ZORG OVERHEID FINANCE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG OVERHEID FINANCE"

Transcriptie

1 ZORG OVERHEID FINANCE 1

2 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale kruisbestuiving plaats. 2 Total Specific Solutions 3

3 Inhoud Voorwoord 5 VOORWOORD 8 WIJ MAKEN VERTICAL MARKET SOFTWARE 12 INTERVIEW CEO ROBIN VAN POELJE 14 TSS: DE BLIK VOORUIT 16 DE TOEKOMST VAN VERTICAL MARKET SOFTWARE 18 ONZE KLANTEN 38 ONZE BEDRIJVEN 46 TSS: DE MENSEN 48 CONTACTGEGEVENS Groei en nieuwe kansen Groei is waar we onze blik de komende tijd op zullen richten. We zijn optimistisch en enthousiast over de ontwikkelingen die voor ons liggen. TSS wil samen met haar nieuwe eigenaar, Constellation Software, haar positie in de verticale markten zorg, finance en overheid verder uitbouwen en zodoende de grootste Europese speler worden in vertical market software. Dat betekent dat TSS een volgende groeifase in gaat. Een fase die zich kenmerkt door nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Niet alleen voor ons bedrijf, maar bovenal voor onze klanten. Ons doel is dat onze klanten optimaal moeten profiteren van onze groei, kennis en expertise. De focus ligt meer dan ooit op resultaten. Samenwerking tussen de verschillende TSSbedrijven - Everest, Blueriq, KZA, PharmaPartners, PinkRoccade Local Government, PinkRoccade Healthcare en Yonder - speelt hierbij de centrale rol. Kruisbestuiving en uitwisseling van kennis maken dat we ons nog beter en sterker kunnen inzetten voor onze klanten. De TSS-bedrijven zijn namelijk stuk voor stuk bedrijven die als geen ander verstand hebben van hun markten en de mogelijkheden die technologie deze markten te bieden heeft. Door deze kennis te bundelen op momenten dat dit zinvol is, kunnen we vooruitstrevender dan ooit zijn en software ontwikkelen voor klanten die daadwerkelijk het verschil maakt in hun markt. Want dat is waar de TSS-bedrijven goed in zijn: het verschil maken. In deze corporate brochure leest u op welke manieren we onze kennis en producten in de praktijk brengen. We laten de TSS-bedrijven hierover zelf aan het woord, maar we geven uiteraard ook onze klanten het woord. Ook zij vertellen op welke manieren ze samen met TSS tot mooie en effectieve oplossingen zijn gekomen. We wensen u veel leesplezier. innovatief zijn en verschil maken Een uitgave van Total Specific Solutions (TSS) B.V., Utrecht Concept conflictamsterdam.com Realisatie overburen.nl 4 Total Specific Solutions 5

4 Vertical Market Software 6 Total Specific Solutions 7

5 Focus op verticale markten Wij maken Vertical Market Software (VMS), ofwel sectorspecifieke software, is onze corebusiness. In tegenstelling tot software gericht op horizontale markten, waarbij een breed pakket van diensten wordt aangeboden aan een brede groep gebruikers, richten wij ons op software die is gemaakt voor een specifieke groep gebruikers. De gezondheidszorg is een goed voorbeeld van zo n verticale markt. Verzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en patiënten - verenigingen werken allemaal samen rond hetzelfde onderwerp en vormen zo een verticale markt. Hetzelfde geldt voor de twee andere verticale markten waarin TSS actief is: finance en overheid. Deze grote verticale markten zijn weer te verdelen in submarkten. De financiële sector kent banken en verzekeraars, en de zorg kent eerstelijnszorg (zoals huisartsen en apotheken), en tweedelijnszorg (zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en geestelijke gezondheidszorg). TSS bedient ruim tien van dit soort verticale submarkten. Uniek in Europa Dat maakt ons bijzonder. Slechts enkele bedrijven in Europa richten zich zoals wij op verschillende verticale markten tegelijk. Deze positie creëert kansen om toe te treden tot nieuwe markten en om ons diepgaand te profileren en te nestelen in de bestaande. Het daagt ons bovendien uit. Om onze positie te kunnen handhaven, moeten wij iedere keer weer vooruitkijken en inzichten en visie ontwikkelen op de dynamiek van iedere verticale markt die wij bedienen. Ons feitelijke product bestaat immers uit marktkennis en kennis van de eisen die in een specifieke markt worden gesteld. Met die kennis kunnen wij antwoorden, oplossingen en toegevoegde waarde bieden ten aanzien van vraagstukken die wij in de verticale markten ontdekken. De blik naar buiten De markten waarin wij opereren zijn dynamisch van aard en veranderen snel. Dat is niet uitsluitend het gevolg van steeds wisselende wet- en regel geving. Ook de veranderende eisen van burgers en de voortschrijdende technologische en organisatorische mogelijkheden voor klanten die actief zijn in die markten, zorgen voor dynamiek. Wij houden de vinger aan de pols en denken en werken mee aan oplossingen. Dat vraagt echter dat wij ons focussen op de markt en dat wij inzichten delen. We moeten onze focus richten op de markten waarin wij opereren en niet uitgaan van onze eigen organisatie, producten of onze werkwijzen. We moeten ons focussen op de marktdynamiek die wij ontdekken en onze producten en werkwijzen daar op aanpassen. Dat betekent dat we onze blik naar buiten moeten richten. Daarvoor is ruimte, kennis en capaciteit nodig. En die creëren we door een sterke samenhang binnen de TSSgroep. We bedienen de klant van de klant Alle markten waarin TSS actief is, kennen een grote maatschappelijke relevantie. Organisaties binnen deze sectoren willen zo efficiënt mogelijk opereren, tegen de laagst mogelijke kosten en daarbij het persoonlijk contact met hun klant, de eindgebruiker, verder versterken. Deze uitdaging - lagere kosten en meer tevreden eindgebruikers - biedt veel kansen. In deze tijd gaat het er vooral om burgers, consumenten en patiënten te betrekken bij de dienstverlening. Via co-creatie bijvoorbeeld, of door eindgebruikers zoveel mogelijk zelf aan de knoppen te laten draaien. Het softwareproduct van PinkRoccade Local Government iburgerzaken is hier een goed voorbeeld van. Door burgers de mogelijkheid te geven om meer zaken thuis online te regelen in plaats van op het gemeentehuis, kunnen gemeenten geld besparen terwijl burgers het makkelijk en plezierig vinden om thuis online hun zaken te kunnen regelen. Masters in Net zoals de TSS-bedrijven al decennia werken aan het steeds verder verfijnen van het ontwikkelen van vertical market software is ook de nieuwe aandeelhouder van TSS, Constellation Software Incorporated (CSI), specialist op dit gebied. Al bijna twintig jaar focust deze organisatie zich op het maken van sectorspecifieke software. TSS en CSI kunnen dan ook veel van elkaar leren om zich nog verder te bekwamen in het ontwikkelen van deze software waaraan steeds hogere eisen worden gesteld door de voortdurende dynamiek in de specifieke markten. Voor onze klanten betekent dit dat de kwaliteit van de software en de samenwerking alleen maar verder omhoog gaat. TSS wil blijven groeien Om de businesswaarde die wij leveren verder te ontwikkelen willen wij blijven groeien. Wij zien voor onszelf groei in drie dimensies: inhoudelijk, geografisch en op het gebied van productportfolio. Inhoudelijke groei Wij bewegen ons steeds meer op marktniveau. Via individuele vraagstukken van individuele klanten ontdekken wij marktbrede patronen. Van customer intimacy groeien wij zodoende naar market intimacy. Dat wil zeggen dat wij overstijgende, brede en diepgaande kennis hebben van de markten waarin wij opereren. En die kennis is van belang voor ál onze klanten. Die kennis bepaalt onze propositie in vertical market software. Dat is de inhoudelijke groei die wij willen doormaken. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we een product niet eerst ontwikkelen om het vervolgens naar de markt te brengen (productoriëntatie), maar we polsen eerst de markt en beginnen pas met ontwikkelen zodra de markt hiervoor interesse heeft getoond (marktoriëntatie). De markten waarin TSS actief is, kennen een grote maatschappelijke relevantie 8 Total Specific Solutions 9

6 Focus op verticale markten Onze positie is een uitstekend vertrekpunt voor Europese expansie Geografische groei Onze positie als marktleider in vertical market software in de Benelux is een uitstekend vertrekpunt voor verdere expansie op de Europese markt. Het gaat hierbij niet om expansie om de expansie, maar om de blik te vergroten en kennis over het ontwikkelen van vertical market software die wij hebben vergaard, over de grenzen te brengen en tegelijkertijd kennis die in andere Europese landen aanwezig is, toegankelijk te maken voor onze thuismarkt. Er zijn veel kansen voor ons op de internationale markten. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar eindgebruikers in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, dan zien we daar dezelfde behoeften ontstaan als op onze thuismarkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cloud-diensten of consumerisation of IT. Dit alles wil niet zeggen dat TSS producten internationaal gaat verkopen. Dat is vaak niet mogelijk omdat bijvoorbeeld een huisarts in Nederland andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft dan een huisarts in Frankrijk. Maar als Europees VMS bedrijf kunnen we wél onze kennis van software voor huisartsen delen met toekomstige internationale TSS-bedrijven. Groei van productportfolio Ons succes wordt sterk bepaald door ons vermogen om de verwachtingen van klanten te overtreffen. Dat willen we blijven doen. Het blijft dan ook belangrijk om in co-creatie met de markt en klanten nieuwe, interessante en kwalitatief uit stekende producten te ontwikkelen of door middel van acquisitie aan ons portfolio toe te voegen. Wij spelen met ons productportfolio in op het gegeven dat veel klanten voor grote veranderingen staan. Ze moeten anticiperen op tal van veranderingen en ze moeten modern en slagvaardig blijven. Met onze producten voorzien we in klantbehoeften als selfservice, co-creatie en werken via de Cloud. SERVICES DIRECTIERAAD RAAD VAN BESTUUR ONE TIER BOARD HUISARTSEN APOTHEKEN ZIEKENHUISAPOTHEKEN VERZORGING O.A. THUISZORG VERZORGINGSHUIZEN GEHANDICAPTENZORG GEESTELIJKE GEZONDHEIDHEIDSZORG ZIEKENHUIZEN PUBLIEKSZAKEN SAMENLEVINGSZAKEN RUIMTE EN OMGEVING DE NIEUWE AANDEELHOUDER: CONSTELLATION SOFTWARE Constellation Software Inc. (CSI) is een wereldwijde aanbieder van enterprise software oplossingen aan verschillende verticale markten. De core business van Constellation is het verwerven, beheren en bouwen van vertical market softwarebedrijven. In het algemeen bieden deze bedrijven bedrijfskritische softwareproducten die aansluiten bij de specifieke behoeften van klanten in specifieke verticale markten. De naam Constellation Software zou je bijna kunnen vervangen door TSS, zo goed past deze nieuwe aandeelhouder bij TSS. De potentie van kruisbestuiving tussen de twee bedrijven is dan ook groot. Constellation Software brengt een enorm internationaal netwerk met zich mee. De vijf operationele groepen (TSS is de zesde operationele groep) bedienen meer dan 40 duizend klanten in ongeveer zestig verschillende verticale markten wereldwijd. Met het hoofdkantoor in Toronto, Canada, en kantoren in Noord-Amerika, Europa en Australië, heeft Constellation Software meer dan medewerkers die in 2013 een geconsolideerde omzet genereerden van meer dan US $ miljoen. Voor de actuele cijfers ga naar HYPOTHEKEN VERZEKERAARS Total Specific Solutions De bedrijven van TSS richten zich op specifieke verticale markten. Deze verticale markten zijn weer onder te verdelen in submarkten. Voor iedere submarkten zijn er specifieke softwareproducten beschikbaar. Dit geheel wordt aangestuurd door de directieraad van TSS. BEDRIJFSVOERING CENTRALE OVERHEID 10 Total Specific Solutions 11

7 Interview CEO Robin van Poelje We zijn aan een nieuwe groeifase begonnen Met de komst van Constellation Software zijn we een zeer grote speler geworden De komst van de nieuwe aandeelhouder Constellation Software luidt een nieuwe groeifase in voor Total Specific Solutions (TSS). Het biedt ons een goede uitgangspositie om de komende jaren door te groeien en onze ambities te versterken, aldus TSS-CEO Robin van Poelje. Constellation Software is sinds eind 2013 de nieuwe aandeelhouder van TSS. Wat brengt dit uw organisatie? Dat betekent dat voor ons een nieuwe groeifase is aangebroken. We hebben goed gekeken naar wat er om ons heen gebeurt. En er gebeurt veel. De markten waarin wij opereren zijn dynamisch van aard en veranderen. Niet alleen wet- en regelgeving zorgen voor dynamiek, ook de veranderende eisen van burgers en de technologische en organisatorische mogelijkheden maken dat onze klanten met veranderingen te maken hebben. Zij staan voor verschillende uitdagingen. Zo zullen onze klanten meer wendbaar en flexibel moeten zijn, unieke toegevoegde waarde moeten leveren en nauwer moeten samenwerken met hún klanten. Wij kunnen organisaties hiermee helpen. Nu des te meer omdat onze nieuwe aandeelhouder veel aanvullende kennis en ervaring in onze organi- satie brengt. De potentie van kruisbestuiving tussen de twee bedrijven is groot. Wat is de ambitie voor de komende jaren? Die is heel duidelijk. Met de komst van Constellation Software actief in meer dan vijftig landen - zijn we een zeer grote speler geworden. Het is nu de uitdaging en onze ambitie om de grootste VMS-partner in Europa te worden. We kunnen kosten verlagen voor klanten en we kunnen hen helpen hun dienstverlening te verbeteren voor de burger, patiënt of eindconsument, en boven- dien meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Op deze manier heeft TSS in de Benelux al succesvolle en sterke posities gerealiseerd in de verticale markten zorg, finance en overheid. Samen met Constellation Software kan TSS haar positie in de Benelux en Europa nu verder gaan verstevigen. We zien namelijk ook dat een nieuwe generatie softwareproducten steeds meer vanuit een Europees perspectief wordt ontwikkeld. We willen en kunnen nu ook meegaan met deze ontwikkeling. Wat betekent voor TSS? Het is onze corebusiness. Iedere markt wordt gekenmerkt door een geheel eigen dynamiek, inrichting en werking. Door precies te weten wat er speelt in zo n markt, kunnen we de juiste software maken voor organisaties in specifieke sectoren. We bieden kortom specifieke software voor specifieke markten. Dat is waar wij goed in zijn. En daar zullen we nog beter in worden met onze nieuwe aandeelhouder. Constellation Software is een organisatie die zich al meer dan twintig jaar heeft gespecialiseerd in Vertical Market Software. Zij brengen voor ons en onze klanten waardevolle kennis en ervaring mee van specifieke markten en producten. We kunnen daar van leren. Waar liggen voor de komende jaren de kansen voor TSS? Vooral op het gebied van business process outsourcing (BPO), big data, cloud computing en duurzaamheid. Meer en meer klanten trekken zich terug op hun kernactiviteiten. Daarmee kunnen zij voorsprong behalen op andere aanbieders en bovendien tijd en kosten besparen. Wij kunnen BPO aan klanten leveren op basis van onze eigen software. Op die manier kunnen we garanderen dat we succesvol zijn in het overnemen van de klanttaken, ofwel die taken die worden uitgevoerd met behulp van de software die wij door en door kennen. Maar ook de ontwikkelingen rondom het fenomeen big data bieden mogelijke kansen voor zowel ons als onze klanten. Bedrijven willen in staat zijn om grote volumes data te verzamelen, te analyseren en te combineren om nieuwe kansen te creëren. Juist wij, die actief zijn in de markten overheid en zorg, hebben miljoenen gegevens in huis. Daarnaast beschikken wij als vertical market software onderneming over de diepgaande kennis van specifieke markten en weten welke vragen, uitdagingen en kansen daar spelen. Kortom: de meest logische partij om met behulp van software intelligentie uit die data te halen, zijn wij. Hetzelfde geldt voor cloud computing. De voordelen van cloud computing zijn legio: organisaties besparen kosten op arbeid en apparatuur, gegevens zijn overal beschikbaar, oplossingen zijn schaalbaar, investeringen zijn laagdrempelig en gegevensopslag is veilig. Als vertical market software onderneming is cloud computing een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Hierdoor hoeven onze klanten zich niet bezig hoeven te houden met technologie. Dat is een belangrijke waarde die TSS hen kan bieden. Tot slot neemt de behoefte aan duurzame oplossingen toe. Ook hierdoor ontstaan kansen voor ons. Zo kunnen verschillende partijen met cloud computing op efficiënte wijze gebruikmaken van dezelfde datacenters en energie besparen. Wij bieden daarbij een cloud-oplossing met een gezicht. We bieden geen anonieme server die zich ergens in deze wereld bevindt, maar een server die gewoon in Nederland door Nederlanders wordt beheerd. Ook op het gebied van een duurzame trend als Het Nieuwe Werken kunnen we een rol van betekenis spelen. Deze trend kan immers niet bestaan zonder software. Hetzelfde geldt voor flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door uitbesteding van technologiediensten. En de nieuwe netwerken en samenwerkingsvormen die momenteel ontstaan, moeten worden gefaciliteerd en vragen om voortdurende innovatie. Tot slot. Wat betekent dit voor de klanten van TSS? De nieuwe groeifase van TSS betekent voor onze klanten dat ze nog centraler komen te staan en dat we nog meer toegevoegde waarde gaan leveren. We willen de klant meerwaarde bieden. We deden het al, maar we gaan klanten nóg beter helpen hun problemen op te lossen en uitdagingen te transformeren tot kansen. Laat de toekomst maar komen. Meer klanten trekken zich terug naar hun kernactiviteiten 12 Total Specific Solutions 13

8 Een virtuele gemeente waar software kan worden getest zodat eindgebruikers direct met goede software kunnen werken TSS: De blik vooruit bedrijven kenmerken zich niet alleen door diepgaande marktkennis over de specifieke markten die zij bedienen, maar vooral ook door het begrip voor de eisen die in de specifieke markt worden gesteld en hoe daar het beste aan te voldoen. Dit brengt een dynamische marktcontext met zich mee, waar de software en de visie van TSS goed bij aansluit. lees meer op pagina: 31 Een derde van alle software is vertical market software Een subsidie of vergunningen digitaal aanvragen en realtime de status bekijken lees meer op pagina: 27 We schetsen het landschap van hypotheekapplicaties voor 2018 lees meer op pagina: 16 lees meer op pagina: 29 Mobiele applicaties voor patiënten lees meer op pagina: 17 Het woord voor de toekomst in finance: applicability Aan elkaar gekoppelde bedrijfsprocessen in de zorg lees meer op pagina: 21 Informatie over pensioenen toegankelijk maken Alles wat burgers zelf doen, hoeft de ambtenaar niet meer te doen. Dat scheelt personeelskosten lees meer op pagina: 25 lees meer op pagina: 33 lees meer op pagina: 17 Realtime informatie over de patiënt op beeldscherm lees meer op pagina: Total Specific Solutions 15

9 De toekomst De toekomst van Vertical Market Software Wij zien de toekomst als een speelveld dat volop in beweging is en waarbij software oplossingen een centrale rol vervullen. Vertical market software oplossingen spelen daar in toenemende mate een steeds grotere rol in. Gartner stelt dat ongeveer een derde van alle software op dit moment vertical market software is en dat daarmee wereldwijd meer dan $ 110 miljard mee gemoeid is. De behoefte aan vertical market software neemt toe omdat technologische ontwikkelingen voortrazen. Dat alles mobiel wordt is daar een voorbeeld van. Met een ipad in de hand heeft de ziekenhuisarts alle patiënteninformatie voortdurend bij de hand. Maar de ipad is slechts een apparaat, er moet specifieke software ontwikkeld worden om dit voorbeeld mogelijk te maken. Aan ons en onze klanten de uitdaging om samen in co-creatie deze en andere technologische ontwikkelingen op te pakken en in te zetten ten behoeve van oplossingen binnen hun sector. Onze vertical market software oplossingen zorgen ervoor dat onze klanten zich richting hun eindgebruikers sterker kunnen onderscheiden, de relaties met hun eindgebruikers versterken en specifieke werkprocessen goedkoper kunnen worden uitgevoerd, terwijl de kwaliteit gehandhaafd blijft of wordt verbeterd. De ontwikkelingen in de markt vragen bovendien van organisaties dat ze snel kunnen inspelen op veranderingen. De drie decentralisaties van de rijksoverheid richting de gemeenten zorgen ervoor dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen en die verantwoordelijkheden moeten invullen met minder geld dan de rijksoverheid daarvoor nodig had. Alleen vertical market software stelt gemeenten in staat om deze uitdaging aan te gaan, omdat deze software specifiek voor de markt en het vraag stuk ontwikkeld is en daarbij niet alleen de ambtenaar, maar ook de burger betrekt. Naast dit voorbeeld van veranderende wet- en regelgeving zijn er nog andere sociale drijfveren voor de groei van vertical market software. Denk aan alle social media. Via Twitter wordt bijvoorbeeld een financiële dienstverlener snel op de vingers getikt wanneer bepaalde diensten niet goed werken of wanneer de interactie van een klant met de dienstverlener niet goed is bevallen. Al deze technologische en sociale ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar sector specifieke software oplossingen steeds groter zal worden. In de zorg De marktwerking en toenemende vraag naar zorg maken dat het zorglandschap van de toekomst verandert. Zorgorganisaties moeten bedrijfsmatiger werken en tegelijkertijd kwaliteit leveren. Daarbij verschuiven medische handelingen over de verlengde zorgketen heen door bijvoorbeeld een beroep te doen op de eigen verantwoordelijkheid van de zorggebruiker en zijn omgeving, of bij zorgorganisaties of professionals die hiertoe het best in staat zijn. Hiervoor is relevante informatie over patiënten, andere zorgverleners en ketenpartners op diverse momenten en locaties onmisbaar: any place, any time. Om de zorg in Nederland efficiënter te kunnen maken, zal de infrastructuur op het gebied van informatievoorziening en kennisdeling moeten worden verbeterd. Software speelt daarin een rol van belang. Big data en in het geval van de zorg: medische business intelligence - zullen meer en meer gebruikelijk worden omdat hiermee de beschikbare kennis beter kan worden benut. Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat de patiënt en zijn netwerk zelf in staat worden gesteld om een belangrijke bijdrage te leveren aan een betere kwaliteitszorg. Zo kan een patiënt zelf stuurinformatie ontvangen voor zijn of haar gezondheid, en kunnen mobiele applicaties worden ontwikkeld die de patiënt en zijn netwerk waarschuwen voor gezondheidsrisico s. De patiënt voert kortom steeds vaker zelf de regie. Dat betekent dat de software en haar user interfaces meer dan ooit toegankelijk moeten zijn voor de gebruiker ervan. Bij gemeente & overheid De Nederlandse lokale overheden staan voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden gedecentraliseerd, terwijl tegelijkertijd de middelen afnemen. Publieke spelers en marktpartijen raken bovendien steeds meer verweven met elkaar en de overheid vraagt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Consumenten en burgers regelen hun zaken nu eenmaal het liefst op tijden en locaties die zij zelf verkiezen en in toenemende mate digitaal. Gemeenten en overheidsorganisaties zullen hun dienstverlening hierdoor in de toekomst steeds meer regisseren in plaats van deze helemaal zelf te leveren. Ook zullen ze maatschappelijke initiatieven vanuit de burger en de markt steeds meer faciliteren. Zodoende ontstaat er een andere vorm van samenwerking tussen burger en overheid. Software speelt daarbij een cruciale rol, evenals de Pink Private Cloud. Door applicaties steeds vaker onder te brengen in deze cloud, kunnen onze klanten zich concentreren op hun kerntaken. Daarnaast moeten gemeenten en overheidsorganisaties snel kunnen reageren op veranderingen uit de omgeving en transparanter opereren. Voor beide geldt: hoe minder en eenvoudiger de regels, des te beter de dienstverlening aan burgers. In de financiële wereld Het trefwoord voor de toekomst als het gaat om financiële instellingen is applicability ofwel toepasbaarheid. De groeiende hoeveelheid data en mogelijkheden moeten eenvoudigweg op een toegankelijke manier worden aangeboden. Consumenten regelen hun zaken immers steeds vaker digitaal. Het toenemend aantal mobile devices en het gebruik van de cloud vragen om toegankelijke en gebruiksvriendelijke software. Onze klanten staan voor de uitdaging om snel en tegen de juiste kosten nieuwe toe gankelijke toepassingen aan de markt aan te bieden. Alertheid is daarbij geboden, want de techniek verandert razendsnel. Software verandert bovendien van een push-markt voortgestuwd door technische mogelijkheden in een pull-markt die ervan uitgaat dat technisch alles mogelijk is en waarbij klanten vragen om meer functionaliteiten tegen minder kosten. software die organisaties in staat stelt flexibel te reageren 16 Total Specific Solutions 17

10 Onze klanten 18 Total Specific Solutions 19

11 PinkRoccade Healthcare en Ziekenhuis Rijnstate We zijn met dit systeem echt vooruitstrevend De klant Onze rol Het resultaat Ziekenhuis Rijnstate is een topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Arnhem. De in totaal vijfduizend medewerkers verlenen hooggespecialiseerde medische zorg. Het ontwikkelen en implementeren van een ERP-systeem dat Inkoop, Logistiek, Financiën en Projecten met elkaar verbindt. De bedrijfsvoering van deze ziekenhuisorganisatie is dankzij CareCTRL veiliger, efficiënter en effectiever geworden. Door onze bedrijfsprocessen aan elkaar te knopen, kunnen we efficiënter en veiliger werken. Helios, zo luidt de naam die ziekenhuis Rijnstate heeft gegeven aan het systeem CareCTRL dat PinkRoccade Healthcare in 2013 in iets minder dan twaalf maanden tijd heeft geïmplementeerd bij deze ziekenhuisorganisatie. We waren op zoek naar een softwareproduct dat verschillende bedrijfsprocessen, waaronder inkoop, logistiek en financiën, aan elkaar wist te verbinden om veiliger en efficiënter te kunnen werken, aldus Jan Kees Cappon, lid van de Raad van Bestuur. Het goed functioneren van een ziekenhuis staat of valt vandaag de dag met een procesbenadering van de organisatie. We moeten steeds minder denken in termen van afzonderlijke functies, en meer in termen van diensten. En die diensten willen we voor onze klanten en leveranciers zo goed mogelijk organiseren. Bovendien willen we als zieken huisorganisatie geen gesloten bastion zijn, maar een netwerkorganisatie van en voor zorgaanbieders. Onze patiënten ontvangen 95 procent van hun zorg van instellingen als de huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapeut, enzovoorts. Het contact met die ketenpartijen moet goed en soepel verlopen. Tegelijkertijd moeten we de kwaliteit en veiligheid van onze zorg bewaken en letten op de kosten. De zorg moet immers betaalbaar blijven. Veiliger en efficiënter Door de bedrijfsprocessen aan elkaar te knopen middels CareCTRL kan ziekenhuis Rijnstate efficiënter en veiliger werken, én leveranciers en klanten een betere dienstverlening bieden. Cappon: Zo kent het systeem een onderdeel Warehouse Manage ment waarmee we met tracking en tracing precies weten welk medisch materiaal zich waar bevindt. Hoewel dit in de indu strie gangbaar is, zijn wij een van de eerste ziekenhuizen in Europa die dit toepassen. Ook het feit dat we onze belangrijkste bedrijfsprocessen nu met elkaar hebben verbonden en deze geïntegreerd vanaf de werkvloer hebben vormgegeven, is redelijk nieuw in de wereld van ziekenhuizen. Daarmee zijn we echt vooruitstrevend in onze markt. Door innovatief te zijn kunnen we onze onderzoekstaak bovendien optimaal blijven uitvoeren. Dit alles betekent dat we alert moeten zijn en slim moeten omgaan met de data die we voorhanden hebben, afkomstig uit zowel de zorg als de bedrijfsvoering. Daartoe hebben we nu een belangrijke stap gezet. Maar daarmee zijn we er nog niet. Een van onze grootste uitdagingen is om business modellen te maken die beantwoorden aan onze maatschappelijke opgave van goede en betaalbare zorg in samenwerking met ketenpartners. Dat vraagt om continue verbetering en doorontwikkeling van onze bedrijfsprocessen en daarmee ook van CareCTRL. 20 Jan Kees Cappon Raad van Bestuur van ziekenhuis Rijnstate 21

12 PharmaPartners en stichting Rijncoepel De zorg voor chronisch zieken kan beter De klant Onze rol Het resultaat Stichting Rijncoepel is een organisatie van eerstelijns professionals die de geïntegreerde eerstelijnszorg willen bevorderen. Als softwarepartner in co-creatie meehelpen met het herinrichten van de zorg voor chronisch zieken op basis van het Chronic Care Model. Het leveren van realtime stuurinformatie voor chronisch zieken. De zorgprofessional krijgt tijdens het behandelen de volledige actuele informatie over de patiënt op zijn beeldscherm. Stichting Rijncoepel, het Diaconessenhuis Leiden en verzekeraar Zorg en Zekerheid werken in een meerjarig partnership aan een zoals dat heet populatiegericht zorgaanbod voor chronisch zieken. Bestuurder Gelf Jan Wieringa legt uit. Door vergrijzing, ongezonde leefgewoontes en voortschrijdende medisch technologische ontwikkelingen neemt het aantal mensen dat wordt behandeld voor een chronische ziekte toe. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgverleners af en moet Nederland de groei van de zorgkosten beperken. We moeten de vraag naar chronische zorg kortom zoveel mogelijk voorkomen. En dat kan alleen als de verzekerde in dit proces een leidende rol krijgt en zo lang mogelijk zelfredzaam kan blijven. Daarnaast moet er sprake zijn van samenhangende zorg over de lijnen heen en zal er meer maatwerk moeten plaatsvinden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gegevens van een bepaalde populatie realtime beschikbaar zijn. Vandaar de term populatiegericht. Data inzetten voor betere zorg We willen de zorg voor chronisch zieken kortom anders organiseren en in feite een nieuw zorgsysteem ontwikkelen. Dat lijkt ambitieus voor een lokale organisatie als de onze, maar inmiddels zijn onze plannen ook geadopteerd door het ministerie van VWS. VWS heeft ons officieel erkend als één van haar proeftuinen en geeft ons tot 2018 de tijd om een en ander voor elkaar te krijgen. We gaan daarbij uit van het Chronic Care Model (CCM) dat is ontwikkeld als een correctie op het bestaande zorgsysteem in de Verenigde Staten. Software speelt daarin een belangrijk ondersteunende rol. Dat is de reden dat wij in 2013 contact hebben gezocht met PharmaPartners. Hun professionals helpen ons met het creëren van realtime stuurinformatie voor de patiënt, zorgverlener en mantelzorger. Goede en actuele informatie over de gezondheid van de patiënt op momenten dat het nodig is, is namelijk van cruciaal belang voor zelfredzaamheid van patiënten. Dat kan gaan om informatie over bloedwaarden, medicijngebruik, het huisartsdossier, enzovoorts. Wanneer de zorgprofessional middels software realtime informatie over de patiënt op zijn beeldscherm krijgt, kan deze betere beslissingen nemen over de behandeling van de patiënt. We willen niet zoals tot nu toe altijd het geval is geweest dat de informatie na afloop wordt vergaard om de gelever de zorg met terugwerkende kracht te verantwoorden. Belangrijker is dat er tijdens het zorgverlenen zorg- en stuurinformatie beschikbaar is. Dat is een nieuwe vooruitstrevende manier van denken, die voor een patiënt het verschil kan maken 22 Gelf Jan Wieringa bestuurder van Stichting Rijncoepel 23

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Uw wereld Onze wereld

JAARVERSLAG. Uw wereld Onze wereld JAARVERSLAG 2011 Uw wereld Onze wereld Financiële kengetallen Totale activa in 2011 200.450 Totaal aantal medewerkers (fte) 1.628 Netto-omzet (x 1.000) 196.684 Omzet per deelgebied EBITAE ( x 1.000) 19.756

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR

BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR BIG DATA IN DE PUBLIEKE SECTOR Nationaal Big Data Congres Voor de overheid Essenties Nationaal Big Data Congres Utrecht 2014 INHOUD VOORWOORD INTRODUCTIE BIG DATA CONGRES 2014 - Jaring Hiemstra, Big Fellows

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie