In dit document wordt de aanvraagprocedure beschreven van deelproject 1, de subsidie voor de projecten Gecertificeerde Instellingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit document wordt de aanvraagprocedure beschreven van deelproject 1, de subsidie voor de projecten Gecertificeerde Instellingen."

Transcriptie

1 Procedure, criteria en verplichtingen Inhoud 1. Inleiding 2. SWING projecten 3. Procedure en tijdpad 4. Beoordelingscriteria 5. Verplichtingen 6. Bijlagen: format projectvoorstel en format begroting 1. Inleiding Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft extra geld beschikbaar gesteld om de komende 2,5 jaar de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering verder te ontwikkelen en te versterken. De VNG zal met dit geld een ondersteuningsteam opzetten om gemeenten te helpen bij hun vragen over jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voert het programmamanagement van het stimuleringsprogramma Swing gericht op het voortbouwen van veelbelovende vernieuwingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering en deze te verdiepen, te verbreden en te bestendigen. Het stimuleringsprogramma SWING bestaat uit drie deelprojecten: 1. Projecten Gecertificeerde Instellingen (GI s). Gecertificeerde instellingen kunnen bij het NJi een subsidie aanvragen om verbeteringen aan te brengen in de jeugdbescherming/jeugdreclassering met als doel betere en effectievere begeleiding van gezinnen zodat kinderen veilig kunnen opgroeien. Het NJi faciliteert de toekenning en voert een evaluatieonderzoek uit. 2. (Digitaal) kennisplatform en netwerk voor instellingen en gemeenten. Instellingen delen hier hun ervaringen en kennis met elkaar en gemeenten en kunnen hier antwoord krijgen op vragen. Ook gemeenten kunnen hier kennis delen en informatie vinden die zijn nodig hebben voor de inrichting van hun lokale beleid op het terrein van jeugdbescherming en jeugdreclassering. 3. Op twee symposia presenteren gemeenten en instellingen de opbrengsten van hun inspanningen, ze delen kennis, inspireren elkaar om zo van elkaar te leren. Op de symposia wordt ook de prijs uitgereikt aan de gemeente die de regie op de jeugdbescherming en reclassering goed heeft ingericht. Instellingen worden gestimuleerd om ook zelf op andere manieren kennis uit te wisselen, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten of in de vorm van webinars. In dit document wordt de aanvraagprocedure beschreven van deelproject 1, de subsidie voor de projecten Gecertificeerde Instellingen. 2. SWING projecten gecertificeerde instellingen Gecertificeerde instellingen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van hun aanpak met als doel betere en effectievere begeleiding van gezinnen zodat kinderen veilig kunnen opgroeien. 1

2 In de zogeheten Vliegwielprojecten zijn projecten uitgevoerd om vernieuwingen en verbeteringen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering door te voeren. In het rapport Kinderen blijvend veilig zijn op basis van de ervaringen uit deze projecten bouwstenen geïnventariseerd die van belang zijn bij vernieuwing in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het SWING project voor gecertificeerde instellingen is bedoeld om deze inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing ook na de transitie voort te zetten. De gecertificeerde instellingen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen gericht op het voortbouwen van de vernieuwingen in de werkvelden jeugdbescherming en jeugdreclassering en deze te verdiepen, te verbreden of te bestendigen. Doel De verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp ligt sinds 1 januari 2015 bij de gemeente. De transitie heeft tot doel om de hulp aan gezinnen en kinderen, maar ook de bescherming van kinderen, dichter bij de eigen leefomgeving en in samenhang met het brede palet aan (gemeentelijke) voorzieningen te brengen. Het doel van de transitie is om kinderen blijvend veilig te laten opgroeien. Dat betekent niet alleen dat alle kinderen die bescherming nodig hebben die ook moeten krijgen, zodat meer kinderen veilig zijn, maar ook dat de interventies zodanig zijn, dat terugval naar een onveilige opvoedingssituatie wordt voorkomen. Het rapport Kinderen Blijvend Veilig onderscheidt drie soorten bouwstenen in de transformatie die is ingezet: 1. Meer gezins- en kindgericht werken. Het kind, gezin en netwerk staan centraal. De afgelopen jaren is deze transformatie al sterk ingezet: de Deltamethode is al geruime tijd doorontwikkeld en verrijkt met andere methoden zoals Eigen Kracht/familienetwerkberaden, Signs of Safety, aansluiting op lokale wijkteams. 2. Transformatie van de samenwerking met alle gemeentelijke voorzieningen om de jeugdbescherming en jeugdreclassering ketenbreed vorm te geven. De inbedding van de jeugdbescherming binnen gemeenten, wijken of regio s heeft al op vele plekken geleid tot goede voorbeelden en goed werkende ketens. 3. Transformatie van de professional en de Gecertificeerde instelling door de ontwikkeling van meer gezinsgerichte methoden en technieken (eigen kracht van het gezin gebruiken) en deskundigheid om hierin effectief te acteren. SWING stimuleert dat deze transformatie zich verder ontwikkeld en geborgd wordt met als doel dat meer kinderen blijvend veilig opgroeien. De projectaanvraag zal duidelijk moeten maken op welke wijze het project hier aan bijdraagt. Gecertificeerde instelling is aanvrager De uitvoering van de maatregelen ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering mag vanaf 1 januari uitsluitend uitgevoerd worden door Gecertificeerde Instellingen (GI). De SWING gelden kunnen alleen aangevraagd worden door Gecertificeerde Instellingen. Dat wil niet zeggen dat de gelden uitsluitend gebruikt mogen worden voor activiteiten in het kader van de formele maatregelen. Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden in het kader van dit project breder gezien dan alleen de uitvoering van de formele maatregelen. Ook het inzetten van jeugdbeschermings- jeugdreclasseringsmethoden ter bescherming van het kind maar zonder de formele maatregel (preventief casemanagement) worden hieronder begrepen. Voorwaarde is wel dat er een duidelijke link moet zijn met de formele jeugdbescherming en jeugdreclassering. 2

3 Samenwerking gemeente De Gecertificeerde Instelingen zijn actief binnen gemeenten waarmee zij een overeenkomst hebben afgesloten en zijn daarbij ook ingebed binnen de gemeentelijke voorzieningen. Duidelijk moet gemaakt zijn dat het project past binnen de kaders van de gemeenten en het moet helder zijn hoe het project bijdraagt aan regionale doelen t.a.v. bescherming en veiligheid van jeugdigen. Gelet op de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in brede zin, is instemming van gemeente(n) met het projectvoorstel daarom een vereiste. Idealiter wordt de aanvraag medeondertekend door een wethouder van de gemeente waar het project uitgevoerd wordt, of door één wethouder namens zijn collega s indien het een regionaal project betreft. Omdat dit vereiste niet belemmerend mag werken op het indienen van de aanvraag, kan eventueel ook volstaan worden met medeondertekening van de ambtelijk voor de jeugdzorg eindverantwoordelijk directeur of afdelingshoofd van of namens de gemeente(n). De projectaanvraag vermeldt, naast een contactpersoon vanuit de GI, ook één contactpersoon vanuit de gemeente (n). Duurzame vernieuwing De transitie en transformatie hebben geleid tot veranderingen en vernieuwing van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Blijvende vernieuwing is hierbij een aspect wat aandacht behoeft. Duurzaamheid van de ingezette veranderingen zal ook een belangrijke toetssteen vormen voor SWING. Hoe draagt het ingediende project bij aan verduurzaming van de vernieuwende projecten van de afgelopen jaren? De aanvraag kan betrekking hebben op een deelproject van een groter programma dat een andere looptijd kent dan SWING, wanneer het deelproject voldoet aan de criteria en zichtbaar afgebakend is van het grotere programma. Normenkader Voor het uitvoeren van de formele maatregelen is het certificaat en het daaraan ten grondslag liggende normenkader van toepassing. Uitvloeisel van het normenkader is dat er methodisch gewerkt wordt, volgens beschreven methodieken die minimaal veelbelovend zijn. Onderdeel van het normenkader is tevens, dat er sprake is van een permanente cyclus van evaluatie van de instellingsprestaties en het bijstellen, doorontwikkelen en vernieuwen van de gehanteerde methoden en samenwerkingsverbanden. De projecten in het kader van SWING zullen hieraan een bijdrage moeten leveren. Uitwisseling Gecertificeerde Instellingen De reeds gerealiseerde vernieuwingen laten een grote diversiteit zien in benamingen van de aanpak. In de kern zijn er ook veel overeenkomsten te zien. Bedoeling van Swing is om de resultaten van het project ook de organisaties en gemeenten ten goede te laten komen die hier niet direct bij betrokken waren. Verbreding van de kennis moet daarom mogelijk zijn. Medewerking wordt hiervoor gevraagd aan de geplande symposia, regiobijeenkomsten, webinars en uitwisseling op digitale omgevingen en in persona. Omvang van de te starten projecten Er is een bedrag voor de projecten beschikbaar van bijna 1.8 miljoen euro. Het bedrag wordt niet pondsgewijs onder de gecertificeerde instellingen en/of gemeenten verdeeld. Het NJi en de opdrachtgevers staan een aantal grote projecten voor, tot maximaal en een aantal kleine projecten van ongeveer De instellingen worden gestimuleerd om gezamenlijk projecten in te dienen. Beoordeling Een onafhankelijke beoordelingscommissie zal de ingediende projecten aan bovenstaande aspecten toetsen. De commissie bestaat uit de volgende leden: 3

4 Voorzitter: Dr. Huub Pijnenburg, lector aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, expert op het terrein van effectieve jeugd- en opvoedhulp;. Dr. Willemijn van Gastel, zelfstandig adviseur, o.a. bij ZonMw, NWO Drs. René van Vianen, zelfstandig adviseur en docent Hogeschool Arnhem Nijmegen Drs. Annelies Schutte, senior beleidsadviseur VNG Mr. Harry van den Bosch, senior medewerker inhoud NJi De beoordelingscommissie werkt in twee fasen. In de eerste fase worden de aanvragen gelezen en eventuele vragen opgesteld. De indieners van de aanvragen worden daarom verzocht een contactpersoon te benoemen waar inlichtingen of toelichting gevraagd kan worden. In de tweede ronde worden de aanvragen in de commissie met elkaar besproken en worden gemotiveerde keuzen gemaakt. De commissie zal hierbij volgende werkwijze hanteren. De projecten zullen door de commissie gescoord worden op de criteria en de uitgangspunten zoals in dit document vermeld. Dit levert een rangorde op naar kwaliteit- en veelbelovendheid. Aan de hand hiervan zal het beschikbare budget over de projecten verdeeld worden. Kleine projecten zijn door deze werkwijze niet minder kansrijk. 3. Procedure en tijdpad 16 april 2015: Startbijeenkomst In de Startbijeenkomst voor Gecertificeerde Instellingen en Gemeenten worden de aanvraagprocedure en criteria gepresenteerd. Op 30 april worden ze door de Stuurgroep definitief vastgesteld. 1 juni 2015: Indienen projectplan Uiterlijk tot 1 juni uur kan via een aanvraag ingediend worden bij het NJI: Dorrit van Tessel De aanvraag omvat een projectplan beschreven in het aanvraagformat (bijlage 1) en een begroting in een Excel format (bijlage 2). 1 juni 30 juni 2015 Beoordeling De projectplannen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie aan de hand van beoordelingscriteria zoals beschreven in paragraaf 4. In de week van 15 juni ontvangen alle indieners via de mail het besluit. De aanvrager ontvangt vervolgens uiterlijk 30 juni 2015 schriftelijk bericht met het oordeel en een korte toelichting. Tegen de beslissing van de beoordelingscommissie is geen beroep mogelijk. 1 juli juli 2017: Uitvoering project Wanneer het project is geselecteerd kunnen de betreffende instellingen voorbereidingen treffen die nodig zijn om het project uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt de overeenkomst van opdracht getekend tussen GI en het NJi. Het NJi maakt met de instellingen een plan voor dataverzameling voor het evaluatieonderzoek. De looptijd van het project is max. 24 maanden. In deze periode wordt het project uitgevoerd en zodanig geborgd dat na afronding van het project de resultaten geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkwijze. 4

5 Rapportage over de voortgang van het project vindt plaats in de vorm van bijdragen aan het te ontwikkelen kennisnetwerk en aan symposia. In juni 2016 wordt een voortgangsrapport gevraagd, volgens een nog te bepalen format. Het eerste symposium zal plaatsvinden in april Het tweede symposium is aan het eind van de projectperiode gepland, lente Voor het evaluatieonderzoek wordt gedurende de uitvoering over een beperkt aantal uitkomstmaten data verzameld door de instelling. In de periode verzamelt het NJi aanvullend data. 1 juli oktober 2017 Financiële verantwoording en afrekening 4. Beoordelingscriteria 1. Doel van het project - De aanvraag is gericht op praktijkverbetering door middel van doorontwikkeling en/of vernieuwing van de werksoorten jeugdbescherming de jeugdreclassering of beide. - De aanvraag omschrijft duidelijk het doel en de doelgroep. - Het aangevraagde project bouwt voort op de drie clusters bouwstenen uit het rapport Kinderen Blijvend Veilig: o Samenwerking met kind, gezin en netwerk (het gaat daarbij o.a. om eigen kracht, inzet sociaal netwerk ouders en kinderen, familiegroepsplan). o Samenwerking in de keten. Het gaat daarbij minimaal om verbinding en samenwerking met het lokale (voor)veld/wijkteams, de verbinding en samenwerking met de justitiële keten (OM, Raad voor de Kinderbescherming), nazorg, verbinding 18+ en 18- etc. o Methoden & technieken (het gaat daarbij o.a. om vaardigheden van de professionals en reflectie in de keten) Voor grotere projecten (max. budget ,-) geldt dat het project zich minimaal richt op twee van de clusters waarvan het cluster Samenwerking in de keten deel uit maakt. De kleine projecten mogen ook op één cluster betrekking hebben. In alle gevallen moet in het eindproduct van het project aandacht gegeven worden aan de effecten op het cluster dat geen onderdeel van het project uitmaakte. 2. Beoogde resultaten en inhoudelijke kwaliteit van het project - De beoogde resultaten zijn SMART geformuleerd en hebben zowel betrekking op output (directe producten die het resultaat zijn van het project) als op de outcome (de uiteindelijke effecten voor de doelgroep). - De uitwerking en onderbouwing van de voorgestelde werkwijze is passend gezien de doelstelling van het project. - De uitwerking en onderbouwing is helder en transparant beschreven in het aanvraag format. - De uitvoering van het project is haalbaar (in tijd, met de ingezette middelen, gezien wet- en regelgeving, omstandigheden etc). 3. Afstemming en samenwerking - Er is sprake van instemming vooraf van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt. De aanvraag maakt duidelijk op welke wijze cliënten, Cliëntenraad of andere vertegenwoordigers van cliënten, worden betrokken gedurende het project. - Inhoudelijke verbinding tussen jeugdbescherming en jeugdreclassering is niet vereist voor een projectaanvraag, maar wordt wel gewaardeerd. - Samenwerking met een andere gecertificeerde instelling is een pré. 5

6 - Ook als het pr0ject zich niet primair richt op het tweede cluster zoals onder 1 genoemd, is samenwerking en afstemming van het project met de ketenpartners van belang. De aanvraag vermeldt hoe dit vorm krijgt. 4. Evaluatie en monitoring - De instelling formuleert uitkomstmaten gebaseerd op de output en outcome voor het project en verzamelt gedurende het project gegevens over deze uitkomstmaten. 5. De implementatie en borging van het project na afloop van de projectperiode - Het resultaat van het project moet implementeerbaar zijn. Dat wil zeggen dat het projectvoorstel als doel formuleert dat de beoogde resultaten van het project na afloop van het project zodanig worden gepresenteerd dat duidelijk wordt op welke wijze zowel binnen als buiten de eigen organisatie en/of gemeente de werkwijze voortgezet kan worden en hoe dit te verspreiden en te integreren is in de dagelijkse praktijk. 6. Kosten van het project/financiële criteria - Het projectplan bevat een begroting voor de kosten van de uitvoering van het project. Alle kosten, inclusief de kosten voortvloeiend uit de criteria zoals in dit document benoemd (zie bijv hieronder hoofdstuk 5), mogen hierin meegenomen worden. - De relatie tussen het beoogde resultaat en de kosten voor het project is proportioneel. 5. Verplichtingen Proces/uitvoering - Projectactiviteiten starten binnen vier weken na honorering van de aanvraag. - Projectactiviteiten worden afgerond voor einddatum. - Projectorganisatie en activiteiten inclusief tijdpad, mijlpalen en resultaatmetingen zijn helder omschreven. - Risico s en randvoorwaarden worden omschreven en voorzien van een oplossing. Deelname aan evaluatieonderzoek - De instelling werkt mee aan het evaluatieonderzoek van het NJi. o De instelling levert data aan met betrekking tot vastgestelde aan het project gerelateerde uitkomstmaten. o De instelling stelt standaard beleidsgegevens beschikbaar voor zover niet (tijdig) aanwezig in de beleidsinformatie van het CBS en werkt mee aan het verkrijgen van inzicht in de verschillen tussen de algemene beleidsinformatie en die van de projectlocaties/doelgroepen. o De instelling werkt mee aan dataverzameling door het NJi bijvoorbeeld in de vorm van een cliëntenpanel, medewerkersraadpleging e.d.. Deelname aan kennisnetwerk en symposia - De instelling levert actief relevante informatie over het project en andere relevante ontwikkelingen aan bij het nieuwe online kennisnetwerk. - De instelling participeert actief in netwerkbijeenkomsten en webinars. - De instelling levert een inhoudelijke bijdrage aan de twee symposia die gedurende de projectperiode worden georganiseerd. 6

7 Verantwoording - De instelling levert uiterlijk 1 oktober 2017 een financiële eindafrekening aan (voor projecten groter dan met accountantsverklaring) en een kort inhoudelijk verslag van het project en de opbrengsten. - De instelling informeert het NJi zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht. 6. Bijlagen: - Format projectvoorstel - Format excel begroting 7

8 Bijlage 1 Format projectaanvraag Algemene voorwaarde. De aanvraag start met een beschrijving van maximaal 1 A4 waarin opgenomen: Waarom dìt project? Een samenvatting van de opzet van het project. De eigenlijke aanvraag, zie hieronder, beslaat niet meer dan 10 pagina s A4, exclusief de financiële excel begroting 1. Gegevens aanvrager Naam en adres instelling Formele vertegenwoordiger Beoogd projectleider/contactpersoon van de Gecertificeerde Instelling Contactpersoon van de gemeente waar het project uitgevoerd wordt 2. Doelen project Beschrijving doelen van het project en relatie met doel SWING kinderen blijven veilig en bouwstenen, alsmede relatie met regionale/gemeentelijk beleid t.a.v. (positionering van) de jeugdbescherming 3. Beoogde resultaten van het project Output, outcome en uitkomstmaten 4. Projectbeschrijving en onderbouwing Beschrijving van de werkwijze en onderbouwing waarmee aannemelijk wordt dat met de projectaanpak de beoogde doelen kunnen worden gerealiseerd. 5. Samenwerking Gemeente(n) Cliënten(raad) Ketenpartners Andere gecertificeerde instellingen Verbinding jeugdbescherming jeugdreclassering 6. Implementatie en borging 7. Planning 8. Projectstructuur 9. Communicatie 10. Begroting met toelichting 8

9 Bijlage 2 begrotingsformulier: Zie bijgevoegd excel format 9

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN

DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN 1 DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN Bas Vogelvang ~ expertadviseur VanMontfoort ~ lector reclassering en veiligheidsbeleid Expertisecentrum Veiligheid Avans

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming. Samenvatting

De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming. Samenvatting De inzet van familienetwerkberaden in de preventieve jeugdbescherming Samenvatting Universiteit van Amsterdam, Forensische Orthopedagogiek S. Dijkstra, MSc dr. H. E. Creemers dr. J. J. Asscher prof. dr.

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

SWING: stimuleringsprogramma voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

SWING: stimuleringsprogramma voor jeugdbescherming en jeugdreclassering SWING: stimuleringsprogramma voor jeugdbescherming en jeugdreclassering Ingediende projecten Toegewezen projecten De stem van de cliënt Aanvrager(s): De jeugd- en gezinsbeschermers, William Schrikker Groep

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Samen werken aan jeugdbescherming

Samen werken aan jeugdbescherming Samen werken aan jeugdbescherming Verslag van het SWING-programma nieuwe jeugdbescherming 2015-2017 > Colofon Nederlands Jeugdinstituut, september 2017. Overname uit dit rapport graag met bronvermelding

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij

Sportimpuls. Brengt gezond leven dichterbij Brengt gezond leven dichterbij Doel Een meer duurzame sport- en beweegdeelname realiseren Verhogen sportparticipatie (+10%) gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen uit te

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1. Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf leveren met het

Nieuwsbrief nr. 1. Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf leveren met het Nieuwsbrief nr. 1 Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf leveren met het project Veiligheid voorop! een bijdrage aan het behalen

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Factsheet Familiegroepsplan 1 Inhoud van deze factsheet Deze factsheet gaat in op: Wat is een familiegroepsplan? Wat staat er in de Jeugdwet over het

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Inleiding Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hierna

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016 Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen stavaza februari 2016 www.familiegroepsplan.nl FAMILIEGROEPSPLAN Basis van het Familiegroepsplan in wet -en

Nadere informatie

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp

Handreiking. Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Handreiking Randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp Woord vooraf Voor u ligt de handreiking randvoorwaarden voor de veiligheid van jeugdigen in de toegang tot jeugdhulp,

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Procedure en Criteria

Procedure en Criteria Procedure en Criteria Subsidieaanvragen 2016-2017 Ben je een cliënt- of familieorganisatie? Wil je met je organisatie en/of in samenwerking met een lokale organisatie een project uitvoeren op het gebied

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Memo JB/JR voor FO Jeugd. In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde:

Memo JB/JR voor FO Jeugd. In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde: Memo JB/JR voor FO Jeugd In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde: Inleiding Beschrijving diensten Kwaliteitsborging Looptijd deelovereenkomst Toetreding Inleiding Bij een jeugdige kan een

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

SWING project. Maatschappelijk rendement preventieve jeugdbescherming. Presentatie SWING Conferentie 18 april 2016

SWING project. Maatschappelijk rendement preventieve jeugdbescherming. Presentatie SWING Conferentie 18 april 2016 SWING project Maatschappelijk rendement preventieve jeugdbescherming Presentatie SWING Conferentie 18 april 2016 EVEN VOORSTELLEN Wouter Slagter Tjenny van der Veen PROVINCIE GRONINGEN FEITEN GRONINGEN

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016

Beoordelingskader. F.O. 13 april2016 Beoordelingskader transformatieplannen NSDMH F.O. 13 april2016 Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland Doel beoordelingskader: bijdragen aan de transformatie Vanuit de gedachte dat de transitie op 1 januari

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Energie uit zon REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Energie uit zon REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Energie uit zon REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Energie uit zon 2. Speerpunt Strategische agenda: Duurzame leefomgeving 3. Thema: Versterken woon- en leefomgeving

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder De opdracht: realiseren van continuïteit in de uitvoering van de jb en jr De opdracht

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd.

Voor substitutie komt binnenkort een ander aanvraagformulier beschikbaar. Voor wijkgerichte zorg is het budget voor 2016 & 2017 reeds gealloceerd. PROJECTAANVRAAG REGIOTAFEL ONDERDEEL: ZORGVERNIEUWING 1 INLEIDING - Deadline voor het indienen van uw projectvoorstel is 24 juni 2016 - Voor 1 oktober 2016 krijgt u bericht over toekenning of afwijzing

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma

Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio. Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Integraal werken aan onderwijszorgarrangementen in de regio Lunteren, mei 2015 Dick Rasenberg en Gerard Bouma Programma 1. Uw situatie en uw vraag in beeld 2. Relevante informatie voor (het ontwikkelen

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs.

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26958 20 februari 2017 Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Toetsingskader essentiële vereisten. Toegang Jeugdhulp

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Toetsingskader essentiële vereisten. Toegang Jeugdhulp Stelselwijziging Jeugd Factsheet Toetsingskader essentiële vereisten Toegang Jeugdhulp Inleiding Op 1 januari aanstaande zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan jeugdigen tot 18 jaar. Het

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015)

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Uitgangspunt bij het opstellen van een nieuwe projectaanvraag vormen allereerst de Criteria voor het toewijzen van middelen

Nadere informatie

BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10 VAN DE REGELING REGIONALE AANPAK VSV EN PRESTATIESUBSIDIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10 VAN DE REGELING REGIONALE AANPAK VSV EN PRESTATIESUBSIDIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10 VAN DE REGELING REGIONALE AANPAK VSV EN PRESTATIESUBSIDIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Aanvraagformulier Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Werkwijze & doelgroepen van Gecertificeerde Instellingen (GI s) Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland Versie december 2017

Werkwijze & doelgroepen van Gecertificeerde Instellingen (GI s) Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland Versie december 2017 Werkwijze & doelgroepen van Gecertificeerde Instellingen (GI s) Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland Versie december 2017 In dit document is de werkwijze van Gecertificeerde Instellingen (GI

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven DOELSTELLING REGLEMENT...2 Artikel 1...2 VERANTWOORDELIJKHEDEN...2 Artikel 2...2 MIDDELEN...2 Artikel 3...2 Artikel 4...2 AANVRAAG...3 Artikel 5...3 Artikel 6...3 BEOORDELING EN GOEDKEURING...3 Artikel

Nadere informatie

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg

opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg opzet quick scan financiële risico s decentralisatie jeugdzorg 1 inleiding aanleiding voor de quick scan In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015

Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015 Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015 Wetenschap Praktijk Beleid Cijfers Amsterdam? Hoeveel

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd

Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Drs. Cindy Caanen Onderzoeker, projectleider implementatietraject 3 (gemeenten) Wmo-werkplaats Zuyd Lectoraat Sociale Integratie, CESRT Zuyd Hogeschool 3 december 2015 1. Quizzzz 2. De praktijk stand van

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april)

Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april) Indienen verzoek tot compensatie voor effecten woonplaatsbeginsel (voor 17 april) Aanleiding Naar aanleiding van signalen over tekorten bij gemeenten voor residentiële voogdijkinderen en kinderen waarvoor

Nadere informatie

Plantaardige eiwitten op het bord. Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei Budget : ,- (fase 1) en

Plantaardige eiwitten op het bord. Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei Budget : ,- (fase 1) en SBIR 1 Oproep, 26 januari 2017 Plantaardige eiwitten op het bord Openingsdatum: 26 januari 2017 Sluitingsdatum: 1 mei 2017 Budget : 400.000,- (fase 1) en 1.400.000,- (fase 2) De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie