3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk"

Transcriptie

1 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina 157 Verandermanagement Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk 3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk 157 Een kleurrijke visie Over verandermanagement te onderscheiden van het ITIL change management zijn vele boeken geschreven. Een van deze boeken is het boek Leren Veranderen (De Caluwé en Vermaak, 1999). In dit boek wordt een vijftal veranderstrategieën beschreven die elk gesymboliseerd worden door een kleur. Naar aanleiding van dit boek worden in dit artikel een aantal handvatten uitgewerkt voor de toepassing van veranderstrategieën in de IT Service Management (ITSM)-praktijk. Na een korte uitleg van de onderscheiden veranderstrategieën en de factoren die van invloed zijn op de keuze van een goede veranderstrategie, wordt aan de hand van een drietal cases geïllustreerd hoe een strategiekeuze in een verandertraject in ITSM-context gemaakt kan worden. Ten slotte worden voor een aantal van de veranderstrategieën veelvoorkomende ITSM-vraagstukken voorzien van tips en instrumenten om deze in de praktijk te tackelen. 3 Auteur: Herman de Smit, M&I/PARTNERS OVER HET VERBETEREN VAN IT SERVICE MANAGEMENT Wij gaan ITIL invoeren Wij hebben een SLA nodig We hebben behoefte aan een IT Service Management-tool Onze mensen moeten ITIL-gecertificeerd worden Zomaar enkele uitdrukkingen die uiting geven aan een verander- c.q. verbeterwens op het gebied van IT Service Management. Deze uitdrukkingen zijn vaak terug te voeren op veranderwensen op één of meer van de volgende gebieden: deict-diensten en -processen; men wil verandering in de geboden ICT-diensten, dan wel het geboden dienstverleningsniveau, en de daarvoor benodigde procesuitvoering; de mensen in de ITSM-organisatie(s); men wil verandering in het kennisniveau of IT Beheer Jaarboek 2002

2 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina de vaardigheden van mensen, of men wil een stimulans geven aan het ondernemerschap en de ambitie van mensen; de inrichting en besturing van het IT Service Management; men wil verandering in de structuur, cultuur of managementstijl van een ITSM-organisatie(-onderdeel); de interactie rondom de ICT-dienstverlening; men wil verandering in bijvoorbeeld het lerend vermogen van de leden van de ITSM-organisatie, de inspiratie waarmee zij hun werk doen, de openheid en het respect waarmee het werk gedaan wordt, of de mate van initiatief dat getoond wordt. De verandervraag heeft vaak een historie. Hij wordt veelal geuit binnen een bepaalde context en filosofie en vaak is er een directe aanleiding. Hij was het nu echt zat. Alweer stroomuitval gedurende het afgelopen weekend. Machines die daarna niet meer up kwamen op maandag. Systeem-upgrades die uitliepen op ware tragedies. Gebruikersvragen die verdwenen in het niets. Het management had er nu echt zijn buik van vol. De afdeling moest nu maar eens professionaliseren. Ze moesten nu maar eens volgens ITIL gaan werken In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal strategieën om veranderingen binnen een ITSM-context door te voeren. VIJF VERANDERSTRATEGIEËN De Caluwé en Vermaak onderscheiden 5 veranderstrategieën, elk weergegeven door een kleur. Aan elk van deze kleuren wordt de lettergreep druk toegevoegd. Deze lettergreep verwijst naar het streven van veranderaars om toch min of meer planmatig te werk te gaan. N.B.: Dit kan betekenen dat alles doelbewust op z n beloop wordt gelaten! De vijf veranderstrategieën geel-, blauw-, rood-, groen- en witdruk worden in tabel 1 kort getypeerd. Elke strategie gaat uit van een bepaald ideaal. De keerzijde van een ideaal zijn de valkuilen. Voor elke strategie kan een uitspraak worden gedaan over het te behalen resultaat c.q. de uitkomst en kunnen instrumenten voor de aanpak en de verankering/borging in de organisatie worden gelijst. Deze vijf elementen zijn in tabel 2 kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van de veranderstrategieën wordt verwezen naar het genoemde boek. Veranderen is Kernbegrippen Geeldruk een machtsspel, gericht op Belangen, partijen, actoren, standhaalbare oplossingen punten, win-win-situaties Blauwdruk rationeel te ontwerpen en Plan, organiseer, resultaatgericht, implementeren stappenplan, complexiteit beheersen Rooddruk een ruilexercitie met mensen Managementstijl, personeelssamenstelling, competenties, belonen, motiveren Groendruk mensen motiveren om te willen Bewust onbekwaam maken, leerleren met elkaar en van elkaar vermogen, leersituaties Witdruk energie losmaken Crisis als kans, blokkades wegnemen, dynamiseren Tabel 1

3 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina 159 Verandermanagement Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk Het ideaal De valkuil Geeldruk Nastreven van overkoepelende Luchtfietserij; machtsstrijd ( loose belangen; de haalbare oplossing loose ) Blauwdruk Wereld is maakbaar en planbaar; Over mensen heen walsen; irrationele de beste concrete oplossing aspecten negeren Rooddruk Juiste fit tussen organisatiedoelen Zachte heelmeesters; negeren van en individuele doelen; een machtsspel; verstikken van het individu motiverende oplossing Groendruk Lerende organisatie: met iedereen, Ontkennen dat niet iedereen alles wil of over alles, altijd; een oplossing kan leren; geen prioritering; gebrek aan die mensen zichzelf eigen maken acties Witdruk Spontane evolutie; de kunst van laissez faire ; de medewerkers het niet-handelen opzadelen met zelfsturing 159 Tabel 2 Het resultaat Aanpak Verankering Geeldruk Onbekend en Alliantievorming; Beleidsdocumenten; verschuivend arbitrage/bemiddeling; machtsbalans topstructurering; onderhandelen; opvattingen afdwingen 3 Blauwdruk Vooraf omschreven en Projectmatig werken; Beslisdocumenten; gegarandeerd vergaderprocedures; ISO-achtige systemen voortgangsmeting Rooddruk Vooraf bedacht, maar Beoordelen en belonen; HRM-systemen niet gegarandeerd sociale activiteiten; loopbaanplannen Groendruk Vooraf geschetst, maar Opleidingstrajecten; Permanent lerende niet gegarandeerd gaming; coaching/ organisatie intervisie; teambuilding Witdruk Onvoorspelbaar ( de zelfsturende teams; Zelforganisatie; zelfsturing weg is de herberg ) persoonlijke groei Tabel 3 STRATEGIEKEUZE: KIES UW KLEUR Volgens De Caluwé en Vermaak zijn werkbare veranderstrategieën gebaseerd op de dominantie van één kleurdruk. Dit omdat de onderliggende uitgangspunten van de kleurdrukken zo uiteenliggen. De dominantie van één basiskleur kan tijdelijk zijn (een bepaalde fase), of zich tot bepaalde veranderingen beperken. De keuze van een veranderstrategie is volgens hen afhankelijk van een vijftal factoren: 1 De beoogde uitkomsten; 2 De stand van zaken nu; 3 Het verschil tussen de huidige en gewenste situatie; 4 De weerstanden, blokkades en energie op IT Beheer Jaarboek 2002

4 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina individueel, groeps- c.q. organisatieniveau; 5 De persoonlijke stijl van de veranderaars. Elk van deze factoren levert argumenten op voor een bepaalde kleur. Als deze factoren zijn bepaald, dan dient er altijd nog één belangrijke vraag te worden beantwoord: 6 Is de verandering haalbaar? In tabel 4 worden de factoren die de keuze van een veranderstrategie beïnvloeden kort toegelicht (voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het genoemde boek). Factor Invloed op strategiekeuze Voorbeeld(en) 1Beoogde uitkomsten Sommige strategieën zijn Het veranderen van het gedrag minder geschikt voor een van de ITSM-medewerkers leent bepaalde uitkomst. zich niet voor een blauwdrukstrategie. 2Stand van zaken nu Een in de huidige situatie In een blauwe ITSM-afdeling kan gebruikte/herkenbare kleur een blauwdrukstrategie herkenkan herkenning oproepen, baar zijn voor het doorvoeren van maar kan ook knellen. veranderingen. Is echter het leren c.q. de onderlinge communicatie binnen de afdeling het probleem, dan kan het blauw juist knellen. 3Verschil huidig versus Een verandering kan verbeteren Om vernieuwing door te voeren gewenst (stapsgewijs) of vernieuwen in een weinig projectmatig (sprong). In een verbetering werkende ITSM-afdeling, kan een kan de eigen kleur goed blauwdrukstrategie bruikbaar passen. In een vernieuwing zijn. Om in een persoonsgerichte past vaak een andere kleur afdeling verbetering door te (dan de eigen kleur) beter. voeren kan een nog betere rooddrukstrategie bruikbaar zijn. 4Weerstanden/blokkades Het omgaan met weerstanden Indien er bij een verandering veel en energie c.q. het inpassen van emoties loskomen, dan is een energie vraagt een passende blauwdrukstrategie niet de meest veranderstrategie. effectieve. Op de aanwezigheid van veel energie (ondernemerschap) kan aangesloten worden met een groendrukstrategie. 5Persoonlijke stijl Voor een goede toepassing Een veranderstrategie is lastig uit veranderaars van een veranderstrategie te voeren als de hoofdrolspelers moeten de betrokken niet in één kleur (willen) denken. veranderaars deze willen en Elke veranderaar heeft één of kunnen hanteren. twee voorkeurstijlen. Ze laten enerzijds zien waar in wordt gelooft en anderzijds waar men sterk in is. Tabel 4

5 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina 161 Verandermanagement Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk STRATEGIEKEUZE IN DE ITSM-PRAKTIJK Aan de hand van een drietal cases zal de keuze voor een veranderstrategie in een herkenbare ITSM-praktijksituatie worden geïllustreerd: Case A: De inrichting van het IT-beheer (ITSM) bij de invoering van een ERP-pakket in een organisatie Case B: Een verbeterde (procesmatige) afhandeling van calls door een (service-)- helpdesk en de bijbehorende ICT-backoffice(s) Case C: Het expliciteren en organiseren van het functioneel beheer in een organisatie Case A: Inrichting van het beheer bij de invoering van een ERP-pakket De casus van de invoering van een ERP-pakket wordt gekenmerkt door: een projectmatige aanpak, de introductie van nieuwe technologie en van een nieuwe manier van werken, woorden en begrippen. Deze kenmerken lijken de keuze voor een blauwdrukstrategie voor in ieder geval het ontwerpen/organiseren van het IT-beheer van de ERP-toepassing te rechtvaardigen. De beoogde uitkomsten (factor 1) zijn immers nieuw (er dient nieuwe kennis te worden ingebed in de bestaande beheerorganisatie) en de aanpak die bij de invoering van het pakket wordt gehanteerd is ook projectmatig (de al gehanteerde veranderstrategie is blauwdruk, factor 2). Case B: Verbetering (procesmatige) afhandeling van calls De casus van de call-afhandeling door een aantal decentrale helpdesks en een aantal ondersteunende back-offices heeft de volgende kenmerken: Er is een gebrekkige samenwerking tussen de verschillende groepen ( gooi-maarover-de-muur en is niet mijn probleem ), uiteindelijk resulterend in een lange doorlooptijd van de calls. Er is weinig transparantie in de werkprocessen bij de afhandeling van calls. Elke groep is een black-box. Dit resulteert in een verminderde onderlinge waardering en een slechte verdeling van de werkzaamheden (dingen dubbel of niet doen) tussen de groepen. Daarnaast zijn nieuwe medewerkers niet of nauwelijks opgeleid c.q. ingewerkt. Ieder doet het op zijn eigen wijze (wel met behulp van een ITSM-tool!). In deze casus is gekozen voor een groene veranderstrategie. Door een team, dat was samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende groepen, werd gewerkt aan de beschrijving en uitwerking (in een ITSM-tool) van een groepsoverschrijdende procesgang. Deze strategie werd met name ingegeven door het feit dat de beoogde uitkomst ook samenwerking is (factor 1). De gehanteerde strategie versterkt op deze wijze de beoogde uitkomst ( practice what you preach ). Een andere reden was dat er nogal wat weerstanden waren bij de mensen van de verschillende groepen (factor 4). Door met elkaar te werken aan een oplossing en gaandeweg te reflecteren c.q. ervaringen uit te wisselen, ontstond er begrip voor elkaar en werd er gezocht naar een oplossing die voor alle partijen werkbaar was (en dus voor de klant goed!). Case C: Expliciteren en organiseren van het functioneel beheer In deze casus was het functioneel beheer van de informatiesystemen impliciet bij de centrale I&A-afdeling belegd. Nadat deze taken en verantwoordelijkheden waren geëxpliciteerd, moesten er beslissingen worden genomen over de belegging en strategische aansturing van deze functies. Voor de belegging van de functioneel-beheertaken waren er een aantal opties: binnen de I&A-afdeling, centraal maar buiten de I&A-afdeling, decentraal binnen de verschillende lijnonderdelen. Ook voor de aansturing van de functioneelbeheertaken waren er een aantal opties: aansturing door de I&A-manager, aansturing door een nieuwe functie, nl. een Informatiemanager (I&A-manager werd meer een automatiseringsmanager) en ten slotte de aansturing door de verschillende lijnmanagers IT Beheer Jaarboek 2002

6 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina In deze casus is gekozen voor een geeldruk - veranderstrategie. Eén reden hiervoor was dat de omgeving waarin een en ander plaatsvond (factor 2) met deze wijze van veranderen bekend was; het was de kleur die men toepaste in een groot aantal verandertrajecten. Daarnaast waren er conflicterende standpunten ingenomen (factor 4) over de belegging van de verschillende functioneelbeheerverantwoordelijkheden en met name de beleidsmatige aansturing van deze (de topstructuur). Dit uitte zich in een machtsstrijd met emoties. Er werd hier gekozen voor de inzet van een onafhankelijke derde partij. Deze heeft aan de hand van een model (het hierna beschreven 3-bollenmodel ) gewerkt aan een door alle partijen gedragen inrichtingsvorm, inclusief de bijbehorende topstructuur. DE VERANDERSTRATEGIEËN TOEGEPAST IN DE ITSM-PRAKTIJK Voor een aantal van de genoemde veranderstrategieën (de geel-, blauw-, rood- en groendruk) worden enkele relevante ITSM-vragen beschreven. Ze illustreren op deze wijze de toepassing van de drukstrategieën in het ITSM-werkveld. Daarnaast worden aan de hand van praktijkervaring handvatten geboden voor de aanpak van de beschreven vraagstukken. Op deze wijze worden ingrediënten geboden voor het invullen van een veranderstrategie toegesneden op een specifieke situatie. Geel: alle neuzen dezelfde kant op In de geeldruk-veranderstrategie gaat het erom, om in het geval van conflicterende standpunten, alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Een situatie waarin conflicterende standpunten kunnen optreden is die waar er verschil van mening is over de belegging van de verantwoordelijkheid voor de informatiserings-, de automatiserings- en ICT-strategiefunctie en de daarbij behorende aansturing. In een dergelijk vraagstuk gaat het vaak om macht. Het leent zich daardoor goed voor een geeldruk-veranderstrategie. Een voorbeeld van een invulling van een geeldrukstrategie voor het tackelen van een dergelijk vraagstuk betreft het inzetten van een onafhankelijke derde partij. Deze partij krijgt dan de opdracht om te bemiddelen en om te komen met een door alle partijen gedragen ICT-besturingsvorm. Uitvoering en aansturing van de ICT-functies Een hulpmiddel om over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en aansturing van de ICT-functies te onderhandelen in een geeldrukstrategie wordt getoond in figuur 1: het zogenaamde 3-bollenmodel (een referentiemodel ontwikkeld en toegepast door M&I/ PARTNERS). Figuur 1 I-functie processen en gegevens S-functie architectuur, infrastructuur, standaarden A-functie exploitatie, support en ontwikkeling 3-bollenmodel : verantwoordelijkheden voor ICT-functies In dit model is er één bol, de informatiseringsfunctie, die staat voor de procesverantwoordelijkheid in de lijn- (primaire processen) of staforganisatie (ondersteunende processen). De tweede bol, de strategiefunctie, staat voor architectuur en randvoorwaardenscheppende bestuurlijke verantwoordelijkheid, om de procesdomeinen af te bakenen, toe te wijzen aan managers en control op het overeengekomen resultaat uit te oefenen. Architectuur is een krachtig managementinstrument: het geeft een integrale structuur aan tussen producten, diensten, processen, de organisatie-inrichting en de in-

7 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina 163 Verandermanagement Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk formatievoorziening. Architectuur is daardoor ook de vormgeving van de afbakening van de verschillende procesdomeinen, concreet beschreven om de communicatie erover door relevante partners te bevorderen. Een opgestelde architectuur is geen statisch model, maar moet worden beheerd, geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Tot de randvoorwaarden worden de infrastructuur en standaarden gerekend. Een infrastructuur is een voorziening die om bepaalde redenen niet door de onderdelen van een organisatie zelf kan of mag worden ingericht. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een ICT-technische infrastructuur (netwerkvoorzieningen etcetera). Een voorbeeld van een standaard is bijvoorbeeld het gebruik van Microsoft-producten voor de kantoorautomatisering. De derde bol, de automatiseringsfunctie, is die van de ICT-services. ICT-services is enerzijds infrastructuurbeheerder en anderzijds dienstverlener aan de lijn. Voor wat betreft het beheer van de infrastructuur: het betreft hier tactisch (regie over outsourcing ) of tactisch én operationeel beheer van de technische infrastructuur. Voor wat betreft de dienstverlening: dit kan zowel gebruikersondersteuning op het gebied van de infrastructurele ICT-voorzieningen betreffen (bijvoorbeeld support op het gebruik van ), als het leveren van software-ontwikkel capaciteit (vaardigheid en uren). De dienstverlening vindt idealiter plaats binnen de kaders van de gedefinieerde standaarden en architectuur. Deze drie ICT-functieverantwoordelijkheden kunnen op verschillende wijzen bij de Informatiemanager, Automatiseringsmanager c.q. I&A-manager worden belegd en strategisch aangehaakt. Figuur 2 schetst de verschillende mogelijkheden. Het voert te ver om in dit artikel alle varianten te behandelen. Wel kan hier worden gezegd dat er scenario s zijn die het innoverend vermogen van de lijnorganisatie niet bevorderen. Dit zijn de scenario s waarin de I- en A-verantwoordelijkheden binnen één hand liggen (scenario I en II). Dit remt de onderhandelingskracht en -macht van de kant van de lijnorganisatie. De toepassing van een scenario is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de grootte van de organisatie en de huidige volwassenheid op informatiserings- c.q. automatiseringsgebied. I I Figuur 2 S S I A IV A I S Scenario s voor de belegging en strategische aanhaking van de ICT-functies Blauw: eerst denken, dan doen Eerst een ontwerp (denken), dan (her-)inrichten (doen). Een blauwdrukaanpak wordt vaak gehanteerd bij de (her-)inrichting van een ITSM-organisatie(-onderdeel). Te denken valt hierbij aan het projectmatig willen invoeren van ITIL whatever that may be, dan wel de outsourcing van een deel van de beheertaken. De volgende vraagstukken zijn hierbij opportuun: Met welk van de ICT-dienstverleningsprocessen dient men te beginnen bij een projectmatige invoering van ITIL? Eerst configuratiebeheer, incident management, service level management, of? Hoe dient de inrichting van het beheer rondom een informatiesysteem gesynchroniseerd te worden met de implementatie van dit informatiesysteem? Op deze vragen zal hier kort worden ingegaan. III A I I S S II V A A IT Beheer Jaarboek 2002

8 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina Welk (ITIL-)proces eerst? Voor de beantwoording van deze vraag is gebruikgemaakt van het, in figuur 3 getoonde, Lemniscaat-model (De SLA Specificatiemethode, 1997). IT Service behoefte Figuur 3 Service Level Mngt. Lemniscaat-model Incident & Configuratie Mngt. IT Service levering Een mogelijke start met de invulling c.q. verbetering van de ITSM-processen kan het proces Service Level Management zijn. Binnen dit proces worden immers de klantgroepen bepaald en de producten c.q. diensten die aan deze klantgroepen gaan worden geleverd. Deze opbrengst van het Service Level Management-proces is de basis voor de inrichting van bijvoorbeeld de incident- en configuratiemanagement-processen. Het levert de informatie benodigd voor het bepalen van de te onderscheiden calls, de vast te leggen configuratie-elementen en hun onderlinge relaties. De mate van diepgang waarmee het proces Service Level Management wordt ingericht, hangt sterk af van het volwassenheidsniveau van de ITSM-organisatie. Indien deze zich op niveau I bevindt (INK-terminologie: geïmproviseerd, CMM-terminologie: initial), heeft het weinig zin om over te gaan tot een diepgaande invoering van Service Level Management. Wordt dat toch gedaan, dan onstaat een gedegen SLA en bijbehorend Service Level Management-proces, waaraan niet kan worden voldaan door de ITSM-organisatie(onderdelen). Bevindt men zich op niveau I, dan kan beter volstaan worden met het opstellen van een compacte ICT-dienstencatalogus. Tot een meer uitvoerige invoering van Service Level Management kan worden overgegaan bij de transitie van de ITSM-organisatie naar niveau II (INK: geformaliseerd, CMM: repeatable) of hoger. Een ander mogelijk antwoord op de vraag: Met welk ITIL-proces te beginnen?, zou het proces change management kunnen zijn. Het zou een mogelijk antwoord kunnen zijn in een omgeving waarin veel hinder wordt ondervonden van slecht doorgevoerde wijzigingen in de informatieinfrastructuur. Er zijn echter argumenten te noemen die, ook in een dergelijke omgeving, pleiten voor een start met het proces Service Level Management (SLM): De te servicen ICT-omgeving moet eerst in kaart zijn, voordat er gesproken kan worden over changes op deze omgeving. Dit is een activiteit die plaatsvindt binnen het proces SLM. De te bedienen klanten moeten benoemd zijn. Ook deze activiteit vindt plaats binnen SLM. De reguliere operaties (exploitatie) en gebruikersondersteunende diensten met betrekking tot de ICT-omgeving moeten benoemd zijn voordat de impact van changes kan worden ingeschat. Ook dit vindt plaats binnen SLM. Inrichting van het beheer versus de implementatie van een informatiesysteem Bij de implementatie van een informatiesysteem valt veelal een drietal fasen te onderscheiden: 1 De definitiefase. In deze fase wordt gedefinieerd (vaak middels een blauwdruk!) op welke wijze de bedrijfsprocessen en organisatie worden (her-)ingericht en op welke wijze deze ondersteund gaan worden met systeemfunctionaliteit. 2 In de bouwfase wordt de beschreven functionaliteit gerealiseerd. Dit kan door volledige nieuwbouw van een informatiesysteem, dan wel door het aanpassen van

9 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina 165 Verandermanagement Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk bijvoorbeeld een standaard (ERP, CRM etcetera) pakket. 3 Ten slotte worden in de uitrolfase de gebruikers opgeleid, datamigraties uitgevoerd en de operationele systemen ingericht en in gebruik genomen. Een mogelijke manier om de inrichting van het beheer bij de implementatiefasering van het informatiesysteem te laten aansluiten, is door gedurende de definitie van het informatiesysteem het beheer de fasen definitie, bouw en uitrol te laten doorlopen: 1 Definitie van het beheer: gedurende deze fase wordt bepaald welke beheerdiensten er aan welke klanten moeten worden geleverd met betrekking tot het informatiesysteem. Op basis hiervan wordt beschreven hoe de procesinrichting hiervoor dient te worden ingericht en op welke wijze de procesuitvoering dient te worden bemenst en ge-tooled. 2 Bouw van het beheer: gedurende deze fase worden de beheerprocessen beschreven en worden eventuele beheertools ingericht (vullen van stamgegevens, parameterisering etcetera). 3 Uitrol van het beheer: in deze fase worden de beheerders opgeleid, worden eventuele integraties met bestaande beheertools ingeregeld en worden de nieuwe beheertools geoperationaliseerd. In de bouwfase van het informatiesysteem kan men vervolgens het nieuwe informatiesysteem leren beheren aan de hand van het beheer van de ontwikkelomgeving. Het beheer van de nieuwe techniek kan worden geoefend in een relatief veilige omgeving (het gaat immers nog niet om operationele gegevens en processen). Om ook daadwerkelijk ruimte te hebben om te leren beheren gedurende de bouwfase van het informatiesysteem, is het van belang dat dit met de projectleiding wordt afgestemd. Er kan hierbij gedacht worden aan werkafspraken met het implementatieteam over de afhandeling van incidenten en de gecontroleerde doorvoer van wijzigingen in de ontwikkelomgeving. In de praktijk blijkt nogal eens dat het beheer van de ontwikkelomgeving impliciet dan wel provisorisch is geregeld. Het wordt vaak ingevuld met (tijdelijke, ingehuurde) projectgroepleden. In de regel hebben deze projectleden dan ook nog (infrastructurele) ontwikkeltaken, die veelal prioriteit krijgen boven de inrichting en uitvoering van het beheer. Expliciet ingericht beheer gedurende de bouwfase, waarin medewerkers van de (toekomstige) beheerorganisatie participeren, zal niet alleen het beheer van het informatiesysteem ten goede komen, maar ook bijdragen aan een beheerste invoering van het informatiesysteem. In de uitrolfase van het informatiesysteem kunnen vervolgens de lessen uit de bouwfase worden gebruikt om optimalisaties in de inrichting van het beheer door te voeren. In figuur 4 wordt de beschreven fasering geïllustreerd. Informatiesysteem D Definitie B Beheer Informatiesysteem Figuur 4 U Bouw Leren beheren Uitrol Optimalisatie live Fasering ontwikkeling versus beheer van een informatiesysteem Rood: de juiste man/vrouw op de juiste plaats In een rode aanpak wordt gezocht naar de juiste man/vrouw voor de juiste plaats. Dat wil zeggen dat er een match gezocht wordt tussen enerzijds de belangen van de ITSM-organisatie en anderzijds de belangen van de individuele medewerker. Ook hier geldt dat de geschetste uitdagingen niet uniek zijn voor het ITSM-werkveld. Wel is het zo dat de problematiek hier mede door de gebrekkige standaardisatie in functiebenamingen en profielen en bijbehorende karakteristieken sterk speelt IT Beheer Jaarboek 2002

10 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina Een van de uitdagingen binnen het ITSMwerkveld is het ontwikkelen c.q. toepassen van een functiegerelateerd beloningssysteem. Voorbeelden van vragen die hierbij spelen zijn: waar beloon je op een faire, maar duurzame wijze een servicedeskmedewerker c.q. netwerkbeheerder op? Deze voorbeelden zullen hier van enkele praktische handvatten worden voorzien. De beloning van een servicedeskmedewerker De eerste gedachte kan zijn om een servicedeskmedewerker te belonen op basis van het aantal afgesloten calls. De prikkel die van deze beloning moet uitgaan is duidelijk: zoveel mogelijk calls dienen binnen de gegeven tijd te worden opgelost. Deze wijze van belonen kan echter ongewenst gedrag van de servicedeskmedewerkers in de hand werken. Ze zullen geneigd zijn om zo snel mogelijk calls af te sluiten en in plaats van calls te heropenen zal men liever nieuwe calls aanmaken. Voorbeelden van parameters voor een beloningssysteem waarmee belangen van een ITSM-organisatie kunnen worden gediend, zijn: Het belonen van servicedeskmedewerkers op basis van de kwaliteit van de gedocumenteerde oplossing. Het achterliggend belang van de ITSM-organisatie is de gewenste groei in probleemoplossend vermogen. De waarde van deze parameters zou bijvoorbeeld gemeten kunnen worden aan de hand van het gebruik van de oplossing in de afhandeling van calls c.q. het optreden van incidenten met een gelijke of gelijksoortige oorzaak. Het belonen van servicedeskmedewerkers op basis van de kwaliteit van de call-omschrijving. Het achterliggend belang van de ITSM-organisatie is dat goed omschreven calls een grotere kans op een correcte routering hebben ( first-time-right-assignment ) en dat er door de juiste omschrijving minder interactie nodig is tussen de oplosser en de melder van de call. Uiteindelijk zullen deze zaken zich terugvertalen in de doorlooptijd van de call. Het bepalen van de kwaliteit van de call-omschrijving is iets dat moeilijk (niet?) kwantitatief te vertalen is. Het zal hier meestal gaan om een kwalitatieve beoordeling. De beloning van een netwerkbeheerder Netwerkbeheerders worden veelal afgerekend op hun netwerkbeheer-skills. Dit past immers bij het primaire belang van de ITSMorganisatie. Andere belangen die een ITSMorganisatie heeft zijn: Verminderde afhankelijkheid van individuen door kennisdeling en -spreiding. Dit kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden door een parameter hiervoor in het beloningssysteem van netwerkbeheerders op te nemen. In de functioneringsgesprekken met een netwerkbeheerder kunnen over de invulling en beoordeling van deze parameter afspraken worden gemaakt. Mogelijke invullingen zijn: het gepresteerde op het gebied van documentatie (hoeveelheid en kwaliteit), kennisoverdracht (groepsgewijs, één-op-één) en/of zichtbaarheid van de werkzaamheden (communicatie over de werkzaamheden). Een planbare en controleerbare werklast is een ander belang van een ITSM-organisatie. Dit belang kan doorvertaald worden naar het beloningssysteem voor de individuele medewerkers door aandacht te schenken aan de bijdrage aan de inzetplanning c.q. projectplanningen. Voorbeelden van aspecten die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: de vroegtijdige signalering van overload, het bespreekbaar maken van de invulling van ruimte in de planning, de bijdrage aan het actueel houden van de afdelingsplanning (vakantiedagen vroegtijdig melden), et cetera. De beschreven voorbeelden illustreren een ITSM-specifieke invulling van het beloningssysteem in een rode veranderstrategie. De beschreven voorbeelden maken duidelijk dat er geen (?) one-size-fits-all HRM-oplossing voor het ITSM-werkveld is. Dit zal altijd maatwerk blijven.

11 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina 167 Verandermanagement Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk Groen: al doende leert men Leren door te doen. Voorbeelden van de uitdagingen die we tegenkomen in het ITSMwerkveld zijn: De verbetering van de samenwerking tussen verschillende afdelingen met betrekking tot de uitvoering van een specifiek ITSM-proces (bijvoorbeeld incident management). De verbetering van de kennisdeling en communicatie binnen een afdeling tussen de verschillende ICT-medewerkers. Het verkrijgen van een cultuur waarin kennis wordt gedeeld in plaats van vastgehouden. Een van de redenen waarom deze problemen ook voorkomen binnen het ITSM-werkveld is dat er veelal gewerkt wordt met professionals die vaak expert zijn op hun vakgebied (Unix, Novell, Windows NT, etcetera) en zich eerder identificeren met hun beroep en vakbroeders dan met de organisatie waar ze voor werken. Veelal vinden ze een goede professionaliteit belangrijker dan wat dan ook, alleen worden ze het moeilijk eens over het huidige of gewenste kwaliteitsniveau. In veel gevallen wordt kennis als persoonlijk bezit gezien en wordt het oordeel van anderen (klanten, bazen, andere afdelingen) niet serieus genomen, want die hebben niet in het vak doorgeleerd. Vaak wordt er geleerd door zelf te doen en daar zelf richting aan te geven. Mogelijke gevolgen die dit heeft zijn: Versnippering: ieder volgt zijn eigen richting; Middelmatigheid: er wordt niet/onvoldoende van elkaar geleerd; geen synergie; Vrijblijvend: er wordt onvoldoende resultaatgericht gewerkt. De volgende instrumenten kunnen een bijdrage leveren aan een groendruk-veranderstrategie om de geschetste problemen te lijf te gaan : ITIL-/ITSM-game; Afdelingsoverstijgende projectgroep met ruimte voor reflectie. ITIL/ITSM-game Een ITIL-game is een van de middelen om het ICT-beheer op een groene wijze te verbeteren. Het biedt de mogelijkheid om binnen een veilige omgeving de procesuitvoering met verschillende teams c.q. afdelingen te oefenen. Het kan inzicht geven in contraproductief gedrag ( bewust onbekwaam maken ) en biedt de mogelijkheid om te experimenteren met alternatieve oplossingen. ITIL-games c.q. simulaties kunnen op de markt worden ingekocht. Ze kunnen ook binnen een organisatie zelf worden ontwikkeld. Afdelingsoverstijgende projectgroep met ruimte voor reflectie Een ander instrument dat gehanteerd kan worden in een groendrukstrategie is dat van de afdelingsoverstijgende projectgroep: een projectgroep waarin mensen veel met elkaar werken en waarin ruimte is om hierover te reflecteren. Een voorwaarde voor deze werkwijze is dat er voldoende onderling vertrouwen is. Iemand de reflectierol geven binnen de projectgroep is een mogelijkheid om expliciet de reflectie over de samenwerking tussen de verschillende afdelingen/mensen binnen het project vorm te geven. De benoemde persoon krijgt dan mandaat om dingen te roepen over de samenwerking en kennisuitwisseling binnen de groep. Aan de hand van zijn observaties kan er vervolgens gezamenlijk geleerd en verbeterd worden. TEN SLOTTE Veranderen en veranderd worden. Het is niet uniek voor het ITSM-werkveld. In dit artikel is daarom gebruikgemaakt van een algemeen perspectief op veranderen, namelijk de kleurdrukken van De Caluwé en Vermaak. Dit hulpmiddel is gerelateerd aan ITSM-specifieke vraagstukken. Voor deze vraagstukken zijn oplossingsingrediënten aangereikt (o.a. het 3-bollenmodel ). Ze hebben hun nut in praktijksituaties bewezen. Het denken en doen in de beschreven kleurdrukken helpt om verandering van IT Service IT Beheer Jaarboek 2002

12 3.2 Smit_2002_ :13 Pagina 168 Management vorm te geven. Het is echter ook niet meer dan een hulpmiddel. Veranderen c.q. het doen veranderen is en blijft iets dat geleerd moet worden. Referenties Het 3-bollenmodel is een referentiemodel dat is ontwikkeld en wordt toegepast door M&I/PARTNERS. 168 Literatuur De Caluwé en Vermaak, Leren veranderen, een handboek voor de veranderkundige, Alphen aan den Rijn, 1999 De SLA Specificatiemethode, Academic Services, Schoonhoven, 1997

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls Besturen van IT-dienstverleners door de klant 3.5 Service Manager: show balls Van ICT Service Managers die het moeten hebben van klanten wordt meer gevraagd dan vroeger. Was het een paar jaar geleden nog

Nadere informatie

De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière.

De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. De mens in de veranderende organisatie.4 Een casus van Interpolis De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. Daar begin je en probeer je zo gauw mogelijk weg te komen. Of daar eindig

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

R.M.A. DE WINTER 302907

R.M.A. DE WINTER 302907 2008 R.M.A. DE WINTER 302907 DE BETEKENIS VAN DE IMPLEMENTATIEMETHODE VAN ERP BIJ DEFENSIE Defensie voert een ERP systeem in. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dit binnen zeven jaar te realiseren. Deze

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework

Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework 5.3 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations

Nadere informatie

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Versie 3 DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving Jan van Bon DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving & Jan van Bon Colofon

Nadere informatie

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden.

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden. De kloof en de brug Bouwers en beheerders zijn net als twee zijden van een muntstuk. Ze vormen een eenheid maar kijken elkaar nooit aan. (Oude Chinese wijsheid, 2002 NC) Inleiding Binnen het IT wereldje

Nadere informatie

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework

Methodieken Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework. Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework .2 Ervaringen in de praktijk met het Microsoft Operations Framework Er is reden voor een feestje: het Microsoft s Operations Framework (MOF) mag naar de basisschool, want het is onlangs jaar oud geworden.

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie