Walcherse Goereese Polsland Van Swieenlaan Polsland sr. Wandschappen Boel Voejes- Zuiden wijdse sr Dynamo- Boerhaave Tarwewijk 's-gravend Bonavenura Mijnsherenlaan Zuidplein aasdam sr. ZUID PLEIN Moerkerke Zuidplein Gooilandsingel Meroplein Zuidererras Sallandweg Zuidplein Hoog Borselaar Wevershoek Sion "Zuidplein" Twene nplein Borselaar Millinx STREVELSWEG Meierijsr. Heinenoordsr. Rijsoo Millinx rd Rijsoordpad 2 e DORDTSELAAN Srevelsweg PIN Casimir Moor Monessoriweg ziekenhuis Narcissen Vliegwielpad Narcisse Ge Reseda Fuchsia Berijsr. Winkelcenrum Zuidplein; Managemenbeheer Cilindersr. Seringens Verleng Moor Tand Jan Ligha ZUIDERPARKWEG PIN VAANWEG ZUIDERPARKWEG Ahoyweg Ahoy Roerdam Ahoy; Evenemenen Zuiderparkplein Vaanweide JMR; Evenemenen V.T.V. "De Zuiderhof" CHARLOIS Afbeelding 3.2: Har van Zuid; hemakaar economie & werkgelegenheid Vrije ijd: Mode & luxe: Horeca: vrije ijd mode & acces. afhaalres. boeken/ijdschr./ec. huish. & luxe res./cafe sporschool opiek/hoor. coffeeshop uigaan even Transpor & brandsoffen: garage Zuiderpark pompsion In-om huis: elecronica bouwmark/d.h.z. wonen, plan, dier elefonie Diensen: par. diensverl. uierlijke verzorging poskanoor diensverlening overig 22 Newerkanalyse Har van Zuid

23 Narcissen Geranium Reseda Fuchsia ad o- er Seringen WEG Berij Jan Lighar erenplein Verlengde Moor Tandwiel Borselaar Millinx eierijsr. Dagelijks: : Pr Lobelia Ploeg sr Sneeuwbal Eg Goudenregensr. Veld Reep Heinenoordsr. Rijsoo supermark Sporpark levensbehoefe spec. verzorgings prod. LSWEG Millinx rd Rijsoordpad 0 m 25 m nold- Mimosasr. Hyacin Meekrap "De Vaan" PIN PIN OLDEGAARDE Horensiasr. Anemoonsr Lange Hilleweg Boekwei Zwane bloem sr Lange Hilleweg Sikkel Oosen dam Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Oosend Devel Sandeling Ploeg Weimansweg DORDTSELAAN Schoep Dissel Pinkserweide Sruweel Oosendamsr. Vork Koolzaad Lijnzaadsr. Kouer Zeis Dordseweg Blekerslaan Dorsmond- Schilman- Bloemenlaan Lenewei Sruweel 50 m 75 m 00 m brievenbus levensmidd. overig pinauoma buien pinauoma binnen Srevelsweg Narcissen Moor Vliegw Wes Pieer- Jagerslaan Narcissen Schaarweide Blekerslaan Rondewei mansr. Dubbel Heer Daniël Bloemenlaan Weimans pad Reigerpad Schaarweide Vinkenbaan Hazen akker Eiberpad Valkeniersweg Valkeniers brug Valkeniersweide 25 m Deailhandel n.e.g.: 2 e weede hands Overig: specifiek overig Geranium Reseda Fuchsia Berijsr. Dynamo- sra Cilindersr. Seringen Verlengde Moor Hyacinsr. Lobelia Ploeg Berijsraa Zaailand Kore Kromhou VAANWEG creieve indusrie Oudeland Bollenland Hendrik Ido- Wolvepad Blokland Haze Gro Heinlan Heer- jansweg sprong Wildbaan Zwijndrechse- Dorsmond Vossepad Wildzang Zwijndrechse Plein rvoor- Hendrik Idoplein Sandeling plein Groene Hilledijk Reineveld Zuideras Slag Reineveld Liche gaard Kleine L Voorde Dordseweg Hogehof Heerjan Kore Lede Oos-Pieermansr. Heinlansr. brug Grif Zuideras Weipoor Vonder Grif Enk Voorde Groene Hilledijk Dreef Heggepad Wed Vonder brug Adriaen ECONOMIE & WERKGELEGENHEID Krielerf Walraven Van Malsen Hendrick Croesinck Nimans Maarland Tiengeburen Voor di hema zijn commerciële voorzieningen, zoals winkels, horecagelegenheden en bedrijven, geïnvenariseerd. De voorzieningen zijn in de legenda gesoreerd naar branche. Welpad In he overdeke winkelcenrum Zuidplein bevinden zich de meese winkels, in oaal zijn er 55 winkels. De groose branche in he winkelcenrum is mode & accessoires. Van de cegorieën damesmode, schoenen en elecom zijn meer dan 0 winkels aanwezig per cegorie. Daaronder scoren de volgende cegorieën hoog (meer dan 4 winkels); modeaccessoires, lunchroom, fasfood en opiek. In he winkelcenrum Zuidplein zijn vooral groe winkelkeens e vinden, zoals Blokker, ziekenhuisakiespor, Hunkemöller, Lucardi Juwelier en V&D. Elekronicawinkels zijn er weinig in vergelijking o andere groe winkelcenra. Sneeuwbal Goudenregensr. Veld Eg sr. Reep Hyacin Meekrap HART VAN ZUID 3.2 Horensiasr. Anemoon Lange Hilleweg Boekwei Zwane bloem sr Lange Hilleweg Oosendamsr. Oosen dam Kaar Veldacademie Bronnen I Locus 20 Sikkel Groenezoom Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Vonder Mare Van Haefen Oosendam Treek Devel Sandeling Dreefbrug Boogjes Groenezoom Meiland Marebrug Ploeg Weimansweg Vork Schoep Disselsraa Koolzaad Lijnzaadsr. Wes Pieer- Dorsmond- Schilman- Kouer Zeis Invenarisie Zuidplein pinauoma buien sporschool supermark boeken/ijdschrifen/abak levensbehoefe spec. wonen en plan & dier diensverlening overig huishoudelijke & luxe arikelen pariculiere diensverlening pinauoma binnen specifieke winkels overig levensmiddelen overig elecronica opiek/hooroesellen uierlijke verzorging verzorgingsproducen resauran/café elefonie vrije ijd afhaalresauran mode & accessoires Jagerslaan mansr. Dubbel Heer Daniël Weimans pad Reigerpad Eiberpad Valkeniersweg Valkeniers brug Themakaaren Oudeland Zwijndrechse- Oos-Pieermansr. Primula- Mimosasr. Wolvepad 23 Janne Bouwens- Bree Grooe Lind Heinlan Heer- jansweg Smeeslandsedijk linder- sr. erijsr. Dorsmond Vossepad Lind Meerdervoor Z dre P Heer Sandelin plein Slag

24 VAANWEG De PLEINWEG Buijserlaan arnisse Ebenhaëzer Carnisse 3e Carnisse Texelse Uenhagen Quin Van Carnisse Meeser Arend Kruizemun Ebenhaëzer Texelse ppel Bas Jungerius Flakkeese Terschellingse Onselensr. Amelandseplein Urkersingel Schoklandse Urkersingel Tar Blankenburg Amelandse Walcherse Spruy Bevelandsesr Carnissesingel Mijnkin Wieringer Wuyser Flakkeese 44 Marker Walcherse B Goereese Polsland Van Swieenlaan Polsland sr. Boel Voejes- Zuiden wijdse sr Dynamo- Boerhaave B Tarwewijk 's-gravend Bonavenura Mijnsherenlaan Zuidplein P aasdam sr. ZUID PLEIN Moerkerke Zuidplein Gooilandsingel Sallandweg Meroplein B Zuidplein Hoog Zuidererras Borselaar Wevershoek Sion "Zuidplein" Twene nplein Borselaar Millinx STREVELSWEG Meierijsr. B Heinenoordsr. Rijsoo Millinx rd Rijsoordpad DORDTSELAAN P Srevelsweg Casimir Moor Monessoriweg ziekenhuis Narcissen B Vliegwielpad Narcisse Ge Reseda Fuchsia Berijsr. Cilindersr. Seringens Verleng Moor Tand Jan Ligha ZUIDERPARKWEG ZUIDERPARKWEG Ahoyweg Ahoy Roerdam P Zuiderparkplein Vaanweide sre V.T.V. "De Zuiderhof" CHARLOIS Afbeelding 3.3: Har van Zuid; hemakaar woonomgeving park / plansoen hondenuilaplas sporveld Zuiderpark oegankelijke hoven hondenuilazones kleine speelplas Cruijfcour P parkeerclusers plein groe speelplas 24 Newerkanalyse Har van Zuid

25 Narcissens Geranium Reseda Fuchsia ad linder- sr. erijsr. o- Seringen Verlengde Moor Lobelia Ploeg Berij Tandwiel Jan Lighar Sneeuwbal 66 Pr Eg Goudenregensr. 77 Veld sr. Reep rnold- Mimosasr. Hyacin Meekrap Horensiasr. Anemoonsr Lange Hilleweg Zwane bloem sr Lange Hilleweg Sikkel Oosen dam Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Oosend Devel Sandeling Ploeg Weimansweg B Boekwei Oosendamsr. Vork Schoep Dissel Koolzaad Lijnzaadsr. Dorsmond- Schilman- Kouer Zeis Dordseweg Wes Pieer- Jagerslaan mansr. Dubbel Heer Daniël Weimans pad Reigerpad Eiberpad Valkeniersweg Valkeniers brug Valkeniersweide ziekenhuis Oudeland Hendrik Ido- Wolvepad Gro Heinlan Heer- jansweg Zwijndrechse- Dorsmond Vossepad Zwijndrechse Plein rvoor- Groene Hilledijk Hendrik Idoplein WOONOMGEVING Slag Kleine L Voorde Kore Oos-Pieermansr. Heinlansr. Weipoor Vonder Voorde Groene Hilledijk Dreef Heggepad Wed Vonder brug Adriaen Walraven He hema Woonomgeving heef berekking op de openbare groen- en recreievoorzieningen in de wijken, zoals Sandeling parken, plansoenen maar plein ook pleinen. Aanvullend hierop worden ook sporvelden, speeluinen en he openbaar vervoersnewerk weergeven. Heerjan Van Malsen Hendrick Croesinck Nimans Maarland Tiengeburen Welpad Vonder Van Haefen Treek Janne Bouwens- Dreefbrug Bree Boogjes Krielerf Pinkserweide 76 Lede Groenezoom WEG sreek bussen Sruweel Blekerslaan Bloemenlaan Schaarweide Lenewei Rondewei Schaarweide Reineveld brug Grif Mare Meiland Reineveld Bloemenlaan Groenezoom Blekerslaan Sporpark "De Vaan" OLDEGAARDE Sruweel 0 m 25 m 50 m 75 m 00 m 25 m T 2 ramlijn A B C merolijn B 36 buslijn spoorlijn Vinkenbaan Hazen akker Zaailand Kore Kromhou VAANWEG rolsoel oegankelijk Bollenland Blokland Haze sprong Wildbaan Wildzang Zuideras Liche gaard Dordseweg Hogehof Zuideras Grif Kaar Veldacademie Bronnen Gisweb , Google Maps 202, RET 202 Enk Marebrug Smeeslandsedijk Themakaaren 25

26 VAANWEG De PLEINWEG Buijserlaan arnisse Ebenhaëzer Carnisse 3e Carnisse Texelse Uenhagen Quin Van Carnisse Meeser Arend Kruizemun Ebenhaëzer Texelse ppel Bas Jungerius Flakkeese Terschellingse Onselensr. Amelandseplein Urkersingel Schoklandse Urkersingel Tar Blankenburg Amelandse Walcherse Spruy Bevelandsesr. Carnissesingel Mijnkin Wieringer Wuyser Flakkeese Marker Walcherse Goereese Hoornbeeck college; MBO-school Polsland Van Swieenlaan Polsland sr. Boel Voejes- Zuiden wijdse sr Dynamo- Boerhaave Tarwewijk 's-gravend Bonavenura Mijnsherenlaan Zuidplein aasdam sr. ZUID PLEIN Moerkerke Zuidplein Gooilandsingel Warburgcollege; VMBO-school Meroplein Zuidererras Sallandweg Borselaar Wevershoek Sion "Zuidplein" nplein Borselaar Heinenoordsr. ZADKINE (Roerdam Zuid); MBO-school Zuidplein Hoog Nieuwbouw hoofdvesiging Twene Millinx STREVELSWEG Meierijsr. Rijsoo Millinx rd Rijsoordpad Zorgcenrum Simeon&Anna Insiuu He cenrum voor Onderwijs en Begeleiding DORDTSELAAN Srevelsweg e Casimir Moor Monessoriweg ziekenhuis Narcissen e Vliegwielpad Narcisse Ge Reseda Fuchsia Berijsr. Cilindersr. Seringens Verleng Moor Tand Zu Zadki Jan Ligha ZUIDERPARKWEG Voorgeze ondw. Gymnasium Sin Monfoor College ZUIDERPARKWEG Ahoyweg Ahoy Roerdam Zuiderparkplein Vaanweide V.T.V. "De Zuiderhof" CHARLOIS Afbeelding 3.4: Har van Zuid; hemakaar onderwijs kinderopvang basisschool voorgeze onderwijs e biblioheek e-cener Zuiderpark 26 Newerkanalyse Har van Zuid

27 Narcissens Geranium Reseda Fuchsia ad linder- sr. erijsr. o- Seringen Verlengde Moor Lobelia Ploeg Berij Tandwiel Jan Lighar Pr Sneeuwbal Goudenregensr. Veld Eg sr. Reep rnold- Mimosasr. Hyacin Meekrap Zuiderparkcollege VMBO Zadkine; MBO school Horensiasr. Anemoonsr Lange Hilleweg Boekwei Zwane bloem sr Lange Hilleweg Oosendamsr. Sikkel Oosen dam Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Oosend Devel Sandeling Ploeg Weimansweg Vork Schoep Dissel Pinkserweide Koolzaad Lijnzaadsr. Dorsmond- Schilman- Kouer Zeis Dordseweg Wes Pieer- Jagerslaan mansr. Basisschool en voorschool de Akkers Speciaal onderw. De Archipel Speciaal onderw. Reconvalescenenschool Dubbel Heer Daniël Weimans pad Reigerpad Eiberpad Hendrik Ido- Wolvepad Gro Heinlan Heer- jansweg Zwijndrechse- Dorsmond Vossepad Zwijndrechse Plein rvoor- Groene Hilledijk Hendrik Idoplein Slag Kleine L Voorde Kore Lede Oos-Pieermansr. Heinlansr. Weipoor Vonder Voorde Groene Hilledijk Dreef Heggepad Wed Vonder brug Krielerf Walraven Van Malsen Hendrick Croesinck Nimans Maarland Tiengeburen Welpad Vonder Treek Dreefbrug Boogjes Groenezoom WEG Sruweel Blekerslaan Bloemenlaan Schaarweide Valkeniersweg Valkeniers brug Valkeniersweide ziekenhuis Oudeland ONDERWIJS Adriaen He hema Onderwijs omv insellingen voor kinderopvang, basisscholen en insellingen voor voorgeze onderwijs. SandelingAanvullend worden ook Biblioheek plein biblioheken en e-cenra geïnvenariseerd. Heerjan Van Haefen Janne Bouwens- Bree Lenewei Rondewei Schaarweide Groenezoom brug Grif Mare Meiland Reineveld OLDEGAARDE Sruweel 0 m 25 m 50 m 75 m 00 m Sporpark "De Vaan" Blekerslaan 25 m Bloemenlaan Vinkenbaan Hazen akker Zaailand Kore Kromhou VAANWEG Bollenland Blokland Haze sprong Wildbaan Wildzang Reineveld Zuideras Liche gaard Dordseweg Hogehof Zuideras Grif Kaar Veldacademie Bronnen Gisweb , DUO 202, Socard GGD 202 Enk Marebrug Smeeslandsedijk Themakaaren 27

28 VAANWEG De PLEINWEG Buijserlaan arnisse Ebenhaëzer Carnisse 3e Carnisse Texelse Uenhagen Quin Van Carnisse Meeser Arend Kruizemun Ebenhaëzer Texelse ppel Bas Jungerius Flakkeese Terschellingse Onselensr. Tar Blankenburg Spruy Mijnkin Wuyser Polsland Huisarsenpracijk Den Besen Amelandseplein Urkersingel Schoklandse Urkersingel Amelandse Bevelandsesr. Walcherse Carnissesingel Flakkeese Wieringer Marker Walcherse Goereese Van Swieenlaan Polsland sr. Tandarsenprakijk Duifhuis, van Mourik en Liem Gam Dela Psychirisch Cenrum, Mulifuncioneel cenrum Roerdam Zuid RIAGG Roerdam Zuid/ Parnassia Bavo Groep Boel Voejes- Zuiden wijdse sr Dynamo- Boerhaave Prakijk voor oefenherapie Tarwewijk 's-gravend Bonavenura Mijnsherenlaan Zuidplein aasdam sr. ZUID PLEIN Moerkerke Zuidplein Thuiszorg Roerdam Gooilandsingel Ciy Lens Thuiszorgwinkel Roerdam Zuid Bouman GGZ Polikliniek, Drugsesservice Meroplein Sallandweg nplein Borselaar Heinenoordsr. Meroplein Flexus Jeugdplein locie Meroplein, schoolmaschappelijk werk Zuidplein Hoog Seunpun Manelzorg Charlois Zuidererras ZUIDERPARKWEG Borselaar Wevershoek Twene Millinx STREVELSWEG Meierijsr. Rijsoo Cenrum voor Jeugd en Gezin Charlois Sion "Zuidplein" Millinx rd Rijsoordpad Refaja verslavingszorg en hulpverlening voor Roerdam en omsreken Tandarsengroepsprakijk Zuidererras Fysioherapie verzamelgebouw Geraldo Spors & Beauy Voesalon Jolanda Reedijk Ikazia Ziekenhuis Conex, Cenrum voor GGZ prevenie DORDTSELAAN Srevelsweg Casimir Moor Monessoriweg ziekenhuis Narcissen GGMD voor Doven en Slechhorenden Roerdam-Charlois Vliegwielpad Narcisse Ge Reseda Fuchsia Berijsr. Cilindersr. MeDa BV Reispoli.nl, Locie R dam Zuid Spormedisch Adviescenrum Roerdam Seringens Woo Verleng Moor Cen sam Bur Tand Jan Ligha ZUIDERPARKWEG Ahoyweg Ahoy Roerdam Zuiderparkplein Vaanweide V.T.V. "De Zuiderhof" CHARLOIS Afbeelding 3.5: Har van Zuid; hemakaar gezondheid & hulpverlening Zuiderpark 28 Newerkanalyse Har van Zuid

29 Narcissens Geranium Reseda Fuchsia ad linder- sr. erijsr. o- uid Seringen Berij Jan Lighar Pr Lobelia Sneeuwbal Goudenregensr. Veld Eg sr. rnold- Mimosasr. Hyacin Meekrap Horensiasr. Anemoonsr Lange Hilleweg Boekwei Zwane bloem sr Lange Hilleweg Oosendamsr. Sikkel Oosen dam Oudeland Srevelsweg Adriaan Pieersr. Devel Oosend Devel Sandeling Ploeg Weimansweg Dissel Lijnzaadsr. Schoep Dorsmond- Schilman- Koolzaad Woonzorgcenrum Simeon & Anna (Laurens) Verlengde Moor Ploeg Tandwiel Vork Cenrum voor Psychoherapie samenwerking psychoherapeuen Reep Bureau Jeugdzorg Kouer Asielzoekerscenrum Zeis Dordseweg Wes Pieer- Jagerslaan mansr. Dubbel Heer Daniël Weimans pad Reigerpad Eiberpad Valkeniersweg Valkeniers brug Valkeniersweide ziekenhuis Oudeland Hendrik Ido- Wolvepad Gro Heinlan Heer- jansweg Zwijndrechse- Dorsmond Vossepad Zwijndrechse Plein rvoor- Groene Hilledijk Hendrik Idoplein Slag Kleine L Voorde Kore Oos-Pieermansr. Heinlansr. Weipoor Vonder Voorde Groene Hilledijk Dreef Heggepad Wed Vonder brug Adriaen GEZONDHEID & HULPVERLENING Walraven Voor he hema Gezondheid & Hulpverlening worden zorgvoorzieningen en medische voorzieningen Sandeling geinvenariseerd. Hieronder plein vallen onder andere huisarsen, andarsen en apoheken maar ook voorzieningen die op een hoger schaalniveau een groe rol spelen, zoals he Ikazia Ziekenhuis. Heerjan Van Malsen Hendrick Croesinck Nimans Maarland Tiengeburen Welpad Vonder Van Haefen Treek Janne Bouwens- Dreefbrug Bree Boogjes Krielerf Pinkserweide Lede Groenezoom WEG Sruweel Blekerslaan Bloemenlaan Schaarweide Lenewei Rondewei Schaarweide Groenezoom brug Grif Mare Meiland Reineveld OLDEGAARDE Sruweel 0 m 25 m 50 m 75 m 00 m Sporpark "De Vaan" Blekerslaan 25 m Bloemenlaan Vinkenbaan Hazen akker Zaailand Kore Kromhou VAANWEG Bollenland Blokland Haze sprong Wildbaan Wildzang Kaar Veldacademie Bronnen Socard 202 Reineveld Zuideras Liche gaard Dordseweg Hogehof Zuideras Grif Enk Marebrug Smeeslandsedijk Themakaaren 29

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz.

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz. Huurwoningen Venlo-Noord Schuroesraa - Rummerkampsraa - Zoumeerssraa - Adelborsensraa Schipperssraa - Schrijnwerkerssraa - Pelsmakerssraa Iniiaief en verhuur Archiec Onwikkeling en realisaie huur- en koopwoningen

Nadere informatie

Eindrapport, april 2011

Eindrapport, april 2011 Vakoefening Samenvoegen Eindrappor, april 2011 Samenvoegen is leuker dan alleen 2/98 Vakoefening Samenvoegen Vakoefening Samenvoegen Voorwoord Colofon Roerdam, april 2010 (c) Veldacademie Roerdam Aueurs:

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Centrum Hilversum. Centrumvisie

Centrum Hilversum. Centrumvisie Cenrum Hilversum Cenrumvisie Cenrumvisie CENTRUMVISIE Voorwoord Een cenrum om van e houden Sel u zich eens voor da he cenrum van Hilversum zo aanrekkelijk is da mensen ui Urech, Amserdam en verder er

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d Impressie bijeenkoms provinciaal newerk d.d. 11-11-16 Op 11 november jl. was he provinciale newerk bewonersiniiaieven op he gebied van wonen, welzijn en zorg e gas bij Luneen Wil Wel. Cenraal hema was

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Aan deze Bewonersvisie Vreewijk hebben meegewerkt: Jo den Haan, Johan Henderson, Wim Verschoor, Petra Mulder, André van Well, Peter Lamers en heel

Aan deze Bewonersvisie Vreewijk hebben meegewerkt: Jo den Haan, Johan Henderson, Wim Verschoor, Petra Mulder, André van Well, Peter Lamers en heel Aan deze Bewonersvisie Vreewijk hebben meegewerkt: Jo den Haan, Johan Henderson, Wim Verschoor, Petra Mulder, André van Well, Peter Lamers en heel veel Vreewijkers, waarbij huurdersvereniging Vrelom het

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Verkeersinformatie. ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB

Verkeersinformatie. ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB Verkeersinformatie ABN AMRO Marathon Rotterdam EXO / BCCB Inhoudsopgave Algemene informatie Marathon blz. 2 Parcourskaarten blz. 2 Afsluitingen van wegen blz. 5 Bereikbaarheid van parkeergarages blz. 6

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012 AOC Terra he Groene Lyceum weede werkconferenie 14 november 2012 onsaan + posiie inriching van de opleiding onwikkelingsproces sand van zaken AOC Terra he Groene Lyceum weede werkconferenie 14 november

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Tuindorp Vreewijk. 100 jaar. Programma ter viering van het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk

Tuindorp Vreewijk. 100 jaar. Programma ter viering van het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk 1916-2016 Tuindorp Vreewijk 100 jaar Programma ter viering van het 100-jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk 1916-2016 Tuindorp 100 jaar Volgens de bewoners is Tuindorp Vreewijk niet alleen het grootste

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN ZZP ERS EN HUN PENSIOEN De pensioengevolgen als he werknemersschap word ingeruild voor he zelfsandig ondernemerschap Annelies Langelaar 0583618 Maserscripie Universiei van Amserdam Maser Acuarial Sciences

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 Collegevoorsel Openbaar Onderwerp Onwerp-besemmingsplan Nijmegen Midden 0 Programma Sedelijke onwikkeling Porefeuillehouder B. Velhuis Samenvaing He laase (geacualiseerde) besemmingsplan voor Nijmegen

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

i$»4: MEE Rotterdam Rijn mond wa?s -/ fs: juni 4, JJ 41 ,lfl s Transitie van de ctiëntondersteuning2013-2015 is4. ):f:t.. 4,y 441; t 1 6 A.

i$»4: MEE Rotterdam Rijn mond wa?s -/ fs: juni 4, JJ 41 ,lfl s Transitie van de ctiëntondersteuning2013-2015 is4. ):f:t.. 4,y 441; t 1 6 A. :.. r r 1 juni MEE Roerdam Rijn mond Transiie van de ciënonderseuning213-215 i$»4: HZ --, P i4,j 441; 1 is4. 1h -,,,? / II 4,y - is; ii!,i,.- ç :6 1,.iV h 1 6 A.v4 47 1â ;fr 34., Ik, 4.1 I--, I. 4 a,,;

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Zuid-Kennemerland

Basiscijfers Jeugd. juni 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Zuid-Kennemerland juni 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Zuid-Kennemerland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is vernieuwd.

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. mei 2015. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Basiscijfers Jeugd. mei 2015. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Sedendriehoek en Noordwes Veluwe Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: juni 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is vernieuwd. Om

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk VASTGESTELD Inhoud Toeliching + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding juni 01 Projecnummer 1.00..0.0 O v e r z

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Informatie over. Praktijkonderwijs

Informatie over. Praktijkonderwijs Informaie over Prakijkonderwijs Colofon Een uigave van he dr. Alea Jacobs College in Hoogezand 2009 Teks: Henk Blik Foografie: Sigh-by-Sie Layou: Jeroen de Jonge Drukkerij: Reinier van der Kooi Oplage:

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Ontwikkelingen centrum Varsseveld

Gemeentenieuws. Ontwikkelingen centrum Varsseveld Gemeenenieuws Nieuwbouw Kindcenrum Ulf Noord feeselijk van sar Dankzij gezamenlijke inze kan de nieuwbouw voor he Kindcenrum Ulf Noord nu van sar, vlnr. Peer van de Ward (wehouder), Ferdy Wissing (direceur

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van:

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van: okober 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is sinds juni

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde B,2 (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 86 punen e behalen; he examen besaa ui 9 vragen. Voor

Nadere informatie

J A A R R A P P O R T 2 0 1 3

J A A R R A P P O R T 2 0 1 3 J A A R R A P P O R T 2 0 1 3 2013 H R P u b l i c I S H A R I N G K N O W L E D G E A N D E X P E R I E N C E 1 2013 D e v o o r z i e r a a n h e w o o r d Philippe Lenaers HR Public is in 2013 als organisaie

Nadere informatie

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n rbl? ll\ SAMENVATTNG rlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da ï:r bcrocp r.rr- J9en rrrrrrgzl6n hnfr geldr * xccar dar agclegd -Ê ijklr id ern hoger prorgrbreide ruhrernie Fr*g unnen co-

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen 2004 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opies au/el) - - J. Baeen Labo Meesysemen Proef 1: Digiale opische meesysemen Proef I: Digiale opische meesysemen

Nadere informatie

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007)

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007) 109 Seizoencorrecie Marcel van Velzen, Robero Wekker en Pim Ouwehand Saisische Mehoden (10007) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van ekens. = gegevens onbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van:

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van: okober 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Acherhoek Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is sinds juni 2014

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B 1 vwo 2003-I

Eindexamen wiskunde B 1 vwo 2003-I Eindexamen wiskunde B vwo 2003-I Lenge Ui saisisch onderzoek is gebleken da de volwassen Nederlandse mannen in 999 gemiddeld 80,0 cm lang waren, en da er een sandaardafwijking van 2,8 cm was in de lengeverdeling.

Nadere informatie