Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media"

Transcriptie

1 Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

2 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst gedrag en vormen van ongewenst gedrag 12 Bijlage C: nadere gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie 13 Protocol Social Media Nordwin College 14 Omgaan met de media 16

3 Gedragscode Nordwin College 3 De gedragscode moet bijdragen aan een uitnodigende en veilige werk- en leeromgeving waarin verantwoord gedrag wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag wordt bestreden en voorkomen. In een uitnodigende en veilige werk- en leeromgeving behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Dat vraagt van de medewerker een actieve houding: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men in de organisatie van Nordwin College opmerkt. Definities de medewerker de deelnemer(s) ongewenst gedrag CvB elke persoon die al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor Nordwin College alle personen die onderwijs krijgen binnen Nordwin College. Bijvoorbeeld VMBO-leerlingen, MBO-studenten en overige deelnemers aan onderwijsactiviteiten van Nordwin College. ongewenst gedrag als bedoeld in bijlage B van deze gedragscode het College van Bestuur van Nordwin College Minimale gedragsnormen Deze gedragscode bevat de minimale gedragsnormen waaraan de medewerker zich dient te houden in relatie tot andere medewerkers, deelnemers van Nordwin College en derden, alsmede in relatie tot zijn* werkzaamheden. Professionele houding De medewerker is deskundig op zijn terrein. Hij beschikt over de kennis en vaardigheden om zijn werk goed uit te voeren en weet deze in nieuwe situaties toe te passen. Hij houdt zijn vak bij en neemt, waar nodig, initiatief. Hij krijgt en neemt de verantwoordelijkheid die past bij zijn functie en legt daarover verantwoording af aan collega s, leidinggevenden en leden van het CvB. Praten over = praten met. Wie negatieve gevoelens over een ander ventileert, heeft de plicht deze eerst en vooral met de persoon in kwestie te bespreken. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Wie iets belooft, dient zijn belofte(s) na te komen. * Daar waar in de tekst gesproken wordt over hij kan ook zij worden gelezen. Ter wille van de leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke vorm.

4 4 Kleding, uiterlijke verzorging en taalgebruik De medewerker is een representant van Nordwin College en toont dat door representatieve kleding, correct taalgebruik en een goede uiterlijke verzorging. Hij is zich ervan bewust naar deelnemers een voorbeeldfunctie te hebben. Daarnaast is de medewerker met een leidinggevende functie zich ervan bewust dat hij ook een voorbeeldfunctie naar zijn medewerkers heeft. Respect voor medewerkers en deelnemers De relatie tussen leidinggevenden, medewerkers en deelnemers dient gebaseerd te zijn op integriteit en wederzijds respect in houding, woord en gedrag. De medewerker handelt hiernaar. De medewerker wordt geacht loyaal te zijn naar Nordwin College. De medewerker is zich bewust van het feit dat deelnemers zich ten opzichte van hem in een afhankelijkheidsrelatie bevinden. Hij maakt daarvan geen misbruik. Hij gaat geen (intieme) relaties met deelnemers aan. De medewerker houdt zich verre van ongewenst gedrag (jegens collega s, deelnemers en derden). Hij accepteert ongewenst gedrag niet van collega s. Veiligheid en lichamelijk welzijn De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften. De medewerker is alert op veiligheid en hij brengt de veiligheid en gezondheid van hemzelf en anderen niet in gevaar. Hij leeft de veiligheidsvoorschriften na en voelt zich verantwoordelijk voor een ander. De medewerker is tijdens zijn werk niet onder invloed van alcohol en/of drugs. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendommen De medewerker verstrekt geen gevoelige of vertrouwelijke informatie over deelnemers of collega s (uitgezonderd rechtspositionele of wettelijk voorgeschreven) aan personen of instanties. Hij treedt zonder opdracht of toestemming vooraf van de betreffende locatiedirecteur dan wel het CvB niet in contact met de media. De medewerker maakt geen gebruik van bedrijfsmiddelen voor privédoeleinden en doet het auteursrecht van zijn werkzaamheden uit hoofde van zijn functie toekomen aan de werkgever.

5 5 Geschenken en giften De medewerker neemt geen geschenken en aanbiedingen aan of doet die ten goede komen aan Nordwin College. Ontvangen attenties rond kerst worden verdeeld binnen de organisatie-eenheid. Excursies, werkbezoeken, scholingsdagen en evenementen De medewerker die in verband met zijn functie bij Nordwin College wordt uitgenodigd voor excursies, werkbezoeken, scholingsdagen en evenementen die voor zijn functie relevant zijn, vraagt altijd vooraf toestemming aan zijn leidinggevende. Hij zal pas ingaan op de uitnodiging na toestemming te hebben verkregen van zijn leidinggevende. Verrichten van incidentele activiteiten voor derden in werktijd De medewerker die op uitnodiging verzocht wordt om in werktijd activiteiten voor derden te verrichten, zoals het houden van een lezing of presentatie, vraagt vooraf toestemming aan de locatiedirecteur. Hij zal pas ingaan op het verzoek na toestemming te hebben verkregen van de betreffende locatiedirecteur. Indien de medewerker voor deze activiteit een vergoeding ontvangt met een waarde tot 50,- mag de medewerker deze houden. Voor een vergoeding boven 50,- geldt dat het bedrag dat 50,- te boven gaat, ingeleverd wordt bij de locatiedirecteur die er een geschikte bestemming voor zoekt. Verrichten van nevenwerkzaamheden De medewerker onthoudt zich van nevenwerkzaamheden die een nadelige invloed hebben op de vervulling van zijn functie dan wel in strijd zijn met de belangen van Nordwin College. Bedrijfsmatige transacties en betalingen De medewerker dient juiste declaraties in. Alle bedrijfsmatige transacties en betalingen moeten volledig en juist zijn gedocumenteerd en gecontroleerd kunnen worden. Elektronische media De door de organisatie aangeboden middelen voor gebruik van telefoon, fax, internet en , zoals computersystemen en netwerken, worden als eigendom van de organisatie beschouwd. Deze middelen worden gebruikt voor educatieve en zakelijke doeleinden. De gedragscode voor het gebruik van elektronische media is opgenomen in bijlage A.

6 6 Meldingsplicht De medewerker is verplicht ongewenst gedrag en handelen in strijd met de gedragscode Nordwin College en/of de bijlagen van deze gedragscode te melden bij de betreffende locatiedirecteur of het CvB. Indien dat gezien de omstandigheden niet van de medewerker kan worden gevraagd, dient de medewerker zijn melding bij een van de vertrouwenspersonen van Nordwin College te doen. Naleving en sancties Het toezicht op de naleving van deze gedragscode is een zaak van ieder die betrokken is bij Nordwin College en berust uiteindelijk bij het CvB. Handelen van de medewerker in strijd met de gedragscode Nordwin College kan, afhankelijk van de aard van de overtreding leiden tot actie, corrigerend handelen dan wel rechtspositionele maatregelen. Hierbij is beëindiging van de arbeidsovereenkomst en ontslag op staande voet zeer zeker niet uitgesloten. Bijlage A De gedragscode Nordwin College kent een bijlage A welke integraal deel uitmaakt van deze gedragscode. In deze bijlage A staan nadere gedragsregels met betrekking tot het gebruik van elektronische media. Bijlage B De gedragscode Nordwin College kent een bijlage B welke integraal deel uitmaakt van deze gedragscode. In deze bijlage B staat een omschrijving van het begrip ongewenst gedrag en wordt nader ingegaan op vormen van ongewenst gedrag. Bijlage C De gedragscode Nordwin College kent een bijlage C welke integraal deel uitmaakt van deze gedragscode. In deze bijlage C staan nadere gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie. Slot In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het CvB.

7 7 Vaststelling Deze gedragscode is, na instemming van de medezeggenschapsraad van Nordwin College op 11 oktober 2010, door het College van Bestuur van Nordwin College vastgesteld op 22 oktober 2010.

8 8

9 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Gedragscode voor het gebruik van elektronische media De gedragscode voor het gebruik van elektronische media bevat afspraken over de wijze waarop: de medewerker dient om te gaan met en internet; Nordwin College omgaat met het registreren/verzamelen van gegevens over en internetgebruik. Met deze gedragscode wordt beoogd: duidelijk te maken dat internet en in beginsel alleen bedoeld zijn als hulpmiddelen bij het werk; de bewustwording te vergroten van het gebruik van internet en (en de daaraan verbonden risico s) om negatieve gevolgen te voorkomen. Zakelijk gebruik Het gebruik van internet- en faciliteiten door medewerkers dient verband te houden met taken die voortvloeien uit de functie en heeft een zakelijk karakter. Alle handelingen die in strijd zijn met de belangen van Nordwin College zijn verboden. De medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de aan hem toegekende rechten voor systemen en middelen. Privégebruik Het gebruik van internet en voor privédoeleinden is in zeer beperkte mate toegestaan onder de volgende voorwaarden: de medewerker maakt slechts incidenteel en kortstondig gebruik van de internet en faciliteiten en zorgt er voor dat het onder geen beding storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dat hij zich hierbij houdt aan alle in deze gedragscode gestelde regels.

10 10 gebruik bedrijfsgevoelige informatie mag niet per naar buiten worden verstuurd, tenzij hiervoor vooraf door het CvB toestemming is verleend; de medewerker stelt niet aan derden (gedeelten van) het interne adresboek met adressen beschikbaar; tenzij met toestemming van de betreffende collega (s); de berichten zullen voldoen aan algemene normen van moraal en fatsoen; contacten tussen medewerker(s) (onderling) en deelnemers moeten werk gerelateerd zijn. Het is niet toegestaan om via de faciliteiten: beledigende en/of dreigende en/of seksueel intimiderende en/of pornografische en/of erotische en/of racistische en/of discriminerende en/ of aanstootgevende berichten te versturen en/of berichten die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; illegaal verkregen bestanden als bijlage (zoals mp3-bestanden of software) bij het bericht te versturen; op enigerlei wijze privacygevoelige informatie zonder toestemming vooraf van het CvB aan derden door te geven; berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; ketting-mailberichten te verzenden of door te sturen; ten behoeve van privégebruik abonnementen te nemen op nieuwsbrieven c.q. deel te nemen aan nieuwsgroepen; iemand lastig te vallen door middel van onnodige en/of ongewenste berichten. Internetgebruik Het is niet toegestaan om via de internetfaciliteiten: sites te bezoeken die pornografisch, erotisch, racistisch, discriminerend, beledigend, dreigend seksueel intimiderend of aanstootgevend materiaal bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden; datingsites en sites die bestemd zijn om te gokken dan wel chat- /babbelboxen te bezoeken; sites te bezoeken die met name bedoeld zijn voor ontspanning en vermaak door het aanbieden van spelletjes, puzzels, muziek, etc; zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet - openbare bronnen op internet; software te downloaden en op het netwerk te plaatsen zonder toestemming van het CvB.

11 11 Controle Op incidentele basis kan er vanwege een zwaarwichtige reden in opdracht van het CvB een controle uitgevoerd worden ter zake of internetgebruik van een of meerdere medewerkers. Hiervan wordt vooraf geen melding gedaan aan de medewerker(s). Het CvB treft zodanige maatregelen dat de controles zoals vermeld in deze gedragscode in alle zorgvuldigheid worden uitgevoerd. De informatie verkregen uit de controles wordt bewaard zolang dit nodig is voor nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen. Daarna vindt binnen drie maanden vernietiging van de informatie plaats.

12 12 Bijlage B: omschrijving van ongewenst gedrag en vormen van ongewenst gedrag Omschrijving van ongewenst gedrag en vormen van ongewenst gedrag Ongewenst gedrag Elk gedrag dat kan worden gekwalificeerd als seksuele intimidatie en/of agressie en/of geweld en/of pesten en/of discriminatie. Seksuele intimidatie: Ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt, indien het een minderjarige betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de deelnemer als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn: seksistische opmerkingen, seksistische gebaren, ongewenste aanrakingen, verzoeken om seksuele gunsten, hogere waarderingen voor geleverde prestaties in ruil voor seksuele diensten, het tonen of verzenden van pornografische afbeeldingen of teksten. Agressie: Iedere vorm van gedrag die er op gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Geweld: Een extreme vorm van agressief gedrag waarbij getracht wordt om letsel toe te brengen. Pesten: Het kwellen en/of treiteren van één of meerdere personen. Voorbeelden van pesten zijn: roddelen, kwaadspreken, vernederen, kleineren, negeren, de communicatie met iemand beperken of overdrijven, voortdurend kritiek uiten op iemands werk of privéleven, de inhoud van iemands werk manipuleren (bijvoorbeeld iemand zinloze of onoplosbare taken opdragen). Discriminatie: Elke vorm van onrechtvaardig onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt teniet gedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.

13 Bijlage C: nadere gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie 13 Nadere gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie 1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig voelt. 2. De medewerker onthoudt zich ervan de deelnemer te behandelen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de deelnemer door te dringen dan nodig is voor een correct leerproces. Het gaat erom dat de medewerker niet onnodig indringt in het privéleven van de deelnemer, bijvoorbeeld door er vragen over te stellen, afspraakjes te maken, te telefoneren of te chatten. Ook het onderhouden van contacten en het uitwisselen van privégegevens via ontmoetingssites (b.v. Facebook) zijn in de relatie medewerker/deelnemer niet gewenst. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de deelnemer. De medewerker mag zijn specifieke situatie niet gebruiken voor doeleinden ten eigen nutte, die in strijd zijn met de verantwoordelijkheid voor de deelnemer of die de grenzen van de professionele relatie en/of medewerker/deelnemer overschrijden. 3. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een medewerker en een deelnemer zijn bij wet verboden. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld zal dit voor Nordwin College aanleiding vormen aangifte te doen bij de politie. 4. De medewerker mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken dat de deelnemer en/of de medewerker deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren. 5. De medewerker onthoudt zich van seksueel getinte verbale uitingen c.q. intimiteiten. 6. De medewerker zal tijdens (gym)lessen of schoolreizen gereserveerd en met respect omgaan met de deelnemer en de ruimten waarin de deelnemer zich bevindt, zoals kleed- of hotelkamer. 7. De medewerker heeft de plicht de deelnemer te beschermen tegen schade en (machts-) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. 8. De medewerker zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de deelnemer is betrokken. 9. In de gevallen waarin deze gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest hiervan te handelen.

14 14 Protocol Social Media Nordwin College (onderdeel van gedragscode Nordwin College) Nordwin College is zich ervan bewust dat Social Media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals o.a. omwonenden en de gemeente. Nordwin College ziet het als haar verantwoordelijkheid om medewerkers en leerlingen & studenten te leren de voordelen van Social Media te benutten alsmede de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij de kansen die Social Media bieden om de school te profileren in haar markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken. Nordwin College biedt haar medewerkers voldoende mogelijkheid (tijd, budget) om kennis van Social Media en de manier waarop deze ingezet kan worden in de leerontwikkeling, op peil te houden. Profilering 1. Nordwin College zet berichtgeving op Social Media in met het doel om positieve informatie te verspreiden over de (activiteiten) van de school of organisatie; 2. Nordwin College monitort Social Media actief om de ervaringen van leerlingen en andere belanghebbenden met de school te vernemen; 3. Nordwin College gaat naar aanleiding van deze ervaringen in real life in gesprek om, waar mogelijk, de goede punten te versterken en de zwakke te verbeteren. Behalve in geval van onjuistheden wordt op negatieve discussies niet gereageerd via Social Media; 4. Het aanmaken van Social media accounts voor school gerelateerde zaken gaat in overleg met de afdeling Marketing & Communicatie. Curriculum 1. Nordwin College verwacht van haar medewerkers dat zij over voldoende kennis beschikken om de leerlingen & studenten de benodigde Social Media vaardigheden aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces; 2. Nordwin College integreert Social Media waar mogelijk in de lessen en gebruikt deze o.a. om contact te leggen met experts en om in te spelen op de actualiteit; 3. Nordwin College spant zich in om de leerlingen & studenten zelf de mogelijkheden van Social Media te laten ervaren; 4. Nordwin College moedigt leerlingen & studenten aan om tijdens de lessen actief gebruik te maken van Social Media voor zover het gebruikt wordt voor het leerproces. Uitzondering is wanneer de leerkracht expliciet vraagt de gebruikte devices (smartphone, tablet, ipod, laptop) te parkeren.

15 15 Communicatie 1. Nordwin College zet Social Media in om de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, met als doel betere informatieverstrekking, het verhogen van ouderparticipatie en betrokkenheid van de buurt; 2. Nordwin College moedigt medewerkers en leerlingen aan om over school gerelateerde onderwerpen te publiceren, voor zover er rekening mee wordt gehouden dat geen informatie verspreid wordt over derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven; 3. Nordwin College moedigt haar medewerkers aan om Social Media in te zetten om leerlingen & studenten te informeren over school gerelateerde onderwerpen als opdrachten, roosterwijzigingen en activiteiten; 4. Nordwin College laat de inzet van Social Media door medewerkers over niet school gerelateerde onderwerpen met de belanghebbenden over aan de inschatting van de medewerker. Onze medewerkers zijn zich hierbij bewust dat zij ambassadeurs zijn van onze school. De integriteit van de berichtgeving op Social Media is essentieel en vanzelfsprekend; 5. Nordwin College respecteert de vrijheid van meningsuiting van de medewerkers via Social Media. Ze dienen zich te realiseren dat via internet en/of Social Media hun naam eenvoudig te koppelen is aan Nordwin januari 2013

16 16 Omgaan met de media (onderdeel van gedragscode Nordwin College) Richtlijnen om contacten met de media te sturen en de verantwoordelijkheden vast te leggen. Algemeen Nordwin College heeft als groen regionaal opleidingscentrum een bepaalde positie in de samenleving. Het beeld dat de samenleving van ons heeft wordt bepaald door vele relaties. Een belangrijke relatie daarin is de media. Onze uitingen via de media zijn van groot belang voor ons imago. We dienen dan ook zorgvuldig met de media om te gaan. Daarom is het nodig een aantal spelregels met elkaar af te spreken in het contact met de media. We onderscheiden 2 vormen van contact met de media: 1. gerichte informatie vanuit Nordwin College 2. gezochte informatie vanuit de media 1. gerichte informatie vanuit Nordwin College Binnen Nordwin College worden veel activiteiten gedaan die de moeite waard zijn om naar buiten toe bekend te maken, omdat ze een positieve bijdrage leveren aan het beeld dat wij de samenleving van onszelf willen geven. Met name bijzondere activiteiten en prestaties lenen zich hier uitstekend voor. Alle medewerkers van Nordwin College dienen zich dan ook altijd af te vragen of iets geschikt is om ook buiten Nordwin College bekend te maken. Wanneer een medewerker tot de conclusie komt dat het een goede zaak is om de publiciteit te zoeken, dient hij/zij contact op te nemen met de pr-coördinator van de locatie. In overleg tussen de directeur van de locatie en de pr-coördinator kan dan de publicatie in gang worden gezet. Soms kan dat pas na afloop van een activiteit of prestatie, maar meestal is het heel goed mogelijk om daar vooraf al op te anticiperen door het aan te kondigen. De eindverantwoordelijkheid voor publiciteit vanuit de locatie ligt bij de locatiedirecteur en kan gemandateerd zijn aan de pr-coördinator. Afspraak: bij gerichte informatie vanuit een locatie van Nordwin College naar de media gaat er ook een bericht naar de afdeling Marketing & Communicatie van Nordwin College.

17 17 Activiteiten die de locaties overstijgen worden in de publiciteit gebracht door de afdeling Marketing & Communicatie van Nordwin College. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het hoofd van de afdeling Marketing & Communicatie. Zaken die raken aan het strategisch beleid worden uitsluitend afgehandeld door de College van Bestuur of door het hoofd afdeling Marketing & Communicatie, als aangewezen woordvoerder. 2. gezochte informatie vanuit de media De media zijn altijd op zoek naar nieuws. Dit kan zijn omdat ze informatie of gegevens nodig hebben voor een artikel of een programma, maar ook wanneer ze iets gehoord hebben, waarvan zij denken dat het belangrijk is om naar buiten te brengen. Wanneer de media contact zoeken met medewerkers van Nordwin College is het altijd van belang attent te zijn op de gevolgen van informatieverstrekking. Geef daarom dan ook nooit direct antwoord op vragen vanuit de media. Noteer de vraag, Koop tijd en maak dan een afspraak dat er later wordt gereageerd. In de tussentijd dient overleg plaats te vinden en kan beslist worden of we als Nordwin College willen antwoorden op de gestelde vraag of dat we geen commentaar geven. Bij geen commentaar is het wenselijk aan te geven waarom niet. Wanneer de media op een locatie contact zoeken met een medewerker dient altijd de pr-coördinator ingeschakeld te worden. Hij/zij bepaalt, na overleg met de locatie-directeur, wie de media te woord staat. Wanneer blijkt dat de vragen vanuit de media locatie overstijgend zijn, dan wordt contact opgenomen met het College van Bestuur of het hoofd afdeling Marketing & Communicatie. Vanuit centraal wordt dan contact gelegd met de media.

18 18 Vuistregels: de media bepalen onze agenda niet! antwoord nooit direct, maar koop tijd! bepaal na overleg, op de locatie of centraal, wie de media het best te woord kan staan locatie overstijgende zaken altijd overleggen met College van Bestuur of hoofd afdeling Marketing & Communicatie bij interview met media altijd met 2 personen aanwezig zijn altijd van tevoren informeren welke vragen worden gesteld bij krantenartikelen, na interview, altijd voorinzage eisen Calamiteiten; omgaan met de media In geval van calamiteiten is in het calamiteitenplan omschreven hoe en bij welke calamiteit het contact met de media loopt. Advies Niet alles is in regels en procedures te vangen. Besef wel dat toepassing van de spelregels van groot belang is. Lukt dat onverhoopt niet, zorg dan dat de goede naam en het imago van Nordwin College niet beschadigd worden. Vrije meningsuiting Vanzelfsprekend mogen medewerkers van Nordwin College op persoonlijke titel zeggen en schrijven wat ze willen. Ze dienen zich te realiseren dat via internet en/of Social Media hun naam eenvoudig te koppelen is aan Nordwin College.

19

20

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten Gedragscode Sint Antonius van Padua 1 Inleiding Iedereen moet op zijn werk voortdurend keuzes maken tussen verschillende waarden en belangen. Belangen en rechten van klanten, opdrachtnemers, collega s,

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen 1 van 1. INHOUD 1. INHOUD... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 3. OVERWEGINGEN... 4 4. WERKINGSSFEER... 5 5. GEOORLOOFD GEBRUIK... 5 6. ONGEOORLOOFD GEBRUIK...

Nadere informatie