SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE"

Transcriptie

1 SMTP PROXYSERVERINSTALLATIE VOOR HP QUICKPAGE INTRODUCTIE Om accurate facturering voor het HP QuickPage programma mogelijk te maken, moeten de tellerstanden van de printers en multifunctionele producten (MFP's) die onder het contract vallen worden verzameld. Dit kan worden gedaan via HP AutoSend, een functie die in de apparaatfirmware van de meeste werkgroep-hp LaserJet printers/mfp's geïntegreerd is. HP AutoSend heeft een geschikte SMTP server nodig om de gemeten data naar een adres te sturen. Als de SMTP-server niet beschikbaar is, kan de SMTP proxyserver niet worden geïnstalleerd. Dit document bevat stap-voor-stap instructies voor installatie van de SMTP proxyserver. Deze SMTP proxyserver accepteert alleen s die door de printer verstuurd zijn en stuurt deze via HTTP/HTTPS door naar het InCommand web-portal. De data bevatten alleen de meetinformatie ten behoeve van facturering en niet te geprinte data. INSTALLATIEPROCEDURE Systeemvereisten 1. Hardware: Niet gereserveerde maar hoog beschikbare pc server of desktop pc. Het verdient de voorkeur een systeem te kiezen dat 24 x 7 beschikbaar is. 2. Besturingssysteem: Windows XP, Windows 2003 server, Windows Vista 3. Software:.NET Framework 2.0 (dit wordt standaard meegeleverd bij Windows XP SP3, Windows 2003 server, Windows Vista. In oudere systemen gaat het installatieprogramma rechtstreeks naar de webpagina vanwaar.net framework kan worden gedownload en geïnstalleerd). 4. Aansluitingen: Het systeem moet rechtstreeks of via proxy met internet verbonden zijn (het moet mogelijk zijn om te browsen met Internet Explorer). Het systeem moet ook in het zelfde LAN zijn aangesloten als de printers. 5. Hostname/IP: Het verdient de voorkeur om een systeem te kiezen met een toegewezen hostnaam te gebruiken in plaats van het IP van het systeem. Als er geen hostnaam is of als de hostnaam niet werkt met de printer, kan het IP-adres worden gebruikt. Het verdient voorkeur om een systeem te gebruiken dat het IP behoudt nadat het opnieuw is opgestart. Stappen: 1. Start een browser (Internet Explorer 6.0 of hoger) en ga naar: Selecteer een land. 1

2 2. Klik op de koppeling Supporttools. 3. Klik op SMTP Proxy Server executable. 2

3 4. Klik op de installatie knop en start het installatieprogramma. Het installatieprogramma wordt gedownload en gestart. Kies de taal. 5. Afhankelijk van de systeeminstellingen vraagt het installatieprogramma toestemming voor het downloaden en installeren van.net 2.0 framework, indien vereist. Selecteer Ja. (Als.NET 2.0 framework reeds op het systeem geïnstalleerd is, wordt de installatie van.net 2.0 framework automatisch overgeslagen. ) Hiermee wordt de installatie gestart 7. Klik op Volgende om verder te gaan. 3

4 8. Kies een andere Map als u een nieuwe applicatiemap moet opgeven om de applicatiete installeren. Laat de keuze voor Iedereen ongewijzigd. Klik op 'Ga door' om verder te gaan. 9. Klik op Installeren om verder te gaan. 4

5 10. Er verschijnt een berichtvenster dat aangeeft dat Poort 25 ingeschakeld wordt om te worden bereikt door systemen in het netwerk (zodat printers in het netwerk deze service kunnen gebruiken). Klik op OK 11. Als de installatie gereed is, wordt de status getoond. Klik op Voltooien. 5

6 12. De servicemanager applicatie wordt automatisch gestart. Afhankelijk van de beschikbare netwerkverbindingen worden de juiste keuzes getoond. a) Systeem (pc / server) aangesloten in één netwerk (deze hebben meestal één IP-adres. In sommige gevallen zijn er meerdere IP-adressen). Klik op start unload. b) Systeem (pc / server) aangesloten in meerdere netwerkennetworks (meestal internet en een lokaal netwerk). Selecteer de hostnamen waarin deze service beschikbaar moet worden gemaakt. Standaard is dit het netwerk waarin de printers zijn aangesloten (uw lokale netwerk). Selecteer de juiste items zoals hieronder getoond. Klik op Start service. 13. Controleer de status van de server en of het systeem verbinding heeft met internet. Noteer de hostnaam en gebruikt deze als SMTP gatewayserver bij het configureren van de e- mailserver van de printer. 6

7 14. Klik op Netwerkselectie wijzigen als u een ander netwerk moet selecteren en als u nieuwe keuzes moet maken. Opmerking: - Deze beheerapplicatie is te vinden in programmamenu. Procedure voor het starten van de applicatie: a) Klik op Start b) Klik op Programma's c) Klik op HP SMTP Proxy Server d) Klik op HP SMTP Proxy Server Monitor 7

8 VAAK GESTELDE VRAGEN De status van de SMTP proxyservice wordt aangeduid als Gestopt. Wat moet ik doen? Start de bewakings applicatie: Start Programma's HP SMTP Proxy Server SMTP Proxy Server Monitor. Klik vervolgens op de koppeling Start en probeer de service te starten. Als dit niet lukt kunt u het systeem opnieuw opstarten. Hoe controleer ik of de printer met succes informatie naar de server verstuurt via deze SMTP Service? Start de applicatie zoals hierboven aangegeven. Klik op de tab Service Info. Het totale aantal van de printers ontvangen verzoeken, het aantal keren dat met succes informatie is gepost op de InCommand webportal server en de status van de laatste poging tot posten worden getoond. Dit geeft u informatie over de status van de service en/of gegevens voor probleemoplossing. De status van de internetverbinding wordt aangeduid als Geen verbinding in de SMTP Proxy Server Monitor. Wat moet ik doen? Controleer of de proxy-instellingen worden opgegeven in Internet Explorer in het betreffende systeem en of u de website kunt openen. Vernieuw dan het statusscherm door te klikken de knop Vernieuwen. 8

9 De status van de SMTP proxyservice wordt aangeduid als Actief en verbonden met internet. Maar de AutoSend Test op de webpagina van de printer werkt niet er verschijnt een foutbericht. Wat is er aan het probleem? Controleer of er een extra firewall geconfigureerd is die inkomende verzoeken blokkeert. In dat geval moet u poort 25 inschakelen om bereikt te worden door de systemen in het LAN. Dit is nodig om de printer instaat te stellen de data naar de SMTP Proxy server te sturen. Opmerking: - Deze installatie schakelt de poort automatisch in als de standaard Windows firewall wordt gebruikt. Het IP-adres van de SMTP Proxy is veranderd. Wat moet ik doen? Het verdient aanbeveling om de hostnaam te gebruiken in plaats van het IP van het systeem. Als er geen hostnaam is of als de hostnaam niet werkt met de printer, kan het IP-adres worden gebruikt. Het verdient voorkeur om een systeem te gebruiken dat het IP behoudt nadat het opnieuw is opgestart. Als dat niet mogelijk is moet de SMTP gatewayserverconfiguratie in alle printers worden bijgewerkt met het nieuwe IP telkens als dit verandert Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal _BENL 9

10 INSTALLATION DU SERVEUR PROXY SMTP POUR HP QUICK PAGE INTRODUCTION Afin de garantir une facturation précise, le programme HP QuickPage doit recueillir l ensemble des informations comptabilisées provenant des imprimantes et des périphériques multifonctions (MFP) sous contrat. HP AutoSend, fonctionnalité classique des micrologiciels de périphériques sur de nombreuses imprimantes multiutilisateurs/imprimantes multifonctions HP LaserJet, peut être utilisée pour atteindre cet objectif. HP AutoSend nécessite un serveur SMTP adapté pour envoyer les données comptabilisées à l adresse électronique spécifiée. Si le serveur SMTP n est pas disponible, un serveur proxy SMTP peut être installé. Ce document constitue un guide d installation étape par étape du serveur proxy SMTP. Le serveur proxy SMTP accepte uniquement les s envoyés par l imprimante. Il les transfère ensuite via HTTP/HTTPS au portail Web InCommand. Les données contiennent uniquement les informations comptabilisées à des fins de facturation et ne comportent pas les données qui ont été imprimées. ÉTAPES D INSTALLATION Configuration système requise 15. Matériel : Un ordinateur serveur ou un ordinateur de bureau non dédié mais hautement disponible. Il est préférable de choisir un système qui soit disponible 24h/24 et 7j/ Système d exploitation : Windows XP, Windows 2003 server, Windows Vista 17. Logiciels :.NET Framework 2.0 (Il est fourni par défaut avec Windows XP SP3, Windows 2003 server et Windows Vista. Sur les systèmes plus anciens, l installateur dirigera vers une page Internet sur laquelle.net Framework peut être téléchargé et installé). 18. Connectivité : Le système peut être connecté à Internet directement ou via proxy (On doit pouvoir naviguer sur les pages Internet à l aide d Internet Explorer). De plus, le système doit être sur le même LAN que les imprimantes. 19. Nom d hôte/ip : Il est préférable de choisir un système avec un nom d hôte dédié et de l utiliser à la place de l adresse IP du serveur. En l absence de nom d hôte ou si le nom d hôte ne fonctionne pas avec l imprimante, l adresse IP peut être utilisée. Il est préférable d utiliser un système qui retient l adresse IP après redémarrage. Étapes : 20. Lancer un explorateur Internet (Internet Explorer 6.0 ou supérieur) et se connecter à Select a country (Choisir un pays). 10

11 21. Cliquer sur le lien «Support Tools» (Outils de support). 22. Cliquer sur «SMTP proxy Server executable» (Exécutable du serveur proxy SMTP). 11

12 23. Cliquer sur le bouton Install (Installer) et lancer le programme d installation. L application d installation est téléchargée et lancée. Choisir la langue. 24. Selon les paramètres du système, le programme d installation demande l autorisation de télécharger et d installer.net 2.0 Framework au besoin. Sélectionner «Yes» (Oui). (Si.NET 2.0 Framework est déjà installé sur le système, l étape d installation de.net 2.0 Framework sera automatiquement ignorée). 6. L installation est lancée. 25. Cliquer sur «Next» (Suivant) pour continuer. 12

13 26. Changer le «Folder» (Dossier) si un nouveau dossier des applications doit être fourni pour installer l application. Conserver la sélection «Everyone» (Tous). Cliquer sur «Next» (Suivant) pour avancer. 27. Cliquer sur «Install» (Installer) pour continuer. 13

14 28. Une boîte de message s affiche indiquant que le port 25 est accessible aux autres systèmes du réseau (pour que les imprimantes du réseau puissent avoir accès à ce service). Cliquer sur «OK» 29. À la fin de l installation, le statut s affiche. Cliquer sur «Finish» (Terminer). 14

15 30. L application Service Manager démarre automatiquement. Les choix sont affichés en fonction des connexions du réseau disponibles. a) Système (Ordinateur / Serveur) connecté à un seul réseau (aura généralement une seule adresse IP. Dans certains cas il peut y avoir plusieurs adresses IP) Cliquer sur «Start Service» (Lancer le service). b) Système (Ordinateur / Serveur) connecté à plusieurs réseaux (généralement réseau Internet et Local). Sélectionner les noms d hôte auprès desquels ce service doit être rendu disponible. Généralement, il s agit du réseau auquel les imprimantes seront connectées (votre réseau local). Vérifier que les éléments choisis ont été sélectionnés comme indiqué ci-dessous. Cliquer sur «Start Service» (Lancer le service). 31. Vérifier le statut du serveur et vérifier également que le système est connecté à Internet. Noter le nom d hôte et l utiliser en tant que serveur passerelle SMTP dans la configuration du serveur de messagerie de l imprimante. 15

16 32. Pour modifier un choix de réseau ou effectuer une nouvelle sélection, cliquer sur «Change network selection» (Modifier la sélection du réseau). Remarque : l application Service Manager est accessible depuis le menu Tous les programmes. Suivre les étapes suivantes pour démarrer l application : e) Cliquer sur «Start» (Démarrer). f) Cliquer sur «All Programs». g) Cliquer sur «HP SMTP proxy Server» (Serveur proxy SMTP HP). h) Cliquer sur «SMTP proxy Server Monitor» (Moniteur du serveur proxy SMTP). 16

17 FAQ Le statut du SMTP proxy Service Manager est «Stopped» (Arrêté). Que devezvous faire? Lancer l application du moniteur : «Start» «All programs» «HP SMTP proxy Server» «SMTP proxy Server Monitor» (Démarrer Tous les programmes Serveur proxy SMTP HP Moniteur du serveur proxy SMTP). Cliquer sur le lien «Start» (Démarrer) et redémarrer le Service Manager. Si le Service Manager ne démarre pas, redémarrer le système. Comment vérifier que l imprimante a bien envoyé les informations au serveur via ce service SMTP? Démarrer l application comme indiqué ci-dessus. Cliquer sur l onglet «Service Info» (Informations sur le Service Manager) pour afficher les demandes envoyées aux imprimantes, le nombre de fois où les informations ont bien été envoyées au serveur de portail Web InCommand et le statut de la dernière tentative d envoi. Ces informations permettent de vérifier le statut du Service Manager et de procéder à l identification et à la résolution des problèmes. 17

18 Le statut de la connexion Internet est «Not connected» (Déconnecté) sur le SMTP proxy Server Monitor (Moniteur du serveur proxy SMTP). Que devez-vous faire? Vérifier que les paramètres de proxy dans Internet Explorer sont corrects pour ce système et que vous pouvez accéder au site Puis rafraîchir l écran des statuts en cliquant sur le bouton Refresh (Rafraîchir). Le statut du SMTP proxy Service Manager est «Running» (En cours) et indique qu il est connecté à Internet. Mais le «Test» AutoSend de la page Web de l imprimante ne fonctionne pas et signale une erreur. Quelle pourrait être l origine du problème? Vérifier si un autre pare-feu a été configuré pour bloquer les demandes entrantes. Si c est le cas, entrer le numéro de port «25» pour que les systèmes puissent l utiliser comme canal de communication sur le réseau local. Cette étape est nécessaire pour permettre à l imprimante d envoyer les données au serveur proxy SMTP. Remarque : - cette installation s active automatiquement si vous utilisez le pare-feu Windows par défaut. L IP du serveur proxy SMTP a été modifiée. Que devez-vous faire? Il est conseillé d utiliser le nom d hôte plutôt que l IP du système. En l absence de nom d hôte ou si le nom d hôte ne fonctionne pas avec l imprimante, l adresse IP peut être utilisée. Il est préférable d utiliser un système qui retient l adresse IP après redémarrage. Sinon, lors de chaque modification de l adresse IP, il convient de mettre à jour la configuration du serveur passerelle SMTP pour toutes les imprimantes en indiquant la nouvelle adresse IP Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont définies dans les déclarations de garantie expresse qui accompagnent lesdits produits et services. Rien dans le présent document ne saura être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. La société HP ne saura être tenue pour responsable d'erreurs ou d'omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document _BEFR 18

Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur

Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur 01/02/2001 1 Gebruikershandleiding VEGA 128 ISDN KAART Deze handleiding staat onder de bescherming van de wet van het intellectuele eigendom.

Nadere informatie

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr CSC MYPC2 Questions Réponses session 28 Août 2013 Bestek MYPC2 Vragen Antwoorden sessie 28 Augustus 2013 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S)

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online questions

Nadere informatie

LG-C660. Snelstartgids. Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop.

LG-C660. Snelstartgids. Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop. NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Snelstartgids LG-C660 Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop. Index 01 LG C660 - Overzicht 02 05 06

Nadere informatie

GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION DU SYSTÈME D ALARME DIAGRAL

GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION DU SYSTÈME D ALARME DIAGRAL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION DU SYSTÈME D ALARME DIAGRAL GUIDE À CONSERVER DIAG90AGFK DIAG20AVK ou DIAG21AVK DIAG30APK ou DIAG31APK DIAG41ACK ou DIAG42ACK DIAG45ACK Sommaire Avant propos... 3

Nadere informatie

Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015

Session d information du 22.01.2015/ Infosessie van 22.01.2015 Session d information du 22012015/ Infosessie van 22012015 Cahier spécial des charges/bestek SM 003508 : Identity & Access Management - Maintenance Numéro/ nummer Page/ pagina Point/ punt 1 46 Sectie III111

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Title: Herbalife IBO 2010 Book 4 Business Administration ID: 2555-HL-IBO-2010-Book-4_BENL. Boek 4. Bedrijfsadministratie & Marketing Plan

Title: Herbalife IBO 2010 Book 4 Business Administration ID: 2555-HL-IBO-2010-Book-4_BENL. Boek 4. Bedrijfsadministratie & Marketing Plan Boek 4 Bedrijfsadministratie & Marketing Plan Bedrijfsadministratie Dit deel van het International Business Opportunity Handboek maakt u vertrouwd met de administratieve procedures van Herbalife, die zorgen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI COA-26 2 De COA-26 is een CO-melder, speciaal ontwikkeld om koolmonoxide in uw NL woonomgeving te detecteren. Geadviseerd wordt om elke week de CO-melder te testen

Nadere informatie

Nederlands Website Disclaimer + Privacy

Nederlands Website Disclaimer + Privacy Nederlands Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van QualiField BVBA. Contactgegevens: Adres maatschappelijk zetel: Heidedreef 2, 2390 Oostmalle (Antwerpen), België Telefoon: +32 3 322

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 1467/002 DOC 53 1467/002 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juillet 2011 7 juli 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 13 juin 2005 relative

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

CS535 voice module installation instructions

CS535 voice module installation instructions CS535 voice module installation instructions F Module vocal CS535 intructions d'installation reportez-vous à la page 8 NL I CS535 spraakmodule installation instructions zie pagina 15 I Modulo sintesi vocale

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 6097 6098 6099 voor één rijtuig A, B of BD pour une voiture A, B ou BD voor één stuurrijtuig pour une voiture pilote voor een set

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE 854/1 854/1 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 2 september 2012 2 septembre 2012 CONFERENTIE De bewustmaking van de burger van de risico s van

Nadere informatie