POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK Hoofdstuk I - Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Voor de toepassing van deze reglement worden volgende begrippen gedefinieerd: - AEEA : Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van huishoudelijk gebruik. Het gaat om - huishoudelijke apparaten zoals koel en vriesapparaten, was- en vaatwasmachines, droogkasten, elektrische fornuizen, radio s, tv s, koffiezetapparaten, - informatie- en telecomapparatuur zoals GSM s, CD- en MP3-spelers, oude PC s en printers, - elektrisch tuin- en ander gereedschap zoals grasmaaiers, boormachines, - (gasontladings-) lampen - rookdetectors. - Afvalstof: Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens heeft zich te ontdoen of zich moet ontdoen. - Asbesthoudend afval Afval zoals golfplaten, dakpannen of buizen met gebonden asbest. - EPS: Geëxpandeerd polystyreen (piepschuim met bolletjesstructuur). - Gemengd te storten afval: Dit is te storten afval dat niet thuishoort in de selectieve fracties en dat door zijn eigenschappen niet of moeilijk te verbranden is. - Gevaarlijke afvalstoffen: Afvalstoffen die een bijzonder gevaar voor het milieu of de gezondheid van de mens opleveren of kunnen opleveren of die in speciale inrichtingen verwerkt moeten worden. De Vlaamse regering bepaalt welke afvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen worden beschouwd overeenkomstig de geldende Europese voorschriften (artikel 3, 13 van het materialendecreet). - Gezin: Persoon of vereniging van meerdere personen die, al dan niet door familiebanden verbonden, gewoonlijk een zelfde woning of woongelegenheid betrekken te Lovendegem en die huishoudelijke afvalstoffen aanbiedt, voortgebracht door zijn particuliere huishouding. GR Pagina 1 van 13

2 - Groenafval: Organisch composteerbaar afval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, gazon- en wegbermmaaisel, dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen. Onder snoeihout worden enkel takken met een diameter van minder dan 10 cm verstaan. - Grofvuil : Alle brandbare afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden en niet meer gerecycleerd kunnen worden, met uitzondering van: AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), steengruis, roofing golfplaten uit asbestcement, vlak glas en spiegels, afbraakmateriaal, sanitaire toestellen (wc, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad en draadafsluiting, autobanden, handels- en nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en alles wat selectief wordt ingezameld (glas, papier en karton, PMD, KGA en tuinafval). - Herbruikbare goederen: Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit en die via de kringloopwinkel geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d.. - Hol glas: Hol glas (transparante glazen flessen, bokalen, flacons en drinkglazen) dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen, met uitzondering van: vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, serreglas, kristal, opaal glas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, medicijnflesjes, porselein, aardewerk en beeldbuizen en dergelijke. - Huishoudelijk afval: Afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals gedefinieerd in artikel van het Vlarema. - KGA : De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel van het Vlarema. - Onderneming Vrije beroepen, handelaars, land- en tuinbouwbedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s) die gevestigd zijn te Lovendegem en die afvalstoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, voortgebracht door hun bedrijvigheid. - Papier en karton: Alle kranten, reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen, met uitzondering van: geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken, meststofzakken en sproeistofzakken en dergelijke. - Provisie Dit is een positief recyclageparksaldo van een referentiepersoon of een houder van een toegangskaart voor het recyclagepark. GR Pagina 2 van 13

3 - PMD: Alle verpakkingen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Het gaat uitsluitend om: o spuitbussen voor voedingswaren en cosmetica o plastiek flessen en flacons van frisdrank, melk en detergenten o drankblikjes van frisdrank, water en bier o conservenblikken o aluminium schoteltjes en bakjes o metalen deksels en schroefdoppen van flessen en bokalen, inclusief kroonkurken o drankkartons van frisdrank, melk en soep o Het aangeboden PMD-afval mag geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. - Recyclagepark: Een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en klein gevaarlijk huishoudelijk afval, mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze stoffen. - Referentiepersoon Het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen. - Recyclageparksaldo: Dit is het recyclageparkbudget dat wordt bijgehouden per referentiepersoon en per houder van een toegangskaart voor het recyclagepark. Dit budget bedraagt bij de ingebruikname van het betaalsysteem 0 verhoogd met het eventuele positieve recyclageparksaldo van de houder van de toegangskaart bij het afsluiten van het vorige toegangscontrolesysteem. - Restafval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit die in de voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van: AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) papier, karton, textiel, glas, scherpe voorwerpen (glasscherven, spijkers, injectienaalden, ), klein gevaarlijk afval (KGA), groenafval, PMD-afval, steenafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen, aarde, dode dieren en slachtafval. - Textiel: Alle kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten, ), lompen e.d. die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. - Vlak glas Alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen hol glas zijn. Artikel 2 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden, noch bij om het even welke selectieve inzameling, noch op het recyclagepark: - gashouders (verkooppunten gashouders) - springstoffen en munitie (erkende verwerker) - oude en vervallen geneesmiddelen (apotheker) - krengen van dieren en slachtafval (erkende ophaler) - autobanden (verkooppunten banden) - afval met vrij asbest (erkende verwerker) - niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (erkende verwerker) - gevaarlijke afvalstoffen (erkende verwerker) GR Pagina 3 van 13

4 - restafval (huis-aan-huisophaling) - groenten- en fruitafval (thuiscomposteren of restafval) 2. Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor inzameling in de gemeente. Artikel 3 Behoudens schriftelijke toelating van het college is het voor iedereen verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de ophalers, daartoe aangewezen door het college van burgemeester en schepenen of door IVM, na bevoegdheidsafstand van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen. Artikel 4 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke huishoudelijke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. Artikel 5 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke huishoudelijke afvalstoffen te sluikstorten. 2. Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit politiereglement, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de daders, betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 3. Het is verboden slijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten, of op enige andere wijze, afvalstoffen in de riolering te brengen die een verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu zoals bijvoorbeeld vetten en derivaten van petroleum. Artikel 6 1. Huishoudelijk afval moet worden aangeboden op tijdstippen en op een wijze zoals voorzien in dit politiereglement. Huishoudelijk afval dat wordt aangeboden op een tijdstip en/of een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit politiereglement wordt niet aanvaard. De aanbieder dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen en uit het straatbeeld te verwijderen. 2. Het toezicht op de aanbiedingen van huishoudelijk afval, wordt uitgevoerd door de ophalers die van het college van burgemeester en schepenen of door IVM, na bevoegdheidsafstand van de gemeente aan de intergemeentelijke vereniging, de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van inzameling via het recyclagepark. Deze ophalers en de parkwachter zullen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbiedingen en de nodige richtlijnen verstrekken. 3. De politieambtenaren en de ambtenaren bedoeld in titel XVI van het decreet van houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zijn bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op dit politiereglement en het opstellen van een proces-verbaal. Artikel 7 1. Het huishoudelijk afval mag slechts de dag vóór de ophaling vanaf 18 u buiten geplaatst worden, maar moet vóór u de dag van de ophaling aangeboden worden. 2. De voorgeschreven recipiënten moeten door de inwoners aangeboden worden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De inwoners van woningen gelegen aan wegen en plaatsen waar de wagens van de GR Pagina 4 van 13

5 ophaaldienst niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg, moeten de voorgeschreven recipiënten neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. 3. De inwoners die de recipiënten buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen. 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud er uit te halen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie. Artikel 8 Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan in samenspraak met de gemeenten de nodige acties te ondernemen om afval te voorkomen en het geproduceerde afval selectief in te zamelen. Artikel 9 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden. Het is ook verboden deze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus. 2. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen waar duidelijk is aangegeven dat dit niet gewenst is. Hoofdstuk II - Restafval Artikel Het restafval wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van de burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 2. Restafval mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere inzameling, andere dan deze van restafval. Evenmin mag het restafval worden afgegeven op het recyclagepark. Artikel Het restafval moet aangeboden worden in gemeentelijke restafvalzakken bestemd voor huishoudelijk afval afkomstig van gezinnen of van andere dan gezinnen (KMO s, handelaars, scholen, rusthuizen, ). De recipiënten moeten zorgvuldig gesloten worden. Dicht gekleefde restafvalzakken worden niet meegenomen. 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 15 kg. 3. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen. 4. Per ophaalbeurt mogen maximaal 5 restafvalzakken per adres worden aangeboden. Hoofdstuk III - Grofvuil Artikel 12 GR Pagina 5 van 13

6 1. - Het grofvuil wordt enkel nog aan huis opgehaald op afroep i.s.m. IVM (intergemeentelijk samenwerkingsverband voor huisvuilverwerking in het Meetjesland) en tegen betaling. - Het grofvuil kan ook worden aangeboden op het recyclagepark. - Herbruikbare goederen kunnen worden aangeboden op het recyclagepark of in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. 2. Grofvuil mag niet worden meegegeven met het restafval of een andere inzameling, andere dan deze van grofvuil. Artikel Het grofvuil moet worden verpakt, gebundeld of per stuk aangeboden worden, zodat het opladen vlug, veilig en hygiënisch kan geschieden. 2. Een afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel van aangeboden grofvuil is maximaal 60 kg zwaar en 2 meter lang. Hoofdstuk IV - Glas Artikel Hol glas kan worden aangeboden op het recyclagepark of in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de bewoners van de gemeente. 2. Vlak glas moet worden aangeboden op het recyclagepark. 3. Glas mag niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of een andere selectieve inzameling. Artikel 15 Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt moet, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene opening van de glascontainer worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. Artikel Het storten in glascontainers van om het even welke andere afvalstof dan glas, is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers lege of volle dozen, kratten, zakken, glas of andere voorwerpen achter te laten. Overtredingen hiervan worden beschouwd als sluikstortingen. 2. Het is verboden glas te storten in de glascontainers tussen u en uur. Hoofdstuk V - Papier en karton Artikel 17 GR Pagina 6 van 13

7 1. Papier en karton wordt minstens tweemaal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier en karton kan ook worden aangeboden op het recyclagepark. 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton. Artikel Het papier en karton moet aangeboden worden in een kartonnen doos, papieren zak of ingebonden tot een handelbare stapel. Lege kartonnen dozen moeten platgedrukt worden. 2. De aangeboden hoeveelheid papier en karton mag niet groter zijn dan 1 m³. 3. Het gewicht per recipiënt is maximum 15 kg. Hoofdstuk VI - Klein Gevaarlijk Afval (KGA) Artikel Het KGA wordt uitsluitend ingezameld via het recyclagepark. 2. KGA mag niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of een andere selectieve inzameling. Artikel 20 Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd en tevens dient de verpakking van elk afzonderlijk product te worden aangepast om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen. Artikel 21 Het KGA dat wordt aangeboden wordt door de parkwachter in het gepaste sorteer- of opslagrecipiënt gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf doen. Gebruikte injectienaalden moeten in een naaldcontainer worden aangeboden. Deze naaldcontainer is te verkrijgen bij de apothekers. Hoofdstuk VII Plastiek flessen en flacons en Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD) Artikel Het PMD-afval wordt tweewekelijks aan huis opgehaald, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. GR Pagina 7 van 13

8 2. PMD-afval mag niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van PMD-afval. PMD-afval wordt niet aanvaard op het recyclagepark. Artikel Het PMD-afval moet aangeboden worden in de blauwe PMD-zakken met IVM-logo. 2. De verschillende fracties van het PMD-afval mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 3. De zakken moeten volledig gesloten worden aangeboden. Er mag geen PMD-afval aan de buitenkant van de PMD-zak vastgemaakt worden. 4. Verontreinigde plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aanvaard. 5. De aangeboden PMD-zakken waarvan de inhoud niet overeenstemt met de sorteerregels, worden door de ophaler voorzien van een waarschuwingssticker en worden niet meegenomen. De geweigerde PMDzakken moeten binnen de 24 u terug worden binnengehaald. Na de aanpassing van de inhoud kunnen de PMD-zakken bij de volgende ophaling opnieuw worden aangeboden. Hoofdstuk VIII - Textiel Artikel Het textiel wordt ingezameld: - op het recyclagepark. - bij de kringloopwinkel. - in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. tweemaal per jaar huis-aan-huis op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. 2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van erkende textielinzamelaars en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen of IVM waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privé-domein toegankelijk voor het publiek, en/of mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren. 3. Textiel mag niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van textiel. Artikel Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij ophaling aan huis in een degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn. Hoofdstuk IX Herbruikbare goederen GR Pagina 8 van 13

9 Artikel Voor de inzameling van herbruikbare goederen doet de gemeente een beroep op een door OVAM erkende kringloopwinkel, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. 2. Herbruikbare goederen worden gratis ingezameld: - op het recyclagepark. - aan huis op afroep. - in een vestiging van de kringloopwinkel. 3. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het restafval, grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare goederen. Artikel De herbruikbare goederen dienen te worden aangeboden op de door de kringloopwinkel bepaalde wijze. Het staat de kringloopwinkel vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor de kringloopwinkel. In dit geval mogen de geweigerde goederen meegegeven worden met het restafval, grofvuil of een selectieve inzameling. 2. Alle herbruikbare goederen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de overbrengers. Hoofdstuk VIII - Het recyclagepark Artikel 28 Ligging Het recyclagepark is gelegen te Bilksken 1, 9920 Lovendegem. Artikel 29 Toegankelijkheid 1. Het recyclagepark is toegankelijk voor: - inwoners van de gemeente. - ondernemingen met een vestiging op het grondgebied van de gemeente. - personen die de belasting op tweede verblijven betalen. - personen die een eigendomsakte of een huurovereenkomst van een onroerend goed op het grondgebied kunnen voorleggen. - verenigingen, scholen en instellingen met een vestiging op het grondgebied van de gemeente. 2. Het recyclagepark is tijdelijk toegankelijk voor: - toekomstige inwoners die een woning in de gemeente bouwen, verbouwen of inrichten. Toekomstige inwoners hebben maximaal 3 maand toegang tot het recyclagepark. Deze termijn is verlengbaar mits motivering. - nabestaanden van een overleden inwoner van de gemeente die een woning in de gemeente moeten vrijmaken. Nabestaanden hebben maximaal 3 maand toegang tot het recyclagepark. Deze termijn is niet verlengbaar. 3. Het recyclagepark is geopend op het door het college van burgemeester en schepenen bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het recyclagepark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. 4. Het recyclagepark is opgedeeld in een gratis gedeelte en een betalend gedeelte. Het betalend gedeelte is opgedeeld in een laagtariefzone en een hoogtariefzone. GR Pagina 9 van 13

10 5. Toegang tot het recyclagepark (gratis en betalend gedeelte) is enkel toegelaten bij registratie met een e- ID-kaart of een toegangskaart. De inwoners krijgen toegang met de e-id-kaart. Voor de andere categorieën zoals bepaald in artikel 29 1 en 2 wordt een tijdelijke of permanente toegangskaart ter beschikking gesteld tegen betaling van een vergoeding. Het bedrag van de vergoeding voor de toegangskaart wordt vastgelegd in het retributiereglement op het aanbrengen van afvalstoffen op het recyclagepark en het ophalen van afvalstoffen aan huis. De toegangskaart is persoonlijk. Personen die hun gemotoriseerd voertuig in het Bilksken respectievelijk in de gratis zone parkeren om vervolgens te voet afval naar het recyclagepark respectievelijk de betalende zone te brengen, worden beschouwd als bezoekers die zich dienen te registreren. 6. De parkwachters belast met het toezicht en de controle op het recyclagepark zullen de bezoeker de toegang tot het recyclagepark weigeren indien: - de bezoeker niet kan of wil bewijzen dat hij in Lovendegem woont of er met zijn onderneming gevestigd is; - andere afvalstoffen worden aangeboden dan deze vermeld in artikel 30; - grotere hoeveelheden afvalstoffen worden aangeboden dan de maximale hoeveelheden bepaald in artikel 31, voor zover er geen retributie is ingesteld op de bijkomende hoeveelheden; - het hoogst toegelaten brutogewicht van het voertuig waarmee de afvalstoffen worden aangeboden meer dan 3,5 ton bedraagt, met uitzondering van landbouwvoertuigen met of zonder aanhangwagen; - de lengte van het voertuig al dan niet met aanhangwagen meer dan 10 m bedraagt. - de aangeboden afvalstoffen niet overeenkomstig de aanwijzingen van de parkwachter kunnen gedeponeerd worden; - de bezoeker een negatief recyclageparksaldo heeft. 7. De parkwachters belast met het toezicht en de controle op het recyclagepark zullen de bezoeker de toegang tot de betaalzone weigeren indien: - de lengte van het voertuig al dan niet met aanhangwagen meer dan 10 m bedraagt. - de bezoeker een negatief recyclageparksaldo heeft. 8. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassen begeleider. 9. Personen vreemd aan de dienst of die geen afvalstoffen aanbrengen, hebben geen toegang tot het recyclagepark. Artikel 30 Soorten Afvalstoffen Volgende afvalstoffen worden afzonderlijk op het recyclagepark ingezameld en dienen afzonderlijk en op voorhand gescheiden te worden aangeboden: Gratis gedeelte - Papier en karton - Hol glas - Vlak glas - Metalen - Textiel - Herbruikbare goederen - Zachte folies - Harde plastiek - Bloempotjes en plantentrays - EPS (isomo) - AEEA - KGA GR Pagina 10 van 13

11 - Zuiver taxus-afval - Gebonden asbest Betalend gedeelte Laagtariefzone - Groenafval - Boomwortels - Zuiver steenpuin - Houtafval - Landbouwfolie Hoogtariefzone - Grofvuil - Kalkhoudend afval - Roofing en isolatiemateriaal - Gemengd te storten afval Artikel 31 Hoeveelheden en aanduiding tariefzone 1. Voor de aangebrachte hoeveelheden afvalstoffen in het gratis gedeelte geldt een beperking van 10 kg per KGA-categorie en 5 asbestcementplaten per aanvoerbeurt. 2. Voor de aangebrachte hoeveelheden afvalstoffen in het betalende gedeelte geldt geen beperking. De aanvoer van afvalstoffen in het betalend gedeelte wordt voor iedere referentiepersoon en houder van een toegangskaart per tariefzone geregistreerd. Voor aanvoer van hoeveelheden afval boven een bepaalde limiet wordt een hoger tarief gerekend zoals bepaald in voormeld retributiereglement. 3. De bezoeker die afvalstoffen aanbrengt in het betalend gedeelte, duidt bij de ingangszuil zelf aan of hij afvalstoffen in de laag- of de hoogtariefzone zal deponeren. Bij het deponeren van afvalstoffen in de laag- en de hoogtariefzone tijdens eenzelfde toegangsbeurt aan de betaalzone, dient het hoog tarief aan de ingangszuil te worden aangeduid. Bij de aanduiding van de tariefzone ontvangt de bezoeker een ticket. Dit ticket dient zichtbaar te worden aangebracht achter de voorruit van het voertuig. Artikel 32 Toezicht 1. Tijdens de openingsuren is het recyclagepark permanent onder toezicht van de parkwachter aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. De aanwijzingen van de parkwachter dienen onvoorwaardelijk opgevolgd. De parkwachter zal door zijn kledij met een kenteken van de gemeente goed herkenbaar zijn. Bezoekers van het recyclagepark die niet akkoord gaan met bepaalde richtlijnen van de parkwachter kunnen schriftelijk beroep instellen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de acht dagen na de feiten. 2. Onafgezien van de bevoegdheden van politie, is de parkwachter gemachtigd om inbreuken op deze reglementering vast te stellen, om de identiteit van de bezoekers na te gaan en om de aangeboden afvalstoffen te controleren. 3. De parkwachter is gemachtigd om het ticket in de betaalzone te controleren en om de keuze van tariefzone aan te passen volgens de afvalstoffen die effectief worden gedeponeerd. 4. Aan de parkwachters mogen geen fooien of andere giften worden gegeven. GR Pagina 11 van 13

12 Artikel 33 Betaling en betalingsbewijzen 1. De betaling van de retributie kan uitsluitend gebeuren met betaalkaarten aan de betaalautomaten op het recyclagepark. Door de betaling aan deze betaalautomaten kan een negatief recyclageparksaldo aangezuiverd worden en kan er ook provisie worden voorzien. 2. Bij betaling aan de betaalautomaten van het recyclagepark wordt een betalingsbewijs afgeleverd. Overzichtsfacturen van reeds betaalde retributies kunnen per kwartaal worden gevraagd. Voor de aflevering van een overzichtsfactuur wordt een administratiekost vastgelegd in voormeld retributiereglement. Artikel 34 Verkeersregeling 1. Het recyclagepark wordt aanzien als een openbare plaats waar de wetgeving op het wegverkeer van toepassing is. De bezoekers betreden het recyclagepark volledig op eigen risico. 2. Op het recyclagepark geldt een snelheidsbeperking van 10 km/uur. 3. Het is de parkwachter toegestaan de aanvoerders van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds te veel mensen op het recyclagepark bevinden en in functie van de veiligheid en een goede verkeersregeling op het recyclagepark. Artikel 35 Netheid en Inwendige Orde 1. De afvalstoffen mogen enkel in de daartoe voorbestemde en van duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 2. Elke gebruiker dient het afval eigenhandig te deponeren in de daartoe bestemde container, recipiënt of opslagruimte met uitzondering van KGA, AEEA en herbruikbare goederen. 3. De gebruikers van het recyclagepark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 4. Tijdens de sluitingsuren van het recyclagepark is het verboden om afval te deponeren voor de toegangspoorten of over de omheining op het recyclagepark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. 5. Op het recyclagepark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting. 6. De afvalstoffen die gedeponeerd worden in de containers of op de hiertoe aangeduide plaatsen, worden eigendom van de gemeente. Het is verboden de gedeponeerde afvalstoffen te doorzoeken of weg te nemen, tenzij met schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. 7. Het is verboden door het niet volgen van de richtlijnen en gebruiksinstructies op het recyclagepark, opzettelijk het computersysteem van het recyclagepark te verstoren. 8. Bij elke vorm van schade die al dan niet opzettelijk wordt aangebracht aan het elektronisch identificatieen registratiesysteem of elke andere infrastructuur op het recyclagepark zullen de herstellingskosten teruggevorderd worden op de veroorzaker van de schade. 9. Personen die afval aanbieden op het recyclagepark zonder zich eerst te registreren en/of zonder te betalen, worden beschouwd als sluikstorters en zullen gesanctioneerd worden. 10. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het recyclagepark. GR Pagina 12 van 13

13 11. Het is verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken op het recyclagepark. 12. De gemeente is niet verantwoordelijk voor ongevallen of gebeurtenissen die zich voordoen bij het deponeren van afval of na het niet opvolgen van de aanduidingen en aanwijzingen. GR Pagina 13 van 13

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden. HOOFDSTUK 13 VUILNISOPHALING Art. 13.1. - Algemene bepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2015 I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 81 milieu@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage 1 APV) Huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN. GEMEENTERAADSBESLUIT 30 maart 2015, gewijzigd op 11 september 2017

POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN. GEMEENTERAADSBESLUIT 30 maart 2015, gewijzigd op 11 september 2017 POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN GEMEENTERAADSBESLUIT 30 maart 2015, gewijzigd op 11 september 2017 GECOÖRDINEERDE TEKST I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK van ZELZATE Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het recyclagepark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a.

Artikel 2.- Ligging Het containerpark van de gemeente Lummen is gelegen in de St. -Jacobusstraat 8, 3560 Lummen, sectie B, nrs. 542e, 543a, e.a. Reglementering containerpark. Artikel 1.- Doel Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Vergadering 13 september 2010 Milieudienst Goedkeuring aanvullende politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet,

Nadere informatie

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

REGLEMENT. Afdeling 1 Algemeen. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 REGLEMENT Reglement voor het gebruik van het containerpark Afdeling 1 Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke en met huishoudelijk

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt

Nadere informatie

Instructie aanvoerreglement containerpark

Instructie aanvoerreglement containerpark 1 van 6 Beoordeeld: Inge Makelberge Goedgekeurd: Fons Doms Geldig vanaf: 29/04/2015 Afdeling 1 - Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van mogelijk

Nadere informatie

Politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Gecoördineerde versie (Gemeenteraden 21 januari 1999 en 18 december 2013)

Politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Gecoördineerde versie (Gemeenteraden 21 januari 1999 en 18 december 2013) Politieverordening op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Gecoördineerde versie (Gemeenteraden 21 januari 1999 en 18 december 2013) HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN

POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN GEMEENTE ZEMST PROVINCIE VLAAMS-BRABANT POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

Politiereglement van betreffende het gebruik van het milieupark. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2011

Politiereglement van betreffende het gebruik van het milieupark. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2011 Politiereglement van betreffende het gebruik van het milieupark Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2011 artikel: er wordt onder voorbehoud van wijzigingen op de gemeenteraad van Sint- Laureins

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.

Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. Art. 1: Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en heft het reglement op betreffende

Nadere informatie

. Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en

. Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en . Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende

Nadere informatie

2.1 Het park wordt uitgebaat door en staat onder toezicht van de externe afvalbeheerder, die hiertoe parkwachters aanstelt.

2.1 Het park wordt uitgebaat door en staat onder toezicht van de externe afvalbeheerder, die hiertoe parkwachters aanstelt. REGLEMENT VAN INWENDIG BEHEER BETREFFENDE HET BETREDEN VAN EN AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK, SLUISSTRAAT 82, 8300 KNOKKE-HEIST Artikel 1. Doel 1.1 Het gemeentelijk containerpark

Nadere informatie

Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 1997 Gewijzigd in de gemeenteraad van 26 september 2005, 25 november 2008, 26 oktober 2009

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OVER HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

POLITIEVERORDENING OVER HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN POLITIEVERORDENING OVER HET BEHEER VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN VERVANGING POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE OPHALING VAN HUISHOUDELIJK AFVAL, DE SELECTIEVE OPHALINGEN EN HET CONTAINERPARK

Nadere informatie

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART 4.- DEFINITIES particulieren zelfstandige en commerciële ondernemingen -instellingen -(ver)bouwers ART. 5

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART 4.- DEFINITIES particulieren zelfstandige en commerciële ondernemingen -instellingen -(ver)bouwers ART. 5 ART. 1.- Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale

Nadere informatie

vermijden. IVM stelde tarieven voor die de gemeenteraad heeft aanvaard.

vermijden. IVM stelde tarieven voor die de gemeenteraad heeft aanvaard. november 2015 inleiding: wat, waarom & wanneer? invoering van HET betaalsysteem op basis van weging op het recyclagepark Beste inwoners Al ruim 23 jaar kunt u in Lovendegem gebruik maken van een ruim recyclagepark

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Artikel 1

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark.

Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Politieverordening op de uitbating van het gemeentelijk containerpark. Artikel 1 Voor deze verordening zijn de definities van toepassing van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Welkom op het containerpark

Welkom op het containerpark Infowijzer Welkom op het containerpark Ooit was het simpel. In 1883 verplichtte de Parijse prefect Eugène Poubelle de inwoners van de lichtstad om het afval in drie verschillende fracties aan te bieden.

Nadere informatie

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden afvalstoffen

Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden afvalstoffen Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van op het containerpark aangeboden afvalstoffen Art.1. Met ingang van 1 januari 2014 wordt er een contantbelasting gevestigd voor het ter inzameling

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. (aangepast GR oktober 2005)

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. (aangepast GR oktober 2005) Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. (aangepast GR oktober 2005) DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1 : toepassingsgebied.

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Van kracht vanaf 1 september 2006 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 juli 2006 Aangevuld

Nadere informatie

Milieu - vaststellen huishoudelijk reglement recyclagepark Atelierstraat

Milieu - vaststellen huishoudelijk reglement recyclagepark Atelierstraat Milieu - vaststellen huishoudelijk reglement recyclagepark Atelierstraat Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 september 2014 1. Definities en toepassingsgebied Artikel 1 - Toepasselijke wetgeving Het

Nadere informatie

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder: dienst leefmilieu R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-05-2016 CONTANTBELASTINGREGLEMENT VOOR DE TER INZAMELING EN VERWERKING OP HET CONTAINERPARK AANGEBODEN AFVALSTOFFEN Artikel 1 Vanaf de opening van

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN. Afdeling 1.1. Definities

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN. Afdeling 1.1. Definities Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en het gebruik van het containerpark Vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2003 en aangepast bij beslissing

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT BIJLAGES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT BIJLAGES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT BIJLAGES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INHOUDSOPGAVE BIJLAGES TITEL I OPHALING, OPSLAG EN VERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 4 Afdeling 1 Beernem... 4 Afdeling

Nadere informatie

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden.

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden. Uniform Gemeentelijk Politiereglement Afzonderlijk deel B - Arendonk Hoofdstuk III: Afhalen van huisvuil en brengen huisvuil naar het gemeentelijk containerpark Hoofdstuk I Algemene bepalingen Afdeling

Nadere informatie

Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels, 119, 119bis en 135 2. Gelet op het

Nadere informatie

Retributie voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen. De Gemeenteraad;

Retributie voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen. De Gemeenteraad; Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE LINTER ZITTING VAN 27 APRIL 2009 Aanwezig: Voorzitter Schepenen Raadsleden Secretaris Marc Wynants Emiel Schepers, Sonja

Nadere informatie

6. POLITIEVERORDENING OP DE UITBATING VAN HET GEMEENTELIJK MILIEUPARK: GOEDKEURING.

6. POLITIEVERORDENING OP DE UITBATING VAN HET GEMEENTELIJK MILIEUPARK: GOEDKEURING. Arrondissement : Gent Provincie : Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM Zitting van woensdag 19 maart 2008 Aanwezig: Afwezig: Kris Mattheeuws, voorzitter; Jo De Coninck,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Hoofdstuk 4: Politiereglement op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 maart 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 20 februari 2017 Bekendgemaakt op 23 maart

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Inhoud Hoofdstuk I - Algemene bepalingen Hoofdstuk II - Inzameling van huisvuil en de

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Inzameling afvalstoffen en gebruik containerpark

Inzameling afvalstoffen en gebruik containerpark GEMEENTEBESTUUR OPPERSTRAAT 31 1770 LIEDEKERKE TEL. 053 64 55 11 FAX 053 64 55 09 www.liedekerke.be LIEDEKERKE Inzameling afvalstoffen en gebruik containerpark NDC 583.73 Politiereglement Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 oktober 2014 en bekendgemaakt op de stedelijke website op 24 oktober 2014 (herwerking

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU

REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU REGLEMENTEN VAN INWENDIG BESTUUR BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU Inhoud BELEIDSDOMEIN NATUUR EN MILIEU... 2 AFDELING 1 - Reglement van inwendig bestuur betreffende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad zitting van 04 november 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad zitting van 04 november 2013 GEMEENTE KORTENBERG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad zitting van 04 november 2013 Contantbelastingreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Retributies: afvalfracties containerpark

Retributies: afvalfracties containerpark Retributies: afvalfracties containerpark De Gemeenteraad, Gelet op de nieuwe gemeentewet; Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, 4; Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en 43.

Nadere informatie

Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 117, 119 en 135;

Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 117, 119 en 135; Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. DE RAAD; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015

Reglement inzake het aanbieden van afvalstoffen op het milieupark te Roermond 2015 BIJLAGE 6 REGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6, TWEEDE LID, SUB q, VAN HET UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE ROERMOND inzake HET AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK TE ROERMOND

Nadere informatie

overzicht grofvuil 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan)

overzicht grofvuil 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) VLOERBEKLEDING vloerbekleding vinyl tapijten divers rubber matten linoleum kurktegels KUNSTSTOFFEN plastic en kunststofplaten plastic bakken en

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT VERGADERING VAN 05 FEBRUARI 2015 ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE BIERBEEK AANWEZIG: J. VANHULST... VOORZITTER; C. CUYPERS, J. VAN DER

Nadere informatie

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u!

Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe. Profiteer van deze dienst dicht bij u! Het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe ook toegankelijk voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe Profiteer van deze dienst dicht bij u! Toelatingsvoorwaarden 1. Alleen toegang voor particulieren.

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002 GEMEENTE KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002 Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 5 maart 2002 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 27 maart 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S.

Nadere informatie

Politiereglement op de uitbating van het gemeentelijk containerpark versie 2006 :

Politiereglement op de uitbating van het gemeentelijk containerpark versie 2006 : Politiereglement op de uitbating van het gemeentelijk containerpark versie 2006 : Artikel 1. Doel. Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 23 december 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

overzicht grofvuil x x x (Luchtbal & Wilrijk) kunststofplaten plastik bakken, dozen x x x (Luchtbal & Wilrijk)

overzicht grofvuil x x x (Luchtbal & Wilrijk) kunststofplaten plastik bakken, dozen x x x (Luchtbal & Wilrijk) 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) omschrijving ophaling aan huis ophaling aan huis containerpark containerpark containerpark VLOERBEKLEDING overzicht grofvuil vloerbekleding vinyl

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

Reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 25/04/2016

Reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 25/04/2016 Reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken Goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 25/04/2016 Dit reglement is van toepassing vanaf 01/07/2016. De gebruikers van het recyclagepark verklaren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM Artikel 1: Bezoekers HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM De containerparken van IVAREM zijn toegankelijk voor particulieren, die inwoner zijn van één van de volgende gemeenten-vennoten

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT BIJLAGES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT BIJLAGES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT BIJLAGES GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES INHOUDSOPGAVE BIJLAGES TITEL I OPHALING, OPSLAG EN VERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 4 Afdeling 1 Beernem... 4 Afdeling

Nadere informatie

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging

Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging 1 GEMEENTE AFFLIGEM Retributie betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaren 2016 en 2017 - wijziging De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen,

Nadere informatie

OPHAALKALENDER 2016. LONDERZEEL Toffe gemeente

OPHAALKALENDER 2016. LONDERZEEL Toffe gemeente OPHAALKALENDER 2016 LONDERZEEL Toffe gemeente Telefoon dienst milieu: 052 39 92 63 INCOVO Intercommunale voor afvalbeheer Cyriel Buyssestraat 5 1800 Vilvoorde Tel. : 02 255 94 70 Fax : 02 251 74 05 www.incovo.be

Nadere informatie

1 Enkel van toepassing voor de gemeenten van Oost en Bilzen

1 Enkel van toepassing voor de gemeenten van Oost en Bilzen Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels, 119, 119bis en 135 2. Gelet op het

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli 2013 1 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark Bewaar deze folder bij je afvalkalender Meer informatie? Bel 0800/97 0 97 of surf naar www.ecowerf.be!

Nadere informatie

HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK Milieuambtenaar De Henauw Monique 055/43.10.17 055/43.10.16 milieudienst@lierde.be WOORD VOORAF De afvalproblematiek is één van de belangrijke problemen van onze consumptiemaatschappij.

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD

UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD UITTREKSEL NOTULEN GEMEENTERAAD Provincie Vlaams-Brabant Stad Scherpenheuvel-Zichem Zitting van 17 december 2015 Goedkeuring van de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN Gemeente DESTELBERGEN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. VOORWERP VAN HET AFVALPLAN : (aanduiden wat past) o Organisatie van een éénmalig groot evenement 1, ongeacht de aard of de locatie o Organisatie van een

Nadere informatie

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE. REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE.  REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info OPHAALKALENDER 2009 Moorslede > www.mirom.be www.moorslede.be www.fostplus.be NIEUWE REGELING HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info JANUARI FEBRUARI NIEUWJAAR ZO 01 VR 02 MA 02 ZA 03 DI 03 ZO 04 WO 04

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD 18 NOVEMBER 2013 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD 18 NOVEMBER 2013 OPENBARE ZITTING BESTUUR DER STAD RONSE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD DD 18 NOVEMBER 2013 OPENBARE ZITTING POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Nadere informatie

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20)

Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR p9, aangepast GR p20) Politiereglement betreffende het organiseren van afvalarme evenementen. ( GR 17-1-2006 p9, aangepast GR 19-9-2006 p20) HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD: openbare zitting van 19 december 2013

DE GEMEENTERAAD: openbare zitting van 19 december 2013 Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente As GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS T 089 65 12 70 F 089 65 12 71 E gemeente@as.be UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD openbare

Nadere informatie

Algemeen reglement op de intercommunale recyclageparken van Incovo.

Algemeen reglement op de intercommunale recyclageparken van Incovo. Algemeen reglement op de intercommunale recyclageparken van Incovo. Artikel 1. Doel. Een recyclagepark is een door Incovo aangewezen terrein dat voorzien wordt van de nodige infrastructuur en personeel

Nadere informatie

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Diftarin Herent Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Toepassing vanhet principe van 'de vervuiler betaalt' Door het afval te wegen wordt per gezin/vereniging gefactureerd wat men heeft aangeboden

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

GEMEENTE ZWEVEGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONTAINER- EN RECYCLAGEPARK.

GEMEENTE ZWEVEGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONTAINER- EN RECYCLAGEPARK. GEMEENTE ZWEVEGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONTAINER- EN RECYCLAGEPARK. ARTIKEL 1 : DOEL Het container- en recyclagepark is een inrichting dat tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke

Nadere informatie

De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak!

De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak! De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak! De blauwe zak is er! Ophaling pmd van start Vanaf december wordt in de hele provincie Limburg en Diest pmd (plastic flessen

Nadere informatie

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark Bewaar deze folder bij je afvalkalender Meer informatie? Bel 0800/97 0 97 of surf naar www.ecowerf.be!

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie