Digital Playground Kennisnet VKAV Waag Society

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital Playground Kennisnet VKAV Waag Society"

Transcriptie

1 Geer Mul Library of Babel, 2003 Definitief projectplan Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Amsterdam, Contact: Emiel Heijnen (projectleider) Mieke Mekkink (secretaris) Jodenbreestraat 3, Postbus MB Amsterdam Tel: Amsterdamse Hogeschool v/d Kunsten (penvoerder) ArtEZ Willem de Kooning Academie Museum voor Fotografie Stedelijk Museum Nederlands Instituut voor Mediakunst Museum voor Communicatie Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid V2_ Institute for Unstable Media Digital Playground Kennisnet VKAV Waag Society

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Opzet van het project 3. Doelstelling 4. Relatie mediawijsheid programmalijnen 5. Resultaten 6. Samenwerkingstructuur 7. Succesfactoren en risicomanagement 8. Communicatie 9. Tijdsplanning 10. Financiën Bijlage 1 Conceptueel kader MediaCultuur Bijlage 2 Schema samenwerkingsstructuur Bijlage 3 De 9 MediaCultuur thema s Bijlage 4 Voorbeeld lessenserie (lesbrief leerling) Bijlage 5 Overzicht deelnemende VO scholen Aanvraag MediaCultuur pagina 2

3 MediaCultuur - kunst als mediacoach heeft tot doel kunstdocenten in het voortgezet onderwijs te voorzien van actueel mediawijs lesmateriaal, dat online beschikbaar is voor leerlingen vmbo, havo en vwo. Het lesmateriaal wordt ontworpen door derdejaars studenten van de deelnemende opleidingen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Hiervoor zijn HBO-modules Didactiek in Mediacultuur ontwikkeld. Mediawijze werken uit collecties van de participerende media- en kunstinstellingen vormen de rode draad in al het lesmateriaal. Met deze opzet voorziet MediaCultuur zowel in de behoefte aan direct bruikbaar en verdiepend lesmateriaal voor de zittende kunstdocenten, als in het opleiden van een nieuwe generatie mediawijze kunstdocenten. MediaCultuur is als pilot gestart in mei 2008 en sluit deze verkennende fase af in mei Het succes van het samenwerkingsmodel en alle daaruit voortvloeiende activiteiten op het gebied van mediawijsheid, vragen om voortzetting met een volgende fase. In deze Fase 2 dient het netwerk van MediaCultuur-partners te worden vergroot, het online lesmateriaal te worden uitgebreid en dient het project te worden verankerd in de HBOopleidingen (zie inzet). Om dat te realiseren doet de projectorganisatie van MediaCultuur een beroep op de Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum. Fasering Project MediaCultuur 1. Inleiding Fase 1 mei 08 - mei 09 (pilot) - Bronnenverzameling uit collecties; Het thema mediawijsheid heeft in relatief korte tijd opgang gemaakt onder - Module Mediacultuur op 3 HBO s; - lezingenserie MediaCultuur; beleidsmakers, educatoren en docenten. Ook in het voortgezet onderwijs - Selectie en redactie beste lessenseries; krijgt mediawijsheid volop aandacht. Uit de Monitor Cultuureducatie Voorgezet Onderwijs Lancering website (6 lessenseries) op sympo- - Ontwikkeling website; blijkt dat 80% van de Nederlandse scholen aandacht sium MediaCultuur (nov. 2009); besteedt aan mediawijsheid. Een groot deel van de mediawijze lessen en Fase 2 mei 09 - april 10 (betreft dit projectplan) projecten wordt uitgevoerd binnen de kunstvakken (55%), daar waar andere - Uitbreiden partners culturele instellingen (+1), vakken 36% voor hun rekening nemen en 23% van het mediawijsheids - HBO opleidingen (+1) en VOscholen (+5) - Uitbreiden bronnenverzameling uit collecties; onderwijs vakoverstijgend wordt aangeboden. - Module Mediacultuur op tenminste 4 HBO s; Recente literatuur (Heijnen, 2007; Altena, 2008) 2 toont echter ook aan dat de - Selectie en redactie beste lessenseries; - Uitbreiding functionaliteit en aantal lessenseries (wordt 16) website mediacultuur.net. behoefte aan scholing en lesmateriaal op het vlak van mediawijsheid en dia-educatie juist onder kunstdocenten zeer groot is. Veel kunstdocenten Fase 3 april 10 - april 11 missen achtergrondkennis, ervaring en expertise om mediawijsheid - Uitbreiden partners culturele instellingen (+1), HBO opleidingen (+1) en VOscholen (+5) werkelijk in hun curriculum te verankeren. De cijfers van de Monitor Cultuureducatie zijn dan ook wat vertekenend: de kunstvakken besteden incidenteel - Selectie en redactie beste lessenseries; - Module Mediacultuur op tenminste 5 HBO s; - Uitbreiding functionaliteit en aantal lessenseries (wordt 25) website mediacultuur.net. aandacht aan mediawijsheid, maar van substantiële integratie van het thema mediawijsheid binnen het kunstvak is nog geen sprake. Daar waar instellingen als SLO en NIF in de behoefte voorzien van een vakoverstijgende leerlijn tuur op eigen benen. De aanvullende subsidie Na Fase 3 staat de organisatie van MediaCul- wordt bij elke fase afgebouwd met 50%. mediawijsheid, zijn kunstdocenten vooral gebaat bij kennis en good practice over de wijze waarop ze zo n leerlijn kunnen invullen. Daarbij gaat het om vragen over inhoud (Op welke media-uitingen ga ik in? Hoe komen mediawijze thema s terug in kunst en cultuur?) over didactiek (Hoe breng ik een logisch verband aan tussen receptie, productie en reflectie op media? Hoe zorg ik voor een balans tussen kunstzinnige en mediawijze doelen?). De partners in het project MediaCultuur onderkennen dat mediawijsheid op school een belangrijk thema is waar de kunstvakken een grote en inspirerende bijdrage aan kunnen leveren. Om dat te kunnen realiseren is het ontwikkelen van actueel, hoogstaand lesmateriaal nodig en moeten (aspirant)docenten geschoold worden in de wijze waarop ze kunst- en mediawijs onderwijs kunnen integreren. Het project MediaCultuur brengt de behoefte aan lesmateriaal en 1 Oomen, Donker, Van der Grinten (2009) Monitor Cultuureducatie voortgezet Onderwijs, meting Utrecht: Oberon 2 Heijnen, E. (2007). Media Connection. Lessen van kunstdocenten en mediakunstenaars. Amsterdam: SSP. Altena, A. (2008). De computer als creatieve toverdoos. In Kunst en digitalisering. Boekman 75 (20) p Aanvraag MediaCultuur pagina 3

4 scholing op organische wijze met elkaar in verband. Het project resulteert in hoogwaardig mediawijs kunstzinnig lesmateriaal* voor leerlingen, én draagt bij aan de structurele ontwikkeling van expertise bij huidige en toekomstige docenten. *Zie ook bijlage 1 voor het conceptueel kader van MediaCultuur. 2. Opzet van het project MediaCultuur Binnen het project MediaCultuur werken verschillende partijen samen: HBO-docentenopleidingen, mediakunstinstellingen, VO scholen, media-educatie instellingen en Kennisnet. Voor elk van deze instellingen is mediawijsheid een belangrijk onderwerp. Juist door het vormgeven van deze samenwerking ontstaat de meerwaarde van dit project: Voor de betrokken organisaties bestaat die meerwaarde eruit dat: - Mediawijze werken uit zeer verschillende actuele Nederlandse kunst en mediacollecties thematisch bijeen worden gebracht en de ruggengraat vormen van zowel modules op HBO-opleidingen als lessenseries in het voortgezet onderwijs. - Culturele instellingen, HBO-docenten, kunstdocenten, docenten in opleiding het thema mediawijsheid een plaats geven in de kunsteducatie en de waarde daarvan middels dit platform continu evalueren en bediscussieren. De meerwaarde van deze samenwerking voor de doelgroep van docenten(in opleiding) is: - Dat de professionalisering tot mediawijs kunstdocent plaats vindt aan de hand van actueel en inspirerend lesmateriaal, afkomstig uit de collecties van vooraanstaande Nederlandse media(kunst) instellingen; - Dat deze scholing zowel top down (aanbod van lessen via mediacultuur.net) als bottom-up plaatsvindt (modules op de HBO-opleidingen met stage in de regio). De meerwaarde van deze samenwerking voor de doelgroep van leerlingen is: Dat het thema mediawijsheid een stevige plek krijgt binnen het kunstvak, waarbij het lesmateriaal is gebaseerd op media(kunst) uit vooraanstaande Nederlandse collecties. Door de samenwerkingsvorm van MediaCultuur zijn deze lessen altijd afwisselend en actueel en wordt de leerling telkens uitgedaagd in samenhang media(kunst) te analyseren, zelf te produceren en erop te reflecteren. Elke instelling levert vanuit zijn specifieke taakstelling, en gefinancierd met eigen middelen, een bijdrage aan dit project. Deze projectaanvraag betreft die werkzaamheden die nodig zijn om deze samenwerking blijvend te continueren, expertise uit te wisselen, kwaliteit te bewaken en de resultaten overdraagbaar te maken. De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten fungeert daarbij als penvoerder en levert tevens de projectleider en de projectsecretaris. Welk probleem wordt er opgelost? De partners in dit project hebben een samenwerking en investering toegezegd van drie jaar, verdeeld over drie fases. In elke fase wordt de hoeveelheid aanvullende bekostiging omlaaggebracht met 50%. Aan het einde van fase drie moet het project op eigen kracht kunnen worden gecontinueerd. De eerste fase van MediaCultuur wordt in mei 2009 afgesloten. Deze fase is gerealiseerd met een kortlopende subsidie van euro van de Mondriaanstichting en VSB Fonds. Het project is succesvol en levensvatbaar gebleken en kan dus naar een fase 2. In fase 2 wordt het netwerk van partners vergroot, de website met mediawijs kunstzinnig lesmateriaal uitgebreid en krijgt de scholing van jonge mediawijze kunstdocenten een vastere plaats in de curricula van Nederlandse docentenopleidingen. Om Fase twee te realiseren is een aanvullende bekostiging vereist, waarvoor de projectorganisatie van MediaCultuur een beroep doet op de Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum. 3. Doelstelling Doel van het project MediaCultuur is om vanuit kunsteducatie een structurele en concrete bijdrage te leveren aan mediawijsheid van jongeren. Daartoe werken HBO-docentenopleidingen en culturele instellingen op het gebied van (media)kunst en media-educatie met elkaar samen in een hecht verband. Meer concreet betekent het dat de volgende subdoelstellingen worden gerealiseerd: Het ontwikkelen van kunstzinnig mediawijs lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs, aangeboden via MediaCultuur.net; Het construeren van nieuwe kennis t.a.v. het verbinden van kunsteducatie en media-educatie ter bevordering van wijsheid; Aanvraag MediaCultuur pagina 4

5 Het opleiden van een mediawijze generatie toekomstige kunstdocenten door het opnemen van de module didactiek in MediaCultuur in de curricula van de deelnemende opleidingen tot Docent Beeldende Kunst en Vormgeving; Het delen van kennis over mediawijsheid met VO scholen, docentenopleidingen en culturele instellingen die zich verantwoordelijk maken voor het mediawijs maken van leerlingen en studenten. 4. Relatie Mediawijsheid Programmalijnen MediaCultuur wil het thema mediawijsheid een stevige plek geven binnen de kunstvakken in het voortgezet onderwijs. Alle activiteiten in het project zijn gericht op een centraal doel: het bieden van uitdagend en actueel mediawijsheidsonderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Ten eerste draagt MediaCultuur bij aan de programmalijn Mediavaardigheden en bewustzijn; Leerlingen doen praktische vaardigheden op door het zelf maken van media(kunst)producten; Leerlingen doen informatie en strategische vaardigheden op door het online zoeken naar informatie, het verzamelen van beeldmateriaal en het digitaal presenteren en publiceren van eigen mediawerk; Hoofddoel van alle MediaCultuur lessen is het vergroten van het mediabewustzijn. Leerlingen analyseren het werk van actuele beeldmakers (die met hun werk veelal kritisch reflecteren op de mediacultuur), vertalen de opbrengsten van hun analyse naar nieuwe, zelfgemaakte mediaproducties, en reflecteren op de betekenis van hun eigen werk in relatie tot dat van anderen. Kennis over de werking en de (verborgen) betekenis van media wordt vergaard in een doorlopend proces van receptie-productie-reflectie; Een ander belangrijk aspect van MediaCultuur is dat leerlingen geconfronteerd worden met het verantwoord gebruik en veiligheid van media. (Media)kunstenaars gaan met hun werk veelal in op sociale en ethische conventies in de (media)maatschappij. Met diezelfde conventies worden de leerlingen geconfronteerd wanneer ze zelf mediaproducties maken en analyseren. Leerlingen worden niet gewaarschuwd maar worden continu aangezet om zelf de ethische en veiligheidsaspecten in media te exploreren. Ten tweede draagt MediaCultuur bij aan de programmalijn Stimuleren, activeren participatie; Participatie en productie: Leerlingen doen binnen de MediaCultuur lessen veel kennis en ervaring op waarmee ze in de maatschappij kunnen participeren als kritisch mediagebruiker en mediaproducent. Zij leren om zelfstandig media te maken en hun eigen werk en dat van anderen kritisch te beschouwen en te (her)gebruiken. 5. Resultaten Binnen de projectperiode (april 2009 april 2010) worden de volgende resultaten gerealiseerd. 1. De website mediacultuur.net wordt uitgebreid met tenminste tien lessenseries tot een totaal van 16 en voorzien van extra functionaliteiten (toevoegen foto/video, blog, comments op content, nieuws). Tevens bieden de participerende media(kunst) instellingen actueel relevant mediawijs aanbod voor docenten en leerlingen aan op de site; 2. Ontwikkeling en uitvoering van lesmodules Didactiek in MediaCultuur op ten minste vier opleidingen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Elke module kent een studielast van tenminste 84 uur (3 EC), waarbij studenten als meesterproef een mediawijze lessenserie ontwerpen; 3. Nieuwe lessenreeksen MediaCultuur worden opgenomen in het programma van 25 VO scholen in Nederland en in dat schooljaar uitgevoerd door kunstdocenten in opleiding samen met de kunstdocenten van de betreffende scholen; 4. De bouwstenen van de lessenreeksen bestaan uit bronnen (beelden en teksten) die worden geselecteerd door de participerende Media(kunst)instellingen. Deze bronnen worden uitgebreid en geactualiseerd tot een bestand van ten minste 126 bronnen. Een deel van die bronnen zijn afkomstig uit de collectie van een nieuwe MediaCultuur partner waarmee het netwerk wordt uitgebreid (bv Graphic Design Museum of FOAM); 5. In samenwerking met partner Digital Playground wordt MediaCultuur Offline opgezet: leraren v.o.scholen die nauwelijks ervaring hebben met media-educatie kunnen mediakunstdocenten inhuren die met eigen apparatuur een van de MediaCultuur lessenseries op hun school komen uitvoeren; 6. Onderhouden en uitbreiden van het Platform MediaCultuur waarin (media)kunstinstellingen samen met kunstopleidingen en kunstdocenten kennis produceren op het gebied van media-educatie en waar de visie op mediawijze kunsteducatie steeds wordt bediscussieerd. Aanvraag MediaCultuur pagina 5

6 6. Samenwerkingsstructuur De inbreng van de projectpartners bestaat uit: - Media(kunst)instellingen: selecteren nieuwe bouwstenen (beelden en teksten) uit eigen collecties voor de modules Didactiek in Media- Cultuur (aan HBO-docentenopleidingen) en de uiteindelijke lessenseries op mediacultuur.net; beschikbaar stellen van actueel mediawijs aanbod in de eigen instelling via mediacultuur.net. - HBO-docentenopleidingen: ontwikkeling en uitvoering modules Didactiek in MediaCultuur voor derdejaars studenten; coördinatie van de uitvoering van deze lessen op scholen in de regio; lezingencyclus, organisatie en beschikbaarstelling van locatie. - VO scholen: organisatie en begeleiding van kunstdocenten in opleiding bij de uitvoering van de lessenseries MediaCultuur, Elke lessenserie wordt minimaal met een klas uitgevoerd en geëvalueerd. (zie bijlage 5 met lijst scholen) - VKAV: De VKAV is de vakvereniging voor docenten, consulenten en kunstenaars die werkzaam zijn op het gebied van educatie in audiovisuele en nieuwe media zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. VKAV levert expertise, bemiddelt met VOscholen, av-docenten en beleidsmakers. - Kennisnet: levert inhoudelijke en technische expertise tav het aanbieden van online lesmateriaal; neemt de site MediaCultuur.net op in haar aanbod van mediawijs lesmateriaal. - Waag Society: 1. redactie lesmateriaal en didactisch advies voor mediacultuur.net; 2. Scholingsaanbod docenten VO die mediawijze kunstlessen willen geven - Digital Playground: 3. ontwikkeling en uitvoering MediaCultuur Offline (mediacultuur-lessenserie wordt door experts op VO-scholen uitgevoerd voor leerlingen.) Naast interactie tussen de projectpartners vindt er een regelmatige uitwisseling van expertise plaats met de volgende organisaties: - SLO (ontwerpt een doorlopende leerlijn visuele geletterdheid/mediawijsheid); - Lectoraten Kunst- en Cultuureducatie in Arnhem en Amsterdam - ILO / Universiteit van Amsterdam (het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO) voert in 2009 een onderzoek uit naar de leeropbrengsten van MediaCultuur, op basis van een eigen methodiek om de mate van mediawijsheid te meten) (zie ook projectmediacultuur.web-log.nl > onderzoek); - Cultuurnetwerk Nederland (Inhoudelijk advies, literatuurbronnen. Projectleider van MediaCultuur, Emiel Heijnen, zal gastredacteur zijn voor een themanummer van Cultuur + Educatie gewijd aan kunst en mediawijsheid. Verschijningsdatum: eind 2009.) Het project MediaCultuur fungeert als een vliegwiel die de cirkel van samenwerkingspartners aandrijft. De projectpartners leveren vanuit hun eigen taakstelling en expertise (met eigen financiële middelen) een inbreng in het project. De projectorganisatie draagt zorg voor het samenhangende geheel. (Zie bijlage 2) De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten fungeert daarbij als penvoerder en levert tevens de projectleider en de projectsecretaris. De projectaanvraag MediaCultuur betreft de volgende onderdelen: Projectcoördinatie en kwaliteitsbewaking (projectleider, projectsecretaris, Redactieraad en Adviescommissie) Onderhoud en uitbreiding website MediaCultuur Kosten voor de redactie, het beschikbaar maken en vermenigvuldigen van lessenreeksen Kosten publiciteit, promotie en werving partners. Aanvraag MediaCultuur pagina 6

7 7. Succesfactoren en risicomanagement Het lesmateriaal dat aangeboden wordt via de website MediaCultuur dient aan te sluiten bij het niveau van het voortgezet onderwijs, toegankelijk en direct bruikbaar te zijn door kunstdocenten. Dit wordt geborgd door: het instellen van een ervaren redactie die lessen selecteert en redigeert tot een eindproduct van landelijk niveau. De redactie bestaat uit een afgevaardigde van de VKAV, en afgevaardigden van Kennisnet en Waag Society. Eindredacteur is Moniek Warmer die veel ervaring heeft met (digitaal) lesmateriaal en eerder o.a. werkte voor Het Rijks Museum, Museum voor Communicatie, Teleac en Nova TV. Een extra kwaliteitsborging is het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam (Talita Groenendijk, Anne Toorenaar en Jantina Huizenga) naar de mediawijze leeropbrengsten van de lessen MediaCultuur voor VOleerlingen. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2009 beschikbaar gesteld en verwerkt in de tweede ronde MediaCultuur, waarop deze aanvraag van toepassing is. Het onderzoek is wordt bekostigd en gepubliceerd door Kennisnet. Het aangeleverde bronnenmateriaal uit de collecties van de culturele instellingen moet ingaan op het thema mediawijsheid. Dit wordt geborgd door het samenstellen van een Redactieraad bestaande uit een media-wetenschapper: Prof. Dr. A. Smelik, HBO-docenten: Ad van Dam (WdKa) en Leontine Broekhuizen (ArtEZ), een medewerker van een instelling: Arie Altena (V2) en een extern adviseur: Michiel Koelink (mediakunstenaar). De Redactieraad heeft de inhoudelijke kaders voor het bronnenmateriaal vastgesteld in de vorm van 9 mediawijze thema s die in kunst- en cultuuruitingen aan bod komen (zie bijlage 3). Deze thema s fungeren als richtlijn voor het selecteren van bronnen en als afbakening van de inhoud van MediaCultuur. De Redactieraad evalueert de bronnen en de lijst in samenhang en stelt deze jaarlijks bij. De vier lesmodules Didactiek in MediaCultuur moeten van HBO-niveau zijn. Dit wordt geborgd door de bovengenoemde Redactieraad. De Redactieraad heeft de didactische kaders voor de HBO-modules vastgesteld in de vorm van een modulebeschrijving, relevante literatuur en een lesformat voor de te ontwikkelen lessenseries. De Redactieraad evalueert HBO-modules stelt de didactische kaders jaarlijks bij. Van januari maart 2009 worden de eerste uitvoeringen van de HBO-modules onderzocht door Christine van Hoorn (student Master Kunsteducatie AHK). De resultaten van dit onderzoek worden voorgelegd aan de Redactieraad. Het lesmateriaal dat de studenten ontwerpen, dient bruikbaar te zijn in hun VO-stage. Dit wordt geborgd door de begeleiding van de HBO-docenten en de interactie met de scholen waarop de studenten het materiaal in de praktijk brengen. 8. Communicatie In een grootschalig project als MediaCultuur, waarbij zoveel partijen betrokken zijn, is interne en externe communicatie een belangrijke factor. De projectleiding (Emiel Heijnen en secretaris Mieke Mekkink) is hiervoor verantwoordelijk en stuurt alle processen aan. Onderlinge communicatie: 4. De weblog is het platform in de communicatie tussen de partijen. Hier wordt de voortgang van het project gedocumenteerd en worden belangrijke besluiten en stukken gepubliceerd. Tevens wordt er een agenda bijgehouden met relevante tentoonstellingen en lezingen; 5. Er zijn aparte mailnetwerken voor de communicatie tussen de culturele instellingen, tussen de HBO-docenten, en tussen de VO-scholen; 6. HBO-studenten documenteren het ontwerp van hun lessenseries op eigen weblogs. Hierdoor kunnen docenten, onderzoekers en andere belangstellenden op elk moment inzicht krijgen in de ontwikkeling van het lesmateriaal; 7. Afgevaardigden van alle partijen hebben zitting in de Redactieraad die ca. vijf keer per jaar bijeenkomt onder leiding van de projectleider. 8. Eenmaal per jaar komen alle partijen bijeen voor platform MediaCultuur bijeenkomst waarin de voortgang en resultaten van het hele project besproken worden, zowel plenair als subplenair met specialisten bijeen (medewerkers instellingen, HBO-docenten, VO docenten) Aanvraag MediaCultuur pagina 7

8 Externe communicatie: Hierin speelt de site een hoofdrol. Deze site wordt najaar 2009 gelanceerd en aantrekkelijk en direct bruikbaar voor VO-docenten en hun leerlingen. De site wordt ontworpen door een ervaren ontwerp collectief die tevens een publiciteitscampagne ontwerpt. Ook de eigen publicatiekanalen van de projectpartners spelen grote rol bij het onder de aandacht brengen van de website. In najaar 2009 verschijnt er een publicatie waarin de opzet en resultaten van het eerste jaar van MediaCultuur staan. Het door de UvA uitgevoerde onderzoek zal hierin ook vertegenwoordigd zijn. Het boek wordt verspreid onder VOscholen, HBO s en media(kunst)instellingen en zal te koop worden aangeboden in de museumwinkels van de verschillende instellingen. Het project MediaCultuur komt regelmatig voor het voetlicht in publicaties als Indruk (Kennisnet) en Kunstzone. Ook het vakblad Kunst + Educatie (Cultuurnetwerk Nederland) heeft belangstelling getoond voor een publicatie. 9. Tijdsplanning 9.1 Periode (valt buiten deze aanvraag) 1. Formeren Redactieraad: definiëren inhoudelijke en praktische kaders 2. Bronnen verzamelen door mediakunstinstellingen 3. Lessen/keuzevakken Didactiek in MediaCultuur op de HBO-opleidingen 4. Ontwikkelde lessen worden uitgevoerd door studenten in stages op VO-scholen 5. Onderzoek door UvA naar opbrengsten van MediaCultuur op scholieren 6. Selectie van lessen, redigeren en eindredactie, plaatsing op site 7. Lancering website mediacultuur.net 8. Landelijke conferentie MediaCultuur 9. Publicatie MediaCultuur + resultaten onderzoek UvA 9.2 Periode (betreft deze aanvraag) 1. mei - juni 09 - Evalueren HBO-modules en kwaliteit geselecteerde lessenseries voor landelijk aanbod - Selecteren van tenminste een extra HBO s die meedoen in deze tweede ronde - Selecteren van tenminste een extra culturele instelling die mediawijze bronnen uit haar collectie aanlevert. - Bijstellen inhoudelijke en didactische kaders olv adviesraad - Samenstellen reader met literatuur mbt media en kunst in historisch perspectief en mediaeducatie. (voor docenten en studenten) 2. juni - aug Selectie nieuwe bronnen door mediakunstinstellingen (uitbreiding naar 126 bronnen) 3. vanaf sept Modules Didactiek in MediaCultuur op 4 HBO-opleidingen - Ontwikkelde lessen worden opgenomen in het programma van 25 VO-scholen 4. okt ontwikkelen MediaCultuur Offline met Digital Playground 5. jan. - feb Selectie van lessen, redigeren en eindredactie, plaatsing op site (uitbreiding naar 16 lessenseries) periode (valt buiten deze aanvraag) Lessen/keuzevakken Didactiek in MediaCultuur worden vast onderdeel van docentenopleidingen beeldend MediaCultuur wordt uitgebreid naar primair onderwijs Site mediacultuur.net wordt krijgt een vaste plek en beheer bij een van de deelnemende MediaCultuurpartners. Aanvraag MediaCultuur pagina 8

9 Bijlage 1: conceptueel kader MediaCultuur: Kunst als Mediacoach De relatie tussen actuele beeldende kunst en vormgeving en mediawijsheid Recente ontwikkelingen in de beeldende kunst en vormgeving Veel beeldende kunstenaars beschouwen digitale media tegenwoordig als normaal onderdeel van hun gereedschapskist (Heijnen, 2007). De computer biedt de kunsten veel nieuwe mogelijkheden, zoals fotobewerkingen, montage- en animatietechnieken. Het vakgebied van de beeldende kunsten en vormgeving is daarom de afgelopen decennia fundamenteel veranderd. Niet alleen zijn er voor de kunstenaar veel meer middelen om vorm te geven, de digitale media hebben ook inhoudelijk enorme veranderingen teweeg gebracht. Beeldende kunst is onderdeel van een bredere visuele cultuur die ons dagelijks leven omringt en vormgeeft. Kunstenaars zijn zich bewust van de macht van de visuele cultuur in het vormen van voorkeuren, attitudes en meningen. Veel hedendaagse beeldend kunstenaars zien het dan ook als hun taak om te fungeren als spiegel van die visuele cultuur (Gierstberg et al., 2005). Ze gebruiken dezelfde digitale media als jongeren, maar anders: kunstenaars gebruiken die middelen om commentaar te leveren op ons dagelijkse mediagebruik en mediaconsumptie. Voorbeelden zijn kunstenaars als Arnoud Mik, Peter Piller, Jill Magid, Brody Condon. Voor hen is de computer tegelijkertijd medium en onderwerp van hun kunst. We noemen dit gemakshalve mediawijze kunst. Tegelijkertijd groeit ook het vakgebied van de vormgevers. Er is sprake van toenemend bewustzijn van de kracht van ontwerpers als vormgevers van cultuur. De beroepen in de creative industries, waar een groeiend aantal leerlingen terecht zal komen, zijn de afgelopen decennia grotendeels gedigitaliseerd (o.a. Hofstede & Raes, 2006). Ontwikkelingen in het kunstonderwijs In betekenisvol beeldend onderwijs dienen niet alleen kunstuitingen uit het verleden, maar ook actuele kunstuitingen aan de orde te komen. Er dient tevens een relatie te worden gelegd met de alledaagse beeldcultuur van de leerlingen (Haanstra, 2001). Freedman en Stuhr (2004) propageren daarom een curriculumverandering voor kunsteducatie in de 21 e eeuw: Through technological advancements, visual culture is becoming increasingly pervasive and affecting the lives of students and teachers worldwide. The professional field must respond to the challenge of this significant social change by educating new art teachers and retraining current art teachers to use technology to create students who are aware of the world they live in and to take an active responsible role in improving life for all (Freedman & Stuhr, 2004, p. 826 ). Zo n ontwikkeling in het kunstonderwijs heeft veel raakvlakken met mediawijsheid. Gek genoeg zijn mediawijsheid en kunstonderwijs niet vaker met elkaar in verband gebracht (Heijnen, 2007). Dit terwijl de doelstellingen van audiovisuele vormgeving (vaak ondergebracht onder de beeldende vorming), veel overeenkomsten vertonen met de doelen van mediawijsheid. De computer is binnen modern beeldend onderwijs een noodzakelijk medium. Het blijkt echter voor veel kunstdocenten niet vanzelfsprekend om daadwerkelijk ICT in te zetten in hun lessen (Altena, 2008). ICT gebruik in het beeldende kunstonderwijs Zoals hierboven beschreven, is mediawijsheid een nieuw en noodzakelijk thema in het onderwijs dat goed aansluit bij ontwikkelingen in de beeldende kunst en in het beeldende kunstonderwijs. - In de hedendaagse beeldende kunst wordt mediacultuur (en kritiek daarop) steeds vaker als onderwerp van het kunstwerk gebruikt. Dit moet ook in het hedendaagse kunstonderwijs worden weerspiegeld. Een combinatie van zelf maken (productie), beschouwen (receptie) en reflectie op eigen en andermans digitale beeldende producten Aanvraag MediaCultuur pagina 9

10 wordt daarbij het meest effectief geacht (zie onderstaande figuur). Buckingham (2003, p.57) verwoordt dit aldus: However, understanding of media language is not only achieved through analysis. Here again, the experience of producing one s own media texts and systematically experimenting with the rules of media language can offer new insights, and in a more direct way. - In de hedendaagse beeldende kunst spelen nieuwe media (als gereedschap) een steeds grotere rol. Dit zou in het hedendaagse kunstonderwijs tot uiting moeten komen. Leerlingen zouden vaker met nieuwe media als gereedschap moeten experimenteren. In het creatieve maakproces van de eigen producten verdiepen leerlingen zich in de technische en creatieve mogelijkheden van audiovisuele soft- en hardware. - Het kunstvak dient leerlingen voor te bereiden op kunstengerelateerde beroepen en opleidingen. Hierin speelt ICT en mediawijsheid een steeds grotere rol. Figuur 1: Leeractiviteiten binnen het project MediaCultuur Receptie: mediawijze kunst beschouwen Nieuwe media als kunstzinnig medium; Kunst die de werking van media tot onderwerp heeft; Nieuwe media om kunst mee te presenteren. Productie: mediawijze kunst maken. Nieuwe media als gereedschap Nieuwe media om materiaal te verzamelen Experimenteren met media om inhoudelijke boodschap vorm te geven Nieuwe media om eigen producten te presenteren Reflectie: op receptie en productie van mediawijze kunst en gebruik van ICT Reflectie op het eigen werk Reflectie op het werk van professionele mediamakers en kunstenaars Literatuur Altena, A. (2008). De computer als creatieve toverdoos. In Kunst en digitalisering. Boekman 75 (20) p Buckingham, D. (2003). Media Education. Cambridge: Polity Press Freedman, K. and Stuhr, (2004). Curriculum change for the 21 st century: visual culture in art education. In E.W. Eisner, M.D. Day (Eds.), Handbook of research and policy in education, Gierstberg, F., van den Heuvel, M., Scholten, H., Verhoeven, M. (2005). Documentaire Nu! Hedendaagse strategieën in fotografie, film en beeldende kunst. Nai uitgevers, Rotterdam Haanstra, F. (2001). De Hollandse schoolkunst: mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie. Oratie. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland. Heijnen, E. (2007). Media Connection. Lessen van kunstdocenten en mediakunstenaars. Amsterdam: SSP. Hofstede, B. & Raes, S. (2006). De economische potentie van cultuur en creativiteit. Amsterdam: Elsevier. Raad voor Cultuur (2005). Mediawijsheid- de ontwikkeling van nieuw burgerschap. Rutten, P. (2000). De toekomst van de verbeeldingsmachine. De culturele industrie in de eenentwintigste eeuw. Boekmancahier 43 p Aanvraag MediaCultuur pagina 10

11 Bijlage 2 Schema samenwerkingsstructuur Aanvraag MediaCultuur pagina 11

12 Bijlage 3 De 9 MediaCultuur thema s Aanvraag MediaCultuur pagina 12

13 Bijlage 4 Voorbeeld lesmateriaal (lesbrief leerlingen) Aanvraag MediaCultuur pagina 13

14 Bijlage 5 Lijst deelnemende VO Scholen Scholen met een * hebben geparticipeerd in de pilot (Fase 1) van MediaCultuur Overige scholen hebben aangegeven te willen deelnemen in Fase *Almende College, locatie Isala, Silvolde 2. Amadeus Lyceum, Vleuten 3. *Arentheem College Arnhem 4. Cals College, Nieuwegein 5. Dominicus College, Nijmegen 6. *Fioretti College, Lisse 7. Fons Vitae College, Amsterdam 8. Grafisch Lyceum Rotterdam-afdeling VMBO, Rotterdam 9. Hervormd Lyceum Zuid, Amsterdam 10. *Huygens College, Amsterdam 11. Ichthus College, Dronten 12. *Ichthus College, Kampen 13. IVKO, Amsterdam 14. Johan de Witt Scholengroep, Den Haag 15. Ludger College, Doetinchem 16. *Lyceum voor Beeldende Vormgeving, Rotterdam 17. *Montessori College Arnhem 18. Mozaïek College Arnhem 19. *Nieuw-Zuid/VMBO, Rotterdam 20. Open Scholengemeenschap Bijlmer, Amsterdam 21. *Pallas Athene College, Ede 22. Pieter Nieuwlandlyceum / Cygnus Gymnasium, Amsterdam 23. Sint Michael College, Koog aan de Zaan 24. Spinoza Lyceum, Amsterdam 25. St. Nicolaaslyceum, Amsterdam 26. *Stedelijk Dalton College, Zutphen 27. *Stedelijke Scholengemeenschap Lelystad 28. *Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Rotterdam 29. Unic, Utrecht 30. *Westburg College, Amsterdam 31. *Wolfert van Borselen College, Rotterdam Aanvraag MediaCultuur pagina 14

MediaCultuur - Kunst als mediacoach Mediawijsheid als onderdeel van het kunstvak

MediaCultuur - Kunst als mediacoach Mediawijsheid als onderdeel van het kunstvak MediaCultuur - Kunst als mediacoach Mediawijsheid als onderdeel van het kunstvak Emiel Heijnen is projectleider MediaCultuur en werkt als docent bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Academie

Nadere informatie

Eindrapportage Project MediaCultuur Kunst als Mediacoach

Eindrapportage Project MediaCultuur Kunst als Mediacoach Eindrapport project MediaCultuur versie 1.0 30 03-2010 1 / 10 Eindrapportage Project MediaCultuur Kunst als Mediacoach Auteur(s) : Emiel Heijnen Versienummer : 30 maart 2010 Een project van: Amsterdamse

Nadere informatie

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur Emiel Heijnen Emiel Heijnen Docent bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving en Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid Bijlage 5 Vakdoelstellingen en ontwikkeling van het nieuwe schoolvak Moderne media

Meten van mediawijsheid Bijlage 5 Vakdoelstellingen en ontwikkeling van het nieuwe schoolvak Moderne media Meten van mediawijsheid Bijlage 5 Vakdoelstellingen en ontwikkeling van het nieuwe schoolvak Moderne media terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 5: Vakdoelstellingen en ontwikkelingen van het nieuwe

Nadere informatie

project mediacultuur onderzocht Uitgever: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

project mediacultuur onderzocht Uitgever: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten colofon Auteurs: Talita Groenendijk, Christine van Hoorn, Jantina Huizenga, Anne Toorenaar, Elsemarie Valstar Coördinatie en begeleiding onderzoek Folkert Haanstra, Gert Rijlaarsdam Titel Project MediaCultuur

Nadere informatie

CKV EEN KWALITEITSIMPULS

CKV EEN KWALITEITSIMPULS CKV EEN KWALITEITSIMPULS M.T.A. van de Kamp MA, MSc ILO-UvA/ Expertisecentrum Kunsttheorie VOORGESCHIEDENIS Zowel de Raad voor Cultuur als de Verkenningscommissie Kunstvakken, hebben benadrukt dat het

Nadere informatie

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach

Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK. T Door: Marije Gertenbach Lesbrief NEW POTT REVISITED GEMAK T 070-3638968 info@vrijeacademie.org www.vrijeacademie.org www.gemak.org Door: Marije Gertenbach 1 Inhoudsopgave: Omschrijving Educatieprogramma Pag. 3 Voor de Docent

Nadere informatie

Minorcontract Mediawijsheid

Minorcontract Mediawijsheid Minorcontract Mediawijsheid 2008-2009 A. Persoonlijke gegevens Naam Klas Stageschool: naam en plaats Naam coach stageschool Esther van Deelen VR3C Iselinge Hogeschool Doetinchem en Jan Ligthart Zelhem

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VELON conferentie Brussel, 4 februari 2016 Petra Fisser, Monique van der Hoeven, Sigrid

Nadere informatie

Projectdefinitie. Plan van aanpak

Projectdefinitie. Plan van aanpak Projectplan DOT2 Projectdefinitie ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs (Hasselt, 2014). Als (toekomstige) leerkracht is het belangrijk dat je daar op inspeelt en kennis hebt van de laatste

Nadere informatie

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd

VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd Subsidie: Bernard van Leer Foundation Inhoud presentatie Onze Klas Mijn Wereld Ontwikkeling:

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0.

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0. Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november 2008 1 / 6 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Format projectvoorstel Auteur(s) Status Versienummer Datum

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid

Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid Mediawijsheid en de e-cultuursector Naar nieuwe vormen van expressieve en reflectieve mediawijsheid door Levien Nordeman Wat betekent mediawijsheid voor de e-cultuursector? De afgelopen maanden heeft Virtueel

Nadere informatie

Welke rol kan mediawijsheid spelen in het lesprogramma van een Cultuurprofielschool?

Welke rol kan mediawijsheid spelen in het lesprogramma van een Cultuurprofielschool? Mediawijsheid in het curriculum INLEIDING Welke rol kan mediawijsheid spelen in het lesprogramma van een Cultuurprofielschool? Over het belang van mediawijsheid is men het inmiddels wel eens. De gemedialiseerde

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Informatievaardigheden. in het basisonderwijs

Informatievaardigheden. in het basisonderwijs Informatievaardigheden in het basisonderwijs Agenda 1. Wanneer ben je informatievaardig? 2. Waarom is het (nu) zo belangrijk informatievaardig te zijn? 3. Wat betekent dit voor het onderwijs? 4. Hoe

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus!

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool, inclusief teamcursus! Kunst- en erfgoededucatie

Nadere informatie

< A r tfac tor y > Enter. de wereld van de. - Spor t s- digitale kunst en media. Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo

< A r tfac tor y > Enter. de wereld van de. - Spor t s- digitale kunst en media. Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo < A r tfac tor y > N a a s t e e n s t e r k b a s i s p a k ke t, t i j d vo o r t a l e n t! Enter de wereld van de digitale kunst en media Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo Fa s t L

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1 ICK ACADEMIE De ICK pijler Academie ziet dans als bron van kennis die een verrijking is voor de kunsten, de wetenschap en de samenleving. Startpunt van de projecten zijn artistieke vragen uit de directe

Nadere informatie

Examenprogramma Klassieke Talen vwo

Examenprogramma Klassieke Talen vwo Examenprogramma Klassieke Talen vwo Ingangsdatum: augustus 2014 Eerste examenjaar: 2017 Griekse taal en cultuur (GTC) vwo Latijnse taal en cultuur (LTC) vwo Griekse taal en cultuur (GTC) Het eindexamen

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel MediaMovies. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0.

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel MediaMovies. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0. Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november 2008 1 / 7 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Format projectvoorstel MediaMovies Auteur(s) Status Versienummer

Nadere informatie

De mediawijze adolescent

De mediawijze adolescent De mediawijze adolescent Amber Walraven, 12 november 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen 1 Inhoud Wat kunnen adolescenten wel op het gebied van mediawijsheid? Wat kunnen adolescenten niet op het gebied

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

DE VELE FACETTEN VAN MEDIAWIJSHEID INLEIDING

DE VELE FACETTEN VAN MEDIAWIJSHEID INLEIDING DE VELE FACETTEN VAN MEDIAWIJSHEID INLEIDING Omdat het gebruik van de termen media-educatie en mediawijsheid niet voor iedereen duidelijk is eerst even dit: De Raad voor Cultuur spreekt van mediawijsheid

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool.

Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Drama Dans Muziek Beeldend Media Erfgoed Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener Doorlopende leerlijnen (groep 1-8) voor kunst- en erfgoededucatie binnen de basisschool. Kunst- en erfgoededucatie Kunstzinnige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Eindrapportage MediaMovies

Eindrapportage MediaMovies Eindrapportage versie datum 1 / 9 Eindrapportage MediaMovies Auteur(s) : Geerle van der Wijk Versienummer : 3 ( 29 maart 2010) MediaMovies versie datum 2 / 9 Kennisnet.nl 1 Inleiding 3 2 Behaalde resultaten

Nadere informatie

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio.

De leerlingen leggen hun ervaringen vast in een portfolio. Het leergebied Arts in de bovenbouw staat voor: Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden om de wereld van kunst en cultuur te verkennen, begrijpen en zelf een bijdrage te leveren. Creativiteit is

Nadere informatie

Literatuurselectie Cultuurportfolio. Literatuurselectie Conferentie Cultuur Leert Anders IV 2010

Literatuurselectie Cultuurportfolio. Literatuurselectie Conferentie Cultuur Leert Anders IV 2010 Literatuurselectie Cultuurportfolio Literatuurselectie Conferentie Cultuur Leert Anders IV 2010 Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2010 Vooraf De literatuurlijst bevat een selectie gemaakt uit de collectie

Nadere informatie

ART & IDENTITY NETWORK pure professionalisering

ART & IDENTITY NETWORK pure professionalisering ART & IDENTITY NETWORK pure professionalisering Voor docenten beeldende vorming in het voortgezet onderwijs Doelen en programma Uitnodiging en voorwaarden voor deelname Erik Vos; november 2014; Worldschool

Nadere informatie

PostHBO CultuurBegeleider

PostHBO CultuurBegeleider PostHBO CultuurBegeleider Vervolg op ICC en CQ / ICQ; Functiemix: 2014: 40% LB schaal; Doorlopende lijn professionalisering leraren: bachelor Post HBO master Verbinding kunst- en cultuurinstellingen en

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Examenprogramma Klassieke Talen vwo

Examenprogramma Klassieke Talen vwo Examenprogramma Klassieke Talen vwo Ingangsdatum: schooljaar 2014-2015 (klas 4) Eerste examenjaar: 2017 Griekse taal en cultuur (GTC) vwo Latijnse taal en cultuur (LTC) vwo Griekse taal en cultuur (GTC)

Nadere informatie

Informele visuele netwerken

Informele visuele netwerken Informele visuele netwerken Emiel Heijnen Amsterdamse Hogeschool vd Kunsten Radboud Universiteit Nijmegen Als mijn leerling zich bezighoudt met zombies moet ik dat. 1 Informele visuele netwerken = groepen

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES IN ACTIE VELON Congres, Papendal, Arnhem, 26 & 27 maart 2015 Lysbeth Jans, Wim Lauwers, Lode Vermeersch, Katrien Goossens, Leen Alaerts, Koen Crul LERARENOPLEIDINGEN Leerkracht

Nadere informatie

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school.

- het formuleren van een onderdeel voor een beleidsplan cultuureducatie op maat van de school. Opbouw Basistraining Cultuureducatie boven C-niveau/Zeeland Versie ICC 1 Bedoeling Doel van de basistraining is, om binnen de keuzes die Zeeland heeft gemaakt voor de invulling van Cultuureducatie met

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media. Wilfred Rubens

Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media. Wilfred Rubens Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media Wilfred Rubens Trouw, 21 oktober 2014 Uit de peiling blijkt dat het aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat structureel overschakelt met een

Nadere informatie

Leren met je hart, je hoofd en je handen. Play Learn Change is partner van LEGO Education

Leren met je hart, je hoofd en je handen. Play Learn Change is partner van LEGO Education Leren met je hart, je hoofd en je handen Play Learn Change is partner van LEGO Education Wat is ook weer het doel van leren? Jouw wereld ontdekken en begrijpen Jouw eigen plek ontdekken Jezelf staande

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007 1 / 8 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Flevoland 1.0 13 maart 2007 2 / 8 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo

Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Ontwikkeling van wetenschap en technologie in de pabo Plenaire terugkoppeling MASTERCLASSES WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ALS GRONDHOUDING EN VAKOVERSTIJGENDE BENADERING Lou Slangen 12-11-2014 WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Projectinformatie DIGITAL PLAYGROUND ANIMATIEWORKSHOP. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie DIGITAL PLAYGROUND ANIMATIEWORKSHOP. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs Projectinformatie DIGITAL PLAYGROUND ANIMATIEWORKSHOP Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project DP Animatie waaraan uw school binnenkort mee doet.

Nadere informatie

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij?

Even voorstellen. Wie zijn wij, wie ben jij? Even voorstellen Wie zijn wij, wie ben jij? Ontdek de mogelijkheden van een doorlopende leerlijn mediaeducatie In deze deelsessie worden deelnemers meegenomen via de mediawijsheidcirkel naar een concrete

Nadere informatie

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl 1 De nieuwe Havo voorbereidend HBO Wat is De nieuwe Havo? De nieuwe Havo biedt Havo onderwijs

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR

TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR TAKEN EN COMPETENTIES CULTUURCOÖRDINATOR Cultuurbeleid en cultuurbeleidsplan Uren Wie doet wat Hier ben ik goed in - een overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheden: ministerie, gemeente etc.

Nadere informatie

Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren

Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren Dit format is bedoeld voor docenten die onderzoekend-lerenopdrachten gaan maken voor het gebruik in hun eigen groep en/of voor gebruik door

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Websites (met uitgebreidere omschrijving)

Websites (met uitgebreidere omschrijving) Websites (met uitgebreidere omschrijving) Leraar 24 http://www.leraar24.nl/ Video s en dossiers over de onderwijspraktijk Het is een platvorm voor en door leraren waarop video s terug te vinden zijn over

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Community arts en cultuureducatie. Gudrun Beckmann, Amsterdam 6 februari 2013

Community arts en cultuureducatie. Gudrun Beckmann, Amsterdam 6 februari 2013 Community arts en cultuureducatie Gudrun Beckmann, Amsterdam 6 februari 2013 Hoe kunnen cultuureducatie en community arts elkaar versterken, specifiek bij gemeenschappen in transitie Aanleiding: Onderzoeksarena

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Toets-ICT voor het VO

Toets-ICT voor het VO Toets-ICT voor het VO De weg naar Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO Producten en prijzen 2016 Toets-ICT Vaardig en veilig online 1 Juni 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

REFLECTEREN OP MULTICULTURALITEIT (60 MIN)

REFLECTEREN OP MULTICULTURALITEIT (60 MIN) 1 REFLECTEREN OP MULTICULTURALITEIT (60 MIN) INVULLING DEELSESSIE 11.45 12.45 Deelsessie ronde B programma II 15.00 16.00 Deelsessies ronde B programma I Kennismaking Projectuitleg Situaties opdracht Discussie

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie'

New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' New Romantic Spirit 'Een kunstenaars Publicatie' Kunstenaar Hidde van Schie Opdrachtgever Stichting Hogeschool Rotterdam Budget CBK 4.000,00 Uitvoering 2014-2015 1 6 New Romantic Spirit 'Een kunstenaars

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Examenprogramma CKV havo en vwo. nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Examenprogramma CKV havo en vwo. nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Examenprogramma CKV havo en vwo nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Examenprogramma CKV havo en vwo Concept 17 juni 2014 Examenprogramma CKV havo en vwo Concept Versie 17 juni 2014 Het eindexamen

Nadere informatie

ICT in het onderwijs

ICT in het onderwijs ICT in het onderwijs Wilfred Rubens DNA-middag, Interstudie NDO Foto: turtlemom_nancy Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen (o.a. breedband) + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR

IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR Mediawijze cultuureducatie voor het Voortgezet Onderwijs 31.600 jongeren 16.500 animaties online 140 scholen IEDERE JONGERE IS UNIEK EN DANKZIJ HOLY WORDT DIT ZICHTBAAR De HOLY lesmethode verbindt beeldcultuur,

Nadere informatie

FACTSHEET MEDIA-EDUCATIE

FACTSHEET MEDIA-EDUCATIE FACTSHEET MEDIA-EDUCATIE 2 FACTSHEET MEDIA-EDUCATIE De komst van het internet, e-mail en social media hebben er voor gezorgd dat de moderne mens overspoeld wordt met informatie. Daarnaast kan iedereen

Nadere informatie

Ouder & kind Samen Sociaal Sterk

Ouder & kind Samen Sociaal Sterk Ouder & kind Samen Sociaal Sterk Social Media Bewustwording We constateren een duidelijke behoefte aan voorlichting over het gebruik van social media en internettoepassingen door jonge kinderen. Wij streven

Nadere informatie