Stichting LOKAAL Rotterdam. Ungerplein 2, flat BR Rotterdam T E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting LOKAAL Rotterdam. Ungerplein 2, flat 10. 3033 BR Rotterdam T 010 443 30 60. E info@lokaal.org"

Transcriptie

1

2 Stichting LOKAAL Rotterdam Ungerplein 2, flat BR Rotterdam T E

3

4 INHOUD JAARVERSLAG 1 Voorwoord 6 2 Projecten Bestuursdienst Cursussen en trainingen Debatten en dialogen Overige activiteiten Jeugd, Onderwijs en Samenleving Be InspiR d Ik wil jou! Een effectief debat; hoe organiseer ik dat? De Rotterdamse debatklas Ontdek je talent De Macht van de Media De vijf uitersten Overige projecten Overige opdrachtgevers Kinderjury Kralingen-Crooswijk Kinderjury Feijenoord Module Mens en Politiek Vrijheidsdebatten Trainingen op maat Raadssimulatie 44

5 2.4 Resultatenoverzicht Cursussen, trainingen en masterclasses Debatten en dialogen Overige projecten Lesmethodes 49 3 Organisatie Stichtingsbestuur Medewerkers, partners en samenwerking Communicatie Financiën 54 JAARREKENING 1 Balans per 31 december Exploitatierekening over Waarderingsgrondslagen 60 4 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over

6

7

8 1 Voorwoord Voor LOKAAL was 2011 een omslagjaar. In vergelijking met 2010, toen veel activiteiten zijn uitgevoerd in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, was 2011 weer een regulier jaar met een lager niveau aan activiteiten. Ook was het het jaar waarin de contouren van het nieuwe collegebeleid steeds meer zichtbaar werden. Waar de focus op talentontwikkeling kansen biedt, werd eveneens duidelijk dat een combinatie van forse bezuinigingen en beleidswijzigingen een aanzienlijke koerswijziging vragen van de stichting. Afgelopen jaren was de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving een belangrijke subsidiegever voor LOKAAL. Bij de presentatie van het nieuwe participatiebeleid door het college werd duidelijk dat de activiteiten van LOKAAL hier veel minder makkelijk op aansluiten dan bij de vorige beleidsregel het geval was. Helder was ook dat dit vanaf 2012 consequenties zou hebben voor de inkomsten. In reactie hierop is door de directeur, in samenspraak met het bestuur, een plan van aanpak opgesteld waarin is beschreven wat nodig is om de continuïteit op de langere termijn te waarborgen. Hierin staat de combinatie van een andere, kostenbesparende manier van werken en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen centraal. 6 Toen de subsidie van JOS voor 2012 nog aanzienlijk lager uitviel dan was voorzien, leek de continuïteit van het werk van LOKAAL in gevaar te komen. In het najaar is dit onbedoelde negatieve gevolg van het nieuwe participatiebeleid voor LOKAAL bij alle fracties in de gemeenteraad onder de aandacht gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van de bezuinigingen zijn teruggedraaid. Hiermee heeft LOKAAL de tijd gekregen om de gewenste koerswijziging door te voeren. LOKAAL kijkt hiermee terug op een jaar van hard werken aan mooie projecten en tegelijkertijd het aanpassen aan en inspelen op ingrijpende ontwikkelingen in de stad.

9 7

10 2 PROJECTEN LOKAAL heeft tot doel democratisch burgerschap te stimuleren en te ondersteunen. De betrokkenheid van Rotterdammers bij het maatschappelijke en politieke debat vraagt steeds meer aandacht. Er is afstand tussen Rotterdammers en de politiek, beide groepen vinden elkaar niet vanzelf. LOKAAL brengt mensen bij elkaar. LOKAAL stimuleert betrokkenheid en actief worden, bijvoorbeeld door debatmethodes te ontwikkelen die burgers verleiden om mee te praten. Of door activiteiten dichtbij Rotterdammers te organiseren, op school of op locaties in de stad waar veel mensen komen, zoals de 010-Actueeldebatten in de Centrale Bibliotheek. Voor Rotterdammers die (politiek) actief zijn in de stad of ambities hebben in deze richting heeft LOKAAL een trainingsaanbod. In onze activiteiten proberen we het directe contact tussen politici en burgers een plek te geven. We vragen politici van de verschillende partijen regelmatig een actieve rol te spelen als gastspreker, debatgast, coach of anderszins. In dit verslag hebben we onze activiteiten onderverdeeld op basis van onze belangrijkste subsidiegevers. De Bestuursdienst van de gemeente Rotterdam is sinds onze oprichting in de drijvende kracht achter LOKAAL. Met de budgetsubsidie die we jaarlijks ontvangen kunnen we een stevige basis leggen onder onze activiteiten in de stad. Tevens biedt deze subsidie ons de ruimte om in te spelen op de actualiteit. Dit jaar heeft LOKAAL bijvoorbeeld een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR). Het project is afgesloten met een groot debat in de raadzaal van het stadhuis. Behalve voor de Bestuursdienst voert LOKAAL een reeks projecten uit die gefinancierd worden door de dienst JOS van de gemeente Rotterdam. De projecten zijn qua omvang en vorm zeer divers. In 2011 zijn onder andere een talentenspel, een theaterstuk, masterclasses, een debattenreeks en een opleidingstraject voor jonge Rotterdamse debatleiders ontwikkeld.

11 Tot slot is er een aantal projecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers. Het gaat om projecten die LOKAAL jaarlijks uitvoert, bijvoorbeeld het vrijheidsdebat op 5 mei en projecten in opdracht van gemeentelijke diensten, deelgemeenten en onderwijsinstellingen. 2.1 BESTUURSDIENST CURSUSSEN EN TRAININGEN Een van de kernactiviteiten van LOKAAL is het aanbieden en verzorgen van cursussen en trainingen. Deze activiteiten hebben als algemeen doel het bevorderen van de politieke en maatschappelijke participatie van de inwoners van Rotterdam. Rotterdam is de enige plaats in Nederland met een dergelijk cursusaanbod. De cursussen zijn een maatschappelijke en politieke oriëntatie gericht op zelfredzaamheid. Burgers leren bijvoorbeeld op welke manieren zij beleid kunnen beïnvloeden. Het aanbod heeft als doel de opgedane kennis en vaardigheden te gebruiken in een belangen- vereniging of de politiek. De inhoud van de cursussen is actueel, maatschappelijk relevant en 9 wordt afgestemd op de doelgroep. Bij elke cursus wordt gebruik gemaakt van achtergrondmateriaal en casussen en is ruimte voor de inbreng van de deelnemers. Bij een aantal cursussen worden gastsprekers, vaak politici, uitgenodigd. Op deze manier wordt geprobeerd de theoretische leerstof te verbinden met de dagelijkse praktijk. Trainingsprojecten van LOKAAL zijn altijd politiek neutraal. Bij het betrekken van lokale politici bij de cursussen wordt rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van politieke partijen. Alle cursusbijeenkomsten vinden, wanneer mogelijk, plaats in de eigen trainingsruimte van LOKAAL. Dit zorgt er voor dat de kosten laag blijven en deelname laagdrempelig is.

12 Gerealiseerd Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cursussen en trainingen op basis van open inschrijving en trainingen op maat. Voor de trainingen en cursussen met een open inschrijving kan in principe iedere Rotterdammer zich opgeven; in de werving staat vooral de inhoud van de cursus centraal. In totaal zijn in 2011 negen open inschrijving trainingen afgerond. Daarnaast heeft LOKAAL ter voorbereiding op de vrijheidsdebatten (in de aanloop naar het bevrijdingsfestival) op twee scholen debatworkshops georganiseerd en is een workshop train-de-trainer gegeven aan de Politieke Jongerenorganisaties als onderdeel van het GJR. LOKAAL heeft in 2011 in totaal elf cursussen en trainingen georganiseerd. Daar hebben 141 deelnemers aan deelgenomen. Het beoogd resultaat voor de cursussen en trainingen was tussen de 98 en 147 deelnemers. Aanmeldingen en deelnemers 10 De ervaring leert dat het aantal aanmeldingen voor een cursus of training beduidend hoger ligt dan het daadwerkelijk aantal deelnemers. Het gaat hierbij om mensen die zich wel hebben ingeschreven, maar die niet komen opdagen en om mensen die op het laatste moment afzeggen. Gevolg is dat in de praktijk soms een klein aantal mensen deelneemt aan een cursus. Om deze reden vermelden wij in deze verslaglegging naast het aantal deelnemers ook het aantal inschrijvingen. Overigens worden bij het bereik alleen die deelnemers meegenomen die de training met succes hebben afgerond (waarbij maximaal één bijeenkomst mag worden gemist). LOKAAL heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren geprobeerd om het verschil tussen aanmeldingen en daadwerkelijke deelname terug te dringen. Voorbeelden hiervan zijn een strenger betalingsbeleid en meer aanmeldingen toelaten dan er plaatsen zijn. In 2012 zullen we op dit punt vinger aan de pols blijven houden.

13 Cursus Gemeentepolitiek De cursus Gemeentepolitiek is de langstlopende cursus bij LOKAAL. De training wordt goed beoordeeld door de cursisten en de diversiteit in de groep wordt als meerwaarde beschouwd. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en geeft inzicht in de werking van de lokale politiek (in gemeente en deelgemeenten) en de rol van verschillende actoren, zoals bewoners, belangenbehartigers, raadsleden en wethouders. Gastsprekers Maarten van de Donk, VVD; Marco Heijmen, PvdA; Ronald Schneider, Leefbaar Rotterdam; Rob Weststrate, griffier deelgemeente Prins Alexander; Paul van den Eijnden, griffier deelgemeente Feijenoord; Eelco Groenenboom, griffier deelgemeente Noord Startdata Trainer Deelnemers 20 januari, 27 april, 6 september Chris Aalberts 37 deelnemers / 56 inschrijvingen Training Discussie & Debat In 2011 is de training Discussie & Debat drie keer aangeboden als open inschrijving training. 11 Er is veel animo voor de training. Tijdens de training leren cursisten aan de hand van praktijkvoorbeelden, ervaringen van deelnemers en een deel theorie hoe je in openbare situaties een debat moet voeren. Naast de reguliere trainingen heeft LOKAAL op de Hildegardis Mavo drie debatworkshops georganiseerd ter voorbereiding op de vrijheidsdebatten. Gastsprekers Startdata Trainer Deelnemers Jan Schonk, D66 1 februari, 7 juni, 15 november Petra van der Horst 54 deelnemers / 59 inschrijvingen

14 Training Netwerken & Lobbyen In 2011 zijn twee reguliere trainingen Netwerken & Lobbyen georganiseerd. Tijdens de training gaan cursisten aan de slag met de basisprincipes van netwerken, leren ze hun eigen netwerk in kaart te brengen en uit te breiden en oefenen ze met het formuleren van een goede lobbyboodschap. Startdata Trainer Deelnemers 1 maart, 11 oktober Petra van der Horst 17 deelnemers / 27 inschrijvingen Cursus Verdieping Gemeentepolitiek Nieuw in 2011 is de cursus Verdieping Gemeentepolitiek. Op verzoek van oud-cursisten van de basiscursus Gemeentepolitiek is een vervolgcursus ontwikkeld waardoor deelnemers hun politieke ambities nog meer vorm kunnen geven. Onderdelen van de cursus zijn een verkenning van de rollen van een (deel)raadslid, de instrumenten die een (deel)raadslid tot zijn beschikking heeft en de relatie media en politiek. 12 Tijdens de bijeenkomsten zijn gastsprekers betrokken om de link te leggen met de praktijk. Om de deelnemers te laten ervaren hoe een raadsvergadering in de praktijk verloopt, is in samenwerking met de griffier van deelgemeente Feijenoord een mini-raadssimulatie georganiseerd in de raadzaal van de deelgemeente. Gastsprekers Arno Bonte, GroenLinks; Paul van den Eijnden, griffier deelgemeente Feijenoord Startdatum Trainer Deelnemers 24 november Deniz Özkanli 17 deelnemers / 17 inschrijvingen

15 Workshop Train de Trainer Er is een workshop train-de-trainer gegeven aan de Politieke Jongerenorganisaties (PJO s) als onderdeel van het GJR. De jongeren hebben geleerd het Politieke Spel te spelen. Vervolgens hebben ze het spel op verschillende scholen in Rotterdam gespeeld in aanloop naar het GJR. De deelnemende jongerenorganisaties zijn: DWARS, ROOD, CDJA, Jonge Socialisten, Jonge democraten, PerspectieF en de Rotterdamse Jongerenraad. Startdatum Trainer Deelnemers 22 september Deniz Özkanli 16 deelnemers / 16 inschrijvingen 13 Evaluatie cursussen en trainingen Deelnemers aan de trainingen van LOKAAL wordt na afloop gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Met dit formulier beoordelen de deelnemers de cursus en de trainer. Ook is ruimte voor suggesties en aanvullingen. Op de manier zorgt LOKAAL voor een kwalitatief hoogwaardig cursusaanbod en een goede aansluiting op de behoefte van de doelgroep. Het gemiddelde cijfer dat cursisten in 2011 voor een cursus of training gaven is een 8,0.

16 Het gemiddelde cijfer dat de trainers krijgen is een 8,6 (het hoogste cijfer dat is gegeven is een 9 en het laagste een 8,4). Cursisten vinden de discussies tijdens de bijeenkomsten over actuele maatschappelijke en politieke onderwerpen waardevol. Daarnaast vinden ze ook belangrijk dat de lijn van de cursus wordt gevolgd en alle theoretische stof wordt behandeld. De redenen voor het volgen van de cursus Gemeentepolitiek (basis en verdieping) lopen uiteen, de meeste mensen volgen de cursus uit interesse met het idee er daarna iets mee te doen. Een aantal geeft aan de kennis voor hun werk te willen inzetten. Sommige deelnemers zijn al politiek actief in een deelraad en volgen de cursus om het geheugen op te frissen. Deelnemers aan de verdiepingscursus Gemeentepolitiek geven aan daadwerkelijk politiek actief te willen worden na de cursus. Naast de veelal inhoudelijke cursussen Gemeentepolitiek worden de vaardigheidstrainingen Discussie & Debat en Netwerken & Lobbyen aangeboden. Veel mensen willen deze vaardigheden verder ontwikkelen om hun contacten met de politiek te verbeteren maar ook binnen hun reguliere werk. De deelnemers vinden de trainingen leerzaam, praktijkgericht en leuk DEBATTEN EN DIALOGEN LOKAAL heeft in 2011 wederom de debatreeks 010-Actueel georganiseerd. In deze reeks zijn acht debatten georganiseerd over actuele (lokale) maatschappelijke thema s. Ook organiseerde LOKAAL een speciale jongereneditie: 010-Actueel JONG. Met de 010- Actueeldebatten heeft LOKAAL in 2011 meer dan 900 deelnemers bereikt. Het minimale bereik voor 010-Actueel in 2011 was gesteld op 850 deelnemers. Het bereik van 010-Actueel wordt gebaseerd op de bezettingsgraad van de stoelen en een schatting van het publiek dat om het zittende publiek heen staat en het debat geheel of gedeeltelijk volgt.

17 010-Actueel De Rechtspraak Rechters en de mediadruk, het proces tegen Wilders, snelrecht voor overlastgevers, hogere straffen voor agressie tegen mensen met een publieke functie. Rechtspraak is vaak in het nieuws en iedereen heeft er een mening over. Op 5 februari vond het eerste 010-Actueeldebat van 2011 plaats. Vragen die aan de orde kwamen: Wat is de rol van de media bij een rechterlijke afweging? In hoeverre mag de politiek zich bemoeien met de rechtspraak? Bestaat er een afstand tussen burger en rechtspraak? Gasten Podium: Wim van Veen, president Rechtbank Rotterdam; Henk Korvinus, hoofdofficier van Justitie; Ton Derksen, wetenschapsfilosoof en auteur; Theo de Roos, hoogleraar strafrecht Datum Presentator Publiek 5 februari Jacobine Geel 150 deelnemers Actueel Het Rotterdamse Onderwijs Vakantiescholen, groep nul, het programma Beter Presteren en het nog meer betrekken van ouders. Rotterdam doet er alles aan om kinderen en jongeren beter te laten presteren. Maar aan de andere kant heeft minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt een bezuiniging van 300 miljoen euro aangekondigd. Wat voor gevolgen heeft dit voor het Rotterdamse onderwijs?

18 Op 12 maart spraken we hierover tijdens het 010-Actueel debat. Onder andere de volgende dilemma s kwamen aan de orde: Focus op taal en rekenen of talentontwikkeling? Meer kleurrijke scholen of meer kwaliteitsonderwijs? Hoe kan de school de ouderbetrokkenheid vergroten? En welke balans moet er zijn tussen het onderwijs en de opvoeding? 16 Gasten Podium: Rien van Genderen, Stichting de Meeuw; Jack Biskop, Tweede Kamerlid CDA; Marianne Verboom, Basisschool de Fontein; Sabine Severiens, Risbo, onderzoeksinstituut EUR Eerste rij: Peter van Heemst, PvdA; Deborah Middelman, VVD; Marijana Zivanovic, Leefbaar Rotterdam; Wubbo Tempel, CDA Datum Presentator Publiek 12 maart Jacobine Geel 100 deelnemers

19 010-Actueel Wonen in Rotterdam Rotterdam blijft bouwen, maar wie gaat er wonen? Er zijn woningen beschikbaar, maar voor wie? Hoger opgeleiden en gezinnen voelen zich vooralsnog niet aangesproken. Daarnaast is de woonsituatie in Rotterdam-Zuid, het Oude Noorden en Rotterdam-West ook nog niet om over naar huis te schrijven. In dit debat gingen onder andere wethouder Hamit Karakus en verschillende raadsleden in debat over woningbeloften voor hoger opgeleiden en maatregelen in achterstandwijken. Gasten Podium: Hamit Karakus, wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed; Jeanne Hogenboom, voorzitter B.O.O.G; Mark van de Velde, stadssocioloog Datum Presentator Publiek 16 april Eric Stam 80 deelnemers 010-Actueel 500 jaar Lof der Zotheid en het veiligheidsbeleid van Rotterdam Wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide 17 partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden? Erasmus beschreef het kwetsbare evenwicht tussen vrijheid en veiligheid in de Lof der Zotheid. Het gedachtegoed van de beroemde Rotterdammer lijkt nog steeds actueel. Het 010-Actueeldebat van 28 mei over het veiligheidsbeleid in Rotterdam stond in het teken van 500 jaar Lof der Zotheid. Onder andere de volgende vragen werden tijdens het debat gesteld: Is het evenwicht tussen veiligheid en vrijheid door het huidige beleid uit balans? Leidt de strenge handhaving tot meer discriminatie en verdeeldheid? Schieten sommige regels hun doel voorbij? Hoe zorgen we voor een veiligheidsbeleid waarbij iedereen zich gelijk, prettig en veilig voelt?

20 Gasten Podium: Thaddeus Muller, socioloog EUR; Marianne Martens, directeur Thuis op Straat; Arno Bonte, GroenLinks; Robert Simons, Leefbaar Rotterdam; Carlos Goncalves, deelgemeente Delfshaven Eerste rij: Peter van Heemst, PvdA; Hennie van Schaik, Leefbaar Rotterdam; Annet den Hoed, PvdA; Frans de Wuffel, GroenLinks Datum Presentator Publiek 28 mei Prem Radhakishun 80 deelnemers 18

21 010-Actueel Homo-emancipatie in Rotterdam Rotterdam, het roze hart van de Randstad? Met de Eurogames in de stad lijkt het daar wel op. Maar ondanks talloze initiatieven, waaronder de benoeming van homo-ambassadeurs en een eigen homoglossy, lijkt homotolerantie juist af te nemen. Deze tendens is landelijk zichtbaar in de grote steden. Terwijl homoseksuele jongeren op school gepest worden, heerst in de Tweede Kamer nog altijd verdeeldheid over het verplicht stellen van voorlichting op scholen. En met bezuinigingen voor organisaties die homo-emancipatie bevorderen, rees tijdens dit debat de vraag: Hoe Rozegezind is Rotterdam eigenlijk? Gasten Podium: Korrie Louwes, wethouder Arbeidsmarkt, Innovatie, Hoger onderwijs en Participatie; Joke Ellekamp, homo-ambassadeur; Juul van Hoof, senior adviseur Movisie Eerste rij: Anita Fähmel, Leefbaar Rotterdam; Jordi Buisman, Jonge Socialisten; Setkin Sies, ChristenUnie-SGP Datum Presentator Publiek 25 juni Abdellah Dami 100 deelnemers Actueel Werk, inkomen en bezuinigingen in Rotterdam De recessie slaat wild om zich heen en het dominoeffect wordt nu pas goed zichtbaar. Minder inkomsten betekent meer ontslagen en meer ontslagen betekent meer uitkeringen. Voor een stad als Rotterdam een hele uitdaging, met een relatief arme en laaggeschoolde bevolking en al circa mensen in de bijstand. Het college presenteerde afgelopen

22 zomer zijn plannen om de problemen in de werkgelegenheid en sociale zekerheid het hoofd te bieden. Vragen tijdens dit debat: Is het voorgenomen beleid wel eerlijk en wat levert het ons op? Wat betekent dit alles voor de jongere generatie beroepsbevolking en voor mensen met een beperking? Waar liggen de problemen en hoe krijgen we iedereen weer aan het werk? 20 Gasten Podium: Luc Severijnen, directeur Uitvoering Wet Werk en Bijstand SoZaWe; Arij Moerman, voorzitter cliëntenraad SoZaWe; Leo Noordegraaf, directeur Rotterdams Offensief; IJmert Muilwijk, voorzitter CNV Jongeren. Eerste rij: Maarten Struijvenberg, Leefbaar Rotterdam; Peter van Heemst, PvdA Datum Presentator Publiek 24 september Jacobine Geel 80 deelnemers

23 010-Actueel Normen en waarden in een divers Rotterdam Veel problemen in de samenleving worden toegedicht aan de multiculturele samenleving. Er wordt nog vaak een onderscheid gemaakt tussen autochtoon en allochtoon en we focussen vooral op verschillen en niet op overeenkomsten. Tijdens dit debat werd ingegaan op wat je eigenlijk Nederlander maakt. Wat zijn die waarden en normen die door iedereen gedeeld dienen te worden? Hoe verhoudt dit alles zich in Rotterdam, een stad met meer dan 170 culturen en waar juist steeds vaker gesproken wordt van de kracht van diversiteit? Gasten Podium: Han Entzinger, hoogleraar integratie en migratiestudies; Frans Verhagen, journalist en Amerika-deskundige; Anita Fähmel, Leefbaar Rotterdam Eerste rij: Ed van de Peppel, CDA; Dion Koeze, DWARS; Oskar Havermans, ROOD Datum Presentator Publiek 29 oktober Prem Radhakishun 150 deelnemers 010-Actueel JONG Verwend of belazerd? 21 Rotterdam is een jonge stad. De gemeente heeft talentontwikkeling van jonge Rotterdammers hoog in het vaandel staan. Jongeren moeten zich kunnen ontplooien door sport, kunst en cultuur en vooral ruimte krijgen om hun eigen ding te doen. In dit debat gaan we het hebben over de jonge generatie Rotterdammers. Zijn ze verwend door alle gesubsidieerde projecten waardoor ze verwachten dat hun bedje wel gespreid is? Of hebben we jongeren gouden bergen beloofd die nu gebakken lucht blijken te zijn?

24 Door de vergrijzing zijn jongeren nodig maar in hoeverre zijn ze toegerust? Moeten we blijven pamperen of is de jonge generatie zo creatief dat wanneer ze iets wil het toch wel van de grond komt? En wat is nu die talentontwikkeling? Is dat doen wat je leuk vindt of doen wat verstandig is? Is talentontwikkeling vooral gericht op het krijgen van een baan of is het meer iets voor jezelf? Gasten Podium: Friederieke Darius, Codarts; Alexander Soares, Stichting Young Up; Menno Rosier, Cultuurscout Rotterdam Centrum; Ike de Rooij, Bureau Keesie Eerste rij: Brenda Dirkse, D66; Richard Moti, PvdA Datum Presentator Publiek 19 november Marcel van der Steen 50 deelnemers 22

25 010-Actueel De toekomst van het welzijnswerk De overheid bezuinigt fors op het welzijnswerk. Tegelijk vinden grote veranderingen plaats in de organisatie van het welzijn. Het idee dat welzijnswerk problemen voorkomt, maakt plaats voor de gedachte dat professionele hulp alleen wordt geboden aan degene die het echt nodig heeft. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. In dit debat ging het over het nut van welzijnswerk, de gevolgen van minder welzijnswerk in de buurt, de mate waarin welzijnswerk door vrijwilligers kan worden opgevangen en de effecten van het nieuwe beleid op de kwaliteit van zorg. Gasten Podium: Korrie Louwes, wethouder arbeidsmarktontwikkeling, innovatie, hoger onderwijs en participatie; Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit 23 en lid van de RMO; Paul Steinmann, opbouwwerker Tarwewijk en Zuidwijk (voor: Crista Vonkeman, bestuurder Hefgroep, wegens ziekte afwezig); Anja van Dam, actieve bewoner (voor Annie Verdoold, actievoerster Spangen, wegens ziekte afwezig) Eerste rij: Mark Vijfschaft, GroenLinks; Rabin Ramadhin, PvdA Datum Presentator Publiek 10 december Esther-Clair Sasabone 120 deelnemers

26 2.1.3 OVERIGE ACTIVITEITEN LOKAAL organiseert jaarlijks een groot aantal overige activiteiten die als doel hebben Rotterdammers meer bij de stad of de politiek te betrekken. Vast onderdeel zijn diverse lesmethodes bedoeld voor het voortgezet onderwijs (deze methodes vallen onder de noemer Doe-het-zelf Democratie). In 2011 zijn veertig van dergelijke activiteiten georganiseerd (beoogd aantal: 20). Hieraan hebben circa 950 personen, voornamelijk jongeren, deelgenomen. Voor het merendeel zijn deze methodes dit jaar geïntegreerd in meer omvangrijke projecten. Naast deze activiteiten draagt LOKAAL elk jaar bij aan de Dag van de Dialoog en spelen we met verschillende projecten in op de actualiteit. Lesmethode: Het politieke spel Het politieke spel is een interactief spel waarin jongeren leren hoe de politiek werkt. Centraal staan twintig foto s die verwijzen naar verschillende politieke thema s. Deelnemers werken samen in zelf gevormde partijen. De partijen maken hun prioriteiten zichtbaar door het plaatsen van magneten op de foto s. Jongeren leren tijdens het spel hun standpunten verwoorden, debatteren, coalities vormen en dat er altijd geld te weinig is. Het spel wordt 24 begeleid door LOKAAL.

27 Het politieke spel werd in 2011 deel gespeeld binnen projecten: De module Mens en Politiek (2x) Studenten CMV van de Hogeschool Rotterdam Het Groot Jongerendebat Rotterdam (20x op tien verschillende scholen) Leerlingen voortgezet onderwijs Daarnaast is het spel gespeeld: Voor de docentenopleiding Maatschappijleer Hogeschool Rotterdam Op de Good4Me dagen op het Albeda Slingeplein (2x) Voor jongeren van stichting Dock Lesmethode: Als ik het voor het zeggen heb Deelnemers kruipen voor één dag in de huid van de burgemeester, een gemeenteraadslid, een wethouder, een journalist of een burger op de publieke tribune. Aan de hand van een fictieve agenda, vergaderstukken en individuele rolbeschrijvingen spelen zij een raadsvergadering na. Zo ervaren zij aan den 25 lijve hoe het werkt in de politiek. Handige debattips, kennismaking met echte gemeenteraadsleden en het voorbereiden van de rollen gaan aan het simulatiespel vooraf. Het raadssimulatiespel is in 2011 drie keer gespeeld, met de volgende groepen: Ambtenaren Sport en Recreatie gemeente Rotterdam Trainees gemeente Rotterdam Studenten CMV Hogeschool Rotterdam (onderdeel van module Mens en Politiek)

28 Lesmethode: Vrijheid moet je doen Voorafgaand aan 4 en 5 mei heeft LOKAAL een scholentour georganiseerd. Onder leiding van een gespreksleider van LOKAAL en aan de hand van prikkelende filmpjes van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, gingen leerlingen met elkaar in gesprek over de vier vrijheden van Roosevelt: 1) Vrijheid van meningsuiting, 2) Vrijheid van godsdienst, 3) Vrijwaring van gebrek en 4) Vrijwaring van angst. In totaal hebben er op zes scholen en in dertien klassen vrijheidsbijeenkomsten plaatsgevonden. De deelnemende scholen waren: Carré College, Melanchthon Schiebroek, Hildegardis Mavo, Het Albeda College Mathenesserlaan, Sint-Montfort en Cosmicus College. Groot Jongerendebat Rotterdam (GJR) In samenwerking met de politieke jongerenorganisaties uit Rotterdam en de Rotterdamse Jongerenraad (RJR) heeft LOKAAL in 2011 het GJR georganiseerd. Doel van het GJR is leerlingen van het voortgezet onderwijs en het MBO dichterbij de politiek, maatschappelijke vraagstukken en debat te brengen. Het unieke van het project is dat het door de verschillende 26 politieke jongerenorganisaties samen met de RJR en LOKAAL is georganiseerd.

29 Omdat het GJR een project voor en door jongeren is, zijn de organisatie en de uitvoering van het project zoveel mogelijk in de handen van jongeren zelf gebleven; de betrokkenen van de politieke jongerenorganisaties en de RJR. LOKAAL was coördinator, eindverantwoordelijk voor de werving van de scholen en speelde daarnaast een adviserende en ondersteunende rol. Het GJR bestond uit drie onderdelen: 1. Het spelen van het Politieke Spel in de klas 2. De trainingsdag met debatworkshops 3. De finale van het Groot Jongerendebat 2011 in de raadzaal van het stadhuis Deelnemers Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun, Albeda College Zuster Hennekeplein, Zadkine Centrum, Sint Montfort, Grafisch Lyceum, Wellant College Rotterdam, Dalton Lyceum Barendrecht, Wolfert Dalton Rotterdam, Albeda College Baljuwstraat, Melanchthon College Laanslootseweg (10 scholen, circa 250 leerlingen) Periode uitvoering Samenwerking januari - december CDJA, DWARS, JD, JOVD, JS, PerspectieF, ROOD, RJR 27 Namens de RJR en de PJO s heeft LOKAAL voor het GJR een subsidieaanvraag ingediend bij dienst JOS, afdeling Jeugd. Vanwege de financiële situatie van de gemeente is deze aanvraag niet gehonoreerd. Omdat de voorbereidingen voor het GJR al in een vergevorderd stadium waren, is in overleg met de Bestuursdienst, besloten het GJR met subsidie van de Bestuursdienst uit te voeren.

30 Dag van de Dialoog LOKAAL speelt een rol in het gemeentelijke initiatief Stichting In Dialoog. Jaarlijks dragen wij bij aan deze dag door participatie in de werkgroep van de Dag van de Dialoog en door een concrete bijdrage te leveren aan de gesprekstafels op de dag zelf. De Dag van de Dialoog vond plaats op 7 oktober. LOKAAL heeft drie gespreksleiders aangedragen en meegewerkt in de werving van de deelnemers aan de gesprekstafels. Welkom in FRAZ LOKAAL is door IDEA gevraagd om een bijdrage te leveren aan een uitwisselingsproject voor jongeren met als doel jongeren meer te betrekken bij de lokale en nationale politiek. In december vond een uitwisselingsweekend plaats in Rotterdam met jongeren uit Friesland, Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Zeeland. LOKAAL heeft een bijdrage geleverd aan het project door: Mede invulling te geven aan het programma van het uitwisselingsweekend; 28 De volgende workshops te verzorgen: drie workshops politieke spel, twee debatworkshops en twee workshops presentatie; Het slotdebat te programmeren en te organiseren (het aanleveren van stellingen, het uitnodigen van de politiek en professionals en het leveren van een gespreksleider). Periode uitvoering Samenwerking Deelnemers augustus - december IDEA, Stichting Welzijn Feijenoord, Stichting Jong Rotterdam +/- 40 deelnemers

31 2.2 JEUGD, ONDERWIJS EN SAMENLEVING BE INSPIR D De doelstelling van Be InspiR d is de effectiviteit van erkende en nieuwe rolmodellen in de stad vergroten. Hiermee levert het project een bijdrage aan bewustwording van talent en het stimuleren van de ontwikkeling hiervan. Na een succesvol 2010 heeft Be InspiR d wederom in 2011 veel mensen bereikt en geïnspireerd. De poule van inspirators is uitgebreid naar circa vijftig inspirators die samen meer dan zeventig bijeenkomsten hebben verzorgd, waarvan zeven publicaties in de media. Een groot aantal van deze bijeenkomsten was gericht op jongeren. Daarbij zijn er twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd om Be InspiR d onder de aandacht 29 te brengen en nieuwe inspirators te scouten. Drie keer is voor de inspirators een workshop ter bevordering van hun activiteiten aangeboden. De ervaringen met het project zijn positief: de inzet van een inspirator wordt door de deelnemers en organisator over het algemeen goed gewaardeerd. Periode uitvoering januari - december Samenwerking TV Rijnmond, Projectbureau de Dag van de Dialoog, 25 (afdelingen van) scholen, maatschappelijke organisaties Bereik ruim 70 bijeenkomsten en publicaties in de media

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie

Effect DemocratieLAB 3 Begrotingswijzer 4 Jongerenparticipatie. 4 5 Doe-democratie. 7 Participatiewijzer.nl. 10 Workshops burgerparticipatie Nummer 2 2015 nieuwsbrief ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht 2 Colofon: november 2014 Visitatie Jongerenwerk Utrecht Visitatiecommissie Prof. dr. Micha de Winter (voorzitter), Drs.

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur

Respect voor elkaar uit welk land je ook komt. Leerlingen over hun schoolcultuur Respect voor elkaar uit welk land je ook komt Leerlingen over hun schoolcultuur Auteurs: Tarik Pehlivan Nadia van der Linde Asia Sarti In opdracht van: De Onderwijsraad Met dank aan: Alle betrokken leerlingen,

Nadere informatie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie 2 Samen leven bindt verschillen inhoudsopgave Waarom deze handreiking

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie