Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media"

Transcriptie

1 Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

2 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst gedrag en vormen van ongewenst gedrag 12 Bijlage C: nadere gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie 13 Protocol Social Media Nordwin College 14 Omgaan met de media 16

3 Gedragscode Nordwin College 3 De gedragscode moet bijdragen aan een uitnodigende en veilige werk- en leeromgeving waarin verantwoord gedrag wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag wordt bestreden en voorkomen. In een uitnodigende en veilige werk- en leeromgeving behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Dat vraagt van de medewerker een actieve houding: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de organisatie van Nordwin College opmerkt. Definities de medewerker de deelnemer(s) ongewenst gedrag CvB elke persoon die al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor Nordwin College alle personen die onderwijs krijgen binnen Nordwin College. Bijvoorbeeld VMBO-leerlingen, MBO-studenten en overige deelnemers aan onderwijsactiviteiten van Nordwin College. ongewenst gedrag als bedoeld in bijlage B van deze gedragscode het College van Bestuur van Nordwin College Minimale gedragsnormen Deze gedragscode bevat de minimale gedragsnormen waaraan de medewerker zich dient te houden in relatie tot andere medewerkers, deelnemers van Nordwin College en derden, alsmede in relatie tot zijn* werkzaamheden. Professionele houding De medewerker is deskundig op zijn terrein. Hij beschikt over de kennis en vaardigheden om zijn werk goed uit te voeren en weet deze in nieuwe situaties toe te passen. Hij houdt zijn vak bij en neemt, waar nodig, initiatief. Hij krijgt en neemt de verantwoordelijkheid die past bij zijn functie en legt daarover verantwoording af aan collega s, leidinggevenden en leden van het CvB. Praten over = praten met. Wie negatieve gevoelens over een ander ventileert, heeft de plicht deze eerst en vooral met de persoon in kwestie te bespreken. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Wie iets belooft, dient zijn belofte(s) na te komen. * Daar waar in de tekst gesproken wordt over hij kan ook zij worden gelezen. Ter wille van de leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke vorm.

4 4 Kleding, uiterlijke verzorging en taalgebruik De medewerker is een representant van Nordwin College en toont dat door representatieve kleding, correct taalgebruik en een goede uiterlijke verzorging. Hij is zich ervan bewust naar deelnemers een voorbeeldfunctie te hebben. Daarnaast is de medewerker met een leidinggevende functie zich ervan bewust dat hij ook een voorbeeldfunctie naar zijn medewerkers heeft. Respect voor medewerkers en deelnemers De relatie tussen leidinggevenden, medewerkers en deelnemers dient gebaseerd te zijn op integriteit en wederzijds respect in houding, woord en gedrag. De medewerker handelt hiernaar. De medewerker wordt geacht loyaal te zijn naar Nordwin College. De medewerker is zich bewust van het feit dat deelnemers zich ten opzichte van hem in een afhankelijkheidsrelatie bevinden. Hij maakt daarvan geen misbruik. Hij gaat geen (intieme) relaties met deelnemers aan. De medewerker houdt zich verre van ongewenst gedrag (jegens collega s, deelnemers en derden). Hij accepteert ongewenst gedrag niet van collega s. Veiligheid en lichamelijk welzijn De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften. De medewerker is alert op veiligheid en hij brengt de veiligheid en gezondheid van hemzelf en anderen niet in gevaar. Hij leeft de veiligheidsvoorschriften na en voelt zich verantwoordelijk voor een ander. De medewerker is tijdens zijn werk niet onder invloed van alcohol en/of drugs. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendommen De medewerker verstrekt geen gevoelige of vertrouwelijke informatie over deelnemers of collega s (uitgezonderd rechtspositionele of wettelijk voorgeschreven) aan personen of instanties. Hij treedt zonder opdracht of toestemming vooraf van de betreffende locatiedirecteur dan wel het CvB niet in contact met de media. De medewerker maakt geen gebruik van bedrijfsmiddelen voor privédoeleinden en doet het auteursrecht van zijn werkzaamheden uit hoofde van zijn functie toekomen aan de werkgever.

5 5 Geschenken en giften De medewerker neemt geen geschenken en aanbiedingen aan of doet die ten goede komen aan Nordwin College. Ontvangen attenties rond kerst worden verdeeld binnen de organisatie-eenheid. Excursies, werkbezoeken, scholingsdagen en evenementen De medewerker die in verband met zijn functie bij Nordwin College wordt uitgenodigd voor excursies, werkbezoeken, scholingsdagen en evenementen die voor zijn functie relevant zijn, vraagt altijd vooraf toestemming aan zijn leidinggevende. Hij zal pas ingaan op de uitnodiging na toestemming te hebben verkregen van zijn leidinggevende. Verrichten van incidentele activiteiten voor derden in werktijd De medewerker die op uitnodiging verzocht wordt om in werktijd activiteiten voor derden te verrichten, zoals het houden van een lezing of presentatie, vraagt vooraf toestemming aan de locatiedirecteur. Hij zal pas ingaan op het verzoek na toestemming te hebben verkregen van de betreffende locatiedirecteur. Indien de medewerker voor deze activiteit een vergoeding ontvangt met een waarde tot 50,- mag de medewerker deze houden. Voor een vergoeding boven 50,- geldt dat het bedrag dat 50,- te boven gaat, ingeleverd wordt bij de locatiedirecteur die er een geschikte bestemming voor zoekt. Verrichten van nevenwerkzaamheden De medewerker onthoudt zich van nevenwerkzaamheden die een nadelige invloed hebben op de vervulling van zijn functie dan wel in strijd zijn met de belangen van Nordwin College. Bedrijfsmatige transacties en betalingen De medewerker dient juiste declaraties in. Alle bedrijfsmatige transacties en betalingen moeten volledig en juist zijn gedocumenteerd en gecontroleerd kunnen worden. Elektronische media De door de organisatie aangeboden middelen voor gebruik van telefoon, fax, internet en , zoals computersystemen en netwerken, worden als eigendom van de organisatie beschouwd. Deze middelen worden gebruikt voor educatieve en zakelijke doeleinden. De gedragscode voor het gebruik van elektronische media is opgenomen in bijlage A.

6 6 Meldingsplicht De medewerker is verplicht ongewenst gedrag en handelen in strijd met de gedragscode Nordwin College en/of de bijlagen van deze gedragscode te melden bij de betreffende locatiedirecteur of het CvB. Indien dat gezien de omstandigheden niet van de medewerker kan worden gevraagd, dient de medewerker zijn melding bij een van de vertrouwenspersonen van Nordwin College te doen. Naleving en sancties Het toezicht op de naleving van deze gedragscode is een zaak van ieder die betrokken is bij Nordwin College en berust uiteindelijk bij het CvB. Handelen van de medewerker in strijd met de gedragscode Nordwin College kan, afhankelijk van de aard van de overtreding leiden tot actie, corrigerend handelen dan wel rechtspositionele maatregelen. Hierbij is beëindiging van de arbeidsovereenkomst en ontslag op staande voet zeer zeker niet uitgesloten. Bijlage A De gedragscode Nordwin College kent een bijlage A welke integraal deel uitmaakt van deze gedragscode. In deze bijlage A staan nadere gedragsregels met betrekking tot het gebruik van elektronische media. Bijlage B De gedragscode Nordwin College kent een bijlage B welke integraal deel uitmaakt van deze gedragscode. In deze bijlage B staat een omschrijving van het begrip ongewenst gedrag en wordt nader ingegaan op vormen van ongewenst gedrag. Bijlage C De gedragscode Nordwin College kent een bijlage C welke integraal deel uitmaakt van deze gedragscode. In deze bijlage C staan nadere gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie. Slot In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het CvB.

7 7 Vaststelling Deze gedragscode is, na instemming van de medezeggenschapsraad van Nordwin College op 11 oktober 2010, door het College van Bestuur van Nordwin College vastgesteld op 22 oktober 2010.

8 8

9 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Gedragscode voor het gebruik van elektronische media De gedragscode voor het gebruik van elektronische media bevat afspraken over de wijze waarop: de medewerker dient om te gaan met en internet; Nordwin College omgaat met het registreren/verzamelen van gegevens over en internetgebruik. Met deze gedragscode wordt beoogd: duidelijk te maken dat internet en in beginsel alleen bedoeld zijn als hulpmiddelen bij het werk; de bewustwording te vergroten van het gebruik van internet en (en de daaraan verbonden risico s) om negatieve gevolgen te voorkomen. Zakelijk gebruik Het gebruik van internet- en faciliteiten door medewerkers dient verband te houden met taken die voortvloeien uit de functie en heeft een zakelijk karakter. Alle handelingen die in strijd zijn met de belangen van Nordwin College zijn verboden. De medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de aan hem toegekende rechten voor systemen en middelen. Privégebruik Het gebruik van internet en voor privédoeleinden is in zeer beperkte mate toegestaan onder de volgende voorwaarden: de medewerker maakt slechts incidenteel en kortstondig gebruik van de internet en faciliteiten en zorgt er voor dat het onder geen beding storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dat hij zich hierbij houdt aan alle in deze gedragscode gestelde regels.

10 10 gebruik bedrijfsgevoelige informatie mag niet per naar buiten worden verstuurd, tenzij hiervoor vooraf door het CvB toestemming is verleend; de medewerker stelt niet aan derden (gedeelten van) het interne adresboek met adressen beschikbaar; tenzij met toestemming van de betreffende collega (s); de berichten zullen voldoen aan algemene normen van moraal en fatsoen; contacten tussen medewerker(s) (onderling) en deelnemers moeten werk gerelateerd zijn. Het is niet toegestaan om via de faciliteiten: beledigende en/of dreigende en/of seksueel intimiderende en/of pornografische en/of erotische en/of racistische en/of discriminerende en/ of aanstootgevende berichten te versturen en/of berichten die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; illegaal verkregen bestanden als bijlage (zoals mp3-bestanden of software) bij het bericht te versturen; op enigerlei wijze privacygevoelige informatie zonder toestemming vooraf van het CvB aan derden door te geven; berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; ketting-mailberichten te verzenden of door te sturen; ten behoeve van privégebruik abonnementen te nemen op nieuwsbrieven c.q. deel te nemen aan nieuwsgroepen; iemand lastig te vallen door middel van onnodige en/of ongewenste berichten. Internetgebruik Het is niet toegestaan om via de internetfaciliteiten: sites te bezoeken die pornografisch, erotisch, racistisch, discriminerend, beledigend, dreigend seksueel intimiderend of aanstootgevend materiaal bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; datingsites en sites die bestemd zijn om te gokken dan wel chat- /babbelboxen te bezoeken; sites te bezoeken die met name bedoeld zijn voor ontspanning en vermaak door het aanbieden van spelletjes, puzzels, muziek, etc; zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet - openbare bronnen op internet; software te downloaden en op het netwerk te plaatsen zonder toestemming van het CvB.

11 11 Controle Op incidentele basis kan er vanwege een zwaarwichtige reden in opdracht van het CvB een controle uitgevoerd worden ter zake of internetgebruik van een of meerdere medewerkers. Hiervan wordt vooraf geen melding gedaan aan de medewerker(s). Het CvB treft zodanige maatregelen dat de controles zoals vermeld in deze gedragscode in alle zorgvuldigheid worden uitgevoerd. De informatie verkregen uit de controles wordt bewaard zolang dit nodig is voor nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen. Daarna vindt binnen drie maanden vernietiging van de informatie plaats.

12 12 Bijlage B: omschrijving van ongewenst gedrag en vormen van ongewenst gedrag Omschrijving van ongewenst gedrag en vormen van ongewenst gedrag Ongewenst gedrag Elk gedrag dat kan worden gekwalificeerd als seksuele intimidatie en/of agressie en/of geweld en/of pesten en/of discriminatie. Seksuele intimidatie: Ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt, indien het een minderjarige betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de deelnemer als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn: seksistische opmerkingen, seksistische gebaren, ongewenste aanrakingen, verzoeken om seksuele gunsten, hogere waarderingen voor geleverde prestaties in ruil voor seksuele diensten, het tonen of verzenden van pornografische afbeeldingen of teksten. Agressie: Iedere vorm van gedrag die er op gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Geweld: Een extreme vorm van agressief gedrag waarbij getracht wordt om letsel toe te brengen. Pesten: Het kwellen en/of treiteren van één of meerdere personen. Voorbeelden van pesten zijn: roddelen, kwaadspreken, vernederen, kleineren, negeren, de communicatie met iemand beperken of overdrijven, voortdurend kritiek uiten op iemands werk of privéleven, de inhoud van iemands werk manipuleren (bijvoorbeeld iemand zinloze of onoplosbare taken opdragen). Discriminatie: Elke vorm van onrechtvaardig onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.

13 Bijlage C: nadere gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie 13 Nadere gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie 1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig voelt. 2. De medewerker onthoudt zich ervan de deelnemer te behandelen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de deelnemer door te dringen dan nodig is voor een correct leerproces. Het gaat erom dat de medewerker niet onnodig indringt in het privéleven van de deelnemer, bijvoorbeeld door er vragen over te stellen, afspraakjes te maken, te telefoneren of te chatten. Ook het onderhouden van contacten en het uitwisselen van privégegevens via ontmoetingssites (b.v. Facebook) zijn in de relatie medewerker/deelnemer niet gewenst. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de deelnemer. De medewerker mag zijn specifieke situatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte, die in strijd zijn met de verantwoordelijkheid voor de deelnemer of die de grenzen van de professionele relatie en/of medewerker/deelnemer overschrijden. 3. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een medewerker en een deelnemer zijn bij wet verboden. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld zal dit voor Nordwin College aanleiding vormen aangifte te doen bij de politie. 4. De medewerker mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken dat de deelnemer en/of de medewerker deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. 5. De medewerker onthoudt zich van seksueel getinte verbale uitingen c.q. intimiteiten. 6. De medewerker zal tijdens (gym)lessen of schoolreizen gereserveerd en met respect omgaan met de deelnemer en de ruimten waarin de deelnemer zich bevindt, zoals kleed- of hotelkamer. 7. De medewerker heeft de plicht de deelnemer te beschermen tegen schade en (machts-) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. 8. De medewerker zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de deelnemer is betrokken. 9. In de gevallen waarin deze gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest hiervan te handelen.

14 14 Protocol Social Media Nordwin College (onderdeel van gedragscode Nordwin College) Nordwin College is zich ervan bewust dat Social Media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en de gemeente. Nordwin College ziet het als haar verantwoordelijkheid om medewerkers en leerlingen & studenten te leren de voordelen van Social Media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij de kansen die Social Media bieden om de school te profileren in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken. Nordwin College biedt haar medewerkers voldoende mogelijkheid (tijd, budget) om kennis van Social Media en de manier waarop deze ingezet kan worden in de leerontwikkeling, op peil te houden. Profilering 1. Nordwin College zet berichtgeving op Social Media in met het doel om positieve informatie te verspreiden over de (activiteiten) van de school of organisatie; 2. Nordwin College monitort Social Media actief om de ervaringen van leerlingen en andere belanghebbenden met de school te vernemen; 3. Nordwin College gaat naar aanleiding van deze ervaringen in real life in gesprek om, waar mogelijk, de goede punten te versterken en de zwakke te verbeteren. Behalve in geval van onjuistheden wordt op negatieve discussies niet gereageerd via Social Media; 4. Het aanmaken van Social media accounts voor school gerelateerde zaken gaat in overleg met de afdeling Marketing & Communicatie. Curriculum 1. Nordwin College verwacht van haar medewerkers dat zij over voldoende kennis beschikken om de leerlingen & studenten de benodigde Social Media vaardigheden aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces; 2. Nordwin College integreert Social Media waar mogelijk in de lessen en gebruikt deze o.a. om contact te leggen met experts en om in te spelen op de actualiteit; 3. Nordwin College spant zich in om de leerlingen & studenten zelf de mogelijkheden van Social Media te laten ervaren; 4. Nordwin College moedigt leerlingen & studenten aan om tijdens de lessen actief gebruik te maken van Social Media voor zover het gebruikt wordt voor het leerproces. Uitzondering is wanneer de leerkracht expliciet vraagt de gebruikte devices (smartphone, tablet, ipod, laptop) te parkeren.

15 15 Communicatie 1. Nordwin College zet Social Media in om de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, met als doel betere informatieverstrekking, het verhogen van ouderparticipatie en betrokkenheid van de buurt; 2. Nordwin College moedigt medewerkers en leerlingen aan om over school gerelateerde onderwerpen te publiceren, voor zover er rekening mee wordt gehouden dat geen informatie verspreid wordt over derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven; 3. Nordwin College moedigt haar medewerkers aan om Social Media in te zetten om leerlingen & studenten te informeren over school gerelateerde onderwerpen als opdrachten, roosterwijzigingen en activiteiten; 4. Nordwin College laat de inzet van Social Media door medewerkers over niet school gerelateerde onderwerpen met de belanghebbenden over aan de inschatting van de medewerker. Onze medewerkers zijn zich hierbij bewust dat zij ambassadeurs zijn van onze school. De integriteit van de berichtgeving op Social Media is essentieel en vanzelfsprekend; 5. Nordwin College respecteert de vrijheid van meningsuiting van de medewerkers via Social Media. Ze dienen zich te realiseren dat via internet en/of Social Media hun naam eenvoudig te koppelen is aan Nordwin januari 2013

16 16 Omgaan met de media (onderdeel van gedragscode Nordwin College) Richtlijnen om contacten met de media te sturen en de verantwoordelijkheden vast te leggen. Algemeen Nordwin College heeft als groen regionaal opleidingscentrum een bepaalde positie in de samenleving. Het beeld dat de samenleving van ons heeft wordt bepaald door vele relaties. Een belangrijke relatie daarin is de media. Onze uitingen via de media zijn van groot belang voor ons imago. We dienen dan ook zorgvuldig met de media om te gaan. Daarom is het nodig een aantal spelregels met elkaar af te spreken in het contact met de media. We onderscheiden 2 vormen van contact met de media: 1. gerichte informatie vanuit Nordwin College 2. gezochte informatie vanuit de media 1. gerichte informatie vanuit Nordwin College Binnen Nordwin College worden veel activiteiten gedaan die de moeite waard zijn om naar buiten toe bekend te maken, omdat ze een positieve bijdrage leveren aan het beeld dat wij de samenleving van onszelf willen geven. Met name bijzondere activiteiten en prestaties lenen zich hier uitstekend voor. Alle medewerkers van Nordwin College dienen zich dan ook altijd af te vragen of iets geschikt is om ook buiten Nordwin College bekend te maken. Wanneer een medewerker tot de conclusie komt dat het een goede zaak is om de publiciteit te zoeken, dient hij/zij contact op te nemen met de pr-coördinator van de locatie. In overleg tussen de directeur van de locatie en de pr-coördinator kan dan de publicatie in gang worden gezet. Soms kan dat pas na afloop van een activiteit of prestatie, maar meestal is het heel goed mogelijk om daar vooraf al op te anticiperen door het aan te kondigen. De eindverantwoordelijkheid voor publiciteit vanuit de locatie ligt bij de locatiedirecteur en kan gemandateerd zijn aan de pr-coördinator. Afspraak: bij gerichte informatie vanuit een locatie van Nordwin College naar de media gaat er ook een bericht naar de afdeling Marketing & Communicatie van Nordwin College.

17 17 Activiteiten die de locaties overstijgen worden in de publiciteit gebracht door de afdeling Marketing & Communicatie van Nordwin College. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het hoofd van de afdeling Marketing & Communicatie. Zaken die raken aan het strategisch beleid worden uitsluitend afgehandeld door de College van Bestuur of door het hoofd afdeling Marketing & Communicatie, als aangewezen woordvoerder. 2. gezochte informatie vanuit de media De media zijn altijd op zoek naar nieuws. Dit kan zijn omdat ze informatie of gegevens nodig hebben voor een artikel of een programma, maar ook wanneer ze iets gehoord hebben, waarvan zij denken dat het belangrijk is om naar buiten te brengen. Wanneer de media contact zoeken met medewerkers van Nordwin College is het altijd van belang attent te zijn op de gevolgen van informatieverstrekking. Geef daarom dan ook nooit direct antwoord op vragen vanuit de media. Noteer de vraag, Koop tijd en maak dan een afspraak dat er later wordt gereageerd. In de tussentijd dient overleg plaats te vinden en kan beslist worden of we als Nordwin College willen antwoorden op de gestelde vraag of dat we geen commentaar geven. Bij geen commentaar is het wenselijk aan te geven waarom niet. Wanneer de media op een locatie contact zoeken met een medewerker dient altijd de pr-coördinator ingeschakeld te worden. Hij/zij bepaalt, na overleg met de locatie-directeur, wie de media te woord staat. Wanneer blijkt dat de vragen vanuit de media locatie overstijgend zijn, dan wordt contact opgenomen met het College van Bestuur of het hoofd afdeling Marketing & Communicatie. Vanuit centraal wordt dan contact gelegd met de media.

18 18 Vuistregels: de media bepalen onze agenda niet! antwoord nooit direct, maar koop tijd! bepaal na overleg, op de locatie of centraal, wie de media het best te woord kan staan locatie overstijgende zaken altijd overleggen met College van Bestuur of hoofd afdeling Marketing & Communicatie bij interview met media altijd met 2 personen aanwezig zijn altijd van tevoren informeren welke vragen worden gesteld bij krantenartikelen, na interview, altijd voorinzage eisen Calamiteiten; omgaan met de media In geval van calamiteiten is in het calamiteitenplan omschreven hoe en bij welke calamiteit het contact met de media loopt. Advies Niet alles is in regels en procedures te vangen. Besef wel dat toepassing van de spelregels van groot belang is. Lukt dat onverhoopt niet, zorg dan dat de goede naam en het imago van Nordwin College niet beschadigd worden. Vrije meningsuiting Vanzelfsprekend mogen medewerkers van Nordwin College op persoonlijke titel zeggen en schrijven wat ze willen. Ze dienen zich te realiseren dat via internet en/of Social Media hun naam eenvoudig te koppelen is aan Nordwin College.

19

20

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA

ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA Het Brederocollege moedigt haar personeelsleden aan dat zij over voldoende kennis beschikken om de kinderen de benodigde sociale media vaardigheden aan te leren

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Zaan Primair: Ontmoet Ontdek - Ontwikkel

Zaan Primair: Ontmoet Ontdek - Ontwikkel Voorgenomen besluit CvB: 1 februari 2012 Advies directieberaad: 6 maart 2012 GMR: Advies (GMR) / Instemming (Personeelsgeleding): 4 juli 2012 Vastgesteld voorzitter CvB: 4 oktober 2012 Gedrags - en Omgangscode

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

SOCIAL MEDIA PROTOCOL SOCIAL MEDIA PROTOCOL Onderwerp Social Media protocol Van Hans Huizer, algemeen directeur Datum 14 maart 2017 Datum evaluatie Juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. UITGANGSPUNTEN... 2 3. ACTUELE

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Toelichting voorbeeld gedragscode

Toelichting voorbeeld gedragscode Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Toelichting voorbeeld gedragscode Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Catharijnesingel 47 T 030 789 20 10 algemeen@nov.nl Postbus 19129

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Voor Koninklijke UD is dit Lars Stempher. Wat houdt deze vertrouwenspersoon

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS BIJ S.V. OEVERZWALUWEN

GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS BIJ S.V. OEVERZWALUWEN GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS BIJ S.V. OEVERZWALUWEN 1 GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS BIJ S.V. OEVERZWALUWEN. De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan begeleiders zich in hun dagelijkse werk dienen

Nadere informatie

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen

Uitwerking procedure Klachtenregeling OSG Schoonoord (C2) i.v.m. persoonlijke integriteit en rol contact- en vertrouwenspersonen Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Uitwerking procedure klachtenregeling

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport Bron: KNHB en NOC*NSF NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Volleybal - Vereniging TAURUS

Volleybal - Vereniging TAURUS Volleybal - Vereniging TAURUS Auteur: Tonneke de Rooij en Ton van der Spek (vertrouwenscontactpersoon Taurus) Titel: Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gedragsregels van NOC*NSF 3. Gedrag binnen

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers Inhoudsopgave Doel van dit Mediaprotocol... 2 01. Uitgangspunten... 2 02. Afspraken... 2 02.1 Internet... 2 02.2 Schoolwebsite... 3 02.3 elektronische

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS TRAINERS EN BEGELEIDERS VAN TURNERS BIJ TENSOR TURNEN WEERT

GEDRAGSREGELS TRAINERS EN BEGELEIDERS VAN TURNERS BIJ TENSOR TURNEN WEERT GEDRAGSREGELS TRAINERS EN BEGELEIDERS VAN TURNERS BIJ TENSOR TURNEN WEERT TOELICHTING Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode stichting Torion

Gedragscode stichting Torion Gedragscode stichting Torion Vooraf De organisatie wil door middel van deze gedragscode vorm en inhoud geven aan het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Tevens

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode Stichting Kids op Vakantie Ter voorkoming van ongewenst gedrag Stichting Kids op Vakantie verder te noemen als organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag. De

Nadere informatie

Beleid ASVB Ongewenst gedrag

Beleid ASVB Ongewenst gedrag Beleid ASVB Ongewenst gedrag 1-10-2016 Inhoudsopgave 1. Beleid bij ASVB... 2 1. Inleiding... 2 2. Wat is grensoverschrijdend gedrag... 2 3. Beleidspeerpunten... 3 4. De gedragscode... 3 5. Het aanstellingsbeleid...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Algemene Gedrags- en Integriteitscode

Algemene Gedrags- en Integriteitscode Algemene Gedrags- en Integriteitscode Datum : 29 september 2015 Herzien : - Status : Definitief CvB : - KD-PO : 01/12/2015 KD-VO : - PMR : 19/11/2015 MR : 14/10/2015, 09/12/2015 GMR : 21/01/2016 RvT :

Nadere informatie

Sociale Media Protocol

Sociale Media Protocol Bijlage 2 Sociale mediaprotocol Sociale Media Protocol Voorwoord Dit sociale media protocol voorziet in richtlijnen voor het gebruik van internet en sociale media in de school. Het is bestemd voor leerlingen,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte

GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte deelnemers ( te noemen Deelnemer) aan de activiteiten van de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. GEDRAGSREGELS

HOOFDSTUK 7. GEDRAGSREGELS INHOUDSOPGAVE 7.0. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 7.0.01. Begripsbepalingen... 2 7.0.02. Werkingsgebied... 2 7.0.03. Beroepscode NLcoach... 2 7.0.04. Overtredingen... 2 7.1. VOOR BEGELEIDERS... 3 7.1.01. Omgeving

Nadere informatie

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg februari 2017 1. De sporter: IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel,

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pestprotocol. Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Gedragscode Estherzorg

Gedragscode Estherzorg Gedragscode Estherzorg 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Estherzorg thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Protocol gewenst gedrag welpen. Scouting Jutters Willemsoord Den Helder

Protocol gewenst gedrag welpen. Scouting Jutters Willemsoord Den Helder Protocol gewenst gedrag welpen Scouting Jutters Willemsoord Den Helder Voorwoord Beste leidinggevende, Je bent op de één of andere leuke manier leiding geworden bij Scouting Jutters Willemsoord. Voor jou

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beroepscode voor badmintontrainers

Beroepscode voor badmintontrainers Inleiding De beroepscode is een kwaliteitstoets van de beroepsuitoefening voor de trainers/coaches; biedt een legitimatie van het beroepshandelen; maakt voor de sporters duidelijk wat zij mogen verwachten;

Nadere informatie

6.17 Klachtenregeling

6.17 Klachtenregeling 6.17 Klachtenregeling Werkveld Organisatie Versie 3, 31 oktober 2007 Vastgesteld RvA d.d. 8 juni 1998 Gewijzigd CvB d.d. 26 augustus 2008 GMR advies d.d. 25 augustus 2008 Begripsbepalingen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Sport & Respect bij MvR

Sport & Respect bij MvR Sport & Respect bij MvR Voetbal is een fantastische sport, waar miljoenen mensen in Nederland van genieten. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en

Nadere informatie

BondsVademecum. Hoofdstuk Gedragscode JBNleerkrachten

BondsVademecum. Hoofdstuk Gedragscode JBNleerkrachten BondsVademecum Hoofdstuk 5.04 - Gedragscode JBNleerkrachten Datum: 1 september 2009 BondsVademecum hoofdstuk 5.04 - Gedragscode JBN-leerkrachten Pag. 2/5 - - 1 september 2009 GEDRAGSCODE JBN LEERKRACHTEN

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren

Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren Beleidsdocument ongewenst gedrag jegens jongeren INLEIDING Activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Alle personen die in de zaal aanwezig zijn, zijn hier, omdat ze gemotiveerd zijn om samen tot beter turnen te komen.

Alle personen die in de zaal aanwezig zijn, zijn hier, omdat ze gemotiveerd zijn om samen tot beter turnen te komen. 1. Algemeen Alle partijen die betrokken zijn bij communicatie zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen hiervan. Indien de communicatie niet goed verloopt, is dit aan deze personen om hierover in gesprek

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

Inleiding. 08-03-13 model code

Inleiding. 08-03-13 model code Model Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse en Overijsselse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang opgesteld oktober 2006, gewijzigd maart

Nadere informatie