Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Schrijfwijzer Bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg September 2013

2 2013, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg Samenstellers Hanny Groenewoud Adriaan Visser met medewerking van: Ada ter Maten-Speksnijder Annelies Eysink Smeets-van de Burgt Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

3 Voorwoord Studenten Verpleegkunde worden op de beroepspraktijk voorbereid door het schrijven van diverse teksten. Het kan gaan om kortere stukken, zoals een zorgplan, een voortgangsrapportage, evaluaties van de zorgverlening, overdrachten, een MIP-melding of een folder voor cliënten of verwijzers, of om langere stukken, zoals een stageverslag, een literatuurstudie of een scriptie. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor een verpleegkundige dan ook belangrijk. Dit geldt niet alleen voor de mondelinge taal; professionals in de gezondheidszorg moeten ook beschikken over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het rapporteren, registreren en documenteren. Daarbij moeten zij rekening houden met de doelgroep voor wie de tekst geschreven wordt, zoals cliënten, collegaverpleegkundigen of andere zorgverleners. Deze handleiding bevat algemene regels en aanwijzingen voor schrijfopdrachten. Tenzij anders vermeld, moet elke schrijfopdracht die je in de loop van je studie krijgt worden uitgevoerd volgens de regels zoals beschreven in deze handleiding. Het is mogelijk dat docenten voor bepaalde opdrachten specifieke eisen formuleren. In dat geval volg je vanzelfsprekend de instructies van de betreffende docent. Deze Schrijfwijzer is het vervolg op de Schrijfwijzer Bachelor in Nursing (van Staa, Arends, & Hoitzing, 2005), die in de afgelopen jaren reeds bewerkt werd voor de masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP) en de bacheloropleiding Logopedie. Wij hebben op onze beurt op deze bewerkte versies voortgeborduurd. Voor de huidige versie van de Schrijfwijzer gaat onze dank dan ook uit naar Ada van Bruchem, docent MANP, en naar Barbara Wegener Sleeswijk, Philine Berns en Lisette de Vrij-van Delft, docenten logopedie. Hanny Groenewoud, docent-onderzoeker Adriaan Visser, senior onderzoeker Rotterdam, september 2013 Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, concept versie september

4 Inhoud 1. Inleiding Inhoud en structuur: werken met een bouwplan Tekstthema: de inhoud Innerlijke structuur: bouwplan Uiterlijke structuur: indeling en lay-out Inleiding, kern en slot Opbouw bij verschillende typen teksten Bronvermelding Plagiaat en auteursrecht Citeren Bronvermelding in de tekst Literatuurlijst Opmaak Schrijven van een brief Brieven per post berichten Top tien schrijfadviezen Checklist Literatuur Bijlage 1: Verder lezen Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

5 1. Inleiding Tijdens je studie moet je verschillende schrijfopdrachten uitvoeren. Schrijven is niet zomaar iets op papier zetten. Het is een gestructureerde weergave van jouw waarnemingen, gedachten of opvattingen met betrekking tot een bepaald onderwerp. Deze handleiding is een hulpmiddel bij het schrijven van een goede tekst. We besteden daarbij aandacht aan inhoud en structuur, stijl en spelling, en het verantwoord omgaan met en verwijzen naar bronnen. Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze handleiding vind je adviezen voor de opbouw van je tekst. Uit welke onderdelen bestaat een goede tekst, en wat hoort er bijvoorbeeld in de inleiding en wat in de conclusie? Bij het schrijven zal nogal eens van je worden verwacht dat je de inzichten en onderzoeksbevindingen uit de vakliteratuur weergeeft. Daarbij maak je gebruik van wetenschappelijke bronnen. Het is van groot belang dat je nauwkeurig aangeeft welke bronnen je hebt gebruikt. Zo geef je de aangehaalde auteurs de eer die hen toekomt en maak je het de lezer mogelijk de juistheid van je beweringen na te gaan. Binnen het instituut voor Gezondheidszorg (IvG) van Hogeschool Rotterdam gebruiken we het systeem voor bronvermelding van de American Psychological Association (APA). In hoofdstuk 3 zullen we stilstaan bij de regels van deze stijl. Hoofdstuk 4 gaat in op de opmaak van een stuk. Het gaat in dit hoofdstuk dan met name om de uiterlijke structuur van een tekst. Voor en en sms en draait tegenwoordig niemand zijn hand om, maar het schrijven van een officiële brief vinden veel mensen moeilijk. Daarom wordt in hoofdstuk 5 van deze handleiding ingegaan op een aantal regels voor zakelijke correspondentie. Over spellen en stijl zijn veel boeken geschreven. Hoofdstuk 6 geeft de top tien van schrijfadviezen. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat een checklist, die je kunt gebruiken om zelf te toetsen of je schrijfopdracht aan de regels voldoet. Wat betreft de spelling verwachten we dat je de officiële spelling van de Nederlandse taal gebruikt, zoals opgenomen in het Groene Boekje (Nederlandse Taalunie, 2005). Deze Woordenlijst Nederlandse Taal is ook digitaal te raadplegen (http://woordenlijst.org/). Hoe taalvaardig ben jij? Op de website vind je een aantal testjes waarmee je in een paar minuten kunt inschatten wat jouw niveau van schriftelijke taalvaardigheid is. Het gaat hierbij om spelling (onder andere van de werkwoorden), zinsbouw/stijl, woordenschat en uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden. Daarnaast zijn er twee onderdelen waarmee je je kennis op het gebied van grammatica (zinsontleding en woordbenoeming) kunt toetsen. Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

6 2. Inhoud en structuur: werken met een bouwplan Volgens Renkema (2012) mislukken veel teksten omdat de schrijver eigenlijk niet weet wát hij wil zeggen. Het is dus belangrijk dat je van tevoren helder hebt wáár de tekst over gaat. Een tekst is bovendien meer dan zomaar een aantal willekeurige zinnen. Er moet een bepaalde lijn of structuur in zitten waardoor het een geheel wordt. Volgens Boersma en Crins (z.d.) wordt de structuur van een tekst bepaald door drie kenmerken: 1. De tekst heeft een bepaald onderwerp: het tekstthema. 2. De tekst bestaat uit onderdelen die in een bepaalde logische volgorde staan: de innerlijke structuur. 3. Met bepaalde woorden en andere hulpmiddelen wordt duidelijk gemaakt hoe de tekst in elkaar zit: de uiterlijke structuur. 2.1 Tekstthema: de inhoud Eén van de eerste eisen is dat een tekst ergens over gaat. Bij sommige schrijfopdrachten ligt het onderwerp van de tekst al vast, in andere gevallen kies je zelf een onderwerp. Het onderwerp van je tekst wordt ook wel het tekstthema genoemd. Het tekstthema moet voldoen aan een aantal eisen (Boersma & Crins, z.d.): Het thema moet de vorm hebben van een zelfstandig naamwoord met zo nodig een of meer preciseringen. Het thema moet zo bondig mogelijk geformuleerd worden. Het thema moet zo exact mogelijk aangeven waar de tekst over gaat. Voorbeelden van tekstthema s zijn: diabetes mellitus, leefstijlmaatregelen bij diabetes mellitus, zelfmanagement, zelfmanagement bij hypertensie, of preventie van overgewicht. Rondom dit tekstthema kun je een centrale vraag formuleren: op welke vraag wordt een antwoord gegeven in het stuk? De centrale vraag begint, zoals iedere andere vraag, met een vraagwoord, zoals wie, wat, welke, waarom, waarmee of hoe? Voorbeelden van centrale vragen zijn: Wat zijn de kenmerken van eerstejaars verpleegkundestudenten? (beschrijvende vraag) Wat zijn de risicofactoren voor overgewicht bij kinderen? (verklarende vraag) Wat is het nut van preoperatief scheren? (beoordelende vraag) Hoe kan verslaving het beste worden aangepakt? (adviserende vraag) 2.2 Innerlijke structuur: bouwplan Het belangrijkste bij het schrijven van een tekst is het aanbrengen van structuur. Het gaat bij de innerlijke structuur niet alleen om de opbouw, maar ook om de samenhang tussen de verschillende tekstonderdelen. Het advies is om al in een vroeg stadium een planning te maken in de vorm van een Bij het opstellen van een bouwplan beschouwen we een tekst als een reeks samenhangende antwoorden op vragen over het tekstthema. hoofdstuk- en paragraafindeling, of in de vorm van een schema waarin je de belangrijkste vragen over het onderwerp formuleert (de kwesties die aan de orde komen) en een kort antwoord (het kernantwoord) hierop. Als het tekstthema vaststaat, kun je je tekst beschouwen als een verzameling antwoorden op vragen die naar aanleiding van dat thema aan de orde komen. Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

7 In de voorbereidingscursussen Nederlands van Hogeschool Rotterdam leren studenten werken met een bouwplan (Boersma & Crins, z.d.). De informatie in deze paragraaf is aan dit bouwplan ontleend. Bij het schrijven van iedere tekst kan met een bouwplan of tekstschema worden gewerkt. In het bouwplan of tekstschema kun je aangeven waar de tekst over gaat: 1. het tekstthema (het thema van de hele tekst) en de deelthema s, zoals hoofdstukthema s, paragraafthema s en alineathema s (zie ook paragraaf 2.1) 2. de hoofd- en de subvragen (de kwesties die aan de orde komen) Vragen die direct over het thema gaan, zijn hoofdvragen. Aan hoofdvragen worden de volgende eisen gesteld: a. Een hoofdvraag begint met een vraagwoord zoals wie, wat, welke, waarom, waarmee of hoe. b. Een hoofdvraag moet een expliciete verwijzing naar het tekstthema bevatten of een verwijzing naar een deel van het thema. Het thema moet letterlijk in de hoofdvraag terugkeren of er moet een verwijswoord in de vraag staan (zoals die, dit, zij, hij, ze, hiervan, daardoor). c. Een hoofdvraag moet zo exact mogelijk geformuleerd zijn. De vraag moet zo precies mogelijk aankondigen wat voor informatie er staat in het gedeelte van de tekst waarop de vraag betrekking heeft. d. Een hoofdvraag moet zo bondig mogelijk zijn. Dat maakt het bouwplan overzichtelijk. In het bouwplan worden de hoofdvragen recht onder het thema gezet. Ze worden onderstreept om ze gemakkelijk te kunnen onderscheiden van de kernantwoorden die erop volgen. 3. de (kern)antwoorden (de antwoorden op de hoofd- en subvragen) De kernantwoorden zijn de antwoorden op de hoofd- en subvragen. Ze moeten niet te lang zijn en zo exact mogelijk geformuleerd worden. Werk steeds vanuit de vraagstelling van de opdracht. Houd bij het schrijven altijd de vraagstelling in je achterhoofd: elke zin, elke alinea, elke paragraaf en (bij een langere opdracht) elk hoofdstuk moet bijdragen aan de beantwoording ervan. In kader 1 vind je een voorbeeld van een bouwplan. Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

8 Kader 1: Voorbeeld van een bouwplan Tekstthema: Keuzehulpen voor de patiënt Wat zijn keuzehulpen? Een keuzehulp is een ondersteunend middel voor gedeelde besluitvorming. Waaruit bestaat een keuzehulp? 1. Een overzicht van de opties. 2. De mogelijke consequentie voor iedere optie. 3. Een preferentieconstructie. 4. Een stappenplan ten behoeve van de besluitvorming. Wanneer kunnen keuzehulpen van nut zijn? Wanneer er meer behandelopties zijn met verschillende voor- en nadelen. Wanneer de patiënt te weinig of onjuiste informatie heeft over de aandoening. Wanneer er sprake is van onvoldoende therapietrouw. Wanneer er sprake is van interdoktervariatie. Moeten keuzehulpen worden toegepast? Keuzehulpen dragen bij aan actieve deelname van de patiënt. Noot: Gebaseerd op Keuzehulpen voor de patiënt door T. van der Weijden en A. Sanders-van Lennep, 2012, Huisarts & Wetenschap, 55(11), p Verbindings- en verwijswoorden Bij de innerlijke structuur gaat het niet alleen om de opbouw, maar ook om de samenhang tussen de verschillende tekstonderdelen. Zorg ervoor dat zinnen, alinea s, paragrafen en hoofdstukken vloeiend in elkaar overlopen. Het werkstuk moet een samenhangend geheel zijn. De samenhang in een tekst wordt bepaald door verbindingswoorden, ook wel signaalwoorden, structuurwoorden of structuuraanduiders genoemd, en verwijswoorden. Verbindingswoorden (bijvoorbeeld: hiermee, daarin of dit betekent ) geven een aanwijzing voor de manier waarop informatie gekoppeld moet worden aan het voorafgaande. Zorg ervoor dat altijd duidelijk is waarnaar verbindingswoorden verwijzen. In tabel 1 vind je een aantal voorbeelden van structuuraanduiders en het verband dat ze aanduiden. Tabel 1: Structuuraanduiders met het verband dat ze aanduiden SOORT VERBAND Opsomming Reden, oorzaak, gevolg STRUCTUURAANDUIDER daarnaast, en, bovendien, niet alleen... maar ook, ten eerste... ten tweede, daar komt bij dat... want, daarom, kortom, namelijk, immers... Tegenstelling Enerzijds... anderzijds, maar, desondanks, integendeel... Conclusie dus, immers, kortom, met andere woorden, samenvattend... Tijd intussen, later, vorige week, een uur later... Voorbeeld zo, bijvoorbeeld, ter illustratie... Samenvatting kortom, al met al, alles bij elkaar genomen, samenvattend... Voorwaarde tenzij, mits, onder voorwaarde dat... Uitwerking in het bijzonder, met name, dit betekent, dat wil zeggen... Toegeving weliswaar, hoewel, al, natuurlijk... maar, toch... Vergelijking alsof, eveneens, net als, hetzelfde is het geval bij, op dezelfdewijze... Noot: Overgenomen van Redactierichtlijnen regionale VTV van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, te downloaden van Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

9 2.3 Uiterlijke structuur: indeling en lay-out Bij de uiterlijke structuur gaat het om indeling en lay-out. De uiterlijke structuur moet de lezer helpen om de innerlijke structuur van de tekst op een prettige en efficiënte wijze te kunnen volgen. Denk daarbij aan: TITELBLAD INHOUDSOPGAVE INDELING IN HOOFDSTUKKEN, PARAGRAFEN, SUBPARAGRAFEN EN ALINEA S TITELS EN KOPJES INLEIDINGEN EN SAMENVATTINGEN OPSOMMINGEN LITERATUURLIJST BIJLAGEN De titelpagina is vaak de blikvanger van een tekst. Aan de titelpagina worden door het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam een aantal eisen gesteld (zie hoofdstuk 4). De titelpagina moet in ieder geval duidelijk maken waar de tekst over gaat, en door wie (en wanneer) de tekst geschreven is. Met een inhoudsopgave kan de lezer zich snel oriënteren. Dit is vooral van belang bij grotere teksten die zijn ingedeeld in hoofdstukken en paragrafen. Maak alinea s. Je maakt een nieuwe alinea als je een nieuw argument aanvoert of een nieuw (deel)onderwerp beschrijft. Het advies is om een alinea te beginnen met de kernzin. Deze kernzin is het antwoord op een vraag of subvraag bij het tekstthema. Deze helpen de lezer om de structuur van de tekst te herkennen. Kopjes moeten de lezer ook uitnodigen om verder te lezen. Let er altijd op dat een kopje de lading van de tekst eronder dekt. Korte inleidingen bij ieder hoofdstuk (een vooruitblik op de onderwerpen en de volgorde waarin deze aan de orde komen) en tussentijdse samenvattingen helpen om de grote lijn duidelijk te maken. Opsommingen maken teksten overzichtelijk. Een opsomming wordt altijd voorafgegaan door een dubbele punt. Een opsomming kan genummerd zijn, maar je kunt ook gebruik maken van opsommingstekens. Met de gegevens uit de literatuurlijst is de lezer in staat om zelf de gebruikte bronnen op te zoeken. In de bijlagen neem je informatie op die te uitgebreid of niet relevant genoeg is om in het werkelijke verslag te plaatsen, maar die wel nodig is om het verslag te begrijpen. 2.4 Inleiding, kern en slot Elk betoog en elke zakelijke tekst bestaat uit een inleiding, een kern en een slot. Afhankelijk van het soort tekst kunnen deze onderdelen enkele regels tot meerdere pagina s beslaan. Wat staat er in de inleiding? Lezers moeten een goede indruk hebben waarover de tekst zal gaan. In de inleiding komen de volgende onderdelen aan de orde: de aanleiding het doel In de eerste plaats wordt het onderwerp ingeleid: de beweegredenen voor het kiezen van juist dit onderwerp en de relevantie worden aangeduid. In wetenschappelijke teksten mondt dit uit in een precieze beschrijving van het probleem: de probleemstelling. Wat wil je bereiken met de tekst? Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

10 de opbouw Dit is een beknopt overzicht van wat de lezer in de rest van het stuk kan verwachten. Een goede introductie of inleiding is zelfstandig leesbaar. Wat staat er in de kern? Het middenstuk is de kern van je verhaal. De inhoud van het middenstuk wordt sterk bepaald door het type tekst. Veel teksten die je tijdens je studie schrijft, zijn kleinere of grotere betogen. Een betoog is een tekst waarin een bepaald standpunt wordt verdedigd met behulp van argumenten. In een betogende tekst wil de schrijver iets aantonen, iets bewijzen. In een betoog formuleer je in het middenstuk je eigen visie op een onderwerp. Deze visie weerspiegelt niet zozeer een eigen mening, maar het vermogen om ook kritisch naar de literatuur en onderzoeksresultaten te kijken. In een goed betoog ontwikkel je in de confrontatie met de literatuur een eigen visie op een onderwerp. Uitspraken die je doet onderbouw je zoveel mogelijk met bronnen. Bronnen zijn in de regel officiële publicaties en rapporten, vaak over de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. Als het om een literatuurstudie gaat, bestaat het middenstuk van je tekst uit een beschrijving van respectievelijk de methode van onderzoek en de resultaten. Het is om te beginnen belangrijk dat je vermeldt hoe je aan de literatuur bent gekomen. Wat was je zoekstrategie? Vervolgens ga je met behulp van de literatuur die je bestudeerd hebt in op de vraagstelling. Bij het koppelen van de literatuur aan je vraagstelling, verwoord je in eigen woorden wat je in de literatuur hebt gevonden. Zorg ervoor dat je je niet schuldig maakt aan plagiaat (zie paragraaf 3.1). Ook als je zelf onderzoek hebt gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van interviews, beschrijf je eerst hoe je je onderzoek hebt aangepakt. Vervolgens breng je verslag uit van de resultaten. Het gaat in het middenstuk vaak ook om analyse en integratie van informatie. Analyse wil zeggen: het interpreteren en uiteenrafelen van bepaalde uitspraken. Integratie wil zeggen dat je de uitspraken van verschillende auteurs of informanten op elkaar betrekt, met elkaar vergelijkt of tegenover elkaar in stelling brengt. Er wordt dus geen schoolse samenvatting van de literatuur of van je bevindingen gevraagd maar uiteindelijk ook een kritische, originele bespreking ervan. Dit laatste doe je in de discussie. Alle literatuur die je leest en/of je onderzoeksresultaten geven een bepaald perspectief op een onderwerp. Je kunt dat bekritiseren door er een ander perspectief van een andere auteur tegenover te plaatsen. Wat staat er in het slot? Het slot is de afsluiting van je tekst. Het gaat hier dan om een samenvatting of, in wetenschappelijke teksten, een conclusie. Een goede conclusie dient te voldoen aan de volgende eisen: De conclusie moet een antwoord op de vraagstelling geven. Een directe relatie tussen de probleemstelling uit de inleiding en de conclusies is essentieel. Het antwoord op de hoofdvraag moet duidelijk en helder geformuleerd zijn. Zo nodig moeten essentiële begrippen kort worden toegelicht. Conclusies moeten zelfstandig leesbaar zijn voor een lezer die op de inleiding na de rest van het werkstuk niet heeft gelezen. Conclusies volgen direct uit eerdere hoofdstukken. De onderbouwing van de conclusies geef je namelijk in de analyse. In de conclusie vind je dus geen nieuwe onderwerpen. Conclusies moeten kernachtige uitspraken zijn. Zorg ervoor dat elke nieuwe conclusie in een nieuwe alinea komt. Conclusies moeten nauwkeurig zijn, al mogen feitelijke gegevens wat globaler weergegeven worden dan in de analyse. Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

11 2.5 Opbouw bij verschillende typen teksten De opbouw van je schrijfopdracht is afhankelijk van het genre van de tekst. Afhankelijk van het type tekst kan voor een bepaald indelingsprincipe of een bepaalde tekststructuur worden gekozen. Dit indelingsprincipe ligt dan ten grondslag aan je bouwplan. Voorbeelden van tekststructuren zijn: de vraag-antwoordstructuur. In de inleiding wordt een vraag gesteld. Deze vraag wordt in het middenstuk uitgewerkt en beantwoord, waarna je in het slot een conclusie of samenvatting geeft. de probleem-oplossingstructuur. In de inleiding beschrijf je het probleem en de relevantie ervan. Vervolgens ga je in op de oorzaken en gevolgen van het probleem, en op de mogelijke oplossingen. Deze oplossingen worden zo veel mogelijk met beschikbare evidence onderbouwd. Uiteindelijk geef je in het slot aan op welke manier het probleem het beste kan worden opgelost, de stelling-en-argumentstructuur. In de inleiding doe je een bewering, waarvoor je in het middenstuk diverse argumenten geeft. Je geeft uiteindelijk een antwoord op de hoofdvraag Waarom is waar? de voordelen-en-nadelenstructuur. In de inleiding beschrijf je een verschijnsel dat duidelijke voor- en nadelen heeft. In het middenstuk behandel je eerst alle voordelen en vervolgens alle nadelen. Je eindigt je tekst met een conclusie of een samenvatting; daarin geef je een antwoord op de hoofdvraag Wat zijn de voor- en nadelen van? de thematische of aspectenstructuur. In een tekst met deze structuur worden de verschillende aspecten van een bepaald verschijnsel beschreven. de chronologische of tijdstructuur. Deze structuur is bijvoorbeeld van toepassing bij historische verslagen of bij de beschrijving van processen. Tabel 2 geeft een overzicht van de indeling van de tekst voor de verschillende tekststructuren. Tabel 2: Indeling van de tekst voor de verschillende tekststructuren STRUCTUUR INLEIDING KERN SLOT Vraag + antwoorden Probleem + oplossingen Stelling + argumenten Voordelen + nadelen Aspectenstructuur Tijdstructuur Vraag Antwoorden Samenvatting of conclusie (= beste antwoord) Probleem Oplossingen Samenvatting of conclusie (= beste oplossing) Stelling Argumenten Conclusie (= stelling of aanzetten tot actie) Beschrijving van het Behandeling van Samenvatting of onderwerp voor- en/of nadelen conclusie Beschrijving onderwerp, noemen van deelonderwerpen Beschrijving van het onderwerp, eventueel noemen van historische perioden Uitwerking deelonderwerpen Historische uitwerking Samenvatting Samenvatting en/of blik op de toekomst Noot: Overgenomen van Structuur in tekst van Eigenwijzer van NTR: Schooltv, te downloaden van Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

12 Langere schrijfopdrachten, zoals een literatuurstudie of onderzoeksrapport, hebben doorgaans ook een vaste opbouw (Renkema, 2012). Bij grotere teksten is het bovendien vaak wenselijk om de eigenlijke tekst (de hoofdtekst) aan te vullen met zogenoemde voorafgaande onderdelen, zoals titelpagina en inhoudsopgave, en enkele zogenoemde slotonderdelen, zoals de literatuurlijst en de bijlagen (Nederhoed, 2011). In tabel 3 vind je een overzicht van een aantal tekstsoorten en suggesties voor de opbouw. Tabel 3: Opbouw van verschillende tekstsoorten TEKSTSOORT ONDERZOEKSVERSLAG CASUSBESCHRIJVING Zorg bij een casusbeschrijving of stageverslag dat je vertrouwelijk omgaat met cliëntgegevens door deze te anonimiseren. Zie: Wet bescherming persoonsgegevens (2000). BESCHRIJVING DIAGNOSTISCH OF THERAPEUTISCH INSTRUMENT OF PROTOCOL SAMENVATTING VAN EEN PROEFSCHRIFT OF ANDER ONDERZOEK (voorafgaande onderdelen) OPBOUW Titelblad Voorwoord Samenvatting Inhoudsopgave (inleiding) Inleiding (kern) Methode van onderzoek Resultaten Discussie (slot) Conclusie en aanbevelingen (slotonderdelen) Literatuurlijst (inleiding) Inleiding (kern) Anamnese Bijlagen, waaronder eventueel een lijst met afkortingen (Verpleegkundige) diagnoses Planning van zorg Uitvoering van zorg (slot) Evaluatie van zorg (inleiding) Aanleiding voor ontwikkeling van dit instrument (kern) Methode van test-/therapieontwikkeling, voorgeschiedenis Beschrijving van het instrument Gebruik in de logopedische praktijk (eventueel met voorbeelden) Discussie (slot) Conclusie en aanbevelingen (inleiding) Inleiding (aanleiding van het onderzoek) (kern) Methodologie Resultaten (slot) Conclusie Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

13 3. Bronvermelding Bij het schrijven van tekst moet altijd worden aangegeven waar je bepaalde informatie hebt gevonden. De lezer kan dan zien waar de informatie vandaan komt en eventueel zelf het betreffende boek of artikel opzoeken. Literatuurverwijzingen moeten dan ook nauwkeurig worden weergegeven. Kies altijd voor bronnen met een zekere status op het vakgebied dat je beschrijft. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op plagiaat (paragraaf 3.1) en citeren (paragraaf 3.2), op het vermelden van bronnen in de tekst (paragraaf 3.3) en op het maken van een literatuurlijst (paragraaf 3.4). Bij de opleiding Verpleegkunde gebruiken we het systeem voor bronvermelding van de American Psychological Association [APA] (2009). In deze Schrijfwijzer geven we voorbeelden van veel voorkomende literatuurverwijzingen. Indien je met de hieronder genoemde voorbeelden onvoldoende uit de voeten kunt, raadpleeg dan de Publication Manual of the American Psychological Association (APA, 2009), de website over de APA-stijl (http://www.apastyle.org), of de Handleiding Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA (Habraken, 2012). Maak bij het zoeken naar bronnen gebruik van de Toolbox informatievaardigheid van de mediatheek van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam (http://hint.hro.nl/nl/hr/voorzieningen--services/mediatheken/informatievaardigheid1/). 3.1 Plagiaat en auteursrecht Plagiaat In Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal (Nederlandse Taalunie, 2005) wordt plagiaat omschreven als het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Enkele verschijningsvormen zijn: het (bijna) woordelijk overnemen van andermans teksten (of delen ervan) ongeacht het soort bron (ook digitale bronnen al dan niet via het internet) zonder het aangeven van een citaat (bijvoorbeeld via aanhalingstekens) en/of zonder adequate bronvermelding; het kopiëren van afbeeldingen, schema s, grafieken, figuren, geluids- of beeldfragmenten zonder adequate bronvermelding; het parafraseren van andermans teksten zonder adequate bronvermelding; het vertalen van teksten zonder adequate bronvermelding. Wat mag nou wel en wat mag niet? Kijk op de website van SURF, een samenwerkingsverband van universiteiten en hogescholen, voor nuttige en toegankelijke informatie over auteursrechten (www.surf.nl/auteursrechten). In de wetenschap is het gebruikelijk aan te geven waarop beweringen zijn gebaseerd. Daarmee wordt het werk controleerbaar. Het presenteren van werk van anderen alsof het van jezelf is, is in onze westerse maatschappij een ernstig vergrijp. Juridisch gezien is plagiaat een vorm van diefstal, waarbij het behalve om het illegaal gebruiken van tekst ook om het kopiëren van beeld- en/of muziekfragmenten kan gaan. Plagiaat wordt net als alle andere vormen van fraude altijd gemeld aan de examencommissie en bestraft met een onvoldoende en eventuele andere maatregelen (Hogeschool Rotterdam, 2013). Op Hogeschool Rotterdam zijn digitale plagiaatscanners in gebruik ter controle op plagiaat. Kortom, je mag ideeën en tekstdelen van anderen wel gebruiken, als maar duidelijk wordt vermeld dat het andermans werk is. In de tekst moet dat duidelijk naar voren komen door middel van een zogenaamde verwijzing. Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

14 Auteursrecht Bij plagiaat speelt het ontbreken van bronvermelding een grote rol. Er bestaan ook regels rondom het auteursrecht. Ook al is er sprake van een correcte bronvermelding, voor het overnemen van grote stukken tekst (de APA legt de grens bij 500 woorden) is toestemming van de eigenaren vereist. Meestal is dat de auteur of de uitgever van een boek/artikel of de eigenaar van een website. Zonder toestemming overnemen van grote gedeelten van een tekst is een overtreding van de auteurswet, ook al is de tekst correct geciteerd en is de bron correct vermeld. Kortom, als je grote delen letterlijk overneemt, moet je toestemming vragen aan de rechthebbende en die toestemming ook vermelden in de tekst. 3.2 Citeren De Dikke van Dale (Nederlandse Taalunie, 2005) omschrijft citeren als aanhalen en een passage uit andermans werk overnemen in een eigen werk, meestal met bronvermelding. Wanneer een uitspraak van een auteur zo treffend verwoord is dat je er afbreuk aan doet door hem te parafraseren, citeer dan letterlijk. Citaten gebruik je alleen om jouw eigen betoog te ondersteunen. Wees zuinig met citeren en probeer zoveel mogelijk te parafraseren (zelf te formuleren). Materiaal dat geciteerd wordt uit werk van een andere auteur moet letterlijk worden weergegeven. Neem kortere citaten (minder dan 40 woorden) op in de tekst en zet deze tekst tussen dubbele aanhalingstekens. Zet een citaat van meer dan 40 woorden in een apart tekstblok en laat daar de aanhalingstekens achterwege. Ter illustratie volgen hieronder drie citaten: CITAAT 1 Een onderzoek naar de beeldvorming van hbo-studenten over werken in het verpleeghuis bevestigt dat het werken in een verpleeghuis onder studenten niet als aantrekkelijk perspectief wordt gezien (Bakker, Coppoolse, & ten Have, 2012, p. 38), zoals ook de docenten van de bacheloropleiding Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam ervaren. CITAAT 2 In hetzelfde onderzoek naar de beeldvorming van hbo-studenten over werken in het verpleeghuis schrijven Bakker, Coppoolse en Ten Have (2012) dat studenten het beeld hebben dat er veel mogelijkheden zijn tot het krijgen van coördinerende [cursivering toegevoegd] functies [ ] en dat er altijd werk in het verpleeghuis is (p. 38). CITAAT 3 Eén van de adviezen van Bakker, Coppoolse en Ten Have (2012) heeft betrekking op de negatieve beeldvorming over werken in het verpleeghuis: Er wordt geadviseerd te onderzoeken in hoeverre de beeldvorming van de studenten klopt met de werkelijke situatie in het verpleeghuis. Wanneer deze beelden onnodig negatief blijken te zijn, is het advies om een communicatiestrategie te hanteren waarin de beelden van de studenten worden herzien. (p. 39) Bij citeren moeten de volgende regels worden opgevolgd: NAUWKEURIGHEID VERWIJZING NAAR BRONNEN Citaten dienen nauwkeurig te zijn. Het citaat moet precies overeenkomen met het woordgebruik, de spelling en de interpunctie van de oorspronkelijke bron, zelfs als daar fouten in staan. Geef bij een citaat altijd een verwijzing naar de bron. Noem de Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

15 VERWIJZING BIJ CITATEN MIDDEN IN EEN ZIN GEEN AANHALINGSTEKENS BIJ TEKSTBLOKKEN ZORGVULDIGE INTERPUNCTIE VERANDERINGEN VAN HET CITAAT ZONDER VERANTWOORDING VERANDERINGEN VAN HET CITAAT MET VERANTWOORDING VERANDERINGEN VAN HET CITAAT DOOR BENADRUKKEN auteur, het jaartal en het paginanummer. Beëindig de passage met een sluitteken ( ), verwijs tussen haakjes onmiddellijk na het citaat naar de bron en ga eventueel verder met de zin (zie citaat 1 hierboven). Gebruik geen extra interpunctie behalve wanneer de betekenis van de zin dat vereist. Gebruik geen aanhalingstekens wanneer citaten in tekstblokken worden weergegeven (zie citaat 3 hierboven). Zet punten en komma s binnen de aanhalingstekens. Zet andere interpunctie (bijvoorbeeld vraagtekens en uitroeptekens) alleen binnen de aanhalingstekens wanneer ze onderdeel zijn van het citaat. De eerste letter van het eerste woord van een citaat kan veranderd worden in een hoofdletter of kleine letter. De interpunctie aan het eind van de zin kan veranderd worden om aan te sluiten bij de zinsbouw. Gebruik drie punten tussen rechte haken [ ] binnen een zin om aan te geven dat er tekst uit de oorspronkelijke bron is weggelaten (zie citaat 2 hierboven). Veranderingen binnen het citaat om woorden te benadrukken (onderstreping, cursiveringen, in vet zetten) moeten worden toegelicht. Het desbetreffende woord wordt onderstreept, gecursiveerd of in vet gezet en direct gevolgd door tussen vierkante haken [onderstreping toegevoegd], [cursivering toegevoegd] of [vet toegevoegd] (zie coördinerende in citaat 2 hierboven). Het is ook mogelijk om in plaats van toegevoegd de eigen initialen te gebruiken, bijvoorbeeld [cursivering JJ]. Het betreft immers een eigen onderstreping, cursivering of aanduiding in vet. 3.3 Bronvermelding in de tekst Bij elke publicatie waarnaar in de tekst wordt verwezen dient de bron te worden vermeld. Volgens de APA-methode moet eerst de auteur en vervolgens het jaar van publicatie genoemd worden op een zinnige plaats in de tekst. Wanneer een auteur in een bepaalde tekst meerdere malen wordt genoemd en het duidelijk is dat er steeds over een bepaald werk wordt gesproken, dan hoeft het jaar van publicatie slechts één keer te worden vermeld. Wanneer je de naam van de auteur niet in de lopende tekst noemt, zet je aan het einde van de zin/alinea tussen haakjes de naam van de auteur met daarachter het jaartal, gescheiden door een komma. Pas na het tweede haakje van de verwijzing komt de punt. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben veel behoefte aan deskundigheidsbevordering op het gebied van zorg rondom het levenseinde, ondanks de enorme toename van het aanbod aan scholing (Francke, Albers, de Veer, & Onwuteaka-Philipsen, 2012). Wanneer je in een lopende tekst al de naam van de auteur noemt, zet je alleen het jaartal nog tussen haakjes erachter. Uit het onderzoek van Francke, Albers, de Veer en Onwuteaka-Philipsen (2012) blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden veel behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering op het gebied van zorg rondom het levenseinde, ondanks het toegenomen aanbod aan scholing. Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

16 PUBLICATIE DOOR ÉÉN AUTEUR PUBLICATIE DOOR TWEE AUTEURS PUBLICATIE DOOR DRIE, VIER, VIJF OF ZES AUTEURS PUBLICATIE DOOR MEER DAN ZES AUTEURS INSTELLING ALS AUTEUR Bij meertalige kinderen met een taalprobleem dient zowel onder- als overdiagnose vermeden te worden (Julien, 2008). Wanneer een publicatie twee auteurs heeft, noem je bij iedere verwijzing beide auteurs. In de lopende tekst gebruik je en tussen de twee betreffende auteurs. Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van een zin zet, gebruik je een ampersand (&). Volgens Nieweg en Groenhuis (2013) bestaat de ideale overdracht uit een combinatie van schriftelijke en mondelinge informatie, liefst aan het bed van de patiënt. De ideale overdracht omvat zowel schriftelijke en mondelinge informatie, die bij voorkeur wordt gegeven aan het bed van de patiënt (Nieweg & Groenhuis, 2013). Wanneer voor de eerste keer wordt verwezen naar een publicatie met drie, vier, vijf of zes auteurs, dienen alle namen vermeld te worden. Bijvoorbeeld: In de RATS-2 studie werd geen evidentie gevonden voor de hypothese dat afasiepatiënten na een CVA meer profiteren van een cognitieflinguïstische behandeling gericht op het activeren van onderliggende semantische en fonologische processen dan van een algemene communicatieve taaltherapie (De Jong-Hagelstein, Van de Sandt- Koenderman, Prins, Dippel, Koudstaal, & Visch-Brink, 2011). Bij een volgende verwijzing volstaat het de naam van de eerste auteur te noemen, waarna voor de andere auteurs de uitdrukking e.a. of et al. wordt toegevoegd: (De Jong-Hagelstein et al., 2011) (in een Nederlandstalige schrijfopdracht kun je kiezen tussen e.a. en et al., maar wees wel consequent; schrijf je in het Engels, dan moet je et al. kiezen). Et al. staat voor het Latijnse et alii wat en anderen betekent. Let op: bij meer dan twee auteurs wordt het &-teken voorafgegaan door een komma. Wanneer een publicatie is geschreven door meer dan zes auteurs kan bij de eerste verwijzing al volstaan worden met de toevoeging e.a. of et al., na het noemen van de naam van de eerste auteur (in een Nederlandstalige schrijfopdracht kun je kiezen tussen e.a. en et al., maar wees wel consequent; schrijf je in het Engels, dan moet je et al. kiezen). Rozenboom et al. (2006) toonden daarentegen aan dat de kwaliteit van zorg sterk is toegenomen. Instellingen, bedrijven, commissies, werkgroepen, beroepsverenigingen en vakorganisaties kunnen als auteur optreden. Men spreekt dan van een corporatieve auteur. Je mag bekende afkortingen van organisaties gebruiken. Bij de eerste verwijzing moet dan de naam volledig worden uitgeschreven met daarbij tussen vierkante haken de afkorting. Bij de volgende verwijzing gebruik je de afkorting. Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen kunnen met behulp van het classificatiesysteem MAC-AC op vijf assen worden gescoord (Federatie Nederlandse Audiologische Centra [FENAC], herziene versie 2009). Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

17 VERWIJZING NAAR AUTEURS MET EEN GELIJKE ACHTERNAAM VERWIJZING NAAR MEERDERE PUBLICATIES VERWIJZING NAAR MEERDERE PUBLICATIES VAN DEZELFDE AUTEUR VERWIJZEN NAAR EEN SECUNDAIRE BRON PERSOONLIJKE MEDEDELINGEN TABEL UIT EEN ANDERE BRON Wanneer in een publicatie wordt verwezen naar auteurs met dezelfde achternaam, is het raadzaam de voorletters van de auteurs te gebruiken. Hoewel A. Boomstra (2007) wordt aangemerkt als de grondlegger van het gedachtegoed, heeft B. Boomstra (2008) er een meer praktische uitwerking aan gegeven. Wanneer in een verwijzing meerdere publicaties worden genoemd, dan worden de namen en jaartallen van de afzonderlijke publicaties gescheiden door een puntkomma en genoemd in alfabetische volgorde. Er zijn verschillende goede handleidingen voor professionals op het gebied van stempathologie (De Bodt, Heylen, Mertens, Vanderwegen, & Van de Heyning, 2008; Heylen, De Bodt, Mertens, & Van de Heyning, 2001). Wanneer wordt verwezen naar twee of meer publicaties van dezelfde auteur, dienen de jaren van publicatie in chronologische volgorde te worden vermeld, waarbij de naam van de auteur slechts eenmaal wordt genoemd. Gerrits (2001, 2004) heeft onderzoek gedaan naar de spraakperceptie bij kinderen met een hoog risico op dyslexie. Als er sprake is van publicaties in hetzelfde jaar dan worden die onderscheiden door achter het jaartal letters te plaatsen waarmee de volgorde van publicatie wordt aangeduid. Boshouwers en Ter Boomen (1999, 2000, 2001a, 2001b) hebben verschillende onderzoeken verricht naar de wijze van diagnosticeren. Soms wordt er in een door jou gelezen bron verwezen naar een ander boek/artikel. Het beste is dan om dit artikel zelf op te zoeken. Lukt of kan dit absoluut niet, en wil je toch verwijzen naar het niet-gelezen artikel dan gaat dat als volgt. Volgens Boomstra (2001, geciteerd in Bakker, 2004) kunnen ziekenhuizen verschillende maatregelen treffen om de patiëntvriendelijkheid te verbeteren. In bovenstaand voorbeeld heb je het artikel van Bakker (2004) gelezen. In dat artikel wordt verwezen naar een tekst van Boomstra (2001). Het artikel van Bakker (2004) staat dan in je literatuurlijst. In uitzonderlijke gevallen is informatie niet te herleiden tot een schriftelijke bron, maar gebaseerd op een persoonlijke mededeling die bijvoorbeeld telefonisch of per is gedaan. Dergelijke verwijzingen worden alleen in de tekst vermeld en hoeven niet te worden opgenomen in de literatuurlijst. Maak alleen als het echt niet anders kan gebruik van een persoonlijke mededeling en zorg ervoor dat de informant een autoriteit is op het betreffende (vak)gebied. Je kunt als volgt verwijzen: De informatie in deze paragraaf is aan dit bouwplan ontleend (Emma Poley, persoonlijke communicatie, ). De bron wordt als een noot onder de tabel genoemd. Noot: Overgenomen uit A nurse-led rapid access chest pain clinic post NICE guidance: analysis of audit results door G. Robson, 2012, British Journal of Cardiac Nursing, 7(5), p Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

18 FIGUUR UIT EEN ANDERE BRON De bronvermelding volgt aan het einde van de titel van de figuur (deze titel staat onder de figuur, zie ook hoofdstuk 6 van deze Schrijfwijzer). Figuur 1. Definitieve diagnoses. Overgenomen uit A nurse-led rapid access chest pain clinic post NICE guidance: analysis of audit results door G. Robson, 2012, British Journal of Cardiac Nursing, 7(5), p Literatuurlijst De verwijzingen in de tekst moeten de lezer in staat stellen de bron terug te vinden in de literatuurlijst aan het einde van de schrijfopdracht. De literatuurlijst staat altijd op alfabetische volgorde (op achternaam van de eerste auteur). De literatuurlijst is één doorlopende lijst. Je maakt dus geen aparte kopjes voor tijdschriftartikelen, boeken en internetpagina s. Bij een boek wordt de titel gecursiveerd en bij een artikel de naam van het tijdschrift en de jaargang (het volume ). Schrijf de namen van de tijdschriften volledig uit. Gebruik dus geen afkortingen. Vermeld extra informatie die noodzakelijk is voor identificatie en terugzoeken (bijvoorbeeld: 3 e herziene druk) tussen haakjes en onmiddellijk na de titel. Gebruik geen punt tussen de titel en de informatie tussen haakjes. Gebruik bij twee of meer auteurs een ampersand (&) voor de naam van de laatste auteur. Let op, deze ampersand wordt voorafgegaan door een komma. In de meeste wetenschappelijke tijdschriften worden de pagina s per jaargang doorgenummerd. Het nummer van de aflevering is dan overbodig. Bij tijdschriften waarin de pagina s van de afleveringen niet zijn doorgenummerd, is het noodzakelijk het afleveringsnummer te vermelden, tussen haakjes en niet cursief. Bij uitgevers van boeken wordt soms meer dan één plaatsnaam genoemd. Het vermelden van de eerstgenoemde plaatsnaam is voldoende. Boeken BOEK MET ÉÉN AUTEUR BOEK MET TWEE AUTEURS BOEK MET DRIE, VIER, VIJF OF ZES AUTEURS BOEK MET MEER DAN ZES AUTEURS BOEK UITGEGEVEN DOOR EEN Bastiaanse, R. (2010). Afasie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Hogen, R. van, & Rietstap, E. (2011). Taalvaardig in het hbo. Goed Nederlands als hbo-competentie, ook voor NT2-studenten. Groningen: Noordhoff. Zelman, M., Tompary, E., Raymond, J., Holdaway, P., & Mulvihill, M.L. (2010). Pathologie. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Wanneer een publicatie is geschreven door zeven auteurs, dan moeten alle auteurs in de literatuurlijst worden genoemd. Bij acht of meer auteurs worden de namen van de eerste zes auteurs en van de allerlaatste auteur genoemd, met daartussen het weglatingsteken (drie punten, steeds gescheiden door een spatie). Onwuteaka-Philipsen, B.D., Gevers, J.K.M., Heide, A. van der, Delden, J.J.M. van, Pasman, H.R.W., Rietjens, J.A.C.,... Maas, P.J. van der. (2007). Evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Den Haag: ZonMw. Alfabetiseer organisaties als auteur naar het eerste belangrijke woord Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

19 ORGANISATIE GEREDIGEERD BOEK van de naam. Wanneer de auteur en de uitgever dezelfde zijn, gebruik het woord Auteur (Engels: Author) om de uitgever aan te duiden. American Psychological Association. (2007). Publication Manual of the American Psychological Association (5e druk). Washington, DC: Auteur. Plaats in een verwijzing naar een geredigeerd boek de namen van de redacteurs op de positie van de auteurs en zet tussen haakjes de afkorting red. na de laatste redacteur. Appel, R., Baker, A., Hengeveld, K., Kuiken, F., & Muysken, P. (red.). (2002). Taal en Taalwetenschap. Malden: Blackwell Publishing. Schwartz, R.G. (red.). (2009). Handbook of Child Language Disorders. New York: Psychology Press. HOOFDSTUK IN EEN GEREDIGEERD BOEK INTERNE PUBLICATIE BOEK, HERZIENE DRUK Titel van het hoofdstuk niet cursiveren, maar de titel van het boek. De voorletters van de redacteur(en) komen voor de achternaam. Na (red.) wordt een komma geplaatst. Kalverdijk, L.J. (2002). Psychosociale ontwikkeling van het kind en ziekenhuisopname. In: D.C. Aronson, R. Simons, & M.E. Voskuil (red.), Chirurgie bij kinderen. Leerboek voor verpleegkundigen. Den Haag: Boom Lemma. Als je verwijst naar document uit de eigen instelling waartoe buitenstaanders geen toegang hebben, dan kan dit als volgt: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (2009). NVLF Richtlijn logopedische verslaglegging (interne publicatie). Als van een boek meer dan één druk (ongewijzigd) is verschenen, moet het publicatiejaar van de eerste druk worden aangehouden. Als het gaat om een herziene druk wordt het publicatiejaar van de herziene druk genoemd. In het Nederlands wordt dan tussen haakjes vermeld (herz. druk). Schoot, T., Danen-de Vries, S., Jonkers, A., Koetsenruijter, R., Ham, H. van der, & Swieten, B. van. (2011). De verpleegkundige als ontwerper (herz. druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. Artikelen TIJDSCHRIFTARTIKEL, ÉÉN AUTEUR TIJDSCHRIFTARTIKEL, TWEE AUTEURS TIJDSCHRIFTARTIKEL, DRIE, VIER, VIJF OF ZES AUTEURS Beers, M. (2003). Klankproductieproblemen: een fonologische benadering. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 11(4), Hulst, K. van, & Harmer-Bosgoed, M. (2012). Richtlijn Cerebrale Parese, ook voor logopedisten? Een richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met een spastische cerebrale parese en de implementatie ervan in de praktijk. Logopedie en Foniatrie, (1), Jong-Hagelstein, M. de, Sandt-Koenderman, W.M.E. van de, Prins, N.D., Dippel, D.W.J., Koudstaal, P.J., & Visch-Brink, E.G. (2011). Efficacy of early cognitive-linguistic treatment and communicative treatment in aphasia after stroke: a randomised controlled trial (RATS- Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

20 2). Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, 82, TIJDSCHRIFTARTIKEL MET MEER DAN ZES AUTEURS Wanneer een artikel is geschreven door zeven auteurs, dan moeten alle auteurs in de literatuurlijst worden genoemd. Bij acht of meer auteurs worden de namen van de eerste zes auteurs en van de allerlaatste auteur genoemd, met daartussen het weglatingsteken (drie punten, steeds gescheiden door een spatie). Onwuteaka-Philipsen, B.D., Heide, A. van der, Koper, D., Keij- Deerenberg, I., Rietjens, J.A.C., Rurup, M.L.,... Maas, P.J. van der. (2003). Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995, and Lancet, 362, ARTIKEL DAT ALLEEN OP INTERNET IS GEPUBLICEERD Het is mogelijk dat een artikel alleen op internet is gepubliceerd en niet in druk. In dit geval moet de volledige link worden genoemd plus de datum waarop het artikel is gedownload. In het Nederlands vermeld je dan bijvoorbeeld: Op 7 mei 2012 ontleend aan.... Snik, A.F.M., Neijenhuis C.A.M., & Lamoré, P.J.J. (2012). Spraakaudiometrie bij kinderen. In: P.J.J. Lamoré, T.S. Kapteyn, & B.A.M. Franck (red.). Nederlands Leerboek Audiologie, 8.4.2(2). Geraadpleegd op 7 mei 2012, van Als het artikel zowel op papier als digitaal is gepubliceerd, verwijs je alleen naar de papieren editie. ARTIKEL MET DOI-NUMMER Het doi-nummer (Digital Object Identifier) is een uniek nummer dat aan een artikel gegeven is. Als het doi-nummer bekend is, voeg dit nummer dan toe achter de referentie (zonder punt!). Stege, H.A. van der, Staa, A. van, Hilberink, S.R., & Visser, A.P. (2010). Using the new board game SeCZ TaLK to stimulate the communication on sexual health for adolescents with chronic conditions. Patient Education & Counseling, 81(3), doi: /j.pec Overige AUTEURS GEVEN INSTRUCTIE VOOR VERWIJZING PROEFSCHRIFT RAPPORT Vooral als meerdere partijen bij een publicatie betrokken zijn, komt het voor dat de auteurs expliciet aangeven hoe naar een publicatie moet worden verwezen. Er wordt dan bijvoorbeeld vermeld: Gegevens uit deze publicatie mogen met bronvermelding worden overgenomen. De juiste verwijzing luidt: Commissie CVA-Revalidatie (2001). Revalidatie na een beroerte - richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. Den Haag: Nederlandse Hartstichting. Hesselink, G. (2013). Are patients discharged with care? Cultural barriers and appropriate interventions (proefschrift, Radboud Universiteit, Nijmegen). Gezondheidsraad. (2011). Ondervoeding bij ouderen (publicatienr. 2011/32). Den Haag: Gezondheidsraad. Geraadpleegd op 16 september 2013, van Schrijfwijzer bacheloropleiding verpleegkunde, versie september

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

6 Eisen aan rapportonderdelen

6 Eisen aan rapportonderdelen 6 Eisen aan rapportonderdelen 6.1 Inleiding De lezers van jullie schriftelijke verantwoording hebben niet alleen verwachtingen over de inhoud ervan, maar ook over de vorm. Jullie onderzoek zal gepresenteerd

Nadere informatie

Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Schrijfwijzer werkstuk of verslag Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking

Nadere informatie

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Schriftelijk kunsthistorisch werk Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Afdeling

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers

1. Inleiding 2. 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers Scriptiewijzer GLTC Inhoud 1. Inleiding 2 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers 3. Structuur en Stijl 6 3.1. Structuur

Nadere informatie

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010)

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) INHOUDSOPGAVE A Verwijzingen in de tekst (APA-style)... 4 1 Inleiding... 4 2 Verwijzen in de tekst: drie focuspunten... 5 3 Publicaties met auteur(s)... 6 4 Publicaties met

Nadere informatie

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE?

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Vrije Universiteit Brussel HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Een handleiding voor de studenten geschiedenis Bart Willems Birgitte Martens 2 Woord vooraf Deze brochure is bedoeld als een handleiding voor eerste

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE

CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE The Chicago Manual of Style presents two basic documentation systems, the humanities style (notes and bibliography) and the author-date system. Choosing between the two

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool b u s s u m 2 0 0 9 Dit portfolio hoort bij Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

HANDBOEK PRAKTIJK RESEARCH WILLEM DE KOONING ACADEMIE ROTTERDAM

HANDBOEK PRAKTIJK RESEARCH WILLEM DE KOONING ACADEMIE ROTTERDAM HANDBOEK PRAKTIJK RESEARCH WILLEM DE KOONING ACADEMIE ROTTERDAM Versie 10/12/2012 Auteur: Dr. Jolande Bosch Redactie: Deanna Herst, Catherine Somze en Bram van Waardenberg HANDBOEK PRAKTIJKRESEARCH WILLEM

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Ben Baarda Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Dit is onderzoek! Richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 ja Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie