Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs"

Transcriptie

1 Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Robert Verscheijden Met dit onderzoek wordt voldaan aan een deel van de vereisten voor een graad in Bachelor of Education Afstudeeronderzoek Fontys HKE Begeleiding: N. Ghielen/ B. Schouten (Begeleiding onderzoek) A. van den Broek (Inhoudelijke begeleiding) Mei 2015

2 Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

3 Voorwoord In het kader van de opleiding leerkracht basisonderwijs aan de Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie is dit afstudeeronderzoek opgezet. De opdrachtgever voor dit onderzoek was de basisschool waar ik Leerkracht In Opleiding (LIO) was. Middels dit onderzoek heb ik inzicht verkregen in de competenties die leerlingen nodig hebben om mediawijs met social media om te kunnen gaan. Ook is de stand van zaken hiervan op de basisschool gemeten, zodat leerkrachten een duidelijk uitgangspunt hebben verkregen en hier doelgericht op in kunnen spelen. Het onderwerp van dit onderzoek past goed binnen mijn interessegebied omdat ik vind dat de toenemende digitalisering van zowel de samenleving als het onderwijs enorm veel kansen met zich meebrengt. Tegelijkertijd betekent dit dat aandacht moet worden gegeven aan een goede toepassing hiervan. Op de basisschool komen kinderen immers al in een vroeg stadium in aanraking met social media. Inzicht in de stand van zaken is dan ook essentieel. We willen kinderen toch voorbereiden op de toekomst? Fijn dat u interesse toont in het lezen van dit onderzoek. Ik wens u veel leesplezier toe! Eindhoven, 2015 Robert Verscheijden Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Samenvatting Probleemanalyse Aanleiding en context Probleemstelling Theoretisch kader Social media Digitale revolutie Concrete betekenis Veelgebruikte social media Facebook YouTube Twitter WhatsApp Nieuwe platformen Mediawijsheid leerlingen Mediawijsheidcompetenties Meten van mediawijsheidcompetenties Verantwoordelijkheid Curriculum Onderzoeksvraag Opzet van het onderzoek Verantwoording van de dataverzameling Respondenten Instrumenten Wijze van data-analyse Resultaten Leerlingen Soorten social media Mediawijsheidcompetenties Verantwoordelijkheid Ouders Soorten social media Mediawijsheidcompetenties Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

5 4.2.3 Verantwoordelijkheid Leerkrachten Soorten social media Mediawijsheidcompetenties Verantwoordelijkheid Conclusies en aanbevelingen Conclusies Leerlingen Ouders Leerkrachten Hoofdvraag Kritische reflectie op onderzoeksproces Praktische opbrengst en aanbevelingen Aanbod Communicatie met ouders Balans Bibliografie Bijlagen Bijlage 1: Vragenlijst voor leerlingen Bijlage 2: Vragenlijst voor ouders Bijlage 3: Vragenlijst voor leerkrachten Bijlage 4: Infographic, suggestie voor de praktijk Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

6 Samenvatting Aanleiding van dit onderzoek is dat door het toenemende social mediagebruik de vraag is ontstaan of leerlingen van de casusschool deze wel goed gebruiken. Daarom wil de casusschool door middel van onderzoek inzicht verkrijgen in de benodigde en aanwezige leerlingvaardigheden om mediawijs met veelgebruikte social media om te gaan. Het doel hiervan is dat leerkrachten door deze kennis leerlingen gericht kunnen ondersteunen in het mediawijs omgaan met social media. Essentieel in dit onderzoek zijn de veelgebruikte vormen van social media, waarmee door middel van de mediawijsheidcompetenties (Mediawijzer, 2012) benodigde vaardigheden zijn omschreven. Hierin vormen de categorieën; begrip, gebruik, communicatie en strategie de basis. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Op welke gebieden gaan leerlingen nog niet mediawijs om met veelgebruikte social media volgens zichzelf, ouders en leerkrachten? Om hierop een antwoord te verkrijgen is gebruik gemaakt van vragenlijsten voor drie respondentengroepen (leerlingen, ouders en leerkrachten), gekoppeld aan de te beheersen competenties en categorieën. Hieruit blijkt dat YouTube, WhatsApp en Facebook het meest worden gebruikt, maar dat leerlingen hier niet op alle gebieden competent in zijn. Vooral de categorie begrip wordt slecht beheerst. Ook strategie blijkt een categorie die leerlingen niet goed beheersen. Binnen communicatie bestaat ook een zwakke competentie. Volgens de gemiddelde respondent heeft de school hierin een gedeelde verantwoordelijkheid, vooral ondersteunend. Door het verkrijgen van deze kennis wordt aanbevolen om open naar ouders te communiceren. De uit dit onderzoek ontstane infographic kan ingezet worden. Verder wordt aanbevolen om één mediawijsheidcompetentie per maand aan bod te laten komen. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

7 1. Probleemanalyse 1.1 Aanleiding en context De 21 ste eeuw is volop in beweging. Ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Kennis die vroeger verschaft werd kwam uit kranten en het nieuws. Deze informatie werd voor waarheid aangenomen. Door de komst van het internet heeft de mens toegang gekregen tot informatie uit talloze bronnen (Vermeend & Brussen, 2012). Het Sociaal en Cultureel Planbureau (2000) spreekt zelfs van een informatierevolutie waarin mensen in hun dagelijks leven steeds vaker met nieuwe vormen van informatie en communicatie geconfronteerd worden (Dijk, Haan, & Rijken, 2000). Met de komst van het internet ontstond tevens de behoefte om met elkaar te communiceren en informatie te delen. Internet werd een medium voor interactie. O Reilly (2013) noemt dit Web 2.0. Via zogenoemde social media komt deze interactie tot stand. Dat deze social media vooral onder jongeren populair is, blijkt uit statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistieken [CBS] (2013). De rijksoverheid (2012) benoemt dat sociale media scholen veel kansen biedt maar dat misbruik hiervan tot onder andere cyberpesten kan leiden. Dit gedrag loopt in de digitale wereld sneller uit de hand (Rijksoverheid, 2012). Daarnaast toont onderzoek van de Monash University uit Melbourne aan, dat bijna drie op de vier kinderen vanaf de middelbare school ooit ongewenst of onaangenaam contact had met een vreemde via hun profiel (Zwart, Lindsay, Henderson, & Phillips, 2011). Op basisscholen in Nederland wordt social media over het algemeen in een vroeg stadium gebruikt. Dit blijkt uit het boek Focus!. Pardoen (2013) beschrijft hierin hoe kinderen omgaan met social media. Hij stelt dat kinderen vanaf groep vijf op zoek gaan naar contact met anderen via internet en mobiel. Meerderweert, de stichting waar de casusschool onder valt, benoemt dat naast kunnen lezen, schrijven en rekenen andere vaardigheden, kennis en attitudes nodig zijn voor kinderen om zich op een positieve wijze staande te kunnen houden in de maatschappij. Omdat deze vaardigheden, kennis en attitudes snel veranderen moet hiervoor worden opengestaan (Meerderweert, 2014). De casusschool, gelokaliseerd in de gemeente Weert, bestaat uit 254 leerlingen, drie leeromgevingen met samen tien stamgroepen, 16 leerkrachten, één Intern Begeleider en drie onderwijsassistenten. Op deze school wordt het opkomende social mediagebruik ook opgemerkt. Vanaf groep vijf wordt social media al gebruikt, aldus de ICT er. Wat hierbij vooral opvalt, is de manier waarop met deze social media omgegaan wordt. Leerlingen plaatsen vrijwel alles op social media en zijn zich niet bewust van de mogelijke gevolgen. De casusschool heeft in de schoolgids van schooljaar een aantal speerpunten genoemd. Deze speerpunten concretiseren elementen uit de visie van stichting Meerderweert. Een drietal worden genoemd: Op de casusschool geven we onderwijs dat steeds in de tijd past. We leren onze kinderen op een kritische en bewuste manier om te gaan met de technologische ontwikkelingen. We leren de leerlingen verantwoordelijkheid (Casusschool, 2014). Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

8 Uit deze punten en uit gesprekken met teamleden blijkt dat op een goede manier omgaan met technologische ontwikkelingen erg belangrijk wordt gevonden. Mediawijs leren omgaan met social media hoort hier ook bij. Verkeerd gebruik hiervan kan voor de kinderen nare gevolgen hebben die mogelijk onomkeerbaar zijn. Volgens de casusschool is het voorgaande, in combinatie met de enorme groei van social media, reden genoeg om tot meer inzicht over social media te komen. In het verleden is hier, om het onbewust omgaan met social media door leerlingen aan te pakken, door een aantal leerkrachten incidenteel aandacht aan geschonken. Dit in de vorm van het persoonlijk aanspreken van leerlingen. Ook werd twee jaar geleden een projectje vanuit Kennisnet uitgevoerd. Door het werken met JEELO wordt ook aandacht gegeven aan gebruik van social media. Dit met het doel om leerlingen vaardigheden te leren om mediawijs met veelgebruikte social media om te gaan. Dit wordt belangrijk gevonden. Kinderen nu al voorbereiden op goed gebruik van social media is waar de school voor staat, want ook toekomstgerichtheid is een belangrijk speerpunt voor de casusschool (Casusschool, 2014). De casusschool wil daarom dat leerlingen hier mediawijs mee leren omgaan. Om hier beter toe in staat te zijn wil de casusschool graag te weten komen welke vaardigheden leerlingen beheersen en zouden moeten beheersen om mediawijs met veelgebruikte social media om te kunnen gaan. Het doel hiervan is dat leerkrachten door deze kennis leerlingen gericht kunnen ondersteunen in het mediawijs omgaan met social media. 1.2 Probleemstelling Feit is dat social media vooral onder jeugd veel gebruikt wordt. Dit is op de casusschool niet anders. Aangenomen wordt dat kinderen op de casusschool zich niet bewust zijn van de mogelijke gevolgen hiervan. Verkeerd gebruik van social media kan onomkeerbare gevolgen hebben. De casusschool wil kinderen voorbereiden op de toekomst en kinderen mediawijs met social media om laten gaan. Om hier aan te kunnen voldoen moet eerst onderzocht worden welke vaardigheden kinderen moeten beheersen om mediawijs met veelgebruikte social media om te gaan en in welke mate ze hier al over beschikken. De focus van dit onderzoek ligt daarom op het inzicht verkrijgen in de benodigde en aanwezige leerling-vaardigheden om mediawijs met veelgebruikte social media om te gaan. Het doel hiervan is dat leerkrachten door deze kennis, leerlingen gericht kunnen ondersteunen in het mediawijs omgaan hiermee. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

9 2. Theoretisch kader Om de probleemstelling vanuit de theorie te benaderen wordt in dit theoretisch kader als eerste ingegaan op wat in dit onderzoek onder het begrip social media verstaan wordt. Vervolgens worden de veelgebruikte social media genoemd en uitgediept. Vanuit deze basis wordt dieper ingegaan op verantwoordelijkheden van school en ouders en de mediawijsheid van de leerlingen. Door de theoretische uitwerkingen van de genoemde onderwerpen is een referentiekader gevormd. Hierin wordt de basis gelegd voor de onderzoeksinstrumenten en het praktijkonderzoek. 2.1 Social media Digitale revolutie De samenleving is continu in verandering. Communicatie is eeuwenlang eenrichtingsverkeer geweest. Kranten en het nieuws brachten informatie over op de mensen en dit werd dan voor waarheid aangenomen. Kennis was macht. Veel bedrijven en organisaties hielden dan ook zoveel mogelijk informatie voor zichzelf. Door de komst van één technologie is de mens zijn kennisachterstand kwijtgeraakt: internet (Vermeend & Brussen, 2012). Deze technologie is de afgelopen decennia een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze maatschappij. Vrijwel ieder huishouden in het westen heeft minimaal één computer die via het internet met elkaar is verbonden (Vermeend & Brussen, 2012). Werd internet in de vorige eeuw, de industriële samenleving, nog gebruikt voor het raadplegen van informatie, nu in de 21 ste eeuw, is het een medium voor interactie geworden. O Reilly (2005) noemt dit Web 2.0. Al blijkt uit een interview met Tim Berners-Lee dat niet iedereen zich in deze benaming kan vinden. Volgens Berners-Lee ging Web 1.0 ook al over het verbinden van mensen met elkaar en is de term Web 2.0 slecht een vorm van jargon omdat het dezelfde standaarden gebruikt als Web 1.0 (Anderson, 2007). Hoe het ook wordt genoemd, feit blijft dat internet steeds meer gebruikt wordt om te communiceren met andere gebruikers. Van den Oetelaar (2012) stelt dat door het internet en de nieuwe communicatie middelen zoals social media een nieuw tijdperk is aangebroken: de digitale revolutie. Dit tijdperk staat bekend om zijn kennismaatschappij, waarbij het verwerven en overbrengen van kennis een belangrijke rol speelt (Oetelaar, 2012). Social media biedt hiervoor een uitkomst en wordt dan ook steeds meer gebruikt. Vooral door jonge internetgebruikers, blijkt uit het onderzoek bevolkingstrends van het CBS (2013). Negen op de tien jonge internetgebruikers maakt namelijk gebruik van social media. Dit tegenover drie op de tien ouderen. Daarnaast stelt Kennisnet (2013) dat maar liefst 78% van de kinderen tussen vier en zeven jaar wel gebruik maakt van een tablet. Op deze manier komen ze al snel in aanraking met social media: 80% van de basisschoolleerlingen ouder dan tien jaar maakt hier namelijk gebruik van (SocialMediaWijs, 2011) Concrete betekenis Schoondorp (2010) legt het begrip social media als volgt uit: Social media faciliteren georganiseerde vormen van gezamenlijk acteren en zijn vooralsnog rechtstreeks verbonden met het internet. Hij benoemt dat de term is afgeleid van de term massamedia. Mediawijzer (2010) definieert social media als online platformen waar gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, zelf de inhoud verzorgen. Social media platformen onderscheiden zich doordat mensen zich met anderen kunnen verbinden, zodat zij verhalen en ervaringen kunnen delen maar ook doordat mensen zich in groepen organiseren en online interacteren alsof men in de fysieke wereld is (Mediawijzer, 2010). Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

10 2.2 Veelgebruikte social media Uit onderzoek van de Monash University uit Melbourne blijken verschillende redenen te bestaan waarom kinderen bepaalde social media kiezen. Maar liefst 45% geeft aan dat vrienden een significante factor zijn. Typische antwoorden als: what my mates had because the whole reason is to socialize with them werden gegeven. Daartegenover gaf 30% niet specifiek aan dat vrienden een reden waren om voor een bepaald social medium te kiezen maar wel omdat het populair is. Bijvoorbeeld: I reckon everybody likes to use it because it s popular and people know of it (Zwart, Lindsay, Henderson, & Phillips, 2011). Deze resultaten komen overeen met de basisbehoeften die hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens formuleert als basisvoorwaarden voor het welbevinden van kinderen: competentie, autonomie en relatie (Stevens, 2007). Dat vooral het aspect relatie een overlap heeft met de genoemde redenen voor de social media keuze blijkt. SLO (sd) stelt namelijk dat kinderen zich over het algemeen vanaf groep vijf steeds sterker op leeftijd- en seksegenoten richten. Bij het verwerven van een plaats binnen de groep heeft gedrag van de meest actieve of dominante groepsleden nogal invloed. Rond groep zeven is vaak sprake van emotionele instabiliteit en een verminderd zelfvertrouwen. Genoemd wordt dat extra aandacht gewenst is voor gevoelens die voortkomen uit de relatie met leeftijdsgenoten. Voor paal staan, stoer gedrag, rolpatronen en erbij willen horen zijn aspecten die hier bij horen (SLO, sd) Facebook Met Facebook ben je verbonden en deel je alles met iedereen in je leven (Facebook, 2014). Gaus & Brandon (2013) stellen in een onderzoek door Mediawijzer dat Facebook populair is: 60% van de tien tot veertien jarigen is hierop actief. Daarnaast laat een onderzoek van de Monash University zien dat 95.4% van de twaalf tot veertien jarigen een Facebook account heeft. Dit komt erg dicht in de buurt bij de 80% die Gaus & Brandon (2013) noemen als het om dertien jarigen gaat. Ook uit het Nationale Social Media Onderzoek 2014 komt naar voren dat Facebook het meest gebruikte platform is met zijn 8,9 miljoen gebruikers in Nederland waarvan 6,1 miljoen het platform dagelijks gebruikt. Zowel het gebruik als het dagelijks gebruik blijkt te zijn toegenomen ten opzichte van Daarbij komt dat zes op de tien, Facebook momenteel als het belangrijkste platform beschouwen (Boekee, Engels, & Veer, 2014) YouTube Uit het Nationale Social Media Onderzoek 2014 komt naar voren dat YouTube met 7,1 miljoen gebruikers op een tweede plek staat wat betreft gebruikers van 15 jaar en ouder in Nederland. Naarmate leerlingen ouder worden neemt het gebruik van YouTube iets af (Boekee, Engels, & Veer, 2014). YouTube, dat eigendom is van Google, is een platform waar video s geplaatst kunnen worden door gebruikers. Andere gebruikers kunnen deze bekijken, hier op reageren of zich aanmelden op iemand zijn eigen kanaal. Van favoriete video s van de gebruiker kan een afspeellijst gemaakt worden (Google, 2014). Uit onderzoek onder tien tot veertien jarigen blijkt dat 72% van de kinderen dit platform gebruikt (Gaus & Brandon, 2013). Aan het YouTube gebruik valt op dat het dagelijks gebruik van 1,1 miljoen YouTube gebruikers flink lager ligt dan het totaal aantal gebruikers (Boekee, Engels, & Veer, 2014) Twitter Het voorgaande betekent dat Twitter, met maar 3,5 miljoen gebruikers, meer dagelijkse gebruikers heeft dan YouTube. Twitter heeft namelijk 1,5 miljoen gebruikers. Wel moet hierbij vermeld worden dat Twittergebruik naarmate kinderen ouder worden sterk daalt (Boekee, Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

11 Engels, & Veer, 2014). Via een Twitter account is het mogelijk om Tweets te versturen. Oftewel, korte berichten van 140 tekens. Andere Twitteraars die dit account volgen kunnen deze berichten lezen, hier op reageren of delen onder hun eigen volgers ( retweeten ). Met een hashtag kunnen Tweets aan een onderwerp gekoppeld worden (Twitter Inc., 2014). Onder kinderen tussen de tien en veertien jaar gebruikt 27% deze vorm van social media (Gaus & Brandon, 2013) WhatsApp WhatsApp, de cross-platform mobiele berichten app waarmee berichten via het internet worden verstuurd (WhatsApp Inc., 2014), blijkt onder tien tot veertien jarigen erg populair te zijn. 67% van de leerlingen binnen deze leeftijdscategorie gebruikt dit social medium (Gaus & Brandon, 2013) Nieuwe platformen Buiten de genoemde social media valt op dat nieuwe platformen snel aan populariteit winnen. Het dagelijks gebruik van bijvoorbeeld Instagram, een platform dat zich richt op het plaatsen van foto s en deze van elkaar volgen (Instagram, 2014), is met 347% gestegen waarmee het aantal dagelijkse gebruikers op staat (Boekee, Engels, & Veer, 2014). Onder kinderen uit de leeftijdscategorie tien tot veertien jaar gebruikt 24% Instagram (Gaus & Brandon, 2013). Platformen als Hyves, Pinterest, Skype, Snapchat en LinkedIn zijn duidelijk minder populair onder kinderen (Gaus & Brandon, 2013). Al staat de laatste, het meest zakelijke platform uit deze vijf, met 4,1 miljoen gebruikers wel in de top drie van meest gebruikte platformen van vijftien jarigen en ouder (Boekee, Engels, & Veer, 2014). Hyves is per december 2013 gestopt als social media site (NOS, 2013). Vooralsnog zijn Facebook, Twitter, WhatsApp en YouTube de meest gebruikte platformen onder kinderen. Instagram gebruik laat in korte tijd een zeer sterke groei zien. 2.3 Mediawijsheid leerlingen Mediawijsheid is een kernbegrip als het gaat over inzicht verkrijgen in de benodigde competenties voor goed gebruik van social media. De Raad voor cultuur (2005) introduceerde het begrip mediawijsheid als volgt: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Deze beschrijving wordt door velen gezien als accuraat maar lastig om in de praktijk mee te werken. Daarom beschrijft Mediawijzer (2012) dit begrip als volgt: de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving Mediawijsheidcompetenties Op 15 november 2012 is een competentiemodel voor mediawijsheid gepubliceerd. Binnen de volgende categorieën worden tien mediawijsheidcompetenties voor leerlingen in één omvattend model ondergebracht: begrip, gebruik, communicatie en strategie (Mediawijzer, 2012). In figuur 1 wordt dit visueel gemaakt. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

12 Figuur 2.1 Tien mediawijsheidcompetenties voor kinderen verdeeld over de categorieën begrip, gebruik, communicatie en strategie. Via Mediawijzer (2012). Iedere competentie uit figuur 1 heeft de drie componenten: kennis, vaardigheden en houding. Bij elk van deze competenties gaat het dus om deze drie componenten. Dit komt overeen met de definiëring van het begrip mediawijsheid door de Raad van cultuur (2005) welke de termen kennis, vaardigheden en mentaliteit hiervoor gebruikt. Mediawijzer (2012) benoemt dat de drie competenties binnen de categorie begrip gaan over het passief inzicht hebben in de werking van media. De twee competenties binnen de categorie gebruik zijn nodig om social media zelf actief te kunnen gebruiken. Om social media interactief te kunnen gebruiken zijn de competenties horend bij de categorie communicatie benodigd. Met interactief wordt het uitwisselen met anderen via social media bedoeld. Effectief gebruik maken van social media kan een leerling wanneer de competenties binnen de categorie strategie worden gerealiseerd. Voor allen geldt: zowel op het gebied van kennis, vaardigheden en houding (Mediawijzer, 2012). Walrave & Ouytsel (2014) beschrijven in hun boek Mediawijs online dat het van belang is na te denken over hoe kinderen zichzelf online willen presenteren. Ook nadenken over welke gegevens noodzakelijk zijn om online te plaatsen en hoe het account ingesteld moet worden, worden genoemd. Daarnaast blijkt uit een survey van Walraven, Paas, & Schouwenaars (2013) dat zien hoe media de werkelijkheid kleuren en reflecteren op het eigen mediagebruik competenties zijn die leerlingen het minst beheersen. Dit valt op omdat reflecteren op het eigen mediagebruik volgens leerkrachten vaak wordt bijgebracht aan de kinderen. De competentie Zien hoe media de werkelijkheid kleuren kunnen de leerkrachten de leerlingen goed bijbrengen. Leerlingen beheersen deze echter niet goed. Volgens deze studie zou de focus in het curriculum vooral moeten liggen op begrip en strategie (Walraven, Paas, & Schouwenaars, 2013). Deze conclusie sluit aan op een onderzoek van Mijn Kind Online (2008) waaruit blijkt dat volwassenen vaak denken dat kinderen echte internet-tovenaars zijn. Het blijkt echter, dat dit op veel gebieden niet zo is. Kinderen zien vaak het verschil niet tussen reclame en feitelijke informatie, trappen in commerciële valkuilen, hebben moeite met het doorgronden van de structuur van websites, missen belangrijke aanwijzingen, lezen niet goed en zijn niet goed in het geven én interpreteren van de resultaten van zoekmachines (Mijn Kind Online, 2008). Ook Kirscher (2012) benoemt dat leerlingen media niet altijd goed gebruiken. Ze kunnen vaak wel iets opzoeken, maar missen vaardigheden om informatie af te wegen op relevantie en juistheid Meten van mediawijsheidcompetenties De mediawijsheidcompetenties zijn vrij algemeen geformuleerd. Om te meten in welke mate leerlingen competent zijn, zijn voor iedere competentie competentieniveaus van niveau nul tot en met niveau vier vastgesteld waarvan nul niet competent aangeeft en vier zeer competent Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

13 (Mediawijzer, 2012). Het vaststellen van meetbare niveaus heeft als gevolg dat doelen gesteld kunnen worden. Bakx (2010) geeft in het boek Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs aan, dat leerlingen meer, beter of sneller leren als hun leraar duidelijke doelen stelt en frequent nagaat of deze doelen bereikt zijn (Bakx, 2010). 2.4 Verantwoordelijkheid Dat social media veel gebruikt wordt onder jongeren blijkt wel uit bovenstaande gegevens. Hier mediawijs mee omgaan, gaat echter niet vanzelf. Van een continue groepsdruk is sprake. Voor jongeren is het vaak lastig om een goed evenwicht te vinden tussen tijd online en andere verplichtingen. Dat moet worden geleerd. Dit vraagt specifieke aandacht van ouders én leerkrachten (Borgdorff, Jacobsen, & Tillie, 2013). Mijn Kind Online (2010) deelt dit standpunt: kinderen en jongeren bevinden zich niet alleen in hun vrije tijd in een gemedialiseerde omgeving. Daarom zijn beiden verantwoordelijk. School is wel bij uitstek de plek waar kinderen kunnen leren omgaan met media en heeft hierin een belangrijke taak. Pardoen (2006) voegt hier aan toe dat scholen een adviserende rol hebben naar ouders toe. Hij stelt echter wel dat de school kan en mag verwachten dat ouders hun opvoedkundige taak ook oppakken. 2.5 Curriculum Een belangrijke reden dat leerlingen internet gebruiken is communicatie via onder andere social media. Het onderwijs heeft de opdracht gekregen om binnen hun curriculum aandacht te besteden aan de mediawijsheid van leerlingen. De uitvoering hiervan wordt bij het onderwijs zelf gelaten. Dit is echter niet gemakkelijk. Duidelijke richtlijnen bestaan niet, weinig theorie is beschikbaar, bestaand lesmateriaal is lastig te vinden, docenten zijn niet getraind en hebben het druk genoeg met hun eigen vak (Mijn Kind Online, 2010). Wel deed de Raad voor Cultuur (2005) twee voorstellen: inpassing van mediawijsheid in het burgerschapsonderwijs en het aanstellen van mediacoaches op school. Vanwege dit integratie voorstel hoeft geen apart vak mediawijsheid te komen, maar kan vakoverstijgend gewerkt worden. Hoewel het kabinet aansluit bij het advies van de Raad van Cultuur, wordt de voorgestelde inpassing van mediawijsheid niet actief gestimuleerd. Toch geeft Pijpers (sd) aan dat scholen steeds vaker iets met social media willen. Het is belangrijk dat scholen eerst bepalen wat ze willen bereiken (Pijpers, sd). Hierbij kunnen scholen de mediawijsheidcirkel gebruiken (Mijn Kind Online, 2010). De huidige mediawijsheidsituatie op school kan gemeten worden en vergeleken met de gewenste. Gelijke verdeling van de mediawijsheidaspecten techniek, creativiteit, analyse en reflectie zorgen voor een ideale verhouding (Mijn Kind Online, 2010). Het aspect techniek staat voor de technische basisvaardigheden. Creativiteit staat voor de manier waarop media wordt toegepast. Analyse gaat over het begrijpen van de werking en invloed. Reflectie gaat om kritisch afstand kunnen nemen van het eigen mediagebruik. Binnen het curriculum op een school dienen deze vier aspecten evenveel ruimte te krijgen (Mijn kind online, 2010). De mediawijsheidcompetenties die Mediawijzer (2012) stelt, kunnen ook een goed uitgangspunt zijn voor het curriculum. Vooral de categorieën begrip en strategie (Walraven, Paas, & Schouwenaars, 2013). De nieuwe methodes KidsWeek in de klas (2014) en Social Media Rijbewijs (sd) nemen deze mediawijsheidcompetenties als basis. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

14 2.6 Onderzoeksvraag Op basis van de probleemanalyse, de probleemstelling en het theoretisch kader is een onderzoeksvraag opgesteld die in dit onderzoek centraal staat. Op welke gebieden gaan leerlingen nog niet mediawijs om met veelgebruikte social media volgens zichzelf, ouders en leerkrachten? De onderzoeksvraag concretiseert zich door middel van de volgende deelvragen: In hoeverre vinden leerlingen dat ze zelf mediawijs omgaan met social media? Hoe mediawijs gaan leerlingen om met social media volgens hun ouders? Hoe mediawijs gaan leerlingen om met social media volgens hun leerkrachten? Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

15 3. Opzet van het onderzoek Vanuit de probleemanalyse en het theoretisch kader is een onderzoeksvraag opgesteld. Om hierop een gedegen antwoord te kunnen verkrijgen is de opzet van het onderzoek vereist. Bij deze opzet is gelet op verschillende aspecten: de verantwoording van de dataverzameling, de respondenten, de instrumenten en de wijze van data-analyse. 3.1 Verantwoording van de dataverzameling Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is dat leerkrachten zicht krijgen op de benodigde en aanwezige leerling-vaardigheden om mediawijs met social media om te gaan. Hiervoor is het van belang om de stand van zaken in kaart te brengen, zodat leerkrachten door de hier opvolgende aanbevelingen handvatten hebben om doelgericht te werk te gaan. Door middel van een beschrijvend onderzoek kan inzicht verkregen worden in deze stand van zaken. Het onderzoek is kwantitatief van aard omdat het streven is om toeval zoveel mogelijk in te perken. Ook beperkt kwantitatief onderzoek, door middel van vragenlijsten, de mogelijkheid om resultaten te beïnvloeden. Deze manier is geschikt om grotere groepen te bevragen (Kallenberg, Koster, Onstenk, & Scheepsma, 2014). Volgens Burton & Bartlett (2005) is een goede manier om de betrouwbaarheid en validiteit van een onderzoek te verhogen, het toepassen van triangulatie. Hiermee wordt bedoeld dat in een onderzoek verschillende invalshoeken of benaderingen ingebracht worden, waardoor eenzijdigheid wordt voorkomen. Daarom is besloten om te starten met vragenlijsten bij zowel leerkrachten, ouders als leerlingen. Volgens Kallenberg e.a. (2014) levert het gebruik van vragenlijsten concreet meetbare gegevens op. Om tot meer diepgang en een verantwoording van de antwoorden te komen hebben respondenten de mogelijkheid gekregen om een toelichting te geven. De vragenlijsten voor leerkrachten en ouders werden in week zeven verstuurd, met een inlevertermijn van vijf weken. Om ervoor te zorgen dat ze niet aan de aandacht ontglipten, is in week negen een herinnering verstuurd. Leerlingen uit de groepen zeven en acht hebben de vragenlijsten in week tien en week elf ingevuld. Voor leerlingen uit de groepen vijf en zes betrof dit week 12. Alle vragenlijsten werden vervolgens in week 13 verwerkt. Door verschillende respondentengroepen te bevragen en verschillende vragenlijsten te gebruiken die aangepast zijn aan de doelgroep, kan zeker gesproken worden van triangulatie. De vragenlijst geeft het beeld van ouders, leerlingen en leerkrachten, over de mate van mediawijsheid door leerlingen, met betrekking tot social media weer. Het feit dat de vraagstelling aan verschillende representatieve groepen is voorgelegd zorgt voor valide resultaten. 3.2 Respondenten Aan het onderzoek hebben 100 leerlingen (N=100), 46 ouders (N=46) en 12 leerkrachten (N=12) meegewerkt. Voor deze respondentengroepen is gekozen omdat de vraagstelling zo vanuit drie invalshoeken belicht wordt en een completer beeld kan worden geschetst. Om te zorgen voor een representatieve groep respondenten hebben de volgende respondenten de enquête ingevuld: ouders die een leerling uit groep vijf, zes, zeven of acht hebben, leerlingen uit groep vijf, zes, zeven en acht en leerkrachten/ ondersteuners uit groep vijf, zes, zeven of Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

16 acht. Ondersteuners en directieleden kozen groep vijf/zes of zeven/acht als uitgangspunt. Door de vragenlijsten bij grote groepen (binnen groep vijf tot en met acht) af te nemen, zijn de resultaten zo betrouwbaar mogelijk gehouden en hierdoor representatief. Vanuit privacy oogpunt is besloten om de namen van de respondenten te anonimiseren in het gehele onderzoek. 3.3 Instrumenten Instrumenten die binnen dit onderzoek zijn gebruikt, zijn verschillende vragenlijsten aangepast op het niveau van de verschillende respondentengroepen. Om valide resultaten te verkrijgen wordt in de vragenlijsten een directe koppeling met het theoretisch kader gemaakt. Een belangrijk deel hiervan betreft de mediawijsheidcompetenties welke in het theoretisch kader zijn beschreven. De indeling en beschrijving van de tien competenties zijn tot stand gekomen op basis van de laatste inzichten van de geraadpleegde experts (Mediawijzer, 2012). Hierdoor kan uit worden gegaan van betrouwbaarheid. Doordat gebruik wordt gemaakt van een schaalverdeling is volgens Kallenberg e.a. (2014) de mate van gevoelens, gedachten en opinies te achterhalen. In de enquête wordt door middel van de schaalverdeling de mate van beheersing van de leerling op de desbetreffende vraagstelling gegeven. De schaalverdeling geeft een even aantal antwoordmogelijkheden weer die de mate van beheersing illustreren: on, beetje on, beetje en. Voor deze schaalverdeling is gekozen omdat een neutrale keuzeoptie dan niet bestaat. De respondent wordt zo getriggerd na te denken over de vraag. Door deze gesloten antwoordopties is gezorgd voor een overzichtelijke en heldere weergave van de resultaten. Doordat de antwoordoptie weet ik niet is toegevoegd, werd voorkomen dat een respondent maar iets aanklikt en vertekende resultaten ontstaan. Bij de drie respondentengroepen zijn dezelfde categorieën bevraagd. Deze categorieën zijn weer verdeeld in verschillende competenties om meer diepgang te kunnen genereren. De vraagstelling van de vragenlijsten voor leerkrachten en ouders is van dezelfde orde. Bij de vragenlijst voor leerlingen is minder nuance aangebracht in de vraagstelling waardoor deze passend bij de doelgroep kon worden gemaakt. Dit heeft tot valide resultaten geleid. Voorbeeldvraag 3.1 en voorbeeldvraag 3.2 geven weer hoe deze specifieke formulering, binnen dezelfde categorie, in de praktijk zichtbaar is. In bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3 zijn de volledige vragenlijsten te vinden. Voorbeeldvraag 3.1 Vragenlijst voor leerkrachten Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

17 Voorbeeldvraag 3.2 Vragenlijst voor leerlingen 3.4 Wijze van data-analyse Doordat de vragen uit de vragenlijsten zijn gelabeld aan de categorieën; begrip, gebruik, communicatie en strategie en vervolgens verder zijn uitgesplitst in competenties, konden de data binnen deze kaders worden geanalyseerd. Dit is gedaan aan de hand van het berekenen van gemiddelde scores per competentie. Op deze manier is het mogelijk geweest om het beheersingsniveau per categorie volgens de leerling, leerkracht en ouders te meten. Hierbij geeft een hoge score een hoog beheersingsniveau aan. Op de vierpuntschaal geeft antwoordoptie één geen beheersing, antwoordoptie twee een kleine beheersing, drie ruime beheersing en vier volledige beheersing van de competentie aan. De geanalyseerde data van de drie respondentengroepen zijn horizontaal vergeleken door de gemiddeldes van de vragenlijsten, per categorie en competentie naast elkaar te leggen. Hierdoor werden overeenkomsten, verschillen en opvallendheden tussen de drie respondentengroepen snel duidelijk. De geanalyseerde en gecategoriseerde data uit de open tekstvelden van de vragenlijst hebben als onderbouwing en/of verheldering van de gesloten antwoorden uit de vragenlijst gediend en hierdoor het geheel versterkt. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

18 4. Resultaten Zoals in de opzet van het onderzoek is beschreven, is gekozen voor het afnemen van vragenlijsten bij verschillende respondentengroepen. Deze vragenlijsten zijn geanalyseerd met als doel een gedegen antwoord op de hoofdvraag te kunnen verkrijgen. In dit hoofdstuk zijn daarom de resultaten uit de vragenlijsten van 100 leerlingen (N=100), 46 ouders (N=46) en 12 leerkrachten (N=12) uiteengezet. Om dit overzichtelijk weer te geven zijn de resultaten binnen de volgende kaders beschreven: soorten social media, mediawijsheidcompetenties en verantwoordelijkheid. 4.1 Leerlingen De analyses van de vragenlijsten voor leerlingen geven inhoud aan de deelvraag: In hoeverre vinden leerlingen dat ze zelf mediawijs omgaan met social media? Soorten social media Van de ondervraagde leerlingen (N=100) uit groep vijf en zes maakt iedereen gebruik van social media. Van de respondenten geeft 98% aan gebruik te maken van YouTube. Daarnaast zegt 46% WhatsApp wel te gebruiken en bestaat een groep van bijna 30% die Facebook wel gebruikt. Gebruik van Instagram is met 12% minder populair. Twitter wordt slechts door 2,5% gebruikt. Een percentage van 11,5% gebruikt het online chatprogramma MovieStarPlanet. Snapchat, een dienst waarmee foto s verstuurd kunnen worden die na enkele seconden weer verdwijnen, kent enkele gebruikers wat neerkomt op 1,8% van de leerlingen. Van de ondervraagde leerlingen uit groep zeven en acht geeft 98% aan gebruik te maken van social media. Het YouTubegebruik is in vergelijking met groep vijf en zes iets afgenomen naar 91%. Daarentegen groeit het aantal gebruikers van WhatsApp naar 59%. Ook Facebook blijkt met 36% populairder dan in de groepen vijf en zes. Instagram wordt met 32% gebruikers meer gebruikt in de bovenbouwgroepen (groep zeven en groep acht). Dit geldt ook voor MovieStarPlanet met 17,5% gebruikers en Snapchat met 6% gebruikers. Twitter blijkt weinig populair met 5% gebruikers in groep zeven en acht. Figuur 4.1 maakt dit visueel. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

19 Percentage leerlingen Soorten social media Groep vijf en zes Groep zeven en acht Figuur 4.1 Social mediagebruik volgens leerlingen (N=100) Mediawijsheidcompetenties Begrip In het kader van begrip blijkt dat 77,5% van de leerlingen uit groep vijf en zes aangeven, dat ze de competentie inzicht hebben in de medialisering van de samenleving ruim- of volledig beheersen. In de bovenbouw geeft 83,5% dit aan. Verder geeft 63% van de middenbouwleerlingen (groepen vijf en zes) aan weinig tot geen beheersing van de competentie begrijpen hoe media gemaakt worden te bezitten. Onder bovenbouwleerlingen bedraagt dit 60%. Zien hoe media de werkelijkheid kleuren is daarbij een competentie waarbij veel verdeeldheid bestaat in antwoorden. Over het algemeen wordt deze beheerst, maar uit groep vijf en zes geeft 60% aan niet te weten wat waarheid is op social media. Bovenbouwleerlingen geven in 51% van de gevallen dit antwoord. Gebruik Binnen het kader van gebruik beheerst 63,5% van de leerlingen in groep vijf en zes en 74% van de leerlingen uit groep zeven en acht de competentie apparaten software en toepassingen gebruiken ruim of volledig. De competentie oriënteren binnen mediaomgevingen wordt door 71,5% van groep vijf en zes leerlingen en 81% van groep zeven en acht leerlingen ruim of volledig beheerst. Communicatie Uit de analyse van het kader communicatie blijkt dat 70,5% van de leerlingen uit groep vijf en zes de competentie informatie vinden en verwerken ruim of volledig denkt te beheersen. Uit groep zeven en acht bestaat een percentage van 46% dat deze competentie volledig zegt te beheersen en een groep van 32% die dit ruim beheerst. Content creëren is een competentie die door iets meer dan de helft van de middenbouw leerlingen wordt beheerst. Van de bovenbouwleerlingen geven 56% aan dit ruim tot volledig te beheersen. Verder geeft een gemiddeld percentage van 85% aan goed tot heel goed te kunnen participeren in sociale netwerken. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

20 Percentage leerlingen Strategie Uit analyses blijkt dat 68% uit de groepen zeven en acht en 59% uit de groepen vijf en zes reflecteren op het eigen mediagebruik ruim of volledig zegt te beheersen. De competentie doelen realiseren met media zeggen vooral bovenbouwleerlingen in 71% van de gevallen ruim of volledig te beheersen. Onder leerlingen uit groep vijf en zes geeft ongeveer de helft dit aan. Vooral middenbouwleerlingen gaan in op reclames op social media. Maar liefst 64%. Tabel 4.1 maakt visueel hoe leerlingen tegen hun eigen social mediagebruik aankijken. Tabel 4.1 Percentage leerlingen dat aangeeft de competenties ruim of volledig te beheersen (N=100) Begrip- 58% Gebruik- 72,5% Communicatie-71,5% Strategie- 62% Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Begrijpen hoe media gemaakt worden Zien hoe media de werkelijkheid kleuren Apparaten software en toepassingen gebruiken Oriënteren binnen media omgevingen Informatie vinden en verwerken Content creëren Participeren in sociale netwerken Reflecteren op het eigen mediagebruik Doelen realiseren met media 80% 38,5% 55% 69% 76% 75% 55% 85% 63,5% 61% Verantwoordelijkheid Volgens de meeste leerlingen ligt de verantwoordelijkheid om goed met social media om te leren gaan helemaal bij de ouders. Figuur 4.2 laat dit zien Helemaal bij mijn ouders Vooral bij mijn ouders Bij zowel ouders als leerkrachten Vooral bij mijn juf/meester Plaats waar de verantwoordelijkheid ligt Helemaal bij mijn juf/meester Figuur 4.2 Verantwoordelijkheid volgens leerlingen (N=100) 4.2 Ouders De analyses van de vragenlijsten voor ouders geven inhoud aan de deelvraag: Hoe mediawijs gaan leerlingen om met social media volgens hun ouders? Soorten social media Van de ouders die een kind in groep vijf of zes hebben (N=46) denkt 16% dat hun kind geen gebruik maakt van social media. Ouders die een kind in groep zeven of acht hebben denken allemaal dat hun kind wel social media gebruikt. Het social medium dat het meest wordt gebruikt is volgens ouders YouTube. Zo geven 83% van de ouders met een kind in groep vijf of zes aan dat hun kind dit gebruikt. Van de ouders die een kind in de bovenbouw hebben denkt 94% dat hun kind gebruikt maakt van YouTube. WhatsApp wordt volgens ouders door 16% van de middenbouwleerlingen en door 56% van de bovenbouwleerlingen gebruikt. Bij Instagram is dit percentage bij bovenbouwleerlingen 17,5% volgens ouders. Afstudeeronderzoek Robert Verscheijden

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof

Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Mediawijsheid protocol Basisschool Op t Hof Helga Bongers & Kim van Dooijeweert Tricht, 2013 'Mediawijsheid is niet gewoon belangrijk. Het is absoluut cruciaal. Mediawijsheid bepaalt of kinderen een instrument

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

De mediawijze adolescent

De mediawijze adolescent De mediawijze adolescent Amber Walraven, 12 november 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen 1 Inhoud Wat kunnen adolescenten wel op het gebied van mediawijsheid? Wat kunnen adolescenten niet op het gebied

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Hoofdvraag 2. Inhoudsopgave

Hoofdvraag 2. Inhoudsopgave Hoofdvraag 2 Inhoudsopgave 2.2 Hoofdvraag 2 2.2.1 Digitalisering Nieuwe media Mediawijsheid 2.2.2 Media voor volwassenen? Media op de basisschool 2.2.3 Leerkrachten moeten ook leren Vaardigheden 2.2.4

Nadere informatie

Mediawijs met Kidsweek in de Klas

Mediawijs met Kidsweek in de Klas Handleiding 2015-2016 Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016 Mediawijs OBS de Ranonkel 5 april 2016 Daan Rooijakkers Herkenbaar? Definitie Wat is mediawijsheid? De wereld verandert en wordt complexer. Mensen hebben kennis, vaardigheden en mentaliteit nodig om

Nadere informatie

Jongeren & Social Media !"#$"#%$!"& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA

Jongeren & Social Media !#$#%$!& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S MICHIEL STADHOUDERS 12 MAART 2013 Social Media stress Nieuwe rage? PROGRAMMA JONGEREN & SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA: WAT & HOE? RISICO S & KANSEN

Nadere informatie

Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant

Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant Producten mediawijsheid de Bibliotheek Midden-Brabant Veel scholen besteden aandacht aan het mediawijzer maken van leerlingen, docenten en ouders. De Bibliotheek Midden-Brabant kan hierbij inhoudelijk

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Mediawijs met Kidsweek in de Klas

Mediawijs met Kidsweek in de Klas Handleiding 2016-2017 Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Participeren in sociale netwerken Les 2 Participeren in

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2

Handleiding. Mediawijs met Kidsweek in de Klas. Inhoud 1. Inleiding pag.2 Handleiding Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les 2 Apparaten,

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Ouder & kind Samen Sociaal Sterk

Ouder & kind Samen Sociaal Sterk Ouder & kind Samen Sociaal Sterk Social Media Bewustwording We constateren een duidelijke behoefte aan voorlichting over het gebruik van social media en internettoepassingen door jonge kinderen. Wij streven

Nadere informatie

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Door: Fréderieke van Eersel (Eigenaar Eduet www.eduet.nl /adviseur eigentijds onderwijs) Op veel onderwijssites en in veel beleidsstukken kom je de term 21st

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Visie op onderwijs Bij Jong Leren geven we onderwijs waar

Nadere informatie

#WvdM14. De nieuwswijze brugklasser Gonnie Eggink

#WvdM14. De nieuwswijze brugklasser Gonnie Eggink #WvdM14 De nieuwswijze brugklasser Gonnie Eggink Wat komt er aan de orde? Wat is mediawijsheid? Onderzoeksvraag Methode Uitkomsten Conclusie/literatuur Discussie 27-11-2014 2 Wat is mediawijsheid? (1/4)

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

MEDIA WIJSHEID G E BRUIK COMMUNI CATI E. kri t i s c h Be g rip W I JSHEID

MEDIA WIJSHEID G E BRUIK COMMUNI CATI E. kri t i s c h Be g rip W I JSHEID MEDIA WIJSHEID G E BRUIK COMMUNI CATI E kri t i s c h Be g rip W I JSHEID Projectmedewerkers: Wat Wat u nu u in nu handen in handen heeft, heeft, is een is een overzicht overzicht van van de de competenties

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover?

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? E-health Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? Een genuanceerde benadering ROS Friesland heeft geïnventariseerd hoe psychologen en orthopedagogen denken over het gebruik

Nadere informatie

Social Media Jongeren Onderzoek 2014

Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media onder jongeren #SMJO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy

Nadere informatie

FACTSHEET MEDIA-EDUCATIE

FACTSHEET MEDIA-EDUCATIE FACTSHEET MEDIA-EDUCATIE 2 FACTSHEET MEDIA-EDUCATIE De komst van het internet, e-mail en social media hebben er voor gezorgd dat de moderne mens overspoeld wordt met informatie. Daarnaast kan iedereen

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatiekaart 08. leren vernieuwen

Mediawijsheid. Informatiekaart 08. leren vernieuwen Informatiekaart 08 leren vernieuwen Mediawijsheid Mediawijsheid is actueel in het onderwijs. Kinderen worden geconfronteerd met steeds meer verschillende media; naast de krant en de televisie worden kinderen

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Media. Enquête mediagebruik op Sigo

Media. Enquête mediagebruik op Sigo Media Enquête mediagebruik op Sigo Deze enquête wordt anoniem afgenomen en bevat drie luiken. Het eerste luik behandelt mediagebruik tijdens de lessen, luik twee handelt over sociale media en het laatste

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

THEMA-AVOND SOCIAL MEDIA

THEMA-AVOND SOCIAL MEDIA THEMA-AVOND SOCIAL MEDIA ICHTHUSLYCEUM Michiel Stadhouders - YoungWorks Nieuwe technologie? INHOUD 1. Jongeren & Social media 2. Social media gebruik 3. Belangrijke thema s 4. Social media & ouders: praktische

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

De gemeenteraad in het social media tijdperk. Een verkenning naar het gebruik van Facebook en Twitter

De gemeenteraad in het social media tijdperk. Een verkenning naar het gebruik van Facebook en Twitter De gemeenteraad in het social media tijdperk Een verkenning naar het gebruik van Facebook en Twitter Raadslid.Nu december 2016 door Tim Brussel 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 4 2. Gemeenteraden en Twitter

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Handboek Mediawijsheid & Social Media

Handboek Mediawijsheid & Social Media Handboek Mediawijsheid & Social Media Wat is Mediawijsheid? Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media digitaal en analoog om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Inzet van social media

Inzet van social media Inzet van social media bij de Nederlandse ziekenhuizen 2011 Anne van der Heyden De social media 11,5 unieke gebruikers 2011 De Burger 7,3 miljoen 2011 De Burger 6,9 miljoen 2011 De Burger 3,3 miljoen 2011

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Handboek Mediawijsheid & Social Media. Meester van der Brugschool

Handboek Mediawijsheid & Social Media. Meester van der Brugschool Handboek Mediawijsheid & Social Media Meester van der Brugschool Wat is Mediawijsheid? De kennis, vaardigheden en de houding die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de Wereld

Nadere informatie

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013 Doetertoe Media Projectenbrochure Januari 2013 Mediawijsheidprojecten voor onderwijsinstellingen Doetertoe Media hecht veel waarde aan mediawijsheid; kritisch en bewust omgaan met media. Door middel van

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN: INTERNET: Social media Wat is het en hoe wordt het gebruikt

Nadere informatie

Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten

Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten Inleiding Dit observatie-instrument wil OKAN-leerkrachten ondersteunen om de evolutie van analfabete OKANjongeren op te volgen tijdens het project Okans op

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE. Inleiding

AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE. Inleiding AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN SOCIAL MEDIA BINNEN HET ICHTHUS COLLEGE Inleiding Het gebruik van sociale media heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VELON conferentie Brussel, 4 februari 2016 Petra Fisser, Monique van der Hoeven, Sigrid

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij

Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij Fianne Konings en Marjo Berendsen over Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs door Jacolien de Nooij De publicatie van Fianne Konings, Culturele instellingen en een doorlopende

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling n- en same e is e v a g. Deze uit n de publicatie a v g in vatt Leraar en schoolleider

Nadere informatie

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé

CREATIEF VERMOGEN. Andrea Jetten, Hester Stubbé CREATIEF VERMOGEN Andrea Jetten, Hester Stubbé OPDRACHT Creativitief vermogen meetbaar maken zodat de ontwikkeling ervan gestimuleerd kan worden bij leerlingen. 21st century skills Het uitgangspunt is

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Mei 2016 Wout Neutel Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Aanleiding. Op 21 mei 2015 hield Verus-voorzitter Wim Kuiper tijdens de landelijke

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat.

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Wat vandaag succesvol is, kan morgen minder effectief zijn. In de schuldenproblematiek is het belangrijk

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie