Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren, werken, wonen en recreëren. Het gaat om het creëren van een beter vestigingsklimaat voor hoger opgeleiden en hoogwaardige bedrijvigheid. Rotterdam Carrièrestad zal de komende jaren inzetten op de volgende 5 prioriteiten: 1. Ontwikkelen van carrièreperspectief voor hbo ers en wo ers 2. Meer studenten verleiden om tijdens hun studie in Rotterdam te gaan wonen en na hun studie in Rotterdam te blijven 3. De stad als laboratorium 4. Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap 5. Een aantrekkelijke binnenstad Ad 1. Ontwikkelen van carrièreperspectief voor hbo ers en wo ers (trekker: Stadsontwikkeling, sector Economie) Werkgelegenheid is nog steeds de primaire motivator voor hoger opgeleiden. Meer dan ¾ van de Rotterdamse studenten wil graag werken bij een Rotterdamse werkgever. Om meer hoger opgeleiden aan Rotterdam te binden zullen bedrijfsleven, onderwijs, gemeente en corporaties gezamenlijk moeten werken aan een goed carrièreperspectief voor hbo ers en wo ers na hun studie. Tussen 2010 en 2040 neemt het aantal 65 plussers in Nederland toe van 2,5 naar 4,5 miljoen en daalt de beroepsbevolking met 1 miljoen personen. De verwachte krimp van de beroepsbevolking in Rotterdam tot en met 2020 is 5%. Rotterdam heeft een aantal aansprekende clusters van bedrijvigheid die zeer interessant zijn voor hoger opgeleiden, zoals het medisch cluster, de haven en het verzekeringswezen. De grootste tekorten in Rotterdam ontstaan in de zorg, dienstverlening, overheid, onderwijs en haven. De verwachting is dat er in Rotterdam van jaarlijks nieuwe baanopeningen ontstaan, waarvan 29, 41 en 30% op respectievelijk laag, middelbaar en hoog niveau. De meeste jaarlijkse netto baanopeningen voor hoger opgeleiden ontstaan in de zorg (1800), kennisdiensten (1.000), consumentendienstverlening (300), onderwijs (800) en HIC (200). Hierdoor ontstaan kansen voor afgestudeerden uit Rotterdam om in de stad te gaan of blijven werken. Inspanningen in 2012 zijn: Talentship Het is voor afgestudeerde hbo ers en wo ers niet gemakkelijk om een aantrekkelijke startbaan in Rotterdam te vinden. Er zijn minder hoog gekwalificeerde banen te vinden dan dat er aanbod van hoger opgeleiden is en onze talenten moeten concurreren met talenten uit het hele land of zelfs het buitenland. Peter Ester, lector Arbeidsmarktvraagstukken van de Hogeschool Rotterdam, heeft een idee bedacht om meer hoger opgeleid talent aan Rotterdam te binden. Dat idee is afgelopen jaar gezamenlijk ontwikkeld door de gemeente Rotterdam, Randstad en de Hogeschool Rotterdam. Het heeft de naam Talentship gekregen en beoogde start is begin Gestart wordt met een groep van 10 talenten en 10 banen met de ambitie om door te groeien naar een pool van 50 talenten en afgestudeerde banen in twee jaar tijd. Het concept werkt als volgt: Randstad werft gezamenlijk met de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool IN HOLLAND, de Erasmus Universiteit en de TU Delft de afgestudeerde toptalenten van deze regio. Onder talenten worden afgestudeerden verstaan die hoge cijfers hebben gehaald en over de juiste vaardigheden beschikken (ondernemend, sociaal vaardig, zelfstandig, etc.) 1

2 Na een strenge selectie komen de toegelaten talenten voor een periode van 2 ½ jaar in dienst van Randstad, waardoor zij in elk geval 2 ½ jaar in Rotterdam gaan werken na hun studie In deze periode worden de talenten bij vier verschillende Rotterdamse werkgevers gedetacheerd voor een periode van 6 tot 8 maanden waarin zij een opdracht voor dat bedrijf uitvoeren. De deelnemende bedrijven betalen een detacheringfee aan Randstad. De talenten krijgen daardoor inzicht in welke interessante werkgevers Rotterdam heeft, doen ervaring op in verschillende branches en bouwen onderling een netwerk van Young professionals op Randstad coacht de talenten bij hun opdrachten en in hun loopbaanontwikkeling. Elke opdracht is weer moeilijker dan de vorige, zodat de talenten zich echt kunnen ontwikkelen De talenten en deelnemende bedrijven organiseren lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken, waardoor alle talenten alle deelnemende bedrijven leren kennen Voorwaarde voor deelname aan het Talentship is dat de deelnemers in Rotterdam (gaan) wonen. Wanneer talenten die willen deelnemen nog niet in Rotterdam wonen, krijgen zij via Stadswonen of Ad Hoc Beheer, die als partners bij het Talentship zijn aangesloten, met voorrang een woning aangeboden. Alle deelnemende talenten wonen en werken dus gedurende deze 2 ½ jaar in Rotterdam Doelstelling van het Talentship is dat minimaal 50% van de talenten na 2 ½ jaar in Rotterdam blijft werken. Door hun brede werkervaring en opgebouwde netwerk van bedrijven en andere talenten via het Talentship is de kans dat zij een baan vinden in Rotterdam sterk vergroot Voordelen voor deelnemende bedrijven zijn dat zij: Als eerste in contact komen met hoogopgeleid talent, talent dat de komende jaren steeds schaarser wordt Vernieuwde kennis en vaardigheden in huis halen Minder tijd en geld voor werving, selectie en arbeidsmarktcommunicatie kwijt zijn, omdat Randstad de werving verzorgt Na 2,5 jaar scherp op het netvlies van de Rotterdamse talenten staan Profiteren van de positieve ervaringen van de talenten, doordat zij die delen in het in het talentennetwerk Zichtbaarder worden in de stad voor aankomend talent Beoogde resultaten: 1. Start van het Talentship in het 1 e kwartaal van 2012 met 10 talenten 2. Bij voldoende marktvraag doorgroei naar pool van 50 talenten in 2012/ Minimaal 50% van de deelnemende talenten blijft na tweeënhalf jaar in Rotterdam werken. Rotterdam Business Days De focus van vooral wo-studenten is op de multinationals gericht, terwijl het Rotterdamse MKB zeer interessante banen biedt met veel zelfstandigheid, innovatie, ondernemerschap en snelle ontwikkelingsmogelijkheden. Alle beurzen, carrièredagen, etc. die op de EUR worden georganiseerd zijn vooral gericht op de multinationals, die met vacatures en traineeships in heel Nederland of het buitenland aanbieden en dus niet regionaal georiënteerd zijn. Het Rotterdamse MKB is op deze evenementen niet of nauwelijks vertegenwoordigd, het is voor hen te kostbaar en te moeilijk om op te vallen tussen de multinationals om mee te doen. Door gesprekken met faculteitsverenigingen is het idee ontstaan om de Rotterdam Business Days te organiseren waarin de parels van het Rotterdamse Midden- en Kleinbedrijf centraal staan. Er wordt een programma van een aantal dagen ontwikkeld met daarin bedrijfsbezoeken, workshops, 2

3 rondleidingen, etc. door en voor het Rotterdamse MKB. Partners daarbij zijn de faculteitsverenigingen van de EUR en MKB-Rotterdam. De Rotterdam Business Days zullen in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Beoogde resultaten: 1. Deelname van ten minste 200 studenten van de EUR 2. Participatie van minimaal 15 Rotterdamse MKB-bedrijven Jong Juristennetwerk In de sectoragenda Kennisdienstverlening van het programma Economie en Arbeidsmarkt zijn de advocatuur en de ict als deelsectoren benoemd die de komende jaren veel vraag naar hoger opgeleid personeel hebben. Deze deelsectoren bieden dus kansen voor hoger opgeleiden en dragen bij aan de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad. Vanuit de advocatuur is het idee ontstaan om een jong juristennetwerk in Rotterdam te ontwikkelen om jong juridisch/advocatentalent elkaar te laten ontmoeten, leren van elkaars ervaringen en aan Rotterdam te binden. Beoogd resultaat: Opzet Jong Juristennetwerk in Rotterdam. Showcase ict Ook de Rotterdamse ict-sector heeft behoefte aan meer hoog gekwalificeerd personeel de komende jaren. Dit kan gerealiseerd worden door meer studenten te interesseren voor ictopleidingen, deze opleidingen meer te laten aansluiten op de vraag vanuit de ict-bedrijven en meer ict-studenten te verleiden om bij Rotterdamse ict-bedrijven te gaan werken. Een belangrijk middel om deze doelstellingen te bereiken is het ontwikkelen van een showcase ict waaruit blijkt welke spannende ict-bedrijven Rotterdam heeft en hoe innovatief deze zijn. Deze showcase wordt uitgewerkt met de ict-bedrijven en onderwijsinstellingen in Rotterdam en kan zowel fysiek als virtueel gestalte krijgen Beoogd resultaat: Ontwikkeling van een showcase ict waardoor meer studenten ict-opleidingen gaan volgen en kiezen voor een Rotterdams ict-bedrijf. Ad 2. Meer studenten verleiden om tijdens hun studie in Rotterdam te gaan wonen en na hun studie in Rotterdam te blijven (trekker Stadsontwikkeling, sectoren Economie en Wonen) Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat wanneer studenten tijdens hun studie in Rotterdam wonen, de kans veel groter is dat ze zich na hun studie qua wonen en werk primair op Rotterdam focussen, dan wanneer ze buiten Rotterdam wonen. Er is geen kwantitatief tekort aan studentenwoningen, maar wel een kwalitatief tekort aan betaalbare woningen in een aantrekkelijke omgeving. De inzet is om met corporaties, ontwikkelaars en Stadsontwikkeling een aantrekkelijk aanbod van wonen in een voor hun aantrekkelijke omgeving te ontwikkelen, het gaat om het VERLEIDEN van meer studenten om in Rotterdam te gaan en blijven wonen. Uit een raming van het Ministerie van OCW blijkt dat er in 2015 landelijk meer studenten zijn dan nu, waarvoor extra kamers nodig zijn. Hierbij werd wel opgemerkt dat gelet op de economische ontwikkeling en de onzekerheid over ingrijpen in de budgetten voor het onderwijs en kosten voor studenten, er mogelijk wat meer neiging tot thuis blijven wonen Het aantal studenten in de regio Rotterdam zal de komende jaren naar verwachting groeien. De EUR heeft de ambitie om de komende jaren te groeien naar studenten, waarvan 10% internationaal 3

4 bestaat. Er gaan meer wo ers dan hbo ers tijdens hun studie op kamers wonen, landelijk is 48% van de hbo ers en 74% van de wo ers uitwonend. Hbo-studenten wonen dus in de meerderheid thuis, zeker in de eerste twee jaren van hun studie. Dit is zowel een culturele (traditioneel, schools, weinig op studentenleven gericht) als pragmatische kwestie (geld, gemakkelijk om thuis te blijven wonen). Derde en vierde jaars hbo-studenten gaan wel meer op kamers wonen. Goed om te weten is dat in Rotterdam 2/3 van de studenten hbo-studenten zijn, die dus in de meerderheid thuis wonen. Wanneer studenten vanaf het begin van hun studie op kamers gaan wonen, doen zij dat vooral vanuit de wens om zelfstandig te gaan wonen, het studentenleven te ervaren en dichter bij de EUR/hbo-instelling te wonen. Derde en vierde jaars studenten hebben behoefte aan meer privacy, een grotere kamer of woning op een goede locatie in de stad. In de woonvisie van de gemeente Rotterdam worden de volgende gebieden onderscheiden die aantrekkelijk zijn voor studenten: Binnenstad (Centrum, Westblaak, Laurenskwartier, Kop van Zuid), maar vaak te duur en geen centrale ontmoetingsplekken voor studenten. Wel biedt de buitenruimte veel levendigheid. Meent, Oude en Nieuwe Binnenweg, Pannekoekstraat, Witte de Withstraat zijn gewilde locaties om uit te gaan, anderen te ontmoeten en te winkelen Coolhaveneiland en Delfshaven: geschikt voor studenten die in een rustiger, maar nog steeds stedelijk milieu willen wonen. Maar wel veel kleine woningen en corporatiebezit voor lagere inkomens Hoboken: vip-gebied, wordt campus ontwikkeld met 500 woningen voor studenten en jonge werkenden Kralingen: hoogste concentratie van studenten in particuliere studentenhuizen, voornamelijk EUR-studenten Middelland en Nieuwe Westen: kansrijk is de Nieuwe Binnenweg e.o. en de driehoek Burgemeester Meineszlaan, Beukelsdijk en Graaf Florissraat De EDBR (Visie Student City ) heeft een woonprofiel voor studenten ontwikkeld: Goede bereikbaarheid van de onderwijsinstelling per fiets (hoe korter de afstand, hoe beter) Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, ook s nachts Herkenbaarheid van een studentenmilieu (studentenconcentraties) Aanwezigheid van studentgerichte horeca op loopafstand Centrale ligging tov overige uitgaansgelegenheden (bioscoop, restaurants, disco s, etc.) Aanwezigheid van basisvoorzieningen (supermarkt, bakker, etc) Concentraties van voor studenten relevante voorzieningen in de buurt (snooker, sportschool, studentenverenigingen, etc) Nabij het centrum Betaalbare woningen, liefst zelfstandige wooneenheden met gemeenschappelijke ruimte Er zit een behoorlijk verschil tussen hbo- en wo-studenten tav hun oriëntatie op Rotterdam als stad om te wonen. De meeste hbo ers (settelers) zijn regionaal georiënteerd en laten hun keuze sterk afhangen van waar zij sociale binding hebben. Ze beginnen in het 3e jaar van hun studie met oriëntatie op wonen en werken en willen het liefst aan de rand van het centrum of in een woonwijk aan de rand van de stad. Zij blijven meestal gedurende langere tijd, ook na hun studie, in Rotterdam of de regio wonen in een woonmilieu dat voldoet aan de volgende kenmerken: Wonen op locatie in de rand van het centrum of een woonwijk buiten het centrum/stad Type woning: ruim, biedt mogelijkheid voor gezinsuitbreiding, liefst met tuin, geen massale uitstraling, wijk ruim van opzet, veel groen, (verkeers)veilig Parkeren direct bij de woning Aanwezigheid van basisvoorzieningen in de directe omgeving Sociale cohesie in de woonbuurt 4

5 Voorkeur voor een koopwoning Dichtbij kennisintensieve bedrijven De meeste wo-studenten (carrièrezoekers) oriënteren zich pas in de laatste fase van hun studie op wonen en werken. Zij willen het liefst in het centrum of de directe omgeving daarvan wonen en vestigen zich uiteindelijk in de omgeving waar zij na hun studie gaan werken. Hun woonduur in Rotterdam is vaak beperkt. Zij kiezen voor een woonmilieu dat voldoet aan de volgende kenmerken: Wonen op een loopafstand of korte fietsafstand vanaf het centrum Stedelijke voorzieningen op loop of korte fietsafstand Vergelijkbare sociale kenmerken van de buurtbewoners Aanwezigheid basisvoorzieningen in de directe woonomgeving (detailhandel, tandarts, huisarts, scholen) Type woning: stadswoning, appartement, compact maar net groot genoeg om samen te kunnen wonen, praktisch en comfortabel, koop of huur, maar geen massale uitstraling Aanwezigheid van OV Goede parkeermogelijkheden Groenvoorziening in de buurt Voor afgestudeerde hbo ers en wo ers is het niet gemakkelijk om wooncarrière te maken na hun studie. Veel studenten schrijven zich tijdens hun studie niet in bij een woningcorporatie en bouwen daardoor onvoldoende wachttijd op om na hun studie voor een woning van de corporaties in aanmerking te komen. Ze hebben echter nog onvoldoende geld om een huis te kopen. Een deel van deze young professionals trekt daardoor in combinatie met de betere carrièreperspectieven naar andere steden. In september 2011 is door Stadsontwikkeling een brainstorm georganiseerd met de grote woningcorporaties (Vestia/Stadswonen, Woonbron, Woonstad en Havensteder) over Wonen voor hoog opgeleide jongeren in Rotterdam. De ambitie van Rotterdam Carrièrestad is besproken, er is gekeken naar welke gebieden in de stad aantrekkelijk zijn voor studenten en afgestudeerden en de wens is geuit om tot een gezamenlijk actieprogramma te komen om (a) meer studenten tijdens hun studie te verleiden om in Rotterdam te gaan wonen en (b) young professionals een betere en langere wooncarrière in Rotterdam te kunnen bieden. De corporaties onderkennen de noodzaak om meer hoog opgeleid talent aan Rotterdam te binden en zijn bereid om met de gemeente een structurele samenwerking aan te gaan om meer studenten te verleiden om tijdens hun studie in Rotterdam te gaan wonen en Young professionals een betere en langere wooncarrière in Rotterdam te bieden. Belang van de corporaties in het realiseren van deze doelstellingen zit in wens om verschillende wijken op een hoger niveau te krijgen met een mix van bewoners, waardeontwikkeling van hun vastgoed, de spin-off die vestiging van hoger opgeleiden voor middelbaar en lager opgeleiden heeft en het terugdringen van leegstand. In oktober en november 2011 hebben individuele gesprekken met de betrokken corporaties en deelgemeenten plaats gevonden. Stadsontwikkeling heeft in december een 2 e bijeenkomst met de corporaties georganiseerd waarin de uitkomsten van de gesprekken en een eerste opzet van een actieprogramma zijn besproken. Dit concept is goed ontvangen en wordt met de door hen gegeven feedback uitgeschreven en is eind januari met de corporaties besproken. Planning is om in het tweede kwartaal van 2012 een bestuurlijk goedgekeurd actieprogramma met de corporaties gereed te hebben met daarin kwantitatieve doelstellingen. In het actieprogramma worden de volgende prioriteiten gesteld: Beter en gezamenlijk communiceren van bestaande huisvesting voor studenten en Young professionals 5

6 Ontwikkeling van nieuw woningaanbod voor studenten en young professionals door herontwikkeling van leegstaand vastgoed en labelling, toewijzing op basis van labelling en koppeling van wonen met de Talentencarrousel van Rotterdam Carrièrestad Voorlichting aan studenten over de noodzaak om zich tijdens hun studie al in te schrijven voor een woning in Woonnet Rijnmond, zodat dat de kans wordt vergroot dat zij na hun studie een geschikte en betaalbare woning in Rotterdam kunnen vinden Wegnemen/vereenvoudigen van knellende regelgeving (meer experimenteerruimte en landelijk actieplan studentenhuisvesting) Beoogd resultaat: Bestuurlijk goedgekeurd actieprogramma met de corporaties einde tweede kwartaal 2012 gereed Ad 3. De stad als laboratorium (trekker: JOS) Rotterdam is de stad van de tweede indruk. Het kost tijd om Rotterdam echt goed te leren kennen en de parels op het gebied van wonen, vrije tijd en werk te ontdekken. Wanneer studenten op alle denkbare terreinen worden betrokken bij de ontwikkeling van de stad, gaan zij echt participeren in en zich binden aan Rotterdam. Daarmee worden de kansen vergroot dat zij na hun studie in Rotterdam blijven wonen en werken. Inzet wordt om zoveel mogelijk studenten tijdens hun studie stage te laten lopen, afstudeeropdrachten en vrijwilligerswerk in de stad te doen, zodat zij zich echt verbinden met Rotterdam en het bedrijfsleven goed leren kennen. Na overleg met de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool IN HOLLAND en de EUR is besloten de inspanningen in 2012 te richten op 3 sporen: 1. Verbetering van de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam als grote aanbieder van praktijkervaring (stages, afstudeeropdrachten, etc.) voor studenten en de HR, IN HOLLAND en de EUR De gemeente Rotterdam is een grote aanbieder voor praktijkervaring voor studenten van VMBO/MBO/HBO en WO-opleidingen. Jaarlijks doen meer dan 1400 scholieren/studenten praktijkervaring bij de gemeente Rotterdam op. De match tussen wat de onderwijsinstellingen willen en wat de gemeente kan bieden, loopt echter niet altijd even goed. Binnen de gemeente vindt geen centrale coördinatie van het beleid en de uitvoering plaats waardoor de gemeente voor de onderwijsinstellingen moeilijk toegankelijk is en de gemeentelijke diensten onvoldoende van elkaar leren. Inzet van De stad als laboratorium is om deze samenwerking te verbeteren en na een nulmeting het aantal praktijkplaatsen voor hoger opgeleiden binnen de gemeente te verhogen. Beoogde resultaten: Realisatie van een heldere, transparante samenwerking tussen de gemeente Rotterdam met centrale coördinatie en vaste contactpersonen per dienst en uitwisseling van kennis, ervaring en netwerk In 2012 en 2013 in totaal 25% meer stageplaatsen voor hoger opgeleiden (hbowo) dan het totaal van 2011 en Maatschappelijke betrokkenheid De volgende activiteiten worden in 2012 ondernomen: Opzetten netwerk en kennismaken met goede doelencommissies van studenten- /studieverenigingen om hun vraag te inventariseren Verduurzaming van bestaande initiatieven: 6

7 a. Projecten Arminiusmanifest (oa. Livable en Workmate > pilot 70 studenten van Hogeschool Rotterdam, inzet 2012 structurele samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en IN HOLLAND) b. Kennismaking Rotterdamse fondsen organiseren Organiseren studenteninzet voor het mentoringprogramma van de Kwaliteitssprong op Zuid, Sport in de wijken via Erasmus Sport en Taalmaatjes Maatschappelijke inzet vanuit medewerkers van de EUR in de stad ihkv het cadeau aan de stad voor het 100-jarig bestaan van de EUR. Voorbeeld maatschappelijke betrokkenheid: Einde 2011 is het bedrijf Livable opgericht, een van de initiatieven die zijn voortgekomen uit het Arminiusmanifest. Livable werft in opdracht van vastgoedeigenaren maatschappelijk betrokken studenten die tegen gebruikersvergoeding in leegstaande panden mogen wonen in ruil voor maatschappelijke inzet voor de stad. Livable werkt o.a. samen met de Pauluskerk, de dienst JOS (mentoren voor bewoners die slecht Nederlands schrijven en lezen) en zorginstellingen. Beoogde resultaten: Jaarlijks worden 20 projecten maatschappelijke uitgevoerd met behulp van studentenvrijwilligers Bij deze projecten zijn minimaal 300 studenten betrokken 3. Honourprogramma s en het binden van excellente studenten In 2012 worden de volgende activiteiten ondernemen: In beeld brengen van de diverse honourprogramma s bij Rotterdamse onderwijsinstellingen, contact leggen en communicatiekanalen met de honourstudenten opzetten Het aanbieden van diverse Rotterdam Infomomenten over de carrièremogelijkheden in Rotterdam na de studie. Deze studenten als preferred group aanmerken bij de selectie van studenten in het Talentship vanaf Beoogde resultaten In 2012 nemen 50 honourstudenten deel aan de activiteiten van Rotterdam Carrièrestad 30,5% van de studenten van honourprogramma s werkt na de eerste 1,5 jaar na hun afstuderen in Rotterdam. (hetzelfde % als algemeen) 7

8 Ad 4. Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap (trekker: Stadsontwikkeling, sector Economie) Aangezien er nog te weinig hooggekwalificeerde banen zijn in Rotterdam en uit recent onderzoek (EIM 2010) blijkt dat steeds meer studenten ondernemer willen worden is het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap onder studenten/afgestudeerden een uitstekende kans om hen zelf meer hoogwaardige banen te laten creëren. Een kwart van de studenten (MBO, HBO en WO) wil een eigen bedrijf beginnen. Drie jaar geleden was dit nog 17%. Voornaamste redenen zijn de uitdaging, de onafhankelijkheid, eigen baas zijn, veel geld verdienen en sociaal aanzien. In Nederland is het percentage hoogopgeleiden onder ondernemers gelijk aan dat van de gehele bevolking. Maar onder succesvolle ondernemers is het aantal academici 62% en het aantal hbo'ers 28%. Doorleren heeft voor een ondernemer meer rendement dan voor een werknemer. Ondernemers hebben namelijk meer vrijheid om nieuwe kennis meteen in de praktijk te brengen en bovendien vertaalt een hogere opleiding zich in een grotere kans op financiering van hun onderneming. Ook bij het moderne ondernemerschap is er een nieuwe vorm van werken aan het ontstaan (bron: onderzoek Rotterdamse Nieuwe/Young EDBR 2010). Het nieuwe werken kan worden beschreven aan de hand van vier principes: tijd- en plaatsonafhankelijk werken, aansturen van medewerkers op resultaat, vrije toegang tot kennis en informatie en het aanbieden van flexibele arbeidsrelaties. Het nieuwe werken moet niet als tovermiddel worden beschouwd, maar stilzitten is helemaal geen optie. In een economische context waarin kennis en creativiteit belangrijke assets zijn geworden is de zoektocht naar inspirerende organisatie- en werkvormen legitiem en zeer waarschijnlijk rendabel. Ondanks het bovenstaande is aandacht noodzakelijk voor het elkaar fysiek ontmoeten. In samenwerking is het essentieel dat mensen elkaar af en toe zien. Bovendien hebben zelfstandig ondernemers behoefte aan sociaal contact. Alles op afstand werkt niet. Er blijkt vooral meer behoefte te bestaan aan incubators (broedplaatsen voor ondernemerschap). De bestaande initiatieven hebben te weinig capaciteit of zijn te duur. Daardoor gaan veel starters naar Delft en Den Haag, mede gezien de lagere huurprijzen in deze steden. De volgende inspanningen worden in 2012 ondernomen: 24 MONTHS Samen met HOPE wordt 24 MONTHS ontwikkeld. HOPE is het Center of Entrepreneurship van de EUR, TU Delft en Universiteit van Leiden. 24MONTHS is een programma voor afgestudeerde wo ers die in de toekomst een eigen bedrijf willen beginnen. Uit de praktijk blijkt dat dit best wel een grote stap is vanuit de collegebanken. Veel studenten willen gaan ondernemen, maar willen eerst werkervaring opdoen of hebben het gouden ondernemersidee nog niet. HOPE ontwikkelt daarom samen met de gemeente Rotterdam 24MONTHS, dat ondernemende, afgestudeerde talenten koppelt aan snel groeiende innovatieve MKB-bedrijven. Deze bedrijven willen nieuwe markten en/of producten ontwikkelen, maar de ondernemer heeft vaak te weinig tijd om dit zelf te doen of er zijn intern niet de juiste mensen in dienst om het product in de markt te zetten. Tevens hebben MKB-bedrijven vaak slecht of zelfs geen toegang tot academisch toptalent. De talenten van 24MONTHS pakken daarom deze opdrachten op voor deze bedrijven, waardoor zij hun ondernemerschapvaardigheden ontwikkelen en de ondernemers omzetgroei realiseren. 8

9 Het concept werkt als volgt: De geworven ondernemende talenten komen bij 24MONTHS in dienst en worden gedetacheerd naar de deelnemende bedrijven. Elk deelnemend bedrijf legt zijn vraag voor aan 3 ondernemende talenten van 24MONTHS. Binnen 24 uur schrijven de talenten een pitch waarna het bedrijf kiest met voor 1 van de 3 talenten. Daarna volgt een proefperiode van 24 dagen en na een definitieve go een periode van 24 weken waarin de opdracht wordt uitgewerkt. Elk ondernemend talent werkt gedurende een periode van 2 jaar bij 3 verschillende bedrijven. De gemeente Rotterdam en HOPE werken samen in de werving van afgestudeerde wo ers en bedrijven. HOPE heeft het inhoudelijke programma van 24 MONTS ontwikkeld. Beoogd resultaat: 15 ondernemende talenten starten met 24 months Advanced Starters Program De stap van start van een bedrijf naar eerste echte omzet is een lastige. Het Advanced Starters Program haakt hierop in met een uitgebreid workshopprogramma, coaching on the job en fysieke broedplaatsruimte. HOPE van de Erasmus Universiteit werkt hierin samen met de Gemeente Rotterdam. De Gemeente Rotterdam koppelt ICT-bedrijven aan start-ups en biedt het gemeentelijke coachingsproject Your Navigator aan voor ondersteuning waarbij coaches/mentoren worden gekoppeld aan startende ondernemers. HOPE heeft het inhoudelijke programma van het Advanced Starters Program ontwikkeld Beoogde resultaten: 15 startende ondernemers participeren in het Advanced Starters Program 3 starters uit het Advanced Starters Program nemen deel aan het gemeentelijke coachingsproject Your Navigator Minimaal 5 deelnemers vestigen zich in de broedplaats van het Advanced Starters Program EC BIG Naar aanleiding van een vaag van de Hogeschool Rotterdam heeft Tom Willem den Hoed het EC BIG-programma ontwikkeld. Chinese studenten komen graag in Nederland studeren en werken, maar vinden de opleidingen te theoretisch en willen ondernemerschap in de praktijk leren. EC BIG is gericht op afgestudeerden van de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool IN HOLLAND en de EUR. Het is een programma van 1½ jaar, het eerste ½ jaar is gericht op de ontwikkeling van een businessplan, daarna krijgen de deelnemers 1 jaar begeleiding bij de start-up van hun bedrijf. EC-BIG wil starten met een groep van 20 deelnemers en uitbreiden naar drie groepen. Businessplannen moeten gericht zijn op de handel tussen Nederland en China, de medische of de creatieve sector. Beoogd resultaat: Instroom van 25 afgestudeerde hbo ers en wo ers in het EC BIG programma 9

10 Ad 5. Ontwikkeling van de binnenstad (trekker: Stadsontwikkeling, bureau Binnenstad) De binnenstad is het visitekaartje van de stad Rotterdam. Een aantrekkelijke binnenstad met een kwalitatief goed en divers winkelaanbod, aantrekkelijke horecavoorzieningen, evenementen, een mix aan bedrijvigheid en een aantrekkelijk woningaanbod is een belangrijke factor om meer studenten/starters aan de stad te binden. Hoewel de binnenstad de laatste jaren aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen, is er op een aantal terreinen (woningen voor studenten, onderwijs in het centrum, verbinding met het bedrijfsleven) nog een wereld te winnen. Mede doordat de EUR aan de rand van Rotterdam is gevestigd, komt een flink gedeelte van de EURstudenten weinig in de binnenstad. Rotterdam Carrièrestad wil samen met het programma Binnenstad van de gemeente Rotterdam een aantal extra impulsen te geven om de binnenstad nog aantrekkelijker voor studenten/afgestudeerden te maken en stelt daarvoor uit het budget van Rotterdam Carrièrestad beschikbaar. Vanuit het programma Binnenstad is in 2011 hard gewerkt aan de zichtbaarheid van studenten in de binnenstad. Uit verschillende internationale onderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van studenten in de binnenstad de aantrekkelijkheid van de binnenstad vergroot waardoor er ook meer andere bezoekers naar de binnenstad komen. Het project "vergroten zichtbaarheid studenten en pas afgestudeerden" (ambitie levendige stad) heeft een groot netwerk onder studenten- en studieverenigingen ontwikkeld en goed in kaart gebracht wat hun wensen zijn. De inzet in 2011 is vooral gericht op bij het aansluiten van activiteiten van studenten, zoals de Eurekaweek, open dagen en TEDx, de (aantrekkelijkheid van) de binnenstad onder de aandacht te brengen. Door deze inzet werkt het programma levendige stad direct mee aan het realiseren van de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad: als studenten meer in de binnenstad komen, leren zij die beter kennen, gaan zij de stad meer waarderen, waardoor de kans groter wordt dat zij blijven. In 2012 wordt de samenwerking tussen het programma levendige stad en Rotterdam Carrièrestad uitgebreid en verbreedt deze zich van vergroten van de zichtbaarheid van studenten naar het ontwikkelen van een aantrekkelijke binnenstand voor studenten en Young professionals om te wonen, werken, leren en ondernemen Activiteiten: Introductie van studenten in de binnenstad (Eurakaweek, welkom HR en IN HOLLAND) Rondje Rotterdam met studentenambassadeurs E-learning cursus voor studentenambassaeurs Haalbaarheid broedplaats studentenondernemers onderzoeken Beoogde resultaten: Positiever imago creëren bij de doelgroep studenten over (de) Rotterdam(se) binnenstad, zodat meer studenten tijdens hun studie in de stad gaan wonen en meer studenten na hun afstuderen blijven wonen en werken in Rotterdam Aantrekkelijker binnenstad doordat studenten meer gebruik maken van de binnenstad Ruimte bieden aan jong ondernemerschap in de binnenstad Arminiusmanifest Het Arminiusmanifest is een middel om stakeholders te verleiden met nieuwe ideeën te komen die passen binnen de vijf prioriteiten van Rotterdam Carrièrestad en allianties met andere partijen te sluiten om hun ideeën te realiseren. Het biedt een podium voor vernieuwende ideeën van bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties, studenten en Young professionals om studenten aan Rotterdam te binden. In februari 2010 is het Jong Rotterdam Debat gehouden in de Arminiuskerk door Zadkine Contract. Meer dan 200 vertegenwoordigers van alle stakeholders bij het onderwerp Studenten binden aan Rotterdam (mbo, hbo en wo) hebben gediscussieerd over 10

11 deze doelstelling is te realiseren. Conclusie was dat ingezet moest worden op drie routes om meer studenten aan Rotterdam te binden: zorgen dat meer studenten in Rotterdam gaan wonen tijdens hun studie, het ontwikkelen van een doorlopende wooncarrière en het bieden van loopbaanperspectief. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het nieuwe College van B&W het Arminiusmanifest in het collegeprogramma opgenomen. In januari 2011 is door de gemeente Rotterdam en Zadkine Contract een vervolgbijeenkomst georganiseerd waarbij marktpartijen zijn uitgedaagd om met concrete ideeën te komen die passen binnen de routes van het Arminiusmanifest. Er zijn 8 ideeën gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst, waardoor ter plekke nieuwe alliantiepartners zijn gevonden. Na de bijeenkomst zijn de idee-inbrengers gestart met de verdere ontwikkeling van hun idee, de gemeente faciliteert hen daarbij. Zadkine contract heeft de verdere uitvoering van het Arminiusmanifest overgedragen aan de gemeente Rotterdam, omdat deze goed aansluiten bij de doelstelling van het programma Economie en Arbeidsmarkt om het opleidingsniveau in Rotterdam te verhogen. De gemeente Rotterdam zal in 2012 een bijeenkomst van het Arminiusmanifest organiseren. Beoogd resultaat: Presentatie van 10 nieuwe ideeën die bijdragen aan het binden van studenten aan Rotterdam, waarvan er minimaal 5 in 2012/2013 worden gerealiseerd. Organisatie Het realiseren van de ambities van Rotterdam Carrièrestad vraagt om een breed partnership tussen bedrijfsleven, onderwijs, gemeente, corporaties en studenten. Binnen de gemeente zijn belangrijkste samenwerkingspartners JOS (De stad als laboratorium) en Bureau Binnenstad (Ontwikkeling van de Binnenstad). Via de Stuurgroep Arbeidsmarktontwikkeling is commitment voor het programma Rotterdam Carrièrestad en capaciteit voor de uitvoering gevraagd. Om de uitvoering te coördineren en voortgang te bewaken is een projectteam Rotterdam Carrièrestad opgericht dat bestaat uit de procesmanager Arbeidsmarkt van Stadsontwikkeling (sector Economie) en de trekkers van de vijf speerpunten van Rotterdam Carrièrestad. Het projectteam komt 4 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast voert de procesmanager Arbeidsmarkt van Stadsontwikkeling elke twee maanden voortganggesprekken met de trekkers van de vijf prioriteiten van Rotterdam Carrièrestad. Voortgang wordt gerapporteerd in de bestuurlijke rapportages van het programma Economie en Arbeidsmarkt. Met het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, corporaties en studentenverenigingen worden per prioriteit allianties gevormd om tot nieuwe ideeën te komen, initiatieven te ontwikkelen en uitvoeringskracht te realiseren. Verbinding binnen de gemeente Rotterdam Het binden van meer afgestudeerde hbo ers en wo ers aan Rotterdam is een opgave die vele beleidsterreinen raakt. De kunst is synergie te vinden met de andere programma s en projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad. De belangrijkste daarvan zijn: Sterke clusters (Programma Regionale en Stedelijke Economie, Stadsontwikkeling sector Economie): groei van de sterke clusters haven- en industrieel complex, medisch en zorg, kennisdiensten, consumentendiensten en onderwijs leidt tot meer hoogwaardige bedrijvigheid en dus kansen voor hoger opgeleiden. Uitdaging is om de onderwijsinstellingen en studenten zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen in deze clusters te betrekken (prioriteiten: Ontwikkelen van carrièreperspectief en De stad als laboratorium) Agenda voor het hoger onderwijs (JOS): de samenwerkingsovereenkomsten i.o. tussen de gemeente Rotterdam en de EUR en tussen de gemeente Rotterdam en de HR bieden 11

12 goede aanknopingspunten om studenten en stad tijdens en na hun studie meer en beter te verknopen (prioriteiten: Ontwikkelen van carrièreperspectief, Ondernemerschap en De stad als laboratorium) Woonvisie (Stadsontwikkeling): het ontwikkelen van woonmilieus voor studenten/recent afgestudeerden is een van de afspraken in het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie (prioriteit meer studenten te verleiden om tijdwens hun studie in Rotterdam te gaan wonen en daarna te blijven) Stimulering Ondernemerschap (Stadsontwikkeling sector Economie): binnen dit programma wordt bekeken hoe het ontwikkelde aanbod nog meer kan worden gericht op hbo ers en wo ers (prioriteit Stimuleren en faciliteren ondernemerschap) Programma Binnenstad (Stadsontwikkeling): verbreden van de focus (zichtbaarheid van studenten in de binnenstad) naar participeren in de binnenstad (wonen, studeren, werken, stage lopen, afstuderen en recreëren) Verminderen leegstand: in de 5 pilots om leegstand van kantoorruimtes terug te dringen worden ook de mogelijkheden om tot herontwikkelen naar studentenwoningen bekeken. Communicatie Door Stadsontwikkeling zal een communicatiestrategie worden ontwikkeld voor Rotterdam Carrièrestad. Daarbij wordt ingezet op bundeling van communicatiemiddelen van alle partners waarmee de gemeente Rotterdam samenwerkt om de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad te bereiken: bedrijven, onderwijsinstellingen, corporaties en studenten/young professionals. Focus zal liggen op het communiceren van de concrete activiteiten uit het programma Rotterdam Carrièrestad en de andere activiteiten van onze partners die helpen om de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad te realiseren. Financiën en capaciteit Binnen het programma Economie en Arbeidsmarkt is in euro beschikbaar voor Rotterdam Carrièrestad. Capaciteit voor 2012: Stadsontwikkeling: 2 FTE JOS: 0,2 FTE Eerste resultaten Hoewel in 2011 de nadruk heeft gelegd op de ontwikkeling van een breed gedragen programma Rotterdam Carrièrestad (analyse, benoemen van kiezen, stellen van prioriteiten), is ook al gestart met de uitvoering. De eerste zichtbare resultaten daarvan zijn: De ontwikkeling van het Talentship met Randstad en de Hogeschool Rotterdam, start 1 e kwartaal 2012 Ontstaan van Livable, een nieuw bedrijf dat is voortgekomen uit het Arminiusmanifest Livable is een nieuw bedrijf dat in opdracht van vastgoedeigenaren maatschappelijk betrokken studenten werft die in leegstaande panden mogen gaan wonen. Zij betalen slechts een gebruikersvergoeding in ruil voor een aantal uren per week maatschappelijke inzet voor de stad. Livable heeft al 30 studenten van woningen in Rotterdam voorzien. Deze studenten doen vrijwilligerswerk voor o.a. de Pauluskerk, het project taalmaatjes van JOS en een aantal zorginstellingen. De gemeente Rotterdam ondersteunt Livable via publiciteit en contacten met corporaties en particuliere 12

13 vastgoedeigenaren. Livable helpt mee om de doelstellingen van Rotterdam Carrièrestad te realiseren doordat er meer studenten tijdens hun studie in Rotterdam gaan wonen (daardoor wordt de kans vergroot dat zij na hun studie blijven) en door hen vrijwilligerswerk te laten doen waardoor ook de binding met Rotterdam wordt vergroot. Uitbreiding van Workmate van de EUR naar de Hogeschool Rotterdam. Workmate koppelt studenten die zich maatschappelijk willen inzetten aan organisaties die vrijwilligers zoeken. Door deelname aan het Arminiusmanifest 2011 is de bestaande samenwerking met de EUR uitgebreid naar de Hogeschool Rotterdam. Een eerste pilot met 70 studenten is zeer positief verlopen Monitoring Rotterdam Carrièrestad heeft het volgende beoogde resultaat in 2014 Het aantal hbo ers en wo ers afgestudeerd aan Rotterdamse instellingen voor hoger onderwijs (EUR, HR en Hogeschool IN HOLLAND) dat anderhalf jaar na afstuderen in de regio en de stad werkt neem over de collegeperiode met 1,5% punt toe ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar was: Wo Rijnmond (incl. Rdam) 38,66%, Wo Rotterdam 29,86%, Hbo Rijnmond (incl. Rdam) 53,42%, Hbo Rotterdam 29,86% Voor het hbo komen jaarlijks de nieuwe cijfers beschikbaar en voor het wo elke twee jaar. Stadsontwikkeling zal het College van B&W jaarlijks informeren over de nieuwste cijfers en aangeven of realisatie van de doelstelling op schema ligt. 13

14 Overzicht Uitvoeringprogramma Rotterdam Carrièrestad 2012 Prioriteit en inspanningen Beoogd resultaat 2012 Partners Budget (geschatte cofinanciering) Ontwikkelen carrièreperspectief: Talentship: traineeprogramma dat afgestudeerde hbo ers en wo ers gedurende 2 ½ jaar opdrachten bij 4 Rotterdamse werkgevers biedt Start van de Talentencarrousel in het 1 e kwartaal van 2012 met 10 talenten Bij voldoende marktvraag doorgroei naar pool van 50 talenten in 2012/2013 Minimaal 50% van de deelnemende talenten blijft na 2 /1 2 jaar in Rotterdam werken Randstad, Hogeschool Rotterdam, Stadswonen, Ad Hoc Beheer, EUR, Hogeschool IN HOLLAND, TU Delft ( ) Rotterdam Businessdays: parels van het Rotterdamse Midden- en KleinBedrijf presenteren aan studenten Deelname van ten minste 200 studenten van de EUR Participatie van minimaal 15 Rotterdamse MKBbedrijven EFR, JFR (5.000) Jong Juristennetwerk: ontwikkeling van netwerk van jong juridisch/advocatentalent Jong juridisch/advocaten-talent elkaar laten ontmoeten, leren van elkaars ervaringen en aan Rotterdam binden Havenbedrijf, Rischen & Nijhuis Advocaten (5.000) Showcase ict: ontwikkeling van een virtuele en/of fysieke showcase van Rotterdamse ict-bedrijven en producten en diensten Realisatie van een showcase ict met de Rotterdamse ict-bedrijven en instellingen Caprisolutions, Logica, Cronos, R-ix, Metrological, Intermax, ECABO, EUR, Hogeschool Rotterdam, TU Delft (35.000) Wonen: Verleiden van meer studenten om tijdens hun studie in Ontwikkeling van een actieprogramma met de corporaties met de volgende prioriteiten: Beter en gezamenlijk communiceren van Vestia/Stadswonen, Havensteder, Woonstad en Woonbron (pm) 14

15 Rotterdam te gaan en blijven wonen De stad als laboratorium: Studenten tijdens hun studie stage laten lopen, afstudeeropdrachten en vrijwilligerswerk in de stad te doen, zodat zij zich echt verbinden met Rotterdam en het bedrijfsleven goed leren kennen. Na overleg met de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool IN HOLLAND is besloten de inspanningen in 2012 te richten op 3 sporen: 1. Verbetering van de samenwerking tussen de gemeente Rotterdam als grote bestaande huisvesting voor studenten en Young professionals Ontwikkeling van nieuw woningaanbod voor studenten en young professionals door herontwikkeling van leegstaand vastgoed en labelling, toewijzing op basis van labelling en koppeling van wonen met de Talentencarrousel van Rotterdam Carrièrestad Voorlichting aan studenten over de noodzaak om zich tijdens hun studie al in te schrijven voor een woning in Woonnet Rijnmond, zodat dat de kans wordt vergroot dat zij na hun studie een geschikte en betaalbare woning in Rotterdam kunnen vinden Wegnemen/vereenvoudigen van knellende regelgeving (meer experimenteerruimte en landelijk actieplan studentenhuisvesting Gemeente Rotterdam als praktijkaanbieder Kwalitatief: Realisatie van een heldere, transparante samenwerking tussen de gemeente Rotterdam met centrale coördinatie en vaste contactpersonen per dienst en uitwisseling van kennis, ervaring en netwerk Kwantitatief: In 2012 en 2013 in totaal 25% meer stageplaatsen voor hoger opgeleiden (hbo-wo) dan het totaal van 2011 Maatschappelijke betrokkenheid Jaarlijks worden 20 projecten maatschappelijk uitgevoerd met behulp van studentenvrijwilligers en Bij deze projecten zijn minimaal 300 studenten betrokken EUR, Hogeschool IN HOLLAND, Hogeschool Rotterdam (5.000) 15

16 aanbieder van praktijkervaring (voor studenten van de HR, IN HOLLAND en de EUR 2. Maatschappelijke betrokkenheid 3. Honourprogramma s Honourprogramma s en het binden van excellente studenten In 2012 nemen 50 honourstudenten deel aan de activiteiten van Rotterdam Carrièrestad 30,5% van de studenten van honourprogramma s werkt na de eerste 1,5 jaar na hun afstuderen in Rotterdam. (hetzelfde % als algemeen) Ondernemerschap: 24 Months: traineeprogramma voor ondernemend talent 15 ondernemende talenten starten met 24 months HOPE Communicatie (zie onder) Advanced Starters Program: programma voor de stap van start van een eigen bedrijf naar de eerste omzet EC BIG: praktisch gericht ondernemerschapprogramma voor afgestudeerde hbo ers en wo ers 15 startende ondernemers participeren in het Advanced Starters Program 3 starters uit het Advanced Starters Program nemen deel aan het gemeentelijke coachingsproject Your Navigator Minimaal 5 deelnemers vestigen zich in de broedplaats van het Advanced Starters Program Instroom van 25 afgestudeerde hbo ers en wo ers in het EC BIG programma HOPE EC BIG, HOPE, Your Navigator Communicatie (zie onder) (75.000) Binnenstad Introductie van studenten in de binnenstad): eerste jaars van de EUR, HR en IN Positiever imago creëren bij de doelgroep studenten over (de) Rotterdam(se) binnenstad, zodat meer studenten tijdens hun studie in de stad Bureau Binnenstad, studentenverenigingen

17 HOLLAND krijgen een introductieprogramma in de binnensstad aangeboden, waardoor zij deze gelijk goed leren kennen gaan wonen en meer studenten na hun afstuderen blijven wonen en werken in Rotterdam Aantrekkelijker binnenstad doordat studenten meer gebruik maken van de binnenstad Rondje Rotterdam met studentenambassadeurs: Bureau Binnenstad, studentenambassadeurs Studentenambassadeurs krijgen alle leuke plaatsen van Rotterdam te zien en gaan deze communiceren naar de andere studenten E-learning cursus voor studentenambassadeurs: cursus over de ontwikkeling van de binnenstad Bureau Binnenstad, studentenambassadeurs Haalbaarheid broedplaats studentenondernemers onderzoeken: onderzoek of leegstaande panden in de binnenstad tot broedplaatsen voor jong ondernemerschap kunnen worden herontwikkeld Ruimte bieden aan jong ondernemerschap in de binnenstad Bureau Binnenstad Arminiusmanifest: een middel om stakeholders te verleiden met nieuwe ideeën te komen en allianties met andere partijen te sluiten om hun ideeën te realiseren. Het biedt een podium voor vernieuwende ideeën van bedrijven, Presentatie van 10 nieuwe ideeën die bijdragen aan het binden van studenten aan Rotterdam, waarvan er minimaal 5 in 2012/2013 worden gerealiseerd

18 onderwijsinstellingen, corporaties, studenten en Young professionals om studenten aan Rotterdam te binden Communicatie Promoten van Rotterdam als stad om te studeren, wonen, werken en recreëren bij studenten en Young professionals Werven van studenten en Young professionals voor de initiatieven van Rotterdam Carrièrestad Randstad, HR, Hogeschool IN HOLLAND, EUR, Hope, Vestia/Stadswonen, Havensteder, Woonstad, Woonbron, EC BIG (Inzet bestaande communicatiemiddelen partners) 18

Op 25 juni 2012 stelde het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf.

Op 25 juni 2012 stelde het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) ons schriftelijke vragen over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf. Rotterdam, 3 juli 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014

Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad. Datum: 18 - nov - 2014 Verslag Bijeenkomst 18 november 2014 Young Professional, Studentenorganisaties en Rotterdamse Gemeenteraad Datum: 18 - nov - 2014 Aanwezig Aria CSA ERA JFR Jong Havenvereniging KASEUR KORF EFR Laurentius

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Rotterdam, 25 september 2012.

Rotterdam, 25 september 2012. Rotterdam, 25 september 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over bevoordeling commercieel leegstandsbeheerbedrijf. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Kansrijke wijken rond het centrum

Kansrijke wijken rond het centrum Kansrijke wijken rond het centrum Ambitie kansrijke wijken Het aantrekkelijker maken van een aantal stadswijken voor draagkrachtige gezinnen Daarmee het imago van Rotterdam verhogen als aantrekkelijke

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Geachte voorzitter, DSO/ RIS Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte. H. Berendsen. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Typ teksttyp teksttyp tekst J. Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Ruimte Datum

Nadere informatie

Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam

Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam Platform van Young Professional en Studentorganisaties in Rotterdam Een initiatief van Rotterdamse Nieuwe, Stichting YPR, Rot.Jong, KORF, RKvV, Kaseur, Jong Erasmus Trustfonds 1. Wat is YUP R? 2. Wie is

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF

LEF. Voor ondernemers met lef. Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid. Utrecht.nl/LEF LEF Lokaal Economisch Fonds voor werkgelegenheid Voor ondernemers met lef Utrecht.nl/LEF Bent u die ondernemer met lef? Een gezonde regio, een vitale stad, bloeiende ondernemingen, innovatieve instellingen

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Zorgeloos jouw ideale stagiair.

Zorgeloos jouw ideale stagiair. Zorgeloos jouw ideale stagiair. Stagebemiddeling Natural Talent Contactpersoon: Vincent Broeckaert t +31 (0)6 23 65 28 56 e v.broeckaert@naturaltalent.nl Zoek je voor jouw bedrijf één of meerdere geschikte

Nadere informatie

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013

Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Vastgoedsociëteit Haaglanden Presentatie transformatie kantoren wethouder Henk Kool 13 november 2013 Internationale stad van vrede en recht Thuisbasis regering 2e VN stad Eerste (cyber) security city van

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen 2014-01-17 Doelstellingen aanvalsplan werk en economie voor het jaar 2014 Meer innovatie Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe Attractief winkelgebied Winkelen aanbieden. Gelderland

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Partijen De ondergetekenden - Stichting Midpoint Brabant, gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015

Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Marco Pastors 11 maart 2015 Uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors 11 maart 2015 1 1 Werkgebied 2 2 2 Rotterdam Zuid 2014 Nederland Totaal G4 Rotterdam Zuid 7 Focus wijken %huishoudens met WWB-AO-of WWuitkering

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek

Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek 1 Professional Engineering Programme TU Delft De stap terug naar de techniek Jan de Kreij/Ellard Groenewegen Programmamanagers 2 De TU Delft in het kort 3 Volwassenenonderwijs op de TUD 4 Professional

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE!

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! OBR onderzoek naar HBO-jongeren en de arbeidsmarkt Dick Markvoort, Guido Walraven en anderen, Hogeschool INHolland 1 HBO-studenten die wonen en studeren in de

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

De stad als onderneming?

De stad als onderneming? IkZitopZuidZ id De stad als onderneming? Willem Sulsters & Hidde van der Veer Conferentie Kansrijk ondernemen in de krachtwijken Rotterdam, 14 oktober 2009 IkZitopZuid Wie zijn wij? IZoZ is een privaat

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Baan in Beeld Carrièrebeurs

Baan in Beeld Carrièrebeurs Baan in Beeld Carrièrebeurs Brengt je baan dichtbij! BAAN IN BEELD BANENMARKT VIND JOUW BAAN IN DE BUURT Baan in Beeld Carrièrebeurs Midden-Nederland Arbeidsmarktregio s Amersfoort, Food Valley, Stedendriehoek,

Nadere informatie

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015

Amersfoort voor Delft. Jos van Winkel, 4 september 2015 Amersfoort voor Delft Jos van Winkel, 4 september 2015 EERST de CIJFERS: quizz! 1. Inwonertal, aantal bedrijven 2. Hoe oud is de stad? 3. Hoeveel studenten? 4. Hoeveel raadsleden, hoeveel ambtenaren? kenmerken

Nadere informatie

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012

zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 zzp er in beeld Dit is een onderzoek van Kamer van Koophandel Rotterdam April 2012 Samenvatting ZZP er in beeld Er zijn bijna 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Nederland. Zzp ers hebben

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie