Een analyse van Rotterdam als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad (met aanbevelingen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een analyse van Rotterdam als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad (met aanbevelingen)"

Transcriptie

1 Een analyse van Rotterdam als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad (met aanbevelingen)

2 met dank aan: Donica Buisman, projectleider Jongerenhoofdstad dkc David Dooghe, assistent-projectleider Jongerenhoofdstad dkc dienst Kunst en Cultuur Rotteram februari 2010

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pg. 3 Werkgebied pg Inleiding 1.1 Hoofdvraag pg Werkwijze pg Besluit Borging structurele effecten Jongerenhoofdstad pg Opbouw pg Conclusies 2.1 De status van het aanbod pg De organisatie van het aanbod pg De communicatie van het aanbod pg Slotconclusie: koesteren, verankeren, inzet op toptalent pg Aanbevelingen 3.1 Het aanbod versterken pg Organisatie aan laten sluiten op de belevingswereld van jongeren pg De communicatie van het aanbod verbeteren pg Analyse 4.1 De focusgroep in Rotterdam pg Rotterdam als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad pg Het aanbod pg De organisatie pg De communicatie pg. 18 Slotwoord pg. 19 Bijlagen Bronnen Jongerenparticipatiewijzer van Young Works

4 Voorwoord Het is geen utopie. Rotterdam kan zich als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad positioneren. Het is een jonge stad met groot creatief potentieel en voldoende kansen om meer studenten aan zich te binden. Wil de stad zich werkelijk als jonge creatieve stad neerzetten, dan is het zaak door te pakken na Your World. Huidig beleid koesteren, inzetten op jong toptalent en jongerenparticipatie verankeren. Samen met zijn jongeren, creatieve ondernemers en kunst- en cultuurinstellingen kan de stad het waarmaken. De top is binnen handbereik! Werkgebied Dit is de analyse die de dienst Kunst en Cultuur (dkc) heeft uitgevoerd over wat er moet gebeuren om Rotterdam neer te kunnen zetten als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad. Hiervoor zijn specifieke uitgangspunten gebruikt. Deze analyse is namelijk zoveel mogelijk ingezet vanuit de belevingswereld van de doelgroep. De uitgangspunten die hieruit voort zijn gekomen, staan onder beschreven. Jongeren die willen tussen de 16 en 25 jaar De analyse richt zich allereerst op jongeren die willen tussen de 16 en 25 jaar. Dit wordt in de analyse ook wel de focusgroep genoemd. Deze leeftijdscategorie sluit aan op het voor de dkc uitgevoerde onderzoek Quickscan Rotterdamse Jongeren in hun vrije tijd. Hierin is de cultuurdeelname onder jongeren onderzocht. 1 Deze Quickscan hanteert de leeftijdscategorie voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar. Aanvullend is ervoor gekozen de analyse, ook vanuit de insteek van Your World, te richten op jongeren die willen 2 en die een keuze kunnen maken om in Rotterdam te (blijven) wonen. Vanuit het gemeentelijk beleid wordt namelijk vaak de focus gelegd op het scheppen van voorzieningen voor probleemjongeren. Jongeren voelen naadloos aan wat de achterliggende beweegredenen zijn van deze voorzieningen met als gevolg dat zij meestal niet met deze activiteiten geassocieerd willen worden. Het is daarom belangrijk dat nadruk wordt gelegd op het feit dat vrijetijdsvoorzieningen ook in de behoefte van gewone jongeren kan voorzien. 3 Door te focussen op de jongeren die willen, de voorlopers, zijn ook de andere jongeren eerder bereid over grenzen heen te stappen. 4 Jongeren kunnen ongeveer vanaf 16 jaar zelfstandige keuzes maken. Ze ontwikkelen vanaf deze leeftijd meer en meer een eigen identiteit en zijn minder gevoelig voor groepsdruk. 5 De dkc richt zich aldus op de doelgroep tussen de 16 en 25 jaar. In dit kader is er voor gekozen die onderwerpen te behandelen die voor deze doelgroep relevant zijn en waar nog weinig beleid op ontwikkeld is. Breder dan alleen kunst- en cultuursector Deze analyse bestrijkt een breder veld dan alleen de kunst- en cultuursector. Dit komt voort uit de kenmerken van de huidige generatie jongeren. Jongeren denken allereerst niet meer rationeel, logisch en lineair maar multidisciplinair, creatief en horizontaal. 6 1 Centrum voor Onderzoek en Statistiek, Quickscan Rotterdamse Jongeren in hun vrije tijd, 2007, Rotterdam september Notitie Programma YOUR WORLD 2008 & 2009, juli Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, Vrijetijdsbesteding Jongeren in Amsterdam, oktober van Althuis Maureen, den Hartog Marjolein, van Kuijk Bart, Nelis Huub, van Sark Yvonne, Amsterdamse jongeren inzicht, handboek voor jongerenparticipatie en -communicatie in Amsterdam, in opdracht van dienst maatschappelijke ontwikkeling Amsterdam, maart Nelis Huub, van Sark Yvonne, Puberbrein binnenstebuiten, wat beweegt jongeren van 10 tot 25 jaar, Utrecht, Kosmos Uitgevers, april Boschma Jeroen en Groen Inez, Generatie Einstein: slimmer, sneller en socialer, Communiceren met jongeren van de 21 e eeuw, Amsterdam, Pearson Education Benelux, juni

5 Dit komt doordat jongeren opgegroeid zijn in een informatiemaatschappij. Internet geeft hierbij aan jongeren de mogelijkheid om de wereld te verkennen op basis van hun eigen interesse en voorkeuren. Dit heeft niet alleen geleid tot een andere manier van informatie vergaren maar ook tot een ontzuiling van kunstdisciplines. De wereld van beelden, populaire muziek, modetrends en computerspellen is hierbij geaccepteerd geraakt en zelfs de dominante cultuur geworden. In de jongerencultuur is participatie daarnaast belangrijk geworden met weinig onderscheid tussen maker en gebruiker, amateur en professional en tussen vrije en toegepaste kunst. 7 Door de individualisering van de maatschappij heeft de onderverdeling in subculturen namelijk plaats gemaakt voor scenes waarbij groepsidentiteiten zijn ingeruild voor plekken die geassocieerd worden met een bepaalde stijl of smaak. Personen zijn hierbij beweeglijker en vrijer geworden in het maken van hun keuzes. Waar de grenzen van wie er wel en niet bij hoorde bij subculturen, als die van de punkers of de gothics, duidelijk lijkt, is dit bij de scenes vaak niet het geval. Erbij horen is een kwestie van de juiste vaardigheden en kennis hebben en tonen. 8 Alhoewel het, afhankelijk van de scene, een rol kan spelen hoeft leeftijd er overigens niet toe te doen, net zo min als of je een vrouw of een man bent of welke etniciteit je hebt. De creatieve economie, met al zijn facetten tussen de commerciële en culturele kant, is door al deze ontwikkelingen sterk verweven geraakt met de jongerencultuur. Het maakt een vanzelfsprekend onderdeel uit van hun belevingswereld. Jongeren zijn daarbij gefocust op zelfontwikkeling. Authenticiteit, respect, zelfontplooiing en eer zijn hierbij de uitgangspunten. 9 Jongeren noemen zichzelf dan ook sneller een creatieveling dan een kunstenaar. Merkdenken als uitgangspunt Bij deze analyse is tot slot het merkdenken als uitgangspunt genomen. Producten en merken zijn namelijk een belangrijke bron voor de identiteitsvorming van jongeren. 10 De symboolwaarde van een product moet aansluiten bij hoe de jongeren willen zijn en gezien willen worden. 11 Ook de stad waar jongeren wonen maakt onderdeel uit van hun identiteit. Wanneer Rotterdam zich voor deze doelgroep als aantrekkelijk merk wil neerzetten, zijn de contactmomenten die zij hebben met de stad belangrijk. 12 Literatuuronderzoek geeft aan dat deze contactmomenten het aanbod, de organisatie en de communicatie zijn die tezamen een unieke en vooral ook consistente ervaring moeten opleveren. 13 Deze drie elementen vormen dan ook de leidraad in deze analyse. Overigens wordt in dit stuk regelmatig gesproken over formele instellingen. Dit zijn kunstinstellingen die zich met name op de hoge kunstvormen richten zoals schouwburgen en musea. Vergelijking met andere grote steden Om tot een gedegen analyse te komen van Rotterdam als aantrekkelijke stad wordt de stad, voor zover mogelijk, vergeleken met de drie andere grote steden van Nederland (en in veel mindere mate met cijfers genomen over heel Nederland). 7 Abbing Hans, Van hoge naar nieuwe kunst, Groningen, Historische uitgeverij, januari Hermes Jok, Naber Pauline, Dieleman Arjan, Leefwerelden van Jongeren, thuis, school, media en populaire cultuur, Bussum,Uitgeverij Coutinho, 2007 en Boschma Jeroen en Groen Inez, Generatie Einstein: slimmer, sneller en socialer, Communiceren met jongeren van de 21 e eeuw, Amsterdam, Pearson Education Benelux, juni Boschma Jeroen en Groen Inez, Generatie Einstein: slimmer, sneller en socialer, Communiceren met jongeren van de 21 e eeuw. Amsterdam, Pearson Education Benelux, juni Boschma Jeroen en Groen Inez, Generatie Einstein: slimmer, sneller en socialer, Communiceren met jongeren van de 21 e eeuw, Amsterdam, Pearson Education Benelux, juni Hermes Jok, Naber Pauline, Dieleman Arjan, Leefwerelden van Jongeren, thuis, school, media en populaire cultuur, Bussum, Uitgeverij Coutinho, Ronald van den Hoff, Branding een modewoord?, geraadpleegd op 11 augustus Deze elementen zijn overigens ook grotendeels in de zogenaamde marketingmix terug te vinden. 4

6 1. Inleiding 1.1 Hoofdvraag Sinds enkele jaren heeft de gemeente Rotterdam de ambitie Rotterdam neer te zetten als aantrekkelijke stad voor jongeren. Dit is een logisch gevolg van het feit dat Rotterdam steeds verder verjongt. Met Your World profileerde het zich in 2009 dan ook als stad voor jongeren met de doelstelling Rotterdam als stad die qua beeldvorming en ontwikkelingskansen duurzaam aantrekkelijk is voor jongeren. 14 De dkc heeft dit jaar aangegrepen om zijn kennis te vergroten over jongeren in relatie tot de kunst- en cultuursector. Het doel was inzicht te krijgen in de wijze waarop de gemeente Rotterdam, kunst- en cultuurorganisaties en andere stakeholders jongeren duurzaam bij deze sector kunnen betrekken. De relatie met jongeren blijkt alleen duurzaam versterkt te kunnen worden als deze doelgroep verankerd is in het beleid van organisaties. Het is hierbij belangrijk dat dit beleid aansluit bij de belevingswereld van de jonge doelgroep. Om dit verder uit te kunnen werken heeft de dkc de volgende hoofdvraag neergelegd: Wat moet er gebeuren om Rotterdam neer te kunnen zetten als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad? 1.2 Werkwijze Om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen is allereerst literatuuronderzoek gepleegd. Daarnaast zijn verschillende trajecten geïnitieerd om meer kennis te ontvangen over het onderwerp zoals het uitvoeren van de Quickscan Rotterdamse Jongeren in hun vrije tijd, het houden van het debat Programmeer jouw stad en het mede opzetten van het programma Programmering in de marketingmix bij het Cluster Jongerenmarketing van Rotterdam Festivals. De dkc is bovendien nauw betrokken geweest bij Your World en het projectleidersoverleg met de diensten dat in dit kader plaatsvond. Tot slot zijn over heel 2009 zo n 40 gesprekken en brainstormsessies gevoerd met diensten, kunst- en cultuurorganisaties, creatieve ondernemers, jongerenorganisaties en -panels en andere experts op het onderwerp. 15 Aangezien de communicatie over merken en producten bij jongeren veelal via-via plaatsvindt, constateert de dkc dat het vooral belangrijk is dat de inwoners van Rotterdam de stad als aantrekkelijk ervaren. Zij zijn tenslotte de positieve of negatieve ambassadeurs van de stad. 16 Om deze reden is vooral de mening van personen die in Rotterdam wonen en werken gevraagd. 1.3 Besluit Borging structurele effecten Jongerenhoofdstad Het beantwoorden van de hoofdvraag maakte onderdeel uit van het besluit Borging structurele effecten Jongerenhoofdstad. 17 Dit besluit moet een nieuwe richting geven aan het jeugdbeleid van Rotterdam op basis van de lessen van jongerenhoofdstad. De belangrijkste aanbevelingen van de analyse van de dkc zijn in dit besluit opgenomen. De analyse is daarnaast bestemd voor beleidsmakers en kunst- en cultuurinstellingen die jongeren meer duurzaam bij hun organisaties willen betrekken. 1.4 Opbouw Dit stuk is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden eerst de hoofdconclusies gegeven die zijn voortgekomen uit de analyse van het veld. In hoofdstuk 3 zijn de aanbevelingen, om Rotterdam als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad neer te kunnen zetten, uitgewerkt. In hoofdstuk 4 staat tenslotte de uitgebreide analyse van het veld. Dit is de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen. 14 Notitie Programma YOUR WORLD 2008 & 2009, Rotterdam, juli zie de bronnen in de bijlage voor een overzicht van de gesprekspartners. 16 Lambrechts Christophe, Zelfontplooiing en participatie van jongeren in Vlaanderen. Een vergelijking tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde organisaties, Scriptie ter verkrijging van de graad master in Cultures and Development Studies, Promotor Prof. F. De Boeck, Leuven, mei Dit besluit is opgesteld vanuit de dienst JOS i.s.m. het College van B&W, Your World en de jongerenorganisaties van de stad. Het besluit is op 15 december 2009 aangeboden aan de gemeenteraad. 5

7 2. CONCLUSIES De analyse van de hoofdvraag leidt tot enkele duidelijke conclusies. Deze analyse is uitgebreid uitgewerkt in hoofdstuk vier en kan daar nader bekeken worden. Onder staan in het kort de hoofdconclusies van deze analyse uiteen gezet. Eerst wordt ingegaan op de status van Rotterdam als jonge stad om vervolgens de status van het aanbod, de organisatie en de communicatie van de creatieve sector in Rotterdam te beschrijven. Afsluitend zijn de slotconclusies neergelegd. Jonge stad met klein deel woonachtige studenten en creatief potentieel trekt weg In de leeftijdsgroep onder de 20 jaar is Rotterdam de jongste stad van Nederland. Deze groep blijft waarschijnlijk ook in de toekomst groot en bestaat voornamelijk uit inwoners van allochtone afkomst. In de leeftijdscategorieën boven de 20 jaar hebben andere steden meer jonge inwoners. Rotterdam heeft verder een hoog aantal MBO-leerlingen ten opzichte van het aantal HBO- en WOstudenten. De keuzemogelijkheid tussen verschillende creatieve opleidingen op MBO-niveau is in Rotterdam ook groot maar nog altijd kleiner dan de keuzemogelijkheid binnen het HBO en WO. Qua keuze op dit laatste gebied is Rotterdam de tweede stad van Nederland. Van de Rotterdamse studenten woont maar een relatief klein deel in Rotterdam, en een nog kleiner aantal in het centrum. Er is daarnaast veel creatief potentieel in de stad dat echter ook vaak wegtrekt De status van het aanbod Voldoende kunst- en cultuurvoorzieningen, maar te weinig diepgang in programmering In Rotterdam zijn voor jongeren blijkbaar voldoende kunst- en cultuurvoorzieningen. Deze worden door hen, over het algemeen, ook goed bezocht. Er is wel vraag naar meer kleinschalige programma s en meer kwaliteit en experiment binnen de programmering. Dit geldt voor festivals en zeker voor het uitgaansaanbod. Met betrekking tot dit laatste zijn binnen Rotterdam vooral tijdelijke clublocaties nodig. Ook is er vraag naar meer podiumruimte voor artistiek talent. Tot slot wordt de binnenstad als onaantrekkelijk ervaren met te weinig woonruimte. Voldoende instroom aan de onderkant, onvoldoende doorstroommogelijkheden Rotterdam beschikt over een groot aantal instapmogelijkheden in het creatieve veld. Your World heeft de instapmogelijkheden voor verschillende jongeren bovendien verder vergroot. Er zijn echter te weinig doorstroommogelijkheden voor talent dat zich al in hoge mate ontwikkeld heeft. Dit is artistiek en zakelijk talent dat nog niet kan leven van hun werk, maar wel de potentie (en wil) heeft om een professionele praktijk op te zetten. Dit zijn zowel creatieven, binnen verschillende niveaus van opleidingen, die nog een opleiding volgen of al afgestudeerd zijn, als autodidacten. De dkc noemt dit semiprofessioneel talent. Zij hebben vooral behoefte aan meer broedplaats faciliteiten waar ze, zonder dat dit van bovenaf teveel gereguleerd is, zelf aan de slag kunnen. 19 Ook het bieden van meer podiumfaciliteiten in de stad en handvatten in het ontwikkelen van (project)plannen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen (en hiermee binden) van talent. 2.2 De organisatie van het aanbod Teveel (goed bedoeld) beleid van bovenaf Uit de analyse van de organisatie van het aanbod constateert de dkc dat veel mensen van mening zijn dat het beleid in de stad ter stimulering van een creatief aanbod teveel van bovenaf wordt opgelegd. Hierbij wordt onder andere verwezen naar de tot stand koming van Your World en het Urban Culture Podium. Om creativiteit te stimuleren, zou de stad juist meer faciliterend moeten optreden. 18 Onder creatief potentieel verstaat de dkc zowel creatieven binnen de meer zakelijke dienstverlening als binnen het artistieke vak en alles wat daar tussen in zit. 19 De dkc hanteert hier voor broedplaats de volgende definitie: een broedplaats is een complex van werk - en oefenruimten, al dan niet in combinatie met woonruimten, voor een samenwerkende groep van overwegend culturele ondernemers en kunstenaars(groepen), waar zij onder de juiste financiële en facilitaire condities en in een inspirerend klimaat hun werk kunnen produceren én presenteren, niet primair gericht op commercieel succes. Uit: Trudie Govers, Broedplaatsenbeleid onder de loep, Bachelorscriptie Kunstbeleid- en management, studiejaar 2007/2008, Utrecht, augustus

8 Beleid sluit onvoldoende aan op belevingswereld jongeren Zowel formele kunstinstellingen als diensten sluiten met hun beleid vaak onvoldoende aan op de belevingswereld van de focusgroep. Resultaat is dat er te weinig maatwerk geleverd wordt. De verticale indeling van beleidsorganen, tegen een horizontale denkwijze van de jongeren, is hier bij de diensten mede de oorzaak van. Veel formele kunstinstellingen blijken daarnaast, behalve wanneer ze werkelijk kiezen voor de focusgroep, niet ingericht te zijn op het bereiken van de doelgroep. Overigens vinden veel van de geïnterviewden dat Rotterdam hypegevoelig is en dat talent te weinig gekoesterd wordt. Jongerenparticipatie goed hulpmiddel om jongeren te betrekken bij organisatie Jongerenparticipatie, in de vorm van bijvoorbeeld jongerenpanels, jonge programmaraden of extern advies, is een bewezen middel om met organisaties aansluiting te vinden bij de belevingswereld van jongeren. Door Your World is de participatie van jongeren binnen organisaties ook meer onder de aandacht gekomen. Veel organisaties weten echter nog niet hoe ze met jongerenparticipatie aan de slag kunnen. 2.3 De communicatie van het aanbod Imago Rotterdam (als creatieve, jonge stad) sterk, maar onder druk Uit de analyse van de communicatie van het aanbod blijkt dat het imago van Rotterdam als jonge, aantrekkelijke, creatieve stad onder druk staat. Rotterdam staat nog steeds bekend als vernieuwende, jonge, grootstedelijke stad. Maar de jonge inwoners, de ambassadeurs van de stad, vinden dat de creatieve mogelijkheden binnen de stad steeds beperkter worden. Communicatie sluit onvoldoende aan op belevingswereld jongeren Ook de communicatie van het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam sluit te weinig aan op de belevingswereld van de doelgroep. Een jonge doelgroep wil authentieke campagnes die aansluiten op de werkelijkheid. Rotterdam heeft in het verleden te vaak campagnes gevoerd die meer verwachtingen hebben geschapen dan waargemaakt konden worden. Bovendien is de voorlichting rond subsidies en ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende. 2.4 Slotconclusie: koesteren, verankeren, inzet op toptalent De dkc constateert dat Rotterdam een basis heeft om Rotterdam neer te kunnen zetten als aantrekkelijke stad voor een jonge doelgroep. Zo heeft de stad een groot aanbod aan kunst- en cultuurvoorzieningen die ook voor een jonge doelgroep programma leveren. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het bevorderen van de actieve en passieve cultuurparticipatie van minderheidsgroeperingen in de stad. Dit heeft onder andere geleid tot meer programmering in de wijken en het ontwikkelen van het Urban Culture Podium. Ook heeft de stad nadrukkelijk beleid ontwikkeld om de creatieve economie te bevorderen. De stad heeft bovendien nog steeds een creatief imago. Bestaande beleidskeuzes moeten dan ook vooral worden gekoesterd en voortgezet. Rotterdam voldoet bij de focusgroep echter nog niet aan de verwachting van een stad die aantrekkelijk, jong en creatief is. De campagnes die de stad de afgelopen jaren heeft opgezet om het merk Rotterdam te laden voor een jonge doelgroep, hebben schijnbaar niet voldoende opgeleverd. 20 Voor jongeren moet het geheel aan contactmomenten met Rotterdam als creatieve stad aan hun verwachtingen voldoen. 21 En dit is in Rotterdam nog niet het geval. 20 bijvoorbeeld de campagne Rotterdam Durft 21 Sylvia van Hooft & Jaap van der Grinten, Effectieve jongerencommunicatie: eerlijk gaat het snelst, geraadpleegd op 11 augustus

9 Vooral toptalent is onvoldoende aan de stad verbonden. Zo zijn er te weinig doorstroommogelijkheden voor jong, creatief talent naar een professionele praktijk. Mede hierdoor trekt veel van dit semiprofessioneel talent weg. Ook lukt het de stad nog steeds niet meer studenten, en de hiermee noodzakelijke hoger opgeleiden, aan zich te binden. Om deze hiaten in het huidige beleid op te vullen zijn een aantal cruciale stappen nodig. Deze stappen concentreren zich op het verbeteren van het aanbod, maar kunnen niet zonder aanpassingen aan de organisatie en de communicatie van dit aanbod. De verdere deelname aan cultuur onder studenten en het doorstromen van toptalent, zou volgens de dkc, overigens niet opgelegd moeten worden aan organisaties maar verder moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Om Rotterdam neer te kunnen zetten als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad is het belangrijk dat de stad vooral meer aandacht gaat besteden aan het faciliteren van semiprofessioneel talent. Een jonge, creatieve stad heeft jonge creatieven namelijk nodig. Dit zijn kunstenaars, makers, artiesten en organisatoren. Zij begeven zich zowel binnen sociale, culturele als meer economische werkvelden. Zij zorgen voor reuring in de stad en voor een groot deel van het aanbod voor een jong publiek. Deze jonge creatieven zijn zelf nog volop in ontwikkeling en hebben weinig tot geen kapitaal. Ze komen vaak bovendrijven met het opkomen van nieuwe trends. Om te kunnen gedijen hebben ze met name (fysieke) ruimte nodig en budget en een flexibele omgeving zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot professionals. Dit is in Rotterdam nog onvoldoende gefaciliteerd. Overigens zou ook goed gekeken moeten worden naar het aanbod aan (gewenste) creatieve opleidingen in Rotterdam. Ook is het belangrijk dat het vestigingsklimaat voor studenten in de stad aantrekkelijker wordt. Studenten vormen namelijk niet alleen een aantrekkelijke doelgroep voor werkgevers, en bevorderen hiermee het vestigingsklimaat voor bedrijven, maar zijn ook belangrijk als potentieel kunst- en cultuurpubliek. Alhoewel verschillende inzetten zijn gepleegd om deze doelgroep te binden, lijken deze niet aan te slaan. Studenten willen vooral goedkope woningen, nabijheid van andere studenten en voorzieningen in de buurt die aansluiten op hun behoeftes. 22 Deze elementen zijn in Rotterdam nog steeds onvoldoende aanwezig. Om dit op te lossen is het vooral noodzaak dat de binnenstad, met veel voorzieningen die belangrijk zijn voor jongeren, aantrekkelijker wordt met meer goedkope woningen voor studenten. Daarnaast is het van belang het (uitgaans)aanbod meer divers te maken met meer kleinschalig programma. Bovendien moeten handvatten geboden worden aan gemeentelijke diensten en gevestigde (kunst)instellingen om deze doelgroep (beter) te kunnen bedienen. Om een doeltreffender beleid te realiseren, is het daarbij van belang dat de stad doorpakt na Your World en jongerenparticipatie integraal verankert in het beleid van de stad. Verschillende organisaties blijken namelijk onvoldoende aan te sluiten op de belevingswereld van de focusgroep om bovenstaande aanbevelingen te kunnen uitvoeren. Jongerenparticipatie is een goed middel om bekend te raken met de wensen van de doelgroep en hen bij de uitvoer te betrekken. Dit is niet alleen van toepassing op (de inrichting van) de organisatie als geheel maar ook op de manier waarop met de doelgroep gecommuniceerd wordt. Om betere aansluiting te vinden op de behoeftes van de focusgroep zou overigens ook een horizontaal continuüm gecreëerd moeten worden tussen diensten die invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de creatieve sector: cultureel, sociaal, fysiek en economisch beleid. Een evenwicht tussen economisch profijt en maatschappelijke doelstellingen is hierbij belangrijk. De dkc concludeert dat de top binnen handbereik is. Om toptalent te binden en als jonge, creatieve stad te boek te staan, zal Rotterdam echter bewust moeten kiezen voor het willen bereiken van de focusgroep. Het is hierbij belangrijk dat de stad zich gaat inzetten op het optimaliseren van de contactmomenten die jongeren hebben met Rotterdam als creatieve stad en jongerenparticipatie als integraal middel in gaat zetten om aansluiting te vinden bij de doelgroep. Dan kan de stad zich werkelijk gaan profileren als aantrekkelijke, jonge, creatieve stad. 22 Volgens advies Innovatieve woonvormen voor jongeren, waar een wil is, is een woning! van RJR en YoungEDBR, willen studenten (HBO en WO opleidingen in Rotterdam) een relatief goedkope woonruimte in de buurt van het centrum en in de nabijheid van andere studenten en voorzieningen 8

10 3. Aanbevelingen Onder staan de verschillende concrete aanbevelingen om Rotterdam tot meer aantrekkelijke stad voor een jonge doelgroep te maken. Deze zijn onderverdeeld in aanbevelingen op het gebied van aanbod, organisatie en communicatie. Aanbevelingen binnen één onderwerp versterken hierbij ook vaak andere deelgebieden. Ook het plegen van eventueel verder onderzoek is hierin opgenomen. De aanbevelingen hebben zo veel mogelijk betrekking op het veld waar de dkc invloed op uit kan oefenen. De dkc is ervan overtuigd dat de uitvoer van deze aanbevelingen Rotterdam in staat stelt zich als aantrekkelijke, jonge en creatieve stad neer te kunnen zetten. Deze aanbevelingen staan overigens niet op zichzelf. Ze sluiten niet alleen aan op het besluit Borging structurele effecten Jongerenhoofdstad maar ook op eerdere aanbevelingen en adviezen uit de stad zoals het Manifest R , Duurzaam Jongerenbeleid van de Rotterdamse Jongerenraad 24, de Sociale Strategie , de rapporten over creatieve economie en het huisvestingsbeleid van het OBR 26 en het Cultuurprogramma Binnenstad 2020 van de dkc Het aanbod versterken Betrek, als diensten en kunstinstellingen, jongeren(organisaties) bij het ontwikkelen van programmabeleid Diensten, als de dkc, en formele kunstinstellingen doen er verstandig aan jongeren nauw te betrekken bij het ontwikkelen, en uitvoeren, van inhoudelijk programmabeleid dat (ook) voor jongeren bestemd is. Zie hiervoor verder de aanbeveling over Organisaties aan laten sluiten op de belevingswereld van jongeren. Geef een gezamenlijke opdracht aan dkc en OBR om een broedplaatsenbeleid te ontwikkelen met meer werkruimtes voor semiprofessioneel talent en mogelijkheden voor flexibele clublocaties Semiprofessioneel talent heeft ruimte nodig om te kunnen werken en zich te kunnen ontwikkelen. Deze ruimte moet betaalbaar zijn, ontmoeting (tussen verschillende soorten creatieven) stimuleren en niet teveel lasten dragen rond regelgeving. Hierbij gaat het niet alleen om kantoorruimte maar ook om werkruimtes en ontmoetingsplekken. Het leveren van maatwerk en zo min mogelijk beleid van bovenaf is hierbij cruciaal. De dkc pleit in dit kader voor een broedplaatsenbeleid dat ook ruimte biedt aan flexibele (kleinschalige) clublocaties waar experiment mogelijk is. Dit verrijkt niet alleen de ontwikkeling van talent maar ook het uitgaansaanbod. Met name hiervoor is verminderde regelgeving voor jonge ondernemers nodig. Rotterdam kan met een broedplaatsenbeleid bovendien een oplossing vinden voor de (steeds grotere wordende) leegstand in de stad en de mogelijke verloedering van omgevingen die hiermee gepaard gaat. Dit sluit overigens ook aan op de aanbevelingen in het Cultuurprogramma Binnenstad van de dkc. Faciliteer talent in het verder ontwikkelen van hun plannen door: Geef RJR opdracht masterclasses op te zetten voor meer handvatten om plannen te ontwikkelen Vanuit het besluit Borging structurele effecten Jongerenhoofdstad wordt ingezet op het onderbrengen van projecten van Your World bij de Rotterdamse Jongerenraad. Deze wordt verantwoordelijk voor het bewaken van jongerenparticipatie, talentontwikkelingen en de verbintenis tussen jong en oud in Rotterdam en het verder betrekken van jongeren bij de stad. Kunst en cultuur is hierin onderdeel van hun werkveld. Het geven van masterclasses om semiprofessioneel talent (en opkomend talent 28 ) handvatten te geven om projectplannen te ontwikkelen kan hier deel van uit maken. Bij de uitvoer is het verstandig organisaties als Kunstenaars&Co, de SBAW en de jongrrkc te betrekken. 23 Manifest R2002, Rotterdam, Rotterdamse Jongeren Raad, Handleiding Duurzaam Jongerenbeleid: Rotterdamse jongeren hou je niet tegen, Rotterdam dienst JOS, Rotterdam Sterk; consultatiedocument t.b.v. Sociale Strategie , Rotterdam, dienst OntwikkelingsBedrijf Rotterdam, Visie Creatieve Economie , Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur, Cultuurprogramma Binnenstad 2020, Rotterdam, december De dkc verstaat onder opkomend talent: artistiek en zakelijk talent dat aan de basis staat van hun mogelijke ontwikkeling tot semiprofessioneel talent. 9

11 Organiseer, vanuit de jongrrkc, bijeenkomsten over lokale en nationale subsidiemogelijkheden De jongrrkc wil zich inzetten om de informatie over ondersteunings- en subsidiemogelijkheden over te dragen aan jonge creatieve ondernemers in de stad. Jongeren die zich willen ontwikkelen hebben namelijk behoefte aan meer informatie over de mogelijkheden hiervoor. Informeren over deze mogelijkheden kan bijvoorbeeld door vier keer in het jaar een bijeenkomst te organiseren met de dkc, SRF en OBR en dit te koppelen aan informatie over andere subsidiënten en fondsen in Nederland. Hier kan bovendien informatie over de verschillende loketfuncties binnen de stad Rotterdam deel van uitmaken. Overigens verlagen de uitvoerende subsidie-instanties van de gemeente Rotterdam hiermee hun drempels voor een jonge doelgroep. Pleeg onderzoek om de loketfuncties in de stad beter toegankelijk te maken Rotterdam heeft vele loketten waar semiprofessioneel en opkomend talent terecht kunnen voor praktische ondersteuning in het ontwikkelen van hun plannen. De verschillende loketten zijn echter vaak nauwelijks bekend bij de doelgroep. Er zou onderzoek moeten komen naar het veld van loketfuncties, in hoeverre deze aansluiten op de behoefte van de focusgroep en bij deze doelgroep bekend is. Dit onderzoek hoort aan te haken op een gemeentelijke visie over de wijze waarop met jongeren gecommuniceerd wordt. Informatieoverdracht over de loketfuncties in de stad kan gekoppeld worden aan bijeenkomsten over subsidiemogelijkheden. Neem het binden van toptalent op als prioriteit in de Uitgangspuntennotitie voor de komende Cultuurplanperiode ( ) en koppel hier een Programma Jongeren aan Binnen de kunst- en cultuursector moet meer belang gehecht worden aan het binden van studenten en semiprofessioneel talent aan de stad. De dkc kan dit stimuleren door dit als één van de prioriteiten op te nemen binnen de Uitgangspuntennotitie voor de volgende Cultuurplanperiode. Dit om meer aanbod voor de focusgroep te stimuleren binnen formele kunstinstellingen, semiprofessioneel talent op verschillende podia in de stad te tonen en in te zetten op interessant uitgaansaanbod binnen clubs. Een hieraan gekoppeld Programma Jongeren kan deze stimulering financiële kracht bijzetten. De dkc gaat binnen zijn incidentele subsidieprogramma per direct meer aandacht schenken aan bijzondere projecten die het uitgaansaanbod verrijken. Geef als College van B&W de opdracht het Cultuurprogramma Binnenstad uit te voeren Met de uitvoer van het Cultuurprogramma Binnenstad zal aan veel wensen van de focusgroep met betrekking tot de binnenstad gehoor worden gegeven. De aanbevelingen in dit cultuurprogramma sluiten namelijk nauw aan op de wensen van deze doelgroep. Dit zijn onder andere het verdichten van de looproutes tussen kunst- en cultuurinstellingen, grotere inzet op het ontwikkelen van (kleine) creatieve plekken en winkels en het vergroten van kleinschalig uitgaansaanbod zoals (muziek)cafés. Ook het werken met openbare kunst op deze routes is belangrijk. Het openen van de gevels van panden waar creativiteit plaatsvindt, zodat de fysieke drempels zoveel mogelijk verlaagd worden, is in dit kader bovendien van belang. Daarnaast moeten er meer natuurlijke ontmoetingsruimtes in de stad gecreëerd worden op pleinen en in parken, bij grote voorkeur zijn dit plekken waar ook creativiteit gestimuleerd wordt. In dit kader is het uitvoeren van het Binnenstadsplan 2020 uiteraard ook van belang. Overigens is er een wens om bepaalde activiteiten, zoals de Pleinbios, weer naar het centrum te halen en hebben jongeren een idee gelanceerd om bouwhekken door jonge kunstenaars te laten beschilderen (naar voorbeeld van Helsinki). 10

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 GENERIEK IS DIVERS Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 O N D E R Z O E K S R A P P O R T A G E WÂTTE ZIJLSTRA HENDRIK ASPER AHLAM AMRANI

Nadere informatie

Klassieke marketing in een modern jasje?

Klassieke marketing in een modern jasje? Klassieke marketing in een modern jasje? Onderzoek naar een op jongeren gerichte marketingstrategie voor klassieke concerten. Bachelorscriptie Kunsten, Cultuur en Media Rijksuniversiteit Groningen Jacolien

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

De ontwikkeling van een sporttalent

De ontwikkeling van een sporttalent De ontwikkeling van een sporttalent Sandra Ligeon De ontwikkeling van een sporttalent Auteur: Sandra Ligeon Studierichting: Vrijetijdsmanagement Onderwerp: Talentontwikkeling in de sport Docent: Dhr. T.

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen

Sectorplan Cultuur. Regeling cofinanciering sectorplannen Sectorplan Cultuur Regeling cofinanciering sectorplannen www.jonnaklumpenaar.nl Voor de cultuursector, door de cultuursector Een wendbare economie vraagt om een arbeidsmarkt die mensen in staat stelt zich

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie