Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs"

Transcriptie

1 Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Robert Verscheijden Met dit onderzoek wordt voldaan aan een deel van de vereisten voor een graad in Bachelor of Education Afstudeeronderzoek Fontys HKE Begeleiding: N. Ghielen/ B. Schouten (Begeleiding onderzoek) A. van den Broek (Inhoudelijke begeleiding) Mei 2015

2 Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

3 Voorwoord In het kader van de opleiding leerkracht basisonderwijs aan de Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie is dit afstudeeronderzoek opgezet. De opdrachtgever voor dit onderzoek was de basisschool waar ik Leerkracht In Opleiding (LIO) was. Middels dit onderzoek heb ik inzicht verkregen in de competenties die leerlingen nodig hebben om mediawijs met social media om te kunnen gaan. Ook is de stand van zaken hiervan op de basisschool gemeten, zodat leerkrachten een duidelijk uitgangspunt hebben verkregen en hier doelgericht op in kunnen spelen. Het onderwerp van dit onderzoek past goed binnen mijn interessegebied omdat ik vind dat de toenemende digitalisering van zowel de samenleving als het onderwijs enorm veel kansen met zich meebrengt. Tegelijkertijd betekent dit dat aandacht moet worden gegeven aan een goede toepassing hiervan. Op de basisschool komen kinderen immers al in een vroeg stadium in aanraking met social media. Inzicht in de stand van zaken is dan ook essentieel. We willen kinderen toch voorbereiden op de toekomst? Fijn dat u interesse toont in het lezen van dit onderzoek. Ik wens u veel leesplezier toe! Eindhoven, 2015 Robert Verscheijden Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Samenvatting Probleemanalyse Aanleiding en context Probleemstelling Theoretisch kader Social media Digitale revolutie Concrete betekenis Veelgebruikte social media Facebook YouTube Twitter WhatsApp Nieuwe platformen Mediawijsheid leerlingen Mediawijsheidcompetenties Meten van mediawijsheidcompetenties Verantwoordelijkheid Curriculum Onderzoeksvraag Opzet van het onderzoek Verantwoording van de dataverzameling Respondenten Instrumenten Wijze van data-analyse Resultaten Leerlingen Soorten social media Mediawijsheidcompetenties Verantwoordelijkheid Ouders Soorten social media Mediawijsheidcompetenties Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

5 4.2.3 Verantwoordelijkheid Leerkrachten Soorten social media Mediawijsheidcompetenties Verantwoordelijkheid Conclusies en aanbevelingen Conclusies Leerlingen Ouders Leerkrachten Hoofdvraag Kritische reflectie op onderzoeksproces Praktische opbrengst en aanbevelingen Aanbod Communicatie met ouders Balans Bibliografie Bijlagen Bijlage 1: Vragenlijst voor leerlingen Bijlage 2: Vragenlijst voor ouders Bijlage 3: Vragenlijst voor leerkrachten Bijlage 4: Infographic, suggestie voor de praktijk Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

6 Samenvatting Aanleiding van dit onderzoek is dat door het toenemende social mediagebruik de vraag is ontstaan of leerlingen van de casusschool deze wel goed gebruiken. Daarom wil de casusschool door middel van onderzoek inzicht verkrijgen in de benodigde en aanwezige leerlingvaardigheden om mediawijs met veelgebruikte social media om te gaan. Het doel hiervan is dat leerkrachten door deze kennis leerlingen gericht kunnen ondersteunen in het mediawijs omgaan met social media. Essentieel in dit onderzoek zijn de veelgebruikte vormen van social media, waarmee door middel van de mediawijsheidcompetenties (Mediawijzer, 2012) benodigde vaardigheden zijn omschreven. Hierin vormen de categorieën; begrip, gebruik, communicatie en strategie de basis. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Op welke gebieden gaan leerlingen nog niet mediawijs om met veelgebruikte social media volgens zichzelf, ouders en leerkrachten? Om hierop een antwoord te verkrijgen is gebruik gemaakt van vragenlijsten voor drie respondentengroepen (leerlingen, ouders en leerkrachten), gekoppeld aan de te beheersen competenties en categorieën. Hieruit blijkt dat YouTube, WhatsApp en Facebook het meest worden gebruikt, maar dat leerlingen hier niet op alle gebieden competent in zijn. Vooral de categorie begrip wordt slecht beheerst. Ook strategie blijkt een categorie die leerlingen niet goed beheersen. Binnen communicatie bestaat ook een zwakke competentie. Volgens de gemiddelde respondent heeft de school hierin een gedeelde verantwoordelijkheid, vooral ondersteunend. Door het verkrijgen van deze kennis wordt aanbevolen om open naar ouders te communiceren. De uit dit onderzoek ontstane infographic kan ingezet worden. Verder wordt aanbevolen om één mediawijsheidcompetentie per maand aan bod te laten komen. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

7 1. Probleemanalyse 1.1 Aanleiding en context De 21 ste eeuw is volop in beweging. Ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Kennis die vroeger verschaft werd kwam uit kranten en het nieuws. Deze informatie werd voor waarheid aangenomen. Door de komst van het internet heeft de mens toegang gekregen tot informatie uit talloze bronnen (Vermeend & Brussen, 2012). Het Sociaal en Cultureel Planbureau (2000) spreekt zelfs van een informatierevolutie waarin mensen in hun dagelijks leven steeds vaker met nieuwe vormen van informatie en communicatie geconfronteerd worden (Dijk, Haan, & Rijken, 2000). Met de komst van het internet ontstond tevens de behoefte om met elkaar te communiceren en informatie te delen. Internet werd een medium voor interactie. O Reilly (2013) noemt dit Web 2.0. Via zogenoemde social media komt deze interactie tot stand. Dat deze social media vooral onder jongeren populair is, blijkt uit statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistieken [CBS] (2013). De rijksoverheid (2012) benoemt dat sociale media scholen veel kansen biedt maar dat misbruik hiervan tot onder andere cyberpesten kan leiden. Dit gedrag loopt in de digitale wereld sneller uit de hand (Rijksoverheid, 2012). Daarnaast toont onderzoek van de Monash University uit Melbourne aan, dat bijna drie op de vier kinderen vanaf de middelbare school ooit ongewenst of onaangenaam contact had met een vreemde via hun profiel (Zwart, Lindsay, Henderson, & Phillips, 2011). Op basisscholen in Nederland wordt social media over het algemeen in een vroeg stadium gebruikt. Dit blijkt uit het boek Focus!. Pardoen (2013) beschrijft hierin hoe kinderen omgaan met social media. Hij stelt dat kinderen vanaf groep vijf op zoek gaan naar contact met anderen via internet en mobiel. Meerderweert, de stichting waar de casusschool onder valt, benoemt dat naast kunnen lezen, schrijven en rekenen andere vaardigheden, kennis en attitudes nodig zijn voor kinderen om zich op een positieve wijze staande te kunnen houden in de maatschappij. Omdat deze vaardigheden, kennis en attitudes snel veranderen moet hiervoor worden opengestaan (Meerderweert, 2014). De casusschool, gelokaliseerd in de gemeente Weert, bestaat uit 254 leerlingen, drie leeromgevingen met samen tien stamgroepen, 16 leerkrachten, één Intern Begeleider en drie onderwijsassistenten. Op deze school wordt het opkomende social mediagebruik ook opgemerkt. Vanaf groep vijf wordt social media al gebruikt, aldus de ICT er. Wat hierbij vooral opvalt, is de manier waarop met deze social media omgegaan wordt. Leerlingen plaatsen vrijwel alles op social media en zijn zich niet bewust van de mogelijke gevolgen. De casusschool heeft in de schoolgids van schooljaar een aantal speerpunten genoemd. Deze speerpunten concretiseren elementen uit de visie van stichting Meerderweert. Een drietal worden genoemd: Op de casusschool geven we onderwijs dat steeds in de tijd past. We leren onze kinderen op een kritische en bewuste manier om te gaan met de technologische ontwikkelingen. We leren de leerlingen verantwoordelijkheid (Casusschool, 2014). Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

8 Uit deze punten en uit gesprekken met teamleden blijkt dat op een goede manier omgaan met technologische ontwikkelingen erg belangrijk wordt gevonden. Mediawijs leren omgaan met social media hoort hier ook bij. Verkeerd gebruik hiervan kan voor de kinderen nare gevolgen hebben die mogelijk onomkeerbaar zijn. Volgens de casusschool is het voorgaande, in combinatie met de enorme groei van social media, reden genoeg om tot meer inzicht over social media te komen. In het verleden is hier, om het onbewust omgaan met social media door leerlingen aan te pakken, door een aantal leerkrachten incidenteel aandacht aan geschonken. Dit in de vorm van het persoonlijk aanspreken van leerlingen. Ook werd twee jaar geleden een projectje vanuit Kennisnet uitgevoerd. Door het werken met JEELO wordt ook aandacht gegeven aan gebruik van social media. Dit met het doel om leerlingen vaardigheden te leren om mediawijs met veelgebruikte social media om te gaan. Dit wordt belangrijk gevonden. Kinderen nu al voorbereiden op goed gebruik van social media is waar de school voor staat, want ook toekomstgerichtheid is een belangrijk speerpunt voor de casusschool (Casusschool, 2014). De casusschool wil daarom dat leerlingen hier mediawijs mee leren omgaan. Om hier beter toe in staat te zijn wil de casusschool graag te weten komen welke vaardigheden leerlingen beheersen en zouden moeten beheersen om mediawijs met veelgebruikte social media om te kunnen gaan. Het doel hiervan is dat leerkrachten door deze kennis leerlingen gericht kunnen ondersteunen in het mediawijs omgaan met social media. 1.2 Probleemstelling Feit is dat social media vooral onder jeugd veel gebruikt wordt. Dit is op de casusschool niet anders. Aangenomen wordt dat kinderen op de casusschool zich niet bewust zijn van de mogelijke gevolgen hiervan. Verkeerd gebruik van social media kan onomkeerbare gevolgen hebben. De casusschool wil kinderen voorbereiden op de toekomst en kinderen mediawijs met social media om laten gaan. Om hier aan te kunnen voldoen moet eerst onderzocht worden welke vaardigheden kinderen moeten beheersen om mediawijs met veelgebruikte social media om te gaan en in welke mate ze hier al over beschikken. De focus van dit onderzoek ligt daarom op het inzicht verkrijgen in de benodigde en aanwezige leerling-vaardigheden om mediawijs met veelgebruikte social media om te gaan. Het doel hiervan is dat leerkrachten door deze kennis, leerlingen gericht kunnen ondersteunen in het mediawijs omgaan hiermee. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

9 2. Theoretisch kader Om de probleemstelling vanuit de theorie te benaderen wordt in dit theoretisch kader als eerste ingegaan op wat in dit onderzoek onder het begrip social media verstaan wordt. Vervolgens worden de veelgebruikte social media genoemd en uitgediept. Vanuit deze basis wordt dieper ingegaan op verantwoordelijkheden van school en ouders en de mediawijsheid van de leerlingen. Door de theoretische uitwerkingen van de genoemde onderwerpen is een referentiekader gevormd. Hierin wordt de basis gelegd voor de onderzoeksinstrumenten en het praktijkonderzoek. 2.1 Social media Digitale revolutie De samenleving is continu in verandering. Communicatie is eeuwenlang eenrichtingsverkeer geweest. Kranten en het nieuws brachten informatie over op de mensen en dit werd dan voor waarheid aangenomen. Kennis was macht. Veel bedrijven en organisaties hielden dan ook zoveel mogelijk informatie voor zichzelf. Door de komst van één technologie is de mens zijn kennisachterstand kwijtgeraakt: internet (Vermeend & Brussen, 2012). Deze technologie is de afgelopen decennia een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze maatschappij. Vrijwel ieder huishouden in het westen heeft minimaal één computer die via het internet met elkaar is verbonden (Vermeend & Brussen, 2012). Werd internet in de vorige eeuw, de industriële samenleving, nog gebruikt voor het raadplegen van informatie, nu in de 21 ste eeuw, is het een medium voor interactie geworden. O Reilly (2005) noemt dit Web 2.0. Al blijkt uit een interview met Tim Berners-Lee dat niet iedereen zich in deze benaming kan vinden. Volgens Berners-Lee ging Web 1.0 ook al over het verbinden van mensen met elkaar en is de term Web 2.0 slecht een vorm van jargon omdat het dezelfde standaarden gebruikt als Web 1.0 (Anderson, 2007). Hoe het ook wordt genoemd, feit blijft dat internet steeds meer gebruikt wordt om te communiceren met andere gebruikers. Van den Oetelaar (2012) stelt dat door het internet en de nieuwe communicatie middelen zoals social media een nieuw tijdperk is aangebroken: de digitale revolutie. Dit tijdperk staat bekend om zijn kennismaatschappij, waarbij het verwerven en overbrengen van kennis een belangrijke rol speelt (Oetelaar, 2012). Social media biedt hiervoor een uitkomst en wordt dan ook steeds meer gebruikt. Vooral door jonge internetgebruikers, blijkt uit het onderzoek bevolkingstrends van het CBS (2013). Negen op de tien jonge internetgebruikers maakt namelijk gebruik van social media. Dit tegenover drie op de tien ouderen. Daarnaast stelt Kennisnet (2013) dat maar liefst 78% van de kinderen tussen vier en zeven jaar wel gebruik maakt van een tablet. Op deze manier komen ze al snel in aanraking met social media: 80% van de basisschoolleerlingen ouder dan tien jaar maakt hier namelijk gebruik van (SocialMediaWijs, 2011) Concrete betekenis Schoondorp (2010) legt het begrip social media als volgt uit: Social media faciliteren georganiseerde vormen van gezamenlijk acteren en zijn vooralsnog rechtstreeks verbonden met het internet. Hij benoemt dat de term is afgeleid van de term massamedia. Mediawijzer (2010) definieert social media als online platformen waar gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, zelf de inhoud verzorgen. Social media platformen onderscheiden zich doordat mensen zich met anderen kunnen verbinden, zodat zij verhalen en ervaringen kunnen delen maar ook doordat mensen zich in groepen organiseren en online interacteren alsof men in de fysieke wereld is (Mediawijzer, 2010). Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

10 2.2 Veelgebruikte social media Uit onderzoek van de Monash University uit Melbourne blijken verschillende redenen te bestaan waarom kinderen bepaalde social media kiezen. Maar liefst 45% geeft aan dat vrienden een significante factor zijn. Typische antwoorden als: what my mates had because the whole reason is to socialize with them werden gegeven. Daartegenover gaf 30% niet specifiek aan dat vrienden een reden waren om voor een bepaald social medium te kiezen maar wel omdat het populair is. Bijvoorbeeld: I reckon everybody likes to use it because it s popular and people know of it (Zwart, Lindsay, Henderson, & Phillips, 2011). Deze resultaten komen overeen met de basisbehoeften die hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens formuleert als basisvoorwaarden voor het welbevinden van kinderen: competentie, autonomie en relatie (Stevens, 2007). Dat vooral het aspect relatie een overlap heeft met de genoemde redenen voor de social media keuze blijkt. SLO (sd) stelt namelijk dat kinderen zich over het algemeen vanaf groep vijf steeds sterker op leeftijd- en seksegenoten richten. Bij het verwerven van een plaats binnen de groep heeft gedrag van de meest actieve of dominante groepsleden nogal invloed. Rond groep zeven is vaak sprake van emotionele instabiliteit en een verminderd zelfvertrouwen. Genoemd wordt dat extra aandacht gewenst is voor gevoelens die voortkomen uit de relatie met leeftijdsgenoten. Voor paal staan, stoer gedrag, rolpatronen en erbij willen horen zijn aspecten die hier bij horen (SLO, sd) Facebook Met Facebook ben je verbonden en deel je alles met iedereen in je leven (Facebook, 2014). Gaus & Brandon (2013) stellen in een onderzoek door Mediawijzer dat Facebook populair is: 60% van de tien tot veertien jarigen is hierop actief. Daarnaast laat een onderzoek van de Monash University zien dat 95.4% van de twaalf tot veertien jarigen een Facebook account heeft. Dit komt erg dicht in de buurt bij de 80% die Gaus & Brandon (2013) noemen als het om dertien jarigen gaat. Ook uit het Nationale Social Media Onderzoek 2014 komt naar voren dat Facebook het meest gebruikte platform is met zijn 8,9 miljoen gebruikers in Nederland waarvan 6,1 miljoen het platform dagelijks gebruikt. Zowel het gebruik als het dagelijks gebruik blijkt te zijn toegenomen ten opzichte van Daarbij komt dat zes op de tien, Facebook momenteel als het belangrijkste platform beschouwen (Boekee, Engels, & Veer, 2014) YouTube Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2014 komt naar voren dat YouTube met 7,1 miljoen gebruikers op een tweede plek staat wat betreft gebruikers van 15 jaar en ouder in Nederland. Naarmate leerlingen ouder worden neemt het gebruik van YouTube iets af (Boekee, Engels, & Veer, 2014). YouTube, dat eigendom is van Google, is een platform waar video s geplaatst kunnen worden door gebruikers. Andere gebruikers kunnen deze bekijken, hier op reageren of zich aanmelden op iemand zijn eigen kanaal. Van favoriete video s van de gebruiker kan een afspeellijst gemaakt worden (Google, 2014). Uit onderzoek onder tien tot veertien jarigen blijkt dat 72% van de kinderen dit platform gebruikt (Gaus & Brandon, 2013). Aan het YouTube gebruik valt op dat het dagelijks gebruik van 1,1 miljoen YouTube gebruikers flink lager ligt dan het totaal aantal gebruikers (Boekee, Engels, & Veer, 2014) Twitter Het voorgaande betekent dat Twitter, met maar 3,5 miljoen gebruikers, meer dagelijkse gebruikers heeft dan YouTube. Twitter heeft namelijk 1,5 miljoen gebruikers. Wel moet hierbij vermeld worden dat Twittergebruik naarmate kinderen ouder worden sterk daalt (Boekee, Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

11 Engels, & Veer, 2014). Via een Twitter account is het mogelijk om Tweets te versturen. Oftewel, korte berichten van 140 tekens. Andere Twitteraars die dit account volgen kunnen deze berichten lezen, hier op reageren of delen onder hun eigen volgers ( retweeten ). Met een hashtag kunnen Tweets aan een onderwerp gekoppeld worden (Twitter Inc., 2014). Onder kinderen tussen de tien en veertien jaar gebruikt 27% deze vorm van social media (Gaus & Brandon, 2013) WhatsApp WhatsApp, de cross-platform mobiele berichten app waarmee berichten via het internet worden verstuurd (WhatsApp Inc., 2014), blijkt onder tien tot veertien jarigen erg populair te zijn. 67% van de leerlingen binnen deze leeftijdscategorie gebruikt dit social medium (Gaus & Brandon, 2013) Nieuwe platformen Buiten de genoemde social media valt op dat nieuwe platformen snel aan populariteit winnen. Het dagelijks gebruik van bijvoorbeeld Instagram, een platform dat zich richt op het plaatsen van foto s en deze van elkaar volgen (Instagram, 2014), is met 347% gestegen waarmee het aantal dagelijkse gebruikers op staat (Boekee, Engels, & Veer, 2014). Onder kinderen uit de leeftijdscategorie tien tot veertien jaar gebruikt 24% Instagram (Gaus & Brandon, 2013). Platformen als Hyves, Pinterest, Skype, Snapchat en LinkedIn zijn duidelijk minder populair onder kinderen (Gaus & Brandon, 2013). Al staat de laatste, het meest zakelijke platform uit deze vijf, met 4,1 miljoen gebruikers wel in de top drie van meest gebruikte platformen van vijftien jarigen en ouder (Boekee, Engels, & Veer, 2014). Hyves is per december 2013 gestopt als social media site (NOS, 2013). Vooralsnog zijn Facebook, Twitter, WhatsApp en YouTube de meest gebruikte platformen onder kinderen. Instagram gebruik laat in korte tijd een zeer sterke groei zien. 2.3 Mediawijsheid leerlingen Mediawijsheid is een kernbegrip als het gaat over inzicht verkrijgen in de benodigde competenties voor goed gebruik van social media. De Raad voor cultuur (2005) introduceerde het begrip mediawijsheid als volgt: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Deze beschrijving wordt door velen gezien als accuraat maar lastig om in de praktijk mee te werken. Daarom beschrijft Mediawijzer (2012) dit begrip als volgt: de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving Mediawijsheidcompetenties Op 15 november 2012 is een competentiemodel voor mediawijsheid gepubliceerd. Binnen de volgende categorieën worden tien mediawijsheidcompetenties voor leerlingen in één omvattend model ondergebracht: begrip, gebruik, communicatie en strategie (Mediawijzer, 2012). In figuur 1 wordt dit visueel gemaakt. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

12 Figuur 2.1 Tien mediawijsheidcompetenties voor kinderen verdeeld over de categorieën begrip, gebruik, communicatie en strategie. Via Mediawijzer (2012). Iedere competentie uit figuur 1 heeft de drie componenten: kennis, vaardigheden en houding. Bij elk van deze competenties gaat het dus om deze drie componenten. Dit komt overeen met de definiëring van het begrip mediawijsheid door de Raad van cultuur (2005) welke de termen kennis, vaardigheden en mentaliteit hiervoor gebruikt. Mediawijzer (2012) benoemt dat de drie competenties binnen de categorie begrip gaan over het passief inzicht hebben in de werking van media. De twee competenties binnen de categorie gebruik zijn nodig om social media zelf actief te kunnen gebruiken. Om social media interactief te kunnen gebruiken zijn de competenties horend bij de categorie communicatie benodigd. Met interactief wordt het uitwisselen met anderen via social media bedoeld. Effectief gebruik maken van social media kan een leerling wanneer de competenties binnen de categorie strategie worden gerealiseerd. Voor allen geldt: zowel op het gebied van kennis, vaardigheden en houding (Mediawijzer, 2012). Walrave & Ouytsel (2014) beschrijven in hun boek Mediawijs online dat het van belang is na te denken over hoe kinderen zichzelf online willen presenteren. Ook nadenken over welke gegevens noodzakelijk zijn om online te plaatsen en hoe het account ingesteld moet worden, worden genoemd. Daarnaast blijkt uit een survey van Walraven, Paas, & Schouwenaars (2013) dat zien hoe media de werkelijkheid kleuren en reflecteren op het eigen mediagebruik competenties zijn die leerlingen het minst beheersen. Dit valt op omdat reflecteren op het eigen mediagebruik volgens leerkrachten vaak wordt bijgebracht aan de kinderen. De competentie Zien hoe media de werkelijkheid kleuren kunnen de leerkrachten de leerlingen goed bijbrengen. Leerlingen beheersen deze echter niet goed. Volgens deze studie zou de focus in het curriculum vooral moeten liggen op begrip en strategie (Walraven, Paas, & Schouwenaars, 2013). Deze conclusie sluit aan op een onderzoek van Mijn Kind Online (2008) waaruit blijkt dat volwassenen vaak denken dat kinderen echte internet-tovenaars zijn. Het blijkt echter, dat dit op veel gebieden niet zo is. Kinderen zien vaak het verschil niet tussen reclame en feitelijke informatie, trappen in commerciële valkuilen, hebben moeite met het doorgronden van de structuur van websites, missen belangrijke aanwijzingen, lezen niet goed en zijn niet goed in het geven én interpreteren van de resultaten van zoekmachines (Mijn Kind Online, 2008). Ook Kirscher (2012) benoemt dat leerlingen media niet altijd goed gebruiken. Ze kunnen vaak wel iets opzoeken, maar missen vaardigheden om informatie af te wegen op relevantie en juistheid Meten van mediawijsheidcompetenties De mediawijsheidcompetenties zijn vrij algemeen geformuleerd. Om te meten in welke mate leerlingen competent zijn, zijn voor iedere competentie competentieniveaus van niveau nul tot en met niveau vier vastgesteld waarvan nul niet competent aangeeft en vier zeer competent Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

13 (Mediawijzer, 2012). Het vaststellen van meetbare niveaus heeft als gevolg dat doelen gesteld kunnen worden. Bakx (2010) geeft in het boek Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs aan, dat leerlingen meer, beter of sneller leren als hun leraar duidelijke doelen stelt en frequent nagaat of deze doelen bereikt zijn (Bakx, 2010). 2.4 Verantwoordelijkheid Dat social media veel gebruikt wordt onder jongeren blijkt wel uit bovenstaande gegevens. Hier mediawijs mee omgaan, gaat echter niet vanzelf. Van een continue groepsdruk is sprake. Voor jongeren is het vaak lastig om een goed evenwicht te vinden tussen tijd online en andere verplichtingen. Dat moet worden geleerd. Dit vraagt specifieke aandacht van ouders én leerkrachten (Borgdorff, Jacobsen, & Tillie, 2013). Mijn Kind Online (2010) deelt dit standpunt: kinderen en jongeren bevinden zich niet alleen in hun vrije tijd in een gemedialiseerde omgeving. Daarom zijn beiden verantwoordelijk. School is wel bij uitstek de plek waar kinderen kunnen leren omgaan met media en heeft hierin een belangrijke taak. Pardoen (2006) voegt hier aan toe dat scholen een adviserende rol hebben naar ouders toe. Hij stelt echter wel dat de school kan en mag verwachten dat ouders hun opvoedkundige taak ook oppakken. 2.5 Curriculum Een belangrijke reden dat leerlingen internet gebruiken is communicatie via onder andere social media. Het onderwijs heeft de opdracht gekregen om binnen hun curriculum aandacht te besteden aan de mediawijsheid van leerlingen. De uitvoering hiervan wordt bij het onderwijs zelf gelaten. Dit is echter niet gemakkelijk. Duidelijke richtlijnen bestaan niet, weinig theorie is beschikbaar, bestaand lesmateriaal is lastig te vinden, docenten zijn niet getraind en hebben het druk genoeg met hun eigen vak (Mijn Kind Online, 2010). Wel deed de Raad voor Cultuur (2005) twee voorstellen: inpassing van mediawijsheid in het burgerschapsonderwijs en het aanstellen van mediacoaches op school. Vanwege dit integratie voorstel hoeft geen apart vak mediawijsheid te komen, maar kan vakoverstijgend gewerkt worden. Hoewel het kabinet aansluit bij het advies van de Raad van Cultuur, wordt de voorgestelde inpassing van mediawijsheid niet actief gestimuleerd. Toch geeft Pijpers (sd) aan dat scholen steeds vaker iets met social media willen. Het is belangrijk dat scholen eerst bepalen wat ze willen bereiken (Pijpers, sd). Hierbij kunnen scholen de mediawijsheidcirkel gebruiken (Mijn Kind Online, 2010). De huidige mediawijsheidsituatie op school kan gemeten worden en vergeleken met de gewenste. Gelijke verdeling van de mediawijsheidaspecten techniek, creativiteit, analyse en reflectie zorgen voor een ideale verhouding (Mijn Kind Online, 2010). Het aspect techniek staat voor de technische basisvaardigheden. Creativiteit staat voor de manier waarop media wordt toegepast. Analyse gaat over het begrijpen van de werking en invloed. Reflectie gaat om kritisch afstand kunnen nemen van het eigen mediagebruik. Binnen het curriculum op een school dienen deze vier aspecten evenveel ruimte te krijgen (Mijn kind online, 2010). De mediawijsheidcompetenties die Mediawijzer (2012) stelt, kunnen ook een goed uitgangspunt zijn voor het curriculum. Vooral de categorieën begrip en strategie (Walraven, Paas, & Schouwenaars, 2013). De nieuwe methodes KidsWeek in de klas (2014) en Social Media Rijbewijs (sd) nemen deze mediawijsheidcompetenties als basis. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

14 2.6 Onderzoeksvraag Op basis van de probleemanalyse, de probleemstelling en het theoretisch kader is een onderzoeksvraag opgesteld die in dit onderzoek centraal staat. Op welke gebieden gaan leerlingen nog niet mediawijs om met veelgebruikte social media volgens zichzelf, ouders en leerkrachten? De onderzoeksvraag concretiseert zich door middel van de volgende deelvragen: In hoeverre vinden leerlingen dat ze zelf mediawijs omgaan met social media? Hoe mediawijs gaan leerlingen om met social media volgens hun ouders? Hoe mediawijs gaan leerlingen om met social media volgens hun leerkrachten? Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

15 3. Opzet van het onderzoek Vanuit de probleemanalyse en het theoretisch kader is een onderzoeksvraag opgesteld. Om hierop een gedegen antwoord te kunnen verkrijgen is de opzet van het onderzoek vereist. Bij deze opzet is gelet op verschillende aspecten: de verantwoording van de dataverzameling, de respondenten, de instrumenten en de wijze van data-analyse. 3.1 Verantwoording van de dataverzameling Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is dat leerkrachten zicht krijgen op de benodigde en aanwezige leerling-vaardigheden om mediawijs met social media om te gaan. Hiervoor is het van belang om de stand van zaken in kaart te brengen, zodat leerkrachten door de hier opvolgende aanbevelingen handvatten hebben om doelgericht te werk te gaan. Door middel van een beschrijvend onderzoek kan inzicht verkregen worden in deze stand van zaken. Het onderzoek is kwantitatief van aard omdat het streven is om toeval zoveel mogelijk in te perken. Ook beperkt kwantitatief onderzoek, door middel van vragenlijsten, de mogelijkheid om resultaten te beïnvloeden. Deze manier is geschikt om grotere groepen te bevragen (Kallenberg, Koster, Onstenk, & Scheepsma, 2014). Volgens Burton & Bartlett (2005) is een goede manier om de betrouwbaarheid en validiteit van een onderzoek te verhogen, het toepassen van triangulatie. Hiermee wordt bedoeld dat in een onderzoek verschillende invalshoeken of benaderingen ingebracht worden, waardoor eenzijdigheid wordt voorkomen. Daarom is besloten om te starten met vragenlijsten bij zowel leerkrachten, ouders als leerlingen. Volgens Kallenberg e.a. (2014) levert het gebruik van vragenlijsten concreet meetbare gegevens op. Om tot meer diepgang en een verantwoording van de antwoorden te komen hebben respondenten de mogelijkheid gekregen om een toelichting te geven. De vragenlijsten voor leerkrachten en ouders werden in week zeven verstuurd, met een inlevertermijn van vijf weken. Om ervoor te zorgen dat ze niet aan de aandacht ontglipten, is in week negen een herinnering verstuurd. Leerlingen uit de groepen zeven en acht hebben de vragenlijsten in week tien en week elf ingevuld. Voor leerlingen uit de groepen vijf en zes betrof dit week 12. Alle vragenlijsten werden vervolgens in week 13 verwerkt. Door verschillende respondentengroepen te bevragen en verschillende vragenlijsten te gebruiken die aangepast zijn aan de doelgroep, kan zeker gesproken worden van triangulatie. De vragenlijst geeft het beeld van ouders, leerlingen en leerkrachten, over de mate van mediawijsheid door leerlingen, met betrekking tot social media weer. Het feit dat de vraagstelling aan verschillende representatieve groepen is voorgelegd zorgt voor valide resultaten. 3.2 Respondenten Aan het onderzoek hebben 100 leerlingen (N=100), 46 ouders (N=46) en 12 leerkrachten (N=12) meegewerkt. Voor deze respondentengroepen is gekozen omdat de vraagstelling zo vanuit drie invalshoeken belicht wordt en een completer beeld kan worden geschetst. Om te zorgen voor een representatieve groep respondenten hebben de volgende respondenten de enquête ingevuld: ouders die een leerling uit groep vijf, zes, zeven of acht hebben, leerlingen uit groep vijf, zes, zeven en acht en leerkrachten/ ondersteuners uit groep vijf, zes, zeven of Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

16 acht. Ondersteuners en directieleden kozen groep vijf/zes of zeven/acht als uitgangspunt. Door de vragenlijsten bij grote groepen (binnen groep vijf tot en met acht) af te nemen, zijn de resultaten zo betrouwbaar mogelijk gehouden en hierdoor representatief. Vanuit privacy oogpunt is besloten om de namen van de respondenten te anonimiseren in het gehele onderzoek. 3.3 Instrumenten Instrumenten die binnen dit onderzoek zijn gebruikt, zijn verschillende vragenlijsten aangepast op het niveau van de verschillende respondentengroepen. Om valide resultaten te verkrijgen wordt in de vragenlijsten een directe koppeling met het theoretisch kader gemaakt. Een belangrijk deel hiervan betreft de mediawijsheidcompetenties welke in het theoretisch kader zijn beschreven. De indeling en beschrijving van de tien competenties zijn tot stand gekomen op basis van de laatste inzichten van de geraadpleegde experts (Mediawijzer, 2012). Hierdoor kan uit worden gegaan van betrouwbaarheid. Doordat gebruik wordt gemaakt van een schaalverdeling is volgens Kallenberg e.a. (2014) de mate van gevoelens, gedachten en opinies te achterhalen. In de enquête wordt door middel van de schaalverdeling de mate van beheersing van de leerling op de desbetreffende vraagstelling gegeven. De schaalverdeling geeft een even aantal antwoordmogelijkheden weer die de mate van beheersing illustreren: on, beetje on, beetje en. Voor deze schaalverdeling is gekozen omdat een neutrale keuzeoptie dan niet bestaat. De respondent wordt zo getriggerd na te denken over de vraag. Door deze gesloten antwoordopties is gezorgd voor een overzichtelijke en heldere weergave van de resultaten. Doordat de antwoordoptie weet ik niet is toegevoegd, werd voorkomen dat een respondent maar iets aanklikt en vertekende resultaten ontstaan. Bij de drie respondentengroepen zijn dezelfde categorieën bevraagd. Deze categorieën zijn weer verdeeld in verschillende competenties om meer diepgang te kunnen genereren. De vraagstelling van de vragenlijsten voor leerkrachten en ouders is van dezelfde orde. Bij de vragenlijst voor leerlingen is minder nuance aangebracht in de vraagstelling waardoor deze passend bij de doelgroep kon worden gemaakt. Dit heeft tot valide resultaten geleid. Voorbeeldvraag 3.1 en voorbeeldvraag 3.2 geven weer hoe deze specifieke formulering, binnen dezelfde categorie, in de praktijk zichtbaar is. In bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3 zijn de volledige vragenlijsten te vinden. Voorbeeldvraag 3.1 Vragenlijst voor leerkrachten Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

17 Voorbeeldvraag 3.2 Vragenlijst voor leerlingen 3.4 Wijze van data-analyse Doordat de vragen uit de vragenlijsten zijn gelabeld aan de categorieën; begrip, gebruik, communicatie en strategie en vervolgens verder zijn uitgesplitst in competenties, konden de data binnen deze kaders worden geanalyseerd. Dit is gedaan aan de hand van het berekenen van gemiddelde scores per competentie. Op deze manier is het mogelijk geweest om het beheersingsniveau per categorie volgens de leerling, leerkracht en ouders te meten. Hierbij geeft een hoge score een hoog beheersingsniveau aan. Op de vierpuntschaal geeft antwoordoptie één geen beheersing, antwoordoptie twee een kleine beheersing, drie ruime beheersing en vier volledige beheersing van de competentie aan. De geanalyseerde data van de drie respondentengroepen zijn horizontaal vergeleken door de gemiddeldes van de vragenlijsten, per categorie en competentie naast elkaar te leggen. Hierdoor werden overeenkomsten, verschillen en opvallendheden tussen de drie respondentengroepen snel duidelijk. De geanalyseerde en gecategoriseerde data uit de open tekstvelden van de vragenlijst hebben als onderbouwing en/of verheldering van de gesloten antwoorden uit de vragenlijst gediend en hierdoor het geheel versterkt. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

18 4. Resultaten Zoals in de opzet van het onderzoek is beschreven, is gekozen voor het afnemen van vragenlijsten bij verschillende respondentengroepen. Deze vragenlijsten zijn geanalyseerd met als doel een gedegen antwoord op de hoofdvraag te kunnen verkrijgen. In dit hoofdstuk zijn daarom de resultaten uit de vragenlijsten van 100 leerlingen (N=100), 46 ouders (N=46) en 12 leerkrachten (N=12) uiteengezet. Om dit overzichtelijk weer te geven zijn de resultaten binnen de volgende kaders beschreven: soorten social media, mediawijsheidcompetenties en verantwoordelijkheid. 4.1 Leerlingen De analyses van de vragenlijsten voor leerlingen geven inhoud aan de deelvraag: In hoeverre vinden leerlingen dat ze zelf mediawijs omgaan met social media? Soorten social media Van de ondervraagde leerlingen (N=100) uit groep vijf en zes maakt iedereen gebruik van social media. Van de respondenten geeft 98% aan gebruik te maken van YouTube. Daarnaast zegt 46% WhatsApp wel te gebruiken en bestaat een groep van bijna 30% die Facebook wel gebruikt. Gebruik van Instagram is met 12% minder populair. Twitter wordt slechts door 2,5% gebruikt. Een percentage van 11,5% gebruikt het online chatprogramma MovieStarPlanet. Snapchat, een dienst waarmee foto s verstuurd kunnen worden die na enkele seconden weer verdwijnen, kent enkele gebruikers wat neerkomt op 1,8% van de leerlingen. Van de ondervraagde leerlingen uit groep zeven en acht geeft 98% aan gebruik te maken van social media. Het YouTubegebruik is in vergelijking met groep vijf en zes iets afgenomen naar 91%. Daarentegen groeit het aantal gebruikers van WhatsApp naar 59%. Ook Facebook blijkt met 36% populairder dan in de groepen vijf en zes. Instagram wordt met 32% gebruikers meer gebruikt in de bovenbouwgroepen (groep zeven en groep acht). Dit geldt ook voor MovieStarPlanet met 17,5% gebruikers en Snapchat met 6% gebruikers. Twitter blijkt weinig populair met 5% gebruikers in groep zeven en acht. Figuur 4.1 maakt dit visueel. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

19 Percentage leerlingen Soorten social media Groep vijf en zes Groep zeven en acht Figuur 4.1 Social mediagebruik volgens leerlingen (N=100) Mediawijsheidcompetenties Begrip In het kader van begrip blijkt dat 77,5% van de leerlingen uit groep vijf en zes aangeven, dat ze de competentie inzicht hebben in de medialisering van de samenleving ruim- of volledig beheersen. In de bovenbouw geeft 83,5% dit aan. Verder geeft 63% van de middenbouwleerlingen (groepen vijf en zes) aan weinig tot geen beheersing van de competentie begrijpen hoe media gemaakt worden te bezitten. Onder bovenbouwleerlingen bedraagt dit 60%. Zien hoe media de werkelijkheid kleuren is daarbij een competentie waarbij veel verdeeldheid bestaat in antwoorden. Over het algemeen wordt deze beheerst, maar uit groep vijf en zes geeft 60% aan niet te weten wat waarheid is op social media. Bovenbouwleerlingen geven in 51% van de gevallen dit antwoord. Gebruik Binnen het kader van gebruik beheerst 63,5% van de leerlingen in groep vijf en zes en 74% van de leerlingen uit groep zeven en acht de competentie apparaten software en toepassingen gebruiken ruim of volledig. De competentie oriënteren binnen mediaomgevingen wordt door 71,5% van groep vijf en zes leerlingen en 81% van groep zeven en acht leerlingen ruim of volledig beheerst. Communicatie Uit de analyse van het kader communicatie blijkt dat 70,5% van de leerlingen uit groep vijf en zes de competentie informatie vinden en verwerken ruim of volledig denkt te beheersen. Uit groep zeven en acht bestaat een percentage van 46% dat deze competentie volledig zegt te beheersen en een groep van 32% die dit ruim beheerst. Content creëren is een competentie die door iets meer dan de helft van de middenbouw leerlingen wordt beheerst. Van de bovenbouwleerlingen geven 56% aan dit ruim tot volledig te beheersen. Verder geeft een gemiddeld percentage van 85% aan goed tot heel goed te kunnen participeren in sociale netwerken. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

20 Percentage leerlingen Strategie Uit analyses blijkt dat 68% uit de groepen zeven en acht en 59% uit de groepen vijf en zes reflecteren op het eigen mediagebruik ruim of volledig zegt te beheersen. De competentie doelen realiseren met media zeggen vooral bovenbouwleerlingen in 71% van de gevallen ruim of volledig te beheersen. Onder leerlingen uit groep vijf en zes geeft ongeveer de helft dit aan. Vooral middenbouwleerlingen gaan in op reclames op social media. Maar liefst 64%. Tabel 4.1 maakt visueel hoe leerlingen tegen hun eigen social mediagebruik aankijken. Tabel 4.1 Percentage leerlingen dat aangeeft de competenties ruim of volledig te beheersen (N=100) Begrip- 58% Gebruik- 72,5% Communicatie-71,5% Strategie- 62% Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Begrijpen hoe media gemaakt worden Zien hoe media de werkelijkheid kleuren Apparaten software en toepassingen gebruiken Oriënteren binnen media omgevingen Informatie vinden en verwerken Content creëren Participeren in sociale netwerken Reflecteren op het eigen mediagebruik Doelen realiseren met media 80% 38,5% 55% 69% 76% 75% 55% 85% 63,5% 61% Verantwoordelijkheid Volgens de meeste leerlingen ligt de verantwoordelijkheid om goed met social media om te leren gaan helemaal bij de ouders. Figuur 4.2 laat dit zien Helemaal bij mijn ouders Vooral bij mijn ouders Bij zowel ouders als leerkrachten Vooral bij mijn juf/meester Plaats waar de verantwoordelijkheid ligt Helemaal bij mijn juf/meester Figuur 4.2 Verantwoordelijkheid volgens leerlingen (N=100) 4.2 Ouders De analyses van de vragenlijsten voor ouders geven inhoud aan de deelvraag: Hoe mediawijs gaan leerlingen om met social media volgens hun ouders? Soorten social media Van de ouders die een kind in groep vijf of zes hebben (N=46) denkt 16% dat hun kind geen gebruik maakt van social media. Ouders die een kind in groep zeven of acht hebben denken allemaal dat hun kind wel social media gebruikt. Het social medium dat het meest wordt gebruikt is volgens ouders YouTube. Zo geven 83% van de ouders met een kind in groep vijf of zes aan dat hun kind dit gebruikt. Van de ouders die een kind in de bovenbouw hebben denkt 94% dat hun kind gebruikt maakt van YouTube. WhatsApp wordt volgens ouders door 16% van de middenbouwleerlingen en door 56% van de bovenbouwleerlingen gebruikt. Bij Instagram is dit percentage bij bovenbouwleerlingen 17,5% volgens ouders. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden

Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: Utrecht, mei 2013 Auteurs: Hugo Gillebaard, Dialogic Sander Smit, NextValue Arthur

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Uitval & Competenties

Uitval & Competenties Door: Manon Boers Wiantha Kastelijn S4T Uitval & Competenties DE BEGINNENDE SOCIAL PROFESSIONAL: COMPETENT GENOEG OM STAANDE TE BLIJVEN IN HET WERKVELD? : OP ZICHZELF STAAND OF COMPLEX GEHEEL? Een onderzoek

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie