Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren, werken, wonen en recreëren. Het gaat om het creëren van een beter vestigingsklimaat voor hoger opgeleiden en hoogwaardige bedrijvigheid. Rotterdam Carrièrestad zal de komende jaren inzetten op de volgende 5 prioriteiten: 1. Ontwikkelen van carrièreperspectief voor hbo ers en wo ers 2. Meer studenten verleiden om tijdens hun studie in Rotterdam te gaan wonen en na hun studie in Rotterdam te blijven 3. De stad als laboratorium 4. Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap 5. Een aantrekkelijke binnenstad Ad 1. Ontwikkelen van carrièreperspectief voor hbo ers en wo ers (trekker: Stadsontwikkeling, sector Economie) Werkgelegenheid is nog steeds de primaire motivator voor hoger opgeleiden. Meer dan ¾ van de Rotterdamse studenten wil graag werken bij een Rotterdamse werkgever. Om meer hoger opgeleiden aan Rotterdam te binden zullen bedrijfsleven, onderwijs, gemeente en corporaties gezamenlijk moeten werken aan een goed carrièreperspectief voor hbo ers en wo ers na hun studie. Tussen 2010 en 2040 neemt het aantal 65 plussers in Nederland toe van 2,5 naar 4,5 miljoen en daalt de beroepsbevolking met 1 miljoen personen. De verwachte krimp van de beroepsbevolking in Rotterdam tot en met 2020 is 5%. Rotterdam heeft een aantal aansprekende clusters van bedrijvigheid die zeer interessant zijn voor hoger opgeleiden, zoals het medisch cluster, de haven en het verzekeringswezen. De grootste tekorten in Rotterdam ontstaan in de zorg, dienstverlening, overheid, onderwijs en haven. De verwachting is dat er in Rotterdam van jaarlijks nieuwe baanopeningen ontstaan, waarvan 29, 41 en 30% op respectievelijk laag, middelbaar en hoog niveau. De meeste jaarlijkse netto baanopeningen voor hoger opgeleiden ontstaan in de zorg (1800), kennisdiensten (1.000), consumentendienstverlening (300), onderwijs (800) en HIC (200). Hierdoor ontstaan kansen voor afgestudeerden uit Rotterdam om in de stad te gaan of blijven werken. Inspanningen in 2012 zijn: Talentship Het is voor afgestudeerde hbo ers en wo ers niet gemakkelijk om een aantrekkelijke startbaan in Rotterdam te vinden. Er zijn minder hoog gekwalificeerde banen te vinden dan dat er aanbod van hoger opgeleiden is en onze talenten moeten concurreren met talenten uit het hele land of zelfs het buitenland. Peter Ester, lector Arbeidsmarktvraagstukken van de Hogeschool Rotterdam, heeft een idee bedacht om meer hoger opgeleid talent aan Rotterdam te binden. Dat idee is afgelopen jaar gezamenlijk ontwikkeld door de gemeente Rotterdam, Randstad en de Hogeschool Rotterdam. Het heeft de naam Talentship gekregen en beoogde start is begin Gestart wordt met een groep van 10 talenten en 10 banen met de ambitie om door te groeien naar een pool van 50 talenten en afgestudeerde banen in twee jaar tijd. Het concept werkt als volgt: Randstad werft gezamenlijk met de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool IN HOLLAND, de Erasmus Universiteit en de TU Delft de afgestudeerde toptalenten van deze regio. Onder talenten worden afgestudeerden verstaan die hoge cijfers hebben gehaald en over de juiste vaardigheden beschikken (ondernemend, sociaal vaardig, zelfstandig, etc.) 1

2 Na een strenge selectie komen de toegelaten talenten voor een periode van 2 ½ jaar in dienst van Randstad, waardoor zij in elk geval 2 ½ jaar in Rotterdam gaan werken na hun studie In deze periode worden de talenten bij vier verschillende Rotterdamse werkgevers gedetacheerd voor een periode van 6 tot 8 maanden waarin zij een opdracht voor dat bedrijf uitvoeren. De deelnemende bedrijven betalen een detacheringfee aan Randstad. De talenten krijgen daardoor inzicht in welke interessante werkgevers Rotterdam heeft, doen ervaring op in verschillende branches en bouwen onderling een netwerk van Young professionals op Randstad coacht de talenten bij hun opdrachten en in hun loopbaanontwikkeling. Elke opdracht is weer moeilijker dan de vorige, zodat de talenten zich echt kunnen ontwikkelen De talenten en deelnemende bedrijven organiseren lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken, waardoor alle talenten alle deelnemende bedrijven leren kennen Voorwaarde voor deelname aan het Talentship is dat de deelnemers in Rotterdam (gaan) wonen. Wanneer talenten die willen deelnemen nog niet in Rotterdam wonen, krijgen zij via Stadswonen of Ad Hoc Beheer, die als partners bij het Talentship zijn aangesloten, met voorrang een woning aangeboden. Alle deelnemende talenten wonen en werken dus gedurende deze 2 ½ jaar in Rotterdam Doelstelling van het Talentship is dat minimaal 50% van de talenten na 2 ½ jaar in Rotterdam blijft werken. Door hun brede werkervaring en opgebouwde netwerk van bedrijven en andere talenten via het Talentship is de kans dat zij een baan vinden in Rotterdam sterk vergroot Voordelen voor deelnemende bedrijven zijn dat zij: Als eerste in contact komen met hoogopgeleid talent, talent dat de komende jaren steeds schaarser wordt Vernieuwde kennis en vaardigheden in huis halen Minder tijd en geld voor werving, selectie en arbeidsmarktcommunicatie kwijt zijn, omdat Randstad de werving verzorgt Na 2,5 jaar scherp op het netvlies van de Rotterdamse talenten staan Profiteren van de positieve ervaringen van de talenten, doordat zij die delen in het in het talentennetwerk Zichtbaarder worden in de stad voor aankomend talent Beoogde resultaten: 1. Start van het Talentship in het 1 e kwartaal van 2012 met 10 talenten 2. Bij voldoende marktvraag doorgroei naar pool van 50 talenten in 2012/ Minimaal 50% van de deelnemende talenten blijft na tweeënhalf jaar in Rotterdam werken. Rotterdam Business Days De focus van vooral wo-studenten is op de multinationals gericht, terwijl het Rotterdamse MKB zeer interessante banen biedt met veel zelfstandigheid, innovatie, ondernemerschap en snelle ontwikkelingsmogelijkheden. Alle beurzen, carrièredagen, etc. die op de EUR worden georganiseerd zijn vooral gericht op de multinationals, die met vacatures en traineeships in heel Nederland of het buitenland aanbieden en dus niet regionaal georiënteerd zijn. Het Rotterdamse MKB is op deze evenementen niet of nauwelijks vertegenwoordigd, het is voor hen te kostbaar en te moeilijk om op te vallen tussen de multinationals om mee te doen. Door gesprekken met faculteitsverenigingen is het idee ontstaan om de Rotterdam Business Days te organiseren waarin de parels van het Rotterdamse Midden- en Kleinbedrijf centraal staan. Er wordt een programma van een aantal dagen ontwikkeld met daarin bedrijfsbezoeken, workshops, 2

3 rondleidingen, etc. door en voor het Rotterdamse MKB. Partners daarbij zijn de faculteitsverenigingen van de EUR en MKB-Rotterdam. De Rotterdam Business Days zullen in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Beoogde resultaten: 1. Deelname van ten minste 200 studenten van de EUR 2. Participatie van minimaal 15 Rotterdamse MKB-bedrijven Jong Juristennetwerk In de sectoragenda Kennisdienstverlening van het programma Economie en Arbeidsmarkt zijn de advocatuur en de ict als deelsectoren benoemd die de komende jaren veel vraag naar hoger opgeleid personeel hebben. Deze deelsectoren bieden dus kansen voor hoger opgeleiden en dragen bij aan de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad. Vanuit de advocatuur is het idee ontstaan om een jong juristennetwerk in Rotterdam te ontwikkelen om jong juridisch/advocatentalent elkaar te laten ontmoeten, leren van elkaars ervaringen en aan Rotterdam te binden. Beoogd resultaat: Opzet Jong Juristennetwerk in Rotterdam. Showcase ict Ook de Rotterdamse ict-sector heeft behoefte aan meer hoog gekwalificeerd personeel de komende jaren. Dit kan gerealiseerd worden door meer studenten te interesseren voor ictopleidingen, deze opleidingen meer te laten aansluiten op de vraag vanuit de ict-bedrijven en meer ict-studenten te verleiden om bij Rotterdamse ict-bedrijven te gaan werken. Een belangrijk middel om deze doelstellingen te bereiken is het ontwikkelen van een showcase ict waaruit blijkt welke spannende ict-bedrijven Rotterdam heeft en hoe innovatief deze zijn. Deze showcase wordt uitgewerkt met de ict-bedrijven en onderwijsinstellingen in Rotterdam en kan zowel fysiek als virtueel gestalte krijgen Beoogd resultaat: Ontwikkeling van een showcase ict waardoor meer studenten ict-opleidingen gaan volgen en kiezen voor een Rotterdams ict-bedrijf. Ad 2. Meer studenten verleiden om tijdens hun studie in Rotterdam te gaan wonen en na hun studie in Rotterdam te blijven (trekker Stadsontwikkeling, sectoren Economie en Wonen) Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat wanneer studenten tijdens hun studie in Rotterdam wonen, de kans veel groter is dat ze zich na hun studie qua wonen en werk primair op Rotterdam focussen, dan wanneer ze buiten Rotterdam wonen. Er is geen kwantitatief tekort aan studentenwoningen, maar wel een kwalitatief tekort aan betaalbare woningen in een aantrekkelijke omgeving. De inzet is om met corporaties, ontwikkelaars en Stadsontwikkeling een aantrekkelijk aanbod van wonen in een voor hun aantrekkelijke omgeving te ontwikkelen, het gaat om het VERLEIDEN van meer studenten om in Rotterdam te gaan en blijven wonen. Uit een raming van het Ministerie van OCW blijkt dat er in 2015 landelijk meer studenten zijn dan nu, waarvoor extra kamers nodig zijn. Hierbij werd wel opgemerkt dat gelet op de economische ontwikkeling en de onzekerheid over ingrijpen in de budgetten voor het onderwijs en kosten voor studenten, er mogelijk wat meer neiging tot thuis blijven wonen Het aantal studenten in de regio Rotterdam zal de komende jaren naar verwachting groeien. De EUR heeft de ambitie om de komende jaren te groeien naar studenten, waarvan 10% internationaal 3

4 bestaat. Er gaan meer wo ers dan hbo ers tijdens hun studie op kamers wonen, landelijk is 48% van de hbo ers en 74% van de wo ers uitwonend. Hbo-studenten wonen dus in de meerderheid thuis, zeker in de eerste twee jaren van hun studie. Dit is zowel een culturele (traditioneel, schools, weinig op studentenleven gericht) als pragmatische kwestie (geld, gemakkelijk om thuis te blijven wonen). Derde en vierde jaars hbo-studenten gaan wel meer op kamers wonen. Goed om te weten is dat in Rotterdam 2/3 van de studenten hbo-studenten zijn, die dus in de meerderheid thuis wonen. Wanneer studenten vanaf het begin van hun studie op kamers gaan wonen, doen zij dat vooral vanuit de wens om zelfstandig te gaan wonen, het studentenleven te ervaren en dichter bij de EUR/hbo-instelling te wonen. Derde en vierde jaars studenten hebben behoefte aan meer privacy, een grotere kamer of woning op een goede locatie in de stad. In de woonvisie van de gemeente Rotterdam worden de volgende gebieden onderscheiden die aantrekkelijk zijn voor studenten: Binnenstad (Centrum, Westblaak, Laurenskwartier, Kop van Zuid), maar vaak te duur en geen centrale ontmoetingsplekken voor studenten. Wel biedt de buitenruimte veel levendigheid. Meent, Oude en Nieuwe Binnenweg, Pannekoekstraat, Witte de Withstraat zijn gewilde locaties om uit te gaan, anderen te ontmoeten en te winkelen Coolhaveneiland en Delfshaven: geschikt voor studenten die in een rustiger, maar nog steeds stedelijk milieu willen wonen. Maar wel veel kleine woningen en corporatiebezit voor lagere inkomens Hoboken: vip-gebied, wordt campus ontwikkeld met 500 woningen voor studenten en jonge werkenden Kralingen: hoogste concentratie van studenten in particuliere studentenhuizen, voornamelijk EUR-studenten Middelland en Nieuwe Westen: kansrijk is de Nieuwe Binnenweg e.o. en de driehoek Burgemeester Meineszlaan, Beukelsdijk en Graaf Florissraat De EDBR (Visie Student City ) heeft een woonprofiel voor studenten ontwikkeld: Goede bereikbaarheid van de onderwijsinstelling per fiets (hoe korter de afstand, hoe beter) Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, ook s nachts Herkenbaarheid van een studentenmilieu (studentenconcentraties) Aanwezigheid van studentgerichte horeca op loopafstand Centrale ligging tov overige uitgaansgelegenheden (bioscoop, restaurants, disco s, etc.) Aanwezigheid van basisvoorzieningen (supermarkt, bakker, etc) Concentraties van voor studenten relevante voorzieningen in de buurt (snooker, sportschool, studentenverenigingen, etc) Nabij het centrum Betaalbare woningen, liefst zelfstandige wooneenheden met gemeenschappelijke ruimte Er zit een behoorlijk verschil tussen hbo- en wo-studenten tav hun oriëntatie op Rotterdam als stad om te wonen. De meeste hbo ers (settelers) zijn regionaal georiënteerd en laten hun keuze sterk afhangen van waar zij sociale binding hebben. Ze beginnen in het 3e jaar van hun studie met oriëntatie op wonen en werken en willen het liefst aan de rand van het centrum of in een woonwijk aan de rand van de stad. Zij blijven meestal gedurende langere tijd, ook na hun studie, in Rotterdam of de regio wonen in een woonmilieu dat voldoet aan de volgende kenmerken: Wonen op locatie in de rand van het centrum of een woonwijk buiten het centrum/stad Type woning: ruim, biedt mogelijkheid voor gezinsuitbreiding, liefst met tuin, geen massale uitstraling, wijk ruim van opzet, veel groen, (verkeers)veilig Parkeren direct bij de woning Aanwezigheid van basisvoorzieningen in de directe omgeving Sociale cohesie in de woonbuurt 4

5 Voorkeur voor een koopwoning Dichtbij kennisintensieve bedrijven De meeste wo-studenten (carrièrezoekers) oriënteren zich pas in de laatste fase van hun studie op wonen en werken. Zij willen het liefst in het centrum of de directe omgeving daarvan wonen en vestigen zich uiteindelijk in de omgeving waar zij na hun studie gaan werken. Hun woonduur in Rotterdam is vaak beperkt. Zij kiezen voor een woonmilieu dat voldoet aan de volgende kenmerken: Wonen op een loopafstand of korte fietsafstand vanaf het centrum Stedelijke voorzieningen op loop of korte fietsafstand Vergelijkbare sociale kenmerken van de buurtbewoners Aanwezigheid basisvoorzieningen in de directe woonomgeving (detailhandel, tandarts, huisarts, scholen) Type woning: stadswoning, appartement, compact maar net groot genoeg om samen te kunnen wonen, praktisch en comfortabel, koop of huur, maar geen massale uitstraling Aanwezigheid van OV Goede parkeermogelijkheden Groenvoorziening in de buurt Voor afgestudeerde hbo ers en wo ers is het niet gemakkelijk om wooncarrière te maken na hun studie. Veel studenten schrijven zich tijdens hun studie niet in bij een woningcorporatie en bouwen daardoor onvoldoende wachttijd op om na hun studie voor een woning van de corporaties in aanmerking te komen. Ze hebben echter nog onvoldoende geld om een huis te kopen. Een deel van deze young professionals trekt daardoor in combinatie met de betere carrièreperspectieven naar andere steden. In september 2011 is door Stadsontwikkeling een brainstorm georganiseerd met de grote woningcorporaties (Vestia/Stadswonen, Woonbron, Woonstad en Havensteder) over Wonen voor hoog opgeleide jongeren in Rotterdam. De ambitie van Rotterdam Carrièrestad is besproken, er is gekeken naar welke gebieden in de stad aantrekkelijk zijn voor studenten en afgestudeerden en de wens is geuit om tot een gezamenlijk actieprogramma te komen om (a) meer studenten tijdens hun studie te verleiden om in Rotterdam te gaan wonen en (b) young professionals een betere en langere wooncarrière in Rotterdam te kunnen bieden. De corporaties onderkennen de noodzaak om meer hoog opgeleid talent aan Rotterdam te binden en zijn bereid om met de gemeente een structurele samenwerking aan te gaan om meer studenten te verleiden om tijdens hun studie in Rotterdam te gaan wonen en Young professionals een betere en langere wooncarrière in Rotterdam te bieden. Belang van de corporaties in het realiseren van deze doelstellingen zit in wens om verschillende wijken op een hoger niveau te krijgen met een mix van bewoners, waardeontwikkeling van hun vastgoed, de spin-off die vestiging van hoger opgeleiden voor middelbaar en lager opgeleiden heeft en het terugdringen van leegstand. In oktober en november 2011 hebben individuele gesprekken met de betrokken corporaties en deelgemeenten plaats gevonden. Stadsontwikkeling heeft in december een 2 e bijeenkomst met de corporaties georganiseerd waarin de uitkomsten van de gesprekken en een eerste opzet van een actieprogramma zijn besproken. Dit concept is goed ontvangen en wordt met de door hen gegeven feedback uitgeschreven en is eind januari met de corporaties besproken. Planning is om in het tweede kwartaal van 2012 een bestuurlijk goedgekeurd actieprogramma met de corporaties gereed te hebben met daarin kwantitatieve doelstellingen. In het actieprogramma worden de volgende prioriteiten gesteld: Beter en gezamenlijk communiceren van bestaande huisvesting voor studenten en Young professionals 5

6 Ontwikkeling van nieuw woningaanbod voor studenten en young professionals door herontwikkeling van leegstaand vastgoed en labelling, toewijzing op basis van labelling en koppeling van wonen met de Talentencarrousel van Rotterdam Carrièrestad Voorlichting aan studenten over de noodzaak om zich tijdens hun studie al in te schrijven voor een woning in Woonnet Rijnmond, zodat dat de kans wordt vergroot dat zij na hun studie een geschikte en betaalbare woning in Rotterdam kunnen vinden Wegnemen/vereenvoudigen van knellende regelgeving (meer experimenteerruimte en landelijk actieplan studentenhuisvesting) Beoogd resultaat: Bestuurlijk goedgekeurd actieprogramma met de corporaties einde tweede kwartaal 2012 gereed Ad 3. De stad als laboratorium (trekker: JOS) Rotterdam is de stad van de tweede indruk. Het kost tijd om Rotterdam echt goed te leren kennen en de parels op het gebied van wonen, vrije tijd en werk te ontdekken. Wanneer studenten op alle denkbare terreinen worden betrokken bij de ontwikkeling van de stad, gaan zij echt participeren in en zich binden aan Rotterdam. Daarmee worden de kansen vergroot dat zij na hun studie in Rotterdam blijven wonen en werken. Inzet wordt om zoveel mogelijk studenten tijdens hun studie stage te laten lopen, afstudeeropdrachten en vrijwilligerswerk in de stad te doen, zodat zij zich echt verbinden met Rotterdam en het bedrijfsleven goed leren kennen. Na overleg met de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool IN HOLLAND en de EUR is besloten de inspanningen in 2012 te richten op 3 sporen: 1. Verbetering van de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam als grote aanbieder van praktijkervaring (stages, afstudeeropdrachten, etc.) voor studenten en de HR, IN HOLLAND en de EUR De gemeente Rotterdam is een grote aanbieder voor praktijkervaring voor studenten van VMBO/MBO/HBO en WO-opleidingen. Jaarlijks doen meer dan 1400 scholieren/studenten praktijkervaring bij de gemeente Rotterdam op. De match tussen wat de onderwijsinstellingen willen en wat de gemeente kan bieden, loopt echter niet altijd even goed. Binnen de gemeente vindt geen centrale coördinatie van het beleid en de uitvoering plaats waardoor de gemeente voor de onderwijsinstellingen moeilijk toegankelijk is en de gemeentelijke diensten onvoldoende van elkaar leren. Inzet van De stad als laboratorium is om deze samenwerking te verbeteren en na een nulmeting het aantal praktijkplaatsen voor hoger opgeleiden binnen de gemeente te verhogen. Beoogde resultaten: Realisatie van een heldere, transparante samenwerking tussen de gemeente Rotterdam met centrale coördinatie en vaste contactpersonen per dienst en uitwisseling van kennis, ervaring en netwerk In 2012 en 2013 in totaal 25% meer stageplaatsen voor hoger opgeleiden (hbowo) dan het totaal van 2011 en Maatschappelijke betrokkenheid De volgende activiteiten worden in 2012 ondernomen: Opzetten netwerk en kennismaken met goede doelencommissies van studenten- /studieverenigingen om hun vraag te inventariseren Verduurzaming van bestaande initiatieven: 6

7 a. Projecten Arminiusmanifest (oa. Livable en Workmate > pilot 70 studenten van Hogeschool Rotterdam, inzet 2012 structurele samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en IN HOLLAND) b. Kennismaking Rotterdamse fondsen organiseren Organiseren studenteninzet voor het mentoringprogramma van de Kwaliteitssprong op Zuid, Sport in de wijken via Erasmus Sport en Taalmaatjes Maatschappelijke inzet vanuit medewerkers van de EUR in de stad ihkv het cadeau aan de stad voor het 100-jarig bestaan van de EUR. Voorbeeld maatschappelijke betrokkenheid: Einde 2011 is het bedrijf Livable opgericht, een van de initiatieven die zijn voortgekomen uit het Arminiusmanifest. Livable werft in opdracht van vastgoedeigenaren maatschappelijk betrokken studenten die tegen gebruikersvergoeding in leegstaande panden mogen wonen in ruil voor maatschappelijke inzet voor de stad. Livable werkt o.a. samen met de Pauluskerk, de dienst JOS (mentoren voor bewoners die slecht Nederlands schrijven en lezen) en zorginstellingen. Beoogde resultaten: Jaarlijks worden 20 projecten maatschappelijke uitgevoerd met behulp van studentenvrijwilligers Bij deze projecten zijn minimaal 300 studenten betrokken 3. Honourprogramma s en het binden van excellente studenten In 2012 worden de volgende activiteiten ondernemen: In beeld brengen van de diverse honourprogramma s bij Rotterdamse onderwijsinstellingen, contact leggen en communicatiekanalen met de honourstudenten opzetten Het aanbieden van diverse Rotterdam Infomomenten over de carrièremogelijkheden in Rotterdam na de studie. Deze studenten als preferred group aanmerken bij de selectie van studenten in het Talentship vanaf Beoogde resultaten In 2012 nemen 50 honourstudenten deel aan de activiteiten van Rotterdam Carrièrestad 30,5% van de studenten van honourprogramma s werkt na de eerste 1,5 jaar na hun afstuderen in Rotterdam. (hetzelfde % als algemeen) 7

8 Ad 4. Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap (trekker: Stadsontwikkeling, sector Economie) Aangezien er nog te weinig hooggekwalificeerde banen zijn in Rotterdam en uit recent onderzoek (EIM 2010) blijkt dat steeds meer studenten ondernemer willen worden is het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap onder studenten/afgestudeerden een uitstekende kans om hen zelf meer hoogwaardige banen te laten creëren. Een kwart van de studenten (MBO, HBO en WO) wil een eigen bedrijf beginnen. Drie jaar geleden was dit nog 17%. Voornaamste redenen zijn de uitdaging, de onafhankelijkheid, eigen baas zijn, veel geld verdienen en sociaal aanzien. In Nederland is het percentage hoogopgeleiden onder ondernemers gelijk aan dat van de gehele bevolking. Maar onder succesvolle ondernemers is het aantal academici 62% en het aantal hbo'ers 28%. Doorleren heeft voor een ondernemer meer rendement dan voor een werknemer. Ondernemers hebben namelijk meer vrijheid om nieuwe kennis meteen in de praktijk te brengen en bovendien vertaalt een hogere opleiding zich in een grotere kans op financiering van hun onderneming. Ook bij het moderne ondernemerschap is er een nieuwe vorm van werken aan het ontstaan (bron: onderzoek Rotterdamse Nieuwe/Young EDBR 2010). Het nieuwe werken kan worden beschreven aan de hand van vier principes: tijd- en plaatsonafhankelijk werken, aansturen van medewerkers op resultaat, vrije toegang tot kennis en informatie en het aanbieden van flexibele arbeidsrelaties. Het nieuwe werken moet niet als tovermiddel worden beschouwd, maar stilzitten is helemaal geen optie. In een economische context waarin kennis en creativiteit belangrijke assets zijn geworden is de zoektocht naar inspirerende organisatie- en werkvormen legitiem en zeer waarschijnlijk rendabel. Ondanks het bovenstaande is aandacht noodzakelijk voor het elkaar fysiek ontmoeten. In samenwerking is het essentieel dat mensen elkaar af en toe zien. Bovendien hebben zelfstandig ondernemers behoefte aan sociaal contact. Alles op afstand werkt niet. Er blijkt vooral meer behoefte te bestaan aan incubators (broedplaatsen voor ondernemerschap). De bestaande initiatieven hebben te weinig capaciteit of zijn te duur. Daardoor gaan veel starters naar Delft en Den Haag, mede gezien de lagere huurprijzen in deze steden. De volgende inspanningen worden in 2012 ondernomen: 24 MONTHS Samen met HOPE wordt 24 MONTHS ontwikkeld. HOPE is het Center of Entrepreneurship van de EUR, TU Delft en Universiteit van Leiden. 24MONTHS is een programma voor afgestudeerde wo ers die in de toekomst een eigen bedrijf willen beginnen. Uit de praktijk blijkt dat dit best wel een grote stap is vanuit de collegebanken. Veel studenten willen gaan ondernemen, maar willen eerst werkervaring opdoen of hebben het gouden ondernemersidee nog niet. HOPE ontwikkelt daarom samen met de gemeente Rotterdam 24MONTHS, dat ondernemende, afgestudeerde talenten koppelt aan snel groeiende innovatieve MKB-bedrijven. Deze bedrijven willen nieuwe markten en/of producten ontwikkelen, maar de ondernemer heeft vaak te weinig tijd om dit zelf te doen of er zijn intern niet de juiste mensen in dienst om het product in de markt te zetten. Tevens hebben MKB-bedrijven vaak slecht of zelfs geen toegang tot academisch toptalent. De talenten van 24MONTHS pakken daarom deze opdrachten op voor deze bedrijven, waardoor zij hun ondernemerschapvaardigheden ontwikkelen en de ondernemers omzetgroei realiseren. 8

9 Het concept werkt als volgt: De geworven ondernemende talenten komen bij 24MONTHS in dienst en worden gedetacheerd naar de deelnemende bedrijven. Elk deelnemend bedrijf legt zijn vraag voor aan 3 ondernemende talenten van 24MONTHS. Binnen 24 uur schrijven de talenten een pitch waarna het bedrijf kiest met voor 1 van de 3 talenten. Daarna volgt een proefperiode van 24 dagen en na een definitieve go een periode van 24 weken waarin de opdracht wordt uitgewerkt. Elk ondernemend talent werkt gedurende een periode van 2 jaar bij 3 verschillende bedrijven. De gemeente Rotterdam en HOPE werken samen in de werving van afgestudeerde wo ers en bedrijven. HOPE heeft het inhoudelijke programma van 24 MONTS ontwikkeld. Beoogd resultaat: 15 ondernemende talenten starten met 24 months Advanced Starters Program De stap van start van een bedrijf naar eerste echte omzet is een lastige. Het Advanced Starters Program haakt hierop in met een uitgebreid workshopprogramma, coaching on the job en fysieke broedplaatsruimte. HOPE van de Erasmus Universiteit werkt hierin samen met de Gemeente Rotterdam. De Gemeente Rotterdam koppelt ICT-bedrijven aan start-ups en biedt het gemeentelijke coachingsproject Your Navigator aan voor ondersteuning waarbij coaches/mentoren worden gekoppeld aan startende ondernemers. HOPE heeft het inhoudelijke programma van het Advanced Starters Program ontwikkeld Beoogde resultaten: 15 startende ondernemers participeren in het Advanced Starters Program 3 starters uit het Advanced Starters Program nemen deel aan het gemeentelijke coachingsproject Your Navigator Minimaal 5 deelnemers vestigen zich in de broedplaats van het Advanced Starters Program EC BIG Naar aanleiding van een vaag van de Hogeschool Rotterdam heeft Tom Willem den Hoed het EC BIG-programma ontwikkeld. Chinese studenten komen graag in Nederland studeren en werken, maar vinden de opleidingen te theoretisch en willen ondernemerschap in de praktijk leren. EC BIG is gericht op afgestudeerden van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool IN HOLLAND en de EUR. Het is een programma van 1½ jaar, het eerste ½ jaar is gericht op de ontwikkeling van een businessplan, daarna krijgen de deelnemers 1 jaar begeleiding bij de start-up van hun bedrijf. EC-BIG wil starten met een groep van 20 deelnemers en uitbreiden naar drie groepen. Businessplannen moeten gericht zijn op de handel tussen Nederland en China, de medische of de creatieve sector. Beoogd resultaat: Instroom van 25 afgestudeerde hbo ers en wo ers in het EC BIG programma 9

10 Ad 5. Ontwikkeling van de binnenstad (trekker: Stadsontwikkeling, bureau Binnenstad) De binnenstad is het visitekaartje van de stad Rotterdam. Een aantrekkelijke binnenstad met een kwalitatief goed en divers winkelaanbod, aantrekkelijke horecavoorzieningen, evenementen, een mix aan bedrijvigheid en een aantrekkelijk woningaanbod is een belangrijke factor om meer studenten/starters aan de stad te binden. Hoewel de binnenstad de laatste jaren aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen, is er op een aantal terreinen (woningen voor studenten, onderwijs in het centrum, verbinding met het bedrijfsleven) nog een wereld te winnen. Mede doordat de EUR aan de rand van Rotterdam is gevestigd, komt een flink gedeelte van de EURstudenten weinig in de binnenstad. Rotterdam Carrièrestad wil samen met het programma Binnenstad van de gemeente Rotterdam een aantal extra impulsen te geven om de binnenstad nog aantrekkelijker voor studenten/afgestudeerden te maken en stelt daarvoor uit het budget van Rotterdam Carrièrestad beschikbaar. Vanuit het programma Binnenstad is in 2011 hard gewerkt aan de zichtbaarheid van studenten in de binnenstad. Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van studenten in de binnenstad de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroot waardoor er ook meer andere bezoekers naar de binnenstad komen. Het project "vergroten zichtbaarheid studenten en pas afgestudeerden" (ambitie levendige stad) heeft een groot netwerk onder studenten- en studieverenigingen ontwikkeld en goed in kaart gebracht wat hun wensen zijn. De inzet in 2011 is vooral gericht op bij het aansluiten van activiteiten van studenten, zoals de Eurekaweek, open dagen en TEDx, de (aantrekkelijkheid van) de binnenstad onder de aandacht te brengen. Door deze inzet werkt het programma levendige stad direct mee aan het realiseren van de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad: als studenten meer in de binnenstad komen, leren zij die beter kennen, gaan zij de stad meer waarderen, waardoor de kans groter wordt dat zij blijven. In 2012 wordt de samenwerking tussen het programma levendige stad en Rotterdam Carrièrestad uitgebreid en verbreedt deze zich van vergroten van de zichtbaarheid van studenten naar het ontwikkelen van een aantrekkelijke binnenstand voor studenten en Young professionals om te wonen, werken, leren en ondernemen Activiteiten: Introductie van studenten in de binnenstad (Eurakaweek, welkom HR en IN HOLLAND) Rondje Rotterdam met studentenambassadeurs E-learning cursus voor studentenambassaeurs Haalbaarheid broedplaats studentenondernemers onderzoeken Beoogde resultaten: Positiever imago creëren bij de doelgroep studenten over (de) Rotterdam(se) binnenstad, zodat meer studenten tijdens hun studie in de stad gaan wonen en meer studenten na hun afstuderen blijven wonen en werken in Rotterdam Aantrekkelijker binnenstad doordat studenten meer gebruik maken van de binnenstad Ruimte bieden aan jong ondernemerschap in de binnenstad Arminiusmanifest Het Arminiusmanifest is een middel om stakeholders te verleiden met nieuwe ideeën te komen die passen binnen de vijf prioriteiten van Rotterdam Carrièrestad en allianties met andere partijen te sluiten om hun ideeën te realiseren. Het biedt een podium voor vernieuwende ideeën van bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties, studenten en Young professionals om studenten aan Rotterdam te binden. In februari 2010 is het Jong Rotterdam Debat gehouden in de Arminiuskerk door Zadkine Contract. Meer dan 200 vertegenwoordigers van alle stakeholders bij het onderwerp Studenten binden aan Rotterdam (mbo, hbo en wo) hebben gediscussieerd over 10

11 deze doelstelling is te realiseren. Conclusie was dat ingezet moest worden op drie routes om meer studenten aan Rotterdam te binden: zorgen dat meer studenten in Rotterdam gaan wonen tijdens hun studie, het ontwikkelen van een doorlopende wooncarrière en het bieden van loopbaanperspectief. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het nieuwe College van B&W het Arminiusmanifest in het collegeprogramma opgenomen. In januari 2011 is door de gemeente Rotterdam en Zadkine Contract een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarbij marktpartijen zijn uitgedaagd om met concrete ideeën te komen die passen binnen de routes van het Arminiusmanifest. Er zijn 8 ideeën gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst, waardoor ter plekke nieuwe alliantiepartners zijn gevonden. Na de bijeenkomst zijn de idee-inbrengers gestart met de verdere ontwikkeling van hun idee, de gemeente faciliteert hen daarbij. Zadkine contract heeft de verdere uitvoering van het Arminiusmanifest overgedragen aan de gemeente Rotterdam, omdat deze goed aansluiten bij de doelstelling van het programma Economie en Arbeidsmarkt om het opleidingsniveau in Rotterdam te verhogen. De gemeente Rotterdam zal in 2012 een bijeenkomst van het Arminiusmanifest organiseren. Beoogd resultaat: Presentatie van 10 nieuwe ideeën die bijdragen aan het binden van studenten aan Rotterdam, waarvan er minimaal 5 in 2012/2013 worden gerealiseerd. Organisatie Het realiseren van de ambities van Rotterdam Carrièrestad vraagt om een breed partnership tussen bedrijfsleven, onderwijs, gemeente, corporaties en studenten. Binnen de gemeente zijn belangrijkste samenwerkingspartners JOS (De stad als laboratorium) en Bureau Binnenstad (Ontwikkeling van de Binnenstad). Via de Stuurgroep Arbeidsmarktontwikkeling is commitment voor het programma Rotterdam Carrièrestad en capaciteit voor de uitvoering gevraagd. Om de uitvoering te coördineren en voortgang te bewaken is een projectteam Rotterdam Carrièrestad opgericht dat bestaat uit de procesmanager Arbeidsmarkt van Stadsontwikkeling (sector Economie) en de trekkers van de vijf speerpunten van Rotterdam Carrièrestad. Het projectteam komt 4 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast voert de procesmanager Arbeidsmarkt van Stadsontwikkeling elke twee maanden voortganggesprekken met de trekkers van de vijf prioriteiten van Rotterdam Carrièrestad. Voortgang wordt gerapporteerd in de bestuurlijke rapportages van het programma Economie en Arbeidsmarkt. Met het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, corporaties en studentenverenigingen worden per prioriteit allianties gevormd om tot nieuwe ideeën te komen, initiatieven te ontwikkelen en uitvoeringskracht te realiseren. Verbinding binnen de gemeente Rotterdam Het binden van meer afgestudeerde hbo ers en wo ers aan Rotterdam is een opgave die vele beleidsterreinen raakt. De kunst is synergie te vinden met de andere programma s en projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad. De belangrijkste daarvan zijn: Sterke clusters (Programma Regionale en Stedelijke Economie, Stadsontwikkeling sector Economie): groei van de sterke clusters haven- en industrieel complex, medisch en zorg, kennisdiensten, consumentendiensten en onderwijs leidt tot meer hoogwaardige bedrijvigheid en dus kansen voor hoger opgeleiden. Uitdaging is om de onderwijsinstellingen en studenten zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen in deze clusters te betrekken (prioriteiten: Ontwikkelen van carrièreperspectief en De stad als laboratorium) Agenda voor het hoger onderwijs (JOS): de samenwerkingsovereenkomsten i.o. tussen de gemeente Rotterdam en de EUR en tussen de gemeente Rotterdam en de HR bieden 11

12 goede aanknopingspunten om studenten en stad tijdens en na hun studie meer en beter te verknopen (prioriteiten: Ontwikkelen van carrièreperspectief, Ondernemerschap en De stad als laboratorium) Woonvisie (Stadsontwikkeling): het ontwikkelen van woonmilieus voor studenten/recent afgestudeerden is een van de afspraken in het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie (prioriteit meer studenten te verleiden om tijdwens hun studie in Rotterdam te gaan wonen en daarna te blijven) Stimulering Ondernemerschap (Stadsontwikkeling sector Economie): binnen dit programma wordt bekeken hoe het ontwikkelde aanbod nog meer kan worden gericht op hbo ers en wo ers (prioriteit Stimuleren en faciliteren ondernemerschap) Programma Binnenstad (Stadsontwikkeling): verbreden van de focus (zichtbaarheid van studenten in de binnenstad) naar participeren in de binnenstad (wonen, studeren, werken, stage lopen, afstuderen en recreëren) Verminderen leegstand: in de 5 pilots om leegstand van kantoorruimtes terug te dringen worden ook de mogelijkheden om tot herontwikkelen naar studentenwoningen bekeken. Communicatie Door Stadsontwikkeling zal een communicatiestrategie worden ontwikkeld voor Rotterdam Carrièrestad. Daarbij wordt ingezet op bundeling van communicatiemiddelen van alle partners waarmee de gemeente Rotterdam samenwerkt om de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad te bereiken: bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties en studenten/young professionals. Focus zal liggen op het communiceren van de concrete activiteiten uit het programma Rotterdam Carrièrestad en de andere activiteiten van onze partners die helpen om de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad te realiseren. Financiën en capaciteit Binnen het programma Economie en Arbeidsmarkt is in euro beschikbaar voor Rotterdam Carrièrestad. Capaciteit voor 2012: Stadsontwikkeling: 2 FTE JOS: 0,2 FTE Eerste resultaten Hoewel in 2011 de nadruk heeft gelegd op de ontwikkeling van een breed gedragen programma Rotterdam Carrièrestad (analyse, benoemen van kiezen, stellen van prioriteiten), is ook al gestart met de uitvoering. De eerste zichtbare resultaten daarvan zijn: De ontwikkeling van het Talentship met Randstad en de Hogeschool Rotterdam, start 1 e kwartaal 2012 Ontstaan van Livable, een nieuw bedrijf dat is voortgekomen uit het Arminiusmanifest Livable is een nieuw bedrijf dat in opdracht van vastgoedeigenaren maatschappelijk betrokken studenten werft die in leegstaande panden mogen gaan wonen. Zij betalen slechts een gebruikersvergoeding in ruil voor een aantal uren per week maatschappelijke inzet voor de stad. Livable heeft al 30 studenten van woningen in Rotterdam voorzien. Deze studenten doen vrijwilligerswerk voor o.a. de Pauluskerk, het project taalmaatjes van JOS en een aantal zorginstellingen. De gemeente Rotterdam ondersteunt Livable via publiciteit en contacten met corporaties en particuliere 12

13 vastgoedeigenaren. Livable helpt mee om de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad te realiseren doordat er meer studenten tijdens hun studie in Rotterdam gaan wonen (daardoor wordt de kans vergroot dat zij na hun studie blijven) en door hen vrijwilligerswerk te laten doen waardoor ook de binding met Rotterdam wordt vergroot. Uitbreiding van Workmate van de EUR naar de Hogeschool Rotterdam. Workmate koppelt studenten die zich maatschappelijk willen inzetten aan organisaties die vrijwilligers zoeken. Door deelname aan het Arminiusmanifest 2011 is de bestaande samenwerking met de EUR uitgebreid naar de Hogeschool Rotterdam. Een eerste pilot met 70 studenten is zeer positief verlopen Monitoring Rotterdam Carrièrestad heeft het volgende beoogde resultaat in 2014 Het aantal hbo ers en wo ers afgestudeerd aan Rotterdamse instellingen voor hoger onderwijs (EUR, HR en Hogeschool IN HOLLAND) dat anderhalf jaar na afstuderen in de regio en de stad werkt neem over de collegeperiode met 1,5% punt toe ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar was: Wo Rijnmond (incl. Rdam) 38,66%, Wo Rotterdam 29,86%, Hbo Rijnmond (incl. Rdam) 53,42%, Hbo Rotterdam 29,86% Voor het hbo komen jaarlijks de nieuwe cijfers beschikbaar en voor het wo elke twee jaar. Stadsontwikkeling zal het College van B&W jaarlijks informeren over de nieuwste cijfers en aangeven of realisatie van de doelstelling op schema ligt. 13

14 Overzicht Uitvoeringprogramma Rotterdam Carrièrestad 2012 Prioriteit en inspanningen Beoogd resultaat 2012 Partners Budget (geschatte cofinanciering) Ontwikkelen carrièreperspectief: Talentship: traineeprogramma dat afgestudeerde hbo ers en wo ers gedurende 2 ½ jaar opdrachten bij 4 Rotterdamse werkgevers biedt Start van de Talentencarrousel in het 1 e kwartaal van 2012 met 10 talenten Bij voldoende marktvraag doorgroei naar pool van 50 talenten in 2012/2013 Minimaal 50% van de deelnemende talenten blijft na 2 /1 2 jaar in Rotterdam werken Randstad, Hogeschool Rotterdam, Stadswonen, Ad Hoc Beheer, EUR, Hogeschool IN HOLLAND, TU Delft ( ) Rotterdam Businessdays: parels van het Rotterdamse Midden- en KleinBedrijf presenteren aan studenten Deelname van ten minste 200 studenten van de EUR Participatie van minimaal 15 Rotterdamse MKBbedrijven EFR, JFR (5.000) Jong Juristennetwerk: ontwikkeling van netwerk van jong juridisch/advocatentalent Jong juridisch/advocaten-talent elkaar laten ontmoeten, leren van elkaars ervaringen en aan Rotterdam binden Havenbedrijf, Rischen & Nijhuis Advocaten (5.000) Showcase ict: ontwikkeling van een virtuele en/of fysieke showcase van Rotterdamse ict-bedrijven en producten en diensten Realisatie van een showcase ict met de Rotterdamse ict-bedrijven en instellingen Caprisolutions, Logica, Cronos, R-ix, Metrological, Intermax, ECABO, EUR, Hogeschool Rotterdam, TU Delft (35.000) Wonen: Verleiden van meer studenten om tijdens hun studie in Ontwikkeling van een actieprogramma met de corporaties met de volgende prioriteiten: Beter en gezamenlijk communiceren van Vestia/Stadswonen, Havensteder, Woonstad en Woonbron (pm) 14

15 Rotterdam te gaan en blijven wonen De stad als laboratorium: Studenten tijdens hun studie stage laten lopen, afstudeeropdrachten en vrijwilligerswerk in de stad te doen, zodat zij zich echt verbinden met Rotterdam en het bedrijfsleven goed leren kennen. Na overleg met de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool IN HOLLAND is besloten de inspanningen in 2012 te richten op 3 sporen: 1. Verbetering van de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam als grote bestaande huisvesting voor studenten en Young professionals Ontwikkeling van nieuw woningaanbod voor studenten en young professionals door herontwikkeling van leegstaand vastgoed en labelling, toewijzing op basis van labelling en koppeling van wonen met de Talentencarrousel van Rotterdam Carrièrestad Voorlichting aan studenten over de noodzaak om zich tijdens hun studie al in te schrijven voor een woning in Woonnet Rijnmond, zodat dat de kans wordt vergroot dat zij na hun studie een geschikte en betaalbare woning in Rotterdam kunnen vinden Wegnemen/vereenvoudigen van knellende regelgeving (meer experimenteerruimte en landelijk actieplan studentenhuisvesting Gemeente Rotterdam als praktijkaanbieder Kwalitatief: Realisatie van een heldere, transparante samenwerking tussen de gemeente Rotterdam met centrale coördinatie en vaste contactpersonen per dienst en uitwisseling van kennis, ervaring en netwerk Kwantitatief: In 2012 en 2013 in totaal 25% meer stageplaatsen voor hoger opgeleiden (hbo-wo) dan het totaal van 2011 Maatschappelijke betrokkenheid Jaarlijks worden 20 projecten maatschappelijk uitgevoerd met behulp van studentenvrijwilligers en Bij deze projecten zijn minimaal 300 studenten betrokken EUR, Hogeschool IN HOLLAND, Hogeschool Rotterdam (5.000) 15

16 aanbieder van praktijkervaring (voor studenten van de HR, IN HOLLAND en de EUR 2. Maatschappelijke betrokkenheid 3. Honourprogramma s Honourprogramma s en het binden van excellente studenten In 2012 nemen 50 honourstudenten deel aan de activiteiten van Rotterdam Carrièrestad 30,5% van de studenten van honourprogramma s werkt na de eerste 1,5 jaar na hun afstuderen in Rotterdam. (hetzelfde % als algemeen) Ondernemerschap: 24 Months: traineeprogramma voor ondernemend talent 15 ondernemende talenten starten met 24 months HOPE Communicatie (zie onder) Advanced Starters Program: programma voor de stap van start van een eigen bedrijf naar de eerste omzet EC BIG: praktisch gericht ondernemerschapprogramma voor afgestudeerde hbo ers en wo ers 15 startende ondernemers participeren in het Advanced Starters Program 3 starters uit het Advanced Starters Program nemen deel aan het gemeentelijke coachingsproject Your Navigator Minimaal 5 deelnemers vestigen zich in de broedplaats van het Advanced Starters Program Instroom van 25 afgestudeerde hbo ers en wo ers in het EC BIG programma HOPE EC BIG, HOPE, Your Navigator Communicatie (zie onder) (75.000) Binnenstad Introductie van studenten in de binnenstad): eerste jaars van de EUR, HR en IN Positiever imago creëren bij de doelgroep studenten over (de) Rotterdam(se) binnenstad, zodat meer studenten tijdens hun studie in de stad Bureau Binnenstad, studentenverenigingen

17 HOLLAND krijgen een introductieprogramma in de binnensstad aangeboden, waardoor zij deze gelijk goed leren kennen gaan wonen en meer studenten na hun afstuderen blijven wonen en werken in Rotterdam Aantrekkelijker binnenstad doordat studenten meer gebruik maken van de binnenstad Rondje Rotterdam met studentenambassadeurs: Bureau Binnenstad, studentenambassadeurs Studentenambassadeurs krijgen alle leuke plaatsen van Rotterdam te zien en gaan deze communiceren naar de andere studenten E-learning cursus voor studentenambassadeurs: cursus over de ontwikkeling van de binnenstad Bureau Binnenstad, studentenambassadeurs Haalbaarheid broedplaats studentenondernemers onderzoeken: onderzoek of leegstaande panden in de binnenstad tot broedplaatsen voor jong ondernemerschap kunnen worden herontwikkeld Ruimte bieden aan jong ondernemerschap in de binnenstad Bureau Binnenstad Arminiusmanifest: een middel om stakeholders te verleiden met nieuwe ideeën te komen en allianties met andere partijen te sluiten om hun ideeën te realiseren. Het biedt een podium voor vernieuwende ideeën van bedrijven, Presentatie van 10 nieuwe ideeën die bijdragen aan het binden van studenten aan Rotterdam, waarvan er minimaal 5 in 2012/2013 worden gerealiseerd

18 onderwijsinstellingen, corporaties, studenten en Young professionals om studenten aan Rotterdam te binden Communicatie Promoten van Rotterdam als stad om te studeren, wonen, werken en recreëren bij studenten en Young professionals Werven van studenten en Young professionals voor de initiatieven van Rotterdam Carrièrestad Randstad, HR, Hogeschool IN HOLLAND, EUR, Hope, Vestia/Stadswonen, Havensteder, Woonstad, Woonbron, EC BIG (Inzet bestaande communicatiemiddelen partners) 18

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie