Akoestisch onderzoek. Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek. Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011 Versie 26 augustus 2011 opdrachtnummer datum 26 augustus 2011 opdrachtgever Mulders Milieu Advies Woeziksestraat CL WIJCHEN auteur ir. Peter van der Boom.

2 INHOUDSOPGAVE bladzijde INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING INLEIDING Onderzoek Grenswaarden 4 2 METINGEN EN UITGANGSPUNTEN Metingen Meteocondities Meetresultaten Bedrijfsactiviteiten Bronvermogensniveaus 8 3 GELUIDBELASTING EN ANALYSE Rekenmodel 10 onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) 3.2 Geluidoverdracht Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties Geluidbelasting Maximale geluidniveaus 13 opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina i 3.6 Verkeersaantrekkende werking 14 4 CONCLUSIES EN MAATREGELEN Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus L Ar,LT Maximale geluidniveaus Maatregelen en het BBT-principe Verkeersaantrekkende werking Vergunning Trillingen 17 datum 26 augustus 2011 BIJLAGEN

3 SAMENVATTING In opdracht van Mulders Milieu Advies te Wijchen is onderzocht welke geluidbelasting ontstaat op de omgeving van het bedrijf De Zuivelhoeve aan de Bruninksweg 5a te Hengelo (O). Het bedrijf produceert zuivelproducten en beschikt daartoe over een productie-afdeling met kantoorruimte en opslagruimte. In de nabije omgeving ligt een aantal woningen. Het bedrijf is van plan de opslag- en productiecapaciteit te vergroten door de bouw van een nieuwe hal, als aangegeven op tekening 2. Om een indruk te krijgen van de geluidemissie van het bedrijf zijn op 15 januari 2010 enkele geluidmetingen verricht in de inrichting. De geluidbelasting op de omgeving is vervolgens bepaald met een rekenmodel. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999, methode II.2, II.3, II.7 en II.8). onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT t.g.v. alle activiteiten bij het bedrijf bedraagt in de immissiepunten bij de woningen hooguit 40 db(a) overdag, 39 db(a) in de avond en 35 db(a) in de nacht. Daarmee worden de voorkeursgrenswaarden bij geen enkele woning overschreden. Op 50 m. van de inrichting ligt de geluidbelasting op hooguit 41 db(a) overdag, 42 db(a) in de avond en 40 db(a) in de nacht. Tijdens incidentele bedrijfssituaties met alle koelingen op 100% vermogen ligt de geluidbelasting bij de woningen op hooguit 40 db(a) overdag, 40 db(a) in de avond en 37 db(a) in de nacht. opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina 1 datum 26 augustus 2011 De maximale geluidniveaus L Amax t.g.v. de vrachtwagens bedragen in de immissiepunten bij de woningen hooguit 54 db(a) overdag en 55 db(a) in de avond en in de nacht. Daarmee worden de voorkeursgrenswaarden overschreden. Bij De Zuivelhoeve is geen sprake van (eigen) dominante geluidbronnen met een onnodig hoge geluidemissie. Geluidbeperkende voorzieningen zijn noodzakelijk om aan de voorkeursgrenswaarden te voldoen. Maatgevende geluidbronnen zijn de dieselkoelingen op de vrachtwagens/trailers bij de afvoer (route I, 15 minuten per vrachtwagen gemiddeld). De koelaggregaten op de vrachtwagens kunnen wellicht worden uitgeschakeld zolang vrachtwagens op het terrein zijn. Alternatief is om een afscherming (grondwal) aan te leggen aan de westzijde van de laaddocks. Het effect van een 5 m. hoge afscherming is echter beperkt (ca 1-2 db(a)). De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking op de woningen langs de weg - binnen de invloedssfeer van het bedrijf - ligt op hooguit 44 db(a) en daarmee ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a).

4 De gemeente stelt als vergunningverlener de grenswaarden vast. Daarbij zal het referentieniveau van het gebied cq de voorkeurswaarden conform het geluidbeleid een belangrijke rol spelen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden zal een afweging worden gemaakt tussen de kosten en technische mogelijkheden voor geluidbeperkende voorzieningen en de daarmee te realiseren geluidwinst. Op basis van deze afweging kan de gemeente afwijkende grenswaarden vaststellen, mits wettelijke maximale waarden niet worden overschreden. Maatregelen hebben een zeer beperkt effect op de geluidbelasting. Ook de piekniveaus zijn in principe vergunbaar en liggen niet hoger dan bijvoorbeeld standaardwaarden als 65 db(a) overdag, 60 db(a) in de avond en 55 db(a) in de nacht. Er zijn geen installaties bij het bedrijf die relevante trillingen veroorzaken. Bovendien liggen de woningen voldoende ver van de locatie om geen enkele trillingshinder dan wel schade aan gebouwen te ondervinden (conform de trillingsrichtlijnen SBR-A en B). onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina 2 datum 26 augustus 2011

5 1 INLEIDING In opdracht van Mulders Milieu Advies te Wijchen is onderzocht welke geluidbelasting ontstaat op de omgeving van het bedrijf De Zuivelhoeve aan de Bruninksweg 5a te Hengelo (O). Het bedrijf produceert zuivelproducten en beschikt daartoe over een productie-afdeling met kantoorruimte en opslagruimte. De tekeningen in de bijlagen I en III geven situatieoverzichten van het bedrijf en de omgeving. In de nabije omgeving ligt een aantal woningen. Het bedrijf is van plan de productiecapaciteit te vergroten door de bouw van een nieuwe hal, als aangegeven op tekening 2. Daarmee wordt de opslagen productiecapaciteit vergroot van naar ton per jaar. onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina Onderzoek Om een indruk te krijgen van de geluidemissie van het bedrijf zijn op 15 januari 2010 enkele geluidmetingen verricht in de inrichting, als besproken in hoofdstuk 2. De geluidbelasting op de omgeving is vervolgens bepaald met een rekenmodel als omschreven in hoofdstuk 3. Conclusies en maatregelen zijn gegeven in hoofdstuk 4. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999, methode II.2, II.3, II.7 en II.8). Gebruik is gemaakt van het akoestisch onderzoek van Tauw (proj. nr van 3 augustus 2006). Ten opzichte van deze situatie vinden de volgende wijzigingen plaats: er komt extra koelcapaciteit op de uitbreiding; de bestaande koelcapaciteit blijft ongewijzigd; er komen extra transportbewegingen aan de westzijde van het bedrijf, zowel t.b.v. de afvoer van gereed product als t.b.v. de parkeerplaats voor personenauto s; er komt een bezoekerscentrum. datum 26 augustus 2011

6 1.2 Grenswaarden De gemeente Hengelo (O) beschikt over een Nota Geluid met daarin geluidbeleid onder meer t.b.v. vergunningverlening wet milieubeheer (Nota geluid, vastgesteld door B&W op 10 februari 2009, rapp.nr /CE9/032/000309, Arcadis, 23 januari 2009) Het gebied rond de Zuivelhoeve wordt daarin beschouwd als buitengebied en stadsparken, met zgn. ambitiewaarden als gegeven in onderstaande tabel I.1 De plafondwaarden voor LAr,lt liggen 5 db(a) hoger. De piekniveaus kunnen eventueel worden verhoogd tot 70/75 db(a) overdag, 65 db(a) in de avond en 60 db(a) in de nacht. TABEL I.1 Grenswaarden in db(a) geluidgevoelige gebouwen periode Tijden L Ar,LT L Amax onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) dag avond nacht 07:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-07:00 uur Etmaal 45 - opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina 4 De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM). Dit betekent dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau L Aeq en de normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 db(a) voorkeursgrenswaarde). datum 26 augustus 2011

7 2 METINGEN EN UITGANGSPUNTEN 2.1 Metingen De geluidmetingen op 15 januari 2010 zijn verricht en uitgewerkt m.b.v. de volgende apparatuur: - de precisiegeluidniveaumeter Larson Davis type 824 (type I); - de calibrator, type Deze apparatuur wordt regelmatig gecalibreerd en geijkt voor en na iedere meting. Vastgesteld zijn de energiegemiddelde zgn. equivalente geluidniveaus L Aeq en de maximale geluidniveaus L Amax binnen. 2.2 Meteocondities Tijdens de metingen waren de meteocondities als volgt: onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer TABEL II.1 Datum periode / tijd Wind / richting [m/s] Overzicht meteocondities Bewolkt [bew.graad] Temperatuur [ o C] neerslag 15 jan 10 10:00 11:00 O 2 m/s 8/8 2 Nee De bronmetingen vonden alle dicht bij de geluidbronnen plaats, zodat ze altijd binnen het meteoraam vallen. Tijdens de metingen waren de installaties representatief in bedrijf. bestand r5.doc bladzijde pagina Meetresultaten Tabel II.2 geeft een overzicht van de meetresultaten in db(a). Bovendien zijn daarin waar van toepassing de berekende bronvermogensniveaus L wr opgenomen. De oktaafbandspectra en berekeningen zijn opgenomen in bijlage II. datum 26 augustus 2011 TABEL II.2: overzicht meetresultaten L i / L Amax in db(a ) bronverm. L WR bron-situatie L i L Amax in db(a) Inname melk binnen (tankengebouw) Productie gemiddeld

8 2.4 Bedrijfsactiviteiten De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten bestaan uit rijbewegingen op het terrein en de activiteiten binnen. De geluidbelasting wordt per periode (dag, avond, nacht) beoordeeld voor een representatieve bedrijfssituatie welke regelmatig voorkomt (>12 x per jaar) overeenkomend met de vergunningaanvraag. Ten aanzien van de bedrijfscondities en uitgangspunten zijn, in overleg met de opdrachtgever, de volgende akoestisch relevante gegevens gehanteerd. Tabel 1 in bijlage II geeft een overzicht van alle geluidbronnen met bedrijfstijden. onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina 6 datum 26 augustus 2011 Representatieve bedrijfssituatie RBS Installaties e.d. de werkzaamheden binnen de inrichting vinden plaats van maandag t/m zondag gedurende 24 uur tussen en uur; de productiehal wordt mechanisch geventileerd. Het proces wordt afgezogen. Op het dak staan enkele koelinstallaties. De koelcapaciteit zal met de nieuwbouw worden uitgebreid (ongeveer verdubbeld). Rekening wordt gehouden met nieuwe installaties op het dak, welke tijdens de productie in bedrijf zijn. Voor de bedrijfsduur van de nieuwe koelinstallaties is uitgegaan van een dag waarop de installaties continu draaien. De bestaande koelinstallaties draaien overdag op 100%, in de avond op 50% en in de nacht op 25%; afvalwaterzuivering: deze bestaat uit een gebouw met daarin pompen e.d.; de geluidemissie vanuit het gebouw zal worden bepaald door de overdracht via wanden en dak. Uitgegaan is van een gemiddeld binnenniveau van 80 db(a) en continu-bedrijf; vullen propaantanks: dit geschiedt via de lospomp op de vrachtwagen - met stationair draaiende motor - en duurt ca 45 minuten. Transport, laden en lossen afvoer van gereed product vindt plaats over route I tussen 07:00 07:00 uur; maximaal 15 transporten (30 bewegingen zware en middelzware vrachtwagens) per etmaal. In de avond en in de nacht rijden respectievelijk 3 en 2 vrachtwagens over deze route. Laad- en losactiviteiten gebeuren met de vrachtwagens tegen de laaddocks (route I); in de nieuwe situatie komen de vrachtwagens bij de expeditie om de gekoelde producten af te halen (route I). Het laden per wagen zal gemiddeld minuten duren. De praktijk is dat de temperatuur van de wagen in de zomer niet alleen door het aanwezige product wordt vastgehouden. Dus tussentijds komt de vries/koelinstallatie er dan bij. In de wintertijd speelt dit helemaal niet. De koelmotoren op de vrachtwagen zullen dus maximaal 15 minuten draaien;

9 deels worden vrachtwagens gelost (pakketten) met behulp van een elektrische heftruck (route II); bulkwagens komen melk en andere grondstoffen lossen (route III) en gebruiken daartoe een interne (elektrische) lospomp; route II en III (aanvoer goederen) kennen in totaal 58 bewegingen (29 vrachten) per etmaal; vrachtwagens manoeuvreren ca 1 minuut per vracht; de personenwagens/bestelwagens volgen de routes IV, V en VI; het gaat in totaal om 386 bewegingen per dag (193 voertuigen aankomst + vertrek). Dat is inclusief 40 bewegingen overdag t.b.v. het bezoekerscentrum over route V; van en naar het bezoekerscentrum gaan geen voertuigen; de geluidemissie vanuit het bezoekerscentrum is verwaarloosbaar klein; vrachtwagens bij de laaddocks (route I) kunnen een dieselkoeling in bedrijf hebben. Dit duurt gemiddeld 15 min per vracht. onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer Incidentele bedrijfssituaties IBS akoestisch relevante uitzonderingssituaties ontstaan, wanneer bij zeer warm weer de koelinstallaties continu op 100% van hun vermogen (moeten) draaien. Dit komt naar schatting hooguit 12 x per jaar voor. Vooralsnog is de situatie met zeer warm weer als uitzondering beschouwd. Wanneer het totaal aantal dagen met een uitzondering kan worden beperkt tot 12 per jaar, is sprake van een niet-representatieve bedrijfssituatie. Zijn het er meer dan gaat het om een regelmatige afwijking. In beide gevallen kunnen afzonderlijke grenswaarden worden vastgesteld. bestand r5.doc bladzijde pagina 7 Overzicht Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten op het terrein met de duur en de positie op een maatgevende dag. Tabel II.3b geeft een overzicht van de rijbewegingen op het terrein. TABEL II.3: overzicht Tijdstip en duur Positie Activiteiten Dag Avond nacht Op terrein datum Productie binnen 12 uur 4 uur 8 uur - 26 augustus 2011 Koelinstallaties bestaand 12 uur 2 uur 2 uur A ea Koelinstallaties nieuw 12 uur 4 uur 8 uur B afzuiging dak (Stork air) 12 uur 4 uur 8 uur C Lossen bulk (interne pomp) 4 uur - - D Lossen mbv heftruck 3 uur - - E Manoeuvreren vrachtwagens 1 min/vr 1 min/vr 1 min/vr F Koeling vrachtwagens (route I) 150 min 45 min 30 min G Lossen propaan 45 min - - P waterzuivering 12 uur 4 uur 8 uur W

10 TABEL II.3b: overzicht Aantal rijbewegingen per etmaal (maximaal) 1 Route / type transport dag Avond Nacht etmaal I II III IV V VI Vrachtwagens afvoer 20 6 Vrachtwagens aanvoer 40 0 Vrachtwagens aanvoer Totaal (bewegingen) Personenauto s bezoek/kantoor 60 0 Personenauto s pers/bez.centr Personenauto s personeel Totaal (bewegingen) elke vracht kent 2 rijbewegingen: heen en terug. Voor de overige gegevens wordt verwezen naar de stukken behorende bij de vergunningaanvraag. onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina Bronvermogensniveaus Gevel- en dakconstructies, deuropeningen gebouwen De geluidoverdracht via de gevel- en dakvlakken is bepaald, rekening houdend met de gemiddelde geluidniveaus binnen, de afmetingen en de luchtgeluidisolatiewaarden van de diverse vlakken. De geluidbronnen in het rekenmodel uit 2006 zijn ongewijzigd. De geluidemissie vanuit de nieuwe opslag (via dak- en gevelvlakken) is verwaarloosbaar klein en daarom niet meegenomen in dit onderzoek. Ramen en deuren zijn gesloten tijdens luidruchtige activiteiten binnen, behalve voor de directe doorvoer van mensen en goederen. Voor de waterzuivering is uitgegaan van: gevels van metselwerk (200 kg/m 2 ); een dak van staal met daarom steenwol en bitumen; een massief houten deur (min 20 kg/m 2 ); een binnenniveau van 80 db(a). datum 26 augustus 2011 Voor het uitgebreide tankgebouw is uitgegaan van: gevels van sandwichpanelen gevuld met PS; een dak van staal met daarom steenwol en bitumen; een binnenniveau van ca 80 db(a), als gemeten. Stationaire installaties (buiten) De bronvermogens van de relevante stationaire installaties zijn bepaald uit meting van de geluidniveaus daarvan in Deze installaties zijn ongewijzigd. Bijlage II geeft een overzicht daarvan. Uitgegaan is van een nieuwe koelinstallatie (condensor-groep) met een maximaal bronvermogensniveau van 90 db(a), d.w.z. een gemeten waarde

11 op 5 m. afstand van 67 db(a) (gemeten boven een harde bodem). Deze eis moet aan de leverancier worden gesteld. Voor de dieselkoeling op de vrachtwagen(trailers) is een gemiddeld bronvermogen van 95 db(a) aangehouden. Mobiele bronnen De transporten worden verzorgd via de routes, als aangegeven op de tekeningen in de bijlagen (aanvoer grondstoffen en afvoer gereed product). Voor een langzaam rijdende vrachtwagen geldt een bronvermogensniveau van 103 db(a) met pieken tot 110 db(a) (t.g.v. remmen en optrekken, dichtslaan portieren e.d.). Een manoeuvrerende vrachtwagen heeft een bronvermogen van 99 db(a). Een personenauto heeft een bronvermogen van 90 db(a) met pieken tot 95 db(a). Het lossen met een interne elektrische lospomp heeft een bronvermogen van 80 db(a). Een elektrische heftruck heeft een bronvermogen van 87 db(a). onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina 9 Overzicht De bronsterkteberekeningen zijn opgenomen in bijlage II. Onderstaande tabel II.4 geeft een overzicht van de gehanteerde bronvermogensniveaus. TABEL II.4 geluidbron L w in db(a) opmerkingen vrachtwagen langzaam rijdend vrachtwagen maximaal remmen vrachtwagen manoeuvreren personenauto langzaam rijdend elektrische heftruck lospomp intern elektrisch nieuwe koelinstallatie koelingen op vrachtwagens vullen propaan Bronvermogensniveau L w in db(a) terrein inrichting ca km/uur, onderzoek Peutz t.g.v. remmen, optrekken e.d. zie bijlage II gemiddeld km/uur, piek 95 db(a) zie bijlage II idem eis leverancier diesel stat dr vrachtwagen datum 26 augustus 2011

12 3 GELUIDBELASTING EN ANALYSE 3.1 Rekenmodel De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel, waarin zijn opgenomen: - de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde) bodemvlakken; - de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus L W; - 11 immissiepunten bij de meest nabijgelegen woningen en 4 punten op 50 m. van de inrichting op 1.5 en 5.0 m. boven maaiveld. Bijlage III geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het rekenmodel. Conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999) zijn de gevelreflecties in de geluidgevoelige objecten niet in de berekende geluidbelasting verwerkt; berekend zijn derhalve de invallende geluidniveaus. onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc Basisformule geluidoverdracht Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn gestandaardiseerde immissieniveau L i vastgesteld. Dit is het equivalente (gemiddelde) of maximale geluidniveau gedurende een bepaalde periode van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerde immissieniveau L i per bron kan ook worden berekend volgens: L i = L WR D [db(a)] waarin: L WR = het immissierelevante bronvermogensniveau in db(a) D = verzamelterm van alle verzwakkingen (HLMR IL 99 meth. II.8) bladzijde pagina 10 datum 26 augustus 2011 Modellering en betrouwbaarheid Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante geluidbronnen is een juiste modellering van groot belang (het aantal en de positie(s) van de bronnen, objecten e.d.), vooral indien sprake is van geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van het model is hierbij afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt en eventuele tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de modelleringrichtlijnen uit de Handleiding industrielawaai en de handleiding van het software pakket (DGMR).

13 3.2 Geluidoverdracht Het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau L Aeqi,LT t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens: L Aeqi,LT = L i - C b - C m - C g [db(a)] waarin L i = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities C m = meteocorrectie (0 tot 5 db) afhankelijk van hoogtes en r i C b = bedrijfstijd-correctie = -10 log T b /T o T o = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of nacht; voor tijden zie normstelling rapport) T b = effectieve bedrijfstijd in die periode C g = 3 db gevelreflectiecorrectie voor invallend geluid (van toepassing bij directe metingen voor de gevel) onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina 11 datum 26 augustus 2011 Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand binnen het totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau L Aeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : - tonaal of impulsgeluid K = 5 db of - muziekgeluid K = 10 db Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (deelbeoordelingsniveau L Ari,LT ) wordt voor elke afzonderlijke periode als volgt bepaald: L Ari,LT = L Aeqi,LT + K [db(a)] Het totale beoordelingsniveau L Ar,LT is dan de energetische som van alle afzonderlijke deelbeoordelingsniveaus L Ari,LT in de dag-, avond- of nachtperiode. De beoordelingsperiode (dag-, avond- of nacht) met het hoogste beoordelingsniveau L Ar,LT is in dat geval bepalend voor de representatieve bedrijfssituatie. De etmaalwaarde L etmaal (of B i voor gezoneerde industrieterreinen) in referentiepunten of bij de woninggevels wordt bepaald uit de hoogste van de volgende waarden: - L dag - L avond + 5 db(a), - L nacht + 10 db(a).

14 3.3 Bedrijfstijden en bedrijfstijdcorrecties De bedrijfstijden voor de installaties e.d. zijn opgenomen in tabel I van bijlage II. Voor de rijbewegingen op het terrein is uitgegaan van langzaam rijdende voertuigen (maximaal 15 km/uur). De rijroute is verdeeld in deeltrajecten van elk 10 m. met een bronpunt in het midden daarvan. Tabel I in bijlage II geeft een overzicht van de bedrijfstijden en correcties C b. 3.4 Geluidbelasting Tabel III.1 geeft een overzicht van de resultaten. Gegeven is de geluidbelasting t.g.v. de installaties en transporten in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) gezamenlijk. Er is geen sprake van tonaal, impulsachtig geluid of muziekgeluid zodat een correctie daarvoor niet is toegepast. TABEL III.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT in db(a) onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina 12 datum 26 augustus 2011 imm. punten L Ar,LT in db(a) RBS grenswaarden Punt Adres / positie Dag 1.5 m avond 5.0 m nacht 5.0 m Dag 1.5 m avond 5.0 m nacht 5.0 m Max. overschrijding Bruninksweg 11 Bruninksweg 11 Bruninksweg 11 Mensinkweg 80 Mensinkweg Twekkelerweg 350 Twekkelerweg 352 Twekkelerweg 352 Twekkelerweg 351 Twekkelerweg 356 Twekkelerweg m west 50 m noord 50 m oost 50 m zuid

15 Tabel III.2 geeft de geluidbelasting tijdens de incidentele bedrijfssituaties (koelinstallaties 100% bij warm weer). TABEL III.2 imm. punten Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT in db(a) L Ar,LT in db(a) incidentele bedrijfssituatie IBS Punt Adres / positie Dag avond nacht 1.5 m 5.0 m 5.0 m 1 Bruninksweg Bruninksweg Bruninksweg Mensinkweg Mensinkweg Twekkelerweg Twekkelerweg Twekkelerweg Twekkelerweg Twekkelerweg Twekkelerweg onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) m west 50 m noord 50 m oost 50 m zuid opdrachtnummer bestand r5.doc 3.5 Maximale geluidniveaus De maximale geluidniveaus kunnen worden bepaald uit de immissieniveaus (L i -waarden) in de immissiepunten. Deze L i -waarden zijn echter gebaseerd op de gemiddelde bronvermogens van bijvoorbeeld voertuigen. bladzijde pagina 13 Piekbronniveaus t.g.v. deze geluidbronnen kunnen hoger liggen dan de gemiddelde waarden. Daarom moet deze eventuele verhoging nog worden verdisconteerd bij berekening van de piekniveaus. datum 26 augustus 2011 Onderstaande tabel III.3 geeft een overzicht van de maximale geluidniveaus L Amax. Deze waarden worden bepaald door de hoogste van de onderstaande L i -waarden uit de berekeningen: t.g.v. vrachtwagen-bewegingen, verhoogd met 7 db(a) t.g.v. het remmen cq optrekken van vrachtwagens (gemiddeld bronvermogen 103 db(a), piekbronvermogen 110 db(a)); t.g.v. passages van voertuigen; t.g.v. de productie-installaties afzonderlijk, verhoogd met 5 db(a) t.g.v. piekniveaus. Conform de nieuwe Handleiding (VROM 1999) is toepassing van de meteocorrectie op de L i -waarden vereist (L i wordt verminderd met C m ).

16 TABEL III.3 Maximaal geluidniveau L Amax in db(a) immissie-punten Dag avond nacht 1.5 m 5.0 m 5.0 m 1 Bruninksweg Bruninksweg Bruninksweg Bruninksweg Bruninksweg Twekkelerweg Twekkelerweg Twekkelerweg Twekkelerweg Twekkelerweg Twekkelerweg m westzijde m noordzijde m oostzijde m zuidzijde onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer Verkeersaantrekkende werking De geluidbelasting t.g.v. verkeer van en naar de inrichting is bepaald met de rekenmethode Industrielawaai, uitgaande van de voertuigbewegingen als genoemd in hoofdstuk 2. Uitgegaan is van een verkeersafwikkeling in oostelijke richting. bestand r5.doc De rijsnelheid op de openbare weg kan - om praktische redenen - niet hoger liggen dan ca 35 km/uur. Rekening is gehouden met een bronvermogen van de vrachtwagens bij deze rijsnelheid van maximaal 105 db(a) (zie bijlage II). bladzijde pagina 14 De geluidbelasting op de woningen ligt niet hoger dan 44 db(a) etmaalwaarde (Twekkelerweg 352). De uitgangspunten en berekeningen zijn opgenomen in bijlage IV. datum 26 augustus 2011

17 4 CONCLUSIES EN MAATREGELEN 4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus L Ar,LT Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT t.g.v. alle activiteiten bij het bedrijf bedraagt in de immissiepunten bij de woningen hooguit 40 db(a) overdag, 39 db(a) in de avond en 35 db(a) in de nacht. Daarmee worden de voorkeursgrenswaarden bij geen enkele woning overschreden. Op 50 m. van de inrichting ligt de geluidbelasting op hooguit 41 db(a) overdag, 42 db(a) in de avond en 40 db(a) in de nacht. Tijdens incidentele bedrijfssituaties met alle koelingen op 100% vermogen ligt de geluidbelasting bij de woningen op hooguit 40 db(a) overdag, 40 db(a) in de avond en 37 db(a) in de nacht. onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer bestand r5.doc bladzijde pagina Maximale geluidniveaus De maximale geluidniveaus L Amax t.g.v. de vrachtwagens bedragen in de immissiepunten bij de woningen hooguit 54 db(a) overdag en 55 db(a) in de avond en in de nacht. Daarmee worden de voorkeursgrenswaarden overschreden. 4.3 Maatregelen en het BBT-principe Conform de Wet milieubeheer (art. 8.II, 3 e lid) mag van een bedrijf worden verwacht, dat de geluidemissie van akoestisch relevante geluidbronnen binnen redelijke grenzen en de stand der techniek zo veel mogelijk moet worden geminimaliseerd (het BBT-principe: best beschikbare technieken). Bij De Zuivelhoeve is geen sprake van (eigen) dominante geluidbronnen met een onnodig hoge geluidemissie. Geluidbeperkende voorzieningen zijn noodzakelijk om aan de voorkeursgrenswaarden te voldoen. datum 26 augustus 2011 Maatgevende geluidbronnen zijn de dieselkoelingen op de vrachtwagens/trailers bij de afvoer (route I, 15 minuten per vrachtwagen gemiddeld). Koelaggregaten De koelaggregaten op de vrachtwagens kunnen wellicht worden uitgeschakeld zolang vrachtwagens op het terrein zijn. Alternatief is om een afscherming (grondwal) aan te leggen aan de westzijde van de laaddocks. De kosten van een dergelijke voorziening bedragen ca ,-, gebaseerd op een richtprijs voor afschermingen van ca 200,- per m 2. scherm. De totale schermlengte en hoogte bedraagt respectievelijk 30 en 5 m.

18 Met een 5 m. hoge afscherming neemt de geluidbelasting bij de woningen Bruninksweg 11 en 80 met ca 1-2 db(a) in de avond en nacht af. Het effect van een afscherming is derhalve beperkt. Onderstaande tabel geeft de geluidbelasting zonder dieselkoelingen op de vrachtwagens in bedrijf tijdens het laden bij de nieuwe docks (en aan- en wegrijden). TABEL IV.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT in db(a) Zonder koelingen vrachtwagens docks afvoer imm. punten Met koeling RBS Zonder koeling RBS Punt Adres / positie Dag avond nacht Dag avond nacht Max. 1.5 m 5.0 m 5.0 m 1.5 m 5.0 m 5.0 m verschil 1 Bruninksweg Bruninksweg Bruninksweg Mensinkweg Mensinkweg onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) Twekkelerweg 350 Twekkelerweg 352 Twekkelerweg 352 Twekkelerweg opdrachtnummer Twekkelerweg 356 Twekkelerweg m west bestand r5.doc m noord 50 m oost 50 m zuid bladzijde pagina 16 datum 26 augustus Verkeersaantrekkende werking De geluidbelasting op de woningen langs de weg - binnen de invloedssfeer van het bedrijf (zie bijlage IV) - ligt ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). Gezien de bouwkundige staat van de woningen kan worden uitgegaan van een geluidwering van de gevels van minimaal 20 db(a), waarmee de binnenniveaus van de woningen aan de wettelijke eis van 35 db(a) kunnen voldoen.

19 4.5 Vergunning De gemeente stelt als vergunningverlener de grenswaarden vast. Daarbij zal het referentieniveau cq de voorkeursgrenswaarden van het gebied conform het geluidbeleid een belangrijke rol spelen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarden zal een afweging worden gemaakt tussen de kosten en technische mogelijkheden voor geluidbeperkende voorzieningen en de daarmee te realiseren geluidwinst. Op basis van deze afweging kan de gemeente afwijkende grenswaarden vaststellen, mits wettelijke maximale waarden niet worden overschreden. Overigens zijn de nu berekende waarden in principe vergunbaar: deze liggen bij de woningen niet boven de 45 db(a) overdag, 40 db(a) in de avond en 35 db(a) in de nacht. Maatregelen hebben een zeer beperkt effect op de geluidbelasting. Ook de piekniveaus zijn in principe vergunbaar en liggen niet hoger dan bijvoorbeeld standaardwaarden als 65 db(a) overdag, 60 db(a) in de avond en 55 db(a) in de nacht. onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer Trillingen Er zijn geen installaties bij het bedrijf die relevante trillingen veroorzaken. Bovendien liggen de woningen voldoende ver van de locatie om geen enkele trillingshinder, dan wel schade aan gebouwen te ondervinden (conform de trillingsrichtlijnen SBR-A en B). bestand r5.doc Ir. Peter van der Boom. bladzijde pagina 17 datum 26 augustus 2011

20 Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer datum 26 augustus 2011 opdrachtgever Mulders Milieu Advies Woeziksestraat CL WIJCHEN Tekening nr versiedatum 1 9 juni juni juni 2010 auteur ir. Peter van der Boom.

21 tekening 1 schaal 1:1000 project-nummer : versie : 9 juni immissiepunt Situatie-overzicht De Zuivelhoeve en omgeving De Zuivelhoeve 10 11

22 TABEL II.3: overzicht Tijdstip en duur Positie Activiteiten Dag Avond nacht Op terrein Productie binnen 12 uur 4 uur 8 uur - Koelinstallaties bestaand 12 uur 2 uur 2 uur Aea Koelinstallaties nieuw 12 uur 4 uur 8 uur B afzuiging dak (Stork air) 12 uur 4 uur 8 uur C Lossenbulk(internepomp) 4 uur - - D Lossen mbv heftruck 3 uur - - E Manoeuvreren vrachtwagens 1min/vr 1min/vr 1min/vr F Koeling vrachtwagens (route I) 150 min 45 min 30 min G Lossen propaan 45 min - - P waterzuivering 12 uur 4 uur 8 uur W TABEL II.3b: overzicht Aantal rijbewegingen per etmaal (maximaal) 1 Route / type transport dag Avond Nacht etmaal I Vrachtwagens afvoer II Vrachtwagens aanvoer III Vrachtwagens aanvoer route V IV Totaal (bewegingen) Personenauto s bezoek/kantoor route II F E F route III D route IV C V VI Personenauto s pers/bez.centr. 90 Personenauto s personeel Totaal (bewegingen) elke vracht kent 2 rijbewegingen: heen en terug A 3 route I F G B P tekening 2 projectnummer route VI schaal - versie : 9 juni 2011 Situatie-overzicht Zuivelhoeve nieuwe situatie

23 route V F tekening 3 projectnummer schaal - versie : 29 juni 2010 Situatie-overzicht Zuivelhoeve nieuwe situatie

24 Bijlage II Metingen, bronsterkteberekeningen en bedrijfsduurcorrecties opdrachtnummer datum 26 augustus 2011 opdrachtgever Mulders Milieu Advies Woeziksestraat CL WIJCHEN Reken\info-Blad nr versiedatum 1 9 juni juni april april auteur ir. Peter van der Boom.

25 Toelichting geluidemissie vrachtverkeer In veel situaties speelt vrachtverkeer een belangrijke rol bij de bepaling van de geluidbelasting op de omgeving. Aan rijdende vrachtwagens zijn veel geluidmetingen verricht. Buro Peutz & Associes b.v. (rapport RA d.d. 14 juni 1999) heeft onderzoek verricht naar de geluidemissie van vrachtwagens en komt op een waarde van ca db(a) bij rijsnelheden van km/uur, d.w.z. op de meeste inrichtingsterreinen (sneller is meestal niet verantwoord cq mogelijk). Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de meetresultaten bij (in totaal) 492 vrachtwagens, meest in de periode na Bij een snelheid 0 draait de vrachtwagen stationair. Vrachtwagens afgeleverd na 1996 zijn van het type L bronvermogensniveau [dba] m iddelzware zware zware m et L-keuring zware zonder L-keuring zw a re rus tig rijd en rijsnelheid [km /uur] De meetgegevens van Peutz en ons buro leiden tot de waarden in onderstaande tabel, uitgaande van snelheden tussen de km/uur. TABEL Bronvermogensniveau L w in db(a) onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer geluidbron L w in db(a) opmerkingen vrachtwagen langzaam rijdend vrachtwagen maximaal remmen vrachtwagen manoeuvreren vrachtwagen stationair ca km/uur remlucht, dichtslaan portieren e.d. gemiddeld 5 10 km/uur - bestand r5.doc bladzijde pagina 2

26 Berekening bedrijfsduurcorrecties Project : Zuivelhoeve Hengelo (O) d.d. 9-jun-11 Projectnummer: bijlage: II tabel 1 Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen transporten route aantal lengte rij # bewegingen bedrijfsduurcorrectie opmerkingen nr bronnen route snelheid Cb [db] route [m] [km/u] dag avond nacht dag avond nacht vrachtwagens I ,6 30,1 34,9 vrachtwagens II ,9 - - vrachtwagens III 3 28, ,0 32,0 38,0 personenauto's IV ,3 - - personenauto's V ,0 19,0 27,8 personenauto's VI ,0 23,2 29,2 installaties # bron bedrijfsduur totaal bedrijfsduur per bronp bedrijfsduurcorrectie opmerkingen punten [uren] [uren] Cb [db] dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht productie ,0 0,0 0,0 afzuigingen / koeling ,0 0,0 0,0 heftruck buiten ,0 - - koeling op vrachtw afvoer 1 2,5 0,75 0,5 2,5 0,75 0,5 6,8 7,3 12,0 manoeuvr vrachtw route I 1 0,1667 0,05 0,0333 0,1667 0,05 0, ,6 19,0 23,8 manoeuvr vrachtw route II 1 0, , ,6 - - manoeuvr vrachtw route III 1 0,1 0,0333 0,0167 0,1 0,0333 0, ,8 20,8 26,8 lospomp ,8 - - vullen LPG 1 0, , ,0 - - Toelichting de berekening van de bedrijfsduurcorrectie voor mobiele bronnen gaat als volgt: Cb = - 10 log{ (l x n)/(v x T x N)} waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in db l = routelengte n = aantal verkeersbewegingen v = rijsnelheid in m/s T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht N = aantal puntbronnen waarin de route is opgedeeld. en voor de vaste installaties Cb = "- 10 log { t / T}" waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie in db t = bedrijfsduur van de bron in sec T = duur van de beoordelingsperiode (s) dag/avond/nacht

27

28

29

30

31

32

33 Bijlage III Invoergegevens rekenmodel en rekenresultaten Opdrachtnummer datum 26 augustus 2011 opdrachtgever Mulders Milieu Advies Woeziksestraat CL WIJCHEN Berekeningen versiedatum Figuur 1 9 juni 2011 Figuur 2 9 juni 2011 Figuur 3 Invoergegevens 28/29 juni 2010/9 juni 2011 Rekenresultaten 28/29 juni 2010/9 juni 2011 auteur ir. Peter van der Boom.

34 Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen De Zuivelhoeve Hengelo (O) Bijlage III/versie 9 juni 2011/figuur 1 rekenmodel overzicht Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0 m 80 m schaal = 1 : V-06 V-01 N-07 N-08 N-06 N-09 N N-10 V N-25 N N-26 N-23 N N-01 N N N-02 N N-21 N-24 N-12 V-02 N-11 V V Industrielawaai - IL, [versie van Revisie - LAr,LT-model 2010 IBS], Geomilieu V1.81

35 Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen De Zuivelhoeve Hengelo (O) Bijlage III/versie 9 juni 2011/figuur 2 rekenmodel details Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Mobiele bron Puntbron Toetspunt 0m 30 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [versie van Revisie - LAr,LT-model 2010 IBS], Geomilieu V1.81

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89 Bijlage IV Verkeersaantrekkende werking toelichting en berekeningen Opdrachtnummer datum 26 augustus 2011 opdrachtgever Mulders Milieu Advies Woeziksestraat CL WIJCHEN Berekeningen versiedatum Toelichting Okt 2009 Figuur 1 9 juni 2011 berekeningen 9 juni 2011 auteur ir. Peter van der Boom.

90 Toelichting indirect lawaai op de openbare weg De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting d.d. 29 februari 1996 (Ministerie van VROM, Nr. MBG , Stcrt. 1996, beter bekend als de schrikkelcirculaire ). Het uitgangspunt van deze circulaire is het voorkomen van slaapverstoring, veroorzaakt door de - met het verkeer samenhangende - geluidpieken L Amax. Het limiteren van deze pieken is niet nodig, mits het equivalente geluidniveau (L Aeq ) als gevolg van dit verkeer een zeker niveau in de slaapvertrekken niet overstijgt. In de praktijk wordt de circulaire echter niet alleen voor de nachtperiode als uitgangspunt genomen, maar eveneens voor de dag- en avondperiode. Dit betekent, dat dit verkeer uitsluitend wordt beoordeeld op het equivalente geluidniveau L Aeq en de normstelling daarvoor aansluit bij de Wet geluidhinder (Wgh, 50 db(a) voorkeursgrenswaarde). Rekenmethode verkeer op de openbare weg De invallende geluidbelasting op de woninggevels t.g.v. verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg is berekend met behulp van het rekenmodel (zie ook bijlage III). Het verkeer van en naar een inrichting is akoestisch herkenbaar, zolang dit nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Over het algemeen geldt de invloed van de verkeersaantrekkende werking tot: - het punt waarop het verkeer is opgenomen in het reguliere (heersende) verkeersbeeld, bijvoorbeeld doordat het dezelfde snelheid heeft (meestal ca 100 m) - het meest nabijgelegen kruispunt in het geval van een toegangsweg met overigens weinig verkeer - het punt waar de verhoging van de geluidbelasting t.g.v. het verkeer van/naar de inrichting niet meer dan 2 db(a) bedraagt. onderwerp Zuivelhoeve Hengelo (O) opdrachtnummer In principe moet een voorkeurswaarde van 50 db(a) worden nagestreefd met een maximale waarde van 65 db(a). Bij waarden boven de 50 db(a) moet worden aangetoond dat de geluidniveaus binnen niet hoger liggen dan 35 db(a), eventueel met het treffen van voorzieningen. Voorzieningen worden pas aangebracht nadat de vergunning definitief is. Zutphen, oktober bestand r5.doc bladzijde pagina 2

91 Adviesburo Van der Boom b.v. Zutphen De Zuivelhoeve Hengelo (O) Bijlage IV/versie 29 juni 2010/figuur 1 rekenmodel details / openbare weg Bodemgebied Detail puntbron Gebouw Mobiele bron Toetspunt m 80 m schaal = 1 : Industrielawaai - IL, [versie van Revisie - model 2011 verkeersaantr werking], Geomilieu V1.81

92

93

Akoestisch onderzoek. nieuwe parkeerplaats. Zwikkelaarsplein te Eibergen

Akoestisch onderzoek. nieuwe parkeerplaats. Zwikkelaarsplein te Eibergen Akoestisch onderzoek nieuwe parkeerplaats Zwikkelaarsplein te Eibergen Versie 9 mei 2011 opdrachtnummer 11-076 datum 9 mei 2011 opdrachtgever Becedo Vastgoed Groep b.v. Postbus 71 7000 AB DOETINCHEM 0316-229

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. tankstation Sprundelseweg

Akoestisch onderzoek. tankstation Sprundelseweg Akoestisch onderzoek tankstation Sprundelseweg te Rucphen Versie 9 februari 2010 opdrachtnummer datum 9 februari 2010 opdrachtgever Salland Olie Maatschappij bv Postbus 22 8060 AA HASSELT (O) 038-477 4000

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo Akoestisch onderzoek schildersbedrijf nabij locatie Paalbergweg te Hoenderloo Versie 15 juni 2011 opdrachtnummer 11-136 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Saltos Tingietersdonk 105 7326 NE APELDOORN 06-20300562

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Kynologenvereniging

Akoestisch onderzoek. Kynologenvereniging Akoestisch onderzoek Kynologenvereniging Apeldoorn Versie 20 mei 2010 opdrachtnummer 08172 datum 21 mei 2010 opdrachtgever gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES APELDOORN 055 580 2388 auteur ir. Peter

Nadere informatie

Uitgangspunten Rekenmodel

Uitgangspunten Rekenmodel Voor : Dhr. R. van den Oetelaar, Buro SRO bv Van : Ad Postma Onderwerp : geluidbelasting door parkeren Carolusdreef, Valkenswaard Projectnummer : 15-118 Datum : dinsdag 25 oktober 2016 Op verzoek van Buro

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Kort hout- en bouwmaterialen. Zaagmolenpad 8 Doetinchem

Akoestisch onderzoek. Kort hout- en bouwmaterialen. Zaagmolenpad 8 Doetinchem Akoestisch onderzoek Kort hout en bouwmaterialen Zaagmolenpad 8 Doetinchem Versie 17 januari 2011 opdrachtnummer 10303 datum 17 januari 2011 opdrachtgever Gemeente Doetinchem Postbus 7020 7000 HA Doetinchem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3 Akoestisch onderzoek sportpark Jaspers fase 3 te Winterswijk Versie 1 juli 2011 opdrachtnummer 10-302r1 geluid datum 1 juli 2011 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK 0543-543

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Capis bv. Houtladingsstraat Winterswijk. tbv plan Spoorzone

Akoestisch onderzoek Capis bv. Houtladingsstraat Winterswijk. tbv plan Spoorzone Akoestisch onderzoek Capis bv Houtladingsstraat Winterswijk tbv plan Spoorzone Versie 16 maart 2009 opdrachtnummer 08-272 datum 3 april 2009 opdrachtgever gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. inrichtingen woningbouwlocatie. Dijkzicht- Zuid te Zuilichem

Geluidbelasting wegverkeer en. inrichtingen woningbouwlocatie. Dijkzicht- Zuid te Zuilichem Geluidbelasting wegverkeer en inrichtingen woningbouwlocatie Dijkzicht Zuid te Zuilichem versie 5 oktober 2010 datum 5 oktober 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek plan. Dijkzicht-Zuid te Zuilichem. m.b.t. geluid bedrijven

Akoestisch onderzoek plan. Dijkzicht-Zuid te Zuilichem. m.b.t. geluid bedrijven Akoestisch onderzoek plan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem m.b.t. geluid bedrijven Versie 17 juni 2011 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA ZALTBOMMEL 026-442 3342 auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. uitbreiding Albert Heijn

Akoestisch onderzoek. uitbreiding Albert Heijn Akoestisch onderzoek uitbreiding Albert Heijn te Didam Versie opdrachtgever Econsultancy b.v. havenstraat 124 7005 AG DOETINCHEM 0314-365 150 auteur ir. Peter van der Boom. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek B.C.S Loon/grondverzetbedrijf te Winterswijk

Akoestisch onderzoek B.C.S Loon/grondverzetbedrijf te Winterswijk Akoestisch onderzoek B.C.S Loon/grondverzetbedrijf te Winterswijk versie 20 september 2013 opdrachtnummer 13131 datum 20 september 2013 opdrachtgever B.C.S. Loon/grondverzetbedrijf Sieverdinkweg 16 7107

Nadere informatie

De nieuwe woningen liggen dichter bij de koelinstallatie dan bestaande woningen en zijn daarmee maatgevend voor de geluidruimte van de bakkerij.

De nieuwe woningen liggen dichter bij de koelinstallatie dan bestaande woningen en zijn daarmee maatgevend voor de geluidruimte van de bakkerij. Econsultancy bv t.a.v. dhr. Edwin Hartingsveld Rijksweg Noord 39 6071 KS SWALMEN Zutphen, 2 juli 2012 Geachte heer Hartingsveld, Naar aanleiding van uw verzoek heb ik een aanvullend akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Dierenhotel Hof van Twente. Langenhorsterweg Ambt Delden

Akoestisch onderzoek. Dierenhotel Hof van Twente. Langenhorsterweg Ambt Delden Akoestisch onderzoek Dierenhotel Hof van Twente Langenhorsterweg Ambt Delden Versie 27 maart 2014 opdrachtnummer 11-212 datum 27 maart 2014 opdrachtgever Dierenhotel Hof van Twente Langenhorsterweg 20

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Versie 10 maart 2014 opdrachtnummer 13201 datum 10 maart 2014 opdrachtgever PlanM Advies Prof. Regoutstr. 35A 5348 AA OSS auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Gelre IJsselstreek Molenweg 9

Akoestisch onderzoek. Gelre IJsselstreek Molenweg 9 Akoestisch onderzoek Gelre IJsselstreek Molenweg 9 te Azewijn Versie 4 april 2010 opdrachtnummer 09-353 datum 4 april 2010 opdrachtgever V. Berntsen Holding bv Molenweg 9 7045 AG Azewijn 0314 651 412 auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek

Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek Versie 29 maart 2016 opdrachtnummer 16-055 datum 29 maart 2016 opdrachtgever Salland Olie Mij b.v. Postbus 123 8260 AC KAMPEN 088-0123639

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding GeoComfort b.v. te Wichmond

Akoestisch onderzoek uitbreiding GeoComfort b.v. te Wichmond Akoestisch onderzoek uitbreiding GeoComfort b.v. te Wichmond Versie 21 september 2017 opdrachtnummer 17041 datum 21 september 2017 opdrachtgever GeoComfort b.v. Dorpsstraat 30 7234 SP WICHMOND 0575441186

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. zandwinning bij hippisch. recreatiepark te Stadskanaal

Akoestisch onderzoek. zandwinning bij hippisch. recreatiepark te Stadskanaal Akoestisch onderzoek zandwinning bij hippisch recreatiepark te Stadskanaal Versie juli opdrachtnummer - datum juli opdrachtgever HPF Projecten bv Luzernestraat GN NIEUW VENNEP auteur ir. Peter van der

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. dezonering industrieterrein. Noord te Winterswijk

Akoestisch onderzoek. dezonering industrieterrein. Noord te Winterswijk Akoestisch onderzoek dezonering industrieterrein Noord te Winterswijk Versie 24 mei 2012 datum 24 mei 2012 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK 0543-543543 auteur ir. Peter

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek winkel functie centrumplan te Rijssen. opdrachtnummer datum opdrachtgever BJZ.nu B.V. Twentepoort 16A 7609 RG Almelo auteur W. Buijvoets Hyacinthstraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen na realisatie. IKC-Noord te Doetinchem

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen na realisatie. IKC-Noord te Doetinchem Geluidbelasting wegverkeer op woningen na realisatie IKCNoord te Doetinchem versie 21 mei 2015 opdrachtnummer 14173 datum 21 mei 2015 opdrachtgever Gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA Doetinchem auteur

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende Ingenieurs bezoekadres

Nadere informatie

Erratum onderzoek geluid

Erratum onderzoek geluid Erratum onderzoek geluid Voor het voornemen van Meerdink om het bedrijf uit te breiden met een biogasinstallatie is door Adviesbureau van der Boom een akoestisch onderzoek uitgevoerd (opdrachtnummer 10299

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum november

Akoestisch Onderzoek. Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum november Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf Mts. van de Lagemaat Grolseweg 19, Beltrum 2010-2075-0 15 november 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg

Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Bestemmingsplan Hart van Zwanenburg Akoestisch onderzoek Dorpshuis Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Contactpersoon mevrouw J. Dam Kenmerk R057176ac.00002.lsc Versie 03_001 Datum 10 augustus 2016 Auteur

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. crosscircuit Halmac

Akoestisch onderzoek. crosscircuit Halmac Akoestisch onderzoek crosscircuit Halmac te Halle Versie 29 september 2014 opdrachtnummer 12-213 datum 29 september 2014 opdrachtgever Halmac Postbus 3 7025 ZG HALLE 06-55706408 auteur ir. Peter van der

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Geluidbelasting op woningen. nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth

Geluidbelasting op woningen. nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth Geluidbelasting op woningen nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth versie 9 oktober 2015 opdrachtnummer 15157 datum 9 oktober 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Rapport: 103552-34. Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden. Colofon. Verantwoording. Paraaf auteur(s) :

Rapport: 103552-34. Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden. Colofon. Verantwoording. Paraaf auteur(s) : Rapport: 103552-34 Akoestisch onderzoek dierenasiel 'De Kluif' aan Steenwijkerweg te Witte Paarden Verantwoording Auteur(s) : ing. R.F. Smid Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 19 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vleeskuikenbedrijf Haan te Nieuw Weerdinge

Akoestisch onderzoek Vleeskuikenbedrijf Haan te Nieuw Weerdinge Akoestisch onderzoek Vleeskuikenbedrijf Haan te Nieuw Weerdinge 15 juli 2010 Akoestisch onderzoek Vleeskuikenbedrijf Haan te Nieuw Weerdinge Aanvraag revisievergunning Wet Milieubeheer Kenmerk R005-HDI-srb-V05-NL

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Geluidbelasting in de omgeving van dierenpension Rolderstraat 8 Grolloo. opdrachtnummer 11.140 datum 14 december 2011 opdrachtgever OHB Groep Zutphenstraat 12 7575

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger. Rapport 6101217.R01a. Postbus 29 9400 AA ASSEN

Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger. Rapport 6101217.R01a. Postbus 29 9400 AA ASSEN Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger Rapport 6101217.R01a Opdrachtgever: Grontmij Nederland bv Postbus 29 9400 AA ASSEN 15 juni 2011 JD 2 Rapport 6101217.R01a INHOUD BLAD 1. INLEIDING

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek tuinkas als opslagruimte Enschedesestraat 368 Hengelo. opdrachtnummer 10.074 datum 26-4-2010 opdrachtgever fam. Gelink Enschedesestraat 368 7572

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie

Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats C1000 te Stramproy (gemeente Weert) Datum 30 maart 2011 Referentie 20110272-02 Referentie 20110272-02 Rapporttitel Akoestisch onderzoek uitbreiding parkeerplaats

Nadere informatie

Geprojecteerde nieuwbouw van de supermarkt van Lidl Staphorst

Geprojecteerde nieuwbouw van de supermarkt van Lidl Staphorst Geprojecteerde nieuwbouw van de supermarkt van Lidl Staphorst Onderzoek naar geluid in de omgeving in het kader van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer Rapportnummer L 676-1-RA-003 d.d. 29 maart

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 22 maart 2012 hebben we een beknopt akoestisch onderzoek uitgevoerd t.b.v. de locatie Horsterweg 217 te Ermelo.

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 22 maart 2012 hebben we een beknopt akoestisch onderzoek uitgevoerd t.b.v. de locatie Horsterweg 217 te Ermelo. Schreuder Adviseurs t.a.v. dhr. Jurgen Schreuder Postbus 195 3880 AD PUTTEN Zutphen, 20 juni 2012 Geachte heer Schreuder, Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 22 maart 2012 hebben we een beknopt akoestisch

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek touringcarbedrijf Hatro De Heuning-Oost te Ochten

Akoestisch onderzoek touringcarbedrijf Hatro De Heuning-Oost te Ochten Akoestisch onderzoek touringcarbedrijf Hatro De Heuning-Oost te Ochten Versie 25 april 2016 opdrachtnummer 16-082 datum 25 april 2016 opdrachtgever Buro SRO b.v. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG ARNHEM

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray

Akoestisch onderzoek industrielawaai. MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray Akoestisch onderzoek industrielawaai MBC Cox Asenray De Sprunk 12, Asenray projectnummer: 1106/048/JS, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 SITUATIE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop Geluidbelasting wegverkeer en railverkeer op plan Vestion te Vroomshoop versie 8 december 29 9-295 datum 8 december 29 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 81 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek café Voorstraat 52 te Hardenberg i.v.m. bouwplan apartementen Voorstraat 42-26. opdrachtnummer 13.174 datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie